TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S"

Transkript

1 TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece i illerde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması suretiyle, ikinci ve üçüncü basamak sa lık hizmetlerinin katılımcı, hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kolay eri ilebilir ekilde sunulmasını sa lamak üzere kamu hastane birlikleri kurulması ve çalı tırılması ile ilgili esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Sa lık Bakanlı ını, b) Birlik: Bu Kanun kapsamında hastane veya hastane gruplarından olu turulan kamu tüzel ki ili ini, c) Büro görevlisi: Genel sekreterli in büro hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilen yüksek ö renim görmü personeli, ç) Hastane: Birlik kapsamına alınan Bakanlı a ba lı ikinci ve üçüncü basamak sa lık kurumlarını, d) kinci basamak sa lık kurumu: Belli dallarda uzmanla mı hekimlerin görev yaptı ı, teknik donanımı yüksek, hastalık türü, ya veya cinse göre hizmet verecek ekilde de kurulabilen yataklı ve yataksız sa lık kurumunu, e) Uzman personel: Ekli (I) sayılı cetvelde yer alan uzman unvanlı sözle meli personel pozisyonuna ba lı olarak, hastane yöneticili i dı ındaki genel sekreterlik birimlerinde Bakanlıkça belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetlerde istihdam edilen personeli, 1

2 f) Üçüncü basamak sa lık kurumu: Ana dallar ve yan dallar konusunda sa lık ve e itim hizmetlerinin yürütüldü ü sa lık kurumunu, ifade eder. Birli in kurulu u ve koordinatörlük MADDE 3 (1) Bakanlı a ba lı ikinci ve üçüncü basamak sa lık kurumları, 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak de erlendirme sonuçlarına göre Bakanlı ın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamu tüzel ki ili ini haiz, Bakanlı ın ilgili kurulu u statüsünde birli e dönü türülebilir. Birlikler bu Kanunda düzenlenen hususlar dı ında özel hukuk hükümlerine tabidir. Sunulan hizmetin büyüklü ü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir. Bir ilde bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına geçildi inde ildeki bütün hastaneler birlik kapsamına alınır. Bu hüküm birden fazla birlik kurulacak illerde ancak birliklerin tamamının kurulmu olması halinde uygulanır. (2) Bakanlık, sa lık hizmetleri ve yatırımlarının mü tereken planlanması ve i birli inin geli tirilmesi amacıyla, belirleyece i birden fazla birli i bir araya getirerek birlikler koordinatörlü ü olu turabilir. Birlikler koordinatörlü ünün çalı ma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Koordinatörlük, birlik hizmet alanının de erlendirme raporunu ve önerilerini Bakanlı a sunar. Bakanlık, belirledi i hedef, politika ve stratejik plan çerçevesinde bu raporları de erlendirerek, bölgesel plan haline dönü türür ve birliklere gönderir. Birlikler, bu planlara uymak zorundadır. Birlik organları MADDE 4 (1) Birli in organları yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden olu ur. (2) Yönetim kurulu birli in en üst karar organıdır ve a a ıdaki yedi üyeden olu ur: a) l genel meclisi tarafından belirlenen hukuk alanında lisans, yüksek lisans veya doktora ö renimi yapmı bir üye ile yeminli mali mü avir veya serbest muhasebeci mali mü avir veya finans ve bankacılık sektöründen bir üye olmak üzere toplam iki üye. b) Vali tarafından belirlenen bir üye. c) Bakanlıkça belirlenen; tıp ö renimi görmü bir üye, sa lık sektöründen bir üye, il sa lık müdürü veya yardımcıları arasından bir üye ve ticaret ve sanayi odası veya bunların ayrı kurulmu olması halinde ticaret odası üyeleri arasından seçilen yatırım ve i letme konusunda deneyimli bir üye olmak üzere toplam dört üye. (3) Yönetim kurulu üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel artlara ilave olarak, en az lisans mezunu 2

3 olmaları ve il sa lık müdürlü ü temsilcisi hariç di er üyelerin kamu veya özel sektörde alanında en az 5 yıl i tecrübesine sahip olmaları gerekir. (4) Kendileri ülke genelinde, e leri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları birli in bulundu u ilde özel sa lık kurum ve kurulu larının ve/veya eczanelerin sahibi, orta ı veya mesul müdürü olanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. Yönetim kurulu üyesi ülke genelinde, e i ve söz konusu hısımları Birli in bulundu u ilde Birlikler ve Bakanlı a ba lı sa lık kurum ve kurulu larıyla ticari ili kide bulunamazlar. Üyeler, görevlerinden ayrılmı olsalar bile, bu görevleri nedeniyle ö rendikleri bilgileri kendilerinin veya ba kalarının menfaatine veya zararına kullanamazlar. (5) Yönetim kurulunun çalı ma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Yönetim kurulunun sekretarya hizmetleri genel sekreterlik tarafından yürütülür. (6) Yönetim kurulunun te kiline dair l Sa lık Müdürlü ünün tebli inden itibaren iki ay içinde yetkili makamlar üye bildiriminde bulunur. Bu süre içinde üye bildirimi yapılmaması halinde üye seçimi aynı alandan Bakanlıkça yapılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında üye tam sayısının salt ço unlu u ile kendi arasından ba kan ve ba kanvekili seçer. lk gün seçim yapılamazsa takip eden gün tekrar oylama yapılır. Bu oylamada da ba kan ve ba kanvekili üye tam sayısının salt ço unlu u ile seçilemezse, ikinci toplantı gününü takip eden gün yapılacak üçüncü toplantıda en çok oyu alan adaylar, ba kan ve ba kanvekili seçilmi olur. Üçüncü oylamada da seçilemedi i takdirde ba kan ve ba kanvekili üyeler arasından Bakanlıkça belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam be toplantıya katılmayanların üyelikleri yönetim kurulu kararıyla; yönetim kurulu üyeli ine seçilme artını yitirenler veya seçildikten sonra bu artları ta ımadı ı anla ılanların üyelikleri kendili inden sona erer. Üyelik süresi üç yıl olup görev süresi tamamlanmadan herhangi bir ekilde üyeli in sona ermesi halinde kalan süre aynı ekilde belirlenen yeni üye tarafından tamamlanır. Bir üye yönetim kuruluna en fazla üç dönem seçilebilir. stifa edenler iki yıl süre ile yeniden üye seçilemezler. Yönetim kurulu üyeli i, üyelerin asli görevlerini sürdürmelerine engel te kil etmez. (7) Yönetim kurulu, ayda en az iki defa ola an toplanır. Yönetim kurulu ba kanı acil durumlarda üyeleri ayrıca toplantıya ça ırabilir. Yönetim kurulu en az be üye ile toplanır ve dört üye ile karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu gündemi ba kan tarafından hazırlanır. Üyeler, ba kanın uygun görü ü veya üye tam sayısının salt ço unlu u ile gündem maddesi teklif edebilirler. Bunlar dı ındaki konular görü ülemez. Görü meler tutana a geçirilir veya cihazlarla kaydedilir. Alınan kararlar ba kan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini kararda belirtir. Oy hakkı 3

4 olmaksızın görü lerini almak üzere toplantılara yönetim kurulu kararı ile üniversiteler, meslek kurulu ları, sendikalar, sivil toplum kurulu ları, hem irelik ve ebelik gibi mesleki dernek temsilcileri, genel sekreter, uzman veya di er ilgili ki iler davet edilebilir. (8) Toplantılara katılan yönetim kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Kamu ktisadi Te ebbüslerinde yönetim kurulu ba kan ve üyeleri için tespit edilen tutarda aylık huzur ücreti anılan kararda belirlenen esas ve usullere göre ödenir. Yönetim kurulu üyeleri göreve ba ladı ı ilk yıl huzur ücretini tam alır. Bir yılın sonunda bu miktar, A sınıfı birliklerde %10 fazla; C sınıfı birliklerde %10 az; D sınıfı birliklerde %15 az; E sınıfı birliklerde %20 az; A sınıfında iki yılını tamamlayan birliklerde %20 fazla ödenir. Birli ini teslim aldı ı sınıftan üst sınıfa çıkaran üyelere en son ödenen huzur ücreti miktarınca bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye ödenir. Ba ka yerden görevlendirilen üyelere ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. Yönetim kurulu üyeli i görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Kanununa göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirmez ve Yönetim Kurulu Ba kanı ile üyelerine bu fıkra gere ince ödenecek huzur ücreti sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez. (9) Genel sekreterlik birli in yürütme organıdır. Birli in temsilcisi genel sekreterdir. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler ba kanlıkları kurulur. (10) Birli e ba lı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine ba lı olarak ba hekimlik, idari ve mali i ler ile sa lık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Hastane büyüklükleri göz önüne alınarak yönetim kurulu onayı ile müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve görev da ılımları belirlenir. (11) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı a mamak kaydıyla yönetim kurulunca belirlenen sayıda ba hekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları olu turulur. Hastanelerin sınıflandırılması MADDE 5 (1) Hastaneler; hasta ve çalı an memnuniyeti, hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre de erlendirmeye tabi tutulur. Bu de erlendirme, kamu veya özel de erlendirme kurulu larına yaptırılabilir. De erlendirme sonuçlarına göre hastanelere yüz üzerinden puan verilir ve altı aydan az, bir yıldan fazla olmayan sürelerle de erlendirme yenilenir. Hastanelerin sınıflandırılmasında puanlar esas alınır. Puanlarına göre hastaneler (A), (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere be sınıfa ayrılır. Birli e dönü türülecek hizmet alanında (E) sınıfı 4

5 hastane bulunmaması kaydıyla, a ırlıklı ortalaması (C) ve üzeri olan hastaneler grubu birli e dönü türülebilir. Yapılan de erlendirme sonuçlarına göre birli in; a) (E) sınıfına dü mesi, b) Önceki de erlendirme sonucuna göre iki sınıf birden dü mesi, c) Önceki de erlendirme sonucuna göre bir sınıf dü mesi, ikinci ve üçüncü de erlendirmelerde de dü tü ü sınıfın üzerine çıkamaması, ç) (D) sınıfına dü mesi durumunda ilgili eksikliklerini gidermek için verilen uygun süre içinde (C) veya üzeri sınıflara geçememesi, d) Yönetim kurulu de i ikli i sonucunda (E) veya (D) sınıfında devralınan birliklerden, (D) sınıfındaki birli in üçüncü de erlendirmede (C) sınıfına; (E) sınıfındaki birli in de ikinci de erlendirmede (D); üçüncü de erlendirmede de (C) sınıfına çıkamaması, e) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) sınıfına dü mesi ve bir sonraki de erlendirmede bu hastanenin (D) veya üzeri bir sınıfa çıkamaması; hallerinde Bakanlıkça yönetim kurulunun görevine son verilerek iki ay içerisinde yenisi olu turulur. Yenisi olu turuluncaya kadar eski yönetim kurulu görevine devam eder veya Bakanlık tarafından geçici yönetim kurulu olu turulur. Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 6 - (1) Yönetim kurulunun görevleri unlardır: a) Bakanlıkça belirlenen hedef, politika, stratejik plan ve mevzuata göre yıllık performans programı hazırlamak, b) Birlik hizmetlerinin etkin, kolay ula ılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun ekilde yürütülmesini sa lamak amacıyla; 1) Mevcut kapasitelerin de erlendirilerek hastane ve ünitelerinin kurulması, kapatılması, birle tirilmesi veya niteli inin de i tirilmesi konusunda Bakanlı a öneride bulunmak, 2) Acil sa lık hizmetleri, yo un bakım, diyaliz üniteleri gibi hizmetleri bölge düzeyinde planlamak, 3) Maliyeti yüksek ve/veya ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların temini, kiralanması ve bunların verimli ekilde da ılımı konusunda karar almak, 4) Hizmetin kesintisiz sunumuna yönelik tedbirleri geli tirmek, 5) Yeni yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, onarım, tadilat ve bakım konularında karar almak, 6) Personel planlamasını yapmak ve birlik bünyesinde personel hareketleri konusunda ilke kararları almak, 5

6 7) Benzeri konularda kararlar almak. c) Birlik bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları ve faaliyet raporu ile yatırım tekliflerini karara ba lamak, ç) Hak ve alacaklardan vazgeçmeye, ihtilafların uzla ma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, dava ve icra takiplerini sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına ba vurulmasına veya ba vurulmamasına, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen sınırlar dahilinde do rudan; üzerinde kalan miktarlar için ise Bakanlı ın uygun görü ü üzerine karar vermek, d) Ta ınmaz satın almak, kiralamak, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre Birli in her türlü ta ınırlarını satmak; tapuda birlik adına kayıtlı ve yürüttükleri hizmet açısından ihtiyaç duyulmayan ta ınmazları üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte sınırlı ayni hak tesis etmek veya kiraya vermek ya da bunları satılmak üzere Maliye Bakanlı ına devretmek; Hazineye ait ve Birli e tahsisli ta ınmazları, üzerindeki yapı ve tesisleriyle birlikte tahsis amacı do rultusunda i letmek, tıbbi hizmet alanları dı ındaki kısımları i letmek, i lettirmek ve kiraya vermek, e) Harcama limitlerini ve ihale mevzuatına göre görev ve yetki da ılımını belirlemek, f) Birli in nakit kıymetlerinin 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde de erlendirilmesine karar vermek, g) htiyaç duyulması halinde sa lık, avukatlık ve danı manlık hizmetleri satın alınmasına karar vermek, ) Birlik personelinin hizmet içi e itim planlamasını yapmak, h) Birli in çalı ma usulleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, ı) Hizmetlerin mevzuata, stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesini sa lamak, halk ve çalı an memnuniyetini, verimlilik ve kalite standartlarını geli tiren tedbirler almak, i) Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde, 14/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadrolarının ihdas, iptal ve de i tirilmesine karar vermek. Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 7 - (1) Genel sekreterin görevleri unlardır: a) Birli i mevzuata, Bakanlıkça belirlenen hedef, politika ve stratejilere, yönetim kurulu kararları ve performans programına göre yönetmek, 6

7 b) Birli in faaliyet ve i lemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini de erlendirmek, i leyi ve yönetim süreçlerinin etkilili ini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimlili in geli tirilmesini sa lamak, c) Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel ki ilere kar ı birli i temsil etmek, kamuoyuna gerekli açıklama ve bilgilendirmelerde bulunmak, ç) Hastaneler arası koordinasyon ve di er kurum ve kurulu larla i birli ini sa lamak, d) Birlik bütçesini ve yatırım tekliflerini hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak, ihale ve hizmet alımı gibi konuları yönetim kurulu kararları do rultusunda yürütmek, e) Birlik hizmetlerinin madde ve insan gücünde en etkin ve verimli ekilde sunulmasına yönelik çalı malar yaparak yönetim kurulu onayına sunmak, yönetim kurulunun ilke kararları do rultusunda birlik bünyesindeki personelin atama, görevlendirme ve di er i lemlerini yürütmek, e itim faaliyetleri ile bilimsel çalı maların planlanması, i birli i halinde yürütülmesi ve denetlenmesini sa lamak, f) Bilgi-i lem sisteminin kurulmasını, birlik ile ilgili istatistiki bilgilerin takibini sa lamak, birli in mali tablolarını birle tirmek ve alınabilecek önlemler hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, g) Hasta hakları, hasta ve çalı an memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geli tirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sa lamak, ) Tıbbi hizmetler, sa lık bakım hizmetleri, sosyal hizmetler ile destek hizmetlerinin planlanması ve denetlenmesini sa lamak, h) lgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama i lemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sa lamak, ı) Birlik ile ilgili di er görevleri yürütmek, (2) Yönetim kurulu kararlarına aykırı olmamak kaydıyla genel sekreter gerekti inde sınırlarını yazılı olarak belirlemek suretiyle yetkilerinden bir kısmını alt birim yöneticilerine devredebilir. Ancak yetki devri, devredenin sorumlulu unu ortadan kaldırmaz. (3) Hastane yöneticisi, bu Kanunda genel sekreterlik için belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara hastane ölçe inde sahip olup, hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun ekilde yürütülmesinden genel sekretere kar ı sorumludur. Sözle meli personelin niteli i ve statüsü MADDE 8 (1) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek personelde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel artlar aranır. 7

8 (2) Genel sekreter, idari ve mali hizmetler ba kanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcılarının; en az dört yıllık e itim veren yüksek ö renim kurumlarının tıp, di hekimli i, eczacılık dâhil olmak üzere sa lık bilimleri, sa lık yönetimi, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, i letme, maliye veya muhasebe, endüstri mühendisli i, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden ya da bunlara denkli i yetkili kurumca kabul edilmi yurt dı ındaki yüksekö renim kurumlarından mezun olmaları veya en az dört yıllık yüksekö renim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisans veya doktora ö renimi yapmı olmaları; teknik i lerden sorumlu müdür yardımcıları için in aat, makine, elektrik-elektronik, biyomedikal, bilgisayar mühendisli i bölümlerinden mezun olmaları; kamu veya özel sektörde yukarıda sayılı alanlarda en az 5 yıl i tecrübesine sahip olmaları gerekir. (3) Tıbbi hizmetler ba kanının, tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmı tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, i letme ve sa lık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora e itimi almı tabip; e itim ve ara tırma hastaneleri ba hekiminin klinik veya laboratuvar efi veyahut ef yardımcısı tabip ya da tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; di er hastane ba hekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmı tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, i letme, sa lık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora e itimi almı tabip; yüz yata ın altındaki hastane ba hekimlerinin tabip; a ız ve di sa lı ı ile ilgili hastanelerde ba hekimin di hekimi olması; ba hekim yardımcılarının ise tıp, di hekimli i veya eczacılık ö renimi almı bulunması veya lisansüstü e itim yapmı olmaları kaydıyla sa lık bilimleri lisansiyeri olması gerekir. (4) Genel sekreterlikte uzman olarak istihdam edilecek personelin alanında en az lisans düzeyinde ö renim görmü olması ve kamu veya özel sektörde en az 5 yıl i tecrübesine sahip olmaları; açıktan istihdam edilen uzman ve büro görevlilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almı olmaları gerekir. Uzman ve büro görevlilerinin Birliklere da ılımı, i e alınma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı Birli in toplam uzman sayısının yüzde ellisini geçemez. (5) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözle meli statüde personel istihdam edilir. Bunlarla yapılacak sözle me ekinde kurumsal hedefler ve performans de erlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Yönetim kurulu kararı üzerine yönetim kurulu ba kanı, genel sekreterle do rudan; ba kanlar ve hastane yöneticileriyle genel sekreterin teklifi üzerine sözle me yapar. Ba hekim ve müdürlerle hastane yöneticisinin teklifi üzerine genel sekreter tarafından 8

9 sözle me yapılır. Uzman personel ile büro görevlilerinin sözle meleri genel sekreter tarafından yapılır. Ba hekim yardımcılarıyla ba hekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözle me yapılır. Yapılan sözle melerin süresi üç yılı a amaz. Üç yıl sonunda tekrar sözle me yapılabilir. Sözle me eki performans hedeflerindeki gerçekle melere ba lı olarak süresinden önce genel sekreterin sözle mesi do rudan, di er personelin sözle mesi ise genel sekreterin teklifi üzerine yönetim kurulu kararıyla sona erdirilebilir. Yeni yönetim kurulu veya genel sekreterin göreve ba lamasından itibaren iki ay sonunda, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki tüm sözle meli personelin sözle meleri kendili inden sona erer. Yeni hastane yöneticisinin göreve ba lamasından itibaren, söz konusu hastane ba hekimi, müdürler, ba hekim yardımcıları ve müdür yardımcılarının; yeni ba hekim ve müdürlerin göreve ba lamasından itibaren de yardımcılarının bir ay sonunda sözle meleri kendili inden sona erer. Sözle meleri bu suretle sona eren personel ile tekrar sözle me yapılabilir. Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözle meleri sona erdi inde birlik ile ili kileri kesilir. Açıktan sözle meli istihdam, memurluk veya di er personel istihdam ekillerinden birine geçi bakımından kazanılmı hak te kil etmez. (6) Kamu kurum ve kurulu larında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin iste i ve kurumlarının muvafakati ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözle meli statüde istihdam edilebilir. Bu ekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmı hak aylık ve derecelerinde de erlendirilir. Sözle meleri herhangi bir surette sona eren personelin, bir ay içerisinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içerisinde eski kadrosuna veya münhal olmaması durumunda kazanılmı hak aylık derecesine uygun bir kadroya ataması yapılır. (7) Sözle meli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin altıncı fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. Sözle meli personelin mali hakları ve yükümlülükleri MADDE 9 (1) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter için 2 katını, ba kan, hastane yöneticisi, ba hekim ve ba hekim yardımcısı için 1,5 katını, müdür ve 9

10 uzmanlar için 1 katını, müdür yardımcısı için 0,75 katını ve büro görevlileri için yarısını geçmemek kaydıyla yönetim kurulu tarafından tespit edilen aylık sözle me ücreti ödenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, bu kapsamdaki personele ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum artları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin görevi, e itim durumu, çalı ma artları ve mesai dı ındaki çalı maları, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlı ının uygun görü ü üzerine Bakanlıkça belirlenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter, ba kan ve hastane yöneticisi için 3 katını, ba hekim için 3,5 katını, ba hekim yardımcısı için 2,5 katını, müdür ve uzman için 1.25 katını, müdür yardımcısı için 0,75 katını ve büro görevlileri için yarısını geçemez. Tıbbi hizmetler ba kanı ile uzman hekim olması halinde hastane yöneticisine ödenecek ek ödeme oranı tavanı 3,5 kat olarak uygulanabilir. (2) Sözle meli personele yapılacak ödemeler, çalı mayı takip eden ayın ba ında yapılır. Sözle meli personele yukarıda sayılanlar dı ında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözle melere bu hususta hüküm konulamaz. (3) Sözle meli personel; kazanç getirici ba ka bir i yapamaz, resmî veya özel herhangi bir müessesede maa lı, ücretli veya sözle meli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmı bulunan fiil ve eylemlerde bulunamazlar. (4) Sözle meli personelin haftalık çalı ma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır. (5) Sözle meli personelin izinleri ve i sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözle meli personele ili kin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için i sizlik sigortası primi ödenmez. Bakanlık personelinin birliklere devri, kadroların kullanımı ve ek ödeme MADDE 10 - (1) Birlik, Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarında sözle meli personel ile 657 sayılı Kanuna ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle meli Sa lık Personeli Çalı tırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi personel çalı tırır. (2) Birliklerin norm kadro ilke ve standartları; Bakanlık, Maliye Bakanlı ı ve Devlet Personel Ba kanlı ı tarafından mü tereken tespit edilir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde birlikler norm kadrolarını belirler. Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak, sözle meli personel eliyle yürütülen hizmetlere ili kin bo kadrolara ayrıca atama yapılmaz. 10

11 (3) Birlik kapsamına alınan hastanelerdeki Bakanlık kadro ve pozisyonları; adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibarıyla belirlenir. Bu kadro ve pozisyonlar, Birli e dönü ümü düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı ile beraber birli e devredilir ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Bakanlı a ait ilgili bölümlerinden çıkarılmı sayılır. Birli e devredilen personel, devir tarihi itibarıyla mevcut statülerini devam ettirirler. (4) Birlik kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, sözle meli sa lık personeli pozisyonlarına yerle tirilmeler ve bir birlikten ba ka bir birli e veya Bakanlı ın di er birimlerine ya da Bakanlık birimlerinden birliklere yapılacak atama ve yer de i tirme i lemleri ilgili mevzuat ve genel hükümlere tabidir. Ülke düzeyinde sa lık personelinin dengeli da ılımını sa lamak amacıyla birliklerin kadro ve sözle meli sa lık personeli pozisyonlarına yapılacak atama ve nakillerle ilgili planlama yapma ve yerle tirme yetkisi Bakanlı a aittir. Buna ili kin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (5) Bakanlık birimlerinde görevli personel, yönetim kurulunun talebi ve kendilerinin iste iyle birlik bünyesindeki hastanelerde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Bu ekilde görevlendirilenlerin aylık, mali ve sosyal hakları birlikler tarafından kar ılanır. (6) Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, birlik personeline (i çiler ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilenler hariç) ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum artları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin unvanı, görevi, çalı ma artları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, muayene, ameliyat, anestezi, giri imsel i lemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalı ma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlı ının uygun görü ü üzerine Bakanlıkça belirlenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alaca ı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik efleri ve ef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800 ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman di tabiplerinde yüzde 700 ünü, pratisyen tabip ve di tabiplerinde yüzde 500 ünü, eczacılarda yüzde 250 sini, di er personelde ise yüzde 150' sini geçemez. in ve hizmetin özelli i dikkate alınarak yo un bakım, do umhane, yeni do an, süt çocu u, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sa lı ı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sa lık hizmetlerinde çalı an personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dı ında gelir getirici çalı malarından do an katkılarına kar ılık olarak 11

12 tabip, di tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30 unu, di er personele yüzde 20 sini geçmeyecek ekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözle meli olarak istihdam edilen sa lık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalı an ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir ekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile bu fıkra uyarınca personele yapılacak aylık ek ödeme toplamı, personelin katkısıyla elde edilen aylık birlik gayrisafi hasılatının yüzde 40'ını a amaz. 30/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sa lık Bakanlı ına Ba lı Sa lık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlar hakkındaki hükümleri, bu fıkrada öngörülen ek ödemeden yararlananlar hakkında da uygulanır. (7) Bu madde uyarınca ek ödeme alan klinik ef ve ef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylı ının (ek gösterge dahil) yüzde 410 u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman di tabiplerine yüzde 335 i ve pratisyen tabip ve di tabiplerine ise yüzde 180 i oranında, her ay herhangi bir katkıya ba lı olmaksızın birlik gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ili kin hükümler uygulanır. Bu fıkra kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, altıncı fıkra kapsamında aynı aya ili kin olarak yapılacak olan ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu fıkraya göre yapılan ek ödemenin altıncı fıkra kapsamında aynı aya ili kin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu fıkra kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. Birliklerin denetimi MADDE 11 - (1) Birlikler, Sayı tay denetimine tabidir. Ayrıca Birliklerin idari ve teknik konulardaki denetimi Bakanlıkça, mali konulardaki i ve i lemlerinin denetimi Bakanlık ve Maliye Bakanlı ınca yapılır. Denetimlerin sonucuna göre; a) Birliklerin görev ve hizmetlerini ciddi ekilde aksatmaları ve bu aksamanın halkın sa lı ını tehdit etmesi veya yönetim kurullarının üst üste üç ola an toplantı gününde toplanamaması veya karar alamaması hallerinde Bakanlıkça yönetim kurulu feshedilerek yerine geçici yönetim kurulu olu turabilir. b) Birlik i lemlerinde yolsuzlukla ilgili bulgulara ula ılması halinde ili kisi tespit edilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri Bakanlıkça sona erdirilerek yerlerine aynı usul ile üye seçimi yapılır. Bakanlık yolsuzlukla ili kisi tespit edilen ekli (1) sayılı cetvelde zikredilen 12

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Sayı : 29189 SAĞLIK BAKANLIĞI VE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29189 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ Ek ders ücreti : 2914 sayılı Kanun Madde 11 (DeğiĢik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1) (Değişik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ KANUNU Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının ( )(2) belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1)

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) 9091 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- Bu

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1)

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) 9091 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 İlgili madde numarası için

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU Kanun No : 4947 Kabul Tarihi : 16.7.2003 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 24.07.2003 Sayı :25178 BİRİNCİ KISIM Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/ Konu: Döner sermayeden yapılan Ek ödeme hakkında GENELGE 2006/ 1 / 9 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun, 07/03/2006

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile sözleşme imzalamış olan eğitim kurumlarını,

YÖNETMELİK. a) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile sözleşme imzalamış olan eğitim kurumlarını, 26 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29131 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL ve ESASLARI İLE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6) Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27608 SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6) Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-13/1/2011-27814) (1) (1) Bu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 2 Kasım 20 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 280 (Mükerrer) Karar Sayısı: KHK/666 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

BİLGİ NOTU. B- Söz konusu yönetmelikte düzenlenen belli başlı konular şöyledir:

BİLGİ NOTU. B- Söz konusu yönetmelikte düzenlenen belli başlı konular şöyledir: BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik A- 03 Mayıs 2014

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080819-2.htm Page 1 of 5 19 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26972 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5797 Kabul Tarihi:

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti 6331 SAYILI YASA; MADDE 38 50 KİŞİNİN ALTINDA ÇALIŞANI OLUP ÇOK TEHLİKELİ VEYA TEHLİKELİ SINIFTA OLAN İŞYERLERİ İÇİN MADDE 6

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1 SAOLIK BAKANUôI. yosetim HizMEnERİ GEN'EL MODORLeÖO. tn'sa:" KAı'X AKLARı PLA."lI.AMA VE İSTATISTtK tşı.d.ller! 08.0ı.ıOI.! 16:01-20LS,4988.2S.ı 1840 11111111111111111L111111L111111L11111111111 nrw'llt':'.ın'""

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı