Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!"

Transkript

1 Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi çok önemli gazetecileri konuk eden Ulucanlar Cezaevi Türk bas n n n duayen isimlerinden Yavuz Donat' a rlad. Tiryaki'ye konuk Maganda kurflunu ile can veren minik Burçak Damla Üngör, art k foto raf karelerinde yaflayacak. MAGANDA kurflununa bir kurban daha Dü ün izlemek için annesinden izin al p balkona ç kan küçük k z maganda kurflunuyla hayat n kaybetti. Kurtar lamad Ankara Pursaklar'da evlerinin karfl s ndaki dü ünü izlemek için balkona ç - kan 3.5 yafl ndaki Burçak Damla Üngör, maganda kurflunuyla hayat n kaybetti. Annesi taraf ndan fark edilen ve polis taraf ndan hastaneye kald r lan küçük k z kurtar lamad. Kurflun izleri Polis ekipleri evde yapt incelemede, balkonun tavan nda kurflun izlerine rastlarken, olay yerinden çok say da kovan topland ö renildi. Burçak Üngör'ün cenazesi topra a verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya görüldü. Olayla ilgili soruflturma devam ediyor. Evlad n kaybeden ac l aile, katilin bir an önce yakalanmas n istiyor. Donat, Ulucanlar'a meslektafllar gibi hükümlü olarak de il; Ulucanlar Merkez Kapal Cezaevi Kültür Sanat Dönüflüm Projesi ni yerinde incelemek üzere, Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki'nin konu u olarak girdi. Projeyle ilgili görüfllerini Baflkan Tiryaki'ye aktaran Donat, Çok titiz ve çok baflar l bir çal flma yürütüyorsunuz dedi. Bilgilendirdi Donat'a cezaevinin restorasyondan önceki durumuna iliflkin foto raflar da gösteren Tiryaki, konu una müze, kütüphane, sergi salonlar, atölye ve restoran olarak kullan lacak bölümleri gezdirdi ve yap lacak düzenlemeler hakk nda bilgi verdi. HABER 8. SAYFADA MPM Yönetim Kurulu Baflkan Akansel Koç MPM Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Ünal Yürütülen çal flmalar çok baflar l buldu unu kaydeden Donat, Buray aç ld nda muhakkak görmek isterim dedi. Baflkan Tiryaki ve Donat, okey oynayan vatandafllarla da sohbet etti. Çevreci teknolojiye GAZETEM Z 'dan takip edebilirsiniz 'EPESUS' katk s MPM'nin proje orta lk kez AB fonu oldu u, Ar-Ge projesi EPESUS (Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi) çevreci teknolojiyi destekliyorlan yor. KOB 'lerin enerji ve hammadde tasarrufu uygulamalar için gelifltirilen ve 3 y l sürecek olan EPESUS ile Türkiye ilk kez bu tür bir AB fonundan yarar- HABER 8. SAYFADA Baflar l çal flmalara ve projelere imza atan MPM Yönetim Kurulu Üyeleri, toplant halinde. AfiT 'de özel bir gün Halk aras nda kemik erimesi olarak bilinen Osteoporoz hastal yla ilgili fark ndal art rmak amac yla, AfiT 'de yolculara broflür ve süt da t ld. Dünya Osteoporoz Günü dolay s yla, Ankara l Sa l k Müdürlü ü, Osteoporoz ile Yaflam Derne i ve Ankara fiehirleraras Otobüs flletmecileri ve Acenteleri Derne i'nin iflbirli i ile AfiT 'de dan flma bürosu önünde stant kuruldu. 32'DE

2 2 22 Ekim 2009 Kültür-Sanat Perflembe Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu araflt rd : Türkiye'de her 3 kad ndan biri fiziksel fliddet görüyor Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan 2008 y l nda yap lan araflt rmada Türkiye'de her 3 kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü belirlendi. BURSA - Baflbakanl k Kad n n Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlü ü, 1998 y l ndan beri aile ve kad nlara rehberlik ve dan flmanl k hizmeti verip, sosyal yaflamdaki konumunu güçlendirmek ve statülerini yükseltmek amac yla çal flmalar n sürdürüyor y l ndan beri faaliyetini devam ettiren Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi de sahipsiz ve kimsesizlerin elinden tutmaya devam ediyor. Kad n n Statüsü Birim Koordinatörü ÜüEmine Y ld z, kad na yönelik aile içi baflta olmak üzere fliddetin büyük bir sorun olmaya devam etti ini belirtti. ÜüY ld z, yaflanan fliddeti TÜB TAK' n araflt rma verileri ile de erlendirdi. TÜB TAK verilerine göre dünyan n büyük bir bölümünde oldu u gibi Türkiye'de de kad nlar baflta aile içinde olmak üzere, büyük oranda fliddet görüyor. 56 ilde 1800 evli kad n ile il, ilçe ve köylerde yap lan araflt rma sonuçlar na göre; Türkiye'de 2007 y l itibar yla 15 yafl ve üzeri 26 milyon 138 bin 104 kad n yafl yor. Bu kad nlar n yaklafl k yüzde 75'i evli. Her 3 kad ndan biri fiziksel fliddet görüyor. Her 10 kad ndan 9'u fliddete onay vermiyor. Ankette kat lan kad nlar n yüzde 97'i sadece bir kez evli olup, kad nlar n sadece yüzde 3'ü boflanm fl. Kad nlar n yüzde 82'si hem resmi hem de imam nikahl olup, yüzde 15' sadece resmi nikahl, yüzde 2'sinin ise sadece imam nikahl oldu u anlafl l yor. Yine TÜB TAK araflt rmas na göre; evli kad nlar n yüzde 34,5'i hayatlar boyunca en az bir kez dayak yedi ini belirtiyor. Türkiye'de aile içinde daya n her on kad ndan üçünün günlük yaflam n n bir parças oldu u anlafl l yor. Verilere göre; Türkiye'de yaflayan yaklafl k 7 milyon kad n eflinden dayak yeme gerçe i ile yafl yor. Ayr ca Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Daire Baflkanl 'n n verilerine göre ise 2006 y l nda 17 bin 64, 2007 y l nda 22 bin 330, 2008 y l n n ilk sekiz ay nda ise 13 bin 421 aile fertlerine kötü muamele olay yafland belirlendi. Ülke genelinde SHÇEK'e ba l 27, belediyeler taraf ndan ba ms z iflletilen 19, valiliklere ba l 3, özel hukuk tüzel kiflilerince aç lan 3 olmak üzere toplam 52 kad n s nmaevi bulunuyor y llar aras nda (1 y ll k dönemde), efllerinden fliddet gördü ü için çocuklar ile birlikte evden ayr lan 1912 kad n, SHÇEK'e ba l kad n s nma evlerinde bar nd r ld. Ayr a Türkiye'de kad nlar n yüzde 81'inin gelir getirici bir iflte çal flmad belirlendi. Di er yandan 2006 y l nda ç kan TBMM Araflt rma Komisyon Raporu'na göre; y llar aras nda ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin, flüphelilerin do um yeri itibar yla yüzde 24'le Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin ilk s rada yer ald ve bunu yüzde 21 oranla Do u Anadolu Bölgesi'nin izledi i anlafl l yor. Yine raporda bat illerinde meydana gelen olaylarda, öldürülen flah slar n do um yerlerinin Do u Bölgeleri a rl kta oldu u, suç oran n n ilk s ras nda ise Marmara Bölgesi'nin önde geldi i tespit edildi. Kad n ve çocuklara yönelik fliddet olaylar n n illere göre da l m nda stanbul, zmir, Antalya, Mu la ve Bal kesir'in ard ndan Bursa 6. s rada geliyor. Ulusal ve bölgesel kanallarda fliddet haberlerinin tekrar tekrar verilmesinin, aile içi fliddet baflta olmak üzere fliddetin her türlüsünü cesaretlendirmekle kalmay p, insanlar n haber hakk n da engelledi ine dikkat çekiliyor. TBMM Araflt rma Komisyonu Raporu'nda 2006 y l sonuçlar na göre; halk flikayetlerinin fliddet içerikli TV programlar na göre da l m flöyle veriliyor: Yüzde 58 yerli dizi, yüzde 26 çizgi film, yüzde 7 reality show, yüzde 4 haberler. Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü (KSGM) verilerine göre; 2006'da 295 olan aile içi cinayet davas say s 2008'de 292 olarak gerçekleflmifl. KSGM'nin alan araflt rmas na göre; ülke genelinde eflinden veya eski eflinden fiziksel fliddet gören kad nlar n oran yüzde 39 olarak görülüyor. BURSA'DA DURUM Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi Aile çi fiiddettin Önlenmesi Komisyonu'nun 2005 y l anket sonuçlar na göre kentteki kad nlar n yüzde 32'si ilkokul mezunu. Yüzde 64 oranla ev han mlar daha fazla fliddete maruz kal yor. Kad nlar n yüzde 34'ü kocalar n n fliddet kulland n söyledi, fliddet türleri belirtilince bu oran yüzde 61'e yükseldi. Kad nlar n fliddeti fiziksel fliddet olarak alg lad ve di er fliddet türlerini bilmedikleri tespit edildi. Bu tespitle birlikte e itim çal flmalar kapsam nda merkez ve çevre ilçelerde düzenlenen konferanslarla 5 bin 887 kifli bilgilendirildi. fiehirde dört ayr aile mahkemesinde; 2007 y l nda 7 bin 687 dava görüldü. Davalar n yüzde 80'nini boflanma davalar olufltururken, anlaflmazl a düflen çiftler'- den 4 bini birbirleriyle yollar n ay rd y l nda boflanma baflvurular n n yüzde 80'ini kad nlar, yüzde 20'sini erkekler yapt. Adli yard m baflvurular na göre; Osmangazi ilçesi bafl çekerken, bunu Y ld r m ve Nilüfer izliyor. Bursa Barosu'nda, 2008 y l n n ilk 3 ay nda aç lan bin 464 davan n yüzde 85'ini boflanma davalar oluflturdu. Bin 43 çift boflan rken, 2008 y l nda boflanma davalar nda 2007 y l na göre yüzde 10'luk bir art fl oldu u görülüyor. Bursa Barosu hukukçular, ilde yaflanan boflanma nedenlerini; çiftlerin birbirini tan madan evlenmeleri, ekonomik nedenler, fliddet, erke in evine bakmamas ve büyüklerin aile hayat na müdahale etmeleri olarak fleklinde s ralad klar n aktard. Yine 2008 Baro verilerine göre, cinsiyete göre suç da l m n n 4 bin 51'i erkek, 778 kiflinin ise kad n oldu u tespit edildi. Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi kimsesizlerin sesi olmaya devam ediyor. Birimde 8 komisyon taraf ndan aile içi fliddetin önlenmesi çal flmalar yürütülüyor. Uluda Üniversitesi, l Jandarma Komutanl, Baro, l Emniyet Müdürlü ü, STK'larla iflbirli i yap l yor. Kad n n Statüsü Birim Koordinatörü ÜüEmine Y ld z, yerel yönetimlerce kad n konukevlerinin aç lmas amac yla çal flmalar n devam etti ini belirterek, "Kentte SHM'ye ait 1 adet 30 kapasiteli, Y ld r m Belediyesi'ne ait 1 adet 29 kapasiteli kad n konukevi hizmet veriyor.

3 22 Ekim 2009 Genel Perflembe 3 Ege'de son bir y lda 50'den fazla çete çökertildi ZM R - Ege Bölgesi'nde son bir y ldaki operasyonlar n en çok ses getireni, A.T.K.'nin elebafl l n yapt ileri sürülen ve Ergenekon davas yla birlefltirilmesi istenen 'Anafor' oldu. Özel yetkili savc l n talimat yla harekete geçen polis ekipleri, 1,5 y l süren takibin ard ndan Temmuz 2008'de zmir, stanbul, Ankara, Ayd n, Kufladas, Mu la, Bal kesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da eflzamanl operasyon düzenleyerek 75 kifliyi gözalt na ald. A.T.K.'nin çiftli ine Skorsky helikopterle bask n yap ld. Türkiye gündemini meflgul eden di- er bir operasyon ise 'fiafak' oldu. zmir'in Buca ilçesi Kaynaklar beldesinde 400 jandarman n kat ld operasyonla 600 milyon liral k yolsuzluk ortaya ç kar ld. Sabah saatlerinde yüzlerce jandarmay karfl lar nda gören belde sakinleri, darbe oldu unu düflündü. Bu haber, ülke gündemini bir süre meflgul etti. Operasyon sonucu aralar nda Kaynaklar Belediye Baflkan, lçe Jandarma Komutan ve Tapu Müdürü'nün de bulundu u 19 kifli tutukland. EGE BÖLGES 'NDE SON B R YILDA DÜZENLENEN BAZI OPERASYONLAR zmir, Manisa, Bal - kesir, Mu la, Ayd n, Kütahya, Denizli, Uflak ve Afyonkarahisar'da 2008 Ekim Ekim aras nda düzenlenen operasyonlarda 50'den fazla suç flebekesi çökertildi, yaklafl k bin 100 kifli gözalt - na al nd. l ve ilçe emniyet müdürlükleri kaçakç l k ve organize suçlarla mücadele birimleri taraf ndan düzenlenen operasyonlar aras nda, Türkiye gündemini meflgul eden 'Anafor' ve 'fiafak' gibi çok ses getirenler de yeral - yor. Ege Bölgesi'ndeki polis ve jandarma sorumluluk alanlar ndaki operasyonlar n ço- u çek senet tahsilat, kaçakç l k, ihaleye fesat kar flt rma gibi suçlara kar flan çetelere yönelik oldu Ekim 2008'de zmir polisi, Suriye'de kopyalanan CD ve DVD'leri Türkiye'de piyasaya sürdükleri iddia edilen organize suç örgütünün 16 eleman n zmir, Ankara, Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyon sonucu yakalad Ekim 2008'de Bal kesir polisinin 19 ildeki eflzamanl operasyonunda 24 kifli gözalt na al nd, 159 ton kaçak mazot ele geçirildi Ekim 2008'de Manisa'n n Ahmetli ilçesinde faaliyet gösteren bir iflyeri vas tas yla çeflitli kimyevi maddelerden elde edilen kar fl mlar akaryak t olarak satt belirlenen flebekenin 7 eleman, üç ilde düzenlenen eflzamanl operasyonla yakaland Kas m 2008'de Uflak' n Banaz ilçesinde suç örgütü kurarak tehdit, ya ma ve zorla çek senet tahsilat olaylar na kar flt klar iddias yla 15 kifli gözalt na al nd Kas m 2008'de Ayd n' n Didim ilçesinde, internetten satt klar ürünleri göndermeyerek doland r c l k yapt klar ileri sürülen gruba yönelik operasyonda biri kad n 10 kifli gözalt na al nd Kas m 2008'de zmir'de düzenlenen operasyonda, Karfl yaka Devlet Hastanesi'ndeki baz doktorlardan tehditle para ald klar iddias yla hastaneni cankurtaran floförü ve emekli güvenlik görevlilerinin de aralar nda bulundu u 6 kifli yakaland Aral k 2008'de Manisa polisi taraf ndan, cürüm ifllemek amac yla suç örgütü kurduklar öne sürülen gruba yönelik operasyon kapsam nda aralar nda polis, doktor ve sa l k görevlilerinin de bulundu u 8 kifli gözalt - na al nd Ocak 2009'da Bal kesir ve Ayval k Emniyet müdürlüklerince Ayval k, zmir ve Diyarbak r'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 30 kifli gözalt na al nd. - fiubat 2009'da zmir'deki "Yengeç" operasyonunda, tefeci ve organize suç örgütü elebafl oldu u iddias yla yarg - lanan V.O.Ç.'nin serbest b rak lmas yla ilgili olarak A r Ceza Mahkemesi Baflkan A.K. ile 8 avukat n da aralar nda bulundu u 16 kifli gözalt na al nd fiubat 2009'da zmir'deki operasyonda, Rusya'daki bilgisayar korsanlar ndan banka hesap bilgilerini elde etti i kifliler ad na sahte kimlik haz rlad klar, bankalardaki paralar internet arac l yla bu hesaplara aktard klar ileri sürülen flebekenin 18 eleman yakaland. - 2 Mart 2009'da zmir'in Alsancak semtinde, suç örgütü kurarak haraç ald klar, iflyerlerini zorla ele geçirdikleri, çek ve senet tahsilat yapt klar ileri sürülen gruba yönelik operasyonda, dokuzu kardefl 21 kifli gözalt na al nd. - 1 May s 2009'da Turgutlu'da düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi olduklar iddia edilen 21 kifli gözalt na al nd - 8 May s 2009'da Manisa'n n Salihli ilçesinde engelli ve iflsizlerin nüfus cüzdanlar na kendi foto raflar n yap flt rarak kurduklar 20'ye yak n paravan flirket ad na bankalardan ald klar çekleri di er paravan flirketler üzerinden kulland klar ve piyasay doland rd klar iddia edilen 8 kifli yakaland May s 2009'da Afyonkarahisar'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kifli gözalt na al nd. - 1 Temmuz 2009'da Bal kesir'in Edremit ilçesi merkezli toplam 7 ilde organize suç örgütüne yönelik eflzamanl operasyonda 53 kifli gözalt na al nd Temmuz 2009'da Manisa'n n Soma ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kifli gözalt na al nd Eylül 2009'da zmir polisinin 12 ilde düzenledi i "Karantina-2" operasyonunda, ihaleye fesat kar flt rd klar iddias yla 55 kifli gözalt na al nd Eylül 2009'da Denizli'de çeflitli h rs zl klara kar flt klar belirlenen suç örgütünün 13 üyesi gözalt na al nd. zmirli ifladam ndan 'hayvan kafal ' reklamlara karfl dava ZM R - Media Markt' n hayvanlarla ilgili deyimlere yer verdi i son reklam kampanyas na, zmirli ifladam U ur Kutlu tepki gösterdi. Türk milletini afla lad n iddia etti- i bu reklamlar n bir an önce kald r lmas için avukatlar arac l yla giriflimde bulunan Kutlu, 1 TL maddi ve 1 TL manevi olmak üzere 2 TL sembolik tazminat davas açt. nsan vücudu üzerinde çeflitli hayvan kafas resimleri bulunan reklamlarda, "Foto raf makinesi al rken sa lacak inek miyim?", "Televizyonda pahal fiyata atlayacak kadar sazan m y m?", "Cep telefonunda kaz k yiyecek kadar kufl beyinli miyim?", "Çamafl r makinesinde kaz a raz olacak kadar koyun muyum?" gibi sloganlar yer al yor. Kutlu, bunlar n ticari aç dan da haks z rekabet teflkil etti ini savundu. fladam n n avukat Kurtulufl Atalay da bilboardlar ve gazetelerde ç kan reklamlar n bir an önce durdurulmas için nöbetçi asliye ticaret mahkemesinde dava açt klar n söyledi. Av. Atalay ayr ca, reklam veren firmaya karfl da sembolik tazminat davas açt klar n belirtti. Türkiye genelinde çeflitli elektronik aletlerin toptan ve perakende sat fl n yapan ve yurt genelinde çok say da flubesi bulunan Detel ç ve D fl Ticaret flirketinin sahibi U ur Kutlu, " nsan vücudu üzerinde çeflitli hayvan kafalar n n yer almas, öncelikle insanl k aç s ndan kabul edilebilir de ildir. Dünya genelinde bu gibi reklamlar ngilizce 'teaser', yani 'tahrik eden' olarak adland r lmaktad r. Baz Avrupa ülkelerinde de bu reklam tepki görmüfl ve yay n durdurulmufltur. Türk halk 'koyun', 'sazan', 'kaz' ve 'kufl beyinli' olarak afla lanamaz." dedi. Av. Kurtulufl Atalay ise Türkiye genelinde önemli bir pazara sahip olan ve zmir Ticaret Odas taraf ndan defalarca ödüllendirilen ve bünyesinde çok say da çal flan bulunan müvekkili Kutlu'nun, olaya önce insani sonra da ifladam kimli iyle bakarak duyars z kalmad n belirtti. Av. Atalay, " stanbul ç ve D fl Ticaret'in 2009 Ekim ay ndan itibaren Türkiye genelinde çeflitli yaz l ve görüntülü yay n organlar, bilbordlar ve otobüs duraklar ndaki reklamlar nda yer alan sloganlar, Borçlar Kanunu'nun 'dürüstlük kurallar na ayk r hareket etme ve yanl fl ilanlar verme haks z rekabet teflkil etmektedir' maddesine ayk r - d r. Daval firman n verdi i reklamlar yüzünden sadece müvekkilim de il, Türkiye genelinde faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararas firma olumsuz etkilenerek büyük zarar görmüfltür." fleklinde konufltu.

4 4 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe Tan k'tan fiahin'e komfluluk ziyareti ELMADA - Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k Elmada 'da fiahin'le görüfltü. Tan k, Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin'i makam nda ziyaret etti. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, kendisini ziyaret eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k' ev sahibi olarak çok dostane karfl lad. Karfl l kl selamlaflma ve iyi niyet temennilerinin iletilmesinden sonra Gazi fiahin, Bülent Tan k'la makam nda sohbet etti. Sohbette Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k belediye baflkanlar aras ndaki ziyaretlerin diyaloglar gelifltirece ini söyledi ve sözlerine flöyle devam etti. Yerel yöneticiler olarak ayn ifli yap yoruz. Milletin seçimiyle belediye baflkanl görevini ifa ediyoruz. Meslektafl m ziyaret etmek güzel bir duygu dedi. Tan k, Gazi fiahin'in Mamak belediye baflkan oldu u dönemde Çankaya ile komflu olduklar n hat rlatt ve komfluluk iliflkilerinin Elmada içinde devam etti ini belirtti. Çankaya Belediye Baflkan n misafir eden Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin ise ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirerek flunlar aktard. Konuk belediye baflkan n n ziyareti bizi çok mutlu etti. Biz komflu iki belediyeyiz devaml dirsek temas halindeyiz. Komflular n iliflkileri hep iyi olmal d r. dedi. Baflkan Gazi fiahin, misafir etti i Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k'a Elmada ' n yöresel yeme i Tirid ikram etti. ki belediye baflkan bir süre yemekte sohbet etti. Yemekten sonra Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, misafirperverli inden dolay Baflkan Gazi fiahin'e teflekkür ederek Elmada 'dan ayr ld. S rbistan' n Sancak' ndan ALTINDA 'A Z YARET ANKARA- Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, S rbistan' n güneybat s ndaki Sancak Bölgesi'nde yer alan yedi ayr flehrin belediye baflkanlar ndan oluflan bir heyeti kabul etti. Baflbakanl k Türkiye flbirli i ve Kalk nma daresi'nin (T KA) yürüttü ü iflbirli i çal flmalar kapsam nda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçili i'nin katk lar yla gerçekleflen ziyarete Novi Pazar Belediye Baflkan Dr. Meho Mahmutoviç; Tutin Belediye Baflkan Bayram Gegiç; Sjenica Belediye Baflkan Muriz Turkoviç ve; Prijepolje Belediye Baflkan Dragan Zindoviç; Raflka Belediye Baflkan Radenko Cvetiç, Slavia Puriç ve Lazar Vrvoviç kat ld. Heyete efllik eden T KA Uzman Zülküf Oruç, Boflnak nüfusun yo un yaflad Sancak Bölgesi ile yerel yönetimler alan nda ikili iliflkiler kurmak istediklerini belirterek Konuk belediye baflkanlar Türkiye'de yürütülen baflar l belediyecilik örnekleri hakk nda bilgi almak ve iflbirli i temaslar nda bulunmak üzere ülkemizde bulunuyorlar. Çal flma ziyareti kapsam nda konuk oldu umuz belediyelerden biri de Alt nda Belediyesi. Burada yürütülen baflar l kentsel dönüflüm ve restorasyon çal flmalar hakk nda bilgi almak istiyorlar dedi. Heyeti makam nda a rlayan Baflkan Tiryaki, konuklar - na Alt nda Belediyesi ve ilçe hakk nda bir sunum yapt. Sunumunda Alt nda ' n 2004 öncesi ve sonras sosyo - ekonomik durumuna de- inen Tiryaki, ilçenin gecekondu yap - s ndan s yr lmas için at - lan ad mlar ve yap lan yat r mlar anlatt. Özellikle gecekondu y k mlar ve kentsel dönüflüm projeleriyle ilgilenen konuk baflkanlar, geçti imiz befl y lda hizmete giren sosyal tesisler, infla edilen parklar ve spor kompleksleri gibi yat r mlardan çok etkilendiklerini kaydettiler. Sunumunun ikinci bölümünde 2009 yat - r mlar ve önümüzdeki befl y lda gerçeklefltirilecek projelerle ilgili bilgi veren Baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi taraf ndan kentin tarihi dokusunda yap lan restorasyon çal flmalar n n tüm ülkede büyük bir be eniyle izlendi ini kaydetti. Baflkan Tiryaki, kendi flehirlerinde restorasyon çal flmas yürütmek istediklerini ifade eden konuk baflkanlara Tarihi yap lar n ve alanlar n korunmas aç s ndan büyük deneyimler kazand k, oldukça baflar l ad mlar att k. Bu noktada deneyimlerimizi sizlerle seve seve paylafl r z dedi.

5 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe 5 Sincan Belediyesi hobi ve meslek kursu kay tlar sürüyor KEÇ ÖREN'DE 'Tiyatro Günleri' ANKARA- 16 y ld r faaliyet gösteren ve kuruldu u günden bu yana bir çok oyun sergileyen Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrosu, Necip Faz l K sakürek'in yazd Sedat Aslan' n yönetti i, Ahflap Konak isimli oyunla perdelerini aç yor. 23 Ekim Cuma gününden itibaren Huzurevi Tiyatro Salonu'nda sahnelenmeye bafllanacak oyun, hafta içi Çarflamba, Perflembe ve Cuma günleri saat 20.00'de, hafta sonlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.30'da sahnelenecek. 16 y ld r faaliyet gösteren Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrolar, geçti imiz y llarda Türkmen Dü ünü, Aile Ba lar, Tafl Bademleri, Eski Çar klar, Bencil Dev, Su Gelince gibi pek çok oyunu baflar yla sergilemiflti. Yeniden perde diyecekleri günü iple çeken ve Keçiörenlilerle yeniden buluflman n heyecan n yaflayan fiehir Tiyatrosu oyuncular, çocuklar için sahneleyecekleri Nasrettin Hoca ve Kelo lan adl oyun için de haz rl k yap yor. Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrolar ayr ca 12 ve üzeri yafl grubundaki tiyatrosverlere cumartesi ve Pazar günleri kurs verecek. Göreve geldikleri günden bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Belediyelerin görevi sadece temizlik hizmetlerini yürütmek, TURÇEV'den, Baflkan Demirel'e ziyaret yol, kald r m ve asfalt yapmak de ildir. Kültürel faaliyetler de en az bu hizmetler kadar önemlidir. Bu aç dan Keçiören Belediyesi olarak kültürel hizmetlere de büyük önem veriyoruz. Biz tiyatroyu de erlerimizin genç kuflaklara aktar lmas yolunda bir vas ta olarak görüyoruz ve bütün Keçiörenlileri tiyatromuza bekliyoruz. 16 y ld r faaliyet gösteren fiehir Tiyatromuz tiyatroyu Keçiörenlilere sevdirmeyi baflard. Özellikle gençlerimize tiyatro sevgisini afl lamak bizleri sevindiriyor dedi. ET MESGUT- Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne i(turçev) yöneticileri, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel'i ziyaret ederek, yeni dönemde bas n mensuplar ile belediye yönetiminin daha yak n ve iflbirli i içerisinde çal flabilmesini de erlendirdiler. TURÇEV Yönetimi'nin talebi üzerine gerçekleflen ziyarette, Belediye Baflkan Demirel konuklar n akflam yeme inde a rlad. Baflkent'te görev yapan kent gazetecilerini bir araya getiren TURÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Deniz Gürel, Eflbaflkan Alican Atay, Genel Sekreter Yard mc s Evin Demirtafl ve Baflkan Yard mc lar Ferhat Demircan, Serpil Uygun ve Sertaç Murat Koç'u kabul eden Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, sohbet toplant s nda Etimesgut hakk nda ve geçen 6 ayda yap lan çal flmalarla ilgili bilgiler verdi. Baflkan Demirel'le birlikte Etimesgut Belediyesi Baflkan Yard mc lar Hamit Yavuz, Ayhan Ünal, Alaattin Sonat ve Camal Sat lm fl ile Baflkan Dan flmanlar Ahmet B y k ve Hamza Yan k, Özel Kalem Müdürü Murat Y lmaz ve Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Müdürü Yusuf Koçsoy'un haz r bulunduklar ziyarette, Etimesgut Belediyesi'nin üst yönetimi ile Ankara'da görev yapan ulusal bas n mensuplar bir araya geldiler. Karfl l kl görüfl al flverifli ile samimi bir sohbet ortam nda geçen ziyarette taraflar, daha yak n ve iflbirli i içerisinde faaliyette bulunmak için görüfl birli ine vard rlar. S NCAN- Sincan Belediyesi ve lçe Halk E itim Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen ücretsiz hobi ve meslek kurslar yeni dönemi için kay tlar bafllad. Konusunda uzman e itimciler taraf ndan verilecek olan kurslara kat lmak isteyenler, 30 Ekim tarihine kadar Sincan Merkezde Tando an Kültür ve Sanat Merkezi'ne ve Yenikent'teki belediye kültür merkezine kay t yapt r labilecek. Kurslara kat lmak isteyenler bilgisayar, ngilizce, diksiyon, resim, ebru, hat, tezhip, ba lama, gitar, keman, el nak fl - tel k rma, el sanatlar, i ne oyas, tak tasar m, bahç - vanl k, halk oyunlar, aflç l k, havac l k, t bbi sekreterlik gibi birçok alanda e itim görebilecek. Öte yandan, çocuklar için de kay t durumuna göre, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, ngilizce dersinin verilece i s n flar oluflturulabilecek. Yerel Yönetimlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vermesi gerekti ini vurgulayan Sincan Belediye Baflkan Doç.Dr. Mustafa Tuna Bu kurslara kat lan gençlerimiz, belki de fark nda olmad klar yeteneklerini ortaya ç kartacak, ya da yeteneklerini gelifltirecek. Ayr ca, ev han mlar na yönelik hobi kurslar ndan, mesleki kurslara kadar kat lan her vatandafl m z bu etkinliklerden hiçbir ücret ödemeden faydalanacak dedi. FIRAT P DE VE KEBAP SALONU ARTMOSFER Ev ve flyerlerine Paket Servis Yap l r. Gençlik Cad. No: 111/ A An ttepe Tel:

6 6 22 Ekim 2009 Perflembe Kasaplar d Et fiyatlar n n sürekli yükselmesi ile 6 ay öncesine kadar 7-8 TL den al c bulan, 15 gün önce ise 12 TL ye sat lmas na karfl n flu an TL ye ç kan kemiksiz koyun etindeki fiyat art fl, günün her saati neredeyse ad m atmaya imkan olmayan Adana Kasaplar Çarfl s nda müflteri trafi ini önemli ölçüde azaltt. Kasaplar sorunun giderilmesi için çare olarak Tar m ve Köyiflleri Bakanl na taleplerini bildiren mektup yazd. ADANA - Çarfl da 35 y ld r kasapl k yapan Mehmet Gülmez, AA muhabirine yapt aç klamada, et fiyatlar n n sürekli artmas n n kendilerini ma dur etti ini kaydetti. Yaklafl k 15 gün önceye kadar kemiksiz kuzu etinin çarfl da kilosu 12 TL ye kadar bulunabildi ini kaydeden Gülmez, Et fiyatlar sürekli yükseliyor. Kemiksiz koyun etinin kilosu 6 ay önce 7-8 TL idi. Son zamlarla etin bize flu an gelifl fiyat 15 TL ye kadar ç kt. Biz flimdi eti kaça satal m? Mecburen fiyat art rd k, TL etiket koyuyoruz. Ancak vatandafl bu etiketi gördükten sonra art k çarfl ya u ramaz oldu. Tezgahlar n önü bombofl. Kasaplar et parçal yor, sergiliyor akflam etleri toplay p evine eli bofl gidiyor dedi. Son dönemde Adana da çok miktarda kaçak kesilmifl etin de ele geçirilmesinin yaflanan durumu kötülefltirdi ini belirten Gülmez, Bizim tüm etlerimiz veteriner kontrollü ve damgal. Ancak, kötü imaj yüzünden vatandafl et almaktan çekiniyor diye konufltu. Ayn çarfl da esnaf olan Mehmet fierif Ökmen ise tüm kasaplar ad na yazd bir mektupla yaflad klar s k nt lar Tar m ve Köyiflleri Bakanl na ilettiklerini kaydetti. Bakanl n et fiyatlar n n yükselmesi konusuna el koymas gerekti ini vurgulayan Ökmen, Bugün 15 TL ye sat l yor, gelecek y l bu 25 TL ye ç kacak ve önüne geçilemeyecek. Bunun önlenmesi için öncelikle canl koyun ihracat na yasaklama getirilmeli. Bu imkan yoksa zorlaflt r c baz flartlar al nmal, örne in vergi ve müstahsil yükseltilmeli dedi. KUZU KES M VE DAMIZLIK HAYVAN Ökmen, kuzu kesiminin de yasaklanmas gerekti ini vurgulayarak, Kuzu kesimi hayvan neslinin azalmas nda en büyük etken. Hayvanlar sütten kesilince hemen kesiliyor. 18 den az kiloya sahip kuzular n kesimi yasaklanmal diye konufltu. Komflu ülkelerde ve Türk cumhuriyetlerinden dam zl k canl koyun ithalat n n genifl kapsaml yap lmas gerekti ini de söyleyen Ökmen, thal edilecek koyunlar n devlet üretme çiftliklerinde beslenmesi ve ço alt lmas, Türkiye genelinde her flehirde bir devlet üretme çiftli i kurulmas ve veteriner denetimi alt nda olmas gerekmekte dedi.

7 Ekonomi 7 ertli ADANA - Reks Elektrik ve Elektronik Ürünleri fiirketi orta Serdar Ç - nar, AA muhabirine yapt aç klamada, aile flirketlerinde tamamen kendi çal flmalar yla Rexatif markas yla ürettikleri ürünün, bir mini kompanzasyon ünitesi oldu unu kaydetti. Rexaktif in, sanayi kurulufllar nda bugüne kadar kullan lan kompanzasyon sistemlerin, özel bir yaz l mla daha verimli hale getirilip, ev ve küçük ifl yerlerine uyarlanm fl hali oldu unu belirten Ç nar, Cihaz, elektrikli aletlerin elektri i daha verimli kullanmas - n sa l yor. Her elektrikli cihaz, bir miktar verimsiz çal fl r. Rexatif, hattaki ak m düzenleyip temizleyerek, verimsiz k sm verimlilefltiriyor ve kullan lan elektrik miktar n, dolay s yla faturay azalt yor dedi. TEDAfi ÖNER YOR Türk flirketinin gelifltirdi i mini kompanzasyon ünitesi ile elektrik faturas nda evlerde yüzde 15-20, ifl yerlerinde yüzde a varan oranda tasarruf sa lanabiliyor. Elektrikte yüzde 30 a varan tasarruf imkan TSE ve CE belgeli olan cihaz n araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinin TÜ- B TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB) taraf ndan desteklendi ini ve TEDAfi taraf ndan kullan m n n önerildi ini de kaydeden Ç nar, flöyle devam etti: Rexatif evlerde yüzde 15-20, küçük ifl yerlerinde ise yüzde aras nda tasarruf sa l yor. Tasarruf oran, elektrik tüketim miktar na, kullan lan elektrikli aletlerin tipine ve modeline, hattaki elektri in kalitesine göre de iflebiliyor. Özel durumlarda yüzde 40 a varan oranlarda tasarruf sa lad da oluyor. Rexatif, elektrik tasarrufunun yan s ra, harmonik dalga filtresi görevi görerek elektrikli cihazlar n z n ömrünü uzat yor. Elektrik kesintilerinde oluflabilecek zararlar n önüne geçiyor. Elektrik voltaj ndaki ani dalgalanmalar n önüne geçiyor ve elektrikli cihazlar gerilime karfl koruyor. Duvarlar n içinde dolaflarak elektromanyetik kirlilik yaratan elektri in daha zarars z olmas n sa lay p, yaflam kalitesinin artmas na yard mc oluyor. B R PR ZE TAKMAK YETERL Ç nar, cihaz n ev tipi modeli olan XHome un, prize tak larak çal flt n belirterek, Sigorta panosuna en yak n olan prize tak lmas yeterli. Önerimiz, sigorta panosunun alt na çekilecek bir prize tak lmas. En iyi sonuç bu flekilde al nmakta. fl yerleri için olan XShop modeli ise sigorta panosuna ba lanarak çal fl yor dedi. Cihaz n kendisini 8-12 ayda amorti etti ini belirten Ç nar, fiyat n n da ev tipinde 195 lira civar nda, ifl yeri tipinde ise 200 ile 2 bin lira aras de- iflti ini bildirdi. Ç nar, Rexatif e olan talebin elektri- e son dönemde yap lan zamlarla birlikte çok artt n ve talebi karfl lamakta zorland klar n belirtti. Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Ç nar, çiftçilerin sulamada kulland klar motorlarda yüzde 50 ye yak n elektrik tasarrufu sa layan bir cihaz gelifltirdiklerini ve yak nda piyasaya sunacaklar n, ayr ca sanayi kurulufllar nda mevcut sistemlere ek yüzde 2-5 oran nda tasarruf gerçeklefltiren ve elektrik sistemi cihazlar n n ömrünü 2-3 kat art ran bir ürünü de dünyada ilk kez gelifltirip, dünya patentini ald klar n sözlerine ekledi.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mütevelli Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2008, Seyhan Oteli, Adana

Mütevelli Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2008, Seyhan Oteli, Adana Kuruluş Tesis Senedi İle İlgili İşlemler 10.3.1997 Noterlik Düzenlemesi 3.4.1997 Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşü 25.4.1997 I. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı İlk Olağan Genel Kurul 06 Haziran 1997 Son Genel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı