2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE"

Transkript

1 Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce Davutpaþa daki patlamada yaþamýný yitiren ve yaralanan iþçilerin aileleri, OSTÝM'de ayný kaderi paylaþanlar için Taksim'de bir araya geldi. Aileler adýna konuþan Ýdris Çabuk, Tuzla da, Kemalpaþa da, Zonguldak ta ile ayný acýyý yaþayan emekçilerin ailelerinin acýlarýný paylaþtýklarýný, OSTÝM de de ailelerin yanlarýnda olacaklarýný söyledi. 3 yýl önce Davutpaþa da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden ve yaralanan iþçilerin aileleri, Ýstanbul Taksim Tramvay Duraðý nda bir araya gelerek OSTÝM de yaþanan olaylarla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ da katýldý. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 3 DE OSTÝM deki patlamalarda hayatýný kaybeden 11 kiþinin kimlik tespitleri yakýnlarý tarafýndan yapýldý. Yaþýmýný yitirenlerden biri Nevþehirli OSTÝM deki... 6 DA Yazmak için yaratýcý yazý kuramýný anlatan kitaplar da okumak gerekir mi? Yeni yazar adaylarý bu soruyu sorar. Öyle ya, nasýl yazýlacaðýný öðrenmek için, yaratýcý yazýnýn nasýl olmasý gerektiðini anlatan kitaplarýn da yararlý olacaðý düþünülür. Ne ki, ben öyle olduðunu pek sanmýyorum. Belki akademik öðretim tam bu anlayýþa uygundur, kurallar üstüne bir yazý kurulabileceðini de düþünür akademi, ama adý üstünde, yaratýcýlýk, onun ne iþe yaradýðýný ve nasýl yazýlacaðýný öðrenmenin yolu her zaman yaratýcý yazýnýn, öteki edebiyat yapýtlarýnýn içinden geçer. Öte yandan, yaratýcý yazarlarýn kurmaca metnin yaratým biçimleri üstüne yazdýklarý kitaplar, somut yaratým süreçlerinin içinden çýktýðý için, kayda deðer deneyim aktarýmlarý olabilir. Gene de yazarýn kendi bakýþ açýsý, edebiyatý edebiyat olarak görüp yazýnsal metnin içinde nasýl yaþadýðýdýr önemli olan. 5 DE 7 DE

2 Ben herkesin acýsýndan, sýkýntýsýndan, hüznünden çok etkilenirim ve çok çabuk aðlarým. Yaþanýlan her acý ve açýkçasý binlerce nedenle çok kolay aðlarým. Ve bu aðlamam sadece aðlamýþ olmak için asla deðildir çok derinliklerden gelen bir yaramýn tekrar tekrar kanamasýdýr bu aðlama. Bir baþkasýnýn kanayan yarasýna çare bulamamaktýr bu aðlama.2 gün önce en az 35 yýldýr birlikte olduðum en yakýn arkadaþlarýmdan birinde evinde bugün, siyasetin geleceði, Türkiye nin geleceði, seçimler derken her zaman olduðu gibi konuþulanlar iste sekte isteme sekte yine 80 li yýllara gitti. O yýllar beni çocukluðumda bulmakta, yemekte çok zorlandýðýmýz pirzoladan nefret ettirmiþti. Neden? Sorusunun yanýtýný verip beni aðlatanýn da ne olduðunu sizlerle paylaþacaðým.83 yýlýnýn mart veya nisan ayý çocuklarýmla birlikte eve geldiðimde kapýda bekleyen izbandut gibi 3 adamla karþýlaþmýþtým. Adeta dünyayý yeniden kuruyor þekillendiriyormuþçasýna önemli bir görevi yerine getirmenin gururunu duyan bu 3 adamla 3 günlük maceram baþlamýþtý. Ben 25 yaþýnda 2 çocuk anasýydým. Kýzým 6 yaþýnda oðlumsa sadece 3 yaþýndaydý. Bu 3 adam ve bu 3 gün 3 gece benim belki korkularýmýn belki yalnýzlýðýmýn belki çaresizliðimin belki bilgisizliðimin yansýmasý olarak ömür denilen yýllarda en silinmez tarihler olarak yazýldý anýlar yaþanmýþlýklar defterime. Bu 3 adam kapýda duruyordu birinin pardösünün kabarýklýðýnýn nedenini ancak daha sonra anlayabildim. Pardösü altýndan koca bir silah ertesi gün annemin göðsüne dayanmak üzere ortaya çýkarýlacaktý. Bir diðerinin montunun cebindeki tabancasý da çok deðil yarým saat sonra tehdit unsuru olarak gösterildi. Kapýda bekleyenler bir, iki dakika sonra anahtarla açýp içeriye gireceðimiz kapýdan çok uzak duruyorlardý. Daha sonra adýnýn profesör olduðunu duyduðum biri hemen söze baþladý. Kapýya elektrik vermiþler diyerek. Oysa onun elektrik vermiþler diye konuþmasýnýn gerekçesini oluþturan neden elektrik sayacýnýn çok hýzlý dönmesiydi. Bugün gibi dakika dakika her karesini, anýmsadýðým yýllarýn bir diðer fotoðrafý arkadaþlarýný sýk sýk uyarmasý ve kapýya yaklaþtýrmamasýydý. 3 adamýn elektrikli kapýsýný hemen açtým içeriye girmek üzere adýmýmý attým, ilk anda bir þaþýrmýþlýk ifadesiyle yokmuþ dediler.evet yoktu kapýda elektrik. Sayacý hýzlý döndürense sadece minnacýk bebeklerim üþümesin diye yakmýþ olduðum elektrikli radyatördü. Evin içine giren bu 3 adamýn evin içinde þaþýrtan bir baþka þeyde evin düzeni oldu. Burasý ev diyorlardý konuþtuklarý kiþiye.evet burasý 2 çocuklu bir aileye ait evdi. Burasý Ev burasýný ne düþündüklerini bende düþündüm ve buldum o zaman ki meþhur ifadeleriyle hücre evi. Bütün bunlarýn dýþýnda idi sizlerle paylaþacaðým pirzola mevzusu. Korkmuþtum açýk söyleyeyim bugün bunu sizlerle paylaþacaðým korku kaynaklý duygularýmý. Çocuklar ve 3 adam artýk içerdeydik daha gençtim ve belki de bu konuda yeterli bilgiye de sahip deðildim þimdi ne yapacaktým? Korkumu 3 adama belli etmeyecektim, korkumu minicik bebeklerime belli etmeyecektim, kimsenin adýný söylemeyecektim, yemek yapacaktým, çocuklarýmý 3 adamdan uzak tutacaktým ve kimse bize gelmesin diye içimden belki de ilk defa dua edecektim Öylede yaptým sözde hiç belli etmedim korkularýmý çocuklara yemek hazýrladým, karýnlarýný doyurdum. Ýþte evde mevcut olan saplý etlerden yani pirzolalardan 5 parçasýný da 3 adama piþirdim ve masaya koydum yediler. O gece çok sevgili caným arkadaþým ben onlara pirzola piþirmezdim dedi beni aðlatan da o oldu. Evet bütün bu korkularým, kaygýlarýmdandý. Ve sadece bana zarar vereceklerini bilsem bende piþirmezdim. Ama minnacýk bebeklerim vardý yanýmda, gençtim ve çok insanýn sorumluluðunun korkusuydu herhalde bana pirzolayý piþirten. Çocukluðumda hasret olduðum pirzolayý ondan sonra ki yýllar uzun bir süre asla aðzýma sürmedim. Arkadaþýma çok hak veriyorum salt benim caným söz konusu olsa bende piþirip pirzolayý yiyin diye o 3 adamýn önüne koymazdým. Belki de korktum ANKARA Emel Sungur OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce Davutpaþa daki patlamada yaþamýný yitiren ve yaralanan iþçilerin aileleri, OSTÝM'de ayný kaderi paylaþanlar için Taksim'de bir araya geldi. Aileler adýna konuþan Ýdris Çabuk, Tuzla da, Kemalpaþa da, Zonguldak ta ile ayný acýyý yaþayan emekçilerin ailelerinin acýlarýný paylaþtýklarýný, OSTÝM de de ailelerin yanlarýnda olacaklarýný söyledi. 3 yýl önce Davutpaþa da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden ve yaralanan iþçilerin aileleri, Ýstanbul Taksim Tramvay Duraðý nda bir araya gelerek OSTÝM de yaþanan olaylarla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ da katýldý. Davutpaþalý aileler adýna, açýklamayý yapan Ýdris Çabuk, OSTÝM de yaþanan olaylarda hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerinin acýsýný yüreklerinde hissettiklerini belirterek, aileler olarak bir daha Davutpaþalar, OSTÝM ler yaþanmasýn diye mücadele verdiklerini söyledi. Çabuk, 3 yýl boyunca, Davutpaþa olayýnýn denetimsizliðin ve ihmalin sonucu olduðunu defalarca ilgili kurumlara anlatmaya çalýþtýklarýný, kendilerinin yaþadýklarý acýyý baþkalarýnýn yaþamamasý için çabaladýklarýný ama kimsenin seslerine kulak vermediðini söyledi. Çabuk, Davutpaþalý aileler olarak Tuzla da, Kemalpaþa da, Zonguldak ta kendileri ile ayný acýyý yaþayan emekçilerin ailelerinin acýlarýný paylaþtýklarýný, OSTÝM de yaþanan olaylarda hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerinin de yanlarýnda olacaklarýný söyledi. Önümüzdeki günlerde OSTÝM olaylarýnda hayatýný kaybeden aileleri ziyaret etmek için Ankara ya gideceklerini bildiren Çabuk, ziyaretlerinde: Ailelere birlik olmalarý gerektiðini, verilen beyanatlara aldanmamalarýný söyleyeceðiz, kaybettiðiniz canlarýn ruhu rahat olsun istiyorsanýz, adalet için mücadele edin diyeceðiz dedi. TAÞ: AÝLELER BÝRLÝKTE MÜCADELE ETMELÝ 34 hafta boyunca Taksim Tramvay Duraðý nda sorumlularýn yargýlanmasý, ceza davasýnýn açýlmasý için seslerini duyurmaya çalýþýrken iþçi sendikalarýnýn, duyarlý aydýnlarýn, kendilerini bir kez olsun ziyaret etmediðini söyleyen Çabuk, bu olaylarýn üzerine gidilip sorumlular yargýlanmazsa, böyle olaylarýn yaþanacaðýný söyledi. Açýklamanýn ardýndan Ýþ kazasý deðil, bu bir cinayet, Sorumlular belli, hesap sorulsun, Ostim yalnýz deðilsin diye slogan atan ailelerle sohbet eden ÖDP Baþkaný Alper Taþ, Davutpaþalý ailelerin sesine kulak verilip denetimler arttýrýlsaydý, OSTÝM olayýnýn yaþanmayacaðýný, Davutpaþalý ailelerin mücadeleleriyle örnek olduklarýný, OSTÝM deki ailelerin de Davutpaþalý aileler gibi, haklarýný arama mücadelesi verirken birlik olmalarý gerektiðini vurguladý. Hatalardan dönülmezse benzer olaylar sürecek TMMOB Makine Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar, Ankara OSTÝM de bir iþ merkezi ile Ývedik OSB de yer alan iþ yerlerinde meydana gelen patlamalara iliþkin, Mevcut mevzuat ve yanlýþlardan geri dönülmediði müddetçe benzeri olaylar sürecektir açýklamasýný yaptý. Çakar yazýlý açýklamasýnda, Makine Mühendisleri Odasý nýn da içinde yer aldýðý teknik bilirkiþi heyetinin patlamalarýn olduðu mahallerde incelemeleri sürdürdüðünü belirterek, araþtýrma sonuçlandýðýnda teknik analizlerin kamuoyuna duyuracaklarýný açýkladý. Çakar, ilk izlenimler ve bu olaylara yol açan sorunlara iliþkin ise TMMOB Makine Mühendisleri Odasý, baþta OSTÝM olmak üzere son yýllarda meydana gelen bu iþ cinayetleri nin iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmamasý ve yeterli denetimlerin yapýlmamasýndan kaynaklanan bu kazalarla ilgi, yýllardan beri ciddi uyarýlarda bunmakta, sürekli olarak çalýþma yaþamý ile ilgili sorunlar ve yanlýþ uygulamalara iþaret etmekte, yargýya baþvurmakta fakat siyasal iktidar bildiðini yapmaya devam etmektedir dedi. Patlamada aðýr yaralanan iþçi öldü Ankara Ostim'de meydana gelen ilk patlamada aðýr yaralanan Mükremin Atmaca isimli iþçi dün sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören aðýr yaralý Mükremin Atmaca'nýn da hayatýný kaybetmesiyle Ankara da geçtiðimiz perþembe günü meydana gelen her iki patlamada ölen iþçi sayýsý 20'ye yükseldi. CENGÝZ DAÐISTAN BirGün

3 «Okunacak en büyük kitap Ýnsandýr» der, Hünkarýmýz Hacý Bektaþ Veli. «Ýnsan ne müthiþ canavardýr. Ne büyük yeniliktir. Ne müthiþ ucubedir. Ne büyük kaostur. Ne müthiþ çeliþkinin öznesidir. Ne büyük bir harikadýr. Tüm nesnelerin yargýcýdýr. Bön bir solucandýr. Doðrunun yöneticisi, bilgisizliðin ve yanýlgýnýn laðýmýdýr. Evrenin þatafatý ayný zamanda pisliðidir» diye tarif eder insaný Pascal. Dört ayrý kapýdan geçerek, kýrk ayrý basamakdan çýkarak, süzülerek, yoðurularak, piþerek «Ýnsan-ý Kâmil» olmanýn yolunu da gösterir yine Pir imiz Hacý Bektaþ Veli, Pascal ýn tarif ettiði o Ýnsana. Ancak bunu anlayana. Oysa biz; Bir Baþbakan tarafýndan Ýnsanlýk nasýl yýkýlýr, ona tanýk oluyoruz. Tabi ki o yalnýz deðil, sarmaþýk gibi Anadolumuzu saran bir zihniyetin ürünü. Önce derinden, inceden inceye, çaktýrmadan baþladýlar. Ýnsaný yücelten her ne varsa onlarý yoketmekle devam ediyorlar. Hep birlikte, Türkiye de, Kars ilinde, bir Baþbakanýn yýkým emrine, bir belediye baþkanýnýn bu emire biyat ediþine, Ýnsanlýk anýtýnýn yýkýmýna karar veriþine tanýk oluyoruz. Hem de demokratik bir þekilde! Yýkýlacak olan bir anýt deðil sadece. Bir Ýnsanlýk anýtý. Bir lideri, bir ideolojiyi, bir sýnýfý, bir tarafý, bir bireyi sembolize etse bile bir sanat eseri yýkýlmaz. Beðenip beðenmeme hakkýmýz var bitti. Kaldý ki yýkýlmak istenen kutsal ve evrensel bir deðerse, hatta ve hatta yýkým kararý verenleri bile Ýnsan olduklarý kadar (!) içine alan bir Ýnsanlýk anýtýysa bu hiç yýkýlmaz. Bu nasýl bir tehlike böyle. Kars lýlar, tüm Türkiye liler, bu ne büyük bir suç ortaklýðý farkýndamýsýnýz. Dünyaya hakim olan kötülükler, kötülerin çok olduðundan deðildir, kötülere sessiz kalanlarýn çoðunlukta olmasýndandýr bilirsiniz. Ancak, bu kadar da kötü, bu kadar da kötülere sessiz kalýnmaz ki kardeþlerim. Açlýktan insanlar ölürler. Acýdýr, dayanýlýr. Savaþlarda insanlar öldürülürler. Acýdýr ve yine dayanýlýr. Ya Ýnsanlýk öldürülürse! Bu acýyý hissedecek kim kalýr geriye? Mehmet Aksoy Dozerin önüne bedenimi siper edip heykelimi yýktýrmayacaðým diyerek, insanlýk için duyduðu acýnýn, fiziksel acýdan daha þiddetli olduðunu çýnlatýyor kulaklarýmýza. Duyuyor musunuz? Ýþte sanatçýnýn þimdiden ve derinden hissettiði acý budur. Körlüðümüze ýþýk, saðýrlýðýmýza ses olmak istiyor sanatçýmýz. Bu ýþýðý görenleri, bu sesi duyanlarý, insanlýk anýtýný yýktýrmamak üzere, bedenini siper etmeye, Mehmet Aksoy un omuzuna omuz vermeye davet ediyorum. O müthiþ ucube nin dozerine karþý gelmek üzere, Avrupa dan sanat severlerle orada olmaya hazýrýz. Yargýsýz ve iþkencede canýna kýyýlan, direnmenin destanýný yazan Kaypakkaya yý övdüðü için, hapse mahkum edilen Pýnar Sað ve Mehmet Özcan sanatçýlarýmýzýn da yanlarýnda olduðumuz gibi. Görüþmek üzere müthiþ ucube. Tunus da yakýlan ateþ, Mýþýr ý kavururken, bir anýt siluetinde Kars üzerinden ýþýk olup Anadolu ya sýzabilir. Kimbilir! Söz konusu olan, Ýnsanlýk. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Pir Sultan Abdal Kültür Derneði 13 Þubat Pazar günü Ankara da Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde, geçtiðimiz hafta çeþitli hapis cezalarý alan Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ ile dayanýþma amacýyla bir basýn açýklamasý yapacak. Buluþmaya Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ'da katýlacak Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Av. Fevzi Gümüþ tarafýndan yapýlan Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ'a yapýlan hukuksuzluðu kýnýyoruz. baþlýklý açýklamada Sanatçýlarýmýz Ferhat TUNÇ ve Pýnar SAÐ hukuksuz bir Küresel Isýnma ve Çevre Gönüllüleri Derneði (KÜREÇEV) Nevþehir Temsilcisi Ahmet Turunç, Nevþehir'de hava kirliliðinin halk saðlýðýný tehdit eder boyutlara ulaþtýðýný söyledi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Turunç, hava kirliliðinin Nevþehir e yakýþmayan bir durum olduðunu ve yetkililerin acil tedbir almalarý gerektiðini kaydetti. Hava kirliliðinin bir çok üst solunum yolu hastalýðý ile birlikte kansere yol açtýðýný ifade eden Turunç, yetkililerden çözüm adýna acil bir çevre eylem planý ortaya koymalarýný istedi. Hava kirliliðinin ýsýnmadan, motorlu taþýtlardan ve az da olsa sanayiden kaynaklandýðýný kaydeden Turunç, Nevþehir de özellikle ýsýnma amaçlý, düþük þekilde yapýlan yargýlama ile Ceza almýþlardýr. Sanatçýlarýmýza verilen Ceza onlarýn sanatçý kiþiliðinde kültürümüze, inancýmýza ve temel deðerlerimize verilmiþtir. Bu hukuksuzluðu kýnamak amacýyla Pazar günü saat da Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde basýn açýklamasý yapacaðýz. Dost kurum ve kuruluþlarý, Pir Sultan Abdal dostlarýný destek vermeye çaðýrýyoruz. denildi. Tarih : Pazar Saat : Yer : Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önü - Kýzýlay / ANKARA kalorili ve kükürt oraný yüksek kömürlerin yaygýn olarak kullanýlmasý ve yanlýþ yakma tekniklerinin uygulanmasý hava kirliliðine yol açmaktadýr. Nüfus artýþý ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayýsý hýzla artan motorlu taþýtlardan çýkan egzoz gazlarý, hava kirliliðinde önemli bir faktör oluþturmaktadýr. Sanayi tesislerinin kuruluþunda yanlýþ yer seçimi, çevre korunmasý açýsýndan gerekli tedbirlerin alýnmamasý, uygun teknolojilerin kullanýlmamasý, enerji üreten yakma ünitelerinde vasýfsýz ve yüksek kükürtlü yakýtlarýn kullanýlmasý, hava kirliliðine sebep olan etkenlerin baþýnda gelmektedir. Saðlýklý bir çevre ve nesil için önlemlerimizi maliyeti ne olursa olsun þimdiden almamýz gerekmektedir. Çevreye yapýlan yatýrým geleceðe yapýlan yatýrýmdýr. dedi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Hüseyin KAÝM Kýrþehir den Nevþehir e gitmekte olan otomobil Hacýbektaþ Çiðdem Köyü mevkiinde dikkatsizlik nedeniyle yoldan çýkarak takla atmýþtýr. Kiralýk olduðu öðrenilen araçta bulunan biri kýz dört gençten ikisi hafif yaralý olarak kazayý ucuz atlatmýþlardýr. Kaza haberine, Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik ekipleri ve Ýlçe hastanesine ait ambulansla trafik kazasýna ve yaralýlara derhal müdahale edilmiþtir. Araçta bulunan gençler ambulansla Hacýbektaþ Ýlçe hastanesine getirilerek saðlýk kontrolünden geçirilerek yaralýlara gerekli saðlýk yardýmý yapýlmýþtýr. Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürlüðü trafik ekipleri kaza yeri incelemesi yaparak karayolu üzerinde önlemlerini almýþlar ve olay yeri kaza raporunu tutmuþlardýr.

4 ARAÞTIRMA Hükümet Alevilere tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýna dair yasanýn kaldýrýlmasýný önerdi. Çalýþtay katýlýmcýlarý bilir; devrim yasalarýnýn tasfiyesinin gerekliliði, çalýþtaylar sürecinde ve keza konuyla ilgili görsel medyada, önceleri mahcup biçimde, sonraki süreçlerde ise ýsrarla önümüze kondu, tartýþýldý. Gerek Sn. Bakan Faruk Çelik, gerekse Ali Bulaç gibi yazar ve ilahiyatçýlar, Alevi kurum yöneticilerinin önüne tekrar tekrar þu teklifle geldiler: Siz Aleviler, hem Atatürk ilkelerinden ve laiklikten yana tavizsiz biçimde taraf oluyorsunuz, hem de hükümetin cemevi sorununu çözmesini istiyorsunuz. Oysa bilindiði üzere, cemevine yasal statü verilmesine 677 sayýlý Tekke ve Zaviyeler Kanunu engel oluyor. Yani? --- Yani, siz bu kanunun deðiþtirilmesini isteyin, kamuoyu oluþturalým ve yasayý tasfiye edelim ki, hükümet olarak, cemevine statü verelim BU BÝR TUZAK Tuzaðý gördünüz mü? Bir taþla iki kuþ vurmak istiyorlar. Hem boynumuza yaðlý sicimin ilmeðini bize taktýrmayý, hem de üstünde durduðumuz tabureyi, bizim tekmelememizi istiyorlar. Özellikle, 31 Ocak günü bir TV kanalýnda Sn. Çelik in, Alevi kurum yöneticileriyle yaptýðý ve bu yazýnýn yazýlmasýna neden olan konuþmasýndan sonra, kani oldum ki, niyetleri Alevilerin taleplerini karþýlýyormuþ gibi yaparak, devrim kanunlarýný bertaraf etmek Tarikat ve Hizbullah gibi oluþumlarý legalleþtirecek, arkasýndan da türbe ve zaviyelerin, 1925 yýlýnda kamulaþtýrýlan arazilerini ve devlet bütçesini bunlara peþkeþ çekecekler Hesap bu. Buraya yazýyorum: pek yakýnda sýra bu hain planýn gerçekleþtirmesine gelecek. Nitekim bizzat Sn. Bakanýn, söz ettiðim TV konuþmasýna göre de konu geldi, cemevi meselesinde týkandý. Söylediði þu: Cemevine yasal statü tanýdýðýmýzda nasýl olacak; orada dede görev yapacaktýr. Oysa dede deyimi devrim yasalarýna göre suç Dolaysýyla cemevine statü veremeyiz. Ýyi de Sn. Bakan, biz, sizden, dedelik makamýyla ilgili bir tasarruf istemedik ki... Talebimiz, cemevine ibadethane statüsü verilmesidir ve cemevi, 677 sayýlý yasada yasak kapsamýnda deðildir. Statü veripvermemeniz bir yana; istenmeyen, hatta konusu dahi edilmeyen bir olguyu, varmýþ gibi göstermek ayýp deðil mi? Yazdýðýmýz yüzlerce sayfa rapordan, günler süren oturumlardan, Devletin, Alevileri de gözeteceði beklentisinden hareketle, umut tacirliði yapýp, sonra yok demek, nasýl bir yönetim anlayýþý! ALEVÝ ÇALIÞTAYINDAN HANGÝ SONUÇ ÇIKTI? Ne istedik, ne sonuç aldýk; þimdi ona bakalým ama önce, neleri talep ettiðimizi anýmsatalým: Cemevine, ibadethane statüsü, Kamusal alanda eþitlik, Diyanetin kaldýrýlmasý; hiç deðilse giderlerinin, laik ülkelerde olduðu gibi hizmet alan yurttaþlarca karþýlandýðý yeni bir düzenleme, Zorunlu din derslerinin, AÝHM kararlarý, ebeveyn haklarý, inanç özgürlüðü ve ulusal üstü antlaþmalar ýþýðýnda yeniden ele alýnmasý veya tamamen kaldýrýlmasý, Madýmak Oteli nin Utanç Müzesi adýyla düzenlenmesi, Alevi köylerine zorla cami yaptýrýlmasý, asimilasyon ve Sünni misyonerlik siyasetinden vazgeçilmesi, Hacý Bektaþ Veli Dergâhýnýn, Hacýbektaþ Belediyesine devredilmesi, KPS sonrasý mülakatlarda; nerelisin, namaz kýlar mýsýn ya da Alevi misin gibi ilkel sorularla mezhep sorgulamasý yapýlmamasý. Yukarýdaki baþlýklar, tüm kurumlarýmýzýn altýna imza attýðý ortak istemlerdir. Sn. Bakanýn, iki de bir de beþ yýldýzlý otellerde toplantýlar düzenleyip, dostlar alýþveriþte görsün kabilinden açýklamalarýna ve artýk kabak tadý veren monologlarýna göre, yukarda saydýðým bütün bu baþlýklardan aldýðýmýz bir tek olumlu sonuç yoktur. Evet, vicdaný olan yurttaþlarýmýza sesleniyorum; AKP Hükümeti, hiçbir istemimize olumlu yanýt vermemiþ, iç ve dýþ kamuoyunu aldatmak ve demokrat hükümet izlenimi vermek adýna, beklentilerimizi hayâsýzca kullanmýþtýr. --- Efendim haksýzlýk ediyorsunuz, neden aceleye getiriyorsunuz, öyle kolay mý; biz nelerle uðraþýyoruz. Ýþte bakýn, Oteli kamulaþtýrdýk. Baþka? --- Çalýþtay katýlýmcýlarýnýn konuþmalarýný, dört cilt halinde bastýrdýk. Oteli satýn aldýðýnýza göre, müze yapacak mýsýnýz? --- Sivas ta yaþayan insanlara sormak gerek, ne istiyorlar, duyarlýlýklarý nedir, nasýl bir düzenleme istiyorlar, ondan sonra bir karara varacaðýz. Mesela, bir köþeye orada ölenlerin isimleri çakýlabilir. Baþka? --- Daha ne olsun ki?... Yani anlý-þanlý Alevi Çalýþtayýnýn sonucu budur ve taleplerimizden (ki, talebimiz otelin satýn alýnmasý deðil, müze yapýlmasýdýr.) hiçbiri gerçekleþmemiþtir. MADIMAK OTELÝNÝN NE OLACAÐI, SÝVASLILARA SORULACAKMIÞ! Oteli yakanlarýn BBP, eski RP ve þimdi AKP seçmeni olduðunu, kaldý ki, hepsinin de ayný zihniyetin ürünü olduðunu herkes biliyor. (Katliamý tasvip etmeyen Sivaslý yurttaþlarýmýzý elbette tenzih ederim.) Oysa hükümet, otelin nasýl bir düzenlemeye tabi tutulacaðýný, bu zihniyetin Sivaslý mensuplarýna soracakmýþ. Yani Madýmak ta yananlarýn yakýnlarýna deðil, oteli yakan müttefiklere! Alevilerin, Hükümetten aldýðý yanýt budur! ÖZÜR DÝLERÝM, YANILDIK! Asgari yirmi milyon insaný kastederek; ben Alevilerin neden baþbakaný olayým ki, bir sebep mi var? diyecek kadar Alevilerden nefret eden; sýradan konuþmalarý dahi, emir eri haline gelen milletvekilleri tarafýndan kanun yapýlan, neredeyse diktatörlük yetkileriyle donatýlan bir faniden, Alevi sorununa çözüm beklemek, akla zarar bir durumdur diyenlere kulak vermeliydik. Vakýf Yönetimi, Vakýf Danýþma Kurulu ve Alevi Kurumlarýnýn tüm yöneticileri olarak fena halde yanýldýðýmýzý kabul etmek zorundayýz. Alevi-Sünni geriliminden-karþýtlýðýndan beslenen, varlýðýný, iktidarýný ve istikbalini bu gerilime baðlayan, Ahmet Hakan ýn söylediði gibi Türkiye tarihinin en büyük Sünni birliðini oluþturan bir siyaset anlayýþýna; Alevi sorununu çözün demek ve buna inanmak gibi bir gaflette bulunduk. Adam elindeki avantajý kaybetmek ister mi? Senin özgürlüðün için bütün sermayesinden olmak ister mi; bu nasýl bir gaflettir! O halde niye gittim; niye katýldým; niye ayný havayý soludum bunlarla; bu senaryoya neden figüran oldun? Aslýnda, her ne arar isen kendinde ara öðretisinin bir ardýlý olarak, bu hükümete deðil, bize, özellikle de bana yazýklar olsun! SENÝN ÝBADETHANEN MEÞRU, BENÝM KÝ, GAYRI MEÞRU ÖYLE MÝ? Cemevinde hiç kimseye kötülük edilmedi, insan katledilmedi, katliam örgütlenmedi, hamile kadýnlarýn karýnlarýna, hançer saplanmadý, benzin dökülüp insan yakýlmadý, kov-gýybet yapýlmadý, laik cumhuriyeti kazandýranlara küfür-hakaret edilmedi Cemevinde; sadece ibadet edildi Ýyinin, güzelin, doðruluðun, kardeþliðin, hakkýn, hukukun tesisi için; daha güzel bir dünyanýn tasavvuru için yakarýldý. Ýnsanlýk düþmanlarýna, kul hakký yiyenlere, katillere, kardeþi-kardeþe kýþkýrtanlara, Beyt-ül Maal ý yaðmalayanlara, hýrsýzlara, yobazlara lanet edildi Hazine yaðmacýlarýna, Alevi-Sünni kýþkýrtýcýlarýna, Yavuz a, Yezit e, lanet etmemizden, neden alýnýyor, rahatsýz oluyorsunuz? Rahmetli babam derdi ki, oðul; Muaviye, Yezit, Yavuz ve Ebusuud un yolundan gidenlere, onlara dost olanlara dost olma; uzak dur! Tevella ve Tebarra yý unutma! Ýçten içe ayrýmcýlýk yapýyor, çeliþkileri körüklüyor diyerek kýzar, babamýn tavrýný yanlýþ bulurdum. Meðer ne kadar haklýymýþ! Ecdadýmýn ibadet ettiði mekâný, ibadethane olarak görmezseniz, bunca tartýþýrsanýz, kendi ibadetinizinibadethanenizin tartýþmaya açýlacaðýný da mý hesap etmiyorsunuz? Senin ibadethanen meþru, benim ki, gayrý meþru öyle mi? Söyleyecek çok þeyim var; dilimin ucuna kadar geliyor, fakat ülkeme karþý sorumluluðum gereði yutuyorum! Bu yutkunmak ne demektir biliyor musunuz?! Hata yaptýk! Sizin, TC Hükümeti olduðunuz varsayýmýndan yola çýkarak, sorunlarýmýzý götürmekle, büyük yanlýþ yaptýk En baþta þahsým olmak üzere, hepimiz hata yaptýk! Katýlmasaydýk, aslýnda biz bu sorunu çözecektik; çaðýrdýk gelmediler, bizimle görüþmediler diyecek; bu tavrýmýzý da kullanacaktýnýz. Biliyorum ama varsýn olsun, bunca demokrasi karþýtý bir oluþumun temsilcileriyle yine de görüþmemeliydik Demokrat kamuoyundan, gitmeyin, bir þey çýkmaz diyen dostlarýmýzdan, Aziz Nesin den ve Madýmak Yitiklerimizden özür dilerim.

5 SEMÝH GÜMÜÞ Yazmak için yaratýcý yazý kuramýný anlatan kitaplar da okumak gerekir mi? Yeni yazar adaylarý bu soruyu sorar. Öyle ya, nasýl yazýlacaðýný öðrenmek için, yaratýcý yazýnýn nasýl olmasý gerektiðini anlatan kitaplarýn da yararlý olacaðý düþünülür. Ne ki, ben öyle olduðunu pek sanmýyorum. Belki akademik öðretim tam bu anlayýþa uygundur, kurallar üstüne bir yazý kurulabileceðini de düþünür akademi, ama adý üstünde, yaratýcýlýk, onun ne iþe yaradýðýný ve nasýl yazýlacaðýný öðrenmenin yolu her zaman yaratýcý yazýnýn, öteki edebiyat yapýtlarýnýn içinden geçer. Öte yandan, yaratýcý yazarlarýn kurmaca metnin yaratým biçimleri üstüne yazdýklarý kitaplar, somut yaratým süreçlerinin içinden çýktýðý için, kayda deðer deneyim aktarýmlarý olabilir. Gene de yazarýn kendi bakýþ açýsý, edebiyatý edebiyat olarak görüp yazýnsal metnin içinde nasýl yaþadýðýdýr önemli olan. James Wood un Kurmaca Nasýl Ýþler? kitabýnýnsa, yazýnsal metni adamakýllý içeriden yaþayan bir yazarýn kitabý olarak, yararlý olacaðýný sanýyorum. Hangi kiþi anlatýmý Kurmaca Nasýl Ýþler? her bölümünde kurmaca metnin öðelerine çözümler getirmeyi, neyin nasýl yapýlacaðýný irdelemeyi amaçlayan bir kitap. Sözgelimi anlatýmýn birinci kiþi ya da üçüncü kiþi aðzýndan yapýlmasý arasýndaki farklara bizim gözümüze görünmeyebileceðini düþündüðü açýlardan yaklaþýyor. Birinci kiþi anlatýmý yakýn zamanlara dek güvenilmez görülürken, aslýnda bugün daha güvenilir oldu. Niçin? Üçüncü kiþi anlatýmý en sýký denetimli yazarý bile metnin içine sýzdýrýrken, birinci kiþi anlatýmý yazýnsal kiþilikle özdeþleþip yazardan büsbütün baðýmsýz kalmanýn en geçerli yolu olduðu için. Hangi kiþi anlatýmýnýn kullanýlacaðý, yazarýn ilk çözmesi gereken sorunlar arasýnda, belki bazý yanýlmalardan sonra, zor olmayan bir seçim olarak gelir önümüze. Birey, toplumun bir parçasý olmanýn ötesinde, özel bir kimlik olarak öne çýkmaya baþlayýnca, edebiyatýn onu anlatma biçimleri de deðiþti elbette. Geçmiþtekinden çok daha derin ve karmaþýk bireyliði, onun iç dünyasýna girmeyi zorunlu kýldý. Ýç dünyalar ayrýca yazýnsal metnin kendini yaratma biçimlerini zenginleþtirecek niteliklere ulaþtý. Sözgelimi bireyin iç dünyasýný kendisi dýþa vurmadýkça bilemeyeceðimize göre, onu anlatmanýn biçimleri olarak bulundu iç konuþma ya da bilinçakýþý. Birinci kiþi anlatýmý, anlatý kiþisini öylesine öne çýkardý ki, onun yazardan büyük kopuþunu gördük. Artýk anlatýnýn asýl kiþisinin bakýþ açýsý, bütün metnin dilinin nasýl olacaðýný da belirliyor. Ayný zamanda anlatýcý konumundaki anlatý kiþisi birinci kiþi olmak zorunda deðil, kendi dilini her þeye egemen duruma getirir. James Wood bu durumlarý, Bir yandan, yazar kendi kelimelerine sahip olmak, þahsi bir üslupta ustalaþmak isterken, diðer yandan anlatý, karakterlere ve onlarýn konuþma alýþkanlýklarýna doðru meyleder, sözleriyle anlatýyor. Ýkincisi kazandýkça yazýlanýn niteliði de yükselir demek yazar, metni özgür býrakmalýdýr ki, yazýnsal metnin doðasý, baþtan yapýlmýþ tasarýlarýn duvarlarýný kendine göre örsün. Yazdýðý metni çivilemek, öteki alanlarýn yazarlarýna özgüdür, tarihe, siyasete ya da bilime Ayrýntýlarýn anlamý Metnin özgürce geliþimi ya da çivilenmesi çoðu kez kiþiler çevresinde konuþulur ve bir metnin ayaklanýp yürümesinde doðal olarak kiþiler baþ rolü oynar. En azýndan, ben bir romaný ya da öyküyü once kiþilerine bakarak okuyorum, diyebilirim. Öte yandan, hemen o araya ayrýntýlar sýkýþýr. Okurun bir metinden aldýðý tadý çoðaltýr ayrýntýlar, o ayrýntýlarýn anlamýna varacak düzeyde okuma kültüründe. Ondan da once, yazarýn yaratma gücünü gösterir. James Wood, romancýlarýn Flaubert e þükran duymasý gerektiðini belirtirken, ayrýntýlarýn gerçeði dile getirme yeteneðinden söz ediyor ki, gerçekten de hayat ayrýntýda gizlidir. Yukarýdan ya da bütüne bakmak, aslýnda gerçeðin belirsizliði üstüne kurmaktýr edebiyatý romanýn en zayýf noktasý bu deðil midir? James Wood, Edebiyatýn hayattan farký, diyor, hayatýn sýnýrsýz detaylarla dolu olmasý ve dikkatimizi nadiren bu detaylara çekmesidir. Oysa edebiyat bize dikkat etmeyi öðretir Seçmeyi öðretir edebiyat, üstelik önce kendisi seçerek. Ýnceliði burada. Sanýrým James Wood ile bu ayrýntý konusunda ayrýlýyorum. Ben ayýntýlara epeyce baðlý kalýyorum. Ne zaman bir ayrýntýya takýlýrsanýz, bilin ki orada edebiyatýn inceliði vardýr, diyecek kertede. Ýster gerçek hayattan çýkmýþ olsun, ister gerçeðin bütün bütüne dýþýnda duran yazýnýn yaratýcý doðasýnca üretilmiþ olsun, kendimi bildim bileli, ayrýntý olmadan edebiyat olmaz, diye düþündüm. Kurmaca Nasýl Ýþler? de, kurmacada detay konusunda bir belirsizlik olduðunu söylüyor James Wood. Fazla detaydan bunalýyorum, diyor. Flaubert sonrasý bir geleneðin detayý fetiþleþtirdiðini düþünüyorum. Detayýn aþýrý estetik takdiri, biraz farklý bir biçimde, yazar ve karakter arasýndaki daha önce incelemiþ olduðumuz gerilimi yükseltiyor gibi gözükmektedir. Bu tür gerilimleri aslýnda kiþilerle onlarýn yaratýcýsý arasýndaki yaratým sürecinin bütünü deðil, dilin yaratma serüveni çýkarýr. Dolayýsýyla sözcüklerin birbirleriyle iliþki içinde anlamlarý taþýyabilmesine ve doðrudan söylemedikleri anlamlarýn çýkarýlabilmesine olanak veren yazýnsal dili kurabilme yetisidir gerilimin yaratýcýsý. Anlatýlan olumlu ya da olumsuz, ne olursa olsun, onu anlatan dil içinden çýkan olumlu anlamda bir gerilimden söz ediyoruz. Çehov un duvara asýlý tüfeði Flaubert in, Her þeyde keþfedilmemiþ bir kýsým vardýr, sözüdür yüz yýldan beri yaratýcý yazarýn güdüsü. Dolayýsýyla bir ayrýntý ve hayatýn en sýradan ve önemsizmiþ gibi görünen küçük kesitleri de büyük hayatlarý anlatabilme gizgücüne sahip olabilir. Geleneksel, gerçekçi edebiyat, büyük roman kiþileri ya da büyük anlatýlarýn temsil yeteneðini yarattý, sonunda büyük bir edebiyat da ortaya koyarak, küçük olanýn temsil yeteneði oluþmadýðý için. Oysa günümüzde, küçük kesitleri ve ayrýntýlarý öylesine yoðunlaþmýþ atomlarý gibidir ki yaþanan büyük hayatýn, onlarý anlatmak da büyük edebiyatýn kurucusu olabilir. Yazýnsal metni ayrýntýlar üstüne kurulu bir tekne gibi düþündüðümüzde, iki ayrý yaklaþýmýn belirdiðini görüyoruz. Biri, Çehov un duvara asýlý tüfeðini kesinkes patlatmaktan yana; öbürü, sonra kullanýlmayacak tüfeðin duvara asýlý duruþundan söz edip geçmenin de anlatýda yeri olduðunu düþünüyor. Doðrusu ben hâlâ ilkinden yanayým ve bunu bir anlayýþ olarak görüyorum. Nedensiz bir ayrýntý da olmamalý anlatýda, neden sonra yerini yurdunu bulamayacak bir ayrýntý da. Daha doðrusu, bu iki anlayýþý birleþtiren bir nokta da yok deðil. Duvara asýlý tüfek, sonra patlatýlmadýðýnda da bir anlam, dahasý bir iþlev taþýyor olabilir. Anlatýlan mekânýn kimliðini, eviçi yaþantýnýn kültürünü, yaþayanlarýn kim olduðunu anlatmakta bir iþlevi olduðu söylenemez mi? Çoðu kez söylenebilir. Bununla bile sözü edilen her nesnenin ya da bütün olarak her ayrýntýnýn bir anlamý ve yeri olmasý gerekiðini söylemiþ oluyorum belki, ama Çehov un koþullarýný biraz daha esneterek. Asýl olan sanýrým þu: Roman ya da öykü yazarý, hiçbir zaman boþlukta durmamalý. Cabrera Infante ya da Georges Perec in bile, sözcükleri savururken, o sözcükleri kullanmalarýnýn, baþkalarýný deðil de o sözcükleri seçmelerinin nedenleri olduðunu düþünüyorsak, yazarý dipsiz bir boþluða düþtüðü kâbuslarýndan uyandýracak olan gene yazdýklarýdýr. Kurmaca Nasýl Ýþler?, James Wood, Çeviren: Ekin Bodur, Ayrýntý Yayýnlarý, 2010, 159 sayfa, 10 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Ahmet Can, bilinçsizce yapýlan avlanma Nevþehir'in Gülþehir ilçesinde Avcýlýk, Atýcýlýk ve Balýkçýlýk Derneði kuruldu. Derneðin baþkanlýðýna ise Ahmet Can getirildi. Gülþehir ilçesinde, bir grup avcý bilinçsiz avlanmayý önlemek ve doða hayvanlarýný korumak için bir araya gelerek dernek kurdu. Gülþehir Avcýlýk, Atýcýlýk ve Balýkçýlýk Derneði adýyla kurulan dernek denetimi bugüne kadar Çevre Orman Ýl Müdürlüðünce yapýlan avlanma sahasýný belirleme ve denetleme görevini de üstlenecek. Dernek özellikle nesli tükenme noktasýna gelen hayvanlarý koruma altýna almak ve çiftliklerden keklik sülün gibi bölgemizde yok denilecek kadar az bulunan türleri getirerek neslini devam ettirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kýzýlýrmaðýn Gülþehir ilçesi sýnýrlarý içerisinden geçmesiyle ilçe halkýnýn amatör balýkçýlýk yaptýðýný belirten Dernek Baþkaný Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL OSTÝM deki patlamalarda hayatýný kaybeden 11 kiþinin kimlik tespitleri yakýnlarý tarafýndan yapýldý. Yaþýmýný yitirenlerden biri Nevþehirli OSTÝM deki patlamalarda hayatýný kaybeden 11 kiþinin kimlik tespitleri yakýnlarý tarafýndan yapýldý. Ankara da dün meydana gelen ve baþka illerden gelen, ticari amaçla balýk avlayan avcýlarýn, kanunen yasak olan að ve týrý-výrý diye tabir edilen küçük aðlarla avlanarak balýk nesline büyük zarar verdiklerini belirtti. Dernek olarak bu tür avlanmalarý sýký takip edeceklerini belirten Can, balýkçýlýk konusunda halký bilgilendirmek, en azýndan yumurta döneminde kaçak avlananlarýn önüne geçmek istediklerini söyledi. Derneðin kurulmasýyla birlikte Gülþehirli gençleri avcýlýk sporuna yönlendirmek istediklerinide kaydeden Can, "Derneðimizin kuruluþundan 20 gün gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen 55 üyemiz oldu. Þu ana kadar olan ilgiden ne kadar doðru bir iþ yaptýðýmýz kanýsýna vardýk. Amacýmýz doðayý ve hayvanlarý korumak, bu konuda hassasiyeti olan tüm vatandaþlarýmýzý derneðimize bekliyor, birlikteliðimizle sesimizi daha yükseklere duyuracaðýmýza inanýyorum'' dedi. Kent Haber patlamalarda hayatýný kaybedenlerin kimlik tespit çalýþmalarý Adli Týp Kurumu nda devam ediyor. Bu kapsamda 11 kiþinin kimlikleri yakýnlarý tarafýndan teþhis edildi. Kimlik tespitinde bulunan aile yakýnlarý, gözyaþlarýna boðuldu. krizi geçiren acýlý aileleri, çevredeki vatandaþlar teskin etmeye çalýþtý. Yakýnlarý tarafýndan kimlikleri teþhis edilen 11 kiþinin isimleri þöyle: Mehmet Ali Danýþman, Abdülkadir Kurt, Ali Yiðit, Aydýn Çapraz, Aydemir Çapraz, Cengiz Soyalp, Mehmet Ýnan, Azim Çavdar, Servet Türktaþ, Abdullah Karakulak, Dilek Gürer. Ostim'de Hayatýný Kaybedenlerden biri Nevþehirli hayatýný yitiren Azim Çavdar ýn naaþýnýn Nevþehir de, Aydýn ve Aydemir Çapraz kardeþlerin naaþýnýn ise Karþýyaka Mezarlýðý nda topraða verileceði öðrenildi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir de görev yapan basýn mensuplarý ile bir araya gelen Vali Abdurrahman Savaþ, Nevþehir için asýl hedeflerinin Cumhuriyet'in kuruluþunun 100. yýlýnýn kutlanacaðý 2023 yýlýný planlamak ve bu kapsamda projeler üretmek olduðunu söyledi. Nevþehir Emniyet Müdürlüðü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþtirilen programa Ýl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan, Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa ve Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Serkan Ýnceçayýr da katýldý. Nevþehir de göreve baþlayalý bir ayý doldurduðunu belirterek sözlerine baþlayan Vali Savaþ, bu süre içerisinde þehri ve kuruluþlarý tanýmaya çalýþtýðýný söyledi. Göreve baþladýktan sonra sürekli olarak birimleri ziyaret ederek daha önce yaptýklarý ve bundan sonraki dönemde yapacaklarý çalýþmalar ile ilgili olarak bilgiler aldýðýný kaydeden Savaþ, Bu çerçevede kurumlarýmýzýn çoðunu görme imkaným oldu. Bunun yanýnda kalan vaktimde sivil toplum örgütlerini ve ilçelerimizi de ziyaret ettim. Ýlimizi kýsa sürede tanýma imkaný buldum, ama bu süreç devam ediyor. Ýli bir çok yönüyle tanýma fýrsatým ve önümüzdeki dönemlerde yapacaðýmýz çalýþmalarla ilgili bir taslak hazýrlama fýrsatýmýz oldu." dedi. Nevþehir'in kýsa vadede çözmesi gereken çok ciddi problemleri bulunmadýðýný kaydeden Vali Abdurrahman Savaþ þöyle devam etti: Geleceðe dönük proje çalýþmalarýný yürütüyoruz. Çalýþmalarý iki ana kategori olarak yapmayý planlýyoruz. Bunun birincisi kamu kurumlarýnýn yaptýðý hizmetlerin ele alýndýðý bir kategori. Bunun çerçevesinde hemen herkesin aklýna gelecek eðitim, saðlýk, sosyal hizmetler, kültür ve sosyal çalýþmalar. Bunlarla ilgili olarak þu an geleceðe yönelik planlamalar yapýyoruz. Ýkinci kategori olarak da ilimizin kamu kurum ve kuruluþlarý dýþýnda kalan, bütünü ilgilendiren ekonomik, ve sosyal geliþim konusunda yapýlabilecek çalýþmalar. Bunu da sektörler itibariyle araþtýrarak neler yapýlabileceðini tartýþýyoruz. Biliyorsunuz ilimizde ana sektörlerden birisi turizm sektörü. Buna iliþkin olarak oluþmuþ bir takým yapýlar var. Bunla ilgili de çalýþma gruplarý oluþturduk ve geleceðe dönük projeler üretiyoruz. 6 alt baþlýk altýnda çalýþma gruplarý oluþturduk. Bunu tarým, sanayi, ticaret, sosyal araþtýrmalar içinde yapacaðýz. Bu konuda Nevþehir Üniversitesi ve Kalkýnma Ajansý'nýn da desteðini alacaðýz. Genel olarak durumumuzu deðerlendireceðiz, sektör temsilcilerinin görüþlerini alacaðýz ve önceliklerimiz belirlenecek. Önceliklerin ortaya konulmasý bize kýsa vadede yapýlacak olan çalýþmalarý ortaya koyacak.

7 Baþbakan'ýn niyetinin düzgün olduðunu göstermesinin yolu çok kolay: Cumartesi Anneleri'nin taleplerini harfiyen yerine getirmek. Bu devletin böyle bir borcu var. Geçen cumartesi günü Baþbakan Erdoðan gözaltýnda kaybedilenlerin yakýnlarýyla görüþtü. Doðrusu Baþbakan ýnki beklenmedik bir davetti. Çünkü Erdoðan ýn kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak da bilinen gözaltýnda yakýnlarý kaybedilenlere tavrý belliydi. Sayýn Erdoðan yakýn bir tarihte Ne iþ yaptýklarýný bilmiyorum, Cumartesi Anneleri birileri tarafýndan kullanýlýyor diyerek devletlü diline hâkimiyetini ispatlayalý çok olmamýþtý. Cumartesi Anneleri Dolmabahçe deki buluþmaya bir talepler listesiyle gitti. Talepler arasýnda Meclis te gözaltýnda kayýplarý araþtýrmak için kalýcý bir komisyon kurulmasý ve Birleþmiþ Milletler Ýnsanlarýn Zorla Kaybedilmesinden Korunmasý Sözleþmesi nin imzalanmasý ilk göze çarpanlar. Mezarlarý böyle kazýn Cumartesi Anneleri ölülerini arýyor. Ýnanýlýr gibi deðil ama devlete Mutki deki gibi toplu mezarlarý nasýl kazmasý gerektiðini de öðretiyor: Birleþmiþ Milletler Otopsi Protokolü ne uyulmasý, ilkel yöntemlerin býrakýlmasý, toplu mezarlarýn antropolog, arkeolog ve adli týp uzmanlarý nezaretinde açýlmasý talepler arasýnda. Aileler devlet sýrrý ve zamanaþýmýnýn ileri sürülmesini engelleyecek yasal deðiþiklikler ve bu cinayetlere iliþkin devlet sýrlarýnýn açýklanmasýný da talep ediyor. Bunun yaný sýra gözaltýnda kaybedilenlerin kimlik tespitine yarar genetik bilgilerin depolandýðý, ücretsiz hizmet veren baðýmsýz bir merkez oluþturulmasý ve bu merkezin verilerinin resmi olarak kabul edilmesi de talepler listesinde. Yani aslýnda yapýlmasý gerekeni istiyorlar. Öyle bir memleket ki burasý, yakýnlarý gözaltýnda öldürülenler, devlete çocuklarýný, kardeþlerini nasýl kazarak bulmasý gerektiðini anlatýyor. Taleplere cevaplar Cumartesi akþam saatlerinde gerçekleþen görüþmede Baþbakan ýn yaný sýra milletvekilleri Ayþenur Bahçekapýlý ile Güldal Akþit de vardý. Cumartesi Anneleri ni temsilen 14 ailenin bireyleri görüþmede bulundu. Bunlardan biri de 1995 senesinde gözaltýna alýnýp, iþkenceyle öldürüldükten sonra bedeni ormanlýk bir alana atýlan Hasan Ocak ýn aðabeyi Hüseyin Ocak tý. Ocak la telefonda konuþtum. Baþbakan ýn görüþmenin baþýnda Sizin sorununuz benim ve kabinemin sorunu diyerek olumlu bir tavýr aldýðýný anlattý. Ancak Baþbakan ýn somut talepler karþýsýnda pek bir þey söylemediði anlaþýlýyor. Erdoðan ýn, Meclis te Araþtýrma Komisyonu kurulmasý talebine verdiði karþýlýk: Bizim tek baþýmýza yapacaðýmýz bir þey deðil, diðer partiler de dahil olmalý. Oysa bu köþede de usandýrýncaya kadar yazýldý. CHP ve DTP nin faili meçhul cinayetler konusunda verdiði önergeleri AKP reddetti. Hem de defalarca. Ýnsanlarýn Zorla Kaybedilmesinden Korunmasý Sözleþmesi ni Türkiye nin neden imzalamadýðý sorusuna Baþbakan ýn verdiði cevap da pek anlaþýlýr gibi deðil: Ýmzalanmýyorsa bir nedeni var. Baþbakan ýn daha önce sarf ettiði Cumartesi Anneleri birileri tarafýndan kullanýlýyor sözüne sitem eden bir kayýp yakýnýna tepkisi de tuhaf: Burada misafirimsiniz, þimdi söyleyemem ama size olaylar farklý yansýtýlýyor. Yakýnlarý gözaltýna sað alýnýp ölü olarak verilenlerin talepleri gayet somut ve uygulanabilir. Ýnsanlarýn kaybedilmesine karþý Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi imzalanmayacak, Meclis te gözaltý kayýplarýný araþtýrmak için bir komisyon kurulmayacaksa bu görüþme neden? Tarihe nasýl geçeceksiniz? Baþbakan ýn bu görüþmesi devletin kirli geçmiþiyle yüzleþme arzusunun ifadesiyse ne güzel. Ancak görüþme, Musa Anter in de cinayetinin araþtýrýlmasý için kurulacak komisyona hayýr oyu verdirdikten sonra referandum öncesi Diyarbakýr da Ape Musa nýn acýsýný unutmadýk demesi gibi bir oy hesabýysa. Baþbakan siyasi cinayetler için komisyon önergesi Meclis te tartýþýlýr, kürsüde Sýrrý Sakýk önergeye destek verirken CHP milletvekili Ali Rýza Öztürk e Bu iþin nereye varacaðýný görüyor musun, iþte bu yüzden biz geçirmeyeceðiz diyen partisinin milletvekili Suat Kýlýç gibi düþünüyorsa... Yani açýlýmýnýn ömrü genel seçime kadarsa... Bir þey olmaz tabii ama tarihe iþte bu da böyle biriymiþ diye geçer. Baþbakan ýn niyetinin düzgün olduðunu göstermesinin yolu çok kolay: Cumartesi Anneleri nin taleplerini harfiyen yerine getirmek. Bu devletin böyle bir borcu var. Madem devlette devamlýlýk esastýr. Bu geçmiþ cinayetleri çözmemenin utancýný kendinden önceki baþbakanlarla paylaþmamanýn tek yolu budur. Ucu kime dokunursa dokunsun, Refah- Yol da dahil her dönemde gözaltýnda öldürülenler için. O komisyonu kurun, o sözleþmeyi imzalayýn, o mezarlarý açýn. Radikal Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ * TAHRÝR MEYDANI NDAN GÜNDOÐDU MEYDANI NA * DEMOKRATÝK, EÞÝTLÝKÇÝ, ÇOGULCU, ÖZGÜRLÜKÇÜ YENÝ BÝR ANAYASA Deðerli Basýn Çalýþanlarý; Bildiðiniz üzere; Eþit Yurttaþlýk Hakký baþlýðý altýnda andýðýmýz; bizce son derece insanî, vicdanî, meþru, yasal taleplerimizi çeþitli vesilelerle dile getiriyoruz. Dile getirmekle yetinmiyor; Türkiye Demokrasi ve laiklik tarihinin þimdiye dek tanýk olmadýðý büyük eylemlerle meydanlara çýkýyoruz: 9 Kasým 2008 Ankara Sýhhiye ve 8 Kasým 2009 Ýstanbul- Kadýköy mitinglerimiz ile 2010 Eylül Ekim aylarýnda Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir de gerçekleþtirdiðimiz 24 saatlik oturma eylemlerimizi anýmsayýn lütfen. Deðerli Basýn Çalýþanlarý; Temel taleplerimizi elde etmek konusunda biz Aleviler ne denli kararlý isek; ne yazýk ki hükümet de bir o kadar, kararsýz, tutarsýz, savsaklayýcý, geçiþtirici, bir konumdadýr. Daha da kötüsü Alevilerin içinden devþirdiði, Alevi toplumu içerisinde hiçbir deðerleri olmayan, esameleri okunmayan kesim ve kimselerle, günün geçerli deyimi ile söylersek; ÇAKMA ALEVÝLERLE kamuoyunu oyalayýp duruyor. AKP yi ciddiyete davet ediyoruz. Alevileri býraktýlar, Alevilikle oynuyorlar, kendilerince, kendi meþreplerine uygun bir Alevilik yaratmaya çalýþýyorlar. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu ellerine aldýklarý bir ateþ topudur. Ki döner kendilerini yakar. Þugünler de bölgemizde diktatörler tek tek devrilirken; ve Sayýn Baþbakan; bu diktatörlere halkýn önünde hiçbir kuvvet duramaz, çekilin diye telkinlerde bulunurken; kendisinin, kendi ülkesi ve kendi halký için bu söylediklerinin tam tersini yapmasý, uygulamasý anlaþýlýr þey deðildir. Aslýnda anlýyoruz; HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyelerini kendi memurlarý haline getirdikten sonra; sýraya Yargýtay ve Danýþtay üyelerini aldýktan sonra, iki partili bir Meclis ve Baþkanlýk sistemi hazýrlýklarý ile; anlýyor biliyor ve görüyoruz ki sivil dinci, faþist bir diktatörlüðe doðru gidiyoruz. Mahalle imamlarý, polislerden imamlar, imamlardan polisler, Mübarek yanlýsý kara gömlekli milisler yaratmanýn ilk belirtileridir. Daha üç gün önce Torba yasasýna karþý çýkan emekçilere görülen reva, biber gazlarý, tazyikli sular, gaz bombalarý, panzerler ve coplar ise ilk denemeleridir. Sn. Baþbakan unutmasýn; Kahire nin Tahrir Meydaný varsa; bizim de Sýhhiye, Kadýköy, Taksim, Cumhuriyet, Gündoðdu meydanlarýmýz var. 6 Mart 2011 günü saat de Ýzimir de Gündoðdu Meydaný nda olacaðýz. Burada; ýsrarla ve bir kez daha, demokratik, eþitlikçi, özgürlükçü, çoðulcu Anayasa talebimizi, Eþit Yurttaþlýk hakkýmýzý dile getireceðiz. Seçimlere doðru giderken sadece AKP ye deðil, iktidara talip olan bütün partilere de seslenmiþ olacaðýz, ne bir partinin, ne bir adayýn, ya da Aday adayý nýn taþýyýcýsý olmayacaðýz. Sadece ve sadece sorunlarýmýzýn çözümünü talep edeceðiz. Yoksa sonunuz Tahrir Meydaný olur diyeceðiz. Kurtuluþ tarihimizin simge þehri; Türkiye Demokrasisinin temel taþý, yüzü medeniyete dönük, aydýnlýk insanlarýn, aydýn þehri Ýzmir de Ýzmirli Aleviler ve Sünnilerle birlikte olmaktan onur duyacaðýz. Saygýlarýmýzla. Ali BALKIZ Genel Baþkan

8 Ali Bülent ERDEM Üretilmiþ endüstriyel et mi, yetiþtirilmiþ hayvan eti mi? Samanyolu nun 30 Ocak 2011 tarihli haberine göre, Tarým Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr da dönüm alan üzerinde ilk aþamada 15 bin büyükbaþ hayvan kapasiteli Organize Hayvancýlýk Bölgesi nin açýlacaðýný açýkladý. 31 Ocak tarihli Merhaba Gazetesi ise Konya Þeker in kýrmýzý-beyaz markasýyla 50 bin büyükbaþ hayvan kapasitesine varmayý hedeflediðini yazýyordu. Kýrmýzý eti, beyaz sütü temsil ediyor. Sadece iki gün içinde basýnda çýkan haber bunlar. Türkiye tarýmýnda yaþanan liberal dönüþümün hayvancýlýðýmýzý büyük hayvan kapasiteli þirketlerin denetimine açtýðýnýn göstergesi. Kýsa bir süre önce de Yavuz Donat Sabah Gazetesindeki köþesinde hayvancýlýkta yeni bir model olarak Konya- Çumra daki Dana Bank ý tanýttý. Dana Bank, Panko Birlik- Konya Þeker tabanlý Anadolu Birlik Holding in yan kuruluþu. Bir yan kuruluþu daha var. Besi hayvancýlýðý üzerine. Hani, þu Anguslarý 2010 yýlýnda Avustralya dan getiren kuruluþ. Hepsinin baþkaný Recep Konuk 5 yýlda hayvan sayýsýný 50 bine çýkaracaklarýný söylüyor. Yavuz Donat diyor ki; Köylü ineðini Dana Bank a býrakýyor. Ýneðin ahýrý, yemi, bakýmý AB standartýnda. Yediði yem, verdiði süt bilgisayarda. Köylü, ineðine kendisi baksa.. Günde litre süt alacak Sütü 63 kuruþtan satacak. Ýnek, Dana Bank ta litre süt veriyor Dana Bank sütü 81 kuruþtan satýyor. Ýnek ölürse Sigortalý Yerine yenisi alýnýyor. Donat, özetle devam ediyor. Ýneðiniz yavruladýðýnda çocuk parkýna alýnýyor ve ilk iki ay tek kiþilik özel bir odada kalýyor. Sonra Dana kreþine geçiyor. Büyüdüðünde erkek olanlar satýlýyor, parasý hesabýnýza yatýyor. Diþiyse Dana Banka yollanýyor. Ýþin bir de hesabý var. Diyelim, 50 bin lirayý bir araya getirdiniz. Bu paraya 10 tane Amerika dan Holstein inek alýnýyor. Aylýk net süt geliri 3 bin lira, bu ineklerin yýlda 10 buzaðýsý oluyor, tanesi liradan 15 bin lira daha kazanýyorsunuz. Bu tip büyük hayvan iþletmeleri biz de çok yeni diyor, Yavuz Donat. Büyük hayvan iþletmelerinin dünyadaki tarihi de çok eski deðil. Tarýmýn normal döngüsü içinde bitkisel atýklarla hayvanlar, hayvanlarýn atýklarýyla toprak, dolayýsýyla bitkiler beslenir. Geviþ getiren hayvanlar için yonca ekilmesi zorunluluðu olur. Gerek yonca, gerekse sebzeler havada bulunan azotu bitkilerin kullanabileceði duruma çevirir. Mýsýr, buðday, yulaf, domates vb. bitkilerin ihtiyacý olan azot saðlanýr. Bu döngüyle tarýmýn atýk diye bir sorunu olmaz. Tarýmsal döngü bozulur.. Ýkinci Dünya Savaþýnda patlayýcý üretmek için oluþturulmuþ sanayi, savaþ sonrasý azot gübresi üretecek büyük bir kapasiteyi ortaya çýkarýr. Artýk, azot için sebzelere baðýmlýlýk kalmamýþtýr. Kimyasal besleyicilerin toprakta kullanýlmasýyla birlikte bitkisel üretim ile hayvancýlýkta bilgiye, mahirliðe, bilgeliðe gerek kalmaz ve böylelikle bitkisel üretimle hayvancýlýk birbirinden koparýlýr. Sonuç olarak, ortaya çýkan tablo; kýrsalýn hýzla boþalmasýdýr. Ýnsanlar çiftçilik yapýlan topraklarý bütünüyle terk edip, kentlere göç ederken, hayvanlar kendileri için oluþturulmuþ büyük hayvan þehirlerine yerleþtirilir ve hayvancýlýk belli bölgelerde yoðunlaþýr. Endüstriyel tarýmýn merkezi sayýlan Amerika da Güneydeki büyük yaylalarda sýðýr, Alkansas ta ve Delmarva Yarýmadasýnda kümes hayvanlarý, Orta ve Batý Kuzey Carolina da domuz yetiþtiriciliði yaygýnlaþýr. Tarýmýn döngüsü bozulur.ýnsanlarýn gýdalarýný ürettikleri topraklarýndan, hayvanlarýn meralarýndan, yemlerinin üretildiði topraklarýndan koparýlýþý, topraðýn besleyici maddelerinin tükeniþini ve topraktaki organik madde azalýþýný, meralarýn erozyona teslim edilmesini getirir. Bu azalýþý telafi için sentetik gübre kullanýlmasý daha da artar. Atýk sorunu olmayan tarýmsal üretimde, havayý, suyu, topraðý ve çevreyi kirleten büyük atýklar oluþur. Özelliðini kaybeden, fakirleþtirilmiþ toprak için daha fazla kimyasal kullanýmý ortaya çýkar. Kimyasal azot gübresinin devreye girmesi ve mýsýr bitkisinin devlet politikasý olarak desteklenmesi sonucu Amerika bir mýsýr denizine dönüþür. Öyle ki, Amerika nýn 3230 bin kilometre karesinde, Türkiye yüzölçümünün yaklaþýk dört katý civarýnda, mýsýr bitkisi ekilmektedir. Cargill ve ADM nin Amerika da yetiþen mýsýrýn üçte birini satýn aldýðý söylenir. Ortaya çýkan bu mýsýr daðlarýný eritebilmenin çözümü; küçük çiftliklerde beslenen milyonlarca hayvaný, büyük iþletmelerde toplayarak, mýsýrla beslemekte bulunur. Artýk, Amerikan mýsýrýnýn beþte üçü hayvan çiftliklerinde tüketilmektedir. Pollan ýn öküzü Hayvan iþletmeleri mýsýr daðýný öðütür; ete çevirirler. Ýneðin mýsýr yemesini saðlamak için gerçekleþtirilen iþlemler ilginçtir çünkü bu hayvan aslýnda doðasý gereði mýsýr tüketmez. Bu sözler Micheal Pollan a ait. Bir yazar olarak Pollan Endüstriyel gýda zincirinin mýsýr çuvallarýný nasýl et haline getirmek istediðini öðrenmek ister bunun için bir buzaðý alarak iþe giriþir. 13 Mart 2001 de doðan Pollan ýn buzaðýsý annesiyle beraber otlanmak üzere çayýrlara gönderilir. Nisan ayýnda ise damgalanýr ve hadým edilir. Pollan ýn buzaðýsý, daha doðrusu artýk öküzü ekim ayýndan sonra çayýrlarýn tadýna bakamaz ve annesinin sütünü ememez. Nedeni ise endüstriyel tarýmýn tabiriyle verim dir. Benzerleriyle beraber toplanarak yetiþtirilme aðýlýna gönderilir. Burayý endüstriyel hayvancýlýðýn düzenine alýþtýrýlan bir hazýrlýk okulu olarak düþünebilirsiniz. Artýk diðer hayvanlarla beraber kapalýdýr ve yeni beslenme düzenine alýþtýrýlýr. Ýþkembesi ilk defa mýsýrla burada tanýþýr. Çayýrlarýn önemi.. Çimen geviþ getiren hayvanlarýn en iyi yiyeceðidir. Çimen hayvanlara bu olanaðý sunarken, hayvanlarda aðaçlarýn ve çalýlarýn çimenleri kaplamasýna ve çimenlerin güneþ ýþýðýndan mahrum kalmasýna engel olurlar. Hayvanlar çimen tohumu serper, toynaklarýyla bu tohumu eker ve dýþkýlarýyla çimene ihtiyacý olan gübreyi verirler. Karþýlýðý ise bol ve lezzetli gýdadýr. Geviþ hayvanlar meradaki çimeni/otu dönüþtürme yeteneðine sahip iþkembeleriyle yüksek kaliteli protein elde ederler. Ýþkembeleri fermantasyon kazaný gibidir. Hayvanlarýn çayýrlarda aþýrý otlanmalarý ekolojik sorun yaratýyor olsa da, bu sorun döngüsel otlanma rotalarýyla aþýlabilir. Otlanma güneþ temelli, sürdürülebilir beslenmedir ve ekolojik olarak mükemmel bir döngüdür. Peki ya, büyük hayvan iþletmelerinde.. Besi ünitesi.. Ocak ayýnýn ilk haftasý Pollan ve öküzü Kansas ta bir hayvan metropolündeki tabelasýnda Pocky Feeders, nüfus: 37 bin yazan besi ünitesine gelirler. Pollan açýkta akan kanalizasyonlarýyla burayý 14. yy. Londra sýna benzetir. 14. Yy. kentlerinde görülen salgýnlarýn buralarda olmamasýnýn nedeni sadece modern antibiyotiklerdir. Pollan ýn öküzünün son duraðýdýr, burasý. Besi ünitesinde uygulanan beslenme düzenine hayvanlarýn pek azý beþ ay yani 150 günden fazla dayanabilmektedir. Yeni gelmiþ hayvanlar yüksek düzeyde beslenme düzenine alýþtýrýlmalarý için önce uzun saplý otlarla beslenir. Birkaç hafta boyunca yemlerindeki mýsýr oraný giderek artýrýlarak, günlük besinlerinin dörtte üçünü karþýlayacak duruma getirilir. 37 bin hayvaný üç öðün besleyecek yem bilgisayarlarda tasarlanarak hazýrlanýr. Mýsýr, sývýlaþtýrýlmýþ yað ve protein desteði, vitamin, sentetik östrojen, antibiyotikler, yonca ve lifli gýdalar belirli oranlarla otomatik makinelerde karýlýr. Sývýlaþtýrýlmýþ yað (don yaðý) kesimhanelerden temin edilir. Protein takviyeleri ise melas ve üreden oluþan karýþýmlardýr. Üre doðalgazdan elde edilen sentetik bir nitrojen biçimidir. Endüstriyel hayvancýlýktaki mantýkla kalori kaloridir ve en ucuz ve kullanýþlý kalori ise mýsýrdýr. Yine ayný endüstriyel mantýkla protein proteindir ve rendelenmiþ hayvan eti ve kemik tozu bir ineðin beslenmesi için en ucuz kaynaktýr. Anlamý; ot obur hayvanlarýn et obur yapýlmasýdýr. Sonuç bilindiði Deli Dana hastalýðý olmuþ ve bu yöntem 1997 de yasaklanmýþtýr. Ama bir istisnasý vardýr; kan ürünleri ve yaðlar. Pollan yemlerde kullanýlan yaðlarýn durumunu, besi iþletmecisine sorduðunda aldýðý cevap yað yaðdýr olmuþtur. Besi ünitesinde hastalýk yaygýndýr ve ortaya çýkan hastalýklarýn çoðu beslenme düzeninden kaynaklanmaktadýr. Hayvanlarýn hangi hastalýklarla karþý karþýya kaldýðý ve insanlara taþýdýðý hastalýklar baþka bir yazýnýn konusudur. Besi ünitesinin veteriner doktoru Mel Metzin in sözleri bu konu için yeterlidir; Onlar ot yemek için yaratýlmýþlar ama biz onlara hububat yediriyoruz. Üstelik, hayvanlara yedirilen yem karýþýmý içinde en masum olarak mýsýr kalmaktadýr. Durumun vahametini hayvanlarýn dýþkýlarýndan da anlamak mümkün. Pollan besi ünitesinin gübre göletini gördüðünde, iþletme yöneticilerine neden komþu tarlalara vermedikleri soruyor. Cevap, çiftçiler bunlarý istemiyorlar, oluyor. Çünkü, atýk nitrojen ve fosfor oranlarý çok yüksek ve aðýr metal ve hormon tortularý içeriyor. Bu suyun aktýðý bölgelerdeki balýklar ve kuþlarda anormal seksüel farklýlýklar oluyor. Besi ünitesi mükemmel bir gübre kaynaðý olan inek dýþkýsýný toksik atýða çevirmeyi baþarýyor. Micheal Pollan beþ ay sonra öküzünü görmeye geldiðinde onu birkaç yüz kilo almýþ ve ortaya doðru fýçýlaþmýþ olarak bulur. Görünen, Bilgisayarda programlanmýþ halidir. Besi ünitesi ucuz hammaddeleri büyükbaþ hayvanlarýn metabolizmalarý aracýlýðýyla mümkün olduðunca hýzlý bir biçimde ete dönüþtüren bir fabrikadýr. Pollan öküzünün yaþamakta olduðu süreci kafasýnda canlandýrýr. Yaþantýsýna güneþ enerjisinin ortaya çýkardýðý çimenlerle baþlamýþ olan öküz, Tanrýnýn unuttuðu bu mekânda mýsýrla beslenmeye geçtiði zaman fosil yakýtla sürdürülen bir gýda zincirinin parçasý olmuþtur. Burada güneþ ýþýnlarý ve çimenleri alýnan hayvanlar birer fosil yakýt makinesine dönüþtürülmektedir. Pollan öküzünün karþýsýnda dikilirken bir daha bu protein makinelerinin etlerini yemek isteyip istemeyeceðini düþünmektedir. Pollan ýn deyiþiyle Endüstriyel et yiyebilmek için inanýlmaz bilmeme ve unutma iþlevi gerekmektedir. Sonuç; Tyson a baðlý IBP, Cargill e baðlý Excel, Swift& Company ve National oluþan dört büyük et paketleme þirketi Amerika da doðan her beþ sýðýrdan dördünü paketlemektedir. Ýthal et mi, yerli et mi.. Türkiye, tarihinde ilk defa kurban bayramýnda hayvan ithal etmek durumunda kaldý. Kurban kesecekler yerli hayvanlarý tercih etmeye çalýþtýlar. Bugünde kasap dükkanlarýnda yerli hayvanlarýn etleri daha tercih edilir, durumda. Nedeni ise açýk, insanlarýmýz nasýl yetiþtirildiðini bilmediði hayvanlarýn etlerinden kuþku duyuyorlar. Türkiye tarýmý ise hýzla deðiþtiriliyor. Hayvancýlýðýmýz þirketleþtiriliyor. Bu yönde uygulanan politikalar karþýsýnda köylüler hayvanlarýný elden çýkarmamak için çýrpýnýyor, küçük hayvan iþletmeleri kapanmamak için direnmeye çalýþýyor. Uygulanan bu dönüþüm politikalarýnýn sonucu büyük kapasiteli hayvan iþletmeleridir. Çünkü destekler, ucuz krediler onlar içindir. Ýthal gdo lu mýsýrlarý, soyalarý ucuz olarak temin etme þanslarý onlarýndýr. Sonrasý, sonrasý ise malum; etin ithal veya yerli olmasý arasýnda bir fark kalmayacak. Endüstriyel (fabrikasyon) üretilmiþ etleri deðil, hayvan yetiþtiricilerinin doðanýn doðal döngüsü içinde yetiþtirdiði hayvanlarýnýn etlerini, iþ iþten geçmeden, ýsrarla istemeye ne dersiniz? Kaynak: Etobur- Otobur ikilemi- Michael Pollan Liebing, Marx ve Topraðýn Verimliliðinin Tükeniþi- John Bellamy Foster, Fred Magdoff

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı