I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar"

Transkript

1 Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça ayd nlatacakt r. Ancak bilgi almak istedi iniz her konuda sa l k sigortas kart n z n arkas ndaki telefon numaras n arayarak bize ulaflabilirsiniz. Herhangi bir sa l k sorunu ile karfl laflt n zda öncelikli olarak fiirketimizi arayarak poliçenizin teminatlar ndan nas l yararlanaca n z hakk nda bilgi alman z tavsiye ederiz. Anlaflmal sa l k kurulufllar m z hakk nda adresinden veya fiirketimizi arayarak bilgi alabilece inizi hat rlat r, sa l kl günler dileriz. I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar SA LIK S GORTASI POL ÇELER N N KAPSAMI Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi (Anadolu Sigorta) Sa l k Sigortas Genel fiartlar ve Anadolu Sigorta Sa l k Sigortas Özel fiartlar çerçevesinde sigortal n n, sigorta bafllang ç tarihinden sonra ortaya ç kan hastal klar na ait tetkik ve tedavi giderlerini, poliçesinde belirtilen teminatlar n kapsam ve limitleri dahilinde tazmin eder. Sigorta teminat, kapsama al nan kiflilerin do ufltan gelen rahats zl klar ve sigorta bafllang ç tarihinden önce tedavi görmüfl olduklar ve/veya varl ndan haberdar olduklar rahats zl klardan ileri gelebilecek tetkik ve tedavi giderlerini kapsamamaktad r. B L NMES GEREKEN ÖNEML KONULAR Anlaflmal sa l k kurulufllar nda kadrolu olmayan doktorlar n yapt klar ifllemler Tüm ürünlerde teminatlar n hepsi için geçerli olmak üzere, yurt içindeki anlaflmal sa l k kurulufllar nda sigortal lar, o tedaviyi yapabilecek kadrolu doktor bulunmas na ra men, kadrolu olmayan doktorlar tedavi ederse, bu doktorlara ve ekibine (asistan, anestezi uzman ) ödenecek ücret, Anadolu Sigorta n n sa l k kuruluflu ile imzalad sözleflme kapsam nda, anlaflmal kurulufla kadrolu doktor ve ekibi için ödeyece i ücret kadar olacakt r. Kadrolu olmayan doktorun talep etti i ücret kadrolu doktora ödenecek ücretten fazla ise aflan k s m sigortal taraf ndan doktoruna ödenecektir. Bu nedenle anlaflmal kurulufllarda kadrolu doktorlara tedavi olmayan sigortal lar n ameliyat olmadan önce mutlaka fiirketimiz yetkilileri ile konuflarak, kadrolu doktor için fiirketimizin ödeyece i tutar ö renmeleri ve doktorlar n n talep ettikleri ücret ile kadrolu doktor ücretini karfl laflt rmalar gerekmektedir. Ameliyat n yap ld anlaflmal sa l k kuruluflunda o ameliyat yapacak kadrolu doktor bulunmad takdirde, d flar dan getirilen doktor ve ekibi için sigorta flirketi, o sa l k kurulufluyla yapt anlaflmada belirtilen doktor ücretini ödeyecektir. Anlaflmalı olmayan sa lık kurulufllarında doktorların yaptıkları ifllemler Anlaflmalı olmayan saglık kurulufllarında ya da muayenehanelerde, doktor ve ekibininin (asistan, anestezi uzmanı) yaptı ı tedaviye yönelik ifllemler (küçük müdahale, ameliyat, radyoterapi, kemoterapi vb.) ile tanıya yönelik giriflimsel tetkikler (Kolonoskopi, gastroskopi, sistoskopi, biyopsi, USG eflli inde biyopsi, anjiografi, MR eflli inde anjiografi vb.) için ödenecek doktor ücreti Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutar kadar olacaktır. Bu nedenle, flirketimizin anlaflmalı olmadı ı sa lık kurulufllarında yaptıracakları tedavilerden önce sigortalıların flirketimizi arayarak doktorlara ödenecek tutarlar hakkında bilgi almaları çok önemlidir. Çünkü, yukarıda sayılan ve anlaflmalı olmayan sa lık kurulufllarında yaptırılan ifllemler için doktorun talep etti i tutar, Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret tarifesinde belirtilen tutardan daha fazla olursa, aradaki fark sigortalı tarafından ödenecektir. Yurtd fl nda yap lan tedaviler Sadece poliçelerinde yurt d fl tedavi teminatlar olan sigortal lar için geçerlidir. Yurtd fl nda yap lan tedaviler için ödenecek tutarlar poliçelerdeki yurtd fl teminat tablolar nda ayr ca belirtilmektedir. Özellikle belirtmek gerekir ki; yurtd fl ndaki ayakta ve yatarak tedavi giderleri poliçelerde belirtilen limitlere kadar ödenmektedir. Bu nedenle yurtd fl nda planl olarak tedavi olacak sigortal lar, yurtd fl na gitmeden önce olacaklar tedavi hakk nda fiirketimize bilgi vermeli ve bu tedavi için ödenecek tutar hakk nda fiirket yetkililerimizden bilgi almal d rlar. fiirketimizin yurtd fl nda direkt ödeme anlaflmas imzalad sa l k kurulufllar bulunmamaktad r. Ancak fiirketimiz, yurtd fl nda çok say da ülkede anlaflmal sa l k kurulufllar bulunan bir asistans firma ile sigortal lar m z n bu anlaflmalardan yararlanabilmeleri amac yla bir sözleflme imzalam flt r. Bu sözleflmeye göre sigortal lar n, yurt d fl nda yatarak tedavi görecekleri sa l k kuruluflunun ad n Anadolu Sigorta ya önceden bildirmeleri ve tedavi görülecek sa l k kuruluflunun fiirketimizin anlaflmal oldu u asistans firma ile anlaflmas bulunmas durumunda, söz konusu tedaviye iliflkin giderler sigortal n n poliçe teminat limitleri dahilinde fiirketimiz taraf ndan do rudan yurt d fl ndaki ilgili sa l k kurulufluna ödenecektir. Ancak, sigortal lar n yatarak tedavi görecekleri sa l k kurulufllar n n asistans firma ile anlaflmas bulunmuyorsa sigortal lar sa l k giderlerini sa l k kurulufluna kendileri ödeyecek daha sonra fatura ve ilgili raporlar fiirketimize iletecekler, ödeme, poliçe genel ve özel flartlar çerçevesinde sigortal lar n banka hesaplar na yap lacakt r. 1

2 Sigortal lar yurt d fl ndaki ayakta tedavi giderlerini önce kendileri ödeyecekler, sonra ödenmek üzere fatura ve ilgili evraklar fiirketimize göndereceklerdir. Ameliyatlar n s n fland r lmas Poliçede belirtilen teminat tablolar ndaki ameliyatlar n s n fland r lmas nda Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesi esas al nmaktad r. Bu tarifede olmay p Teminat Tablolar nda belirtilen Ekstra Büyük Ameliyat s n f na, tek bafl na birimi 2500 ve daha üstü olan ameliyatlar girmektedir. Ekonomik ürünlerin özellikleri Ekonomik ürünlerden birini sat n alan sigortal lar, daha az prim ödeyerek, sadece fiirketimizin daha uygun fiyatlar üzerinden anlaflma yapt sa l k kurulufllar nda tedavi olmay ve acil durumlar haricinde fiirketimizin anlaflmal olmad sa l k kurulufllar ndaki sa l k giderlerinin karfl lanmayaca n kabul etmifllerdir. Ekonomik ürünler kapsam nda olan sigortal lar n belirtilen acil durumlar haricinde afla daki sa l k kurulufllar nda ve bu sa l k kurulufllar na sahip olan firmalar n ileriki tarihlerde sahip olacaklar yeni sa l k kurulufllar ndaki giderleri karfl lanmayacakt r. Ekonomik planlarda sigortal lar n hangi sa l k kurulufllar nda tedavi olacaklar na sigorta flirketi karar verecektir. Ayr ca ekonomik planlar kapsam nda olan sigortal lar n acil durumlar haricinde fiirketimizin anlaflmal olmad sa l k kurulufllar ndaki giderleri de poliçe kapsam nda karfl lanmayacakt r. Eko planlarda acil durumlar haricinde afla daki kurulufllardaki sa l k giderleri karfl lanmaz. Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi Ac badem, Ac badem Hastanesi Kozyata, Ac badem Carousel Hastanesi, Ac badem Hastanesi Bursa, Ac badem Göz Sa l Merkezi, Ac badem Ba dat Cad. Poliklini i, Ac badem Etiler Poliklini i, Ac badem Soyak Poliklini i, Ac badem Beylikdüzü Poliklini i Alman Hastanesi Grubu Alman Hastanesi, Bahçeflehir Sa l k Merkezi Amerikan Hastanesi Grubu Amerikan Hastanesi, Amerikan Zekeriyaköy Poliklini i, Med-Amerikan Poliklini i Florence Nightingale Grubu Florence Nightingale Hastanesi, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Avrupa Florence Nightingale Hastanesi International Hospital Grubu International Hospital, International Hospital Etiler Poliklini i Memorial Grubu Memorial Hastanesi Memorial Suadiye Poliklini i Di er ntermed T p Merkezi Eko Planda anlaflmal olmayan sa l k kurulufllar nda sadece afla da belirtilen acil durumlarda yap lan ifllemlere ait giderler poliçede belirtilen teminat limiti dahilinde ödenecektir. Suda bo ulma, trafik kazas, yüksekten düflme, uzuv kopmas, elektrik çarpmas, donma, so uk çarpmas, s çarpmas, ciddi yan klar, göz yaralanmalar, zehirlenmeler, anafilaktik tablolar, kemik k r klar, miyokard enfarktüsü, hipertansif ensefalopati, akut serebrovasküler atak, ani felçler, fleker ve üre komalar, akut masif kanamalar, akut böbrek yetmezli i, menenjit, ensefalit, beyin apsesi, solunum yollar nda yabanc cisim. Ayr ca ekonomik ürünler kapsam nda sigortal olan sigortal lar n yurtd fl ndaki sa l k giderleri poliçe kapsam nda de ildir. 2

3 TEM NATLARIN AÇIKLAMALARI Afla da fiirketimizin sa l k sigortas ürünlerindeki teminatlara iliflkin aç klamalar yer almaktad r. Sigortal lar, afla da aç klamalar yap lan teminatlardan, poliçelerinde bu teminatlar varsa yararlanabileceklerdir. Sigortal lar poliçelerinde bulunmayan teminatlardan yararlanamazlar. A. Ayakta tedavi teminatlar Ayakta doktor muayenesi, ilaç, tan, fizik tedavi ve TTB Asgari Ücret Tarifesi nde tek bafl na birimi 150 birimden afla olan küçük ameliyatlara (K r klara alç uygulanmas, derideki yaralar n dikifli, gözden yabanc cisim ç kar lmas vb.) iliflkin giderler Ayakta Tedavi Teminat kapsam nda de erlendirilir. Tedavi süresi 24 saati aflmayan ve/veya müflahede (Gözlem) onay verilen vakalarda tüm giderler Ayakta Tedavi Teminat dahilinde ödenir. 1. Doktor muayene giderleri: Bu teminat sadece poliçelerinde doktor muayene teminat olan sigortal lar için geçerlidir. T.C. Sa l k Bakanl 'nca çal flma ruhsat verilmifl hastane ve kliniklerde görevli ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yap lacak muayenelerin giderleri ve yurtd fl ndaki doktorlar n yapt muayenelerin giderleri poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Ancak, lens ve optik merkezlerinde yap lan göz muayeneleri giderleri ve difl doktoru muayene faturalar teminat kapsam d fl ndad r. Teflhise yard mc olmak amac yla muayene esnas nda doktorun bizzat yapm fl oldu u teflhis yöntemlerine iliflkin giderler doktor muayene teminat içerisinde de erlendirilir. lk muayenedeki tan ile iliflkili olarak ayn doktorun 10. güne kadar yapt muayenelere iliflkin giderler teminat kapsam d fl ndad r. 0-6 yafl aras çocuklar n rutin doktor muayeneleri ile bayanlar n y lda 1 kez rutin jinekolojik doktor muayeneleri ve smear testleri ilgili teminatlardan ödenir. 2. laç giderleri (Ayakta): Bu teminat sadece poliçelerinde ayakta ilaç teminat olan sigortal lar için geçerlidir. Yurt içinde bir doktor taraf ndan muayene sonras düzenlenen reçetede yaz l olan ve sadece T.C. Sa l k Bakanl 'ndan ruhsatl ilaç ruhsat alm fl, farmasotik ( laç niteli indeki) ürünlere ait ilaç giderleri ile yurt d fl nda doktor taraf ndan yaz lan reçetelere ait ilaç giderleri sözleflme hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde bu teminattan karfl lan r. Her bir reçete için en fazla 1 ayl k doza tekabül eden ilaç giderleri karfl lan r. laç giderlerinin ödenebilmesi için, doktora ödenen muayene ücretini gösteren serbest meslek makbuzu ya da fatura, ilaç giderlerine ait kasa fifli, ilaç isimleri okunacak flekilde kesilmifl ilaç kupürleri ve ilaç barkodlar ile doktor reçetesinin ibraz edilmesi; ayr ca ilaçlara ait fatura veya kasa fifli tarihinin poliçe geçerlilik tarihi içinde olmas gerekir. Doktor muayene sonras düzenlenen reçetelerde, doktorun veya sa l k kuruluflunun bulundurmas n n yasal olarak zorunlu oldu u Hasta Kay t Defteri ndeki protokol numaras ve sigortal ya konulan teflhis yaz lmal, ayr ca doktorun diploma numaras ve uzmanl k dal n gösteren kaflesi ve imzas mutlaka olmal d r. Bu formata uymayan reçeteler kabul edilmeyecektir. Eklem içerisine zerk edilen ilaçlar bu teminattan karfl lan r. 0-6 yafl aras çocuklar n koruyucu afl lar ve tüm sigortal lar n kuduz, tetanos ve grip afl lar bu teminat kapsam nda karfl lan r. Tedavi için hayati önem tafl yan, Türkiye de muadili olmayan ve Türk Eczac lar Birli i taraf ndan yurt d fl ndan ithal edilen ilaç giderleri sigortac n n onay vermesi kofluluyla karfl lan r. Sürekli kullan m doktor taraf ndan uygun görülen ilaçlara iliflkin giderler ancak Anadolu Sigorta n n onay ve ilaçlar n kullan m n n poliçe süresi içerisinde olmas kayd yla ödenir. Her türlü ilaç formunda haz rlanm fl bitki ve bitki elemanlar ile bitkisel ekstre ve distilat gibi fraksiyonlar içeren ilaçlar ve difl doktorunun reçete etti i ilaçlar poliçe kapsam d fl ndad r. 3. Tan birimleri giderleri (Ayakta): Bu teminat sadece poliçelerinde ayakta tan teminat olan sigortal lar için geçerlidir. SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Bir hastal k nedeniyle doktorun hastal teflhis edebilmesi için gerekli gördü ü her türlü tan birimleri (Laboratuar, radyoloji, kardiyoloji, nükleer t p vb.) giderleri poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Tan ya yönelik giriflimsel tetkikler (Kolonoskopi, gastroskopi, sistoskopi, biyopsi, USG eflli inde biyopsi, anjiografi, MR eflli inde anjiografi vb.) bu teminattan karfl lan r. Radyolojik tetkiklere (USG vb.) iliflkin giderler, ancak söz konusu tetkiklerin ilgili uzman taraf ndan yap lmas halinde ödenir. Radyoloji uzmanl na sahip olmayan bir doktorun muayene s ras nda bizzat yapt radyolojik tetkiklere (USG vb.) iliflkin giderler ödenmez. 3

4 Anlaflmalı olmayan sa lık kurulufllarında yapılan tanıya yönelik giriflimsel tetkiklerin doktor ücretleri için ödenecek tutar, Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret tarifesinde belirtilen tutar kadar olacaktır. Radyolojik ifllemler s ras nda kullan lan ilaç ve malzeme giderleri Tan (ayakta) teminat ndan ödenecektir. Sigortal lar n, tetkik yapt rmak için gittikleri sa l k kurulufllar na mutlaka kendilerini muayene eden doktor taraf ndan doldurulacak sevk ka d ve tazminat talep formu ile birlikte baflvurmalar zorunludur. Tazminat talep formu ve/veya doktor raporu olmayan tetkiklere ait tedavi giderleri ödenmeyecektir. 4. Küçük müdahale (küçük ameliyat) giderleri: Yurt içinde ayakta veya yatarak gerçekleflmifl olmas na bak lmaks z n, hastane veya doktor muayenehanesinde genel veya lokal anestezi alt nda veya anestezi olmadan tedaviye yönelik olarak yap lan ve birimi Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesi nde 150 birime kadar olan giriflimlere (K r klara alç uygulamas, derideki yaralar n dikifli, gözden yabanc cisim ç kar lmas, mide y kanmas vb.) iliflkin her türlü gider, ilgili teminatlar kapsam nda de erlendirilecek olan doktor muayene ve teflhis giderleri hariç olmak üzere, poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Küçük Müdahale Teminat kapsam nda yap lacak ifllemlerde giriflim s ras nda kullan lacak malzeme, ilaç, pre- op kan tahlili ve müdahaleyi yapan doktor ücretleri bu teminattan karfl lan r. Doktor muayene, ayakta tan ve ayakta ilaç teminat olmayan poliçelerde küçük müdahale ile ilgili olsa dahi; ifllem öncesi ve sonras yap labilecek her türlü muayene, laboratuar ve radyoloji gibi tetkikler ile reçete edilen ilaçlara ait giderler poliçe kapsam nda de ildir. (Bu cümlenin istisnas olarak sadece k r k, ç k k ve burkulmalarda cerrahi müdahale öncesi yap lan doktor muayene ve röntgen giderleri bu teminattan karfl lan r.) Yurt d fl nda yap lan küçük müdahalelerde yurt d fl nda geçerli olan teminat limiti kadar ödeme yap lacakt r. PUVA tedavisine (Ultraviole fl n yla deri hastal klar n n tedavisi) iliflkin giderler Küçük Müdahale teminat ndan ödenir. Ayn seansta yap lan birden fazla müdahaleler, birimleri toplam 150 ve daha yukar da olsa bile, e er içlerinde tek bafl na birimi 150 ve daha yukar da olan bir müdahale yok ise, küçük müdahale teminat kapsam nda de erlendirilir. Yurt içindeki anlaflmal sa l k kurulufllar nda, sigortal lar, müdahaleyi kadrolu olmayan doktorlar yaparsa, bu doktorlara ödenecek ücret, Anadolu Sigorta n n sa l k kuruluflu ile imzalad sözleflme kapsam nda, anlaflmal kurulufla kadrolu doktor için ödeyece i ücret kadar olacakt r. Yurt içinde anlaflmal olmayan sa l k kurulufllar nda veya doktor muayenehanelerinde yap lan küçük müdahalelerde operatör doktora ödenecek ücret, TTB Asgari Ücret Tarifesi nde belirtilen tutar ile s n rl d r. 5. Kontrol amaçl mammografi ve meme ultrasonografisi: 40 ve üstü yafllardaki bayan sigortal lar n kontrol amaçl çektirdikleri mammografi ve meme ultrasonografisine ait giderler, sigortac n n belirledi i ve anlaflmal sa l k kurulufllar listesinde ayr bir tabloda belirtti i sa l k kurulufllar nda yapt rmalar flart yla, y lda 1 kez ve %100 oran nda karfl lanacakt r. Di er anlaflmal sa l k kurulufllar nda ya da anlaflmal olmayan sa l k kurulufllar nda yapt r lan kontrol amaçl mammografi ve meme ultrasonografisine ait giderler poliçe kapsam nda de ildir. 6. PSA (Prostat Spesifik Antijen): 40 ve üstü yafllardaki erkek sigortal lar n kontrol amaçl yapt rd klar PSA tetkikine ait giderler, sigortac n n belirledi i ve anlaflmal sa l k kurulufllar listesinde ayr bir tabloda belirtti i sa l k kurulufllar nda yapt rmalar flart yla, y lda 1 kez ve %100 oran nda karfl lanacakt r. Di er anlaflmal sa l k kurulufllar nda ya da anlaflmal olmayan sa l k kurulufllar nda yapt r lan PSA tetkikine ait giderler poliçe kapsam nda de ildir. 7. Fizik tedavi giderleri: Bu teminat sadece poliçelerinde fizik tedavi teminat olan sigortal lar için geçerlidir. Fizik tedavi yapmaya ehliyetli doktorlarca yap lan fizik tedavi giderleri ve her türlü a r tedavisine iliflkin tüm giderler, tedavinin ayakta ya da yatarak yap lmas na bak lmaks z n poliçede belirtilen fizik tedavi teminat n n limitleri ve seans limitleri ve oranlar dahilinde ödenir. Fizik tedavi yap lmas s ras nda faturaland r lan oda-yemek-refakatçi, doktor takibi, vb. giderler ilgili teminatlardan ödenmez, fizik tedavi teminat dahilinde ödenir. Fizik tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçlar (MR, tomografi, ultrason vb) ve ayr nt l doktor raporunun (fizik tedavinin kaç seans gerekli oldu u, bir seansta yap lmas gerekli tedavinin ayr nt l dökümü) Anadolu Sigorta ya ulaflt r lmas gerekmektedir. 4

5 8. Ameliyat sonras fizik tedavi giderleri: Ameliyat veya yo un bak m gerektiren bir tedaviden sonra, iki ay içerisinde gerçekleflen ve söz konusu tedaviyi tamamlay c nitelikteki fizik tedavi giderleri, ayakta veya yatarak gerçekleflmifl olmalar na bak lmaks z n teminat n limitleri, poliçenin özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. 9. Check up: Sadece bu teminata sahip olan sigortal lara poliçelerinin ekinde verilen listedeki sa l k kurulufllar nda yapt r lmas flart yla, afla daki tetkiklere ait giderler y lda 1 kez ve %100 oran nda karfl lan r. Dahiliye Muayene, EKG, Akci er PA, Ürik Asit, Total Kolestrol, LDL Kolestrol, Kan Say m (18 Parametre), Glukoz (Açl k Kan fiekeri), Tam drar. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yafllarda olan sigortalılar için geçerlidir. B. Yatarak tedavi teminatlar : Ameliyatl ve/veya ameliyats z yatarak tedaviler, sigortal n n yatmas n gerektirmeyen ve TTB Asgari Ücret Tarifesi nde tek bafl na birimi 150 veya daha yukar da olan cerrahi ve ortopedik müdahalelere iliflkin giderler yatarak tedavi kapsam nda de erlendirilir. Ancak, Yat fl süresi 24 saati aflmayan ameliyats z tedavilere iliflkin giderler Ayakta Tedavi Teminatlar dahilinde karfl lan r. Tetkik amaçl yat fllar, Yatarak Tedavi Teminat kapsam d fl ndad r. Ameliyat öncesi anestezi uzman n n yap lmas n istedi i tetkikler Yatarak Tedavi Teminat n n limiti dahilinde ödenir. Anlaflmal sa l k kurulufllar na verilen yat fl onaylar süresiz de ildir. Verilen yat fl onay, yedi gün içerisinde gerçekleflmesi ve poliçenin yürürlükte olmas kayd yla geçerlidir. Belirtilen sürelerden sonra hastanede yatarak tedavi görülmesi gerekiyorsa sigortal n n ve sa l k kuruluflunun tekrar provizyon verilmesi için baflvurmalar gerekmektedir. 1. Ameliyat giderleri: Sigortal n n tedavisinin cerrahi müdahale gerektirdi inin doktor raporu ile belgelenmesi ve cerrahi müdahalenin sa l k kurulufllar nda yap lmas kayd yla, ameliyathane kullan m bedelini, ameliyat s ras nda kullan lan malzeme ve ilaç giderlerini, operatör doktor ve ekibinin (Asistan ve anestezi uzman ) ücretini kapsayan ameliyat giderleri, teminat tablosunda belirtilen limitler ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Ameliyat ön onay n n al nmas : Sigortal lar, acil t bbi durumlar haricinde, ameliyat olmadan bir kaç gün önce, ameliyat yapacak olan doktorun dolduraca ve anlaflmal sa l k kurulufllar nda mevcut bulunan Hastanede Yatarak Tedavi Bilgi Formu nun sigortac ya fakslanmas n sa layarak, ameliyat olacaklar n fiirketimize bildirmelidirler. Sigortal lar m z n planlanan yatarak tedaviden önceki günlerde giderlerin ödenip ödenmeyece i hakk nda fiirketimiz yetkilileri ile görüflüp teyit almalar, yat fl ifllemleri s ras nda hastanede bekleyerek zor durumda kalmamalar aç s ndan önemlidir. Operatör doktor ve ekibine ödenecek ücret: Sigortal lar n dikkat etmeleri gereken di er önemli bir konu da; ameliyat gerçeklefltirecek olan doktorun operatör ücreti olarak alaca tutar n ameliyat olmadan önce ö renilmesi ve bu tutar n poliçe kapsam nda ödenip ödenmeyece inin sigorta flirketine sorulmas d r. Özellikle, anlaflmal sa l k kurulufllar nda hastanenin kadrolu doktoruna de il de d flar dan getirilen bir doktora ameliyat olan sigortal lar için bu konu önemlidir. Çünkü, SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Anlaflmal sa l k kuruluflunda yap lan bir ameliyat için operatör doktor ve ekibi (Asistan, anestezi uzman ) d flar dan getirildi i takdirde, operatör doktor ve ekibine ödenecek ücret, en fazla, ameliyat n yap ld sa l k kuruluflunun sigortac yla yapt sözleflmede belirtilen kadrolu doktor ücreti kadar olacakt r. D flar dan gelen doktorun talep etti i ücret, sigorta flirketinin kadrolu doktor ve ekibi için sa l k kurulufluna ödeyece i tutardan fazla olursa aradaki fark sigortal ödemek zorunda kalacakt r. Ameliyat n yap ld anlaflmal sa l k kuruluflunda o ameliyat yapacak kadrolu doktor bulunmad takdirde, d flar dan getirilen doktor ve ekibi için sigorta flirketi, o sa l k kurulufluyla yapt anlaflmada belirtilen doktor ücretini ödeyecektir. Anlaflmal olmayan sa l k kurulufllar nda ya da muayenehanelerde yap lan ameliyatlarda operatör doktorlara ve ekibine (asistan, anestezi uzman ) ödenecek ücret Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutar kadar olacakt r. Ayn seansta birden fazla ameliyat n yap lmas ve bu ameliyatlardan baz lar n n sigorta kapsam na girmemesi halinde, kapsama girmeyen ameliyat veya ameliyatlarla ilgili giderler karfl lanmaz; sigorta kapsam na giren ameliyat veya ameliyatlarla ilgili giderler ise, söz konusu ameliyat n TTB Asgari Ücret Tarifesi nde belirtilen biriminin, ayn seansta yap lan ameliyatlar n toplam birimi içindeki a rl oran nda ödenir. Hastane koflullar nda yap lan kateterli koroner anjiografi giriflimine, d fl gebelik operasyonuna ve ESWL operasyonuna (Böbrek tafl k r lmas ) ait giderler ameliyat teminat ndan ödenir. 5

6 2. Hastane oda-yemek-refakatçi giderleri: Sigortal n n yatarak tedavi görmesi halinde, sa l k kurulufllar nda yatarak tedavisini gerektiren her vakada, her tam gün için oda-yemek-refakatçi giderleri poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Lüks oda veya suit oda gibi odalarda yat fl halinde, yatak, yemek ve refakatçi giderleri için, tedavi olunan hastanenin tek kiflilik özel oda giderleri kadar ödeme yap l r. Aradaki fark sigortal taraf ndan ödenir. 3. Yo un bak m giderleri: Sigortal n n sa l k kurulufllar nda yo un bak m ünitesinde yat fl na neden olan her vakada, en fazla 90 günlük yo un bak m giderleri, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. 4. Doktor takibi giderleri: Sigortal n n sa l k kuruluflundaki yatarak tedavisi s ras nda doktor taraf ndan yap lan takiplere iliflkin giderler, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Doktor takibi giderlerinin sa l k kuruluflunun faturas nda ayr bir kalem olarak belirtilmifl olmas gerekmektedir. Hasta takibi ve konsültasyon için d flar dan doktor getirildi i takdirde, doktora ödenecek ücret, hastane ile sigorta flirketinin yapm fl oldu u anlaflmada belirtilen ve kadrolu doktora ödenecek olan ücret kadar olacakt r. D flar dan getirilen doktor daha fazla ücret talep ederse, aradaki fark sigortal taraf ndan ödenecektir. Sigortalının anlaflmalı olmayan sa lık kurulufllarındaki doktor takibi giderleri Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesi'nde belirtilen tutar kadar karflılanır. Faturadaki tutar TTB Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen doktor takibi tutarından fazla ise bu tutar sigortalı tarafından ödenecektir. 5. laç giderleri (Yatarak): Sigortal n n sa l k kurulufllar nda yatarak tedavisi s ras nda kullan lan ilaçlar n giderleri, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. 6. Tan birimleri giderleri (Yatarak): Yatarak tedavi s ras nda gerçekleflen tan birimleri giderleri, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Anlaflmalı olmayan sa lık kurulufllarında yapılan tanıya yönelik giriflimsel tetkiklerin doktor ücretleri için ödenecek tutar, Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret tarifesinde belirtilen tutar kadar olacaktır. C. Di er teminatlar: 1. Do um giderleri: Bu teminat sadece poliçelerinde do um teminat olan sigortal lar için geçerlidir. 6 Teminat n yürürlü e girmesi: Do um teminat, sigortal n n poliçe kapsam na dahil olmas ndan 1 y l sonra yürürlü e girer. lk poliçe y l nda gerçekleflen do um giderleri, gebelik mutad kontrolleri, gebelik ve do umun neden oldu u komplikasyonlara iliflkin giderler teminat kapsam d fl ndad r. Do um teminat ile ilgili giderler sigortal n n 2. poliçe y l nda ödenmeye bafllar. Teminat n kapsam : Normal do um, sezaryen giderleri, gebelik mutad kontrollerine ait giderler ve gebelik ve do umun neden oldu u rahats zl klara iliflkin giderler (Zorunlu kürtaj, düflük, düflük tehdidi, gebelik kusmalar, do um sonras komplikasyonlar vb.) Do um Giderleri teminat limiti dahilinde %100 oran nda ödenir. Ek olarak oda-yemek-refakatçi, tan birimleri, ilaç, doktor ve di er teminatlar yürürlü e girmez. Do um s ras nda gerçekleflen giderler, 1 y ll k poliçe döneminde sadece 1 kere ödenir. Gebe kal nmas halinde sorunlu bir gebelik yaflan p yaflanmayaca n n veya önceki gebelik döneminde yap lan bir düflü ün nedeninin araflt r lmas na yönelik giderler poliçe kapsam nda de ildir. Zorunlu kürtaj, ancak gebelik süresince anne ve bebe in sa l n tehlikeye sokan durumlarda ve bu durumun doktor raporu ve USG ile belgelenmesi kofluluyla bu teminat kapsam nda de erlendirilir. Ebeveynleriyle veya ebeveynlerinden biriyle birlikte çocuk statüsünde sigortal olan bayanlar Do um Giderleri teminat ndan yararlanamazlar. Yeni Do an Bebek le lgili Giderler: Do umdan hemen sonra, bebek hastaneden ç kmadan, sa l kl yeni do an bebekle ilgili rutin doktor muayene, ilaç ve rutin tetkik ( Açl k kan flekeri, tiroid tarama testi, fenilketonüri, kan grubu tayini) giderleri Do um Giderleri teminat limiti dahilinde ödenir. Ancak bebe in do ufltan gelen rahats zl klar ve bunlar n komplikasyonlar (Düflük tart l l k, prematürite, prenetal asfiksi, metabolik hastal k, do um travmas vb.) ile ilgili giderler ve kuvöz masraflar poliçe kapsam d fl ndad r. Bebek sigorta kapsam na al nmak istenirse, 1 ay içinde bebek ad na ebeveyni taraf ndan doldurulmufl bir Kabul Formu ve bebe in sa l k durumunu gösteren bir doktor raporu ile birlikte sigortac ya baflvurulmal d r. Bebek, sigortac n n onaylamas kofluluyla do um tarihinden 14 gün sonra sigorta kapsam na al n r. Do um tarihinden

7 sonraki 14 gün içinde bebe e ait sa l k giderleri poliçe kapsam nda de ildir. Di er sigorta flirketlerinden birinde sigortal l klar sona erdikten sonra Anadolu Sigorta taraf ndan sa l k sigortas kapsam na al nan sigortal lara da ilk y l do um teminat na ait giderler ödenmez. 2. Gebelik mutad kontrolleri: Bu teminat sadece poliçelerinde do um teminat ve gebelik mutad teminat olan sigortal lar için geçerlidir. Do um teminatl bir poliçeye sahip olarak 1 y l n tamamlayan sigortal lara gebelik süresince gebelik ile ilgili (Gebelik mutad kontrolleri) her türlü doktor muayene, tetkik ve tedavi giderleri, Do um Giderleri Teminat limitinden düflülmek flart yla poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Di er sigorta flirketlerinden birinde sigortal l klar sona erdikten sonra Anadolu Sigorta taraf ndan sa l k sigortas kapsam na al nan sigortal lara da ilk y l do um mutad kontrolleri ile ilgili giderler ödenmez. 3. Kemoterapi ve radyoterapi giderleri: Kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili giderler (doktor, oda-yemek-refakatçi, ilaç, venöz port aç lmas ) ve kemoterapi - radyoterapi öncesinde bu iki ifllemin yap labilmesi için gerekli olan kan tetkikleri ile, kemoterapi ve radyoterapi sonras nda oluflabilecek komplikasyonlar n de erlendirilmesi için yap lan kan tetkikleri ve komplikasyonlar n n tedavisi dahil olmak üzere, poliçe özel ve genel flartlar dahilinde bu teminattan ödenir. 4. Rehabilitasyon giderleri: Sigortal n n, nörolojik hastal klar, a r travma, el-kol-bacak ampütasyonu vb. sonras yitirdi i yaflam aktivitelerini (Koltuk de nekli veya de neksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip ç karma, tuvalete oturma, merdiven inip ç kma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel e itim (Rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yap lmas ve bu durumun sigortac taraf ndan kabul edilmesi kofluluyla, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Ayr ca oda-yemek-refakatçi, doktor takibi vb. di er teminatlar yürürlü e girmez. 5. Evde bak m giderleri: Sigortal n n sa l k kuruluflundaki yatarak tedavisi sonras nda, söz konusu tedavinin devam için kendi evinde sadece t bbi personel taraf ndan yap lan t bbi bak m ve tedavilerine iliflkin giderler, poliçede belirtilen limit, poliçe özel ve genel flartlar dahilinde bu teminattan ödenir. Sigortal n n bu teminattan faydalanabilmesi için sigortal n n veya sigortal y tedavi eden doktorun, sigortal hastaneden taburcu olurken tedavisinin bir sa l k personeli eflli inde evde sürdürülmesi gerekti ini bir raporla sigortac ya bildirmesi, bu durumun ve öngörülen tedavi süresinin evde bak m gerçekleflmeden önce sigortac taraf ndan onaylanmas zorunludur. 6. Diyaliz giderleri: Diyaliz ile ilgili giderler -doktor, oda-yemek-refakatçi, ilaç, tan birimleri, flant aç lmas vb. tüm giderler- poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. 7. Suni uzuv giderleri: Poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastal k sonucunda fonksiyon kayb na u ram fl bir organ n tedavisi suni uzuv gerektirirse, suni uzuv giderleri (El, kol, bacak ve estetik amaç tafl mayan protezler) poliçede belirtilen limit, poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Psikososyal nedenlerle kullan lan protezler (Meme protezi vb.) bu teminat kapsam nda de erlendirilmez. Suni uzuv teminat sadece kullan lan aparat (Malzeme) içindir. Sigorta bafllang ç tarihinden önce varolan maluliyetler için kullan lacak suni uzuvlar, varolan suni uzuvlar n yenilenmesi ve difl protezlerine iliflkin giderler poliçe kapsam d fl ndad r. 8. Kazaen difl tedavisi giderleri: Bu teminat sadece poliçelerinde kazaen difl tedavisi teminat olan sigortal lar için geçerlidir. Sigortal n n trafik kazas sonucu difl tedavisi ile ilgili giderleri, T.C. Sa l k Bakanl nca çal flma ruhsat verilmifl hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli difl doktorlar nca yap lmas halinde poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Kaza sonucu hasar gören difllerin her türlü tedavi giderleri (Difl ve difl eti cerrahisi dahil) di er teminatlar n kapsam d fl ndad r. Kaza sonucu meydana gelen difl rahats zl klar n n tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, sigortal n n kazay takip eden 90 gün içinde tedavisini yapt rm fl olmas gerekmektedir. Kazaen difl tedavisi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kaza raporunun ve difllerin hasar gördü üne dair adli raporun fatura ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Trafik kazas sonucu difllerin u rad hasarlar n giderilmeleri d fl ndaki difl tedavilerine ait giderler ödenmez. 7

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir. AKSAĞLIK BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karģılaģacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dıģı tedavisi için gereken masraflarda

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı