Adduktion Absage erteilen absaugen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adduktion Absage erteilen absaugen"

Transkript

1 dduktion 3 bdomen n abdomen [karın bölgesi] bend m akşam bendessen n akşam yemeği abends akşam vaktinde bführmittel n müshil (diare, ishal) ilacı [kabızlığa karşı ilaç] bgeschlagenheit f halsizlik, yorgunluk, bitkinlik abhängig bağımlı bhängigkeit f bağımlılık bhilfe f çare [derman] abhören steteskop (kulaklık) yardımıyla dinleyerek muayene etmek abklingen hafiflemek, azalmak abkühlen soğutmak [serinlendirmek] blauf m akış, seyelan ablehnen reddetmek ableugnen inkar etmek abmagern zayıflamak [kilo kaybetmek] bmagerungskur f zayıflama rejimi, diyeti abnabeln bebeğin göbeğini kesmek abnehmen zayıflamak [kilo vermek] bneigung f karşıtduygu [tiksinme, nefret] bortus m abortus [çocuk düşürme, düşük] brasio f abrasio [küretaj] brechnung f hesap [fatura] brechnungsschein m hesap kağıdı bsage f ret bsage erteilen ret cevabı vermek [reddetmek] absaugen emmek [hava-sıvı çekmek] bschied m veda abschneiden kesmek abschnüren sımsıkı bağlamak abschwellen şişkinliğin inmesi absehbar sonu görülebilen bsicht f niyet [maksat, hedef, kasıt] absorbieren absorbe etmek [emmek] bsorption f absorbsiyon [emilme, emilim] abstillen bebeği memeden kesme bstinenz f abstinens [yoksunluk, uzak durma] bszess m abse [doku içinde iltihap veya cerehat oluşması] abtasten yoklamak btransport m nakletmek abtreiben çocuk aldırmak [küretaj yapmak, olmak] btreibung f çocuk aldırma [küretaj] bwehrkräfte pl vücut direnci carbose f acarboz [şeker hastalığında kullanılan, ağız yolu ile alınan ve kan şekerini düşüren bir ilaç türü] CE-Hemmer m CE inhibitörü [tansiyon düşürücü bir ilaç türü] chillessehne f topuk kirişi chselhöhle f koltuk altı chselschweiß m koltuk teri acht sekiz damsapfel m ademelması [erkeklerde boynun ön bölümünde görülen çıkıntı] daptation f adaptasyon [organların çevreye uyum sağlaması-örneğin göz] dduktion f addüksiyon [kol

2 4 denektomie ve bacakların mediyan hatta yaklaşması] denektomie f adenektomi [bir salgı veya lenf bezinin, cerrahi olarak çıkarılması] denitis f adenit [lenf bezlerinin akut veya kronik iltihaplanması] adenoid adenoid [geniz eti] denokarzinom n adenokarsinom [bez kanseri] denom n adenom [normal bez hücresini andırır şekilde bir salgıbezinde gelişen iyi huylu tumör] der f damar dhäsion f adezyon [iki organın birbirleriyle yapışması] adipös obez [şişman] dipositas f obezite [şişmanlık, fazla kiloluluk] doleszenz f adolesan [buluğ yada erginlik çağı] adoptieren adopte etmek [evlat edinmek] doption f adopsiyon [evlat edinme] drenalin n adrenalin [böbrek üstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur] dresse f adres dsorption f adsorpsyon [serbest ve çözünmüş bir maddenin zayıf ya da güçlü bir bağla diğer bir maddenin yüzeyinde bağlanması] dventitia f adventisya [doku katmanı, damar veya bir organın en diştaki fibröz tabaka] dynamie f adinami [kas zayıflığı] erophagie f aerofaji [yemek borusu ve mideye giren havanın bir miktarının bilinç dışı yutulması] erophobie f aerofobi [hava ceryanlarından korkan] erosol n aerosol [hava veya gaz içinde süspansiyon şeklinde tutulan katı veya sıvı partiküller içeren basınçlı sistem] erotherapie f aeroterapi [hava ile iyileştirme formu] fter m makat [anüs] fterjucken n makat kaşıntısı genesie f agenezi [herhangi bir organın olmayışı, bulunmaması] ggression f agresyon [saldırganlık, öfkeli olmak, sataşan] aggressiv agresif [saldırgan] gnosie f agnozi [sensorial/duyusal yetmezlik sonucu tanıma yeteneğinin kaybolması] gonie f agoni [ölüm mücadelesi] goraphobie f agorafobi [toplum, alan, meydan korkusu] granulozytose f agranulositoz [kanda granüloz lökositlerin aşırı azalması] IDS-Infektion f IDS enfeksiyonu IDS-Test m IDS testi kademie f akademi kapnie f akapni [kanda karbondioksit azlığı] kklimatisation f aklimasyon [uyum, çevre ve iklim şartlarında fizyolojik uyum gösterme] kkommodation f akomodasyon [gözlerin değişik uzaklıklara uyum sağlaması] kne f akne [yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır] krodermatitis f akrodermatit [El ve ayak derisinin iltihaplanması] kromegalie f akromegali [beyin

3 mbulanzpersonal 5 tabanında bulunan hipofiz bezinin önbölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur] ktion f aksiyon ktivität f aktivite aktuell aktüel [güncel] kupunktur f akupunktur [belirli noktalara özel iğneler batırılarak yapılan bir tedavi şekli] akut akut larm m alarm larmglocken pl tehlike çanları [tehlike işareti] larmzeichen n alarm göstergesi lbumin n albümin [suda çözülen basit protein türü] lbuminurie f albüminüri [albüminin idrar yoluyla atılması] ldosteron n aldosteron [yan böbrek hormonu] lexie f aleksi [okuma zorluğu, kelimeleri okuyamama] lgophobie f algofobi [ağrıdan aşırı derece korkmak] lkali n alkali [Ph nın 7 nin üzerinde olma durumu, baz özellik] lkalose f alkaloz [plazmanın asitbaz dengesinin bozulmasıyla ph nın7,4 üstünde olması] lkohol m alkol alkoholfrei alkolsüz alkoholfreies Getränk n alkolsüz içecek alkoholhaltig alkollü lkoholiker m alkolik alkoholisches Getränk n alkollü içecek lkoholismus m alkol bağımlılığı lkoholspiegel m kandaki alkol miktarı / düzeyi lkoholtest m alkol testi lkoholumschlag m alkollü sargı bezi lkoholuntersuchung f alkol muayenesi lkoholvergiftung f alkol zehirlenmesi llergen n alerjen [alerji yapan madde] llergie f alerji llergietest m alerji testi allergisch alerjik allgemein genel llgemeinarzt m pratisyen doktor loe Vera f aloe vera lopezie f alopesi [saçların veya kılların tamamen dökülmesi] lptraum m kâbus [korkulu rüya] alt werden ihtiyarlamak, yaşlanmak ltentreff m yaşlıların buluşma yeri lter n yaş lteration f alterasyon [değiştirmek, değişime uğramak] ltersdiabetes m yaşlılık ile ortaya çıkan diyabet hastalığı lterserscheinung f yaşlanma belirtisi ltersheim n huzurevi [yaşlılar evi] lterskrankheit f yaşlılık hastalığı ltersversicherung f yaşlılık sigortası lterungsprozess m yaşlanma süreci lzheimer-krankheit f alzheimer hastalığı malgam n amalgam mastie f amasti [memesiz doğma] ambulante Behandlung f ayakta tedavi ambulanter pflegerischer Dienst m evde hasta bakım servisi mbulanz f ambulans mbulanzpersonal n ambulans personeli

4 6 mbulanzwagen mbulanzwagen m ambülans otomobili melie f ameli [doğuştan ekstrimitelerin yokluğu] menorrhoe f amenore [bir kadının, gebelik dışında aybaşı kanamasının olmaması] mmoniak n amonyak mnesie f amnesi [hafızanın kısmen veya tamamen kaybı] mnioskopie f amnioskopi [amnioskop aracılığı ile amniotik sıvının ve fetüsün incelenmesi] mniozentese f amniyosentez [hamileliğin 16. haftasından itibaren alınabilen amniotik sıvı] mpere n amper [elektrik akım gücünü gösteren temel ünitesi] mpulle f ampul mputation f ampütasyon [vücudun kol veya bacaklarında gangren olan bir bölümün kesip çıkartılması] mylase f amilaz [barsaklardaki glikojeni ve nişastayı maltoza ve dekstrinlere dönüştüren pankreas sıvısı] nabolikum n anabolik anaerob anaerob [oksijensiz ortam] anal anal [anüsle ilgili] nalregion f anal (makat) bölgesi nalyse f analiz [tahlil] nämie f anemi [kansızlık] anämisch anemik [kan sayımında eritrosit ve hemoglobin miktarı düşüklüğü] namnese f anamnez [hasta ile ilgili bilgiler] namnesebogen m anamnez formu nästhesie f anestezi nästhesieabteilung f anestesi (narkoz) bölümü nästhesiebericht m anestezi raporu nästhesist m anestesi (narkoz) doktoru nastomose f anastamoz [özellikle iki damar veya iki sinir arasında bağlantı] natomie f anatomi [vücudun sistem ve organlarını inceleyen bilim dalı] anatomisch anatomik anatomische Pinzette f anatomik cımbız ndrogen n androjen [erkeklik hormonu olan testosteron un tedavi amaçlı verilmesine denir] android android [erkeksi karekterleri veya özellikleri gösteren] neurysma n anevrizma [bir damarda belli bir bölgenin genişlemesiyle oluşan şişkinlik, tümör çıkıntısı] nfall m hastalık nöbeti nfangsdosis f başlangıç dozajı anfassen ellemek anfeuchten ıslatmak [nemlendirmek] angeboren doğuştan ngebot n teklif ngewohnheit f alışkanlık [adet edinmek] ngina f anjina ngina pectoris f kalp (göğüs) anjini [kalbi besleyen damarların tıkanmasıyla ortaya çıkan göğüs ağrısı] ngiogenese f anjiyojenez [damar oluşumu, damar gelişmesi] ngiographie f anjiyografi [damarların, kontrast yardımıyla röntgen ile gözlemleme] ngiokardiographie f anjiyokardiyografi [kalp damarlarının, kontrast yardımıyla röntgen ile gözlemlemesi]

5 antiseptisch 7 ngiom n anjiyom [kan damarlarında oluşan iyi huylu şişlik] ngioplastie f anjiyoplasti [tıkanan damarları bir balon kateter ile açmak] ngiotensin-ii-rezeptor-ntagonist m anjiyotensin-ii-reseptör antagonisti ngst f korku ngstzustand m korku hali nhaltspunkt m ipucu [tutamak noktası] anhusten yüzüne öksürmek ankleiden giyinmek nkylose f ankiloz [eklemin hareket yeteneğinin azalması veya kaybolması] nmeldebüro n başvuru [müracaat] bürosu nmeldeformular n başvuru formu anmelden kaydettirmek, başvurmak, müracaat etmek nmeldung f başvuru [müraacat] nomalie f anomali [alışılmazlık, normalin dışında] norexie f anoreksi [iştahın azalması veya kaybolması] noxie f anoksi [kanda oksijen azlığı] npassung f uyum sağlama npassungsfähigkeit f uyum sağlama kabiliyeti anschwellen şişmek nsprechpartner m danışılan kişi, görüşülmesi gereken kişi, danışman nspruch m hak [talep] anstecken bulaştırmak ansteckend bulaşıcı ntagonist m antagonist [karşı etki] ntazida pl antasid [mide suyunu/ asitini nötralize eden ilaç] nthrax n antraks [şarbon] ntialkoholiker m antialkolik [alkol düşmanı] nti-baby-pille f doğum kontrol hapı ntibiotikum n antibiyotik [bakterileri öldüren veya üremesine engel olan ilaç] ntidepressiva pl antidepresan ilaç [depresyona karşı ilaç] ntidiabetika pl antidiyabetik ilaç [diyabet hastalarında kullanılan kan şekeri düşürücü ilaçlar] ntidiuretika pl antidiüretik ilaç [idrar oluşumunu önleyen ilaçlar] ntidot n antidot [panzehir; zehirli bir maddenin etkisinin ortadan kaldıran madde] ntiemetika pl antiemetik ilaç [kusma önleyici ilaç] ntiepileptika pl antiepileptik ilaç [epilepsi önleyici ilaç] ntigen n antijen [organizmaya girdiğinde kendisine karşı antikor oluşmasına neden olan ve onunla birleşerek hipersensibilite reaksiyonlarıa neden olanbilen madde] ntikörper m antikor [antijen adı verilen serum globulinler] antineuralgisch antinevraljik [romatizmaya karşı] ntipathie f antipati [hoşnutsuzluk] ntirheumatika pl antiromatizmal ilaç [romatizmaya karşı ilaç] ntisepsis f antisepsi [mikropları ve virusları ilaçla yok etme] antiseptisch antiseptik [canlı yüzeyler üzerinde mikroorganizmaların üremesini engelleyen maddeler]

6 8 ntispasmodikum ntispasmodikum n antispazmotik ilaç [spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düzkasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim] ntitoxin n antitoksin [bir toksin in etkilerine karşı koymak için organizma tarafından oluşturulan madde] ntwort f cevap [karşılık, yanıt] nurie f anüri [idrar tutulması, idrar çıkaramama] nus m anüs [makat, sindirim kanalının bitiş kısmı] nwendung f kullanım nwendungsdauer f kullanım süresi nwendungsgebiet n kullanım alanı nzeichen n belirti [işaret, semptom] anziehen giyinmek orta f aort [kalpten çıkan vücudun en büyük atar damarı] ortenaneurysma n aortik anevrizma [aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme] ortenbogen m aort yayı peritif m aperitif phagie f afaji [yutma güçlüğü] phasie f afazi [konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı] phonie f afoni [sesini yitiren, kaybeden] phrodisiakum n afrodiziyak [cinsel istemini arttıran ilaç] pnoe f apne [solunumun geçici bir zaman içinde durması] poplex m apopleksi [felç, inme] potheke f eczane potheker m eczacı ppendektomie f apendektomi [apandis-körbarsağın cerrahi yöntemle çıkarılması] ppendix m apandis [körbarsak] ppendizitis f apandisit [körbarsak iltihabı] ppetit m iştah ppetit anregen iştah açmak appetitlos iştahsız ppetitlosigkeit f iştahsızlık ppetitstörung f iştah bozukluğu ppetitzügler m iştah kesici pplikation f aplikasyon [içirmek, yutturmak] praxie f apraksi [kasların gücüne, duyarlınığında ve koordinasyonunda bozukluk olmadığı halde, belli bir amaca yönelik hareketleri yapamama] pril m nisan rbeit f iş [çalışma] arbeiten iş yapmak [çalışmak] arbeitsfähig çalışmaya elverişli rbeitshygiene f iş (çalışma) hijyeni rbeitsschutz m iş koruması arbeitsunfähig çalışmaya elverişsiz rbeitsunfall m iş kazası real n saha, alan rm m kol rmbruch m kol kırılması rmprothese f kol protezi rmtragetuch n kol askısı roma n aroma romatherapie f aromaterapi rrhythmie f aritmi [kalp ritim bozukluğu] rsen n arsen [kimyasal element] rterie f arter damar [atardamar] rterielle Verschlusskrankheit (VK) f atardamar tıkanma hastalığı arterieller Druck m arteryel basınç rterienblut n atardamar kanı

7 temlähmung 9 rterienverkalkung f atardamar kireçlenmesi rterienverschluss m atardamar tıkanması rteriosklerose f arterioskleroz [damar sertliği] rthritis f artrit [mafsal, eklem iltihabı] rthrose f artroz [eklem kireçlenmesi] rzneimittel n ilaç rzneimittelsucht f ilaç bağımlılığı rzt m doktor, hekim rztanordnung f doktor talimatı rztbericht m doktor raporu Ärztekammer f tabipler odası rztfehler m doktor hatası rzthelferin f doktor muayenehanesi yardımcısı [doktorun yanında çalışan özel eğitimli kişi] Ärztin f bayan doktoru ärztlich hekimsel ärztliche Überweisung f doktor (hekim) sevki ärztliche Untersuchung f doktor muayenesi ärztliche Verordnung f doktor (hekim) talimatı ärztlicher Rat m doktor (hekim) tavsiyesi rztpraxis f doktor muayenehanesi rztvisite f doktor viziti sbest m asbest scorbinsäure f askorbik asit [C vitamini] sepsis f asepsi [septik veya aseptik hastalıkları önlemek için, uygun yöntemlerle organizmaya mikropların girişini önleme metodu] aseptisch aseptik [patojen mikroorganizma içermeyen] spartam n aspartam [enerji içermeyen bir tür tatlandırıcı] sphyxie f asfiksi [nabız yokluğu, nefes yokluğu] spiration f aspirasyon [sıvı, gaz veya yabancı bir maddenin akciğere teneffüs edilmesi] spirin n spirin ssistenzarzt m asistan hekim assistieren asiste-asistanlık etmek ästhetisch estetik ästhetische Operation f estetik operasyonu sthma n astım sthma bronchiale n bronşiyal astım sthmaanfall m astım krizi; nöbeti sthmamittel n astım ilacı sthmatiker m astım hastası stronautenkost f astronot yiyeceği [hap veya tüp şeklinde yiyecekler] systolie f asistoli [kalp kasılmalarının durmasıyla, kalbin diyastolde hareketsiz kalması] szites m assit [serbest karın bölgesinde toplanan sıvı] taxie f ataksi [kas gücü eksilmeden hareketlerde düzensizlik görülmesi] telektase f atelektazi [akciğerin belirli bir bölümün hava ile dolmaması] tem m solunum [nefes] tembeschwerden pl solunum güçlüğü atemerleichternd solunum kolaylaştırıcı temgymnastik f solunum jimnastiği [nefes alma yöntemleri] temhilfsmuskulatur f solunuma yardımcı kaslar temlähmung f solunum tutukluğu / felci

8 10 temlosigkeit temlosigkeit f solunum kesikliği temmechanik f solunum mekanizması temnot f solunum güçlüğü [nefes darlığı, -tıkanması] temstillstand m solunumun durması temtraining n solunum egzersizi temtyp m solunum tipi temübungen pl solunum egzersizleri temwege pl solunum yolları temwegserkrankung f solunum yolları hastalıkları temzentrum n solunum merkezi [beyinde bulunan solunum merkezi] temzug m nefes Ätiologie f etyoloji [hastalık nedenlerinin incelenmesi] atmen nefes almak tmosphäre f atmosfer tmung f solunum [nefes, teneffüs] tmungsorgan n solunum organı tonie f atoni [kasların gevşemesi] topie f atopi [normal kişilerde alerjen maddelerle temaslarında çok sayıda klinik belirtilerin ortaya çıkması ve bu maddelere aşırı duyarlık eğilimi] trophie f atrofi [aşırı organ zayıflaması] tropin n atropin ttest n doktor (sağlık) raporu auf dem Rücken liegend sırt üstü yatarak auf nüchternen Magen aç karnına aufatmen geniş nefes almak aufblasen şişirmek aufgeregt heyecanlı ufklärung f bilgilendirmek [aydınlatmak] ufklärungsbogen m bilgilendirme formu aufkratzen kaşıyıp yırtmak [tırmalamak] aufmerksam machen ikaz etmek, uyarmak ufnahme f kayıt [kabul] aufschneiden keserek açmak aufstehen kalkmak aufstoßen geğirmek aufwachen uyanmak aufwärmen ısıtmak aufwecken uyandırmak aufweichen yumuşatmak [gevşetmek] ugapfel m göz çukuru uge n göz ugen aufschlagen gözleri açmak ugenarzt m göz doktoru [oftalmolog] ugenbad n göz banyosu ugenbinde f göz sargısı ugenbraue f kaş ugendiagnose f göz teşhisi ugenentzündung f göz iltihabı ugenerkrankung f göz hastalığı ugenfarbe f göz rengi ugenheilkunde f göz hekimliği ugenhintergrund m göz arkası bölümü ugenhöhle f göz yuvası ugeninnendruck m göz tansiyonu ugenkrankheit f göz hastalığı ugenlid n göz kapağı ugenmuskel m göz kası ugenmuskellähmung f göz kası felçi ugennerv m göz siniri ugenpflaster n göz flasteri ugenprothese f göz protezi

9 zidose 11 ugensalbe f göz merhemi ugenschmerzen pl göz ağrısı ugenspiegelung f göz endoskopisi ugentropfen pl göz damlası ugentumor m göz tümörü ugenuntersuchung f göz muayenesi ugenzittern n göz titremesi ugust m ağustos ausatmen nefes vermek usfluss m akıntı [ifraz] ausfüllen doldurmak usgang m çıkış usgangspunkt m çıkış (başlangıç) noktası aushalten dayanmak [tahammül etmek] ausheilen iyileşmek aushusten öksürerek çıkarmak [örn. balgam] auskleiden elbiselerini çıkarmak auskratzen kazıyarak çıkarmak auskühlen soğutmak uskultation f oskültasyon [dinlemek örneğin bir kulaklık ile kalbi veya akciğeri dinlemek] uskunft f enformasyon [enformasyon bürosu] usnahme f istisna ausnüchtern ayıltmak ausrecken germek ausrenken yerinden oynatmak, çıkarmak [örneğin kol kemiğinin yerinden oynatılması] usschabung f kürtaj usscheidung f dışkılama ußenhaut f dış deri äußere Sekretion f dış salgı aussichtslos ümitsiz [mümkün görünmeyen] aussichtsreich ümit verici aussprechen telaffus etmek [söylemek] ausspucken tükürmek ausstrahlen ışın salmak, ışınlamak ausstrecken uzatmak [örneğin el veya kolları uzatmak] ustauschtabelle f değişim tabelası austrinken içmek [içip boşaltmak] austrocknen kurumak usweg m çare, çıkar yol usweis m kimlik [hüviyet] uswurf m balgam ausziehen soyunmak utismus m otizm [içekapanış] autonom otonom autonomes Nervensystem n otonom sinir sistemi utopsie f otopsi [bir cesetin tüm organlarının veya bölümlerinin incelenmesiyle ölüm nedenini ortaya konulması] vitaminose f avitaminoz [vitamin eksikliği] zeton n aseton [meyve kokusunu anımsatan kimyasal bir madde. Özellikle kan şekeri kötü ayarlanmış diyabet hastalarının ağız kokusu ile kendini gösterir] zidose f asidoz [plazma asit-baz dengesinin asit yönüne kayması]

10

GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN

GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ M.Y.O BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROĞRAMI ÖĞR.GÖR YUNUS TORUN A ABDOMEN: Karin,batin. ABORTUS: Çocuk düsürme,düsük. ABSANS: Kisa süreli suur kaybi. ABSE: Çevre dokulardan kese

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. KULLANMA TALİMATI RİSPERDAL 1 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, Mısır nişastası, Mikrokristalin selüloz,

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Sağlık Bülteni 16 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Ocak - Şubat 2012 / Sayı: 08 / Ücretsizdir. Sağlıklı Yıllar... 2011 yılının bütün olumsuzluklarını geride bırakarak, 2012 yılının sağlıklı

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Sağlığımız değerini bilemediğimiz ve yeteri kadar koruyamadığımız bir servettir. Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Kolay anlaşılır bir başvuru kitapçığı İmtiyaz Sahibi Yayımcı ve Yapımcı:

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VICTRELIS 200 mg sert kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VICTRELIS 200 mg sert kapsül Ağızdan alınır. VICTRELIS 200 mg sert kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir sert kapsül 200 mg boceprevir içermektedir. Yardımcı maddeler: Sodyum lauril sülfat, mikrokristalin sellüloz, laktoz

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. 2014 / 1. SAYI Soğuk algınlığı sandığınız şey menenjit olabilir! Diyet ürün kilo aldırmaz fikri, kilo aldiriyor 8 12 20 22 48 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Tıp Bayram ını kutladı Dikkat! Bu belirtiler kansere

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde(ler) : 10 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat olarak)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ HASTA VE YAŞLI İLAÇLARINI TAKİP ETME ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI AMOKLAVİN

KULLANMA TALİMATI AMOKLAVİN KULLANMA TALİMATI AMOKLAVİN -BID 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin

Detaylı