İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR"

Transkript

1 SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak yürütülecek bir çal flmayla Türkiye de bir ilke daha imza at yor. Konakl lar, ücretsiz olarak edinecekleri Konkart sayesinde elektrik, su ar zas n giderebilecek; k r lan pencere camlar n takt rabilecek; çilingir ça - rabilecek; telefonla t bbi dan flmanl k hizmeti alabilecek, acil durumlarda ambulans ça rabilecek. 7 de Başkan Hakan Tartan a sevgi seli! Sayfa 6 da İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de 40 Kr. EK M 2011 KSK nın stat projesi arapsaçına döndü Karfl yaka Spor Kulübü 100. y l projesi s k nt larla ata a geçti Ç L s n rlar nda bulunan arazinin büyük bölümünde yap lmas planlanan proje için çal flmalar bafllat ld. Diyarbak r eski Kulüp Baflkan Ali hsan Kaya ya ait imar planlar nda spor tesisi olan arazinin bir bölümüne verilecek konut imar na karfl l k ba flla yap lacak çal flma Büyükflehir Belediyesi nden kabul görmedi. 10 da DEV YATIRIMLAR Haftasonunda zmir için hayati önem tafl yan iki yat r m n aç l fl vard. Önce ZBAN Menderes -Torbal hatt n n 30 kilometrelik bölümünün temeli at ld, ard ndan da Manisa Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi nin aç l fl yap ld GÖRDES Baraj suyunu ar tarak kente veren Manisa daki Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi nin aç l fl, törenle gerçekleflti. Baflkan Kocao lu, 100 kilometre mesafeden Gördes in suyunu zmir e bir an önce verebilmek için 16.5 milyon kaynak yaratt k diye konufltu. 3 te 1 AL A A ile Menderes aras nda rayl sistemle yolcu tafl yan ZBAN hatt n n uzunlu unu 80 kilometreden 110 kilometreye ç karacak Torbal bölümünün temeli törenle at ld. Bakan Y ld r m, Ankara- zmir H zl Tren Projesi ihalesinin de 14 Aral k'ta yap laca- n aç klad. 10 da Sar k z çme Suyu Tesisi 2 Menderes-Torbal Hatt AASSM de açılışı Say yaptı ZM R Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kentin kültür- sanat yaflam na kazand r lan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, sezonuna Faz l Say n unutulmaz konseriyle merhaba dedi. 2 de Keskin: Yaşarken ölmek buymuş BÜYÜKflEH R E yap lan operasyon sonras göz alt na al nan, 5 May s ta tutuklan p 5 ay n Bergama Cezaevi nde geçiren Selen Bebe in annesi Serpil Keskin, yaflad klar n gözyafllar yla paylaflt. Keskin, cezaevi günlerini Gönül Soyo ul a anlatt. 9 da Yeni vagonlar yola çıktı bile ÜÇYOL-Üçkuyular ve Bornova metro hatlar ndaki inflaat çal flmalar nda sona yaklafl l rken, kullan lacak yeni vagonlar n üretimi de Çin de devam ediyor. 4 te Vitrindeki eczac ve eczane Semiha Paçac 4 te zmir deki alg maç nda son durum! Ümit Yald z 10 da İmzada son düzlüğe girildi! mza kampanyas yürüten muhalif il delegeleri için kritik viraja girildi OLA ANÜSTÜ il kongresini toplamak için muhalif il delegelerince bafllat lan imza kampanyas nda son düzlü e girildi. Resmi sürenin 12 Ekim de dolacak olmas nedeniyle ikna turlar na h z veren imzac il delegelerinin 292 imza say s na ulaflt klar iddia edildi. MZA kampanyas sürecinde so ukkanl l n koruyan il yönetimi ise ola anüstü il kongresi endiflesi tafl mazken, genel merkezden gelen imza toplansa da kongre olmayabilir deste i de l Baflkan Bay r n elini güçlendirdi. 10 da Kıskandıran projeye başlandı İzmirliyiz! Balık yeriz! KONAK Belediyesi taraf ndan düzenlenen, çocuklar n gelifliminde bal n etkisinin ve do ru bal k piflirmenin anlat ld, Bal k Festivali ne halk n ilgisi ve kat l m yo un oldu. 5 te Balkanlılar İzmir de buluştu ZM R Büyükflehir Belediyesi, Balkanl lar Halk Danslar Festivali nin 7.sini 7-12 Ekim 2011 tarihleri aras nda düzenliyor. 2 de Kocao lu, ünlü arkeolog Ekrem Akurgal n ad n n verilece i park n benzerlerinin baflka noktalarda da kurulaca n müjdeledi BÜYÜKfiEH R Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun geçti imiz ay aç klad, 2014 Mart na kadar gerçeklefltirilecek proje ve yat r mlardan birinin daha temeli at ld. Bayrakl n n denize hakim noktas nda kurulacak ve Hocalar n hocas olarak bilinen, Smyrna antik kentini ortaya ç - karan ünlü arkeolog Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal n ad verilen yaflam park n n yap m na törenle baflland. 4 te Tek ihtiyaçları sıcak bir yuva ANNELER ölünce sokakta tek bafl na kalan 4 minik yavru köpe e zmir Büyükflehir Belediyesi sahip ç kt.veteriner Hekim Atakan fiener, minik yavrular n sa l k durumlar n n iyi oldu unu belirtti. 12 de Yolcu sayısı yüzde 85 arttı ZM R Büyükflehir Belediyesi nin turizme hizmet vermesi için özel olarak tasarlayarak üretti i tur otobüsleri, kentin turistik sembolleri aras na girmeyi baflard. 12 de

2 SAYFA 02 Ekim Balkanl lar Izmir de bulufltu 7. Balkanl lar Halk Danslar Festivali, 7 Ekim 2011 Cuma günü Cumhuriyet Meydan nda saat da aç l fl seremonisi ve zmir Büyükflehir Belediyesi Halk Danslar Toplulu u nun gösterisi ile bafllad. zmir Büyükflehir Belediyesi, Atatürk ün miras olan Balkanl lar Halk Danslar Festivali ni 7. kez düzenliyor. 11 ülkeden yüzlerce konu un kat ld festival, 7-12 Ekim 2011 tarihlerinde gerçeklefliyor zmir Büyükflehir Belediyesi, ilki 1935 y l nda gerçeklefltirilen Balkanl lar Halk Danslar Festivali nin 7.sini 7-12 Ekim 2011 tarihleri aras nda düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün talimat yla 1935 ve 1936 y llar nda stanbul Beylerbeyi Saray nda bafllayan Balkanl lar Halk Danslar Festivali, sonraki y llarda kesintiye u ram fl, daha sonra ise zmir Büyükflehir Belediyesi nin çabalar yla yeniden hayat bulmufltu. Büyükflehir Belediyesi, bu y l da çok renkli görüntülere sahne olacak festival kapsam nda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, H rvatistan, Karada, Kosova, Makedonya, Romanya, S rbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 11 Balkan ülkesinden yüzlerce konu u a rl yor. Muhteflem bir gösteriyle aç ld 7. Balkanl lar Halk Danslar Festivali, 7 Ekim 2011 Cuma günü Cumhuriyet Meydan nda saat da aç l fl seremonisi ve zmir Büyükflehir Belediyesi Halk Danslar Toplulu u nun gösterisi ile bafllad. Seremoni ve çelenk sunma töreninin ard ndan, Büyükflehir Belediyesi Bando Tak - m n n eflli inde tüm ülke dansç lar n n kat l m yla Konak Meydan na do ru kortej yürüyüflü gerçeklefltirildi. Saat de Konak Meydan ndaki program çerçevesinde ise kat l mc ülkeler kendi halk danslar ndan örnekler sundular. Ayn günün akflam nda saat de, Kültürpark Atatürk Aç khava Tiyatrosu nda Muammer Ketencio lu halka aç k, ücretsiz bir konser verdi. Konuk ülkelerin kentin çeflitli noktalar nda birbirinden güzel danslar sergileyece i festivalin kapan fl ise 12 Ekim 2011 Çarflamba günü Kültürpark Atatürk Aç khava Tiyatrosu ndaki Havva Karakafl konseri ile yap lacak. Ücretsiz konserin bafllama saati Balkanl lar Halk Danslar Festivali program kapsam nda, halk danslar ekipleri zmirlilere bir çok gösteri sunacak. AASSM de açılışı Fazıl Say yaptı zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kentin kültür- sanat yaflam na kazand r lan merkez, sezonuna Say konseriyle merhaba dedi Dünyaca ünlü piyanistin konserini izleyenler aras nda, Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile efli Dr. Türkegül Kocao lu da vard. zmirli müzikseverlerin büyük ilgi gösterdi i konserde müthifl bir performans sergileyen Faz l Say, finaldeki bitmeyen alk fllar nedeniyle defalarca sahneye dönmek durumunda kald. Baflkan Aziz Kocao lu, gecenin sonunda sanatç ya çiçek sunarak zmirliler ad na teflekkürlerini dile getirdi y l n n Aral k ay nda Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kent yaflam na kazand r lan ve teknik özellikleriyle Türkiye nin en nitelikli sanat merkezlerinin bafl nda gelen Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yeni sezonda da ev sahipli i yapaca etkinliklerle zmirliler in çekim merkezi olmaya devam edecek.

3 SAYFA 03 Ekim Izmir Sar k z n suyunu içecek Gördes Baraj suyunu ar tarak kente veren Manisa daki Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi nin aç l fl, törenle yap ld. Baflkan Kocao lu, Gördes in suyunu verebilmek için 16.5 milyon kaynak yaratt k dedi zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 16.5 milyon liral k yat r mla kurulan ve Gördes Baraj suyunu ar - tarak kente verilmesini sa layan Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi, törenle hizmete aç ld. Manisa n n Saruhanl ilçesi Nuriye beldesindeki aç l fla, Manisa Valisi Halil brahim Daflözü, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Nuriye Beldesi Belediye Baflkan Hasan Karapehlivan n yan s ra Lütfiye köyü sakinleri kat ld. Aç l fl töreninde konuflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Büyükşehir Belediyesi nden 60 milyon liralık yatırım 114 kilometrelik Gördes Baraj isale hatt tamamland nda, barajdan gelen sular, yine ZSU nun Bornova Belkahve yak nlar nda yapaca Kavakl dere çme Suyu Ar tma Tesisi nde ifllemden geçirilecek. Böylelikle bu tesis, Manisa Lütfiye deki tesis ile birlikte dengeli bir flekilde, ihtiyaca dayal olarak iflletmede tutulacak. Günde 362 bin metreküp ar tma kapasitesine sahip olacak ar tma tesisinin projelerini tamamlama aflamas na getiren ZSU, bu y l ar tma alan n n kamulaflt rmas - na da bafllayacak. zmir Büyükflehir Belediyesi, uygulama projeleri için yaklafl k 1 milyon, Kavakl - dere Ar tma Tesisi nin kamulaflt rmalar için 1.5 milyon, ar tma tesisinin yap m için 40 milyon ve Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi için 16.5 milyon lira olmak üzere, Gördes Baraj için kendi bütçesinden 60 milyon liral k yat r m yapm fl olacak. İzmir i asla susuzluğa mahkum etmedik Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, zmir in 2040 y l na kadar olan içme suyu sorununun çözüldü- ünü söyledi. Gördes Baraj n normalde 2012 y l nda tamamlamay planlad klar n hat rlatan Ero lu, zmir ilinin 2007 y l nda yaflad içme suyu problemi ve Büyükflehir Belediyesi'nin kuyular ndaki sularda arsenik miktar n n yüksek ç kmas üzerine y ld r m harekât bafllatarak, 450 milyon liraya mal olan baraj süresinden önce tamamlad klar n ifade etti. Bakan Ero lu konuyla ilgili aç klamas nda flöyle dedi: ''Gördes Baraj ndan zmir e su götürecek olan isale hatt n n zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lmas gerekiyordu. Fakat belediyenin ifli geciktirmesinden dolay Say n Baflbakan - m z, 40 kilometre uzunlu unda ve 2 metre çap ndaki dev isale hatt n n yap m için bize talimat verdi. 100 milyon liraya mal olan 40 km uzunlu unda ve 2 m çap ndaki dev isale hatt ile Gördes Baraj ndan zmir e bafllang çta y lda 59.5 milyon m3 içme suyu, bir baflka ifadeyle 800 bin kifliye ilave su temin ettik. fiehre verilen su miktar nda yüzde 30 nispetinde art fl sa lad k. Kapasitenin y ll k 107 milyon m3 e yükseltildi inde 1 milyon 500 bin kiflinin su ihtiyac karfl - lanabilecektir. Neticede, söz verdi imiz gibi zmir imizi susuzlu a mahkum etmedik. Arıtma Tesisi ni açtı Eroğlu na yanıt verdi Kocao lu, söz konusu tesis sayesinde Tahtal Baraj ndan sonra zmir e içme suyu sa layacak en büyük yüzeysel su kayna olan Gördes Baraj ndan kente y lda 47 milyon metreküp ilave su verilece ini belirtti. Bu projenin Büyükflehir Belediyesi ile DS nin ortak çal flmas oldu unun alt n çizen Baflkan Kocao lu, ZSU, DS nin isale hatt, ar tma tesisi ve pompa istasyonu inflaatlar yla birlikte ancak 2014 y l nda tamamlamay planlad Gördes Baraj ndan kente bu tarihten 3 y l önce su verilebilmesi amac yla harekete geçti milyon liral k yat r mla Manisa n n Nuriye beldesindeki bu tesisi, Sar k z çme Suyu Ar tma Tesisi kurdu ve iflletmeye ald. Su kalitesi ile ilgili testlerin tamamlanmas n n ard ndan Gördes Baraj n n suyu zmir e verilmeye baflland diye konufltu. Bugüne kadar bu tür yat r mlar n DS taraf ndan yap l p belediyelere devredildi ine dikkat çeken Baflkan Kocao lu, zmir in su problemini halletmek için 60 milyon kaynak yaratt klar n ve projenin maliyetinin yar s n üstlendiklerini aç klad. Baflkan Kocao lu flöyle devam etti: Biz yapmad m z ifli üstlenmiyoruz. Hizmette siyasetin yeri yoktur ama zmir Büyükflehir Belediyesi de böyle bir projeyi gerçeklefltirdiyse, kentinden 100 kilometre uzaktaki suyu getirmek için böyle bir çal flma yapt ysa, burada hiçbir siyasi bayrak açmadan, herkesi davet ederek mütevazi bir törenle zmir e suyu nereden getirdi inin anlatmas n da do al karfl lamak gerekir. Önemli olan bir ifl yapmakt r; vatandafla, ülkeye hizmet etmektir. Bunu kim yaparsa sonuna kadar alk fllar z. Aç l fl töreninde konuflan Baflkan Kocao lu, ar tma tesisinde yaflanan süreci anlatt. Kocao lu, süreci anlatmay flu cümlelerle tamamlad : Aradan zaman geçti ve biz bu arada ar tmay bitirdik. Nisan ay ndan itibaren zmir'e su vermeye bafllad k. Araya seçim girdi. zmir'e nereden suyun geldi inden zmir'deki birçok kiflinin bile haberi yok. zmir'in suyunu nereden kaç kilometre uzaktan getirdi imizi göstermek için bu aç l fl yapal m istedik. Biz burada zmir'in su sorununu halletmek için yaklafl k milyon liral k belediyeden bir kaynak ay rarak 2 tane ar tma yaparak suyun biran evvel zmir'e gelmesini ve bu projenin yaklafl k yar s n n maliyetini üstlenmesini taahhüt ettik. Bunu niye anlat yorum?. Dün say n Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay ile birlikte belediye ve TCDD'nin ortaklafla yapt Torbal Tren Hatt Projesi'nin temel atma törenindeydik. Say n Bakan Ero lu da ordan buraya gelece imizi duymufl ve serzeniflte bulunmufl. Biz yapmad m z ifli üstlenecek de iliz. Bu karar vermesinde sizlerin huzurunda herkese teflekkür edecektik. Ero lu'nun sözlerine cevap veren Kocao lu, Hizmette siyaset yoktur. Burada hiçbir siyasi bayrak açmadan baflta valillerimizi halk m z ça rarak mütevazi törenle zmir'e suyu nereden getirdi imizi anlatmakta ne tür mahsur oldu unu anlam fl ve alg layabilmifl de ilim. Biz yine de zmir'e su getirilmesine katk da bulundu u için Veysel Ero lu ve tüm DS personeline ve yüklenici firmaya sonsuz teflekkür ediyoruz. Önemli olan bir eser kazand rmakt r. Önemli olan ifl yapmakt r dedi. Fatih Yapar

4 SAYFA 4 Ekim BAYRAKLI Yaflam Vitrindeki eczac ve eczane Ben geldim yine Çok heyecanl y m. Çünkü paylaflmak istedi im, dertlendi im konular m var. Hangisini önce yazaca m bilmiyorum henüz. Ak fl na b rakmak istiyorum. Bugün olmasa da, (bir gün) hepsini yazmay planl yorum. Konu bafll klar m ufak ufak vereyim isterseniz... - Biz eczane eczac lar n n ve eczanemizin karfl dan görünüflü acaba nas l? Nas l olmal? - Biz eczac lar solu u bir dilekçe ile niye SGK da al r z? - Eczac, eczac n n yan nda durur mu? - Eczac lar eczanelerinden ne bekliyor? Bunun için ne yap yor? - Eczac Odalar gerçekten eczac n n yan nda m? Yetkileri yeterli mi? Eczac lar odalar ndan memnun mu? - Bizler "özelefltiri" yapmaktan kaç yor muyuz? Niye? - Eczac soruflturmalar nda neler do ru, neler yanl fl? Suistimal var m, yok mu? Akl mdan h zl ca bunlar geçti. Bütün yazd klar m kimseye özel de il, genel ve bende sorumluyum" diyerek bafllamak istiyorum. Ve cümlelerimde de "biz" demeyi tercih ediyorum. Baz lar na göre yaz lar m, biraz patavats zca, biraz dobra, biraz fazla elefltirel, biraz do ru, biraz beklenmeyen, belki biraz yanl fl... (Yani benim bireysel düflüncelerimdeki farkl l klar m ya da baz lar nca yanl fllar m diyelim...) Kabul Hepsi kabul Belki duymak istemediklerimiz, belki "sadece içimizde konuflulsun" dediklerimiz, belki de zorunlu olup yapmad klar m z... Bence kesin zorunluluklar m z ya, neyse... Ben baz lar nca suçlu olay m. Az c k t rst m m ne? Yumuflatay m, üstüme alay m dedim Kabul, her fley kabul ))): Bendensiniz V TR NDEK ECZACI VE ECZANE nas l olmal? Çok doluyum yazacaklar mda... Dayanam yorum gördüklerime, duyduklar ma diyebilirim. - Kalkt gibi eczanesine gelmifl, saça bir topuz veya saç sakal birbirine kar flm fl, gözler flifl, ne bulduysa s rt nda, apar topar eczanede solu u alm fl, ifline sayg s z, bir kar fl surat, (varsa) evdeki kötü durumun, eczanedeki yard mc personele ve hastaya yans t ld bariz bir ortam. - Ya da sanki zorla getirtilmifl, o bölgenin tek eczac s, herkes ona muhtaç gibi estirilen bir hava... Ve ya, büyük da lar ben yaratt m, otururum masamda, ne selam ne sabah, eczac y m ya, al r m çay m, kahvemi, ço u yerde (yasak olan) sigaram, ilaç sat fl temsilcileriyle kahkahalar, pastalar, internette sörfler, yerinden kalkmaya bin bir kaprisler Gitsem mi, gitmesem mi diye düflünüp, zorla gelmifl bir eczac yani Hasta psikolojisi ise; - Sabahtan beri sa l k oca nda veya hastanede, zorunlu s ra beklemifl, kuca nda çocuklusu, yafll s, kronik hastas, ne derseniz deyin buraya - Sonras ; otobüs, dolmufl, yaya, arabal, bu k s mda da çeflide müsait hasta profili Gelinen son nokta neresi? Eczane... Seçerek, bilerek geliyor bize - Eee Dolay s yla istekleri, beklentileri var. Buraya nokta koyuyorum. Dahas ; Y llard r boyas yap lmam fl, her fley eski, duvarlarda s - vas görünen, do ru düzgün oturma yeri olmayan, ilaçlar bir kar fl toz içinde, raflar yok gibi, eskimifl, pasl pasl, eczane- eczac ismi yazmayan, ilaçlar n yar s olmayan, takipsizlikten dolay getirtiriz, akflama ilac n gel al, bugün git yar n gel, hiç çal flmak istemiyorum, açmay n beni diyen bir eczane Tam tabiriyse bu, aç lay m m bugün, aç lmayay m m diye düflünen, sahibinden dolay kendinden utanan bir eczane? - fiimdi de müflteriyim ve bak yorum vitrine; Ben seçiyorum, ayaklar mla gidiyorum, zaten hastay m, as k suratl, kendinden bezmifl, benden beter bir eczac ile moralimi iyice bozaca ma, ne sorsam bin bir naz ile cevaplayan, ilac da yok satan, dökülen bir eczane ile u raflaca ma, içimi daha da daraltaca ma, pafla keyfim bilir, her yer eczane..! P r l p r l, güler yüzlü, ilgili, ilac m beklerken çay m içti im, çeflidi bol, gözümün gönlümün aç ld, ferah bir eczane istiyorum diyor. fiimdi de ben, eczac olarak yorumluyorum. Yani en çok tepki alaca m k sm n yaz yorum. - Hasta kesinlikle hakl. Hizmet sektörüyüz ve tercih edileniz... "Kendi içimizde halledelim, halka aç k bir gazetede bunlar anlatmas n" diyen arkadafllar ma ra men, srarla herkese sesleniyorum. Lütfen ilgilenilmedi iniz eczaneye gitmeyiniz, temiz olmayan eczaneden al flverifl yapmay - n z, sürekli demoralize durumlardan uzaklafl n z, eczac s sürekli olmayan eczaneye gitmeyiniz, sorular n z istedi iniz kadar s k ve rahatça sorabilirsiniz, bu "biz" eczac lar n temel görevidir. Ayr ca, bizim Türk halk m z (ço unlu u) özel durumlar bilir, anlar, sevdi ini hemen harcamaz, al flkanl klar ndan da çabuk vazgeçmez. Bundan da eminim. stisna-i durumlar varsa da, bu durum genel kaideyi bozmaz diye ekler. Biz eczac lara ekliyorum; SGK bir tuflla reçete secereni ç kart yor, SGK bir tuflla senin bile bilmedi in akrabalar n bulabilir, SGK bir tuflla raf nda olmayan ilac n ç kart r, bu yokun der, finans bol kurumlar bir tuflla pat r pat r eczane üretir. Ve sen, hala gölgenden kork Emi fiimdi de bunlar yaz yorum diye fellik fellik elinde dilekçenle kurumlara kofl. Beni flikayet et. Hiç iflin yok ya Çal flmak istemiyorsan, sana zor geliyorsa eczane eczac l ( ki gerçekten zor) açma o zaman. Layik yle yapabilecek arkadafllar m yaps n bu ifli diyorum. Baz eczac arkadafllar m da, kendi yapt klar nayapmad klar na bakmaz, empati yapmaz, özelefltiri diye bir kelimeyi kabul etmez, raf çeflidini korumaz, elini hiçbir tafl n alt na koymaz, sonra da " Eee... Ne zamand r buraday m, ifller hala düzelmedi der durur. Sonra da mutlaka bir suçlu bulur ve o suçlu da en yak n ndaki eczanedir. Y llar n eme i, çal flma flekli, itinas, ilgisi, hizmeti, vs. bakmadan der ki: Daha dün açt ama ile bafllayan serzenifller, kötülemeler veya y llar n iyi hizmetini görmezden gelip "bu iflte bir ifl var, herkes niye oraya gidiyor" der ve patlat r SGK, Sa l k Müdürlü üne, Eczac Odas na dilekçeyi. Bu olmaz Hepimiz önce kendimize bakal m, niye olmuyor-u sorgulayal m, yine olmuyorsa, eczac - eczac dayan flmas n deneyelim. Soral m, o nas l yap yor diye bakal m, gidip bir çay n içelim, yard m isteyelim, öldürmez ya... Çevremizdeki k eczac larla iliflkimizi koruyal m. Ya da ne kadar iyi-kötü oldu unu bir biz bilelim. Hastalar m zla as l bu konuyu paylaflmayal m derken, çok yak nda; ECZANE fi KAYETLER NDEK BAZI GERÇEKLER (B ZCE) NELERD R? ile dönmek üzere hoflçakal n Park n n temeli at ld Baflkan Kocao lu, Bayrakl (eski Smyrna) antik kentini ortaya ç karan ünlü arkeolog Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal n ad n n verilece i park n benzerlerinin kentin baflka noktalar nda da kurulaca n müjdeledi Ekrem Akurgal kimdir? Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, 1911 y l nda Hayfa yak nlar ndaki bir köyde do du de stanbul Erkek Lisesi ni bitirdi. Devlet s nav - n kazanarak Almanya da arkeoloji ö renimi gördü y l nda Soyad Kanunu ç k nca, babas n n iste i üzerine, bir Sümer kral n n ad olan ve Sümerce de Büyük ülkenin babas anlam na gelen Akurgal soyad n ald y l nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesinde ordinaryüs profesör oldu. Ege de Foça (Phokaia), Çandarl (Pitane), Çeflme Ild r Erytrai ve Bayrakl (eski Smyrna) antik kentlerini ortaya ç kard. Eski Yunan, Hitit Hatti ve eski Anadolu uygarl klar üzerine çeflitli dillerde say s z eseri yay nland. Hocalar n Hocas ünvan yla an lan Akurgal, 2002 y l nda zmir de vefat etti. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun geçti imiz ay aç klad, 2014 Mart na kadar gerçeklefltirilecek proje ve yat r mlardan birinin daha temeli at ld. Bayrakl n n denize hakim noktas nda kurulacak ve Hocalar n hocas olarak bilinen, Smyrna antik kentini ortaya ç karan ünlü arkeolog Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal n ad verilen yaflam park n n yap m na törenle baflland. Törene zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra, zmir Milletvekili Mustafa Moro lu, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, Torbal Belediye Baflkan smail Uygur ve merhum Ekrem Akurgal n efli Meral Akurgal da kat ld. Son iki hafta içinde toplam yat r m tutarlar 60 milyon liray bulan Evka 5 Köprülü Kavfla ile Özdere ve Do anbey-ürkmez ar tmalar n n temellerini atan, Gümüldür deki tfaiye ve ZSU hizmet binalar n n aç l fl kurdelesini kesen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Ekrem Akurgal Yaflam Park n n temel atma töreninde kalabal k bir vatandafl toplulu una seslendi. Baflkan Kocao lu, ikinci hizmet döneminde kentin çeperinde oturan insanlar n muhitinden kopmadan sosyalleflebilece i spor, yürüyüfl, piknik yapabilece i, ayn zamanda bütün sosyal ihtiyaçlar n karfl layabilece i alanlar planlad klar n belirterek, Ekrem Akurgal Yaflam Park n n bunlardan ilki oldu unu söyledi. 360 günde tamamlanacak Büyükflehir Belediyesi, Cengizhan Mahallesi ndeki toplam 90 dönümlük bir alanda oluflturulacak dev tesisin projesini haz rlay p alan n yürüyüfl yollar na ait altyap çal flmalar n tamamlad. 4 milyon liraya mal olacak Ekrem Akurgal Yaflam Park, 360 günde tamamlanacak. Belediyenin beldelerde uygulad ve çok be enilen çok amaçl salon projesi, ilk kez Bayrakl da, bu proje ile yaflama geçirilecek. Yeni vagonlar yola çıktı zmir Büyükflehir Belediyesi için Çin de üretilen yeni metro vagonlar n n ilk partisi yola ç kt Üçyol-Üçkuyular ve Bornova metro hatlar ndaki inflaat çal flmalar nda sona yaklafl l rken, zmir Büyükflehir Belediyesi nin geniflleyen metro sisteminde kullanaca yeni vagonlar n üretimi de Çin de devam ediyor. Üretilecek 8 tren setinden ilki fiangay Liman ndan gemiye yüklenmek üzere Zhuzhou kentindeki fabrikadan TIR larla yola ç kt. 4 vagondan oluflan tren setinin 26 Ekim de zmir Liman nda olmas bekleniyor. Toplam 32 vagonun tamam, gelecek Nisan ay na kadar teslim al nm fl olacak. Yeni araçlarla zmir Metrosu ndaki vagon say s 45 ten 77 ye ç kacak. Çinli CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co. Ltd firmas ile sözleflme imzalanmas n n ard ndan bafllayan üretim süreci büyük ölçüde tamamland. ç ve d fl dizaynlar merkezi Almanya da bulunan Tricon firmas taraf ndan tasarlanan vagonlar n imalat süreci zmir Metro A.fi. nin denetimi alt nda gerçekleflti. zmir den giden teknik personel kalite ve imalat gözlemcisi olarak üretim aflamas n denetlemek ve flartnameye uygunlu u kontrol etmek için uzun süre bu ülkede kald. Ayr ca 20 kiflilik bir teknik personel grubu, Çin in Zhuzhou kentindeki fabrikaya giderek yeni araçlarla ilgili 2 haftal k iflletme, bak m ve onar m e itimi ald. zmir e gelecek toplam 32 vagonun 16 s MD yani sürücü kabinli tip olacak. Tamam klimal olan vagonlar, geliflmifl teknik özellikler bar nd r yor. zmir in yeni vagonlar ; mevcut metro sistemi ile yap m devam eden Üçyol-Üçkuyular ve Ege Üniversitesi-Evka 3 hatlar nda kullan lacak.

5 SAYFA 5 Ekim BIZ IZMIRLIYIZ! BALIK YERIZ DEVAJANS sponsorlu unda Konak Belediyesi taraf ndan düzenlenen, çocuklar n gelifliminde bal n etkisinin ve do ru bal k piflirmenin anlat ld Bal k Festivali ne, halk n ilgisi ve kat l m yo un oldu Festivalde gün boyu çocuklar için kurulan oyun parklar nda e lenen ve boyama yapan çocuklar, yapay havuzda bal k tutmay da ö rendiler. Bal k Festivali ne CHP zmir Milletvekili Erdal Aksünger, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, zmir Hilton Genel Müdürü Todori Kalamis ve Milli E itim Müdür Yard mc s ve Denizcilik E itimi veren baz e itim kurumlar n n temsilcileri ile vatandafllar kat ld. Aç l fl konuflmas n yapan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, festival kapsam nda çocuklara sadece sa l kl beslenmelerinin de il, ayr ca sa l kl yemek kültürüne ve çevrelerindeki temizlik konusunu da dikkatlerinin çekildi ini belirtti. Denizlerimizle ilgili ve denizden daha fazla yararlanma yolundaki ad mlar atmaya bafllad klar n ve gerçeklefltirdikleri kampanya ile yaz tatilinde befl bin çocu un deniz ile bulufltu unu hat rlatan Baflkan Tartan flunlar söyledi: Çocuklar n yüzde 70 inin denize ilk defa gitti ine tan k olduk. O çocuklar denize hocalar m z eflli inde götürdük; onlara yüzme ö rettiler, tatil yapt lar. Bu ayn zamanda toplumsal huzurumuz için de gerekli. Birbirimizin içinde yaflad bir çat flman n ortadan kalkmas için de önemli. Kent kültürü bu gibi de erleri paylaflarak gelifltirilebiliyor. Rutin hizmetlerimizin d fl nda en çok buna özen gösteriyoruz. Gerçekten deniz bir nimet. Varl yla, yemek kültürüyle ve yaflatt do al ortam nedeniyle bir nimet. Bu nimeti de daha iyi korumak gelecek kuflaklara en bu günkü kadar sunabilmek de bizim görevimiz. Denizlerimiz daha temiz olmal.çevremiz daha sa l kl olmal. Bunun için de el birli iyle hareket etmeliyiz. Deniz ve deniz ürünlerinin tan t m afifllerinin as ld Alsancak Dominik Caddesi?nde düzenlenen festivalde deniz ürünlerini çocuklara da tan Baflkan Tartan, denizlerin korunmas gerekti ine vurgu yaparak, okullarda bu y l uygulanmaya bafllayan fast-food yiyeceklerin yasaklanmas n n do ru bir uygulama oldu unu söyledi. Tartan burada çocuklar n do ru beslenmeleri için gerekli bilgileri alabileceklerini ifade etti. Festivalde çocuklar n do ru beslenmeleri için gerekli tüm bilgiler anlat ld Kızlarağası nda Alman turistlerin dibek kahve keyfi Ateflte piflen, buram buram kokan Türk Kahvesi nin muhteflem lezzeti Kemeralt s n rlar n çoktan aflt Konak Belediyesi nin ç kartt Fincanda Kahve kitapç n gören ve tatmak için Tarihi Kemeralt nda buluna Kahveciler Soka?n tercih eden Alman turistler, ilk kez Türk Kahvesi tatt klar n ve çok be endiklerini söylediler. Almanya da yaflayan ama y l n dört ay n Ürkmez?deki yazl nda geçiren Necla meri, her y l Alman arkadafllar n yazl na davet etti ini, onlara zmir in güzelliklerini gösterdi ini belirterek, Arkadafllar m Türkiye yi ve Türk yemeklerini çok be eniyorlar. Bizim kültürümüzü, zmir i tan tmak için her y l bir - iki haftal na arkadafllar m davet ediyorum. Gönüllü turizm elçili i yap yorum bir bak ma. Konak Belediyesi nin haz rlad kitapç gören arkadafllar m fincanda piflen Türk Kahvesi?ni tatmak istediler. Böyle bir lezzeti ilk kez denediler ve muhteflem buldular. Seneye yine gelmek istiyorlar diye konufltu. Her fley zmir için Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Kemeralt n n turistler için çok önemli bir merkez oldu unu söyleyerek, zmir in ateflte piflen dibek kahvesi giderek s n rlar afl yor ve insanlar farkl bir lezzette Türk Kahvesi ni tad yorlar. zmir in ve de erlerinin tan t m nda gönüllü olarak gayret gösteren vatandafllar m za da teflekkür ederim. Atalar m z n da dedi i gibi Bir elin nesi var, iki elin sesi var El ele verip zmir e katk sa lamaya devam etmeliyiz dedi. Sevimli dostlarımıza Başkan dan özel ilgi Konak Belediyesi Veteriner Hizmetleri Merkezi nde hayvan tedavi rekoru k r yor. Tüm zmir in hayvan tedavisini omuzlayan Konak Belediyesi, sevimli dostlar n ihtiyaçlar için projeler gelifltiriyor. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da Dünya Hayvanlar Koruma Günü nün d fl nda da sevimli dostlar n ihtiyaçlar n karfl lad klar n belirterek Gönüllüler taraf ndan Menderes te kurulan fiopen Gazi Hayvan Bar na na y l boyunca kuru mama deste i veriyoruz. Ayr ca bar nakta yaflayan tüm hayvanlar n tedavilerini üstlendik dedi. Parklara kedi evi ve onlar n aç susuz kalmamalar için mama duraklar yerlefltirdiklerini ifade eden Baflkan Tartan, Veteriner Hizmetleri Merke- zi nin ça dafl standartlara uygun olarak poliklinik, gözetim ve bak m üniteleriyle hayvan sevenlerin u rak yeri haline geldi ini hat rlatt. Ücretsiz da t lan d flk torbalar yla evcil hayvan sahiplerini de duyarl olmaya davet ettiklerini belirten Tartan flöyle konufltu: Sahipli ev hayvanlar na yönelik olarak, baflta kuduz ve di er salg n hayvan hastal klar olmak üzere her türlü hastal a karfl afl lar yap l yor. Kay tlar tutuluyor, Veteriner Hizmetleri Merkezi gerekli durumlarda hayvanlar konuk da ediyor. Merkezde, laboratuar kontrollerinden, ultrasona ve a r ameliyatlara kadar çeflitli sa l k hizmetleri ile hayvanlar n her türlü sorununa çözüm bulunuyor. Biz dostlar m za her gün ilgi gösteriyoruz dedi.

6 SAYFA 6 Ekim Baflkan Tartan a sevgi seli! Öğrencilere sanal dershane Ö rencilerin Konak Belediyesi Sevgi Evleri nde verilen e itimlerden ücretsiz faydalanabileceklerini belirten Baflkan Tartan, sanal dershane ile e itimlerine ekonomik flekilde katk sa layabileceklerini vurgulad. Sosyalleflmenin kiflisel geliflim için önemli bir kazanç oldu unu dile getiren Tartan, Sanal dershanemiz, burslar m z, sanat etkinliklerimiz, bilgilendirme toplant lar m z, panel ve konferanslar m z sizleri daha iyi bir gelecek için yönlendiriyor. Konak Belediyesi nin yabanc dil kurslar na, biçki dikifl, el sanatlar kurslar na ve özellikle sportif aktivitelerine kat l n. Çünkü yapaca n z her bir etkinlik gelecekte çok daha güzel günlerin kap s n açacakt r. Her fley çocuklar m z ve gençlerimiz için. Gelece e güvenle bakan, iyi yetiflmifl çocuklar olmak için iyi e itim almak gerekir diye konufltu. Baflkan Tartan yaz döneminde tadilat tamamlanan okullar ziyaret etti. Çocuklar taraf ndan coflkuyla karfl lanan Tartan, Gelece imizin güvencesi olarak gördü ümüz çocuklar için çal flmalara aral ks z devam edece iz dedi Yaz tatilini f rsat bilerek 13 okulda yenileme çal flmalar n tamamlayan 11 inde de sürdüren Konak Belediyesi ilçe s n rlar nda ö rencilerin ça dafl e itim almalar için olanak sa l yor. Yaz boyunca süren tadilatlar n sonunda p r l p r l okullar na kavuflan ö renciler, Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan coflkuyla karfl lad. Yeni ö retim y l nda da okullarda yenileme çal flmalar n n devam edece i müjdesini veren Baflkan Tartan, gelece e fl k tutacak neslin sa l kl ortamlarda yetiflmesi gerekti ine inand n belirtti. E itim için devlet, millet ve yerel yönetim iflbirli i Okullar n ihtiyaçlar na göre tuvalet, bahçe düzenlemesi, dersliklerin ve s ralar n yenilenmesi gibi çal flmalar okullarda tamamlad klar n ifade eden Baflkan Tartan, e itim için bütçeden önemli bir pay ay rd klar n söyledi. E itim için devlet, millet ve yerel yönetimlerin iflbirli i içerisinde olmas gerekti ini ifade eden Tartan En büyük yat r m gelece e ve çocu a olan yat - r md r. De erli okul yöneticilerine, ö retmenlere ve velilere okullar n sorunlar n ilettikleri için teflekkür ediyorum. E itim için devlet, millet ve yerel yönetimler iflbirli i içerisinde olur. Biz hemen h zl flekilde çal flmalara bafllayarak çevre düzenlemeleri, tuvalet tadilatlar n okullar n aç lmas ndan k sa süre önce tamamlad k. Bu hizmetler devam edecek. Kültür, sanat, e itim anlam ndaki tüm eksiklerinizi Konak Belediyesi ile tamamlayabilirsiniz dedi. Çocuklar taraf ndan s cak bir ilgiyle karfl lanan Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, onlara hediyeler verdi, topu sektirerek eskiden futbol oynad n söyledi. Yaşları daha küçük ama kararları gerçekten büyük Ankara da TBMM Meclis Baflkanl ve CHP Genel Merkezi ni ziyaret ederek resmi çal flmalar n bafllatan Konak Çocuk Senatosu, ikinci toplant s nda büyük kararlara imza att Senato Baflkan F. Nur Karc, An tkabir Komutanl n n Senato ve Konak Belediyesi ne sundu u teflekkür belgesi ve kat - l m sertifikas n Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a verilmek üzere Konak Belediyesi Baflkan Yard mc s Mehmet Yunak a teslim edildi. Türkiye nin ve dünyan n ilk Çocuk Senatosu olan Konak Belediyesi Çocuk Senatosu ikinci oturumunda yine çok önemli önergeleri oylamaya sundu. Özellikle engelliler için verilen önerge, gündeme damgas n vurdu. 3 Aral k Dünya Engeliler Günü nde Konak Belediyesi nde çal flan engelli ya da engelli çocu u olan personelin o gün etkinliklere kat labilmeleri ad na Konak Belediyesince izinli say lmalar için verilen önerge oy çoklu u ile kabul edildi yafl aras Konakl çocuklardan oluflan senatonun geçici baflkanl n üstlenen 13 yafl ndaki F. Nur Karc baflkanl nda Beste Bay r, Öykü Çakar, Hakan fianl, Melis Gürdo an, Yaren Boztepe ve Nail Y lmaz dan oluflan Divan Kurulu ikinci oturumunu Kültürpark Evlendirme Memurlu u Salonu nda gerçeklefltirdi. Engelliler Günü nde izin 8 önergenin verildi i toplant da, 12 kategoriden oluflan komisyon üyeliklerine baflvurular da al nd. Önergeler aras nda en çok dikkati çeken ve oy birli i ile kabul edilen önerge ise; 3 Aral k Dünya Engeliler Günü nde Konak Belediyesi nde çal - flan engelli ya da engelli çocu u olan personelin o gün etkinliklere kat labilmeleri ad na Konak Belediyesince izinli say lmalar için verilen önerge oldu. Önerge, yerel yönetimler ve engelliler komisyonuna iletilmesi için oy birli i ile kabul edildi. Senato toplant lar na kat l m ve ilginin art r lmas için toplant lar n Konak Belediyesi s n rlar içinde de iflik okullarda yap lmas da oy çoklu u ile kabul edilen bir baflka önerge oldu. Oturumda geçti imiz günlerde Ankara ya yap lan geziden, An tkabir, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, TBMM Baflkan Cemil Çiçek ziyaretinden edinilen izlenimler, deneyimler paylafl ld. Ayr ca gezi s ras nda An tkabir Komutanl n n Senato ve Konak Belediyesi ne sundu u teflekkür belgesi ve kat l m sertifikas Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a verilmek üzere Senato Baflkan F. Nur Karc taraf ndan Konak Belediyesi Baflkan Yard mc s Mehmet Yunak a teslim edildi. Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, çocuk senatörlerin ald kararlar n meclisin de üstünde oldu unu ve yaflama geçirilmesi için her türlü deste i verdiklerini belirtti. Farid Farjad dan ATATÜRK e övgü ran da yaflanan devrimle birlikte Amerika ya göç eden sanatç y smet nönü Kültür Merkezi ndeki konser öncesinde Konak Belediyesi a rlad. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan n onuruna verdi i yemekte Keman virtüözü Farjad, zmir e üçüncü kez geldi ini, 32 y ld r ülkesinden uzak kalman n hasretini bir nebze de olsa giderebildi ini belirterek, Atatürk gibi bir lidere sahip oldu unuz için çok flansl s n z. Türkiye nin bugün huzurlu ve özgür olmas n n en büyük etkeni Atatürk tür. Ben de bir gün ülkemde de huzurun, mutlulu un, özgürlü- ün hakim olmas n diliyorum. Bu olmad kça müzi imde hep hüzün olacakt r diye konufltu. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da dünyaca ünlü Türk ve zmir dostu sanatç y zmir de görmekten keyif ald klar - n belirterek, Milyonlarca hayrana sahip böylesine büyük sanatç - lar n zmir de sahne almalar bizim için onurdur dedi. Tartan smet nönü Kültür Merkezi nde konser verdi Dünyaca ünlü ranl keman sanatç s Farid Farjad bir dizi konser vermek için Türkiye ye geldi. Farjad, Atatürk için de övgü dolu sözler söyledi usta sanatç dan önümüzdeki günlerde müzik koordinatörü olarak yararlanmak istediklerini de ifade etti. O Günler anlam na gelen An Roozha isimli 5 albümü olan sanatç, ülkesinin ac dolu, hüzünlü y llar nda yapt parçalar yenileyerek bu seriyi oluflturdu unu o nedenle de albümlerine hep ayn ismi verdi ini söyledi. Farjad, Bu kader de iflene kadar albüm isimleri de de iflmeyecek dedi. Gecede sanatç ya Konak Belediyesi nin faaliyetlerinden, kente yapt katk lardan, kültür sanat hayat na getirdi i dinamizmden bilgiler aktar ld ve zmir hat ras olarak çeflitli hediyeler ile u ur getirdi ine inan lan filler hediye edildi. Hayranlar taraf ndan Keman A latan Adam olarak nitelendirilen Farjad n konserinde sanatç ya piyanist Armen Aharonian efllik etti.

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı