İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR"

Transkript

1 SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak yürütülecek bir çal flmayla Türkiye de bir ilke daha imza at yor. Konakl lar, ücretsiz olarak edinecekleri Konkart sayesinde elektrik, su ar zas n giderebilecek; k r lan pencere camlar n takt rabilecek; çilingir ça - rabilecek; telefonla t bbi dan flmanl k hizmeti alabilecek, acil durumlarda ambulans ça rabilecek. 7 de Başkan Hakan Tartan a sevgi seli! Sayfa 6 da İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de 40 Kr. EK M 2011 KSK nın stat projesi arapsaçına döndü Karfl yaka Spor Kulübü 100. y l projesi s k nt larla ata a geçti Ç L s n rlar nda bulunan arazinin büyük bölümünde yap lmas planlanan proje için çal flmalar bafllat ld. Diyarbak r eski Kulüp Baflkan Ali hsan Kaya ya ait imar planlar nda spor tesisi olan arazinin bir bölümüne verilecek konut imar na karfl l k ba flla yap lacak çal flma Büyükflehir Belediyesi nden kabul görmedi. 10 da DEV YATIRIMLAR Haftasonunda zmir için hayati önem tafl yan iki yat r m n aç l fl vard. Önce ZBAN Menderes -Torbal hatt n n 30 kilometrelik bölümünün temeli at ld, ard ndan da Manisa Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi nin aç l fl yap ld GÖRDES Baraj suyunu ar tarak kente veren Manisa daki Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi nin aç l fl, törenle gerçekleflti. Baflkan Kocao lu, 100 kilometre mesafeden Gördes in suyunu zmir e bir an önce verebilmek için 16.5 milyon kaynak yaratt k diye konufltu. 3 te 1 AL A A ile Menderes aras nda rayl sistemle yolcu tafl yan ZBAN hatt n n uzunlu unu 80 kilometreden 110 kilometreye ç karacak Torbal bölümünün temeli törenle at ld. Bakan Y ld r m, Ankara- zmir H zl Tren Projesi ihalesinin de 14 Aral k'ta yap laca- n aç klad. 10 da Sar k z çme Suyu Tesisi 2 Menderes-Torbal Hatt AASSM de açılışı Say yaptı ZM R Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kentin kültür- sanat yaflam na kazand r lan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, sezonuna Faz l Say n unutulmaz konseriyle merhaba dedi. 2 de Keskin: Yaşarken ölmek buymuş BÜYÜKflEH R E yap lan operasyon sonras göz alt na al nan, 5 May s ta tutuklan p 5 ay n Bergama Cezaevi nde geçiren Selen Bebe in annesi Serpil Keskin, yaflad klar n gözyafllar yla paylaflt. Keskin, cezaevi günlerini Gönül Soyo ul a anlatt. 9 da Yeni vagonlar yola çıktı bile ÜÇYOL-Üçkuyular ve Bornova metro hatlar ndaki inflaat çal flmalar nda sona yaklafl l rken, kullan lacak yeni vagonlar n üretimi de Çin de devam ediyor. 4 te Vitrindeki eczac ve eczane Semiha Paçac 4 te zmir deki alg maç nda son durum! Ümit Yald z 10 da İmzada son düzlüğe girildi! mza kampanyas yürüten muhalif il delegeleri için kritik viraja girildi OLA ANÜSTÜ il kongresini toplamak için muhalif il delegelerince bafllat lan imza kampanyas nda son düzlü e girildi. Resmi sürenin 12 Ekim de dolacak olmas nedeniyle ikna turlar na h z veren imzac il delegelerinin 292 imza say s na ulaflt klar iddia edildi. MZA kampanyas sürecinde so ukkanl l n koruyan il yönetimi ise ola anüstü il kongresi endiflesi tafl mazken, genel merkezden gelen imza toplansa da kongre olmayabilir deste i de l Baflkan Bay r n elini güçlendirdi. 10 da Kıskandıran projeye başlandı İzmirliyiz! Balık yeriz! KONAK Belediyesi taraf ndan düzenlenen, çocuklar n gelifliminde bal n etkisinin ve do ru bal k piflirmenin anlat ld, Bal k Festivali ne halk n ilgisi ve kat l m yo un oldu. 5 te Balkanlılar İzmir de buluştu ZM R Büyükflehir Belediyesi, Balkanl lar Halk Danslar Festivali nin 7.sini 7-12 Ekim 2011 tarihleri aras nda düzenliyor. 2 de Kocao lu, ünlü arkeolog Ekrem Akurgal n ad n n verilece i park n benzerlerinin baflka noktalarda da kurulaca n müjdeledi BÜYÜKfiEH R Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun geçti imiz ay aç klad, 2014 Mart na kadar gerçeklefltirilecek proje ve yat r mlardan birinin daha temeli at ld. Bayrakl n n denize hakim noktas nda kurulacak ve Hocalar n hocas olarak bilinen, Smyrna antik kentini ortaya ç - karan ünlü arkeolog Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal n ad verilen yaflam park n n yap m na törenle baflland. 4 te Tek ihtiyaçları sıcak bir yuva ANNELER ölünce sokakta tek bafl na kalan 4 minik yavru köpe e zmir Büyükflehir Belediyesi sahip ç kt.veteriner Hekim Atakan fiener, minik yavrular n sa l k durumlar n n iyi oldu unu belirtti. 12 de Yolcu sayısı yüzde 85 arttı ZM R Büyükflehir Belediyesi nin turizme hizmet vermesi için özel olarak tasarlayarak üretti i tur otobüsleri, kentin turistik sembolleri aras na girmeyi baflard. 12 de

2 SAYFA 02 Ekim Balkanl lar Izmir de bulufltu 7. Balkanl lar Halk Danslar Festivali, 7 Ekim 2011 Cuma günü Cumhuriyet Meydan nda saat da aç l fl seremonisi ve zmir Büyükflehir Belediyesi Halk Danslar Toplulu u nun gösterisi ile bafllad. zmir Büyükflehir Belediyesi, Atatürk ün miras olan Balkanl lar Halk Danslar Festivali ni 7. kez düzenliyor. 11 ülkeden yüzlerce konu un kat ld festival, 7-12 Ekim 2011 tarihlerinde gerçeklefliyor zmir Büyükflehir Belediyesi, ilki 1935 y l nda gerçeklefltirilen Balkanl lar Halk Danslar Festivali nin 7.sini 7-12 Ekim 2011 tarihleri aras nda düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün talimat yla 1935 ve 1936 y llar nda stanbul Beylerbeyi Saray nda bafllayan Balkanl lar Halk Danslar Festivali, sonraki y llarda kesintiye u ram fl, daha sonra ise zmir Büyükflehir Belediyesi nin çabalar yla yeniden hayat bulmufltu. Büyükflehir Belediyesi, bu y l da çok renkli görüntülere sahne olacak festival kapsam nda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, H rvatistan, Karada, Kosova, Makedonya, Romanya, S rbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 11 Balkan ülkesinden yüzlerce konu u a rl yor. Muhteflem bir gösteriyle aç ld 7. Balkanl lar Halk Danslar Festivali, 7 Ekim 2011 Cuma günü Cumhuriyet Meydan nda saat da aç l fl seremonisi ve zmir Büyükflehir Belediyesi Halk Danslar Toplulu u nun gösterisi ile bafllad. Seremoni ve çelenk sunma töreninin ard ndan, Büyükflehir Belediyesi Bando Tak - m n n eflli inde tüm ülke dansç lar n n kat l m yla Konak Meydan na do ru kortej yürüyüflü gerçeklefltirildi. Saat de Konak Meydan ndaki program çerçevesinde ise kat l mc ülkeler kendi halk danslar ndan örnekler sundular. Ayn günün akflam nda saat de, Kültürpark Atatürk Aç khava Tiyatrosu nda Muammer Ketencio lu halka aç k, ücretsiz bir konser verdi. Konuk ülkelerin kentin çeflitli noktalar nda birbirinden güzel danslar sergileyece i festivalin kapan fl ise 12 Ekim 2011 Çarflamba günü Kültürpark Atatürk Aç khava Tiyatrosu ndaki Havva Karakafl konseri ile yap lacak. Ücretsiz konserin bafllama saati Balkanl lar Halk Danslar Festivali program kapsam nda, halk danslar ekipleri zmirlilere bir çok gösteri sunacak. AASSM de açılışı Fazıl Say yaptı zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kentin kültür- sanat yaflam na kazand r lan merkez, sezonuna Say konseriyle merhaba dedi Dünyaca ünlü piyanistin konserini izleyenler aras nda, Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile efli Dr. Türkegül Kocao lu da vard. zmirli müzikseverlerin büyük ilgi gösterdi i konserde müthifl bir performans sergileyen Faz l Say, finaldeki bitmeyen alk fllar nedeniyle defalarca sahneye dönmek durumunda kald. Baflkan Aziz Kocao lu, gecenin sonunda sanatç ya çiçek sunarak zmirliler ad na teflekkürlerini dile getirdi y l n n Aral k ay nda Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kent yaflam na kazand r lan ve teknik özellikleriyle Türkiye nin en nitelikli sanat merkezlerinin bafl nda gelen Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yeni sezonda da ev sahipli i yapaca etkinliklerle zmirliler in çekim merkezi olmaya devam edecek.

3 SAYFA 03 Ekim Izmir Sar k z n suyunu içecek Gördes Baraj suyunu ar tarak kente veren Manisa daki Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi nin aç l fl, törenle yap ld. Baflkan Kocao lu, Gördes in suyunu verebilmek için 16.5 milyon kaynak yaratt k dedi zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 16.5 milyon liral k yat r mla kurulan ve Gördes Baraj suyunu ar - tarak kente verilmesini sa layan Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi, törenle hizmete aç ld. Manisa n n Saruhanl ilçesi Nuriye beldesindeki aç l fla, Manisa Valisi Halil brahim Daflözü, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Nuriye Beldesi Belediye Baflkan Hasan Karapehlivan n yan s ra Lütfiye köyü sakinleri kat ld. Aç l fl töreninde konuflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Büyükşehir Belediyesi nden 60 milyon liralık yatırım 114 kilometrelik Gördes Baraj isale hatt tamamland nda, barajdan gelen sular, yine ZSU nun Bornova Belkahve yak nlar nda yapaca Kavakl dere çme Suyu Ar tma Tesisi nde ifllemden geçirilecek. Böylelikle bu tesis, Manisa Lütfiye deki tesis ile birlikte dengeli bir flekilde, ihtiyaca dayal olarak iflletmede tutulacak. Günde 362 bin metreküp ar tma kapasitesine sahip olacak ar tma tesisinin projelerini tamamlama aflamas na getiren ZSU, bu y l ar tma alan n n kamulaflt rmas - na da bafllayacak. zmir Büyükflehir Belediyesi, uygulama projeleri için yaklafl k 1 milyon, Kavakl - dere Ar tma Tesisi nin kamulaflt rmalar için 1.5 milyon, ar tma tesisinin yap m için 40 milyon ve Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi için 16.5 milyon lira olmak üzere, Gördes Baraj için kendi bütçesinden 60 milyon liral k yat r m yapm fl olacak. İzmir i asla susuzluğa mahkum etmedik Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, zmir in 2040 y l na kadar olan içme suyu sorununun çözüldü- ünü söyledi. Gördes Baraj n normalde 2012 y l nda tamamlamay planlad klar n hat rlatan Ero lu, zmir ilinin 2007 y l nda yaflad içme suyu problemi ve Büyükflehir Belediyesi'nin kuyular ndaki sularda arsenik miktar n n yüksek ç kmas üzerine y ld r m harekât bafllatarak, 450 milyon liraya mal olan baraj süresinden önce tamamlad klar n ifade etti. Bakan Ero lu konuyla ilgili aç klamas nda flöyle dedi: ''Gördes Baraj ndan zmir e su götürecek olan isale hatt n n zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lmas gerekiyordu. Fakat belediyenin ifli geciktirmesinden dolay Say n Baflbakan - m z, 40 kilometre uzunlu unda ve 2 metre çap ndaki dev isale hatt n n yap m için bize talimat verdi. 100 milyon liraya mal olan 40 km uzunlu unda ve 2 m çap ndaki dev isale hatt ile Gördes Baraj ndan zmir e bafllang çta y lda 59.5 milyon m3 içme suyu, bir baflka ifadeyle 800 bin kifliye ilave su temin ettik. fiehre verilen su miktar nda yüzde 30 nispetinde art fl sa lad k. Kapasitenin y ll k 107 milyon m3 e yükseltildi inde 1 milyon 500 bin kiflinin su ihtiyac karfl - lanabilecektir. Neticede, söz verdi imiz gibi zmir imizi susuzlu a mahkum etmedik. Arıtma Tesisi ni açtı Eroğlu na yanıt verdi Kocao lu, söz konusu tesis sayesinde Tahtal Baraj ndan sonra zmir e içme suyu sa layacak en büyük yüzeysel su kayna olan Gördes Baraj ndan kente y lda 47 milyon metreküp ilave su verilece ini belirtti. Bu projenin Büyükflehir Belediyesi ile DS nin ortak çal flmas oldu unun alt n çizen Baflkan Kocao lu, ZSU, DS nin isale hatt, ar tma tesisi ve pompa istasyonu inflaatlar yla birlikte ancak 2014 y l nda tamamlamay planlad Gördes Baraj ndan kente bu tarihten 3 y l önce su verilebilmesi amac yla harekete geçti milyon liral k yat r mla Manisa n n Nuriye beldesindeki bu tesisi, Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi kurdu ve iflletmeye ald. Su kalitesi ile ilgili testlerin tamamlanmas n n ard ndan Gördes Baraj n n suyu zmir e verilmeye baflland diye konufltu. Bugüne kadar bu tür yat r mlar n DS taraf ndan yap l p belediyelere devredildi ine dikkat çeken Baflkan Kocao lu, zmir in su problemini halletmek için 60 milyon kaynak yaratt klar n ve projenin maliyetinin yar s n üstlendiklerini aç klad. Baflkan Kocao lu flöyle devam etti: Biz yapmad m z ifli üstlenmiyoruz. Hizmette siyasetin yeri yoktur ama zmir Büyükflehir Belediyesi de böyle bir projeyi gerçeklefltirdiyse, kentinden 100 kilometre uzaktaki suyu getirmek için böyle bir çal flma yapt ysa, burada hiçbir siyasi bayrak açmadan, herkesi davet ederek mütevazi bir törenle zmir e suyu nereden getirdi inin anlatmas n da do al karfl lamak gerekir. Önemli olan bir ifl yapmakt r; vatandafla, ülkeye hizmet etmektir. Bunu kim yaparsa sonuna kadar alk fllar z. Aç l fl töreninde konuflan Baflkan Kocao lu, ar tma tesisinde yaflanan süreci anlatt. Kocao lu, süreci anlatmay flu cümlelerle tamamlad : Aradan zaman geçti ve biz bu arada ar tmay bitirdik. Nisan ay ndan itibaren zmir'e su vermeye bafllad k. Araya seçim girdi. zmir'e nereden suyun geldi inden zmir'deki birçok kiflinin bile haberi yok. zmir'in suyunu nereden kaç kilometre uzaktan getirdi imizi göstermek için bu aç l fl yapal m istedik. Biz burada zmir'in su sorununu halletmek için yaklafl k milyon liral k belediyeden bir kaynak ay rarak 2 tane ar tma yaparak suyun biran evvel zmir'e gelmesini ve bu projenin yaklafl k yar s n n maliyetini üstlenmesini taahhüt ettik. Bunu niye anlat yorum?. Dün say n Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay ile birlikte belediye ve TCDD'nin ortaklafla yapt Torbal Tren Hatt Projesi'nin temel atma törenindeydik. Say n Bakan Ero lu da ordan buraya gelece imizi duymufl ve serzeniflte bulunmufl. Biz yapmad m z ifli üstlenecek de iliz. Bu karar vermesinde sizlerin huzurunda herkese teflekkür edecektik. Ero lu'nun sözlerine cevap veren Kocao lu, Hizmette siyaset yoktur. Burada hiçbir siyasi bayrak açmadan baflta valillerimizi halk m z ça rarak mütevazi törenle zmir'e suyu nereden getirdi imizi anlatmakta ne tür mahsur oldu unu anlam fl ve alg layabilmifl de ilim. Biz yine de zmir'e su getirilmesine katk da bulundu u için Veysel Ero lu ve tüm DS personeline ve yüklenici firmaya sonsuz teflekkür ediyoruz. Önemli olan bir eser kazand rmakt r. Önemli olan ifl yapmakt r dedi. Fatih Yapar

4 SAYFA 4 Ekim BAYRAKLI Yaflam Vitrindeki eczac ve eczane Ben geldim yine Çok heyecanl y m. Çünkü paylaflmak istedi im, dertlendi im konular m var. Hangisini önce yazaca m bilmiyorum henüz. Ak fl na b rakmak istiyorum. Bugün olmasa da, (bir gün) hepsini yazmay planl yorum. Konu bafll klar m ufak ufak vereyim isterseniz... - Biz eczane eczac lar n n ve eczanemizin karfl dan görünüflü acaba nas l? Nas l olmal? - Biz eczac lar solu u bir dilekçe ile niye SGK da al r z? - Eczac, eczac n n yan nda durur mu? - Eczac lar eczanelerinden ne bekliyor? Bunun için ne yap yor? - Eczac Odalar gerçekten eczac n n yan nda m? Yetkileri yeterli mi? Eczac lar odalar ndan memnun mu? - Bizler "özelefltiri" yapmaktan kaç yor muyuz? Niye? - Eczac soruflturmalar nda neler do ru, neler yanl fl? Suistimal var m, yok mu? Akl mdan h zl ca bunlar geçti. Bütün yazd klar m kimseye özel de il, genel ve bende sorumluyum" diyerek bafllamak istiyorum. Ve cümlelerimde de "biz" demeyi tercih ediyorum. Baz lar na göre yaz lar m, biraz patavats zca, biraz dobra, biraz fazla elefltirel, biraz do ru, biraz beklenmeyen, belki biraz yanl fl... (Yani benim bireysel düflüncelerimdeki farkl l klar m ya da baz lar nca yanl fllar m diyelim...) Kabul Hepsi kabul Belki duymak istemediklerimiz, belki "sadece içimizde konuflulsun" dediklerimiz, belki de zorunlu olup yapmad klar m z... Bence kesin zorunluluklar m z ya, neyse... Ben baz lar nca suçlu olay m. Az c k t rst m m ne? Yumuflatay m, üstüme alay m dedim Kabul, her fley kabul ))): Bendensiniz V TR NDEK ECZACI VE ECZANE nas l olmal? Çok doluyum yazacaklar mda... Dayanam yorum gördüklerime, duyduklar ma diyebilirim. - Kalkt gibi eczanesine gelmifl, saça bir topuz veya saç sakal birbirine kar flm fl, gözler flifl, ne bulduysa s rt nda, apar topar eczanede solu u alm fl, ifline sayg s z, bir kar fl surat, (varsa) evdeki kötü durumun, eczanedeki yard mc personele ve hastaya yans t ld bariz bir ortam. - Ya da sanki zorla getirtilmifl, o bölgenin tek eczac s, herkes ona muhtaç gibi estirilen bir hava... Ve ya, büyük da lar ben yaratt m, otururum masamda, ne selam ne sabah, eczac y m ya, al r m çay m, kahvemi, ço u yerde (yasak olan) sigaram, ilaç sat fl temsilcileriyle kahkahalar, pastalar, internette sörfler, yerinden kalkmaya bin bir kaprisler Gitsem mi, gitmesem mi diye düflünüp, zorla gelmifl bir eczac yani Hasta psikolojisi ise; - Sabahtan beri sa l k oca nda veya hastanede, zorunlu s ra beklemifl, kuca nda çocuklusu, yafll s, kronik hastas, ne derseniz deyin buraya - Sonras ; otobüs, dolmufl, yaya, arabal, bu k s mda da çeflide müsait hasta profili Gelinen son nokta neresi? Eczane... Seçerek, bilerek geliyor bize - Eee Dolay s yla istekleri, beklentileri var. Buraya nokta koyuyorum. Dahas ; Y llard r boyas yap lmam fl, her fley eski, duvarlarda s - vas görünen, do ru düzgün oturma yeri olmayan, ilaçlar bir kar fl toz içinde, raflar yok gibi, eskimifl, pasl pasl, eczane- eczac ismi yazmayan, ilaçlar n yar s olmayan, takipsizlikten dolay getirtiriz, akflama ilac n gel al, bugün git yar n gel, hiç çal flmak istemiyorum, açmay n beni diyen bir eczane Tam tabiriyse bu, aç lay m m bugün, aç lmayay m m diye düflünen, sahibinden dolay kendinden utanan bir eczane? - fiimdi de müflteriyim ve bak yorum vitrine; Ben seçiyorum, ayaklar mla gidiyorum, zaten hastay m, as k suratl, kendinden bezmifl, benden beter bir eczac ile moralimi iyice bozaca ma, ne sorsam bin bir naz ile cevaplayan, ilac da yok satan, dökülen bir eczane ile u raflaca ma, içimi daha da daraltaca ma, pafla keyfim bilir, her yer eczane..! P r l p r l, güler yüzlü, ilgili, ilac m beklerken çay m içti im, çeflidi bol, gözümün gönlümün aç ld, ferah bir eczane istiyorum diyor. fiimdi de ben, eczac olarak yorumluyorum. Yani en çok tepki alaca m k sm n yaz yorum. - Hasta kesinlikle hakl. Hizmet sektörüyüz ve tercih edileniz... "Kendi içimizde halledelim, halka aç k bir gazetede bunlar anlatmas n" diyen arkadafllar ma ra men, srarla herkese sesleniyorum. Lütfen ilgilenilmedi iniz eczaneye gitmeyiniz, temiz olmayan eczaneden al flverifl yapmay - n z, sürekli demoralize durumlardan uzaklafl n z, eczac s sürekli olmayan eczaneye gitmeyiniz, sorular n z istedi iniz kadar s k ve rahatça sorabilirsiniz, bu "biz" eczac lar n temel görevidir. Ayr ca, bizim Türk halk m z (ço unlu u) özel durumlar bilir, anlar, sevdi ini hemen harcamaz, al flkanl klar ndan da çabuk vazgeçmez. Bundan da eminim. stisna-i durumlar varsa da, bu durum genel kaideyi bozmaz diye ekler. Biz eczac lara ekliyorum; SGK bir tuflla reçete secereni ç kart yor, SGK bir tuflla senin bile bilmedi in akrabalar n bulabilir, SGK bir tuflla raf nda olmayan ilac n ç kart r, bu yokun der, finans bol kurumlar bir tuflla pat r pat r eczane üretir. Ve sen, hala gölgenden kork Emi fiimdi de bunlar yaz yorum diye fellik fellik elinde dilekçenle kurumlara kofl. Beni flikayet et. Hiç iflin yok ya Çal flmak istemiyorsan, sana zor geliyorsa eczane eczac l ( ki gerçekten zor) açma o zaman. Layik yle yapabilecek arkadafllar m yaps n bu ifli diyorum. Baz eczac arkadafllar m da, kendi yapt klar nayapmad klar na bakmaz, empati yapmaz, özelefltiri diye bir kelimeyi kabul etmez, raf çeflidini korumaz, elini hiçbir tafl n alt na koymaz, sonra da " Eee... Ne zamand r buraday m, ifller hala düzelmedi der durur. Sonra da mutlaka bir suçlu bulur ve o suçlu da en yak n ndaki eczanedir. Y llar n eme i, çal flma flekli, itinas, ilgisi, hizmeti, vs. bakmadan der ki: Daha dün açt ama ile bafllayan serzenifller, kötülemeler veya y llar n iyi hizmetini görmezden gelip "bu iflte bir ifl var, herkes niye oraya gidiyor" der ve patlat r SGK, Sa l k Müdürlü üne, Eczac Odas na dilekçeyi. Bu olmaz Hepimiz önce kendimize bakal m, niye olmuyor-u sorgulayal m, yine olmuyorsa, eczac - eczac dayan flmas n deneyelim. Soral m, o nas l yap yor diye bakal m, gidip bir çay n içelim, yard m isteyelim, öldürmez ya... Çevremizdeki k eczac larla iliflkimizi koruyal m. Ya da ne kadar iyi-kötü oldu unu bir biz bilelim. Hastalar m zla as l bu konuyu paylaflmayal m derken, çok yak nda; ECZANE fi KAYETLER NDEK BAZI GERÇEKLER (B ZCE) NELERD R? ile dönmek üzere hoflçakal n Park n n temeli at ld Baflkan Kocao lu, Bayrakl (eski Smyrna) antik kentini ortaya ç karan ünlü arkeolog Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal n ad n n verilece i park n benzerlerinin kentin baflka noktalar nda da kurulaca n müjdeledi Ekrem Akurgal kimdir? Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, 1911 y l nda Hayfa yak nlar ndaki bir köyde do du de stanbul Erkek Lisesi ni bitirdi. Devlet s nav - n kazanarak Almanya da arkeoloji ö renimi gördü y l nda Soyad Kanunu ç k nca, babas n n iste i üzerine, bir Sümer kral n n ad olan ve Sümerce de Büyük ülkenin babas anlam na gelen Akurgal soyad n ald y l nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesinde ordinaryüs profesör oldu. Ege de Foça (Phokaia), Çandarl (Pitane), Çeflme Ild r Erytrai ve Bayrakl (eski Smyrna) antik kentlerini ortaya ç kard. Eski Yunan, Hitit Hatti ve eski Anadolu uygarl klar üzerine çeflitli dillerde say s z eseri yay nland. Hocalar n Hocas ünvan yla an lan Akurgal, 2002 y l nda zmir de vefat etti. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun geçti imiz ay aç klad, 2014 Mart na kadar gerçeklefltirilecek proje ve yat r mlardan birinin daha temeli at ld. Bayrakl n n denize hakim noktas nda kurulacak ve Hocalar n hocas olarak bilinen, Smyrna antik kentini ortaya ç karan ünlü arkeolog Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal n ad verilen yaflam park n n yap m na törenle baflland. Törene zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra, zmir Milletvekili Mustafa Moro lu, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, Torbal Belediye Baflkan smail Uygur ve merhum Ekrem Akurgal n efli Meral Akurgal da kat ld. Son iki hafta içinde toplam yat r m tutarlar 60 milyon liray bulan Evka 5 Köprülü Kavfla ile Özdere ve Do anbey-ürkmez ar tmalar n n temellerini atan, Gümüldür deki tfaiye ve ZSU hizmet binalar n n aç l fl kurdelesini kesen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Ekrem Akurgal Yaflam Park n n temel atma töreninde kalabal k bir vatandafl toplulu una seslendi. Baflkan Kocao lu, ikinci hizmet döneminde kentin çeperinde oturan insanlar n muhitinden kopmadan sosyalleflebilece i spor, yürüyüfl, piknik yapabilece i, ayn zamanda bütün sosyal ihtiyaçlar n karfl layabilece i alanlar planlad klar n belirterek, Ekrem Akurgal Yaflam Park n n bunlardan ilki oldu unu söyledi. 360 günde tamamlanacak Büyükflehir Belediyesi, Cengizhan Mahallesi ndeki toplam 90 dönümlük bir alanda oluflturulacak dev tesisin projesini haz rlay p alan n yürüyüfl yollar na ait altyap çal flmalar n tamamlad. 4 milyon liraya mal olacak Ekrem Akurgal Yaflam Park, 360 günde tamamlanacak. Belediyenin beldelerde uygulad ve çok be enilen çok amaçl salon projesi, ilk kez Bayrakl da, bu proje ile yaflama geçirilecek. Yeni vagonlar yola çıktı zmir Büyükflehir Belediyesi için Çin de üretilen yeni metro vagonlar n n ilk partisi yola ç kt Üçyol-Üçkuyular ve Bornova metro hatlar ndaki inflaat çal flmalar nda sona yaklafl l rken, zmir Büyükflehir Belediyesi nin geniflleyen metro sisteminde kullanaca yeni vagonlar n üretimi de Çin de devam ediyor. Üretilecek 8 tren setinden ilki fiangay Liman ndan gemiye yüklenmek üzere Zhuzhou kentindeki fabrikadan TIR larla yola ç kt. 4 vagondan oluflan tren setinin 26 Ekim de zmir Liman nda olmas bekleniyor. Toplam 32 vagonun tamam, gelecek Nisan ay na kadar teslim al nm fl olacak. Yeni araçlarla zmir Metrosu ndaki vagon say s 45 ten 77 ye ç kacak. Çinli CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co. Ltd firmas ile sözleflme imzalanmas n n ard ndan bafllayan üretim süreci büyük ölçüde tamamland. ç ve d fl dizaynlar merkezi Almanya da bulunan Tricon firmas taraf ndan tasarlanan vagonlar n imalat süreci zmir Metro A.fi. nin denetimi alt nda gerçekleflti. zmir den giden teknik personel kalite ve imalat gözlemcisi olarak üretim aflamas n denetlemek ve flartnameye uygunlu u kontrol etmek için uzun süre bu ülkede kald. Ayr ca 20 kiflilik bir teknik personel grubu, Çin in Zhuzhou kentindeki fabrikaya giderek yeni araçlarla ilgili 2 haftal k iflletme, bak m ve onar m e itimi ald. zmir e gelecek toplam 32 vagonun 16 s MD yani sürücü kabinli tip olacak. Tamam klimal olan vagonlar, geliflmifl teknik özellikler bar nd r yor. zmir in yeni vagonlar ; mevcut metro sistemi ile yap m devam eden Üçyol-Üçkuyular ve Ege Üniversitesi-Evka 3 hatlar nda kullan lacak.

5 SAYFA 5 Ekim BIZ IZMIRLIYIZ! BALIK YERIZ DEVAJANS sponsorlu unda Konak Belediyesi taraf ndan düzenlenen, çocuklar n gelifliminde bal n etkisinin ve do ru bal k piflirmenin anlat ld Bal k Festivali ne, halk n ilgisi ve kat l m yo un oldu Festivalde gün boyu çocuklar için kurulan oyun parklar nda e lenen ve boyama yapan çocuklar, yapay havuzda bal k tutmay da ö rendiler. Bal k Festivali ne CHP zmir Milletvekili Erdal Aksünger, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, zmir Hilton Genel Müdürü Todori Kalamis ve Milli E itim Müdür Yard mc s ve Denizcilik E itimi veren baz e itim kurumlar n n temsilcileri ile vatandafllar kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, festival kapsam nda çocuklara sadece sa l kl beslenmelerinin de il, ayr ca sa l kl yemek kültürüne ve çevrelerindeki temizlik konusunu da dikkatlerinin çekildi ini belirtti. Denizlerimizle ilgili ve denizden daha fazla yararlanma yolundaki ad mlar atmaya bafllad klar n ve gerçeklefltirdikleri kampanya ile yaz tatilinde befl bin çocu un deniz ile bulufltu unu hat rlatan Baflkan Tartan flunlar söyledi: Çocuklar n yüzde 70 inin denize ilk defa gitti ine tan k olduk. O çocuklar denize hocalar m z eflli inde götürdük; onlara yüzme ö rettiler, tatil yapt lar. Bu ayn zamanda toplumsal huzurumuz için de gerekli. Birbirimizin içinde yaflad bir çat flman n ortadan kalkmas için de önemli. Kent kültürü bu gibi de erleri paylaflarak gelifltirilebiliyor. Rutin hizmetlerimizin d fl nda en çok buna özen gösteriyoruz. Gerçekten deniz bir nimet. Varl yla, yemek kültürüyle ve yaflatt do al ortam nedeniyle bir nimet. Bu nimeti de daha iyi korumak gelecek kuflaklara en bu günkü kadar sunabilmek de bizim görevimiz. Denizlerimiz daha temiz olmal.çevremiz daha sa l kl olmal. Bunun için de el birli iyle hareket etmeliyiz. Deniz ve deniz ürünlerinin tan t m afifllerinin as ld Alsancak Dominik Caddesi?nde düzenlenen festivalde deniz ürünlerini çocuklara da tan Baflkan Tartan, denizlerin korunmas gerekti ine vurgu yaparak, okullarda bu y l uygulanmaya bafllayan fast-food yiyeceklerin yasaklanmas n n do ru bir uygulama oldu unu söyledi. Tartan burada çocuklar n do ru beslenmeleri için gerekli bilgileri alabileceklerini ifade etti. Festivalde çocuklar n do ru beslenmeleri için gerekli tüm bilgiler anlat ld Kızlarağası nda Alman turistlerin dibek kahve keyfi Ateflte piflen, buram buram kokan Türk Kahvesi nin muhteflem lezzeti Kemeralt s n rlar n çoktan aflt Konak Belediyesi nin ç kartt Fincanda Kahve kitapç n gören ve tatmak için Tarihi Kemeralt nda buluna Kahveciler Soka?n tercih eden Alman turistler, ilk kez Türk Kahvesi tatt klar n ve çok be endiklerini söylediler. Almanya da yaflayan ama y l n dört ay n Ürkmez?deki yazl nda geçiren Necla meri, her y l Alman arkadafllar n yazl na davet etti ini, onlara zmir in güzelliklerini gösterdi ini belirterek, Arkadafllar m Türkiye yi ve Türk yemeklerini çok be eniyorlar. Bizim kültürümüzü, zmir i tan tmak için her y l bir - iki haftal na arkadafllar m davet ediyorum. Gönüllü turizm elçili i yap yorum bir bak ma. Konak Belediyesi nin haz rlad kitapç gören arkadafllar m fincanda piflen Türk Kahvesi?ni tatmak istediler. Böyle bir lezzeti ilk kez denediler ve muhteflem buldular. Seneye yine gelmek istiyorlar diye konufltu. Her fley zmir için Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Kemeralt n n turistler için çok önemli bir merkez oldu unu söyleyerek, zmir in ateflte piflen dibek kahvesi giderek s n rlar afl yor ve insanlar farkl bir lezzette Türk Kahvesi ni tad yorlar. zmir in ve de erlerinin tan t m nda gönüllü olarak gayret gösteren vatandafllar m za da teflekkür ederim. Atalar m z n da dedi i gibi Bir elin nesi var, iki elin sesi var El ele verip zmir e katk sa lamaya devam etmeliyiz dedi. Sevimli dostlarımıza Başkan dan özel ilgi Konak Belediyesi Veteriner Hizmetleri Merkezi nde hayvan tedavi rekoru k r yor. Tüm zmir in hayvan tedavisini omuzlayan Konak Belediyesi, sevimli dostlar n ihtiyaçlar için projeler gelifltiriyor. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da Dünya Hayvanlar Koruma Günü nün d fl nda da sevimli dostlar n ihtiyaçlar n karfl lad klar n belirterek Gönüllüler taraf ndan Menderes te kurulan fiopen Gazi Hayvan Bar na na y l boyunca kuru mama deste i veriyoruz. Ayr ca bar nakta yaflayan tüm hayvanlar n tedavilerini üstlendik dedi. Parklara kedi evi ve onlar n aç susuz kalmamalar için mama duraklar yerlefltirdiklerini ifade eden Baflkan Tartan, Veteriner Hizmetleri Merke- zi nin ça dafl standartlara uygun olarak poliklinik, gözetim ve bak m üniteleriyle hayvan sevenlerin u rak yeri haline geldi ini hat rlatt. Ücretsiz da t lan d flk torbalar yla evcil hayvan sahiplerini de duyarl olmaya davet ettiklerini belirten Tartan flöyle konufltu: Sahipli ev hayvanlar na yönelik olarak, baflta kuduz ve di er salg n hayvan hastal klar olmak üzere her türlü hastal a karfl afl lar yap l yor. Kay tlar tutuluyor, Veteriner Hizmetleri Merkezi gerekli durumlarda hayvanlar konuk da ediyor. Merkezde, laboratuar kontrollerinden, ultrasona ve a r ameliyatlara kadar çeflitli sa l k hizmetleri ile hayvanlar n her türlü sorununa çözüm bulunuyor. Biz dostlar m za her gün ilgi gösteriyoruz dedi.

6 SAYFA 6 Ekim Baflkan Tartan a sevgi seli! Öğrencilere sanal dershane Ö rencilerin Konak Belediyesi Sevgi Evleri nde verilen e itimlerden ücretsiz faydalanabileceklerini belirten Baflkan Tartan, sanal dershane ile e itimlerine ekonomik flekilde katk sa layabileceklerini vurgulad. Sosyalleflmenin kiflisel geliflim için önemli bir kazanç oldu unu dile getiren Tartan, Sanal dershanemiz, burslar m z, sanat etkinliklerimiz, bilgilendirme toplant lar m z, panel ve konferanslar m z sizleri daha iyi bir gelecek için yönlendiriyor. Konak Belediyesi nin yabanc dil kurslar na, biçki dikifl, el sanatlar kurslar na ve özellikle sportif aktivitelerine kat l n. Çünkü yapaca n z her bir etkinlik gelecekte çok daha güzel günlerin kap s n açacakt r. Her fley çocuklar m z ve gençlerimiz için. Gelece e güvenle bakan, iyi yetiflmifl çocuklar olmak için iyi e itim almak gerekir diye konufltu. Baflkan Tartan yaz döneminde tadilat tamamlanan okullar ziyaret etti. Çocuklar taraf ndan coflkuyla karfl lanan Tartan, Gelece imizin güvencesi olarak gördü ümüz çocuklar için çal flmalara aral ks z devam edece iz dedi Yaz tatilini f rsat bilerek 13 okulda yenileme çal flmalar n tamamlayan 11 inde de sürdüren Konak Belediyesi ilçe s n rlar nda ö rencilerin ça dafl e itim almalar için olanak sa l yor. Yaz boyunca süren tadilatlar n sonunda p r l p r l okullar na kavuflan ö renciler, Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan coflkuyla karfl lad. Yeni ö retim y l nda da okullarda yenileme çal flmalar n n devam edece i müjdesini veren Baflkan Tartan, gelece e fl k tutacak neslin sa l kl ortamlarda yetiflmesi gerekti ine inand n belirtti. E itim için devlet, millet ve yerel yönetim iflbirli i Okullar n ihtiyaçlar na göre tuvalet, bahçe düzenlemesi, dersliklerin ve s ralar n yenilenmesi gibi çal flmalar okullarda tamamlad klar n ifade eden Baflkan Tartan, e itim için bütçeden önemli bir pay ay rd klar n söyledi. E itim için devlet, millet ve yerel yönetimlerin iflbirli i içerisinde olmas gerekti ini ifade eden Tartan En büyük yat r m gelece e ve çocu a olan yat - r md r. De erli okul yöneticilerine, ö retmenlere ve velilere okullar n sorunlar n ilettikleri için teflekkür ediyorum. E itim için devlet, millet ve yerel yönetimler iflbirli i içerisinde olur. Biz hemen h zl flekilde çal flmalara bafllayarak çevre düzenlemeleri, tuvalet tadilatlar n okullar n aç lmas ndan k sa süre önce tamamlad k. Bu hizmetler devam edecek. Kültür, sanat, e itim anlam ndaki tüm eksiklerinizi Konak Belediyesi ile tamamlayabilirsiniz dedi. Çocuklar taraf ndan s cak bir ilgiyle karfl lanan Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, onlara hediyeler verdi, topu sektirerek eskiden futbol oynad n söyledi. Yaşları daha küçük ama kararları gerçekten büyük Ankara da TBMM Meclis Baflkanl ve CHP Genel Merkezi ni ziyaret ederek resmi çal flmalar n bafllatan Konak Çocuk Senatosu, ikinci toplant s nda büyük kararlara imza att Senato Baflkan F. Nur Karc, An tkabir Komutanl n n Senato ve Konak Belediyesi ne sundu u teflekkür belgesi ve kat - l m sertifikas n Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a verilmek üzere Konak Belediyesi Baflkan Yard mc s Mehmet Yunak a teslim edildi. Türkiye nin ve dünyan n ilk Çocuk Senatosu olan Konak Belediyesi Çocuk Senatosu ikinci oturumunda yine çok önemli önergeleri oylamaya sundu. Özellikle engelliler için verilen önerge, gündeme damgas n vurdu. 3 Aral k Dünya Engeliler Günü nde Konak Belediyesi nde çal flan engelli ya da engelli çocu u olan personelin o gün etkinliklere kat labilmeleri ad na Konak Belediyesince izinli say lmalar için verilen önerge oy çoklu u ile kabul edildi yafl aras Konakl çocuklardan oluflan senatonun geçici baflkanl n üstlenen 13 yafl ndaki F. Nur Karc baflkanl nda Beste Bay r, Öykü Çakar, Hakan fianl, Melis Gürdo an, Yaren Boztepe ve Nail Y lmaz dan oluflan Divan Kurulu ikinci oturumunu Kültürpark Evlendirme Memurlu u Salonu nda gerçeklefltirdi. Engelliler Günü nde izin 8 önergenin verildi i toplant da, 12 kategoriden oluflan komisyon üyeliklerine baflvurular da al nd. Önergeler aras nda en çok dikkati çeken ve oy birli i ile kabul edilen önerge ise; 3 Aral k Dünya Engeliler Günü nde Konak Belediyesi nde çal - flan engelli ya da engelli çocu u olan personelin o gün etkinliklere kat labilmeleri ad na Konak Belediyesince izinli say lmalar için verilen önerge oldu. Önerge, yerel yönetimler ve engelliler komisyonuna iletilmesi için oy birli i ile kabul edildi. Senato toplant lar na kat l m ve ilginin art r lmas için toplant lar n Konak Belediyesi s n rlar içinde de iflik okullarda yap lmas da oy çoklu u ile kabul edilen bir baflka önerge oldu. Oturumda geçti imiz günlerde Ankara ya yap lan geziden, An tkabir, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, TBMM Baflkan Cemil Çiçek ziyaretinden edinilen izlenimler, deneyimler paylafl ld. Ayr ca gezi s ras nda An tkabir Komutanl n n Senato ve Konak Belediyesi ne sundu u teflekkür belgesi ve kat l m sertifikas Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a verilmek üzere Senato Baflkan F. Nur Karc taraf ndan Konak Belediyesi Baflkan Yard mc s Mehmet Yunak a teslim edildi. Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, çocuk senatörlerin ald kararlar n meclisin de üstünde oldu unu ve yaflama geçirilmesi için her türlü deste i verdiklerini belirtti. Farid Farjad dan ATATÜRK e övgü ran da yaflanan devrimle birlikte Amerika ya göç eden sanatç y smet nönü Kültür Merkezi ndeki konser öncesinde Konak Belediyesi a rlad. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan n onuruna verdi i yemekte Keman virtüözü Farjad, zmir e üçüncü kez geldi ini, 32 y ld r ülkesinden uzak kalman n hasretini bir nebze de olsa giderebildi ini belirterek, Atatürk gibi bir lidere sahip oldu unuz için çok flansl s n z. Türkiye nin bugün huzurlu ve özgür olmas n n en büyük etkeni Atatürk tür. Ben de bir gün ülkemde de huzurun, mutlulu un, özgürlü- ün hakim olmas n diliyorum. Bu olmad kça müzi imde hep hüzün olacakt r diye konufltu. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da dünyaca ünlü Türk ve zmir dostu sanatç y zmir de görmekten keyif ald klar - n belirterek, Milyonlarca hayrana sahip böylesine büyük sanatç - lar n zmir de sahne almalar bizim için onurdur dedi. Tartan smet nönü Kültür Merkezi nde konser verdi Dünyaca ünlü ranl keman sanatç s Farid Farjad bir dizi konser vermek için Türkiye ye geldi. Farjad, Atatürk için de övgü dolu sözler söyledi usta sanatç dan önümüzdeki günlerde müzik koordinatörü olarak yararlanmak istediklerini de ifade etti. O Günler anlam na gelen An Roozha isimli 5 albümü olan sanatç, ülkesinin ac dolu, hüzünlü y llar nda yapt parçalar yenileyerek bu seriyi oluflturdu unu o nedenle de albümlerine hep ayn ismi verdi ini söyledi. Farjad, Bu kader de iflene kadar albüm isimleri de de iflmeyecek dedi. Gecede sanatç ya Konak Belediyesi nin faaliyetlerinden, kente yapt katk lardan, kültür sanat hayat na getirdi i dinamizmden bilgiler aktar ld ve zmir hat ras olarak çeflitli hediyeler ile u ur getirdi ine inan lan filler hediye edildi. Hayranlar taraf ndan Keman A latan Adam olarak nitelendirilen Farjad n konserinde sanatç ya piyanist Armen Aharonian efllik etti.

7 SAYFA 7 Ekim KONAK BELEDİYESİ YİNE BİR İLKE İMZA ATARAK ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR... Konkart la yaflam çok kolay Konak Belediyesi s n rlar içinde yaflayan vatandafllar Türkiye de ilk kez uygulanacak olan Konkart la çilingir, cam takt rma, elektrik ar zalar n giderme, ambulans hizmeti, KONKART NASIL KULLANILACAK? Kartlar kifliye ve adrese özel olacak ücretsiz verilecek. Bir kartla y lda 3 kez su ve elektrik ar zas giderilebilecek; k r lan cam tak labilecek; çilingir hizmeti al nabilecek. Telefonla t bbi dan flmanl k ve ambulans hizmeti ise s n rs z verilecek. Verilen hizmet 100 liraya kadar ücretsiz olacak. Ancak hizmet bunun üzerinde olursa aradaki fark vatandafl verecek. Konkart olan vatandafllar anlaflmal ma aza ve restoranlarda indirim hakk na sahip olacak. 7/24 hizmet al nabilecek. Kartlar 18 yafl üstü isteyen herkese verilebilecek. Aile onay yla da yafl aras na verilebilecek. t bbi dan flama gibi birçok hizmetten ücretsiz faydalanacak Konak Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak yürütülecek bir çal flmayla Türkiye de bir ilke daha imza at yor. Konakl lar, ücretsiz olarak edinecekleri Konkart sayesinde elektrik, su ar zas n giderebilecek; k r lan pencere camlar n takt rabilecek; çilingir ça rabilecek; telefonla t bbi dan flmanl k hizmeti alabilecek, acil durumlarda ambulans ça rabilecek. Konak Belediyesi nin uygulamaya sokaca Konkart hizmeti Türkiye de bir ilk olacak. Vatandafl n ücretsiz, h zl ve kaliteli hizmet almas n sa layacak olan kartlar 1 Kas m dan itibaren Konak s - n rlar içinde kurulacak stantlarda halka verilecek. Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde bas n toplant s yla yap lan tan t - ma Konak belediye baflkan Dr. Hakan Tartan, Real Life Assist CEO su Hüseyin Y ld z, Mondial Assistance Türkiye Genel Müdürü Rasim Topuz ve flirket yöneticileri ile çok say da bas m mensubu kat ld. Kentin ça dafll na yönelik çal flmalar na bir ilki daha eklediklerini ifade eden Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Konkart ile vatandafl n hayat n kolaylaflt rmay hedeflediklerini belirtti. Sosyal Belediyecilik anlay fl içinde her zaman vatandafl n yaflam n kolaylaflt rmaya, kalitesini yükseltmeye yönelik hizmet anlay fl içinde çal flt k. Vatandafl n iste i do rultusunda bu kartlar banka kredi kart olarak da kullan labilecek. Bunu da yap lacak olan anketler sonucunda belirleyece iz. VAtandafllar hangi bankayla çal flmak istiyorsa o bankan n kredi kart olarak kullan labilecek dedi. Mondial Assistance Türkiye Genel Müdürü Rasim Topuz, ücretsiz edinilecek kartlarla anlaflmal olan firmalar üzerinden hizmet al naca n kaydederek, Konak Belediyesi ve Real Life ile yapt m z bu ortak çal flma bizi heyecanland r yor. Bu çal flma Konak s n rlar içindeki ekonomiye de katk sa layacakt r. Çünkü buradaki ifl sahiplerliye çal flaca z. Bu da genel anlamda da ifl çevresinde kalitenin artmas na neden olacakt r. Ayr ca anlaflmal ma azalar ve restoranlarda da yüzde 5 ila 10 aras nda indirim kazan lacak. diye konufltu. Projenin sponsorlar taraf ndan finanse edilece ini belirten Rasim Topuz, uygulamaya kartlar n da t m ndan k sa bir süre sonra hizmet vermeye bafllayacaklar n aç klad. Alman Kulesi Evleri yenileniyor Saç tıraşları da belediyeden! Aileleri t rafl ücreti yükünden kurtaracak olan çal flma e itim sezonu boyunca devam edecek Konak Belediyesi ve Berberler Odas iflbirli i ile okullarda dar gelirli çocuklar n saçlar ücretsiz t rafl edilecek. Yeniflehir, Kahramanlar, Gültepe, Gürçeflme, Zeytinlik, Kadifekale, Eflrefpafla ve Ball kuyu mahallerindeki okullarda e itim gören çocuklara 17 ekim tarihinden bafllayarak ücretsiz saç t rafl yap lacak. Gaziosmanpafla lkö retim Okulu, fiehitfaz lbey lkö retim Okulu, Mevlana lkö retim Okulu ve Ziyagökalp lkö retim Okulu nda bafllayacak olan uygulamadan ilk etapta bin ö renci yararlanacak. Di- er okul yönetimi ve velilerden talep gelmesi durumunda saç kesimlerine devam edilecek. Uygulama ö rencileri, okul yöneticileri ve velileri sevindirdi. Aileleri t rafl ücreti yükünden kurtaracak olan çal flma okullar n aç k oldu u dönem boyunca devam edecek. k. Okul yöneticileri ve ö renci velileri böyle bir çal flmaya ailelerin çok ihtiyaçlar oldu unu, Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan n önemli bir konuda katk sa lad n söyledi. Baflkan Tartan, düzenli olarak saç t rafllar n n yap laca n, bak ml olan çocuklara bunun bir motivasyon sa layaca n söyledi. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan verdi i sözü tuttu; Alman Evleri olarak bilinen Yeniflehir de Roman vatandafllar n yaflad 44 konutun tadilat na baflland Yeniflehir semtinde Alman Kulesi Evleri olarak bilinen, Konak Belediyesi nin mülkiyetindeki 27 metrekarelik 44 konutta yaflamlar n sürdüren roman vatandafllar n keyifleri yerine geldi. Konutlar n yap ld tarihten bu yana hiç bak m görmedi ini, evlerin döküldü ünü, tavanlar n n akt n söyleyen vatandafllar rögarlar ve su borular nedeniyle evlerin içini su bast ndan, d fl cephelerin çatlad ndan ve rutubetten flikayetçi olmufl; Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da k fla girmeden evlerin bak m ve onar m n n yap laca müjdesini vermiflti. Baflkan Tartan sözünde durdu ve çal flmalar geçti imiz günlerde bafllat ld. Konak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal flmalar k sa sürede tamamlanacak. Tüm olanaklar seferber Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, vatandafllar n art k evlerinde huzur içinde oturacaklar n belirterek, Yap ld tarihten bugüne kadar onar m görmeyen içler ac s haldeki evlerin bak m n yapt r yoruz. Vatandafllar n bu koflullarda yaflamalar na kimsenin gönlü raz olmaz. Elimizden gelen tüm olanaklar seferber ederek onlar n ça dafl koflullarda yaflamlar n sürdürmelerini sa layaca z, vatandafllar m z n cebinden bir kurufl para dahi ç kmayacak dedi. Konak Belediyesi nin k sa sürede tadilat bafllatmas karfl s nda mutluluklar n gizleyemeyen konut sakinleri, bu günü iple çektiklerini belirterek, Konak Belediye Baflkan m z Dr. Hakan Tartan derdimize çare oldu. Allah ondan raz olsun. Art k daha sa l kl evlerde yaflayaca z. Baflkan m za çok teflekkür ediyoruz dedi. Konak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal flmalar k sa sürede tamamlanacak.

8 SAYFA 8 Ekim KONAK BELEDİYESİ BUGÜNE KADAR BİRÇOK TARİHİ YAPIYI HAK ETTİĞİ YERE KAVUŞTURDU Izmir e Konak tan büyük onur Baflkan Tartan, restorasyonu yap lan tarihi binalara ekonomik ve sosyal alanlarda ifllev kazand rd klar n ve toplum hizmetlerine sunduklar n söyledi Philippe Rotthier Avrupa Mimarl k Ödülleri ne lay k görülen mimari çal flmalar G sviçre den, demirci atölyesinin sinemaya dönüfltürme projesi G Almanya dan, ören yerinin müzeye dönüfltürülmesi projesi G talya dan, San Michele fiapeli nin yenilenerek halk kütüphanesine dönüfltürülmesi projesi G talya dan, 20 inci yüzy l n bafllar nda infla edilen depolar n sergi salonlar na dönüfltürülmesi G Almanya dan, 1960 y l nda yap lan kamu kurumunun yenileme projesi G talya dan, Roma Mezbahas n n kültür merkezine dönüfltürülmesi projesi G Portekiz den, merkez çiftli in yafll lar için sosyal merkeze dönüfltürülmesi projesi. Konak Belediyesi dünya çap nda en önemli mimari yar flmalardan biri say lan Philippe Rotthier Avrupa Mimarl k yar flmas nda ödüle lay k görüldü. Yar flmaya, Abac o lu Han Renovasyonu projesiyle kat lan Konak Belediyesi, Avrupa n n en iyi 30 projesi aras nda yerini ald. 101 projenin yar flt bu önemli ödüle Türkiye den sadece Konak Belediyesi de er görüldü. Jürisinde dünyaca ünlü mimar ve tarihçilerin yer ald Philippe Rotthier Avrupa Mimarl k Yar flmas nda Konak Belediyesi nin Abac o lu Han projesi ödül ald. 19 ülkeden 101 projenin kat ld yar flmada Abac o lu Han Projesi ilk olarak 16 Ekim20 Kas m 2011 tarihlerinde Brüksel de bulunan Mimarl k Müzesi nde, daha sonra birçok Avrupa flehrinde sergilenecek. Projenin, Philippe Rotthier Avrupa Mimarl k Yar flmas katalo unda da yer alaca n vurgulayan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Konak s n rlar nda birçok tarihi yap ya hayat verdiklerini dile getirdi. Restorasyonu yap lan tarihi binalara ekonomik ve sosyal alanlarda ifllev kazand rd klar n ifade eden Baflkan Tartan flöyle konufltu: Konak, tarih ve kültür anlam nda zengin bir kent. Biz de unutulmaya yüz tutmufl tarihi yap lar bir bir topluma kazand r yoruz. Yapt m z çal flmalar Türkiye ve dünyada be eni topluyor. Tarihine ve kültürüne sahip ç kan bir kent olarak daha birçok tarihi yap y ortaya ç kar yor; onlara ekonomik ve sosyal ifllevler sa l yoruz. Mimarl k alan n- da en önemli ödüllerden biri say lan Philippe Rotthier Avrupa Mimarl k Yar flmas ndan ödül almak bizi onurland rd. Ald m z ödüller bizi daha çok çal flmaya teflvik ediyor. Tamamlad m z projelerden güç alarak yeni çal flmalara imza at yoruz Restorasyonda öncü Konak Birçok tarihi yap y gün yüzüne ç karan Konak Belediyesi, Basmane Semt Merkezi, Saadet Mirci Semt Merkezi, Ayla Ökmen Kad n Dan flma Merkezi ni restore ederek sosyal amaçl ifllere kullan ma açt. Kavaflar Çarfl s nda yap lan restorasyon çal flmalar yla çarfl esnaf rahat bir nefes ald. Ekonomik hareketlili in geldi i çarfl zmir için büyük bir kazanç oldu. Alsancak ta bulunan ve restorasyonu tamamlanan K z lay Binas önümüzdeki günlerde müzeye dönüfltürülecek. fiahs na ait mülkü ba fllayan Hüseyin nal Öz ün tarihi binas restore edilerek zmir Mask Müzesi olarak hizmet veriyor. Basmane deki Tekel Binas n n da restorasyon projeleri tamamland. K sa süre içinde bafllayacak çal flmalarla zmir Emniyet Müdürlü ü yeni binas na kavuflacak. zmir tarihinde ekonomik anlamda önemli yeri olan Çakalo lu Han ve Mirkelamo lu Han projeleri haz rlan yor. Alsancak ta bulunan sokaklarda da cephe yenileme çal flmalar bafllatacak olan Baflkan Tartan, geçti imiz günlerde semt sakinleriyle görüflmelerde bulundu. Eski evlere yepyeni sanat On alt sanatç n n çal flmalar ndan oluflan Old House, New Art (Eski Ev, Yeni Sanat) Uluslararas Plastik Sanatlar Sempozyumu sanat eserleri Ekim ay boyunca Güzelyal Kültür Merkezi nde sergilenecek Old House, New Art (Eski Ev, Yeni Sanat) Uluslararas Plastik Sanatlar Sempozyumu Küçükyal da bafllad. Tarihi binalarda gerçekleflen Sempozyum da eski yap lar n yenilenmesi ve korunmas na dikkat çekildi. Oldukça renkli ve sanatla iç içe geçen Sempozyum un Aç l fl kokteyline Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Sempozyum koordinatörleri Tuncay Topçu, Reyhan Abac o lu, ressam, heykelt rafl ve sanatç lar kat ld. Cem Küçüktepep nar, Cemal Demir, Crystal Melle, Elisa Franzoi, Harald Kastlunger, Kertsen Thieler Küchle, Kristen Ballisager, Mustafa Horasan, Petra HÖcker, fiahika Egeli, Selahattin Y ld r m, Sema Barlas, Tar k Gök, Tuncay Topçu, Reyhan Abac o lu ve Tülay Çelikel in eserlerinden oluflan Old House, New Art (Eski Ev, Yeni Sanat) Uluslararas Plastik Sanatlar Sempozyumu büyük ilgi gördü. Sanatç lar n ve sanatseverlerin oldu u kadar Küçükyal l lar n da ilgisini çeken Sempozyum özellikle çocuklar n u rak yeri haline geldi. Resim ve heykel yap m n dikkatle izleyen çocuklar sanatç lara yönelttikleri sorular ve ö renme hevesleriyle sanat n sokaklara tafl nmas gereklili inin en büyük kan t oldu. Baflkan Tartan, serginin aç l fl kokteylinde, sanatç larla biraraya geldi. Ekim ay boyunca sergilenecek Ekim ay boyunca Konak Belediyesi Güzelyal Kültür Merkezi nde sergilenecek olan Old House, New Art (Eski Ev,Yeni Sanat) Uluslararas Plastik Sanatlar Sempozyumu ndaki sanat eserleri modern resim ve heykeli merakl lar yla buluflturuyor. Sempozyum koordinatörleri Tuncay Topçu ve Reyhan Abac o lu amaçlar n n eskiye ait de erlerin korunmas ça r s n duyurmak için yeni sanat eserlerini eski evlerde sergilediklerini belirtirken deste i için Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a teflekkürlerini iletti. zmir de Abac o lu Han, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi binas, zmir Mask Müzesi binas, Alsancak K z lay Binas, Basmane Tütün Deposu, TÜLOV binas ve daha birçok tarihi yap n n yenilenerek ifllev kazanmas n sa layan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, sempozyum eserlerini sanatç gözüyle de erlendirdi. Eserleri, Konak Belediyesi Güzelyal Kültür Merkezi nde izleyebilirsiniz...

9 SAYFA 9 Ekim Röportaj Serpil Keskin, cezaevindeki günlerini Gönül Soyoğul a anlattı Yaflarken ölmek buymufl Serpil Keskin in öyküsü herkesin yüreğini dağladı May s ay bafl nda zmir Büyükflehir ile baz ilçe belediyelere yap - lan operasyonda tutuklanan 17 kifliden; Genel Sekreter Pervin fienel Genç, Adnan Saygun Kültür Merkezi Müdürü Nagehan Genç ile birlikte Bergama Cezaevi ne konulan üç kad ndan biriydi Serpil Keskin.16 y l tedavilerle u rafl p çocuk sahibi olduktan sonra, bebe i bir yafl na bast gün demir parmakl klar ard na girdi i, bebe ini adaletin iste iyle sütten kesmek zorunda kald için Bir anne olarak içim s zlad için sadece ona dair yazm flt m. Türkiye de kimbilir kaç ac l, bu da yap l r m yd dedirten kaç iç yakan öyküden, sadece birinin Serpil Keskin oldu unu bilerek... 2 May s ta Büyüflehir e yap lan operasyon sonras göz alt na al nan, 5 May s ta tutuklan p 5 ay n Bergama Cezaevi nde geçiren Selen Bebe in annesi yaflad klar n gözyafllar yla paylaflt Koğuştaki ilk günlerimizde tuvaletin önünde yerde yatmak zorunda kaldık Emzikli bir annenin?flüpheli? s fat yla cezaevine konulmak yerine, tutuksuz yarg lanabilmesine niçin imkan tan nmad yla ilgili kaleme ald m yaz dan 5 ay sonra, Keskin den görülmüfltür damgal bir mektup ald m. Hiç tan flmad m z halde, onu anlad m düflünüp yazm fl bana. Asl nda Selen le birlikte size ziyarete gelmek, teflekkür etmekti hayalim. Bu kadar uzun olaca n bilemezdim. Onun için yaz - yorum dedi i mektubu Çarflamba akflam elime geçmiflti. Geçenlerde, o mektubu yay nlad m. Cuma günü, o mektup hala egedesonsöz de yay ndayken, tahliye haberi geldi bu kez de. fiafl rd m. Çünkü daha 15 gün önce avukatlar n tutuksuz yarg lama isteklerinin reddedildi ine dair haber, bas nda yer alm flt.. Müjdeli haber, karar yeniden mütalaa eden savc l ktan gelmifl; Serpil Keskin, Nagehan Genç, Reha Pekerten in tahliyesine sözü ile 5 ay önce a layarak girdi i cezaevinden, yine a layarak ama bu kez sevinç gözyafllar dökerek ç km flt. Dün geçmifl olsun ziyaretine gittim Serpil Keskin e. Eflinin, annesinin, kuzenlerinin, kardefllerinin, halalar n n, arkadafllar n n sevgisiyle kuflat lm fl, Didik didik aran p emniyete götürüldü ü evine giremedi i, o travmay henüz atlatamad - için kald anne evinde, bu genç kad n n anlatt klar n dinledim. Sorular m ç kar p, gönül gözü yle okunsun diye, sadece onun söylediklerini yazd m. Ac nd rmaktan ölesiye korkarak/tartarak, yüre inden akt n gördü üm kelimelerini, size emanet ettim. lk kabus nezarette, daha do rusu evime girilmesiyle bafllad. Sabah 8 e çeyrek kala evim arand, bebe imi ablama teslim etmem, telefon edip haber vermem konusunda bile ben epey mücadele verdim. Ve evim arand ktan sonra götürülünce, hiç böyle bir fley akl ma bile gelmedi. Mutlaka dedim, bir firman n birinin bir problemi vard r, çok firma ihaleye girdi i için, bizden bilgi almak için ça r yorlard r diye düflündüm. Gitti imde belediye personelinden arkadafllar m z görünce Yine ben o dört günde de do rular görülür, bizim suçsuz oldu umuzu anlarlar umudumu hep tafl d m. O dört günlük süre de benim aç mdan çok kötü geçti. Yani bebe imden ayr kalmak, böyle bir fleye maruz kalmak, dört gün boyunca hiç uyuyamamak, kötü fleylerdi. Herkes orada seni b rak rlar, senin bebe in var diyorlard, ben de hep onu umut ettim. Ama öyle olmad. Cezaevine girdik, üç kifli. fiartlar kötü orada, her aç dan kötü. lk günler daha kötü geçti, benim için hep kötüydü zaten. Sonra sonra yaflam koflullar m z biraz daha iyileflti. Ama kötü günlerdi, çok kötü günlerdi Pervin han m daha metanetliydi. Bize hep destek olmaya çal flt. Özellikle bana çok destek oldu, abla gibi. Sürekli a l yordum, o da sürekli bana moral vermeye çal fl yordu. Sa olsun. Ama tabii çok kötü bir durum. lk girdi imizde 6 kiflilik ko uflta 13 kifli kal n yordu. Biz girdik, o gün hemen yatak getirdiler, zaten ko ufl küçük, kap n n orada, tuvaletin önünde yatmak zorunda kald k. Nagehan Han m la Pervin Han m bir yatakta, ben bir yatakta yatt m. Herhalde gün kadar orada kald k. Daha sonra kapan r-aç l r yataklar geldi, yerden kalkt k. Ama alan küçük, insan say s çok oldu u için ortamda hep bir s k nt var. Ama yapabilece imiz bir fley yok, katlanmak zorundayd k. Katland k Çocu umu yan ma almay tabii akl mdan geçirdim. Ama daha girer girmez, bir bakt k ki, sürekli sigara içilen bir ortam. Herkes sigara içiyor, gece üçe kadar televizyon seyrediyor ve ko uflta bizim d fl m zdaki herkes sigara içiyor. Gözlerimiz yan yordu, biz sigara içmiyorduk ve sigara kokusundan genzimiz yan yor, uyuyam yorduk. Çok sa l ks z koflullar, may s ay olmas na ra men oras so uktu. Temizlik yok, sigara içilen bir ortam. Ben prematüre do mufl bir çocu- u oraya nas l götüreyim? Yerde yatt k günlerce. Benim yaflam alan m bile yokken, bebe imi nas l yan ma alay m? Alt ba lan yor, mamalar yap l yor, nas l olacak bunlar? Ve çok pis bir yer. Anlatamam size o pisli i. Banyo haftada bir kez yapabiliyorsunuz. Ben bebe imi nas l doyuracakt m orada? Sigara içilen ortama onu sokamazd m. Kabul edemezdim. Kapal görüfllerde çok a lad m için eflim doktorumuza dan flm fl. Doktorumuz da izin vermedi. Bir gardiyan n biriyle de daval k oldum bu sebeple. çeriye girdikten sonra Selen i çok merak ettim. Cuma günü cezaevine girmifltim, Pazar günü oldu, ben bir kriz geçirdim, gardiyandan rica ettim, eflimi aray p bebe imle ilgili bana haber getirebilir misiniz, rica ediyorum diye. Onlar da bana böyle bir fley yapamay z, sen ne biçim annesin, anneysen al r koynuna büyütürsün, yan na al rs n dediler. Ben böyle bir fleyi hak etmedim. Benim anneli imi kimse sorgulayamaz. Nagehan Han m bunu avukat arkadafla anlatm fl, avukat arkadafl da flikayet dilekçesinde bulundu. Bir gün de ifadelerimiz al nd ama ben flikayet etmedim çünkü korktum. Ama yine de o hukuki süreç devam etti. nsan evlad ndan ayr lmak ister mi? Ben kendime alan bile yaratamazken, yataca m, oturaca m bir yer yokken, ben bebe imi oraya nas l götürebilirdim ki? (annesi araya giriyor: Serpil i ilk gördü üm günü, onun halini hiç unutam yorum, hep gözümün önünde ) Çünkü, girdi imde insanlar yani öyle fleyler görmemifltim. fiöyle düflünüyorum, ben bir fanusun içinde yaflam fl m, beni o fanusun içinden ç kar p oraya atm fllar, o insanlar n st raplar, o insanlar n yaflamlar benim karfl laflmad m insanlar Kalamayaca m orada düflündüm. Sadece anneme, beni kurtar n buradan dedi imi hat rl yorum (a l yor) sonradan kendi kendimi teselli etmeye çal flt m Güne hep ayn bafllan yor. Sabah 7 de kap lar aç l yor. 8.5 da say m var. Genellikle uyuyam - yordum zaten. 5 ayda ancak 2 saat uyuyabiliyordum. Günde ancak iki saat. Uyku haplar bile beni uyutam yordu. Kitap okuyordum, dua okuyordum. Orada bir saat bile bir as r gibi geçiyor Zaman orada duruyor, ifllemiyor yani. Çünkü yapabilece iniz hiçbir fley yok. Alan küçük, çok insan var. Birisi yüksek sesle televizyon seyretmek istiyor, birisi çamafl r y kamak istiyor. Durmadan su sesi, hep aç k. Sürekli gerginlikler var, kavgalar var. steseniz de uyuyamazs n z zaten. Bir gece uyuyabiliyorsan z ancak. Ifl klar hiç kapanm yor, 24 saat aç k. Bir k sm 3 e kadar oturuyor, televizyon seyrediyor. Onlar uyumay nca, ben de uyuyam yorum. Çünkü biz yerde yat yoruz, onlar gündüz uyuduklar Çal flmay asla b rakmayaca m Çal flmay b rakmayaca m, çal flmak zorunday m. Hem maddi imkanlar m z nedeniyle, hem de 20 y ll k memuriyetim var, emeklili ime 10 y l m var. Ama birinci önceli im ifl de il, bebe im, eflim, annem, ailem olacak... için gece uyumuyorlar. Bu flekilde iflte Hak etmedi im fleyleri yaflad m. Hiçbirimiz hak etmedi imiz fleyleri yaflad k. Çok üzgünüm. Bu ac n n tarifi yok. Üç kere falan kriz geçirdim orada. Yürüyemedim. (a l yor uzun uzun ) Üzüntüden umutsuzluktan yürüyemedim. Felç gibi.. Diazem i ne vuruyorlard, yine uyuyam - yordum. A lama krizlerimi birazc k durdurabiliyorlard, o kadar. (h çk r klarla a l yor) Sa l kç lar hayret etti, diazem i ne yapt klar halde, niye uyuyam yorsun diyorlard. Beyin uyan k. Öyle ac çekiyordum ki. Hani ci erlerinin yanmas derler. Anlatam yorum. Öyle içim yan yordu ki Yatakta yat yordum, yatakta yatarken çekti im o ac duygudan sakin yatam yordum. Duram yordum. Tarifsiz bir ac. Tarifsiz bir st rap. Ko ufltaki herkes o halime, yaflad m ac lara a l yorlard. Çünkü ben engel olam yordum a lamalar ma. Rahats zl k verdi- imi düflünüyordum ama engel olam yordum. Yani öyle çok a l yorum ki, ilaç kullan yordum ama o ilaçlar a lamam susturam yordu. Çünkü bebe im gözümün önünde yaflad klar m Neden buraday m, suçum ne? Ben ne yapt m? Ben insanlara kendimi nas l anlataca m çaresizli ini çok yaflad m yani. lk kendimizi sorgulad k. Ben de Ben yeri geldi 16 saat görev yapt m, hiçbir flekilde asla ve asla görevimden baflka bir fley yapmad m. Ben bunu hak edecek bir fley yapmad m. Hiç kimseye ayr cal k yapmad m. Her zaman adaletli davrand m, kanuna uygun görev yapt m. Ben niye buraday m diye sorgulad m kendimi. Öyle ac çektim ki Bu ac n n tarifi yok. Size de yazd m ya, ölmek buymufl, yaflarken ölmek buymufl. O demir kap lar n sizin üzerinize kapanmas kadar kötü bir fley yok. O demir parmakl klar hak edecek hiçbir fley yapmad m. (gözyafllar sel gibi ak yor. Biraz ara veriyoruz, sakinleflmesini bekliyoruz.) Devam egedesonsoz.com da...

10 SAYFA 10 Ekim Ümit Yald z zmir deki alg maç nda son durum! AK Parti ve CHP nin zmir özelindeki kap flmas - n izliyoruz aylard r. Hükümetin bir yandan müfettifl soruflturmalar di er yandan polis bask nlar yla flaflk - na çevirdi i CHP li belediyelerin pek ço u etkisiz hale getirilmifl görünüyor. Hareket alanlar daralt - lan belediye bürokratlar havadan hiç eksik olmayan operasyon kokusu/korkusu nedeniyle elleri kollar ba lanm fl flekilde rutin görevlerini bile yapmaktan aciz hale gelmifl durumda. Durumun vahametine karfl n baflta Kocao lu olmak üzere baz baflkanlar n direnifl hatta karfl atak çabalar ise maça k smen de olsa keyif kat yor. AK Parti nin bakanlar zmir kamuoyunu ele geçirmifl durumda. Lafla da de il ha! craatla O tören senin, bu tören benim koflturuyorlar. Projeleri elefltirilse de somut ad mlar atarak yollar - na devam ediyorlar. Her ne kadar halen fiili çal flma bafllamam fl olsa da Sabuncubeli ve Konak Tüneli gibi dev projelerin resmi temel atma törenleri yap ld. zmir-ankara H zl Treni için 14 Aral k ta temel atma töreni yap lacak. zmir- stanbul Otoyol Projesi devam ediyor. Körfez tüp geçidine iliflkin çal flmalar h zlan yor. zmir Körfezi ne ve kentin can damar limana iliflkin düzenleme ve yat r mlar için de dü meye bas lm fl görünüyor. Sonuçta AK Parti hükümeti zmir e en az ndan hak etti ini verme noktas na gelmifl görünüyor. Kentsel dönüflüm noktas nda da fiehircilik Bakanl n n kentin varofllar ndan bafllayarak bir fizibilite çal flmas yapt n da biliyoruz. Sak n bunu bir lütuf olarak görmeyin, ihsanm fl gibi alg lamay n! Sonuçta zmir in ödedi i vergiler ve ald kamu yat r mlar ortada Üçüncü dönemine giren hükümet belki de ilk kez gere ini yap yor. Dedik ya Baflta Kocao lu olmak üzere bu ata a karfl l k verenler var diye Baflkan Kocao lu da yerel yönetimler ölçe inde hat r say l r ifller yap yor, yapmaya çal fl yor. Kentsel dönüflümden, ar tmaya, su yat r mlar ndan, köprülü kavfla a kadar En büyü ü ise zmir Körfezi nin hem içine hem de etraf na yönelik olan Körfez de yüzme hedefi koyan Kocao lu nun kentin kordonunu kent halk yla birlikte düzenleme çal flmalar önümüzdeki 2,5 y l n en büyük görsel projesi bana göre AK Parti hükümetinin ve de CHP li Kocao lu nun ayr ayr hayata geçirdikleri projelerin yan s - ra bir de ortak yürüttükleri ifller var. zmir Körfezi nin rehabilite edilmesi, Gördes Baraj ndan zmir e su getirilmesi ve de dün temeli at - lan Alia a-menderes Projesi nin Torbal ya kadar uzat lmas ifli gibi Yükün a r n çekmesine karfl n ZBAN da ancak yüzde 50 ortakl bulunan Kocao lu, Torbal daki törende gölgede kald ya da b rak ld. Torbal daki törenden bir gün sonra da Kocao lu nun Manisa daki Gördes Baraj n n suyunu zmir e getirmek için yapt ar tma tesislerinin aç l fl vard. Burada da Baflkan Kocao lu gövde gösterisi yapacakt. Ama iki yap n n adeta bir satranç maç n and ran hamleleri burada da su yüzüne ç kt. Baflkan Kocao lu nun toplam bedeli 60 milyon liray bulan ar tma tesisi aç l fl ndan bir gün önce Su ve Orman Bakan Veysel Ero lu sahnedeydi. Arsenik sürecinde de sahneden inmeyen Afyonlu Ero lu, Gördes Baraj n tamamlayarak zmir i susuz b rakmad klar yönünde bir demeç vererek, Kocao lu nun ar tma tesisi aç l fl n asitlemek istiyor gibiydi. Baflkan n ilanlarla duyurdu u aç l fltan bir gün önce Gördes Baraj yla zmir i susuzluktan kurtard k diyen Ero lu, Kocao lu nun flov haz rl n baltalad. Ve de Kocao lu yapt tesisi anlataca aç l flta Ero lu na yan t vererek, bakan n istedi i noktaya geliyordu. Polemik arayan medya, Manisa daki ar tmalar öne ç karaca aç l flta, Kocao lu-ero lu kap flmas na yer verecek, bu arada zmir halk hükümetin de bu süreçte rol oynad gerçe ini bir kez daha kavrayacakt. Öyle de oldu. Henüz isale hatt n n bile bitmedi i, yani suyu tafl - yacak borular n döflenmedi i bir proje üzerinden yap lan siyasi kavgan n kime ne fayda getirece i ise ayr ca manidar tabi ki. Her fley kentteki alg y yönetmek için AK Parti nin yüzde 37 ler seviyesine demir att 12 Haziran seçimlerinden sonra ç lg n projelerle zmir e yüklenen ve kentsel alg y lehine çeviren AK Parti, durumu korumaya çal fl yor. Her hafta farkl bir aç - l fl ya da temel atmayla gündeme gelen Ulaflt rma Bakan Y ld r m öncülü ünde hareket eden AK Parti, rakibinin ataklar na ustaca yan t veriyor. Ne de olsa Baflbakan la birlikte hükümetin tüm üyeleri ustal k dönemine girmifl durumda. Alg yönetimi neden önemli? Ad na alg ya da sa duyu deyin. Siyaset sessiz ço unlu un sesiyle yap l r çünkü. zmir halk CHP deki (en tepeden en dibe kadar) bafl bozuklu un fark nda Bu fark ndal verdi i oylarla da ortaya koymufl durumda zaten. Kimse bana Yüzde 43 mü büyük 37 mi türünden basit, alt bofl bir elefltiri getirmeye kalmas n. Ya da genel seçim genel seçimle de erlendirilir edebiyat yapmas n. Çünkü bir önceki gerçek seçimde (29 Mart 2009) yüzde 56 y görmüfl bir CHP nin 43 e düflmesini, hiçbir zaman yüzde 30 lar n bafl n aflamam fl AK Parti nin 40 e dayanmas n anlatamazs n z. TORBALI TAMAM Ankara var Alia a - Menderes aras nda yolcu tafl yan ZBAN hatt n n uzunlu unu 80 kilometreden 110 kilometreye ç karacak Menderes-Torbal bölümünün temeli törenle at ld Türkiye'deki en uzun flehir içi rayl sistemi olan 80 kilometrelik Alia a-menderes Banliyö Hatt 'n Torbal ilçesine kadar uzatacak bölümün temeli Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, zmir Valisi M. Cahit K raç, CHP'li zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu'nun da kat ld törenle at ld. Tören öncesinde Ak Parti Bornova ve Karfl yaka ilçe baflkanl klar na ait pankartlar n alana getirilmesinden kaynakl gerginlik yafland. lçelerden gelen vatandafllar n taleplerini içeren pankartlar n yan nda Ak Parti logolu pankartlar kald rmak isteyen CHP'li Torbal Belediyesi görevlileri ile Ak Partililer aras nda itiflme oldu. Daha sonra Torbal Belediye Baflkan smail Uygur gelerek pankart kald rmak isteyince, bu sefer Uygur'un da aralar nda bulundu u grup ile Ak Parti'li gençler aras nda arbede yafland. Daha sonra Ak Parti ilçe yöneticileri devreye girdi ve pankartlar baflka tarafa götürülerek gerginlik sona erdirildi. zmir e yak flan budur Törende aç l fl konuflmas yapan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, üzerinde bulunulan demiryolu hatt n n 1.5 as r önce yap ld na dikkat çekerek, "Bunun yan na bugünün teknolojisiyle h zl tren teknolojisiyle çift hatl yeni bir metro hatt n, yeni bir rayl sistemin temellerini at yoruz. flte zmir'e yak flan da budur, Türkiye'ye yak flan da budur. Burada örnek bir iflbirli ini birlikte yafl - yoruz" dedi. ZBAN projesinin bir dönem ç kmaza girdi ini, ancak Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile " zmir'e hizmet laz m, hizmet konu olunca siyaset teferruatt r, yapal m flu ifli" dediklerini ve Alia a'dan Cumaovas 'na kadar hatt n yap m n birlikte gerçeklefltirdiklerini hat rlatt. İmzada son düzlüğe girildi! Ola anüstü l Kongresi için imza kampanyas yürüten muhalif il delegeleri için kritik viraja girildi. 292 imzaya ulaflan imzac lar, yeterli say y bulmak için yo un mesai harcayacak CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r devirmek ve ola anüstü il kongresini toplamak için muhalif il delegelerince bafllat lan imza kampanyas nda son düzlü e girildi. Resmi sürenin 12 Ekim Çarflamba günü dolacak olmas nedeniyle ikna turlar na h z veren imzac il delegelerinin 292 imza say s na ulaflt klar iddia edildi. Cuma günü gizli bir toplant da bir araya gelen baz ilçe belediye baflkanlar nca al nan delegeleri serbest b rakma karar ile rahatlayan muhalif il delegeleri, sürpriz bir sonuç yaflanmamas için önlemler ald. Henüz imza atmayan il delegelerine, k sa mesaj yöntemi ile ikna propagandas yap l rken, ilçe komitelerinin mesai saatleri de uzat ld. mza atmayan delegeler üzerinde yo unlaflt r lan ikna çabalar n n bugün ve yar n da devam edece i, yeterli say ya ulafl lmas halinde, imzalar n Çarflamba günü mesai saati bitimine kadar genel merkeze ulaflt r laca belirtildi. Can Özlü KSK nin stat projesi arapsaçı KSK 100. y l projesi ata a geçti. Çi li deki arazide yap lmas planlanan proje için çal flmalar s k nt l bafllad KOCAO LU DURAK SOLAK Y llarca kendi stadyumunda oynamak için mücadele eden KSK, kuruluflunun 100. y l nda içinde 26 bin kiflilik stadyumun yan s ra spor hastanesi/spor oteli gibi kulübe kal c gelir sa layacak dev bir spor kompleksine sahip olmak için tarihi bir f rsat yakalad. Karfl yaka Kulüp Baflkan Hüseyin Çal flkan baflta olmak üzere spor camias n n tam kadro kat ld proje tan t m toplant s Hilton Oteli nde gerçeklefltirildi. Çi li s n r ndaki 56 bin metrekarelik alan üzerine planlanan Spor Kompleksi projesinin detaylar n aç klayan KSK Baflkan Hüseyin Çal flkan, tüm zmir i bu önemli projenin hayata geçmesi için destek vermeye ça rd. Ancak Diyarbak r eski Kulüp Baflkan Ali hsan Kaya ya ait imar planlar nda spor tesisi olan arazinin bir bölümüne verilecek konut imar na karfl l k ba flla yap - lacak çal flma Büyükflehir Belediyesi nden kabul görmedi. Kocao lu: Suç ifllerler zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, arazinin TOK taraf ndan özel flahsa sat lmas n n bile yanl fl oldu unu ifade etti. Kocao lu, Orada kim mevcut plan n d flar s nda plan yapar ve alan imara açarsa imar mevzuat na göre suç ifller dedi. mar Planlar na konulan stat projeleri ve bu zamana kadar gelinen süreci ayr nt l olarak anlatan Baflkan Kocao lu, Ben, Futbol Federasyonu eski Baflkan Mahmut Özgener, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Devlet Bakan Faruk Naf z Özak n odas nda oturduk. Ben onlara siz ne yaparsan z yap n biz zaten paray veriyoruz dedim. Ard ndan 20 bin mi olsun, yok UEFA standartlar gelsin derken zmir klasi i ile birlikte aflure oldu. Mahmut Özgener de iflti, müdür gitti, bakan ayn bakan de il. Herkes gitti Aziz kald diye konufltu. Solak: Bize dan fl lmad Öte yandan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ise, s n rlar nda kalan projenin kendilerine dan fl lmadan yap ld n söyledi.. Baflkan Solak, Bu proje bizimle paylafl lmad. Hatta proje koordinatörü Ali Erten projenin Çi li s n rlar içinde oldu unu bile kaydetmedi. Bizler Çi lili olarak her zaman Karfl yaka n n arka bahçesi olarak görülüyoruz. Burada Çi li hakl da söz sahibi belediye baflkan olarak bu projeyi bugün ö rendim. Bizlerinde katk s olabilir ama hiç sorulmad. Tüm hukuki yolar arayaca m dedi. fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 56 Müdürü UFUK AKÇA Reklam Müdürü OYA DEM R Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü, Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 9 Ekim 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n S rada

11 SAYFA 11

12 SAYFA 12 EK M 2011 Yolcu say s %85 artt 20 lira karşılığında 24 saat geziyorlar Büyükflehir in tur otobüslerinde adeta bir yolcu patlamas yaflan yor Görsel esteti i ve konforuyla zmir Liman na gemilerle gelen turistlerin büyük be enisini kazanan tur otobüsleri, geride b rakt m z yaz adeta yolcu patlamas yaflad. Geçti imiz y l n Haziran, Temmuz, A ustos aylar nda toplam 11 bin 425 turist tur otobüsleriyle yolculuk yaparken, bu y l n ayn döneminde yap lan yolculuk say s yüzde 85 lik art flla 21 bin 145 oldu. Geçti imiz y l n Haziran ay ndan bugüne kadar ise toplam 66 bin 317 yolculuk gerçeklefltirildi. Günlük bilet uygulamas n n geçerli oldu u otobüslerde, 20 lira karfl l nda sat n al nan bir biletle tüm gün aktarma yapmak mümkün olurken, bu uygulaman n da yolcu say s n art rd görülüyor. Binen yolcular n yar s ndan fazlas aktarmadan faydalan yor. Bu da flu anlama geliyor: Tur otobüslerine binen yolcular kentin merkezi bölgelerinde inerek gezinti ve al flverifl yapt ktan sonra, baflka bir tur otobüsüne biniyor ve limana dönüyor. zmir Büyükflehir Belediyesi nin bu uygulamas kent ekonomisine de hareket getiriyor. 5 dilde tan t m Büyükflehir Belediyesi ZULAfi Atölyesi nde özel olarak dizayn edilerek üretilen 7 adet otobüsün her koltu unda, güzergah üzerindeki tarihi yap lar ve o bölge hakk nda ngilizce, Almanca, spanyolca, talyanca ve Türkçe olarak bilgi veren kulakl kl ses sistemleri bulunuyor. Otobüslerde ayr ca buzdolaplar da var. Kent hakk ndaki bilgileri istedikleri dilden kulakl kla dinleyen turistler, araçta bulunan LCD den tan t m görüntülerini izleme imkan na da sahip oluyor. Otobüsler haftan n yedi günü sefer yap yor. Güzergah üzerindeki her tur, yaklafl k dakika sürüyor. Ayr ca turistik flehir otobüslerinde ücretsiz su ile ya murlu havalarda ücretsiz ya murluk da da t l yor. Otobüs hizmetinden yararlanmak isteyen turistler, 24 saat geçerli olan biletleri 20 lira karfl l nda al yor. Bütün ihtiyaçları sıcacık bir yuva Anneleri ölünce sokakta tek bafl na kalan 4 minik yavru köpe e zmir Büyükflehir Belediyesi sahip ç kt. Sasal Sanayi Sitesi?nden gelen ihbar üzerine yavrular n annesiz kald n ö renerek harekete geçen zmir Büyükflehir Belediyesi ekipleri, yaklafl k 3 ayl k olan 4 minik yavruyu, zmir Büyükflehir Belediyesi nin Ifl kkent teki köpek bak m evine getirdi. Annelerinden ayr lman n flokuyla zor durumda kalan sevimli köpekler, ilk önce genel sa l k ve paraziter kontrolden geçirilerek kar nlar doyuruldu. Sa l k durumlar iyi olan ve sokakta tek bafllar na kalmaktan kurtar larak güvenli bir ortama kavuflturulan minik yavrular n bar nakta bak mlar sürüyor. zmir Büyükflehir Belediyesi Ifl kkent Köpek Bak mevi Veteriner Hekimi Atakan fiener, minik yavrular n sa l k durumlar n n iyi oldu unu ve yeme-içme düzenlerinin sa l kl bir flekilde sürdü ünü belirterek, Bar naktaki di er köpekler gibi onlar da sahiplendirip s cak bir yuvaya kavuflmalar n sa layaca z fleklinde konufltu.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı