2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE"

Transkript

1 Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce Davutpaþa daki patlamada yaþamýný yitiren ve yaralanan iþçilerin aileleri, OSTÝM'de ayný kaderi paylaþanlar için Taksim'de bir araya geldi. Aileler adýna konuþan Ýdris Çabuk, Tuzla da, Kemalpaþa da, Zonguldak ta ile ayný acýyý yaþayan emekçilerin ailelerinin acýlarýný paylaþtýklarýný, OSTÝM de de ailelerin yanlarýnda olacaklarýný söyledi. 3 yýl önce Davutpaþa da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden ve yaralanan iþçilerin aileleri, Ýstanbul Taksim Tramvay Duraðý nda bir araya gelerek OSTÝM de yaþanan olaylarla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ da katýldý. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 3 DE OSTÝM deki patlamalarda hayatýný kaybeden 11 kiþinin kimlik tespitleri yakýnlarý tarafýndan yapýldý. Yaþýmýný yitirenlerden biri Nevþehirli OSTÝM deki... 6 DA Yazmak için yaratýcý yazý kuramýný anlatan kitaplar da okumak gerekir mi? Yeni yazar adaylarý bu soruyu sorar. Öyle ya, nasýl yazýlacaðýný öðrenmek için, yaratýcý yazýnýn nasýl olmasý gerektiðini anlatan kitaplarýn da yararlý olacaðý düþünülür. Ne ki, ben öyle olduðunu pek sanmýyorum. Belki akademik öðretim tam bu anlayýþa uygundur, kurallar üstüne bir yazý kurulabileceðini de düþünür akademi, ama adý üstünde, yaratýcýlýk, onun ne iþe yaradýðýný ve nasýl yazýlacaðýný öðrenmenin yolu her zaman yaratýcý yazýnýn, öteki edebiyat yapýtlarýnýn içinden geçer. Öte yandan, yaratýcý yazarlarýn kurmaca metnin yaratým biçimleri üstüne yazdýklarý kitaplar, somut yaratým süreçlerinin içinden çýktýðý için, kayda deðer deneyim aktarýmlarý olabilir. Gene de yazarýn kendi bakýþ açýsý, edebiyatý edebiyat olarak görüp yazýnsal metnin içinde nasýl yaþadýðýdýr önemli olan. 5 DE 7 DE

2 Ben herkesin acýsýndan, sýkýntýsýndan, hüznünden çok etkilenirim ve çok çabuk aðlarým. Yaþanýlan her acý ve açýkçasý binlerce nedenle çok kolay aðlarým. Ve bu aðlamam sadece aðlamýþ olmak için asla deðildir çok derinliklerden gelen bir yaramýn tekrar tekrar kanamasýdýr bu aðlama. Bir baþkasýnýn kanayan yarasýna çare bulamamaktýr bu aðlama.2 gün önce en az 35 yýldýr birlikte olduðum en yakýn arkadaþlarýmdan birinde evinde bugün, siyasetin geleceði, Türkiye nin geleceði, seçimler derken her zaman olduðu gibi konuþulanlar iste sekte isteme sekte yine 80 li yýllara gitti. O yýllar beni çocukluðumda bulmakta, yemekte çok zorlandýðýmýz pirzoladan nefret ettirmiþti. Neden? Sorusunun yanýtýný verip beni aðlatanýn da ne olduðunu sizlerle paylaþacaðým.83 yýlýnýn mart veya nisan ayý çocuklarýmla birlikte eve geldiðimde kapýda bekleyen izbandut gibi 3 adamla karþýlaþmýþtým. Adeta dünyayý yeniden kuruyor þekillendiriyormuþçasýna önemli bir görevi yerine getirmenin gururunu duyan bu 3 adamla 3 günlük maceram baþlamýþtý. Ben 25 yaþýnda 2 çocuk anasýydým. Kýzým 6 yaþýnda oðlumsa sadece 3 yaþýndaydý. Bu 3 adam ve bu 3 gün 3 gece benim belki korkularýmýn belki yalnýzlýðýmýn belki çaresizliðimin belki bilgisizliðimin yansýmasý olarak ömür denilen yýllarda en silinmez tarihler olarak yazýldý anýlar yaþanmýþlýklar defterime. Bu 3 adam kapýda duruyordu birinin pardösünün kabarýklýðýnýn nedenini ancak daha sonra anlayabildim. Pardösü altýndan koca bir silah ertesi gün annemin göðsüne dayanmak üzere ortaya çýkarýlacaktý. Bir diðerinin montunun cebindeki tabancasý da çok deðil yarým saat sonra tehdit unsuru olarak gösterildi. Kapýda bekleyenler bir, iki dakika sonra anahtarla açýp içeriye gireceðimiz kapýdan çok uzak duruyorlardý. Daha sonra adýnýn profesör olduðunu duyduðum biri hemen söze baþladý. Kapýya elektrik vermiþler diyerek. Oysa onun elektrik vermiþler diye konuþmasýnýn gerekçesini oluþturan neden elektrik sayacýnýn çok hýzlý dönmesiydi. Bugün gibi dakika dakika her karesini, anýmsadýðým yýllarýn bir diðer fotoðrafý arkadaþlarýný sýk sýk uyarmasý ve kapýya yaklaþtýrmamasýydý. 3 adamýn elektrikli kapýsýný hemen açtým içeriye girmek üzere adýmýmý attým, ilk anda bir þaþýrmýþlýk ifadesiyle yokmuþ dediler.evet yoktu kapýda elektrik. Sayacý hýzlý döndürense sadece minnacýk bebeklerim üþümesin diye yakmýþ olduðum elektrikli radyatördü. Evin içine giren bu 3 adamýn evin içinde þaþýrtan bir baþka þeyde evin düzeni oldu. Burasý ev diyorlardý konuþtuklarý kiþiye.evet burasý 2 çocuklu bir aileye ait evdi. Burasý Ev burasýný ne düþündüklerini bende düþündüm ve buldum o zaman ki meþhur ifadeleriyle hücre evi. Bütün bunlarýn dýþýnda idi sizlerle paylaþacaðým pirzola mevzusu. Korkmuþtum açýk söyleyeyim bugün bunu sizlerle paylaþacaðým korku kaynaklý duygularýmý. Çocuklar ve 3 adam artýk içerdeydik daha gençtim ve belki de bu konuda yeterli bilgiye de sahip deðildim þimdi ne yapacaktým? Korkumu 3 adama belli etmeyecektim, korkumu minicik bebeklerime belli etmeyecektim, kimsenin adýný söylemeyecektim, yemek yapacaktým, çocuklarýmý 3 adamdan uzak tutacaktým ve kimse bize gelmesin diye içimden belki de ilk defa dua edecektim Öylede yaptým sözde hiç belli etmedim korkularýmý çocuklara yemek hazýrladým, karýnlarýný doyurdum. Ýþte evde mevcut olan saplý etlerden yani pirzolalardan 5 parçasýný da 3 adama piþirdim ve masaya koydum yediler. O gece çok sevgili caným arkadaþým ben onlara pirzola piþirmezdim dedi beni aðlatan da o oldu. Evet bütün bu korkularým, kaygýlarýmdandý. Ve sadece bana zarar vereceklerini bilsem bende piþirmezdim. Ama minnacýk bebeklerim vardý yanýmda, gençtim ve çok insanýn sorumluluðunun korkusuydu herhalde bana pirzolayý piþirten. Çocukluðumda hasret olduðum pirzolayý ondan sonra ki yýllar uzun bir süre asla aðzýma sürmedim. Arkadaþýma çok hak veriyorum salt benim caným söz konusu olsa bende piþirip pirzolayý yiyin diye o 3 adamýn önüne koymazdým. Belki de korktum ANKARA Emel Sungur OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce Davutpaþa daki patlamada yaþamýný yitiren ve yaralanan iþçilerin aileleri, OSTÝM'de ayný kaderi paylaþanlar için Taksim'de bir araya geldi. Aileler adýna konuþan Ýdris Çabuk, Tuzla da, Kemalpaþa da, Zonguldak ta ile ayný acýyý yaþayan emekçilerin ailelerinin acýlarýný paylaþtýklarýný, OSTÝM de de ailelerin yanlarýnda olacaklarýný söyledi. 3 yýl önce Davutpaþa da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden ve yaralanan iþçilerin aileleri, Ýstanbul Taksim Tramvay Duraðý nda bir araya gelerek OSTÝM de yaþanan olaylarla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ da katýldý. Davutpaþalý aileler adýna, açýklamayý yapan Ýdris Çabuk, OSTÝM de yaþanan olaylarda hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerinin acýsýný yüreklerinde hissettiklerini belirterek, aileler olarak bir daha Davutpaþalar, OSTÝM ler yaþanmasýn diye mücadele verdiklerini söyledi. Çabuk, 3 yýl boyunca, Davutpaþa olayýnýn denetimsizliðin ve ihmalin sonucu olduðunu defalarca ilgili kurumlara anlatmaya çalýþtýklarýný, kendilerinin yaþadýklarý acýyý baþkalarýnýn yaþamamasý için çabaladýklarýný ama kimsenin seslerine kulak vermediðini söyledi. Çabuk, Davutpaþalý aileler olarak Tuzla da, Kemalpaþa da, Zonguldak ta kendileri ile ayný acýyý yaþayan emekçilerin ailelerinin acýlarýný paylaþtýklarýný, OSTÝM de yaþanan olaylarda hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerinin de yanlarýnda olacaklarýný söyledi. Önümüzdeki günlerde OSTÝM olaylarýnda hayatýný kaybeden aileleri ziyaret etmek için Ankara ya gideceklerini bildiren Çabuk, ziyaretlerinde: Ailelere birlik olmalarý gerektiðini, verilen beyanatlara aldanmamalarýný söyleyeceðiz, kaybettiðiniz canlarýn ruhu rahat olsun istiyorsanýz, adalet için mücadele edin diyeceðiz dedi. TAÞ: AÝLELER BÝRLÝKTE MÜCADELE ETMELÝ 34 hafta boyunca Taksim Tramvay Duraðý nda sorumlularýn yargýlanmasý, ceza davasýnýn açýlmasý için seslerini duyurmaya çalýþýrken iþçi sendikalarýnýn, duyarlý aydýnlarýn, kendilerini bir kez olsun ziyaret etmediðini söyleyen Çabuk, bu olaylarýn üzerine gidilip sorumlular yargýlanmazsa, böyle olaylarýn yaþanacaðýný söyledi. Açýklamanýn ardýndan Ýþ kazasý deðil, bu bir cinayet, Sorumlular belli, hesap sorulsun, Ostim yalnýz deðilsin diye slogan atan ailelerle sohbet eden ÖDP Baþkaný Alper Taþ, Davutpaþalý ailelerin sesine kulak verilip denetimler arttýrýlsaydý, OSTÝM olayýnýn yaþanmayacaðýný, Davutpaþalý ailelerin mücadeleleriyle örnek olduklarýný, OSTÝM deki ailelerin de Davutpaþalý aileler gibi, haklarýný arama mücadelesi verirken birlik olmalarý gerektiðini vurguladý. Hatalardan dönülmezse benzer olaylar sürecek TMMOB Makine Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar, Ankara OSTÝM de bir iþ merkezi ile Ývedik OSB de yer alan iþ yerlerinde meydana gelen patlamalara iliþkin, Mevcut mevzuat ve yanlýþlardan geri dönülmediði müddetçe benzeri olaylar sürecektir açýklamasýný yaptý. Çakar yazýlý açýklamasýnda, Makine Mühendisleri Odasý nýn da içinde yer aldýðý teknik bilirkiþi heyetinin patlamalarýn olduðu mahallerde incelemeleri sürdürdüðünü belirterek, araþtýrma sonuçlandýðýnda teknik analizlerin kamuoyuna duyuracaklarýný açýkladý. Çakar, ilk izlenimler ve bu olaylara yol açan sorunlara iliþkin ise TMMOB Makine Mühendisleri Odasý, baþta OSTÝM olmak üzere son yýllarda meydana gelen bu iþ cinayetleri nin iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmamasý ve yeterli denetimlerin yapýlmamasýndan kaynaklanan bu kazalarla ilgi, yýllardan beri ciddi uyarýlarda bunmakta, sürekli olarak çalýþma yaþamý ile ilgili sorunlar ve yanlýþ uygulamalara iþaret etmekte, yargýya baþvurmakta fakat siyasal iktidar bildiðini yapmaya devam etmektedir dedi. Patlamada aðýr yaralanan iþçi öldü Ankara Ostim'de meydana gelen ilk patlamada aðýr yaralanan Mükremin Atmaca isimli iþçi dün sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören aðýr yaralý Mükremin Atmaca'nýn da hayatýný kaybetmesiyle Ankara da geçtiðimiz perþembe günü meydana gelen her iki patlamada ölen iþçi sayýsý 20'ye yükseldi. CENGÝZ DAÐISTAN BirGün

3 «Okunacak en büyük kitap Ýnsandýr» der, Hünkarýmýz Hacý Bektaþ Veli. «Ýnsan ne müthiþ canavardýr. Ne büyük yeniliktir. Ne müthiþ ucubedir. Ne büyük kaostur. Ne müthiþ çeliþkinin öznesidir. Ne büyük bir harikadýr. Tüm nesnelerin yargýcýdýr. Bön bir solucandýr. Doðrunun yöneticisi, bilgisizliðin ve yanýlgýnýn laðýmýdýr. Evrenin þatafatý ayný zamanda pisliðidir» diye tarif eder insaný Pascal. Dört ayrý kapýdan geçerek, kýrk ayrý basamakdan çýkarak, süzülerek, yoðurularak, piþerek «Ýnsan-ý Kâmil» olmanýn yolunu da gösterir yine Pir imiz Hacý Bektaþ Veli, Pascal ýn tarif ettiði o Ýnsana. Ancak bunu anlayana. Oysa biz; Bir Baþbakan tarafýndan Ýnsanlýk nasýl yýkýlýr, ona tanýk oluyoruz. Tabi ki o yalnýz deðil, sarmaþýk gibi Anadolumuzu saran bir zihniyetin ürünü. Önce derinden, inceden inceye, çaktýrmadan baþladýlar. Ýnsaný yücelten her ne varsa onlarý yoketmekle devam ediyorlar. Hep birlikte, Türkiye de, Kars ilinde, bir Baþbakanýn yýkým emrine, bir belediye baþkanýnýn bu emire biyat ediþine, Ýnsanlýk anýtýnýn yýkýmýna karar veriþine tanýk oluyoruz. Hem de demokratik bir þekilde! Yýkýlacak olan bir anýt deðil sadece. Bir Ýnsanlýk anýtý. Bir lideri, bir ideolojiyi, bir sýnýfý, bir tarafý, bir bireyi sembolize etse bile bir sanat eseri yýkýlmaz. Beðenip beðenmeme hakkýmýz var bitti. Kaldý ki yýkýlmak istenen kutsal ve evrensel bir deðerse, hatta ve hatta yýkým kararý verenleri bile Ýnsan olduklarý kadar (!) içine alan bir Ýnsanlýk anýtýysa bu hiç yýkýlmaz. Bu nasýl bir tehlike böyle. Kars lýlar, tüm Türkiye liler, bu ne büyük bir suç ortaklýðý farkýndamýsýnýz. Dünyaya hakim olan kötülükler, kötülerin çok olduðundan deðildir, kötülere sessiz kalanlarýn çoðunlukta olmasýndandýr bilirsiniz. Ancak, bu kadar da kötü, bu kadar da kötülere sessiz kalýnmaz ki kardeþlerim. Açlýktan insanlar ölürler. Acýdýr, dayanýlýr. Savaþlarda insanlar öldürülürler. Acýdýr ve yine dayanýlýr. Ya Ýnsanlýk öldürülürse! Bu acýyý hissedecek kim kalýr geriye? Mehmet Aksoy Dozerin önüne bedenimi siper edip heykelimi yýktýrmayacaðým diyerek, insanlýk için duyduðu acýnýn, fiziksel acýdan daha þiddetli olduðunu çýnlatýyor kulaklarýmýza. Duyuyor musunuz? Ýþte sanatçýnýn þimdiden ve derinden hissettiði acý budur. Körlüðümüze ýþýk, saðýrlýðýmýza ses olmak istiyor sanatçýmýz. Bu ýþýðý görenleri, bu sesi duyanlarý, insanlýk anýtýný yýktýrmamak üzere, bedenini siper etmeye, Mehmet Aksoy un omuzuna omuz vermeye davet ediyorum. O müthiþ ucube nin dozerine karþý gelmek üzere, Avrupa dan sanat severlerle orada olmaya hazýrýz. Yargýsýz ve iþkencede canýna kýyýlan, direnmenin destanýný yazan Kaypakkaya yý övdüðü için, hapse mahkum edilen Pýnar Sað ve Mehmet Özcan sanatçýlarýmýzýn da yanlarýnda olduðumuz gibi. Görüþmek üzere müthiþ ucube. Tunus da yakýlan ateþ, Mýþýr ý kavururken, bir anýt siluetinde Kars üzerinden ýþýk olup Anadolu ya sýzabilir. Kimbilir! Söz konusu olan, Ýnsanlýk. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Pir Sultan Abdal Kültür Derneði 13 Þubat Pazar günü Ankara da Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde, geçtiðimiz hafta çeþitli hapis cezalarý alan Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ ile dayanýþma amacýyla bir basýn açýklamasý yapacak. Buluþmaya Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ'da katýlacak Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Av. Fevzi Gümüþ tarafýndan yapýlan Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ'a yapýlan hukuksuzluðu kýnýyoruz. baþlýklý açýklamada Sanatçýlarýmýz Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ hukuksuz bir Küresel Isýnma ve Çevre Gönüllüleri Derneði (KÜREÇEV) Nevþehir Temsilcisi Ahmet Turunç, Nevþehir'de hava kirliliðinin halk saðlýðýný tehdit eder boyutlara ulaþtýðýný söyledi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Turunç, hava kirliliðinin Nevþehir e yakýþmayan bir durum olduðunu ve yetkililerin acil tedbir almalarý gerektiðini kaydetti. Hava kirliliðinin bir çok üst solunum yolu hastalýðý ile birlikte kansere yol açtýðýný ifade eden Turunç, yetkililerden çözüm adýna acil bir çevre eylem planý ortaya koymalarýný istedi. Hava kirliliðinin ýsýnmadan, motorlu taþýtlardan ve az da olsa sanayiden kaynaklandýðýný kaydeden Turunç, Nevþehir de özellikle ýsýnma amaçlý, düþük þekilde yapýlan yargýlama ile Ceza almýþlardýr. Sanatçýlarýmýza verilen Ceza onlarýn sanatçý kiþiliðinde kültürümüze, inancýmýza ve temel deðerlerimize verilmiþtir. Bu hukuksuzluðu kýnamak amacýyla Pazar günü saat da Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde basýn açýklamasý yapacaðýz. Dost kurum ve kuruluþlarý, Pir Sultan Abdal dostlarýný destek vermeye çaðýrýyoruz. denildi. Tarih : Pazar Saat : Yer : Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önü - Kýzýlay / ANKARA kalorili ve kükürt oraný yüksek kömürlerin yaygýn olarak kullanýlmasý ve yanlýþ yakma tekniklerinin uygulanmasý hava kirliliðine yol açmaktadýr. Nüfus artýþý ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayýsý hýzla artan motorlu taþýtlardan çýkan egzoz gazlarý, hava kirliliðinde önemli bir faktör oluþturmaktadýr. Sanayi tesislerinin kuruluþunda yanlýþ yer seçimi, çevre korunmasý açýsýndan gerekli tedbirlerin alýnmamasý, uygun teknolojilerin kullanýlmamasý, enerji üreten yakma ünitelerinde vasýfsýz ve yüksek kükürtlü yakýtlarýn kullanýlmasý, hava kirliliðine sebep olan etkenlerin baþýnda gelmektedir. Saðlýklý bir çevre ve nesil için önlemlerimizi maliyeti ne olursa olsun þimdiden almamýz gerekmektedir. Çevreye yapýlan yatýrým geleceðe yapýlan yatýrýmdýr. dedi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Hüseyin KAÝM Kýrþehir den Nevþehir e gitmekte olan otomobil Hacýbektaþ Çiðdem Köyü mevkiinde dikkatsizlik nedeniyle yoldan çýkarak takla atmýþtýr. Kiralýk olduðu öðrenilen araçta bulunan biri kýz dört gençten ikisi hafif yaralý olarak kazayý ucuz atlatmýþlardýr. Kaza haberine, Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik ekipleri ve Ýlçe hastanesine ait ambulansla trafik kazasýna ve yaralýlara derhal müdahale edilmiþtir. Araçta bulunan gençler ambulansla Hacýbektaþ Ýlçe hastanesine getirilerek saðlýk kontrolünden geçirilerek yaralýlara gerekli saðlýk yardýmý yapýlmýþtýr. Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürlüðü trafik ekipleri kaza yeri incelemesi yaparak karayolu üzerinde önlemlerini almýþlar ve olay yeri kaza raporunu tutmuþlardýr.

4 ARAÞTIRMA Hükümet Alevilere tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýna dair yasanýn kaldýrýlmasýný önerdi. Çalýþtay katýlýmcýlarý bilir; devrim yasalarýnýn tasfiyesinin gerekliliði, çalýþtaylar sürecinde ve keza konuyla ilgili görsel medyada, önceleri mahcup biçimde, sonraki süreçlerde ise ýsrarla önümüze kondu, tartýþýldý. Gerek Sn. Bakan Faruk Çelik, gerekse Ali Bulaç gibi yazar ve ilahiyatçýlar, Alevi kurum yöneticilerinin önüne tekrar tekrar þu teklifle geldiler: Siz Aleviler, hem Atatürk ilkelerinden ve laiklikten yana tavizsiz biçimde taraf oluyorsunuz, hem de hükümetin cemevi sorununu çözmesini istiyorsunuz. Oysa bilindiði üzere, cemevine yasal statü verilmesine 677 sayýlý Tekke ve Zaviyeler Kanunu engel oluyor. Yani? --- Yani, siz bu kanunun deðiþtirilmesini isteyin, kamuoyu oluþturalým ve yasayý tasfiye edelim ki, hükümet olarak, cemevine statü verelim BU BÝR TUZAK Tuzaðý gördünüz mü? Bir taþla iki kuþ vurmak istiyorlar. Hem boynumuza yaðlý sicimin ilmeðini bize taktýrmayý, hem de üstünde durduðumuz tabureyi, bizim tekmelememizi istiyorlar. Özellikle, 31 Ocak günü bir TV kanalýnda Sn. Çelik in, Alevi kurum yöneticileriyle yaptýðý ve bu yazýnýn yazýlmasýna neden olan konuþmasýndan sonra, kani oldum ki, niyetleri Alevilerin taleplerini karþýlýyormuþ gibi yaparak, devrim kanunlarýný bertaraf etmek Tarikat ve Hizbullah gibi oluþumlarý legalleþtirecek, arkasýndan da türbe ve zaviyelerin, 1925 yýlýnda kamulaþtýrýlan arazilerini ve devlet bütçesini bunlara peþkeþ çekecekler Hesap bu. Buraya yazýyorum: pek yakýnda sýra bu hain planýn gerçekleþtirmesine gelecek. Nitekim bizzat Sn. Bakanýn, söz ettiðim TV konuþmasýna göre de konu geldi, cemevi meselesinde týkandý. Söylediði þu: Cemevine yasal statü tanýdýðýmýzda nasýl olacak; orada dede görev yapacaktýr. Oysa dede deyimi devrim yasalarýna göre suç Dolaysýyla cemevine statü veremeyiz. Ýyi de Sn. Bakan, biz, sizden, dedelik makamýyla ilgili bir tasarruf istemedik ki... Talebimiz, cemevine ibadethane statüsü verilmesidir ve cemevi, 677 sayýlý yasada yasak kapsamýnda deðildir. Statü veripvermemeniz bir yana; istenmeyen, hatta konusu dahi edilmeyen bir olguyu, varmýþ gibi göstermek ayýp deðil mi? Yazdýðýmýz yüzlerce sayfa rapordan, günler süren oturumlardan, Devletin, Alevileri de gözeteceði beklentisinden hareketle, umut tacirliði yapýp, sonra yok demek, nasýl bir yönetim anlayýþý! ALEVÝ ÇALIÞTAYINDAN HANGÝ SONUÇ ÇIKTI? Ne istedik, ne sonuç aldýk; þimdi ona bakalým ama önce, neleri talep ettiðimizi anýmsatalým: Cemevine, ibadethane statüsü, Kamusal alanda eþitlik, Diyanetin kaldýrýlmasý; hiç deðilse giderlerinin, laik ülkelerde olduðu gibi hizmet alan yurttaþlarca karþýlandýðý yeni bir düzenleme, Zorunlu din derslerinin, AÝHM kararlarý, ebeveyn haklarý, inanç özgürlüðü ve ulusal üstü antlaþmalar ýþýðýnda yeniden ele alýnmasý veya tamamen kaldýrýlmasý, Madýmak Oteli nin Utanç Müzesi adýyla düzenlenmesi, Alevi köylerine zorla cami yaptýrýlmasý, asimilasyon ve Sünni misyonerlik siyasetinden vazgeçilmesi, Hacý Bektaþ Veli Dergâhýnýn, Hacýbektaþ Belediyesine devredilmesi, KPS sonrasý mülakatlarda; nerelisin, namaz kýlar mýsýn ya da Alevi misin gibi ilkel sorularla mezhep sorgulamasý yapýlmamasý. Yukarýdaki baþlýklar, tüm kurumlarýmýzýn altýna imza attýðý ortak istemlerdir. Sn. Bakanýn, iki de bir de beþ yýldýzlý otellerde toplantýlar düzenleyip, dostlar alýþveriþte görsün kabilinden açýklamalarýna ve artýk kabak tadý veren monologlarýna göre, yukarda saydýðým bütün bu baþlýklardan aldýðýmýz bir tek olumlu sonuç yoktur. Evet, vicdaný olan yurttaþlarýmýza sesleniyorum; AKP Hükümeti, hiçbir istemimize olumlu yanýt vermemiþ, iç ve dýþ kamuoyunu aldatmak ve demokrat hükümet izlenimi vermek adýna, beklentilerimizi hayâsýzca kullanmýþtýr. --- Efendim haksýzlýk ediyorsunuz, neden aceleye getiriyorsunuz, öyle kolay mý; biz nelerle uðraþýyoruz. Ýþte bakýn, Oteli kamulaþtýrdýk. Baþka? --- Çalýþtay katýlýmcýlarýnýn konuþmalarýný, dört cilt halinde bastýrdýk. Oteli satýn aldýðýnýza göre, müze yapacak mýsýnýz? --- Sivas ta yaþayan insanlara sormak gerek, ne istiyorlar, duyarlýlýklarý nedir, nasýl bir düzenleme istiyorlar, ondan sonra bir karara varacaðýz. Mesela, bir köþeye orada ölenlerin isimleri çakýlabilir. Baþka? --- Daha ne olsun ki?... Yani anlý-þanlý Alevi Çalýþtayýnýn sonucu budur ve taleplerimizden (ki, talebimiz otelin satýn alýnmasý deðil, müze yapýlmasýdýr.) hiçbiri gerçekleþmemiþtir. MADIMAK OTELÝNÝN NE OLACAÐI, SÝVASLILARA SORULACAKMIÞ! Oteli yakanlarýn BBP, eski RP ve þimdi AKP seçmeni olduðunu, kaldý ki, hepsinin de ayný zihniyetin ürünü olduðunu herkes biliyor. (Katliamý tasvip etmeyen Sivaslý yurttaþlarýmýzý elbette tenzih ederim.) Oysa hükümet, otelin nasýl bir düzenlemeye tabi tutulacaðýný, bu zihniyetin Sivaslý mensuplarýna soracakmýþ. Yani Madýmak ta yananlarýn yakýnlarýna deðil, oteli yakan müttefiklere! Alevilerin, Hükümetten aldýðý yanýt budur! ÖZÜR DÝLERÝM, YANILDIK! Asgari yirmi milyon insaný kastederek; ben Alevilerin neden baþbakaný olayým ki, bir sebep mi var? diyecek kadar Alevilerden nefret eden; sýradan konuþmalarý dahi, emir eri haline gelen milletvekilleri tarafýndan kanun yapýlan, neredeyse diktatörlük yetkileriyle donatýlan bir faniden, Alevi sorununa çözüm beklemek, akla zarar bir durumdur diyenlere kulak vermeliydik. Vakýf Yönetimi, Vakýf Danýþma Kurulu ve Alevi Kurumlarýnýn tüm yöneticileri olarak fena halde yanýldýðýmýzý kabul etmek zorundayýz. Alevi-Sünni geriliminden-karþýtlýðýndan beslenen, varlýðýný, iktidarýný ve istikbalini bu gerilime baðlayan, Ahmet Hakan ýn söylediði gibi Türkiye tarihinin en büyük Sünni birliðini oluþturan bir siyaset anlayýþýna; Alevi sorununu çözün demek ve buna inanmak gibi bir gaflette bulunduk. Adam elindeki avantajý kaybetmek ister mi? Senin özgürlüðün için bütün sermayesinden olmak ister mi; bu nasýl bir gaflettir! O halde niye gittim; niye katýldým; niye ayný havayý soludum bunlarla; bu senaryoya neden figüran oldun? Aslýnda, her ne arar isen kendinde ara öðretisinin bir ardýlý olarak, bu hükümete deðil, bize, özellikle de bana yazýklar olsun! SENÝN ÝBADETHANEN MEÞRU, BENÝM KÝ, GAYRI MEÞRU ÖYLE MÝ? Cemevinde hiç kimseye kötülük edilmedi, insan katledilmedi, katliam örgütlenmedi, hamile kadýnlarýn karýnlarýna, hançer saplanmadý, benzin dökülüp insan yakýlmadý, kov-gýybet yapýlmadý, laik cumhuriyeti kazandýranlara küfür-hakaret edilmedi Cemevinde; sadece ibadet edildi Ýyinin, güzelin, doðruluðun, kardeþliðin, hakkýn, hukukun tesisi için; daha güzel bir dünyanýn tasavvuru için yakarýldý. Ýnsanlýk düþmanlarýna, kul hakký yiyenlere, katillere, kardeþi-kardeþe kýþkýrtanlara, Beyt-ül Maal ý yaðmalayanlara, hýrsýzlara, yobazlara lanet edildi Hazine yaðmacýlarýna, Alevi-Sünni kýþkýrtýcýlarýna, Yavuz a, Yezit e, lanet etmemizden, neden alýnýyor, rahatsýz oluyorsunuz? Rahmetli babam derdi ki, oðul; Muaviye, Yezit, Yavuz ve Ebusuud un yolundan gidenlere, onlara dost olanlara dost olma; uzak dur! Tevella ve Tebarra yý unutma! Ýçten içe ayrýmcýlýk yapýyor, çeliþkileri körüklüyor diyerek kýzar, babamýn tavrýný yanlýþ bulurdum. Meðer ne kadar haklýymýþ! Ecdadýmýn ibadet ettiði mekâný, ibadethane olarak görmezseniz, bunca tartýþýrsanýz, kendi ibadetinizinibadethanenizin tartýþmaya açýlacaðýný da mý hesap etmiyorsunuz? Senin ibadethanen meþru, benim ki, gayrý meþru öyle mi? Söyleyecek çok þeyim var; dilimin ucuna kadar geliyor, fakat ülkeme karþý sorumluluðum gereði yutuyorum! Bu yutkunmak ne demektir biliyor musunuz?! Hata yaptýk! Sizin, TC Hükümeti olduðunuz varsayýmýndan yola çýkarak, sorunlarýmýzý götürmekle, büyük yanlýþ yaptýk En baþta þahsým olmak üzere, hepimiz hata yaptýk! Katýlmasaydýk, aslýnda biz bu sorunu çözecektik; çaðýrdýk gelmediler, bizimle görüþmediler diyecek; bu tavrýmýzý da kullanacaktýnýz. Biliyorum ama varsýn olsun, bunca demokrasi karþýtý bir oluþumun temsilcileriyle yine de görüþmemeliydik Demokrat kamuoyundan, gitmeyin, bir þey çýkmaz diyen dostlarýmýzdan, Aziz Nesin den ve Madýmak Yitiklerimizden özür dilerim.

5 SEMÝH GÜMÜÞ Yazmak için yaratýcý yazý kuramýný anlatan kitaplar da okumak gerekir mi? Yeni yazar adaylarý bu soruyu sorar. Öyle ya, nasýl yazýlacaðýný öðrenmek için, yaratýcý yazýnýn nasýl olmasý gerektiðini anlatan kitaplarýn da yararlý olacaðý düþünülür. Ne ki, ben öyle olduðunu pek sanmýyorum. Belki akademik öðretim tam bu anlayýþa uygundur, kurallar üstüne bir yazý kurulabileceðini de düþünür akademi, ama adý üstünde, yaratýcýlýk, onun ne iþe yaradýðýný ve nasýl yazýlacaðýný öðrenmenin yolu her zaman yaratýcý yazýnýn, öteki edebiyat yapýtlarýnýn içinden geçer. Öte yandan, yaratýcý yazarlarýn kurmaca metnin yaratým biçimleri üstüne yazdýklarý kitaplar, somut yaratým süreçlerinin içinden çýktýðý için, kayda deðer deneyim aktarýmlarý olabilir. Gene de yazarýn kendi bakýþ açýsý, edebiyatý edebiyat olarak görüp yazýnsal metnin içinde nasýl yaþadýðýdýr önemli olan. James Wood un Kurmaca Nasýl Ýþler? kitabýnýnsa, yazýnsal metni adamakýllý içeriden yaþayan bir yazarýn kitabý olarak, yararlý olacaðýný sanýyorum. Hangi kiþi anlatýmý Kurmaca Nasýl Ýþler? her bölümünde kurmaca metnin öðelerine çözümler getirmeyi, neyin nasýl yapýlacaðýný irdelemeyi amaçlayan bir kitap. Sözgelimi anlatýmýn birinci kiþi ya da üçüncü kiþi aðzýndan yapýlmasý arasýndaki farklara bizim gözümüze görünmeyebileceðini düþündüðü açýlardan yaklaþýyor. Birinci kiþi anlatýmý yakýn zamanlara dek güvenilmez görülürken, aslýnda bugün daha güvenilir oldu. Niçin? Üçüncü kiþi anlatýmý en sýký denetimli yazarý bile metnin içine sýzdýrýrken, birinci kiþi anlatýmý yazýnsal kiþilikle özdeþleþip yazardan büsbütün baðýmsýz kalmanýn en geçerli yolu olduðu için. Hangi kiþi anlatýmýnýn kullanýlacaðý, yazarýn ilk çözmesi gereken sorunlar arasýnda, belki bazý yanýlmalardan sonra, zor olmayan bir seçim olarak gelir önümüze. Birey, toplumun bir parçasý olmanýn ötesinde, özel bir kimlik olarak öne çýkmaya baþlayýnca, edebiyatýn onu anlatma biçimleri de deðiþti elbette. Geçmiþtekinden çok daha derin ve karmaþýk bireyliði, onun iç dünyasýna girmeyi zorunlu kýldý. Ýç dünyalar ayrýca yazýnsal metnin kendini yaratma biçimlerini zenginleþtirecek niteliklere ulaþtý. Sözgelimi bireyin iç dünyasýný kendisi dýþa vurmadýkça bilemeyeceðimize göre, onu anlatmanýn biçimleri olarak bulundu iç konuþma ya da bilinçakýþý. Birinci kiþi anlatýmý, anlatý kiþisini öylesine öne çýkardý ki, onun yazardan büyük kopuþunu gördük. Artýk anlatýnýn asýl kiþisinin bakýþ açýsý, bütün metnin dilinin nasýl olacaðýný da belirliyor. Ayný zamanda anlatýcý konumundaki anlatý kiþisi birinci kiþi olmak zorunda deðil, kendi dilini her þeye egemen duruma getirir. James Wood bu durumlarý, Bir yandan, yazar kendi kelimelerine sahip olmak, þahsi bir üslupta ustalaþmak isterken, diðer yandan anlatý, karakterlere ve onlarýn konuþma alýþkanlýklarýna doðru meyleder, sözleriyle anlatýyor. Ýkincisi kazandýkça yazýlanýn niteliði de yükselir demek yazar, metni özgür býrakmalýdýr ki, yazýnsal metnin doðasý, baþtan yapýlmýþ tasarýlarýn duvarlarýný kendine göre örsün. Yazdýðý metni çivilemek, öteki alanlarýn yazarlarýna özgüdür, tarihe, siyasete ya da bilime Ayrýntýlarýn anlamý Metnin özgürce geliþimi ya da çivilenmesi çoðu kez kiþiler çevresinde konuþulur ve bir metnin ayaklanýp yürümesinde doðal olarak kiþiler baþ rolü oynar. En azýndan, ben bir romaný ya da öyküyü once kiþilerine bakarak okuyorum, diyebilirim. Öte yandan, hemen o araya ayrýntýlar sýkýþýr. Okurun bir metinden aldýðý tadý çoðaltýr ayrýntýlar, o ayrýntýlarýn anlamýna varacak düzeyde okuma kültüründe. Ondan da once, yazarýn yaratma gücünü gösterir. James Wood, romancýlarýn Flaubert e þükran duymasý gerektiðini belirtirken, ayrýntýlarýn gerçeði dile getirme yeteneðinden söz ediyor ki, gerçekten de hayat ayrýntýda gizlidir. Yukarýdan ya da bütüne bakmak, aslýnda gerçeðin belirsizliði üstüne kurmaktýr edebiyatý romanýn en zayýf noktasý bu deðil midir? James Wood, Edebiyatýn hayattan farký, diyor, hayatýn sýnýrsýz detaylarla dolu olmasý ve dikkatimizi nadiren bu detaylara çekmesidir. Oysa edebiyat bize dikkat etmeyi öðretir Seçmeyi öðretir edebiyat, üstelik önce kendisi seçerek. Ýnceliði burada. Sanýrým James Wood ile bu ayrýntý konusunda ayrýlýyorum. Ben ayýntýlara epeyce baðlý kalýyorum. Ne zaman bir ayrýntýya takýlýrsanýz, bilin ki orada edebiyatýn inceliði vardýr, diyecek kertede. Ýster gerçek hayattan çýkmýþ olsun, ister gerçeðin bütün bütüne dýþýnda duran yazýnýn yaratýcý doðasýnca üretilmiþ olsun, kendimi bildim bileli, ayrýntý olmadan edebiyat olmaz, diye düþündüm. Kurmaca Nasýl Ýþler? de, kurmacada detay konusunda bir belirsizlik olduðunu söylüyor James Wood. Fazla detaydan bunalýyorum, diyor. Flaubert sonrasý bir geleneðin detayý fetiþleþtirdiðini düþünüyorum. Detayýn aþýrý estetik takdiri, biraz farklý bir biçimde, yazar ve karakter arasýndaki daha önce incelemiþ olduðumuz gerilimi yükseltiyor gibi gözükmektedir. Bu tür gerilimleri aslýnda kiþilerle onlarýn yaratýcýsý arasýndaki yaratým sürecinin bütünü deðil, dilin yaratma serüveni çýkarýr. Dolayýsýyla sözcüklerin birbirleriyle iliþki içinde anlamlarý taþýyabilmesine ve doðrudan söylemedikleri anlamlarýn çýkarýlabilmesine olanak veren yazýnsal dili kurabilme yetisidir gerilimin yaratýcýsý. Anlatýlan olumlu ya da olumsuz, ne olursa olsun, onu anlatan dil içinden çýkan olumlu anlamda bir gerilimden söz ediyoruz. Çehov un duvara asýlý tüfeði Flaubert in, Her þeyde keþfedilmemiþ bir kýsým vardýr, sözüdür yüz yýldan beri yaratýcý yazarýn güdüsü. Dolayýsýyla bir ayrýntý ve hayatýn en sýradan ve önemsizmiþ gibi görünen küçük kesitleri de büyük hayatlarý anlatabilme gizgücüne sahip olabilir. Geleneksel, gerçekçi edebiyat, büyük roman kiþileri ya da büyük anlatýlarýn temsil yeteneðini yarattý, sonunda büyük bir edebiyat da ortaya koyarak, küçük olanýn temsil yeteneði oluþmadýðý için. Oysa günümüzde, küçük kesitleri ve ayrýntýlarý öylesine yoðunlaþmýþ atomlarý gibidir ki yaþanan büyük hayatýn, onlarý anlatmak da büyük edebiyatýn kurucusu olabilir. Yazýnsal metni ayrýntýlar üstüne kurulu bir tekne gibi düþündüðümüzde, iki ayrý yaklaþýmýn belirdiðini görüyoruz. Biri, Çehov un duvara asýlý tüfeðini kesinkes patlatmaktan yana; öbürü, sonra kullanýlmayacak tüfeðin duvara asýlý duruþundan söz edip geçmenin de anlatýda yeri olduðunu düþünüyor. Doðrusu ben hâlâ ilkinden yanayým ve bunu bir anlayýþ olarak görüyorum. Nedensiz bir ayrýntý da olmamalý anlatýda, neden sonra yerini yurdunu bulamayacak bir ayrýntý da. Daha doðrusu, bu iki anlayýþý birleþtiren bir nokta da yok deðil. Duvara asýlý tüfek, sonra patlatýlmadýðýnda da bir anlam, dahasý bir iþlev taþýyor olabilir. Anlatýlan mekânýn kimliðini, eviçi yaþantýnýn kültürünü, yaþayanlarýn kim olduðunu anlatmakta bir iþlevi olduðu söylenemez mi? Çoðu kez söylenebilir. Bununla bile sözü edilen her nesnenin ya da bütün olarak her ayrýntýnýn bir anlamý ve yeri olmasý gerekiðini söylemiþ oluyorum belki, ama Çehov un koþullarýný biraz daha esneterek. Asýl olan sanýrým þu: Roman ya da öykü yazarý, hiçbir zaman boþlukta durmamalý. Cabrera Infante ya da Georges Perec in bile, sözcükleri savururken, o sözcükleri kullanmalarýnýn, baþkalarýný deðil de o sözcükleri seçmelerinin nedenleri olduðunu düþünüyorsak, yazarý dipsiz bir boþluða düþtüðü kâbuslarýndan uyandýracak olan gene yazdýklarýdýr. Kurmaca Nasýl Ýþler?, James Wood, Çeviren: Ekin Bodur, Ayrýntý Yayýnlarý, 2010, 159 sayfa, 10 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Ahmet Can, bilinçsizce yapýlan avlanma Nevþehir'in Gülþehir ilçesinde Avcýlýk, Atýcýlýk ve Balýkçýlýk Derneði kuruldu. Derneðin baþkanlýðýna ise Ahmet Can getirildi. Gülþehir ilçesinde, bir grup avcý bilinçsiz avlanmayý önlemek ve doða hayvanlarýný korumak için bir araya gelerek dernek kurdu. Gülþehir Avcýlýk, Atýcýlýk ve Balýkçýlýk Derneði adýyla kurulan dernek denetimi bugüne kadar Çevre Orman Ýl Müdürlüðünce yapýlan avlanma sahasýný belirleme ve denetleme görevini de üstlenecek. Dernek özellikle nesli tükenme noktasýna gelen hayvanlarý koruma altýna almak ve çiftliklerden keklik sülün gibi bölgemizde yok denilecek kadar az bulunan türleri getirerek neslini devam ettirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kýzýlýrmaðýn Gülþehir ilçesi sýnýrlarý içerisinden geçmesiyle ilçe halkýnýn amatör balýkçýlýk yaptýðýný belirten Dernek Baþkaný Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL OSTÝM deki patlamalarda hayatýný kaybeden 11 kiþinin kimlik tespitleri yakýnlarý tarafýndan yapýldý. Yaþýmýný yitirenlerden biri Nevþehirli OSTÝM deki patlamalarda hayatýný kaybeden 11 kiþinin kimlik tespitleri yakýnlarý tarafýndan yapýldý. Ankara da dün meydana gelen ve baþka illerden gelen, ticari amaçla balýk avlayan avcýlarýn, kanunen yasak olan að ve týrý-výrý diye tabir edilen küçük aðlarla avlanarak balýk nesline büyük zarar verdiklerini belirtti. Dernek olarak bu tür avlanmalarý sýký takip edeceklerini belirten Can, balýkçýlýk konusunda halký bilgilendirmek, en azýndan yumurta döneminde kaçak avlananlarýn önüne geçmek istediklerini söyledi. Derneðin kurulmasýyla birlikte Gülþehirli gençleri avcýlýk sporuna yönlendirmek istediklerinide kaydeden Can, "Derneðimizin kuruluþundan 20 gün gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen 55 üyemiz oldu. Þu ana kadar olan ilgiden ne kadar doðru bir iþ yaptýðýmýz kanýsýna vardýk. Amacýmýz doðayý ve hayvanlarý korumak, bu konuda hassasiyeti olan tüm vatandaþlarýmýzý derneðimize bekliyor, birlikteliðimizle sesimizi daha yükseklere duyuracaðýmýza inanýyorum'' dedi. Kent Haber patlamalarda hayatýný kaybedenlerin kimlik tespit çalýþmalarý Adli Týp Kurumu nda devam ediyor. Bu kapsamda 11 kiþinin kimlikleri yakýnlarý tarafýndan teþhis edildi. Kimlik tespitinde bulunan aile yakýnlarý, gözyaþlarýna boðuldu. krizi geçiren acýlý aileleri, çevredeki vatandaþlar teskin etmeye çalýþtý. Yakýnlarý tarafýndan kimlikleri teþhis edilen 11 kiþinin isimleri þöyle: Mehmet Ali Danýþman, Abdülkadir Kurt, Ali Yiðit, Aydýn Çapraz, Aydemir Çapraz, Cengiz Soyalp, Mehmet Ýnan, Azim Çavdar, Servet Türktaþ, Abdullah Karakulak, Dilek Gürer. Ostim'de Hayatýný Kaybedenlerden biri Nevþehirli hayatýný yitiren Azim Çavdar ýn naaþýnýn Nevþehir de, Aydýn ve Aydemir Çapraz kardeþlerin naaþýnýn ise Karþýyaka Mezarlýðý nda topraða verileceði öðrenildi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir de görev yapan basýn mensuplarý ile bir araya gelen Vali Abdurrahman Savaþ, Nevþehir için asýl hedeflerinin Cumhuriyet'in kuruluþunun 100. yýlýnýn kutlanacaðý 2023 yýlýný planlamak ve bu kapsamda projeler üretmek olduðunu söyledi. Nevþehir Emniyet Müdürlüðü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþtirilen programa Ýl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan, Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa ve Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Serkan Ýnceçayýr da katýldý. Nevþehir de göreve baþlayalý bir ayý doldurduðunu belirterek sözlerine baþlayan Vali Savaþ, bu süre içerisinde þehri ve kuruluþlarý tanýmaya çalýþtýðýný söyledi. Göreve baþladýktan sonra sürekli olarak birimleri ziyaret ederek daha önce yaptýklarý ve bundan sonraki dönemde yapacaklarý çalýþmalar ile ilgili olarak bilgiler aldýðýný kaydeden Savaþ, Bu çerçevede kurumlarýmýzýn çoðunu görme imkaným oldu. Bunun yanýnda kalan vaktimde sivil toplum örgütlerini ve ilçelerimizi de ziyaret ettim. Ýlimizi kýsa sürede tanýma imkaný buldum, ama bu süreç devam ediyor. Ýli bir çok yönüyle tanýma fýrsatým ve önümüzdeki dönemlerde yapacaðýmýz çalýþmalarla ilgili bir taslak hazýrlama fýrsatýmýz oldu." dedi. Nevþehir'in kýsa vadede çözmesi gereken çok ciddi problemleri bulunmadýðýný kaydeden Vali Abdurrahman Savaþ þöyle devam etti: Geleceðe dönük proje çalýþmalarýný yürütüyoruz. Çalýþmalarý iki ana kategori olarak yapmayý planlýyoruz. Bunun birincisi kamu kurumlarýnýn yaptýðý hizmetlerin ele alýndýðý bir kategori. Bunun çerçevesinde hemen herkesin aklýna gelecek eðitim, saðlýk, sosyal hizmetler, kültür ve sosyal çalýþmalar. Bunlarla ilgili olarak þu an geleceðe yönelik planlamalar yapýyoruz. Ýkinci kategori olarak da ilimizin kamu kurum ve kuruluþlarý dýþýnda kalan, bütünü ilgilendiren ekonomik, ve sosyal geliþim konusunda yapýlabilecek çalýþmalar. Bunu da sektörler itibariyle araþtýrarak neler yapýlabileceðini tartýþýyoruz. Biliyorsunuz ilimizde ana sektörlerden birisi turizm sektörü. Buna iliþkin olarak oluþmuþ bir takým yapýlar var. Bunla ilgili de çalýþma gruplarý oluþturduk ve geleceðe dönük projeler üretiyoruz. 6 alt baþlýk altýnda çalýþma gruplarý oluþturduk. Bunu tarým, sanayi, ticaret, sosyal araþtýrmalar içinde yapacaðýz. Bu konuda Nevþehir Üniversitesi ve Kalkýnma Ajansý'nýn da desteðini alacaðýz. Genel olarak durumumuzu deðerlendireceðiz, sektör temsilcilerinin görüþlerini alacaðýz ve önceliklerimiz belirlenecek. Önceliklerin ortaya konulmasý bize kýsa vadede yapýlacak olan çalýþmalarý ortaya koyacak.

7 Baþbakan'ýn niyetinin düzgün olduðunu göstermesinin yolu çok kolay: Cumartesi Anneleri'nin taleplerini harfiyen yerine getirmek. Bu devletin böyle bir borcu var. Geçen cumartesi günü Baþbakan Erdoðan gözaltýnda kaybedilenlerin yakýnlarýyla görüþtü. Doðrusu Baþbakan ýnki beklenmedik bir davetti. Çünkü Erdoðan ýn kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak da bilinen gözaltýnda yakýnlarý kaybedilenlere tavrý belliydi. Sayýn Erdoðan yakýn bir tarihte Ne iþ yaptýklarýný bilmiyorum, Cumartesi Anneleri birileri tarafýndan kullanýlýyor diyerek devletlü diline hâkimiyetini ispatlayalý çok olmamýþtý. Cumartesi Anneleri Dolmabahçe deki buluþmaya bir talepler listesiyle gitti. Talepler arasýnda Meclis te gözaltýnda kayýplarý araþtýrmak için kalýcý bir komisyon kurulmasý ve Birleþmiþ Milletler Ýnsanlarýn Zorla Kaybedilmesinden Korunmasý Sözleþmesi nin imzalanmasý ilk göze çarpanlar. Mezarlarý böyle kazýn Cumartesi Anneleri ölülerini arýyor. Ýnanýlýr gibi deðil ama devlete Mutki deki gibi toplu mezarlarý nasýl kazmasý gerektiðini de öðretiyor: Birleþmiþ Milletler Otopsi Protokolü ne uyulmasý, ilkel yöntemlerin býrakýlmasý, toplu mezarlarýn antropolog, arkeolog ve adli týp uzmanlarý nezaretinde açýlmasý talepler arasýnda. Aileler devlet sýrrý ve zamanaþýmýnýn ileri sürülmesini engelleyecek yasal deðiþiklikler ve bu cinayetlere iliþkin devlet sýrlarýnýn açýklanmasýný da talep ediyor. Bunun yaný sýra gözaltýnda kaybedilenlerin kimlik tespitine yarar genetik bilgilerin depolandýðý, ücretsiz hizmet veren baðýmsýz bir merkez oluþturulmasý ve bu merkezin verilerinin resmi olarak kabul edilmesi de talepler listesinde. Yani aslýnda yapýlmasý gerekeni istiyorlar. Öyle bir memleket ki burasý, yakýnlarý gözaltýnda öldürülenler, devlete çocuklarýný, kardeþlerini nasýl kazarak bulmasý gerektiðini anlatýyor. Taleplere cevaplar Cumartesi akþam saatlerinde gerçekleþen görüþmede Baþbakan ýn yaný sýra milletvekilleri Ayþenur Bahçekapýlý ile Güldal Akþit de vardý. Cumartesi Anneleri ni temsilen 14 ailenin bireyleri görüþmede bulundu. Bunlardan biri de 1995 senesinde gözaltýna alýnýp, iþkenceyle öldürüldükten sonra bedeni ormanlýk bir alana atýlan Hasan Ocak ýn aðabeyi Hüseyin Ocak tý. Ocak la telefonda konuþtum. Baþbakan ýn görüþmenin baþýnda Sizin sorununuz benim ve kabinemin sorunu diyerek olumlu bir tavýr aldýðýný anlattý. Ancak Baþbakan ýn somut talepler karþýsýnda pek bir þey söylemediði anlaþýlýyor. Erdoðan ýn, Meclis te Araþtýrma Komisyonu kurulmasý talebine verdiði karþýlýk: Bizim tek baþýmýza yapacaðýmýz bir þey deðil, diðer partiler de dahil olmalý. Oysa bu köþede de usandýrýncaya kadar yazýldý. CHP ve DTP nin faili meçhul cinayetler konusunda verdiði önergeleri AKP reddetti. Hem de defalarca. Ýnsanlarýn Zorla Kaybedilmesinden Korunmasý Sözleþmesi ni Türkiye nin neden imzalamadýðý sorusuna Baþbakan ýn verdiði cevap da pek anlaþýlýr gibi deðil: Ýmzalanmýyorsa bir nedeni var. Baþbakan ýn daha önce sarf ettiði Cumartesi Anneleri birileri tarafýndan kullanýlýyor sözüne sitem eden bir kayýp yakýnýna tepkisi de tuhaf: Burada misafirimsiniz, þimdi söyleyemem ama size olaylar farklý yansýtýlýyor. Yakýnlarý gözaltýna sað alýnýp ölü olarak verilenlerin talepleri gayet somut ve uygulanabilir. Ýnsanlarýn kaybedilmesine karþý Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi imzalanmayacak, Meclis te gözaltý kayýplarýný araþtýrmak için bir komisyon kurulmayacaksa bu görüþme neden? Tarihe nasýl geçeceksiniz? Baþbakan ýn bu görüþmesi devletin kirli geçmiþiyle yüzleþme arzusunun ifadesiyse ne güzel. Ancak görüþme, Musa Anter in de cinayetinin araþtýrýlmasý için kurulacak komisyona hayýr oyu verdirdikten sonra referandum öncesi Diyarbakýr da Ape Musa nýn acýsýný unutmadýk demesi gibi bir oy hesabýysa. Baþbakan siyasi cinayetler için komisyon önergesi Meclis te tartýþýlýr, kürsüde Sýrrý Sakýk önergeye destek verirken CHP milletvekili Ali Rýza Öztürk e Bu iþin nereye varacaðýný görüyor musun, iþte bu yüzden biz geçirmeyeceðiz diyen partisinin milletvekili Suat Kýlýç gibi düþünüyorsa... Yani açýlýmýnýn ömrü genel seçime kadarsa... Bir þey olmaz tabii ama tarihe iþte bu da böyle biriymiþ diye geçer. Baþbakan ýn niyetinin düzgün olduðunu göstermesinin yolu çok kolay: Cumartesi Anneleri nin taleplerini harfiyen yerine getirmek. Bu devletin böyle bir borcu var. Madem devlette devamlýlýk esastýr. Bu geçmiþ cinayetleri çözmemenin utancýný kendinden önceki baþbakanlarla paylaþmamanýn tek yolu budur. Ucu kime dokunursa dokunsun, Refah- Yol da dahil her dönemde gözaltýnda öldürülenler için. O komisyonu kurun, o sözleþmeyi imzalayýn, o mezarlarý açýn. Radikal Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ * TAHRÝR MEYDANI NDAN GÜNDOÐDU MEYDANI NA * DEMOKRATÝK, EÞÝTLÝKÇÝ, ÇOGULCU, ÖZGÜRLÜKÇÜ YENÝ BÝR ANAYASA Deðerli Basýn Çalýþanlarý; Bildiðiniz üzere; Eþit Yurttaþlýk Hakký baþlýðý altýnda andýðýmýz; bizce son derece insanî, vicdanî, meþru, yasal taleplerimizi çeþitli vesilelerle dile getiriyoruz. Dile getirmekle yetinmiyor; Türkiye Demokrasi ve laiklik tarihinin þimdiye dek tanýk olmadýðý büyük eylemlerle meydanlara çýkýyoruz: 9 Kasým 2008 Ankara Sýhhiye ve 8 Kasým 2009 Ýstanbul- Kadýköy mitinglerimiz ile 2010 Eylül Ekim aylarýnda Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir de gerçekleþtirdiðimiz 24 saatlik oturma eylemlerimizi anýmsayýn lütfen. Deðerli Basýn Çalýþanlarý; Temel taleplerimizi elde etmek konusunda biz Aleviler ne denli kararlý isek; ne yazýk ki hükümet de bir o kadar, kararsýz, tutarsýz, savsaklayýcý, geçiþtirici, bir konumdadýr. Daha da kötüsü Alevilerin içinden devþirdiði, Alevi toplumu içerisinde hiçbir deðerleri olmayan, esameleri okunmayan kesim ve kimselerle, günün geçerli deyimi ile söylersek; ÇAKMA ALEVÝLERLE kamuoyunu oyalayýp duruyor. AKP yi ciddiyete davet ediyoruz. Alevileri býraktýlar, Alevilikle oynuyorlar, kendilerince, kendi meþreplerine uygun bir Alevilik yaratmaya çalýþýyorlar. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu ellerine aldýklarý bir ateþ topudur. Ki döner kendilerini yakar. Þugünler de bölgemizde diktatörler tek tek devrilirken; ve Sayýn Baþbakan; bu diktatörlere halkýn önünde hiçbir kuvvet duramaz, çekilin diye telkinlerde bulunurken; kendisinin, kendi ülkesi ve kendi halký için bu söylediklerinin tam tersini yapmasý, uygulamasý anlaþýlýr þey deðildir. Aslýnda anlýyoruz; HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyelerini kendi memurlarý haline getirdikten sonra; sýraya Yargýtay ve Danýþtay üyelerini aldýktan sonra, iki partili bir Meclis ve Baþkanlýk sistemi hazýrlýklarý ile; anlýyor biliyor ve görüyoruz ki sivil dinci, faþist bir diktatörlüðe doðru gidiyoruz. Mahalle imamlarý, polislerden imamlar, imamlardan polisler, Mübarek yanlýsý kara gömlekli milisler yaratmanýn ilk belirtileridir. Daha üç gün önce Torba yasasýna karþý çýkan emekçilere görülen reva, biber gazlarý, tazyikli sular, gaz bombalarý, panzerler ve coplar ise ilk denemeleridir. Sn. Baþbakan unutmasýn; Kahire nin Tahrir Meydaný varsa; bizim de Sýhhiye, Kadýköy, Taksim, Cumhuriyet, Gündoðdu meydanlarýmýz var. 6 Mart 2011 günü saat de Ýzimir de Gündoðdu Meydaný nda olacaðýz. Burada; ýsrarla ve bir kez daha, demokratik, eþitlikçi, özgürlükçü, çoðulcu Anayasa talebimizi, Eþit Yurttaþlýk hakkýmýzý dile getireceðiz. Seçimlere doðru giderken sadece AKP ye deðil, iktidara talip olan bütün partilere de seslenmiþ olacaðýz, ne bir partinin, ne bir adayýn, ya da Aday adayý nýn taþýyýcýsý olmayacaðýz. Sadece ve sadece sorunlarýmýzýn çözümünü talep edeceðiz. Yoksa sonunuz Tahrir Meydaný olur diyeceðiz. Kurtuluþ tarihimizin simge þehri; Türkiye Demokrasisinin temel taþý, yüzü medeniyete dönük, aydýnlýk insanlarýn, aydýn þehri Ýzmir de Ýzmirli Aleviler ve Sünnilerle birlikte olmaktan onur duyacaðýz. Saygýlarýmýzla. Ali BALKIZ Genel Baþkan

8 Ali Bülent ERDEM Üretilmiþ endüstriyel et mi, yetiþtirilmiþ hayvan eti mi? Samanyolu nun 30 Ocak 2011 tarihli haberine göre, Tarým Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr da dönüm alan üzerinde ilk aþamada 15 bin büyükbaþ hayvan kapasiteli Organize Hayvancýlýk Bölgesi nin açýlacaðýný açýkladý. 31 Ocak tarihli Merhaba Gazetesi ise Konya Þeker in kýrmýzý-beyaz markasýyla 50 bin büyükbaþ hayvan kapasitesine varmayý hedeflediðini yazýyordu. Kýrmýzý eti, beyaz sütü temsil ediyor. Sadece iki gün içinde basýnda çýkan haber bunlar. Türkiye tarýmýnda yaþanan liberal dönüþümün hayvancýlýðýmýzý büyük hayvan kapasiteli þirketlerin denetimine açtýðýnýn göstergesi. Kýsa bir süre önce de Yavuz Donat Sabah Gazetesindeki köþesinde hayvancýlýkta yeni bir model olarak Konya- Çumra daki Dana Bank ý tanýttý. Dana Bank, Panko Birlik- Konya Þeker tabanlý Anadolu Birlik Holding in yan kuruluþu. Bir yan kuruluþu daha var. Besi hayvancýlýðý üzerine. Hani, þu Anguslarý 2010 yýlýnda Avustralya dan getiren kuruluþ. Hepsinin baþkaný Recep Konuk 5 yýlda hayvan sayýsýný 50 bine çýkaracaklarýný söylüyor. Yavuz Donat diyor ki; Köylü ineðini Dana Bank a býrakýyor. Ýneðin ahýrý, yemi, bakýmý AB standartýnda. Yediði yem, verdiði süt bilgisayarda. Köylü, ineðine kendisi baksa.. Günde litre süt alacak Sütü 63 kuruþtan satacak. Ýnek, Dana Bank ta litre süt veriyor Dana Bank sütü 81 kuruþtan satýyor. Ýnek ölürse Sigortalý Yerine yenisi alýnýyor. Donat, özetle devam ediyor. Ýneðiniz yavruladýðýnda çocuk parkýna alýnýyor ve ilk iki ay tek kiþilik özel bir odada kalýyor. Sonra Dana kreþine geçiyor. Büyüdüðünde erkek olanlar satýlýyor, parasý hesabýnýza yatýyor. Diþiyse Dana Banka yollanýyor. Ýþin bir de hesabý var. Diyelim, 50 bin lirayý bir araya getirdiniz. Bu paraya 10 tane Amerika dan Holstein inek alýnýyor. Aylýk net süt geliri 3 bin lira, bu ineklerin yýlda 10 buzaðýsý oluyor, tanesi liradan 15 bin lira daha kazanýyorsunuz. Bu tip büyük hayvan iþletmeleri biz de çok yeni diyor, Yavuz Donat. Büyük hayvan iþletmelerinin dünyadaki tarihi de çok eski deðil. Tarýmýn normal döngüsü içinde bitkisel atýklarla hayvanlar, hayvanlarýn atýklarýyla toprak, dolayýsýyla bitkiler beslenir. Geviþ getiren hayvanlar için yonca ekilmesi zorunluluðu olur. Gerek yonca, gerekse sebzeler havada bulunan azotu bitkilerin kullanabileceði duruma çevirir. Mýsýr, buðday, yulaf, domates vb. bitkilerin ihtiyacý olan azot saðlanýr. Bu döngüyle tarýmýn atýk diye bir sorunu olmaz. Tarýmsal döngü bozulur.. Ýkinci Dünya Savaþýnda patlayýcý üretmek için oluþturulmuþ sanayi, savaþ sonrasý azot gübresi üretecek büyük bir kapasiteyi ortaya çýkarýr. Artýk, azot için sebzelere baðýmlýlýk kalmamýþtýr. Kimyasal besleyicilerin toprakta kullanýlmasýyla birlikte bitkisel üretim ile hayvancýlýkta bilgiye, mahirliðe, bilgeliðe gerek kalmaz ve böylelikle bitkisel üretimle hayvancýlýk birbirinden koparýlýr. Sonuç olarak, ortaya çýkan tablo; kýrsalýn hýzla boþalmasýdýr. Ýnsanlar çiftçilik yapýlan topraklarý bütünüyle terk edip, kentlere göç ederken, hayvanlar kendileri için oluþturulmuþ büyük hayvan þehirlerine yerleþtirilir ve hayvancýlýk belli bölgelerde yoðunlaþýr. Endüstriyel tarýmýn merkezi sayýlan Amerika da Güneydeki büyük yaylalarda sýðýr, Alkansas ta ve Delmarva Yarýmadasýnda kümes hayvanlarý, Orta ve Batý Kuzey Carolina da domuz yetiþtiriciliði yaygýnlaþýr. Tarýmýn döngüsü bozulur.ýnsanlarýn gýdalarýný ürettikleri topraklarýndan, hayvanlarýn meralarýndan, yemlerinin üretildiði topraklarýndan koparýlýþý, topraðýn besleyici maddelerinin tükeniþini ve topraktaki organik madde azalýþýný, meralarýn erozyona teslim edilmesini getirir. Bu azalýþý telafi için sentetik gübre kullanýlmasý daha da artar. Atýk sorunu olmayan tarýmsal üretimde, havayý, suyu, topraðý ve çevreyi kirleten büyük atýklar oluþur. Özelliðini kaybeden, fakirleþtirilmiþ toprak için daha fazla kimyasal kullanýmý ortaya çýkar. Kimyasal azot gübresinin devreye girmesi ve mýsýr bitkisinin devlet politikasý olarak desteklenmesi sonucu Amerika bir mýsýr denizine dönüþür. Öyle ki, Amerika nýn 3230 bin kilometre karesinde, Türkiye yüzölçümünün yaklaþýk dört katý civarýnda, mýsýr bitkisi ekilmektedir. Cargill ve ADM nin Amerika da yetiþen mýsýrýn üçte birini satýn aldýðý söylenir. Ortaya çýkan bu mýsýr daðlarýný eritebilmenin çözümü; küçük çiftliklerde beslenen milyonlarca hayvaný, büyük iþletmelerde toplayarak, mýsýrla beslemekte bulunur. Artýk, Amerikan mýsýrýnýn beþte üçü hayvan çiftliklerinde tüketilmektedir. Pollan ýn öküzü Hayvan iþletmeleri mýsýr daðýný öðütür; ete çevirirler. Ýneðin mýsýr yemesini saðlamak için gerçekleþtirilen iþlemler ilginçtir çünkü bu hayvan aslýnda doðasý gereði mýsýr tüketmez. Bu sözler Micheal Pollan a ait. Bir yazar olarak Pollan Endüstriyel gýda zincirinin mýsýr çuvallarýný nasýl et haline getirmek istediðini öðrenmek ister bunun için bir buzaðý alarak iþe giriþir. 13 Mart 2001 de doðan Pollan ýn buzaðýsý annesiyle beraber otlanmak üzere çayýrlara gönderilir. Nisan ayýnda ise damgalanýr ve hadým edilir. Pollan ýn buzaðýsý, daha doðrusu artýk öküzü ekim ayýndan sonra çayýrlarýn tadýna bakamaz ve annesinin sütünü ememez. Nedeni ise endüstriyel tarýmýn tabiriyle verim dir. Benzerleriyle beraber toplanarak yetiþtirilme aðýlýna gönderilir. Burayý endüstriyel hayvancýlýðýn düzenine alýþtýrýlan bir hazýrlýk okulu olarak düþünebilirsiniz. Artýk diðer hayvanlarla beraber kapalýdýr ve yeni beslenme düzenine alýþtýrýlýr. Ýþkembesi ilk defa mýsýrla burada tanýþýr. Çayýrlarýn önemi.. Çimen geviþ getiren hayvanlarýn en iyi yiyeceðidir. Çimen hayvanlara bu olanaðý sunarken, hayvanlarda aðaçlarýn ve çalýlarýn çimenleri kaplamasýna ve çimenlerin güneþ ýþýðýndan mahrum kalmasýna engel olurlar. Hayvanlar çimen tohumu serper, toynaklarýyla bu tohumu eker ve dýþkýlarýyla çimene ihtiyacý olan gübreyi verirler. Karþýlýðý ise bol ve lezzetli gýdadýr. Geviþ hayvanlar meradaki çimeni/otu dönüþtürme yeteneðine sahip iþkembeleriyle yüksek kaliteli protein elde ederler. Ýþkembeleri fermantasyon kazaný gibidir. Hayvanlarýn çayýrlarda aþýrý otlanmalarý ekolojik sorun yaratýyor olsa da, bu sorun döngüsel otlanma rotalarýyla aþýlabilir. Otlanma güneþ temelli, sürdürülebilir beslenmedir ve ekolojik olarak mükemmel bir döngüdür. Peki ya, büyük hayvan iþletmelerinde.. Besi ünitesi.. Ocak ayýnýn ilk haftasý Pollan ve öküzü Kansas ta bir hayvan metropolündeki tabelasýnda Pocky Feeders, nüfus: 37 bin yazan besi ünitesine gelirler. Pollan açýkta akan kanalizasyonlarýyla burayý 14. yy. Londra sýna benzetir. 14. Yy. kentlerinde görülen salgýnlarýn buralarda olmamasýnýn nedeni sadece modern antibiyotiklerdir. Pollan ýn öküzünün son duraðýdýr, burasý. Besi ünitesinde uygulanan beslenme düzenine hayvanlarýn pek azý beþ ay yani 150 günden fazla dayanabilmektedir. Yeni gelmiþ hayvanlar yüksek düzeyde beslenme düzenine alýþtýrýlmalarý için önce uzun saplý otlarla beslenir. Birkaç hafta boyunca yemlerindeki mýsýr oraný giderek artýrýlarak, günlük besinlerinin dörtte üçünü karþýlayacak duruma getirilir. 37 bin hayvaný üç öðün besleyecek yem bilgisayarlarda tasarlanarak hazýrlanýr. Mýsýr, sývýlaþtýrýlmýþ yað ve protein desteði, vitamin, sentetik östrojen, antibiyotikler, yonca ve lifli gýdalar belirli oranlarla otomatik makinelerde karýlýr. Sývýlaþtýrýlmýþ yað (don yaðý) kesimhanelerden temin edilir. Protein takviyeleri ise melas ve üreden oluþan karýþýmlardýr. Üre doðalgazdan elde edilen sentetik bir nitrojen biçimidir. Endüstriyel hayvancýlýktaki mantýkla kalori kaloridir ve en ucuz ve kullanýþlý kalori ise mýsýrdýr. Yine ayný endüstriyel mantýkla protein proteindir ve rendelenmiþ hayvan eti ve kemik tozu bir ineðin beslenmesi için en ucuz kaynaktýr. Anlamý; ot obur hayvanlarýn et obur yapýlmasýdýr. Sonuç bilindiði Deli Dana hastalýðý olmuþ ve bu yöntem 1997 de yasaklanmýþtýr. Ama bir istisnasý vardýr; kan ürünleri ve yaðlar. Pollan yemlerde kullanýlan yaðlarýn durumunu, besi iþletmecisine sorduðunda aldýðý cevap yað yaðdýr olmuþtur. Besi ünitesinde hastalýk yaygýndýr ve ortaya çýkan hastalýklarýn çoðu beslenme düzeninden kaynaklanmaktadýr. Hayvanlarýn hangi hastalýklarla karþý karþýya kaldýðý ve insanlara taþýdýðý hastalýklar baþka bir yazýnýn konusudur. Besi ünitesinin veteriner doktoru Mel Metzin in sözleri bu konu için yeterlidir; Onlar ot yemek için yaratýlmýþlar ama biz onlara hububat yediriyoruz. Üstelik, hayvanlara yedirilen yem karýþýmý içinde en masum olarak mýsýr kalmaktadýr. Durumun vahametini hayvanlarýn dýþkýlarýndan da anlamak mümkün. Pollan besi ünitesinin gübre göletini gördüðünde, iþletme yöneticilerine neden komþu tarlalara vermedikleri soruyor. Cevap, çiftçiler bunlarý istemiyorlar, oluyor. Çünkü, atýk nitrojen ve fosfor oranlarý çok yüksek ve aðýr metal ve hormon tortularý içeriyor. Bu suyun aktýðý bölgelerdeki balýklar ve kuþlarda anormal seksüel farklýlýklar oluyor. Besi ünitesi mükemmel bir gübre kaynaðý olan inek dýþkýsýný toksik atýða çevirmeyi baþarýyor. Micheal Pollan beþ ay sonra öküzünü görmeye geldiðinde onu birkaç yüz kilo almýþ ve ortaya doðru fýçýlaþmýþ olarak bulur. Görünen, Bilgisayarda programlanmýþ halidir. Besi ünitesi ucuz hammaddeleri büyükbaþ hayvanlarýn metabolizmalarý aracýlýðýyla mümkün olduðunca hýzlý bir biçimde ete dönüþtüren bir fabrikadýr. Pollan öküzünün yaþamakta olduðu süreci kafasýnda canlandýrýr. Yaþantýsýna güneþ enerjisinin ortaya çýkardýðý çimenlerle baþlamýþ olan öküz, Tanrýnýn unuttuðu bu mekânda mýsýrla beslenmeye geçtiði zaman fosil yakýtla sürdürülen bir gýda zincirinin parçasý olmuþtur. Burada güneþ ýþýnlarý ve çimenleri alýnan hayvanlar birer fosil yakýt makinesine dönüþtürülmektedir. Pollan öküzünün karþýsýnda dikilirken bir daha bu protein makinelerinin etlerini yemek isteyip istemeyeceðini düþünmektedir. Pollan ýn deyiþiyle Endüstriyel et yiyebilmek için inanýlmaz bilmeme ve unutma iþlevi gerekmektedir. Sonuç; Tyson a baðlý IBP, Cargill e baðlý Excel, Swift& Company ve National oluþan dört büyük et paketleme þirketi Amerika da doðan her beþ sýðýrdan dördünü paketlemektedir. Ýthal et mi, yerli et mi.. Türkiye, tarihinde ilk defa kurban bayramýnda hayvan ithal etmek durumunda kaldý. Kurban kesecekler yerli hayvanlarý tercih etmeye çalýþtýlar. Bugünde kasap dükkanlarýnda yerli hayvanlarýn etleri daha tercih edilir, durumda. Nedeni ise açýk, insanlarýmýz nasýl yetiþtirildiðini bilmediði hayvanlarýn etlerinden kuþku duyuyorlar. Türkiye tarýmý ise hýzla deðiþtiriliyor. Hayvancýlýðýmýz þirketleþtiriliyor. Bu yönde uygulanan politikalar karþýsýnda köylüler hayvanlarýný elden çýkarmamak için çýrpýnýyor, küçük hayvan iþletmeleri kapanmamak için direnmeye çalýþýyor. Uygulanan bu dönüþüm politikalarýnýn sonucu büyük kapasiteli hayvan iþletmeleridir. Çünkü destekler, ucuz krediler onlar içindir. Ýthal gdo lu mýsýrlarý, soyalarý ucuz olarak temin etme þanslarý onlarýndýr. Sonrasý, sonrasý ise malum; etin ithal veya yerli olmasý arasýnda bir fark kalmayacak. Endüstriyel (fabrikasyon) üretilmiþ etleri deðil, hayvan yetiþtiricilerinin doðanýn doðal döngüsü içinde yetiþtirdiði hayvanlarýnýn etlerini, iþ iþten geçmeden, ýsrarla istemeye ne dersiniz? Kaynak: Etobur- Otobur ikilemi- Michael Pollan Liebing, Marx ve Topraðýn Verimliliðinin Tükeniþi- John Bellamy Foster, Fred Magdoff

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı