Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!"

Transkript

1 Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi çok önemli gazetecileri konuk eden Ulucanlar Cezaevi Türk bas n n n duayen isimlerinden Yavuz Donat' a rlad. Tiryaki'ye konuk Maganda kurflunu ile can veren minik Burçak Damla Üngör, art k foto raf karelerinde yaflayacak. MAGANDA kurflununa bir kurban daha Dü ün izlemek için annesinden izin al p balkona ç kan küçük k z maganda kurflunuyla hayat n kaybetti. Kurtar lamad Ankara Pursaklar'da evlerinin karfl s ndaki dü ünü izlemek için balkona ç - kan 3.5 yafl ndaki Burçak Damla Üngör, maganda kurflunuyla hayat n kaybetti. Annesi taraf ndan fark edilen ve polis taraf ndan hastaneye kald r lan küçük k z kurtar lamad. Kurflun izleri Polis ekipleri evde yapt incelemede, balkonun tavan nda kurflun izlerine rastlarken, olay yerinden çok say da kovan topland ö renildi. Burçak Üngör'ün cenazesi topra a verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya görüldü. Olayla ilgili soruflturma devam ediyor. Evlad n kaybeden ac l aile, katilin bir an önce yakalanmas n istiyor. Donat, Ulucanlar'a meslektafllar gibi hükümlü olarak de il; Ulucanlar Merkez Kapal Cezaevi Kültür Sanat Dönüflüm Projesi ni yerinde incelemek üzere, Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki'nin konu u olarak girdi. Projeyle ilgili görüfllerini Baflkan Tiryaki'ye aktaran Donat, Çok titiz ve çok baflar l bir çal flma yürütüyorsunuz dedi. Bilgilendirdi Donat'a cezaevinin restorasyondan önceki durumuna iliflkin foto raflar da gösteren Tiryaki, konu una müze, kütüphane, sergi salonlar, atölye ve restoran olarak kullan lacak bölümleri gezdirdi ve yap lacak düzenlemeler hakk nda bilgi verdi. HABER 8. SAYFADA MPM Yönetim Kurulu Baflkan Akansel Koç MPM Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Ünal Yürütülen çal flmalar çok baflar l buldu unu kaydeden Donat, Buray aç ld nda muhakkak görmek isterim dedi. Baflkan Tiryaki ve Donat, okey oynayan vatandafllarla da sohbet etti. Çevreci teknolojiye GAZETEM Z 'dan takip edebilirsiniz 'EPESUS' katk s MPM'nin proje orta lk kez AB fonu oldu u, Ar-Ge projesi EPESUS (Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi) çevreci teknolojiyi destekliyorlan yor. KOB 'lerin enerji ve hammadde tasarrufu uygulamalar için gelifltirilen ve 3 y l sürecek olan EPESUS ile Türkiye ilk kez bu tür bir AB fonundan yarar- HABER 8. SAYFADA Baflar l çal flmalara ve projelere imza atan MPM Yönetim Kurulu Üyeleri, toplant halinde. AfiT 'de özel bir gün Halk aras nda kemik erimesi olarak bilinen Osteoporoz hastal yla ilgili fark ndal art rmak amac yla, AfiT 'de yolculara broflür ve süt da t ld. Dünya Osteoporoz Günü dolay s yla, Ankara l Sa l k Müdürlü ü, Osteoporoz ile Yaflam Derne i ve Ankara fiehirleraras Otobüs flletmecileri ve Acenteleri Derne i'nin iflbirli i ile AfiT 'de dan flma bürosu önünde stant kuruldu. 32'DE

2 2 22 Ekim 2009 Kültür-Sanat Perflembe Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu araflt rd : Türkiye'de her 3 kad ndan biri fiziksel fliddet görüyor Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan 2008 y l nda yap lan araflt rmada Türkiye'de her 3 kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü belirlendi. BURSA - Baflbakanl k Kad n n Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlü ü, 1998 y l ndan beri aile ve kad nlara rehberlik ve dan flmanl k hizmeti verip, sosyal yaflamdaki konumunu güçlendirmek ve statülerini yükseltmek amac yla çal flmalar n sürdürüyor y l ndan beri faaliyetini devam ettiren Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi de sahipsiz ve kimsesizlerin elinden tutmaya devam ediyor. Kad n n Statüsü Birim Koordinatörü ÜüEmine Y ld z, kad na yönelik aile içi baflta olmak üzere fliddetin büyük bir sorun olmaya devam etti ini belirtti. ÜüY ld z, yaflanan fliddeti TÜB TAK' n araflt rma verileri ile de erlendirdi. TÜB TAK verilerine göre dünyan n büyük bir bölümünde oldu u gibi Türkiye'de de kad nlar baflta aile içinde olmak üzere, büyük oranda fliddet görüyor. 56 ilde 1800 evli kad n ile il, ilçe ve köylerde yap lan araflt rma sonuçlar na göre; Türkiye'de 2007 y l itibar yla 15 yafl ve üzeri 26 milyon 138 bin 104 kad n yafl yor. Bu kad nlar n yaklafl k yüzde 75'i evli. Her 3 kad ndan biri fiziksel fliddet görüyor. Her 10 kad ndan 9'u fliddete onay vermiyor. Ankette kat lan kad nlar n yüzde 97'i sadece bir kez evli olup, kad nlar n sadece yüzde 3'ü boflanm fl. Kad nlar n yüzde 82'si hem resmi hem de imam nikahl olup, yüzde 15' sadece resmi nikahl, yüzde 2'sinin ise sadece imam nikahl oldu u anlafl l yor. Yine TÜB TAK araflt rmas na göre; evli kad nlar n yüzde 34,5'i hayatlar boyunca en az bir kez dayak yedi ini belirtiyor. Türkiye'de aile içinde daya n her on kad ndan üçünün günlük yaflam n n bir parças oldu u anlafl l yor. Verilere göre; Türkiye'de yaflayan yaklafl k 7 milyon kad n eflinden dayak yeme gerçe i ile yafl yor. Ayr ca Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Daire Baflkanl 'n n verilerine göre ise 2006 y l nda 17 bin 64, 2007 y l nda 22 bin 330, 2008 y l n n ilk sekiz ay nda ise 13 bin 421 aile fertlerine kötü muamele olay yafland belirlendi. Ülke genelinde SHÇEK'e ba l 27, belediyeler taraf ndan ba ms z iflletilen 19, valiliklere ba l 3, özel hukuk tüzel kiflilerince aç lan 3 olmak üzere toplam 52 kad n s nmaevi bulunuyor y llar aras nda (1 y ll k dönemde), efllerinden fliddet gördü ü için çocuklar ile birlikte evden ayr lan 1912 kad n, SHÇEK'e ba l kad n s nma evlerinde bar nd r ld. Ayr a Türkiye'de kad nlar n yüzde 81'inin gelir getirici bir iflte çal flmad belirlendi. Di er yandan 2006 y l nda ç kan TBMM Araflt rma Komisyon Raporu'na göre; y llar aras nda ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin, flüphelilerin do um yeri itibar yla yüzde 24'le Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin ilk s rada yer ald ve bunu yüzde 21 oranla Do u Anadolu Bölgesi'nin izledi i anlafl l yor. Yine raporda bat illerinde meydana gelen olaylarda, öldürülen flah slar n do um yerlerinin Do u Bölgeleri a rl kta oldu u, suç oran n n ilk s ras nda ise Marmara Bölgesi'nin önde geldi i tespit edildi. Kad n ve çocuklara yönelik fliddet olaylar n n illere göre da l m nda stanbul, zmir, Antalya, Mu la ve Bal kesir'in ard ndan Bursa 6. s rada geliyor. Ulusal ve bölgesel kanallarda fliddet haberlerinin tekrar tekrar verilmesinin, aile içi fliddet baflta olmak üzere fliddetin her türlüsünü cesaretlendirmekle kalmay p, insanlar n haber hakk n da engelledi ine dikkat çekiliyor. TBMM Araflt rma Komisyonu Raporu'nda 2006 y l sonuçlar na göre; halk flikayetlerinin fliddet içerikli TV programlar na göre da l m flöyle veriliyor: Yüzde 58 yerli dizi, yüzde 26 çizgi film, yüzde 7 reality show, yüzde 4 haberler. Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü (KSGM) verilerine göre; 2006'da 295 olan aile içi cinayet davas say s 2008'de 292 olarak gerçekleflmifl. KSGM'nin alan araflt rmas na göre; ülke genelinde eflinden veya eski eflinden fiziksel fliddet gören kad nlar n oran yüzde 39 olarak görülüyor. BURSA'DA DURUM Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi Aile çi fiiddettin Önlenmesi Komisyonu'nun 2005 y l anket sonuçlar na göre kentteki kad nlar n yüzde 32'si ilkokul mezunu. Yüzde 64 oranla ev han mlar daha fazla fliddete maruz kal yor. Kad nlar n yüzde 34'ü kocalar n n fliddet kulland n söyledi, fliddet türleri belirtilince bu oran yüzde 61'e yükseldi. Kad nlar n fliddeti fiziksel fliddet olarak alg lad ve di er fliddet türlerini bilmedikleri tespit edildi. Bu tespitle birlikte e itim çal flmalar kapsam nda merkez ve çevre ilçelerde düzenlenen konferanslarla 5 bin 887 kifli bilgilendirildi. fiehirde dört ayr aile mahkemesinde; 2007 y l nda 7 bin 687 dava görüldü. Davalar n yüzde 80'nini boflanma davalar olufltururken, anlaflmazl a düflen çiftler'- den 4 bini birbirleriyle yollar n ay rd y l nda boflanma baflvurular n n yüzde 80'ini kad nlar, yüzde 20'sini erkekler yapt. Adli yard m baflvurular na göre; Osmangazi ilçesi bafl çekerken, bunu Y ld r m ve Nilüfer izliyor. Bursa Barosu'nda, 2008 y l n n ilk 3 ay nda aç lan bin 464 davan n yüzde 85'ini boflanma davalar oluflturdu. Bin 43 çift boflan rken, 2008 y l nda boflanma davalar nda 2007 y l na göre yüzde 10'luk bir art fl oldu u görülüyor. Bursa Barosu hukukçular, ilde yaflanan boflanma nedenlerini; çiftlerin birbirini tan madan evlenmeleri, ekonomik nedenler, fliddet, erke in evine bakmamas ve büyüklerin aile hayat na müdahale etmeleri olarak fleklinde s ralad klar n aktard. Yine 2008 Baro verilerine göre, cinsiyete göre suç da l m n n 4 bin 51'i erkek, 778 kiflinin ise kad n oldu u tespit edildi. Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi kimsesizlerin sesi olmaya devam ediyor. Birimde 8 komisyon taraf ndan aile içi fliddetin önlenmesi çal flmalar yürütülüyor. Uluda Üniversitesi, l Jandarma Komutanl, Baro, l Emniyet Müdürlü ü, STK'larla iflbirli i yap l yor. Kad n n Statüsü Birim Koordinatörü ÜüEmine Y ld z, yerel yönetimlerce kad n konukevlerinin aç lmas amac yla çal flmalar n devam etti ini belirterek, "Kentte SHM'ye ait 1 adet 30 kapasiteli, Y ld r m Belediyesi'ne ait 1 adet 29 kapasiteli kad n konukevi hizmet veriyor.

3 22 Ekim 2009 Genel Perflembe 3 Ege'de son bir y lda 50'den fazla çete çökertildi ZM R - Ege Bölgesi'nde son bir y ldaki operasyonlar n en çok ses getireni, A.T.K.'nin elebafl l n yapt ileri sürülen ve Ergenekon davas yla birlefltirilmesi istenen 'Anafor' oldu. Özel yetkili savc l n talimat yla harekete geçen polis ekipleri, 1,5 y l süren takibin ard ndan Temmuz 2008'de zmir, stanbul, Ankara, Ayd n, Kufladas, Mu la, Bal kesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da eflzamanl operasyon düzenleyerek 75 kifliyi gözalt na ald. A.T.K.'nin çiftli ine Skorsky helikopterle bask n yap ld. Türkiye gündemini meflgul eden di- er bir operasyon ise 'fiafak' oldu. zmir'in Buca ilçesi Kaynaklar beldesinde 400 jandarman n kat ld operasyonla 600 milyon liral k yolsuzluk ortaya ç kar ld. Sabah saatlerinde yüzlerce jandarmay karfl lar nda gören belde sakinleri, darbe oldu unu düflündü. Bu haber, ülke gündemini bir süre meflgul etti. Operasyon sonucu aralar nda Kaynaklar Belediye Baflkan, lçe Jandarma Komutan ve Tapu Müdürü'nün de bulundu u 19 kifli tutukland. EGE BÖLGES 'NDE SON B R YILDA DÜZENLENEN BAZI OPERASYONLAR zmir, Manisa, Bal - kesir, Mu la, Ayd n, Kütahya, Denizli, Uflak ve Afyonkarahisar'da 2008 Ekim Ekim aras nda düzenlenen operasyonlarda 50'den fazla suç flebekesi çökertildi, yaklafl k bin 100 kifli gözalt - na al nd. l ve ilçe emniyet müdürlükleri kaçakç l k ve organize suçlarla mücadele birimleri taraf ndan düzenlenen operasyonlar aras nda, Türkiye gündemini meflgul eden 'Anafor' ve 'fiafak' gibi çok ses getirenler de yeral - yor. Ege Bölgesi'ndeki polis ve jandarma sorumluluk alanlar ndaki operasyonlar n ço- u çek senet tahsilat, kaçakç l k, ihaleye fesat kar flt rma gibi suçlara kar flan çetelere yönelik oldu Ekim 2008'de zmir polisi, Suriye'de kopyalanan CD ve DVD'leri Türkiye'de piyasaya sürdükleri iddia edilen organize suç örgütünün 16 eleman n zmir, Ankara, Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyon sonucu yakalad Ekim 2008'de Bal kesir polisinin 19 ildeki eflzamanl operasyonunda 24 kifli gözalt na al nd, 159 ton kaçak mazot ele geçirildi Ekim 2008'de Manisa'n n Ahmetli ilçesinde faaliyet gösteren bir iflyeri vas tas yla çeflitli kimyevi maddelerden elde edilen kar fl mlar akaryak t olarak satt belirlenen flebekenin 7 eleman, üç ilde düzenlenen eflzamanl operasyonla yakaland Kas m 2008'de Uflak' n Banaz ilçesinde suç örgütü kurarak tehdit, ya ma ve zorla çek senet tahsilat olaylar na kar flt klar iddias yla 15 kifli gözalt na al nd Kas m 2008'de Ayd n' n Didim ilçesinde, internetten satt klar ürünleri göndermeyerek doland r c l k yapt klar ileri sürülen gruba yönelik operasyonda biri kad n 10 kifli gözalt na al nd Kas m 2008'de zmir'de düzenlenen operasyonda, Karfl yaka Devlet Hastanesi'ndeki baz doktorlardan tehditle para ald klar iddias yla hastaneni cankurtaran floförü ve emekli güvenlik görevlilerinin de aralar nda bulundu u 6 kifli yakaland Aral k 2008'de Manisa polisi taraf ndan, cürüm ifllemek amac yla suç örgütü kurduklar öne sürülen gruba yönelik operasyon kapsam nda aralar nda polis, doktor ve sa l k görevlilerinin de bulundu u 8 kifli gözalt - na al nd Ocak 2009'da Bal kesir ve Ayval k Emniyet müdürlüklerince Ayval k, zmir ve Diyarbak r'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 30 kifli gözalt na al nd. - fiubat 2009'da zmir'deki "Yengeç" operasyonunda, tefeci ve organize suç örgütü elebafl oldu u iddias yla yarg - lanan V.O.Ç.'nin serbest b rak lmas yla ilgili olarak A r Ceza Mahkemesi Baflkan A.K. ile 8 avukat n da aralar nda bulundu u 16 kifli gözalt na al nd fiubat 2009'da zmir'deki operasyonda, Rusya'daki bilgisayar korsanlar ndan banka hesap bilgilerini elde etti i kifliler ad na sahte kimlik haz rlad klar, bankalardaki paralar internet arac l yla bu hesaplara aktard klar ileri sürülen flebekenin 18 eleman yakaland. - 2 Mart 2009'da zmir'in Alsancak semtinde, suç örgütü kurarak haraç ald klar, iflyerlerini zorla ele geçirdikleri, çek ve senet tahsilat yapt klar ileri sürülen gruba yönelik operasyonda, dokuzu kardefl 21 kifli gözalt na al nd. - 1 May s 2009'da Turgutlu'da düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi olduklar iddia edilen 21 kifli gözalt na al nd - 8 May s 2009'da Manisa'n n Salihli ilçesinde engelli ve iflsizlerin nüfus cüzdanlar na kendi foto raflar n yap flt rarak kurduklar 20'ye yak n paravan flirket ad na bankalardan ald klar çekleri di er paravan flirketler üzerinden kulland klar ve piyasay doland rd klar iddia edilen 8 kifli yakaland May s 2009'da Afyonkarahisar'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kifli gözalt na al nd. - 1 Temmuz 2009'da Bal kesir'in Edremit ilçesi merkezli toplam 7 ilde organize suç örgütüne yönelik eflzamanl operasyonda 53 kifli gözalt na al nd Temmuz 2009'da Manisa'n n Soma ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kifli gözalt na al nd Eylül 2009'da zmir polisinin 12 ilde düzenledi i "Karantina-2" operasyonunda, ihaleye fesat kar flt rd klar iddias yla 55 kifli gözalt na al nd Eylül 2009'da Denizli'de çeflitli h rs zl klara kar flt klar belirlenen suç örgütünün 13 üyesi gözalt na al nd. zmirli ifladam ndan 'hayvan kafal ' reklamlara karfl dava ZM R - Media Markt' n hayvanlarla ilgili deyimlere yer verdi i son reklam kampanyas na, zmirli ifladam U ur Kutlu tepki gösterdi. Türk milletini afla lad n iddia etti- i bu reklamlar n bir an önce kald r lmas için avukatlar arac l yla giriflimde bulunan Kutlu, 1 TL maddi ve 1 TL manevi olmak üzere 2 TL sembolik tazminat davas açt. nsan vücudu üzerinde çeflitli hayvan kafas resimleri bulunan reklamlarda, "Foto raf makinesi al rken sa lacak inek miyim?", "Televizyonda pahal fiyata atlayacak kadar sazan m y m?", "Cep telefonunda kaz k yiyecek kadar kufl beyinli miyim?", "Çamafl r makinesinde kaz a raz olacak kadar koyun muyum?" gibi sloganlar yer al yor. Kutlu, bunlar n ticari aç dan da haks z rekabet teflkil etti ini savundu. fladam n n avukat Kurtulufl Atalay da bilboardlar ve gazetelerde ç kan reklamlar n bir an önce durdurulmas için nöbetçi asliye ticaret mahkemesinde dava açt klar n söyledi. Av. Atalay ayr ca, reklam veren firmaya karfl da sembolik tazminat davas açt klar n belirtti. Türkiye genelinde çeflitli elektronik aletlerin toptan ve perakende sat fl n yapan ve yurt genelinde çok say da flubesi bulunan Detel ç ve D fl Ticaret flirketinin sahibi U ur Kutlu, " nsan vücudu üzerinde çeflitli hayvan kafalar n n yer almas, öncelikle insanl k aç s ndan kabul edilebilir de ildir. Dünya genelinde bu gibi reklamlar ngilizce 'teaser', yani 'tahrik eden' olarak adland r lmaktad r. Baz Avrupa ülkelerinde de bu reklam tepki görmüfl ve yay n durdurulmufltur. Türk halk 'koyun', 'sazan', 'kaz' ve 'kufl beyinli' olarak afla lanamaz." dedi. Av. Kurtulufl Atalay ise Türkiye genelinde önemli bir pazara sahip olan ve zmir Ticaret Odas taraf ndan defalarca ödüllendirilen ve bünyesinde çok say da çal flan bulunan müvekkili Kutlu'nun, olaya önce insani sonra da ifladam kimli iyle bakarak duyars z kalmad n belirtti. Av. Atalay, " stanbul ç ve D fl Ticaret'in 2009 Ekim ay ndan itibaren Türkiye genelinde çeflitli yaz l ve görüntülü yay n organlar, bilbordlar ve otobüs duraklar ndaki reklamlar nda yer alan sloganlar, Borçlar Kanunu'nun 'dürüstlük kurallar na ayk r hareket etme ve yanl fl ilanlar verme haks z rekabet teflkil etmektedir' maddesine ayk r - d r. Daval firman n verdi i reklamlar yüzünden sadece müvekkilim de il, Türkiye genelinde faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararas firma olumsuz etkilenerek büyük zarar görmüfltür." fleklinde konufltu.

4 4 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe Tan k'tan fiahin'e komfluluk ziyareti ELMADA - Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k Elmada 'da fiahin'le görüfltü. Tan k, Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin'i makam nda ziyaret etti. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, kendisini ziyaret eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k' ev sahibi olarak çok dostane karfl lad. Karfl l kl selamlaflma ve iyi niyet temennilerinin iletilmesinden sonra Gazi fiahin, Bülent Tan k'la makam nda sohbet etti. Sohbette Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k belediye baflkanlar aras ndaki ziyaretlerin diyaloglar gelifltirece ini söyledi ve sözlerine flöyle devam etti. Yerel yöneticiler olarak ayn ifli yap yoruz. Milletin seçimiyle belediye baflkanl görevini ifa ediyoruz. Meslektafl m ziyaret etmek güzel bir duygu dedi. Tan k, Gazi fiahin'in Mamak belediye baflkan oldu u dönemde Çankaya ile komflu olduklar n hat rlatt ve komfluluk iliflkilerinin Elmada içinde devam etti ini belirtti. Çankaya Belediye Baflkan n misafir eden Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin ise ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirerek flunlar aktard. Konuk belediye baflkan n n ziyareti bizi çok mutlu etti. Biz komflu iki belediyeyiz devaml dirsek temas halindeyiz. Komflular n iliflkileri hep iyi olmal d r. dedi. Baflkan Gazi fiahin, misafir etti i Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k'a Elmada ' n yöresel yeme i Tirid ikram etti. ki belediye baflkan bir süre yemekte sohbet etti. Yemekten sonra Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, misafirperverli inden dolay Baflkan Gazi fiahin'e teflekkür ederek Elmada 'dan ayr ld. S rbistan' n Sancak' ndan ALTINDA 'A Z YARET ANKARA- Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, S rbistan' n güneybat s ndaki Sancak Bölgesi'nde yer alan yedi ayr flehrin belediye baflkanlar ndan oluflan bir heyeti kabul etti. Baflbakanl k Türkiye flbirli i ve Kalk nma daresi'nin (T KA) yürüttü ü iflbirli i çal flmalar kapsam nda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçili i'nin katk lar yla gerçekleflen ziyarete Novi Pazar Belediye Baflkan Dr. Meho Mahmutoviç; Tutin Belediye Baflkan Bayram Gegiç; Sjenica Belediye Baflkan Muriz Turkoviç ve; Prijepolje Belediye Baflkan Dragan Zindoviç; Raflka Belediye Baflkan Radenko Cvetiç, Slavia Puriç ve Lazar Vrvoviç kat ld. Heyete efllik eden T KA Uzman Zülküf Oruç, Boflnak nüfusun yo un yaflad Sancak Bölgesi ile yerel yönetimler alan nda ikili iliflkiler kurmak istediklerini belirterek Konuk belediye baflkanlar Türkiye'de yürütülen baflar l belediyecilik örnekleri hakk nda bilgi almak ve iflbirli i temaslar nda bulunmak üzere ülkemizde bulunuyorlar. Çal flma ziyareti kapsam nda konuk oldu umuz belediyelerden biri de Alt nda Belediyesi. Burada yürütülen baflar l kentsel dönüflüm ve restorasyon çal flmalar hakk nda bilgi almak istiyorlar dedi. Heyeti makam nda a rlayan Baflkan Tiryaki, konuklar - na Alt nda Belediyesi ve ilçe hakk nda bir sunum yapt. Sunumunda Alt nda ' n 2004 öncesi ve sonras sosyo - ekonomik durumuna de- inen Tiryaki, ilçenin gecekondu yap - s ndan s yr lmas için at - lan ad mlar ve yap lan yat r mlar anlatt. Özellikle gecekondu y k mlar ve kentsel dönüflüm projeleriyle ilgilenen konuk baflkanlar, geçti imiz befl y lda hizmete giren sosyal tesisler, infla edilen parklar ve spor kompleksleri gibi yat r mlardan çok etkilendiklerini kaydettiler. Sunumunun ikinci bölümünde 2009 yat - r mlar ve önümüzdeki befl y lda gerçeklefltirilecek projelerle ilgili bilgi veren Baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi taraf ndan kentin tarihi dokusunda yap lan restorasyon çal flmalar n n tüm ülkede büyük bir be eniyle izlendi ini kaydetti. Baflkan Tiryaki, kendi flehirlerinde restorasyon çal flmas yürütmek istediklerini ifade eden konuk baflkanlara Tarihi yap lar n ve alanlar n korunmas aç s ndan büyük deneyimler kazand k, oldukça baflar l ad mlar att k. Bu noktada deneyimlerimizi sizlerle seve seve paylafl r z dedi.

5 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe 5 Sincan Belediyesi hobi ve meslek kursu kay tlar sürüyor KEÇ ÖREN'DE 'Tiyatro Günleri' ANKARA- 16 y ld r faaliyet gösteren ve kuruldu u günden bu yana bir çok oyun sergileyen Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrosu, Necip Faz l K sakürek'in yazd Sedat Aslan' n yönetti i, Ahflap Konak isimli oyunla perdelerini aç yor. 23 Ekim Cuma gününden itibaren Huzurevi Tiyatro Salonu'nda sahnelenmeye bafllanacak oyun, hafta içi Çarflamba, Perflembe ve Cuma günleri saat 20.00'de, hafta sonlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.30'da sahnelenecek. 16 y ld r faaliyet gösteren Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrolar, geçti imiz y llarda Türkmen Dü ünü, Aile Ba lar, Tafl Bademleri, Eski Çar klar, Bencil Dev, Su Gelince gibi pek çok oyunu baflar yla sergilemiflti. Yeniden perde diyecekleri günü iple çeken ve Keçiörenlilerle yeniden buluflman n heyecan n yaflayan fiehir Tiyatrosu oyuncular, çocuklar için sahneleyecekleri Nasrettin Hoca ve Kelo lan adl oyun için de haz rl k yap yor. Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrolar ayr ca 12 ve üzeri yafl grubundaki tiyatrosverlere cumartesi ve Pazar günleri kurs verecek. Göreve geldikleri günden bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Belediyelerin görevi sadece temizlik hizmetlerini yürütmek, TURÇEV'den, Baflkan Demirel'e ziyaret yol, kald r m ve asfalt yapmak de ildir. Kültürel faaliyetler de en az bu hizmetler kadar önemlidir. Bu aç dan Keçiören Belediyesi olarak kültürel hizmetlere de büyük önem veriyoruz. Biz tiyatroyu de erlerimizin genç kuflaklara aktar lmas yolunda bir vas ta olarak görüyoruz ve bütün Keçiörenlileri tiyatromuza bekliyoruz. 16 y ld r faaliyet gösteren fiehir Tiyatromuz tiyatroyu Keçiörenlilere sevdirmeyi baflard. Özellikle gençlerimize tiyatro sevgisini afl lamak bizleri sevindiriyor dedi. ET MESGUT- Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne i(turçev) yöneticileri, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel'i ziyaret ederek, yeni dönemde bas n mensuplar ile belediye yönetiminin daha yak n ve iflbirli i içerisinde çal flabilmesini de erlendirdiler. TURÇEV Yönetimi'nin talebi üzerine gerçekleflen ziyarette, Belediye Baflkan Demirel konuklar n akflam yeme inde a rlad. Baflkent'te görev yapan kent gazetecilerini bir araya getiren TURÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Deniz Gürel, Eflbaflkan Alican Atay, Genel Sekreter Yard mc s Evin Demirtafl ve Baflkan Yard mc lar Ferhat Demircan, Serpil Uygun ve Sertaç Murat Koç'u kabul eden Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, sohbet toplant s nda Etimesgut hakk nda ve geçen 6 ayda yap lan çal flmalarla ilgili bilgiler verdi. Baflkan Demirel'le birlikte Etimesgut Belediyesi Baflkan Yard mc lar Hamit Yavuz, Ayhan Ünal, Alaattin Sonat ve Camal Sat lm fl ile Baflkan Dan flmanlar Ahmet B y k ve Hamza Yan k, Özel Kalem Müdürü Murat Y lmaz ve Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Müdürü Yusuf Koçsoy'un haz r bulunduklar ziyarette, Etimesgut Belediyesi'nin üst yönetimi ile Ankara'da görev yapan ulusal bas n mensuplar bir araya geldiler. Karfl l kl görüfl al flverifli ile samimi bir sohbet ortam nda geçen ziyarette taraflar, daha yak n ve iflbirli i içerisinde faaliyette bulunmak için görüfl birli ine vard rlar. S NCAN- Sincan Belediyesi ve lçe Halk E itim Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen ücretsiz hobi ve meslek kurslar yeni dönemi için kay tlar bafllad. Konusunda uzman e itimciler taraf ndan verilecek olan kurslara kat lmak isteyenler, 30 Ekim tarihine kadar Sincan Merkezde Tando an Kültür ve Sanat Merkezi'ne ve Yenikent'teki belediye kültür merkezine kay t yapt r labilecek. Kurslara kat lmak isteyenler bilgisayar, ngilizce, diksiyon, resim, ebru, hat, tezhip, ba lama, gitar, keman, el nak fl - tel k rma, el sanatlar, i ne oyas, tak tasar m, bahç - vanl k, halk oyunlar, aflç l k, havac l k, t bbi sekreterlik gibi birçok alanda e itim görebilecek. Öte yandan, çocuklar için de kay t durumuna göre, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, ngilizce dersinin verilece i s n flar oluflturulabilecek. Yerel Yönetimlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vermesi gerekti ini vurgulayan Sincan Belediye Baflkan Doç.Dr. Mustafa Tuna Bu kurslara kat lan gençlerimiz, belki de fark nda olmad klar yeteneklerini ortaya ç kartacak, ya da yeteneklerini gelifltirecek. Ayr ca, ev han mlar na yönelik hobi kurslar ndan, mesleki kurslara kadar kat lan her vatandafl m z bu etkinliklerden hiçbir ücret ödemeden faydalanacak dedi. FIRAT P DE VE KEBAP SALONU ARTMOSFER Ev ve flyerlerine Paket Servis Yap l r. Gençlik Cad. No: 111/ A An ttepe Tel:

6 6 22 Ekim 2009 Perflembe Kasaplar d Et fiyatlar n n sürekli yükselmesi ile 6 ay öncesine kadar 7-8 TL den al c bulan, 15 gün önce ise 12 TL ye sat lmas na karfl n flu an TL ye ç kan kemiksiz koyun etindeki fiyat art fl, günün her saati neredeyse ad m atmaya imkan olmayan Adana Kasaplar Çarfl s nda müflteri trafi ini önemli ölçüde azaltt. Kasaplar sorunun giderilmesi için çare olarak Tar m ve Köyiflleri Bakanl na taleplerini bildiren mektup yazd. ADANA - Çarfl da 35 y ld r kasapl k yapan Mehmet Gülmez, AA muhabirine yapt aç klamada, et fiyatlar n n sürekli artmas n n kendilerini ma dur etti ini kaydetti. Yaklafl k 15 gün önceye kadar kemiksiz kuzu etinin çarfl da kilosu 12 TL ye kadar bulunabildi ini kaydeden Gülmez, Et fiyatlar sürekli yükseliyor. Kemiksiz koyun etinin kilosu 6 ay önce 7-8 TL idi. Son zamlarla etin bize flu an gelifl fiyat 15 TL ye kadar ç kt. Biz flimdi eti kaça satal m? Mecburen fiyat art rd k, TL etiket koyuyoruz. Ancak vatandafl bu etiketi gördükten sonra art k çarfl ya u ramaz oldu. Tezgahlar n önü bombofl. Kasaplar et parçal yor, sergiliyor akflam etleri toplay p evine eli bofl gidiyor dedi. Son dönemde Adana da çok miktarda kaçak kesilmifl etin de ele geçirilmesinin yaflanan durumu kötülefltirdi ini belirten Gülmez, Bizim tüm etlerimiz veteriner kontrollü ve damgal. Ancak, kötü imaj yüzünden vatandafl et almaktan çekiniyor diye konufltu. Ayn çarfl da esnaf olan Mehmet fierif Ökmen ise tüm kasaplar ad na yazd bir mektupla yaflad klar s k nt lar Tar m ve Köyiflleri Bakanl na ilettiklerini kaydetti. Bakanl n et fiyatlar n n yükselmesi konusuna el koymas gerekti ini vurgulayan Ökmen, Bugün 15 TL ye sat l yor, gelecek y l bu 25 TL ye ç kacak ve önüne geçilemeyecek. Bunun önlenmesi için öncelikle canl koyun ihracat na yasaklama getirilmeli. Bu imkan yoksa zorlaflt r c baz flartlar al nmal, örne in vergi ve müstahsil yükseltilmeli dedi. KUZU KES M VE DAMIZLIK HAYVAN Ökmen, kuzu kesiminin de yasaklanmas gerekti ini vurgulayarak, Kuzu kesimi hayvan neslinin azalmas nda en büyük etken. Hayvanlar sütten kesilince hemen kesiliyor. 18 den az kiloya sahip kuzular n kesimi yasaklanmal diye konufltu. Komflu ülkelerde ve Türk cumhuriyetlerinden dam zl k canl koyun ithalat n n genifl kapsaml yap lmas gerekti ini de söyleyen Ökmen, thal edilecek koyunlar n devlet üretme çiftliklerinde beslenmesi ve ço alt lmas, Türkiye genelinde her flehirde bir devlet üretme çiftli i kurulmas ve veteriner denetimi alt nda olmas gerekmekte dedi.

7 Ekonomi 7 ertli ADANA - Reks Elektrik ve Elektronik Ürünleri fiirketi orta Serdar Ç - nar, AA muhabirine yapt aç klamada, aile flirketlerinde tamamen kendi çal flmalar yla Rexatif markas yla ürettikleri ürünün, bir mini kompanzasyon ünitesi oldu unu kaydetti. Rexaktif in, sanayi kurulufllar nda bugüne kadar kullan lan kompanzasyon sistemlerin, özel bir yaz l mla daha verimli hale getirilip, ev ve küçük ifl yerlerine uyarlanm fl hali oldu unu belirten Ç nar, Cihaz, elektrikli aletlerin elektri i daha verimli kullanmas - n sa l yor. Her elektrikli cihaz, bir miktar verimsiz çal fl r. Rexatif, hattaki ak m düzenleyip temizleyerek, verimsiz k sm verimlilefltiriyor ve kullan lan elektrik miktar n, dolay s yla faturay azalt yor dedi. TEDAfi ÖNER YOR Türk flirketinin gelifltirdi i mini kompanzasyon ünitesi ile elektrik faturas nda evlerde yüzde 15-20, ifl yerlerinde yüzde a varan oranda tasarruf sa lanabiliyor. Elektrikte yüzde 30 a varan tasarruf imkan TSE ve CE belgeli olan cihaz n araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinin TÜ- B TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB) taraf ndan desteklendi ini ve TEDAfi taraf ndan kullan m n n önerildi ini de kaydeden Ç nar, flöyle devam etti: Rexatif evlerde yüzde 15-20, küçük ifl yerlerinde ise yüzde aras nda tasarruf sa l yor. Tasarruf oran, elektrik tüketim miktar na, kullan lan elektrikli aletlerin tipine ve modeline, hattaki elektri in kalitesine göre de iflebiliyor. Özel durumlarda yüzde 40 a varan oranlarda tasarruf sa lad da oluyor. Rexatif, elektrik tasarrufunun yan s ra, harmonik dalga filtresi görevi görerek elektrikli cihazlar n z n ömrünü uzat yor. Elektrik kesintilerinde oluflabilecek zararlar n önüne geçiyor. Elektrik voltaj ndaki ani dalgalanmalar n önüne geçiyor ve elektrikli cihazlar gerilime karfl koruyor. Duvarlar n içinde dolaflarak elektromanyetik kirlilik yaratan elektri in daha zarars z olmas n sa lay p, yaflam kalitesinin artmas na yard mc oluyor. B R PR ZE TAKMAK YETERL Ç nar, cihaz n ev tipi modeli olan XHome un, prize tak larak çal flt n belirterek, Sigorta panosuna en yak n olan prize tak lmas yeterli. Önerimiz, sigorta panosunun alt na çekilecek bir prize tak lmas. En iyi sonuç bu flekilde al nmakta. fl yerleri için olan XShop modeli ise sigorta panosuna ba lanarak çal fl yor dedi. Cihaz n kendisini 8-12 ayda amorti etti ini belirten Ç nar, fiyat n n da ev tipinde 195 lira civar nda, ifl yeri tipinde ise 200 ile 2 bin lira aras de- iflti ini bildirdi. Ç nar, Rexatif e olan talebin elektri- e son dönemde yap lan zamlarla birlikte çok artt n ve talebi karfl lamakta zorland klar n belirtti. Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Ç nar, çiftçilerin sulamada kulland klar motorlarda yüzde 50 ye yak n elektrik tasarrufu sa layan bir cihaz gelifltirdiklerini ve yak nda piyasaya sunacaklar n, ayr ca sanayi kurulufllar nda mevcut sistemlere ek yüzde 2-5 oran nda tasarruf gerçeklefltiren ve elektrik sistemi cihazlar n n ömrünü 2-3 kat art ran bir ürünü de dünyada ilk kez gelifltirip, dünya patentini ald klar n sözlerine ekledi.

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı