TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S"

Transkript

1 TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece i illerde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması suretiyle, ikinci ve üçüncü basamak sa lık hizmetlerinin katılımcı, hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kolay eri ilebilir ekilde sunulmasını sa lamak üzere kamu hastane birlikleri kurulması ve çalı tırılması ile ilgili esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Sa lık Bakanlı ını, b) Birlik: Bu Kanun kapsamında hastane veya hastane gruplarından olu turulan kamu tüzel ki ili ini, c) Büro görevlisi: Genel sekreterli in büro hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilen yüksek ö renim görmü personeli, ç) Hastane: Birlik kapsamına alınan Bakanlı a ba lı ikinci ve üçüncü basamak sa lık kurumlarını, d) kinci basamak sa lık kurumu: Belli dallarda uzmanla mı hekimlerin görev yaptı ı, teknik donanımı yüksek, hastalık türü, ya veya cinse göre hizmet verecek ekilde de kurulabilen yataklı ve yataksız sa lık kurumunu, e) Uzman personel: Ekli (I) sayılı cetvelde yer alan uzman unvanlı sözle meli personel pozisyonuna ba lı olarak, hastane yöneticili i dı ındaki genel sekreterlik birimlerinde Bakanlıkça belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetlerde istihdam edilen personeli, 1

2 f) Üçüncü basamak sa lık kurumu: Ana dallar ve yan dallar konusunda sa lık ve e itim hizmetlerinin yürütüldü ü sa lık kurumunu, ifade eder. Birli in kurulu u ve koordinatörlük MADDE 3 (1) Bakanlı a ba lı ikinci ve üçüncü basamak sa lık kurumları, 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak de erlendirme sonuçlarına göre Bakanlı ın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamu tüzel ki ili ini haiz, Bakanlı ın ilgili kurulu u statüsünde birli e dönü türülebilir. Birlikler bu Kanunda düzenlenen hususlar dı ında özel hukuk hükümlerine tabidir. Sunulan hizmetin büyüklü ü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir. Bir ilde bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına geçildi inde ildeki bütün hastaneler birlik kapsamına alınır. Bu hüküm birden fazla birlik kurulacak illerde ancak birliklerin tamamının kurulmu olması halinde uygulanır. (2) Bakanlık, sa lık hizmetleri ve yatırımlarının mü tereken planlanması ve i birli inin geli tirilmesi amacıyla, belirleyece i birden fazla birli i bir araya getirerek birlikler koordinatörlü ü olu turabilir. Birlikler koordinatörlü ünün çalı ma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Koordinatörlük, birlik hizmet alanının de erlendirme raporunu ve önerilerini Bakanlı a sunar. Bakanlık, belirledi i hedef, politika ve stratejik plan çerçevesinde bu raporları de erlendirerek, bölgesel plan haline dönü türür ve birliklere gönderir. Birlikler, bu planlara uymak zorundadır. Birlik organları MADDE 4 (1) Birli in organları yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden olu ur. (2) Yönetim kurulu birli in en üst karar organıdır ve a a ıdaki yedi üyeden olu ur: a) l genel meclisi tarafından belirlenen hukuk alanında lisans, yüksek lisans veya doktora ö renimi yapmı bir üye ile yeminli mali mü avir veya serbest muhasebeci mali mü avir veya finans ve bankacılık sektöründen bir üye olmak üzere toplam iki üye. b) Vali tarafından belirlenen bir üye. c) Bakanlıkça belirlenen; tıp ö renimi görmü bir üye, sa lık sektöründen bir üye, il sa lık müdürü veya yardımcıları arasından bir üye ve ticaret ve sanayi odası veya bunların ayrı kurulmu olması halinde ticaret odası üyeleri arasından seçilen yatırım ve i letme konusunda deneyimli bir üye olmak üzere toplam dört üye. (3) Yönetim kurulu üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel artlara ilave olarak, en az lisans mezunu 2

3 olmaları ve il sa lık müdürlü ü temsilcisi hariç di er üyelerin kamu veya özel sektörde alanında en az 5 yıl i tecrübesine sahip olmaları gerekir. (4) Kendileri ülke genelinde, e leri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları birli in bulundu u ilde özel sa lık kurum ve kurulu larının ve/veya eczanelerin sahibi, orta ı veya mesul müdürü olanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. Yönetim kurulu üyesi ülke genelinde, e i ve söz konusu hısımları Birli in bulundu u ilde Birlikler ve Bakanlı a ba lı sa lık kurum ve kurulu larıyla ticari ili kide bulunamazlar. Üyeler, görevlerinden ayrılmı olsalar bile, bu görevleri nedeniyle ö rendikleri bilgileri kendilerinin veya ba kalarının menfaatine veya zararına kullanamazlar. (5) Yönetim kurulunun çalı ma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Yönetim kurulunun sekretarya hizmetleri genel sekreterlik tarafından yürütülür. (6) Yönetim kurulunun te kiline dair l Sa lık Müdürlü ünün tebli inden itibaren iki ay içinde yetkili makamlar üye bildiriminde bulunur. Bu süre içinde üye bildirimi yapılmaması halinde üye seçimi aynı alandan Bakanlıkça yapılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında üye tam sayısının salt ço unlu u ile kendi arasından ba kan ve ba kanvekili seçer. lk gün seçim yapılamazsa takip eden gün tekrar oylama yapılır. Bu oylamada da ba kan ve ba kanvekili üye tam sayısının salt ço unlu u ile seçilemezse, ikinci toplantı gününü takip eden gün yapılacak üçüncü toplantıda en çok oyu alan adaylar, ba kan ve ba kanvekili seçilmi olur. Üçüncü oylamada da seçilemedi i takdirde ba kan ve ba kanvekili üyeler arasından Bakanlıkça belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam be toplantıya katılmayanların üyelikleri yönetim kurulu kararıyla; yönetim kurulu üyeli ine seçilme artını yitirenler veya seçildikten sonra bu artları ta ımadı ı anla ılanların üyelikleri kendili inden sona erer. Üyelik süresi üç yıl olup görev süresi tamamlanmadan herhangi bir ekilde üyeli in sona ermesi halinde kalan süre aynı ekilde belirlenen yeni üye tarafından tamamlanır. Bir üye yönetim kuruluna en fazla üç dönem seçilebilir. stifa edenler iki yıl süre ile yeniden üye seçilemezler. Yönetim kurulu üyeli i, üyelerin asli görevlerini sürdürmelerine engel te kil etmez. (7) Yönetim kurulu, ayda en az iki defa ola an toplanır. Yönetim kurulu ba kanı acil durumlarda üyeleri ayrıca toplantıya ça ırabilir. Yönetim kurulu en az be üye ile toplanır ve dört üye ile karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu gündemi ba kan tarafından hazırlanır. Üyeler, ba kanın uygun görü ü veya üye tam sayısının salt ço unlu u ile gündem maddesi teklif edebilirler. Bunlar dı ındaki konular görü ülemez. Görü meler tutana a geçirilir veya cihazlarla kaydedilir. Alınan kararlar ba kan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini kararda belirtir. Oy hakkı 3

4 olmaksızın görü lerini almak üzere toplantılara yönetim kurulu kararı ile üniversiteler, meslek kurulu ları, sendikalar, sivil toplum kurulu ları, hem irelik ve ebelik gibi mesleki dernek temsilcileri, genel sekreter, uzman veya di er ilgili ki iler davet edilebilir. (8) Toplantılara katılan yönetim kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Kamu ktisadi Te ebbüslerinde yönetim kurulu ba kan ve üyeleri için tespit edilen tutarda aylık huzur ücreti anılan kararda belirlenen esas ve usullere göre ödenir. Yönetim kurulu üyeleri göreve ba ladı ı ilk yıl huzur ücretini tam alır. Bir yılın sonunda bu miktar, A sınıfı birliklerde %10 fazla; C sınıfı birliklerde %10 az; D sınıfı birliklerde %15 az; E sınıfı birliklerde %20 az; A sınıfında iki yılını tamamlayan birliklerde %20 fazla ödenir. Birli ini teslim aldı ı sınıftan üst sınıfa çıkaran üyelere en son ödenen huzur ücreti miktarınca bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye ödenir. Ba ka yerden görevlendirilen üyelere ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. Yönetim kurulu üyeli i görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Kanununa göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirmez ve Yönetim Kurulu Ba kanı ile üyelerine bu fıkra gere ince ödenecek huzur ücreti sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez. (9) Genel sekreterlik birli in yürütme organıdır. Birli in temsilcisi genel sekreterdir. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler ba kanlıkları kurulur. (10) Birli e ba lı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine ba lı olarak ba hekimlik, idari ve mali i ler ile sa lık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Hastane büyüklükleri göz önüne alınarak yönetim kurulu onayı ile müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve görev da ılımları belirlenir. (11) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı a mamak kaydıyla yönetim kurulunca belirlenen sayıda ba hekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları olu turulur. Hastanelerin sınıflandırılması MADDE 5 (1) Hastaneler; hasta ve çalı an memnuniyeti, hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre de erlendirmeye tabi tutulur. Bu de erlendirme, kamu veya özel de erlendirme kurulu larına yaptırılabilir. De erlendirme sonuçlarına göre hastanelere yüz üzerinden puan verilir ve altı aydan az, bir yıldan fazla olmayan sürelerle de erlendirme yenilenir. Hastanelerin sınıflandırılmasında puanlar esas alınır. Puanlarına göre hastaneler (A), (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere be sınıfa ayrılır. Birli e dönü türülecek hizmet alanında (E) sınıfı 4

5 hastane bulunmaması kaydıyla, a ırlıklı ortalaması (C) ve üzeri olan hastaneler grubu birli e dönü türülebilir. Yapılan de erlendirme sonuçlarına göre birli in; a) (E) sınıfına dü mesi, b) Önceki de erlendirme sonucuna göre iki sınıf birden dü mesi, c) Önceki de erlendirme sonucuna göre bir sınıf dü mesi, ikinci ve üçüncü de erlendirmelerde de dü tü ü sınıfın üzerine çıkamaması, ç) (D) sınıfına dü mesi durumunda ilgili eksikliklerini gidermek için verilen uygun süre içinde (C) veya üzeri sınıflara geçememesi, d) Yönetim kurulu de i ikli i sonucunda (E) veya (D) sınıfında devralınan birliklerden, (D) sınıfındaki birli in üçüncü de erlendirmede (C) sınıfına; (E) sınıfındaki birli in de ikinci de erlendirmede (D); üçüncü de erlendirmede de (C) sınıfına çıkamaması, e) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) sınıfına dü mesi ve bir sonraki de erlendirmede bu hastanenin (D) veya üzeri bir sınıfa çıkamaması; hallerinde Bakanlıkça yönetim kurulunun görevine son verilerek iki ay içerisinde yenisi olu turulur. Yenisi olu turuluncaya kadar eski yönetim kurulu görevine devam eder veya Bakanlık tarafından geçici yönetim kurulu olu turulur. Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 6 - (1) Yönetim kurulunun görevleri unlardır: a) Bakanlıkça belirlenen hedef, politika, stratejik plan ve mevzuata göre yıllık performans programı hazırlamak, b) Birlik hizmetlerinin etkin, kolay ula ılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun ekilde yürütülmesini sa lamak amacıyla; 1) Mevcut kapasitelerin de erlendirilerek hastane ve ünitelerinin kurulması, kapatılması, birle tirilmesi veya niteli inin de i tirilmesi konusunda Bakanlı a öneride bulunmak, 2) Acil sa lık hizmetleri, yo un bakım, diyaliz üniteleri gibi hizmetleri bölge düzeyinde planlamak, 3) Maliyeti yüksek ve/veya ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların temini, kiralanması ve bunların verimli ekilde da ılımı konusunda karar almak, 4) Hizmetin kesintisiz sunumuna yönelik tedbirleri geli tirmek, 5) Yeni yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, onarım, tadilat ve bakım konularında karar almak, 6) Personel planlamasını yapmak ve birlik bünyesinde personel hareketleri konusunda ilke kararları almak, 5

6 7) Benzeri konularda kararlar almak. c) Birlik bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları ve faaliyet raporu ile yatırım tekliflerini karara ba lamak, ç) Hak ve alacaklardan vazgeçmeye, ihtilafların uzla ma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, dava ve icra takiplerini sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına ba vurulmasına veya ba vurulmamasına, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen sınırlar dahilinde do rudan; üzerinde kalan miktarlar için ise Bakanlı ın uygun görü ü üzerine karar vermek, d) Ta ınmaz satın almak, kiralamak, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre Birli in her türlü ta ınırlarını satmak; tapuda birlik adına kayıtlı ve yürüttükleri hizmet açısından ihtiyaç duyulmayan ta ınmazları üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte sınırlı ayni hak tesis etmek veya kiraya vermek ya da bunları satılmak üzere Maliye Bakanlı ına devretmek; Hazineye ait ve Birli e tahsisli ta ınmazları, üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte tahsis amacı do rultusunda i letmek, tıbbi hizmet alanları dı ındaki kısımları i letmek, i lettirmek ve kiraya vermek, e) Harcama limitlerini ve ihale mevzuatına göre görev ve yetki da ılımını belirlemek, f) Birli in nakit kıymetlerinin 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde de erlendirilmesine karar vermek, g) htiyaç duyulması halinde sa lık, avukatlık ve danı manlık hizmetleri satın alınmasına karar vermek, ) Birlik personelinin hizmet içi e itim planlamasını yapmak, h) Birli in çalı ma usulleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, ı) Hizmetlerin mevzuata, stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesini sa lamak, halk ve çalı an memnuniyetini, verimlilik ve kalite standartlarını geli tiren tedbirler almak, i) Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde, 14/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadrolarının ihdas, iptal ve de i tirilmesine karar vermek. Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 7 - (1) Genel sekreterin görevleri unlardır: a) Birli i mevzuata, Bakanlıkça belirlenen hedef, politika ve stratejilere, yönetim kurulu kararları ve performans programına göre yönetmek, 6

7 b) Birli in faaliyet ve i lemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini de erlendirmek, i leyi ve yönetim süreçlerinin etkilili ini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimlili in geli tirilmesini sa lamak, c) Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel ki ilere kar ı birli i temsil etmek, kamuoyuna gerekli açıklama ve bilgilendirmelerde bulunmak, ç) Hastaneler arası koordinasyon ve di er kurum ve kurulu larla i birli ini sa lamak, d) Birlik bütçesini ve yatırım tekliflerini hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak, ihale ve hizmet alımı gibi konuları yönetim kurulu kararları do rultusunda yürütmek, e) Birlik hizmetlerinin madde ve insan gücünde en etkin ve verimli ekilde sunulmasına yönelik çalı malar yaparak yönetim kurulu onayına sunmak, yönetim kurulunun ilke kararları do rultusunda birlik bünyesindeki personelin atama, görevlendirme ve di er i lemlerini yürütmek, e itim faaliyetleri ile bilimsel çalı maların planlanması, i birli i halinde yürütülmesi ve denetlenmesini sa lamak, f) Bilgi-i lem sisteminin kurulmasını, birlik ile ilgili istatistiki bilgilerin takibini sa lamak, birli in mali tablolarını birle tirmek ve alınabilecek önlemler hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, g) Hasta hakları, hasta ve çalı an memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geli tirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sa lamak, ) Tıbbi hizmetler, sa lık bakım hizmetleri, sosyal hizmetler ile destek hizmetlerinin planlanması ve denetlenmesini sa lamak, h) lgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama i lemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sa lamak, ı) Birlik ile ilgili di er görevleri yürütmek, (2) Yönetim kurulu kararlarına aykırı olmamak kaydıyla genel sekreter gerekti inde sınırlarını yazılı olarak belirlemek suretiyle yetkilerinden bir kısmını alt birim yöneticilerine devredebilir. Ancak yetki devri, devredenin sorumlulu unu ortadan kaldırmaz. (3) Hastane yöneticisi, bu Kanunda genel sekreterlik için belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara hastane ölçe inde sahip olup, hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun ekilde yürütülmesinden genel sekretere kar ı sorumludur. Sözle meli personelin niteli i ve statüsü MADDE 8 (1) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek personelde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel artlar aranır. 7

8 (2) Genel sekreter, idari ve mali hizmetler ba kanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcılarının; en az dört yıllık e itim veren yüksek ö renim kurumlarının tıp, di hekimli i, eczacılık dâhil olmak üzere sa lık bilimleri, sa lık yönetimi, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, i letme, maliye veya muhasebe, endüstri mühendisli i, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden ya da bunlara denkli i yetkili kurumca kabul edilmi yurt dı ındaki yüksekö renim kurumlarından mezun olmaları veya en az dört yıllık yüksekö renim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisans veya doktora ö renimi yapmı olmaları; teknik i lerden sorumlu müdür yardımcıları için in aat, makine, elektrik-elektronik, biyomedikal, bilgisayar mühendisli i bölümlerinden mezun olmaları; kamu veya özel sektörde yukarıda sayılı alanlarda en az 5 yıl i tecrübesine sahip olmaları gerekir. (3) Tıbbi hizmetler ba kanının, tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmı tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, i letme ve sa lık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora e itimi almı tabip; e itim ve ara tırma hastaneleri ba hekiminin klinik veya laboratuvar efi veyahut ef yardımcısı tabip ya da tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; di er hastane ba hekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmı tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, i letme, sa lık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora e itimi almı tabip; yüz yata ın altındaki hastane ba hekimlerinin tabip; a ız ve di sa lı ı ile ilgili hastanelerde ba hekimin di hekimi olması; ba hekim yardımcılarının ise tıp, di hekimli i veya eczacılık ö renimi almı bulunması veya lisansüstü e itim yapmı olmaları kaydıyla sa lık bilimleri lisansiyeri olması gerekir. (4) Genel sekreterlikte uzman olarak istihdam edilecek personelin alanında en az lisans düzeyinde ö renim görmü olması ve kamu veya özel sektörde en az 5 yıl i tecrübesine sahip olmaları; açıktan istihdam edilen uzman ve büro görevlilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almı olmaları gerekir. Uzman ve büro görevlilerinin Birliklere da ılımı, i e alınma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı Birli in toplam uzman sayısının yüzde ellisini geçemez. (5) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözle meli statüde personel istihdam edilir. Bunlarla yapılacak sözle me ekinde kurumsal hedefler ve performans de erlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Yönetim kurulu kararı üzerine yönetim kurulu ba kanı, genel sekreterle do rudan; ba kanlar ve hastane yöneticileriyle genel sekreterin teklifi üzerine sözle me yapar. Ba hekim ve müdürlerle hastane yöneticisinin teklifi üzerine genel sekreter tarafından 8

9 sözle me yapılır. Uzman personel ile büro görevlilerinin sözle meleri genel sekreter tarafından yapılır. Ba hekim yardımcılarıyla ba hekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözle me yapılır. Yapılan sözle melerin süresi üç yılı a amaz. Üç yıl sonunda tekrar sözle me yapılabilir. Sözle me eki performans hedeflerindeki gerçekle melere ba lı olarak süresinden önce genel sekreterin sözle mesi do rudan, di er personelin sözle mesi ise genel sekreterin teklifi üzerine yönetim kurulu kararıyla sona erdirilebilir. Yeni yönetim kurulu veya genel sekreterin göreve ba lamasından itibaren iki ay sonunda, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki tüm sözle meli personelin sözle meleri kendili inden sona erer. Yeni hastane yöneticisinin göreve ba lamasından itibaren, söz konusu hastane ba hekimi, müdürler, ba hekim yardımcıları ve müdür yardımcılarının; yeni ba hekim ve müdürlerin göreve ba lamasından itibaren de yardımcılarının bir ay sonunda sözle meleri kendili inden sona erer. Sözle meleri bu suretle sona eren personel ile tekrar sözle me yapılabilir. Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözle meleri sona erdi inde birlik ile ili kileri kesilir. Açıktan sözle meli istihdam, memurluk veya di er personel istihdam ekillerinden birine geçi bakımından kazanılmı hak te kil etmez. (6) Kamu kurum ve kurulu larında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin iste i ve kurumlarının muvafakati ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözle meli statüde istihdam edilebilir. Bu ekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmı hak aylık ve derecelerinde de erlendirilir. Sözle meleri herhangi bir surette sona eren personelin, bir ay içerisinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içerisinde eski kadrosuna veya münhal olmaması durumunda kazanılmı hak aylık derecesine uygun bir kadroya ataması yapılır. (7) Sözle meli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin altıncı fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. Sözle meli personelin mali hakları ve yükümlülükleri MADDE 9 (1) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter için 2 katını, ba kan, hastane yöneticisi, ba hekim ve ba hekim yardımcısı için 1,5 katını, müdür ve 9

10 uzmanlar için 1 katını, müdür yardımcısı için 0,75 katını ve büro görevlileri için yarısını geçmemek kaydıyla yönetim kurulu tarafından tespit edilen aylık sözle me ücreti ödenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, bu kapsamdaki personele ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum artları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin görevi, e itim durumu, çalı ma artları ve mesai dı ındaki çalı maları, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlı ının uygun görü ü üzerine Bakanlıkça belirlenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter, ba kan ve hastane yöneticisi için 3 katını, ba hekim için 3,5 katını, ba hekim yardımcısı için 2,5 katını, müdür ve uzman için 1.25 katını, müdür yardımcısı için 0,75 katını ve büro görevlileri için yarısını geçemez. Tıbbi hizmetler ba kanı ile uzman hekim olması halinde hastane yöneticisine ödenecek ek ödeme oranı tavanı 3,5 kat olarak uygulanabilir. (2) Sözle meli personele yapılacak ödemeler, çalı mayı takip eden ayın ba ında yapılır. Sözle meli personele yukarıda sayılanlar dı ında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözle melere bu hususta hüküm konulamaz. (3) Sözle meli personel; kazanç getirici ba ka bir i yapamaz, resmî veya özel herhangi bir müessesede maa lı, ücretli veya sözle meli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmı bulunan fiil ve eylemlerde bulunamazlar. (4) Sözle meli personelin haftalık çalı ma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır. (5) Sözle meli personelin izinleri ve i sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözle meli personele ili kin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için i sizlik sigortası primi ödenmez. Bakanlık personelinin birliklere devri, kadroların kullanımı ve ek ödeme MADDE 10 - (1) Birlik, Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarında sözle meli personel ile 657 sayılı Kanuna ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle meli Sa lık Personeli Çalı tırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi personel çalı tırır. (2) Birliklerin norm kadro ilke ve standartları; Bakanlık, Maliye Bakanlı ı ve Devlet Personel Ba kanlı ı tarafından mü tereken tespit edilir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde birlikler norm kadrolarını belirler. Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak, sözle meli personel eliyle yürütülen hizmetlere ili kin bo kadrolara ayrıca atama yapılmaz. 10

11 (3) Birlik kapsamına alınan hastanelerdeki Bakanlık kadro ve pozisyonları; adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibarıyla belirlenir. Bu kadro ve pozisyonlar, Birli e dönü ümü düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı ile beraber birli e devredilir ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Bakanlı a ait ilgili bölümlerinden çıkarılmı sayılır. Birli e devredilen personel, devir tarihi itibarıyla mevcut statülerini devam ettirirler. (4) Birlik kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, sözle meli sa lık personeli pozisyonlarına yerle tirilmeler ve bir birlikten ba ka bir birli e veya Bakanlı ın di er birimlerine ya da Bakanlık birimlerinden birliklere yapılacak atama ve yer de i tirme i lemleri ilgili mevzuat ve genel hükümlere tabidir. Ülke düzeyinde sa lık personelinin dengeli da ılımını sa lamak amacıyla birliklerin kadro ve sözle meli sa lık personeli pozisyonlarına yapılacak atama ve nakillerle ilgili planlama yapma ve yerle tirme yetkisi Bakanlı a aittir. Buna ili kin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (5) Bakanlık birimlerinde görevli personel, yönetim kurulunun talebi ve kendilerinin iste iyle birlik bünyesindeki hastanelerde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Bu ekilde görevlendirilenlerin aylık, mali ve sosyal hakları birlikler tarafından kar ılanır. (6) Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, birlik personeline (i çiler ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilenler hariç) ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum artları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin unvanı, görevi, çalı ma artları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, muayene, ameliyat, anestezi, giri imsel i lemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalı ma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlı ının uygun görü ü üzerine Bakanlıkça belirlenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alaca ı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik efleri ve ef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800 ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman di tabiplerinde yüzde 700 ünü, pratisyen tabip ve di tabiplerinde yüzde 500 ünü, eczacılarda yüzde 250 sini, di er personelde ise yüzde 150' sini geçemez. in ve hizmetin özelli i dikkate alınarak yo un bakım, do umhane, yeni do an, süt çocu u, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sa lı ı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sa lık hizmetlerinde çalı an personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dı ında gelir getirici çalı malarından do an katkılarına kar ılık olarak 11

12 tabip, di tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30 unu, di er personele yüzde 20 sini geçmeyecek ekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözle meli olarak istihdam edilen sa lık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalı an ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir ekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile bu fıkra uyarınca personele yapılacak aylık ek ödeme toplamı, personelin katkısıyla elde edilen aylık birlik gayrisafi hasılatının yüzde 40'ını a amaz. 30/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sa lık Bakanlı ına Ba lı Sa lık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlar hakkındaki hükümleri, bu fıkrada öngörülen ek ödemeden yararlananlar hakkında da uygulanır. (7) Bu madde uyarınca ek ödeme alan klinik ef ve ef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylı ının (ek gösterge dahil) yüzde 410 u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman di tabiplerine yüzde 335 i ve pratisyen tabip ve di tabiplerine ise yüzde 180 i oranında, her ay herhangi bir katkıya ba lı olmaksızın birlik gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ili kin hükümler uygulanır. Bu fıkra kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, altıncı fıkra kapsamında aynı aya ili kin olarak yapılacak olan ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu fıkraya göre yapılan ek ödemenin altıncı fıkra kapsamında aynı aya ili kin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu fıkra kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. Birliklerin denetimi MADDE 11 - (1) Birlikler, Sayı tay denetimine tabidir. Ayrıca Birliklerin idari ve teknik konulardaki denetimi Bakanlıkça, mali konulardaki i ve i lemlerinin denetimi Bakanlık ve Maliye Bakanlı ınca yapılır. Denetimlerin sonucuna göre; a) Birliklerin görev ve hizmetlerini ciddi ekilde aksatmaları ve bu aksamanın halkın sa lı ını tehdit etmesi veya yönetim kurullarının üst üste üç ola an toplantı gününde toplanamaması veya karar alamaması hallerinde Bakanlıkça yönetim kurulu feshedilerek yerine geçici yönetim kurulu olu turabilir. b) Birlik i lemlerinde yolsuzlukla ilgili bulgulara ula ılması halinde ili kisi tespit edilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri Bakanlıkça sona erdirilerek yerlerine aynı usul ile üye seçimi yapılır. Bakanlık yolsuzlukla ili kisi tespit edilen ekli (1) sayılı cetvelde zikredilen 12

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1)

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) 3445 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 209 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1.- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı