A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ"

Transkript

1 A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

2 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki varl klar da göremeyiz. Karanl k yerlerde varl klar göremeyiz. Çevremizi görebilmemiz için fl k gereklidir. Görme organ m z gözdür. Çevremizdeki birçok olay görerek bilgi ediniriz. Varl klar görebilmemiz için varl klardan gözümüze fl k gelmesi gerekir. Ifl k olmad nda varl klar ayd nlanmad için göremeyiz. En önemli fl k kayna m z Günefl tir. Ifl k, elektrik, s ve ses gibi bir enerji türüdür. Ifl k ayn zamanda tüm evrenin ve dünyan n bir enerji kayna d r. Yeterince fl k olan ortamlarda varl klar rahatl kla görürüz. Ifl k miktar az ise cisimleri görmemiz zorlafl r. Çok fazla fl k gözümüzü rahats z eder, göz sa l m za zarar verir. Do rudan gözümüze gelen güçlü fl k görmemizi zorlaflt r r. Bu nedenle Günefl e ç plak gözle bakmak sak ncal d r. Az veya çok fazla fl k, görme olay n zorlaflt r r. Ifl n Yaflam m zdaki Yeri Ifl k, canl l n temel gereksinimidir. Bitkiler fl k enerjisini kullanarak besin yapar. Oksijen üretebilmek için de günefl fl na ihtiyaç duyarlar. Ifl k, insanlar, hayvanlar, bakteriler için de bir yaflam kayna d r. Geceleyin araba sürmemiz arabalar n farlar ndan ç kan fl k ile mümkün olmaktad r. Denizin fenerinden yay lan fl k gemilerin kayal klara çarpmas n ve karaya oturmas n engeller. Geceleyin ifl yapabilmemiz, kitap okuyabilmemiz, gece ya da gündüz hastalar n ameliyat edilmesi fl k ile mümkün olmaktad r. Yer alt nda çal flan madenciler kafalar na takt klar baretler sayesinde etraflar n görebilirler. 582

3 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ IfiIK KAYNAKLARI Ifl k yayarak etraf n ayd nlatan her fley fl k kayna d r. Ampul, fener, günefl gibi. Ifl k kaynaklar kendili inden görünür. Di er cisimler fl k kaynaklar ndan gelen fl yans tt klar için görünür. Ifl k kaynaklar n n baz lar do al, baz lar yapayd r. Mum bir fl k kayna d r. Do al Ifl k Kaynaklar Kendili inden fl k yayar. Günefl Y ld zlar Yapay Ifl k Kaynaklar nsanlar taraf ndan fl k üretmek için yap lm flt r. Ampul Gaz lambas Atefl böce i Mum Fener Baz mantar ve bal klar da fl k yayar. Bilgisayar ya da TV ekran Enerjisi çok olan fl k kaynaklar daha çok fl k yayar. Hangi Ifl k Kaynaklar Etraf na Is Verir? Günefl, gaz lambas ve baz ampuller fl k ile birlikte etrafa s da verir. Atefl böce i, floresan lamba, derinliklerde yaflayan bal klar fl k yayarken s vermez. Ay ve di er gezegenler kendileri fl k yaymad için fl k kayna de ildir. Günefl ten ald klar fl yans tt klar için parlak görünürler. Bulutsuz bir gecede Mars ve Venüs gezegenlerini görebiliriz. Gezegenlerin fl ay fl gibi sabittir. Y ld zlar n fl ise titreflir. 583

4 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses Kendini Ayd nlatan Cisimler Trafik levhalar gibi fl k yaymad klar hâlde gece yay yormufl gibi görünen cisimlere kendini ayd nlatan cisimler denir. Trafik levhalar n n bu özelli i kapland klar özel maddeden kaynaklanmaktad r. Baz fosforlu cisimler de kendini ayd nlatan cisimlerdir. Geceleyin bisiklete binmek zorunda kald m zda aç k renkli giysiler giymek, kendini ayd nlatan cisimler tafl mak di er araçlar taraf ndan fark edilmemizi sa lar. Bisikletlerin baz bölümlerine kendini ayd nlatan bantlar yap flt r l r. Kendini ayd nlatan cisimler hiç fl k almayan ortamda görünmez, fl k ald klar nda parlak görünür. GEÇM fiten GÜNÜMÜZE AYDINLATMA Ayd nlatma Teknolojisindeki Geliflmeler lk insanlar geceleri ay fl oldu unda, ay fl ndan faydalanarak etraf görebiliyorlard. lk önce odun atefli ayd nlatmada kullan ld. Meflale ve ya lambalar n n (kandil) kullan lmas yla fl k kayna gelifltirme süreci bafllam fl oldu. çine ince uzun fitil yerlefltirilmifl balmumundan yap lan mumlar uzun y llar ayd nlatmada kullan ld. Evlerin ayd nlat lmas nda gaz lambalar kullan lmaya baflland. Karbon flamanl (ampulün içindeki ince tel) ampul gelifltirildi. Thomas Edison ampulü icat etti. Lambalarda balina ya kullan lmaya baflland. Sokaklar n ayd nlat lmas nda gaz lambalar kullan ld. Floresan lamba icat edildi. Halojen lambalar gelifltirildi. Ampul bulunmadan önce kullan lan mum, gaz lambas gibi ayd nlatma araçlar etraf yeterince ayd nlatam yordu. Ampulün kullan lmas ile geceleyin daha iyi ayd nlatma sa land. 584

5 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ Ampul Nas l Ifl k Yayar? Ampulün içinde ince bir tel vard r. Ampulü yakmak için dü meye bast m zda telden elektrik geçer. Tel, elektrik sobas ndaki teller gibi s n r ve fl k yayar. Bu nedenle ampuller, elektrik enerjisinin büyük bir k sm n s ya dönüfltürür. Enerji kaynaklar n n bilinçli kullan lmas ve enerjide tasarruf yapmak için insanlar floresan lambalar gelifltirdiler. Floresan lambalar daha ileri teknoloji ile üretilmektedir. Bunlar enerjinin büyük bir k sm n s ya de il fl a dönüfltürür. Pahal olmas na ra men daha uzun ömürlü ve daha verimlidir. Floresan lamban n içindeki gaz, elektrik enerjisinin etkisiyle fl k yayar. Ampul ve floresan lambay karfl laflt ral m. Ampul Ifl kla beraber s da yayar. Çok enerji harcar. Maliyeti düflüktür ancak çok enerji harcad için ekonomik de ildir. Pillerle de çal flabilir. Kolay tak l r. Floresan Lamba Is yaymaz. Az enerji harcar. Enerjinin büyük bir k sm n fl a dönüfltürdü ü için daha ekonomiktir. fiarjl olanlar vard r. YAfiAMIMIZI ETK LEYEN AYDINLATMA Ayd nlatma Teknolojisinin Topluma Kazand rd klar Ayd nlatma teknolojisindeki geliflmeler toplumun yaflam kalitesini yükseltmifltir. Ev, okul, hastane, otoyol, havaalan gibi birçok yer ayd nlatma ürünleriyle ayd nlat l r. Ayd nlatma teknolojisi sayesinde okul ve hastane gibi kurumlar geceleri de hizmet verebilmektedir. Fabrikalar ayd nlatma ile geceleri de üretim yapmaktad r. Araba farlar sayesinde geceleyin de araba kullan lmaktad r. Ayd nlatma teknolojileri kullan larak denizin derinliklerinde araflt rmalar yap labilmektedir. Ayd nlatma teknolojileri karanl n getirdi i bütün s n rlamalar ortadan kald rm flt r. 585

6 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses Ayd nlatman n D fl nda, Ayd nlatma Teknolojileri Baflka Nerelerde Kullan l r? Trafikte araç ve yayalar n kontrollü geçifl yapmalar n sa lar. Yollarda uyar amaçl kullan l r. Do ru Ayd nlatma Nas l Olur? Gözümüze do rudan gelen fl klar, bizi rahats z eder. Ders çal fl rken ya da kitap okurken masa lambas kullanmak göz sa l aç s ndan gereklidir. Lamban n fl önden ve arkadan gelmemelidir. Bulundu umuz ortam n büyüklü üne uygun ampul kullanmal y z. Küçük odalarda gücü az olan ampuller, büyük yerlerde gücü fazla olan ampuller kullanmal y z. Bu durum sa l m z korudu u gibi enerji tasarrufu yapmam z da sa lar. Yüksek binalarda, havaalanlar nda, ambulans, itfaiye ve polis arabalar nda sinyal verme amac yla kullan l r. Küçük oda Büyük oda Otomobillerde dönüflleri haber vermek için sinyal amaçl kullan l r. Bilgisayar, mutfak aletleri gibi elektronik araçlar n çal flt n göstermek amac yla kullan l r. Cadde, sokak ve parklar n ayd nlat lmas nda kullan lan lambalar n üzeri fl gökyüzüne da tmamalar için opak bir madde ile kapat lmal d r. Lambalar do ru yere konulmal ve ayd nlat lacak bölgeye yönlendirilmelidir. Do ru ayd nlatma, aile ve ülke ekonomisini olumlu etkiler. 586

7 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ IfiIK DA ÇEVREY K RLET R Ifl k Kirlili i Nedir? Gerekmeyen yerlerin ayd nlat lmas, gere inden fazla ayd nlat lma yap lmas, gözü yorar ve görmeyi olumsuz etkiler. Buna fl k kirlili i deriz. Ifl k Kirlili inin Sonuçlar Nelerdir? Göze zarar verir. Gökyüzünün güzelli ini görmemizi engeller. Gökyüzü incelemelerinde gök bilimcileri olumsuz etkiler. Aile ve ülke ekonomisine zarar verir. Yumurtadan ç kan deniz kaplumba alar n n denizi bulmalar n engeller, ço unun ölmesine neden olur. Ayr ca mehtab n parlak oldu u zamanlarda yumurtlayan difli kaplumba alar çok fl kl yerlerde yumurtlamaz. Ifl k Kirlili ini Önlemek çin Neler Yap lmal d r? Ifl klar ihtiyaç duyuldu unda yak lmal d r. Ortam n büyüklü üne uygun ayd nlatma arac kullan lmal d r. Sokak lambalar fl da tmayacak flekilde yap lmal d r. Koflullara uygun ayd nlat lma yap lmal d r. Afla daki kavram haritas n inceleyerek ö rendiklerimizi pekifltirelim. Enerji türüdür IfiIK için gereklidir Görme taraf ndan üretilir. olabilir Ifl k Kayna olabilir Göz sa l n Çevreyi olumsuz etkiler Do al Yapay neden olabilir Kirlilik örnekleridir örnekleridir Günefl Y ld zlar fiimflek Atefl böce i Ampul Mum Floresan Kandil 587

8 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses IfiIK - TEST I. Ifl k bir enerji türüdür. II. Görebilmemiz için cisimlerden gözümüze fl k gelmelidir. III. Dünya n n en büyük fl k kayna Günefl tir. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z III c. II, III d. I, II, III 2. Afla dakilerden hangisi fl k üretmez? a. gezegenler b. y ld zlar c. ampul d. atefl 3. Kutudaki sözcükler bir grup oluflturmaktad r. fiimflek Y ld z Mum Günefl Grubun d fl nda kalan sözcük Atefl böce i afla dakilerden hangisidir? a. fiimflek b. Mum c. Y ld z d. Atefl böce i 4. Yüzeyleri pürüzsüz olan cisimler fl k kayna ndan gelen fl nlar daha iyi yayarlar. Afla dakilerden hangisi bu cisimlere örnek olarak gösterilemez? a. siyah kumafl b. cilal tahta c. ayna d. alüminyum folyo 5. Ifl k ile görme aras ndaki iliflkiyi afla dakilerden hangisi en iyi aç klar? a. Yeterince ayd nlat lm fl ortamlarda daha iyi görürüz. b. Çok fl k olan ortamlarda etraf iyi görürüz. c. Az fl kl ortamlarda varl klar hiç göremeyiz. d. Ifl k karfl dan gelmezse önümüzü göremeyiz. Yapay örnekleridir olabilir Ifl k Kayna olabilir Do al örnekleridir A B C mum D E F Günefl 6 ve 7. sorular kavram haritas na göre cevaplay n z. 6. A, B ve C yerine afla dakilerden hangisi yaz lamaz? a. Ampul b. Ifl ldak c. Y ld r m d. Gaz lambas 7. D, E, F yerine afla dakilerden hangisi yaz lamaz? a. Y ld z b. fiimflek c. Atefl böce i d. Kandil 8. I. Floresan lamba II. Mum III. Atefl böce i IV. Y ld z Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri fl k verirken s yaymaz? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I, III d. I, III, IV 588

9 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ 9. Afla da fl k ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Fazla fl k çevre kirlili ine neden olur. b. Ayd nlatma için fl k kaynaklar kullan l r. c. Ifl k, her cisim taraf ndan üretilir. d. Ifl k miktar artt kça ayd nlanma da artar. 10. Afla dakilerden hangisi do al fl k kayna d r? a. ayna b. gezegen c. ampul d. y ld z 11. Afla daki ayd nlanma ürünlerinden hangisi di erlerinden önce icat edilmifltir? a. floresan lamba b. ampul c. halojen lamba d. gaz lambas 12. Afla dakilerden hangisinde ayd nlatma teknolojisi uyar amaçl kullan l r? a. sokak lambas b. çamafl r makinesi c. deniz feneri d. floresan lamba 13. Afla daki fl k kaynaklar ndan hangisi di erlerinden sonra gelifltirilmifltir? a. gaz lambas b. meflale c. ya lambas d. mum 14. Afla dakilerden hangisi fl elektrikle üretmez? a. el feneri b. halojen lamba c. sokak lambas d. kandil 15. Afla dakilerden hangisi ampulün özelliklerinden biri de ildir? a. El fenerlerinde de kullan l r. b. Ifl k verirken s yaymaz. c. Floresan lambadan daha çok enerji harcar. d. Pillerle de çal flabilir. 16. Afla dakilerden hangisi günümüzde fl n do al hayata zarar verici kullan m alanlar ndan biridir? a. Haberleflme b. Uyar c. Avlanma d. Ayd nlatma 17. I. Günefl II. Sokak lambalar III. Afl r ayd nlatma IV. fiimflek Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri fl k kirlili ine neden olur? a. Yaln z II b. I - II c. II - III d. III - IV 18. Afla dakilerden hangisi fl k kirlili ini önlemek için al nmas gereken tedbirlerden biri de ildir? a. Ortama uygun lamba kullan lmal d r. b. Sokak lambalar n n boyu k salt lmal d r. c. htiyaç duyulunca fl k yak lmal d r. d. Afl r ayd nlatmadan kaç n lmal d r. 19. I. Ifl k kaynaklar II. Sadece s yayan cisimler III. Ayd nlat lm fl cisimler Afla daki cisimlerden hangisi ya da hangilerini görebiliriz? a. Yaln z I b. I - II c. I - III d. I - II - III 20. Geceleyin; I. Is nma, II. Araba kullanma, III. Kitap okuma eylemlerinden hangileri fl n yaflam m zdaki önemini gösterir? a. I - II b. I - III c. II - III d. I - II - III 589

10 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses B. SES HER SES N B R KAYNA I VARDIR Çevremizdeki Sesler Nereden Gelir? Her gün duydu umuz sesler insanlardan, baz hayvanlardan, arabalardan, televizyon, radyo vb. eflyalardan ç karak kula m za gelir. Nas l De iflik Sesler Oluflur? nsanlar, g rtlakta bulunan ses tellerinin titreflmesiyle ses ç kar rlar. Ses telleri farkl uzunlukta ve kal nl kta oldu undan insanlar n sesleri de farkl özelliktedir. Kad nlar n ses telleri k sa ve ince, erkeklerinki ise uzun ve kal nd r. Telli çalg larda da kal n ses teller titrefltirildi inde kal n teller kal n, ince ince ses teller ince ses ç kar r. Gitar n telleri gerginlefltirildi inde telden ç kan sesin fliddeti artar. gergin tel K sa telden ç kan sesler, uzun telden ç kan seslerden farkl d r. k sa tel uzun tel Telin yap ld madde de sesin özelli ini etkiler. Lastik telden ç kan ses, metal telden ç kan sesten farkl d r. Eflit büyüklükteki, farkl miktarlarda su doldurulmufl bardaklar üfleyerek de farkl sesler elde edebiliriz. Bardaklar, ç kard klar ses en kal n olandan en inceye do ru flöyle s ralan r: IV, III, II, I Az su olan bardaktan kal n, çok su olan bardaktan ince ses ç kar. Müzik Aletleri Nas l Ses Ç kar r? Müzik aletleri telleri titrefltirilerek, üflenerek, vurularak ve tufllar na bas larak ses ç kar r. Asl nda hepsinin iflleyiflinde titreflim söz konusudur. Üflemeli çalg larda çalg n n içindeki hava titreflir, vurularak çal nan davulda gerilen deri titreflir. Ses ç karma flekilleri Telleri titrefltirelerek Vurularak Üflenerek I II III IV Müzik Aletleri Gitar, saz, keman Davul, darbuka, bateri Flüt, ney, trampet Tufllar na bas larak Piyano, org Ses, nesnelerin titreflmesi sonucu meydana gelir. letiflim kurmak, sevinç, heyecan ve üzüntümüzü göstermek için sesimizi kullan r z. flitme ve konuflma engelli kifliler el, yüz ve vücut mimiklerini kullanarak iletiflim kurarlar. 590

11 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ Ses Kaynaklar Ses ç karan her varl a ses kayna denir. Ses kaynaklar n do al ve yapay ses kaynaklar olarak s n fland rabiliriz. Do ada insanlar n etkisi olmadan oluflan sesler do ald r. Ses Kayna olabilir olabilir Do al Yapay nsanlar taraf ndan yap lan aletlerle oluflturulan sesler yapayd r. örnekleridir rüzgâr sesi ça layan su sesi dalga sesi kufl sesi ya mur sesi örnekleridir keman sesi piyano sesi uçak sesi korna sesi makine sesi Ses Nas l Yay l r? Durgun suya at lan tafl n oluflturdu u dalgalar nas l her yöne yay l rsa ses de her yöne yay l r. Orta s ralarda oturan bir arkadafl m z yüksek sesle konufltu unda önünde, arkas nda, sa nda ve solunda oturan herkes onun sesini duyar. Yandaki resimde çal nan gitar n sesi, gitaristin etraf nda oturan herkes taraf ndan duyulur. Dinleyiciler gitardan uzaklafl rsa sesi duymalar güçleflir. Kayna ndan uzaklaflt kça sesi duymam z zorlafl r. Suda oluflan dalgalar olufltu u yerden uzaklaflt kça seyrekleflir. Ses de kayna ndan uzaklaflt kça zay flar. Ses, havada yay l rken uzaklaflt kça etkisi azal r ve duyulmamaya bafllar. Yan m zdan h zla geçen araban n sesini bir süre sonra duyamay z. Ses, havada oldu u gibi suda ve kat cisimlerde de yay l r. Suda, havadakinden daha h zl yay l r. Kat maddelerde ise sudan daha h zl yay l r. nsan kula her sesi duyamaz ancak çok gürültülü ortamlarda duyabilece imiz sesleri duymakta zorlan r z. Gece sessizli inde fliddeti az olan sesleri kolayca duyabiliriz. flitme duyumuzu kullanarak ses kayna n n yerini tespit edebiliriz. Ses her yönde yay l r ama kayna ndan ç kt anda daha fliddetli olur. fiiddeti fazla olan sesin geldi i yön bize kayna n yerini bulmam zda kolayl k sa lar. Duydu umuz sesin fliddeti gittikçe art yorsa ses kayna bize yaklafl yor demektir. Sesin fliddeti gittikçe azal yorsa ses kayna bizden uzaklafl yordur. 591

12 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses SES T TREfi MD R Ses Kula m za Nas l Ulafl r? Bir teli parma m zla çekip b rakt m zda tel titreflir. Telin titreflimi sese dönüflür. Titreflen ses kaynaklar havay titrefltirir. Bu titreflim havada yay larak kula m za ulafl r. Konufltu umuzda g rtla m za dokunarak titreflimi hissedebiliriz. Titreflen her cisim ses üretir. Sesin Bir Enerjisi Vard r Sesi aç k radyo ve televizyona dokundu umuzda titreflti ini fark ederiz. Sesini çok açt m zda bu titreflimin radyo ya da televizyonun üzerinde bulundu u eflyay da etkiledi ini görürüz. Radyonun önüne konulan mum alevi de ses aç ld nda titreflir. Jet uçaklar alçaktan uçarken pencereleri titrefltirir. Uçaktaki titreflim hava ile bize ulafl r. Uçaktan ç kan ses çok fliddetli oldu undan camlar bile k rabilir. Tüm bunlar bize sesin bir enerjisi oldu unu gösterir. Ses de fl k gibi bir enerji türüdür. SES N fi TMEDEK ÖNEM Nas l flitiriz? Kayna ndan ç kan bütün sesler havay titrefltirir. Kula m za ulaflt nda kulak kepçesi taraf ndan toplan r. Kulak yolundan geçerek kulak zar n titrefltirir. Ses daha sonra iflitme sinirleri ile beyne iletilir. Beynimize ulaflan sesler anlamland r l r. Zil çald nda dersin bafllayaca n anlar, s n fa gireriz. Sesin Duyabilmemizi Sa layan Özelli i fiiddetidir Yan m zdaki arkadafl m zla konufltu umuzda ç kard m z ses ile uzaktaki bir arkadafl m zla konuflurken ç kard m z ses birbirinden farkl d r. Uzaktaki birine sesimizi duyurmak için ba rarak sesimizin fliddetini art r r z. fiiddeti az olan sesleri uzaktan duyamay z. Sesin fliddetine gürlük de denir. Radyoda sevdi imiz bir flark çal nd nda e er uzaktaysak hemen radyonun yan na gideriz. Çünkü ses kayna ndan uzaklaflt kça sesin fliddeti azal r, duymakta güçlük çekeriz. Ses kayna bizden uzaklafl yorsa ya da biz ses kayna ndan uzaklafl yorsak sesin fliddeti azal r, sesi duyamay z. Bunun nedenini flöyle aç klar z: Ses yay l rken hava, su ya da kat maddelerin taneciklerini titrefltirir. Titreflen tanecikler de di er tanecikleri titrefltirerek sesin yay lmas n sa lar. Tanecikten taneci e aktar lan ses enerjisi gittikçe azal r. Böylece kayna ndan uzaklaflt kça sesin fliddeti azal r. Sesin fliddeti uzakl a göre de iflir. 592

13 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ Her Sesi Duyamay z nsan kula her titreflimi duyamaz. Yarasa ve balinalar insanlar n duyamayaca özel sesler ç kar rlar. Yarasalar n gözleri iyi göremez. Avlanmak ve yönlerini bulabilmek için ses ç kar rlar. Ses nesnelere çarparak geri döner ve yarasalar çevrelerindeki varl klar n yerini ö renir. Hafif fliddetteki depremlerin sesini de duyamay z ancak tavuk ve köpekler iflitme duyular çok geliflti i için bu sesleri duyarlar. Kula m zla Duyamad m z Titreflimlerden Nerelerde Yararlan l r? Kula m zla duyamad m z titreflimlerden t p, haberleflme, yer kabu u incelemeleri, petrol arama çal flmalar nda yararlan lmaktad r. Doktorlar, kalp ve akci erlerimizin sa l hakk nda bilgi edinmek için stetoskopla bu organlar m z dinlerler. Ultrasonografi, insanlar n iflitemedi i titreflimlerle çal flan bir ayg tt r. Organlar m z n ve anne karn ndaki bebeklerin durumu hakk nda doktorlara bilgi verir. Radarlar da insanlar n duyamad titreflimlerle çal fl r. Sesin fiiddeti Art r labilir Uzaktaki birine sesimizi duyurmak için ellerimizle a z m z n etraf n kapat r z. Böylece sesin da lmas n önleyerek, bir do rultuda yay lmas n sa lam fl oluruz. Ses yay l nca gittikçe enerjisi azal r. Sesin fliddetini art rmak için megafon ad verilen bir alet kullan r z. Megafon sesin fliddetini uzaktan duyulabilecek kadar art r r. Ayr ca megafonda sesimizin istedi imiz do rultuya gitmesini de sa lar z. flitme cihazlar da sesin fliddetini art rarak iflitme güçlü ü çeken insanlar n duymas n sa lar. Mikrofonlar sesin fliddetini en az 100 kat art r rlar. Konserlerde binlerce insan n yap lan müzi i duymas mikrofonlarla sa lan r. Hangi Sesler Gürültüye Neden Olur? nsanlar rahats z eden ve hofla gitmeyen seslere gürültü denir. Korna, tafl t ve ifl makinesi sesleri gürültüye neden olur. Özellikle büyük flehirlerde, sanayi kurulufllar n n bulundu u yerlerde gürültü fazlad r. 593

14 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses SES DE ÇEVREY K RLET R Ses Kirlili i Nas l Oluflur? Okul, toplu tafl ma araçlar, sokaklar, ifl yerleri gibi ortak kullan m alanlar nda gürültü fazla olur. Kalabal k flehirlerde gittikçe artan gürültüyü de ses kirlili i olarak adland r r z. Ses Kirlili inin Sonuçlar Nelerdir? Ses kirlili i; Çevre kirlili ine neden olur. Okulda ö rencilerin, ifl yerlerinde çal flanlar n baflar s n olumsuz etkiler, verimi düflürür. nsanlarda bafl a r s, bafl dönmesi, stres, ülser, yüksek kan bas nc na neden olabilir. Ayr ca gürültülü yerlerde bulunan insanlarda, kulak zar zedelendi i için geçici ve sürekli iflitme kayb oluflabilir. Baz hayvanlar n (kufllar gibi) ürkerek kaçmas na, baflka yerlere gitmelerine neden olur. Ses Kirlili ini Önlemek çin Neler Yapmal y z? Ortak kullan m alanlar nda yüksek sesle konuflmamal y z. Gürültülü ve rahats z edici davran fllardan kaç nmal y z (Yüksek sesle müzik dinlemek, bir fleyi tamir etmek vb.). Ses Yal t m Nedir? Ses yal t m, sesin bulundu u ortamdan baflka bir ortama geçiflini önlemek için yap l r. Bunun için duvarlar köpük, plastik, cam elyaf gibi maddelerle kaplan r. Ses yal t m bulunan binalarda odadan odaya, evden eve ve d flar dan eve sesin geçifli engellenir. Böylece gürültünün olumsuz etkilerinden korunmufl oluruz. Kavram haritas n inceleyerek ö rendiklerimizi pekifltirelim. Gürlük özelli idir Enerji türüdür SES oluflturur Titreflim üretir Ses Kayna olabilir olabilir Do al Yapay yol açabilir Ses Kirlili i olumsuz etkiler Beden ve Ruh Sa l Çevre 594

15 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ SES - TEST I. Uzunlu una II. Kal nl na III. Cinsine IV. Gerginli ine Herhangi bir müzik aletinde oluflturulan ses, telin yukar daki özelliklerinden hangisine ya da hangilerine ba l d r? a. Yaln z I b. II, III c. III, IV d. I, II, III, IV 2. Afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Kayna na göre seslerin özellikleri de iflebilir. b. Ses her yönde yay l r. c. Yaln zca canl lar ses üretir. d. Ses titreflim sonucu oluflur. 3. Kayna ndan uzaklaflan sesin fliddeti için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. Önce azal r, sonra artar. b. Gittikçe azal r. c. De iflmez. d. Gittikçe artar. 4. Afla da içlerinde farkl miktarlarda su bulunan ayn flekil ve büyüklükte dört bardak verilmifltir. Bardaklar oklar yönünde üflendi inde hangi bardaktan elde edilen ses en ince olur? a. b. c. d. 5. Maddenin tanecikleri aras ndaki etkileflim sesin yay lma h z n etkiler. Tanecikleri aras nda bofllu u az olan maddelerde ses daha h zl iletilir. Buna göre afla daki maddelerden hangisi sesi di erlerine göre daha yavafl iletir? a. tahta b. su c. hava d. demir 6. Afla dakilerden hangisi ses yal t m nda kullan lmaz? a. cam elyaf b. plastik c. yün d. alüminyum 7. Ses, maddenin tanecikleri arac l ile yay ld na göre afla daki ortamlardan hangisinde ses yay lmaz? a. Denizin derinliklerinde b. Havada c. Havas z yerlerde d. Yüksek da larda 8. Kutudaki müzik aletlerinden bir grup oluflturulsa hangisi d flta kal r? a. Keman b. Flüt c. Ud d. Mandolin Gitar 9. Afla daki tellerin gerginlikleri ayn d r. Buna göre hangi telin oluflturdu u ses di erlerinden kal nd r? a. b. c. d. Saz Keman Flüt Ud Mandolin 595

16 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses 10. Do al Gitar sesi nsan sesi Yapay Ses kayna Dalga sesi Enerji Korna Yukar daki kutuda verilen kavramlarla bir kavram haritas oluflturulsa hangisi d flar da kal r? a. Ses kayna b. Dalga sesi c. Enerji d. Korna 11. Bir ses kayna bizden uzaklafl yorsa afla dakilerden hangisi olur? a. Sesin fliddeti artar. b. Daha iyi duyar z. c. Oluflan ses de iflmez. d. Sesi duymam z güçleflir. 12. I. Su sesi II. Araba sesi III. nsan sesi IV. Kufl sesi Yukar daki seslerden hangileri ses kirlili ine neden olabilir? a. I - II b. II - III c. III - IV d. I - II - III 13. Afla dakilerden hangisi insanlar n duyamad titreflimlerle çal fl r? a. mikrofon b. ultrasonografi c. korna d. hoperlör 14. I. flitme cihaz II. Davul III. Megafon IV. Org Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri sesin fliddetini art r r? a. Yaln z III b. I - III c. II - IV d. III - IV 15. Afla dakilerden hangisi ses kirlili i olan ortamlardan biri olamaz? a. Tamirhane b. Cadde c. Okul d. Kütüphane 16. Afla dakilerden hangisi ses kirlili inin sonuçlar ndan biri de ildir? a. Beden sa l n olumsuz etkiler. b. fl verimini düflürür. c. Toplu hayvan ölümlerine neden olur. d. Çevre kirlili ine neden olur. 17. I. Yapay sesler gürültü kirlili ine neden olabilir. II. Mikrofonlar sesin fliddetini art r r. III. Kayna ndan ç kan sesin enerjisi gittikçe azal r. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I - III d. I - II - III 18. Kayna ndan ç kan ses hâlinde kula m za gelir. Kula m zda titrefltirir. Titreflimler sinirleri ile beyne iletilir. Yukar daki tümceler s ras yla hangi sözcüklerle tamamlan rsa anlat m bilimsel olarak do ru olur? a. tanecikler - kulak zar - duyma b. dalgalar - kulak zar n - iflitme c. dalgalar - kulak kepçesi - kulak d. tanecikler - kulak - beyin 19. I. Yüksek sesle konuflmamak II. Çat lara kiremit koymak III. Duvarlar köpükle kaplamak IV. Megafonla haberleflmek Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri ses kirlili ini önlemek için yap l r? a. Yaln z I b. I - III c. II - III d. III - IV 20. Yüksek sesin iflitme kayb na neden olmas afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Yüksek sese al flan kula n normal sesi duymas yla b. Gürültünün, kulak yolunun t kanmas na neden olmas yla c. Kulak kirinin duymay engellemesiyle d. Yüksek sesin kulak zar n zedelemesiyle 596

17 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ IfiIK - SES - ÜN TE TEST 4 1. Afla da özellikleri verilen cisimlerden hangisini karanl k bir ortamda göremeyebiliriz? a. Etrafa fl k yayan do al fl k kayna n b. Bir kaynaktan ald fl yans tan cismi c. Etrafa sadece s yayan bir cismi d. Ifl k yayan yapay fl k kayna n 2. Afla dakilerden hangisi etraf ayd nlat rken s da yayar? a. atefl böcekleri b. y ld zlar c. floresan lamba d. bal klar 3. I. Ifl geçiren cisimlere saydam cisim denir. II. Ifl k havas z ortamda da yay l r. III. Ifl k önüne ç kan cisimlere çarparak yans r. Yukar daki bilgilerden hangisi ya da hangileri do rudur? a. Yaln z b. Yaln z II c. II - III d. I - II - III 4. Bir trafik lambas nda hangi renk fl k bulunmaz? a. k rm z b. yeflil c. mavi d. sar 5. I. Hava II. Tahta III. Su IV. Cam V. Karton Yukar daki maddelerden hangisi fl geçirir? a. I - III b. II - IV c. I - III - IV d. II - III - V 6. Ece, yanan mumun önüne metal bir kutu yerlefltirdi. Ece bu durumda afla dakilerden hangisini gözlemlemifltir? a. Kutunun gölgesinin olufltu unu b. Ifl n kutunun içinden geçti ini c. Kutunun yand n d. Mumun söndü ünü 7. I. Bir enerji türü olmas II. Havay titrefltirerek yay lmas III. Yans mas IV. Her yöne yay lmas Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri hem fl n hem de sesin özelliklerindendir? a. Yaln z I b. II - III c. III - IV d. I - III - IV 8. I. Mars II. Ayna III. Ifl ldak IV. fiimflek Yukar dakilerden hangileri fl k kayna de ildir? a. I - II b. I - III c. III - IV d. I - III - IV 9. Sesin hangi özelli i uzakl a göre de iflir? a. nce ya da kal n olmas b. Sesin fliddeti c. Bir canl ya ait olmas d. Sesin anlam Berke, radyonun sesini açarak, hoperlörünün tam önüne yar m bardak su koydu. 10 ve 11. sorular yukar daki deneye göre cevaplay n z. 10. Bu durumda Berke afla dakilerden hangisini gözlemlemifltir? a. Radyonun sesinin duyulmad n b. Suyun azald n c. Bardaktaki suyun titreflti ini d. Barda n k r ld n 11. Berke, bu deneyi afla dakilerden hangisini kan tlamak için yapm flt r? a. Sesin bir enerjisi oldu unu b. Barda n sesi engelledi ini c. Sesin fliddetini ölçebilece ini d. Sesin yay ld n 597

18 Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses 12. Afla dakilerden hangisi ses kirlili ine neden olmaz? a. rüzgâr b. ifl makinesi c. düdük d. megafon Resme göre anneleri yeme e ça rd nda Hande ve Furkan n konumlar farkl oldu u hâlde bu sesi duymas afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Sesin, titreflim sonucu oluflmas b. Sesin fliddetinin gittikçe azalmas c. Sesin her do rultuda yay lmas d. Sesin bir enerji türü olmas 14. Kerem, yeni ald CD yi dinlerken müzi in sesini çok açt nda pencere camlar n n salland n gördü. Bu durum afla dakilerden hangisinin göstergesidir? a. Sesin titreflimlerden olufltu unun b. Sesin bir enerjisi oldu unun c. Müzi in gürlü ünün az oldu unun d. Ses fliddetinin gittikçe azald n n 15. Ses, ve ortamlarda yay l r. cümlesindeki boflluklara afla daki terimlerden hangisini yazamay z? a. kat b. s v c. gaz d. havas z 16. Afla daki ortamlardan hangisinde di erlerinden daha çok gürültü vard r? a. Orman b. Hastane c. Pazar yerinde d. Köy Korna sesi olabilir I II III Ses Kirlili i A olabilir kulak sa l çevre 17. Kavram haritas nda I, II ve III yerine afla dakilerden hangisi yaz lamaz? a. Motor sesi b. Kar sesi c. Çocuk sesi d. Traktör sesi 18. Kavram haritas nda A yerine afla dakilerden hangisi yaz labilir? a. ifl verimi b. enerji c. ses fliddeti d. gürültü beden ve ruh sa l 19. Bir alarm sistemi çal fl rken ayn anda hem ses ç karmakta hem de fl k yaymaktad r. Bahçe korumas için yap lan alarm n ses ve fl k verdi i yer yüksek bir yerdedir. Uygunsuz bir durum oldu unda bahçenin bekçisi önce fl görmüfl, sonra sesi duymufltur. Bu durum afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Ifl k, sesten h zl yay l r. b. Ifl n enerjisi sesten fazlad r. c. Sesin fliddeti yüksektir. d. Kayna ndan ç kan sesin gürlü ü azd r. 20. Afla dakilerden hangisinde hem fl k hem de sesle ilgili bir anlat m vard r? a. Uzaktan dalgalar n kayalara çarpt n duyuyordum. b. Eski günleri hat rlad nda gözleri doldu. c. Geldi ini duymad m, gölgesini görünce anlad m. d. Herkes avaz ç kt kadar ba r yor ve a l yordu. 598

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi

h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi parçac k H zl H zland r c lar, çekirde in iç yap s na do ru yöneltilmifl dev mikroskoplar gibidir.

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Kuvvet ve

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R B YON K NSAN B YON K NSAN HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAYALLER M, B LG SAYAR Ç Yaklafl k 2.5 y l önce ayn bafll kla dergimizde yay nlam flt

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı