TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý"

Transkript

1 Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HANCI VE YOLCU l 2. sayfada Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Göz tutmasýn Dün kuzey ve güneyde gezintiye çýkan Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis, her iki tarafta halkýn barýþ umutlarýný yükseltti... Pilavuna ve ekmek kadayýfý yediler, kahve ve zivaniya içtiler, saz dinlediler ve kazý kazan oynadýlar... n Akýncý: Yeme içmede Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlar iyi kabul edilir, ancak müzakere ve iþ yapmaya gelince yeme içmedeki baþarý kadar baþarýlý olamazlar... n Basýnýn büyük ilgi gösterdiði gezide iki lider halk tarafýndan sýk sýk alkýþlandý. Uzunyol'da onlara zeytin dalý sunuldu, kuzeyde ise bir vatandaþ sazý ile barýþ türküsü söyledi... n Anastasiadis, dün doðum günü olan Özdil Nami'ye hediye verdi... n Kuzeyde Büyük Han'da kahve molasý veren liderler, güneyde de Faneromeni Kilisesi yakýnýndaki cafe'de zivaniya içtiler... n 3. sayfada Nikos Anastasiadis Kýbrýs'ýn artýk garantörlere ihtiyacý yok! Bugün gazetemizle birlikte... n 6. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... KIBRIS'TA BARIÞ ENGELLENEBÝLÝR Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýný dükkanlarýna astýklarý için yargýlanan Koray Baþdoðrultmacý ile Cinel Maðusa Mahkemesi önünde ülkücülerin saldýrýsýna uðradýlar Bunlarýn emre amade düðmeleri var Ne zaman düðmelerine basýlsa ayný plaðý döndürüyorlar Birleþik Kýbrýs istemekten baþka hiçbir "suçu"(?) olmayan Kýbrýslýtürklere küfretmek, hakaret etmek bedavadýr bunlara Kendilerini o kadar kaybediyorlar ki, Kýbrýs'ýn "bölünmüþ" olduðunu unutarak "þehitler ölmez vatan bölünmez" diye bönürüyorlar bir de "Vatan" derken tabii ki, kastettikleri Türkiye'dir Türkiye'nin bölünmez bütünlüðü varsa, Kýbrýs'ýn da bölünmüþ bütünlüðü var Türkiye'yi "bütün", Kýbrýs'ý "yarým" istiyorlar Bu sadece fanatik bir grubun fikri deðil, bu TC Devleti'nin ezelden beri resmi görüþüdür Þimdilik "ulumak" için emir aldýlar "Öldür" emri verilse, hiç þüpheniz olmasýn, öldürmeye de, kan dökmeye de hazýrdýrlar Tehlikenin farkýnda mýsýnýz? Bu bayrak davasý barýþ ve çözüm konuþulurken, Akýncý ile Anastasiadis kahve içerken görülmeye baþlandý Bu faþist saldýrýlar da yine ayný þekilde barýþ ve çözüm umutlarý yükselirken baþladý Sadece Maðusa Mahkemesi'nin önünde deðil, DAÜ'de de, UKÜ'de de ortalýðý karýþtýrmaya baþladýlar Ülkücülerin saldýrýlarý bu ülkede hiçbir zaman yargýlanmadý, en "barýþçý" siyasetçiler tarafýndan bile kýnanmadý Her daim lince hazýr bu güruhu "sivil toplum örgütü" olarak kabul ettiklerini de gördük yakýn zamanda Siz gerçekten tehlikenin farkýnda deðilsiniz Kýbrýs'a ellerini kollarýný sallaya sallaya gelen bu faþistlerin tam da barýþý ve olasý bir çözümü engellemek için piyasaya sürüldüðü anlaþýlmayacak bir þey mi? Tuhaflýða bakýn ki, Koray ile Cinel'i yargýlayan hakimlerin ve savcýlarýn hepsi Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu taþýyor Bir yandan bir cumhuriyetin pasaportunu taþýyýp bir yandan da ayný cumhuriyetin bayraðýný dükkanlarýna asanlarý yargýlamak neyin nesidir, susmayýn, söyleyin ey yargýçlar Neden susuyor Kýbrýslýtürkler? Kýbrýs'ta barýþ engellenmesin diye mi? Maðusa Mahkemesi'nin önünde kudururlar, "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" UKÜ'de DAÜ'de saldýrýrlar, "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" Söyleyecek baþka sözünüz/ sözümüz yoksa, güneyde de kuzeyde ipin ucu kaçmayagörsün Kýbrýs'ta barýþ ve çözüm öyle bir engellenir ki, berhava oluruz Akýncý ile Anastasiadis'in içtiði kahvenin de 40 yýl hatýrý kalýr Bir 40 yýl daha bekleriz UKÜ'deki olaylarla ilgili polis açýklamasý Haspolat'ta Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) kampüsünde önceki gece Azad Özgür Aka (E-24) adlý öðrenci, kiþilik grubun saldýrýsýna uðradý. Saat 22.45'te meydana gelen olayda, Aka'nýn burnu kýrýldý. Öte yandan yine UKÜ'de dün saat 01.00'de M.A.A. (E-21) yüzde 76 promil alkol tesiri altýndayken, yine ayný okulda öðrenci olan Y.A. (E-20) ile tartýþtý. Birbirlerine vuran ve baðýrýp çaðýran gençler tutuklandý. 36. YIL- Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði geçtiðimiz akþam SOS Çocukköyü yararýna ve Birliðin kuruluþunun 36. yýlý anýsýna bir dayanýþma etkinliði düzenledi. Lefkoþa Golden Tulip Otel'de yer alan geceye çok sayýda müteahhit, aileleriyle birlikte katýldý. Etkinliðe Kýbrýs Rum Müteahhitler Birliði Baþkaný Kostas Rousos'un da iþtiraki takdirle karþýlandý. Kendisi de dayanýþma gecesinde bir konuþma yapan Rousos, Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'e, üzerinde barýþý ve özgürlüðü simgeleyen zeytin dalý ve güvercin motifi bulunan bir plaket hediye etti. BRTK YÖNETÝM KURULU'NDAN AÇIKLAMA Müdürlüðe Tosun vekalet edecek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu, Mete Tümerkan'ýn BRTK Müdürlüðü görevinden alýnmasýyla ilgili yayýmlanan haber ve görüþlerin spekülatif içerikli olduðunu açýkladý. Konuyla ilgili bugün yazýlý bir açýklama yapan yönetim kurulu, BRTK'deki müdür deðiþikliðiyle ilgili Baþbakanlýk talebi konusunda hafta baþýndan beri çok sayýda haber ve görüþ yayýnlandýðýný ancak yayýnlarýn büyük çoðunluðunun BRTK'deki yönetim deðiþikliði giriþimiyle ilgili gerçeklerin çok ötesinde olduðuna dikkat çekti. Yaþanmamasý gereken, gergin bir dönem geçirildiðine iþaret edilen açýklamada, gergin ortamdan, baþta BRT çalýþanlarý olmak üzere bazý birey ve kurumlar olumsuz etkilendiðine vurgu yapýldý. Yönetim kurulu üyelerinin sabýrlý davranarak, spekülasyonlarý kýþkýrtabilecek açýklama ve tavýrlardan kaçýndýðýna iþaret edilen açýklamada, kamu kuruluþlarýnda zaman zaman görev deðiþiklikleri yapýldýðýný, BRTK'da da yaþananýn farklý bir olay olmadýðýný kaydedildi. Ýlgili kesimlere çaðrý da yapýlan açýklamada, "Yönetim Kurulu olarak, ortaya çýkan gereksiz gergin atmosferin hýzla ortadan kalkmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Herkesin de ayný soðukkanlýlýk ve sorumlulukla davranacaðýna inanýyoruz" denildi. TOSUN VEKALET EDECEK Baþbakanlýk tarafýndan BRTK Müdürü Mete Tümerkan'ýn görevden alýnmasý isteðiyle BRTK Yönetim Kurulu'na yazýlý olarak yapýlan baþvuruyla baþlayan sürecin ayrýntýlarýnýn da aktarýldýðý açýklamada, Yönetim Kurulu'nun yasal prosedür gereði dün bir toplantý yaptýðý ve baþvuruya olumlu görüþ bildirme kararý aldýðý kaydedildi. Bakanlar Kurulu'nun ayni yönde aldýðý kararýn da Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdiðine iþaret edilerek, yeni bir isim atanana kadar BRTK Müdürlüðü'ne Kurum Koordinatörü Mustafa Tosun'un vekalet edeceði belirtildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HANCI VE YOLCU Ha gayret... Az kaldý... Göðüsleyeceðiz ipi yakýnda... Bakýn ne güzel anlaþýyor Anastasiadis ile Akýncý... Kahve fincanlarýný bile tokuþturdular handa... Hana gittiklerine bakmayýn... Yolcu sanmayýn onlarý... Hancý da biz... Yolcu da biz... Atlarýný suvaran süvariler gelmeden acele edelim... Uzunyol'da, Makarios'un ilk enosis nutkunu attýðý Faneromeni Kilisesi'ne baka baka birer yudum da zivaniya... Oh be! Dünya varmýþ... Kýbrýs varmýþ... Çek bakalým Manolis fotoðraflarýný... Uzunyol... Tam isabet... Uzun ince bir yoldayýz zaten Farkýndalýk meselesi azizim... Yeni kültürümüzün bir parçasý... Farketmeli insan zamaný ve mekaný... Ve de bastýðý topraðý... Mayýn var mý? Ya da 1974'ten kalan patlamamýþ bir bomba... Rica ederim efendim... Farkýndalýk yaratýn... Bir EOKA'cý vuruldu mu þu köþebaþýnda? Grivas þu McDonalds'tan bir hamburger yemeden mi öldü? Bizim kooperatif battý da Bata hala batmadý mý? Nerde þimdi, bir çift kol düðmesini beþ liraya satan Avakyan? Ey Faneromeni! Ey Ýsa... Bir diyeceðim var sana da... Bu memlekette hiç kimse bir yanaðýna vurulunca ötekini de çevirmedi... Bundan sonra da çevirmez... Sen de bir daha çýkýp gelsen, seni de bir kere daha gererler çarmýha! Ha gayret... Az kaldý... Göðüsleyeceðiz ipi yakýnda... Mastürbasyon deðil bu... Federasyon... Ýki bölgeli, iki toplumlu... Çin iþi, Japon iþi çünkü... Bunu yapan iki kiþi... Süvariler atlarýný suvarmaya gelmeden bitirin iþi... Tak fiþi... Ýþlesin sayaç... Elektrik Kurumu bize maktu ücret yazsa da zararý yok... Baþlangýçta aðýzlarýna bile almazlardý federasyonu... Muhtariyet bile çok gelirdi... Ne oldu sonra? Kabul ettiler kuzu kuzu... Bakmayýn, mýzýrlýk yapanlar var hala... Yola gelir yakýnda onlar da... Ne zaman yeniden otursak masaya, bir adým daha önde oluruz biz her zaman... Yerleþiklere itirazlarý mý var? Merak etmeyin ve de tasalanmayýn... Ne kadar vatandaþ yaptýysak, hepsi de kalacak burada... Garantörlük mü? Garantör marantör mü istemiyorlar artýk? Aldýrmayýn... Tartýþmayýn boþu boþuna... Bizim dediðimiz olacak... Türkiye ebediyen burada kalacak... Kimse söküp atamayacak kahraman askerimizi bu adadan... Mal-mülk meselesi mi? Geri dönüþ yok!.. Kuzu kuzu kabul edecekler onu da... Karþýlýksýz koklatmayacaðýz Maraþ'ý da onlara... Kazý Kazan'dýr bu oyunun adý... Kazýyýn bakalým hadi... Týrnaklarýnýzla... Bahtýnýza ne çýkarsa... Federasyon mu, taksim mi? Yarýna ne siz kalýrsýnýz, ne biz bu köhne handa... Süvariler baskýn yaparsa... Anlayalým gardaþ... Hancý mýyýz, yolcu muyuz bu adada?...

3 x istence e Elvan Levent SIRADAN OLMAYAN HAREKETLER Akýncý ile Anastasiadis ten Arasta ve Uzunyol turu Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis, ortak hedeflerinin Kýbrýs sorununu en yakýn zamanda çözmek olduðunu, dün Lefkoþa'nýn her iki kesiminde yaptýklarý gezide yeniden vurguladý. Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis, Lokmacý kapýsýnda saat 11.00'de buluþtuktan sonra önce Arasta'yý daha sonra ise Güney Kýbrýs'a geçerek Uzun Yol (Ledra Caddesi) ile Faneromeni Kilisesi'nin bulunduðu Faneromeni bölgesini gezdi. Kuzeyde Büyük Han'da kahve molasý veren liderler, Güney Kýbrýs'ta da Faneromeni bölgesinde bulunan Halara Cafe'de kahve molasý verdi. Halara Cafe'de Zivaniya da içen liderler basýna kýsa birer açýklama yaptý. ANASTASÝADÝS: "GELECEK ÝÇÝN ÇÖZÜM OLMALI" Rum lider Anastasiadis açýklamasýnda, Kýbrýs sorununa en erken zamanda çözüm bulmak için çalýþacaklarýný, iki toplumun geçmiþinde çatýþmalar görülebildiðini ancak her iki toplumun geleceði için çözümün olmasý gerektiðini söyledi. AKINCI: "YENÝ BÝR HAYAL KIRIKLIÐI DAHA YAÞAMAK ÝSTEMÝYORUZ" Mustafa Akýncý ise, sosyal etkinliðin Kýbrýs süreci açýsýndan önemli olduðunu ifade etti. Akýncý, "Umut mesajýný vermek istiyorum çünkü, yaþanan pek çok hayal kýrýklýðýnýn ardýndan umuda ihtiyaç var ancak yaþanmasýný istemediðimiz tek þey, yeni bir hayal kýrýklýðý dahadýr " dedi. "YEME ÝÇMEDEKÝ BAÞARI " "Yeme içmede Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlarýn iyi olduðunun kabul edildiðini ancak müzakere ve iþ yapmaya gelince yeme içmedeki baþarý kadar baþarýlý olunmadýðýný" ifade eden Akýncý, bunu ters çevirmek gerektiðini ifade etti. KIBRIS RUM TOPLUMUNA MESAJ Akýncý, "Çok iyi bir baþlangýç yaptýk ancak daha önemlisi iyi baþlangýcý devam ettirerek nihai hedefe ulaþmaktýr... Kýbrýslý Rum topluma þu mesajý vermek istiyorum: Gelecek nesillere daha güzel gelecek sunmak için gerekli olan karalýlýk, siyasi irade ve ortak vizyona sahibiz" dedi. Halara Cafe'dedeki molanýn ardýndan Nikos Anastasiadis, Mustafa Akýncý'ya, Uzun Yol'un bittiði ve Akýncý'nýn Anastasiadis'i karþýladýðý yere kadar eþlik etti, ardýndan uðurladý. ZEYTÝN DALI VE BARIÞ TÜRKÜSÜ Basýnýn büyük ilgi gösterdiði gezide liderler Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlar tarafýndan çözüm beklentisi mesajýný vermek için sýk sýk alkýþlandý. Güneyde Uzun Yol'da bir noktada barýþý simgeleyen zeytin dalý sunuldu. Kuzey'de ise bir kiþi sazý ile barýþ türküsü dillendirdi. Liderlere ziyaretleri esnasýnda ekmek kadayýfý, pilavuna, Zivaniya gibi geleneksel yiyecek ve içecekler ikram edildi. Basýnýn büyük ilgi gösterdiði gezi sýrasýnda zaman zaman izdiham yaþandý. Bazý televizyon kanallarý geziyi canlý yayýnlarýyla izleyicilerine ulaþtýrdý. Rum lider Anastasiadis, dün doðum günü olan Kýbrýslý Türk müzakereci Özdil Nami'ye hediye verdi. Liderler Uzun Yol'daki mola sýrasýnda oturduklarý kafede kazý kazan bileti de kazýdý. Akýncý ile Anastasiadis'e, müzakerecileri Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý ile Lefkoþa Rum Belediyesi Baþkaný Konstantinos Yorgacis ve sözcüleri eþlik etti. Akýncý, Anastasiadis'i karþýlamaya giderken ise Lefkoþa Türk Belediyesi görevindeyken ortak iþler yaptýðý dönemin Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Lellos Dimitriadis ile de ayaküstü sohbet etti. Önceki gün kapýlardaki yeni uygulamanýn ardýndan güneye geçerken kimlikle birlikte üstünde 'vize' yazan kaðýdý da uzattým. Polis aldý. Kimlik bilgilerini bilgisayara girdi ve sonra kimlikle birlikte mühür vurmadýðý vize kaðýdýný bana geri verirken, "Artýk buna gerek yok, çöpe atabilirsiniz", dedi. Düþünmeden edemedim tabii: Eski alýþkanlýklardan kurtulmak o kadar da basit deðil. Kaðýdýçöpe atmadým, cüzdana yerleþtirdim, belki günün birindeçerçeveletip duvara da asarým; Kýbrýs'ýn yakýn tarihini önemli bir aksesuarý niyetine. Dün liderler gezinti yaptýklarý sýrada orada deðildim ama yine düþünmeden edemedim: Kontrol noktalarýnda durup kimliklerini gösterdiler mi, yoksa bir el sallayýp yürüyüp geçtiler mi? Önce kuzeye sonra da güneye geçtiler ne de olsa. Bu da neresinden baksanýz her biri için en az iki kez kimlik göstermek demek En azýndan sýradan bir vatandaþ için durum bu olurdu. Ama Kýbrýs gibi yerlerde tepedekiler, sýradan vatandaþýn geçtiði yollardan pek geçmedikleri için, baþladýklarý noktadan gittikçe uzaklaþýrlar, vatandaþla aralarýndaki uçurum da büyür zamanla. Mesela, þehir içinde eskort eþliðinde hareket ettiklerinden vatandaþýn nasýl bir trafik çilesi çektiðini, mevcut yollarýn ne kadar yetersiz olduðunu görmezler. Bir yere gidecekleri zaman o yer önceden temizlenip parlatýldýðý için onlar vatandaþýn her gün gördüðü pisliði de görmezler. Okul ziyaretlerinde bile çocuklara ne söyleyecekleri önceden ezberletilir. Hastanede sýra numarasý alýp kuyrukta beklemezler. Özel güvenlikleri olduðundan acil bir durumda polisi çaðýrmazlar. Dolayýsýyla polisin her acil duruma verdiði tepkiyle ilgili bilgileri de gittikçe körelir. Bir restorana gittiklerinde iyi yýkanmamýþ sebzelerden ötürü zehirlenme olasýlýklarý yoktur çünkü onlar için sebzeleri iyi yýkarlar. Kendileri deðil, arabayý þoför kullandýðýndan, yollarýn ne kadar bozuk, iþaret levhalarýnýn ne kadar eksik olduðu gözlerine batmaz pek. Sadece açýlýþlara gittiklerinden, burada Kýbrýs'ý Kýbrýs yapan ne kadar çok dükkanýn art arda kapandýðýnýn da kolay kolay farkýna varmazlar. Liste uzayýp giderdi. Bütün bunlardan ötürü Kýbrýs gibi artýk görevde olmadýðý halde spor salonu gibi mekanlara bile birkaç korumayla birlikte giden eski koltuk sahiplerinin olduðu bir yerde, en tepedekilerle halk arasýnda gittikçe büyüyen bir uçurumun oluþmasý kaçýnýlmaz bir hal alýyor trajik bir þekilde. Dün liderlerin adanýn bir yarýsýndan diðerine geçiþlerinde sýradan bir vatandaþ gibi durup kimlik kontrolünden geçip geçmediklerini de bu yüzden merak ettim iþte. Acý bir fincan kahve ve bir dublezivaniya içmiþler, pilavuna, ekmek kadayýfý falan yemiþler Bunlar sýradan hareketler olsa da kulaða hoþ geliyor tabii. Yine de bana sorarsanýz, sýradan olmasý gerektiði yerde sýradan olamayan, sýradan olmamasý gerektiði yerde sýradan olan deðil, tam tersi liderler gerekiyor burada bize. Ama bakýn, 'kazý kazan' oynamalarý beni þaþýrttý, yalan deðil. Bir de ortak piyango bileti alsalardý; bir bilet kuzeyde, bir bilet güneyde Ya çýkarsa, diye.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Düþünmeyin artýk çözüm olur mu diye Þimdi üzüm zamaný üzüm yemeye bakýn Çünkü çözüm sonu gelmeyen bir hikâye Biz çözeriz diyene de kanmayýn sakýn Kalay BÝR KAHVENÝN KIRK YIL HATIRI VAR... Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis dün birer kahve içtiler Büyük Han'da... Ve ne gariptir ki, adet olmadýðý halde fincanlarýný viski bardaðý gibi tokuþturdular. Kaç delikli bu han? Ýki delikli... Gidiyor muyuz gündüz gece? Uzun ince bir yolda olduðumuzun farkýnda olduklarý için Uzunyol'a saptýlar sonra... E, ne demiþler... Kýrk yýl hatýrý var bir kahvenin... Zaten çoktan kýrklandýk, 41 kere maþallah olduk... Bunun için de kazý kazan oynadýk... Kýrk yýl önce de içilmiþ bir kahve vardý, ama hiç hatýrý olmadý... Þimdi olur mu acaba? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SON NESÝL Daha önce de yazdým, yeniden yazmak istiyorum. Bütünlüklü çözüm, parçalardan giderek bütünlüklü çözüme ulaþmak sözlerine "gýcýk" oluyorum. Neden mi? Bu adada bir çözüm istiyorsak, kim ne isterse desin, sabahtan yola çýkýp sonuca varana kadar sokakta kalmalýyýz. Ve çocuklarýmýza, torunlarýmýza güzel, barýþ içinde bir dünya býrakmadýk diye yakýnýyorsak, ki bunu yapýyoruz, evlerimize kapanmanýn anlamý yoktur. Kimden gelirse engelleme ona karþý kavgayý göze alamadýðýmýz sürece de bu beklentimiz hikayedir. Ve bu hikayenin sonunda "onlarýn" dedikleri olacaktýr yýlý baþlarýnda ABD Kýbrýs'taki mevcut durumdan memnun olmadýðýný ve kesin bir çözüm istediðini açýkça ilan ettikten sonra müttefikleriyle görüþerek Türkiye'nin adaya askeri müdahale etmesini karara baðladý. Önündeki engel Makarios'tu... Baðlantýsýzlara ve Sovyet Bloku'na yakýn duran Makarios da aradan çýkarýlmalýydý... Sovyetlerin de tepkisini çekmemeli hatta onayýný almalýydý BM Güvenlik Konseyi'nde... "Masa temizlenmeye" baþlayýnca 15 Temmuz darbesi gerçekleþti. Hedef solcular olarak belirlenince Sovyetler Birliði de Türkiye'nin askeri müdahalesini onaylamak zorunda kaldý. "Yanýndan geçerim" diyerek 6. Filo'nun yanýndan geçip gelmiþler derler ya, aslý astarý yok... ABD ve Ýngiltere'nin büyük desteðiyle askeri çýkarma gerçekleþti. Hatta ne olur ne olmaz diyerek, müdahalenin az buçuk gerçekleþmesine kadar Kýbrýs karasularýnda bekleyen ABD, Ýngiliz ve Rus donanmalarýna ait gemiler savaþ alanýndan uzaklaþtýlar. Birinci ve 2. Harekat gerçekleþti. Askerin eline verilen haritalar nerede duracaklarýný gösteriyordu. Orada durdular. Bazý yerleþim yerlerinin boþaltýlmasý sonrasýnda ve bir müddet sonra oralarý da iþgallerine aldýlar. Ýþte þimdi yapýlan tüm pazarlýklar bu yerlerin iadesidir. Bütünlüklü veya þimdi, söylenen þekliyle bütünlükcül çözüm hikayedir. Parça parça çözümle bütüne ulaþmak söylemleri hikayeden de ötedir.. Masaldýr, hayal ürünüdür bana göre. Ha, arzulanan nedir? Ben Kýbrýs Cumhuriyeti'ni savunan birisiyim anlaþmalarý çerçevesinde yeniden bir araya gelerek, iki toplumun benzer bir çözüm bulmasý taraftarýyým. Daha önce de gerçekleþen kapý pencere açmalar, bugün Akýncý ile devam ettirilen iyiniyet çerçevesindeki atýlýmlar... Belki önümüzdeki günlerde açýlacak birkaç kapý vesaireye de karþý deðilim ancak biliyorum ki birlikte yaþam deðil yanyana bir yaþamdýr buradaki iki toplum için öngörülen. Maraþ da dahil olmak üzere bazý yerler de BM kontrolünde sahiplerine verilecek... Ve hesap iþte o zaman tamamlanacak... Henüz yaþayan bir savaþ dönemi nesli var daha çünkü... Ondan sonrasý oldubittidir... SANAYÝ ODASI GENEL KURULU Çýralý: Nihai çözüm bu yýl olabilir Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, Kýbrýs Türk toplumunun yeni lideriyle Kýbrýs Rum toplum liderinin olumlu yönde baþlayan görüþmelerinin, Kýbrýs'ta nihai çözüm tohumlarýnýn bu yýl içerisinde atýlabileceðini gösterdiðini söyledi. Çýralý, oda olarak izolasyonlardan ve ambargolardan dolayý kendilerini acýndýrmak yerine bu engellemeleri aþabilecek politikalarla yýllar içerisinde önemli bir pozisyon elde ettiklerini belirterek KKTC'deki firmalarýn 40'tan fazla ülkeye ürün ihraç edebildiðini, uluslararasý iþletmelerin bayiliklerini aldýðýný, dünya markalarýnýn ülkede yatýrým yaptýðýný ifade etti. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý dün 29. Olaðan Genel Kurulu'nu yaptý. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nda yapýlan genel kurula 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Anamuhalefet UBP Milletvekili Ersin Tatar, TDP Genel Baþkaný Cemal Özytiðit, Baþbakanlýk Müsteþarý Ömer Köseoðlu, Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý Genel Koordinatörü Orçun Kamalý, Kýbrýs'ta görev yapan bazý yabancý büyükelçiler ve Kýbrýs Türk ve Rum sivil toplum örgüt temsilcileri katýldý. "GÜVEN YARATICI ÖNLEMLERE ÖNEM VERÝLMELÝ" Ali Çýralý, genel kurulun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, odada ve tüm iþ dünyasýnda Kýbrýs'ta nihai çözüm konusunda arzu, isteklilik ve motivasyonun çok yüksek olduðunu belirtti. Çýralý, bu kapsamda iki toplumu birbirine yaklaþtýracak Güven Yaratýcý Önlemlere önem verilmesi gerektiðini vurguladý. Ali Çýralý, müzakereler için takvim belirlenmesinin, 11 Þubat ortak metni çerçevesinde soruna çözüm bulunmasýnda önemli temel taþlar olduðuna inanç belirtti. "Kuzey Kýbrýs'ta hayatýmýzý sadece Kýbrýs müzakerelerine endeksleyerek devam ettirmemiz, yasal, ekonomik ve sosyal konularda var olan eksikliklerimizi tamamlayacak düzenlemeleri zamanýnda yerine getirmemize bahane olmamalýdýr" diyen Çýralý, meclisin performansýný, hükümet programýnýn büyük kýsmýnýn uygulanmamasýný, hantal yapýyý, reel sektörü güçlendirecek politikalarýn hayata geçmemesini "hak etmiyoruz" ifadeleriyle eleþtirdi. YENÝ YÖNETÝM Genel kurulda, yeni yönetim kurulu belirlendi, faaliyet ve mali raporlar aklandýðý ve coðrafi iþaret tescilinin uluslararasý standartlaþtýrýlmasý gibi bazý önemli kararlar alýndýðý. Yeniden aday olan Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý'nýn önerdiði 14 kiþilik liste, baþka aday çýkmamasýndan dolayý genel kurulun onayýna sunularak, oybirliðiyle kabul edildi. Pazartesi günü saat 18.00'de ilk toplantýsýný gerçekleþtirerek, görev daðýlýmý yapacak KTSO yeni yönetimi þu isimlerden oluþuyor: "Ali Çýralý, Çavlan Paralik, Derviþ Köroðlu, Hüseyin Ruso, Mehmet Ünal Serdar, Metin Uluð, Mustafa Ersözlü, Nihat yýlmaz, Sercan Görgüner Bahçeci, Þenol Coþar, Mehmet Özkoç, Bayram Ezdaþ ve Ýlke Özerlat." ODTÜ GÜNÜ- Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nde geleneksel "ODTÜ Günü" kutlandý. ODTÜ'den yapýlan açýklamaya göre, "ODTÜ Günü" çerçevesinde Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Ankara'daki yapýlacak törenle diplomalarýný alacak yaklaþýk 200 ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu mezun adayý tanýtýldý. Ayrýca ilk akademik yýldan bu yýldan bu yana üniversitede görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine plaket takdim edildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent STÝLYANÝDÝS'TEN ÝÞGALCÝYE ÝLTÝFAT "Bir tek asker çekmeden, bir karýþ toprak vermeden uluslararasý dengeleri deðiþtirdik" diye böbürlenen Türkiye'nin, Kýbrýs sorununun çözümü yolunda en küçük bir adým attýðý söylenebilir mi? Kesinlikle söylenemez! Bu konuda somut olarak atýlmýþ bir tek adým gösterilebilir mi? Kesinlikle gösterilemez! Burada 40 yýldýr sürdürdüðü askeri ve sivil iþgali ve bu iþgalin yarattýðý koþullarla tüm hukuk dýþý oldu-bittileri yasallaþtýracak ve yeni bir uluslararasý anlaþma ile tüm bunlara hukuki bir kýlýf kazandýracak bir çözümdür Türkiye'nin kafasýndaki "çözüm"! Bunun da tek bir anlamý vardýr. Adadaki hukukdýþý varlýðýný, kendi kafasýnda kurguladýðý bu sözde çözümden sonra da devam ettirmek! Yani çözümün içeriði ne olursa olsun... Ýki bölgeli, iki toplumlu federal Kýbrýs'ta uzlaþýlsa ve bu uzlaþý uluslararasý yeni bir anlaþmayla hayata geçirilse bile... Türkiye'nin elini eteðini Kuzey Kýbrýs'tan çekeceðini kimse hayal etmesin! "Paralelciler" Kuzey Kýbrýs'ý yine paralel bir yapý ile yönetmeye devam edecekler! Türkiye, baþta Garanti Anlaþmasý olmak üzere, Kýbrýs konusundaki hiçbir uluslararasý anlaþmaya uymuþ deðil. Bu konuda sicili olumsuz puanlarla dolu. Bundan sonra hasbelkader varýlabilecek yeni bir anlaþmaya uyacaðýna dair de güven vermiyor. Nerden bakarsanýz bakýn, Kuzey Kýbrýs'a hiç çýkmayacakmýþ gibi yerleþtiðini görmemek için kör olmak lâzým. Ýki hedefi vardýr Türkiye'nin. Ya adadaki iþgalci varlýðýný yasallaþtýracak bir anlaþma... Ya da statükonun devamý, çözümsüzlüðün "çözüm" olarak yerleþmesi! Çözüm konusunda kabul edilebilir, diþe dokunur tek bir adým atmadý þimdiye kadar! 11 yýldýr, "Biz evet dedik, Rumlar hayýr dedi" nakaratýndan baþka hiçbir þey söylemiyor! "Bir tek asker çekmeden, bir karýþ toprak vermeden bütün uluslararasý dengeleri deðiþtirdik" demekten baþka da hiçbir þey demiyor! Ve ne gariptir ki, öyle olduðu halde, AB Komisyonu üyesi Kýbrýslýrum Hristos Stilyanidis'in takdirini kazanmýþ. Bu takdirini bakýn nasýl dile getiriyor Stilyanidis... "Türkiye, yeniden baþlayan Kýbrýs müzakerelerinde olumlu havanýn oluþmasý için katký saðladý." (!) Sizi bilmem ama ben kendi adýma söyleyim, yeni süreç için de hiçbir olumlu katkýsýný görmedim Türkiye'nin. Ha, bay Stilyanidis, Erdoðan'ýn Mustafa Akýncý'ya, "Yavrusun sen yavru kalacaksýn... Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun... Müzakereleri kendi kafana göre götüremezsin" þeklindeki despotvari çýkýþlarýný olumlu dediði havaya katký olarak görüyorsa, onu bilemem. Eðer güneydeki Rum yönetimi yetkilileri de Stilyanidis'in görüþündeyseler ve onlar da Türkiye'nin müzakerelere olumlu katký saðladýðýný düþünüyorlarsa... Bir anlaþma için umutsuz olmaya hiç gerek yok! O zaman iþgalcinizin "olumlu katkýlarýna "siz de "olumlu katkýlarla" yanýt verir ve "Bütün þartlarýný kabul ediyoruz, gel imzalayalým" dersiniz olur biter!!! Deðil mi ki Türkiye'nin "olumlu katkýlarýný" gördünüz... Bir jest yapmak sýrasý þimdi sizde!!! Hade... Gopyasde yidonissa!

5 5 24 Mayýs 2015 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Herkes bir tarafa koþuyor Karýþýk bir durum Ne kaçan belli, ne kovalayan. KAZAZEDE "KAÇAK ÝÞÇÝ " ÇIKMIÞ! MÝÞ-MIÞLAR * Cumhurbaþkaný ile görüþen Siyasi Partiler, müzakerelerin baþlangýcýndan memnunmuþ. - Baþlangýçlar genelde olumlu karþýlanýr da, ara sýcaklar gelmeye baþlayýnca asýlýr suratlar. * Cumhurbaþkaný Akýncý, 2. Cumhurbaþkaný Talat ile görüþmüþ. - Akýncý'nýn bu görüþmeden çok yararlandýðýndan ve bir bilenden çok önemli tiyolar aldýðýndan hiç kuþkum yok. Gelecek görüþmelerdeki manevra kabiliyeti, çifte katlanmýþ olmalý bu görüþmeden sonra.. * Ýþ kazalarý bitmek bilmiyormuþ. - Önlem alan yok ki Hiç deðilse bir besmele olsun çekin iþe baþlamadan önce. *Bisikletliler trafikte saygý istemiþ. - Saygýlar, sevgiler, hürmetler size. Ama yollarýn durumu ortada Öncelik bize! * Öðretmenler meclis önünde eylem yapmýþ. - Üniversite önünde eylem yapan öðrenciler "müþteri deðil, öðrenciyiz" diye haykýrmýþ.. öðretmenler de "göçmen" deðil, "öðretmeniz" diye mi hak aradý? * Fellahoðlu, "LTB'nin batma süreci devam ediyor" demiþ. - Bravo Dürüst adam Geçmiþini inkar etmemiþ. * Fellahoðlu, "LTB'nin batma süreci devam ediyor" demiþ. - Bu sese kulak verin. Çok deðerli ve dikkate deðer bir açýklama bu.. Geminin nereden su aldýðýný biliyor da ondan uyarýyor * Beyin yalan söylemezmiþ. - Hadi caným sizde... Yalancý olan dil mi yani... Yazýk günahtýr, iftira etmeyin. Bir Kýbrýs Türkü mü deðerlidir Deniz ve dað manzaralý bir dönüm Kýbrýs topraðý mý? Yine bir iþ kazasý.. Yine bir ölüm.. Ve hemen ardýndan yeni bir soruþturma.. Hem de çok yönlü olarakdan.! Maþallah, soruþturmacýlarýmýz pek becerikli. Daha soruþturmanýn baþýnda, ilk adýmda, ilk bulgulara ulaþýverdiler: Kazazede "Kaçak iþçi." Ya. Kaçak iþçiymiþ kazazede. Baþga bulgu var mý? Ne buldular baþga? Þimdilik bu kadar. Ama araþtýrma ve soruþturma sürüyor. Sonuna gadar da sürecek. Ve bulunmasý halinde, sorumlular sürüm sürüm süründürülecek. Bugün Pazar Bugün tatil Baþlangýç olarak, pazar gününe uygun bir konu gibi görünmüyor Ama inanýn, tam Pazar eðlencelik bir yazý bu. Çünkü hep birlikte soracaðýz þimdi ve çok güleceðiz: - Ma zeflersiniz bizi Ne be oðlum, gaçak olmasa düþmeyceydi? Gaçak olduðu için düþdü yani? Deðil ama? Hadi gülün. Tamam Genelde gaçak iþçiler ölüyor Ama beceriksizliklerinden kaza yapýp ölmüyorlar ki. Çalýþanlarýn hepsi gaçak da ondan! Hangýsý düþse "gaçaklardan" düþecek Hangýsý ölse "gaçaklardan" ölecek Dedik ya, hepsi gaçak zaten. Kazazedenin "kaçak" olduðunun saptandýðýný, büyük bir marifetmiþ gibi duyurmalarý ayrýca komik. Yahu, ölünün kaçaklýðýný saptamýþsýn kime ne fayda Sen onu çalýþýrken saptasan ve bir iþe yarasan ya! Kazadan bir gün önce bulsan onu, bugün yaþýyor olacaktý. Kazalar oluyor Ýnsanlar ölüyor.. Ýþçinin beceriksizliði Ýþverenin bananeciliði de etken Ama en büyük ihmal, güvenli çalýþma ortamý yaratmakla görevli olanlarýn yetersizliðidir. Kazadan bir gün önce kaçak olduðu saptansa, muhtemelen þimdi yaþýyor olacaktý. Neyse yine de kimseyi suçlamayalým. Hade bir komiklik yapayým da, "düzenin sistemin suçu bu" diyeyim. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 NEDÝSÝ'DEN ÝKÝ TOPLUMLU ETKÝNLÝK DÝSÝ gençlik kollarý NEDÝSÝ'nin Kýbrýs sorununun tartýþýlacaðý iki toplumlu etkinlik düzenleyeceði haber verildi. Politis gazetesi NEDÝSÝ'nin pazartesi günü "Gençlerin Siyasi Müdahaleleri Akademisi"nin dördüncüsünü gerçekleþtireceðini yazdý. "Kýbrýs Sorunu: Bugün, Yarýn" konulu etkinliðin, think tank (beyin takýmý) ve sohbet þeklinde gerçekleþtirileceðini kaydeden gazete, tartýþmalara Kýbrýslý Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Genel Sekreter Yardýmcýsý Kemal Baykallý, Türkolog Sotos Ktoris ve Maðusa Ýnisiyatifi aktivisti Mertkan Hamit'in katýlacaðýný belirtti. Habere göre etkinlikte DÝSÝ Baþkaný Averof Neofitu da bir konuþma yapacak. ULUSLARARASI ENERJÝ ÞARTI'NA ÝMZA ATILDI Güney Kýbrýs'ýn Uluslararasý Enerji Þartý'na imza attýðý haber verildi. Haravgi gazetesi Güney Kýbrýs'ýn Hollanda Büyükelçisi Kiriakos Kuros'un 20 Mayýs tarihinde Lahey'de Enerji Þartý Bakanlar Toplantýsý sýrasýnda Güney Kýbrýs adýna imzaladýðý anlaþmanýn çeþitli bölgelerden 73 ve Avrupa Komisyonu tarafýndan benimsendiðini yazdý. TEHLÝKE ARZ EDEBÝLECEK KÝÞÝLERÝN SÝLAHLARI TOPLANDI Rum polisi ile Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun, tehlike arz edebilecek kiþilerin ellerinde bulunan av tüfeði ve G 3 silahlarýný topladýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Ekim 2013'te Limasol'da yaþanan aile trajedisinin ardýndan, ilgili birimlerin gerçekleþtirdikleri toplantý çerçevesinde Ruh Saðlýðý Birimi'nin, psikolojik tedavi gören ve tehlikeli olarak addedilen kiþilerin isimlerini polise ve RMMO'ya sunduðunu yazdý. Habere göre, Rum polisi bu liste çerçevesinde tasarrufunda silah bulundurmasý tehlikeli olan kiþilerden toplam 108 av tüfeði, RMMO ise 35 kiþiyi aþkýn seferiden ise 35 adet G 3 silahý topladý. ATEÞ AÇMA Fileleftheros gazetesi, Larnaka'da bir eve ateþ açýldýðýný ve ev sahibinin hafif yaralandýðýný yazdý. Habere göre polis olayla ilgili araþtýrma baþlattý. ÝÞVERENLER ÝSKANDÝNAVYA'DA BULUÞUYOR Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) ile Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE), Ýsveç ve Finlandiya Dýþiþleri Bakanlarý'nýn daveti üzerine bu ülkelere ziyaret gerçekleþtirecek. Alithia gazetesi, KEVE Baþkaný Fidias Pilidis'in, Rum Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamaya dayanarak, KTTO Baþkaný Fikri Toros ile KEVE Baþkaný Fidias Pilidis'in, Ýsveç ve Finlandiya Dýþiþleri Bakanlarý'nýn davetlisi olarak Haziran ayý baþýnda, Stockholm ve Helsinki'ye gideceðini yazdý. Habere göre, KTTO Baþkaný Fikri Toros ve KEVE Baþkaný Fidias Pilidis, 1 Haziran'da Ýsveç'i, 2 Haziran'da ise Finlandiya'yý ziyaret edecek. Toros ve Pilidis, ziyaretlerinde üniversite ve düþünce kuruluþlarýyla temaslarda bulunacak. ANASTASÝADÝS: Kýbrýs ýn artýk garantörlere ihtiyacý yok Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, "Kýbrýs'ýn artýk garantör devletlere ihtiyacý olmadýðýný" iddia etti. Alithia gazetesinin haberine göre, bir Alman gazetesine verdiði röportajda Anastasiadis, "iki toplum arasýndaki güvensizliðin aþýlmasý için Mustafa Akýncý'yla ilk olarak insanlarýn günlük hayatlarýný iyileþtirecek önlemlerde ilerleyeceklerini ve ardýndan da daha genel siyasi konulara geçeceklerini" açýkladý. Habere göre Anastasiadis, Akýncý'yla "iki toplumu federasyon ortak vizyonuyla baðlandýklarýný" belirterek "Türkiye eðer çözüm istiyorsa Kýbrýslý Türkleri dinlemelidir" þeklinde konuþtu. Anastasiadis, Akýncý'yla görüþmesinde ortamýn çok olumlu olduðunu belirtirken "ayný yörüngede olduðumuz mesajýnýn gönderilmesi çok önemlidir" ifadesini kullandý. Avrupa Birliði'nin Kýbrýs sorununda üstlenebileceði rolün sorulmasý üzerine ise Anastasiadis, AB'nin iki toplum arasýnda uzlaþýya varýlan unsurlarýn AB normlarýyla uyumlu olup olmadýðýný incelemesi gerektiðini ve Akýncý'nýn buna olumsuz bakmadýðýný iddia etti. "Piroi" barikatýnýn açýlmasý için eylem Güney Kýbrýs'ta "Piroi" (Gaziler) barikatýnýn açýlmasý için önceki gün eylem yapýldýðý haber verildi. Alithia gazetesi "Bizi Bölen Duvarlarý Yýkýn" baþlýðýyla verdiði haberinde, "Athienu" (Kiracýköy) bölgesi ve çevresinde kalan Rumlarýn, "Athienu- Piroi-Lefkoþa" geçidinin açýlmasý için Athienu sanayi bölgesi çemberinde toplanarak eylem yaptýðýný yazdý. Eyleme, Athienu, Eðlence ve Yeri Belediye Baþkanlarý ile sözde "Piroi" ve Avdhellero (Avdeler) Muhtarlarýndan oluþan komitenin yaný sýra Akýncýlar Belediye Baþkaný Hasan Barbaros, Larnaka bölgesi Rum milletvekilleri ile Larnaka ile Athienu'dan örgütler ve halk katýldý. Ýlkokul, ortaokul ve ana okul çocuklarýnýn da hazýr bulunduðunu eylemde "Bizi bölen duvarlarý yýkýn", "Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesini istiyoruz", "40 yýl iþgal fazla", Dün Londra da da bir grup Kýbrýslý Türk tarafýndan Koray Baþdoðrultmacý ya destek için pankartlý bir eylem düzenlendi Koray Baþdoðrultmacý'ya destek DÝKO ile AKEL arasýnda anlaþmazlýk DÝKO ÝLE AKEL KIBRISLI TÜRK ÇÝFT ÝÇÝN DÜZENLENEN ETKÝNLÝK KONUSUNDA ANLAÞMAZLIÐA DÜÞTÜ DÝKO ile AKEL partilerinin, Gazimaðusa'daki evlerinin ve dükkanlarýnýn önüne "Kýbrýs Cumhuriyeti" bayraðý astýklarý için haklarýnda dava açýlan Koray ve Cinel Baþdoðrultmacý'ya destek vermek için, geçtiðimiz gün Ledra Palace'ta düzenlenen etkinlik konusunda anlaþmazlýða düþtükleri haber verildi. DÝKO'nun, AKEL ile DÝSÝ partilerini Kýbrýslý Türk çifte destek vermek için yapýlan etkinliðe katýlmadýklarý gerekçesiyle eleþtirdiðini yazan Fileleftheros, AKEL'in ise, Kýbrýslý Türk Anastasiadis, AB ilkelerinin tüm Kýbrýs vatandaþlarý için geçerli olacaðýný, bu yüzden de AB'nin en üst düzeyde güvenliði saðlayabileceðini de sözlerine ekledi. ANASTASÝADÝS-JUNCKER GÖRÜÞMESÝ Öte yandan gazete bir diðer haberinde, Anastasiadis'in AB Komisyonu Baþkaný Jean Claude Juncker'le önceki gün Letonya'nýn Riga kentinde bir araya geldiðin, Juncker'in Temmuz ayýnda Kýbrýs'ý ziyaret edeceðini yazdý. Habere göre Anastasiadis görüþmede, Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinin baþlamasý konusunda bilgi aktardý ve olumlu sonuçlanmasý için gerekli ortamýn oluþabilmesi amacýyla samimi diyalog niyetini dile getirdi. AB'nin müzakere sürecine daha fazla müdahil olmasýnýn büyük önem taþýdýðýný da Juncker'e ileten Anastasiadis, "Kýbrýs'ýn AB üyesi olduðunu ve çözümden sonra da AB üyesi olmaya devam edeceðini, bu yüzden de AB'nin müzakere sürecinde rol üstlenmesinin önemli olduðunu" ifade etti. "Özgürlük, demokrasi, adalet", "Kýbrýs'ta barýþ" ve "Unutmuyorum ve mücadele ediyorum" yazýlý pankartlar taþýndý. Habere göre, etkinlik sýrasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda muhtar ve belediye baþkanlarýndan oluþan komitenin baþkanlýðýný da yapan Athienu Belediye Baþkaný Dimitris Papapetru, Pazartesi günü Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e verilecek bildiriyi okudu. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla verdi: Simerini "Athienu Bölgesi Nefes Almak Ýstiyor Belediye Baþkanlarý ve Muhtarlar Piroi Barikatýnýn Açýlmasýný Ýstiyor"; Haravgi "Piroi Barikatýnýn Açýlmasýný Ýstiyorlar Belediye Baþkanlarý ve Muhtarlardan Anastasiadis ve Akýncý'ya Bildiri"; Fileleftheros "Piroi Barikatýnýn Açýlmasýný Ýstediler"; Politis "Barikatý Açýn Piroi Ýçin Anastasiadis ve Akýncý'ya Bildiri" çifte çeþitli fýrsatlarla desteðini gösterdiðini belirttiðini aktardý. Gazeteye göre AKEL açýklamasýnda "þimdi bayraðý hatýrlayanlarýn kuyruðu olmayacaðýný" ekledi. Öte yandan gazete, Kýbrýslý Türk çiftin davasýnýn dün de sürdüðünü belirtti ve haberinde "Kýbrýslý Türk Çift Yine Bozkurtlarýn Çemberinde Kaldý" baþlýðýný kullandý. Politis gazetesi habere "Kýbrýslý Türk Çiftin Davasý Haftaya Devam Edecek- AKEL DÝKO'ya Þimdi Bayraðý Hatýrlayanlarýn Kuyruðu Olmayacaðý Þeklinde Yanýt Verdi" baþlýklarýyla yer verirken, Simerini habere "Bozkurtlar Sindi- Mahkemedeki Dünkü Süreç Olaysýz Geçti", Haravgi ise "Federasyon Karþýtlarýnýn Kuyruðu Olmayacak- AKEL'in Koray ve Cinel Çiftine Olan Dayanýþma ve Desteði Hakiki" baþlýklarýný attý. GÜNLÜK "IÞÝD BARBARLIÐI BUNLARIN LOJÝSTÝK DESTEÐÝYLE ÝLERLÝYOR" HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Ýzmir'deki HDP mitinginde konuþtu. Yunanistan'ýn sosyalist iktidar partisi Syriza'nýn temsilcisi de mitingi izleyenler arasýnda yer aldý. Demirtaþ þunlarý söyledi: "Bizler farklý kimliklere sahibiz Bunu deðiþtirmek istesek de deðiþtiremeyiz. Deðiþtirmek de istemeyiz. AKP'nin kýþkýrtýcý söylemlerine kanmayýn. Onlar yuhalattýkça siz birbirinize sarýlýn. HDP'nin uzattýðý kardeþlik elini her yerde tutun ki, iktidarýn bütün kirli oyunlarý boþa düþsün.onlar televizyona çýktýðýnda elektriði ziyan etmeyin, kapatýn. Size baðýrarak çaðýrarak öfkeyle hakaret etmelerini izlemeyin. Yalandan baþka ellerinde malzeme kalmadý çünkü.oy vermenizi istediðimiz parti Türkiye'nin en demokratik programýný ortaya koydu.meydanlarda ne söylediysek 8 Haziran'da da aynýsýný söyleyeceðiz. Baraj sýfýr olmalý. Yargý, kolluk, medya onlarýn ellerinde. Her yer AKP devletine dönüþtürülmek isteniyor.sarayýn yüksek pencerelerinden halký hor görerek barýþ getiremezler. Bizler bu ülke Suriye olmasýn istiyoruz.iþýd barbarlýðý bunlarýn lojistik desteðiyle ilerliyor. Zannediyor musunuz IÞÝD yönünü buraya dönemeyecek? IÞiD barbarlýðýna dur diyebilen tek bir yer var. Rojava ve Kobane." RENGA CUMHURÝYETÝ Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! HEY KIBRIS Bizde bir kahvenin kýrk yýl hatýrý varsa, Rumlarda da bir bodiri zivaniyanýn hatýrý var... Hey Kýbrýs! Sen ne malsýn ses... Aðlatýr da güldürür dedikleri mevla mýsýn? UZUN ÝNCE BÝR YOLDA... Uzun ince bir yolda olduðumuz Uzunyol'daki yürüyüþümüzden belli... Selimiye'deki ezanlar ile Faneromeni'deki çanlar içiçe girdiðinde kuþlar bile þaþar sýnýrdaki askere! EKMEK KADAYIFI Ekmek kadayýfýný boþuna mý yediler sanýrsýnýz? Tatlý yeylim, tatlý söyleyelim... Üstünden zeytin yapraðý ile bir de bizi tütüttüler mi tamam... GARANTÖR Anastasiadis bir Alman gazetesine verdiði mülakatta "Kýbrýs'ýn artýk garantörlere ihtiyacý yok" dedi... Böyle muhabbetin içine böyle edilir mi þimdi? Týrnak... "Madem ki Temel Bulut çaldý, çýrptý, gitti ve ardýnda bu kadar maðdur býraktý bari onun vatandaþlýk hakkýný elinden almayý da siz yapýn! Ebette uçan paralarý geri getirmez ama en azýndan vatandaþýn yarasýna biraz olsun merhem olur... Tabii ki cesaretiniz varsa!" Levent ÖZADAM (Kýbrýs Postasý) "Bugünkü geçiþlerde mesela þu sigorta iþini konuþsa ya liderlerimiz... Bizim araç sigortamýz Güney'de, Güney'de çýkarýlan araç sigortasýnýn Kuzey'de geçerli olabilmesine olanak saðlansa... Ýþte bir küçük ama yurttaþlarýn cebine katký saðlayacak bir uygulama... Küçük büyük her adýma açýz, açýðýz... Bizi çözüme taþýyacak her adýma desteðiz... Haydi yudumlayýn kahvelerinizi, çözüme, sýnýr kontrollerinin olmadýðý bir yurda... Baþarýrsýnýz belki zamanla... Ýþte o zaman kahve deðil, zivaniyalarý yudumlarýz toplumca!.." Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) "Býrakýn þu veya bu kapý, ya da mayýn meselesini de gerçeklere bakýn. Bir an önce baþlatýn þu Akýncýlar yolunu... Bir de þunu hatýrlatalým. Kýbrýs sorununun çözümü ne mayýnlarla ilgilidir, ne de kapýlarla!.." Akay CEMAL (Kýbrýs) Günün Kahramaný AKINCI- ANASTASÝADÝS Tüm gözler dün Lefkoþa'yý turlayan Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in üzerindeydi... Ýyi bir muhabbet oldu. Kahve ve zivaniya içtiler, pilavuna ve ekmek kadayýfý yediler, saz dinlediler, kazý kazan oynadýlar... Bunca yýl sonra Nikos Anastasiadis ilk kez geçti kuzeye... Kýbrýslý Türkler büyük ilgi gösterdiler ona... Mustafa Akýncý'ya da ayný ilgi Rum halký tarafýndan güneyde gösterildi... Tam bir barýþ havasý esti Lefkoþa'da... Bol bol barýþ mesajlarý verildi... Kýbrýslýlarýn unutamayacaðý bir gün oldu...

7 24 Mayýs 2015 Pazar HIRSIZLIKTAN TUTUKLU 5 KÝÞÝNÝN BAÞKA SUÇLARI DA TESPÝT EDÝLDÝ Çeþitli bölgelerde "ev açma ve hýrsýzlýk" suçu iþledikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan 5 kiþiyle ilgili ileri soruþturmada, baþka suçlarý da olduðu ortaya çýktý.polis, yeni ortaya çýkan suçlarla ilgili bir kiþiyi daha tutukladý. Polis basýn bülteninde yer alan bilgilere göre, mayýs ayýnda çeþitli bölgelerde meydana gelen ev açma ve hýrsýzlýk meselelerinden tutuklu bulunan D.P. (E-16), G.K. (E-22), S.D. (E-15), H.D. (E-16) ve M.K.V.'nin (E-14) yapýlan sorgulamalarýnda 27 Þubat-11 Mayýs arasýnda, Gazimaðusa'da Akun Market'ten, Lemar Market'ten ve Tavamacý adlý iþyerinde para ve bazý ürünler çaldýklarý veya iþyerine hasar verdikleri saptandý. 5 kiþiye ek olarak U.C.G. (E-16) de tutuklandý. UNUTULAN TABLETÝ ÇALDI, TUTUKLANDI Girne'de önceki gün saat 11.30'da "Gezegen" adlý iþyeri içinde Þelale Kuþçu'nun tezgah üzerinde unuttuðu tableti bularak çalan A.S.T. (E-27) tutuklandý. YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE GDO'YA HAYIR EYLEMÝ Yeniboðaziçi'nde 25 Mayýs Pazartesi günü, gýdalardaki kimyasallara dikkat çekmek amacýyla "GDO'ya hayýr" eylemi düzenleniyor. "Cittaslow (Sakin þehir) Yeniboðaziçi Gönüllüleri" ve Cittaslow kursiyerlerinin Yeniboðaziçi Belediyesi Kültür Salonu önünde yapacaðý eylem saat 11.00'de baþlayacak. Eylemde, dün birçok ülkede yapýlan "Monsanto'ya hayýr" eylemine de destek belirtildi. UKÜ'DE FUTBOL HUKUKU ÝRDELENECEK Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi'nin düzenleyeceði sempozyumda "futbol hukuku" irdelenecek. UKÜ'den yapýlan açýklamaya göre, 26 Mayýs Salý günü UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu'nda yapýlacak "II. Futbol Hukukunda Güncel Geliþmeler Sempozyumu" saat 12.00'de baþlayacak. Sempozyumda Kýbrýs ve Türkiye'den alanýnda uzman birçok hukukçu, gazeteci ve spor uzmaný konuþma yapacak. RAUF DENKTAÞ'IN ANIT MEZARI ÝÇÝN KAMPANYA BAÞLATILMAMIÞ Rauf Raif Denktaþ ve Düþüncelerini Yaþatma Derneði Genel Baþkaný Latif Akça, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'ýn Anýt Mezarý için derneðin çalýþma baþlattýðý iddiasýný yalanladý. Akça yaptýðý yazýlý açýklamada, Denktaþ Vakfý adýna Serdar Denktaþ'ýn yaptýðý açýklamalarý eleþtirdi. Akça, Serdar Denktaþ'ýn, dernek yönetimi ve kendisine yönelik, "ailenin acýsýnýn istismar ettiði" suçlamasý ve "Anýt Mezar için giriþim baþlattýðý" iddiasýnda bulunduðunu belirtti. "TOPLUMSAL CÝNSÝYET EÞÝTLÝÐÝ VE SOSYAL MEDYA" Toplumsal cinsiyet eþitliði konusu salý günü AB Bilgi Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte ele alýnacak. AB Bilgi Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre, "Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve Sosyal Medya" konulu etkinlik saat 14.00'te baþlayacak. Etkinlikte, Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilciliði Baþkaný Georgios Markopouliotis ve Avrupa Parlamentosu Kýbrýs Bilgilendirme Ofisi Baþkanvekili Alexandra Attalides konuþma yapacak. Özyiðit: Erken seçim kaçýnýlmaz ÖZYÝÐÝT: "MEVCUT YAPI BAÞTAN AÞAÐI YENÝLENMELÝ. HER ALANDA REFORM ÞART" "HÜKÜMET ARTIK UZATMALARI OYNAMAKTADIR. ÝÇÝNDE BULUNULAN ÞARTLARDA ERKEN SEÇÝM KAÇINILMAZDIR" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, ülkede sürdürülebilir olmayan mevcut yapýnýn baþtan aþaðýya yenilenmesinin þart olduðunu belirterek, her alanda köklü reformlara ihtiyaç duyulduðunu söyledi. Ciddi sýkýntýlar yaþayan hükümetin bunu yapacak ne yapýsý, ne de kapasitesi olduðunu savunan Özyiðit, "Hükümet artýk uzatmalarý oynamaktadýr. Ýçinde bulunulan þartlarda erken seçim kaçýnýlmazdýr" dedi. Cemal Özyiðit ayrýca Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý ile Siyasi Partiler Yasasý'nýn erken seçimden önce mutlaka deðiþtirilmesi gerektiðini belirtti. TDP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre Özyiðit, katýldýðý bir televizyon programýnda, Kýbrýs sorunu, hükümetin durumu ve TDP'nin çalýþmalarýna yönelik deðerlendirmelerde bulundu. "HER ALANDA KAOS VAR" Cemal Özyiðit, ülkede her alanda ciddi kaos yaþandýðýný, turizm sektörü temsilcilerinin feryat ettiklerini, hayvancý ile çiftçinin alacaklarýnýn halen ödenmediðini ve ürünün bol olduðu yýlda bu kez de hükümetin ürünü almamak için bahaneler ürettiðini iddia etti. Narenciye üreticilerinin Doðrudan Gelir Desteði ödemelerini halen almadýklarýný söyleyen Özyiðit, esnafýn, küçük orta boy iþletmelerin batma noktasýna geldiðini kaydetti. Özyiðit, yükselen döviz nedeniyle halkýn büyük bölümünün çok ciddi sýkýntý içerisine girdiðini, önlem almasý gereken hükümetin ise acizlik içinde yaþananlarý sadece seyrettiðini savundu. "TDP, DEÐÝÞÝMÝN ÖNCÜSÜ OLACAK" Düzenden memnun olmayan Lefkeliler eylem kararý aldý BÖLGE SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ,LEFKE'NÝN ÝLÇE OLMASINI, CENGÝZ TOPEL HASTANESÝ'NÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝNÝ, YENÝ MADEN OCAÐINA ÝZÝN VERÝLMEMESÝNÝ VE APLIÇ KAPISI'NIN AÇILMASINI ÝSTÝYOR Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinasyon Komitesi, "Lefke'nin ilçe olmasý, Cengiz Topel Hastanesi'nin güçlendirilmesi, yeni maden ocaðýna izin verilmemesi ve Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý" için eylem yapma kararý alýndýðýný açýkladý. Komite, bahse konu talepleri içeren bir deklarasyon metni hazýrlayýp, Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri, Lefke Belediye Baþkaný, Meclis üyeleri ve Lefke'ye baðlý köy muhtarlarýnýn imzasýna açmayý da kararlaþtýrdý. Komite adýna yapýlan yazýlý açýklamada, Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði'nde dün yapýlan toplantýda, Lefke bölgesinin ayrý bir ilçe olmasý için gerekli çalýþmalarýn acilen baþlatýlmasý ve bu konuda ne gerekirse hemen yapýlmasý yönünde karar alýndýðý belirtildi. Toplantýda ayrýca Cengiz Topel Hastahanesi için hekim, hastabakýcý ve diðer destek hizmetlerini veren birimlerdeki çalýþan eksikliðinin giderilmesi, hastanenin fiziki altyapýnýn da günün þartlarýna uydurulmasý için gerekli ek inþaat ve tadilatlarýn yapýlmasý talebinde bulunma kararý da alýndý. "MADEN OCAÐINA HAYIR" Toplantýda, CMC Maden Þirketi sayesinde çevre felaketi yaþanan toplumun deðiþim iradesini artýk net bir þekilde ortaya koyduðunu belirten Özyiðit, þimdi sýranýn ülkedeki yapýnýn deðiþimine geldiðini ve bu deðiþimin öncüsünün de TDP olacaðýný vurguladý. TDP'nin görüþ, düþünce ve politikalarý ile desteklediði adaylarýn halktan büyük oranda onay bulduðunu, son dönemlerde kurulan yeni örgütler ile TDP'ye katýlýmlarýn da bunun bir baþka göstergesi olduðuna dikkat çeken Özyiðit, "TDP, bu yolu halkla birlikte yürüyerek, halkýn iktidarýný yaratmakta kararlýdýr" ifadelerini kullandý. "TÜZÜK KURULTAYI 28 HAZÝRAN'DA" Parti Meclisi'nin kararý ile 28 Haziran'da Tüzük Kurultayý yapacaklarýný belirten Özyiðit, ardýndan parti programýný daha çaðdaþ, daha güncel hale getireceklerini ifade etti. TDP'nin önümüzdeki dönem yol haritasýnýn da partinin çeþitli kademelerinde deðerlendirildiðini ve yakýn bir gelecekte gereken kararlarý üreteceklerini belirten Özyiðit, TDP'nin en geniþ iþbirliði anlayýþý ve geniþ halk kesimlerini kucaklama niyetinde olduðunu kaydetti. Lefke'de yeni maden ocaðý için izin verilmesine karþý çýkma kararý alýndýðý belirtildi. Açýklamada, "Lefke'nin tek kalan topraðý Lefke Deresi boyunca uzanan yeþil vadisidir. Bu Lefkelilerin sýðýndýðý son kaledir ve bu güzelim vadiyi her ne pahasýna olursa olsun hiçbir maden veya diðer kirli yatýrýmlar için kullanmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" denildi. Lefke'nin ve Lefkeli'nin kirli yatýrýmlara deðil, eðitim, turizm ve yeþil dokusunu koruyan tarýma öncelik verilmesini istediðine vurgu yapýldý. APLIÇ KAPISI Lefke Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý talebinin yinelendiði açýklamada, kapýnýn, bölgede açýlmasý gereken ilk kapý olduðu kaydedildi. Açýklamada, "2010 yýlý öncesinde açýlma sýrasý Lefke Aplýç Kapýsý'nda iken, Lefkeliler büyük bir dayanýþma ve özveri örneði göstererek, belirtilen önceliklerinden daha zor durumda olduklarýný iddia eden Yeþilýrmak ve Pirgo yöresinde oturan insanlar lehine feragat etmiþler" denildi. Açýklamada, Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý konusunda Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'dan da hassasiyet beklendiði kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HERÞEY OYALANMAK ÝÇÝNDÝR... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ve ismini yazmamamýzý sadece baþ harflerini yazmamýzý isteyen Ö.Z. isimli vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "KKTC seçimlerinden sonra Maraþ ve diðer öncelikleri bir kenara býrakan insanlarýmýz sýnýrlarda kapý pencere açýlmasý peþinde. Gerek kuzeyde, gerekse de güneyde bu konuda eylemler yapýlýyor. Bu arada Mayýs FM'de 10. köy programýna katýlan bir vatandaþýn önerisi aklýma geldi. Gerçi onunki de kapý açýlmasýyla ilgiliydi. Düþsün önümüze baþbakan cumhurbaþkaný ve yürüyüp sýnýrlarý yýkalým dedi. Vatandaþýn bu sözlerine katýlýyorum ancak bunu yapabileceklerini sanmýyorum. Geçen gün bir haber sitesinde sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýyla ilgili bir haber gözüme çarptý. Aynen þöyle: 'Kýbrýslý Rumlar yeni sýnýr kapýlarýnýn açýlmasý için Güney Kýbrýs'taki Atheniu; Türkçe ismiyle Kiracýköy'de eylem yaptý. Eyleme Türkçe ismi Kiracýköy olan Atheniu, Piroi yani Gaziler, Tseri yani Eðlence ve Aradippu belediyelerinin baþkanlarý ve bölge muhtarlarý olmak üzere yaklaþýk 100 kadar Rum katýldý. Akýncýlar Belediye Baþkaný Hasan Barbaros da eyleme katýlarak destek verdi.' Bir vatandaþ olarak öðrendiðim bazý bilgilkeri aktarmak istiyorum. Kýbrýslý Rumlarýn eylemine cevap verilecek mi verilmeyecek mi bilmiyorum. Ancak Derinya Kapýsýnýn güne kadar açýlacaðýný öðrendim. Aplýç kapýsý'nýn açýlmasýnýn da yaklaþýk iki ay sonra gerçekleþeceði aldýðým duyumlar içerisindedir. Ben ne falcýyým, ne de birþey. Çok gezen, birçok insanla konuþan. Düþüncelerine deðil de insanlarýn söylediklerine, dedikodularýna yakýndan bakan birisiyim. O nedenledir ki hiçbir partiye, hiçbir örgüte üye deðilim. Bu memlekette oy kullanmayan tek kiþiyim diyebilirim. Nedeni iþte bunlardandýr. Bu memlekette Akýncý geldikten sonra bir moral depolandý. Herkes çözüm falan diyerek havalara sokuldu. Oysa bilinmelidir ki çözüm Akýncý'nýn yahut Anmastasiadis'in elinde deðildir. Büyük devletlerin çýkarlarý doðrultusunda bir çözüm þekillenecektir. Ama öyle ama böyle. Þimdilik Maraþ konusu da rafa kaldýrýldý. Sanýrým herkes bunun farkýndadýr. Bunun yerine kapýlarýn açýlmasý, geçiþlerin iyileþtirilmesi getirildi. Orda da vize konusunda yani, yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk. Ama esas konumuz kapýlar... Rumlar da güneyde eylem yaparak baþka kapýlarýn açýlmasýný talep ettiler. Ne diyelim. Ýlahlar þimdilik iki kapýyla iþleri bir süre daha uzatacaklar. Yeni bir cumhurbaþkanýyla bir iki kapý daha açacaklar. Ondan sonra bakalým..." BÝZÝM DUVAR BÜYÜK HAN'DAN SONRA BÝR DE BÜYÜK HAMAM SEFASI OLMALIYDI Bizim Mandra Akaryakýt 15 gün içinde ikinci kez zamlanýr. Zamcýlarýn bahanesi bellidir. Dövizin yükseliþi... Bir süre önce dünya petrol piyasasýndaki düþüþe paralel olarak indirilen fiyatlar, dövizin yükseliþi bahane edilerek þimdi yeniden týrmandýrýlmaya baþlamýþtýr. Vatandaþlar "Döviz yükseliyor, maaþlar eriyor, asgari ücret yerinde sayýyor, hükümetin ise kýlý bile kýpýrdanmýyor" diyerek tepkilerini dile getirirken, sokaktaki adam, "Akaryakýt tekrar yakaryakýt olmaya baþladý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 24 Mayýs 2015 Pazar Burak Maviþ Ambulans uçaðýmýz olmayacak belki, ama olacaksa kimseyi þahsi çýkarlarýmýz için Cannes Film Festivali'ne taþýmayacaðýz ya da Ýstanbul'a balýk yemeye, maç izlemeye götürmeyeceðiz. Eðitim deðil, ticari kaygý duyanlara geçit vermeyeceðiz. 6 yýldýr izinsiz, denetimsiz açýlan YDÜ ilkokul öðretmenliði bölümü için Sn. Berova'nýn bahane uydurarak verdiði ön izin masalýný dinlemeyeceðiz. Rüþvetin belgesi olmaz deðil mi? Münür Rahvancýoðlu Ahmet Ersöz Dün doðumumun 38. sene-i devriyesiydi. Bunu kutlayan, beni hatýrlayan, arayan, yanýmda olan/ olmak isteyen/olmaya çalýþan tüm arkadaþlarýma, yoldaþlarýma, aileme, aileden de öte dostlarýma her birinize teker teker teþekkür ederim... Beni çok mutlu ettiniz... Bana öðrettikleriniz, benimle paylaþtýklarýnýz, beni hayatýnýzýn parçasý kýldýðýnýz için, beni ben yaptýðýnýz için size minnettarým... Doðmuþ olmamýn bir marifet olmadýðýnýn, benim doðumumun sevgili annemin emeði olduðunun bilincine hayatýmýn son 4-5 yýlýnda varmýþ ve doðum günlerimde ben annemi tebrik etmeye baþlamýþtým. Üç yýldýr bunu yapamýyorum... Bütün tebrikleri de onun adýna kabul ettiðimi belirtmeliyim... Doðuran oydu, ben sadece yaþamaya çalýþýyorum. Beni üzen, sevindiren, acý çektiren, acý çektirdiðim, mutlu ettiðim, hayatýma anlam, renk ve heyecan katan sizlere teþekkür ederim. Ýyi ki varsýnýz... Ve biliyorum ki: "Çin'den Ýspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar her mili bahride, her kilometrede dostum ve düþmaným var. Dostlar ki bir kerre bile selâmlaþmadýk ayný ekmek, ayný hürriyet, ayný hasret için ölebiliriz. Ve düþmanlar ki kanýma susamýþlar kanlarýna susamýþým. Benim kuvvetim: Bu büyük dünyada yalnýz olmamaklýðýmdýr." Bunun için size, minnettarým... Yol, birlikte yürüyecek biri olunca güzel... Lila Hayri BÝZ AÝLECEK ONU hiç sevmedik onun doðrularý bizim yanlýþlarýmýz bizim doðrularýmýz da onun YANLIÞLARIYDI yollarýmýz hiç kesiþmedi hep zýt yollu menzillere koþtuk. hiç barýþmadýk biribirimizi hep DÜÞMAN belledik bizim aileden ayýptýr söylemesi hiç kahraman çýkmadý "varoluþ mücadelesine " hiç katýlmadýk biz YENÝLDÝK O KAZANDI KIBRISLIYI YOK EDEREK. Mulla Lapsana "Sadakatsizlik" diye bir suç var mý? Eðer yoksa! Sadakatsizliði ispat etmek için,kadýnýn vücut bütünlüðüne müdahale edilmesini isteme hakký ve bunu temin edecek bir hukuk yolu var mý? Öyle bir hukuk yolu yok be arkadaþ! Ýspat yükümlülüðünün çocuðu reddeden babaya ait olmasýna iliþkin düzenleme mümkün DEÐÝL! grin ifade simgesi Ma yasa yazmak performatiftir be sir!.. Yüzme gibi... "Yüzme bilirim" dersin ama ne kadar bildiðin denize girince anlaþýlýr... Soru þu: Kadýn hamile-ancak,müvekkil çocuðun kendisinden olmadýðýný düþünüyor... Hatta emin! Gebelik devam ederken ceninin nesep tesbiti kadýnýn onayý olmaksýzýn ne þekilde gerçekleþtirilebilir? Sadakatsizlik diye bir suç var mý? Olmadýðýna göre savcýlýk da yetkili deðildir... Eeeee? Ýnsan Haklarý ve Ýnsan Haysiyetinin Korunmasý Sözleþmesine, Hasta Haklarý Yönetmeliðine, Anayasaya ne oldu? Hukuk yoksa GUGUK? Cemal Gökyiðit Savaþ Bozat Lefkoþa Türk Belediyesi hakkýnda beklenen sayýþtay raporu belediye baþkanýna sunuldu. Belediye baþkaný yasa gereði en geç 15 gün içerisinde görüþ ve önerilerini kuruma bildirecek ve sayýþtay raporunu ilgili makamlara ve kamuoyuna açýklayacak. Bugün belediye baþkanýnýn bir televizyon programýnda verdiði bilgilere göre belediye yýllarý arasýnda 9 milyon 500 bin TL zarara uðratýlmýþtýr. Bu vurgunu belediye baþkaný Cemal Bulutoðullarý ve o dönemin belediye meclis üyeleri aldýklarý yasadýþý kararlarla götürürken bunlara göz yuman, yasa dýþý olduðunu bilerek gerekli ödemeleri yapan üst kademe yöneticileride alet olmuþtur ve/ veya çýkarlarý örtüþüyor diye ortak olmuþlardýr. Her ne pahasýna olursa olsun yarýn isimleri belirlenecek olan bu üst kademe yöneticilerini güvensizlik gerekçesi ile bu kurumda görmek istemiyoruz. Yaptýklarý suçun bedeli maddi olarak karþýlansa bile manevi olarak kendilerine olan güvensizliðimizi þimdiden belirtir ve en kýsa zamanda Belediyeden istifalarýný talep etmekteyim. Ahmet Okan- Bir zamanlarýn Girne'si Bizler o dönemde Karanlýktan Aydýnlýða sloganý ile yürürken,eylem yaparken ve sayýþtayý denetleme için göreve çaðýrýrken o kiþiler kesinlikle söylediklerimizin yalan ve iftira olduðunu söylemekte ve gerçek dýþý olduðundan bahsediyorlardý. Rapor kamuoyu bilgisine getirildiðinde belediye binasý içerisine ne sýfatla ve ne yüzle gidecekleri merak konusudur. Çalýþanlar sözkonusu kiþilere karþý eylem planý yapmakta ve yapanýn yanýn býrakmayacaklarýný belirtmektedir. Biz kelepçelenip tutuklanýrken ve hala daha mahkemelerde duruþmalara çýkarken hýrsýz ile birlikte ayný ortamda çalýþmak en zor durumlardan biri olsa gerek. Biz kelepçeyi taktýk, kodese girdik ve o dönemin baþbakaný bunlar teröristtir dedi ama ertesi gün aklandýk. Þimdi gerçek hýrsýzlar ortada ve yargýlanmalýdýrlar. Eðer bize karþý uygulanan süratli müdahale bunlara karþý da uygulanmazsa çok zor günlerin eþiðindeðiz demektir. Kavgamýz kaldýðý yerden ve dünü aratacak þekilde devam edecektir. Bu belediyeyi yeniden karanlýk güçlerin iþbirlikçilerine býrakmayacaðýz. Dün oðlumun doðum günüydü.gününde kutlayamadýk belki ama dün onu arayýp "babam girneye sana gelecem,ne istersin alayým" diye sorduktan sonra aldýðým "birþey istemem,varlýðýn yeter" cevabý beni derinden etkiledi.hayatým boyunca unutamayacaðým duygu yüklü bir etki yarattý bende.burada bunu söylerken ister ayrý yaþayan, isterse de birlikte yaþayan tüm anne babalara "evlatlarýnýzýn kýymetini bilin,sevginizi hissettirin ve onlarla bolca zaman geçirin" çaðrýsýný yapma ihtiyacý hissettim...(a.e.) Günsel Djemal Elüstün Soyadi dayatmasi diye birsey mi var? Zaten 1974 ten hemen sonra TC bunu dayatmadi mi ve tum Kibrisli Turklet soyadi aldi. Kapilar acildiginda da KC dairelerinde bu sorun yasandi kutukte baba adi taninmamis kimliklerde soyadi. KAKATC de soyadi kaldirilirsa herkes baba adina mi donecek yoksa yeni bir soyadi mi sececek kendine. Bu karari verirken sahis kimlik dairesi bunu bedava mi yapacak yoksa bu da duzenin bir baska oyunu mu? Butceye para dussun! Dediklerini yapsinlar bekleyip gorelim. Soylediklerini yaparlarsa isgali de kaldiracaklarima inanmaya baslarim. Mahmut Anayasa? Ýnternet gazetesi "Haber Kýbrýs" kimin? BRT Genel Müdürü Mete Tümerkan'ýn... Bu þahýs kendi haber sitesine haber kaynaðý olarak BRT'yi kullanýyor mu? Ne münasebet, BBC'ye para ödeyerek haber alýyor(!)... Mete Tümerkan'ýn Genel Müdürlüðü döneminde BRT Yönetim Kurulu kaç defa toplanýyor? Müdürün engellemesi ile hemen hemen hiç... Baþbakanýn yazýlý talimatlarýný hiçe sayan kim? Mete Tümerkan... Talat'a atfedilen "Tümerkan kararýný yeni yönetime býrakýn" yalan haberi nerede yayýnlanýyor? Havadis gazetesinde... Neden? Sözüm ona koltuðunu garantileyecek... Havadis gazetesi kim? Mete Tümerkan'ýn müdür olmazdan önce yazý kadrosunda bulunduðu malum gazete... Mete Tümerkan'ýn müdürlüðü için zamanýnda Ankara'da kulis yapan kim? Havadis gazetesi... Ahbap Çavuþu tanýyor musunuz...??? Ondan sonra da Ahmet Uzun televizyona çýkacak ve Özkan Yorgancýoðlu için "Þahsi intikam alýyor" diyecek... Ahmet Uzun önce kendi Maliye Bakanlýðý dönemine þöyle bir uzansýn da gene gonuþuruk, açtýrmasýn benim aðzýmý... Özkan bey baþarýlý veya deðil tartýþýrýz ama Özkan beyin dürüst bir insan olmadýðýna beni kimse inandýramaz... Sezar'ýn hakký, Sezar'a... CTP'nin baþýna ne geldiysa hep yolda bulduklarýna güvenmesinden geldi... Havadis da herkesi ahmak yerine koymaktan vazgeçsin, koktu bu ayaklar bannem...

9 24 Mayýs 2015 Pazar 9 Tünel Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI HDP'DEN AKP'YE DESTEK YOK HDP'nin olasý bir AKP azýnlýk hükümetine dýþarýdan destek verip vermeyeceði bu hafta bir hayli tartýþýldý. CanDündar,HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile yapýlan mülakatta böyle bir izlenim edindiðini yazdý. Demirtaþ ise böyle bir niyetlerinin olmadýðýný açýkladý. Önceki gün Demirtaþ'a ayný soruyu yönelttiðimde Cumhuriyet'in haberinin kötü niyetli olmadýðýna inancýnýn altýný çizerek AKP'yle koalisyon ya da AKP'ye dýþarýdan desteði asla düþünmediklerini ifade etti. Bir baþka ilgi çekici husus ise NATO karþýtlýðýydý. Ortadoðu politikalarý açýsýndan önemli bu tavrý not etmekte fayda var. Özetle, HDP baþkanlýða karþý ve bir AKP hükümetine dýþarýdan destek vermeyecek. Barýþ sürecinin sürdürülmesi için ise çaba göstermeye devam edecek. Özgür MUMCU (Cumhuriyet) DÝPNOT "Cumhuriyet"te yer alan habere göre Türkiye'de cezaevlerinde 5 bin 871 kadýn tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Cezaevinde annesiyle beraber kalan çocuk sayýsý ise 510. ARÞÝV TARÝH 1 MAYIS Mayýs Ýþçi Bayramý bugün yurtta ve tüm dünyada kitlesel gösterilerle kutlanýyor. Bu yýl iki toplum tarafýndan organize edilen ve 54 örgütün katýlacaðý açýklanan miting Lefkoþa'da ara bölgedeki tarihi Taksim Sahasý'nda yer alacak. Gözden kaçmayanlar... NE FISILDADI... Akýncý-Anastasiadis turundan bir fotoðraf var... Akýncý Anastasiadis'in kulaðýna birþeyler fýsýldýyor... Ne fýsýldýyor dersiniz? Duymadýk, bilemeyiz... Ama "Gel þu garantörlük inadýndan vazgeç" demiþ olabilir deðil mi? Gördünüz iþte, Anastasiadis "Kýbrýs'ýn garantörlere ihtiyacý yok" diyor. Ancak biz bu konuda Akýncý'nýn ne dediðini merak ediyoruz daha çok... Gerçi daha önce "Bu mesele garantörlerin meselesi" falan demiþti, ama onun da bu konuda bir fikri olmasý gerekir deðil mi? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Þimdi bayraðý hatýrlayanlarýn kuyruðu olmayacaðýz" AKEL Merkez Komitesi VÝRGÜL... Memleketimden manzaralar HDP korkusu, AKP'yi dinden imandan çýkardý! "Haydi vatandaþ sen de al, Diyanet taze taze bastý" edasýyla kürsüden Kürtçe Kur'an sallýyor Cumhurbaþkaný Erdoðan.Vatandaþ Diyanet'in "Alo 190 Fetva Hattý"ný arayýp soruyor:"bu durum dinen vacip midir?" "Tele-fetva"yý veriyor Diyanet:"Kiþi, Kur'an'la yaþayan biriyse buna Kur'an'ý alet etmek denmez. Kur'an'la alakasý olamayan biri yaparsa o zaman alet etmiþ olur."diyanet'in, "miting kürsüsünde kimler Kur'an sallayabilir, kimler sallayamaz" fetvasý bile var:"bunu yapan tüm Türkiye'yi yöneten bir Cumhurbaþkaný. Siyasi parti yapsa o zaman 'dur' deriz."yani diyor ki Diyanet, "Erdoðan sallarsa olur!" Bu yanýta göre; deðil CHP lideri Kýlýçdaroðlu, ya da HDP "eþ lideri" Demirtaþ, Saadet Partisi lideri Mustafa Kamalak bile kürsüden Kur'an sallamaya kalkarsa Diyanet "Dur" diyecek.( ) Bazý camilerde "Erdoðan'ýn mitingine gidin" hutbesi okunuyor devletin kadrolu imamlarý tarafýndan.namaz sonrasý AKP mitingi için çaðrý yapýyor imamlar. Cemaatten buna itiraz eden iki kiþi de kurþunlanýyor.akp'liler Diyanet'e baðlý camiye gidiyor, plastik masalarý ve sandalyeleriyle beraber. Namaz kýlýnan CUMHURÝYET halýlarýn üzerinde propagandaya baþlýyorlar.demek ki neymiþ? Diyanet'e baðlý camilerde sadece ibadet edilmiyormuþ... Diyanet'in kadrolu imamlarý tarafýndan miting çaðrýlarý da yapýlýyormuþ. Ýþte bu ahval ve þerait içerisinde, Mercedes'siz kalmýþ bir Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn hayat damarlarýndan biri kopmuþ demektir.diyanet Ýþleri Baþkaný, Demirtaþ'ýn eleþtirileri sonucu "ibreti alem" için geri vermek zorunda kalmýþtý lüks Mercedes'ini. Þimdi Cumhurbaþkaný Erdoðan, Aksaray'daki bir baþka lüks Mercedes'i Diyanet Ýþleri Baþkaný'na tahsis ediyor.hem de zýrhlýsýndan. ( ) Camilerde miting çaðrýlarý yapmak, seçim nutuklarý atmak, kürsüden Kur'an sallamak yetmiyor; Demirtaþ Zerdüþtlük üzerinden miting meydanlarýnda yuhalatýlýyor. Bütün bunlarýn tek bir temel nedeni var; HDP'nin yüzde 10 barajýný aþma ve bunun sonucu AKP'nin tek baþýna iktidar olamama ihtimali.þu anda anketlerin büyük bölümünün gösterdiði bu sonuç; deðil dini, imaný seçim uðruna kullanmak, AKP'yi savaþ naralarý atacak hale getiriyor.akp iktidarýnýn sözcüleri, HDP'nin barajý aþma çabasýný "kaos planý" olarak görme çýlgýnlýðýna vardýrýyorlar iþi. Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajý aþmasýný "çözüm sürecinin sonu" olarak deðerlendiriyor. Yani, HDP'nin barajý geçmesi durumunda, yeniden baþlayacak kanlý bir savaþýn sopasýný sallýyorlar seçmene.eðer camilerden iktidar, kutsal kitaptan "hükümet programý" çýkartamazlarsa anlaþýlan B,C planlarýnda da "savaþ çýkartmak" var.hdp'nin barajý aþma ihtimali en çok da AKP'yi panikletiyor.bu korkuyla dine, imana, kitaba, camiye sarýlýyorlar.çünkü, tek baþýna iktidar olamama fikri onlarý çýlgýna çeviriyor. "Minarelerden süngü, kubbelerden miðfer, camilerden kýþla, müminlerden asker" yapma fikriyle koyulmuþlardý yola.hdp korkusundan "camilerden seçim bürosu, imamlardan miting tellalý, kutsal kitaptan seçim bildirgesi, Diyanet Ýþleri Baþkaný'ndan da Mercedeskolik"çýkarmayý baþardýlar! (Bu yazý Celal Baþlangýç'ýn t24'te yayýmlanan "HDP korkusu, AKP'yi dinden imandan çýkardý!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr ) Musa Kart ÜLKÜCÜLER Son günlerde ülkücüler baþgöstermeye baþladý gazete sayfalarýnda... Maðusa'da Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýný hazmedemediler ve Koray Baþdoðrultmacý ile eþi Cinel Senem'e saldýrdýlar. Önceki gece de UKÜ'de Kürtlerle çatýþtýlar... Memlekette esen çözüm ve barýþ havasýný bulandýran hareketler... Nedir bu toplumun çektiði? Bir yandan Ýslamcýlar, bir yandan ülkücüler... Ne haller, ne haller... Bunlardan kurtulma zamaný gelmedi mi daha? BU FIRSAT KAÇMAMALI "Umut mesajýný vermek istiyorum çünkü, yaþanan pek çok hayal kýrýklýðýnýn ardýndan umuda ihtiyaç var ancak yaþanmasýný istemediðimiz tek þey, yeni bir hayal kýrýklýðý dahadýr " Mustafa Akýncý

10 KÜLTÜR - SANAT 10 Günün Manisi Kitap Dünyasý Emine Hür Platon'un Eczanesi Sual düþtü akýla Laf aðýza týkýla Acaba neler söyler Dalgalar þu çakýla Jacques Derrida PÝNHAN YAYINCILIK 24 Mayýs 2015 Pazar ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Bir insanýn her þeyini aldýðýnýz an sizin etki alanýnýzdan çýkar." Soljenitzin Çýplak düþünüyorum vücudunu sýcak sessizliðinde saçlarýnla örtülü bir yýldýzla iç içe bir gemi gibi madeninde özgürlüðünde kanatlarýn saçlarýna benzeyen kanatlarýn ki denizin tuzunda erirler her akþam gördüðümde Oktay Rifat "Çýplak" adlý þiirinden AKINCI VE EÞÝ, "UMUT KAPILARI" SERGÝSÝNÝN AÇILIÞINI YAPTI Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve eþi Meral Akýncý, önceki gün akþam Mine Egemen'in "Umut Kapýlarý" isimli resim sergisinin açýlýþýný yaptý. Mine Egemen, açýlýþta yaptýðý konuþmada, kapýlarýn üstündeki motifler ve duygusal anlatýmlarýnýn kndisini çocukluðundan beri etkilediðini söyledi. Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý da konuþmasýnda, açýlýþta bulunmaktan mutluluk duyduðunu ifade ederek, Lefkoþa Surlariçi'nde çok özellikli kapýlar olduðunu belirtti. Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn da eski kapýlarý fotoðraflayarak kitaplaþtýrdýðýný anýmsatan Akýncý, "Sizinki çok daha kapsamlý bir çalýþma oldu. Fotoðraflamakla da GAÜ'DE SÝNEMA VE FOTOÐRAF GÜNÜ Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Ýletiþim Fakültesi, pazartesi günü "Sinema ve Fotoðraf Günü" etkinliði düzenliyor. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Milenyum Senato Kongre Merkezi'nde yer alacak etkinlik saat 14.00'de baþlayacak. Etkinlik çerçevesinde "Kýbrýs'ta Zaman ve Mekan" konulu fotoðraf sergisi, "Ýlk Kýsalar" kýsa film gösterimleri ve Türk Sinema Tarihi Afiþ Sergisi yapýlacak. LAÜ Zakkum ve Selçuk Yöntem'i konuk etti Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) "25. Yýl Þenlikleri" kapsamýnda birçok ünlü sanatçý ve oyuncularý aðýrlamaya devam ediyor. Telsim'in ana sporsorluðunda gerçekleþen þenliklerin 2. gününde söyleþi ve konserlerin yanýnda Zakkum Grubu'nun muhteþem konseri yer aldý. Þenlikler kapsamýnda gün içirisinde farklý aktiviteler de düzenlendi. Aþk-ý Memnu dizisinde baþrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil ve birçok projede farklý karakterleri canlandýran ayrýca "Kim Milyoner Olmak Ýster?" yarýþma programýnýn sunuculuðunu da yapan ünlü oyuncu Selçuk Yöntem LAÜ'ye konuk oldu. LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda öðrenciler ile biraraya gelen Yöntem, hayatýndan özel bilgiler, rol aldýðý diziler ve yarýþma programý hakkýnda bilgiler verdi. Tiyatronun hayatýnda olmadýðýný düþündüðü zaman çok büyük bir boþluk hissettiðini dile getiren Yöntem, beðenmediði bir rolü oynamadýðýný ve hiçbir rolün altýndan kalkamayacaðýný düþünmediðini belirtti. "Hayal ettiðim ve yapamadýðým biþey olmadý, hayal ediyorsanýz olma olasýlýðý vardýr" diyen Yöntem, gençlere mesaj vermenin sorumluluk gerektiren biþey olduðunu ve bazen kendisinin gençlerden ders aldýðýný, paylaþmanýn önemli bir deðer olduðunu vurguladý. kalmayýp tuvale çizdiniz. Bu güzel çalýþmalarýnýzdan dolayý kutluyorum. Bunlar, kültürel mirasýmýzýn ne kadar önemli olduðunu, korunup yaþatýlmasýný hatýrlatan çalýþmalardýr" dedi. Ressam Mine Egemen'in Girne Halk Kütüphanesi'ndeki "Umut Kapýlarý" adlý 3'üncü kiþisel resim sergisi 7 Haziran'a kadar devam edecek.

11 24 Mayýs 2015 Pazar 11 KUTU ÝLANLARI

12

13

14 14 24 Mayýs 2015 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN AVUSTURYA'DA TREN OTOMOBÝLE ÇARPTI: 5 ÖLÜ, 3 YARALI Lefkoþa Nergis Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy Tel: Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý ve Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Aþar Karaoðlanoðlu Eczanesi: Karaoðlanoðlu, Ziraat Bankasý ve StorMax Yaný Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Kimseye sormadan, 1 2 baþkasýnýn payý veya yardýmý olmaksýzýn 1 (iki kelime). 2-Diþleri arasýna alýp sýkmak. 2 Sona "A" konursa "Ayakyolu, tualet" 3 olur. 3-Ölüm veya bir felaketten doðan acý 4 ve bu acýyý belirten davranýþlar, matem. 5 Ters okunuþu "Özel oluþ veya davranýþ 6 biçimi, üslûp". Bulunma hali eki. 4-Aksama, aksaklýk. 7 Yer kabuðunun bazý bölgelerinde çeþitli iç 8 ve dýþ doðal etkenlerle oluþan, 9 ekonomik yönden deðer taþýyan min10 eral. 5-Eski dilde "Yapýlmýþ, iþlenmiþ". 11 Ýnanýlýr, güvenilir. 6-Bir gýda maddesi. Bazý taþýtlarýn tekerleklerine geçirilen kauçuk çember. 7-Eski dilde "Mektup". Zarara uðrama tehlikesi, riziko. 8-Girne Amerikan Üniversitesi'nin kýsa yazýlýþý. Gelecek. Bir nota. 9-Her þeyden çekinme huyu olan, çekingen. Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuþ çörek. 10-Ters okunuþu "Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk". Fotoðraf makinesi. 11-Eyerin iki yanýnda asýlý bulunan ve hayvana binildiðinde ayaklarýn basýlmasýna yarayan altý düz demir halka. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Dünün çözümü MURSÝ'YE ÝDAM KARARI PROTESTO EDÝLDÝ Mýsýr'da darbeyle görevinden uzaklaþtýrýlan seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin idama mahkum edilmesi, ABD'nin New York kentinde protesto edildi. Mýsýr'ýn New York Baþkonsolosluðu önünde toplanan yaklaþýk 100 darbe karþýtý gösterici, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyi gerçekleþtiren ve bir yýl sonra cumhurbaþkaný olan Abdulfettah es-sisi yönetimini protesto etti. Mursi ve onlarca darbe karþýtý için verilen idam kararlarýný "bir millete ölüm cezasý" olarak niteleyen protestocularýn bir kýsmý, Mýsýr'da idam mahkumlarýnýn giydiði kýrmýzý kýyafetle eyleme katýldý. HÝZBULLAH'TAN "SEFERBERLÝK" HAZIRLIÐI Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suriye'de savaþmamalarý halinde, çatýþmalarýn Lübnan'a sýçrayacaðýný belirterek, gelinen aþamada genel seferberlik ilan edebileceklerini söyledi. "Direniþ Gazileri Günü" münasebetiyle düzenlenen merasime telekonferans yöntemiyle katýlan ve kalabalýk bir topluluða hitap eden Nasrallah, Suriye'de mücadele etmemeleri halinde savaþýn Lübnan'a sýçrayacaðýna iþaret ederek, "Halep, Humus ve Þam'da savaþmasaydýk, Baalbek, El-Hermel, El-Gaziyye, Sayda, Sur, En-Nebatiyye ve Lübnan'ýn diðer kentleri ile köylerinde savaþmak zorunda kalýrdýk " dedi. AFGANÝSTAN 54 Taliban üyesi öldürüldü Afganistan'ýn çeþitli kentlerinde güvenlik güçlerince Taliban'a ortak operasyonlarda 54 militanýn öldürüldüðü, 9'unun yaralandýðý bildirildi. Afganistan Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, "Son 24 saatte Nangarhar, Kunduz, Badahþan, Sar-i Pol, Uruzgan, Paktiya ve Zabul kentlerinde polis, ordu ve ulusal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 54 militan öldürüldü, 9'u yaralandý" denildi. Operasyonlarda, Taliban mensubu 2 militanýn da gözaltýna alýndýðý, Pervan, Kandahar, Paktyia ve Paktika kentlerinde yol kenarýna yerleþtirilen bombalarýn Afgan güçlerince etkisiz hale getirildiði ve örgüte ait bir miktar silahýn ele geçirildiði belirtildi. EMBRÝYO TRANSFERÝYLE BÝR ÝNEKTEN "100 BUZAÐI" Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bazý inançlara göre, dünyanýn yok olacaðý, ölülerin dirilip ayaða kalkacaðý zaman (iki kelime). 2-Tutsaklýk. Hastalýk belirtileri, semptom. 3-Eski dilde "Yarým, yarý". Ýnce anlamlý, düþündürücü ve þakalý söz, espri. 4-Doktor kelimesinin kýsa yazýlýþý. Argoda "Kaçak ve yasak þeylerin saklandýðý gizli yer". 5-Bir yazýnýn altýna bu yazýyý yazdýðýný veya onayladýðýný belirtmek için ad veya iþaret koymak. 6-Ayak üstü içki içilen meyhane. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Anlam bakýmýndan birbiriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 7-Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk. Hristiyanlarýn peygamberi. 8-Onarým. Dolaylý anlatým. 9-Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. Ayakta durmak. 10-Bir varlýðý veya olayý etkileyen, oluþturan, doðuran þey, sebep. Baþka, öteki, diðeri. 11-Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. Yaydan çýkan. Kök, sap ve yaprak þeklinde farklýlaþmamýþ bir bitkinin yaþama ve büyüme organý. Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Cirit, normalde bir inekten yýlda ortalama iki diþi buzaðý elde edilebileceðini, embriyo transferiyle bu sayýsýnýn 100'e kadar çýkabileceðini söyledi. Veteriner Fakültesinde görevli öðretim üyesi Doç. Dr. Doðan Kurt ile araþtýrma ve geliþtirme (Ar-Ge) çalýþmalarý yürütmek ve yetiþtiricilere model olmak amacýyla Diyarbakýr-Çýnar karayolunda 4 dönüm alana bir süre önce çiftlik kuran Cirit, AA muhabirine, 2010 yýlýna kadar Ýstanbul Üniversitesinde Türkiye'de ilk klonlamayý gerçekleþtiren ekiple çalýþtýðýný, bilimsel çalýþmalarý sahaya aktarabilmek için daha sonra Diyarbakýr'a geldiðini söyledi. Yunanistan'da hastanelerdeki hizmet durma noktasýnda Yunanistan'da mali kriz nedeniyle devlet desteði önemli oranda kesilen hastanelerdeki saðlýk hizmetlerinin durma noktasýna geldiði bildirildi. Yunanistan Saðlýk Bakaný Panayotis Kurublis parlamentoda yaptýðý bilgilendirmede, ülkenin saðlýk sisteminin trajik bir durumda bulunduðunu ifade ederek, hükümetin Yunanistan Saðlýk Hizmetleri Saðlama Organizasyonu'nun (EOPYY) yapýsýnda, hastanelerde ve ilaç satýn alýmlarýnda köklü deðiþiklikler yapma yönüne gideceðini açýkladý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Avusturya'da trenin, otomobile çarpmasý sonucu 5 kiþi öldü, 3 kiþi aðýr yaralandý. Polis sözcülüðünden yapýlan açýklamaya göre, Aþaðý Avusturya eyaletinin Purgstall an der Erlauf bölgesinde tren, kýrmýzý ýþýk ihlali yapan bir otomobile çarptý. Kazada, 3'ü çocuk 5 kiþi hayatýný kaybetti, araçta sýkýþan 3 kiþi aðýr yaralandý. Yaralýlarýn, ambulans helikopterle çevredeki hastanelere kaldýrýldýðý öðrenildi. MEKSÝKA'DA ÇATIÞMA KÝÞÝ ÖLDÜ Meksika'nýn batýsýnda silahlý bir grup ile emniyet güçleri arasýnda çýkan çatýþmada yaklaþýk 40 kiþinin öldüðü bildirildi. Adýnýn açýklanmasý istemeyen yetkili, Meksika'nýn batýsýnda yer alan Michoacan ile Jalisco eyaletleri arasýndaki bölgede suçlu olduðu sanýlan bir grup silahlý kiþi ile emniyet güçleri arasýnda çýkan çatýþmada ilk belirlemelere göre 40 kiþinin öldüðünü söyledi. Yetkili, ölenlerin çoðunu suçlularýn oluþturduðunu ifade etti. ABD'DEN ÝSRAÝL'E 1,9 MÝLYAR DOLARLIK SÝLAH SATIÞI ABD yönetimi, Ýsrail'e binlerce parçadan oluþan 1,9 milyar dolarlýk silah satýþýný onaylayarak, Kongre'de bu yönde bildirimde bulundu. ABD Savunma Bakanlýðý'na (Pentagon) baðlý, yabancý ülkelere silah satýþlarýný takip eden Savunma Güvenlik Ýþbirliði Ajansý'ndan yapýlan açýklamaya göre, satýþý öngörülen paket, 3 bin adet Hellfire füzesi, 250 adet AIM120C tipinde geliþmiþ orta menzilli havadan havaya füze, 4 bin 100 adet kanatlý bomba, 50 adet BLU-113 tipi "sýðýnak delici" bomba ile diðer mühimmat, baðlantýlý ekipman, yedek parça ve lojistik destek malzemesini içeriyor. SCHUMACHER ÝYÝLEÞME SÜRECÝNDE YENÝ AÞAMA Kayak kazasý sonrasý tedavisi evinde süren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, efsanevi Alman sürücünün iyileþme sürecinde aþama kaydedildiðini söyledi. Alman basýnýna açýklamada bulunan Kehm, Schumacher'in saðlýðýna kavuþmasýný umduklarýný belirterek, "Baþýna aldýðý darbenin ciddiyeti düþünüldüðünde iyileþme sürecinde aþama kaydettiðini mutlulukla söyleyebilirim" ifadesini kullandý. Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 24 Mayýs 2015 Pazar Okçuluk Federasyonu, faaliyetlerini durdurma aþamasýnda Geçtiðimiz yýlýn en faal federasyonlardan biri olan Okçuluk Federasyonu'nda bu sezon sessizlik hakim. Okçuluk Federasyonu Baþkaný Mehmet Çavuþ, faaliyetlerini azaltma kararý aldýklarýný ve bunu hem ilgili mercii, hem de spor kamuoyuna açýkladýklarýný belirtti. Devlet katký payý artmayan, açýk hava atýþ poligonu elinden alýnan Okçuluk Federasyonu faaliyet yapamaz duruma geldi, ancak "Ne oluyor?" diye soran yok. Okçuluk Federasyonu Baþkaný Mehmet Çavuþ ise, 1'inci vites atmalarýnýn iki nedeni olduðunu ortaya koydu. Bunlardan biri Okçuluk Federasyonu'na ayrýlan devlet katkýsý, diðeri ise açýk hava atýþ poligonunun ellerinden alýnmasý oldu. "Geçtiðimiz yýl 30 bin TL devlet katkýsý almýþtýk. Bu yýl yine ayni katkýyý aldýk. Ýlk bakýþta bunu anlayabiliriz" diyen Baþkan Çavuþ þöyle devam etti, "Ancak, yeni kurulan bir federasyona da ayni miktarda katký yapýldý. Yani faaliyet yapan da, yapmayan da devletin gözünde ayni deðere sahiptir. Öyle ise, ne diye daha çok faaliyet yapmak için didinelim?" Atatürk Stadý içerisindeki atýþ poligonunun da kendilerinden alýndýðýný anýmsatan Okçuluk Federasyonu Baþkaný Mehmet Çavuþ, "Yazýn sporcularý salona kapatamazsýnýz. Yaz aylarýnda müsabakalarýmýzý yaptýðýmýz bir açýk hava atýþ poligonu vardý, yönetenler tarafýndan elimizden alýndý. Böylece 19 Mayýs, 30 Aðustos, 20 Temmuz ve Liderler Turnuvasý gibi turnuvalarý yapamaz hale geldik" þeklinde konuþtu. Türkiye ve Avrupa judo federasyon baþkanlarýnýn ziyaretleri önemli Niyazi Demirel: Doðru yoldayýz Bir hafta önce hem Avrupa Judo Federasyonu (EJU) Baþkaný Sergey Soloveychik, hem de Türkiye Judo Federasyonu Baþkaný Fatih Uysal'ý ziyaret ettiklerini anýmsatan KKTC Judo, Hapkido ve Kickboks Federasyonu Baþkaný Niyazi Demirel'in keyfi yerinde. Türkiye Judo Federasyonu Baþkaný Fatih Uysal'ýn bir yýl önce ülkemize gelip ayni geziyi yaptýðýný hazýrlatan Demirel, bu kez EJU Baþkaný Sergey Soloveychik ile birlikte gelmelerinin daha da büyük bir olay olduðunun altýný çizdi. Demirel, Türkiye Judo Federasyonu Baþkan Vekili Murat Ak ve EJU Hakem Komitesi Üyesi Metin Özkan'ýn da katýldýklarý ziyarette hem ülkemizdeki judoyu tanýttýklarýný, hem de ülkemiz judosunun geliþebilmesi için nelerin yapýlabildiðinin gözden geçirildiðini söyledi. Ýlkokullarda Judo Judoyu ilkokullarda ders programýna dahil etmemiz halinde EJU tarafýndan malzeme ve teknik yardým yapýla bilineceðine dikkat çeken Baþkan Niyazi Demirel, "Avrupa'nýn 10 ülkesinde bu var. EJU'nun yeni projesi kapsamýnda Letonya'da da uygulanmaya baþladý. KKTC'nin yeni projedeki ikinci ülke olmasý isteniyor" dedi. Ýstatistiklere göre çocuk sakatlanmalarýnýn baþýnda boðulma ve düþme geldiðine dikkat çeken KKTC Judo, Hapkido ve Kickboks Federasyonu Baþkaný Niyazi Demirel, "Boðulma konusunda yüzme dersleri yardýmcý olabilir. Ancak düþme konusunda judo dersleri yardýmcý olacaktýr. Çünkü judo yapan çocuklar düþme tekniklerini öðrendiklerinden, düþmelerdeki sakatlanmalar da kendiliðinden önlenecektir" iddiasýnda bulundu. Randevu Talebi Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan randevu istediklerini ve beklemede olduklarýný belirten Baþkan Niyazi Demirel, "Bakanlýðýn bize onay vermesi halinde; bakanlýk, federasyonumuz, Türkiye ve Avrupa judo federasyonlarýnýn imza koyacaðý bir protokol hazýrlanacak ve EJU'nun teknik ve malzeme yardýmlarý ülkemize gelmeye baþlayacak" dedi. Böylesi bir durumda ilkokullardaki beden eðitimi öðretmenlerine 5 günlük judo kursu verileceðini de açýklayan Demirel, "Judonun felsefesi, kültürü ve düþüþ teknikleri öðretildikten sonra, ilkokullarýmýzda judo dersleri verilebilecektir" þeklinde konuþtu. 15 Eksiklikler KKTC'de hem tesis, hem malzeme eksiklikleri bulunduðuna dikkat çeken Demirel, "Malzeme konusunda Türkiye Judo Federasyonu'nun katkýlarý devam edecek. Judo'nun ilkokullara girmesi halinde EJU'nun da malzeme katkýlarý olacak. Ancak bizim minderlerin devamlý döþeli kalacaðý antrenman salonlarýna ihtiyacýmýz var. Ülkemizde birçok kapalý spor salonu bulunuyor. Ancak ne yazýktýr ki, bu salonlar sadece basketbol, voleybol ve hentbol düþünülerek yapýlmýþlardýr" dedi. YDÜ AVANTAJLI Hentbol Büyük Erkekler Ligi final serisi ilk maçýnda YDÜ rakibini farklý maðlup ederek avantaj elde etti. YDÜ 35 - UKÜ 20 Yer: RA 25 Spor Salonu Hakemler: Osman Atakan, Derviþ Atakan Ýlk Yarý: 16-8 YDÜ: Doðay (7), Ahmet (3), Suat, Erdal, Erdoðan (3), Ömer (2), Zeeb (1), Murat, Doðukan, Erdal (1), Gökay (4), Fýrat, Bora, Özden (13), Kadir, Þahin (1). UKÜ: Gürkan, Ahmet, Cihan, Erdi, Tuðberk, Hasan, Kemal (1), Çaðrý (3), Vuralcan (1), Celal (2), Ýbrahim (8), Þemsi, Sezer, Arda, Ersen (5). Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Satýlýk arsa Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: DERS VERÝLÝR Ýnteraktif Ýngilizce, Türkçe ve Yunanca dersleri verilir. (Ayda 8 ders 300 TL) Tel: APARTMAN ARANIYOR Üniversitelere servis yapan otobüs güzergahýnda en geç Aðustos sonuna kadar bitmiþ olacak þekilde kiralýk apartman aranýyor. Ýlgilenenler numaralý telefona baþvurabilirler SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: SATILIK AT ÇÝFTLÝÐÝ Taþkent yolu, UKÜ karþýsýnda satýlýk at çiftliði KÝRALIK EV Girne-Beylerbeyi Savyon Sitesi'nde 3+1 eþyalý-havuzlu ev. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

16 Stuttgart son anda ligde kaldý Almanya Ligi'nde son hafta mücadelesinde Stuttgart, Paderborn deplasmanýnda 2-1 galip gelerek kümede kalmayý baþardý. Art arda 3. galibiyetini elde eden Stuttgart'ýn gollerini 36. dakikada Didavi ve 72'de Ginczek atarken, Paderborn'un tek golü Vucinovic'ten geldi. Bu sonucun ardýndan Paderborn küme düþerken, kümede kalmayý belirleyecek bir diðer mücadelede Hannover, Freiburg'u 2-1 maðlup etti. Arena da kritik derbi Spor Toto Süper Lig'de bu akþam Arena'da kritik bir derbi karþýlaþmasý oynanacak. Lider Galatasaray derbiyi kazanarak, þampiyonluk yarýþýnda yakaladýðý büyük avantajla son haftaya girmek, Beþiktaþ ise deplasmandan 3 puanla ayrýlýp, ikincilik umutlarýný son haftaya taþýmak amacýnda. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasýnda Beþiktaþ'ý konuk edecek. Türk Telekom Arena'da bu akþam saat 20:00'de baþlayacak olan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Lider Galatasaray derbiyi kazanarak, þampiyonluk yarýþýnda yakaladýðý büyük avantajla son haftaya girmek, Beþiktaþ ise deplasmandan 3 puanla ayrýlýp, ikincilik umutlarýný son haftaya taþýmak amacýnda. Ev sahibi Galatasaray, derbiyi kazanarak, Fenerbahçe ile yalnýz kaldýðý þampiyonluk yarýþýnda yakaladýðý büyük avantajla son haftaya girmek amacýnda. Þampiyonluk yarýþýna geçen hafta Torku Konyaspor yenilgisiyle havlu atan Beþiktaþ ise deplasmandan galibiyetle ayrýlýp, ikincilik umutlarýný son haftaya taþýmak istiyor. Derbi, haftaya ikinci sýrada giren Fenerbahçe'yi de çok yakýndan ilgilendiriyor. Sarý-lacivertliler, þampiyonluk umutlarýný son haftaya taþýmak için derbide Galatasaray'ýn puan kaybýný bekleyip, 25 Mayýs Pazartesi günü deplasmanda Ýstanbul Baþakþehir'i yenmeye çalýþacak. Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta öncesi lider Galatasaray'ýn 73, ikinci sýradaki Fenerbahçe'nin 70, üçüncü Beþiktaþ'ýn ise 66 puaný bulunuyor. Kupa maçýnda çýkan olaylar nedeni ile Yenicami ve Mormenekþe'ye ceza geldi Birer maç sahalarý kapatýldý Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu kararlarýný açýkladý. Kupa finalinde yaþanan olaylarýn cezalarý geldi. Karar þöyle: 3 Mayýs tarihinde Cihangir stadýnda oynanan Mormenekþe-Yenicami Pepsi Kýbrýs Kupasý Final müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduklarý saha olaylarý gözlemci raporlarýndan tespit edilen; Mormenekþe Kulübüne, 1 maç saha kapatma cezasý ile birlikte 2,000.-TL para cezasý verilmesine; Yenicami'nin ihlalinden dolayý 1 maç saha kapatma cezasý ile birlikte 2,000.-TL para cezasý verilmesine oybirliðiyle karar verildi. Beytullah'a 7 maç ceza Göçmenköy iki ve Yalova'ya bir maç saha kapatma cezalarý verildi KTFF Disiplin Kurulu Yalova- Göçmenköy maçýný da deðerlendirdi. 6 Mayýs 2015 tarihinde Girne 20 Temmuz stadýnda oynanan Yalova- Göçmenköy K- Pet 1.lig Play-Off müsabakasýnda rakip takým futbolcusuna yönelik þiddetli hareketi nedeniyle oyundan ihraç edilmesini müteakip, yine rakip takým futbolcuna tokat vurduðu ve keza oyun alaný dýþýna çýkarýlýrken rakip takým taraftarlarýnýn kendisine yönelik hakaret ve/veya küfürleri ile kendisine atýlan teneke çöp kutusundan sonra olaylarda kavgaya karýþtýðý raporlardan tespit edilen Göçmenköy futbolcusu Beytullah Arýk'a raporlardaki tüm unsurlar dikkate alýndýktan sonra 7 maç ceza verildi. Taraftarlarýnýn neden olduklarý saha olaylarý, hakem ve gözlemci raporlarýndan tespit edilen, Göçmenköy'e 2 maç saha kapatma cezasý verilmesine, Yalova'ya da 1 maç saha kapatma cezasý verilmesine karar verildi. Bilardoda þampiyonluk çekiþmesi devam ediyor Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2015 takýmsal Bilardo Ligi'nde 14. Hafta geride kalýrken, Maðusa Geliþim Akademisi, Vakýflar Spor Kulübü ve Doðu Akdeniz Üniversitesi zirvede yalnýz kaldý. Geçtiðimiz hafta tamamlanan 14'üncü hafta karþýlaþmalarýnda berabere sonuçlanan karþýlaþma olmazken iki karþýlaþma 6-0, iki karþýlaþma 4-2, bir karþýlaþma ise 5-1 tamamlandý. Sýralamada zirvede yer alan Maðusa Geliþim Akademisi Lefkoþa Türk Belediyesi'ni 5-1 maðlup ederken, 2'nci sýrada yer alan Vakýflar Spor Kulübü Deniz Plaza Spor Kulübü'nü, 3'üncü sýrada yer alan Doðu Akdeniz Üniversitesi ise Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliði'ni ayný skor ile 6-0 maðlup etmeyi baþardý. Bu sonuçlarýn ardýndan bitime 4 hafta þampiyonluk mücadelelerini devam ettiren 26 puanlý Maðusa Geliþim Akademisi ile 24 puanlý Vakýflar Spor Kulübü ve 21 puanlý Doðu Akdeniz Üniversitesi en yakýn takipçileri Akdeniz Spor Birliði'ne 5 puan fark yaparak zirvede yalnýz kaldýlar. Ligin 14'üncü haftasýnda oynanan diðer karþýlaþmalarýnda ise Alsancak Belediyesi Maðusa Spor Derneði'ni, Akdeniz Spor Birliði ise Baf Ülkü Yurdu'nu ayný skor ile 4-2 maðlup etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4946 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GAZETELERDEN. Ali Osman.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4946 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GAZETELERDEN. Ali Osman. Talat "Özgür basýn özgür toplum demektir" derken, Akýncý da, "Özgür basýnýn olmadýðý yerde özgür toplum olamaz" dedi... Bize göre ise özgür toplumun olmadýðý yerde özgür basýn olamaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4900 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4900 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Þehitler ölmez, vatan bölünmez" diye baðýrýyorlar... Bölünmez bir Türkiye isteyenler, bölünmüþ bir Kýbrýs'ý birleþtirmeye çalýþanlarý linç etmek için yanýp tutuþuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4893 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4893 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Breh breh... Çok iddialý konuþtu Hüseyin Bey... "Ýlk seçimlerde partimi birinci parti yapamazsam görevimi hemen býrakýrým" dedi... Yani istifa yok... 2018'e kadar baþkan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı