GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR"

Transkript

1 GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl na bakarsan z hepsine noktay koyacak olan fley, Baflbakan Erdo an ile yapaca görüflme, konuflma olacak DURSUN ERKILIÇ Bakand baflbakand cumhurbaflkan oldu Gül, siyasi hayatta baflar s yla güldü Baflkanl k yar fl nda sürpriz görüfller geldi Abdullah Gül yine de Baflbakan bekliyor Ne zaman görüflürler onu kimse bilemez May s n ortas ndan önce tahmin gelemez Cepte de il dedi ya hiçbir namzet gülemez Abdullah Gül her halde Baflbakan bekliyor DURGUN GERGIN KIRGIN DARGIN Seçim sürecinde yo un gün ve geceler yaflayan AK Parti, istedi ini alm fl olman n dinginli i içinde. Hedef Cumhurbaflkanl (Baflkanl k) seçimi Yerel seçimde partinin istedi ini alamad n savunan CHP liler, aksi yönde düflünen Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nu köfleye s k flt rmak istiyor. Parti yönetimi baflar l olduklar n söylese de, beklenenin al namad n düflünenlerin say s az de il. Baflkanl k seçimine MHP nin etkisini ise görece iz. Siyaseti Kürtçe yapman n bedelini ödeyen BDP, bölgeye mahkum olmaktan kurtulman n yolunu ar yor. Bu ç k - fl n yönü HDP olarak görülüyor. Görece iz. Seçim sonras ipler Baflbakan n elinde Baflkanl k istiyorsa engel yoktur yolunda Siyaset paramparça sa nda ve solunda Erdo an aç k-seçik Köflke herkesten yak n Siyasette gün, saat bazen y l kadar uzun Kaderin sundu u fley; sevinç, ac ve hüzün Hülasa demem o ki; özü flöyledir sözün Erdo an aç k-seçik Köflke herkesten yak n K l çdaro lu yerel seçim sonu hofl de il Muhalif homurtulu bunun içi bofl de il Sand n talimat Köflk e do ru kofl de il CeHePe nin içinde bakal m ne olacak Yine kurultay sesi sesli-sessiz duyuldu Belli ki PeMe de de bu ortaya koyuldu Siyaseten diyorum kimin alt oyuldu CeHePe nin içinde bakal m ne olacak MeHePe deki durum biraz farkl d r sanki Bahçeli yi dinlerken seçimi zafer san ki Baflbakan o baflkan olamaz diye an ki Ülkücüler Köflk için aday m ç karacak Herkesin hakk elbet her kim isterse olur Aday; baflar, hüsran hepsini oyla bulur Devletin bafl na bak a ustosta kim gelir Ülkücüler Köflk için aday m ç karacak BeDePe kendisini HeDePe de eritti Partideki iflleri eflbaflkanlar yürüttü Güneydo u tamam da bat da hep s r tt BeDePe yeni bir yön çiziyor kendisine Belli ki tabelas as l kalacakt r Özünü o belki de Böylece bulacakt r Köflk için tav rlar acep ne olacakt r BeDePe yeni bir yön çiziyor kendisine PKK neden TAM çekilmedi? Bir yanda çözüm süreci, di er yanda PKK militanlar n n geri dönmeye bafllad yönünde ç kan haberler. Bir yanda özerklik ç - k fllar, di er yanda Türkiyelileflme çabalar. Bütün bunlar bir dönem mral ile yap lan görüflmelerde etkin rol oynayan isimlerden biri olan lhami Ifl k a göre, ran devrede olmasa PKK geçen y l tamamen çekilecekti HABER 13. SAYFADA ISSN Nisan 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, muhtemel bir Baflkan adayl durumunda, yerel seçimde al nan yüzde 45 lik oyun üzerine gereken yüzde 5 i de buldu! Baflbakan gurbetçilere hitap etmek üzere, May s ay nda Avrupa turuna ç kmaya haz rlan yor. HABER 13. SAYFADA YSK n n yerel seçimi iptal etmesi tart flmay bafllatt YALOVA SAVAS ALANI! Taksitli harcama DÜfiTÜ Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kart - na taksit s n rlamas getirmesinin ard ndan taksitli harcamalardaki düflüfl geçen hafta da sürdü ve 9 haftal k süreçte taksitli kredi kart harcama tutar 8 milyar 608 milyon lira azald. HABER 12. SAYFADA Demircan n tape fetvas Twitter' kar flt rd! Ünlü ilahiyatç Ali R za Demircan' n de il dinlemek ve yaymak inanman n bile haram oldu unu iddia etti i tape fetvas Twitter'da tozu dumana katt... HABER 13. SAYFADA Fehmi Koru Foto rafta Gül ün eksikli inin bir de bu yönü var 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan Döktüm fi R 16. SAYFADA Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yalova'da, CHP'nin 6 oy farkla kazand seçimde, AK Parti'nin itiraz üzerine oy kullanma ehliyeti olmayan 7 kiflinin oy kulland na karar vererek belediye baflkanl seçimini iptal etti. Karar gere i Yalova'da belediye baflkanl seçimi ayn seçmen listesi ve adaylarla 1 Haziran'da yap lacak. Yalova daki heyecan, a ustostaki baflkanl k seçimini gölgeleyecek gibi! Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç, Yalova'da seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili, "Bu normal bir prosedürdür. fiüphesiz bu seçimlere AK Parti çok güçlü bir flekilde haz rl k yapacak, kat lacak ve iptal edilen bu seçimlerde belediye baflkanl klar n kazanabilmek için bütün gücüyle gayret edecektir" dedi. L BAfiKANI PEHL VAN AK Parti Yalova l Baflkan Mustafa Pehlivan, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Yalova'daki seçimi iptal etmesine iliflkin, "YSK, nihayetinde bu usulsüzlük iddialar m z n do ru oldu una karar verdi" dedi. Pehlivan, flöyle konufltu: "Bu sonucu bekliyorduk. nflallah haziran ay itibar yla emanet olarak verdi imiz koltu u geri alaca z. Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç n flahsi görüflü: Bafl n örten rektörü TAKD R ETT M Çocuklar, nefle dolun www. Bugün Türk ve Dünya çocuklar için bayram günü Türk ve dünya çocuklar bugün bayram coflkumsu yafl yor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta, KKTC de ve d fl temsilciliklerde kutlan yor. TRT nin çocuk flenli ine kat - lan ö renciler de etkinliklere kat l yor. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç, Baflbakanl k Yeni Bina'daki Bakanlar Kurulu Toplant s 'n n ard ndan aç klamalarda bulunurken, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Ayflegül Jale Saraç hakk ndaki yolsuzluk iddialar yla ilgili soru üzerine Ar nç, konunun Bakanlar Kurulu gündeminde olmad n söyledi. Ar nç flunlar söyledi: Bir defa bu han m 2 dönemdir rektörlük yap yor zaman zaman bende Diyarbak r'da kendisiyle tan flt m. Tabi biliyorsunuz ki biz kamuda baflörtüsünü serbest b rakt k. O han m da bafl n örttü ve beni çok mutlu etti. HABER 13. SAYFADA Bugün özel gündemle toplanacak TBMM de, grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri konuflma konuflacak. An tkabir ve Birinci Meclis'te de tören var. TBMM Baflkan Cemil Çiçek, kutlamalar kabul edecek. yi dan takip edebilirsiniz AK Parti Yalova l Baflkan Mustafa Pehlivan ile AK Parti Yalova Belediye Baflkan aday Yakup Koçal Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Çiçek ve efli, akflam da Meclis'te 23 Nisan resepsiyonu verecek. TBMM ana binan n ön cephesinde fl k ve ses gösterisi gerçeklefltirilecek. Kutlamalarla ilgili etkinlikler baflta TRT olmak üzere televizyonlardan canl yay nlanacak. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi nce ile Gökçek KAPIfiACAK YSK'n n Yalova'da seçimlerin iptal edildi- ini aç klamas n n ard ndan, Melih Gökçek, Twitter üzerinden Muharrem nce'ye "Sen Ankara'ya gelemedin ama ben Yalova'ya kamp kuraca m" diye yaz nca, CHP'li nce den yan t gecikmedi: "Melih hodri meydan! Yalova'da seçimin yenilenmesinden korkmay z!" Yavafl baflvurdu CHP Ankara Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, seçimlerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ne (AYM) bireysel baflvuru yapt n aç klad. Yavafl, Twitter dan yapt - aç klamada, Bireysel baflvuru hakk m kullanarak AYM ye baflvurumu yapt m. Ankaral lar n iradesinin sonuca do ru yans mas art k AYM nin elinde. Hepimizin hukukun üstünlü- üne ihtiyaç duydu umuz bu günlerde AYM nin baflvurumuzu adil bir flekilde ele alaca na inanc m tamd r dedi. Elektrik dire i minare oldu! Rize'nin Çaml - hemflin ilçesinde bir turistik tesis iflletmesinin önündeki elektrik dire inden yap lan minare ilgi çekiyor. Çaml - hemflin ve Ayder yaylas na gidenlerin ilgisini çekerken, turistler tesisin önündeki mescitte durup foto raf çekiliyorlar. HABER 13 TE 22 Nisan 2014 Resmi Gazete Ekonomi Bakanl na, Maliye Bakan Mehmet fi MfiEK in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 16/4/2014 Tarihli ve 167 Say l Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 23 Nisan 2014 Çarşamba Meltem Ekiz Yedi Güzel Adam dizisinin galası yapıldı KAHRAMANMARAŞ - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Eğer medeniyetin inşaasında sanat yoksa, eğer medeniyetin inşaasında edebiyat yoksa, o ülkede kuraklık var demektir" dedi. Kahramanmaraş'ta çekimleri tamamlanan ve TRT'de yayına giren, "Yedi Güzel Adam" dizisinin galası, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve milletvekilleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Eker, galada, Yedi Güzel Adam'ın aslında bir medeniyet tasavvuru olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'ın edebiyat dünyasındaki önemine değinen Eker, şunları söyledi: "Bunlar Türkiye'de ideolojinin deli gömleği giydirilmiş sanat ve edebiyat anlayışının kasten bilerek gözden gelinmek suretiyle ama onlar inatla, inançla sabırla ilmek ilmek kendi medeniyet tasarruflarını oluşturmanın çabası içerisinde oldular. Onlar biat oldular. Onlar umut oldular. Umudu yazdılar. Onlar güneş donanması kurdular. Onlar Ankara'nın soğuk ve havası kirli sokaklarını ışıtıp aydınlattılar." Yedi Güzel Adam'ın Anadolu'nun yerli, evrensel ölçekteki değerlerini, edebiyat ve medeniyet ilişkisini en iyi şekilde ifade ettiklerine işaret eden Eker, "Eğer medeniyetin inşaasında sanat yoksa, eğer medeniyetin inşaasında edebiyat yoksa, o ülkede kuraklık var demektir. Herhalde bir ülkenin başına gelebilecek en kötü felaketlerden birisi de edebiyatsızlıktır. Onlar çok zarif bir şekilde ama dolgun başaklar gibi mütevaziydi, kendilerine asla seçkin demediler. İşte bugün o medeniyet değerlerini artık Türkiye'nin sahiplendiği, Türkiye'nin kurumlarının sahiplendiği bunları benimsediği günlere geldik" diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ise Mehmet Atilla Maraş'ın "Güzel Ev" şiirini okuyarak başladığı konuşmasında, şiire konu olan kişilerin Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil ve Alaadin Özdenören olduğunu ifade etti. İslam, yedi güzel adamın sadece kendi dönemlerini değil bir nesli, arkasından da bir nesli daha eğittiklerini, yön verdiklerini ve onlara okul hatta Türkiye'de ekol oluşturduklarını söyledi. (AA) 20:15 ASTRO BOY 19:50 GERÇEK MASALLAR Orijinal Adı : Astro Boy Yönetmen : David Bowers Yapım : 2009 Animasyon/Aksiyon Astro Boy, futuristik Metro City de yaşayan inanılmaz güçlere sahip genç bir robottur. Dahi bilim adamı Dr. Tenma tarafından yaratılmıştır. Pozitif mavi enerji ile donatılan Astro Boy un süper güçleri, x-ray görüşü, inanılmaz hızı ve uçma yeteneği vardır. Çevresinden kabul görme isteğiyle bir yolculuğa çıkan Astro Boy, yol boyunca birbirinden renkli karakterlerle karşılaşır ve tanışır. Maceraları sırasında insan olmanın keyfini ve duygularını keşfeder. Arkadaşlarının ve ailesinin tehlike altında olduğunu öğrenince müthiş süper güçlerine başvurmaya karar verir ve Metro City e dönmek, sevdiklerinin hayatını kurtarmak için harekete geçer. Bu müthiş serüveninde kahraman olmanın ne anlama geldiğini de öğrenecektir. "HayatSana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Bedtime Stories Yönetmen:Ada m Shankman Oyuncular:Ada m Sandler, Keri Russel, Courteney Cox Yapım Yılı:2008 Tür:Komedi/Ma cera/fantastik Skeeter Bronson,iki küçük yeğenine uyku öncesi hikayeler anlatmaktadır. Bu öykülerin gizemli şekilde gerçeğe dönüşmeye başlaması üzerine şaşkınlık içerisindedir. Minik yaramazlara birbirinden enteresan ve çarpıcı masallar anlatan Skeeter Bronson'ın ve ailesinin yaşamı sonsuza dek değişecektir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Türkan Şoray Batman da 34 yıllık anısını tazeledi BATMAN - Batman 2. Uluslararası Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Türk sinemasının "Sultan" lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, 34 yıl önce rol aldığı "Hazal" filminin çekimlerinin yapıldığı Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünü ziyaret etti. Batman 2. Uluslararası Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen sinema sanatçısı Türkan Şoray, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Arslanlı ve vatandaşlar tarafından havaalanında karşılandı. Burada Ümit Eriman adlı bir vatandaş, Şoray'a 34 yıl önce Gönüllü köyünde "Hazal" filminin çekimleri sırasında bir evde yemek yerken çekilmiş fotoğrafını ve kendi el yazısının yer aldığı notu gösterdi. Bu durum karşısında heyecanlanan Şoray, anılarının tazelendiğini ifade ederek, filmin çekildiği köyde çok güzel günler geçirdiğini söyledi. Film çekimlerinin yapıldığı dönemde Batman'da bir misafirhanede kaldığını belirten Şoray, "O dönemde Batman'da insanlarla çok kaynaşmıştım. 34 yıl aradan sonra tekrar gelmek beni heyecanlandırdı" dedi. Batman Vali Yardımcısı Şevket Ertuğ Aksoy ve eşi Yasemin Aksoy eşliğinde Gönüllü köyüne gitmek üzere hareket eden Şoray, önce Hasankeyf'i ziyaret etti. Folklor ekibi tarafından karşılanan Şoray, ekibe eşlik ederek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Talat Bulut ile rol aldığı "Hazal" filminin çekimlerinin yapıldığı Gönüllü köyüne gelen Şoray, "Köy aynı, ruhu değişmemiş. 34 yıl sonra aynı topraklara gelmek beni duygulandırdı" ifadesini kullandı. Yıllar önce "Hazal" filminin çekimlerinin yapıldığı evin önüne gelen Şoray, filmde karakterini canlandırdığı Hazal'ın dramını tekrar yaşadığını söyledi. Köyde bir ay kaldıklarını dile getiren Şoray, köylülerin ismini bilmediklerinden "Şoraye, Şoraye" diye kendisine seslendiklerini kaydetti. Film çekimleri sırasında yaşadıkları sıkıntılara da değinen Şoray, şunları söyledi: "Film çok zor şartlarda çekildi. Günlerce su bulmadık. Işık yoktu. Gönlümüzü koyduk o filme. Film çok büyük emek verilerek çekildi. O günleri, yaşadığım o dakikaları tekrar hatırladım. Çok duygulandım, çok etkilendim. Geçmişte filmler büyük emek verilerek çekilirdi. Zor koşullarda filmler çekiliyordu. Şimdi olsa buralarda tane çekim arabası olacaktı. Ama olsun o yıllarda çalışmak da güzeldi." Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Şoray, tekrar geleceği sözünü vererek köyden ayrıldı. (AA)

3 ANKARA Gözde Kişin 3 23 Nisan 2014 Çarşamba Keçiören, Bosnalı kardeşlerini ağırladı Bosna Hersek in Gorajde şehrinden gelen 30 kişilik heyette 23 engelli öğrenci yer alıyor. 3 gündür Türkiye de olan grubun Ankara ziyaretinde ilk durağı Keçiören Belediyesi ydi. Makam odasında kabul ettiği heyeti Hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri ağırlamak bizim için onurdur diyerek selamlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören ile Gorajde nin kardeş belediye ilişkisinin sözde değil, özde olduğunu vurgulayarak Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kültür mirasımız devam edecek. Seçimlerde Gorajde den bana verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum dedi. İki kardeş belediye arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek ve Gorajde ye kalıcı eserler bırakmak istediklerini ifade eden Başkan Ak, Orada yaptırdığımız İslam Kültür Merkezimiz bitmek üzere. Mimari tarzı ile Ankara mimarisini yansıtıyor. Kayseri Camii sinin yanında olan bu kültür merkezi hem Gorajde nin hem de o bölgenin eğitimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca o tesisin yanına park da yapıyoruz. Açılışını hep birlikte yaparız inşallah diye konuştu. Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç in vefatından kısa bir süre önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Bosna ile ilgilenmesi vasiyetinde bulunduğunu dile getiren Başkan Ak, Oralar ile ilgilenmemiz ve temas kurmamız için de Başbakanımız bizi görevlendirdi. Geçmişte belli bir dönem bu ilişkilerimiz kopmuştu. Artık beraberiz, kopmak yok. Bu ilişkilerimiz çocuklarımız aracılığıyla olursa çok daha köklenecektir dedi. Başkan Ak, heyetteki gençlerin ziyaret sırasında Türkiye nin bazı illerini gezip görme imkanı bulacaklarını belirterek Keçiören i de tanıyıp Türkiye den güzel izlenim ve anılarla ülkelerine dönecekler. Biz de gençlerimizi oralara göndermek için çalışma başlattık. Bu organizasyonu gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na teşekkür ediyorum mesajını verdi. Heyete başkanlık eden Bosna Hersek li Necad Kurtoviç ise, kardeş belediye Keçiören sayesinde Gorajde de yeni bir imajın oluştuğunu kaydederek Heyetimizde 23 tane engelli çocuk bulunuyor. Buraya gelen çocuklarımızın yanında öğretmenleri de var. Çocuklar Türkiye yi çok beğenip bir rüyada gibiyiz dediler bana. Sizin çok katkılarınız oldu. Bizim için çok güzel şeyler yaptınız diye Keçiören Belediyesi, kardeş belediyesi Gorajde de n gelen engelli öğrencileri Ankara da misafir etti. konuştu. Bosna savaşı sırasında Gorajde nin düşman tarafından çevrildiğini, Sırbistan sınırına yakın olmasına rağmen Allah ın yardımıyla kendisini koruduğunu anlatan Kurtoviç, Başkanım Mustafa Ak sayesinde Gorajde de Kayseri Camiisi ve İslam Kültür Merkezi yapıldı. Gorajde halkı adına ikinci defa belediye başkanı seçilmenizi tebrik ediyorum. Sizin zaferiniz bizim de zaferimizdir. İnşallah sizin sayenizde daha güçlü bir Gorajde olacak dedi. Kurtoviç, Başkan Ak a Gorajde yapımı el halısı, Gorajde Belediyesi nin amblemi ve Hac farizasından getirdiği tespihten oluşan hediyelerini sunarken, Başkan Ak da heyetteki bütün öğrencilere satranç takımı hediye etti. Daha sonra Başkan Ak konuk heyet ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından Sultan Sofrası nda kahvaltı yapan Bosnalı misafirler, Aliya İzzetbegoviç Parkı ndaki Srebrenitsa Anıtı na giderek dua ettiler. Botanik Parkı nı ve Deniz Dünyası nı da gezen grup, daha sonra Ankara turu yaparak Başkenti tanıma imkanı buldu. Boşnak heyetin ziyaretinin son durağı İstanbul olacak. Y.Mahalle de emek kazandı HABER MERKEZİ - Emeğe saygı gösteren ve alın terinin karşılığını veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, DİSK ve Genel-İş Sendikası 2 No lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) Yenimahalle Şube Temsilcisi Süleyman Arıcı ve beraberindeki sendika temsilcilerini makamında ağırladı. Belediye çalışanları adına Yaşar ı tebrik eden Kütükbaş, 30 Mart ta Yenimahalle de emek kazandı dedi. Alın terinin hakkını vermek önceliğimizdir 30 Mart Yerel Seçimleri sonrası tebrik ziyaretlerini kabul eden Yaşar, sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaşar, Hayatım boyunca emeğin, alın terinin hakkını vermek için çalıştım. Alın terinin karşılığını gününde vermek benim en önemli önceliğimdir dedi. Çalışanın başımın üstünde yeri var Her personelin aldığı maaşı hak etmesi gerektiğini kaydeden Yaşar, Çalışanın başımın üstünde yeri var. Ama çalışanla çalışmayanı aynı teraziye koymadım, koymayacağım. Kimse bu konuda benden taviz beklemesin ifadelerini kullandı. Yeni dönemde de kendisini yeniden başkan seçenlerin başını öne eğmemek için durmadan, yorulmadan çalışacaklarına vurgu yapan Yaşar, Halkın gönlünü doğru, dürüst hizmetle kazandık, kazanacağız diye konuştu. Yaşar ın seçimlerde elde ettiği büyük başarıyı kutlayan DİSK ve Genel-İş Sendikası 2 No lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş ise Fethi Yaşar la birlikte Yenimahalle de emeğin kazandığını söyledi. Çankaya dan Çayyolu na hizmet atağı HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi sınırlarına yeni katılan Çayyolu bölgesine hizmet götürmeye başladı. Büyükşehir Yasasıyla birlikte 30 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Yenimahalle Belediyesinden Çankaya Belediyesi sınırlarına geçen Çayyolu Bölgesinden 10 mahallesi artık Çankaya Belediyesinden hizmet alıyor. Yaklaşık 100 bin kişinin ikamet ettiği bu yeni bölge vatandaşı artık hizmetini Çankaya dan alacak. Çankaya Sınırları çerçevesinde rutin temizlik uygulamalarının tamamı Çayyolu Bölgesinde de gerçekleştiriliyor. Belediyenin hizmet araçlarını ve personelini sokaklarından görmekten büyük memnuniyet duyan Çayyolu halkı, belediyenin çalışmalarını yakından takip ediyor. Yaklaşık 50 kişilik temizlik ekibiyle Ümit, Koru, Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Mutlukent, Konutkent, Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga mahallelerinde vatandaşlara hizmet veren ekipler, ortak kullanım alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mahallelerdeki temizlik çalışmalarını 10 ar kişilik 4 grup halinde 40 süpürge işçisiyle özverili biçimde sürdüren ekipler, yeraltı ve yerüstü çöp konteynırlarını da yıkayarak hijyenik hale getiriyor. Yeraltı ve yerüstü çöp konteynırlarının pis koku yaratmaması içindezenfekte eden ekipler, Büyükşehir Belediyesi ne ait cadde ve bulvarlarda da temizlik çalışmalarını sürdürüyor, kullanılmayan boş arazileri de çöp ve atıklardan arındırıyorlar. Vatandaşların ortak kullanım alanlarında periyodik olarak temizlik çalışmalarına hız veren ekipler, program dahilinde Çayyolu bölgesinde bulunan 15 ibadethanede de temizlik çalışmalarını yürütüyor. Kızılcahamam da muhtarlar toplantısı HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kızılcahamam Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilen yeni Mahalle Muhtarları toplantısı bugün Belediyemiz Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Mustafa YÜKSEL, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kızılcahamam Koordinatörü Hasan DEMİR, Belediye Başkanı Muhittin GÜNEY, Belediye Başkan Yardımcımız Fahrettin İLHAN, Belediye Meclis Üyemiz Ahmet ARSLANOĞLU ve yaklaşık 100 e yakın mahalle muhtarı katıldı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Muhittin GÜNEY Yeni Mahalle muhtarlarımızın Kızılcahamam Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının da bu konuda yardımcı olacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Mustafa YÜKSEL konuşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK in selamlarını ileterek konuşmasına başladı ve Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılcahamam ın ve yeni Mahallelerimize gereken önemi ve hizmeti vereceğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kızılcahamam Koordinatörü Hasan DEMİR ise konuşmalarında Kızılcahamam daki bütün yeni Mahallelerimiz bir bir gezerek muhtarlarımızdan istek ve görüşlerini aldık, gerekli hizmetler yerinde ve zamanında ulaştırılacaktır. Muhtarlarımızın herhangi bir istekleri olması hususunda bana 24 saat ulaşabilirler dedi.

4 423 Nisan 2014 Çarşamba ANKARA Gözde Kişin Yenimahalle den yaşlı kadına yardım eli HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, 84 yaşındaki Alzheimer hastası baba D.S. ve 50 yaşındaki şizofreni hastası oğlu S.S ye yardım elini uzattı. Evlerinde 3 yıl boyunca temizlik yapmayı unutan baba ve oğlun imdadına yetişen Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, harap olmuş evi ilaçlayarak temizledikten sonra boyadı. Ardından Yenimahalle Belediyesi Toplumsal Dayanışma Birimi Elele nin yardımıyla da eski eşyalar değiştirilerek yerine daha hijyenik ve temiz eşyalar yerleştirdi. Ergenekon Mahallesi nin Midyat Sokağı nda bir apartmanın 3 üncü katında yaşayan baba ve oğlun evi, 5 günde yenilendi. Belediye ekiplerince daha yaşanabilir ve sterilize edilmiş bir ortam haline getirilen evde badana boya işlemleri yapıldı, eskiyen ve kullanılamaz hale gelen eşyaların yerini yenileri aldı. Baba ve oğlun daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için seferber olan zabıta ve temizlik ekipleri, halk sağlığı için bu tarz durumlarda direkt haber verilmesi gerektiğini vurguladı. Mamaklı öğrenciler dönüşümü öğreniyor ISSN Yıl: Nisan 2014 Çarşamba Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi geri dönüşüm bilincini genç kuşaklara da aşılıyor. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yle iş birliği yapan Mamak Belediyesi ilçede bulunan ilkokullarda ambalaj atıkları ve geri dönüşüm üzerine seminer düzenliyor. Geçtiğimiz mart ayında başlayan seminerlerde öğrencilere ambalaj atıklarının kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi aktarılıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: Geri dönüşüm hem ekonomik olarak hem de çevresel etkiler olarak geleceğimize yapılan en güzel yatırımlardan biridir. Belediye olarak tonlarca atığı ekonomiye kazandırdık. Ayrıca bu tonlarca atığın geri dönüşümle kazanılmasıyla beraber binlerce ağaç kesilmekten kurtuldu. Yine tonlarca su ve toprağın kirlenmesi de engellenmiş oldu dedi. Mamak Belediyesi, Mamak sınırları içerisinde geri dönüşüm çalışmalarını TÜKÇEV, ÇEVKO, ICT ve Alkın firmalarıyla yürütüyor. Okullarda seminerleri çevre mühendisleri veriyor. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik verilen seminerlerde slayt gösterileri, Hacivat Karagöz oyunları gösteriliyor. Öğrencilere broşür ve dergi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Mamak Belediyesi dönüşüm çalışmasını yürüttüğü firmalarla birlikte toplam 78 ilk okulda seminer çalışması gerçekleştirmek olacak. Pursaklar da kaçak tavuk kesimine suçüstü HABER MERKEZİ - Pursaklar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne bağlı veteriner hekimler ile zabıta ekipleri, Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı mevkiinde, kaçak tavuk kesimi yapılan bir gecekonduya akşam saatlerinde baskın yaptı. Yapılan baskında halkın sağlığıyla oynayan kişiler suçüstü yakalandı. Gecekonduya giren veteriner hekimler, gecekondunun bir odasında canlı tavukların bulunduğu, diğer odada ise sağlıksız koşullarda kesilmiş tavuklar, kan ve tüylerin içinde kesimde kullanılan bıçaklar ile tavuk tüylerini yolmak için kullanılan aletlerin olduğu çirkin ve ilkel bir manzarayla karşılaştı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken kaçak kesim yapanların savunması ise pişkinliğin bu kadarına da pes dedirtti. Vatandaşın isteği üzerine helal kesim yaptıklarını söyleyerek yaptıkları suçu pişkince masum göstermeye kalkışan kişilere, ekipler TL idari para cezası kesti. Kesim yapılan gecekondu ise Belediye yetkililerince mühürlendi. Ankaralılara sağlıklı gıda sunulması için denetimlerin 7 gün 24 saat anlayışıyla aralıksız olarak sürdüğünü belirten Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, bu tür sağlıksız koşullarda üretim yapan ve vatandaşın sağlığıyla oynayan sahtekarlara kesinlikle taviz vermeyeceklerini söyledi. Çıkma tavuk olarak tabir edilen ekonomik ömrünü tamamlamış yumurtacı tavukların bu şekilde kesilip köy tavuğu diye satılmaya çalışıldığına işaret eden İl Müdürü Temel, buna asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Tüketicileri etiketli ürün almaları konusunda da uyaran Temel, etiket üzerinde işletme onay ve kayıt numarasının olup olmadığının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, Tüketicilerin etiketli ürün almaları halinde, bu tür kaçak yollara kimse başvuramayacaktır. Etiketsiz satılan bu tür ürünleri vatandaşlarımız köy tavuğu, organik tavuk diye alıyor. Vatandaşlarımız bunlara aldanmasınlar. Etiketsiz kayıt veya onay numarası olmayan ürünleri kesinlikle almasınlar. Organik diye satılan ürünlerde de muhakkak organik ürün olduğuna işaret eden logoları arasınlar dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 23 Nisan 2014 Çarflamba Hayat kurtaran direksiyonda kad n eli D YARBAKIR - AZ Z ASLAN - Bölgede zab ta, muhtar, temizlik iflçisi, otobüs floförlü ü gibi alanlar n yan s ra Diyarbak r Sa l k l Müdürlü ünde 7 kad n ambulans floförü, Acil Sa l k Hizmetleri stasyonunda hastalar hastaneye ulaflt rmak için hizmet veriyor. Sa l k l Müdürlü ünde yaklafl k 1 y ld r çal flan 7 kad n ambulans floförü, direksiyona olan hakimiyetleri ve ustal klar yla görenlerin takdirini topluyor. Kad n ambulans floförleri, gece gündüz demeden çal flarak zaman nda hastanelere ulaflt rd klar hastalar n hayatlar n n kurtulmas na vesile oluyor. Ambulans floförlü ü yapan kad nlar, kimi zaman ambulans n zincir takma, akü takviyesi ve lastik de iflimi gibi tamir gerektiren ifllerini de yap yor. Diyarbak r'da 12 Nolu Acil Sa l k Hizmetleri stasyonu'nda görevli Acil T p Teknisyeni ve ambulans floförü Sibel Tekin, AA muhabirine yapt aç klamada, gece nöbetinde Acil Komuta Merkezi'nden gelen vakaya 90 saniyede ç k fl yaparak hastaya ilk müdahaleyi gerçeklefltirdiklerini söyledi. Diyarbak r'da 4 y ld r görevli oldu unu, 1 y ld r da ambulans floförü olarak çal flt n belirten Tekin, "Erkek ambulans floförleri kad nlar n bu ifli yapamayaca n söylüyordu. Bu mesle i sonradan ö rendiklerini kendilerine anlatarak 'biz de ö reniriz' diyorduk. Kad n olarak her ifli baflard m z gibi bu ifli de baflar r z dedik ve baflard k" dedi. l Ambulans Servisinden gelen yaz ya göre e itime tabi tutulduklar n anlatan Tekin, e itimleri baflar l bir flekilde tamamlad klar n, kentte 7 kad n n ambulans floförü olarak çal flt n bildirdi. Ambulans floförlü ü yaparken zorluklarla karfl laflmad n, daha önce araç sürme deneyiminin bulundu unu anlatan Tekin, "En çok hasta yak nlar n n tepki vermelerinden korkuyordum. O insanlar hastalar n n bir an önce hastaneye yetifltirilmesini istedikleri için kad nlar n bu konuda yetersiz olaca n düflünerek, tepki vermesinden korkuyordum. Ancak tebrik edenlerin hasta yak nlar oldu unu gördüm. Bu da bizi bu ifli yapmam z için daha çok motive etti" diye konufltu. AMBULANSIN TAM R filer N DE YAPIYORLAR Tekin, nöbetçi oldu unda ambulansa zincir takma, akü takviyesi ve lastik de iflimini bile yapt klar n belirterek, nöbet de ifliminde ambulans ar zas z ve temiz bir flekilde arkadafllar na teslim etti ini kaydetti. Ambulans floförlü ünün kolay bir meslek olmad na dikkati çeken Tekin, "Yerine göre ambulans n ar zas n gideriyorum. Tekerle i patlad nda de ifltiriyorum. Çünkü benden sonra görevli arkadafllara arac temiz ve ar zas z vermek zorunday m. Bu konular bir kad n için zordur. 4 günlük bir e itime tabi tutulduk. Ambulansa zincir takma, akü takviyesi ve teker de iflimi e itimini ald k. Bu e itimlerin yeterli oldu unu düflünüyorum. Gece vakalar gündüz vakalar gibi olmuyor. Gece vakalar na ç karken, bilmedi imiz yerler ve insanlar n evlerine ve özel hayatlar na giriyoruz. Bu nedenle bazen çekindi imiz noktalar oluyor. Ama, Diyarbak r'da bir tehlike ile karfl laflmad m" diye konufltu. (AA) Çin enerji yap s n "temiz enerjiye" yöneltmeyi planl yor PEK N - Çin, ülkedeki enerji yap s n de ifltirmeyi ve "yeflil bir kalk nma" için daha temiz enerjiye yönelmeyi planlad n aç klad. Baflbakan Li K çiang' n baflkanl n yapt Çin Ulusal Enerji Komisyonu'nun toplant lar n n ard ndan yap lan aç klamada ülkenin, enerji üretim ve tüketiminde reformlar teflvik edece ini, enerji kullan m n daha "yeflil" hale getirece i belirtildi. Li, Çin'in özellikle do u bölgelerdeki nükleer santrallerde yeni güvenlik önlemlerle donat lm fl santraller kurulmas n hedeflerini ifade etti. Çin'in enerji güvenli ini sa lamas n n önemine dikkati çeken Li, bu projelerin ülkenin ekonomik büyüme ve istikrar na katk sa layaca n dile getirdi. Li, Çin'in hava kirlili ini de savafl açt n hat rlatarak, enerji tasarrufu ve emisyonlar azaltmay hedeflediklerini, ülkenin elektrikli araç kullan m n n geliflimi ve kömür kullanan termik santrallerin gereken emisyon de erlerine ulaflmas için çal flaca n kaydetti. Çin'deki enerji politikalar yla sorumlu kurum olan Ulusal Enerji Komisyonu'na Çin Baflbakan Li'nin yan s ra, ülkede 10'dan fazla enerji ile ilgili üst otorite kat l yor. Komisyon, Çin'in büyük enerji konular ndaki koordinasyonu baflta olmak üzere enerji konusundaki stratejik politikalarda belirleyici rol oynuyor. Çin, ülkede halen kurulumu süren onlarca nükleer santralin yan s ra hidroelektrik santralleri, rüzgar ve günefl enerjisi istasyonlar gibi projeler gelifltiriyor. Ayr ca ülkenin bat kesiminden do u kesimine enerji nakli için "ultra yüksek gerilim hatlar " üzerine projeler yap yor. Çin son y llarda h zl flekilde nükleer santral ve enerji geliflimi için çal flmalar yap yor ancak Çin, 2011'de Japonya'da yaflanan Fukuflima'daki nükleer felaketin ard ndan ülkedeki projeleri durdurmufl ve tekrar onaylanmas gerekti ini kaydetmiflti. Ülke bunlar n yan s ra enerji kaynaklar n çeflitlendirmek için kaya gaz ve petrolü, kömür yataklar ndaki s k flm fl gazlar gibi geleneksel olmayan petrol ve gaz projelerinin gelifltirilmesi üzerine de çal flmalar yürütüyor. Dünyan n en büyük enerji tüketicilerinde olan Çin, enerjisinin önemli bir k sm n ithal ediyor. Enerji ithalat ndan ötürü ülkede enerji güvenli ini sa lamak için büyük çaba sarfeden Pekin yönetimi, geçen y l 56 milyar dolarla yenilenebilir enerjiye en fazla yat r m yapan ülke olmufltu. (AA) Emekli iflçi, kendini sokak köpeklerine adad ZONGULDAK - CEM SÜRMENEL - Ere li ilçesinde emekliye ayr larak köye yerleflen hayvansever iflçi, yaflam n yüzlerce sokak köpe ine bakarak sürdürüyor. Ere li Demir ve Çelik Fabrikalar 'ndan emekliye ayr larak K z lca köyüne yerleflen Cengiz Cevikel (45), yüzlerce sokak köpe inin bak m n üstlendi. Cevikel, AA muhabirine yapt aç klamada, flehirdeki evini terk ederek ormanl k alana yerleflti ini, do ayla iç içe yaflamay çok sevdi ini söyledi. Evine en yak n komflusunun 2 kilometre uzakta oldu unu anlatan Cevikel, "Yan mda sokak köpe i var. Yemek saatinde bu say 100'ü geçiyor. Köpeklerin yan s ra burada sahipleri taraf ndan terk edilmifl eflek ve Kad nlar n art k her meslek grubunda görüldü ü Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde, daha önce sadece erkeklerin çal flt alanlarda kad nlar da çal flmaya bafll yor. kediler de var. Nerede ihtiyaç sahibi hayvan varsa yan mda" diye konufltu. Cevikel, hayvanlar n hepsinin ma dur oldu unu, ölüme terk edildi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Sokak hayvanlar n b rak p 'hayat m nezih yaflayay m' diyemedim. Buras do a harikas bir yer, hayalim kendi bafl ma yaflamakt. Bu kadar köpe imin olaca n hiç tahmin etmemifltim. stanbul'- dan bile art k bana sokak köpekleri yollamaya bafllad lar. Yüzlerce sokak köpe ine hayvanseverlerin de katk s yla yaln z yaflad m ormanl k alan n çevresinde bak yorum. fiehir hayat n uzak ormanl k alanda yüzlerce sokak köpe iyle yaflamak çok güzel." (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI B R BAfiKA ÖRNE BULUNMAYAN BAYRAM 23 N SAN Bu gün 23 Nisan, Nefle doluyor insan diye bafllayan söylemlerle heyecanlar m z n doruklara ulaflt çocukluk günlerimi hat rl yorum. Galiba daha bir özenle giyindirilir daha bir coflkuyla giderdik okula. Hele hele bir de fliir okuma görevimiz varsa kendimizi nas l da önemser, di er ö rencilerden farkl görürdük. Baz lar o gün okul tatil olacak diye sevinirdi de ben tatil olacak diye üzülürdüm. Hâlâ sevmem tatil günlerini. Aylak aylak dolaflmaktan oldum olas haz etmem ben. Y llar sonra, çok s radan gelmeye bafllad bu tür bayramlar. Zaman zaman yasak savma kabilinden kutland okullarda ve sadece kutlanan okullar tatil yapar oldu. Herkes kendine göre e ip büktü bu bayramlar ; kimisi çokça önemsedi, kimisi bofl verdi. Oysa 23 Nisan n mana ve ehemmiyetini herkesin çok yak ndan takip etmesi ö renip anlamas ve ona göre yaflamas gerekti ini düflünüyorum ben. Öyle s radan bir gün, s radan bir kutlama, s radan bir adanm fll k m d r yoksa tarihsel bir anlam tafl d ndan dolay m önemlidir bunun ay r m nda olmak ayd n geçinen herkesin üzerine vazifedir. Bir ilktir dünyada diyorum çünkü çocuklara adanm fl ve zaman içinde dünya çocuklar n bir araya toplayarak dostlu u, kardeflli i, evrenselli i, bar - fl, demokrasiyi v.b. bir çok erdemi daha çocuk yafllar ndayken genç dima lara ifllemek gibi önemli bir iflleve sahiptir. Tarihini bilme, ona sahip ç kma ve de erlendirme bilinci yaratt için de ayr ca önem tafl r.fiöyle, ihdas edildi i güne do ru bir küçücük seyahat yaparsak bu günün mana ve önemini daha iyi kavram fl oluruz diye düflünüyorum. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyetinde kutlanan bu bayram, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk taraf ndan Türk çocuklar na arma an edilmifl bir bayramd r. Bu bayram TBMM nin aç l fl n n birinci y l nda kutlanmaya bafllanan 23 nisan Mili Bayram d r. 1 Kas m 1922 tarihinde saltanat n kald r lmas yla önce 1 Kas m olarak kabul edilen ve ancak daha sonra 1935 y l nda 23 Nisan Milli Bayram ile birlefltirilmifl olan Hakimiyeti Milliye Bayram ile, Himaye-i Eftal Cemiyetinin 1927 tarihinde ilan etti i ve ilki Atatürk ün himayelerinde gerçeklefltirilmifl olan 23 Nisan Çocuk Bayram n n birlefltirilmesi sonucu ortaya ç k p son fleklini alm fl bir bayramad r y l nda gerçeklefltirilen askeri darbe sonucunda Milli Güvenlik konseyi taraf ndan bu bayram n ismi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram olarak de ifltirilmifltir. Bayram n uluslararas boyuta tafl narak dünya çocuklar n n buluflmas n sa lamak ise Unesco nun 1979 y l n çocuk y l olarak ilan etmesi üzerine, TRT nin de 23 Nisan Uluslararas çocuk flenli i etkinlikleri bafllatmas yla gerçeklefltirilmifltir y l nda yeni bir uygulama bafllatan merhum Atatürk, çocuklar bu bayram günlerinde Devlet adamlar n n makamlar na oturtmak suretiyle gelecekte bu koltuklara oturacak çocuklara sanal yönetimi göstermifl ve neler yapabileceklerini ifade etme flans vermifltir. Böylece o deha, gelece i emanet etti i gençli i daha çocuk yafl ndan itibaren ülke yönetiminde söz sahibi olmaya yönlendirmifl ve al flt rm fl olaca n n hesab n yapm flt r. Bu gelenek günümüzde de aynen sürdürülmekte olup dünyan n dört bir yan ndan çocuklar birbiriyle kaynaflmakta, kültür al flveriflinde bulunmakta ve gelece in ülke yöneticisi olacak çocuklar bu günden güzel dostluklar kazanm fl olmaktad rlar. 23 Nisan egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun. ülkemiz gelece ine hay rl katk lar sa las n. Çocuklar m z n ve gençlerimizin, yar n n Türkiye sinin temel tafl olmalar n sa layacak bilgi ve birikimle donanmalar na vesile olsun dilerim.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 23 Nisan 2014 Çarflamba Kasap ve marketlerin de aralar nda bulundu u perakende iflletmeler taraf ndan sucuk, past rma, sosis ve salam üretimini yasaklayan düzenleme, k rm z et sektöründe görüfl ayr l klar na neden oldu. Mücevher ihracat m z 589 milyon dolar aflt Kasap sucu u yasa sektörü ikiye böldü ANKARA - SEVAL OCAK ADIYA- MAN - "Et ve Et Ürünleri Tebli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli Tasla ", G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n internet sitesinde görüfle aç ld. Tebli yürürlü e girerse, perakende iflletmelerde (kasap, market) s l ifllem görmüfl sucuk, fermente sucuk, past rma, sosis, salam gibi et ürünleri üretilemeyecek. Konuya iliflkin de erlendirmelerde bulunan Ulusal K rm z Et Konseyi Baflkan Ahmet Yücesan, geçen y l yürürlü e giren Et ve Et Ürünleri Tebli i ile kasaplara bu tür ürünleri üretme izni verildi ini an msatt. Yücesan, "Bakanl k üretim iznini verdi fakat sektör bu özgürlü ü kald ramad. Bu ifle haiz olmayan baz kasaplar, 'imalatç oldum' edas yla hatalar yapt, hijyeni yok sayd lar. Denetimlerde 8-9 bin liral k cezalar yediler. Bu cezalar yiyince Bakanl a flikayet ettiler. Bakanl k da kasaplar n bu ifle devam edemeyece ini düflündü ve Çilingir ve anahtarc ya mutlaka oda kayd sorun ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, vatandafllar bir anlamda evlerini, iflyerlerini emanet ettikleri çilingir ve anahtarc esnaf ndan mutlaka oda kayd sormalar yönünde uyard. Palandöken, yaz l aç klamas nda, farkl iflyerlerinde ikinci ifl olarak anahtar ço altanlara dikkat edilmesi gerekti ini belirtti. Bu kiflilere kap açt rman n güvenlik aç s ndan zafiyet yarataca n ifade eden Palandöken, flunlar kaydetti: "Sertifikas z, ustal k belgesi olmayanlara evinizi, iflyerinizi emanet etmeyin. Bu ifli ustal kla yapan anahtarc -çilingir esnaf n oda kayd yap l rken sab ka kayd araflt r l r. Kasa anahtar yapt nda, evinizin kap s n açt nda tutanak tutar. Usta eller taraf ndan ço alt lmayan pek çok anahtar kilidi açmayabiliyor, hatta anahtar kilidin içindeyken anahtar n veya kilidin k r lmas na yol aç yor. Bu da hem vatandafl n maddi zarara u ramas na neden oluyor, hem de mesle ini lay k yla icra eden oda kayd ve ustal k belgesi olan gerçek anahtarc -çilingirci esnaf m z n itibar n n zedelenmesine yol aç yor." Bu durumu güvenlik sorunu olarak gördükleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ortaklafla meslek standard haz rlad klar n ifade eden Palandöken, meslek standard n n 26 Aral k 2013 tarihinde Resmi Gazetede yay mland n hat rlatt. Teknolojik geliflmelere ve elektronik kilit sistemlerine de uyum sa lanmas ve mesle in daha da geliflmesi amac yla meslek liselerinde anahtarc l k bölümünün aç lmas n istediklerini belirten Palandöken, ayr ca çilingir esnaf na sorumluluk veren Türk Ceza Kanununda meslek icras n n sorumlu kifliler taraf ndan yap lmas n düzenleyen de iflikliklerin yap lmas n beklediklerini kaydetti. (AA) STANBUL - Türkiye Enerji Vakf Baflkan Hasan Köktafl, Avrupa Birli i'nin (AB) en önemli problemlerinden birinin enerjide yüzde 50 olan d fla ba ml l n n 2035 y l nda yüzde 80'e ç kmas olaca n ifade ederek, "Ukrayna krizinin arkas nda bu gerçeklik vard r" de erlendirmesini yapt. Köktafl, Genç Yönetici ve fl Adamlar Derne i'nin (GY AD) düzenledi i "Türkiye Enerji Sektörünün Bugünü ve Yar n : Enerji Piyasalar nda Türkiye'nin Konumu" konulu konferansta, enerjinin, bilinirli i en yüksek ürün oldu unu belirterek, enerjinin günlük yaflam n her alan nda var oldu unu söyledi. Enerjiyi önemli k lan en kritik unsurlardan birinin de d fl politikan n en önemli arac haline gelmesi oldu unu vurgulayan Köktafl, "Bu da enerjiyi normal bir emtia olmas n n yan s ra çok farkl bir noktaya tafl yor. Dünyan n hiçbir yerinde maliyet bazl fiyatlanm yor. Spekülasyona çok aç k. Savafllar n huzursuzluklar n kayna enerji asl nda. Sadece nihai tüketim ürünü de il ayn zamanda ciddi bir hammadde" diye konufltu. Dünya nüfusunun 2030'larda yaklafl k 8 milyar olmas n n beklendi ini belirten Köktafl, bu nüfusun önemli k sm n n OECD ülkeleri d fl ndaki ülkelerden olaca n söyledi. Köktafl, dünya ekonomik büyüklü ünün ise yaklafl k 170 trilyon dolar olaca n belirterek, dünyan n Bat Avrupa merkezli siyasi güç oda n n h zl flekilde Asya Pasifik'e kayaca n anlatt. Enerjinin önemli k sm n bugüne kadar OECD ülkelerinin tüketti ini, bundan sonra OECD ülkeleri d - fl ndaki ülkelerin tüketece ine dikkati çeken Köktafl, bugünkü enerji tüketiminin yüzde 40 artaca n aktard. Uluslararas Enerji Ajans 'n n (UAE) farkl senaryolar için yapt projeksiyonlar ndan da örnekler veren Köktafl, "Söz konusu senaryolar n tamam na göre tebli de iflikli ini haz rlad " de erlendirmesinde bulundu. Bu ifli profesyonel olarak yapabilecek ifl yerleri bulundu unu da vurgulayan Yücesan, "Tebli yürürlü e girerse bu ifli yapabilmeye haiz, alt yap s, so uk hava sistemi ve personeli olan kifliler bu ifle girecek" ifadesini kulland. Yücesan, öte yandan k rm z et üreticilerinin beyaz etle yap lan sosislerde renklendirici kullan m n n yasaklanmas yönünde bir talepleri bulundu unu da söyledi. Beyaz etle üretilen sosis, salam ve sucuklar n renklendirilerek "k rm z etle yap lm fl gibi" sat fla sunuldu unu, bunun da "ta flifl" oldu unu belirten Yücesan, Bakanl ktan bu uygulaman n yasaklanmas n istediklerini kaydetti. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Baflkan Fazl Yalç nda ise kasaplara yönelik üretim yasa n do ru bulmad n söyledi. Alt yap ya sahip kasaplar n üretim yapabilmesi gerekti ini savunan Yalç nda, "Kasaplar daha geleneksel olarak sucuk yap yor. Öte yandan bu izin kasaplara verildi i günden beri sanayi üretimi sucuk sat fl çok azald. Yetkililerin vatandafl n tercihine önem vermeleri gerekiyor, vatandafl be enmezse almaz. Kasap dükkan nda yap p sat yorsa fifl de veriyor. Bakanl k bunun denetimini zaten yap yor. Niye yasaklans n? steyen istedi i yerden sucuk, salam als n" dedi. Kasap üretimi ürünlerde özellikle olumsuz örnekler sunularak olumsuz kanaat oluflturulmaya çal fl ld n belirten Yalç nda, "Dedelerimiz nas l yap yorsa kasaplar da öyle geleneksel sucuk yap yor. Sanayicilerin sucuk sat fllar azald diye bu tür bir yasak getirilmemeli. Esnaf ürün çeflitlili ini art rarak ayakta kalmaya çal fl yor" diye konufltu. (AA) AB nin enerjisi TÜKEN YOR! 2035 y l na kadar olan dönemde fosil yak tlar n (petrol,do al gaz, kömür) paylar nispeten azalmakla birlikte bu yak tlar hakim kaynaklar olmaya devam edecektir" dedi. Hasan Köktafl, 2010'da yenilenebilir enerji konusunda devrim yafland n hat rlatarak, art k ülkelerin teflvikli tarifeler denilen sat nalma garantili yöntemlerle yenilenebilir enerji ve yerli kaynaklara teflvik vermeye bafllad n, bu sayede yenilenebilir enerjide h zl bir büyüme trendi yakaland n söyledi. ABD'de 2010'dan itibaren a rl kl olarak kaya gaz kullan lmas yla y l n üzerinde do al gaz ve 200 y la yak n petrol ömrüne ulafl laca n belirten Köktafl, yeni teknolojinin yeni kaynaklar beraberinde getirdi ini anlatt. UAE verilerine göre enerji sektörüne 2035'e kadar toplam 42,2 trilyon dolar yat r m yap laca n n tahmin edildi ini kaydeden Köktafl, "Yat r mlar n 17 trilyon dolar n n elektrik sektörüne, 9,4 trilyon dolar n n petrol, 8,5 trilyon dolar n n gaz sektörü, 0,8 trilyon dolar n n kömür sektörü ve 6,5 trilyon dolar n n ise yenilenebilir enerji sektörüne ayr lmas planlan - yor" dedi. Türkiye'nin dünyada en fazla enerji tüketen 21. ülke, üretim taraf nda ise 19. s rada yer ald na dikkati çeken Köktafl, bu fark n ithalat ve ihracattan kaynakland n belirtti. (AA) STANBUL - Mücevher sektörü ihracat ilk çeyrekte de er baz nda geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 9,62 artarak 589 milyon dolar, miktar baz nda ise yüzde 71,28 art flla 747 bin kilogram aflt. Mücevher hracatç lar Birli i taraf ndan aç klanan 2014 y l ilk çeyrek verilerine göre, Türkiye'nin külçe alt n hariç mücevher ihracat de er baz nda geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 9,62 artarak 589 milyon 780 bin dolara ulaflt. Miktar baz nda ise sektörün ihracat yüzde 71,28 art flla 747 bin 488 kilogram oldu. Türk mücevher sektörünün ocak-mart dönemi ihracat ürün gruplar na göre incelendi inde, "Alt ndan mamul mücevherci ve kuyumcu eflyas " 526 milyon 118 bin dolar ile ilk s rada yer ald. Bu ürünleri s ras yla 27 milyon 241 bin dolarla "Gümüflten mamul mücevherci ve kuyumcu eflyas " ve 18 milyon 492 bin dolarla "P rlantal alt n ve gümüflten mücevherci eflyas ve aksam " izledi. Mücevher sektörünün ilk çeyrekte en çok ihracat yapt ülkeler, Birleflik Arap Emirlikleri, Irak, Libya, Litvanya ve Rusya Federasyonu olarak s raland. Bölgeler aç s ndan de erlendirildi inde ise ilk s rada 248 milyon dolar ile Yak n, Orta ve Do u Asya ülkeleri yer al rken, bu bölgeyi 124 milyon dolarla AB ülkeleri ve 106 milyon dolarla di er Avrupa ülkeleri takip etti. Ayr ca söz konusu dönemde de erde yüzde 99 art fl yakalayan Kuzey Afrika ülkelerine ihracat ise 40 milyon dolara yükseldi. Verilere göre, 2014 mart ay mücevher ihracat, geçen y l n ayn ay ile k yasland nda, de er baz nda 11,16 artarak 212 milyon 596 bin dolara ulafl rken, miktar baz nda da yüzde 130,68 art flla 329 bin 99 kilograma ç kt. Mart ay ihracat nda de erde en çok art fl yaflanan ülkeler ise Singapur, Belçika, K rg zistan, Libya ve Hong Kong oldu. Y l n ilk çeyrek sonuçlar n de erlendiren Mücevher hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Ayhan Güner, art flla bafllad klar 2014 y l na art flla devam ettiklerini belirterek, " lk çeyre i geçen y l n ayn dönemine göre miktarda yüzde 71,28, de erde ise yüzde 9,62 yükselifl ile kapatt k. Sektör temsilcileri olarak ihracat çal flmalar m za yo un olarak devam ediyoruz ve çal flmalar m z n karfl l n alabilmekten dolay memnunuz. Böylece hem sektörümüzü dünyada büyütüyor hem de ülke ekonomisine sa lad m z katk y giderek art yoruz" ifadelerini kulland. Güner, Türk mücevherlerinin tüm dünya ülkeleri aç s ndan dikkat çekti ini belirterek, özellikle alt n tak da Ortado u ve Avrupa'n n en büyük üretim merkezi olduklar n n alt n çizdi. Son dönemde Ortado u'dan p rlantal mücevherlerine olan talebin giderek artt na dikkati çeken Güner, flunlar kaydetti: "P rlantal tak da dünya ile rekabet edebilmemizin önündeki ÖTV engeli maalesef devam ediyor. Yurtd fl ndan hammadde olarak ald m z p rlantaya yüzde 20 oran nda ÖTV ödüyoruz. ÖTV'li ald m z p rlantay ülkemizde iflleyerek ihracat etti imiz de söz konusu vergiyi üretim maliyeti olarak fiyatlar m za eklemek zorunday z ve bu da uluslararas rekabet gücümüzü düflürüyor. Biz Belçika ve srail Borsas gibi büyüyebiliriz. Sektör olarak hiçbir ülkede olmayan bir alt yap ya sahibiz, çok deneyimli ustalar m z var. Sadece bize yurtd fl ndaki rakiplerimizle rekabet edebilecek flans n verilmesini istiyoruz. E er bu f rsat verilirse alt n tak da oldu u gibi p rlantal tak da da tüm dünyada söz sahibi olabilece iz." (AA)

7 EKONOMI 23 Nisan 2014 Çarflamba 7 Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi fiubat 2014" verilerini aç klad. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl toplanan inek sütü miktar, flubatta, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 702 bin 909 ton oldu. Kümes hayvanc l üretiminde art fl var fiubatta 702 bin 909 ton inek sütü topland ANKARA - Türkiye genelinde flubat ay nda 702 bin 909 ton inek sütü topland. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi fiubat 2014" verilerini aç klad. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl toplanan inek sütü miktar, flubatta, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 702 bin 909 ton oldu. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl seriye göre, ticari süt iflletmeleri taraf ndan üretilen içme sütü miktar flubatta bir önceki aya göre yüzde 0,9, koyun, keçi, manda ve kar fl k sütlerden elde edilen peynir çeflitleri yüzde 10,7 art fl gösterirken, inek peyniri üretimi ise yüzde 0,1 azald. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl seriye göre, flubatta yo urt üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azald, ayran üretimi ise zmir ifl dünyas n n 2023 PLANLARI ZM R (AA) - zmir Ticaret Odas ( ZTO) Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, zmir ifl dünyas n n önüne 2023 hedefi olarak 100 milyar dolar ihracat hedefinin konulmas gerekti ini söyledi. ZTO ve zmir Ekonomi Üniversitesi ifl birli inde zmir ifl dünyas n n y llar n kapsayan " zmir fl Hayati Stratejik Plan " çal flmalar çerçevesinde kurum görüfllerinin al nmas amac yla toplant düzenlendi. Toplant n n aç l fl nda konuflan ZTO Baflkan Demirtafl, kurum olarak laf yerine proje ürettiklerini, bunlar gerçeklefltirmenin kimi zaman y llar ald n ifade etti. zmir'in EXPO adayl n n ilk kez 1994 y l nda haz rlad klar stratejik planda yer ald na iflaret eden Demirtafl, flöyle konufltu: "Biz 2000 y l EXPO'suna aday olunmas için öneride bulunmufltuk. Ancak 2015'de aday olabildik. EXPO'yu alsayd k dünya kenti olacakt k, alamad k direkten döndük. zmir'in önünde hedefler var. Yeni bir plan yapma karar n ald k. Birisi Oda'n n plan. Görev süremiz sonuna kadar bir plan yapt k. Di eri de zmir plan. Cumhuriyet'in 100. y l için hükümetin yapt bir çal flmayla Türkiye'nin 2023 hedefleri belirlendi. Böyle bir plan varsa zmir de burada görevini yapmak zorunda. zmir'in ülke ekonomisindeki pay yüzde 20'lerdedir. 500 milyar dolarl k ihracat hedefinin yüzde 20'sini zmir ifl dünyas n n önüne hedef olarak koymam z laz m." yüzde 0,5 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl toplanan inek sütü miktar, flubatta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 9,9 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl seriye göre, ticari süt iflletmeleri taraf ndan üretilen içme sütü miktar flubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 2,1; inek peyniri üretimi yüzde 7,9; koyun, keçi, manda ve kar fl k sütlerden elde edilen peynir çeflitlerinde de yüzde 55,6 art fl görüldü Takvim etkisinden ar nd r lm fl seriye göre; yo urt üretimi flubatta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 0,4, ayran üretimi de yüzde 11,6 art fl gösterdi. fiubatta ticari süt iflletmeleri taraf ndan toplanan inek sütü ya oran yüzde 3,53, protein oran ise yüzde 3,26 olarak tespit edildi. (AA) KOSGEB den Hollanda ya EfiLEfiT RME MERKEZ ROTTERDAM - Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB), ABD ve Almanya'dan sonra yurt d fl ndaki 3. Efllefltirme Merkezini Hollanda'da kuracak. Bu kapsamda Hollanda'da temaslarda bulunan KOSGEB Pazar Araflt rma ve hracat Gelifltirme Müdürü fiamil Akp nar, aç lmas planlanan merkezle ilgili yerinde inceleme çal flmalar na bafllad klar - n bildirdi. Hollanda'da farkl kurum ve kurulufllar ziyaret eden Akp nar ve beraberindeki heyet, Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Hollanda flubesinde düzenlenen toplant da ifl adamlar na çal flmalar hakk nda bilgi verdi. KOSGEB'in flu anda ABD'de ve Almanya'da toplam 3 Efllefltirme Merkezi bulundu unu kaydeden Akp nar, Hollanda'daki merkezin Lahey'de aç lmas n n düflünüldü ünü ifade etti. Lahey merkezli Ak Ajans'la birlikte çal flmalar yürüttüklerini anlatan Akp nar, açacaklar bu merkez vas tas yla Türkiye ve yurt d fl ndaki yat r mc - lar bir araya getirmeyi ve bu yolla Türkiye'nin ihracat n n art r lmas n n hedeflendi ini söyledi. Hollanda'da 20 bine yak n Türk kökenli ifl adam bulundu unu ve bu ülkeye öncelik vermelerinde bunun da etkili oldu unun alt n çizen Akp nar, flöyle konufltu: "Bu merkezi kurduktan sonra Hollanda ile Türkiye aras ndaki ifl birli inin daha nitelikli, daha kaliteli ve direkt sonuca yans yacak flekilde olmas n amaçl yoruz ve onu da baflaraca z. Türkiye'nin d fl ticaret hacminin yüzde 50'den fazlas AB üyesi ülkelerle yap l yor. 16 milyon nüfuslu Hollanda'n n yaklafl k yüzde 2,5'u Türk giriflimcilerden olufluyor. Yaklafl k 20 bine yak n Türk giriflimcisinin oldu u bir ülke. liflkilerimizi daha iyi bir boyuta tafl mak ve d fl ticaret hacmindeki dengesizli i, Hollanda'dan daha çok mal al yoruz az mal sat yoruz, ülkemiz lehine çevirebilmek için Hollanda bizim için önemli bir ülke. Dolay s yla Hollanda'ya öncelik tan m fl gibiyiz." (AA) ANKARA - Türkiye genelinde yumurta üretimi, flubatta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 1,2 art flla 1 milyar 421 milyona yükseldi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2014 y l fiubat ay na iliflkin ''Kümes Hayvanc l Üretim statistikleri''ni aç klad. Buna göre, Türkiye'de tavuk yumurtas üretimi flubatta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 1,2 artarak 1 milyar 421 milyona ç kt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl yumurta üretimi ise flubatta bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 8 artt. Söz konusu ayda 154 bin 258 ton tavuk eti üretildi. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl tavuk eti üretimi ise flubatta bir önceki aya göre yüzde 1,7 artt, takvim etkisinden ar nd r lm fl tavuk eti üretimi de önceki y l n ayn ay na göre yüzde 1 azald. Kesilen tavuk miktar, flubatta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 1 azald, kesilen hindi say s ise yüzde 38,8 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl seriye göre, hindi eti üretimi flubatta bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 56,6 artt. (AA) Gemlik zeytini co rafi iflaretle korunacak ENSAR TUNA ALATÜRK BURSA - Bursa Uluda Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi ö retim üyeleri ile Gemlik Ticaret Borsas n n iflbirli i ile gelifltirilen co rafi iflaret sistemi ile Gemlik zeytini korunmaya çal fl l yor. UÜ Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü'nden Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, Gemlik zeytininin co rafi iflareti 2003 y l nda almas na ra men bundan faydalan lamad n belirtti da bafllat lan program ile Gemlik zeytininin di er bölgelerde yetifltirilen zeytinlerden ay rt edilmesini sa lanacak bir logolu etiket uygulamas planlan - yor. Çal flma ile Gemlik zeytini co rafi alan içinde üretici ve üretim alanlar ile kay t alt na al nd. Gemlik fidanlar n baflka yerde kullanarak ürettikleri zeytinleri Gemlik zeytini diye satmak isteyen pek çok iflletme ve tüccar bulundu unu anlatan Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, Gemlik Zeytini menfle ad ile koruma alt nda oldu u için üretimi, ifllenmesi ve di er ifllemlerinin hepsinin tescilde belirtilen co rafi s n rlar içinde olmas gerekiyor. Bu nedenle baflka yerde yetifltirilen bir Gemlik fidan ndan elde edilen zeytinlere Gemlik zeytini ad n vermek kanunen suçtur. dedi. Dokuzlu, tüketicilerin fiubat 2014 den itibaren ald klar Gemlik zeytininin orijinal olup olmad n anlamak için ambalaj ndaki holograml ve logolu etikete bakmalar n n yeterli olaca n söyledi. Gemlik zeytininin co rafi iflaretinin kullan labilmesi için tescil kapsam ndaki co rafya içinde ki yetifltirilen ürün miktar ve üreticilerin kay t alt na al nd belirten Dokuzlu, sat lan ambalajl ürünlerin izlenebilirli inin sa land bir kontrol sistemi kurdu unu kaydetti. Sistemin tüketicilerin tescilli ürünü ay rt etmelerini sa layacak logolu bir kontrol etiketini de kapsad n anlatan Dokuzlu, flöyle konufltu: zlenebilirlik karekod sistemi ile sa lanacak. Karekodun kopyalanmas n önlemek için ise holograml etiket ile garanti alt na al nd. Ülkemiz ve Avrupa Birli i (AB) ülkelerinde co rafi iflaretlerin karekod/barkod sistemi ile kontrol edildi i bir uygulama bulunmuyor. Co rafi iflaretin henüz bilinmedi ini anlatan Dokuzlu, Bursa Eskiflehir Bilecik Kalk nma Ajans (BEB- KA) destekli Gemlik Ticaret Borsas taraf ndan haz rlanan Bursa Yöresel Ürünlerinden Gemlik Zeytininin Co rafi flaret Kullan larak Tan t m projesinin bafllad n anlatt. Dokuzlu, BEBKA n n 2012 y l mali destek programlar kapsam nda projenin 28 Haziran 2013 de bafllad n söyledi.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 23 Nisan 2014 Çarflamba Aylin DEM RHAN Marmaris'te "Türk gecesi" düzenlemelerine tepki MU LA (AA) - Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Grubu üyeleri, ilçedeki baz restoran ve otellerde düzenlenen "Türk gecesi" e lencelerine, Türk kültürünü yanl fl tan tt gerekçesiyle tepki gösterdi. Marmaris Turizm ve Çevre Turizm Gönüllüleri Baflkan Filiz Ersan, dernek merkezinde düzenledi i bas n toplant s nda, her y l 1,5 milyondan fazla turistin geldi i Marmaris'te garsonlar n ve aflç lar n da kat ld animasyon gösterilerinin kötü görüntüler oluflturdu unu söyledi. Ersan, ilçedeki baz oteller ile restoranlarda "Türk gecesi" ad alt nda yap lan e lence ve animasyon gösterilerinin Türk kültürünü yans tmad n savundu. Türk kültürünün yabanc turistlere bu e lencelerle yanl fl tan t ld n ifade eden Ersan, "Aflç bale yaparsa, garson dans ederse böyle e lence de Türk gecesi de olmaz. Bu tür animasyonlar bizim geleneklerimize ve göreneklerimize uygun de il. Bu, gelen turiste de sayg s zl kt r. Bu insanlarla turistler e lendiremez. Bu bir kültür fakirli idir" dedi. Bu konuda bir yasal düzenleme yap lmas gerekti ini dile getiren Ersan, kurallara uymayanlar n cezaland r lmas gerekti ini öne sürdü. Marmaris turizminin en önemli sorunlar ndan birinin gürültü kirlili i oldu una iflaret eden Ersan, Çevre Yönetmeli i gere ince okul ve huzerevi bölgelerinin "Çok hassas alanlar", konut bölgelerinin "Hassas alanlar", parklar ile spor tesisi bölgelerinin de "Az hassas alanlar" olarak s n fland r ld n bildirdi. Ersan, hassas alanlarda müzik yay n yapan disko, restoran ve otellerin yönetmeli e uygun hareket etmesi gerekti ini vurgulad. ANTALYA (AA) Antalya Devlet Opera ve Balesi, dünya repertuvar na giren ilk ve tek Türk bale eseri "Judith" ve ilk Türk bale süiti "Çeflmebafl "n birlefltirerek sahneledi. ANTDOB sanatç lar n n Haflim flcan Kültür Merkezi'nde sahneledi i "Judith" ve "Çeflmebafl " balelerine sanatseverler yo un ilgi gösterdi. Müzi i Çetin Ifl közlü'ye ait, librettosunu Medeia Magalashvili'nin yapt ve ilk Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali devam ediyor ADANA (AA) Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Hilton Otel'deki aç l flta, bu sene Sak p Sabanc 'n n vefat n n 10'uncu y l oldu unu hat rlatarak, Sabanc 'n n b rakt miraslar, vasiyetleri yerine getirmek için canla baflla çal flt klar n söyledi. Sak p Sabanc 'n n kendilerine b rakt vasiyetlerden birinin de Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali oldu unu ifade eden Sabanc, flunlar kaydetti: "Çok sevgili Adanal lar, sizi çok severdi, bu ülkeyi çok severdi. Sizlerin her fleyin en iyisine lay k oldu unuza inan rd ve bu festival de aynen o flekilde 16'nc y l na girdi. Sizlerin bu festivale gösterdi i sevgi, kucaklama bizleri her sene daha iyisini yapmak için teflvik ediyor. 'Bizleri koflturuyor' Sak p Bey'in tabiriyle. Sabanc Vakf ile Devlet Tiyatrolar 'n n ortaklafla yapt tiyatro festivali, uluslararas boyutuyla ki bu sene 21 tiyatro grubu kat l yor, bunlar n 5'i yurt d fl ndan, 16's ülkemizden. Ne mutlu ki önümüzdeki 1 ay boyunca 45 oyun sahnelenecek ve ne mutlu ki siz sevgili Adanal lar yine bu oyunlar n biletini ç kt gün ald n z. Bu akflam ise bütün kat l m yla, genifl kat l m yla Türkiye'de bir ilk olan hep beraber sokakta, hep beraber flehrin her yerinde festivalin aç l fl n yap yoruz." Devlet Tiyatrolar Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, Adana'da Devlet Tiyatrosu kurulurken, arzular n n sanat n coflkusunu tatt rmak ve bu coflkunun hiç geçmemesini sa lamak oldu unu dile getirdi. Tiyatrolar n n 30 y ld r sanattan ald güçle perdelerini her defas nda daha büyük bir coflkuyla açt n anlatan Kurt, flöyle devam etti: "16 y l önce merhum Sak p Sabanc ile Türkiye'nin ilk tiyatro festivalini, Çukurova'dan bir koreografisini Alfred Rodrigues'in üstlendi i tek perdelik "Judith" balesi, bu kez Nugzar ve Medeia Magalashvili taraf ndan sahneye konuldu. Alfred Rodrigues, Frenc Suba ve Rene Pegliasco gibi tan nm fl koreograflar taraf ndan sahneye konan eser, James Urbain'in de aras nda bulundu u dansç lar taraf ndan icra edilerek dünya repertuvar na giren ilk ve tek Türk bale eseri olma niteli ini tafl yor. pencere açarak bafllatm fl olma onurunu tafl maktay m. nsan, toplumu, kültürü tan ma ve ifade etme özelli i tiyatro sanat yla ço al yor ve zenginlefliyor. Teknolojinin ön plana ç kt ça m zda, insani ve kültürel de erlerin korunmas aç s ndan tiyatroya olan ihtiyaç önem kazan yor. Uluslar, ekonomik zenginlik göstergelerinin ötesinde Sabanc Vakf ile Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Tiyatrolar iflbirli iyle düzenlenen Türkiye'den 16, yurt d - fl ndan 5 tiyatro toplulu unun 21 farkl oyun sergileyece i ve bir ay sürecek 16. Devlet Tiyatrolar Sabanc Uluslararas Adana Tiyatro Festivali'nin aç l fl yap ld. kültür ve sanat gibi varl klar na de er gösterdiklerinde ve sanat n evrensel dilini tüm dünyayla konuflmaya bafllad nda geliflir, olgunlafl r ve sayg nl k kazan rlar. Dünyaca ünlü bu etkinli in Adana'da yap l yor olmas, kentin kültür ve turizm tan t m aç s ndan çok önemlidir." Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar Özgür Özarslan da devletin teflvik etti i kültür ve sanat faaliyetlerine Sabanc Vakf gibi özel teflebbüslerin de gönül verdi ini söyledi. Sabanc Uluslararas Adana Judith" ve "Çeflmebafl " baleleri Antalya dasahnelendi Tiyatro Festivali'nin di er festivallerden ay rt edici en önemli özelli inin genç gruplara, topluluklara, sanatç lara imkan vermesi oldu unun alt n çizen Kurt, flöyle konufltu: "Yeni yeteneklere, topluluklara bu imkan tan man z, uluslararas anlamda her fleyden önemli. Ülkemize ilk defa davet edilen kültür ve sanat topluluklar n görüyoruz, gurur veriyor. Ayr ca sadece sahne sanatlar aç s ndan tiyatro izlemiyoruz. Adana Devlet Tiyatrosu stüdyolar nda seminerler, çal fltaylar gibi e itici faaliyetler yap l yor" diye konufltu. Sak p Sabanc Yaflam Boyu Baflar Ödülü'ne lay k görülen Zeliha Berksoy, Güler Sabanc 'dan ödülünü ald ktan sonra yapt konuflmada, bu akflam "paha biçilmez" olarak de erlendirerek, akas nda 49 y l n a rl oldu unu ifade etti. Ödülünü, tiyatroya hizmet eden herkesle paylaflt n belirten Berksoy, festivalde eme i geçenlere teflekkür etti. Konuflmalar n ard ndan Frans z flov tiyatrosu grubu Ilotopie, "Suya Yans yan Düfller" adl gösterisini Seyhan Nehri üzerinde gerçeklefltirdi. Topluluk, rüya ve lunapark temal geçit seremonileri, mitolojik figürler, flövalyeler, soytar lar, büyücüler, hayaletler, palyaçolar gibi karakterlerle izleyicilere keyifli anlar yaflatt. Ferit Tüzün'ün en bilinen yap t olan ve ilk koreografisi Dame Ninette de Valois taraf ndan yap lan ilk Türk bale süiti "Çeflmebafl " eseri ise U ur Seyrek taraf ndan yenilenerek sahneye konuldu. ki balenin orkestra flefli ini Hakan Kalkan üstlenirken, dekor tasar m Gürcan Kubilay, kostüm tasar m Sevtaç Demirer fl k tasar m da Mustafa Eski imzas n tafl d. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Hayrettin vgin den: Derin Mitoloji Folklor uzman, flair, yazar, araflt rmac ve bilim insan de erli dostum Prof. Dr. Hayrettin vgin, merkezi Ankara da bulunan Kültür Ajans n sahibi ve yöneticisi. Birbiri ard na yay nlad, bize ulaflt rd kitaplar var. Bunlardan bir yenisi Derin Mitoloji ad n n tafl y c s. nançlarda, söylencelerde, folklorda, geleneklerde aç klamas var kitab n isminin alt nda. Kültür Ajans yay nlar n n 224. olarak Günyüzü gören 264 sayfal k kitap, gelece e aktar lacak yay nlar, çal flmalar aras nda görülüyor. Hayrettin vgin hocan n bir sayfal k k sa biyografisinden sonra, iki sayfal k Kitap hakk nda bafll alt nda Hayrettin vgin imzal bir de erlendirme var. Buran n bir yerinde; Mitoloji, bir ulusun toplumsal haf zas - d r. E er mitolojiniz yoksa toplumsal haf - zan z, hatta ulusal bilinciniz de yok demektir. Mitoloji, medeniyet haf zas n n müzedir. Bu müze, toplumlar n halk belle inde sakl - d r ve o bellekte sergilenmifltir deniyor. Sonra, Türk mitolojisinde deniz bafll alt ndaki anlat mlar ç k yor karfl m za. Kitap bafll klar n alt ndaki anlat mlar n kaynaklar n da beraberinde getiriyor. Tarihe dayal, geçmifle dayal foto raf görüntüleri kitab n zenginli ini art rm fl. Resimlerle verilen görüntülerin altlar ndaki aç klamalar var. Sayfa 19 daki bafll k: Anadolu halk kültüründe Lokman Hekim inan fl, olarak verilmifl. Buradan birkaç cümle verelim: Eski Araplar aras nda da ünlü olan Lokman n bir peygamber veya nebi oldu u hakk nda tefsirlerde rivayetler vard r. Ancak ço unluk onun salih bir kul oldu unu kabul eder. Anlat lanlara göre o Habeflli bir köle, yahut srailo ullar ndan bir kad imifl. Sayfa 135 de bafllayan, nan fllarda, söylencelerde Turna kuflu ve göç yollar, bafll - alt nda verilenlerden de birkaç cümle ile noktam z koyal m: Geçmiflte toplumun en çok gezen-dolaflan-turlayan kesimi halk ozanlar -afl klard r. Tüccarlar n, askerlerin gezgin dervifllerin, avc lar n, kervanc lar n d fl ndaki meslek mensuplar iflini gücünü b rak p neden gezsin ki? Afl klar çeflitli sebeplerle bulunduklar ve yaflad klar çevrenin d fl na ç karlar. Afl kl k sanat n n do as nda, yap s nda vard r gurbete ç kmak....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ R dvan Çongur ile Türk fiiiri ve fiairlik Kavram Üzerine-2 Peki fliirde ahenk ve içerik nas l bir araya getirilecek? Yani siz yazd n z fliirlerde bunu nas l sa l yorsunuz? Kâ da düflen m sralar m, düflünerek düfler. Sonra tekrar tekrar okurum ve b rak r m turflu kurar gibi. Üç hafta sonra, üç ay sonra, bir y l sonra tekrar bakar m. Bilgisayarda yaz yorum ben yaz lar m. Orada mayalan yor bir çeflit. Çay demler gibi bir fley. Pald r küldür, çay at, üzerine de su doldur olmaz. yi demlenmesi laz m. Yeteri kadar çay konulmas laz m. Suyun derecesi önemli. fiiiri buna benzetebiliriz. Uygun kelimeleri yerine koyarken hangisinin daha önce, hangisinin daha sonra konulaca n n bilinmesi gerekir. Onlarca defa yerleri de iflebilir. fiiirin bitimine do ru fliirden haberli bir insanla tart fl l r. Bir flair dostumla, yirmi y l, her Cuma günü fliirlerimizi karfl l kl konufltuk. Ben onun fliirlerini okurdum ve birçok fliirim o konuflmalardan, tart flmalardan sonra son fleklini al rd. Mustafa Özbalc, Ahmet Kutsi Tecer ile ilgili yazd bir kitapta, fiiir ve edebiyatla u raflan herkesin her fleyden önce dil ve söyleyiflini bir düzene koyma çabas içerisinde olmas gerekir. Türkçe her türlü duyguyu ve düflünceyi anlatabilecek güçte ve zengin bir dildir diyor. Peki, günümüz flairlerinin fliirlerinde kulland klar Türkçe hususunda ne düflünüyorsunuz? Ayr ca günümüz flairlerini ve fliirleri be- eniyor musunuz? Ahmet Kutsi Tecer i çok yak ndan tan d m. Bir toplant vesilesi ile birlikte çal flmam z oldu ve onu çok yak ndan tan ma imkân buldum. fiiirini ancak o zaman okuyabilme imkân buldum. Hatta onun en tan nm fl fliiri Nerdesin dir. Fakat neredeyse o fliirini ben çocukken yazm fl. Bu fliiri okuyup gelmiflim de fark na varamam fl m. fiiirin özünü, fliir nas l okunur, fliir nedir iflte o toplant larda anlad m. fiiiri öncelikle kavramak laz m. fiiiri güzel okumakta bir sanatt r. Seslendirmekte bir sanatt r; aynen tiyatroculuk gibi. Ama tiyatroya hiç benzemeyen bir ifl, fliir okumak. Ben en fazla on kifli bulabilirim tiyatroculardan iyi fliir okuyan. Di erleri çok kötü okurlar; çünkü fliiri oyunla kar flt r rlar. fiiir bambaflka bir okuyufl tarz ister. fiairin o fliiri yazarken yaflad klar n, okuyan ayn flekilde duyabiliyor ise o fliir okunmufl olur. Yahya Kemal olsun, Arif Nihat olsun, Faz l Hüsnü olsun çok de iflik çehrelerden gelen insanlard r. Ancak bir yerde birlefliyorlar, hepsi flairdir ve az fliir yazm fl insanlard r. Yani, kal c eserlere imza atm fllar diyebiliriz onlar için. Elbette. Birçok flair tan d m. Ancak tan fl olmadan önce bakmak laz m flairin do du u yerlere, yaflam hikâyesine ondan sonra eserleri okunmal. Ancak ondan sonra anlayabiliriz, kavrayabiliriz ve ondan sonra uygun seslendirmeyi koyabiliriz üstüne. Peki, gelece in fliiri hakk nda ne düflünüyorsunuz? Bende zaman zaman kendi yazd klar m ve tan d klar - m n yazd klar gelece e kalacak m diye düflünürüm. Siz ne düflünüyorsunuz bu konuda? Mesela Yunus 1300 lerde yaflam fl ve hâlâ yafl yor. fiiirleriyle hayatta. Yunus belki de Türk dilinin saf, duru kullan fl bak m ndan bir bafllang ç ve o bafllang çtan biz ilham ald k li y llarday z. lk elime ald m kitap Yunus Divan d r. Hayat bilmek gerekir. Yunus kimdir? Bak n z Yunus ilahilerini dinleyen yafll han mlar mest olurdu. Kendinden geçerdi Yunus u dinleyen. Yunus u dinleyen ço u kifli öyledir. Hay r, Yunus dipdiri bir adam. Kur an, slam bilen bir dava adam, bir ülkü adam. fiiir yazmas n n sebebi odur. fiiir yazmaya çal flmak laz m, fliiri bilmek laz m. fiiirlerimiz gelece e kal r m, bilmem ama fliiri yaflarsan z, onu yaflayarak yazarsan z bir flans n z olabilir. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Beni hercümerç eden gece gelen ak nd r, Keskin olan k l c koruyan elbet k nd r. fiikâyetçi de ilim lakin hasretin çok zor, Böyle giderse yârim delirmem çok yak nd r.

9 BULMACA 23 Nisan 2014 Çarflamba 9 Mevlana ise onlara göre hümanizmin simge ismidir. Bununla da hepimiz insan z hepimiz kardefliz, mühim olan insanl k, birbirimizi çok sevelim gibi söylemlerle emperyalist sömürgenli e karfl oluflabilecek tepkileri yok etmek istiyorlar. Oryantalistlerin sunduklar Mevlana hümanizmiyle yapmak istedikleri fley, bir insan kutsallaflt rarak Allah yani yarat c y, ilahî otoriteyi devre d fl b rakmay sa lamak, insan tanr laflt rarak insan yani kendini yani Bat l emperyalisti otorite kayna olarak legalize etmektir. Tabii yine Mevlana hümanizmiyle Müslümana bat l emperyalist sömürgenleri kardefl olarak sunmakt r. Bunlar hep emperyalist oryantalistin oyunlar d r dikkatli olmak laz md r. Biz Ömer Hayyam a da Mevlana ya da kendi de er yarg lar m zla bakar z, onlar n de erini biz kendi anlay fl m za göre biçeriz, Oryantalistin bak fl aç s ve de erlendirmesi bizim iflimize yaramaz. Bilgide Nesnellik ve Öznellik Oryantalizmde bilim esast r, ilim de il. slam da ilim vard r, Oryantalizmde bilim. Bir Oryantalist teknik bilgi anlam nda Kur an çok iyi bilebilir ama kendisi Hristiyand r veya Yahudidir veya Ateisttir. Oryantalist Kur an ya da genel anlamda slam bilgisini bir uzmanl k bilgisi olarak bilir, meslek icab bilir, yani bu iflin bilimin yapar. Müslüman alimi ise Kur an hem teknik bilgileriyle bilir TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin KÜLTÜR VE SANATTA ORYANTAL ZM-3 hem de ruhen, kalben Kur an fluurunu hisseder ve Kur an bilgisini hayat na geçirerek yaflar. lmiyle amil olana alim denir. Yani edindi i bilgiyi hayat na yans tan, o bilgiyi yaflayan adam alimdir. Bu ba lamda müslüman Kur an bilgisi alimidir, Oryantalist ise bilgindir. Bu meseleyi oryantalizmin mankurtlaflt rma sistemi olarak nas l irdeleyebiliriz? fiöyle: Oryantalist objektif yani nesnellik ölçütünü bilimselli in temel flart olarak dayatm flt r. Oryantaliste göre nesnel bilim adam, bilgiyi d flardan kuflatan adamd r. Ona göre slâm ve Kur an, incelenmesi, araflt r lmas, bilinmesi gereken bir inceleme nesnesidir. Ona ne kadar d flar dan bakarsa, baflka bir gözle bakarsa o kadar iyi de erlendirebilir, o kadar büyük bilgin olur. Kur an bilgisine inanan ve yaflayan adam ise oryantaliste göre öznel bir tutum tak naca ndan duygusal hareket edece inden bilgin olamaz. Oryantalist, Müslümanlara bu anlay fl dayat rken amac Müslüman Kur an dan uzak tutmak, ondan so utmak ve onunla aras na mesafe koymakt r. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Önce kelime vard "diye bafll yor Yohannaya göre ncil... Kelimden önce de yaln zl k vard... Ve kelimeden sonra da var olmaya devam etti yaln zl k... Kelimenin bitti i yerde bafllad ; kelime söylenemeden önce bafllad... Kelimeler yaln zl unutturdu. Ve yaln zl k kelimeyle birlikte yaflad insan n içinde... Kelimeler yaln zl anlatt ve yaln zl n içinde eriyip kayboldu... Yaln z kelimeler ac y dindirdi ve kelimeler insan n akl na geldikçe yaln zl k büyüdü, dayan lmaz oldu... O uz Atay (Tutunamayanlar) YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Yaln zl k Suyun; tafl n üstüne t p t p damlay fl n dinlerken nazik, dokunulmaz, k flk rt c mutlulu un gök mavisi gölü olufluyordu beynimde... Ekflimifl hamur gibi yat yordum; Kolu kanad k r k, flaflk n, darmada n k; tüyden bir iz b rakarak ruhum kabar p bütün k y lar aflarken... Saydam ve Sertim ben, adi kömürken yavafl yavafl elmasa dönüflen saydam sert bir sessizlikte ve karanl kta yolunu arayan... Kalabal k yaln zl a engel de ildi ve yaln zl kalabal k iyilefltirmezdi, sessizli in bo ucu sisleri aras nda yolumu çoktan yitirmifltim ki kelimeler en derinde buluverdi beni... Sözcüklerle kavuflman n içinde eriyip gitti yaln zl k; hayat öpücü ü veren kelimelerdi saf lekesiz masum sonsuz bir haz vererek iyilefltiren ilk nefese dönüflüp, tüm damarlar m gezen... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Süreç. Kal n ve kaba kumafl. 2. Üzeri k rm z parafinle kapl bir Hollanda peyniri. Bir tenis arac. 3. Burun ucu. Kirlili i gösteren iz. 4. Geminin devrilecek kadar yan yatmas. 5. Bir s n rdan geçebilmek için verilen yaz l belge. 6. Berilyumun simgesi. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. Gerekenden eksik. 7. Alt kurul. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. 8. Animasyon sanatç s. 9. Lityumun simgesi. Bir renk. kiyüzlülük. 10. Mercanada. slam n befl flart ndan biri. 11. Eski dilde yol. 12. Binek hayvan. nhisar, monopol. 13. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Boru sesi. Dolayl anlatma. 14. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Suudi Arabistan n para birimi. 15. Sinir. Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesinin k saltmas. 16. Gerekenden eksik. Çelik çomak oyunu. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 17. Çölde ortaya ç kan sulak ve yeflil alan. Jüpiter gezegeninin yedinci uydusu. 18. Büyük, en büyük. Titan n simgesi. 19. Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl. lgi eki. 20. Hayvanlara vurulan damga. Ö üt. Yukar dan afla ya: 1. Bakan. Bir tür etli ve büyük zeytin. Kötü bir iflte yard mc lar. 2. Tav r, davran fl. Kauçuk ve kükürtün ifllenmesinden elde edilen plastik madde. Bafla kakma, serzenifl. ki tarla aras ndaki s n r. 3. Akdeniz anemisi. Küçük ve de ersiz bitki. Dogma, inak. Çizgi. 4. Bir tarafa yat rma, e me. Yap m iflleri. Oruç tutulan ay. 5. Sermaye, anamal. Kabul etmeyerek geri çevirme. Peru nun plaka iflareti. Gözleri görmeyen. 6. Rütbesiz asker. flçilerin bafllar na giydikleri bir tür koruyucu bafll k. Tanr n n ad n art arda söyleme. De me, dokunma. 7. Tirsi bal. E rilmekte olan yün, keten gibi fleylerin tutturuldu u, bir ucu çatal de nek. Yabani hayvan bar na. Bir nota. 8. Öküz yemli i. Bir meyve. Lay k olma, yarafl rl k. 9. Kal c l k, ölmezlik. skambilde birli. Uçurum. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. 10. Tanr - tan maz, dinsiz. Aç klamalar. Dalkavuk. Terbiyesiz, de ersiz kimse. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 23 Nisan 2014 Çarflamba - SAGLIK Burcu KER M Çocuklar n afl yapt rmayan ailelere f rsat zmir l Halk Sa l Müdürü Mehmet Nil H - d r, bu hafta 5 yafl n alt ndaki çocuklar n afl - lamalar n n ücretsiz yap laca- n kaydederek, bunun aileler için bir f rsat oldu unu dile getirdi. ZM R - H d r, yaz mevsiminin gelmesiyle genellikle piknik yerlerinde görülen kene s rmalar na karfl da uyar larda bulundu. Dokuzuncusu Nisan 2014 aras nda kutlanacak Avrupa Afl Haftas dolay s yla l Halk Sa l Müdürü H d r, zmir li Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreterli i'nde bir bas n toplant s düzenledi. Burada yapt konuflmada, afl - n n hastal klar önlemedeki rolüne de- inerek, dünyada her y l 5 yafl n alt nda 2,5 milyon çocu un difteri, bo maca, hepatit B, k zam k gibi bulafl c hastal klardan yaflam n, bunlar n tamam n n ise afl yla önlenebilir hastal klar oldu unu vurgulad. H d r, Ulusal afl takvimine göre ülkemizde her yeni do ana, 2 yafl na gelinceye kadar toplam 13 hastal a karfl afl uygulanmaktad r. dedi. Bu hafta içerisinde 5 yafl n alt nda çocu u olan aileleri bilgilendirecek faaliyetler düzenleyeceklerini, gezici ekiplerle saha tarama çal flmalar yapacaklar n ve 5 yafl n alt ndaki eksik afl l çocuklar n afl lar n ücretsiz tamamlayacaklar n ifade etti. Havalar n s nmas yla K r m Kongo kanamal atefli (KKKA) vakalar - n n da görülmeye bafllad na dikkat çeken Mehmet Nil H d r, flunlar söyledi: "Pikniklerde ya da k rsal kesimlerde üzerine kene yap flan hastalar - m z, kesinlikle keneleri kendi imkanlar yla ç karmas n. En yak n sa l k kuruluflunda hekim taraf ndan, i nesi içeride kalmayacak flekilde ç kar lmal. ne içeride kald takdirde kenelerin insanlara aktard virüs, yüksek atefl fleklinde kendini gösteriyor. Vücuda yap flan kenelerin üzerine sigara basman n, kolonya veya benzin dökmenin, difl macunu sürmenin hiçbir faydas olmaz. Özellikle hayvanc l k yapan çiftçiler, hayvanlar n n üzerindeki keneyi ç plak elle kopar p patlatmamal d r. Piknik ve gezi amac yla ormanl k ya da çal l k alanlara gidenler, eve döndüklerinde giysilerini ve tüm vücutlar n kontrol etmelidir. Aç k renk k yafetlerin tercih edilmesi, pantolonun paças n n çorap içine sokulmas ve lastik çizme giyinilmesi, al nacak önlemler aras nda. (CHA) Eriflkin dönemde ihmal edilen afl lar ölümle sonuçlanabilir! STANBUL -Uz. Dr. Çi dem Erol, her y l çocuklardan çok daha fazla say da eriflkinin ihmal etmesi sonucu afl ile önlenebilir hastal klardan hayat n kaybetti ini aç klad. Erol, Buna ra men afl lama, çocukluk ça na özgü bir uygulama gibi alg lan yor ve ilerleyen dönemlerde ihmal ediliyor. Çocukluk afl lamalar n n devam olarak eriflkinlerde yap lacak düzenli afl lamalar daha sa l kl bir yaflam olana sunmaktad r. dedi. Memorial Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü nden Uz. Dr. Çi dem Erol, '24-30 Nisan Dünya Afl Haftas ' öncesinde eriflkinlerde afl laman n sa l a yararlar hakk nda bilgi verdi. Baz afl lar n tekrarlanmas n n gereklili ini aç klayan Erol, Ergenlik döneminde ve sa l kl genç eriflkinlerde tetanoz-difteri, Hepatit B ve k zam k-k zam kç kkabakulak ba fl klamas önemlidir. Tetanoz-difteri afl lamas n n 10 y lda bir tekrar edilmesi önerilmektedir. Hepatit B afl lamas özellikle sa l k personelleri gibi kan ve vücut s v lar na maruz kalan meslek çal flanlar - na, yak n çevresinde Hepatit B tafl - y c s olanlara ve bu enfeksiyondan korunmak isteyen kiflilere uygulanabilir. K zam k-k zam kç k ve kabakulak afl lar da toplumda görülme s kl na, salg n durumlar na ve mesleki risk varl na göre de erlendirilmelidir. fleklinde konufltu. Çocukluk döneminde yayg n olarak uygulanan afl laman n eriflkin dönemde ihmal edilmesinin afl lamayla önlenebilir enfeksiyon hastal klar n n yayg nlaflmas na sebep oldu unu belirten Erol, Ayr ca afl ile önlenebilir hastal klara ba l olarak ortaya ç kan ayakta tedavi, tetkik, ilaç, hastaneye yat fl maliyetleri afl - lama için yap lan harcamalardan çok daha yüksektir. Bu yüksek maliyetin yan s ra eriflkinlerde afl laman n ihmal edilmesi, iflgücü kayb ve hayati tehlikeye de neden olmaktad r. Çocukluk afl lamalar n n devam olarak eriflkinlerde yap lacak düzenli afl lamalar daha sa l kl bir yaflam olana- sunmaktad r. ifadelerini kulland. Sigara ve fazla kilolar n afl ya olumlu yan t olas l n azaltabilece- ini aç klayan Erol, sözlerine flu fleklide devam etti: Afl n n koruyuculu u genellikle %80-95 civar ndad r. leri yafl, sigara içme, fliflmanl k ve ba fl kl k sistemini bask layan ilaçlar ve hastal klar afl yan t n azaltmaktad r. Günümüzde uzayan yaflam süreleri yafll nüfusta belirgin art fla neden olmufltur ve bu kiflilerin daha önce afl lanm fl olsalar bile vücutlar nda önceden oluflmufl antikorlar azald ya da kayboldu u için tekrar afl lanmalar gerekti i gündeme gelmifltir. Ayr ca bugün, yafll nüfusun gençlik ya da çocukluk dönemlerinde henüz mevcut olmayan baz yeni afl lar da üretilmifltir ve yafll lara bu afl lar n da uygulanmas önerilmektedir. Özellikle 65 yafl üzerinde grip sonras zatürre gibi komplikasyonlar n geliflme riski oldukça yüksek oldu undan her y l grip afl s yap lmas gerekmektedir. Yine zatürre afl s akci er enfeksiyonlar na ba l ölüm riskini önemli oranda azaltmaktad r. Seyahat afl lanmas n n da öneminde de inen Erol, Tüberküloz, hepatit B, çocuk felci, tifo, kuduz, sar humma gibi afl lar seyahat edilecek bölgeye göre seyahat sa l merkezleri taraf ndan de erlendirilip uygulanmaktad r. Ayr ca son y llarda birçok hastal k için yeni tedavi yöntemlerinin kullan lmaya bafllanmas yla, afl lanma için de özel bir grup ortaya ç km flt r. Kalp hastal, fleker hastal, kronik akci er hastal gibi rahats zl klar bulunan kifliler özellikle zatürre ve grip için risk tafl maktad r. Bu hastalara da y lda bir defa grip afl s ve 5 y lda bir zatürre afl s yap lmas gerekmektedir. Ba fl kl k sistemi bask lanm fl kiflilerde canl afl lar her zaman uygulanamayabilir fakat grip ve zatürre afl lar mutlaka düzenli uygulanmal - d r. Fonksiyonel ya da cerrahiye ba l dala olmayan kiflilerde zatürre ve menenjit afl lar uygulanmal - d r. dedi. Afl laman n yüzy llard r uyguland n ancak öneminin yeni anlafl ld n belirten Erol, Ülkemizde Sa l k Bakanl taraf ndan eriflkin afl lamas kavram n toplumda yerlefltirebilmek amac yla di er dünya ülkeleriyle ayn anda ilk kez 2007 y l n n Nisan ay nda Eriflkin Ba - fl klama Haftas kapsam nda çeflitli etkinlikler bafllat lm flt r ve o tarihten itibaren her y l Nisan ay nda eriflkin afl lamas konusu gündeme getirilmektedir. fleklinde konufltu. (CHA) BEY N CERRAH KL N HT YACI 6 (ALTI) KALEM TIBB DEM RBAfi ALIMI DIfiKAPI YILDIRIM BEYAZIT E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Beyin Cerrahi Klini i htiyac 6 (alt ) kalem T bbi Demirbafl Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi rfan Bafltu Cad. No:12 D flkap AL- TINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : (elektronik posta yolu ile bildirim yap lmas öngörülmemektedir) ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Beyin Cerrahi Klini i htiyac 6 (alt ) Kalem T bbi Demirbafl Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Hastane Deposu c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu ürünü sözleflmenin imzalanmas n müteakip tek parti halinde ve 30 (Otuz) takvim günü içinde teslim edeceklerdir. 3- halenin a) Yap laca yer : D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma hale Komisyon Odas Irfan Bafltu Cad. No:12 D flkap ALTINDA /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: a) stekliler, teklif ettikleri ürünlere ait marka, menflei belirterek teknik flartnameye madde madde karfl l k gelecek flekilde "Teknik fiartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyecekler ve bu belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. b) stekliler, teklif etti i marka ve ürüne ait bak m, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullan m k lavuzunu ihale dosyas içerisinde verecektir. Resmi lanlar c) stekliler, teklif etti i ürünlerin orjinal kataloglar n ihale evraklar ile verecektir. Teklif edilen ürünler orijinal katalogda teker teker iflaretlenerek, gösterilecektir. Baflka katalog ve ürünlere ait fotokopi vaya üretim taahhütleri kabul edilmeyecektir. ç) stenilmesi halinde numuneler ilgili uzman üyelere tutanak karfl l nda teslim edilecektir ve gerekli görüldü ü halde demo yap lacakt r. d) steklilerden; Sa l k Bakanl n n 2010/11 say l genelgesi gere i, ihale tarihi itibari ile, teklif etti i t bbi cihazlar n/ürünlerin T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na kay t bildirim ifllemlerini yapm fl olmas ve teklif edilen t bbi cihazlar/ürünler için TITUBB da Sa l k Bakanl taraf ndan onayl d r ibaresi bulunan onaylanm fl (barkod numaras n ) tekliflerinde yaz l olarak belirteceklerdir. stekliler, teklif etti i ürünün imalatç veya ithalatç s (tedarikçi firma) olmad durumlarda, ürünün tedarikçi firmas n n bayii oldu una dair TITUBB kay t ve bildirimini sunacaklard r. (Sunduklar belge, üretici ve/veya ithalatç firmalar için iki rakam ile bafllayan onayl firma numaras n, bayi iseler sekiz rakam ile bafllayan onayl ana bayi tan mlay c numaras n gösteren internet ç kt s olacakt r.) Ancak Sa l k Bakanl n n 2010/11 say l genelgesi gere i, teklif edilen ürün, üreticisi taraf ndan T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam nda belgelendirilmemifl ise (t bbi cihazlar kapsam nda de ilse) TITUBB a kay t veya bildirim ifllemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatç n n Yönetmelik kapsam nda olmad na dair beyan n n sunulmas gerekmektedir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Servisi ( rfan Bafltu Cad. No:12 D flkap Alt nda /ANKA- RA) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Servisi ( rfan Bafltu Cad. No:12 D flkap Alt nda /ANKARA) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. S ra No Aç klama Birimi Brans Kodu Miktar 1 Love gruenvald ranjör, Düz Uçlu, Adet Di er Sarf Malzemeleri 10 düz 3x10 mm 180 mm Disk Ranjör 2 Spurling ranjör, Düz Uçlu 4x10 mm Adet Di er Sarf Malzemeleri mm Disk Ranjör 3 Ferris-smith-kerrison Ranjör 130 Adet Di er Sarf Malzemeleri 10 derece 1 mm uzunluk 200 mm, Servikal 4 Ferris-smith-kerrison Ranjör 130 Adet Di er Sarf Malzemeleri 10 derece 2 mm uzunluk 200 mm, Servikal 5 Ferris-smith-kerrison Ranjör 130 Adet Di er Sarf Malzemeleri 10 derece 3 mm uzunluk 180 mm, Lumbar 6 Ferris-smith-kerrison Ranjör, 130 Adet Di er Sarf Malzemeleri 10 derece 4 mm uzunluk 180 mm, Lumbar Bas n-5224(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 23 Nisan 2014 Çarflamba 11 Almanya ya iltica baflvurular artt BERL N - Almanya ya iltica için baflvuranlar n say s, y l n ilk 3 ay nda 37 bin 820 ye ulaflt. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi taraf ndan aç klanan son verilere göre, iltica baflvurular nda ilk s rada iç savafltan kaçan Suriyeliler bulunuyor. Ocak-mart döneminde Almanya ya iltica baflvurusu yapan Suriye vatandafllar n n say s 5 bin 500 oldu. Suriyelilerin ard ndan en fazla iltica baflvurusu S rbistan, Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Afganistan vatandafllar ndan geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, merkezi Ba dat hükümetiyle yaflanan petrol sevkiyat ve bütçe krizine iliflkin, Bugüne kadar çok sabrettik ve tahammül gösterdik. Ancak bunun da bir s n r n n oldu unu herkes bilmelidir dedi. ERB L - Yeni hükümetin kurulmas kapsam nda giriflimlerini sürdüren Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birli i (KYB) Genel Sekreter Yard mc s Berhem Salih in Erbil deki evinin önünde bas n mensuplar n n çeflitli konulardaki sorular n cevaplad. Türkiye ye yapt ziyarette Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile gerçekleflen görüflmenin çok olumlu ve verimli geçti ini belirten Barzani, Ziyaretimizin amac ikili iliflkileri gelifltirmek ve karfl l kl olarak al flverifltir. Bu çerçevede Kürdistan Bölgesi ad na Türkiye ye gittik ve Say n Erdo an ve de erli devlet yetkilileriyle görüflmeler yapt k. fiunu aç kl kla söyleyebilirim: enerji konusunda Türkiye heyetiyle toplant lar yapt k ve faydal neticeler elde ettik. Görüflmelerimizi devam ettirece iz diye konufltu. Barzani, görüflmeler neticesinde herhangi bir anlaflman n yap l p yap lmad na iliflkin bir soruya flu cevab verdi: Petrol sevkiyat yla ilgili Türkiye nin hiçbir sorunu yok. Onlar n bu konudaki görüflü nettir. Bize her zaman, petrol sizindir, karar sizler vereceksiniz. Getirip burada satman zda bizim için bir s k nt yok diyorlar. Merkezi Ba dat hükümetiyle anlaflmaya varmak istediklerini ancak karfl taraf n buna yanaflmad n ifade eden Barzani, flunlar kaydetti: Arzumuz petro, Anayasa çerçevesinde gönderip satabilmektir. Bunun için bir çözüm yolu aray fl nda olduk ve çok çaba gösterdik Fakat flu ana kadar Ba dat ve Erbil aras nda herhangi bir ilerleme sa lanamad. Kürdistan n bütçedeki yüzde 17 lik pay gönderilmedi. Memur maafllar ödenmedi. fiu hususu aç k bir flekilde belirtmek isterim ki bugüne kadar çok sabrettik ve tahammül gösterdik. Ancak bunun da bir s n r n n oldu unu herkes bilmelidir. fiayet Ba dat hükümetiyle bir sonuca varamayaca m z anlafl l rsa, kendi bafl m z n çaresine bakaca z. HENDEK KAZIMAYA DEVAM EDECE Z Irak-Suriye s n r ndaki hendek Almanya ya yap lan iltica baflvurular, y l n ilk üç ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 75,7 art fl gösterdi. -Baflvurular n 3 te 1 i reddedildi- Aç klanan son verilere göre, Almanya makamlar, önceki y llarda yap lan iltica baflvurular n n 33 bin 600 ünün de erlendirmesini geçen üç ayl k dönemde tamamlad. Ocakmart döneminde 5 bin 668 kifliye iltica hakk tan nd, baflvurular n yaklafl k 3 te 1 i ise reddedildi. Almanya ya iltica baflvurular, 2013 te son 14 y l n en yüksek say s na ulaflarak 127 bine ç km flt. (AA) Barzani: Türkiye ye petrol sevki konusunda sorun yok kaz s yla ilgili bir soru üzerine çal flmalar n aksat lmadan devam edece ini söyleyen Barzani, Biz kimseye karfl hendek kazm yoruz. Kürdistan n emniyeti için her ne gerekiyorsa yapmaktan geri durmayaca z. Halk n güvenli i için gerekiyorsa hendek kazar z ve tel örgü çekeriz ifadelerini kulland. Kürdistan hükümetinin esas ifli ve görevinin halk n n haklar n korumak ve güvence alt na almak oldu unu dile getiren söyleyen Barzani sözlerini flöyle noktalad : Bir kesime düflmanl k olsun diye ad m atm yoruz. S n r bölgesindeki hendeklerin kaz lmas, Kürdistan bölgesinin güvenli i ve emniyeti ilgilidir. O yüzden bize karfl karalama kampanyas yürütenlerin, bu davran fllar n terk etmelerini temenni ediyorum. Biz sadece görevimizi yap yoruz. Kürdistan hükümeti olarak bu tedbirleri al yoruz ve kesin olarak ifade etmek istiyorum ki bunu yapmaya devam edece iz. (AA) T KA'dan Afgan ö retmenlerine formasyon e itimi veriliyor MEZAR- fier F (AA) - Afganistan genelinde birçok alanda birçok projeyi hayata geçiren Türkiye flbirli i ve Koordinasyon Ajans (T KA), ülkenin kuzeyindeki Mezar-i fierif kentinde 60 ö retmene formasyon e itimi vermeye bafllad. Türkiye'den davet edilen uzman hocalar n da kat l m yla gerçekleflen e itim pro ram n n aç fl konuflmas n yapan Belh l Milli E itim Müdürü Kays Mehir Ayin, Türkiye'nin Afganistan'da birçok alanda yard m projeleri gerçeklefltirdi ini, bunlar n en önemlisinin de e itim alan ndaki faaliyetler oldu unu belirtti. Türkiye'nin Mezar-i fierif Baflkonsolosu Günefl Yeflilda da Türkiye ile Afganistan' n aras nda ayr m görmediklerini, Afgan halk n n, Türk halk n n kardefli oldu unu söyledi. Kardefl ülkenin dayan flma içinde oldu unu ifade eden Yeflilda, bu dayan flman n da sonsuza kadar sürece inin alt n çizerek ''Bizim çabalar m z n temelinde Afganistan' n gelece inin ayd nl k olaca inanc vard r'' dedi. Yeflilda, günümüzde Afganistan'da yaflanan zorluklar n genç nesillerle afl laca n, bu nedenle de gençlerin e itilmesinin önemli oldu unu aktard. T KA Mezar-i fierif Pro ram Koordinatörü Kemal Kadir Karado an ise Türkiye'nin, T KA arac l ile Pasifik'ten Orta Asya'ya, Ortado u ve Afrika'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülke ile bilgi ve tecrübesini paylaflt n, ayr ca flbirli inde bulunulan ülkelerin iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve e itim alanlar ndaki kalk nmalar na katk da bulunacak program, proje ve faaliyetler uygulad n kaydetti. Türkiye'nin, Afganistan' n yeniden imar için donör ülke olarak sosyal altyap lar ve üretim sektörinin gelifltirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin finansman nda kullan lmas için yard m taahhüdünde bulundu unu dile getiren Karado an, bu çerçevede Türkiye'nin T KA arac l yla 2005'ten bugüne kadar Afganistan'da farkl sektörlerde 800'ün üzerinde proje hayata kazand rd n vurgulad. BAE nükleer program tan tt DUBAI - Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu (FANR) Genel Müdürü William Travers, Nükleer teknolojilerin uluslararas yüksek standartlarda güvenli kullan m için di er ülkelerden kopyalamadan tamamen ülkeye özel bir program haz rlad k dedi. BAE Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu (FANR) taraf ndan Dubai de bir otelde düzenlenen Dubai Ulusal Forumu nda Birleflik Arap Emirlikleri nin nükleer enerji politikas ve yap lan kanuni düzenlemeler tan t ld. Aç l fl konuflmas n yapan FANR Genel Müdürü Travers, BAE de nükleer enerji ve radyoaktif teknolojilerin do ru kullan m için 2009 y l nda yasal bir düzenleme yap ld n söyledi. Bu yasal düzenlemeyle birlikte FANR nin kuruldu unu hat rlatan Travers, ülkedeki nükleer çal flmalar denetleyen ba ms z bir kurulufl olduklar na dikkati çekerek, Enerji flirketlerinden tamamen ba ms z bir kurum oldu umuzu söylemekten gurur duyuyorum ifadesini kulland. SA LIK SEKTÖRÜNDE GÜVENL ALTYAPILARKULLANIYORUZ Sa l k sektöründe kullan lan teknolojilerin kamu ve çevre için güvenli altyap larla kullan lmas n sa lad klar n belirten Travers, Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu ve di er global kurulufllarla birlikte çal flt klar n BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ifade etti. BAE nin nükleer program n n di er ülkelere de örnek olabilece ini kaydeden Travers, Nükleer teknolojilerin uluslararas yüksek standartlarda güvenli kullan m için di er ülkelerden kopyalamadan tamamen ülkeye özel bir program haz rlad k diye konufltu. ULAfiIM VE NfiAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAB L R Gösterilen tan t m filminin ard ndan haz rlanan nükleer programa dair bilgi veren FANR yetkilisi Sultan El-Dahiri, nükleer enerjinin güvenli ve bar flç l flekilde kullan lmas için yürüttükleri çal flmalara de indi. Ulafl m ve inflaat dahil bir çok sektörde nükleer enerjinin kullan labilece ini ifade eden Dahiri, çal flmalarda kamuyu, halk ve çevreyi koruman n birinci öncelikleri oldu unu kaydetti. Uluslararas standartlara göre bütün önlemlerin al nd n kaydeden Dahiri, bu düzenlemelerin 2009 y l nda ç kar lan kanunda ayr nt lar yla yer ald n söyledi. Yasad fl nükleer çal flmalar önlemenin de misyonlar dahilinde oldu unu belirten Dahili, ülkede güvenli olmayan materyallerin kullan m, ifllenmesi ve tafl mas n n da engellenece ini sözlerine ekledi. Abdulla El-Mazrul ise nükleer enerji konusunda verilen e itimlere de inerek, yeni mezunlar n öncelikle bu konuda tecrübe kazan- malar gerekti ini aktard. (AA) V E T R E A B A E D A M R A K E T K A L A K L E K E A L A B O R A L E S E P A S E B E R A A Z K O M T E E S A A N M A T Ö R H L A L R Y A A T O L Z E K A T M T A R K R A T T E K E L Y T A N T M A A K A R R Y A L A S A P N A S A A Z M E T K A K V A H A E L A R A E A Z A M T N A T A M A M K E N N A S H A T

12 12 HABER 23 Nisan 2014 Çarflamba brahim ARKLAN Türkiye'deki kad nlar n sosyo- Fehmi KORU ekonomik ve kültürel durumu Foto rafta Gül ün eksikli inin bir de bu yönü var AB'de konut fiyatlar düfltü FRANKFURT (AA) - Avro bölgesinde konut fiyatlar 2013 y l 4. çeyre inde, 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 1,4 düfltü. Avrupa Birli i'nde (AB) ise konut fiyatlar ayn dönemde yüzde 0,1 azald. Avrupa statistik Ofisi'nden (Eurostat) yay nlanan verilere göre, konut fiyatlar 2013 y l n n son çeyre inde bir önceki y l n ayn dönemine göre Avro bölgesinde yüzde 1,4, AB'de yüzde 0,1 geriledi. Geçen y l n 4. çeyre inde bir önceki çeyre e göre ise konut fiyatlar Avro bölgesinde yüzde 0,7, AB'de yüzde 0,3 düfltü. AB üyesi ülkeler aras nda, konut fiyatlar nda y ll k en fazla düflüfl yüzde 14,4 ile H rvatistan'da kaydedildi. Bu ülkeyi yüzde 9,4'lük düflüflle Güney K br s Rum Kesimi, yüzde 6,3 ile spanya takip etti. Söz konusu dönemde konut fiyatlar n n en fazla artt ülke yüzde 15,6'l k oranla Estaonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 7,9 ile Letonya ve yüzde 7 ile sveç izledi. STANBUL (AA) - Kad n ve Demokrasi Derne i (KADEM) öncülü ünde 5 bin 36 kad nla yap lan araflt rmaya kat lanlar n yüzde 33,2'si siyasetle ilgilendi ini ifade ediyor. Kad nlar, kendilerini tan mlarken yüzde 65,2 ile dindar, yüzde 63,9 ile Atatürkçü, yüzde 57,7 ile slamc ve yüzde 48,9 ile laik kimli ini uygun görüyor. KADEM öncülü ünde, PollMark araflt rma flirketiyle, Türkiye'de yaflayan seçmen niteli ine sahip kad nlar n sosyo-kültürel durumlar n, politikaya kat l m düzeylerini, siyasal tercihlerini etkileyen faktörleri ve çeflitli konulara iliflkin görüfllerini tespit etmek amac yla yap lan "Türkiye'de Kad nlar nsosyal, Kültürel Siyasal ve Ekonomik Durumu" konulu araflt rman n sonuçlar, Bayrampafla Titanic Business Otel'de bas n toplant s yla aç kland. KADEM Baflkan Yrd. Doç. Dr. Sare Ayd n Y lmaz, anketten ç kan sonuca göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflu itibar yla bafllayan kad n üzerindeki modernleflmenin günümüze kadar geldi ini, kad n n e itim hayat n n içine girdi ini, yafl aras ndakilerin en fazla e itimli kesim olarak ortaya ç kt n söyledi. Yine bu kesimin istihdama dahil oldu unu vurgulayan Y lmaz, "Evlilik öncesi flörte nas l bak yorsunuz?' sorusuna yüzde 62 oran nda 'evet' diyen bir kesim yafl aras ndaki kad nlar toplumsal dönüflümde faktör olarak karfl m za ç kacak kesim. E itimli, kentli, genç, ama ayn zamanda modern, ayn zamanda dindar ve muhafazakar, geleneklerini benimseyen, namaz k lan, oruç tutan, ayn flekilde flört etmeye 'evet', nikahs z yaflamaya 'hay r' diyen. Daha kabullenici, daha kent hayat na uyum sa layan, daha e itimli, baflörtüsünü sorun görmeyen bir kitle var karfl m zda. Türkiye'nin kad n profiline bakt m zda, Türkiye uzun y llard r hep kavga olarak gördü ü sa -sol, laik-dindar çat flmas n n bir sentezini bir ortak bütünleflme hareketini yafl aras ndaki kesimde, Türkiye'nin gelece inde, toplumun infla sürecinde kendini ortaya koyacak kesimde görüyor" diye konufltu. Y lmaz, kad n n art k "Hem Atatürkçüyüm hem Müslüman m, hem dindar m hem milliyetçiyim, hem namaz k lar m, ayn zamanda e itim ve çal flma hayat nda yer al r m" dedi ini aktararak, yeni bir kad n profilinin ortaya ç kt n, bu kesimin Türkiye'nin gelece inde infla ve söz sahibi olaca n kaydetti. Araflt rma sonuçlar n aç klayan Prof. Dr. Ömer Çaha da 26 ilde, 5 bin 36 kad nla yap lan çal flman n sadece il merkezleri de il ilçe, kasaba ve köylerde de gerçeklefltirildi ini söyledi. Çaha, 12 ana bafll ktan oluflan araflt rmaya kat lan kad nlar n yüzde 72,6's n n evli, yüzde 12,1'inin dul ve boflanm fl, yüzde 15,3'ünün de bekar oldu unu anlatarak, kat l mc lar n yüze 74'ünün çal flan kad n oldu unu söyledi. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde 95,9'unun hem dini hem de resmi nikah, yüzde 2,4'ünün resmi nikah, yüzde 1,4'ünün ise dini nikah bulunurken,kad nlar n ilk evlenme yafl ortalamas 19,75. Bunun en yo un oldu u yafl aral ise Kad nlar n yüzde 70'inden fazlas 21 yafl ndan önce evlenirken, yafl aral na kadar e itim seviyesi artt kça erken yaflta evlenme oran da azal yor. Düflük ve orta e itim düzeyinde ço unluk yafl aral nda evlenirken, yafl aral nda yani çocukluk ça ndaki evlilik ise yüzde 12,3 ile en çok düflük e itimlilerde görülüyor. Çocukluk ça nda evlili in bölgesel da l m na bak ld nda yüzde 20,6 ile en çok orta Do u Anadolu'da, yüzde 17,3 ile Orta Anadolu'da, yüzde 15,5 ile Erzurum ve Kars gibi illerin yer ald Kuzeydo u Anadolu'da di er bölgelere göre daha yüksek Taksitli harcamadaki düflüfl 8,6 milyar geçti STANBUL (AA) - Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kart na taksit s n rlamas getirmesinin ard ndan taksitli harcamalardaki düflüfl geçen hafta da sürdü ve 9 haftal k süreçte taksitli kredi kart harcama tutar 8 milyar 608 milyon lira azald. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Haftal k Para ve Banka istatistiklerine göre, kredi kart na taksit s n rlamas getirilmesinin uygulanmaya bafllad 1 fiubat'tan itibaren 9 haftal k sürede taksitli kredi kart harcamalar 52 milyar 895 milyon liradan 44 milyar 287 milyon liraya indi. Son bir haftal k dönemde ise taksitli kredi kart harcama tutar 638 milyon 554 bin lira düfltü. 4 Nisan ile biten haftada mevduat bankalar ndaki kredi kart harcama tutar bir önceki haftaya göre, yüzde 0,46 oran nda düflüflle 86 milyar 726 milyon 95 bin liraya inerken, taksitsiz kredi oldu u gözleniyor. Araflt rmaya kat lan kad nlar n yüzde 50,9'u görücü usulüyle evlendi ini belirtirken, e itim ve gelir seviyesi artt kça görücü usulüyle evlilik azal yor. Evlili ini yürütemeyece ini düflündü ü anda boflanaca n belirtenlerin oran yüzde 7,3 iken, e itim seviyesi yükseldikçe bu oran art yor. Kad nlar nyüzde 53'ü önce evliliklerini kurtarmaya çal flacaklar n, olmazsa boflanacaklar n belirtirken, "Her ne olursa olsun boflanmam, evlili imi sürdürmeye çal fl r m" diyenlerin oran ise e itim seviyesi artt kça düflüyor. Kad nlar n yüzde 86,1'i okuryazar oldu unu belirtirken, çal flt n söyleyenlerin oran ise yüzde 25,5. Gelir seviyesi 3 bin liran n üzerine ç kt ndakad nlar n çal flma oran da yüzde 50'lerin üzerine yükseliyor. Kad n n çal flmas na efllerin en olumsuz bakt bölgeler yüzde 56,8 ile Kuzeydo u Anadolu ve yüzde 41,7 ile Güneydo u Anadolu. Kad nlar n yüzde 89,7'si ailenin bir arabas oldu unu belirtirken, ehliyeti olmayanlar n oran yüzde 74,5. Evli kad nlar n yüzde 93,3'ü çocuk sahibi oldu unu ifade ederken, yüzde 35,4'ünün 2 çocu u, yüzde 22,3'ünün 3 çocu u, yüzde 16,6's n n tek çocu u bulunuyor. Çal flan kad nlar n yüzde 72,6's n n 1 ya da 2 çocu u bulunurken, kad nlar n yüzde 42,6's çal flan annelere sa lanan izin ve koflullar yeterli bulmad n ifade ediyor. Kad nlar n yüzde 90,5'i ev ve çocuk bak m için d flar dan yard m almad n belirtirken, çal flan kad nlar n yüzde 13'ü zaman zaman yard mc ald n, yüzde 83,8'i ise hiç yard mc almad n belirtti. Kad nlar n bofl zaman aktivitelerine bak ld nda yüzde 59,6's hiç internet kullanmad n ifade ederken, her gün düzenli gazete okudu unu belirten kad nlar n oran yüzde16,4. Kat l mc lar n yüzde 16,7'si de düzenli kitap okuyor. Düzenli sinemaya giden kad nlar n oran yüzde 6,2 iken, yüzde 62,7'si de pek sinemaya gitmedi ini belirtiyor. Kad nlar n yüzde 43,6's tiyatroya giderken, kad nlar günde ortalama 4 saate yak n televizyon izliyor. Kat l mc lar n en çok izledi i programlar yüzde 66,3 ile yerli diziler ve yüzde 53,7 ile haber bültenleri. Herhangi bir vak f, dernek, parti ya da meslek örgütüne üye oldu unu belirten kad nlar n oran yüzde 7,8. Kad nlar n sa l k ve kiflisel bak m tercihlerine bak ld nda, bir sorun kart harcama miktar yüzde 0,57 oran nda artarak 42 milyar 439 milyon 79 bin liraya yükseldi. Bireysel ve kurumsal kredi kartlar yla yap lan harcamalar 2013 y l n n ayn dönemine göre yüzde 10,86 oran nda yükselifl kaydetti. 4 Nisan ile biten haftada, mevduat bankalar ndaki tüketici kredileri yüzde 0,15 oran nda artarak, 240 milyar 355 milyon liradan 240 milyar 706 milyon liraya ç kt. Tüketici kredilerinin 102 milyar 897 milyon 651 bin liras konut, 7 milyar 382 milyon 859 bin liras tafl t, 130 milyar 426 milyon 258 bin liras da di er kredilerden olufltu. Geçen y l n ayn dönemine oranla mevduat bankalar ndaki tüketici kredileri yüzde 21,61 ve 2013 y l sonuna göre yüzde 2,01 oran nda artt. Mevduat bankalar ndaki taksitli ticari kredilerde ayn dönemde yüzde 0,15 oran nda artarak, 128 milyar 566 milyon olmad kça difl hekimi kontrolüne gitmedikleri ortaya ç k yor. Kad nlar, uzmandan en çok saç kesimi ve saç boyama konular nda yard m al rken, sadece yüzde 18,7'si düzenli spor yapt n ifade ediyor. Kad nlar n yüzde 50,4'ü kad n ve erkeklerin eflit, yüzde 18,3'ü erkeklerin kad nlardan daha üstün oldu unu düflünüyor. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde 33,2'si siyasetle ilgilendi ini ifade ederken, kendilerine en yak n bulduklar parti yüzde 43,8 ile AK Parti, en uzak bulduklar parti ise yüzde 70,1 ile BDP. Kad nlar kendilerini tan mlarken yüzde 65,2 ile en çok dindar, yüzde 63,9 ile Atatürkçü, yüzde 57,7 ile slamc, yüzde 48,9 laik kimli ini uygun buluyor.kad nlar n yüzde 51,6's feminist, yüzde 42,1'i solcu, yüzde 35,5'i ise sosyalist kimli ini kendilerine uygun görmüyor. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde 52,1'i hükümetin kad n politikalar n baflar l bulurken, yüzde 35,1'i hükümetten kad na fliddetin önüne geçilmesini talep ediyor. Kad nlar n yüzde12,7'si ise hemcinslerine daha fazla ifl imkan sa lanmas n istiyor. Kad nlar n yüzde 32,1'i, hükümetin yaflam tarzlar na müdahale etti ini düflünürken, yüzde 53,5'i böyle bir müdahalenin olmad n dile getiriyor. Kad nlar n yüzde 61,1'i baflörtüsü takarken, yaflland kça baflörtüsü kullanma oran art yor. Düzenli namaz k ld n belirtenlerin oran yüzde 51,3, hiç k lmayanlar ise 20,7. Ramazanda düzenli oruç tuttu unu ifade edenlerin oran yüzde 77,3, hiç oruç tutmayanlar n ise yüzde 10,7. Kad nlar n yüzde 64,5'i sigara kullanmazken, yüzde 20'si düzenli sigara içiyor. Kad nlar n yüzde 89'u son bir y lda herhangi bir taciz ya da fliddet olay yla karfl laflmad n dile getirirken, kad nlar en çok telefonla rahats z edildiklerini belirtiyor. Dövüldü ünü belirten kad nlar n oran yüzde 1,5, cinsel tacize u rayanlar yüzde 0,9. Kat l mc lar n yüzde 10,2'si aile içi fliddete maruz kal rken, boflanm fllarda bu oran 24,3. liradan, 128 milyar 761 milyon liraya ulaflt. Geçen y l n ayn dönemine oranla taksitli ticari kredileri yüzde 38,68 ve 2013 y l sonuna göre yüzde 6,53 oran nda yükseldi. Finansman flirketlerinin ayn dönemde kulland rd klar tüketici ve taksitli ticari kredi tutar 14 milyar 606 milyon 113 bin lira oldu. Bu tutar geçen haftaya göre yüzde 0,32 oran nda azal fla, geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 31,57 yükselifle iflaret etti. Ak Parti nin bilinmezleri bilinir hale geldikten sonra yapt hemen bütün seçim anketlerinde gerçe e en yak n sonuçlar bulmak bir meziyet, ama daha önemlisi, KONDA araflt rma flirketinin seçmen davran fllar n tahlil etmede kaydetti i isabet... KONDA y yöneten Tarhan Erdem- Bekir A rd r ikilisi bu bak mdan övgüye de er... KONDA n n 30 Mart yerel seçimiyle ilgili sand k ve seçmen analizi raporu partiler taraf ndan didik didik edilmeye lây k... Bekir A rd r n bir gazetede günlerden beri tefrika edilen de erlendirmeleri de öyle. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Bu flartlarda gelecekle ilgili siyasi planlar m yok cümlesini her yorumcu kendi meflrebine göre ve genellikle olumlu de erlendirdi; seçim sonras nda bafllayan tezvirat n önünü kesmesi yönünden yararl da oldu o aç klama... Galiba tek ayk r yorum çok uzun y llard r seçmen nabz n tutan Tarhan Erdem den geldi. Tarhan Erdem, dünkü Radikal yaz s nda, aç klaman n Ben yokum biçiminde yorumlanmas n ve Abdullah Gül ün foto raf-d fl kalmas - n do ru bulmuyor. Esas görüfl, ona göre, Tayyip Erdo an ile buluflup konuyu etrafl ca konuflmas sonras nda oluflacak... Bekledi i, Tayyip Erdo an n her f rsatta kardeflim diye and Abdullah Gül e Kal ve cumhurbaflkan aday sen ol demesi... Yaz lar n takip edenler için bu bir sürpriz de il; Radikal yazar, konuya iliflkin her makalesinde Tayyip Erdo an n bugünün flartlar nda baflbakanl kta kalmas gerekti ini savunuyor. Yeni de de il bu tavr ; yerel seçimden çok önceden bafllayarak sürüp gidiyor... Son yaz s n n öncekilerden fark, içinde tehlike ve cezaland rma sözcükleri geçti i için, Ak Parti aç - s ndan ciddi bir uyar içermesidir. Tayyip Erdo an n cumhurbaflkan adayl, onun sözcükleriyle, baflbakanl k, Ak Parti baflkanl ve cumhurbaflkanl n birlefltirme amaçl bir giriflim anlam na geliyor... Bunu ülke için birçok yanl - fl n, düzeltilemeyecek kötülüklerin bafllang c olarak görüyor Tarhan Erdem... Hiç kuflkusuz bugünün flartlar nda ayk r bir görüfl bu; öyle oldu u için de kulak verilmesi gerekmeyebilir(di); yaz s n n sonuna, halk n bu duruma tepki duyaca na dair keskin bir cümle yerlefltirmemifl olsayd. Halk bu yetki gasb n önleyecektir; flimdi önleyemezse, 2015 bahar nda veya hemen ertesinde çok ac biçimde cezaland racakt r diyor... Uzun y llardan beri halk n nabz - n tutan bir araflt rmac dan, Ak Parti nin reformcu yüzünü övmekten ve yeri geldi inde Tayyip Erdo an takdirden çekinmeyen bir yazardan söz ediyoruz... Halk n bu niyeti yetki gasb olarak görmesiyle tehlike alg s na sapaca ve bunu durdurmaya çal flaca beklentisini bir hüsnü kuruntu mu sayaca z? Bizler öyle saysak bile, Tayyip Erdo an n dikkate almas gereken bir tespit bu... Çantada keklik gibi görünen seçimler, halk n geliflmeleri politikac lardan farkl okumas yüzünden, geçmiflte pek çok sürprize kap aralam flt ; bir karargâh hatas yüzünden, ayn merkez-kaç gücüyle, Türkiye nin bir kez daha savrulmas n en fazla onun istememesi gerekir. Galiba siyasi foto rafta Tayyip Erdo an n yan nda Abdullah Gül ün de bulunmas n n ilk bak flta pek hesaba gelmeyen bir a rl var; Tarhan Erdem in uyar larla dolu yaz s n ben böyle yorumluyorum. 22 Nisan 2014 Star

13 HABER Sevgi ACAR 23 Nisan 2014 Çarflamba13 Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç n flahsi görüflü: Bafl n örten rektörü takdir ettim ANKARA (AA) - Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç, Baflbakanl k Yeni Bina'daki Bakanlar Kurulu Toplant s 'n n ard ndan aç klamalarda bulundu, bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Ayflegül Jale Saraç hakk ndaki yolsuzluk iddialar yla ilgili soru üzerine Ar nç, konunun Bakanlar Kurulu gündeminde olmad n ancak flahsen özel düflüncelerini ifade etmek istedi ini kaydetti. Saraç' n ikinci defa görev yapt n bildiren Ar nç, "Kendisi iyi bir bilim kad n, Diyarbak r' n evlad, oradan yüksek oylarla da rektörlü e seçilmifl" ifadesini kulland. Ar nmç flunlar söyledi: Bir defa bu han m 2 dönemdir rektörlük yap yor zaman zaman bende Diyarbak r'da kendisiyle tan flt m. Tabi biliyorsunuz ki biz kamuda baflörtüsünü serbest b rakt k. O han m da bafl n örttü ve beni çok mutlu etti. Bu han m hem dindar biri hem de kendi çevresinde sevilen biri ve takdir edilecek bir davran fl. Bizim milletvekilimiz bugün ç k p yolsuzluk iddialar yla bu konuyu ortaya at yor, bence bu arkadafl m z n yapt samimiyetsizliktir, neden 2 senedir ortaya ç kar lmad bu yolsuzluk konusu? Yine bu arkadafl m z bu ithamlar az buluyor bir de bu han m paralelci olarak lanse etmek bence çok yanl fl bir davran flt. Say n rektörün bu haks z suçlamalar karfl s ndaki vakur durufluna kat l yorum ama bütün bu iddialar n da önce YÖK'te, gerekiyorsa savc l klarda süratle araflt r lmas n ve yasaya ayk r ifllemler yap lm flsa Say n Rektör ya da mahiyetindeki rektör yard mc lar veya bir baflkas, bu yap yla ilgili kanunlar m za ayk r bir fiil ifllemiflse mutlaka en a r cezalara da çarpt r lmal d r. PKK n n yeni a a-babas ran m?... lhami Ifl k: ' ran olmasa PKK tamamen çekilirdi' Bir yanda çözüm süreci, di er yanda PKK militanlar n n geri dönmeye bafllad yönünde ç kan haberler. Bir yanda özerklik ç k fllar, di er yanda Türkiyelileflme çabalar. Bütün bunlar bir dönem mral ile yap lan görüflmelerde etkin rol oynayan isimlerden biri olan lhami Ifl k'la konufltuk. HDP'nin çat partisi formülünün tutmayaca görüflünü savunan Ifl k, özerklik iddias n ise 'propaganda ve pazarl k dili' olarak nitelendiriyor. PKK'daki hareketlili i d flardaki geliflmelere ba layan Ifl k, ran ve Irak' n örgütün yeniden silah kullanmas n B plan olarak diri tutmaya çal flt n söylüyor. BDP'nin 2015 seçimlerine HDP çat s alt nda seçimlere gitmesi gündemde. Bu ad m nas l de erlendiriyorsunuz? Bu yerel seçimden önce yap lacakt ama olmad. fiimdi biraz sorunlu. HDP'nin ald oy beklentiyi karfl lamad. HDP temsilde ciddi anlamda zay f. Temsil kabiliyetini verdikleri kifliler Türkiye partisi profiline uymuyor. Ertu rul Kürkçü ve di erlerinin geçmiflte referanslar Sol ad na sa lam olabilir ama bugüne bakt m zda bir karfl l yok. Haziran ay nda yap lacak kongrede, parti vitrininin düflündü ünüz tarzda flekillenmesi gibi bir beklentiniz var m? Hay r yok. Tam tersi. Türkiye partisi olma projesini ciddi anlamda savunan biriyim, ama bu kadrolarla ve bu yöntemle de il. Türkiye partisi olma çal flmas % 10 baraj n aflma amac tafl yor ayn zamanda... Kürtlerin baz siyasal kazan mlar n n bask n ç kmas do al olarak bu Türkiyeleflme iddias na flüpheler sokuyor. Bunu iyi savunmalar gerekiyor. Ama iyi savunacak kadrolar yok. Bunu sa layacak kadro aray fl n da dünün Türkiye'sinde kalm fl kesime havale ediyorlar. Tabii o Sol kendini yenilemeyen bir Sol dur. Bir taraftan Türkiye partisi iddias dillendirilirken di er taraftan özerkli in gündeme getirilmesi tezat de il mi? Tezat de il asl nda. Özerklikten ne anlad n za ba l d r. Biraz da propaganda dili ön plana ç k yor. Hâlâ klasik pazarl k hamleleri yap l yor. Diplomasisi ve güncelli i az; biraz da çözüm sürecine denk olmayan bir pazarl k dili kullan l yor. Yoksa özerklikten insanlar n anlad yerel yönetimlerdeki söz ve karar sahipli inin artmas d r. BDP'nin kastetti i özerklik bu mu? Özü itibariyle budur asl nda. Onun için Türkiye'nin 21 bölgesi için özerklik istiyorlar, sadece Güneydo u için de il. Fakat Gültan K flanak enerji kaynaklar ndan pay istemeyi gündeme getiriyor... Bunu daha çok Diyarbak r'a yap lacak yat r mlarda öncelikler olarak ifade edebilirdi. Çözüm sürecine uygun dil de il. KCK'l Sabri Ok da, Kuzey Suriye'deki gibi kantonlar kurulaca n söyledi. Buna kendisi de inanm yordur. Süreci sabote etmeye dönük bir tehlike görüyor musunuz, böyle bir çaba var m? Var tabii, ciddi bir tehlike var. Çözüm sürecinin aciliyet kazanmas elbette ki Türkiye'deki geliflmelere ba l ama özü itibariyle bölgedeki geliflmeler önemlidir. 2011'de mral sürecinin bitmesinin alt nda yatan esas neden d flar daki geliflmelerdi. Daha somutlaflt rabilir misiniz? ran-türkiye denklemi nedeniyle bizim bölgemizde bir kutuplaflma vard. O kutuplaflma ABD'nin ran'la iliflkilerini gelifltirmesi ile nispeten söndü. Bu deklare edildikten sonra birdenbire Türkiye ileba dat aras nda s cak bir trafik olufltu. Ancak Suriye'de kimyasal silahla ilgili probleme dünya kay ts z kal nca sertleflme yafland. fiimdi Ukrayna meselesi Türkiye'nin elini biraz daha güçlendirdi. Yeni bir flekillenme oldu. Rusya, ran, Suriye, Irak bir blok oldu. PKK'dan son dönemde çatlak sesler gelmesi bu denklemle mi ilgili? Elbette. ran' n Kudüs Ordusu Komutan Tümgeneral Kas m Süleymani kaç seferdir Kandil'e gidip geliyor. Yak n zamanda tekrar gitti, geçti imiz günlerde oradayd. Maliki yönetimi de Kandil'le görüfltü geçen ay. Bu konuda markaj sürdürüyorlar. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, muhtemel bir Baflkan adayl durumunda, yerel seçimde al nan yüzde 45 lik oyun üzerine gereken yüzde 5 i de buldu! Seçim kanununda yap lan de ifliklikle yaflad klar ülkede oy kullanma imkan kazanan gurbetçiler bu konuda önemli bir etken olacak. Bu durumu de erlendirmek isteyen Baflbakan gurbetçilere hitap etmek üzere, May s ay nda Avrupa turuna ç kmaya haz rlan yor. Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK) verilerine göre, 1,5 milyonu Almanya da, 85 bini ise ABD de de olmak üzere yurt d fl nda yaklafl k 2,6 milyon seçmen bulunuyor. Bu oran, 50 milyonluk toplam seçmen say s n n yüzde 5 ine tekabül ediyor. Cumhurbaflkanl seçimleri Ünlü ilahiyatç Ali R za Demircan' n de il dinlemek ve yaymak inanman n bile haram oldu unu iddia etti i tape fetvas Twitter'da tozu dumana katt... nternethaber.com a göre, seçim öncesi esen ses kay tlar ve tape rüzgar dinse de Twitter'da günün en çok konuflulan konusu ünlü ilahiyatç Ali R za Demircan' n tape fetvas oldu. yaklafl rken, Köflk için adayl n koymas beklenen Baflbakan Tayyip Erdo an bu yüzde 5'lik seçmen için Avrupa turuna ç kmaya haz rlan yor Ümit Çetin in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Erdo an May s ay nda Türk nüfusunun yo un oldu u baflta Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere çok say da Avrupa ülkesini ziyaret edecek ve miting düzenleyecek. Almanya'daki mitingin Köln'de yap lmas planlan rken, di er ülkeler ve tarihleri üzerindeki çal flmalar sürüyor. ARTIfi BEKLEN YOR Yurt d fl nda yaflayan milyonlarca gurbetçi, A ustos ay nda yap lacak Cumhurbaflkanl seçimlerinde bulunduklar ülkelerde oy lahiyatç Demircan n TAPE FETVASI Twitter' kar flt rd! kullanabilecekler. Türk vatandafllar flimdiye kadar sadece ülkeye girifl ç k fl yaparken gümrük kap lar nda oy kullanabiliyordu. Yap lan tespitlere göre bugüne kadar 2.6 milyon gurbetçi seçmenin en fazla yüzde 7'si gümrüklere gelerek oy kulland. Yap lan yeni düzenlemeyle bu rakam n yüzde 95-97'lere ç kmas bekleniyor. 4 GÜN SÜRELER VAR Daha önce oldu u gibi gümrük kap lar na da sand k konulacak. Gurbetçilere oy kullanmak için 4 gün verilecek. Oy verme ifllemi 7 A ustos tarihinde bafllayacak ve 10 A ustos akflam na kadar devam edecek. Cumhurbaflkan ilk tur oylamada belirlenemezse gurbetçiler, ikinci tur oylama 21 A ustos ile TWITTER DEM RCAN'IN SÖZLER N KEfiFETT TEPK YA DI! Demircan geçti imiz haftalarda A Haber'de yapt bir de erlendirmede internete s zd r lanses kay tlar için hayli iddial yorumlarda bulunmufl ve ses kay tlar n yay nlamak kadar dinlemek ve içeri ine inanman n da haram ve günah oldu unu iddia etmiflti. Demircan' n canl yay ndaki sözleri o zaman gözden kaçsa da bugünlerde yeniden dolafl ma girmifl durumda. Twitter'da günün en çok konuflulan konular ndan olan Demircan' n "tape fetvas " sert tepkilere sahne oldu. Tepkiler aras nda, Amca dini kullanmay yeni boyutlara tafl m fl diyeninden, Günah iflleme özgürlü ümüzü kullan yoruz diyenine kadar pek çok görüfl paylafl ld Ali R za Demircan ve R za Sarraf a bir bakanl k gelir art k diyen bile oldu. "BU TAPELER D NLEMEK, NANMAK VE YAYMAK HARAMDIR!" "Bu tapeleri dinlemek, inanmak ve yaymak haramd r" diyerek sosyal medyada büyük yank uyand ran Ali R za Demircan sözlerine flöyle devam etmiflti: Kesinlikle bu tapeler do ru bile olsa hiç bir flekilde dinlenip içeriklerine güven duyularak bir yarg ya var lamaz. Temelini de verelim. Bu tapeler 6 haram ifllenerek oluflturuluyor. Yalan, g ybet, tecessüs, iftira var... fiimdi bu haramlar n hepsini birden ifleyerek bu tapeleri oluflturan insanlar n slam'daki ad "fas k"t r. Yani günahlara batm fl insanlar demektir. Dolay s yla bu tapeleri dinleyip içeriklerine dair bir yarg ya varmak haramd r. Sadece dinlemek bile haramd r. 24 A ustos tarihleri aras nda yeniden sand k bafl na gidecekler. MEKAN ARANIYOR Seçmen say s n n yo un oldu u Almanya, Fransa ve Hollanda'da Türkiye ye ait diplomatik binalardaki imkanlar n yetersiz kalabilece i endiflesiyle spor salonlar, okullar veya fuar alanlar ile görüflmeler yap l yor. Gurbetçiler, yurtd fl seçmen kütü üne kay tl olup olmad klar n adresinin Yurt D fl Seçmen Sorgulama bölümünden kontrol edebilecekler. Kay tlar n bulamayan seçmenler ba l bulunduklar konsolosluklara adres beyan nda bulunarak kay tlar güncellemeleri gerekiyor. Elektrik dire inden minare Rize'nin Çaml hemflin ilçesinde bir turistik tesis iflletmesinin önündeki elektrik dire inden yap lan minare ilgi çekiyor. Tesisin yan taraf ndaki bahçede at l durumda bulunan elektrik dire ine araba lastiklerini geçirip LED fl yla donatan ve minare fleklini veren iflletme sahibi, daha sonra 200 metre ötedeki ahflap mescidi de buraya tafl d. lginç yap, turizm merkezi Çaml hemflin ve Ayder yaylas na gidenlerin ilgisini çekerken, turistler tesisin önündeki mescitte durup foto raf çekiliyorlar. MESC D TAfiIDI Tesis iflletmecisi Yaflar Çavuflo lu, Burada bir elektrik dire i vard. Mescidi tafl d k buraya ve dire i de minare olarak de erlendirdik. Laz oldu umuz için biraz tabii Laz ifli oldu dedi. M NAREN N fierefes N ARABA LAST KLER NDEN Minarenin flerefesini araba lasti inden yapt klar için gelen geçenin ilgisini çekti ini de söyleyen Çavuflo lu, fierefeyi araba lastiklerinden yapt k. Maliyetsiz, güzel bir fley oldu. Bu da turistlerin ilgisini çekiyor. Bu yol güzergâh Ayder ve di er yaylalar n geçifl noktas. Çok say da tur araçlar ve turistler de buradan geçerken durarak foto raf çekiliyorlar diye konufltu.

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 23 Nisan 2014 Çarşamba Beşiktaş'ın derbi kabusu sürüyor Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda lider Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın derbilerdeki başarısız performansı sürüyor. İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda lider Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın derbilerdeki başarısız performansı sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı son yıllardaki lig derbilerinde galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, bu rakipleriyle son 9 sezonda yaptığı 40 lig maçında sadece 8 galibiyet alabildi. Söz konusu dönemdeki derbilerden 22'sini yitiren, 10'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, toplam 50 gol attı, kalesinde ise 69 gol gördü. "Kara Kartallar", son 9 sezonda, Fenerbahçe ile yaptığı 20 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi, 11 kez yenilip, 6 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yaptığı son 20 maçtan ise 5'ini kazandı, 11'ini yitirdi, 4'ünde de eşitliği bozamadı. Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı son 16 derbiden sadece 2'sini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, sezonunda Lig Grubu ve Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 8 derbi oynadı, 1 kez kazandı, 3 kez berabere kaldı, 4 kez ise sahadan puansız ayrıldı. Toplam 8 gol atıp, 13 gol yedi. "Kara Kartallar", Galatasaray'ı söz konusu sezon 4 maçta da yenemezken, 2 kez berabere kaldı, 2 kez de rakibine boyun eğdi. Fenerbahçe ile yaptığı 4 maçtan ise 2'sini kaybeden siyahbeyazlılar, 1'inde berabere kaldı, 1'ini kazanabildi. Beşiktaş, geçen sezon lig tarihinin en erken derbisinde, 2. haftada BJK İnönü Stadı'nda 3 kez öne geçtiği maçta Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. İkinci yarıda ise Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a 2-1 kaybetti. BJK İnönü Stadı'na veda derbisinde Fenerbahçe'yi son dakika golüyle 3-2 yendi. Beşiktaş, bu sezon yaptığı 4 derbi maçta da galibiyet yüzü göremedi. Siyahbeyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyirci rekorunun kırıldığı ve 2-1 gerideyken, dakikada hakem tarafından tatil edilen olaylı derbide Galatasaray'a 3-0 hükmen yenildi, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Türk Telekom Arena'da da Galatasaray'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, son Fenerbahçe derbisinden de 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş böylece rakipleriyle yaptığı son 16 derbide sadece 2 kez 3 puana ulaşabildi. Bu süreçte galibiyetleri sadece Fenerbahçe karşısında alan siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında ise galibiyet elde edemedi. (AA) Nihat, İspanyol futbolunu inceliyor ANTALYA - Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "İspanya, dünyada futbolda en iyiler arasında. Bu başarının bir sebebi var. Bunun üzerine çalışıyorum. Altyapıları inceliyorum. Kazandığım tecrübeleri zamanı gelince ülkemde gerçekleştirmek gibi bir amacım var" dedi. Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Vodafone Kupası'na katılan Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl, çalıştırdığı Villarreal takımının başında katıldığı organizasyonda birinci olduklarını belirtti. Bu yıl da Türkiye karması için davet edildiğini dile getiren Kahveci, genç yeteneklere tecrübelerini aktardıklarını ifade etti. İspanya'da kulüplerin altyapı çalışmaları üzerinde araştırma yaptığını anlatan Kahveci, "İspanya, dünyada futbolda en iyiler arasında. Bu başarının bir sebebi var. Bunun üzerine çalışıyorum. Altyapıları inceliyorum. Kazandığım tecrübeleri zamanı gelince ülkemde gerçekleştirmek gibi bir amacım var. Tabi bunlar uzun zamanlı, zor işler" diye konuştu. Kahveci, Süper Toto Süper Lig'de sezonu değerlendirerek, matematiksel anlamda kesinleşmese de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını kaydetti. Kahveci, "Şimdiden tebrik etmek istiyorum. Çünkü hak ettiler" diye konuştu. Beşiktaş'ın da bu sezon iyi bir performans sergilediğine dikkati çeken Kahveci, şöyle devam etti: "Beşiktaş, maddi anlamda Fenerbahçe ve Galatasaray kadar güçlü değil. Bu sezon stadında oynamayan, maçlarını dışarıda yapan bir takım vardı. Buna rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerine inanıyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Eğer gitmezse ikinci takım direkt katılacağı için bu, Beşiktaş için büyük şans. Stadı bitirildiği zaman Beşiktaş, farklı bir havaya bürünecektir." Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde daha gollü bir maç beklediğini dile getiren Kahveci, "Olimpiyat Stadı'nda oynamak kolay değil. Konsantre olmak, seyirciyle bütünleşmek... Sonuçta Beşiktaş için ikinciliğini korumak adına iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. Turnuvaya katılan Türkiye A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Sepp Piontek de organizasyonda genç yetenekleri gördüklerini söyledi. Özellikle Chelsea ve Milan'ın takımlarının çok daha iyi olduklarını belirten Piontek, "Bunun yetenekten değil, eğitimden kaynaklandığını söyleyebilirim. Türk hocalarının kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Turnuva, Türk oyuncuların farkı görmeleri açısından önemli. Nerede durmaları, nerede atak yapmaları gerektiğini çok iyi görme şansı buluyorlar" şeklinde konuştu. (AA) Ömer Aşık'ın takımı uzatmada yenildi... ANKARA- Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Portland Trail Blazers, uzatmaya giden maçta Ömer Aşık'ın forma giydiği Houston Rockets'ı deplasmanda yenerek seride 1-0 öne geçti NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Houston Rockets ile 5. sırada tamamlayan Portland Trail Blazers'ı karşı karşıya getiren ilk tur maçı, büyük heyecana sahne oldu. Bitime 8 saniye kala gerideyken hücum eden misafir ekip Trail Blazers, LaMarcus Aldridge'in, Wesley Matthews'un atışında çemberden seken topu sayıya çevirmesiyle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Trail Blazers, uzatma periyodunun bitimine bir dakika kala 6. faulle oyun dışında kalan Aldridge'in 46 sayı, 18 ribaunt ve Damian Lillard'ın 31 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performansı sayesinde sahadan galip ayrıldı ve seride durumu 1-0'a getirdi. Saha avantajını ele geçiren Trail Blazers'ın all-star forveti Aldridge, 46 sayıyla play-off kulüp rekorunu kırdı. Wesley Matthews, 18 sayı ve Nicolas Batum, 14 sayı, 9 ribauntluk katkı yaptı. Rockets'ın all-star oyuncuları James Harden, 28'de 8 gibi düşük bir isabet oranıyla 27 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Dwight Howard, 27 sayı, 15 ribaunt üretti. Chandler Parsons'ın 24 sayı ve 6 ribauntla oynadığı Rockets'ta forma giyen Türk basketbolcu Ömer Aşık, kenardan oyuna girerek 12 dakikada 2 sayı attı ve 6 ribaunt aldı. Doğu Konferansı'ndaki ilk tur mücadelesinden karlı ayrılan taraf, Chicago Bulls'u deplasmanda mağlup eden Washington Wizards oldu. Wizards, bu galibiyetle hem seride durumu 1-0'a getirdi hem de saha avantajını elde etti. Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ın uzun oyuncuları Nene Hilario, 24 sayı, 8 ribaunt ve Marcin Gortat, 15 sayı, 13 ribauntla galibiyetin mimarları oldu. Trevor Ariza, 18 sayı, 7 ribaunt ve all-star oyun kurucu John Wall, 16 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle maçı tamamladı. Kirk Hinrich ve D.J. Augustin, 16'şar sayıyla 7 oyuncunun çift hanelere çıktığı Bulls'un en skorerleri oldu. All-star uzun ikilisi Joakim Noah'ın 10 sayı, 10 ribauntla ve Carlos Boozer'ın 11 sayı, 9 ribauntluk gayreti de galibiyete yetmedi. NBA'de son 2 sezonun şampiyonu Miami Heat, Doğu'daki ilk tur karşılaşmasında Charlotte Bobcats'i konuk etti. Heat, all-star oyuncuları LeBron James'in 27 sayı, 9 ribaunt ve Dwyane Wade'in 23 sayı, 5 asistlik performansı sayesinde rakibini mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Bobcats'te 20 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Kemba Walker, 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Al Jefferson ve "bench"ten oyuna girerek 17 sayı atan Gary Neal'ın gayreti mağlubiyeti önleyemedi. Normal sezonu lider tamamlayan geçen yılın finalisti San Antonio Spurs, Batı 8'incisi Dallas Mavericks'i ağırladı. Son 7 dakika 45 saniyeye 10 sayı geride (81-71) giren Spurs, karşılaşmayı 27 sayı ve 7 ribauntla tamamlayan Tim Duncan'ın basketleriyle sahadan galip ayrıldı ve seride bir adım (1-0) öne geçti. Fransız oyun kurucusu Tony Parker'ın 21 sayı ve 6 asistle mücadele ettiği Spurs'te Kawhi Leonard, 11 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Oyuna sonradan dahil olan Emanuel Ginobili de 17 sayılık katkı sundu. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 23 Nisan 2014 Çarşamba15 Filenin engelsiz YETENEKLERİ Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde 500'ü aşkın sporcu voleybol oynuyor. MUĞLA - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde 500'ü aşkın sporcu voleybol oynuyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Voleybol Şampiyonalarında 2000 yılından bu yana kupayı almak için birbirleriyle kıyasıya mücadele eden zihinsel engelli sporcular, kazandıkları madalya ve kupalarla topluma "sporda biz de varız" mesajı veriyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu As Başkanı Hüsniye Erdoğan Çoban, AA muhabirine, Başbakan Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği destek doğrultusunda Türkiye'de engellilerin spor yapması için önemli adımlar atıldığını söyledi. Engellilerin artık "sporda ben de varım" diyebildiğini dile getiren Çoban, özel sporcuların diğer branşlarda olduğu gibi voleybol anlamında da önemli başarılara imza atacak güçte olduğunu ifade etti Ḃirçok il ve ilçede kulüplerin voleybol branşında engelli sporcuları yetiştirmeye başladığını anlatan Çoban, sporcuların önemli başarılara imza atabileceği kanaatinde olduklarını kaydetti. Çoban, şöyle konuştu: "Ülkemizde federasyona kayıtlı 50 voleybol takımında 500'ü aşkın voleybolcumuz var. Voleybolcularımız sadece Türkiye şampiyonalarında bir araya gelip maçlar yapabiliyor. Uluslararası arenada sporcularımız için düzenlenen bir şampiyona yok. Sporcularımızın Türkiye'deki başarılarını dünyaya duyurmalarına olanak sağlamalıyız. Bu kapsamda Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu önderliğinde Dünya Voleybol Şampiyonası yapılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz." Çoban, federasyonları bünyesinde 13 yıl önce 2 bin sporcu, 20 spor kulübü bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Şimdi ise 14 bini aşkın sporcumuz ve 180 kulübümüz var. Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde, köyünde, mezrasında ne kadar engelli varsa onlara ulaşarak spor yaptırıp, hayata adapte etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Engellilerimize voleybol, kayak, atletizmin de arasında bulunduğu 14 dalda spor yaptırıyoruz. Engellilere imkan verildiği zaman normal sporculardan hiçbir farkının kalmadığını dünyaya gösteriyoruz." Bodrum'da düzenlenen 2014 Türkiye Özel Sporcular Spor Voleybol Şampiyonasına katılan sporculardan Samsun'da yaşayan 18 yaşındaki Emine Çiçek, dünyada parmakla gösterilen voleybolculardan biri olmak istediğini söyledi. 14 yaşındaki Gülsemin Ertan da oynadığı voleybolla Türkiye'de adından en çok söz ettiren sporculardan biri olmak istediğini dile getirdi. Sevda Erat da Türkiye'yi, dünya şampiyonalarında temsil etmek ve ülkelerine yeni kupa kazandıran sporcular arasında olmayı arzu ettiğini söyledi. (AA) Boliç: Fenerbahçe, şampiyonluğu hak etti ZENİTSA - Eski Fenerbahçeli Boşnak futbolcu Elvir Boliç, "Fenerbahçe, yakaladığı bu havayla Beşiktaş maçını kazanıp bu hafta şampiyonluğu garantiler. Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hak etti" dedi. Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Boliç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktif futbol yaşantısını sonlandırmış olmasına rağmen, özellikle Türkiye liglerine ilgisinin devam ettiğini dile getirdi. Fenerbahçe'nin, ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atmasının nadir görülen bir olay olduğuna dikkati çeken Boliç, ''Ligin bitimine haftalar kalan şampiyonluğu garantilemek, Türkiye'de çok nadir olan bir şey. Fenerbahçe şu anda böyle bir şansa sahip" diye konuştu. Fenerbahçeli futbolcuların son dönemde iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen Boliç, ''Fenerbahçe, yakaladığı bu havayla Beşiktaş maçını kazanıp bu hafta şampiyonluğu garantiler. Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hak etti" ifadelerini kullandı. Boliç, ''Tüm sezon boyunca en iyisi Fenerbahçe'ydi. Bu nedenle şampiyonluğu hak etti. Büyük bir avantaja sahip oldukları gibi moral konusunda da iyi durumdalar. Bu nedenle Fenerbahçe, bu hafta şampiyon olur diye düşünüyorum" şeklinde devam etti. Aktif futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Fenerbahçeli eski basketbolcu Damir Mrsic ile menajerlik şirketi kuran Boliç, futbol anlamında Bosna Hersek'de hali hazırda iyi bir jenerasyonunun bulunduğunu ifade etti. Boliç, "Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda sürekli forma giyen futbolcuların Türkiye'deki liglerde oynaması her iki taraf için de son derece yararlı" değerlendirmesinde bulundu. Boliç, "Önümüzdeki yıl, Türkiye'deki Bosnalı futbolcu sayısının artacağını düşünüyorum. Bu konuda bazı duyumlar var" diye konuştu. (AA) "Kupa Beyi" Halkbank ANKARA - Acıbadem Erkek Voleybol Ligi takımlarından Halkbank, tarihinin en başarılı sezonunu yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran, ligde finale kalan ve Süper Kupa ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı, "altın" dönemini geçiriyor. Sezon başında güçlü bir takım kuran başkent ekibi, sezonun ilk sevinci Arkas Spor'dan rövanşı alarak yaşadı. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğunu kaptırdığı rakibini Süper Kupa finalinde set vermeden mağlup eden Halkbank, sezona Süper Kupa ile başladı. Halkbank, tarihinin en önemli başarısını ise CEVŞampiyonlar Ligi'nde elde etti. Ankara'da düzenlenen Dörtlü Final'de ikinci olarak Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi'nde ilk madalyasını kazandırdı. Başkent temsilcisi, geçen hafta Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Ligde final mücadelesi vereceği Fenerbahçe Grundig'i "tie-break seti"nin sonunda 3-2'lik skorla geçen Halkbank, üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Halkbank, 22. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda 5. kez mutlu sona ulaştı ve başka bir tarihi başarıya imza attı. Halkbank, bu sonuçla Netaş'ı geride bırakıp kupayı en fazla kazanan takım oldu ve "Kupa Beyi" unvanını aldı. Halkbank'ın dünyaca ünlü Bulgar antrenörü Radostin Stoychev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar alınan sonuçlardan menun olduğunu belirterek, "Halkbank, ilk kez bir araya gelen oyunculardan oluşturulmuş bir takım. Yeni kurulmuş bir takımın bu tür sonuçlar alması tabii ki çok güzel" dedi. Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi finalinde üzüldüğünü anlatan Stoychev, Avrupa'nın en büyüğü olabilecekken ellerine gelen fırsatı geri çevirdiklerini söyledi. Stoychev, artık Fenerbahçe ile oynacakları final maçına odaklanmaları gerektiğine işaret ederek, "Sporda her zaman şöyle bir kurul vardır; kazandıklarınız geçmişte kalmıştır, önemli olan kazanacakalarınızdır. Bizim de şu ana kadar elde ettiklerimiz geride kaldı. Böylesine bir takımın hedefi tabii ki de şampiyon olmaktır. Bunun için de yapılması gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Halkbank takımının kaptanı Matej Kaziyski ise Bulgar antrenörü gibi şu ana kadar kazandıklarını bir an önce unutarak, final maçına konsantre olmaları gerektiğini vurguladı. Sezonun geride kalan kısmı için "fena iş çıkarmadık" yorumunda bulunan Bulgar smaçör, "Henüz noktayı koymadık. Daha kazanılacak bir final maçı var. Şampiyon olarak sezona nokta koyacağız" diye konuştu. Başkent ekibinin oyun kurucusu Emre Batur da takımın sezon başında belirlenen hedefler doğrultusunda başarıyla yürüdüğünü dile getirerek, Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Geçen sezon da CEVKupası'nı kazandıklarını hatırlatan milli voleybolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde final oynayarak başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Türkiye'de şu ana kadar böyle bir başarı yok. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Grundig'i yenerek kazanmak ayrı bir mutluluktu. Şimdi son bir hedefimiz kaldı. İnşallah, lig kupasını da alacağız. Sezonu üç kupa ve bir gümüş madalyayla kapatacağız." Batur, Fenerbahçe Grundig ile yapacakları final maçına ilişkin ise "Çok güçlü bir takım. Takımlarında dünya yıldızları var. Ama bizim takımımız da öyle. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Grundig'i yenebileceğimizi gösterdik" değerlendirmesinde bulundu. (AA)

16 Hayatla "dans geçiyor" Profesyonel olarak skenderun Engelliler Spor Kulübünde basketbol oynayan, halterde de Türkiye birincili i ve ikincili i unvan na sahip Fatih Efe Bayram, hayatla "dans geçiyor." Do ufltan ortopedik engelli Bayram, break dansla bedenini tamaml yor. 23 Nisan 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU HATAY - MERTKAN MORKOÇ - Bayram, AA muhabirine dans n nas l hayat n n tutkusu oldu unu anlatt. Dans hayat na, kendisi gibi engelli yabanc bir dansç n n internetteki videolar n izleyerek bafllad n belirten 28 yafl ndaki Bayram, break dans ilk olarak evinde denedi ini ve baflarabildi ini görünce mutlu oldu unu ve azminin artt n bildirdi. Break dans n kendine olan öz güvenini de gelifltirdi ini belirten Bayram' n, sokakta izledi i "Mikado" dans grubu ile tan flmas hayat nda yeni bir dönemin bafllang c n oluflturuyor. Bayram, dans n, Mikado dans grubunun kurucusu Emir Aslan'la birlikte 10 y ld r sokaklara ve gösteri dünyas na tafl yor. "O dansta kendimi buluyorum" diyen Bayram, " Dans etti im zaman stresten uzak oluyorum, her fleyi unutuyorum. Dans bana dünyan n en de erli fleylerini katt ve ben bunlara sahip oldum" diyor. Bir televizyon kanal nda yay nlanan yetenek program ndaki baflar s n n tüm bedensel engellileri temsil etti ini düflündü ünü ifade eden Bayram, "Ben bu yar flmaya gerçekten bedensel engellileri temsilen ç kt m ve inan yorum ki gösteride yapt m dans, dünyadaki, Türkiye'deki bütün bedensel engelli insanlara büyük bir cesaret vermifltir" diye konufltu. Bayram, tutkusunu, "Ben dans etti im zaman gerçekten bedenimi tamaml yorum" diye tarif etti. ZOR HAREKETLER RAHATÇA YAPAB L YOR Mikado dans grubunun kurucusu Emir Aslan ise Bayram' n Mikado dans grubuna kat lma hikayesini flöyle anlatt : "Sokakta antrenman yaparken engelli bir arkadafl m z yan m za geldi. Bizi bir müddet izledikten sonra 'ben de birkaç hareket yapmak istiyorum' dedi. Biz onun s radan birkaç hareket yapaca n zannettik. Fatih arkadafl m z engelli bir insan olmas na ra men zor hareketleri rahat, basit bir flekilde yapt. Dans n bitirdikten sonra ona bir teklifte bulundum: Neden bu dans sürekli yapm yorsun ve bizim gruba kat lmak ister misin?" (AA) Karadeniz de yayla zaman G RESUN - EYÜP ELEVÜLÜ - ATAKAN ÇITLAK - Uçsuz bucaks z ormanlar, bol oksijenli havas, do al kaynak sular, yemyeflil çay rlar n aras ndan geçen akarsular yla do a harikas Karadeniz yaylalar, havalar n s nmas yla erken göç almaya bafllad. Is nmaya bafllayan hava ile serin ve temiz do aya ulaflmak isteyen vatandafllar için 6 ayl k aran n ard ndan yayla zaman geldi. Ekim ay nda köylerine dönen Karadenizliler tekrar eflyalar n toplad, büyük ve küçükbafl hayvanlar ile yolculu a bafllad. Küçükbafl hayvan yetifltiricileri, hayvan sürüleriyle birkaç gün sürecek yola ç kt. Yaylaya ulaflan baz vatandafllar ise evlerini temizliyor, bahçelerine sebze ekiyor. Çocuklar da temiz hava ve genifl alanda rahatça oynaman n tad n ç kar yor. Kulakkaya Yaylas 'n n ba l oldu u Yavuzkemal Belde Belediye Baflkan Abdullah Önal, AA muhabirine, Giresun'a ait güzel yaylalar n Karadeniz'in incisi durumunda oldu unu söyledi. Yaylalar n hayvanlar otlatmak, bunalt c havalardan uzaklaflmak ve turistik amaçl kullan ld n anlatan Önal, flöyle konufltu: "Yaylalar m zda bu sene daha erken hareketlilik bafllad. Çünkü k fl n kar ya fl di er senelere göre daha azd. Bundan dolay flu anki hareketlilik di er senelere göre erken oldu. San r m may s ay n n 20'sinde ç k lan yaylalar m za bu sene daha erken ç k l yor. Yaylalar m z bizim de erimiz, en k ymetli hazinemiz. Bu yaylalar n korunmas gerekiyor. Öncelikle buraya ç kan insanlar m za sorumluluk düflüyor. Bu yaylalara baflka bölgelerden gelen vatandafllar, 'buralar cennet, burada yaflayan insanlar yafllanmaz' diyor. Yaylalar havas yla, suyuyla yaflanacak yerler." Merkeze ba l Ergence köyünden Melikli Obas 'na giden Salih Ergen ise küçükbafl hayvan sürüsüyle iki günlük yayla yolculuklar n n bafllad n belirtti. K fl mevsimine az süre kala hayvanlar yla köye indi ini ifade eden Ergen, "fiimdi yayla zaman geldi. Koyunumuzu ald k, yaylam za gidiyoruz. Yolumuz iki gün sürecek. Bu sene hava s cak oldu. Daha önceden bir ay daha köyde kal yorduk. Hava iyi olunca erken yaylaya ç k yoruz" dedi. - "Köye göre yayla serin oldu u için ç k yoruz" Bülent Ergen de hava koflullar n n hayvanlar için elveriflli olmas yla göç ettiklerini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Koyunumuzu köyden yaylaya götürüyoruz. Yolculu u amcamla yap yoruz. Hava so uyunca köye inmifltik. Yaylaya göre köyde daha iyi bir hava oldu u için koyunlar orada yay l yor. Bu aylarda da köye göre yayla serin oldu u için ç k yoruz. Aile gelene i olarak hayvanc l sürdürüyoruz. Koyunun kuzusunu sat yoruz. Sütünden, peynirinden yararlan yoruz, sat yoruz. Kurban Bayram nda da sat fl yap yoruz. Böylelikle gelir elde ediyoruz." Ya l dere ilçesinden hayvan sürüsüyle yola ç kan Çak r Cüce de yolculuklar n n iki sürdü ünü, akflam oldu unda yak nlar ya da bulunduklar köyün evlerinde konaklad klar n dile getirdi. (AA) Kraliçe 88 yafl nda fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan DÖKTÜM Asla Bir daha Nefes alamayaca m hissi ile Zihnim savrulurken bilinmeze Yaflad m kederin; zifri karanl nda Gözüme bir b çak sapland Kuytuda Bir yerde Mide bulant s yla ki büklüm Döktüm çimdeki Korkuyu Ac y Aç a Safrayla... LONDRA - Ünlü ngiliz foto rafç David Bailey, 88 inci yafl n kutlayan ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth in portresi çekti. Buckingham Saray nda geçen ay çekilen siyah-beyaz foto rafta Kraliçe, kiflisel terzisi ve modac s Angela Kelly imzal bir elbise giydi, inci kolye ile brofl takt. 21 Nisan 1926 da do an 2. Elizabeth, 1952 y l ndan bu yana ngiliz kraliyet taht nda bulunuyor. Kraliçe nin tahttaki 60. y l, 2012 y l nda yap lan törenlerle kutlanm flt y l ndan bu yana kraliyetin bafl ndaki kiflinin do um günü Haziran ay n n ikinci cumartesi günü yap lan resmi törenlerle de kutlan yor. Bu y lki resmi törenin 14 Haziran da yap lmas bekleniyor. (AA) Foto raf n Dili

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK 1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı ve ETBİR Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yücesan, kırmızı et fiyatlarının Mayıs ayında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Gelişimi 1 B. Protokolün Anlam ve Önemi 5 C. Protokol Mevzuatı 12 D. Protokol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 13 II. BÖLÜM PROTOKOL İLKELERİ

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı