B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON"

Transkript

1 B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne...

2 KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III- TAZM NAT filemler Ç N GEREKEN BELGELER...15 IV- KARA TAfiITLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari...17 V- HUKUKSAL KORUMA S GORTASI GENEL fiartlari...22 VI- YANGIN S GORTASI GENEL fiartlari...27 VII- HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari...32

3 I- KAS-KON Klasik bir kasko sigortas n sat n ald n z zaman sadece arac n z n karfl karfl ya kalaca risklere karfl teminat alm fl olursunuz. Ankara Sigorta Kas-Kon poliçesini ald n z zaman ise hem arac n z karfl karfl ya kalaca tüm risklere karfl teminat alt na al rs n z hem de konutunuzda yer alan eflyalar n z TL ye kadar poliçede yer alan risklere karfl güvence alt na al rs n z. Bu nedenle, Kas-Kon sigorta poliçenizi yapt rd n zda, art k arac n z sadece kendisini de il evinizdeki eflyalar n z da koruma alt na al r. Hasars zl k Koruma Hastane Masraflar Hukuksal Koruma Mini Onar m Konut Eflya Sigortası* Eflya (Yang n) Glkhh-Knh/Terör Deprem (Eflya) H rs zl k** * fl bu poliçe ilk atefl yang n poliçesi esas na göre haz rlanm fl olup, teminat toplam eflya sigorta bedeli üzerinden de il, mutab k kal nan bedel üzerinden teminat verilmifltir. Bu bedel y ll k TL. s ile s n rl d r. Bu tutardan ilk atefl esas oldu undan eksik sigorta uygulanmayacakt r. ** Mücevher, k ymetli tafllar, k ymetli madenler, nakit, çek, senet, k ymetli evrak hariçtir. Ek Teminatlar Ana Teminatlar Kasko Sigortası Çarpma-Çarp flma Yanma H rs zl k Alevsiz Yangın Glkhh-Knh/Terör Sel/Su Baskını Deprem Radyo/Teyp/Kolonlar De er Koruma htiyari Mali Mesuliyet Ferdi Kaza Koltuk Cam K r lmas Anahtar Teslim Teminat Merkezi Kilit Sistemi De iflimi Teminat Konut Eflya Sigortas Seylap Dahili su F rt na Hava tafl tlar çarpmas Araç çarpmas Kar a rl Duman Toprak ve yer kaymas Yang n mali mesuliyet (Komfluluk-kirac sorumluluk ) kametgâh de iflikli i masraflar Kas-kon Asistans Hizmetleri Konut Asistans Su ve s hh tesisat Elektrik tesisat ar zalar tamiri Çilingir/Anahtar iflleri Kasko Asistans* Araç Yard m Hizmetleri Kiflisel Yard m Hizmetleri Sosyal Yard m Hizmetleri * Sadece Hususi Araçlar için geçerlidir. Detaylı bilgi için lütfen Kasko Sigortalar Asistans Hizmetleri Broflürü ne bak n z. 4

4 KAS-KON Grev, Lokavt, Kargaflal k, Halk Hareketleri Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Yang na sebebiyet vermifl olsun, olmas n; grev, lokavt, ifl anlaflmazl, kargaflal k veya halk hareketleri s ras nda meydana gelen olaylar ve bu olaylar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Kloz konusu olaylar s ras nda olsa dahi, üretim düflmesi, sigortal fleylerin kirlenmesi, paslanmas, çürümesi kalite kayb gibi dolayl zararlar teminat d fl ndad r. flbu grev, lokavt, kargaflal k, halk hareketleri teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ek olarak bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Kötü Niyetli Hareketler Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Grev, Lokavt, Kargaflal k, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaks z n, sigortal ve sigortal n n usul ve füruu d fl ndaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olaylar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelen yang n ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmifltir. flbu kötü niyetli hareketler teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Terör Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar hükümleri sakl kalmak kayd yla, 3713 say l Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do an sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu sigortal fleylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmifltir. Kloz konusu olaylar n do rudan veya dolayl sonucunda meydana gelse dahi, sigortal k ymetlerin k smen veya tamamen kullan lamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya ç kacak bütün zararlar teminat kapsam d fl ndad r. Deprem ve Yanarda Püskürmesi Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanarda püskürmesinin do rudan veya dolayl neden olaca yang n, infilak, yer kaymas veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Yang n Sigortas Genel fiartlar aksine, deprem veya yanarda püskürmesinin sebebiyet verece i yang n ve infilaklarda, sigortal fleylerin kaybolmas ndan do an zararlar. Muafiyet Deprem veya yanarda püskürmesinin sebep olaca yang n d fl ndaki zararlarda sigortac lar, 72 saatlik devaml bir süre içinde meydana gelen zarar n TL's n aflan k sm ndan sorumludur. htarlar 1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleflti ini ö rendi i tarihten itibaren en geç befl gün içinde durumu sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. 2) flbu deprem teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. F rt na Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Ya mur, kar, dolu ile beraber olsun olmas n münhas ran f rt na (10 metre yükseklikte h z, saniyede 17.1 metre 7 bofor dan fazla esen rüzgarlar) veya f rt na s ras nda rüzgar n sürükledi i veya att fleylerin çarpmas sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Denizlerin, çay, dere veya kanallar n f rt na da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu k ymetlerde do rudan meydana getirece i her türlü zarar. flbu f rt na teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Kar A rl Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; 1- Yo un kar ya fl ndan sonra, çat üzerinde biriken kar n veya buzun gerek a rl gerekse kaymas ve/veya düflmesi nedeniyle, 5

5 6 sigorta konusu bina ve içindeki fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar, 2- Kar a rl nedeniyle çat da meydana gelen hasar dolay s yla bina içindeki sigortal fleylerde kar, dolu veya ya mur sebebiyle meydana gelecek slanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Çat üzerinde kar a rl n n etkisiyle hasar olmaks z n; kar n, dolunun, ya murun veya eriyen kar n bina içine s zmas sonucu meydana gelecek zararlar. 2- Aç ktaki fleylerde meydana gelecek zararlar. flbu kar a rl teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Sel veya Su Bask n Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; 1- Sigorta konusu fleyler civar ndaki nehir, çay, dere ve kanallar n taflmas n n, 2- Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) d fl nda kabarmas n n, 3- Ya fllar nedeniyle meydana gelen sel veya su bask n n n, 4- Pis sular n kanalizasyon ve foseptik çukurlar ndan ya fllar nedeniyle geri tepmesinin, 5- Her ne sebeple olursa olsun yeralt sular n n, riziko konusu k ymetlerde do rudan sebep olaca zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Bina içindeki veya d fl ndaki su borular n n patlamas, depolar n n patlamas veya taflmas sonucu meydana gelen zararlar, 2- Kalorifer tesisat n n patlamas, dahili su, ya mur derelerinin ve oluklar n n taflmas sonucu meydana gelen zararlar, 3- Sel veya su bask n sonucu dahi olsa yer kaymas nedeniyle meydana gelen zararlar, 4- Ya fllar nedeniyle meydana gelmedi i takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve foseptik çukurlar ndan geri tepen pis sular n sebep olaca zararlar, 5- Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarmas nedeniyle meydana gelen her türlü hasar, flbu sel veya su bask n teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Yer Kaymas Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Sigortal binan n infla edilmifl oldu u arsada veya civar nda vuku bulan yer kaymas veya toprak çökmesi sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su bask n nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden do an zararlar teminata ilave edilmifltir. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat D fl Kalan Haller Sigortal bina civar nda yap lan kaz lar nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden do an zararlar. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Deprem veya yanarda püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden do an zararlar, 2- Yer kaymas riskinden ba ms z olarak, binan n mutat olarak oturmas ndan ileri gelen hasarlar, 3- Sigortan n bafllamas ndan önce sigortal k ymette yer kaymas n n resmi makamlarca tespit edilmesi. flbu yer kaymas teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Dahili Su Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; 1- Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarn çlar n n, su borular n n; kalorifer kazan, radyatör ve borular n n; temiz veya pis su tesisat n n patlamas, taflmas, s zmas, t kanmas, k r lmas ve donmas n n do rudan sebep oldu u zararlar, 2- Ya mur sular n n, kar veya buzlar n erimesi sonucu meydana gelen sular n, çat veya saçaktan s zmas ; su oluklar veya ya mur derelerinin t kanmas veya taflmas sonucunda bina içine giren sular n do rudan sebep olaca zararlar, 3- Kapat lmas unutulan musluklardan akan sular n taflmas n n do rudan sebep olaca zararlar, 4- Donma sonucu tesisatta ve tesisata ba l cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsam na giren zarara yol açan tesisat n onar lmas maksad yla duvar n aç lmas ve kapat lmas için yap lan masraflar, 5- Ya fllar nedeniyle meydana gelmedi i takdirde kanalizasyon

6 KAS-KON ve foseptik çukurlar ndan geri tepen pis sular n do rudan sebep olaca zararlar, 6- fiehir su flebekesinin ar zas nedeniyle sebep olaca zararlar, teminata ilave edilmifltir. Yukar da belirtilen su tesisatlar devaml kontrol edilecek, gereken tamirat zaman nda yapt r lacak ve k fl bafl nda dona karfl gerekli önlemler al nacakt r. Bina uzun süre bofl b rak ld takdirde, su tesisat na ba l ana musluk kapat lacak ve tesisat boflalt lacakt r. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Donma sonucu d fl nda tesisatta ve tesisata ba l cihazlarda meydana gelen bozulma, afl nma, eskime gibi zararlar, 2- Baca deliklerinden, damda b rak lan aç kl klardan, aç k b rak lan pencere ve kap lardan içeri giren sular n sebep olaca zararlar, 3- Kar veya buzlar n at lmas masraflar, 4- zolasyon yetersizli i ve/veya kayb nedeniyle ya mur ve kar sular n n binan n d fl cephe veya teras ndan veya pencere, kap ve pervazlar ndan (aç klar ndan) s zmas ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile s fark nedeniyle oluflan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar, 5- Her ne sebeple olursa olsun yeralt sular n n riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar. flbu dahili su teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Kara Tafl tlar Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlan Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Motorlu ve motorsuz kara tafl t araçlar n n sigortal fleylere çarpmas sonucu do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Sigortal, sigortal n n usul ve füruu ile sigortal n n çal flt rd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulundu u kimseler taraf ndan kullan lan tafl tlar n sebep olaca zararlar. flbu kara tafl tlar teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Hava Tafl tlar Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla uçaklar n ve di er hava tafl tlar n n çarpmas veya düflmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düflmesi sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Sigortal, sigortal n n usul ve füruu ile sigortal n n çal flt rd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulundu u kimseler taraf ndan kullan lan tafl tlar n sebep olaca zararlar. flbu hava tafl tlar teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Duman Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Bir boru veya menfezle bacaya ba lanm fl s tma ve piflirme cihazlar n n münhas ran ani, mutat d fl veya kusurlu flekilde ifllemesi nedeniyle ç kan duman sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Ocak ve flöminelerden ç kan dumanlar n sebep oldu u zararlar. 2- Binalar n d fl k s mlar nda ve aç ktaki fleylerde meydana gelen duman zararlar. flbu duman teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Yangın Mali Mesuliyet Klozu A) Yang n Mali Mesuliyet teminat ; tabi afetler hariç poliçede belirtilen tüm rizikolar kapsar. B) Yang n Mali Mesuliyeti, kira kayb ve hasar nedeniyle yap lacak ikametgah de iflikli i masraflar sigortalar nda sigortac n n azami sorumlulu u; sigortal n n malik veya intifa hakk sahibi s fat yla hareket etti i hallerde sigorta bedelinin, kirac veya flagil s fat yla hareket etti i hallerde ise eflya sigorta bedelinin % 20'si ile s n rl d r. C) Hasar nedeniyle yap lacak ikametgah de iflikli i masraflar ile sigortal tehlikelerin gerçekleflmesi ve binan n oturulmaz hale gelmifl olmas nedeniyle sigortal n n ikametgah de ifltirmek zorunda kald hallerde yapt makul ölçüdeki masraflar, binan n tamir ve inflas için gerekli makul müddeti aflmamak kayd yla ve en çok 12 ay için teminat alt na al nm flt r. D) Konut Poliçesi ile verilmifl bulunan teminatlar sadece Tam Kagir (*) yap tarz ndaki konutlar veya içindeki ev eflyas n kapsamaktad r. 7

7 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER HUSUS ARAÇLAR Ç N KASKO AS STANS TEM NATLAR Araç Yard m Hizmetleri L M TLER Aracın Çekilmesi Aynı il sınırları içinde ücretsiz. Çilingir Hizmeti (Oto Kapı Kilit) 50 km limit dahilinde yol servis ücreti ile 1 saatlik servis işçilik bedeli Benzin Bitmesi TL limit dahilinde hususi araçlar için geçerlidir. Aracın Vinç ile Kurtarılması Lastik Değişimi Aracın Emanet ve Muhafazası TL Limitsiz/Hususi araçlar için geçerlidir. Günlük limitler dahilinde azami 3 gün Bulunamayan Yedek Parçaların Temini Hususi araçlarda 10 kg'a, ticari araçlarda 20 kg a kadar nakliye bedeli karşılanır. Aracın Onarım Sonrası Teslim Alınması Limitsiz Profesyonel Sürücü Temini Limitsiz Kiflisel Yard m Hizmetleri Tıbbi Nakil ve/veya Geri Dönüş Kara Ambulansı ücretsiz/hava Ambulansı için sadece organizasyon hizmeti Seyahatin Tamamlanması ve Konaklama Kara/Hava Yolu-Konaklama 3 gece 4* veya 3* otelde oda kahvaltı Ekibin Geri Dönüşü (Ticari Araçlar İçin Geçerlidir) Kara Yolu Kiralık Araç (Hususi Araçlar İçin Geçerlidir) Maks. 7 gün (Yılda maksimum 3 kez) Refakatçi Yakının Ulaşımı Refakatçi Yakının Konaklaması Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması Gerekli İlaçların Sevki Acil Mesajların İletilmesi Cenaze Nakli İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş Kara/Hava Yolu Azami 8 gece/ticari araçlar için azami 5 gece Kara/Hava Yolu Limitsiz Limitsiz Limitsiz Kara/Hava Yolu Sosyal Yard m Hizmetleri Sosyal Aktivitelerle İlgil Bilgi Hizmeti Rezervasyon/Bilet Alma/Ulaştırma Hizmetleri Otel Rezervasyonları Kiralık Araç Rezervasyonları Uçak Bileti Alma Ulaştırma İş Organizasyonları Pre-Travel Service Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız 8

8 KAS-KON AÇIKLAMALAR Kaza ve arıza durumunda Ankara Sigorta aracın çekilme işlemini gerçekleştirir. Aynı il sınırları içinde anlaşmalı/yetkili servis yoksa en yakın yetkili servis tarafından TL limit dahilinde çekilir. Sel hasarları dahildir. Ticari araçlarda Anadolu ve Avrupa yakası farklı 2 il olarak değerlendirilmekte olup çekilme işlemleri fark ücretine tabiidir. Ticari araçlarda akü bitmesi kapsam dışındadır. Sigortalı araca ait anahtarların kaybolması veya araç içinde unutulması durumunda yetkili gezici servisin gönderimi limit dahilinde karşılanır. Tüm parça bedelleri sigortalıya ait olacaktır. Kilidin gezici servis tarafından açılamayacak olması durumunda (immobilizer), aracın TL limit dahilinde en yakın yetkili servise çekilmesi sağlanır. Ticari araçlarda anahtar kaybı halinde araç çekilmesi teminat dışındadır. Hususi aracın en yakın benzin istasyonuna çekilmesi limit dahilinde sağlanır veya aracın ilk benzin istasyonuna kadar gitmesine yetecek miktarda yakıt temin eder. Temin edilen yakıtın ücreti sigortalıdan tahsil edilir. Kaza durumunda sigortalı aracın yolun dışına çıktığı durumlar limit dahilinde karşılanır. Limiti aşan tutar önceden bilgilendirmek suretiyle sigortalıdan tahsil edilir. Aracın yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından sigortalı sorumludur. Sigortalı hususi araçta yedek lastik olmaması veya onarım gerektiren durumlarda, aracın en yakın servise TL limit dahilinde çekilmesi karşılanır. Aracın pert olması veya çalındıktan sonra aracın bulunması halinde, aracın emanet ve muhafazası hususi araçlarda azami 500 TL, ticari araçlarda azami 450 TL limit dahilinde ödenir. Günlük otopark ücreti belediye otopark ücretlerinin üzerinde olamaz. Sigortalının ikamet ettiği ilin dışında iken gerekli olan yedek parçalar aracın çekildiği servis veya bölgede bulunamaması durumunda, Türkiye sınırları içerisindeki aracı üreten firmada mevcut olan söz konusu yedek parçaların limite kadar nakliye işlemi karşılanır. Kaza geçiren, arıza yapan veya çalınan aracın sigortalının ikamet ettiği il dışında bir yerde onarımından veya bulunmasından sonra ve sigortalı tarafından talep edilmesi halinde servisten teslim alınması için bedelsiz sürücü temin edilir. Bu hizmetten yararlanmak için, varsa onarım bedelinin ilgili servise ödendiğinin teyidi istenir. Sigortalının aracını kendisinin almak istemesi halinde ise sigortalının ikamet ettiği il ile olayın gerçekleştiği il arasında tarifeli uçak seferi var ise ekonomik sınıf uçak bileti, tarifeli uçak seferi yok ise şehirlerarası otobüs bileti Ankara Sigorta tarafından karşılanır. Araç sürücüsünün trafik kazası sonucunda yaralanması veya hayatını kaybetmesi ve araçtaki diğer lehdarların kapsam altındaki aracı sürememeleri durumunda profesyonel sürücü temin edilir. Kaza durumunda ve acil tıbbi nedenlerden dolayı nakil işlemleri yapılabilmektedir. Kaza durumunda; sağlık koşullarına uygun kara ve hava ambulansı ile hastaneye nakledilir. Hava ambulansı veya tarifeli uçuş ihtiyacı halinde sadece hava ambulansının gerekli yere ulaşması organize edilir. Acil tıbbi nedenlerden dolayı kara ambulansı ile yapılan nakil masrafları da karşılanmaktadır. Sigortalı aracın sigortalının ikamet ettiği il dışında gerçekleşen bir kaza veya arıza sonucu onarımının mesai saatleri içerisinde tamamlanamadığı durumlarda bu teminat geçerlidir. Seyahatin tamamlanması için uçak bileti karşılanır, tarifeli uçak seferi yoksa otobüs bileti karşılanır. Sigortalının, olayın meydana geldiği yerde konaklamayı tercih etmesi ve aracın 48 saatten fazla hareketsiz kalacak olması durumunda araçta birlikte yolculuk eden kişilerin (en fazla 5 kişi) konaklama ücreti de karşılanır. Ticari araçlarda 72 saati aşacak onarımın tamamlanması beklenirken geçerlidir. Aracın 72 saatten fazla hareketsiz kalacak olması durumunda bu teminat geçerlidir. Sigortalının Ankara Sigorta Yol Yardım Hattı na müracat etmesi ön koşuluyla, aracın trafikte seyredemeyecek şekilde hasarlanmasıyla sonuçlanan kazalarda, onarımının 24 saatten uzun sürecek olmasının tespiti ile olay başına azami 7 gün ve yıllık 3 kez olmak üzere kiralık araç verilir. Kiralık araç süresi, aracın onarım süresiyle sınırlı olup bu süre eksper tarafından, aracın onarıldığı servisle mutabık kalınarak belirlenir. Bu hizmetten faydalanabilmek için konaklama ve sigortalının seyahatinin tamamlanması hizmetlerinden faydalanılmamış olmak esastır. Kiralık araç hizmetinin sağlanması için diğer bir koşul kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerince bütün dünyada uygulanan kurallar uyarınca, aracı kiralayan sürücü kira sözleşmelerinde teminat altında olmayan (trafik cezaları, yol geçiş ücretleri vb.) masraflar için kredi kartı numarasını kiralama şirketine vermelidir. Kiralık araçlarda otomatik vitesli araçlar tahsis edilmemektedir. Ticari araçlarda kiralık araç tahsis edilmez. Sigortalının hastanede 8 günden (ticari araçlar için 5 gün) fazla yatacak olması durumunda bu teminat geçerlidir. Tedavinin 8 geceyi (ticari araçlar için 5 gece) aşacağı durumlarda, 4* veya 3* otelde oda/kahvaltı azami 8 gece (ticari araçlar için 5 gece) konaklama karşılanır. Otel Ankara Sigorta tarafından belirlenir. Ekonomik sınıf uçak bileti veya şehirlerarası otobüs bileti. Sadece nakliye giderleri karşılanır. Sigortalının belirttiği kişilere bilgi iletmesi. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır. Aile ferdinin ciddi rahatsızlığı veya vefatı ile ikametgahın ciddi hasar görmesi durumunda bu teminat geçerlidir. Ekonomik sınıf uçak bileti veya şehirlerarası otobüs bileti karşılanır. Bilgi Hattı Biletlerin kargo veya ulaşım bedelleri sigortalıya aittir. Sigortalı olan kişi için sadece organizasyon yapılır. Sigortalı olan kişiyi ve diğer hizmetlerde araçta seyahat eden yolcuları kapsamaktadır. Sigortalı olan kişi için sadece organizasyon yapılır. Sigortalı olan kişi için sadece organizasyon yapılır. Döviz kuru, bankalar, konsolosluklar vb. hakkında bilgi hizmeti. 9

9 KONUT AS STANS Teminatlar n Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi Otel hizmeti Güvenlik şirketi Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Birinci derece aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması Sigortalı faturalarının ödenmesi Hastanede yatma durumunda yardım Tıbbi danışma hizmeti Acil mesajların iletilmesi Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Bilgi ve organizasyon servisi 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 4* Otel/Maks. 2 Gün Maksimum 2 Gün Sınırsız Sınırsız Poliçede yazılı şartlarla Poliçede yazılı şartlarla Bağlantı Sınırsız Bağlantı Bağlantı TANIMLAR Sigortal Kifli: Ankara Sigorta'ya bildirilen poliçenin ad na düzenlendi i kiflidir (1 kifli). Birinci Derece Aile Üyesi: 1. Sigortal kiflinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden efli ve çocuklar, 2. Sigortal kiflinin ve eflinin anne/babas (ebeveyni). Konut: Sigortal Konut terimi; Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içinde yer alan, Sigorta fiirketi taraf ndan teminat alt na al nm fl ve poliçe üzerinde adresi görülen, ticari olarak kullan lmayan, kiralama yoluyla veya mülkiyeti kendisinde olmak üzere daimi olarak ikamet etti i/ettirdi i daire, müstakil villa ve evler (yaln z birden fazla kattan oluflan apartman ve binalar hariç) konut olarak an lacakt r. Co rafi S n r: Sigortal n n daimi ikametgah Türkiye Cumhuriyeti'nde ise poliçe ile verilen teminatlar Türkiye Cumhuriyeti'nde, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde ise poliçe ile verilen teminatlar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde geçerlidir. 1. KAPSAM Sigortal, sigorta primini ödedi inde veya ödemeyi kabul etti inde, fiirket, sigorta süresince oluflacak olaylar karfl s nda bu poliçe kapsam nda acil ev yard m hizmetlerini konutu korumak maksad yla sa layacakt r. fiirket, afla da tan mlanan aç klamalar, flartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye çal flacakt r. fiirket, poliçenin yürürlükte oldu u bir y l içinde her bir olay için 150 TL s n r na kadar ça rma (iflçi ulafl m masraf ), malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirket, tesisat için azami 3, elektrik için azami 3, anahtar iflleri için azami 3 ve cam iflleri için azami 3 olmak üzere, bir y lda toplamda 12 olaya kadar hizmet verecektir. Ek Hizmetler bölümündeki ferdi teminatlardan, konutta sürekli ikamet eden kifliler yararlanabilecektir Tesisat Müflteriye ait konut içindeki s hhi tesisat direkt konuta ait su vanas ndan bafllay p musluklara (musluk, pisuvar musluklar, her türlü armatür vb. tesisat kapsam d fl ndad r) kadarki k sm kapsar. 10

10 KAS-KON Konutun iç s hhi, sabit su tesisat, kalorifer tesisat, kanalizasyon ve pis su tesisat nda s z nt veya k r lma olmas durumunda fiirket bu tür tesisat n flartlar n n böyle bir tamirat mümkün k ld zaman daha ileri zarara karfl konutu korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatç y gönderecektir fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir y l içinde azami üç olay olmak kayd yla her bir olay için 150 TL s n r na kadar ça rma (iflçi ulafl m masraf ), malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. Masraflar n azami s n rlar aflmas durumunda do acak fark sigortal taraf ndan karfl lanacakt r. Her zaman tesisatç tahmini tamir masraf n ilk önce müflteriye direkt ve flirkete telefonla bildirecektir. Sigortal tahmini masraf kabul eder etmez, gerekli döküman imzalayacak ve toplam masraf n 150 TL'na kadar olan k sm n fiirket karfl layacak, 150 TL'n aflan k sm n sigortal direk teknik servis eleman na ödeyecektir. Sigortal n n tahmini tamir masraf n kabul etmemesi durumunda, onar m mümkün oldu u hallerde, tamirat 150 TL s n r na kadar yap lacakt r stisnalar A) Konut içinde s hhi tesisat, sabit su tesisat, kalorifer tesisat, kanalizasyon ve pis su tesisat d fl nda her türlü parçan n tamiri. B) Konutun içerisinde her türlü kaçak, s z nt ve slanmadan dolay meydana gelen hasar n tamiri, tesisat (tesisat veya di er donan mlar n hasar veya k r lmas ndan kaynaklanm fl olsa bile). C) Su borular na ba l her türlü eletrikli ev eflyas, klima, s t c lar, su s t c lar, s hhi malzemenin de iflimi veya tamiri. D) Sigortal n n veya üçüncü flah slar n taraflar n mülkiyetlerinde hasara neden olan, konuta ait sabit tesisat/donan mdaki hasar, binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortal n n bölgesinde olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir. E) Kanalizasyon veya pis su tesisatlar n n t kanmas. F) Sonradan ilave edilen s va üzeri tesisat teminat d fl d r Elektrik Müflteriye ait konut içindeki elektrik tesisat, direkt konuta ait elektrik sigortas ndan bafllay p elektrik anahtar na (elektrik anahtar, priz, vb. hariç) kadarki k sm kapsar. Konutta meydana gelen k sa devre konutun d fl ndaki, konuta ait sayaç veya kofre sigorta ve tesisat n etkilemesi durumunda teminat alt na al n r. Müflteriye ait konutun içerisinde, konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisat n n bozulmas veya hasar görüp çal flamaz duruma gelmesi halinde, firmam z tesisat çal fl r hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektriçiyi gönderecektir fiirket acil tamir için gerekli ça rma (iflçi ulafl m masraf ) malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirketin her bir olay için sorumluluklar bu poliçenin bendinde belirtilmifltir stisnalar A) Elektrik anahtar, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisat ndan ba ms z tesisatlar. B) Elektrikle çal flan s t c, ev elektrikli eflyalar veya her türlü cihazdaki hasar n tamiri. C) Konutta veya binada topraklaman n olmamas ndan veya yetersiz olmas ndan kaynaklanan ar za ve hasar n tamiri. D) Elektrik tesisat çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat d fl d r Anahtar Herhangi kazai bir sebep veya h rs zl k sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarlar n çal nmas veya kaybedilmesine ba l olarak konuta girilememesi durumunda, flirket bu tür tesisat n flartlar n n böyle bir tamirat mümkün k ld zaman, konutu daha ileri hasar veya zarara karfl korumak maksad yla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarc gönderecektir fiirket acil tamir için gerekli ça rma (iflçi ulafl m masraf ) malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirketin her bir olay için sorumluluklar bu poliçenin bendinde belirtilmifltir Cam flleri Konutun d fl cephesinde bulunan camlar n hasar görmesi (k r lma veya çatlama) durumunda, flirket hasar gören parçay eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karfl meskeni korumak maksad yla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camc gönderecektir fiirket acil tamir için gerekli ça rma (iflçi ulafl m masraf ) malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirketin her bir olay için sorumluluklar bu poliçenin bendinde belirtilmifltir Doktor veya Ambulans Gönderilmesi Konutta meydana gelen herhangi bir su basmas, yang n ve patlama sonucu yaralanma durumlar nda, flirket doktorunun karar yla konuta gidecek ambulans veya doktor ücretini sene içinde 3 olaya kadar olay bafl na 150 TL olarak karfl layacakt r Uzman Hemflire veya Refakatçi Gönderilmesi Konutta meydana gelen herhangi bir su basmas, yang n ve patlama sonucu yaralanma durumlar nda veya ameliyat sonras bak m için, konutta sigortal ya bakacak baflka kimse yok ise, flirket doktorunun karar yla konuta gidecek uzman hemflire veya refakatçi ücretini sene içinde 3 olaya kadar olay bafl na 150 TL olarak karfl layacakt r Otel Hizmeti Konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onar m 24 saati aflarsa, sigortal n n talebi ve flirketin onay ile, en fazla 5 kifli için, 2 güne kadar 4* Otelde konaklama masraflar (Standart oda+kahvalt ) flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yak n anlaflmal otel olacakt r. Otelde yap lan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortal ya aittir. 11

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3.1. ANADOLU H ZMET KONUT ÖZEL fiartlari Afla ıda yer alan acil konut yardım hizmetleri, 0 850 724 0 850 numaralı telefon aranarak temin edilmesi kaydı ile verilecektir.

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER 1/ Araç Yardım Kapsam Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi Profesyonel sürücü hizmeti Organizasyon

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ TANIMLAR Sigortalı KiĢi İşyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. Özel işyeri ise işyerinin sahibi, tüzel kişilik ise ispatlandığı hallerde ortaklardan veya

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu 1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu A. AC L H ZMETLER Poliçede belirtilen tüm genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı,

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ANADOLU H ZMET "TRAF K" Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET TRAF K Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "TRAF K" 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

ANADOLU H ZMET " fiyer " Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET  fiyer  Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET " fiyer " 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET fiyer Ç NDEK LER 1. fiyer YARDIM H ZMETLER...1 2. AC L H ZMETLER...1 2.1. Tesisat iflleri...1 2.2. Elektrik

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ek:5 +destek Asistans Hizmeti İçeriği A) SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 1) Belirtilen adrese çiçek gönderimi siparişi, 2) Kitap bilgileri

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Tanımlar Asistans Hizmeti Asistans Şirketi Poliçe Sigortalı : Poliçede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi halinde işbu Kloz kapsamında Sigortalılara

Detaylı