Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları"

Transkript

1 Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı

2 Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini, en ekonomik koşuarda ama oanağını Yapı Kredi Sigorta güvencesinde sunuyoruz. Sağık Sigortası Gene Şartarını ve Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarını içeren bu kitapçığın sizeri bigiendireceğini umarak, Şirketimizi seçtiğiniz için teşekkür eder, sağıkı ve mutu güner dieriz. Saygıarımıza, Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Bu kitapçık Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Poiçesi nin ayrımaz bir parçasıdır. Yayın tarihi :

3 İÇİNDEKİLER NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1- Sigorta Konusu... 1 Madde 2- Sigorta Teminatarı... 1 A- Hastane Hizmeteri Teminatı... 1 B- Küçük Müdahae Teminatı... 1 Madde 3- Teminat Yüzdesi... 2 Madde 4- Sigorta Süresi... 2 Madde 5- Sigortaya Kabu... 2 Madde 6- Primerin Ödenmemesi veya Sigortaının Taebi Sonucu İpta... 2 Madde 7- Kötü Niyet Sonucu İpta... 3 Madde 8- Sözeşmenin Yenienmesi... 3 Madde 9- Anaşmaı Sağık Kurumarı... 3 Madde 10- Sağık Gideri Ödemeeri... 3 Madde 11- Aarm Merkezi (Teemed24 Hattı)... 4 Madde 12- Kontro Yetkisi... 4 Madde 13- Sigorta Primi... 4 Madde 14- Prim Ödemeeri... 4 Madde 15- Teminat Kapsamı Dışındaki Durumar... 4 Madde 16- Beyan Yükümüüğü... 6 Madde 17- Rücu Hakkı... 6 Madde 18- Sigorta Ettiren ve/veya Sigortaının Vefatı... 6 Madde 19- Sigorta Süresinin Sona Ermesinden Sonraki Tedavier... 7 Madde 20- Tanımar... 7 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde 1- Teminat Kapsamı Madde 2- Teminat Dışı Kaan Haer Madde 3- Aksine Sözeşme Yoksa Teminat Dışında Kaan Haer Madde 4- Sigortanın Coğrafi Sınırı Madde 5- Sigortanın Başangıcı ve Sonu Madde 6- Sigorta Ettirenin Sözeşme Yapıırken Beyan Yükümüüğü Madde 7- Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümüüğü Madde 8- Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumuuğunun Başaması Madde 9- Rizikonun Gerçekeşmesi Hainde Sigortaının Yükümüükeri Madde 10- Masrafarın Tesbiti Madde 11- Tazminatın Sonuçarı ve Sigortacının Haefiyet Hakkı Madde 12- Müşterek Sigorta Madde 13- Sırarın Sakı Tutuması Madde 14- Tebiğ ve İhbarar Madde 15- Yetkii Mahkeme Madde 16- Zaman Aşımı Madde 17- Öze Şartar... 13

4

5 NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu öze şartar tarihi itibariye düzenenen Nazar Boncuğu Sağık Sigortası poiçeeri için geçeridir. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözeşmesi uyarınca Yapı Kredi Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı oarak geçecektir), sözeşmenin yürürükte oduğu süre içinde, kaza ve hastaık sonucu ouşabiecek, sigortaıya ait gidereri Sağık Sigortası Gene Şartarı ie bu kitapçıkta düzenenen Öze Şartar doğrutusunda ve son durumu gösteren poiçede beirtien teminatar ie imiter dahiinde güvence atına amaktadır. Sigorta teminat kapsamının beirenmesinde son durum poiçesindeki bigier esas aınır. Poiçede beirtien sigorta teminatarı, sadece poiçede yazıı ve adarına Teemed24 kartı düzenenmiş kişier için imiteri ayrı ayrı omak üzere geçeridir. Bunun dışındaki kimseer sigorta teminatarından yararanamazar. Ayrıca, aie kapsamındaki sigortaıar, tedavieri ie igii begeeri poiçe kapsamındaki diğer sigortaıar adına düzenettiremezer. MADDE 2 SİGORTA TEMİNATLARI A. HASTANE HİZMETLERİ TEMİNATI Bu teminat, tıbben gereki oması ve doktorun yatış nedenini ayrıntıı raporunda beirtmesi şartıya; hastanede gerçekeşen yatarak tedavieri, ameiyatarı, öze ve gene şartara uygun oarak güvence atına aır. Hastanede yatarak tedavi sırasında gerçekeşen: hastane odası [tek yatakı standart odanın (suit oda tercih edimesi hainde tüm igii giderer standart oda kadar) günük ücretine kadar], yemek, refakatçi, doktor, iaç, teşhis yöntemeri (tahi, röntgen vb.), ameiyathane, operatör, asistan, anestezist, hemşire (öze hemşire hariç), yoğun bakım, her türü sarf edien mazeme gidereri, poiçede beirtien teminat imiti ve yüzdesi dahiinde kapsam atındadır. Kemoterapi, radyoterapi, diyaiz, koroner angiografi ve böbrek taşı kırma (ESWL) gidereri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yıından itibaren karşıanır. Ayrıca bu işemerin hastanede yatarak yapımasıya igii doktor, oda, refakatçi, iaç, teşhis gidereri de teminat kapsamındadır. Kemoterapi, radyoterapi, diyaiz işemeri öncesi gereki oan kan tetkikeri bu teminat kapsamında değerendiriir. Ancak, tüm ameiyat ve yatarak tedavi işemerinin ardından hastaneden taburcu ounmasından sonraki veya kemoterapi, radyoterapi ie diyaiz işemerini izeyen süreçte hastaığın seyrini takip etmek için yapıan doktor takibi ie kontro tetkikeri bu teminat dışındadır. Ameiyat için zorunu protezerin gidereri (kap kapağı, kaça protezi vb.) bu teminat kapsamında karşıanır. Sigorta başangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, göz, e, ko, bacak ve benzeri suni uzuv gidereri, resmi kurumarca düzenenmiş kaza raporunun ibraz edimesi şartıya, oay başına 5.000TL'ye kadar bu teminat dahiinde karşıanır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarında gerçekeşen, Hastane Hizmeteri Teminatı kapsamındaki giderer, poiçede tanımı teminat imit ve yüzdesi dahiinde karşıanır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı dışında gerçekeşen tedavi gidereri ie Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarında kadrou omayan doktor ücreti, Türk Tabiper Biriği (TTB) Asgari Ücret Tarifesi ie sınırıdır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarı dışında hastane yatak, yemek ve refakatçi gidereri ise günük 100 TL ie sınırı omak üzere karşıanırken, diğer giderer Madde 10 Sağık Gideri Ödemeeri'nde beirtien maku giderer tanımı doğrutusunda karşıanır. Sigorta yıı içinde teminat atına aınan hastanede yatış süresi topam 180 gün oup, norma oda yatışarı bir (1) gün, yoğun bakım yatışı ise iki (2) gün üzerinden hesapanarak, topam yatış süresi oan 180 günden düşüür. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarına verien yatış onayarı süresiz değidir. Verien yatış onayı, yatışın yedi gün içerisinde gerçekeşmesi ve poiçenin yürürükte oması kaydıya geçeridir. Beirtien süreerden sonra hastaneye yatıması durumunda yeniden provizyon aınması gerekidir. On beş günü aşan tüm yatışarda, on beşinci günden sonra ouşan teminat kapsamındaki gidererin karşıanabimesi için, konuya iişkin yeni bir Bidirim Formu gönderierek Sigortacının onayının tekrar aınması gerekmektedir. Tek anestezi atında birden faza ameiyatın yapıması ve bunarın hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi hainde igii hastane ve operatör gidereri; topam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edimesi kaydıya her ameiyat için ayrı TTB birimeri göz önüne aınarak, ağırıkı oarak karşıanır. Ameiyat, sigorta kapsamına girmeyen bir girişim oduğunda beraberinde yapıan ve sigorta kapsamında oan ameiyatın gidereride karşıanmamaktadır. İk sigorta başangıç tarihinden önce mevcut bir rahatsızıka igii bu teminat kapsamındaki gidererde, sigortaı bu rahatsızığını bimiyor osa veya bu rahatsızıka igii tanı poiçe başangıcından önce konumamış osa dahi teminat, sigorta başangıç tarihinden atı ay sonra başar. Madde 15'in 16. bendinde beirtien durumara igii giderer, her ne şekide oursa osun, ik yı ödenmez. (Sağık Sigortası Gene Şartarı 6. maddesi hakarı sakıdır) B. KÜÇÜK MÜDAHALE TEMİNATI Bu teminat, ayakta veya yatarak gerçekeşmiş omasına bakımaksızın, hastanede veya doktor muayenehanesinde tedaviye yöneik oarak yapıan ve Türk Tabiper Biriği Asgari Ücret Tarifesi'nde 100 birime kadar oan girişimere iişkin her türü gider (kırıkara açı uyguaması, derideki yaraarın dikişi, gözden yabancı cisim çıkarıması, mide yıkanması vb.) poiçede beirtien teminat imiti ve yüzdesi dahiinde güvence atına aır. Ayrıca yatış süresi 24 saati aşmayan ameiyatsız tedaviere (gözem/müşahede) ait sağık gidereri, bu teminat kapsamında değerendiriir. Küçük Müdahae kapsamında yapıan işemerde, girişim sırasında kuanıacak mazeme / iaç, ameiyathane, tetkiker ve doktor ücreteri de teminata dahidir. Ancak söz konusu girişimin öncesi ve sonrası yapıabiecek her türü muayene, aboratuar ve radyooji gibi tetkiker ie reçete edien iaçara ait giderer, poiçe kapsamında değidir. -1-

6 Aynı seansta yapıan, birden faza müdahaenin, birimeri topamı 101 ve daha yukarıda osa bie, eğer içerinde tek başına birimi 101 ve daha yukarıda oan bir müdahae yok ise, küçük müdahae teminat imiti ve yüzdesi dahiinde kapsam atındadır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı dışında gerçekeşen tedavi gidereri ie Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarında kadrou omayan doktor ücreti, Türk Tabiper Biriği Asgari Ücret Tarifesi ie sınırıdır. Tek anestezi atında birden faza girişimin yapıması ve bunarın hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi hainde igii hastane ve operatör gidereri; topam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edimesi kaydıya her girişim için ayrı TTB birimeri göz önüne aınarak, ağırıkı oarak karşıanır. Sigorta kapsamına girmeyen estetik amaçı bir girişim oduğunda beraberinde yapıan ve sigorta kapsamında oan tedavi gidereri karşıanmamaktadır. MADDE 3 TEMİNAT YÜZDESİ Poiçe teminatarı kapsamındaki her bir giderin %90'ı sigortacı, %10'u ise sigortaı tarafından karşıanacaktır. Sigortaı tarafından karşıanan %10' uk tutarar (sigortaı katıım payı) ie sigortacı tarafından karşıanan tutarar topanarak, yıık teminat imitinden düşüür ve kaan imit hesapanır. MADDE 4 SİGORTA SÜRESİ Sigorta süresi bir yıdır ve sigorta sözeşmesi, poiçede beirtien tariher arasında yürürükte kaır. Sigorta teminatarı, başvurunun Sigortacı tarafından kabu ediip, primin tahsii ve poiçenin düzenenmesi ie yürürüğe girer. MADDE 5 SİGORTAYA KABUL Sigortacı tarafından aksi yazıı oarak kabu edimedikçe, T.C. sınırarı dahiinde ikamet edener sigortaya kabu ediirer. Bu sigorta kapsamına, 14 günükten büyük bebeker ie 40 yaş ve atındaki bireyer dahi ediebiirer. Poiçenin araıksız yenienmesi kaydıya, sigortaının 45 yaşına kadar poiçesini devam ettirmesi mümkündür. Taep edimesi durumunda, sigortaının bakmaka yükümü oduğu evenmemiş çocukarı aynı poiçede 24 yaşına kadar sigorta teminatına dahi ediebiirer. 18 yaşından küçük bireyere, 18 yaşından büyük sigorta ettiren tarafından sigorta yaptırıabiecektir. Sigorta kapsamına kabude, her bir kişi için sağık bidiriminde buunuması gerekidir. Sigortacı bu bidirimin değerendirimesiye, bu kişiyi sigortaya kabu edip etmeme, gereki gördüğü durumarda doktor muayenesine tabi tutma ve ek tetkik isteme hakkına sahiptir. Bir başka sigorta şirketinde sağık sigortası buunan bireyerin, Nazar Boncuğu Sağık Sigorta poiçesine geçiş yapmaarı hainde kazanımış hakarı devam ettirimez. Bireyerin sigorta kapsamına aınabimesi için tamamen sağıkı oması ve aşağıda beirtien hastaıkar ie igii tanı amamış/ tedavi görmemiş omaarı gerekir: Her türü kanser Tüm karaciğer hastaıkarı Feç Refü, Üser, Crohn, Üseratif Koit Epiepsi Hipertansiyon AIDS ve diğer tüm bağışıkık sistem hastaıkarı Ruh ve sinir hastaıkarı Böbrek yetmeziği ve tüm böbrek hastaıkarı Lupus, Sistemik Lupus Eritematozus, Behçet, MS ve diğer sistemik hastaıkar Boyun, be fıtığı ve diğer omurga hastaıkarı Tüm kap ve damar hastaıkarı Beyin ve sinir sistemi hastaıkarı KOAH ve diğer kronik akciğer hastaıkarı Kaıtımsa hastaıkar Kan hastaıkarı Pankreas hastaıkarı Kemik hastaıkarı Şeker hastaığı Romatoid Artrit, Ankiozan Spondiit ve diğer romatizma hastaıkar Kas, bağ dokusu veya diğer ekem hastaıkarı (Poimiyozit, Skeroderma, Myastenia Gravis, Gonartroz, Koksartroz vs.) Doğumsa anomai ve geişim bozukukarı Obezite-Aşırı şişmanık-vke>=35 Not:VKE=Vücut Kite Endeksi=Kio/(Boy x Boy) MADDE 6 PRİMLERİN ÖDENMEMESİ VEYA SİGORTALININ TALEBİ SONUCU İPTAL Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksite ödenmesi kararaştırıdığı takdirde peşinatını, en geç sigorta poiçesinin tesim edidiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Aynı şekide sigorta ettiren, kesin vadeeri poiçe üzerinde beirtien prim taksiterinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşümesi hainde Borçar Kanunu hükümeri uyguanır ve Borçar Kanunun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca herhangi bir mehie gerek kamaksızın poiçe ipta ediir ve teminatar tekrar yürürüğe aınmaz. Sigortaının/sigorta ettirenin poiçenin tanzim tarihinden itibaren ik 30 gün içerisinde ipta taebinde buunması hainde ise; rizikonun gerçekeşmediği durumarda ödenen primer kesintisiz oarak sigortaıya iade ediir. İk 30 gün içerisinde rizikonun gerçekeşmesi durumunda ve bu süreyi aşan tüm ipta taeperinde poiçe başangıç tarihinden itibaren geçen süreye bağı oarak sigortacının hak kazandığı prim tutarı aşağıdaki gibi hesapanır; * 1 gün - 31 gün primin %20'si * 31 gün - 2 ay arası primin %30'u * 2-3 ay arası primin % 50'si * 3-6 ay arası primin % 80'i * 6-12 ay arası ise primin tamamı -2-

7 İpta nedeniye sigortaı/sigorta ettirene iade ediecek tutar, Sigortacının hak ettiği tutar ve ödenen tazminat dikkate aınarak aşağıdaki gibi hesapanır: Sigortaıya ödenen tazminatar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşmıyorsa, sigortaının ödediği primerden, hak kazanıan prim tutarı düşüerek sigortaıya iade ediir. Sigortaıya ödenen tazminatar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşıyor, ancak sigortaının ödediği primeri aş mıyorsa, primerden tazminat tutarı düşüerek sigortaıya iade ediir. Sigortaıya ödenen tazminatar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını ve sigortaının ödediği primeri aşıyorsa prim iadesi yapımaz. Rizikonun gerçekeşmesiye, henüz vadesi gememiş prim taksiterinin, Sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muacce hae geir. MADDE 7 KÖTÜ NİYET SONUCU İPTAL Sigorta kapsamında omayan kişierin teminatardan yararanması veya aie kapsamındaki sigortaıarın sağık gideri begeerini poiçe kapsamındaki diğer sigortaıar adına düzenettirmesi gibi, kötü niyeti hareketerin saptanması durumunda, Sigortacı teminat kapsamında yaptığı sağık gideri ödemeerini geri ama ve poiçeyi prim iadesi yapmaksızın ipta etme hakkına sahiptir. MADDE 8 SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ Sigorta süresinin bitiminden önce karşııkı anaşma ie Sigortacının Risk Kabu Yönetmeiği uyarınca sigortaının en faza 45 yaşına kadar önceki poiçenin bitiş tarihinden itibaren geçeri yeni sözeşme (poiçe) yapıabiir. Yeniemenin en geç önceki poiçenin bitiş tarihinde yapıması gerekidir. Aksi durumda sigortacının, yeni poiçe tanzim ediinceye kadar geçen sürede ouşan riskeri teminat atına amaması veya yenieme hakarının geçeriiğini kadırması söz konusu oabiir. Sigortacı bir yıık sigorta süresi domadan yeni dönem poiçeyi otomatik oarak yenieyip sigorta ettirene gönderebiir. Bu durumda tahsi edien prim, sigortaı/sigorta ettirenin poiçe tesimini takip eden 30 gün içerisinde poiçe iptaini istemesi durumunda, rizikonun gerçekeşmemiş ve sağık giderinin ödenmemiş oması kaydıya, kesinti yapımadan iade ediir. Sigortaının ako veya madde bağımıığının tespit edimesi hainde, Sigortacı poiçeyi yeniememe hakkına sahiptir. Sözeşme yenienirken, Sigortacı tarafından sigortaının ik defa sigorta kapsamına aınmadan önce mevcut oan bir riski veya hastaığı tespit ediirse ek prim uyguanabiir, sigortaıdan sağık bidirimi ve ek tetkiker istenebiir, gereki görüen haerde sigortaı doktor muayenesine tabi tutuabiir ve teminatarda kısıtamaya gidiebiir, sözeşme yenienmeyebiir. Sigortacı, Nazar Boncuğu Sağık Sigortası öze şartarında ve prim tarifesinde değişikik yapabiir, öze şartarda yapıan değişikiker her bir sigortaı için yeni sözeşmenin başangıç tarihinden itibaren geçeri our. Sigortacının, bazı sigortaıarın süregeen rahatsızıkarı için muafiyet uyguaması durumunda, poiçe yeniendiği ve tarafarca hükümsüzüğüne karar verimediği sürece, muafiyet devam edecektir. Sigortaının sözeşmenin yenienmesi sırasında da Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sağık Sigortası Gene Şartarı'nın 6.Maddesinde düzenenen beyan yükümüüğüne uyması şarttır. Primin Tespitine İişkin Kriterer Yapı Kredi Sigorta Nazar Boncuğu Sağık Sigortası fiyatarını bu ürünün geçmiş dönem kuanımı, sigorta süresi, teminat yapısı, teminat imiti gibi kriterere göre beiremektedir. Ayrıca Türk Tabiper Biriği (TTB) asgari ücret tarifesinde yapıan artışar ie sağık kurumarının fiyatarında yapmış odukarı artışar da değerendirmede dikkate aınmaktadır. Hasarsızık indirimi ve kuanım ek primi uyguaması buunmamaktadır. MADDE 9 ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMLARI Nazar Boncuğu Sağık Sigortası teminatarı, Sigortacının Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı'nda geçeridir. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumar istesi poiçe ekinde sigortaıya gönderimektedir. Ayrıca iste hakkında bigi aınmak istendiğinde internet adresine başvuruabiir Sigortaıarın Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarından hizmet aabimesi için poiçe ekinde kendierine uaştırıan TELEMED24 kartarını yanarında buundurmaarı gerekmektedir (TELEMED24 kartarı resimi kimik begesi ie birikte geçeridir). Aksi durumda, sağık gideri sigortaı tarafından karşıandıktan sonra, faturaarın ve ek begeerin Sigortacıya ietierek değerendirimesi söz konusudur. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarında, TELEMED24 kartının kuanıarak Sigortacıdan onay aınması durumunda, sigortaıar poiçe teminatarına ve poiçe öze şartarına uygun oarak sigortaı katıım payı düşüdükten sonra, imiteri dahiinde ödeme yapmadan sağık hizmeti aabiirer. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarındaki yatarak tedavier ve ameiyatardan önce sağık kurumundan temin ediecek Bidirim Formu'nun Sigortacıya yatıştan en geç 24 saat sonrasına kadar ietierek, onay aınması gerekmektedir. Bu nedene sigortaı, hastaneye yattığı gün, kurumun Sigortacıya Bidirim Formu'nu faksamasını sağamaıdır. Poiçe teminat imiteri ve teminat kapsamı dışındaki giderer ie sigortaı katıım payı sigortaı tarafından ödenir. Sigortacı, Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumar Listesinde değişikik yapma hakkını sakı tutar. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarına dahi bir sağık kurumu ie Sigortacı arasındaki sözeşmenin sona ermesi durumunda, bu kurumarda geçeri uyguanan öze uyguamaar (faturaarın doğrudan ödenmesi vb. hizmeter) otomatik oarak son buacaktır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı dışında gerçekeşen sağık gidererini önce kendisi öder ve aşağıdaki maddede beirtien begeere birikte, daha sonra Yapı Kredi Sigorta Gene Müdürüğü Sağık Gider Yönetimi'ne veya Böge Müdürükeri'ne başvurur. MADDE 10 SAĞLIK GİDERİ ÖDEMELERİ Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı'nda Sigortacı tarafından doğrudan karşıanan giderer dışında, sigortaıya sağık giderini gösterir resmi begeer karşıığında ödeme yapıır. Ödemeerde, begeerin asıarı gerekidir. Ayrıca TC Kimik/Yabancı Kimik Numarası ve Vergi Kimik Numarası bigisinin ve hesap numarasının sigortaı tarafından bidirimesi -3-

8 gerekmektedir. Gereki bigi ve begeerin eksiksiz şekide sigortacıya uaşmasından itibaren azami 15 gün içinde sigortacı tarafından gereki inceemeer yapıarak tazminat işemeri tamamanacaktır. Sigortaının 18 yaşından küçük oması hainde tedavi gideri ödemeeri sigortaı adına vei/vasi tarafından açıan hesaba ödenecektir. Ödemeer Yapı Kredi Sigorta Gene Müdürüğü veya Böge Müdürükeri'nde buunan Sağık Gider Yönetimi tarafından sigortaının banka hesap numarasına havae ediir. Sigortaının yazıı oarak banka hesap numarasını bidirmesi ve ödemenin banka hesabına yatırımasıya Sigortacı tamamen ibra edimiş oacaktır. Sağık Sigortası Gene Şartarı Madde 10'un (a) fıkrası gereği teminatarda anatıan imiterin yanı sıra sağık hizmetinin sunuduğu bögede yürürükte oan ve gene seviyeyi aşmayan oarak tanımanan maku giderer, sigorta kapsamındaki teminat imiteri ve şartarı dahiinde karşıanır. Sigorta priminin taksite ödenmesi kararaştırımış ise rizikonun gerçekeşmesi hainde, kaan taksiter muacce our ve sigortaıya ödenecek tazminattan mahsup ediir. Teminat kapsamındaki igii ödemenin yapıabimesi için, aşağıdaki begeerin Sigortacıya ietimesi gerekmektedir. 1. Yatış nedenini gösterir tıbbi rapor, yatış öncesi tanı konumasına yöneik yapıan tetkikerin sonuç raporarı, 2. Dökümü hastane faturaarı, 3. Cerrahi girişimerde ayrıntıı ameiyat raporu, parça aınmışsa patooji sonuç raporu, 4. Sinüzit ameiyatarından önce paranaza sinüs tomografisi ası ayrıca gereki görüdüğü takdirde ikinci doktor görüşü, 5. Epikriz (çıkış özeti) ve yapıan inceemeerin ve tedavierin raporarı, gereki ve mevcut oduğu durumarda aparoskopik/ artroskopik / endoskopik ameiyat kaseti, 6. Her türü adi oayda (trafik kazaarı dahi) müşahede dosyası, adi mercier tarafından ouşturuan her tür bege (trafik kazası tespit tutanağı, adi rapor, adi tutanak, ako raporu vb.), sigortaı beyanı, ehiyet fotokopisi, 7. Kanser rahatsızığına yöneik kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavierinde ayrıntıı panama ve uyguamaya yöneik doktor raporu, 8. Mazeme ve protezerin proforma faturaarı. 9. Mai Suçarı Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayınanan Suç Geirerinin Akanmasının ve Terörün Finansmanının Önenmesine Dair Tedbirer Hakkında yönetmeik (www.masak.gov.tr) gereğince gereki durumarda kimik tespitine iişkin bigi ve begeer. MADDE 11 ALARM MERKEZİ(TELEMED24 HATTI) Sigortaıar, karşıaşabiecekeri aci sağık durumarında, 24 saat hizmet veren Yapı Kredi Sigorta Aarm Merkezi'ne aşağıda beirtien teefondan uaşarak, en kısa sürede ücretsiz kara ambuans hizmetinden yararanabiir. Ayrıca sigortaıar, TELEMED24 Hattı'nı arayarak, 24 saat boyunca aci tıbbi danışmanık hizmeti de aabimektedir. TELEMED24 Hattı : MADDE 12 KONTROL YETKİSİ Sigortacı, gider bidiriminde buunuması durumunda veya sözeşmenin yürürükte oduğu süre içinde gereki gördüğü takdirde, sigortaıyı muayene ettirme hakkına sahiptir. Ayrıca sigorta süresi öncesinde ve sigortaı ounan sürece, sigortaıyı tedavi eden tüm doktor, sağık kuruuşu ve üçüncü şahısardan sigortaının tedavisi hakkında bigi ama ve her türü kayıt kopyaarını isteme hakkına da sahiptir. Sigortaı bu nedenden doayı gerek Sigortacıya ve gerekse tedavisi hakkında bigi ve kayıt kopyaarını veren sağık kuruuşarına karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabu eder. Sigortacı kendi adına, gerçekeşen gidereri inceemek için bağımsız temsicier atayabiir. MADDE 13 SİGORTA PRİMİ Primer, sigortaının yaşı, sağık enfasyonu ve Sigortacının yürürükteki Risk Kabu Yönetmeiği uyarınca poiçedeki teminatar dikkate aınarak hesapanır. Sözeşme başangıç tarihinden sonra aie kapsamında eş ve çocuk ekenmesi taep edidiğinde, Sigortacının igii taebi kabu etmesiye, taep tarihinde yürürükte oan primer aınır. MADDE 14 PRİM ÖDEMELERİ Sigorta priminin tamamı, primin taksite ödenmesi kararaştırımışsa peşinatı ve taksiteri aşağıda beirtien tahsiat araçarı ie ödenebiir. Kredi Kartı İe Yapıan Ödemeer: Poiçe üzerinde yazıı vadeerde, primer, sigortaı veya varsa sigorta ettirenin kredi kartı hesabından tahsi ediir. Hesabın uygun omaması durumunda, Sağık Sigortası Gene Şartarının 8. Maddesi hükümeri uyguanır. Sağık gideri ödemeerinin durdurumaması ve poiçenin ipta edimemesi için, poiçede yazıı prim ödeme tariherinde igii hesaparın uygun omasına dikkat edimeidir. Banka Hesabından Sigorta Primi Tahsiatı (SPT) Sistemi İe Yapıan Ödemeer: Sigortaı veya varsa sigorta ettirenin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'deki vadesiz tasarruf hesabından, sigorta primerinin aınması için bankaya taimat verimesi durumunda, primer bu hesaptan poiçede yazıı prim ödeme tariherinde tahsi ediir. Bu tariherde hesabın uygun omaması durumunda Sağık Sigortası Gene Şartarının 8. Maddesi hükümeri uyguanır. Havae ie Yapıan Ödemeer: Başvuru aşamasında taep ediirse, Sigortacı tarafından poiçe ie birikte gönderien bege ie Sigortacının Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'deki hesabına, prim ödemeeri havae ediebiir. Havae işemi yapıırken sigortaı adı ve poiçe numarası mutaka açıkama böümüne yazdırımaıdır. MADDE 15 TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR Aşağıda sayıan haer, tedavier ve giderer bu poiçede sigorta teminatı dışında tutumuştur ve Sigortacı bunardan doayı yükümüük atına girmez. -4-

9 1- Sağık Sigortası Gene Şartarı Madde 2/a, b, c, d, e, f, g, h'de beirtien haer teminat kapsamı dışındadır. Madde 3/a'da istisna oarak beirtien deprem, se, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sonucu ouşan tedavi gidereri ise TL muafiyete poiçe teminatarı dahiinde ödenecektir. 2- Resmen ian edimiş oan sagın hastaıkar ve karantina. 3- Doğum, hamieik gidereri ve bu nedene gerçekeşebiecek her türü medika, cerrahi işemer ie bunarın kompikasyonarı, küretaj, infertiite, steriite (kısırık), düşük araştırması ve hamieiğin gerçekeşmesinin sağanması ie igii tüm tetkik ve tedavi gidereri (tüp bebek, foikü takibi, serkaj, mikroenjeksiyon, tubopasti v.b), histerosapingografi (HSG), spermiogram, adhezyoizis, varikose, iktidarsızık, peyroni, cinse işev bozukukarı ie igii tüm tetkik ve tedavier (peni protez dahi),her türü doğum kontro yöntemi (hap, kondom vb.) gidereri. 4- AIDS ve AIDS'e bağı hastaıkarın tedavieri, zührevi hastaık tedavieri. 5- Çocuk bakımı, her türü çocuk maması, ora besenme ürüneri, çocuk bezi, biberon, emzik vb. çocuka igii sarf mazemeeri, her türü sünnet gidereri (Phimosis). 6- Her türü estetik ve kozmetik amaçı girişimer (kaza sonucu oanar hariç) ve aynı seansta estetik işeme birikte yapıan diğer girişimer, teenjiektazi, cit hemangiomarına yöneik tedavier, meme büyütme ve küçütme ameiyatarı, nöraterapi, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ie igii ameiyat ve tedavier, refraksiyon kusurarına yöneik müdahaeer (miyopi vb.) ie müdahae öncesi ve sonrasında kuanıan iaçarın gidereri, keratokonus, göz kaymaarı, şaşıık, görme tembeiği, ses ve konuşma terapieri, yüzeyse varis tedavisi (skeroterapi), naza vav ie igii girişimer, aerji aşıarı, bağışıkık sistemini güçendirmeye igii rutin dışı aşı ve iaçar, akupunktur, ayurveda, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, aromaterapi, estetik amaçı aşı ve enjeksiyonar, deri kurumasını ve teremesini öneyen tüm tedavier, kapıca küreri, kapıca ve terma merkezerinde yapıan muayene ve tüm tedavier (fizik tedavi dahi), çamur banyoarı, şifa küreri, saç dökümesi ie igii tetkik, tedavi ve iaç gidereri, obezite ve aşırı zayıfık ie igii tetkik ve tedavier (iaç, diyetisyen ve yağ kite öçüm testeri dahi), anorexia, sigarayı bırakma ie igii tetkik ve tedavier, masaj, diyet, zayıfama merkezeri vb. konuara igii giderer ie estetik ve güzeik merkezeri. 7- Gene ve kişise hijyene yöneik mazeme ve aparatar, iaç niteiği taşımayan kozmetik ürüner, ako, koonya, her türü sabun, şampuan, saç soüsyonu, diş macunu, hidrofi pamuk, termometre, şeker öçme stikeri ve kartuşarı, buz kesesi, sıcak su torbası, vb. yardımcı tıbbi mazemeer, suni tatandırıcı, gözük camı ve çerçevesi, kontakt ens, ens soüsyonarı ve nemendirici amaçı ürüner ie igii giderer. 8- Ako zehirenmesi, akoizm, ako, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuarın kuanımı sonucu doğan rahatsızıkar, kazaar ve yoksunuk sendromu sonucu ouşabiecek her türü gider. 9- Sigortacıya sigortaanırken bidirimiş osa bie poiçe öncesi var oan mauiyet veya hastaığın gerektirdiği ameiyat ve tedavi ie igii giderer ie tüm nüks ve kompikasyonarı. Sigortaıık öncesinde uyguanan ameiyatarın tüm kompikasyonarı (insizyone herni, adhesyon nükser vb.), periyodik oarak devamıık gösteren hastaıkar, motor ve menta geişim bozukuğu, büyüme ve geişme bozukuğu ie igii tüm giderer. İeri yaşarda ortaya çıksa dahi, tüm konjenita (doğuştan geen) hastaıkar ie 7 yaşından küçük çocukardaki kasık fıtığı gidereri, septum deviasyonu, konka ve skoyoz ie igii tüm giderer. Doğumsa anomaier, genetik bozukukar, genetik hastaıkar ve genetik tester ie igii her türü gider. 10- Hastane Hizmeteri Teminatı'nda beirtien durumar dışındaki her türü protez, protez tamireri, ortopedik tabanık, ate, boyunuk, dizik, askı vb., her türü yardımcı ve haricen kuanıan tıbbi mazeme [tekereki iskeme, işitme cihazı, hoter cihazı ve uyku apnesi cihazı (CPAP ve uyku odası dahi) vb.], uyku apnesi dışında her türü nedene bağı horama ie igii tüm tetkik ve tedavier, organ nakinde vericinin ve organın ücreti, kan veren kişiye ait tüm giderer. 11- Ruh ve akı hastaıkarı, psikoterapi, psikiyatrist ve psikoog gidereri ie danışmanık hizmeteri, nöropsikiyatrik tester, tüm psikiyatrik iaçar ve bu iaçarın kuanımına bağı kompikasyonar ie tüm psikiyatrik yatışar, zeka testi ve benzeri tetkiker, geriatrik ve psikososya bozukukar (gece işemeeri vb.) ie igii her türü tanı ve tedavi gider. 12- Sanatoryum, prevantoryum, huzurevi, rehabiitasyon merkezeri vb. uzun sürei bakım sağayan kuruuşardaki hizmet ve tedavi gidereri. Demans, Azheimer ve Parkinson hastaıkarı ie igii tüm gider. 13- Öze hemşire, sağık kuruuşarındaki teefon gidereri, suit oda farkı, tedavi için gereki omayan mazeme vb. idari giderer. 14- Gene sağık kontroü (check-up), doktorun herhangi bir rahatsızığın araştırıması için istediği tetkik ve tanı işemerinde bu rahatsızıka igii omayan geniş kapsamı gene sağık kontroeri, homosistein, metaboik sendrom tanısına yöneik işemer, aievi risk faktöreri nedeniye yapıan taramaar, tıbbi sertifikaar ve sağık raporu hazıranması ie igii giderer, Koroner Arter Kasiyum Skorama Testi ve EBT, PET ie igii tüm giderer. 15- Poiçe öze şartarına göre ödeme kapsamına girmeyen sağık gidereri sonucunda ouşabiecek tüm kompikasyonar. 16- Aşağıda beirtien rahatsızıkara igii tıbbi (medika) veya cerrahi tedavier, poiçenin ik yıında teminat kapsamında değidir: Her türü organ naki (kaza sonucu hariç) ve bunarın kompikasyonarı, her türü tümör, ipom, verrü, nevüs vb. gibi deriye ve mukozaya yöneik yapıan işemer, kist (deri-deri atı, böbrek, vajina vb.), poip ve nodüerin aınması, anorekta hastaıkar (hemoroid, fissür, fistü, pionida sinüs vb), GIS Kanamaarı, divertiküere bağı -5-

10 rahatsızıkar, sfinkterotomi, her türü fıtık, omurga ve disk hastaıkarı (disk hernieri, faset denervasyon, sinir bokajı vb), higroma, haux vagus, trigger finger, ekem rahatsızıkarı (menisküs, bağ ezyonarı, omuz, dirsek, ayak bieği ekemerindeki bağ rahatsızıkarı vb.), rahimyumurtaık ve tüpere igii hastaıkar ve ameiyatar, bartoin kisti, endometriosis, sistorektose, diyaiz, böbrek ve idrar you ameiyatarı ve taşarı (ESWL), mesane rahatsızıkarı, hidrose, meme rahatsızıkarı ve ameiyatarı, sinüzit ve sinüs cerrahisi, bademcik, genizeti, işitme cerrahisi (timpanopasti, kuağa tüp takıması, stapedektomi vb) ve uyku apnesi cerrahisi, katarakt, gokom, keratopasti, prostat (TUR dahi), varis, feç, tiroid ve paratiroid bezi hastaıkarı, safra kesesi, safra taşarı ve safra kanaarı rahatsızıkarı, karaciğer hastaıkarı, karaciğer biyopsisi, kist hidatik, pankreas ve daak hastaıkarı ie igii cerrahi girişimer (kaza sonucu hariç), kap, damar hastaıkarı (koroner anjiyografi, by-pass, anjiopasti, aort disseksiyonu, anevrizmaar dahi), her türü kronik hastaık [hipertansiyon, üser, infamatuar barsak hastaıkarı (üseratif koit, crohn), KOAH, astım, şeker, epiepsi, mutip skeroz, hepatit B, sarkoidoz, nefrit ve tüm romatizma hastaıkar, bağ dokusu hastaıkarı vb.], tanı ve tedaviye yöneik invaziv girişimer (anjio, ERCP vb), artroskopik ve aparoskopik girişimer, kemoterapi, radyoterapi ve kanser tedavisine yöneik diğer giderer. 17- Yapı Kredi Sigorta nın yetkii temsicieri tarafından onayanmış Aci Tıbbi Naki ve Yere Ambuans Hizmeteri kapsamı dışında yapıan tüm uaşım gidereri. 18- Sigortaının tazminat taebinde buunurken yaptığı uaşım, posta, konakama, yurt dışından itha edien iaçarın gümrük masrafarı ve Sigortacı tarafından istenien begeerin hazıranması vb. giderer. 19- Dağcıık ve tırmanma, kano, gökyüzü kayağı,kar kayağı, paraşüt, panör, deta-kanat, baon, sivi havacıık, biniciik, su sporarı, dagıçık, motosiket ve otomobi vb. tehikei sporar, tüm yarışar ie tüm profesyone ve isansı oarak yapıan sporarın sonuçarı ie igii tüm giderer. 20- Aternatif tıp yöntemeri, aternatif tıp merkezerinde yapıan muayene ve tüm tedavi gidereri, Anti Aging Merkezerinde yapıan tüm işemer, biimseiği kanıtanmamış tedavier, deneyse tedavier ve Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneyse aşamada oduğu kabu edien tedaviere igii tüm giderer. 21- Meseki bir sebepten doğan yaraanma ve hastaıkara (iş kazası ve mesek hastaığı) igii oarak yasa yükümüüker sonucu yapıması gereken ödemeer ie başka bir sigorta kurumu ya da üçüncü şahısar tarafından yapıabiecek ödemeer. 22- Sağık kurumarının veya doktorarın uyguadıkarı tedavi veya her türü cerrahi müdahaedeki hataar sonucunda doğacak giderer. 23- Yurt dışında gerçekeşen tüm giderer. 24- Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarında, yatıştan sonraki 24 saat içinde Bidirim Formu'nun ietimediği durumardaki ve on beş günü geçen hastaneye yatışarda on beşinci günden sonra Sigortacının tekrar onayının aınmadığı giderer. 25- T.C.Sağık Bakanığı tarafından ruhsatandırımamış iaç gidereri. 26- Sigorta yıı içinde 180 günü geçen hastanede yatış ve bu süre içinde 90 günü geçen yoğun bakımda yatışa igii tüm giderer. 27- Böbrek ve safra kesesi taşarı anaiz gidereri. 28- Kordon kanı aımı ve sakanması ie igii giderer. 29- Sigortaının ehiyetsiz araç kuanması veya sınıfına uygun ehiyete sahip omadan araç kuanması sırasında gerçekeşen kazaar nedeniye ouşan tedavi gidereri, sigortaının kazadaki kusur durumuna bakımaksızın kapsam dışıdır. 30- Hastanede yatıarak gerçekeşse dahi, tıbben yatışı gerektirmeyen nedenere bağı tüm sağık gidereri ie tedaviye yöneik işem omaksızın gerçekeşen yatışar sonucu ouşan tüm giderer (doktor muayene, iaç, teşhis, fizik tedavi v.b.). 31- Ayakta tedavi kapsamındaki tüm giderer (doktor muayene, iaç, teşhis yöntemeri, fizik tedavi, diş tedavi v.b.) 32- Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarındaki kadrou öğretim üyeerinin uzman doktor ücreti arasındaki fark gidereri. 33- Mevcut tedavi yöntemerinin yerine uyguanan yaygınaşmamış ve/veya tedavinin başarısını arttırdığı kanıtanmamış yeni yöntemer ie mazemeere ait giderer. Robotik cerrahi yöntemiye (Da Vinci gibi) yapıan ameiyatarda, robot kuanım ücreti ve bu yönteme öze oarak kuanıan her türü mazeme gideri. Yeni biyomedika mühendisik - genetik ve biyoteknoojik bazı tedavi ve uyguamaarına ait giderer. MADDE 16 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigorta ettiren / sigortaı tekifname ve bunu tamamayıcı begeerde kendisine soruan soruara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşki eden, rizikonun takdirine etkii oacak hususarı beyan etmeke yükümüdür. Sigorta ettirenin/sigortaının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sağık Sigortası Gene Şartarı'nın 6. Maddesi hükümeri uyguanır. Sigortacı sözeşmeyi yapmama veya yapmış ise cayma hakkına sahiptir. Bu durumda riziko gerçekeşmiş ise sigortaıya tazminat ödenmez. Sigortacı prime hak kazanır. Sağık Sigortası Gene Şartarı Madde 6'ya ek oarak, Sigortacının bu maddedeki hakarı sakı kamak üzere, Sigorta ettiren/sigortaının beyan etmediği hastaıkar sözeşmenin yapımasına enge değise, Sigortacı bu hastaıkarı teminat kapsamına amayabiir veya ek prim aarak teminat kapsamına aabiir. MADDE 17 RÜCU HAKKI Sigortacı, Poiçenin Öze Şartarına ve Sağık Sigortası Gene Şartarına aykırı düşen gidereri ie teminat kapsamı dışında -6-

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir. AKSAĞLIK BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karģılaģacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dıģı tedavisi için gereken masraflarda

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma

Detaylı