B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON"

Transkript

1 B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne...

2 KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III- TAZM NAT filemler Ç N GEREKEN BELGELER...15 IV- KARA TAfiITLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari...17 V- HUKUKSAL KORUMA S GORTASI GENEL fiartlari...22 VI- YANGIN S GORTASI GENEL fiartlari...27 VII- HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari...32

3 I- KAS-KON Klasik bir kasko sigortas n sat n ald n z zaman sadece arac n z n karfl karfl ya kalaca risklere karfl teminat alm fl olursunuz. Ankara Sigorta Kas-Kon poliçesini ald n z zaman ise hem arac n z karfl karfl ya kalaca tüm risklere karfl teminat alt na al rs n z hem de konutunuzda yer alan eflyalar n z TL ye kadar poliçede yer alan risklere karfl güvence alt na al rs n z. Bu nedenle, Kas-Kon sigorta poliçenizi yapt rd n zda, art k arac n z sadece kendisini de il evinizdeki eflyalar n z da koruma alt na al r. Hasars zl k Koruma Hastane Masraflar Hukuksal Koruma Mini Onar m Konut Eflya Sigortası* Eflya (Yang n) Glkhh-Knh/Terör Deprem (Eflya) H rs zl k** * fl bu poliçe ilk atefl yang n poliçesi esas na göre haz rlanm fl olup, teminat toplam eflya sigorta bedeli üzerinden de il, mutab k kal nan bedel üzerinden teminat verilmifltir. Bu bedel y ll k TL. s ile s n rl d r. Bu tutardan ilk atefl esas oldu undan eksik sigorta uygulanmayacakt r. ** Mücevher, k ymetli tafllar, k ymetli madenler, nakit, çek, senet, k ymetli evrak hariçtir. Ek Teminatlar Ana Teminatlar Kasko Sigortası Çarpma-Çarp flma Yanma H rs zl k Alevsiz Yangın Glkhh-Knh/Terör Sel/Su Baskını Deprem Radyo/Teyp/Kolonlar De er Koruma htiyari Mali Mesuliyet Ferdi Kaza Koltuk Cam K r lmas Anahtar Teslim Teminat Merkezi Kilit Sistemi De iflimi Teminat Konut Eflya Sigortas Seylap Dahili su F rt na Hava tafl tlar çarpmas Araç çarpmas Kar a rl Duman Toprak ve yer kaymas Yang n mali mesuliyet (Komfluluk-kirac sorumluluk ) kametgâh de iflikli i masraflar Kas-kon Asistans Hizmetleri Konut Asistans Su ve s hh tesisat Elektrik tesisat ar zalar tamiri Çilingir/Anahtar iflleri Kasko Asistans* Araç Yard m Hizmetleri Kiflisel Yard m Hizmetleri Sosyal Yard m Hizmetleri * Sadece Hususi Araçlar için geçerlidir. Detaylı bilgi için lütfen Kasko Sigortalar Asistans Hizmetleri Broflürü ne bak n z. 4

4 KAS-KON Grev, Lokavt, Kargaflal k, Halk Hareketleri Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Yang na sebebiyet vermifl olsun, olmas n; grev, lokavt, ifl anlaflmazl, kargaflal k veya halk hareketleri s ras nda meydana gelen olaylar ve bu olaylar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Kloz konusu olaylar s ras nda olsa dahi, üretim düflmesi, sigortal fleylerin kirlenmesi, paslanmas, çürümesi kalite kayb gibi dolayl zararlar teminat d fl ndad r. flbu grev, lokavt, kargaflal k, halk hareketleri teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ek olarak bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Kötü Niyetli Hareketler Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Grev, Lokavt, Kargaflal k, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaks z n, sigortal ve sigortal n n usul ve füruu d fl ndaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olaylar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelen yang n ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmifltir. flbu kötü niyetli hareketler teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Terör Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar hükümleri sakl kalmak kayd yla, 3713 say l Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do an sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu sigortal fleylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmifltir. Kloz konusu olaylar n do rudan veya dolayl sonucunda meydana gelse dahi, sigortal k ymetlerin k smen veya tamamen kullan lamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya ç kacak bütün zararlar teminat kapsam d fl ndad r. Deprem ve Yanarda Püskürmesi Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanarda püskürmesinin do rudan veya dolayl neden olaca yang n, infilak, yer kaymas veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Yang n Sigortas Genel fiartlar aksine, deprem veya yanarda püskürmesinin sebebiyet verece i yang n ve infilaklarda, sigortal fleylerin kaybolmas ndan do an zararlar. Muafiyet Deprem veya yanarda püskürmesinin sebep olaca yang n d fl ndaki zararlarda sigortac lar, 72 saatlik devaml bir süre içinde meydana gelen zarar n TL's n aflan k sm ndan sorumludur. htarlar 1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleflti ini ö rendi i tarihten itibaren en geç befl gün içinde durumu sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. 2) flbu deprem teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. F rt na Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Ya mur, kar, dolu ile beraber olsun olmas n münhas ran f rt na (10 metre yükseklikte h z, saniyede 17.1 metre 7 bofor dan fazla esen rüzgarlar) veya f rt na s ras nda rüzgar n sürükledi i veya att fleylerin çarpmas sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Denizlerin, çay, dere veya kanallar n f rt na da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu k ymetlerde do rudan meydana getirece i her türlü zarar. flbu f rt na teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Kar A rl Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; 1- Yo un kar ya fl ndan sonra, çat üzerinde biriken kar n veya buzun gerek a rl gerekse kaymas ve/veya düflmesi nedeniyle, 5

5 6 sigorta konusu bina ve içindeki fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar, 2- Kar a rl nedeniyle çat da meydana gelen hasar dolay s yla bina içindeki sigortal fleylerde kar, dolu veya ya mur sebebiyle meydana gelecek slanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Çat üzerinde kar a rl n n etkisiyle hasar olmaks z n; kar n, dolunun, ya murun veya eriyen kar n bina içine s zmas sonucu meydana gelecek zararlar. 2- Aç ktaki fleylerde meydana gelecek zararlar. flbu kar a rl teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Sel veya Su Bask n Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; 1- Sigorta konusu fleyler civar ndaki nehir, çay, dere ve kanallar n taflmas n n, 2- Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) d fl nda kabarmas n n, 3- Ya fllar nedeniyle meydana gelen sel veya su bask n n n, 4- Pis sular n kanalizasyon ve foseptik çukurlar ndan ya fllar nedeniyle geri tepmesinin, 5- Her ne sebeple olursa olsun yeralt sular n n, riziko konusu k ymetlerde do rudan sebep olaca zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Bina içindeki veya d fl ndaki su borular n n patlamas, depolar n n patlamas veya taflmas sonucu meydana gelen zararlar, 2- Kalorifer tesisat n n patlamas, dahili su, ya mur derelerinin ve oluklar n n taflmas sonucu meydana gelen zararlar, 3- Sel veya su bask n sonucu dahi olsa yer kaymas nedeniyle meydana gelen zararlar, 4- Ya fllar nedeniyle meydana gelmedi i takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve foseptik çukurlar ndan geri tepen pis sular n sebep olaca zararlar, 5- Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarmas nedeniyle meydana gelen her türlü hasar, flbu sel veya su bask n teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Yer Kaymas Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Sigortal binan n infla edilmifl oldu u arsada veya civar nda vuku bulan yer kaymas veya toprak çökmesi sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su bask n nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden do an zararlar teminata ilave edilmifltir. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat D fl Kalan Haller Sigortal bina civar nda yap lan kaz lar nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden do an zararlar. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Deprem veya yanarda püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden do an zararlar, 2- Yer kaymas riskinden ba ms z olarak, binan n mutat olarak oturmas ndan ileri gelen hasarlar, 3- Sigortan n bafllamas ndan önce sigortal k ymette yer kaymas n n resmi makamlarca tespit edilmesi. flbu yer kaymas teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Dahili Su Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; 1- Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarn çlar n n, su borular n n; kalorifer kazan, radyatör ve borular n n; temiz veya pis su tesisat n n patlamas, taflmas, s zmas, t kanmas, k r lmas ve donmas n n do rudan sebep oldu u zararlar, 2- Ya mur sular n n, kar veya buzlar n erimesi sonucu meydana gelen sular n, çat veya saçaktan s zmas ; su oluklar veya ya mur derelerinin t kanmas veya taflmas sonucunda bina içine giren sular n do rudan sebep olaca zararlar, 3- Kapat lmas unutulan musluklardan akan sular n taflmas n n do rudan sebep olaca zararlar, 4- Donma sonucu tesisatta ve tesisata ba l cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsam na giren zarara yol açan tesisat n onar lmas maksad yla duvar n aç lmas ve kapat lmas için yap lan masraflar, 5- Ya fllar nedeniyle meydana gelmedi i takdirde kanalizasyon

6 KAS-KON ve foseptik çukurlar ndan geri tepen pis sular n do rudan sebep olaca zararlar, 6- fiehir su flebekesinin ar zas nedeniyle sebep olaca zararlar, teminata ilave edilmifltir. Yukar da belirtilen su tesisatlar devaml kontrol edilecek, gereken tamirat zaman nda yapt r lacak ve k fl bafl nda dona karfl gerekli önlemler al nacakt r. Bina uzun süre bofl b rak ld takdirde, su tesisat na ba l ana musluk kapat lacak ve tesisat boflalt lacakt r. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Donma sonucu d fl nda tesisatta ve tesisata ba l cihazlarda meydana gelen bozulma, afl nma, eskime gibi zararlar, 2- Baca deliklerinden, damda b rak lan aç kl klardan, aç k b rak lan pencere ve kap lardan içeri giren sular n sebep olaca zararlar, 3- Kar veya buzlar n at lmas masraflar, 4- zolasyon yetersizli i ve/veya kayb nedeniyle ya mur ve kar sular n n binan n d fl cephe veya teras ndan veya pencere, kap ve pervazlar ndan (aç klar ndan) s zmas ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile s fark nedeniyle oluflan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar, 5- Her ne sebeple olursa olsun yeralt sular n n riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar. flbu dahili su teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Kara Tafl tlar Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlan Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Motorlu ve motorsuz kara tafl t araçlar n n sigortal fleylere çarpmas sonucu do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Sigortal, sigortal n n usul ve füruu ile sigortal n n çal flt rd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulundu u kimseler taraf ndan kullan lan tafl tlar n sebep olaca zararlar. flbu kara tafl tlar teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Hava Tafl tlar Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla uçaklar n ve di er hava tafl tlar n n çarpmas veya düflmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düflmesi sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller Sigortal, sigortal n n usul ve füruu ile sigortal n n çal flt rd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulundu u kimseler taraf ndan kullan lan tafl tlar n sebep olaca zararlar. flbu hava tafl tlar teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Duman Klozu Yang n Sigortas Genel fiartlar Hükümleri Sakl Kalmak Kayd yla; Bir boru veya menfezle bacaya ba lanm fl s tma ve piflirme cihazlar n n münhas ran ani, mutat d fl veya kusurlu flekilde ifllemesi nedeniyle ç kan duman sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller 1- Ocak ve flöminelerden ç kan dumanlar n sebep oldu u zararlar. 2- Binalar n d fl k s mlar nda ve aç ktaki fleylerde meydana gelen duman zararlar. flbu duman teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar 'nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. Yangın Mali Mesuliyet Klozu A) Yang n Mali Mesuliyet teminat ; tabi afetler hariç poliçede belirtilen tüm rizikolar kapsar. B) Yang n Mali Mesuliyeti, kira kayb ve hasar nedeniyle yap lacak ikametgah de iflikli i masraflar sigortalar nda sigortac n n azami sorumlulu u; sigortal n n malik veya intifa hakk sahibi s fat yla hareket etti i hallerde sigorta bedelinin, kirac veya flagil s fat yla hareket etti i hallerde ise eflya sigorta bedelinin % 20'si ile s n rl d r. C) Hasar nedeniyle yap lacak ikametgah de iflikli i masraflar ile sigortal tehlikelerin gerçekleflmesi ve binan n oturulmaz hale gelmifl olmas nedeniyle sigortal n n ikametgah de ifltirmek zorunda kald hallerde yapt makul ölçüdeki masraflar, binan n tamir ve inflas için gerekli makul müddeti aflmamak kayd yla ve en çok 12 ay için teminat alt na al nm flt r. D) Konut Poliçesi ile verilmifl bulunan teminatlar sadece Tam Kagir (*) yap tarz ndaki konutlar veya içindeki ev eflyas n kapsamaktad r. 7

7 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER HUSUS ARAÇLAR Ç N KASKO AS STANS TEM NATLAR Araç Yard m Hizmetleri L M TLER Aracın Çekilmesi Aynı il sınırları içinde ücretsiz. Çilingir Hizmeti (Oto Kapı Kilit) 50 km limit dahilinde yol servis ücreti ile 1 saatlik servis işçilik bedeli Benzin Bitmesi TL limit dahilinde hususi araçlar için geçerlidir. Aracın Vinç ile Kurtarılması Lastik Değişimi Aracın Emanet ve Muhafazası TL Limitsiz/Hususi araçlar için geçerlidir. Günlük limitler dahilinde azami 3 gün Bulunamayan Yedek Parçaların Temini Hususi araçlarda 10 kg'a, ticari araçlarda 20 kg a kadar nakliye bedeli karşılanır. Aracın Onarım Sonrası Teslim Alınması Limitsiz Profesyonel Sürücü Temini Limitsiz Kiflisel Yard m Hizmetleri Tıbbi Nakil ve/veya Geri Dönüş Kara Ambulansı ücretsiz/hava Ambulansı için sadece organizasyon hizmeti Seyahatin Tamamlanması ve Konaklama Kara/Hava Yolu-Konaklama 3 gece 4* veya 3* otelde oda kahvaltı Ekibin Geri Dönüşü (Ticari Araçlar İçin Geçerlidir) Kara Yolu Kiralık Araç (Hususi Araçlar İçin Geçerlidir) Maks. 7 gün (Yılda maksimum 3 kez) Refakatçi Yakının Ulaşımı Refakatçi Yakının Konaklaması Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması Gerekli İlaçların Sevki Acil Mesajların İletilmesi Cenaze Nakli İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş Kara/Hava Yolu Azami 8 gece/ticari araçlar için azami 5 gece Kara/Hava Yolu Limitsiz Limitsiz Limitsiz Kara/Hava Yolu Sosyal Yard m Hizmetleri Sosyal Aktivitelerle İlgil Bilgi Hizmeti Rezervasyon/Bilet Alma/Ulaştırma Hizmetleri Otel Rezervasyonları Kiralık Araç Rezervasyonları Uçak Bileti Alma Ulaştırma İş Organizasyonları Pre-Travel Service Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız 8

8 KAS-KON AÇIKLAMALAR Kaza ve arıza durumunda Ankara Sigorta aracın çekilme işlemini gerçekleştirir. Aynı il sınırları içinde anlaşmalı/yetkili servis yoksa en yakın yetkili servis tarafından TL limit dahilinde çekilir. Sel hasarları dahildir. Ticari araçlarda Anadolu ve Avrupa yakası farklı 2 il olarak değerlendirilmekte olup çekilme işlemleri fark ücretine tabiidir. Ticari araçlarda akü bitmesi kapsam dışındadır. Sigortalı araca ait anahtarların kaybolması veya araç içinde unutulması durumunda yetkili gezici servisin gönderimi limit dahilinde karşılanır. Tüm parça bedelleri sigortalıya ait olacaktır. Kilidin gezici servis tarafından açılamayacak olması durumunda (immobilizer), aracın TL limit dahilinde en yakın yetkili servise çekilmesi sağlanır. Ticari araçlarda anahtar kaybı halinde araç çekilmesi teminat dışındadır. Hususi aracın en yakın benzin istasyonuna çekilmesi limit dahilinde sağlanır veya aracın ilk benzin istasyonuna kadar gitmesine yetecek miktarda yakıt temin eder. Temin edilen yakıtın ücreti sigortalıdan tahsil edilir. Kaza durumunda sigortalı aracın yolun dışına çıktığı durumlar limit dahilinde karşılanır. Limiti aşan tutar önceden bilgilendirmek suretiyle sigortalıdan tahsil edilir. Aracın yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından sigortalı sorumludur. Sigortalı hususi araçta yedek lastik olmaması veya onarım gerektiren durumlarda, aracın en yakın servise TL limit dahilinde çekilmesi karşılanır. Aracın pert olması veya çalındıktan sonra aracın bulunması halinde, aracın emanet ve muhafazası hususi araçlarda azami 500 TL, ticari araçlarda azami 450 TL limit dahilinde ödenir. Günlük otopark ücreti belediye otopark ücretlerinin üzerinde olamaz. Sigortalının ikamet ettiği ilin dışında iken gerekli olan yedek parçalar aracın çekildiği servis veya bölgede bulunamaması durumunda, Türkiye sınırları içerisindeki aracı üreten firmada mevcut olan söz konusu yedek parçaların limite kadar nakliye işlemi karşılanır. Kaza geçiren, arıza yapan veya çalınan aracın sigortalının ikamet ettiği il dışında bir yerde onarımından veya bulunmasından sonra ve sigortalı tarafından talep edilmesi halinde servisten teslim alınması için bedelsiz sürücü temin edilir. Bu hizmetten yararlanmak için, varsa onarım bedelinin ilgili servise ödendiğinin teyidi istenir. Sigortalının aracını kendisinin almak istemesi halinde ise sigortalının ikamet ettiği il ile olayın gerçekleştiği il arasında tarifeli uçak seferi var ise ekonomik sınıf uçak bileti, tarifeli uçak seferi yok ise şehirlerarası otobüs bileti Ankara Sigorta tarafından karşılanır. Araç sürücüsünün trafik kazası sonucunda yaralanması veya hayatını kaybetmesi ve araçtaki diğer lehdarların kapsam altındaki aracı sürememeleri durumunda profesyonel sürücü temin edilir. Kaza durumunda ve acil tıbbi nedenlerden dolayı nakil işlemleri yapılabilmektedir. Kaza durumunda; sağlık koşullarına uygun kara ve hava ambulansı ile hastaneye nakledilir. Hava ambulansı veya tarifeli uçuş ihtiyacı halinde sadece hava ambulansının gerekli yere ulaşması organize edilir. Acil tıbbi nedenlerden dolayı kara ambulansı ile yapılan nakil masrafları da karşılanmaktadır. Sigortalı aracın sigortalının ikamet ettiği il dışında gerçekleşen bir kaza veya arıza sonucu onarımının mesai saatleri içerisinde tamamlanamadığı durumlarda bu teminat geçerlidir. Seyahatin tamamlanması için uçak bileti karşılanır, tarifeli uçak seferi yoksa otobüs bileti karşılanır. Sigortalının, olayın meydana geldiği yerde konaklamayı tercih etmesi ve aracın 48 saatten fazla hareketsiz kalacak olması durumunda araçta birlikte yolculuk eden kişilerin (en fazla 5 kişi) konaklama ücreti de karşılanır. Ticari araçlarda 72 saati aşacak onarımın tamamlanması beklenirken geçerlidir. Aracın 72 saatten fazla hareketsiz kalacak olması durumunda bu teminat geçerlidir. Sigortalının Ankara Sigorta Yol Yardım Hattı na müracat etmesi ön koşuluyla, aracın trafikte seyredemeyecek şekilde hasarlanmasıyla sonuçlanan kazalarda, onarımının 24 saatten uzun sürecek olmasının tespiti ile olay başına azami 7 gün ve yıllık 3 kez olmak üzere kiralık araç verilir. Kiralık araç süresi, aracın onarım süresiyle sınırlı olup bu süre eksper tarafından, aracın onarıldığı servisle mutabık kalınarak belirlenir. Bu hizmetten faydalanabilmek için konaklama ve sigortalının seyahatinin tamamlanması hizmetlerinden faydalanılmamış olmak esastır. Kiralık araç hizmetinin sağlanması için diğer bir koşul kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerince bütün dünyada uygulanan kurallar uyarınca, aracı kiralayan sürücü kira sözleşmelerinde teminat altında olmayan (trafik cezaları, yol geçiş ücretleri vb.) masraflar için kredi kartı numarasını kiralama şirketine vermelidir. Kiralık araçlarda otomatik vitesli araçlar tahsis edilmemektedir. Ticari araçlarda kiralık araç tahsis edilmez. Sigortalının hastanede 8 günden (ticari araçlar için 5 gün) fazla yatacak olması durumunda bu teminat geçerlidir. Tedavinin 8 geceyi (ticari araçlar için 5 gece) aşacağı durumlarda, 4* veya 3* otelde oda/kahvaltı azami 8 gece (ticari araçlar için 5 gece) konaklama karşılanır. Otel Ankara Sigorta tarafından belirlenir. Ekonomik sınıf uçak bileti veya şehirlerarası otobüs bileti. Sadece nakliye giderleri karşılanır. Sigortalının belirttiği kişilere bilgi iletmesi. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır. Aile ferdinin ciddi rahatsızlığı veya vefatı ile ikametgahın ciddi hasar görmesi durumunda bu teminat geçerlidir. Ekonomik sınıf uçak bileti veya şehirlerarası otobüs bileti karşılanır. Bilgi Hattı Biletlerin kargo veya ulaşım bedelleri sigortalıya aittir. Sigortalı olan kişi için sadece organizasyon yapılır. Sigortalı olan kişiyi ve diğer hizmetlerde araçta seyahat eden yolcuları kapsamaktadır. Sigortalı olan kişi için sadece organizasyon yapılır. Sigortalı olan kişi için sadece organizasyon yapılır. Döviz kuru, bankalar, konsolosluklar vb. hakkında bilgi hizmeti. 9

9 KONUT AS STANS Teminatlar n Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi Otel hizmeti Güvenlik şirketi Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Birinci derece aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması Sigortalı faturalarının ödenmesi Hastanede yatma durumunda yardım Tıbbi danışma hizmeti Acil mesajların iletilmesi Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Bilgi ve organizasyon servisi 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 150 TL/yılda 3 defa 4* Otel/Maks. 2 Gün Maksimum 2 Gün Sınırsız Sınırsız Poliçede yazılı şartlarla Poliçede yazılı şartlarla Bağlantı Sınırsız Bağlantı Bağlantı TANIMLAR Sigortal Kifli: Ankara Sigorta'ya bildirilen poliçenin ad na düzenlendi i kiflidir (1 kifli). Birinci Derece Aile Üyesi: 1. Sigortal kiflinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden efli ve çocuklar, 2. Sigortal kiflinin ve eflinin anne/babas (ebeveyni). Konut: Sigortal Konut terimi; Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içinde yer alan, Sigorta fiirketi taraf ndan teminat alt na al nm fl ve poliçe üzerinde adresi görülen, ticari olarak kullan lmayan, kiralama yoluyla veya mülkiyeti kendisinde olmak üzere daimi olarak ikamet etti i/ettirdi i daire, müstakil villa ve evler (yaln z birden fazla kattan oluflan apartman ve binalar hariç) konut olarak an lacakt r. Co rafi S n r: Sigortal n n daimi ikametgah Türkiye Cumhuriyeti'nde ise poliçe ile verilen teminatlar Türkiye Cumhuriyeti'nde, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde ise poliçe ile verilen teminatlar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde geçerlidir. 1. KAPSAM Sigortal, sigorta primini ödedi inde veya ödemeyi kabul etti inde, fiirket, sigorta süresince oluflacak olaylar karfl s nda bu poliçe kapsam nda acil ev yard m hizmetlerini konutu korumak maksad yla sa layacakt r. fiirket, afla da tan mlanan aç klamalar, flartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye çal flacakt r. fiirket, poliçenin yürürlükte oldu u bir y l içinde her bir olay için 150 TL s n r na kadar ça rma (iflçi ulafl m masraf ), malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirket, tesisat için azami 3, elektrik için azami 3, anahtar iflleri için azami 3 ve cam iflleri için azami 3 olmak üzere, bir y lda toplamda 12 olaya kadar hizmet verecektir. Ek Hizmetler bölümündeki ferdi teminatlardan, konutta sürekli ikamet eden kifliler yararlanabilecektir Tesisat Müflteriye ait konut içindeki s hhi tesisat direkt konuta ait su vanas ndan bafllay p musluklara (musluk, pisuvar musluklar, her türlü armatür vb. tesisat kapsam d fl ndad r) kadarki k sm kapsar. 10

10 KAS-KON Konutun iç s hhi, sabit su tesisat, kalorifer tesisat, kanalizasyon ve pis su tesisat nda s z nt veya k r lma olmas durumunda fiirket bu tür tesisat n flartlar n n böyle bir tamirat mümkün k ld zaman daha ileri zarara karfl konutu korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatç y gönderecektir fiirket poliçenin yürürlükte oldu u bir y l içinde azami üç olay olmak kayd yla her bir olay için 150 TL s n r na kadar ça rma (iflçi ulafl m masraf ), malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. Masraflar n azami s n rlar aflmas durumunda do acak fark sigortal taraf ndan karfl lanacakt r. Her zaman tesisatç tahmini tamir masraf n ilk önce müflteriye direkt ve flirkete telefonla bildirecektir. Sigortal tahmini masraf kabul eder etmez, gerekli döküman imzalayacak ve toplam masraf n 150 TL'na kadar olan k sm n fiirket karfl layacak, 150 TL'n aflan k sm n sigortal direk teknik servis eleman na ödeyecektir. Sigortal n n tahmini tamir masraf n kabul etmemesi durumunda, onar m mümkün oldu u hallerde, tamirat 150 TL s n r na kadar yap lacakt r stisnalar A) Konut içinde s hhi tesisat, sabit su tesisat, kalorifer tesisat, kanalizasyon ve pis su tesisat d fl nda her türlü parçan n tamiri. B) Konutun içerisinde her türlü kaçak, s z nt ve slanmadan dolay meydana gelen hasar n tamiri, tesisat (tesisat veya di er donan mlar n hasar veya k r lmas ndan kaynaklanm fl olsa bile). C) Su borular na ba l her türlü eletrikli ev eflyas, klima, s t c lar, su s t c lar, s hhi malzemenin de iflimi veya tamiri. D) Sigortal n n veya üçüncü flah slar n taraflar n mülkiyetlerinde hasara neden olan, konuta ait sabit tesisat/donan mdaki hasar, binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortal n n bölgesinde olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir. E) Kanalizasyon veya pis su tesisatlar n n t kanmas. F) Sonradan ilave edilen s va üzeri tesisat teminat d fl d r Elektrik Müflteriye ait konut içindeki elektrik tesisat, direkt konuta ait elektrik sigortas ndan bafllay p elektrik anahtar na (elektrik anahtar, priz, vb. hariç) kadarki k sm kapsar. Konutta meydana gelen k sa devre konutun d fl ndaki, konuta ait sayaç veya kofre sigorta ve tesisat n etkilemesi durumunda teminat alt na al n r. Müflteriye ait konutun içerisinde, konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisat n n bozulmas veya hasar görüp çal flamaz duruma gelmesi halinde, firmam z tesisat çal fl r hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektriçiyi gönderecektir fiirket acil tamir için gerekli ça rma (iflçi ulafl m masraf ) malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirketin her bir olay için sorumluluklar bu poliçenin bendinde belirtilmifltir stisnalar A) Elektrik anahtar, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisat ndan ba ms z tesisatlar. B) Elektrikle çal flan s t c, ev elektrikli eflyalar veya her türlü cihazdaki hasar n tamiri. C) Konutta veya binada topraklaman n olmamas ndan veya yetersiz olmas ndan kaynaklanan ar za ve hasar n tamiri. D) Elektrik tesisat çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat d fl d r Anahtar Herhangi kazai bir sebep veya h rs zl k sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarlar n çal nmas veya kaybedilmesine ba l olarak konuta girilememesi durumunda, flirket bu tür tesisat n flartlar n n böyle bir tamirat mümkün k ld zaman, konutu daha ileri hasar veya zarara karfl korumak maksad yla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarc gönderecektir fiirket acil tamir için gerekli ça rma (iflçi ulafl m masraf ) malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirketin her bir olay için sorumluluklar bu poliçenin bendinde belirtilmifltir Cam flleri Konutun d fl cephesinde bulunan camlar n hasar görmesi (k r lma veya çatlama) durumunda, flirket hasar gören parçay eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karfl meskeni korumak maksad yla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camc gönderecektir fiirket acil tamir için gerekli ça rma (iflçi ulafl m masraf ) malzeme ve iflçilik masraflar n karfl layacakt r. fiirketin her bir olay için sorumluluklar bu poliçenin bendinde belirtilmifltir Doktor veya Ambulans Gönderilmesi Konutta meydana gelen herhangi bir su basmas, yang n ve patlama sonucu yaralanma durumlar nda, flirket doktorunun karar yla konuta gidecek ambulans veya doktor ücretini sene içinde 3 olaya kadar olay bafl na 150 TL olarak karfl layacakt r Uzman Hemflire veya Refakatçi Gönderilmesi Konutta meydana gelen herhangi bir su basmas, yang n ve patlama sonucu yaralanma durumlar nda veya ameliyat sonras bak m için, konutta sigortal ya bakacak baflka kimse yok ise, flirket doktorunun karar yla konuta gidecek uzman hemflire veya refakatçi ücretini sene içinde 3 olaya kadar olay bafl na 150 TL olarak karfl layacakt r Otel Hizmeti Konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onar m 24 saati aflarsa, sigortal n n talebi ve flirketin onay ile, en fazla 5 kifli için, 2 güne kadar 4* Otelde konaklama masraflar (Standart oda+kahvalt ) flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yak n anlaflmal otel olacakt r. Otelde yap lan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortal ya aittir. 11

11 1.8. Güvenlik fiirketi Konutta meydana gelen su basmas, yang n ve patlama sonucu hasar durumunda, sigortal n n talebi ve flirketin onay ile, konutu koruma ve gözetim alt na alma masraflar fiirket taraf ndan karfl lanacakt r. Konutun güvenli i sa lan ncaya kadar y lda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir Evde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Ç kan Seyahat Masraflar n n Karfl lanmas Sigortal seyahatte iken, sigortal n n evindeki h rs zl k, kap ve pencerelerin zorlanmas, yang n veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zarar n ortaya ç kmas riski sebebiyle, sigortal n n evinde bulunmas gerekti i durumlarda, flirket, sigortal n n daimi ikametgaha dönüfl masraflar n ödeyecektir. Bu menfaat, sadece, sigortal n n as l seyahat için kullanm fl oldu u tafl ma araçlar n acil dönüfl için kullanamad hallerde mümkündür Birinci Derece Aile Mensubunun Ölümü Sonras Meydana Gelen Seyahat Masraflar n n Karfl lanmas Sigortal, birinci dereceden bir aile mensubunun daimi ikametgahda ölümü nedeniyle seyahatini yar da kesmek zorunda kald nda, flirket, sigortal n n daimi ikametgaha dönüflünü organize edecektir. Bu menfaat, sadece, sigortal n n as l seyahat için kullanm fl oldu u tafl ma araçlar n acil dönüfl için kullanamad hallerde mümkündür Sigortal Faturalar n n Ödenmesi Sigortal geçirdi i kaza sonucunda doktor onay ile konutundan veya yat r lm fl oldu u hastaneden ayr lam yor ve yard m edecek yak n yok ise, konutunun abone faturalar n n bedelleri sigortal taraf ndan ödenmesi koflulu ile, en fazla 3 ayl k tedavi ve nekahat devresi süresince flirket görevlileri taraf ndan sigortal nam na faturalar n ödenmesi için gereken ifllemleri yapacakt r. Bu hizmet stanbul belediye s n rlar dahilinde geçerli olacakt r Hastanede Yatma Durumunda Yard m Konutta meydana gelen bir hasar sonucunda sigortal n n hastanede yatmas gerekirse ve yat fl süresi 7 günü aflarsa afla daki hizmetlerden birisi flirket taraf ndan karfl lanacakt r. - Refakatçinin bir defaya mahsus hastaneye nakli. - Çocuklar n (17 yafl alt ndaki) akrabalar n yan na refakatçi eflli inde bir defaya mahsus nakli. - Çocuk bak m (Azami 48 saat ve sadece stanbul, Ankara, zmir'de) T bbi Dan flma Sigortal n n karfl laflt sa l k problemi konusunda fiirket T bbi Ekibi taraf ndan bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, difl hekimi, hastane ve teflhis merkezleri adresleri ve telefon numaralar bildirilir. Karfl lafl lan sa l k problemi konusunda al nmas gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur, ancak tan konmaz, ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortal taraf ndan karfl lanacakt r Acil Mesajlar n letilmesi Sigortal n n talebi üzerine flirket, yukar daki maddeler kapsam ndaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajlar n iletilmesini sa layacakt r. 2. AC L YET TER M "Aciliyet" terimi hasar n derhal tamiri ihtiyac ve afla da belirtilen standartlara ba l d r Tesisat Sigortal n n veya üçüncü flah slar n taraflar n mülkiyetlerinde hasara neden olan, konuta ait sabit tesisat/donan mdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortal n n bölgesinde olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir Elektrik Hasar n merkezi konutun içinde bulundu u sürece, konut elektrik tesisat n n herhangi yerindeki elektrik kesintisi Anahtar Baflka hiçbir girifl yolunun olmamas durumu, acil servis veya anahtarc müdahalesini gerektiren sigortal n n binaya giriflini engelleyen her türlü risk Cam flleri Hasar n her türlü üçüncü taraf sald rgan hareketleri veya çevre kazalar na karfl konutun korunmas n zaafa düflürdü ü hallerde, camlar n veya pencere sistemine ait her türlü dikey cam yüzeyin k r lmas. 3. GENEL ST SNALAR 1. Maddede bahsedilen özel istisnalar n yan nda, bu sigorta dolayl veya dolays z olarak afla da belirtilen hususlar n sonucu meydana gelen bedensel ve maddi zararlar kapsamaz Sigortal taraf ndan kas tl olarak meydana getirilen hasarlar Mücbir sebepler (do al felaketler), dolayl veya dolays z savafl, iç savafl, silahl çat flma, ayaklanma, isyan, kargafla, grev, toplum veya devlet nizam n n güvenli ini etkileyecek her türlü ihtimalden dolay meydana gelen hasarlar Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza fiirketin ön onay veya kabulu olmaks z n sigortal taraf ndan yap lan harcamalar Daha önceden mevcut olan herhangi bir t bbi durum, intihar veya intihar teflebbüsü, ak l hastal D fl etkenlerden dolay meydana gelebilecek hasar durumu kapsam d fl d r (Cam k r lmas hariç). 12

12 KAS-KON 4. H ZMETLER N DÜZENLENMES Sa lanan acil hizmetler, flirket taraf ndan yönlendirilecek hizmet noktalar veya profesyonel flirketler taraf ndan yerine getirilecektir. fiirket, her türlü makul kontrolü d fl ndaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri d fl ndaki ola anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olmas veya en yak n yerde haz r bulunamamalar n n sonucu olarak, kendi nam na yapt r m uygulayamayaca hiçbir do rudan hizmeti sa lamayacakt r. Bununla beraber, bu durumlarda, flirket ilave sigorta kapsam ndan yararlanmak için flirketin ön onay n alan sigortal taraf ndan yap lacak harcamalar tazmin etmeye zorunlu olacakt r. Böyle bir durumda flirket her bir olay için madde 1'de belirtilen azami tutara kadar olan harcamalar geri ödeyecektir. Tamamen, sa lanan hizmetler, flirket taraf ndan bizzat görevlendirilen flirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller taraf ndan yerine getirilmek zorundad r; aksi takdirde sigortal oluflan masraflar ödeyecektir. 5. PROFESYONEL EV H ZMETLER ORGAN ZASYONU fiirket taraf ndan yönlendirilecek ve kontrol edilecek, flirketler ve profesyonellerin oluflturaca bir hizmet a, müflterinin talepleri sonucu do acak tamirat ifllemlerini, bitirilene ve müflteri memnuniyeti sa lanana kadar yerine getirecektir. Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, flirket sigortal n n iste i üzerine, afla da belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai saatleri içinde konuta gönderecek ve bilgi sa layacakt r. Ev yard m organizasyon hizmetlerinde ba lant Ankara Sigorta taraf ndan sa lanacak, al nacak hizmetlerle ilgili masraflar sigortal taraf ndan ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet al p almamak sigortal n n iste ine ba l d r. Al nan hizmetlerle ilgili do abilecek sorunlardan hizmeti do rudan sa layan servis birimi sorumlu olacakt r. Ankara Sigorta, her türlü makul kontrolü d fl ndaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri d fl ndaki ola anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olmas veya en yak n yerde haz r bulunamamalar n n sonucu olarak, kendi nam na yapt r m uygulayamayaca hiçbir do rudan hizmeti sa lamayacakt r. Su/S hhi Tesisat/Kalorifer Tesisat flleri (Do algaz Tesisat Hariç) Su, s hhi ve kalorifer tesisat n n (do algaz tesisat hariç) tamiri için hasar alan n n k r m, at m ve tamirini kapsar. Fayans/Kalebodur Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi slak zeminlerin k r m, at m ve kapat lma ifllerini kapsar. Elektrik Elektrik, telefon, bilgisayar hatlar gibi iflleri kapsar. Çelik/Ahflap/Alüminyum/PVC Kap -Pencere-Do rama Tamir flleri Hasar gören çelik, ahflap, alüminyum ve pvc kap, pencere, kepenk, korkuluk vb. ifllerin tamirini ve gerekiyorsa de iflim ifllerini kapsar. Boya Her türlü boya ve izolasyon ifllerini kapsar. Cam K r lan her türlü cam n de ifltirilmesi ifllerini kapsar. S va/duvar flleri S va, beton, flap ve tu la-biriket türü duvar tamir ifllerini kapsar. Alç pan/kartonpiyer flleri Alç pan/kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi ifllerini kapsar. Yer Döfleme Ahflap flleri (Parke, Hal fleks, Mineflo, Lambiri Ahflap Kaplama vb.) Her türlü parke, hal fleks, mineflo, muflamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya ç kacak hasar n tamiri ve de iflimini kapsar. Hal vb. eflyalar kapsam d fl d r. Yer-duvar lambiri ahflap kaplama, pencere ve kap gibi ahflap ifllerinin tamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap, ahflap eflya vb. parçalar n tamiri veya yeniden yap lmas kapsam d fl d r. PVC/Demir/Alüminyum Do rama flleri Kap, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi k s mlar n tamiri ve yenilenmesini kapsar. Tavan Kaplama/Asma Tavan flleri (Taflyünü vb.) Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya ç kacak tamir ve de ifltirme ifllerini kapsar. Çat /Dere Tamir flleri Her türlü çat da ortaya ç kabilecek hasarlar n tamirini veya direne iflini yapan dere ve oluk tamiri ve bak m n kapsar. 6. B LG ve ORGAN ZASYON SERV S Bilgi ve organizasyon servislerinde ba lant Ankara Sigorta taraf ndan sa lanacak, al nacak hizmetlerle ilgili masraflar sigortal taraf ndan ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet al p almamak sigortal n n iste ine ba l d r. Al nan hizmetlerle ilgili do abilecek sorunlardan hizmeti do rudan sa layan servis birimi sorumlu olacakt r. 1) Turistik Bilgiler fiirket, sigortal n n iste i do rultusunda seyahatler, ülkeye girifl ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük ifllemleri ve sa l k koflullar 13

13 hakk nda bilgi sa layacakt r. Seyahat acentalar, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport ifllemleri ile ilgili bilgi verilecektir. 2) Yol, Kaza ve Hava Durumu Bilgileri Sigortal n n talebi üzerine Türkiye'de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakk nda bilgi sa layacakt r. 3) Sa l k Kurulufllar ile lgili Bilgiler Sigortal n n talebi üzerine hastane, doktor, hemflire, nöbetçi eczane ve ambulans flirketleri ile ilgili adres ve telefon numaralar verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yap lacakt r. 4) Ulafl m Araçlar ile lgili Bilgiler Sigortal n n talebi üzerine havayolu flirketleri, denizcilik iflletmeleri, karayolu flirketleri, yat iflletmeleri, demiryollar seferleri, rent a car flirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yap lacakt r. 5) Döviz Kurlar Bilgileri Sigortal n n talebi üzerine son 5 y la ait döviz kurlar bilgileri verilecektir. 6) Restoranlar ve E lence Merkezleri Hakk nda Bilgi Sigortal n n talebi üzerine çeflitli restoran ve e lence merkezleri hakk nda adres ve telefon ile birlikte detayl bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yap lacakt r. 7) Konaklama ile lgili Bilgi Sigortal n n talebi üzerine farkl türdeki konaklama imkanlar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yap lacakt r. 8) Kültürel Aktiviteler Hakk nda Bilgi Sigortal n n talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yap lacakt r. 13) Çiçek Gönderme Hizmetleri Türkiye ve yurt d fl için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yap lacakt r. 14) Di er Bilgi Hizmetleri Jandarma, belediye, bakanl klar, müsteflarl klar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik flubeleri, bankalar, bas n kurulufllar, dernekler, savc l klar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajanslar, meslek odalar, ifl ve iflçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri. 7. OLAY Tesisat/Elektrik flleri için OLAY, poliçe flartlar dahilinde tan mlanan tesisat üzerinde meydana gelen bir hasar anlam na gelmektedir. Bu hasara ba l veya bu hasar n sonucu olarak tesisatta yap lacak her bir tamirat farkl bir olay olarak de erlendirilecek ve ayr bir dosya aç lacakt r. Cam flleri için OLAY, k r lan her bir yekpare cam n tak lmas anlam na gelmektedir. Çilingir flleri için OLAY, her bir kilidin aç lmas anlam na gelmektedir. 8. YÖNTEM Bütün acil ve ba lant hizmetlerinin y l n 365 günü, 24 saat olarak telefonla flirketten istenmesi gerekir. fiirket acil hizmetler için derhal ve ba lant hizmetleri için mesai saatleri içinde çözüm sa layacakt r. E itilmifl operatör sigortal ya talebinin ayr nt lar n n yan nda tam isim ve adres, poliçe numaras ve telefon numaras gibi baz ayr nt lar soracakt r. Sigortal n n flirkete istedi i hizmeti ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdi i telefon konuflmalar, talebin tebli i (ihbar ) olarak kabul edilecektir. 14 9) Hayvan Bak m ile lgili Bilgiler Sigortal n n talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bak m ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yap lacakt r. 10) Özel Günler çin Organizasyon Do um günü, y ldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yap lacakt r. 11) Yafll lar ve Çocuklar çin Bak m Hizmetleri Sigortal n n talebi üzerine yafll lar ve çocuklar n bak m ile ilgili hizmet veren firmalar hakk nda bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yap lacakt r. 12) Tercüme Hizmetleri Tercüme bürolar ve tercümanl k hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yap lacakt r.

14 KAS-KON III- TAZM NAT filemler Ç N GEREKEN BELGELER KASKO TEM NATI Araç Maddi Hasarlarda stenecek Belgeler Kazaya iliflkin resmi tutanaklar (Kaza Tespit Tutana, fade Tutana, Olay Yeri Görgü Tespit Tutana, vs.) Sigortal araç sürücüsüne ait onayl alkol raporu, Kazaya iliflkin resmi tutanaklar (Kaza Tespit Tutana, fade Tutana, Olay Yeri Görgü Tespit Tutana, vs.) Sigortal araç sürücüsüne ait onayl alkol raporu, Sigortal araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi, Sigortal araca ait trafik ve tescil belgesi suretleri, Arac n z n hasarl yerlerini gösterir foto raflar, Tamir ve parça faturas /faturalar, Poliçeye ait prim makbuz suretleri (peflinat ve ödenen tüm taksitlere ait), Kazaya neden olan di er araçlar n poliçe suretleri ile bu araç sahiplerinin adres ve telefon numaralar. FERD KAZA TEM NATI Vefat Hasarlar nda stenecek Belgeler Takip eden kiflinin irtibat (adres, telefon) bilgilerinin belirtildi i talep dilekçesi, Kazaya iliflkin resmi tutanaklar (Kaza Tespit Tutana, fade Tutana, Olay Yeri Görgü Tespit Tutana, vs.) Sigortal araç sürücüsüne ait onayl alkol raporu, Sigortal araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi, Sigortal araca ait trafik ve tescil belgesi suretleri, Poliçeye ait prim makbuz suretleri (peflinat ve ödenen tüm taksitlere ait), Vefat edene ait onayl, kafleli - Veraset lam, - Vukuatl Nüfus Aile Tablosu, - Otopsi Raporu, - Defin Ruhsat. Sürekli Sakatl k Hasarlar nda stenecek Belgeler Takip eden kiflinin irtibat (adres, telefon) bilgilerinin belirtildi i talep dilekçesi, Sigortal araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi, Sigortal araca ait trafik ve tescil belgesi suretleri, Poliçeye ait prim makbuz suretleri (peflinat ve ödenen tüm taksitlere ait), Sürekli sakat kalana ait onayl, kafleli - Maluliyet oran n gösterir tam teflekküllü bir devlet veya üniversite hastanesinden alaca arazlar ve bu arazlar n trafik kazas ile illiyet ba n n belirtildi i heyet raporu, - lk kald r ld hastane giriflinde tutulan Adli Muayene Raporu, - Doktor, epikriz ve ameliyat raporlar, - Hasta dosyas, - Vukuatl Nüfus Aile Tablosu. Tedavi Hasarlar nda stenecek Belgeler Takip eden kiflinin irtibat (adres, telefon) bilgilerinin belirtildi i talep dilekçesi, Kazaya iliflkin resmi tutanaklar (Kaza Tespit Tutana, fade Tutana, Olay Yeri Görgü Tespit Tutana, vs.) Sigortal araç sürücüsüne ait onayl alkol raporu, Sigortal araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi, Sigortal araca ait trafik ve tescil belgesi suretleri, Poliçeye ait prim makbuz suretleri (peflinat ve ödenen tüm taksitlere ait), Yaralanana ait; - Tedaviye iliflkin yap lan masraflara ait fatura as llar, - Faturalar n tam ve ayr nt l dökümleri, - lk kald r ld hastane giriflinde tutulan Adli Muayene Raporu, - Doktor/ epikriz/ameliyat raporlar, - Hastane girifl/ç k fl kay tlar, - laç kullan ld ise reçeteler ve ilaç kupürleri, - Kullan lan medikal malzeme varsa istek ve gereklilik ka tlar ile söz konusu malzemenin hastaya kullan ld na dair doktor raporu. 15

15 HT YAR MAL MESUL YET TEM NATI Maddi Hasarlarda stenecek Belgeler Sigortal n n kusurunu gösterir kazaya iliflkin onayl resmi belge (Kaza Tespit Tutana, Bilirkifli Raporu, vs) Sigortal araç sürücüsüne ait onayl alkol raporu, Sigortal araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi, Sigortal araca ait trafik ve tescil belgesi suretleri, Hasara iliflkin hasarl yerleri gösterir foto raflar, Tamir ve parça faturas /faturalar, Bedeni Hasarlarda stenecek Belgeler Ferdi Kaza taleplerine ek olarak; Sigortal n n kusurunu gösterir kazaya iliflkin onayl resmi belge (Kaza Tespit Tutana, Bilirkifli Raporu, vs) Ölüm ve sakatlık hallerinde ek olarak; Ma dura ait Gelir Durum Belgesi, Sosyal Güvenlik Kayd Sorgulamalar (Ma duriyete iliflkin Sosyal Güvenlik Kurumu ndan herhangi bir ödeme yap l p yap lmad na, maafl ba lan p ba lanmad na dair yaz ) YANGIN TEM NATI Hasarla ilgili foto raflar, Onar m teklifleri ya da faturalar. F rt na Hasarlar nda stenecek Belgeler Meteoroloji raporu, Hasar talepnamesi, Tapu veya kira kontrat, Hasarla ilgili foto raflar Onar m teklifleri ya da faturalar. H rs zl k Sigortas Hasarlar nda stenecek Belgeler Çal nan fleylere ait fatura/garanti belgesi vb. belgeler, Karakol müracaat ve görgü tespit tutanaklar (tasdikli örne i), Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan al nacak bulunamad yaz s, Tapu veya kira kontrat (konut sigortalar nda), Hasarla ilgili foto raflar, Onar m teklifleri ya da faturalar. NOT: Talebe ve hasar n olufl flekline göre yap lacak inceleme sonras nda yukar da belirtilen evraklar d fl nda farkl belgeler de talep edilebilir. Yang n Hasarlar nda stenecek Belgeler tfaiye raporu (tasdikli örne i), Hasar talepnamesi, Karakol tutaklar (tasdikli örne i), Savc l k takipsizlik raporu, Hasarla ilgili foto raflar, Tapu fotokopisi veya kira kontrat, Onar m teklifleri ya da faturalar. Dahili Su ve Sel-Su Bask n Hasarlar nda stenecek Belgeler Hasar talepnamesi, Tapu fotokopisi veya kira kontrat, 16

16 KAS-KON IV-KARA TAfiITLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari A - S GORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortac, sigortal n n, karayolunda kullan labilen motorlu, motorsuz tafl tlardan, romörk veya karavanlar ile ifl makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden do an menfaatinin afla daki tehlikeler dolay s yla ihlali sonucu u rayaca maddi zararlar temin eder. a) Arac n karayolunda kullan labilen motorlu, motorsuz tafl tlarla müsademesi, b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortal n n veya arac kullanan n iradesi d fl nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpmas veya arac n böyle bir cisme çarpmas, devrilmesi, düflmesi, yuvarlanmas gibi kazalar, c) Üçüncü kiflilerin kötü niyet veya muziplikle yapt klar hareketler, d) Arac n yanmas, e) Arac n çal nmas veya çal nmaya teflebbüs edilmesi. Teminat poliçede belirtilmek flart yla yukar da s ralanan riziko gruplar ndan sadece biri veya birkaç için verilebilir. Teminat n yukar da yer alan tüm riziko gruplar için verilmemesi halinde poliçe bafll, en az 14 punto büyüklü ünde harflerle DAR KAPSAMLI KASKO S GORTA POL ÇES ibaresini tafl yacakt r. A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı Bu sigorta Türkiye s n rlar içinde geçerlidir. A.3. Sigortanın Kapsamı Poliçede belirtilen tafl t ve yine poliçede belirtilmeleri koflulu ile tafl ta monte edilmifl her türlü ses, iletiflim ve görüntü cihazlar ile tafl tta standard n n d fl nda yer alan ilave aksesuar sigorta kapsam içindedir. A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar Afla da belirtilen haller ek sözleflmeyle teminat alt na al nabilir Türkiye s n rlar d fl nda meydana gelen zararlar, 4.2. Grev, Iokavt, kargaflal k ile halk hareketleri ve bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, 4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 say l Terörle Mücadele Kanunu nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do an sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar Deprem veya yanarda püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, 4.5. Sel ve su bask n ile meydana gelen zararlar, 4.6. Tafl tta sigara benzeri maddelerin temas ile meydana gelen yang n d fl ndaki zararlar, 4.7. Yetkili olmayan kiflilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, 4.8. Tafl t n sigorta kapsam na giren k smi bir zarara u ramas nedeni ile kullan m ve gelir kayb ndan do an zararlar, 4.9. Tafl t n, kurallara uygun bir flekilde yasal olarak tafl nmas na izin verilen patlay c, parlay c ve yak c maddeler tafl nmas nedeniyle u rayaca zararlar, Tafl t n iddia ve yar fllara kat lmas sonucu ile bunlara haz rl k denemeleri s ras nda meydana gelen zararlar Araç anahtar n n ek sözleflmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle arac n çal nmas ve çal nmaya teflebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar Ek sözleflmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çal nan anahtarlar dolay s yla arac n kilit mekanizmas n n de ifltirilmesi nedeniyle u ran lan zararlar. Teminat n yukar da yer alan tüm zararlar kapsayacak flekilde verilmesi halinde poliçe bafll TAM KASKO S GORTA POL ÇES ibaresini tafl yacakt r. Poliçede bu genel flartlarda sigorta teminat n n kapsam na iliflkin olarak belirtilen ifadeler d fl nda ifade kullan lamaz. A.5. Teminat Dışında Kalan Zararlar Afla daki haller dolay s yla tafl tta meydana gelen zararlar sigorta teminat n n d fl ndad r: 5.1. Savafl, her türlü savafl olaylar, istila, yabanc düflman hareketleri, çarp flma (Savafl ilan edilmifl olsun olmas n), iç savafl, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar n gerektirdi i inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, 5.2. Herhangi bir nükleer yak ttan veya nükleer yak t n yanmas sonucu nükleer at klardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlay c radyasyonlar n veya radyo-aktivite bulaflmalar ve bunlar n gerektirdi i askeri ve inzibati tedbirlerin neden oldu u bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr fl m olay n da kapsayacakt r) Kamu otoritesi taraf ndan çekilme hali hariç tafl tta yap lacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar, 5.4. Poliçede gösterilen tafl t n, Karayollar Traf k Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler taraf ndan kullan lmas s ras nda meydana gelen zararlar, 5.5. Tafl t n, uyuflturucu maddeler veya Karayollar Traf k Kanunu uyar nca yasaklanan miktardan fazla içki alm fl kifliler taraf ndan kullan lmas s ras nda meydana gelen zararlar, 5.6. Tafl ta, sigortal veya fiillerinden sorumlu bulundu u kimseler veya birlikte yaflad kifliler taraf ndan kasten verilen zararlar ile sigortal n n fiillerinden sorumlu oldu u kimseler veya birlikte yaflad kifliler taraf ndan sigortal tafl t n kaç r lmas veya çal nmas nedeniyle meydana gelen zararlar, 5.7. Ya s zl k, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bak ms zl k nedeniyle meydana gelen zararlar, 5.8. Sigorta kapsam na giren bir olaydan do mad kça ve böyle bir olayla sonuçlanmad kça tafl t n mekanik, elektrik ve elektronik donan mda meydana gelen her türlü ar zalar, k r lmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar, 5.9. Tafl t n bir hasar veya ar za nedeniyle zorunlu olarak tafl nmas veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsam ndaki zararlar hariç olmak üzere, tafl t n kendi gücü ile girip ç kaca 17

17 18 düzenli (tarifeli) ve ruhsatl sefer yapan gemiler ve trenler d fl nda, kara, deniz, nehir ve havada tafl nmas s ras nda u rayaca zararlar, Tafl t n ruhsat nda belirtilen tafl ma haddinden fazla yük ve yolcu tafl mas s ras nda meydana gelen zararlar say l Terörle Mücadele Kanunu nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do an sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar. A.6. Eksik Sigorta Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara u rad andaki de erinden düflük oldu u takdirde, menfaatin bir k sm n n zarara u ramas halinde sigortac, aksine sözleflme bulunmad kça sigorta bedelinin sigorta de erine olan oran neden ibaretse zarar n o kadar ndan sorumludur. Sigorta ettiren, sigorta sözleflmesini, yukandaki oran göz önüne al nmaks z n sigorta bedelini aflmayan zarar n tamam n n sigortac taraf ndan ödenece i fleklinde de ifltirebilir. Sigorta ettiren sözleflmeyi bu flekilde de ifltirdi ini, rizikonun gerçekleflmesinden önce, noter protestosu ile sigortac ya bildirdi i takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleflme hükümleri, kendili inden, sigortac n n sigorta bedelini aflmayan zarar n tamam ndan sorumlu olaca fleklinde de ifltirilmifl olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim fark n esas primin ödenmesine iliflkin hükümler uyar nca öder. A.7. Aşkın Sigorta Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin de erini aflarsa sigortan n bu de eri aflan k sm geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortal ya ve sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aflk n bedele ait k sm n indirir ve fazlas n sigorta ettirene iade eder. A.8. Muafiyetler Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlar n veya hasar n belli bir yüzdesini sigortac taraf ndan tazmin edilmeyece i kararlaflt r labilir. Bu flekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliçeye yaz l r. A.9. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz lan günlerde, aksi kararlaflt r lmad kça, Türkiye saati ile ö leyin saat 12.00'de bafllar ve ö leyin saat 12.00'de sona erer. B - HASAR VE TAZM NAT B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Sigortal ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla daki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür Rizikonun gerçekleflti ini ö rendi i tarihten itibaren en geç befl ifl günü içinde sigortac ya bildirimde bulunmak, 1.2. Sigortal de ilmiflcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac taraf ndan verilen talimata elinden geldi i kadar uymak, 1.3. Tafl t n çal nmas halinde, durumu ö renir ö renmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak, 1.4. Zorunlu haller d fl nda, rizikonun gerçekleflti i yer veya fleylerde bir de ifliklik yapmamak, 1.5. Sigortac n n iste i üzerine rizikonun gerçekleflmesi nedenlerini ayr nt l flekilde belirlemeye, zarar miktar yla delilleri saptamaya ve rücu hakk n n kullan lmas na yararl, sigortal ve sigorta ettiren için sa lanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortac ya vermek, 1.6. Zarar n tahmini miktar n belirtir yaz l bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortac ya vermek, 1.7. Tazminat yükümlülü ü ve miktar ile rücu haklar n n saptanmas için sigortac n n veya yetkili k ld temsilcilerinin sigorta kapsam nda yer alan fleylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar araflt rma ve incelemelere izin vermek, 1.8. Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar sigortac ya bildirmek, 1.9. Üçüncü kiflilerin haks z veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tan klar n kimlikleri ile adreslerini en yak n yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutana sa lamak. B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma Sigortal ve/veya sigorta ettiren, iflbu sözleflme ile temin olunan rizikolar n gerçekleflmesinde zarar önlemeye, azaltmaya ve haf fletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Al nan önlemlerden do an masraflar, bu önlemler faydas z kalm fl olsa bile, sigortac taraf ndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu masraflar sigorta bedeliyle sigorta de eri aras ndaki orana göre öder. B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yükümlülükleri 3.1. Bildirim Sigortac hasar miktar na iliflkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlay p hasar ve tazminat miktar n tesbit edip sigortal ya bildirmek zorundad r Zarar n Tesbiti Bu sözleflme ile sigortal n n u rad zarar n miktar sigortac ile sigortal aras nda yap lacak anlaflmayla tesbit edilir Sigortac ile sigortal zarar miktar nda anlaflamad klar takdirde, zarar miktar n n tayini hakem-bilirkiflilerce afla daki esaslara uyulmak suretiyle saptan r ve sigortac dan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktar yla ilgili hakembilirkifli karar tazminat n saptanmas na esas teflkil eder. fiu kadar ki, tek hakem-bilirkifli seçilmifl ise atand tarihten itibaren, di er halde ise üçüncü hakem-bilirkiflinin seçilmesinden itibaren en geç onbefl iflgünü içerisinde, herhalde rizikonun gerçekleflti i tarihten itibaren iki ay içerisinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktar n her türlü delille ispat edebilirler.

18 KAS-KON Sigortal ve sigortac uyuflmazl n çözümü için tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamad klar takdirde, taraflardan her biri hakembilirkiflisini seçer ve bu hususu noter eliyle di er tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiflileri ilk toplant tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir üçüncü hakembilirkifli seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakembilirkifli, ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin anlaflamad klar hususlarda, anlaflamad klar hadler içinde kalmak suretiyle, di er hakembilirkiflilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkifli kararlar taraflara ayn zamanda tebli edilir. Sigortal veya sigortac dan herhangi biri, di er tarafça yap lan tebli den itibaren onbefl gün içinde hakem-bilirkiflisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkifliler üçüncü hakem-bilirkiflinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü hakem-bilirkifli, taraflardan birinin iste i üzerine hasar yerindeki ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkeme taraf ndan uzman kifliler aras ndan seçilir. Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin bu kifli ister taraf hakembilirkiflileri ister yetkili mahkeme taraf ndan seçilecek olsun sigortac n n veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet etti i veya rizikonun gerçekleflti i yer d fl ndan seçilmesini isteme hakk na sahip olup bu iste in yerine getirilmesi gereklidir. Hakem-bilirkiflilere, uzmanl klar n n yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiflinin kimli inin ö renilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullan lmayan itiraz hakk düfler. Hakembilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise yerine ayn usule göre yenisi seçilir ve göreve kald yerden devam olunur. Sigortal n n ölümü, seçilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin görevini sona erdirmez. Hakem-bilirkifliler, zarar miktar n n saptanmas konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalanan menfaatin, rizikonun gerçekleflmesi s ras ndaki de erini saptamaya yarayacak kay t ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakem bilirkiflinin zarar miktar konusunda verecekleri karar kesindir, taraflar ba lar. Hakembilirkifli kararlar na ancak tesbit edilen zarar miktar n n, gerçek durumdan önemli flekilde farkl oldu u anlafl l r ise itiraz edilebilir ve bunlar n iptali karar n tebli tarihinden itibaren yedi gün içinde rizikonun gerçekleflti i yerdeki ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflar n öderler. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü hakembilirkiflinin ücret ve masraflar taraflarca yar yar ya ödenir. Zarar miktar n n saptanmas bu sözleflmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar ve bunlar n ileri sürülmesini etkilemez Tazminat n Hesab ve Ödenmesi Tazminatın Hesabı Sigorta tazminat n n hesab nda sigortal menfaatlerin rizikonun gerçekleflmesi an ndaki tazmin k ymetleri esas tutulur. Sigorta sözleflmesinin yap ld s rada veya sigorta süresi içinde; tafl t n de eri sigorta ettiren ve sigortac n n mutabakat veya oy birli i ile seçtikleri bilirkifliler taraf ndan saptan r ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleflmesi ve tazminat n hesab nda bu de ere taraflarca itiraz olunamaz. Mutabakatl de er esas yla yap lacak sözleflmeler için saptanacak de er listesi en çok bir y ll k sigorta süresi için geçerlidir. Bilirkifli masraf, sözleflmeyi mutabakatl de er esas yla isteyen tarafa aittir Onar m masraflar n n sigortal tafl t n rizikonun gerçekleflti i tarihteki de erini aflmas ve ayn zamanda eksper raporu ile tafl t n onar m kabul etmez bir hale geldi inin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara u ram fl say l r. Arac n tam hasara u ramas halinde, sigortac n n azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar an ndaki sigorta de eri ödenir. Bu durumda, arac n Karayollar Trafik Yönetmeli i nin ilgili maddesi hükümleri do rultusunda hurdaya ayr ld na dair hurda tescil belgesi sigorta flirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminat ödenmez. De eri tamamen ödenen araç ve aksam, talep etti i takdirde sigortac n n mal olur. Onar m masraflar n n sigortal tafl t n rizikonun gerçekleflti i tarihteki de erini afls n veya aflmas n, a r hasarl arac n onar m n n mümkün oldu unun eksper raporu do rultusunda tespit edilmifl olmas durumunda, arac n Karayollar Trafik Yönetmeli i nin ilgili maddesi hükümleri do rultusunda trafikten çekildi ine dair trafikten çekilmifltir kafleli tescil belgesi sigorta flirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminat ödenmez Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti i andaki sigorta de erinden eksik oldu u takdirde, k smi hasar halinde, aksine sözleflme olmad kça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta de eri aras ndaki orana göre ödenir. K smi hasar halinde, onar m masraflar ve onar m n lay k ile yap labilece i en yak n yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masraflar ödenir. Onar m mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçekleflti i tarihteki piyasa al m fiyat esas tutulur. Onar m sonucunda tafl tta bariz bir k ymet art fl meydana gelirse, bu fark tazminat miktar ndan indirilebilir. Bu flekilde indirim yap labilmesi için hangi parçalara ne oranda indirim yap laca n n poliçede yaz l olmas gerekir. Ancak, her hâlükârda, meydana gelen k ymet art fl dolay s yla tazminat miktar ndan indirilecek k s m ödenen tazminat n rücuen tahsil edilme imkan oran na göre azalt l r Arac n çal nmas halinde, sigortac n n azami sorumluluk haddini geçmemek üzere arac n çal nma günündeki de eri ödenir Tazminat Hakkının Eksilmesi ve Düşmesi Sigortal ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçekleflmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktar nda bir art fl olursa, sigortac n n ödeyece i tazminattan bu suretle artan k s m indirilir. Sigorta ettiren ve/veya sigortal, rizikonun gerçekleflmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktar n. kasten art r c eylemlerde bulunurlarsa, sigortal n n bu poliçeden do an haklar düfler. 19

19 Tazminatın Ödenmesi Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktar n n Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleflme hükümlerine göre saptanmas ndan sonra sigortac pay na düflen k sm öder Çal nm fl olan arac n bulunmas için ilgili makamlarca yap lacak araflt rmalar 30 gün içinde sonuç vermedi i takdirde sigortal durumu ilgili makamlara baflvurdu unu belgelemek suretiyle, sigortac ya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakk nda soruflturma aç lm fl ise bu soruflturman n tamamlanmas na kadar sigortac tazminat ödemesini bekletebilir. Çal nm fl olan tafl t n bulunmas, sigorta tazminat n n ödenmesinden önce olmufl ise sigortal, tafl t geri almak zorundad r. Sigortac taraf ndan de eri ödenen tafl t, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortal keyfiyeti derhal sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortal tazminat ya iade eder ya tafl t n mülkiyetini sigortac ya devreder. Tafl tta çal nma dolay s yla bir zarar meydana gelmifl ise sigortac zarar öder. B.4. Hasar ve Tazminatın Sonuçları 4.1. Rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi i takdirde sigorta teminat sona erer. K smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti i tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayr lm fl olmas halinde ayn yöntem uygulan r. Sigorta bedelinin eksildi i hallerde, sigorta ettirenin istedi i tarihten itibaren gün esas ile prim al nmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir K smi hasarlarda taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk na sahiptir. Taraflar fesih hakk n ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir Sigortac, ödedi i tazminat tutar nca hukuken sigortal yerine geçer. Sigorta ettiren ve sigortal, sigortac n n açabilece i davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. C - ÇEfi TL HÜKÜMLER C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Sigorta priminin tamam n n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt r lm flsa peflinat n (ilk taksit) akit yap l r yap lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl l nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt r lmad kça, prim veya peflinat ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac n n sorumlulu u bafllamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yaz l r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaflt r ld takdirde peflinat n, sigorta poliçesinin teslim edildi i günün bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü ü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemedi i takdirde sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks z n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl olmas na ra men poliçenin teslimi ile sigortac n n mesuliyetinin bafllayaca n n kararlaflt r ld hallerde, bu bir ayl k sürenin ilk 15 gününde sigortac n n sorumlulu u devam eder. Primin taksitle ödenmesi kararlaflt r ld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yaz l r veya poliçe ile birlikte yaz l olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz l olarak kendisine bildirilmifl olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü ü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedi i takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gerçekleflmemesi kayd yla, teminat n durdu u süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durdu u yerden devam eder. Sigorta teminat n n durdu u tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiçbir ihtara gerek olmaks z n feshedilmifl olur. Poliçenin ön yüzüne yaz lmas kayd yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortac n n ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktar n aflmayan k sm, muaccel hale gelir. Bu madde uyar nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say ld hallerde, sigortac n n sorumlulu unun devam etti i süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir. C.2. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü 2.1. Sigortac, bu sözleflmeyi, sigorta ettirenin ve/veya sigortal n n beyan ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz l sorulara verdi i cevaplara dayanarak yapm flt r Sigorta ettirenin ve/veya sigortal n n beyan gerçe e ayk r, yanl fl veya eksik ise, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektirecek hallerde sigortac durumu ö rendi i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim fark n talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etti ini sekiz gün içinde bildirmedi i takdirde sözleflmeden cay lm fl olur. Ancak, prim fark n n kabul edilmemesi nedeniyle sözleflmeden cay lmas sigortac n n gerçe e ayk r veya eksik beyan ö rendi i tarihten itibaren bir ayl k süre içinde söz konusudur. Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortal n n kas tl davrand anlafl ld takdirde sigortac, riziko gerçekleflmifl olsa bile sözleflmeden cayabilir ve prime hak kazan r.

20 KAS-KON 2.3. Sigorta ettiren ve/veya sigortal n n kasd bulunmad durumlarda riziko, sigortac durumu ö renmeden önce veya sigortac n n cayabilece i ya da cayman n hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleflirse, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras ndaki orana göre öder Süresinde kullan lmayan cayma veya prim fark n talep etme hakk düfler. C.3. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları Sözleflmenin yap lmas ndan sonra arac n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen hali ve kullan fl tarz sigortac n n muvafakati olmadan sigortal ve/veya sigorta ettiren veya bir baflkas taraf ndan de ifltirildi i takdirde, sigortal ve/veya sigorta ettiren durumu ö rendi i tarihten itibaren sekiz gün içinde bu de iflikli i sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Durumun Sigortac Taraf ndan Ö renilmesinden Sonra; 3.1. De ifliklik, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiren hallerden ise sigortac, sekiz gün içinde sözleflmeyi fesheder veya prim fark n talep etmek suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etti ini sekiz gün içinde bildirmedi i takdirde sözleflme feshedilmifl olur. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Süresinde kullan lmayan fesih veya prim fark n talep etme hakk düfler. Arac n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen halinin ve kullan fl tarz n n de iflti ini ö renen sigortac, sigorta hükmünün devam na raz oldu unu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakk düfler De ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamas n gerektirir hallerden ise: Sigortac, bu de iflikli in yap ld tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas na göre hesap edilecek prim fark n sigorta ettirene geri verir Sigortac n n sözleflmeyi bu de iflikliklere göre yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiren hallerde: a) Sigortac durumu ö renmeden önce, b) Sigortac n n fesih ihbar nda bulunabilece i süre içinde, c) Fesih ihbar n n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleflirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras ndaki orana göre öder. C.4. Birden Çok Sigorta Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortal baflka sigortac larla ayn rizikolara karfl ve ayn süreye rastlayan baflka sigorta sözleflmesi yapacak olursa bunu sigortac ya derhal bildirmekle yükümlüdür. C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi Sözleflme süresi içinde, menfaat sahibinin de iflmesi halinde sigorta sözleflmesi kendili inden feshedilmifl olur ve feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas na göre hesap edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir. Sigortal ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortan n hükmü devam eder ve sözleflmeden do an bütün haklar ve/veya borçlar mirasç lar na geçer. Bu durumda, sigortan n varl n ö renen yeni hak sahibi durumu onbefl gün içinde sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Sigortac de iflikli i, yeni hak sahibi de sigortan n varl n ö rendi i tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleflmeyi feshedebilir. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir, fazlas geri verilir. Süresinde kullan lmayan fesih hakk düfler. C.6. Tebliğ ve İhbarlar Sigorta ettirenin ve sigortal n n bildirimleri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yap l r. Sigortac n n bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortal n n poliçede gösterilen adresine veya bu adres de iflmiflse son bildirilen adresine ayn surette yap l r. Taraflar imza karfl l ile elden verilen mektup veya telgrafla yap lan bildirimler de tahhütlü mektup hükmündedir. C.7. Sırların Saklı Tutulması Sigortac ve sigortac ad na hareket edenler bu sözleflmenin yap lmas dolay s yla sigorta ettirene ve sigortal ya ait olarak ö renece i s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludurlar. C.8. Yetkili Mahkeme Bu sigorta sözleflmesinden do an anlaflmazl klar nedeniyle sigortac aleyhine aç lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta flirketi merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acentenin ikametgah n n bulundu u veya rizikonun gerçekleflti i yerde, sigortac taraf ndan aç lacak davalarda ise daval n n ikametgah n n bulundu u yerde ticaret davalar na bakmakla görevli mahkemedir. C.9. Zaman Aşımı Sigorta sözleflmesinden do an bütün talepler iki y lda zaman afl m na u rar. C.10. Özel Şartlar Bu genel flartlara sigortal aleyhine olmamak üzere özel flartlar konulabilir. Son Düzenleme Tarihi: 01 Nisan

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ Teminatların Özeti ve Limitler Tesisat işleri 150 YTL / yılda 3 defa Detay için tıklayın ( tıklandığında ilgili konu başlığına gitmelidir..) Elektrik işleri

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor.

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. Tesisat Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI

EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI İŞYERİ YARDIM HİZMET PAKETİ Tesisat İşleri Elektrik İşleri Anahtar İşleri Cam İşleri Güvenlik Şirketi Profesyonel İşyeri Hizmetleri Organizasyonu 500,00- TL.

Detaylı

100 TL / Kifli / Gün / Maks. 2 Gün. Sigortalı Kifli Tur Assist e bildirilen Ferdi Kaza poliçesinin adına düzenlendi i kiflidir.

100 TL / Kifli / Gün / Maks. 2 Gün. Sigortalı Kifli Tur Assist e bildirilen Ferdi Kaza poliçesinin adına düzenlendi i kiflidir. AS STANS H ZMETLERI (KONUT YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat iflleri Elektrik iflleri Cam iflleri Anahtar iflleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Uzman hemflire veya refakatçi gönderilmesi

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

Poliçe: Unico Sigorta tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve Asistans Şirketi ne bildirimi yapılmış Ferdi Kaza Sigorta poliçesidir.

Poliçe: Unico Sigorta tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve Asistans Şirketi ne bildirimi yapılmış Ferdi Kaza Sigorta poliçesidir. KONUT VE ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ ÖZEL ŞARTLARI İşbu poliçe kapsamında, Konut ve Araç Yardım Hizmetleri Europe Assistance Turkey (Asistans Şirketi) tarafından verilmektedir. Sigortalılar Konut ve Araç Yardım

Detaylı

EK-4 : KONUT GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI. Bağlantı. Mesai saatleri/sınırsız, Mesai saatleri dışı/yılda 1 defa

EK-4 : KONUT GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI. Bağlantı. Mesai saatleri/sınırsız, Mesai saatleri dışı/yılda 1 defa EK-4 : KONUT GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI KONUT YARDIM HİZMET PAKETİ Tesisat İşleri Elektrik İşleri Anahtar İşleri Cam İşleri Konutta Kalan Kişinin Kurtarılması Konuta Ambulans Gönderilmesi Otel Hizmeti

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 www.hyundai.com.tr facebook.com/hyundaiturkiye twitter.com/hyundaiturkiye instagram.com/hyundaitr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 Hyundai nizi ve sizi yolda bırakmayan tek

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır.

Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır. ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KONUT YARDIM Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır. Teminatların Özet ve Limitleri Teminat Kapsam Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri

Detaylı

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI

3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3. AS STANS H ZMETLER AÇIKLAMALARI 3.1. ANADOLU H ZMET KONUT ÖZEL fiartlari Afla ıda yer alan acil konut yardım hizmetleri, 0 850 724 0 850 numaralı telefon aranarak temin edilmesi kaydı ile verilecektir.

Detaylı

-Aynı il sınırları dahilinde Anlaşmalı servis yoksa araç sigortalının talebi doğrultusunda il dışındaki en yakın Anlaşmalı Servise ücretsiz çekilir.

-Aynı il sınırları dahilinde Anlaşmalı servis yoksa araç sigortalının talebi doğrultusunda il dışındaki en yakın Anlaşmalı Servise ücretsiz çekilir. TRAFİK ÜRÜNÜ ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. 1.2 Asistans

Detaylı

HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ

HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Anahtar işleri İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 250 TL / yılda 3 defa Cam işleri Ambulans gönderilmesi

Detaylı

YANGIN S GORTASI KLOZLARI

YANGIN S GORTASI KLOZLARI YANGIN S GORTASI KLOZLARI 1. Deprem ve Yanarda Püskürmesi Klozu Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanarda püskürmesinin do rudan veya dolaylı neden olaca ı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi

Detaylı

ARAÇ TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi : 750.-TL. Aracın vinç ile kurtarılması : 1.000.-TL

ARAÇ TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi : 750.-TL. Aracın vinç ile kurtarılması : 1.000.-TL KASKO BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ Aracın çekilmesi 750.-TL Aracın vinç ile kurtarılması 1.000.-TL Oto kapı kilit hizmeti ( Çilingir yo l- işçilik ücreti veya en yakın tamirciye nakli 500.-TL Lastik değiştirilmesi

Detaylı

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Limitler Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 300 TL 600 TL Lastik değiştirilmesi için aracın çekilmesi 300 TL Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi Sigortalı Aracın Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 500 TL 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir. Teminatlar Coğrafi Sınırlar

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI Teminatlar Özet & Limitleri Tesisat işleri 350 TL / Yılda 3 defa Elektrik işleri 350 TL / Yılda 3 defa Anahtar işleri 350 TL / Yılda

Detaylı

AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri. Acil mesajların iletilmesi. Bilgi ve organizasyon servisi TANIMLAR

AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri. Acil mesajların iletilmesi. Bilgi ve organizasyon servisi TANIMLAR AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Cenaze Nakli Tıbbı Danıflma Hukuki Danıflma Acil mesajların iletilmesi Bilgi ve organizasyon servisi 250

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR)

AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR) AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR) Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 500 TL Aracın kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti Lastik de ifltirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Açıklamalar Kaza durumunda Max. Yılda 2 defa Arıza durumunda Max. Yılda 1 defa Aracın vinç ile kurtarılması Yılda 2 defa Max.500

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ

SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ 2013 Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri 300 TL / yılda 3 defa Elektrik işleri 300 TL / yılda 3 defa Cam işleri 300 TL / yılda 3 defa Anahtar işleri

Detaylı

Yuvam Sigortas Özel ve Genel fiartlar

Yuvam Sigortas Özel ve Genel fiartlar Yuvam Sigortas Özel ve Genel fiartlar De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz

Detaylı

AIG Konut Asistans Hizmetleri :

AIG Konut Asistans Hizmetleri : AIG Konut Asistans Hizmetleri : Konutunuzda Acil Müdahale Gerektiren (Cam Kırılması,Elektrik Tesisatı arızası,çilingir hizmeti,su tesisatının patlaması v.b.) durumlarda 7 gün 24 saat 0212 3374256 /444

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

ANADOLU H ZMET "TRAF K" Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET TRAF K Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "TRAF K" 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri 350 TL / Yılda 3 defa Elektrik işleri 350 TL / Yılda 3 defa Anahtar işleri 350 TL / Yılda

Detaylı

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl süreyle

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

başına 250 TL Tıbbi danışma hizmeti Poliçede yazılı şartlarla

başına 250 TL Tıbbi danışma hizmeti Poliçede yazılı şartlarla Europ Assistance - Groupama Sigorta/ Konut Yardım Hizmetleri GROUPAMA SİGORTA EUROP ASSISTANCE KONUT SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN YARDIM HİZMET VE ŞARTLARI Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri

Detaylı

TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.500 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

MOTOSİKLET YOL YARDIM

MOTOSİKLET YOL YARDIM MOTOSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Lastik patlaması halinde aracın çekilmesi Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler

HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler Otel Hizmeti Poliçe ile verilen teminatlar sonucu konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi

Detaylı

EK-3. ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri

EK-3. ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Đşyeri Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 11 EK-3 ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Anahtar işleri Đşyerinde kalan kişinin kurtarılması

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Araç Teminatları TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Aracın Çekilmesi Aracın Vinç ile Kurtarılması Aracın kaza geçirmesi veya arıza yapması nedeniyle ikamet ve seyahat Onarılan veya bulunan aracın alınması için

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Hasar Belgeleri Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Kasko Hasarları Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Mesuliyet) Hasarları Ölüm veya Yaralanma Hasarları Yangın Hasarları Dahili Su Ve Sel-Su Baskını Hasarları

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

KLASİK SİVİL YANGIN SİGORTA POLİÇESİ

KLASİK SİVİL YANGIN SİGORTA POLİÇESİ KLASİK SİVİL YANGIN SİGORTA POLİÇESİ POLİÇE/YENİLEME NO 7141309 / 0 0 KSY 13351 13/03/2016 SÜRE 365 gün ÖNCEKİ POL. NO 13/03/2017 TEKLİF SAATİ 0932 ESKİ POLİÇE NO GRAS SAVOYE SİGORTA VE REASÜR.BROKE.A.Ş.

Detaylı

Yangın Sigortası Yaptırmadan, Ek Teminatlar Alınabilir mi? Hayır, ek teminatları alabilmek için mutlaka yangın sigortası yaptırmış olmak gerekir.

Yangın Sigortası Yaptırmadan, Ek Teminatlar Alınabilir mi? Hayır, ek teminatları alabilmek için mutlaka yangın sigortası yaptırmış olmak gerekir. Yangın Sigorta Poliçesi ile Hangi Haller Teminat Altına Alınmış Olur? Yangın Sigorta Poliçesi ile şu haller teminat altına alınabilir: 1) Yangın, 2) Yıldırım, 3) İnfilak. veya yangın ve infilak sonucu

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz:

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: ANADOLU HİZMET TRAFİK İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: Öncelikle Anadolu Hizmet telefon numaranızın her an

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu 1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu A. AC L H ZMETLER Poliçede belirtilen tüm genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı,

Detaylı

BİRLEŞİK KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU

BİRLEŞİK KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR)

ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR) ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR) Daimi İkametgah dışında bir seyahat sırasında, öngörülemeyen bir olay meydana gelmesi halinde, Lehdara aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanır.

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiIT ARAÇLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari. Ç NDEK LER A. Sigortan n Kapsam A.1. A.2. A.3. A.4.

MOTORLU KARA TAfiIT ARAÇLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari. Ç NDEK LER A. Sigortan n Kapsam A.1. A.2. A.3. A.4. MOTORLU KARA TAfiIT ARAÇLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari Ç NDEK LER A. Sigortan n Kapsam A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.8. A.9. Sigortan n Konusu Sigortan n Co rafi S n r Sigortan n Kapsam Ek

Detaylı

Süpereko Sigortas Özel ve Genel fiartlar

Süpereko Sigortas Özel ve Genel fiartlar Süpereko Sigortas Özel ve Genel fiartlar De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan tüm yolcular.

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır

İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır İşyeri Yardım Hizmetlerimiz kapsamında meydana gelen bir hasar durumunda herhangi bir şahsi girişimde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar

Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz

Detaylı

İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. - Hukuki Danışma Sınırsız

İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. - Hukuki Danışma Sınırsız İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR İŞYERİ YARDIM Teminatlar ve Limitler a. İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Tesisat işleri Elektrik işleri Cam İşleri Anahtar işleri Acil Ambulans

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO FİLO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO FİLO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO FİLO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

C) ZAMAN AġIMI Sigorta kapsamındaki her türlü olay, olayın başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır.

C) ZAMAN AġIMI Sigorta kapsamındaki her türlü olay, olayın başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır. GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR BÖLÜM I GENEL ġartlar A) TANIMLAR 1- Sigortalı : Groupama Sigorta dan Ferdi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ

A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ KONUT EK 1 SBN SİGORTA KONUT YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ Tesisat işleri 450 TL /3 kere Elektrik işleri 450 TL /3 kere Cam İşleri 450 TL /3 kere Anahtar işleri 450

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMETLERİ

FİBA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMETLERİ FİBA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ : Yardım Hizmetleri Koşulu : Aşağıda yer alan hizmetler yangın, hırsızlık, mekanik arıza (10 yaşından büyük araçlar için geçerli değildir),

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı