Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları"

Transkript

1 Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı

2 Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini, en ekonomik koşuarda ama oanağını Yapı Kredi Sigorta güvencesinde sunuyoruz. Sağık Sigortası Gene Şartarını ve Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarını içeren bu kitapçığın sizeri bigiendireceğini umarak, Şirketimizi seçtiğiniz için teşekkür eder, sağıkı ve mutu güner dieriz. Saygıarımıza, Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Bu kitapçık Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Poiçesi nin ayrımaz bir parçasıdır. Yayın tarihi :

3 İÇİNDEKİLER NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1- Sigorta Konusu... 1 Madde 2- Sigorta Teminatarı... 1 A- Hastane Hizmeteri Teminatı... 1 B- Küçük Müdahae Teminatı... 1 Madde 3- Teminat Yüzdesi... 2 Madde 4- Sigorta Süresi... 2 Madde 5- Sigortaya Kabu... 2 Madde 6- Primerin Ödenmemesi veya Sigortaının Taebi Sonucu İpta... 2 Madde 7- Kötü Niyet Sonucu İpta... 3 Madde 8- Sözeşmenin Yenienmesi... 3 Madde 9- Anaşmaı Sağık Kurumarı... 3 Madde 10- Sağık Gideri Ödemeeri... 3 Madde 11- Aarm Merkezi (Teemed24 Hattı)... 4 Madde 12- Kontro Yetkisi... 4 Madde 13- Sigorta Primi... 4 Madde 14- Prim Ödemeeri... 4 Madde 15- Teminat Kapsamı Dışındaki Durumar... 4 Madde 16- Beyan Yükümüüğü... 6 Madde 17- Rücu Hakkı... 6 Madde 18- Sigorta Ettiren ve/veya Sigortaının Vefatı... 6 Madde 19- Sigorta Süresinin Sona Ermesinden Sonraki Tedavier... 7 Madde 20- Tanımar... 7 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde 1- Teminat Kapsamı Madde 2- Teminat Dışı Kaan Haer Madde 3- Aksine Sözeşme Yoksa Teminat Dışında Kaan Haer Madde 4- Sigortanın Coğrafi Sınırı Madde 5- Sigortanın Başangıcı ve Sonu Madde 6- Sigorta Ettirenin Sözeşme Yapıırken Beyan Yükümüüğü Madde 7- Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümüüğü Madde 8- Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumuuğunun Başaması Madde 9- Rizikonun Gerçekeşmesi Hainde Sigortaının Yükümüükeri Madde 10- Masrafarın Tesbiti Madde 11- Tazminatın Sonuçarı ve Sigortacının Haefiyet Hakkı Madde 12- Müşterek Sigorta Madde 13- Sırarın Sakı Tutuması Madde 14- Tebiğ ve İhbarar Madde 15- Yetkii Mahkeme Madde 16- Zaman Aşımı Madde 17- Öze Şartar... 13

4

5 NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu öze şartar tarihi itibariye düzenenen Nazar Boncuğu Sağık Sigortası poiçeeri için geçeridir. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözeşmesi uyarınca Yapı Kredi Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı oarak geçecektir), sözeşmenin yürürükte oduğu süre içinde, kaza ve hastaık sonucu ouşabiecek, sigortaıya ait gidereri Sağık Sigortası Gene Şartarı ie bu kitapçıkta düzenenen Öze Şartar doğrutusunda ve son durumu gösteren poiçede beirtien teminatar ie imiter dahiinde güvence atına amaktadır. Sigorta teminat kapsamının beirenmesinde son durum poiçesindeki bigier esas aınır. Poiçede beirtien sigorta teminatarı, sadece poiçede yazıı ve adarına Teemed24 kartı düzenenmiş kişier için imiteri ayrı ayrı omak üzere geçeridir. Bunun dışındaki kimseer sigorta teminatarından yararanamazar. Ayrıca, aie kapsamındaki sigortaıar, tedavieri ie igii begeeri poiçe kapsamındaki diğer sigortaıar adına düzenettiremezer. MADDE 2 SİGORTA TEMİNATLARI A. HASTANE HİZMETLERİ TEMİNATI Bu teminat, tıbben gereki oması ve doktorun yatış nedenini ayrıntıı raporunda beirtmesi şartıya; hastanede gerçekeşen yatarak tedavieri, ameiyatarı, öze ve gene şartara uygun oarak güvence atına aır. Hastanede yatarak tedavi sırasında gerçekeşen: hastane odası [tek yatakı standart odanın (suit oda tercih edimesi hainde tüm igii giderer standart oda kadar) günük ücretine kadar], yemek, refakatçi, doktor, iaç, teşhis yöntemeri (tahi, röntgen vb.), ameiyathane, operatör, asistan, anestezist, hemşire (öze hemşire hariç), yoğun bakım, her türü sarf edien mazeme gidereri, poiçede beirtien teminat imiti ve yüzdesi dahiinde kapsam atındadır. Kemoterapi, radyoterapi, diyaiz, koroner angiografi ve böbrek taşı kırma (ESWL) gidereri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yıından itibaren karşıanır. Ayrıca bu işemerin hastanede yatarak yapımasıya igii doktor, oda, refakatçi, iaç, teşhis gidereri de teminat kapsamındadır. Kemoterapi, radyoterapi, diyaiz işemeri öncesi gereki oan kan tetkikeri bu teminat kapsamında değerendiriir. Ancak, tüm ameiyat ve yatarak tedavi işemerinin ardından hastaneden taburcu ounmasından sonraki veya kemoterapi, radyoterapi ie diyaiz işemerini izeyen süreçte hastaığın seyrini takip etmek için yapıan doktor takibi ie kontro tetkikeri bu teminat dışındadır. Ameiyat için zorunu protezerin gidereri (kap kapağı, kaça protezi vb.) bu teminat kapsamında karşıanır. Sigorta başangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, göz, e, ko, bacak ve benzeri suni uzuv gidereri, resmi kurumarca düzenenmiş kaza raporunun ibraz edimesi şartıya, oay başına 5.000TL'ye kadar bu teminat dahiinde karşıanır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarında gerçekeşen, Hastane Hizmeteri Teminatı kapsamındaki giderer, poiçede tanımı teminat imit ve yüzdesi dahiinde karşıanır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı dışında gerçekeşen tedavi gidereri ie Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarında kadrou omayan doktor ücreti, Türk Tabiper Biriği (TTB) Asgari Ücret Tarifesi ie sınırıdır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarı dışında hastane yatak, yemek ve refakatçi gidereri ise günük 100 TL ie sınırı omak üzere karşıanırken, diğer giderer Madde 10 Sağık Gideri Ödemeeri'nde beirtien maku giderer tanımı doğrutusunda karşıanır. Sigorta yıı içinde teminat atına aınan hastanede yatış süresi topam 180 gün oup, norma oda yatışarı bir (1) gün, yoğun bakım yatışı ise iki (2) gün üzerinden hesapanarak, topam yatış süresi oan 180 günden düşüür. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarına verien yatış onayarı süresiz değidir. Verien yatış onayı, yatışın yedi gün içerisinde gerçekeşmesi ve poiçenin yürürükte oması kaydıya geçeridir. Beirtien süreerden sonra hastaneye yatıması durumunda yeniden provizyon aınması gerekidir. On beş günü aşan tüm yatışarda, on beşinci günden sonra ouşan teminat kapsamındaki gidererin karşıanabimesi için, konuya iişkin yeni bir Bidirim Formu gönderierek Sigortacının onayının tekrar aınması gerekmektedir. Tek anestezi atında birden faza ameiyatın yapıması ve bunarın hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi hainde igii hastane ve operatör gidereri; topam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edimesi kaydıya her ameiyat için ayrı TTB birimeri göz önüne aınarak, ağırıkı oarak karşıanır. Ameiyat, sigorta kapsamına girmeyen bir girişim oduğunda beraberinde yapıan ve sigorta kapsamında oan ameiyatın gidereride karşıanmamaktadır. İk sigorta başangıç tarihinden önce mevcut bir rahatsızıka igii bu teminat kapsamındaki gidererde, sigortaı bu rahatsızığını bimiyor osa veya bu rahatsızıka igii tanı poiçe başangıcından önce konumamış osa dahi teminat, sigorta başangıç tarihinden atı ay sonra başar. Madde 15'in 16. bendinde beirtien durumara igii giderer, her ne şekide oursa osun, ik yı ödenmez. (Sağık Sigortası Gene Şartarı 6. maddesi hakarı sakıdır) B. KÜÇÜK MÜDAHALE TEMİNATI Bu teminat, ayakta veya yatarak gerçekeşmiş omasına bakımaksızın, hastanede veya doktor muayenehanesinde tedaviye yöneik oarak yapıan ve Türk Tabiper Biriği Asgari Ücret Tarifesi'nde 100 birime kadar oan girişimere iişkin her türü gider (kırıkara açı uyguaması, derideki yaraarın dikişi, gözden yabancı cisim çıkarıması, mide yıkanması vb.) poiçede beirtien teminat imiti ve yüzdesi dahiinde güvence atına aır. Ayrıca yatış süresi 24 saati aşmayan ameiyatsız tedaviere (gözem/müşahede) ait sağık gidereri, bu teminat kapsamında değerendiriir. Küçük Müdahae kapsamında yapıan işemerde, girişim sırasında kuanıacak mazeme / iaç, ameiyathane, tetkiker ve doktor ücreteri de teminata dahidir. Ancak söz konusu girişimin öncesi ve sonrası yapıabiecek her türü muayene, aboratuar ve radyooji gibi tetkiker ie reçete edien iaçara ait giderer, poiçe kapsamında değidir. -1-

6 Aynı seansta yapıan, birden faza müdahaenin, birimeri topamı 101 ve daha yukarıda osa bie, eğer içerinde tek başına birimi 101 ve daha yukarıda oan bir müdahae yok ise, küçük müdahae teminat imiti ve yüzdesi dahiinde kapsam atındadır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı dışında gerçekeşen tedavi gidereri ie Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarında kadrou omayan doktor ücreti, Türk Tabiper Biriği Asgari Ücret Tarifesi ie sınırıdır. Tek anestezi atında birden faza girişimin yapıması ve bunarın hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi hainde igii hastane ve operatör gidereri; topam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edimesi kaydıya her girişim için ayrı TTB birimeri göz önüne aınarak, ağırıkı oarak karşıanır. Sigorta kapsamına girmeyen estetik amaçı bir girişim oduğunda beraberinde yapıan ve sigorta kapsamında oan tedavi gidereri karşıanmamaktadır. MADDE 3 TEMİNAT YÜZDESİ Poiçe teminatarı kapsamındaki her bir giderin %90'ı sigortacı, %10'u ise sigortaı tarafından karşıanacaktır. Sigortaı tarafından karşıanan %10' uk tutarar (sigortaı katıım payı) ie sigortacı tarafından karşıanan tutarar topanarak, yıık teminat imitinden düşüür ve kaan imit hesapanır. MADDE 4 SİGORTA SÜRESİ Sigorta süresi bir yıdır ve sigorta sözeşmesi, poiçede beirtien tariher arasında yürürükte kaır. Sigorta teminatarı, başvurunun Sigortacı tarafından kabu ediip, primin tahsii ve poiçenin düzenenmesi ie yürürüğe girer. MADDE 5 SİGORTAYA KABUL Sigortacı tarafından aksi yazıı oarak kabu edimedikçe, T.C. sınırarı dahiinde ikamet edener sigortaya kabu ediirer. Bu sigorta kapsamına, 14 günükten büyük bebeker ie 40 yaş ve atındaki bireyer dahi ediebiirer. Poiçenin araıksız yenienmesi kaydıya, sigortaının 45 yaşına kadar poiçesini devam ettirmesi mümkündür. Taep edimesi durumunda, sigortaının bakmaka yükümü oduğu evenmemiş çocukarı aynı poiçede 24 yaşına kadar sigorta teminatına dahi ediebiirer. 18 yaşından küçük bireyere, 18 yaşından büyük sigorta ettiren tarafından sigorta yaptırıabiecektir. Sigorta kapsamına kabude, her bir kişi için sağık bidiriminde buunuması gerekidir. Sigortacı bu bidirimin değerendirimesiye, bu kişiyi sigortaya kabu edip etmeme, gereki gördüğü durumarda doktor muayenesine tabi tutma ve ek tetkik isteme hakkına sahiptir. Bir başka sigorta şirketinde sağık sigortası buunan bireyerin, Nazar Boncuğu Sağık Sigorta poiçesine geçiş yapmaarı hainde kazanımış hakarı devam ettirimez. Bireyerin sigorta kapsamına aınabimesi için tamamen sağıkı oması ve aşağıda beirtien hastaıkar ie igii tanı amamış/ tedavi görmemiş omaarı gerekir: Her türü kanser Tüm karaciğer hastaıkarı Feç Refü, Üser, Crohn, Üseratif Koit Epiepsi Hipertansiyon AIDS ve diğer tüm bağışıkık sistem hastaıkarı Ruh ve sinir hastaıkarı Böbrek yetmeziği ve tüm böbrek hastaıkarı Lupus, Sistemik Lupus Eritematozus, Behçet, MS ve diğer sistemik hastaıkar Boyun, be fıtığı ve diğer omurga hastaıkarı Tüm kap ve damar hastaıkarı Beyin ve sinir sistemi hastaıkarı KOAH ve diğer kronik akciğer hastaıkarı Kaıtımsa hastaıkar Kan hastaıkarı Pankreas hastaıkarı Kemik hastaıkarı Şeker hastaığı Romatoid Artrit, Ankiozan Spondiit ve diğer romatizma hastaıkar Kas, bağ dokusu veya diğer ekem hastaıkarı (Poimiyozit, Skeroderma, Myastenia Gravis, Gonartroz, Koksartroz vs.) Doğumsa anomai ve geişim bozukukarı Obezite-Aşırı şişmanık-vke>=35 Not:VKE=Vücut Kite Endeksi=Kio/(Boy x Boy) MADDE 6 PRİMLERİN ÖDENMEMESİ VEYA SİGORTALININ TALEBİ SONUCU İPTAL Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksite ödenmesi kararaştırıdığı takdirde peşinatını, en geç sigorta poiçesinin tesim edidiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Aynı şekide sigorta ettiren, kesin vadeeri poiçe üzerinde beirtien prim taksiterinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşümesi hainde Borçar Kanunu hükümeri uyguanır ve Borçar Kanunun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca herhangi bir mehie gerek kamaksızın poiçe ipta ediir ve teminatar tekrar yürürüğe aınmaz. Sigortaının/sigorta ettirenin poiçenin tanzim tarihinden itibaren ik 30 gün içerisinde ipta taebinde buunması hainde ise; rizikonun gerçekeşmediği durumarda ödenen primer kesintisiz oarak sigortaıya iade ediir. İk 30 gün içerisinde rizikonun gerçekeşmesi durumunda ve bu süreyi aşan tüm ipta taeperinde poiçe başangıç tarihinden itibaren geçen süreye bağı oarak sigortacının hak kazandığı prim tutarı aşağıdaki gibi hesapanır; * 1 gün - 31 gün primin %20'si * 31 gün - 2 ay arası primin %30'u * 2-3 ay arası primin % 50'si * 3-6 ay arası primin % 80'i * 6-12 ay arası ise primin tamamı -2-

7 İpta nedeniye sigortaı/sigorta ettirene iade ediecek tutar, Sigortacının hak ettiği tutar ve ödenen tazminat dikkate aınarak aşağıdaki gibi hesapanır: Sigortaıya ödenen tazminatar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşmıyorsa, sigortaının ödediği primerden, hak kazanıan prim tutarı düşüerek sigortaıya iade ediir. Sigortaıya ödenen tazminatar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşıyor, ancak sigortaının ödediği primeri aş mıyorsa, primerden tazminat tutarı düşüerek sigortaıya iade ediir. Sigortaıya ödenen tazminatar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını ve sigortaının ödediği primeri aşıyorsa prim iadesi yapımaz. Rizikonun gerçekeşmesiye, henüz vadesi gememiş prim taksiterinin, Sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muacce hae geir. MADDE 7 KÖTÜ NİYET SONUCU İPTAL Sigorta kapsamında omayan kişierin teminatardan yararanması veya aie kapsamındaki sigortaıarın sağık gideri begeerini poiçe kapsamındaki diğer sigortaıar adına düzenettirmesi gibi, kötü niyeti hareketerin saptanması durumunda, Sigortacı teminat kapsamında yaptığı sağık gideri ödemeerini geri ama ve poiçeyi prim iadesi yapmaksızın ipta etme hakkına sahiptir. MADDE 8 SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ Sigorta süresinin bitiminden önce karşııkı anaşma ie Sigortacının Risk Kabu Yönetmeiği uyarınca sigortaının en faza 45 yaşına kadar önceki poiçenin bitiş tarihinden itibaren geçeri yeni sözeşme (poiçe) yapıabiir. Yeniemenin en geç önceki poiçenin bitiş tarihinde yapıması gerekidir. Aksi durumda sigortacının, yeni poiçe tanzim ediinceye kadar geçen sürede ouşan riskeri teminat atına amaması veya yenieme hakarının geçeriiğini kadırması söz konusu oabiir. Sigortacı bir yıık sigorta süresi domadan yeni dönem poiçeyi otomatik oarak yenieyip sigorta ettirene gönderebiir. Bu durumda tahsi edien prim, sigortaı/sigorta ettirenin poiçe tesimini takip eden 30 gün içerisinde poiçe iptaini istemesi durumunda, rizikonun gerçekeşmemiş ve sağık giderinin ödenmemiş oması kaydıya, kesinti yapımadan iade ediir. Sigortaının ako veya madde bağımıığının tespit edimesi hainde, Sigortacı poiçeyi yeniememe hakkına sahiptir. Sözeşme yenienirken, Sigortacı tarafından sigortaının ik defa sigorta kapsamına aınmadan önce mevcut oan bir riski veya hastaığı tespit ediirse ek prim uyguanabiir, sigortaıdan sağık bidirimi ve ek tetkiker istenebiir, gereki görüen haerde sigortaı doktor muayenesine tabi tutuabiir ve teminatarda kısıtamaya gidiebiir, sözeşme yenienmeyebiir. Sigortacı, Nazar Boncuğu Sağık Sigortası öze şartarında ve prim tarifesinde değişikik yapabiir, öze şartarda yapıan değişikiker her bir sigortaı için yeni sözeşmenin başangıç tarihinden itibaren geçeri our. Sigortacının, bazı sigortaıarın süregeen rahatsızıkarı için muafiyet uyguaması durumunda, poiçe yeniendiği ve tarafarca hükümsüzüğüne karar verimediği sürece, muafiyet devam edecektir. Sigortaının sözeşmenin yenienmesi sırasında da Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sağık Sigortası Gene Şartarı'nın 6.Maddesinde düzenenen beyan yükümüüğüne uyması şarttır. Primin Tespitine İişkin Kriterer Yapı Kredi Sigorta Nazar Boncuğu Sağık Sigortası fiyatarını bu ürünün geçmiş dönem kuanımı, sigorta süresi, teminat yapısı, teminat imiti gibi kriterere göre beiremektedir. Ayrıca Türk Tabiper Biriği (TTB) asgari ücret tarifesinde yapıan artışar ie sağık kurumarının fiyatarında yapmış odukarı artışar da değerendirmede dikkate aınmaktadır. Hasarsızık indirimi ve kuanım ek primi uyguaması buunmamaktadır. MADDE 9 ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMLARI Nazar Boncuğu Sağık Sigortası teminatarı, Sigortacının Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı'nda geçeridir. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumar istesi poiçe ekinde sigortaıya gönderimektedir. Ayrıca iste hakkında bigi aınmak istendiğinde internet adresine başvuruabiir Sigortaıarın Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarından hizmet aabimesi için poiçe ekinde kendierine uaştırıan TELEMED24 kartarını yanarında buundurmaarı gerekmektedir (TELEMED24 kartarı resimi kimik begesi ie birikte geçeridir). Aksi durumda, sağık gideri sigortaı tarafından karşıandıktan sonra, faturaarın ve ek begeerin Sigortacıya ietierek değerendirimesi söz konusudur. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarında, TELEMED24 kartının kuanıarak Sigortacıdan onay aınması durumunda, sigortaıar poiçe teminatarına ve poiçe öze şartarına uygun oarak sigortaı katıım payı düşüdükten sonra, imiteri dahiinde ödeme yapmadan sağık hizmeti aabiirer. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarındaki yatarak tedavier ve ameiyatardan önce sağık kurumundan temin ediecek Bidirim Formu'nun Sigortacıya yatıştan en geç 24 saat sonrasına kadar ietierek, onay aınması gerekmektedir. Bu nedene sigortaı, hastaneye yattığı gün, kurumun Sigortacıya Bidirim Formu'nu faksamasını sağamaıdır. Poiçe teminat imiteri ve teminat kapsamı dışındaki giderer ie sigortaı katıım payı sigortaı tarafından ödenir. Sigortacı, Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumar Listesinde değişikik yapma hakkını sakı tutar. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarına dahi bir sağık kurumu ie Sigortacı arasındaki sözeşmenin sona ermesi durumunda, bu kurumarda geçeri uyguanan öze uyguamaar (faturaarın doğrudan ödenmesi vb. hizmeter) otomatik oarak son buacaktır. Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı dışında gerçekeşen sağık gidererini önce kendisi öder ve aşağıdaki maddede beirtien begeere birikte, daha sonra Yapı Kredi Sigorta Gene Müdürüğü Sağık Gider Yönetimi'ne veya Böge Müdürükeri'ne başvurur. MADDE 10 SAĞLIK GİDERİ ÖDEMELERİ Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarı'nda Sigortacı tarafından doğrudan karşıanan giderer dışında, sigortaıya sağık giderini gösterir resmi begeer karşıığında ödeme yapıır. Ödemeerde, begeerin asıarı gerekidir. Ayrıca TC Kimik/Yabancı Kimik Numarası ve Vergi Kimik Numarası bigisinin ve hesap numarasının sigortaı tarafından bidirimesi -3-

8 gerekmektedir. Gereki bigi ve begeerin eksiksiz şekide sigortacıya uaşmasından itibaren azami 15 gün içinde sigortacı tarafından gereki inceemeer yapıarak tazminat işemeri tamamanacaktır. Sigortaının 18 yaşından küçük oması hainde tedavi gideri ödemeeri sigortaı adına vei/vasi tarafından açıan hesaba ödenecektir. Ödemeer Yapı Kredi Sigorta Gene Müdürüğü veya Böge Müdürükeri'nde buunan Sağık Gider Yönetimi tarafından sigortaının banka hesap numarasına havae ediir. Sigortaının yazıı oarak banka hesap numarasını bidirmesi ve ödemenin banka hesabına yatırımasıya Sigortacı tamamen ibra edimiş oacaktır. Sağık Sigortası Gene Şartarı Madde 10'un (a) fıkrası gereği teminatarda anatıan imiterin yanı sıra sağık hizmetinin sunuduğu bögede yürürükte oan ve gene seviyeyi aşmayan oarak tanımanan maku giderer, sigorta kapsamındaki teminat imiteri ve şartarı dahiinde karşıanır. Sigorta priminin taksite ödenmesi kararaştırımış ise rizikonun gerçekeşmesi hainde, kaan taksiter muacce our ve sigortaıya ödenecek tazminattan mahsup ediir. Teminat kapsamındaki igii ödemenin yapıabimesi için, aşağıdaki begeerin Sigortacıya ietimesi gerekmektedir. 1. Yatış nedenini gösterir tıbbi rapor, yatış öncesi tanı konumasına yöneik yapıan tetkikerin sonuç raporarı, 2. Dökümü hastane faturaarı, 3. Cerrahi girişimerde ayrıntıı ameiyat raporu, parça aınmışsa patooji sonuç raporu, 4. Sinüzit ameiyatarından önce paranaza sinüs tomografisi ası ayrıca gereki görüdüğü takdirde ikinci doktor görüşü, 5. Epikriz (çıkış özeti) ve yapıan inceemeerin ve tedavierin raporarı, gereki ve mevcut oduğu durumarda aparoskopik/ artroskopik / endoskopik ameiyat kaseti, 6. Her türü adi oayda (trafik kazaarı dahi) müşahede dosyası, adi mercier tarafından ouşturuan her tür bege (trafik kazası tespit tutanağı, adi rapor, adi tutanak, ako raporu vb.), sigortaı beyanı, ehiyet fotokopisi, 7. Kanser rahatsızığına yöneik kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavierinde ayrıntıı panama ve uyguamaya yöneik doktor raporu, 8. Mazeme ve protezerin proforma faturaarı. 9. Mai Suçarı Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayınanan Suç Geirerinin Akanmasının ve Terörün Finansmanının Önenmesine Dair Tedbirer Hakkında yönetmeik ( gereğince gereki durumarda kimik tespitine iişkin bigi ve begeer. MADDE 11 ALARM MERKEZİ(TELEMED24 HATTI) Sigortaıar, karşıaşabiecekeri aci sağık durumarında, 24 saat hizmet veren Yapı Kredi Sigorta Aarm Merkezi'ne aşağıda beirtien teefondan uaşarak, en kısa sürede ücretsiz kara ambuans hizmetinden yararanabiir. Ayrıca sigortaıar, TELEMED24 Hattı'nı arayarak, 24 saat boyunca aci tıbbi danışmanık hizmeti de aabimektedir. TELEMED24 Hattı : MADDE 12 KONTROL YETKİSİ Sigortacı, gider bidiriminde buunuması durumunda veya sözeşmenin yürürükte oduğu süre içinde gereki gördüğü takdirde, sigortaıyı muayene ettirme hakkına sahiptir. Ayrıca sigorta süresi öncesinde ve sigortaı ounan sürece, sigortaıyı tedavi eden tüm doktor, sağık kuruuşu ve üçüncü şahısardan sigortaının tedavisi hakkında bigi ama ve her türü kayıt kopyaarını isteme hakkına da sahiptir. Sigortaı bu nedenden doayı gerek Sigortacıya ve gerekse tedavisi hakkında bigi ve kayıt kopyaarını veren sağık kuruuşarına karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabu eder. Sigortacı kendi adına, gerçekeşen gidereri inceemek için bağımsız temsicier atayabiir. MADDE 13 SİGORTA PRİMİ Primer, sigortaının yaşı, sağık enfasyonu ve Sigortacının yürürükteki Risk Kabu Yönetmeiği uyarınca poiçedeki teminatar dikkate aınarak hesapanır. Sözeşme başangıç tarihinden sonra aie kapsamında eş ve çocuk ekenmesi taep edidiğinde, Sigortacının igii taebi kabu etmesiye, taep tarihinde yürürükte oan primer aınır. MADDE 14 PRİM ÖDEMELERİ Sigorta priminin tamamı, primin taksite ödenmesi kararaştırımışsa peşinatı ve taksiteri aşağıda beirtien tahsiat araçarı ie ödenebiir. Kredi Kartı İe Yapıan Ödemeer: Poiçe üzerinde yazıı vadeerde, primer, sigortaı veya varsa sigorta ettirenin kredi kartı hesabından tahsi ediir. Hesabın uygun omaması durumunda, Sağık Sigortası Gene Şartarının 8. Maddesi hükümeri uyguanır. Sağık gideri ödemeerinin durdurumaması ve poiçenin ipta edimemesi için, poiçede yazıı prim ödeme tariherinde igii hesaparın uygun omasına dikkat edimeidir. Banka Hesabından Sigorta Primi Tahsiatı (SPT) Sistemi İe Yapıan Ödemeer: Sigortaı veya varsa sigorta ettirenin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'deki vadesiz tasarruf hesabından, sigorta primerinin aınması için bankaya taimat verimesi durumunda, primer bu hesaptan poiçede yazıı prim ödeme tariherinde tahsi ediir. Bu tariherde hesabın uygun omaması durumunda Sağık Sigortası Gene Şartarının 8. Maddesi hükümeri uyguanır. Havae ie Yapıan Ödemeer: Başvuru aşamasında taep ediirse, Sigortacı tarafından poiçe ie birikte gönderien bege ie Sigortacının Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'deki hesabına, prim ödemeeri havae ediebiir. Havae işemi yapıırken sigortaı adı ve poiçe numarası mutaka açıkama böümüne yazdırımaıdır. MADDE 15 TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR Aşağıda sayıan haer, tedavier ve giderer bu poiçede sigorta teminatı dışında tutumuştur ve Sigortacı bunardan doayı yükümüük atına girmez. -4-

9 1- Sağık Sigortası Gene Şartarı Madde 2/a, b, c, d, e, f, g, h'de beirtien haer teminat kapsamı dışındadır. Madde 3/a'da istisna oarak beirtien deprem, se, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sonucu ouşan tedavi gidereri ise TL muafiyete poiçe teminatarı dahiinde ödenecektir. 2- Resmen ian edimiş oan sagın hastaıkar ve karantina. 3- Doğum, hamieik gidereri ve bu nedene gerçekeşebiecek her türü medika, cerrahi işemer ie bunarın kompikasyonarı, küretaj, infertiite, steriite (kısırık), düşük araştırması ve hamieiğin gerçekeşmesinin sağanması ie igii tüm tetkik ve tedavi gidereri (tüp bebek, foikü takibi, serkaj, mikroenjeksiyon, tubopasti v.b), histerosapingografi (HSG), spermiogram, adhezyoizis, varikose, iktidarsızık, peyroni, cinse işev bozukukarı ie igii tüm tetkik ve tedavier (peni protez dahi),her türü doğum kontro yöntemi (hap, kondom vb.) gidereri. 4- AIDS ve AIDS'e bağı hastaıkarın tedavieri, zührevi hastaık tedavieri. 5- Çocuk bakımı, her türü çocuk maması, ora besenme ürüneri, çocuk bezi, biberon, emzik vb. çocuka igii sarf mazemeeri, her türü sünnet gidereri (Phimosis). 6- Her türü estetik ve kozmetik amaçı girişimer (kaza sonucu oanar hariç) ve aynı seansta estetik işeme birikte yapıan diğer girişimer, teenjiektazi, cit hemangiomarına yöneik tedavier, meme büyütme ve küçütme ameiyatarı, nöraterapi, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ie igii ameiyat ve tedavier, refraksiyon kusurarına yöneik müdahaeer (miyopi vb.) ie müdahae öncesi ve sonrasında kuanıan iaçarın gidereri, keratokonus, göz kaymaarı, şaşıık, görme tembeiği, ses ve konuşma terapieri, yüzeyse varis tedavisi (skeroterapi), naza vav ie igii girişimer, aerji aşıarı, bağışıkık sistemini güçendirmeye igii rutin dışı aşı ve iaçar, akupunktur, ayurveda, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, aromaterapi, estetik amaçı aşı ve enjeksiyonar, deri kurumasını ve teremesini öneyen tüm tedavier, kapıca küreri, kapıca ve terma merkezerinde yapıan muayene ve tüm tedavier (fizik tedavi dahi), çamur banyoarı, şifa küreri, saç dökümesi ie igii tetkik, tedavi ve iaç gidereri, obezite ve aşırı zayıfık ie igii tetkik ve tedavier (iaç, diyetisyen ve yağ kite öçüm testeri dahi), anorexia, sigarayı bırakma ie igii tetkik ve tedavier, masaj, diyet, zayıfama merkezeri vb. konuara igii giderer ie estetik ve güzeik merkezeri. 7- Gene ve kişise hijyene yöneik mazeme ve aparatar, iaç niteiği taşımayan kozmetik ürüner, ako, koonya, her türü sabun, şampuan, saç soüsyonu, diş macunu, hidrofi pamuk, termometre, şeker öçme stikeri ve kartuşarı, buz kesesi, sıcak su torbası, vb. yardımcı tıbbi mazemeer, suni tatandırıcı, gözük camı ve çerçevesi, kontakt ens, ens soüsyonarı ve nemendirici amaçı ürüner ie igii giderer. 8- Ako zehirenmesi, akoizm, ako, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuarın kuanımı sonucu doğan rahatsızıkar, kazaar ve yoksunuk sendromu sonucu ouşabiecek her türü gider. 9- Sigortacıya sigortaanırken bidirimiş osa bie poiçe öncesi var oan mauiyet veya hastaığın gerektirdiği ameiyat ve tedavi ie igii giderer ie tüm nüks ve kompikasyonarı. Sigortaıık öncesinde uyguanan ameiyatarın tüm kompikasyonarı (insizyone herni, adhesyon nükser vb.), periyodik oarak devamıık gösteren hastaıkar, motor ve menta geişim bozukuğu, büyüme ve geişme bozukuğu ie igii tüm giderer. İeri yaşarda ortaya çıksa dahi, tüm konjenita (doğuştan geen) hastaıkar ie 7 yaşından küçük çocukardaki kasık fıtığı gidereri, septum deviasyonu, konka ve skoyoz ie igii tüm giderer. Doğumsa anomaier, genetik bozukukar, genetik hastaıkar ve genetik tester ie igii her türü gider. 10- Hastane Hizmeteri Teminatı'nda beirtien durumar dışındaki her türü protez, protez tamireri, ortopedik tabanık, ate, boyunuk, dizik, askı vb., her türü yardımcı ve haricen kuanıan tıbbi mazeme [tekereki iskeme, işitme cihazı, hoter cihazı ve uyku apnesi cihazı (CPAP ve uyku odası dahi) vb.], uyku apnesi dışında her türü nedene bağı horama ie igii tüm tetkik ve tedavier, organ nakinde vericinin ve organın ücreti, kan veren kişiye ait tüm giderer. 11- Ruh ve akı hastaıkarı, psikoterapi, psikiyatrist ve psikoog gidereri ie danışmanık hizmeteri, nöropsikiyatrik tester, tüm psikiyatrik iaçar ve bu iaçarın kuanımına bağı kompikasyonar ie tüm psikiyatrik yatışar, zeka testi ve benzeri tetkiker, geriatrik ve psikososya bozukukar (gece işemeeri vb.) ie igii her türü tanı ve tedavi gider. 12- Sanatoryum, prevantoryum, huzurevi, rehabiitasyon merkezeri vb. uzun sürei bakım sağayan kuruuşardaki hizmet ve tedavi gidereri. Demans, Azheimer ve Parkinson hastaıkarı ie igii tüm gider. 13- Öze hemşire, sağık kuruuşarındaki teefon gidereri, suit oda farkı, tedavi için gereki omayan mazeme vb. idari giderer. 14- Gene sağık kontroü (check-up), doktorun herhangi bir rahatsızığın araştırıması için istediği tetkik ve tanı işemerinde bu rahatsızıka igii omayan geniş kapsamı gene sağık kontroeri, homosistein, metaboik sendrom tanısına yöneik işemer, aievi risk faktöreri nedeniye yapıan taramaar, tıbbi sertifikaar ve sağık raporu hazıranması ie igii giderer, Koroner Arter Kasiyum Skorama Testi ve EBT, PET ie igii tüm giderer. 15- Poiçe öze şartarına göre ödeme kapsamına girmeyen sağık gidereri sonucunda ouşabiecek tüm kompikasyonar. 16- Aşağıda beirtien rahatsızıkara igii tıbbi (medika) veya cerrahi tedavier, poiçenin ik yıında teminat kapsamında değidir: Her türü organ naki (kaza sonucu hariç) ve bunarın kompikasyonarı, her türü tümör, ipom, verrü, nevüs vb. gibi deriye ve mukozaya yöneik yapıan işemer, kist (deri-deri atı, böbrek, vajina vb.), poip ve nodüerin aınması, anorekta hastaıkar (hemoroid, fissür, fistü, pionida sinüs vb), GIS Kanamaarı, divertiküere bağı -5-

10 rahatsızıkar, sfinkterotomi, her türü fıtık, omurga ve disk hastaıkarı (disk hernieri, faset denervasyon, sinir bokajı vb), higroma, haux vagus, trigger finger, ekem rahatsızıkarı (menisküs, bağ ezyonarı, omuz, dirsek, ayak bieği ekemerindeki bağ rahatsızıkarı vb.), rahimyumurtaık ve tüpere igii hastaıkar ve ameiyatar, bartoin kisti, endometriosis, sistorektose, diyaiz, böbrek ve idrar you ameiyatarı ve taşarı (ESWL), mesane rahatsızıkarı, hidrose, meme rahatsızıkarı ve ameiyatarı, sinüzit ve sinüs cerrahisi, bademcik, genizeti, işitme cerrahisi (timpanopasti, kuağa tüp takıması, stapedektomi vb) ve uyku apnesi cerrahisi, katarakt, gokom, keratopasti, prostat (TUR dahi), varis, feç, tiroid ve paratiroid bezi hastaıkarı, safra kesesi, safra taşarı ve safra kanaarı rahatsızıkarı, karaciğer hastaıkarı, karaciğer biyopsisi, kist hidatik, pankreas ve daak hastaıkarı ie igii cerrahi girişimer (kaza sonucu hariç), kap, damar hastaıkarı (koroner anjiyografi, by-pass, anjiopasti, aort disseksiyonu, anevrizmaar dahi), her türü kronik hastaık [hipertansiyon, üser, infamatuar barsak hastaıkarı (üseratif koit, crohn), KOAH, astım, şeker, epiepsi, mutip skeroz, hepatit B, sarkoidoz, nefrit ve tüm romatizma hastaıkar, bağ dokusu hastaıkarı vb.], tanı ve tedaviye yöneik invaziv girişimer (anjio, ERCP vb), artroskopik ve aparoskopik girişimer, kemoterapi, radyoterapi ve kanser tedavisine yöneik diğer giderer. 17- Yapı Kredi Sigorta nın yetkii temsicieri tarafından onayanmış Aci Tıbbi Naki ve Yere Ambuans Hizmeteri kapsamı dışında yapıan tüm uaşım gidereri. 18- Sigortaının tazminat taebinde buunurken yaptığı uaşım, posta, konakama, yurt dışından itha edien iaçarın gümrük masrafarı ve Sigortacı tarafından istenien begeerin hazıranması vb. giderer. 19- Dağcıık ve tırmanma, kano, gökyüzü kayağı,kar kayağı, paraşüt, panör, deta-kanat, baon, sivi havacıık, biniciik, su sporarı, dagıçık, motosiket ve otomobi vb. tehikei sporar, tüm yarışar ie tüm profesyone ve isansı oarak yapıan sporarın sonuçarı ie igii tüm giderer. 20- Aternatif tıp yöntemeri, aternatif tıp merkezerinde yapıan muayene ve tüm tedavi gidereri, Anti Aging Merkezerinde yapıan tüm işemer, biimseiği kanıtanmamış tedavier, deneyse tedavier ve Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneyse aşamada oduğu kabu edien tedaviere igii tüm giderer. 21- Meseki bir sebepten doğan yaraanma ve hastaıkara (iş kazası ve mesek hastaığı) igii oarak yasa yükümüüker sonucu yapıması gereken ödemeer ie başka bir sigorta kurumu ya da üçüncü şahısar tarafından yapıabiecek ödemeer. 22- Sağık kurumarının veya doktorarın uyguadıkarı tedavi veya her türü cerrahi müdahaedeki hataar sonucunda doğacak giderer. 23- Yurt dışında gerçekeşen tüm giderer. 24- Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarında, yatıştan sonraki 24 saat içinde Bidirim Formu'nun ietimediği durumardaki ve on beş günü geçen hastaneye yatışarda on beşinci günden sonra Sigortacının tekrar onayının aınmadığı giderer. 25- T.C.Sağık Bakanığı tarafından ruhsatandırımamış iaç gidereri. 26- Sigorta yıı içinde 180 günü geçen hastanede yatış ve bu süre içinde 90 günü geçen yoğun bakımda yatışa igii tüm giderer. 27- Böbrek ve safra kesesi taşarı anaiz gidereri. 28- Kordon kanı aımı ve sakanması ie igii giderer. 29- Sigortaının ehiyetsiz araç kuanması veya sınıfına uygun ehiyete sahip omadan araç kuanması sırasında gerçekeşen kazaar nedeniye ouşan tedavi gidereri, sigortaının kazadaki kusur durumuna bakımaksızın kapsam dışıdır. 30- Hastanede yatıarak gerçekeşse dahi, tıbben yatışı gerektirmeyen nedenere bağı tüm sağık gidereri ie tedaviye yöneik işem omaksızın gerçekeşen yatışar sonucu ouşan tüm giderer (doktor muayene, iaç, teşhis, fizik tedavi v.b.). 31- Ayakta tedavi kapsamındaki tüm giderer (doktor muayene, iaç, teşhis yöntemeri, fizik tedavi, diş tedavi v.b.) 32- Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık kurumarındaki kadrou öğretim üyeerinin uzman doktor ücreti arasındaki fark gidereri. 33- Mevcut tedavi yöntemerinin yerine uyguanan yaygınaşmamış ve/veya tedavinin başarısını arttırdığı kanıtanmamış yeni yöntemer ie mazemeere ait giderer. Robotik cerrahi yöntemiye (Da Vinci gibi) yapıan ameiyatarda, robot kuanım ücreti ve bu yönteme öze oarak kuanıan her türü mazeme gideri. Yeni biyomedika mühendisik - genetik ve biyoteknoojik bazı tedavi ve uyguamaarına ait giderer. MADDE 16 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigorta ettiren / sigortaı tekifname ve bunu tamamayıcı begeerde kendisine soruan soruara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşki eden, rizikonun takdirine etkii oacak hususarı beyan etmeke yükümüdür. Sigorta ettirenin/sigortaının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sağık Sigortası Gene Şartarı'nın 6. Maddesi hükümeri uyguanır. Sigortacı sözeşmeyi yapmama veya yapmış ise cayma hakkına sahiptir. Bu durumda riziko gerçekeşmiş ise sigortaıya tazminat ödenmez. Sigortacı prime hak kazanır. Sağık Sigortası Gene Şartarı Madde 6'ya ek oarak, Sigortacının bu maddedeki hakarı sakı kamak üzere, Sigorta ettiren/sigortaının beyan etmediği hastaıkar sözeşmenin yapımasına enge değise, Sigortacı bu hastaıkarı teminat kapsamına amayabiir veya ek prim aarak teminat kapsamına aabiir. MADDE 17 RÜCU HAKKI Sigortacı, Poiçenin Öze Şartarına ve Sağık Sigortası Gene Şartarına aykırı düşen gidereri ie teminat kapsamı dışında -6-

11 yapıan ödemeeri sigortaıdan fer'ieri ie birikte tahsi etme hakkına sahiptir. MADDE 18 SİGORTA ETTİREN VE/VEYA SİGORTALININ VEFATI a. Sigorta Ettirenin vefatı: Sigorta ettirenin vefatı durumunda sigorta sözeşmesi hükümsüz kaır. Sigorta ettiren ie poiçede yer aan sigortaı/sigortaıarın farkı omaarı durumunda ve sigortaı/sigortaıarın, sigorta ettireni değiştirerek poiçeyi sürdürmek istemeeri hainde sigorta ettirenin kanuni variserinin yazıı onayı ie sigorta ettiren değiştirierek poiçe devam ettiriir. Poiçenin devam ettirimesi taebi ve sigorta ettirenin kanuni variserinin bu konuda onayının omaması hainde sigortacının sorumuuğunun devam ettiği süreye karşıık geen prim, gün esası üzerinden hesap edierek fazası sigorta ettirenin yasa variserine iade ediir. Ancak sigorta konusuna iişkin risk gerçekeşmişse vadesi gememiş prim taksiterinin sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muacce hae geir ve iade ediecek prime mahsup ediir. Sigorta ettiren ie sigortaının aynı kişi omaarı ve poiçede başka bireyerin (eş, çocuk) buunmaması durumunda, sigorta ettiren/sigortaının vefatı hainde sigorta sözeşmesi hükümsüz kaır. Sigortacının sorumuuğunun devam ettiği süreye karşıık geen prim, gün esası üzerinden hesap edierek fazası sigorta ettirenin kanuni variserine iade ediir. Ancak sigorta konusuna iişkin risk gerçekeşmişse vadesi gememiş prim taksiterinin sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muacce hae geir ve iade ediecek prime mahsup ediir. Sigorta ettiren ie sigortaının aynı kişi omaarı ve poiçede başka bireyerin (eş, çocuk) buunması durumunda, sigorta ettiren/sigortaının vefatı hainde, poiçede yer aan diğer sigortaıar sigortaıığa devam etmek istiyorarsa mevcut poiçe ipta edierek, vefat eden bireye ait sigortacının sorumuuğunun devam ettiği süreye karşıık geen prim gün esası üzerinden hesap edierek, fazası sigorta ettirenin yasa variserine iade ediir ve bitiş tarihi aynı oan ikinci poiçe üzerinde eş ve çocuğun sigortaıığı devam ettiriir. Ancak sigorta konusuna iişkin risk gerçekeşmişse vadesi gememiş prim taksiterinin sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muacce hae geir ve iade ediecek prime mahsup ediir. b. Sigortaı/sigortaıarın vefatı: Birden faza kişinin sigortaı buunduğu poiçeerde, sigortaıardan birinin vefatı hainde, vefat eden bireye ait sigortacının sorumuuğunun devam ettiği süreye karşıık geen prim, gün esası üzerinden hesap edierek fazası sigorta ettirene iade ediir, poiçe devam eder. Rizikonun gerçekeşmesiye henüz vadesi gememiş prim taksiterinin sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muacce hae geir ve iade ediecek prime mahsup ediir. Poiçede vefat eden sigortaının dışında başka birey yoksa poiçe hükümsüz kaır. Sigortacının sorumuuğunun devam ettiği süreye karşıık geen prim, gün esası üzerinden hesap edierek fazası sigorta ettirene iade ediir. Rizikonun gerçekeşmesiye henüz vadesi gememiş prim taksiterinin sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muacce hae geir ve iade ediecek prime mahsup ediir. Vefat eden sigortaıya ait ödenmemiş sağık gidereri varsa ödenebimesi için veraset ve vergiye iişkin evrakarın, sigortaının kanuni variseri tarafından Sigortacıya ietimesi gerekir. MADDE 19 SİGORTA SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ TEDAVİLER Sigorta süresinin sona ermesi ve yeni bir sözeşmenin yapımaması durumunda, sona erme tarihinden önce Sigortacıya bidirien ve kabu gören sağık durumarı için, teminat imiteri ve öze şartara tabi omak şartıya, hastanede yatarak tedavi gören sigortaı için teminat tedavi sonuna kadar devam eder. Ancak bu süre hiçbir şekide poiçenin sona erme tarihinden itibaren 10 günü geçemez. MADDE 20 TANIMLAR ALTERNATİF TIP: Geenekse tıp dışında Akupunktur, Çin tedavisi, homeoterapi, ayurveda, bitkise tedavi, biyoenerji vb. gibi batı medika sistemi tarafından henüz kabu görmemiş teknik yöntemer ve disipiner. ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU: Yapı Kredi Sigorta A.Ş ie anaşmaı oan ve bu anaşma gereğince, sigortaıarın kartarını kuanarak veya Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'den provizyon aarak sigortaı katıım payı düştükten sonra imiteri dahiinde ücret ödemeden hizmet aabidikeri hastaneeridir. Anaşmaı kurumarda herhangi bir nedene sigortaıarın gidererini kendierinin karşıaması hainde Anaşmaı Sağık kuruuşunun Yapı Kredi Sigorta A.Ş. için beirediği fiyat indirimeri uyguanır. AYAKTA TEDAVİ: Tanı ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği haerde yapıan doktor muayene, iaç, teşhis yöntemeri gibi tedavierdir. BAŞVURU FORMU ve BİLGİLENDİRME FORMU: Sigortaı adayına ait bigieri ve istenen teminatarı, prim ödeme panını içeren ve gerek sözeşmenin müzakeresi gerekse kuruması sırasında sözeşmenin konusu, teminatarı ve diğer özeikeri hakkında ouşabiecek bigi eksikikerinin giderimesi ie sözeşmenin devamı sırasında ortaya çıkabiecek ve sözeşmenin işeyişi ie igii oarak sigorta ettireni, sigortaı etkieyebiecek niteikteki değişikik ve geişmeerden igiierin haberdar ediebimesini teminen sigortacı tarafından verien bigieri içeren ve sigorta ettiren tarafından imzaanması gereken sigortaya başvuru ve bigiendirme formudur. Bu form, sigortacı için bir tekif niteiğindedir; bu formun doduruması sözeşme iişkisinin başadığı anamına gememekte oup, değerendirme sonucu primin (veya peşinatın) tahsii ie poiçe tanzim ediir. BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigorta ettirenin, sigorta sözeşmesi için yapıan başvuru -7-

12 sırasında, sigortaı adayarının mevcut tüm rahatsızıkarını veya rizikonun takdirine etkii oacak hususarı, eksiksiz ve yazıı bidirmesi gerekiiğidir. BİLDİRİM FORMU Anaşmaı kurumarda yatarak tedavi görecek veya operasyon geçirecek sigortaının ve işemi gerçekeştirecek doktorun dodurması gereken formdur. HASTANEDE YATIŞI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR Ayakta tedavi ie tespit/tedavi ediebiecek ve gözem atında buunmayı gerektirmeyen durumar. İSTİSNALAR Sağık Sigortası Gene Şartarı ve poiçe öze şartarında tanımı buunan ve teminat atına aınmayan, sigorta şirketinin ödeme yapmadığı gidererdir. İLK YIL İSTİSNALARI Sigortacı tarafından beirenen ve poiçe öze şartarında beirtien, sigortaıığın sadece ik yıında teminat kapsamı dışındaki hastaıkardır. Bu hastaıkarın geişme süreci veya neden oabiecek faktörerin ouşumu uzun bir periyot gerektirebimektedir. KADROLU OLMAYAN DOKTOR Tedaviyi gerçekeştirdiği anaşmaı sağık kuruuşunun kadrosunda resmi oarak görevi omayan doktordur. KAZA Ani ve harici bir oayın etkisi ie sigortaının iradesi dışında fizikse bir etki atında kamasıdır. KOMPLİKASYON Bir hastaığın seyri, tedavisi sırasında veya sonrasında bu hastaıka bağantıı oarak ouşan sağık durumudur. KONJENİTAL HASTALIK Kişinin doğuşu ie varoan hastaık, anomai veya fizikse (organ) bozukukardır. Bazı durumarda şikâyeter iereyen yaşarda görüebimektedir. KRONİK HASTALIK Tamamen geçmesi mümkün omayan süregeen ya da uzun sürei takip ve tedavi gerektiren hastaıkardır. MAKUL GİDER Sağık hizmetinin sunuduğu bögede yürürükte oan tüm sağık kurumarında ortaama oarak aynı oan, standart seviyeyi aşmayan sağık gidereridir. Bir başka ifadeye aynı standart ve koşuarın sağandığı tedavi ve teşhiser için gene oarak ouşan gidererdir. MUACCEL OLMAK Peşinen ödenmiş sayıması. ÖNCEDEN MEVCUT RAHATSIZLIK Sigortaanma öncesinde var oan rahatsızık. POLİÇE Sigortaanan kişi veya kişiere ait beireyici bigieri, sigortaının başangıç ve bitiş tariherini, ödenecek prim ve teminat tutararını içeren, sigortacı ie sigorta ettiren arasında yapıan sigorta sözeşmesinin yazıı begesidir. POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ Sigorta sözeşmesinde yer aan teminatarının ik kez veya varsa müteakip kez yineenmesinde yürürüğe girdiği tarihtir. (Türkiye saati ie öğen saat 12:00) POLİÇE BİTİŞ TARİHİ Sigorta sözeşmesinde yer aan teminatarının sona erdiği tarihtir. (Türkiye saati ie öğen saat 12:00) POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Poiçeye ait ve ayrımaz parçası oarak düzenenen, Sağık Sigortası Gene Şartarı'nda beirtien hükümerin sigorta ettiren/sigortaı aeyhine hükümer içermeyen, sigortacı tarafından hazıranmış ürüne öze şartardır. POLİÇE TANZİM TARİHİ Sigortaının dodurmuş oduğu başvuru/yenieme formu doğrutusunda poiçenin düzenendiği tarihtir. PRİM Sigortacının sözeşme ie sigortaıya vermeyi taahhüt ettiği teminatar dahiinde tazminat ödemesi yapmak üzere yaptığı sigorta ettirenden adığı ücrettir. PRİM TARİFESİ Sigortaı adayarının yaşı ve sağık enfasyonu dikkate aınarak teminat bazında fiyatarın beirendiği tarifedir. RİSK/RİZİKO Sağık sigortaarı için risk, hastaık ve kazaar ie bunarın ortaya çıkma ihtimaini artıran fizikse durumar, aışkanıkar vb. koşuardır. RİSK KABUL YÖNETMELİĞİ Sigortacının poiçe öze şartarı ve mevcut sağık ürüneri doğrutusunda hazıradığı sigortaya kabu kritereri, indirim/ek prim uyguamaarı gibi bigierin yer adığı yönetmeiktir. RÜCU Sigortacının ödediği tedavi masrafarı nedeniye, sigortaının üçüncü şahısar nezdinde tüm yasa hakarının sigortacıya geçmesidir. SAĞLIK BEYANI Başvuru ve Bigiendirme formunda beirtien sağık durumu ie igii soruar doğrutusunda sigortaının veya sigorta ettirenin sigortaı adına vermiş oduğu cevapardır. -8-

13 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI T.C. Başbakanık Hazine Müsteşarığı tarafından beirenen ve tüm sigorta şirketeri tarafından sağık sigortaarında kuanıan yazıı kuraardır. SİGORTACI Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşıığında sigortaıya karşı yükümüükeri buunan ve rizikonun gerçekeşmesi hainde tazminat ödemeyi üstenen kurumdur. SİGORTALI / SİGORTALILAR Sağık gidereri sigorta sözeşmesi ie teminat atına aınan poiçede ismi yazıı kişi/kişierdir. SİGORTA ETTİREN Sigortacı ie sigorta sözeşmesine taraf oan ve sigorta primerinin ödenmesi gibi sigortadan doğan yükümüükerin sahibi gerçek veya tüze kişidir. SON DURUM POLİÇESİ Sigortaı/sigortaıar ve poiçe teminatarıya igii günce bigierin yer adığı poiçe. TAZMİNAT Sağık riskinin gerçekeştiği durumarda, sigortaının mevcut teminatarı ve poiçe öze, Sağık Sigortası Gene Şartarı dahiinde Sigortacının ödeyeceği bededir. TELEMED24 KARTI Yapı Kredi Sigortanın poiçede adı geçen kişier adına, anaşmaı kurumardan daha hızı hizmet aabimesi için hazıradığı manyetik kartardır. TEMİNAT Sigortacının sigortaıya, rizikonun gerçekeşmesi hainde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir. TEMİNAT KAPSAMI Poiçede beirtien her bir teminat için sigortacının karşıamayı taahhüt ettiği sağık harcamaarının tümüdür. TEMİNAT LİMİTİ Her teminat için en faza karşıanabiecek tazminat miktarıdır. Sigortaı katıım payı buunan teminatar için ödenecek azami tazminat tutarı, teminat imitinden igii sigortaı katıım payı düşüdükten sonra kaan tutardır. TEMİNAT YÜZDESİ ve SİGORTALI KATILIM PAYI Teminat imiti dahiinde Sigortacının tazminat miktarı üzerinden ödemeke yükümü oduğu orandır. Bu oranı % 100'e uaştıran fark oranına sigortaı katıım payı denir. birimer istesidir. Ücretendirme, beirtien birimerin igii iin tabip odaarınca beirenen ve atı ayda bir değişen katsayı ie çarpımına KDV ekenerek yapıır. VERGİ İNDİRİMİ 193 sayıı Geir Vergisi Kanunu'nun 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren yürürüğe giren 3239 sayıı kanun ie değişen 63. ve 89. maddeeri gereğince; mükeefin şahsı, eşi ve küçük çocukarı için ödeyeceği Sağık Sigortasıprimeri vergi indirimi kapsamındadır. Vergi indirimine iişkin kura ve sınırarı tanımayan söz konusu maddeer, 10 Temmuz 2001 tarih ve numaraı Resmi Gazetede yayımanan 4697 sayıı kanun ie değiştirierek 7 Ekim 2001 tarihinden sonra geçeri omak üzere yeni düzenemeer getirimiştir. Bordro ie ücret aan mükeefin ödeyeceği Sağık Sigortası primi, primin ödendiği ayda ede edien brüt kazancın %5'ini ve asgari ücretin ayık tutarını aşmamak şartıya geir vergisi matrahından indiriebimektedir. Geir vergisi beyannamesine tabi mükeefin ödeyeceği Sağık Sigortası primi, (primin geirin ede edidiği yıda ödenmiş oması ve ücret geiri ede edenerin ücreterinin safi tutarının hesapanması sırasında ayrıca indirimemiş buunması şartıya) beyan edien yıık geirin %5'ini ve asgari ücretin yıık tutarını aşmayacak şekide geir vergisi matrahından indiriebimektedir. Söz konusu kanundan yararanabimek için; 1) Bordro ie ücret aıyor iseniz, çaıştığınız işyerinde Muhasebe Servisine Sağık Sigortası makbuzunu vermeniz, 2) Serbest çaışıyor iseniz, Sağık Sigortası makbuzundaki prim tutarını geir vergisi beyannamesinde beirtmeniz yeteridir. YATARAK TEDAVİ Tanı ve tedavinin sigortaının hastanede yatmasını ve gözem atında buundurumasını gerektirdiği tedavierdir. YATIŞ ONAYI Yapı Kredi Sigorta A.Ş. nin Nazar Boncuğu Anaşmaı Sağık Kurumarına, poiçe öze şartarında beirtien esasar doğrutusunda sigortaı ehine verdiği sağık gidereri ödeme taahhüdüdür. YENİLEME Sigorta süresinin bitiminde Risk Kabu Yönetmeiği doğrutusunda karşııkı anaşma ie yeni sözeşmenin yapımasıdır. ZEYİLNAME Poiçenin yürürükte iken, meydana geen değişikiğini beirten poiçenin ayrımaz bir parçası oarak düşünüen ek sigorta sözeşmesidir. TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Türk Tabiperi Biriği Merkez Konseyi'nin 6023 sayıı yasasına dayanarak hekimerin muayene, tedavi ve tetkik için amaarı gereken asgari ücreteri saptama amacıya düzenenmiş -9-

14 -10-

15 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MADDE 1 TEMİNAT KAPSAMI İşbu sigorta, sigortaıarın sigorta süresi içinde hastaanmaarı ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaraanmaarı hainde tedavieri için gereki masrafarı ie varsa gündeik tazminatarı, bu gene şartara varsa öze şartar çerçevesinde, poiçede yazıı mebağara kadar temin eder. MADDE 2 TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER Aşağıdaki haer nedeniye sigortaıarın sigorta süresi içinde hastaanmaarı ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaraanmaarı teminat dışında kaır. a) Harp veya harp niteiğindeki harekat, ihtia, isyan, ayakanma ve bunardan doğan iç kargaşaıkar, b) Cürüm işemek veya cürme teşebbüs, c) Tehikede buunan kişieri ve maarı kurtarmak hai müstesna, sigortaının kendisini bie bie ağır bir tehikeye maruz bırakacak hareketerde buunması, d) Esrar, eroin gibi uyuşturucuarın kuanımı, e) Nükeer rizikoar, nükeer biyoojik ve kimyasa siah kuanımı veya nükeer, biyoojik ve kimyasa maddeerin açığa çıkmasına neden oacak her türü sadırı ve sabotaj, f) 3713 sayıı Teröre Mücadee Kanununda beirtien terör eyemeri ve bu eyemerden doğan sabotaj sonucunda ouşan veya bu eyemeri önemek ve etkierini azatmak amacıya yetkii organar tarafından yapıan müdahaeer sonucu meydana geen biyoojik ve/veya kimyasa kirenme, buaşma veya zehirenmeer nedeniye ouşacak bütün zararar, g) Sigortaının intihara teşebbüsü nedeniye meydana geebiecek hastaık veya yaraanma haeri ie, h) Poiçe öze şartarında düzenenecek sair teminat dışı haer. MADDE 3 AKSİNE SÖZLEŞME YOKSA TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER Aksine sözeşme yoksa, aşağıdaki haer nedeniye sigortaıarın sigorta süresi içinde hastaanmaarı ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaraanmaarı sigorta teminatı dışındadır: a) Deprem, se, yanardağ püskürmesi ve yer kayması. b) 2 nci maddenin (f) bendinde beirtien zararar hariç omak üzere, 3713 sayıı Teröre Mücadee Kanununda beirtien terör eyemeri ve sabotaj ie bunarı önemek ve etkierini azatmak amacıya yetkii organar tarafından yapıan müdahaeer. MADDE 4 SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI Sigortanın coğrafi sınırarı poiçede beirtiecektir. MADDE 5 SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU Sigorta, poiçede başama ve sona erme tariheri oarak yazıan günerde, aksi kararaştırımadıkça, Türkiye saati ie öğeyin saat 12.00'de başar ve öğeyin saat 12.00'de sona erer. MADDE 6 SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME YAPILIRKEN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin tekifname, tekifname yoksa poiçe ve ekerinde yazıı beyanına dayanarak kabu etmiştir. Sigorta ettiren/sigortaı tekifname ve bunu tamamayıcı begeerde kendisine soruan soruara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşki eden, rizikonun takdirine etkii oacak hususardan kendisince biineneri de beyan etmeke yükümüdür. Sigorta ettirenin/sigortaının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, sigortacının sözeşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartara yapmasını gerektirecek haerde; a) Sigorta ettiren/sigortaının kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihden itibaren bir ay içinde sözeşmeden cayabiir ve riziko gerçekeşmiş ise sigortaıya tazminatı ödemez. Cayma hainde sigortacı prime hak kazanır. b) Sigorta ettirenin/sigortaının kasdı buunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözeşmeyi fesheder veya prim farkını amak suretiye sözeşmeyi yürürükte tutar. Sigorta ettiren/sigortaı taep edien prim farkını kabu etmediğini 8 gün içinde bidirdiği takdirde sözeşme feshedimiş our. Sigortacı tarafından iadei-taahhütü veya noter vasıtası ie yapıan fesih ihbarı sigorta ettirenin/ sigortaının tebeüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap ediir ve fazası geri veriir. c) Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kuanımadığı takdirde düşer. d) Sigorta ettirenin/sigortaının kasdı buunmadığı takdirde riziko: 1) Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya, 2) Sigortacının fesih ihbarında buunabieceği süre içinde veyahut, 3) Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekeşirse, Sigortacı tahakkuk ettirien prim ie tahakkuk ettirimesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar. MADDE 7 SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sözeşmenin yapımasından sonra tekifnamede, tekifname yoksa poiçe ve ekerinde beyan ounan hususar değiştiği takdirde sigorta ettiren en geç 8 gün içinde durumu sigortacıya ihbara yükümüdür. -11-

16 Sigortacı, değişikiği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişikik, sözeşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartara yapmasını gerektiriyorsa, 8 gün içinde; 1) Sözeşmeyi fesheder veya, 2) Prim farkını istemek suretiye sözeşmeyi yürürükte tutar. Sigorta ettiren istenen prim farkını kabu etmediğini 8 gün içinde bidirdiği takdirde, sözeşme feshedimiş our. Sigortacı tarafından iadei taahhütü mektupa veya noter vasıtası ie yapıan fesih ihbarı sigorta ettirenin tebeüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin gün esası üzerinden hesap ediir ve fazası geri veriir. Süresinde kuanımayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer.değişikiği öğrenen sigortacı, sekiz gün içinde sözeşmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsi etmek gibi sigorta sözeşmesinin aynen devamına razı oduğunu gösteren bir harekette buunursa, fesih veya prim farkını taep etme hakkı düşer. MADDE 8 SİGORTA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI Sigorta priminin tamamının, primin taksite ödenmesi kararaştırımışsa peşinatın (ik taksit) akit yapıır yapımaz ve en geç poiçenin tesimi karşıığında ödenmesi gerekir. Aksi kararaştırımadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poiçe tesim edimiş osa dahi sigortacının sorumuuğu başamaz ve bu husus poiçenin ön yüzüne yazıır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksite ödenmesi kararaştırıdığı takdirde peşinatını, sigorta poiçesinin tesim edidiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşümesi hainde Borçar Kanunu hükümeri uyguanır. Poiçenin ön yüzüne yazıması kaydıya, rizikonun gerçekeşmesiye henüz vadesi gememiş prim taksiterinin sigortacının ödemeke yükümü oduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muacce hae geir. Bu madde uyarınca sigorta sözeşmesinin feshedimiş sayıdığı haerde, sigortacının sorumuuğunun devam ettiği süreye tekabü eden prim gün esası üzerinden hesap edierek fazası sigorta ettirene iade ediir. MADDE 9 RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ A) Rizikonun gerçekeştiğinin ihbarı; Sigorta ettiren/sigortaı rizikonun gerçekeştiğini öğrendiği veya her haükarda haber vermeye muktedir odukarı tarihten itibaren sekiz gün içinde sigortacıya yazı ie bidirmeye mecburdur. Sigorta ettiren/sigortaı sözkonusu ihbarda kazanın veya hastaığın yerini, tarihini, nedenerini bidirmek ve ayrıca tedaviyi yapan hekimden kaza veya hastaığın durumu ie bunun muhteme sonuçarını gösteren bir rapor aarak sigortacıya göndermeke yükümüdür. B) Tedaviye başama ve gereki önemeri ama ; Kaza veya hastaığı müteakip derha tedaviye başanması, yaraı veya hastanın iyieşmesi için gereken önemerin aınması şarttır. Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağık durumunu kontro ettirmek hakkına haiz oup, bu muayene ve kontroerin yapımasına izin verimesi zorunudur. Kazazedenin veya hastanın iyieşmesi hakkında sigortacının hekimi tarafından yapıacak kaza veya hastaık sonuçarını doğrudan etkieyecek tavsiyeere uyuması da şarttır. Yukarıda (A) ve (B) paragrafarında beirtien yükümüüker: a) Kasden yerine getirimediği takdirde poiçeden doğan hakar kaybour. b) Kusur sonucunda yerine getirimediği ve bu nedene kaza ve hastaık sonuçarı ağıraştığı takdirde sigortacı ağıraşan kısımdan sorumu omaz. c) Gereki begeerin tesimi: Sigorta ettiren veya sigortaı kaza veya hastaık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, iaç ve hastane masrafarını gösteren begeerin asıarını, veya asıarından şüpheyi davet etmeyecek sureterini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doduruacak şirket ihbar ve tedavi formarı ekinde tesim etmeke yükümüdür. MADDE 10 MASRAFLARIN TESBİTİ İşbu sigorta, teminat atına aınan rizikoarın gerçekeşmesi nedeniye sigorta ettirenin varsa gündeik tazminat ie yapmış buunduğu masrafarı da poiçede yazıı imitere kadar temin eder. Sigortacı aşağıda yazıı durumarda yapıan masrafara igii istekeri karşıamaz. a) İşin gereği yapımaması gereken masrafar ie öze bir anaşmaya dayanarak ve maku miktarı aşan taeper, b) Sigorta öze şartarına aykırı masraf taeperi, Tarafar masraf miktarı üzerinde uyuşamadıkarı takdirde, masraf miktarı varsa hekimerin mesek kuruşarı tarafından beirenecek yoksa uzman kişier arasından seçiecek ve hakem-biirkişi diye adandırıan kişier tarafından aşağıdaki hükümere tabi omak üzere tesbit ediir. a) İki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-biirkişi seçiminde anaşamadıkarı takdirde, tarafardan her biri kendi hakembiirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eiye diğer tarafa bidirir. Tarafar hakem-biirkişieri tayinerinden itibaren yedi gün içerisinde ve inceemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-biirkişi seçerek bunu bir tutanaka tesbit ederer. Üçüncü hakem-biirkişi ancak taraf hakembiirkişierinin anaşamadıkarı hususarda sınırar içerisinde kamak ve bu kapsam içinde omak kaydıya karar vermeye yetkiidir. Üçüncü hakem-biirkişi kararını ayrı bir rapor hainde verebieceği gibi diğer hakem-biir kişiere birikte bir rapor hainde de verebiir. Hakem-biirkişi raporarı tarafara aynı zamanda tebiğ ediir. b) Tarafardan herhangi biri diğer tarafça yapıan tebiğden itibaren 15 gün içerisinde hakem biirkişisini tayin etmez, yahut taraf hakem-biirkişieri üçüncühakem-biirkişisinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anaşmazar ise, -12-

17 taraf hakem-biirkişisi veya üçüncü hakem-biirkişi, tarafardan birinin taebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davaarına bakmaya yetkii mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişier arasından seçiir. c) Her iki taraf, üçüncü hakem-biirkişinin bu kişi ister taraf hakem-biirkişierince, ister yetkii mahkeme başkanı tarafından seçiecek osun sigortacının veya sigortaının ikamet ettiği veya tedavinin yapıdığı yer dışından seçimesini isteme hakkını haizdirer ve bu isteğin yerine getirimesi gerekidir. d) Hakem-biirkişi öür, görevden çekiir veya reddediir ise, ayrıan hakem-biirkişi yerine yenisi aynı usue göre seçiir ve tesbit işemine kadığı yerden devam ediir. Sigortaının öümü, tayin edimiş buunan hakem-biirkişinin görevini sona erdirmez. İhtisas yokuğu nedeniye hakem-biirkişiere yapıacak itiraz, bu kişierin öğrenidiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapımadığı takdirde itiraz hakkı düşer. e) Hakem-biirkişier, masraf miktarının tesbiti bakımından gereki görecekeri deieri; kayıt ve begeeri isteyebiir ve tedavi yerinde inceemede buunabiirer. f) Hakem-biirkişi veya hakem-biirkişier, ya da üçüncü hakembiirkişinin masraf miktarı hususunda verecekeri kararar kesindir, tarafarı bağar. Bir hakem-biirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat istenemez ve sigortacıya dava ediemez. Hakem-biirkişi ve karararına ancak, karararın açıkça gerçek durumdan önemi şekide farkı oduğu anaşıır ise itiraz ediebiir ve bunarın iptai raporun tebiğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davaarına bakmaya yetkii mahkemeden istenebiir. g) Tarafar tazminat miktarı hususunda anaşmadıkça, aacak ancak hakem-biirkişi kararı ie muacce our ve zaman aşımı kesin raporun tarafara tebiği tarihinden evve işemeye başamaz. Meğer ki, hakem-biirkişierin tayini ie Türk Ticaret Kanunu'nun maddesindeki ihbar süresi arasında iki yıık süre geçmiş osun. h) Tarafar kendi hakem-biirkişierinin ücret ve masrafarını öderer. Üçüncü hakem-biirkişinin ücret ve masrafarı tarafarca yarı yarıya ödenir. ı) Masraf miktarının tesbiti, teminat verien rizikoar, sigorta bedei, sigorta değeri sorumuuğunun başangıcı, hak düşürücü ve hak azatıcı nedener hususunda bu poiçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartarı ve bunarın ieri sürümesini etkiemez. MADDE 14 TEBLİĞ VE İHBARLAR Sigorta ettirenin ihbar ve tebiğeri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözeşmesine aracıık yapan acenteye, noter aracıığı ie veya yazıı oarak yapıır. Sigorta şirketinin ihbar ve tebiğeri de sigorta ettirenin poiçede gösterien adresine, bu adreserin değişmiş oması hainde ise sigorta şirketinin merkezine ve/veya sigorta sözeşmesine aracıık yapan acenteye bidirien son adresine aynı surete yapıır. MADDE 15 YETKİLİ MAHKEME Bu poiçeden doğan uyuşmazıkar nedeniye sigorta şirketi aeyhine açıacak davaarda yetkii mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözeşmesine aracıık yapan acentenin ikametgahının buunduğu veya hasarın ortaya çıktığı, sigorta şirketi tarafından açıacak davaarda ise, davaının ikametgahının buunduğu yerin ticaret davaarına bakmaka görevi mahkemesidir. MADDE 16 ZAMAN AŞIMI Sigorta sözeşmesinden doğan bütün istemer iki yıık zaman aşımına tabidir. MADDE 17 ÖZEL ŞARTLAR Poiçeere, bu gene şartara ve varsa bunara iişkin kozara aykırı düşmeyen öze şartar konuabiir. MADDE 11 TAZMİNATIN SONUÇLARI VE SİGORTACININ HALEFİYET HAKKI Sigortacı ödediği tedavi masrafarı doayısıya sorumu üçüncü kişiere karşı ödediği tutar kadar sigortaının yerine geçer. MADDE 12 MÜŞTEREK SİGORTA Tedavi masrafarının birden faza sigortacı tarafından temin edimiş ounması hainde, bu masrafar sigortacıar arasında teminatarı oranında payaşıır. MADDE 13 SIRLARIN SAKLI TUTULMASI Sigortacı, sigorta ettiren/sigortaı hakkında öğreneceği sırarın sakı tutumamasından doğacak zararardan sorumudur. -13-

18

19

20 YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Yapı Kredi Paza A Bok Büyükdere Cad. Levent, İstanbu Te : (0212) Müşteri İetişim Merkezi Te: (0212) AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Recep Peker Cad. Antaya 2000 İş Merkezi No: 22/4, Antaya Te: (0 242) EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hait Ziya Buvarı No:74/2 Asancak, İzmir Te: (0 232) GÜNEY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ziya Paşa Buvarı No: 74, Adana Te: (0 322) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Cad. No: 25/4, Bursa Te: (0 224) İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mithatpaşa Cad. No:43/E Kızıay, Ankara Te: (0 312) İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Kredi Paza A Bok Büyükdere Cad. Levent, İstanbu Te : (0212) BAKIRKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ G. Ai Rıza Gürcan Cad. Metropo Center No:31 K:8 Büro No:33 Merter, İstanbu Te: (0 212) KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şemsettin Günatay Cad. No:213 Erenköy, İstanbu Te: (0 216) A C E N T E

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1. Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990

SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1. Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Moral Destek. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Moral Destek. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Moral Destek Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere Hastalık Sigortası alanında da, modern sağlık kurumlarında

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI - 01.09.2013

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI - 01.09.2013 TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI - 01.09.2013 Özel Şartlar / Madde 1 Teminat Konusu ve Kapsamı İşbu Sigorta; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1: SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat 32 Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortanın Teminatının Kapsamı Madde 1- Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene

Detaylı

HAYAT Sigortası. Şartları

HAYAT Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ Acente : 323351 - ALTINTAŞ SİG.ARA.HİZ.DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 212 327 7212 Sigorta Ettiren Adı Soyadı : DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 532 3565513 İletişim Adresi : BAHÇEKÖY MERKEZ MAH.

Detaylı

WIP (Worldcare Insurance Plan) Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP (Worldcare Insurance Plan) Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP (Worldcare Insurance Plan) Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında,

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

1.Sayfa. Ödenecek Prim : 236,25

1.Sayfa. Ödenecek Prim : 236,25 1.Sayfa Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi Sigortanın GÖKHAN Başlangıç Tarihi : 11/07/2012 TOKSOY Bitiş Tarihi : 11/07/2013... Süre : 365 Gün.../İSTANBUL Düzenleme Tarihi : 11/07/2012 Saati : 11:36

Detaylı

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı olarak geçecektir),

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No :

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No : 1.Sayfa Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi Sigortanın GÖKHAN Başlangıç Tarihi : 11/07/2012 TOKSOY Bitiş Tarihi : 11/07/2013. Süre : 365 Gün MALTEPE/İSTANBUL Düzenleme Tarihi : 11/07/2012 Saati

Detaylı

WIP Sağlık. (Worldcare Insurance Plan) Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. (Worldcare Insurance Plan) Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık (Worldcare Insurance Plan) Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında,

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı