Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!"

Transkript

1 Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi çok önemli gazetecileri konuk eden Ulucanlar Cezaevi Türk bas n n n duayen isimlerinden Yavuz Donat' a rlad. Tiryaki'ye konuk Maganda kurflunu ile can veren minik Burçak Damla Üngör, art k foto raf karelerinde yaflayacak. MAGANDA kurflununa bir kurban daha Dü ün izlemek için annesinden izin al p balkona ç kan küçük k z maganda kurflunuyla hayat n kaybetti. Kurtar lamad Ankara Pursaklar'da evlerinin karfl s ndaki dü ünü izlemek için balkona ç - kan 3.5 yafl ndaki Burçak Damla Üngör, maganda kurflunuyla hayat n kaybetti. Annesi taraf ndan fark edilen ve polis taraf ndan hastaneye kald r lan küçük k z kurtar lamad. Kurflun izleri Polis ekipleri evde yapt incelemede, balkonun tavan nda kurflun izlerine rastlarken, olay yerinden çok say da kovan topland ö renildi. Burçak Üngör'ün cenazesi topra a verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya görüldü. Olayla ilgili soruflturma devam ediyor. Evlad n kaybeden ac l aile, katilin bir an önce yakalanmas n istiyor. Donat, Ulucanlar'a meslektafllar gibi hükümlü olarak de il; Ulucanlar Merkez Kapal Cezaevi Kültür Sanat Dönüflüm Projesi ni yerinde incelemek üzere, Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki'nin konu u olarak girdi. Projeyle ilgili görüfllerini Baflkan Tiryaki'ye aktaran Donat, Çok titiz ve çok baflar l bir çal flma yürütüyorsunuz dedi. Bilgilendirdi Donat'a cezaevinin restorasyondan önceki durumuna iliflkin foto raflar da gösteren Tiryaki, konu una müze, kütüphane, sergi salonlar, atölye ve restoran olarak kullan lacak bölümleri gezdirdi ve yap lacak düzenlemeler hakk nda bilgi verdi. HABER 8. SAYFADA MPM Yönetim Kurulu Baflkan Akansel Koç MPM Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Ünal Yürütülen çal flmalar çok baflar l buldu unu kaydeden Donat, Buray aç ld nda muhakkak görmek isterim dedi. Baflkan Tiryaki ve Donat, okey oynayan vatandafllarla da sohbet etti. Çevreci teknolojiye GAZETEM Z 'dan takip edebilirsiniz 'EPESUS' katk s MPM'nin proje orta lk kez AB fonu oldu u, Ar-Ge projesi EPESUS (Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi) çevreci teknolojiyi destekliyorlan yor. KOB 'lerin enerji ve hammadde tasarrufu uygulamalar için gelifltirilen ve 3 y l sürecek olan EPESUS ile Türkiye ilk kez bu tür bir AB fonundan yarar- HABER 8. SAYFADA Baflar l çal flmalara ve projelere imza atan MPM Yönetim Kurulu Üyeleri, toplant halinde. AfiT 'de özel bir gün Halk aras nda kemik erimesi olarak bilinen Osteoporoz hastal yla ilgili fark ndal art rmak amac yla, AfiT 'de yolculara broflür ve süt da t ld. Dünya Osteoporoz Günü dolay s yla, Ankara l Sa l k Müdürlü ü, Osteoporoz ile Yaflam Derne i ve Ankara fiehirleraras Otobüs flletmecileri ve Acenteleri Derne i'nin iflbirli i ile AfiT 'de dan flma bürosu önünde stant kuruldu. 32'DE

2 2 22 Ekim 2009 Kültür-Sanat Perflembe Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu araflt rd : Türkiye'de her 3 kad ndan biri fiziksel fliddet görüyor Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan 2008 y l nda yap lan araflt rmada Türkiye'de her 3 kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü belirlendi. BURSA - Baflbakanl k Kad n n Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlü ü, 1998 y l ndan beri aile ve kad nlara rehberlik ve dan flmanl k hizmeti verip, sosyal yaflamdaki konumunu güçlendirmek ve statülerini yükseltmek amac yla çal flmalar n sürdürüyor y l ndan beri faaliyetini devam ettiren Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi de sahipsiz ve kimsesizlerin elinden tutmaya devam ediyor. Kad n n Statüsü Birim Koordinatörü ÜüEmine Y ld z, kad na yönelik aile içi baflta olmak üzere fliddetin büyük bir sorun olmaya devam etti ini belirtti. ÜüY ld z, yaflanan fliddeti TÜB TAK' n araflt rma verileri ile de erlendirdi. TÜB TAK verilerine göre dünyan n büyük bir bölümünde oldu u gibi Türkiye'de de kad nlar baflta aile içinde olmak üzere, büyük oranda fliddet görüyor. 56 ilde 1800 evli kad n ile il, ilçe ve köylerde yap lan araflt rma sonuçlar na göre; Türkiye'de 2007 y l itibar yla 15 yafl ve üzeri 26 milyon 138 bin 104 kad n yafl yor. Bu kad nlar n yaklafl k yüzde 75'i evli. Her 3 kad ndan biri fiziksel fliddet görüyor. Her 10 kad ndan 9'u fliddete onay vermiyor. Ankette kat lan kad nlar n yüzde 97'i sadece bir kez evli olup, kad nlar n sadece yüzde 3'ü boflanm fl. Kad nlar n yüzde 82'si hem resmi hem de imam nikahl olup, yüzde 15' sadece resmi nikahl, yüzde 2'sinin ise sadece imam nikahl oldu u anlafl l yor. Yine TÜB TAK araflt rmas na göre; evli kad nlar n yüzde 34,5'i hayatlar boyunca en az bir kez dayak yedi ini belirtiyor. Türkiye'de aile içinde daya n her on kad ndan üçünün günlük yaflam n n bir parças oldu u anlafl l yor. Verilere göre; Türkiye'de yaflayan yaklafl k 7 milyon kad n eflinden dayak yeme gerçe i ile yafl yor. Ayr ca Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Daire Baflkanl 'n n verilerine göre ise 2006 y l nda 17 bin 64, 2007 y l nda 22 bin 330, 2008 y l n n ilk sekiz ay nda ise 13 bin 421 aile fertlerine kötü muamele olay yafland belirlendi. Ülke genelinde SHÇEK'e ba l 27, belediyeler taraf ndan ba ms z iflletilen 19, valiliklere ba l 3, özel hukuk tüzel kiflilerince aç lan 3 olmak üzere toplam 52 kad n s nmaevi bulunuyor y llar aras nda (1 y ll k dönemde), efllerinden fliddet gördü ü için çocuklar ile birlikte evden ayr lan 1912 kad n, SHÇEK'e ba l kad n s nma evlerinde bar nd r ld. Ayr a Türkiye'de kad nlar n yüzde 81'inin gelir getirici bir iflte çal flmad belirlendi. Di er yandan 2006 y l nda ç kan TBMM Araflt rma Komisyon Raporu'na göre; y llar aras nda ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin, flüphelilerin do um yeri itibar yla yüzde 24'le Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin ilk s rada yer ald ve bunu yüzde 21 oranla Do u Anadolu Bölgesi'nin izledi i anlafl l yor. Yine raporda bat illerinde meydana gelen olaylarda, öldürülen flah slar n do um yerlerinin Do u Bölgeleri a rl kta oldu u, suç oran n n ilk s ras nda ise Marmara Bölgesi'nin önde geldi i tespit edildi. Kad n ve çocuklara yönelik fliddet olaylar n n illere göre da l m nda stanbul, zmir, Antalya, Mu la ve Bal kesir'in ard ndan Bursa 6. s rada geliyor. Ulusal ve bölgesel kanallarda fliddet haberlerinin tekrar tekrar verilmesinin, aile içi fliddet baflta olmak üzere fliddetin her türlüsünü cesaretlendirmekle kalmay p, insanlar n haber hakk n da engelledi ine dikkat çekiliyor. TBMM Araflt rma Komisyonu Raporu'nda 2006 y l sonuçlar na göre; halk flikayetlerinin fliddet içerikli TV programlar na göre da l m flöyle veriliyor: Yüzde 58 yerli dizi, yüzde 26 çizgi film, yüzde 7 reality show, yüzde 4 haberler. Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü (KSGM) verilerine göre; 2006'da 295 olan aile içi cinayet davas say s 2008'de 292 olarak gerçekleflmifl. KSGM'nin alan araflt rmas na göre; ülke genelinde eflinden veya eski eflinden fiziksel fliddet gören kad nlar n oran yüzde 39 olarak görülüyor. BURSA'DA DURUM Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi Aile çi fiiddettin Önlenmesi Komisyonu'nun 2005 y l anket sonuçlar na göre kentteki kad nlar n yüzde 32'si ilkokul mezunu. Yüzde 64 oranla ev han mlar daha fazla fliddete maruz kal yor. Kad nlar n yüzde 34'ü kocalar n n fliddet kulland n söyledi, fliddet türleri belirtilince bu oran yüzde 61'e yükseldi. Kad nlar n fliddeti fiziksel fliddet olarak alg lad ve di er fliddet türlerini bilmedikleri tespit edildi. Bu tespitle birlikte e itim çal flmalar kapsam nda merkez ve çevre ilçelerde düzenlenen konferanslarla 5 bin 887 kifli bilgilendirildi. fiehirde dört ayr aile mahkemesinde; 2007 y l nda 7 bin 687 dava görüldü. Davalar n yüzde 80'nini boflanma davalar olufltururken, anlaflmazl a düflen çiftler'- den 4 bini birbirleriyle yollar n ay rd y l nda boflanma baflvurular n n yüzde 80'ini kad nlar, yüzde 20'sini erkekler yapt. Adli yard m baflvurular na göre; Osmangazi ilçesi bafl çekerken, bunu Y ld r m ve Nilüfer izliyor. Bursa Barosu'nda, 2008 y l n n ilk 3 ay nda aç lan bin 464 davan n yüzde 85'ini boflanma davalar oluflturdu. Bin 43 çift boflan rken, 2008 y l nda boflanma davalar nda 2007 y l na göre yüzde 10'luk bir art fl oldu u görülüyor. Bursa Barosu hukukçular, ilde yaflanan boflanma nedenlerini; çiftlerin birbirini tan madan evlenmeleri, ekonomik nedenler, fliddet, erke in evine bakmamas ve büyüklerin aile hayat na müdahale etmeleri olarak fleklinde s ralad klar n aktard. Yine 2008 Baro verilerine göre, cinsiyete göre suç da l m n n 4 bin 51'i erkek, 778 kiflinin ise kad n oldu u tespit edildi. Bursa Valili i Kad n n Statüsü Birimi kimsesizlerin sesi olmaya devam ediyor. Birimde 8 komisyon taraf ndan aile içi fliddetin önlenmesi çal flmalar yürütülüyor. Uluda Üniversitesi, l Jandarma Komutanl, Baro, l Emniyet Müdürlü ü, STK'larla iflbirli i yap l yor. Kad n n Statüsü Birim Koordinatörü ÜüEmine Y ld z, yerel yönetimlerce kad n konukevlerinin aç lmas amac yla çal flmalar n devam etti ini belirterek, "Kentte SHM'ye ait 1 adet 30 kapasiteli, Y ld r m Belediyesi'ne ait 1 adet 29 kapasiteli kad n konukevi hizmet veriyor.

3 22 Ekim 2009 Genel Perflembe 3 Ege'de son bir y lda 50'den fazla çete çökertildi ZM R - Ege Bölgesi'nde son bir y ldaki operasyonlar n en çok ses getireni, A.T.K.'nin elebafl l n yapt ileri sürülen ve Ergenekon davas yla birlefltirilmesi istenen 'Anafor' oldu. Özel yetkili savc l n talimat yla harekete geçen polis ekipleri, 1,5 y l süren takibin ard ndan Temmuz 2008'de zmir, stanbul, Ankara, Ayd n, Kufladas, Mu la, Bal kesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da eflzamanl operasyon düzenleyerek 75 kifliyi gözalt na ald. A.T.K.'nin çiftli ine Skorsky helikopterle bask n yap ld. Türkiye gündemini meflgul eden di- er bir operasyon ise 'fiafak' oldu. zmir'in Buca ilçesi Kaynaklar beldesinde 400 jandarman n kat ld operasyonla 600 milyon liral k yolsuzluk ortaya ç kar ld. Sabah saatlerinde yüzlerce jandarmay karfl lar nda gören belde sakinleri, darbe oldu unu düflündü. Bu haber, ülke gündemini bir süre meflgul etti. Operasyon sonucu aralar nda Kaynaklar Belediye Baflkan, lçe Jandarma Komutan ve Tapu Müdürü'nün de bulundu u 19 kifli tutukland. EGE BÖLGES 'NDE SON B R YILDA DÜZENLENEN BAZI OPERASYONLAR zmir, Manisa, Bal - kesir, Mu la, Ayd n, Kütahya, Denizli, Uflak ve Afyonkarahisar'da 2008 Ekim Ekim aras nda düzenlenen operasyonlarda 50'den fazla suç flebekesi çökertildi, yaklafl k bin 100 kifli gözalt - na al nd. l ve ilçe emniyet müdürlükleri kaçakç l k ve organize suçlarla mücadele birimleri taraf ndan düzenlenen operasyonlar aras nda, Türkiye gündemini meflgul eden 'Anafor' ve 'fiafak' gibi çok ses getirenler de yeral - yor. Ege Bölgesi'ndeki polis ve jandarma sorumluluk alanlar ndaki operasyonlar n ço- u çek senet tahsilat, kaçakç l k, ihaleye fesat kar flt rma gibi suçlara kar flan çetelere yönelik oldu Ekim 2008'de zmir polisi, Suriye'de kopyalanan CD ve DVD'leri Türkiye'de piyasaya sürdükleri iddia edilen organize suç örgütünün 16 eleman n zmir, Ankara, Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyon sonucu yakalad Ekim 2008'de Bal kesir polisinin 19 ildeki eflzamanl operasyonunda 24 kifli gözalt na al nd, 159 ton kaçak mazot ele geçirildi Ekim 2008'de Manisa'n n Ahmetli ilçesinde faaliyet gösteren bir iflyeri vas tas yla çeflitli kimyevi maddelerden elde edilen kar fl mlar akaryak t olarak satt belirlenen flebekenin 7 eleman, üç ilde düzenlenen eflzamanl operasyonla yakaland Kas m 2008'de Uflak' n Banaz ilçesinde suç örgütü kurarak tehdit, ya ma ve zorla çek senet tahsilat olaylar na kar flt klar iddias yla 15 kifli gözalt na al nd Kas m 2008'de Ayd n' n Didim ilçesinde, internetten satt klar ürünleri göndermeyerek doland r c l k yapt klar ileri sürülen gruba yönelik operasyonda biri kad n 10 kifli gözalt na al nd Kas m 2008'de zmir'de düzenlenen operasyonda, Karfl yaka Devlet Hastanesi'ndeki baz doktorlardan tehditle para ald klar iddias yla hastaneni cankurtaran floförü ve emekli güvenlik görevlilerinin de aralar nda bulundu u 6 kifli yakaland Aral k 2008'de Manisa polisi taraf ndan, cürüm ifllemek amac yla suç örgütü kurduklar öne sürülen gruba yönelik operasyon kapsam nda aralar nda polis, doktor ve sa l k görevlilerinin de bulundu u 8 kifli gözalt - na al nd Ocak 2009'da Bal kesir ve Ayval k Emniyet müdürlüklerince Ayval k, zmir ve Diyarbak r'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 30 kifli gözalt na al nd. - fiubat 2009'da zmir'deki "Yengeç" operasyonunda, tefeci ve organize suç örgütü elebafl oldu u iddias yla yarg - lanan V.O.Ç.'nin serbest b rak lmas yla ilgili olarak A r Ceza Mahkemesi Baflkan A.K. ile 8 avukat n da aralar nda bulundu u 16 kifli gözalt na al nd fiubat 2009'da zmir'deki operasyonda, Rusya'daki bilgisayar korsanlar ndan banka hesap bilgilerini elde etti i kifliler ad na sahte kimlik haz rlad klar, bankalardaki paralar internet arac l yla bu hesaplara aktard klar ileri sürülen flebekenin 18 eleman yakaland. - 2 Mart 2009'da zmir'in Alsancak semtinde, suç örgütü kurarak haraç ald klar, iflyerlerini zorla ele geçirdikleri, çek ve senet tahsilat yapt klar ileri sürülen gruba yönelik operasyonda, dokuzu kardefl 21 kifli gözalt na al nd. - 1 May s 2009'da Turgutlu'da düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi olduklar iddia edilen 21 kifli gözalt na al nd - 8 May s 2009'da Manisa'n n Salihli ilçesinde engelli ve iflsizlerin nüfus cüzdanlar na kendi foto raflar n yap flt rarak kurduklar 20'ye yak n paravan flirket ad na bankalardan ald klar çekleri di er paravan flirketler üzerinden kulland klar ve piyasay doland rd klar iddia edilen 8 kifli yakaland May s 2009'da Afyonkarahisar'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kifli gözalt na al nd. - 1 Temmuz 2009'da Bal kesir'in Edremit ilçesi merkezli toplam 7 ilde organize suç örgütüne yönelik eflzamanl operasyonda 53 kifli gözalt na al nd Temmuz 2009'da Manisa'n n Soma ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kifli gözalt na al nd Eylül 2009'da zmir polisinin 12 ilde düzenledi i "Karantina-2" operasyonunda, ihaleye fesat kar flt rd klar iddias yla 55 kifli gözalt na al nd Eylül 2009'da Denizli'de çeflitli h rs zl klara kar flt klar belirlenen suç örgütünün 13 üyesi gözalt na al nd. zmirli ifladam ndan 'hayvan kafal ' reklamlara karfl dava ZM R - Media Markt' n hayvanlarla ilgili deyimlere yer verdi i son reklam kampanyas na, zmirli ifladam U ur Kutlu tepki gösterdi. Türk milletini afla lad n iddia etti- i bu reklamlar n bir an önce kald r lmas için avukatlar arac l yla giriflimde bulunan Kutlu, 1 TL maddi ve 1 TL manevi olmak üzere 2 TL sembolik tazminat davas açt. nsan vücudu üzerinde çeflitli hayvan kafas resimleri bulunan reklamlarda, "Foto raf makinesi al rken sa lacak inek miyim?", "Televizyonda pahal fiyata atlayacak kadar sazan m y m?", "Cep telefonunda kaz k yiyecek kadar kufl beyinli miyim?", "Çamafl r makinesinde kaz a raz olacak kadar koyun muyum?" gibi sloganlar yer al yor. Kutlu, bunlar n ticari aç dan da haks z rekabet teflkil etti ini savundu. fladam n n avukat Kurtulufl Atalay da bilboardlar ve gazetelerde ç kan reklamlar n bir an önce durdurulmas için nöbetçi asliye ticaret mahkemesinde dava açt klar n söyledi. Av. Atalay ayr ca, reklam veren firmaya karfl da sembolik tazminat davas açt klar n belirtti. Türkiye genelinde çeflitli elektronik aletlerin toptan ve perakende sat fl n yapan ve yurt genelinde çok say da flubesi bulunan Detel ç ve D fl Ticaret flirketinin sahibi U ur Kutlu, " nsan vücudu üzerinde çeflitli hayvan kafalar n n yer almas, öncelikle insanl k aç s ndan kabul edilebilir de ildir. Dünya genelinde bu gibi reklamlar ngilizce 'teaser', yani 'tahrik eden' olarak adland r lmaktad r. Baz Avrupa ülkelerinde de bu reklam tepki görmüfl ve yay n durdurulmufltur. Türk halk 'koyun', 'sazan', 'kaz' ve 'kufl beyinli' olarak afla lanamaz." dedi. Av. Kurtulufl Atalay ise Türkiye genelinde önemli bir pazara sahip olan ve zmir Ticaret Odas taraf ndan defalarca ödüllendirilen ve bünyesinde çok say da çal flan bulunan müvekkili Kutlu'nun, olaya önce insani sonra da ifladam kimli iyle bakarak duyars z kalmad n belirtti. Av. Atalay, " stanbul ç ve D fl Ticaret'in 2009 Ekim ay ndan itibaren Türkiye genelinde çeflitli yaz l ve görüntülü yay n organlar, bilbordlar ve otobüs duraklar ndaki reklamlar nda yer alan sloganlar, Borçlar Kanunu'nun 'dürüstlük kurallar na ayk r hareket etme ve yanl fl ilanlar verme haks z rekabet teflkil etmektedir' maddesine ayk r - d r. Daval firman n verdi i reklamlar yüzünden sadece müvekkilim de il, Türkiye genelinde faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararas firma olumsuz etkilenerek büyük zarar görmüfltür." fleklinde konufltu.

4 4 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe Tan k'tan fiahin'e komfluluk ziyareti ELMADA - Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k Elmada 'da fiahin'le görüfltü. Tan k, Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin'i makam nda ziyaret etti. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, kendisini ziyaret eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k' ev sahibi olarak çok dostane karfl lad. Karfl l kl selamlaflma ve iyi niyet temennilerinin iletilmesinden sonra Gazi fiahin, Bülent Tan k'la makam nda sohbet etti. Sohbette Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k belediye baflkanlar aras ndaki ziyaretlerin diyaloglar gelifltirece ini söyledi ve sözlerine flöyle devam etti. Yerel yöneticiler olarak ayn ifli yap yoruz. Milletin seçimiyle belediye baflkanl görevini ifa ediyoruz. Meslektafl m ziyaret etmek güzel bir duygu dedi. Tan k, Gazi fiahin'in Mamak belediye baflkan oldu u dönemde Çankaya ile komflu olduklar n hat rlatt ve komfluluk iliflkilerinin Elmada içinde devam etti ini belirtti. Çankaya Belediye Baflkan n misafir eden Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin ise ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirerek flunlar aktard. Konuk belediye baflkan n n ziyareti bizi çok mutlu etti. Biz komflu iki belediyeyiz devaml dirsek temas halindeyiz. Komflular n iliflkileri hep iyi olmal d r. dedi. Baflkan Gazi fiahin, misafir etti i Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k'a Elmada ' n yöresel yeme i Tirid ikram etti. ki belediye baflkan bir süre yemekte sohbet etti. Yemekten sonra Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, misafirperverli inden dolay Baflkan Gazi fiahin'e teflekkür ederek Elmada 'dan ayr ld. S rbistan' n Sancak' ndan ALTINDA 'A Z YARET ANKARA- Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, S rbistan' n güneybat s ndaki Sancak Bölgesi'nde yer alan yedi ayr flehrin belediye baflkanlar ndan oluflan bir heyeti kabul etti. Baflbakanl k Türkiye flbirli i ve Kalk nma daresi'nin (T KA) yürüttü ü iflbirli i çal flmalar kapsam nda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçili i'nin katk lar yla gerçekleflen ziyarete Novi Pazar Belediye Baflkan Dr. Meho Mahmutoviç; Tutin Belediye Baflkan Bayram Gegiç; Sjenica Belediye Baflkan Muriz Turkoviç ve; Prijepolje Belediye Baflkan Dragan Zindoviç; Raflka Belediye Baflkan Radenko Cvetiç, Slavia Puriç ve Lazar Vrvoviç kat ld. Heyete efllik eden T KA Uzman Zülküf Oruç, Boflnak nüfusun yo un yaflad Sancak Bölgesi ile yerel yönetimler alan nda ikili iliflkiler kurmak istediklerini belirterek Konuk belediye baflkanlar Türkiye'de yürütülen baflar l belediyecilik örnekleri hakk nda bilgi almak ve iflbirli i temaslar nda bulunmak üzere ülkemizde bulunuyorlar. Çal flma ziyareti kapsam nda konuk oldu umuz belediyelerden biri de Alt nda Belediyesi. Burada yürütülen baflar l kentsel dönüflüm ve restorasyon çal flmalar hakk nda bilgi almak istiyorlar dedi. Heyeti makam nda a rlayan Baflkan Tiryaki, konuklar - na Alt nda Belediyesi ve ilçe hakk nda bir sunum yapt. Sunumunda Alt nda ' n 2004 öncesi ve sonras sosyo - ekonomik durumuna de- inen Tiryaki, ilçenin gecekondu yap - s ndan s yr lmas için at - lan ad mlar ve yap lan yat r mlar anlatt. Özellikle gecekondu y k mlar ve kentsel dönüflüm projeleriyle ilgilenen konuk baflkanlar, geçti imiz befl y lda hizmete giren sosyal tesisler, infla edilen parklar ve spor kompleksleri gibi yat r mlardan çok etkilendiklerini kaydettiler. Sunumunun ikinci bölümünde 2009 yat - r mlar ve önümüzdeki befl y lda gerçeklefltirilecek projelerle ilgili bilgi veren Baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi taraf ndan kentin tarihi dokusunda yap lan restorasyon çal flmalar n n tüm ülkede büyük bir be eniyle izlendi ini kaydetti. Baflkan Tiryaki, kendi flehirlerinde restorasyon çal flmas yürütmek istediklerini ifade eden konuk baflkanlara Tarihi yap lar n ve alanlar n korunmas aç s ndan büyük deneyimler kazand k, oldukça baflar l ad mlar att k. Bu noktada deneyimlerimizi sizlerle seve seve paylafl r z dedi.

5 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe 5 Sincan Belediyesi hobi ve meslek kursu kay tlar sürüyor KEÇ ÖREN'DE 'Tiyatro Günleri' ANKARA- 16 y ld r faaliyet gösteren ve kuruldu u günden bu yana bir çok oyun sergileyen Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrosu, Necip Faz l K sakürek'in yazd Sedat Aslan' n yönetti i, Ahflap Konak isimli oyunla perdelerini aç yor. 23 Ekim Cuma gününden itibaren Huzurevi Tiyatro Salonu'nda sahnelenmeye bafllanacak oyun, hafta içi Çarflamba, Perflembe ve Cuma günleri saat 20.00'de, hafta sonlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.30'da sahnelenecek. 16 y ld r faaliyet gösteren Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrolar, geçti imiz y llarda Türkmen Dü ünü, Aile Ba lar, Tafl Bademleri, Eski Çar klar, Bencil Dev, Su Gelince gibi pek çok oyunu baflar yla sergilemiflti. Yeniden perde diyecekleri günü iple çeken ve Keçiörenlilerle yeniden buluflman n heyecan n yaflayan fiehir Tiyatrosu oyuncular, çocuklar için sahneleyecekleri Nasrettin Hoca ve Kelo lan adl oyun için de haz rl k yap yor. Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrolar ayr ca 12 ve üzeri yafl grubundaki tiyatrosverlere cumartesi ve Pazar günleri kurs verecek. Göreve geldikleri günden bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Belediyelerin görevi sadece temizlik hizmetlerini yürütmek, TURÇEV'den, Baflkan Demirel'e ziyaret yol, kald r m ve asfalt yapmak de ildir. Kültürel faaliyetler de en az bu hizmetler kadar önemlidir. Bu aç dan Keçiören Belediyesi olarak kültürel hizmetlere de büyük önem veriyoruz. Biz tiyatroyu de erlerimizin genç kuflaklara aktar lmas yolunda bir vas ta olarak görüyoruz ve bütün Keçiörenlileri tiyatromuza bekliyoruz. 16 y ld r faaliyet gösteren fiehir Tiyatromuz tiyatroyu Keçiörenlilere sevdirmeyi baflard. Özellikle gençlerimize tiyatro sevgisini afl lamak bizleri sevindiriyor dedi. ET MESGUT- Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne i(turçev) yöneticileri, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel'i ziyaret ederek, yeni dönemde bas n mensuplar ile belediye yönetiminin daha yak n ve iflbirli i içerisinde çal flabilmesini de erlendirdiler. TURÇEV Yönetimi'nin talebi üzerine gerçekleflen ziyarette, Belediye Baflkan Demirel konuklar n akflam yeme inde a rlad. Baflkent'te görev yapan kent gazetecilerini bir araya getiren TURÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Deniz Gürel, Eflbaflkan Alican Atay, Genel Sekreter Yard mc s Evin Demirtafl ve Baflkan Yard mc lar Ferhat Demircan, Serpil Uygun ve Sertaç Murat Koç'u kabul eden Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, sohbet toplant s nda Etimesgut hakk nda ve geçen 6 ayda yap lan çal flmalarla ilgili bilgiler verdi. Baflkan Demirel'le birlikte Etimesgut Belediyesi Baflkan Yard mc lar Hamit Yavuz, Ayhan Ünal, Alaattin Sonat ve Camal Sat lm fl ile Baflkan Dan flmanlar Ahmet B y k ve Hamza Yan k, Özel Kalem Müdürü Murat Y lmaz ve Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Müdürü Yusuf Koçsoy'un haz r bulunduklar ziyarette, Etimesgut Belediyesi'nin üst yönetimi ile Ankara'da görev yapan ulusal bas n mensuplar bir araya geldiler. Karfl l kl görüfl al flverifli ile samimi bir sohbet ortam nda geçen ziyarette taraflar, daha yak n ve iflbirli i içerisinde faaliyette bulunmak için görüfl birli ine vard rlar. S NCAN- Sincan Belediyesi ve lçe Halk E itim Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen ücretsiz hobi ve meslek kurslar yeni dönemi için kay tlar bafllad. Konusunda uzman e itimciler taraf ndan verilecek olan kurslara kat lmak isteyenler, 30 Ekim tarihine kadar Sincan Merkezde Tando an Kültür ve Sanat Merkezi'ne ve Yenikent'teki belediye kültür merkezine kay t yapt r labilecek. Kurslara kat lmak isteyenler bilgisayar, ngilizce, diksiyon, resim, ebru, hat, tezhip, ba lama, gitar, keman, el nak fl - tel k rma, el sanatlar, i ne oyas, tak tasar m, bahç - vanl k, halk oyunlar, aflç l k, havac l k, t bbi sekreterlik gibi birçok alanda e itim görebilecek. Öte yandan, çocuklar için de kay t durumuna göre, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, ngilizce dersinin verilece i s n flar oluflturulabilecek. Yerel Yönetimlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vermesi gerekti ini vurgulayan Sincan Belediye Baflkan Doç.Dr. Mustafa Tuna Bu kurslara kat lan gençlerimiz, belki de fark nda olmad klar yeteneklerini ortaya ç kartacak, ya da yeteneklerini gelifltirecek. Ayr ca, ev han mlar na yönelik hobi kurslar ndan, mesleki kurslara kadar kat lan her vatandafl m z bu etkinliklerden hiçbir ücret ödemeden faydalanacak dedi. FIRAT P DE VE KEBAP SALONU ARTMOSFER Ev ve flyerlerine Paket Servis Yap l r. Gençlik Cad. No: 111/ A An ttepe Tel:

6 6 22 Ekim 2009 Perflembe Kasaplar d Et fiyatlar n n sürekli yükselmesi ile 6 ay öncesine kadar 7-8 TL den al c bulan, 15 gün önce ise 12 TL ye sat lmas na karfl n flu an TL ye ç kan kemiksiz koyun etindeki fiyat art fl, günün her saati neredeyse ad m atmaya imkan olmayan Adana Kasaplar Çarfl s nda müflteri trafi ini önemli ölçüde azaltt. Kasaplar sorunun giderilmesi için çare olarak Tar m ve Köyiflleri Bakanl na taleplerini bildiren mektup yazd. ADANA - Çarfl da 35 y ld r kasapl k yapan Mehmet Gülmez, AA muhabirine yapt aç klamada, et fiyatlar n n sürekli artmas n n kendilerini ma dur etti ini kaydetti. Yaklafl k 15 gün önceye kadar kemiksiz kuzu etinin çarfl da kilosu 12 TL ye kadar bulunabildi ini kaydeden Gülmez, Et fiyatlar sürekli yükseliyor. Kemiksiz koyun etinin kilosu 6 ay önce 7-8 TL idi. Son zamlarla etin bize flu an gelifl fiyat 15 TL ye kadar ç kt. Biz flimdi eti kaça satal m? Mecburen fiyat art rd k, TL etiket koyuyoruz. Ancak vatandafl bu etiketi gördükten sonra art k çarfl ya u ramaz oldu. Tezgahlar n önü bombofl. Kasaplar et parçal yor, sergiliyor akflam etleri toplay p evine eli bofl gidiyor dedi. Son dönemde Adana da çok miktarda kaçak kesilmifl etin de ele geçirilmesinin yaflanan durumu kötülefltirdi ini belirten Gülmez, Bizim tüm etlerimiz veteriner kontrollü ve damgal. Ancak, kötü imaj yüzünden vatandafl et almaktan çekiniyor diye konufltu. Ayn çarfl da esnaf olan Mehmet fierif Ökmen ise tüm kasaplar ad na yazd bir mektupla yaflad klar s k nt lar Tar m ve Köyiflleri Bakanl na ilettiklerini kaydetti. Bakanl n et fiyatlar n n yükselmesi konusuna el koymas gerekti ini vurgulayan Ökmen, Bugün 15 TL ye sat l yor, gelecek y l bu 25 TL ye ç kacak ve önüne geçilemeyecek. Bunun önlenmesi için öncelikle canl koyun ihracat na yasaklama getirilmeli. Bu imkan yoksa zorlaflt r c baz flartlar al nmal, örne in vergi ve müstahsil yükseltilmeli dedi. KUZU KES M VE DAMIZLIK HAYVAN Ökmen, kuzu kesiminin de yasaklanmas gerekti ini vurgulayarak, Kuzu kesimi hayvan neslinin azalmas nda en büyük etken. Hayvanlar sütten kesilince hemen kesiliyor. 18 den az kiloya sahip kuzular n kesimi yasaklanmal diye konufltu. Komflu ülkelerde ve Türk cumhuriyetlerinden dam zl k canl koyun ithalat n n genifl kapsaml yap lmas gerekti ini de söyleyen Ökmen, thal edilecek koyunlar n devlet üretme çiftliklerinde beslenmesi ve ço alt lmas, Türkiye genelinde her flehirde bir devlet üretme çiftli i kurulmas ve veteriner denetimi alt nda olmas gerekmekte dedi.

7 Ekonomi 7 ertli ADANA - Reks Elektrik ve Elektronik Ürünleri fiirketi orta Serdar Ç - nar, AA muhabirine yapt aç klamada, aile flirketlerinde tamamen kendi çal flmalar yla Rexatif markas yla ürettikleri ürünün, bir mini kompanzasyon ünitesi oldu unu kaydetti. Rexaktif in, sanayi kurulufllar nda bugüne kadar kullan lan kompanzasyon sistemlerin, özel bir yaz l mla daha verimli hale getirilip, ev ve küçük ifl yerlerine uyarlanm fl hali oldu unu belirten Ç nar, Cihaz, elektrikli aletlerin elektri i daha verimli kullanmas - n sa l yor. Her elektrikli cihaz, bir miktar verimsiz çal fl r. Rexatif, hattaki ak m düzenleyip temizleyerek, verimsiz k sm verimlilefltiriyor ve kullan lan elektrik miktar n, dolay s yla faturay azalt yor dedi. TEDAfi ÖNER YOR Türk flirketinin gelifltirdi i mini kompanzasyon ünitesi ile elektrik faturas nda evlerde yüzde 15-20, ifl yerlerinde yüzde a varan oranda tasarruf sa lanabiliyor. Elektrikte yüzde 30 a varan tasarruf imkan TSE ve CE belgeli olan cihaz n araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinin TÜ- B TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB) taraf ndan desteklendi ini ve TEDAfi taraf ndan kullan m n n önerildi ini de kaydeden Ç nar, flöyle devam etti: Rexatif evlerde yüzde 15-20, küçük ifl yerlerinde ise yüzde aras nda tasarruf sa l yor. Tasarruf oran, elektrik tüketim miktar na, kullan lan elektrikli aletlerin tipine ve modeline, hattaki elektri in kalitesine göre de iflebiliyor. Özel durumlarda yüzde 40 a varan oranlarda tasarruf sa lad da oluyor. Rexatif, elektrik tasarrufunun yan s ra, harmonik dalga filtresi görevi görerek elektrikli cihazlar n z n ömrünü uzat yor. Elektrik kesintilerinde oluflabilecek zararlar n önüne geçiyor. Elektrik voltaj ndaki ani dalgalanmalar n önüne geçiyor ve elektrikli cihazlar gerilime karfl koruyor. Duvarlar n içinde dolaflarak elektromanyetik kirlilik yaratan elektri in daha zarars z olmas n sa lay p, yaflam kalitesinin artmas na yard mc oluyor. B R PR ZE TAKMAK YETERL Ç nar, cihaz n ev tipi modeli olan XHome un, prize tak larak çal flt n belirterek, Sigorta panosuna en yak n olan prize tak lmas yeterli. Önerimiz, sigorta panosunun alt na çekilecek bir prize tak lmas. En iyi sonuç bu flekilde al nmakta. fl yerleri için olan XShop modeli ise sigorta panosuna ba lanarak çal fl yor dedi. Cihaz n kendisini 8-12 ayda amorti etti ini belirten Ç nar, fiyat n n da ev tipinde 195 lira civar nda, ifl yeri tipinde ise 200 ile 2 bin lira aras de- iflti ini bildirdi. Ç nar, Rexatif e olan talebin elektri- e son dönemde yap lan zamlarla birlikte çok artt n ve talebi karfl lamakta zorland klar n belirtti. Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Ç nar, çiftçilerin sulamada kulland klar motorlarda yüzde 50 ye yak n elektrik tasarrufu sa layan bir cihaz gelifltirdiklerini ve yak nda piyasaya sunacaklar n, ayr ca sanayi kurulufllar nda mevcut sistemlere ek yüzde 2-5 oran nda tasarruf gerçeklefltiren ve elektrik sistemi cihazlar n n ömrünü 2-3 kat art ran bir ürünü de dünyada ilk kez gelifltirip, dünya patentini ald klar n sözlerine ekledi.

8 8 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe Usta gazeteci Donat da Ulucanlar Cezaevi'nde! ANKARA- Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi çok önemli gazetecileri konuk eden Ulucanlar Cezaevi Türk bas n n n duayen isimlerinden Sabah Gazetesi yazar Yavuz Donat' a rlad. Ancak Donat, Ulucanlar'a meslektafllar gibi hükümlü olarak de il ziyaretçi olarak girdi. Ulucanlar Merkez Kapal Cezaevi Kültür Sanat Dönüflüm Projesi'ni yerinde incelemek üzere Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki'ye konuk olan Donat, izlenimlerini Çok titiz ve çok baflar l bir çal flma yürütüyorsunuz sözleriyle ifade etti. Donat' ilk olarak Ulucanlar Cezaevi'nde a rlayan Baflkan Tiryaki, konu una cezaevi ve bir dönem a rlad isimler hakk nda k saca bilgi de verdi. Cezaevinin kapal k sm nda yürütülen çal flmalar n ilk etab n n bitirildi ini ve flu anda baz ko ufllar n restorasyonu ile çevre düzenlemesinin yürütüldü ünü kaydeden Tiryaki, Aç k k s mda kalan hükümlüler de bu aybafl nda baflka bir yere nakledildiler.yak n zamanda bu alanda da çal flmalara start verece iz. dedi. Donat'a cezaevinin restorasyondan önceki durumuna iliflkin foto raflar da gösteren Tiryaki, konu una müze, kütüphane, sergi salonlar, atölye ve restoran olarak kullan - lacak bölümleri gezdirdi ve yap lacak düzenlemeler hakk nda bilgi verdi. Gezi s ras nda bol bol foto raf çeken Donat, Mesle im gere i y llarca Ulucanlar' ve burada yaflananlar takip ettim. fiimdi buran n yaflayan bir tarih olaca n görmek heyecan ve umut verici dedi. Yürütülen çal flmalar çok baflar l buldu unu kaydeden Donat, Buray aç ld nda muhakkak görmek isterim dedi. Konu unu daha sonra Hamamönü'ne götüren Baflkan Tiryaki, Donat'a restore edilen evleri gezdirdi, bölgenin restorasyondan önceki durumuna iliflkin bilgi verdi. Ö le yeme ini birlikte yiyen Donat ve Tiryaki, daha sonra Dutlu Sokak'ta bulunan bir çay oca na oturarak hem esnafla hem de vatandafllarla sohbet ettiler.

9 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe 9 Kent Konseyi Kad n Meclisi ald kararlarla ilçe yönetiminde söz sahibi Ayd nl kevler Kad n E itim ve Kültür Merkezi, 1 yafl nda ANKARA- Alt nda Belediyesi'nin geçti imiz y l hizmete açt Ayd nl kevler Kad n E itim ve Kültür Merkezi'nde dün do um günü kutlamas vard. Merkezde düzenlenen e lenceye kat lan 150'den fazla kad n, kendilerine yeni ufuklar açan merkezlerinin birinci yafl n Nice yafllara, nice baflar l ifllere diyerek kutlad lar. Geçti imiz y l 19 Ekim'de Ferhat Göçer'in muhteflem konseriyle aç lan alt merkez aras nda yer alan Ayd nl kevler Kad n E itim ve Kültür Merkezi, bir y l n dolu dolu geçirdi. lki geçti imiz y l düzenlenen voleybol turnuvas nda 13 tak m aras ndan flampiyonlu a uzanan; oluflturduklar dans gruplar yla çeflitli televizyon programlar na konuk olan ve el eme i göz nuru eserleriyle y lsonu kermeslerine renk katan kad nlar, merkezlerinin birinci yafl n da ayn keyif ve nefleyle kutlad lar. Yaklafl k 1800 üyeleri oldu unu belirten Merkez Sorumlusu Figen Temel, Aç ld m z günden bu yana üye say m z sürekli art yor. Geçti imiz y l el becerilerinden kiflisel geliflime pek çok alanda kursumuz vard, bunlara üyelerimizin talepleri do rultusunda çok de iflik yeni kurslar eklendi. Bu y l yarat c drama, salsa, tafl bebek ve minyatür tezhip gibi alanlar da dâhil olmak üzere 14 de iflik kurs bafll m z olacak. lk y l m zda çok baflar l yd k, her yafl m z yeni baflar larla kutlamay umut ediyoruz dedi. ET MESGUT'ta kad na söz hakk ET MESGUT- Etimesgut Belediyesi ilçede yaflayan han mlar n hem siyasette hem de sosyal hayatta daha etkin rol almalar için çal flmalar n sürdürüyor. Kad n Meclisi'ndeki çal flmalar ile ilçe yönetimine do rudan kat lan kad nlar, aç lan kurslarla bilgi ve becerilerini de gelifltiriyorlar. Etimesgut Kent Konseyi Kad n Meclisi, 230 üyesiyle çal flmalar n sürdürüyor. Genel kurul sonras yönetim ve yürütme kurulunu oluflturan Kad n Meclisi, toplumun her kesiminden 25 yafl üstü kad n bünyesinde bar nd r yor. Baflkanl n Sebahat Ünsal' n yapt Kad n Meclisi, düzenli olarak toplant lar n yaparken, ald kararlar Kent Konseyi'nin bilgisine sunuyor. Etimesgut Kent Konseyi de Kad n Meclisi'nce al nan bu kararlar Etimesgut Belediye Meclisi'nin gündemine getirerek hayata geçirilmesini sa l yor. Etimesgut Belediyesi'nin kad nlara yönelik çal flmalar Kad n Meclisi ile s n rl kalm yor. Han m Faaliyetleri Binas ve Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi'nde aç lan kurslarla han mlar n kendilerini gelifltirmelerine imkan veriliyor. Ebru, tezhip, bilgisayar, ngilizce, tak tasar m, k rk yama, kurdele nak fl kurslar yla han mlar becerilerine yeni beceriler ekliyor. Kurslara kat lan han mlar, usta ö reticeler eflli inde hem iflin inceliklerini ö reniyor, hem de bofl zamanlar n en verimli flekilde de erlendiriyorlar. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, ilçedeki han mlar n kendilerini gelifltirmeleri için imkanlar dahilinde her türlü deste i verdiklerini, Kent Konseyi bünyesindeki Kad n Meclisi'nin çal flmalar ndan da son derece memnun olduklar n söyledi. Demirel, güçlü ve mutlu bir toplum oluflturabilmek için kad nlar n ve gençlerin ileri düzeyde e itim imkanlar na ve sosyal faaliyet alan na kavuflturulmas gerekti ine inand klar n belirterek; lçemizin imkanlar n öncelikle sosyal hayat n gelifltirilmesine yönlendiriyoruz. Bu alandaki çabalar m z n fazlas yla karfl l k görmesi bizlere hem flevk veriyor, hem de mutlu ediyor. Kent Konseyi'miz bünyesinde yer alan kad n ve gençlik meclislerimiz, yapt klar çal flmalar ile Türkiye'ye önderlik ediyorlar. Daha etkin ve yayg n hizmet verebilmeleri için, meclislerimize her türlü deste i sunuyoruz dedi.

10 10 22 Ekim 2009 Ekonomi Perflembe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, talya ve Rusya ile Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt ína iliflkin mutabakat metninin imzalanmas s - ras nda düzenlenen bas n toplant - s nda, Azerbaycan-Türkiye iliflkileri konusunda da de erlendirmelerde bulundu. Azerbaycan dan ucuz gaz ald m z do ru de il M LANO - Y ld z, Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev in Azerbaycan n y llard r Türkiye ye dünyadaki fiyatlar n üçte birine do al gaz satt fleklindeki sözlerinin, büyük olas l kla yanl fl bilgilenmeden kaynakland n savunarak, Dost ve kardefl ülke Azerbaycan n Cumhurbaflkan lham Aliyev in yanl fl bilgilendirildi i kanaatindeyim. Do al gazla ilgili projeleri siyasetten ba ms z olarak de erlendirmekte yarar var dedi. Y ld z, Türkiye nin Azerbaycan dan do al gaz y llarca çok ucuz fiyata almas asla söz konusu de il. Türkiye nin Azerbaycan la imzalad anlaflman n yürürlü e girifl tarihi 2007 dir. Dolay s yla, bizim o eski fiyattan gaz almam z sadece 10 ayl k bir dönemle ilgilidir. Nitekim 10 ayl k sürenin ard ndan 2008 in nisan ay nda fiyat revizyonuyla alakal teklifimize de vermifl durumday z. Azerbaycan dan ald m z do al gaz n eski fiyatta kalmamas gerekti i konusundaki düflüncemizi de muhafaza ediyoruz diye konufltu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z, Biz Azerbaycan n asla zarara u ramas n istemeyiz. Fiyat revizyonuna iliflkin müzakerelerde bir ara t kanma yaflanm flt. Teklifimizi artt rd k. Görüflmeler sürüyor dedi. Y ld z, Aliyev in Türkiye den transit geçifl ücretinde indirim yapmas gerekti inde söz eden beyanatlar - n n da bilgi eksikli i içerdi ine de inerek, Türkiye, do al gaz konusunda da Azerbaycan koruyan ve kollayan bir tav r içerisinde olmufltur. Transit geçifl ücretini, di er ülkelere oranla dost ve kardefl ülke Azerbaycan için zaten düflük tutmakta oldu umuz biliniyor diye konufltu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z, Türkiye nin Ermenistan la iliflkilerinde Azerbaycan n raz olmayaca anlaflmalar içerisinde yer almayaca n n gerek Cumhurbaflkan Abdullah Gül, gerekse Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan çeflitli vesilelerle aç klanm fl oldu unu da kaydetti. Tar mda 8 ayl k d fl ticaret fazlas 461 milyon dolar ANKARA -Türkiye nin tar msal ürünler d fl ticaretinde, Ocak-A ustos döneminde 461 milyon dolar fazla verdi i, bu dönemde tar msal hammadde ithalat n n ise % 35,8 azald belirlendi. Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n belirlemelerine göre, bu y l n Ocak-A ustos döneminde toplam 6 milyar 697 milyon dolarl k g da ve tar m ürünü ihracat, 6 milyar 236 milyon dolar g da ve tar m ürünü ithalat yap ld. Tar m d fl ticaretinde 461 milyon dolar fazla verilirken, ihracat n ithalat karfl lama oran yüzde 107,4 oldu. Verilere göre Türkiye, g da maddeleri d fl ticaretinde fazla, tar msal hammaddeler ticaretinde aç k veriyor. Ancak, 8 ayl k dönemde, tar msal hammaddeler d fl ticaretindeki aç k da azald. hracattaki ve ithalattaki genel düflüfle paralel olarak, tar m ürünleri d fl ticareti de geçen y la göre düfltü. Geçen y l Ocak-A ustos döneminde 7 milyar dolar olan tar m ürünleri ihracat, yüzde 4,3 azalma ile bu y l 6 milyar 697 milyon dolara, 9 milyar 336 milyon dolar olan ithalat ise yüzde 33,2 azalma ile 6 milyar 236 milyon dolara indi. Geçen y l n 8 ay nda tar m ürünleri d fl ticaretinde 2 milyar 334 milyon dolar aç k oluflurken, bu y l 461 milyon dolar fazla verildi. Geçen y l tar m ürünleri d fl ticaretinde yüzde 75 olan ihracat n ithalat karfl lama oran bu y l yüzde 107,4 e yükseldi. 4,1 M LYAR DOLARLIK GIDA MADDES THAL ED LD Bu y l, 8 ayl k dönemde 6,7 milyar dolar olan tar m ürünleri ihracat n n 6 milyar 327 milyon dolar n g da maddeleri, 370 milyon dolar n tar msal hammaddeler oluflturdu. Ayn dönemde, 4 milyar 156 milyon dolarl k g da maddesi, 2 milyar 89 milyon liral k tar msal hammadde ithal edildi. G da maddesi d fl ticaretinde 2 milyar 171 milyon dolar fazla verilirken, tar msal hammadde d fl ticaretinde 1 milyar 710 milyon lira aç k verildi. Tar msal hammadde ithalat yüzde 35,8 tar msal hammadde d fl ticaretindeki aç k ise yüzde 36 azald. Bakanl n, Uluslararas Standart Ticaret S n flamas na (SITC, Rev.3) uygun olarak TÜ K verilerinden derledi i verilere göre, tar m ürünleri ihracat n n yüzde 93íünden fazlas n, ithalat n n da yüzde 65íini oluflturan g da maddelerinde Ocak- A ustos dönemi ihracat 6 milyar 327 milyon dolar düzeyinde gerçekleflti. G da maddeleri ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre artt. hracattaki art fl n etkisiyle, geçen y l 8 ayda 342 milyon dolar olan g da maddeleri d fl ticaret fazlas, bu y l 2 milyar 171 milyon dolara yükseldi. Bankac l k sektörü gidiflattan memnun ANKARA - Türkiye Bankalar Birli i Baflkan ve fl Bankas Genel Müdürü Ersin Özince, ekonomideki küçülmeye nazaran bankac l k sektörünün, fena bir y l geçirmedi ini bildirdi. Özince, Bankac l k sektörü ilk 6 aydaki geliflme h z n biraz azaltarak, y l olumlu bir flekilde tamamlar dedi. Türkiye Bankalar Birli i Baflkan Özince, sektör için ikinci alt aydaki ivmenin, ilk alt aydaki ivme ile ayn h zda olmayaca n, ancak sektör için genel itibariyle 2009 y l n n olumlu olaca n ifade etti. vmeye iliflkin öngörünüz var m fleklindeki soru üzerine Özince, Hay r, reel anlamda büyüsün yeter. Sektör, enflasyondan daha fazla büyüsün yeter yan t - n verdi. Özince, sektörün sorunlu kredi meselesini aflabildi ini, sermaye gücü aç s ndan da problem yaflamad n belirterek, çeflitli yak nmalara ra men kredi hacminde olumlu geliflmelerin söz konusu oldu unu kaydetti. Ersin Özince, Ekonomideki küçülmeye nazaran bankac l k sektörü, fena bir y l geçirmedi denilebilir. Önümüzdeki y l karl l k azalsa dahi, ekonomi ile beraber sektörde büyümenin bafllayaca n ümit ediyorum diye konufltu. FA ZLERDE ÇOK FAZLA B R DÜfiÜfi BEKLEM YORUM Faizlere iliflkin soru üzerine de Özince, Bu konuda çok fazla bir düflüfl beklemedi imi söyleyebilirim yan t n verdi. Özince, zaten tatmin edici seviyelerde düflüfl oldu unu kaydederek, özellikle kredi faizlerinin daha düflük seviyelerinin çok cezbedici olaca n düflünmedi ini söyledi. Türkiye de faizin ve reel faizin daha fazla düflmesinin özellikle yat r mc lara biraz cayd r c etkisi olmas n n muhtemel bulundu una iflaret eden Özince, Ama tabii faiz, serbest piyasada oluflan bir unsurdur. Burada çok fazla yorum yapmak mümkün de il. Talep yoksa, kredi talebi yoksa tabii ki faiz oranlar da düfler dedi. Özince, döviz kurlar na iliflkin soruyu da, Öteden beri de erli TL yi yaflad k. Bir süre daha bu, söz konusu olacak gibi gözüküyor fleklinde yan tlad. Özellikle, Uluslararas Para Fonu (IMF) ile anlaflma söz konusu olursa kurlar n bir süre için en az ndan bu seviyelerde kalaca na iflaret eden Özince, Yani TL de- er kazan r. Anlaflma olursa TL nin de- er kazanmas daha güçlü olur. Anlaflma olmazsa mevcut seviyelerini sürdürür, k - sa vadede böyle olur. Ama uzun vadeyi yaflayaca z, görece iz diye düflünüyorum dedi. ARTMOSFER Merkez: Anafartalar Cad. Hanif Çarfl s No:24/18 Ulus - ANKARA Tel: Fax:

11 22 Ekim 2009 Ekonomi Perflembe 11 Boydak Holding ten dev dekorasyon merkezi KAYSER - Boydak Holding, 50 milyon TL lik yat r m ile gerçeklefltirdi i dev dekorasyon ve al flverifl merkezi Optimall Al flverifl Merkezi ni, gelecek y l hizmete sunacak. Boydak Holding ten yap lan aç klamaya göre, holdingin ilk özel al flverifl merkezi projesi olan Optimall, ç Anadolu bölgesi için yeni cazibe merkezi olacak. 15 ayda 50 milyon TL lik yat r m ile gerçeklefltirilen Optimall, dev bir dekorasyon merkezi olman n yan nda ç Anadolu Bölgesi nde yarataca istihdam ve dinamizm ile bölgesel kalk nmaya da katk da bulunacak. Kayseri de ilk defa hayata geçirilen dekorasyon merkezinin ayn zamanda Türkiye için de örnek teflkil edecek bir proje olmas amaçlan yor. Eve dair her fley konsepti ile hizmet verecek olan ve 50 bin metre kareye yay lan Optimall da, ev ve dekorasyon ile ilgili farkl markalara ait binlerce ürün, keyifli bir ortamda müflteriler ile buluflacak. 22 dekorasyon ma azas ve ünlü markalarla hizmet Bursa Tar m ve Hayvanc l k Fuar 'n 139 bin 212 kifli ziyaret etti BURSA - Tüyap taraf ndan Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilen Tar m ve Hayvanc l k Fuar 'n 139 bin 212 kiflinin ziyaret etti i bildirildi. Tüyap'tan yap lan yaz l aç klamaya göre, Ekim tarihleri aras nda 7 ayr salonda yap lan fuarlara, 32 ülkeden 512 firma ve firma temsilcisi kat ld. Burtar m 2009 ve Bursa 2. Hayvanc l k ve Ekipmanlar Fuar 'n yurt içi ve yurt d fl ndan toplam 139 bin 212 kifli ziyaret etti. Fuar süresince akademisyen ve ziraat mühendislerinin kat l m yla gerçeklefltirilen seminerler ve bayi toplant lar, ziyaretçilere sektörle ilgili merak ettikleri konularda bilgi edinme f rsat sundu. Fuarlarda Almanya, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, Irak, ran, srail, talya, Kosova, Lübnan, Makedonya, M s r, Rusya, Slovenya, Suriye, Tunus, Yunanistan'dan gelen ticari al m heyetleri ve yurt içinden Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, ç Anadolu, Do- u Anadolu, Güneydo u Anadolu Bölgelerinden 70'in üzerindeki ilden bin 200'e yak n çiftçi a rland. T.C. ANKARA 32. CRA MÜDÜRLÜ Ü TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI DOSYA NO: 2005/9530 Bir borçtan dolay hacizli ve afla da cins, miktar ve k ymetleri yaz l mallar sat fla ç kar lmafl t r. kinci art rma 04/11/2009 günü saat saatleri aras nda yap lacakt r fiu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen k ymetinin %40 n bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca- na rüçhan olan alacakl n n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma masraflar n geçmesinin flart oldu u, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden K.D.V.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas nda görülebilece i, masraf verildi i taktirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i, sat fla ifltirat etmek isteyenlerin muhammen bedelin %20'si oran nda nakit para yada efl de erde banka teminat mektubu vermeleri flartt r. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da,yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar tebligata yerine kaim olmak üzere ilan olunur Muhammen k ymeti L RA (YTL) ADED C NS 14, YTL 1 06 Ydd 78 Plaka Say l Fiat Marka Doblo Corgo Atefl K rm z Renkli: 2005 Model 223 A fiasi Seri Nolu Nm Motor Nolu Ruhsat Anahtar Mevcut Km Muhbyerleri Ezik Ve Çizik Arka Bagaj Kapa Üstü Ezik Arka Tampon Ezik Stepne Kriko Oto Teybi Mevcut Kapal Kasa Kamyonet (Bas n A-14099) 834 verecek olan Optimall da, stikbal, Bellona ve Koçtafl da yerini al yor. 19 Eylül de Koçtafl ma azas n n kap lar n açmas yla canlanmaya bafllayan merkezde, yap, teknoloji ve beyaz eflya gibi farkl konseptlere sahip ma azalar da yer alacak. Al flverifl merkezi içinde bin kiflilik oturma kapasitesine sahip restoranlar, kafeteryalar, çocuklar ve yetiflkinler için de go-kart alanlar bulunuyor. Ad n Kayserililerin kat l m ile gerçeklefltirilen bir isim yar flmas ndan alan ve binlerce metre karelik alanda ev ile ilgili her tür ihtiyaca cevap veren Optimall n, Kayseri ve bölge halk için bir cazibe merkezi olmas amaçlan yor.

12 12 Ankara 22 Ekim 2009 Perflembe Minareye Baz stasyonu tepkisi ANKARA - Konutkent Oyak Sitesi'nde oturan vatandafllar, evlerinin yak n ndaki cami minaresinde kurulu baz istasyonunun kald r lmas n istedi. Azmi Be en Camisi yan ndaki parkta toplanan Oyak Sitesi sakinleri, baz istasyonun zararlar n anlatan pankartlar açarak bas n aç klamas yapt. SA LI IMIZI TEHD T ED YOR Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, yerel yönetimlerin her türlü yat r ma destek vermesi gerekti ini söyledi. Gökçek, Türkiye Ortado u Amme daresi Enstitüsü'nde düzenlenen 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda yapt konuflmada, Yerel Yönetimler Yasas ç kar lmadan önce vedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin deneme uygulamas yapt n bildirdi. GÖKÇEK: Yerel yönetimler her yat r ma destek olmal ÜN VERS TELERE ÖNCÜLÜK YAPILMALI Uygulamada alt yap hizmetlerinin belediye taraf ndan ücretsiz gerçeklefltirilmesinin yat r mlar h zland rd n, istihdam kazand rd n ve yerel yönetime geri dönüflünün sa lad n belirten Gökçek, vedik Organize Sanayi'nde yat - r mc ya teflvik amac yla yap lan alt yap yat r m sonucu 20 bin kifliye ifl imkan oluflturuldu unu kaydetti. Melih Gökçek, belediyelerin alt yap n n yan s ra e itime de destek vermelerinin önemli oldu unu vurgulayarak, Teknokentler kurulmas için üniversitelere öncülük yap lmas gerekti ini ifade etti. Yerel yönetimlerin yat r mc lara her türlü deste i vermesi gerekti e iflaret eden Gökçek, flöyle devam etti: ''Baz mimarlar bunlar anlayam - yorlar y l öncesinin kafas yla hareket ediyorlar. Sa l kla ilgili bir yat r m için bize gelen olursa biz bu taleplerini en geç 40 gün içinde hallediyoruz. Burada 'rant da t l yor' diyorlar. Oysa o rant milletin. Al flverifl merkezleri var. Orada da bu mant gördüm. ' flas ediyorlar' diyenler var. Oysa bu dünya çap ndaki bir ekonomik krizin yans mas. Net olarak AVM'lere de ayn deste i verdik. Bu alanda bir doyum oldu unda belli standartlar arars n z. Kent merkezlerinden daha uzaklara AVM'lerin aç lmas na izin verirsiniz. Ama baz ilçe belediye baflkanlar n n AVM'lere köstek oldu unu biliyorum.'' ANKARA'YA K KONGRE MERKEZ Ankara'da ihtiyaca cevap verecek bir kongre merkezi olmad n belirten Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek, Eskiflehir yolu ve Esenbo a yolu üzerinde 2 kongre merkezi haz rlad klar n söyledi. ç turizmin geliflmesine de ayr ca önem verdi- ini ifade eden Gökçek, Ankara'da dünyan n hiçbir kentinde olmayan 7 dev rekreasyon alan n n yer ald n bildirdi. Rekreasyon alanlar na, ''Dev park'' da denilebildi ini ifade eden Gökçek, hepsinin de kentin merkezinde bulunduklar n ve bunlar n iç turizme hareket getirdiklerini dile getirdi. Tarihi mekanlar n restorasyonuna da önem verdiklerini anlatan Melih Gökçek, ''Ulus Tarihi Kent Merkezi projesi de buna en iyi örnektir. E lence yerleri olarak planlad m z Hayvanat Bahçesi ile Disneyland' n yap lmas hedefimizdir. Bu projeler Ankara için önemli oldu u kadar ulusal olarak da önemli projelerdir'' dedi. Baflkent'te flüpheli çanta pani i Baflkent'te bir köprü alt ndaki otobüs dura yan na b rak lan flüpheli çanta, pani- e yol açt. Fünye ile patlat lan flüpheli çantan n bir kad na ait oldu u anlafl ld. ANKARA- Edinilen bilgiye göre, Ankara'n n en ifllek yerlerinden biri olan S hhiye köprü alt otobüs duraklar - na akflam saat s ralar nda b rak lan flüpheli çanta pani e neden oldu. TEHL KEYE ALDIRMAYAN VATANDAfiLAR hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs duraklar ndan birinin alt na bir çanta b rak ld n gördü. Bunun üzerine hemen bomba imha uzmanlar na haber verildi. Bu arada, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri ald. Ancak polis ekiplerinin merakl vatandafllar uzaklaflt rmada zorluk çekti i görüldü. fiüpheli çantaya ald rmayan baz vatandafllar n köprü alt ndan geçmeye çal flmas dikkat çekti. Köprü alt nda ifl yapan bir sokak sat c s ise sat fl na devam etti. Baz vatandafllar n ise foto raf ve görüntü almaya çal flt. fiüpheli çantan n bulundu u köprü alt Ulus istikametine trafi e kapat ld. Özel k yafetini giyen bomba uzman çantaya fünye yerlefltirerek patlatt. Büyük bir gürültüyle patlayan çantan n bir kad na ait oldu u anlafl ld. Çeflitli sivil toplum kurulufllar n n da destek verdi i eylemde ortak bas n aç klamas n okuyan Yaflar Özelge, cami minaresine kurulan baz istasyonunun sa l klar n tehdit etti ini söyledi. Baz istasyonuna 100 metre mesafede krefl, ana okulu ve insanlar n yaflad binalar n bulundu unu belirten Özelge, dünyan n her yerinde baz istasyonlar n n yerleflim yerlerinden uzak yerlere kuruldu unu kaydetti. Baz istasyonlar n n en büyük etkisinin alerji oldu unu ifade eden Özelge, son 15 gün içerisinde Azmi Be en Camisi yak nlar ndaki bloklarda 4 alerji vakas n n tespit edildi ini öne sürdü. D YANET'TEN AÇIKLAMA Baz istasyonunun kald r lmas için gerekli giriflimlerde bulunduklar n anlatan Özelge, Diyanet flleri Baflkanl ndan gelen yaz da, ''Diyanet flleri Baflkanl, ülkemizde evlerin çat lar na, apartmanlara, otellere hatta hastanelere ve sokaktaki elektrik lambalar na gösterilmeyen tepkinin cami minarelerindeki baz istasyonlar na gösterilmektedir'' fleklinde ifadelerin yer ald n söyledi. Camilerle bir sorunlar n n olmad n vurgulayan Özelge, sorunlar n n sa l klar n tehdit eden ve cami minarelerine konulan baz istasyonlar yla oldu unu söyledi. Özelge, baz istasyonunun en k sa sürede sökülmesini istedi. Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Koruma Derne i (ÇEKOD) Baflkan Ramazan Öngöre de yapt aç klamada, Diyanet flleri Baflkanl ile GSM firmalar aras nda imzalanan protokoller sonras camilere baz istasyonlar n n kuruldu unu ileri sürdü. ''Camilerde baz istasyonu yerine ezan sesi istiyoruz'' diyen Öngöre, elektromanyetik kirlili in çevre kirlili i olarak kabul edilmesi ve bunun denetimimin de Çevre Bakanl taraf ndan yap lmas gerekti ini kaydetti. 3G teknolojisi ile birlikte riskin de artt n öne süren Öngöre, yetkilileri göreve ça rd. Konutkent sakinleri aç klaman n ard ndan da l d. Çeflitli sivil toplum kurulufllar n n da destek verdi i eylemde ortak bas n aç klamas n okuyan Yaflar Özelge, cami minaresine kurulan baz istasyonunun sa l klar n tehdit etti ini söyledi.

13 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe 13 MPM Yönetim Kurulu Üyeleri Çevreci teknolojiye 'EPESUS' katk s ANKARA- MPM'nin proje orta oldu u, KOB 'lerin enerji ve hammadde tasarrufu uygulamalar için gelifltirilen Ar-Ge projesi EPESUS (Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi) çevreci teknolojiyi destekliyor tarihinde bafllayan 3 y l sürecek olan EPESUS ile Türkiye ilk kez bu tür bir AB fonundan yararlan yor. Yeflil Teknoloji Destekleniyor EPESUS ile Eko Endüstriyel Park(EEP)'lar n kurulmas teflvik edilirken, kurulmufl olan sanayi bölgelerine malzeme ve enerji stratejileri gelifltirilmesi planlan yor. Yeflil teknoloji uygulamalar n n desteklenece i proje ile sanayicilere çevreye uyumlu yap lanmalar konusunda k lavuzlar haz rlan yor ve teknikler sunuluyor. Ayr ca KOB 'lerde malzeme ve enerji tasarrufu sa lanmas için Karar Destek Sistemi (KDS) kurulmas amaçlan yor. MPM Yönetim Kurulu Baflkan Akansel KOÇ KOB 'lerin Verimlili i Art yor MPM'nin de ortaklar aras nda yer ald - EPESUS projesinde tekstil, dökümcülük, büyük yakma tesisleri, bina ve polimer sektörleri ele al n yor. Ayn zamanda üretim verimlili ini artt racak enerji ve at k yönetim bilgi sistemi gelifltirilmesi hedefleniyor. Sanayide enerji tasarrufu potansiyeli analizinin yan nda çevre dostu ve enerji tasarruflu binalar yapabilmek için hesaplama ve sistem önerileri de gelifltirilecek olan proje kapsam nda sanayinin çevresel etkilerini belirlemek üzere bir veri taban oluflturuluyor. Bütçesi 1 Milyon Euro'nun Üzerinde MPM Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim ÜNAL Bozk r Köyü'nden ÇET N'e plaket PURSAKLAR- Özgün ve baflar l çal flmalar ndan dolay birçok sivil toplum kuruluflu taraf ndan plaketle ödüllendirilen Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin'e bir plaket de do du u flehir olan Çank - r 'dan geldi. Çank r Bozk r Köyü Derne i yönetim kurulu, hemflerileri Selçuk Çetin'e baflar l çal flmalar ndan dolay plaket hediye etti. Çank r Bozk r Köyü Derne i Yönetim Kurulu üyeleri, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin'i Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi'nde bulunan makam nda ziyaret etti. Bozk r Köyü Derne i heyeti baflar l çal flmalar ndan dolay Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin'e 32 ülkeden gönderilen teklifler aras ndan seçilen EPESUS'un bütçesi 1 milyon Euro'nun üzerinde. Milli Prodüktivite Merkezi, KOSGEB, Ankara Sanayi Odas 1. OSB, Enerji Bakanl Elektrik flleri Etüt daresi, Tekport Ltd. fiti., Türk Kat At k Komitesi, Baden-Württemberg Eyaleti Sanayiciler Birli i (Almanya), Bulgar fl A (Bulgaristan) ve Dicon Group Ltd'nin ortak oldu u projenin koordinatörlü ünü Ekodenge yap yor. Projenin yer ald, Avrupa Birli i'nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Program - n n (CIP) ve Giriflimcilik ve Yenilik Özel Program (EIP) bilefleninin yurtiçindeki çal flmalar - n Sanayi ve Ticaret Bakanl yürütüyor. bir plaket hediye etti. Plaketi, Selçuk Çetin'e sunan dernek baflkan Hasan Baflaran, Çank r l olarak yapt n z baflar l çal flmalarla gurur duyuyoruz. Bu baflar lar n z n daimi olmas n diliyoruz. Derne imize ve di er derneklere göstermifl oldu unuz ilgiden ve destekten dolay da size sonsuz teflekkür ediyoruz dedi. Pursaklar Belediyesi olarak sivil toplum kurulufllar n n yan nda olduklar n dile getiren baflkan Selçuk Çetin, Biz belediye yönetimi olarak gerçek hayat n sivil oldu u bilinci ile davran yor ve hemflerilerimizi sivil örgütler içinde yer almaya teflvik ediyoruz. lçemizde yaflayanlar baflta hemfleri dernekleri olmak üzere bir vak f ya da dernekte görev almaya yönlendiriyoruz. Dernek ve vak flarda görev almak bir geliflmifllik göstergesidir. Çünkü biz biliyoruz ki as rlar aflarak gelen güzel geleneklerimiz ve güzide kültürümüz ancak bu sayede ayakta kalabilir diye konufltu. K zlarp nar Cad. No: 76/B Keçiören/ANKARA Tel: Fark m z lezzetimizdir. ARTMOSFER

14 14 22 Ekim 2009 Politika Perflembe Süreç çözüme yard mc olacak ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplant s nda, Türkiye ile Ermenistan aras nda imzalanan protokoller fl - nda baflta Yukar Karaba olmak üzere Güney Kafkasya'daki ihtilaflar n çözümüne yönelik çabalar ve süreç ele al nd. Bu sürecin Azerbaycan ile Ermenistan aras ndaki sorunlar n çözümüne de yard mc olaca n n bir daha teyit edildi i toplant da, Türkiye'nin bölgesel bar fl, istikrar, iflbirli i ve güvenin tesisi konular ndaki çal flmalar n bundan böyle de aktif bir flekilde devam ettirece i dile getirildi. Toplant da ayr ca Irak' n kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ve sald r lar n bertaraf edilmesini amaçlayan 6 Ekim 2009 tarihli TBMM karar n n terörizmle mücadelenin önemli bir unsurunu teflkil etti i belirtilerek, mücadelenin kararl l kla sürdürülece i de vurguland. 7 saat 40 dakika sürdü Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün baflkanl nda Çankaya Köflkü'nde yap lan ve 7 saat 40 dakika süren MGK Toplant s sonras nda MGK Genel Sekreterli ince yay mlanan bildiride, toplant da ülke güvenli ini etkileyen iç ve d fl geliflmelerin çok yönlü olarak de erlendirildi i ifade edildi. STANBUL - AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Abdulkadir Aksu, ''PKK terör örgütü kürt kökenli vatandafllar temsil etmedi i gibi talepleri de bölge halk n n taleplerini temsil etmemektedir'' dedi. Aksu, Türkiye fl Kad nlar Derne i'nin (T KAD) düzenledi i ''Anneler Teröre Karfl '' konferans nda ''Terörü besleyen kaynaklar'' konulu bir konuflma yapt. Terörün sadece güvenlik boyutuna indirgenmemesi ve çok boyutlu olarak ele al nmas gerekti ini vurgulayan Aksu, sorunun çözümünde demokratik, sonuca götürücü mücadeleler, denetime aç k, bütüncül yaklafl m prensibi do rultusunda tüm kurum ve kurulufllar n kat l m yla sa lam, ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar n ayn anda uygulanmas gerekti ini ifade etti. Aksu, farkl ideoloji ya da tabanlar olmakla birlikte bütün terör örgütlerinin ayn sorunlardan beslendi ine dikkati çekerek, PKK terör örgütü ile Hizbullah terör örgütünün istismar etti i alanlar n ayn oldu unu anlatt. Ekonomik aç dan Türkiye'nin Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinin en az geliflmifl oldu una iflaret eden Aksu, PKK terörünün en fliddetli oldu u y llar n göçün en fazla artt ve iflsizli in en yo un dönemlere rastlad n dile getirdi. Aksu, Türkiye'de terör örgütünün ''ayr l kç Kürt milletçili i'' afl lad n belirterek, flöyle konufltu: ''Terör örgütü taraf ndan sürekli propagandas yap lan ve terörle mücadele sürecinde yap lan baz yanl fl uygulamalarla beslenen 'ayr l kç Kürt milliyetçili i' konusu bütün çabalara ra men, ne Do u, ne Güneydo u'daki Kürt kökenli vatandafllar n ezici ço unlu u taraf ndan benimsenen bir olgudur. Türkiye'de bir bölünme sorunu yoktur. Aksine örgüt aç s ndan bir bölünmeme sorunu vard r. Terör örgütünün y llard r yurt içi ve yurt d fl ndaki tüm çabalar na ra men bölücü ayr l kç bir alt yap bulunmamaktad r.'' Ülkede farkl etnik ve kültürel de erlerin ço u zaman ''mozaik'' olarak tan mland n hat rlatan Aksu, ''mozaik'' yerine ''ebru'' tan mlamas n n gerekti ini çünkü ebrunun tam iç içe geçmeyi ve tek bir bütünü ifade etti ini anlatt. Aksu, ''Bölgenin sorunlar na yönelik at lan ad mlar ve terörle mücadelede çok boyutlu yaklafl m sürecinin sab r gerektiren etkin ve çok iyi yönetilmesi de gerekmektedir. PKK terör örgütü Kürt kökenli vatandafllar temsil etmedi i gibi bölücü terör örgütünün talepleri de bölge halk n n taleplerini temsil etmemektedir'' fleklinde konufltu. Kürt sorunu ile bölücü terör sorununun birbirinden ayr de erlendirilmesi gereken konular oldu una iflaret eden Aksu, ''Son dönemde demokratikleflme, sosyoekonomik ve kültürel alanda yap lan düzenlemeler, AB uyum paketleri ve di er politik Bildiride flöyle denildi: ''Ayr ca Irak' n kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve sald r lar n bertaraf edilmesini amaçlayan 6 Ekim 2009 tarihli TBMM karar n n terörizmle mücadelenin önemli bir unsurunu teflkil etti i belirtilerek, mücadelenin kararl l kla sürdürülece i vurgulanm flt r. Irak'taki geliflmeler ile 15 Ekim 2009 tarihinde Ba dat'ta gerçeklefltirilen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik flbirli- i Konseyi Toplant s 'n n sonuçlar ve Irak ba lam ndaki bölgesel geliflmeler ele al nm flt r. Anneler teröre karfl iyilefltirmeler terör örgütlerinin talepleri do rultusunda yap lmam flt r'' diye konufltu. Aksu, terör örgütünün fliddet eylemlerine devam etmesinin yap lan çal flmalar n yanl fll n göstermedi ini aksine örgütün adam kaybetme korkusu içinde fliddet yoluyla zaman kazanmaya ve hala güçlü oldu unu göstermeye çal flt n söyledi. Kad n n terör olaylar nda ma dur olabilece i gibi, terör örgütünde yer alabildi ini ifade eden Aksu, kad nlar n örgütlerin eleman kazanma sürecinde önemli rol oynad gibi bu süreci tersine çevirmede de yaflamsal role sahip olduklar n kaydetti. Terör ve kad n Aksu, ''Kad n ana erkil toplumlarda terörle mücadelede önemli bir fonksiyona sahiptir'' dedi. Bu tür olaylarda daha çok kad nlar n ma duriyetinin ön planda oldu unu ifade eden Aksu, erkeklerin terör çat flmalar nda hayat n kaybetmesi ya da ceza evine düflmesi neticesinde sosyal hayat idame ettirme, beslenme, yafll ve çocuklar n bak m gibi a r görevlerin kad nlardan beklendi ini anlatt. Aksu, iktidar taraf ndan hem bölgede, hem de ülke genelinde 7 y ld r sürdürülen aktif sa l k, e itim, bay nd rl k ve sosyal güvence hizmetleri ile kad nlar n bu yüklerini hafifletmeye çal flt klar n kaydetti. Daha yap lmas gereken çok fleyin bulundu unu ifade eden Aksu, Suriye, ran, Irak iliflkilerinin iyilefltirilmesi, TRT fiefl, üniversitede Kürt Dili aç l mlar ile terörün beslendi i kaynaklar n birer birer kald r laca n vurgulad. Aksu, kad nlar n yürüttü ü bar fl inisiyatifini son derece olumlu karfl lad klar n belirterek, T KAD' kutlad. Güney Kafkasya'daki geliflmeler ve bu geliflmelerin bölgesel ve küresel ölçekte yaratabilece i sonuçlar de erlendirilmifltir. Bu çerçevede 10 Ekim 2009 tarihinde ülkemiz ile Ermenistan aras nda imzalanan protokoller fl nda gelece- e yönelik perspektifler ile baflta Yukar Karaba olmak üzere Güney Kafkasya'daki ihtilaflar n çözümüne yönelik çabalar ve süreç ele al nm flt r. Bu sürecin Azerbaycan ile Ermenistan aras ndaki sorunlar n çözümüne de yard mc olaca bir daha teyit edilmifltir. Ülkemizin bölgesel bar fl, istikrar, iflbirli i ve güvenin tesisi konular ndaki çal flmalar bundan böyle de aktif bir flekilde devam ettirece i dile getirilmifltir. Afganistan'da son dönemde meydana gelen geliflmeler, Cumhurbaflkanl seçimleri dahil, de erlendirilmifl, ülkemizin Afganistan' n istikrar na yönelik katk ve giriflimlerinin sürdürülece i belirtilmifltir. Bu kapsamda; Türk Silahl Kuvvetlerinin Kabil Bölge Komutanl görevini Kas m 2009 bafl nda ikinci defa alaca, yine önceki görevlerde oldu u gibi, Türk Silahl Kuvvetlerinin terörle mücadele, uyuflturucu ile mücadele, may n temizleme görevlerinde kullan lmayaca teyit edilmifltir. Ülkemizin Ege ve Do u Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine iliflkin hususlar gözden geçirilmifltir.'' Madencilik, mermercilik ve jeotermal TBMM - AK Parti Grubu ad na söz alan Siirt Milletvekili Afif Demirk ran, ulusal ekonomiyi oluflturan en büyük sektörlerden biri olan madencili- in, ayn zamanda kalk nmay sa layan öncü bir sektör oldu- unu kaydetti. Türkiye'de çok çeflitli ve zengin rezervler olmas na ra men ço unun ifllemeye al namad n belirten Demirk ran, ''Toplam piyasa de eri 2.5 trilyon dolar n üzerinde maden rezervimiz var. Yani trilyon dolarlar n üzerinde oturuyoruz'' dedi. Madencilik sektörüne yönelik uzun vadeli politikalar n oluflturulmas ve sektördeki belirsizliklerin giderilmesi gerekti ini söyleyen Demirk ran, Türkiye'yi ham madde satan ülke konumundan kurtar p, ham maddeyi mamul hale getirmek için sanayiye yönelmenin gerekti ini savundu. Önerge sahibi olarak söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, Afyonkarahisar' n mermerin baflkenti olarak bilindi ini belirterek, y ll k geçmifli bulunan sektörün ciddi sorunlarla karfl karfl ya oldu unu söyledi. Genel Kurulda, madencilik sektörünün sorunlar n n araflt r larak, sorunlar n giderilmesi için çözüm önerilerinin tespiti amac yla Meclis Araflt rmas aç lmas na iliflkin önergelerin görüflülmesine devam edildi. Çin'in, mermerin ana kütlesini al p, iflleyip satmakla, madenin ç kar ld Türkiye'den daha fazla kar elde etti ine dikkati çeken Ünlütepe, ''Bizden al yorlar, dünya piyasas - na hakim oluyorlar. Çin'deki gibi mermercilik sektörüne teflvik vermeliyiz. Antalya'dan Afyonkarahisar'a mermer getirmekle Çin'e mermer götürmenin maliyeti ayn. Sektörde kullan lan enerjiden ÖTV al nmamal, demiryolu tafl mac l faaliyete sokulmal, bölgesel teflvik yerine sektörel teflvik uygulanmal d r'' diye konufltu. MHP Mu la Milletvekili Metin Ergun ise mermercilik sektörünü ''rezervi bol, derdi çok'' fleklinde tan mlad. Türkiye'nin yüzde 95'inin deprem bölgesinde olmas n n külfetine dikkati çeken Ergun, ''Yaratan n her külfete karfl nimet verdi ini biliyoruz. dedi.

15 22 Ekim 2009 Kültür-Sanat Perflembe 15 M sralar n Dili shak TEFENN L Günün onur konu u: Alaeddin kican K rklareli nden Alaeddin kican, Adana dan Mansur Ekmekçi, Kayseri den Kemal Ahmet fien fliirlerinden: SOLAN AKfiAMLAR (Alaeddin kican) Her geçen gün dün olur, benim özümde, Yafl boflan rken seni, gördü gözümde, Yüzün gülerken hep, beyaz renginde, Susuz çiçekler gibi, solan akflamlar. Umudum yoktur art k, bendedir hüzün, Saçlar tar mar oldu, gülmüyor yüzün, A açlar çiçek açt, hemi de güzün, Gelmeyen bahar gibi, solan akflamlar. Serap görür gibiyim, çöl ortas nda, Ellerim buz tutuyor, temmuz yaz nda, Ayr l k beni yakar, son bahar nda, Gözlerim a l yorken, solan akflamlar. Aranan rengi bulamad m do ada Bu günün rengi yoktur, hiçbir boyada, Foyas ç kar bir gün, yalan aflk n da, Tad almadan eriyen, solan akflamlar. Öten kufl ötmez oldu, bilir suçunu, Deli esen rüzgarlar, seni uçurdu, Yüre imi vermenin sonu bu muydu, Ben yaflarken, öldüren solan akflamlar. DUDAK DE MEZ (Mansur Ekmekçi) 'Sizinkiler'in çizgi kahramanlar turneye Sakarya'dan bafllayacak SAKARYA - Ünlü karikatürist Salih Memecan' n 1991'den bu yana yay nlanan ve çocuklar n ilgiyle takip etti i "Sizinkiler" çizgi kahramanlar bu y l çocuklarla buluflmaya Sakarya'dan bafllayacak. BKM'nin sahneledi i "Alt n Çiçe in Peflinde" adl müzikli çocuk oyunun turnesi, bu y l Adapazar 'nda bafllayacak. Oyun 20 Ekim 2009 Sal günü saat ve 13.00'de Adapazar Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Koç Holding'in 2006 y l nda bafllatt ve geçti imiz üç y lda 150 binden fazla çocu u tiyatroyla buluflturan "Sizinkiler", bu y l 25 bin çocu a ulaflmay hedefliyor. 20 Ekim-29 Kas m tarihleri aras nda gerçekleflecek turnede oyun toplam 2 bin 700 kilometrelik rota izleyerek, 13 flehirde çocuklarla ücretsiz olarak buluflacak. Adapazar 'n n ard ndan s ras yla Bolu, Karadeniz Ere li ve Zonguldak'ta sahnelenecek oyun, Ekim tarihlerinde stanbul'da olacak. Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Çank r, K r kkale, Ankara ve Bursa'n n ard ndan kapan fl stanbul'da yapacak oyun, tiyatro arac l yla çocuklarda çevre koruma bilinci oluflturmay hedefliyor. Turne kapsam nda tiyatro izlemeye gelen çocuklara çevre ile ilgili k sa bir e itim de verilecek y l ndan bu yana sürdürülen 'Ülkem çin Projesi'nin de iflik illerde ö rencilere verdi i e itim içeri inden esinlenerek haz rlanan metin, her gösterimden önce salonu dolduran ö rencilerle paylafl - lacak. Bir yandan tiyatro coflkusu ile buluflan çocuklar, bir yandan da çevre koruma ile ilgili temel bilgiler edinebilecek. Çocuklar tiyatro seyrederken, veliler de fuaye alan nda Pedagog Elif Koca taraf ndan verilecek seminerleri ücretsiz olarak dinleme olana na sahip olacak. Sizinkiler Turnesi kapsam nda tiyatro izleyen çocuklara, çeflitli hediyeler verilecek. Can derde salan kurflun gözlerin Seke seke akar dört yana güzel. Can eder talan arfl n sözlerin S ka s ka çakar her cana güzel. Gönülleri çald, s rt na ald Karl da ard nda dertlere sald Yarenlere k yd ortada kald Eke eke ç kar o ana güzel. Oyuna getirdi güzelin derdi Yakt yürekler okunu gerdi Tek at flta onu yerlere serdi Çeke çeke yakar, oy sana güzel. OKULUM (Kemal A. fien) Sanki çiçek bahçesi, Benim güzel Okulum!.. çinde bir kufl sesi, Benim güzel Okulum!.. Hazinen dolu dolu, Bilgi, fazilet yolu! Uzanan sevgi kolu, Benim güzel Okulum!.. Her gün sana koflar z, Senin ile coflar z!. Ba r nda flen yaflar z, Benim güzel Okulum!.. GELD Y NE LKBAHAR (Kemal A. fien) Kufllar ne hofl ötüyor, Yine geldi lkbahar!.. Bacalar flen tütüyor, Geldi l k lkbahar!.. Yeflerdi bütün k rlar, Dik bay rlar, yamaçlar! Ne güzel bir koku var, Geldi l k lkbahar!.. Dereler içli ça lar, Çiçekle doldu ba lar!

16 16 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe 53 bin muhtar çözüm bekliyor BARAN KAYRAN ANKARA- çiflleri Bakan Beflir Atalay ile görüflen Federasyon Baflkan, Bakan Atalay'a içinde muhtarlar n istek ve problemlerinin yer ald bir dosya teslim etti. Baflkan Kufldo an sorunlar n çözümü için, Baflbakan ile görüflmek istediklerini dile getirdi. UNUTULMAYA YÜZ TUTANLAR Konuyla ilgili gazetemize aç klamada bulunan Baflkent Muhtarlar Federasyonu Genel Baflkan Kemal Kufldo an, 1938 de ç kar lan muhtarlar yasas ile muhtarlara 150'nin üzerinde görev verilmifl bu güne kadar yasalarda de ifliklikler yap lm fl muhtarlar m z her de iflimde yasalar n d fl nda b rak lm flt r. O günden bu güne hiç bir zaman muhtarlar m z düflünülmemifl, bu gün ise mahalle muhtar, köy muhtar olmak üzere toplam 53 bin muhtar sormaktad r. Biz muhtarlar de iflen kanunlar n yasalar n, e- devlet sisteminin neresindeyiz? Yetkilerimiz, görevlerimiz nedir? Özlük haklar m z ne olacakt r? diye konufltu. DO UMDAN ÖLÜME MUHTARLAR Bu güne kadar muhtarl klar n her zaman ikametgâh veren, para alan bir kurum olarak gösterildi ini dile getiren Kufldo an; Bilinmemifl midir ki; muhtarlar m z n birçok görevi oldu u Mahallesinde gece gündüz günün her saati kiflilerin do umundan ölümüne kadar her fleyini bilen bir kifli oldu u, devletin bir kolu oldu u, vatandafl n devletini muhtar yla tan d, genel ve yerel yönetimlerle vatandafllar n aras nda bir köprü vazifesi yapt, vatandafl n n gören gözü konuflan dili oldu u polisine, postac s na, vergi memuruna, mahkeme, savc ve hakimlerine seçimlerde bölge sakinlerine her konuda yard mc oldu u herkes taraf ndan bilinen bir gerçektir. Daha saymakla bitmeyen birçok görevi oldu u hiç bir zaman söylenmemifltir. Bu gün soruyorum sizlere! Duyuyor musunuz? sessiz sessiz bir ç geliyor. 53 bin muhtar bir k v lc m bekliyor dedi. Beypazar 'nda hava ambulansl sevk ''Becerikli Eller Ortak Dili Konuflur'' Projesi ANKARA - Beypazar Halk E itim Merkezi taraf ndan haz rlanan ve Avrupa Birli i Hayat Boyu Ö renme Program kapsam nda kabul edilerek hibe kredisi almaya hak kazanan ''Becerikle Eller Ortak Dili Konuflur'' projesi, Beypazar Halk E itim Merkezin'de tan t ld. Tan t m toplant s na AB ülkelerinden Litvanya, spanya ve Güney K br s'tan 7 kifli de kat ld. Beypazar Milli E itim Müdürü Ahmet Temur, ''Hayat Boyu Ö renme Program kapsam nda ülkemize gelen misafirler, Halk E itim Merkezi'nde yürütülen çal flmalar yerinde görmektedirler. Bu kapsamda projeye ortak ülke temsilcileri geldiler. Daha sonra bizler de spanya, Litvanya ve Güney K br s'a giderek oradaki çal flmalar yerinde görece iz, bu flekilde diyalog devam edecek'' dedi. Baflkent Muhtarlar Federasyonu Genel Baflkan Kemal Kufldo an BAfiBAKAN'DAN RANDEVU TALEB Bunu önlemek için Baflkent Muhtarlar Federasyonu olarak Baflbakan ile görüflmek istediklerini belirten Federasyon Baflkan, Mahalle ve köy muhtarl k yasalar n n günümüz flartlar na göre bir an önce uyarlanmas n ve ANKARA - Beypazar 'nda 66 yafl ndaki kad n, helikopter ambulansla hastaneye götürüldü. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, Çay rhan beldesinde kalp yetmezli i ve ast m krizi geçiren Hanim K l ç, Beypazar Devlet Hastanesi'ne kald r ld. K l ç, yap lan müdahalenin ard ndan, Beypazar fiehir Stad 'na inen helikopter ambulans ile Ankara'ya sevk edildi. Beypazar 'nda domuz gribi semineri ANKARA - Beypazar Sa l k Gurup Baflkanl, lçe Milli E itim Müdürlü ünden gelen talep üzerine, ö retmenlere domuz gribine karfl e itim semineri verecek. Beypazar Sa l k Gurup Baflkan Dr. Özer Kasap, AA muhabirine yapt aç klamada, '' lçe genelinde tüm okullarda görev yapan ö retmenlere domuz gribi konusunda Cuma günü e itim semineri verilecek'' dedi. Kasap, e itimin daha sonra ö rencilere ve velilerine de verilebilece ini kaydetti. lçe Milli E itim Müdürü Ahmet Temur ise ilçedeki yaklafl k 550 ö retmenin domuz gribine karfl bilgilendirilmesini istediklerini söyledi. özlük haklar n düzenlenmesini istiyoruz. Bilindi i gibi hükümetimiz buna benzer birçok konuya çözüm getirmifltir. Muhtarlar m z n da sorununa çözüm getirilece ine ve muhtarlar m z da bir nebze rahatlat laca na inanmak istiyoruz. Muhtarlar m z n sorunlar n anlatmak için Baflbakan' m z ile görüflmek istiyoruz dedi. Ankara'da gayrimenkul sat fllar ANKARA - Sincan'da Özel dareye ait iflhan, Yenimahalle'de muhtelif tafl nmazlar, Eti Maden flletmeleri ise Çankaya'daki meskenin sat fl için ihale açt. Ankara l Özel daresi, Sincan'da bulunan iflhan ve arsas n 1 milyon 750 bin lira muhammen bedel üzerinden satacak. Toplam 239 metrekarelik tafl nmaz üzerindeki 3 kat ve zeminden oluflan iflhan, ''kapal teklif usulü'' ile sat lacak. hale, 4 Kas m 2009 tarihinde saat 10.45'de Ankara l Özel daresinde gerçeklefltirilecek. stekliler flartnameyi, l Özel daresinden temin edebilecekler. Söz konusu ihalede kat l mc lardan 52 bin 500 lira tutar nda geçici teminat bedeli al nacak. YEN MAHALLE BELED YES Yenimahalle Belediye Baflkanl Alacaatl, vedik, Susuz, Yakac k ve Yuva mevkilerinde bulunan konut, ticaret ve depolama alanlar n sat fl ç kard. Mülkiyeti belediyeye ait tafl nmazlar n sat fl aç k teklif usulü ile 5 Kas m 2009 tarihinde saat 14.00'de belediyede yap lacak. haleye kat lmak isteyenler flartnameyi mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve stimlak Müdürlü ünden sat n alabilecekler. Muhammen bedelleri 150 bin lira ile 781 bin 200 lira aras nda de iflen tafl nmazlar n sat fl nda kat l mc lardan, 15 bin lira ile 78 bin 120 lira aras nda geçici teminat al nacak.

17 22 Ekim 2009 Ankara Perflembe 17 AB destekli Trafik Park Projesi S NCAN- 16 ay süren ve yaklafl k 4 bin metre kare alan üzerinde kurulan trafik park düzenlenecek olan törenle hizmet vermeye bafllayacak. Ö rencilerin kullanmas amac yla 6 bisiklet ve 6 akülü arac n bulunaca parkta, trafik kurallar n n uygulanmas için belediye taraf ndan sinyalizasyon çal flmalar na kadar tamamland. 6-9 yafl aras çocuklar için uygulamaya konulan projede ö renciler, ilk etapta Yenikent Mahallesi'nde bulunan Sincan Belediyesi Kültür Merkezi'nde trafik konusunda interaktif dersler izleyecek. Ayr ca, nas l bir trafik istediklerine iliflkin resimler yapacak. Bunlar n ard ndan Akflemsettin Park 'nda belediye taraf ndan yap lan trafik park nda uygulamal dersler görecek. Aç l fl öncesinde çal flmalar yerinde izleyen ve yetkililerden projenin son durumuyla ilgili bilgi alan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, çocuklar n trafik kazalar na karfl bilinçlenmesinin çok önemli oldu unu vurgulayarak Her y l onlarca çocu umuz trafik kazalar nda Bocce, Anadolu'ya KAZAN'da döndü KAZAN- Avrupa Erkek Tak mlar Bocce fiampiyonas sona erdi. Finalde sviçre ile karfl karfl ya gelen talya müsabakay 3-0 kazanarak flampiyonan n birincisi oldu. Kazan Belediyesinin ev sahipli inde düzenlenen flampiyonan n son gün yap lan final müsabakalar nda talya ve sviçre tak mlar karfl karfl - ya geldi. Müsabaka finale yak fl r flekilde oldukça çekiflmeli geçti. fiampiyonan n favori tak mlar ndan olan talya bafltan beri gösterdi i performans yla birincili i gö üsleyen tak m oldu. Final maç n n sona ermesinin ard ndan ödül törenine geçildi. lk üçe giren tak mlar n madalyalar n Avrupa Bocce Federasyonu Baflkan Bruno Casarini, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Baflkan Ahmet Recep Tekcan, Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk ve Kazan Kaymakam Veysel Beyru verdiler. fiampiyonada sviçre ikinci, Avusturya üçüncü ve H rvatistan dördüncü olurken, Türk Milli Tak m dokuzuncu oldu Ekim tarihleri aras nda yap lan Avrupa Erkek Tak mlar Bocce Müsabakalar nda 13 ülkeden 52 sporcu yar flt. Ödül törenin ard ndan flampiyonaya kat lan ülke sporcular için Atakule'de bir de kokteyl düzenlendi. fiampiyona ile ilgili de erlendirmelerde bulunan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk fiampiyonan n Kazan'da düzenlenmesinden son derece memnun olduklar n ve Kazan için tarihi bir olay oldu unu belirterek, Kazan'a gelen misafir sporcular dört gün boyunca en iyi flekilde a rlaman n gayreti içinde olduklar n söyledi. Bocce Anadolu'dan dünyaya yay lm fl bir spor dal d r diyen Ertürk, Türkiye'nin ilk bocce salonunun Kazan'da yap lmas ve Avrupa fiampiyonas n n burada düzenlenmesiyle bocce anayurduna geri dönmüfl oldu diye konufltu. Avrupa Birli i Sivil Toplum Diyalogu Gelifltirme Program çerçevesinde Sincan'da yeni bir proje hayata geçiyor. Sincan Belediyesi Çocuklar çin Trafik ve Çevre E itim Projesi tamamlanarak 26 Ekim'de hizmete aç lacak. sveç'in Botkyrka Belediyesi ile ortaklafla yürütülen proje çerçevesinde, ilçedeki ilkö retim ö rencileri trafik derslerini haz rlanan trafik park nda uygulamal olarak görebilecek. yaflam n yitiriyor. Her geçen gün trafi e ç kan araç say s n n h zla artt ülkemizde, çocuklar m z n can güvenli i için onlar n daha da bilinçlendirilmesi gerekiyor dedi. Okulda verilen trafik derslerine yard mc olmas, uygulamal olarak görülmesi amac yla haz rlanan trafik park n n ilçedeki ö rencilere hizmet verece inin alt n çizen Baflkan Tuna Çocuklar m z ald klar teorik bilgileri burada pratikte görmüfl olacak. Bilinçli nesiller yetifltikçe üzücü kazalar n da azalaca n inan yoruz diye konufltu. Etimesgutlular yüzme ö reniyor ET MESGUT- Etimesgut Belediyesi'ne ba l Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzu genç, yafll, çocuk her kesime hizmet veriyor. Son 6 ay içinde yüzme kurslar na kat - lan 6-14 yafl grubundan bin genç ile 15 yafl üzeri 400 bay ve bayan yüzme ö rendi. Haftan n 7 günü hizmet veren havuzda, k fl dönemi kurs kay tlar bafllad. Etimesgut Belediyesi taraf ndan kurulup iflletilen yar olimpik kapal yüzme havuzu, yaz k fl, 6 yafl ndan 60 yafl na Etimesgutlular'a hizmet veriyor. Haftan n 6 günü yüzme kurslar ile genç-yafll, kad n-erkek gruplar yla her yafltan vatandafla yüzme ö reten tesis, Sal ve Perflembe günleri bayanlara, Cumartesi günü ise ailelere hizmet veriyor. Cumartesi ve Pazar günleri sabah seans nda ise çocuklara yüzme ö retiliyor kursiyer bitirdi Etimesgut Belediyesi'nin Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzu tesisleri, vatandafllara bir yandan yüzme ö retiyor, öte yandan ise günde 4 seans olmak üzere haftan n 7 günü hizmet veriyor. Tesis, son 6 ayda kifliye yüzme ö retti, 2 binden fazla vatandafla da hizmet verdi. Yaz döneminde 6-14 yafl grubu çocuklara yüzme ö retilen kurslar n, k fl döneminde de devam edece i bildirildi. Okul dönemi dolay s ile Cumartesi ve Pazar günleri ö leden önce yar m gün olarak programlanan kurslara kay tlar devam ediyor. Ayl k TL Yüzme ile birlikte fitness, savuna, fin hamam ile bilardo, air hockey, lang rt, dart, çocuk masa tenisi gibi aktivitelerin de sunuldu u tesislerden vatandafllar günübirlik oldu u gibi ayl k, 3 ayl k ya da 6 ayl k üyelikle de faydalanabiliyorlar. Tesise üyelik ücreti ö renciler için ayl k 30 TL, yetiflkinler içinse 40 TL.

18 18 RAN-ABD aras nükleer görüflme TAHRAN - ran ve ABD'nin, Tahran'daki araflt rma reaktörü için görüflmelerde bulundu u bildirildi. Fars Haber Ajans, güvenilir kaynaklara dayanarak, iki ülke teknik uzmanlar n n Viyana'da Uluslararas Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) ev sahipli inde bir araya geldiklerini duyurdu. ran-abd görüflmelerinde Tahran'daki araflt rma reaktörünün elektronik kontrol sistemi ve di er teknik donan mlar n n yenilenmesi konular n n ele al nd belirtildi. TEL AV V - Türkiye ile srail aras nda, TRT'de yay mlanan "Ayr l k" dizisiyle iyice gerilen karfl l kl iliflkilerin ard ndan, srail'de "Türk Kahvesi"ne boykot ilan eden kafe zincirine ba l kafelerden birinin hemen yan nda, "Gerçek Türk Döneri" (fiavarma) yazan dönercide, müflterilerine Türk döneri satan Tel Aviv'li Avi Cohen, " flle politika birbirine kar flt r lmamal " dedi. Avi Cohen'in (52) Tel Aviv'in en bilinen ana caddelerinden bn Tahran'daki reaktör için yüzde 20 oran nda zenginlefltirilmifl uranyum temini için, UAEK ve ran ile ABD, Rusya ve Fransa aras ndaki görüflmeler önceki gün Viyana'da bafllam flt. ABD, Rusya ve Fransa, ran' n zenginlefltirilmifl uranyum alma teklifini görüflmeye haz r olduklar n bildirmiflti. Tahran yönetimi de zenginlefltirilmifl uranyumu ABD dahil isteyen her ülkeden almada bir sak nca görmedi ini aç klam flt. Gvirol'un üzerinde, vitrininde, üstüne çarp konulmufl Türk bayra ve alt nda " kinci bir duyuruya kadar Türk kahvesi satm yoruz" duyurusu bulunan " lan's" kafenin hemen dibindeki dönerci dükkan n n giriflini, bir taraf nda Türk, di er taraf nda srail bayra süslüyor. Hem dükkan n, hem de tentesinin üzerinde ise branice "Gerçek Türk Dönercisi" yaz lar bulunuyor. Avi Cohen, bir taraftan Türk usulü dönerini müflterilerine 22 Ekim 2009 D fl Haberler Perflembe haz rlarken kafe hakk nda, "Onlara da bir fley söylemek durumunda de ilim. Komflular m z n fikirlerine hürmet etmemiz laz m" dedi. Cohen yine de Türk kahvesi boykotunu "Bu da bir tür reklam" sözleriyle de erlendirdi. "Bilirsiniz, reklam dikkat çekme iflidir. Türk kahvesi boykotundan sonra gazeteciler geldi; televizyoncular geldi, medya çok ilgilendi. Reklam n iyisi kötüsü olmaz" dedi. Avi Cohen'e göre, "2-3 hafta sonra, 'pat rt dindi inde' yaz y kimse yerinde bulamayacak." Türk döneri sat c s, "Bu s ralarda kimse seni boykot etmedi mi?" sorusuna "Kimse bana böyle bir fley söyleyemez" dedi ve ekledi: "Bu benim kendi iflim. E er insanlar n karn açsa ve siz de lezzetli bir fley sunuyorsan z, kimsenin akl ndan bunun geçece ini de sanm yorum." Son günlerin gerilimi ile ilgili soruya ise Avi Cohen, "Bilmiyorum, Baflbakan n z Recep Tayyip Erdo an halk n sesini dile getirdi ini söylüyor" cevab n vererek flöyle devam etti: "Ben de Türkiye'ye çok gidip geldim. Orada arkadafllar m z var; dostlar m z var. liflkilerimiz iyi. Uçaktan indirilen imamlara tazminat ödüyor WASHINGTON - Amerikan hava yolu flirketi US Airways, 2006'da bir sefer s ras nda ''hareketleri flüpheli görüldü ü'' gerekçesiyle uçaktan indirilen 6 imama tazminat ödemeyi kabul etti. ABD'de Müslüman az nl n sivil haklar n savunan en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan CAIR, hava yolu flirketinin 6 imama tazminat ödemeyi kabul etti ini duyurmakla birlikte, tazminat miktar n aç klamad. US Airways ise, tazminat Baflbakan Erdo an' n 8-10 ay önce srail ordusunun Gazze'deki operasyonu s ras ndaki söylediklerini de hat rl yorum. Ben Baflbakan' n flimdi dediklerine de çok k zmad m... Sonuçta bu ifl siyasetin bir parças... Ama beni en fazla üzen, devlet televizyonundaki dizi oldu." Avi Cohen, "Askerlerimiz, dizideki gibi, asla bir bebe e atefl etmezler. Bebe i kald racaks n z ve asker de atefl edecek. Kimse böyle bir fleyi yapamaz, cesaret edemez" ödemeyi kabul etti ini do rulad, ancak yorum yapmad. mamlar flirket hakk nda ayr mc l k davas açt nda CAIR bu kiflilere destek vermiflti. 6 imam, Kas m 2006'da Minneapolis- Saint-Paul seferini yapan uça a bindiklerinde flüpheli görüldükleri gerekçesiyle polis taraf ndan uçaktan indirilip 5 saat sorgulanm fl, serbest b rak ld klar nda ise evlerine US Airways'e ait bir uçakla gönderilmelerine izin verilmemiflti. flle politika birbirine kar flt r lmamal Avusturya Afganistan'dan çekilmek istiyor S DNEY Avustralya Savunma Bakan John Faulkner, ABD ve NATO'nun takviye kuvvet gönderilmesini talep etmesine karfl n ülkesinin Afganistan'daki askerlerini mümkün olan en k sa sürede çekmeyi istedi ini bildirdi. Savunma Bakan Faulkner, Avustralya'n n ABC radyosuna yapt aç klamada, "Avustralya Savunma Kuvvetleri'nden bu göreve ve bu önemli sorumlulu a en k sa sürede son vermemizi güvence etme biçimi konusundaki görüfllerini sordum" dedi. Faulkner, bu karar n, güçlenen Taliban militanlar ile savaflmak için asker say s n n büyük ölçüde art r lmas n isteyen Afganistan'daki Amerikan ve NATO kuvvetlerinin komutan Amerikal General Stanley McChrystal'in çabalar na darbe vuraca n da kabul etti. Bu konuyu Avustralya Genelkurmay Baflkan General Angus Houston ile ele ald n ve bunun kendisi için çok mühim bir konu oldu unu söyleyen Faulkner, bu konuda ileride atacaklar ad mlar özel olarak anlatmayaca n, ancak, bu karar n, General McChrystal'in raporunun ard ndan NATO ve Afganistan'daki uluslararas kuvvet ISAF'taki ortaklar n n önem verdi i yaklafl ma bir etkisi olaca n da kabul etti ini belirtti. Afganistan'da 1500 civar nda askeri bulunan Avustralya'n n henüz askerlerini çekmek için belirledi i bir tarih bulunmuyor. TOKYO/NEW YORK Uygurlar n sürgündeki lideri Rabiya Kadir, Çin'in Sincan bölgesindeki olaylardan sonra 9 Uygur'un idam edildi ini bildirerek, Pekin'le görüflme ça r s n yineledi. Çin'deki etnik az nl klar n ve kad nlar n yaflam koflullar konusunda Japonya'da 10 gün sürecek bir dizi konferansa kat lan Kadir AFP'ye verdi i röportajda, "idama mahkum edilen 11 Uygur'dan 9'u (cezas ) infaz edildi" dedi. Kendilerine ulaflan bilgilere göre, 5 Temmuz ve 1 Ekim aras nda 10 binden fazla Uygur'un gözalt na al nd n ve hapsedildi ini söyleyen Rabiya Kadir, ancak kaç kiflinin öldü ünü ya da öldürüldü- ünü, kaç kiflinin hala cezaevinde oldu unu kimsenin bilmedi ini kaydetti. Kadir, "Çin hükümetiyle konuflmak istiyoruz" diyerek, bu yönde Çin hükümetine bir mektup yazd - n belirtti. Kadir, "Çin hükümeti bize bir otonomi vermeli, ama ulusumuzu, e itimimizi, dinimizi, ifade özgürlü ümüzü yok ediyor" dedi. Çin hükümeti dün Kadir'in Japonya'ya ziyaretini protesto etmiflti. Sincan makamlar, bir süre önce yapt klar aç klamada, özerk bölgenin baflkenti Urumçi'yi sarsan 5 Temmuzdaki olaylardan sonra 12 kiflinin idam cezas na çarpt r ld n belirtmiflti. Resmi bilançoya göre, olaylarda Müslüman ve Türkçe konuflan Uygurlar n yaflad bölgede bafll - ca az nl k olan Hanlar n ço unlu- unu oluflturdu u 197 kifli öldü. dedi. Cohen, " sraillilerin tamam n n da Baflbakan Erdo an' n söylediklerinden çok, dizideki bu sahnelere k zd ndan" emin oldu unu dile getirdi. "Gerçek Türk Dönercisi" Cohen, "fiimdi aram zda zor zamanlar... Ama bu krizin de geride kalaca na inan yorum. Politikac lardan istedi im, Türkiye ve srail iliflkilerini mahvetmemeleri, iki ülke halklar n karfl karfl ya getirmemeleri" diye konufltu. Dokuz Uygur idam edildi 43 kifli kay p Öte yandan, merkezi New York'ta bulunan nsan Haklar zleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), Sincan bölgesinde bu yaz ç kan olaylarda, aralar nda çocuklar n da bulundu u 43 kiflinin ortadan kayboldu unu aç klad. Bölgede yaflayanlar n tan kl klar na göre, baflkent Urumçi yak - n ndaki tüm semtleri kuflatan Çin makamlar n n, olaylar s ras nda evlerinde bulunmayan ve yara izi tafl yan tüm erkekleri tutuklad n belirten HRW'nin aç klamas nda bir bölge sakini, "herkese evlerinden ç kmalar n söylediler. Tüm kad n ve yafll lar n bir duvara, 12 ila 45 yafl ndaki erkeklerin de bir baflka duvara dizilmelerini istediler. Baz erkekler elleri s rtlar nda tahta sopalarla ba l halde diz çökmeye, baz lar da elleri bafllar nda yere yatmaya zorland lar" dedi.

19 22 Ekim 2009 Genel Perflembe 19 Seferihisar sa l kl 'Sakin fiehir' olmay deneyecek Havas, suyu, topra temiz, yiyecekleri organik, herkesin birbiriyle dost olmas amac yla talya'n n Toskana Chianti bölgesindeki Greve'de 1999'da bafllat lan harekete 30 flehir kat ld. Ütopyaya benzeyen böyle bir yere kavuflmak için bafllat lm fl bir hareket 'Yavafl (Sakin) fiehir', orijinal ad yla 'Cittaslow'. ZM R - 'Yavafl (Sakin) fiehir' hareketini bafllatanlar, Barolo flehrinde 1986'da 'fast food'a karfl ç karak 'Yavafl Yiyecek Birli i'ni kurdular. 'Yavafl fiehirler Birli- i'nin ilk bildirgesi Ekim 1999'da yine talya'da Orvieto'da haz rland. fiu anda 13 ülkeden yaklafl k 127 flehrin bulundu u birli e kat lmak için Türkiye'den ilk olarak zmir'in Seferihisar ilçesi müracaat etti. Belediye Baflkan Tunç Soyer'in belirtti ine göre, kabul edildikleri takdirde dünyan n ilk Müslüman 'yavafl flehir'i olacaklar. Teknolojiden yararlanarak, topluluklar n yerel kültürlerini ve özelliklerini koruyup birlikte çal flmak ve yaflanabilir bir gelecek planlamak amaçlar na yönelik birli- e aday olan Seferihisar, zmir'in güneybat s nda, flehir merkezine 45 kilometre mesafede, 35 bin nüfuslu bir sahil ilçesi. M.Ö y llar nda Akalar'dan kaçan Giritliler taraf ndan kuruldu u ve Kayral lar' n bir flehri oldu u biliniyor. Teos antik kenti, kilometrelerce uzanan Teos ve Ekmeksiz plajlar yla ünlü. Nüfusunun yüzde 80'i tar mla u rafl yor. Zeytin, narenciye ve enginar yetifltiriliyor. Türkiye'nin en kaliteli satsuma mandalinleri burada. Yafll nüfusun artt ilçe, bu özelli iyle de yavafll a uygun görünüyor. Baflkan Soyer, halk bu konuda bilgilendirmek için mahalleleri dolafl yor. Seferihisarl lar da Soyer'i yaln z b rakm yor. Kendi haz rlatt klar ' deal yaflam için yavafl flehir' yazan tiflörtleri giyenler her geçen gün art yor. Üyelik için 60 kriteri yerine getirmeleri gerekti ini belirten Soyer, kas mda talya'daki Cittaslow flehirleri toplant s na davetli olduklar n, burada çal flmalar n dosya halinde sunacaklar n söyledi. Ondan iki ay sonra da bir heyet gelecek ilçenin yeterince 'yavafllay p yavafllamad na' bakacak. Onaylan rsa 2010 y l n n bafllar nda Seferihisar da birli in 'salyangoz' logosunu alacak. Baflkan Tunç Soyer, bir ülkeden ilk üyelik alan merkezin, oran n 'bafl yavafl flehri' oldu unu ifade etti. Soyer, ''Bundan böyle ülkemizde yavafl flehir olmak isteyen yerler, Seferihisar' n referans yla birli e baflvurabilecek.'' dedi. Yavafl flehir unvan alabilmek için nüfusun 50 binin alt nda olmas gerekiyor. 'Global köy' haline gelen dünyan n insana ve çevreye duyars zlaflmas na karfl bir seçenek olarak geliflen harekette önemli olan, flehirlerin hangi alanlarda özel oldu unu belirleyerek, bunlar korumak için strateji gelifltirmesi. Yavafl flehrin dokusu, rengi, müzi i ve hikayesi uyum içinde olmal. Yerel de erleri sadece eskilerin hat rlayabildi i kavramlar olmaktan ç karmak, çocuklar ve misafirlerle paylaflmak amac nda olan yavafl flehir, sa l n önplanda tutulmas n, hava, gürültü, fl k ve elektromanyetik kirliliklerin kontrol edilmesini, çöp toplama saatlerinden ilaçlamaya kadar birçok konuda önlem al nmas n gerektiriyor. ''fiehir sakinlerinin birlikte ç kacaklar uzun ama zevkli, heyecanl ama acelesiz bir yolculuktur'' fleklinde nitelenen yavafl flehirler, insanlar n mevsimlerin seyrini fark edebilece i yerler olarak tan mlan yor. YAVAfi fieh R B LD RGES 'NDE YAZILI BAZI ÖLÇÜTLER - fiehrin ve çevresinin ayr cal kl özelliklerini ortaya ç karacak, geri dönüflümü ve yeniden kullan m teflvik KAYIP Nüfus cüzdan m ve G.Ü. Ö renci kimli imi kaybettim. Hükümsüzdür. Yeflim OKUR edecek çevre politikalar uygulamak. - Topra n çevre dostu kullan m n destekleyecek alt yap oluflturmak. - fiehir içinde ve d fl nda yaflam ve hava kalitesini yükseltmek için çevre dostu teknolojileri desteklemek. - Çevrenin tarihini, önemli yap lar n ve ören yerlerini korumak, yeni yerleri bulmak, tarihini ortaya ç karmak ve koruma alt na almak. - Organik ve yerel g dalarla ürünleri desteklemek. - Yerel üreticilerle müflteriler aras nda iliflkiler kurmak, bunun için ortamlar ve mekanlar sa lamak. - Ziyaretçilere gerçek misafirperverli in gösterilmesini sa lamak ve kalitesini artt rmak. - Yaflayanlarda Yavafl fiehir bilincini artt rmak ve yerel yönetime kat lmalar n sa lamak. - Yaflam n her alan nda sadelik. - Trafi e araç ç k fl n n en az oldu u bir yaflam tarz. - Çevre ve flehir yap s n n kalitesini artt racak bir yap n n gelifltirilmesi. - Topra n iflgali de il, kullan m n n gelifltirilmesi için bir alt yap politikas. - Çevrenin ve kent düzeninin kalitesini gelifltirmek için teknoloji kullan m n teflvik etmesi, - Gençlerin ve okullar n sistematik biçimde lezzet e itimiyle tan flmas na özel dikkat göstererek yaln zca iç iflletmecilerinin de il, bütün vatandafllar n n Yavafl fiehir'de yaflad klar na dair fark ndal klar n n sa lamas. DÜNYADAK YAVAfi fieh RLER (C TTASLOW) Avustralya (Goolwa, Katoomba, City of Blue Mountains), Avusturya (Enns, Upper Austria), Kanada (Cowichan Bay), Danimarka (Svendborg, Fyn), Almanya (Hersbruck, Bavaria, Waldkirch, Baden-Württemberg, Überlingen, Baden-Württemberg, Schwarzenbruck, Bavaria, Lüdinghausen, North Rhine-Westphalia) talya (Abbiategrasso, Acqualagna, Anghiari, Barga, Borgo Val di Taro, Bra, Bucine, Caiazzo, Casalbeltrame, Castelnovo ne' Monti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione del Lago, Chiavenna, Chiaverano, Città della Pieve, Civitella in Val di Chiana, Cutigliano, Fiumicino, Fontanellato, Francavilla al Mare, Giffoni Valle Piana, Greve in Chianti, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Levanto, Massa Marittima, Montefalco, Orvieto, Pellegrino Parmense, Penne, Pescara, Pianella, Pollica, Positano, Pratovecchio, San Daniele del Friuli, San Gemini, San Miniato, San Vincenzo, Santa Sofia, Suvereto, Teglio, Todi, Torgiano, Trani, Trevi, Zibello) Hollanda (Midden-Delfland), Norveç (Levanger, Nord-Trøndelag, Sokndal, Rogaland), Polonya (Biskupiec, Warmia i Mazury, Reszel, Warmia i Mazury, Lidzbark Warmin'ski, Warmia i Mazury, Bisztynek, Warmia i Mazury), spanya (Begur, Catalonia, Bigastro, Valencian Community, Lekeitio, Basque Country, Mungia, Basque Country, Pals, Catalonia, Rubielos de Mora, Aragon), Güney Kore (Cheongsan Island, Wando, South Jeolla Province, Jeungdo, Sinan County, South Jeolla Province, Cheongpyeong Town of Damyang, South Jeolla, Akyang Town of Hadong, South Gyungnam), sveç (Falköping, Västra Götaland), ngiltere (Aylsham, Norfolk, England, Berwick Upon Tweed, Northumberland, England, Diss, Norfolk, England, Ludlow, Shropshire, England, Mold, Flintshire, Wales, Perth, Perth and Kinross, Scotland, Cockermouth, Cumbria, England, Sturminster Newton, Dorset, England) Mersin Valisi Aksoy: Hay rseverlerin e itime deste ini bekliyoruz MERS N - Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, hay rseverlerin e itime desteklerini beklediklerini söyledi. Vali Aksoy, inflaat devam 'Mersin K z Meslek Lisesi', 'Sa l k Meslek Lisesi', 'Mersin Ticaret Lisesi, yap m tamamlanan Müfide lhan lkö retim Okulu, yap m tamamlanarak e itim- ö retime bafllanan 'Mersin Deniz Ticaret Odas Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi' ile 'Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Aksoy, Vali Yard mc s Kaya Ç tak, l Milli E itim Müdürü Hasan Gül ve Bay nd rl k l Müdürü Ahmet Sevencan ile gerçeklefltirdi i incelemeler s ras nda yetkililerden bilgi ald. E itime verdi i deste i her f rsatta dile getiren Aksoy, okullardaki incelemelerinde de titiz davranarak, inflaatlar, kullan lan malzemeden, iflin kalitesine kadar ayr ayr denetledi. Çocuklar n en iyi flekilde e itim alabilmeleri için fiziki ortamlar n büyük önem tafl d n kaydeden Aksoy, "Okullar m zda fiziki ortamlar n iyilefltirilmesi, derslik bafl na düflen ö renci say m z n standartlara ulaflt r lmas için çal flmalar m z sürüyor. limizin derslik ihtiyac n Mersin kamuoyuyla paylaflt k. Kifli ve kurulufllardan e itime katk sa lamalar n istedik. E itime Yüzde 100 Destek Kampanyas kapsam nda ilimizde okul ve derslik yapt ran kifli ve kurulufllara teflekkür ediyorum. Bu deste in devam etmesi ise en büyük temennimizdir." dedi. l Özel daresi'nin imkanlar n n yan s ra, Milli E itim Bakanl - 'n n Mersin'e aktard imkanlarla da e itime yönelik yat r mlar gerçeklefltirildi ini belirten Aksoy, bütün kurum ve kurulufllarla iflbirli i içinde e itim alan ndaki çal flmalar n titizlikle devam edece ini sözlerine ekledi.

20 20 Ekonomi 22 Ekim 2009 Perflembe Marafl biberi tan t lacak KAHRAMANMARAfi - Kahramanmarafl Ticaret ve Sanayi Odas (KMTSO) bünyesinde oluflturulan Biber Tan t m Grubu, Marafl biberi markas n en iyi flekilde tan tmak için tan t m kampanyas bafllatt y l nda Türk Patent Enstitüsü nden Marafl Biberi co rafi iflaret tescilini alan KMTSO, Kahramanmarafl ve bölgesinde yetiflen k rm z biberin yurt içi ve yurt d fl nda tan t m için yeni bir Marafl biberi markasi için bir logo gelifltirdi ve Marafl Biberi Tan t m Grubu oluflturdu. Markay kullanan firmalar n sorumluluklar n ve marka kullan m süresini bir sözleflme metni ile belirleyen KMTSO, bu markay kullanmak isteyen firmalarla protokol yapacak. Protokol imzalayan firmalar, ürünlerinin istenen kriterler çerçevesinde kalitesinden ve niteli inden taviz vermeden marka kullan m n sürdürecek. Firma, markan n getirdi i pazarlama avantajlar ile daha rekabetçi bir konuma gelecek. Böylece Marafl biberi kalitesi korunmufl ve tüketiciye güvenilir ürün arz gerçeklefltirilmifl olacak. hracat pazarlar nda da ayn rekabetçili in sürdürülmesiyle birlikte Kahramanmarafl ekonomisine ciddi bir katk sa lanm fl olacak. Çal flmalar çerçevesinde biber üreticileri ile bir araya gelen KMTSO Biber Tan t m Grubu, bir toplant gerçeklefltirdi. Toplant ya, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah fiirikçi, Salman Kaynar, KMTSO Meclis Üyesi Muharrem Özflerbetçi ve çok say da biber üretimi ve sat fl yapan firmalar kat ld. Toplant da Marafl Biberi marka kimli i ve iletiflimi kampanyas konulu bir sunum ile kampanyan n detaylar anlat ld. KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Marafl Biberi Tan t m Grubu Baflkan Abdullah fiirikçi, toplant da yapt konuflmada, flu bilgileri verdi: Tan t m Grubu olarak, Marafl Biberini tüm Türkiye ye ve dünyaya tan tmak ve insanlara, gerçek biberin tad n ö retmek gayesiyle yola ç kt k. Amac m z, ürünümüzün marka kimli ini estetik, özgün ve tüketici tercihlerine paralel olarak oluflturarak, hedef kitlede marka bilinirli i yaratmak. Ayr ca, bu de eri üründe katma de ere dönüfltürmek ve proje kapsam ndaki iflletmelerin verimlilik ve karl - l n en üst seviyeye çekmek. T.C. SA LIK BAKANLI I D flkap Y ld r m Beyaz t E itim Ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i HALE LANI KDC Ameliyathanesi ve KBB Klini i htiyac Olan 10 Kalem T bbi Sarf Malzeme Al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale kay t numaras : 2009/ l- darenin a) Adresi : rfan Bafltu Cd. No: 10 D flkap /Ankara b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik posta adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : KDC Ameliyathanesi ve KBB Klini i 10 (On) Kalem T bbi Sarf Malzeme S.N. MALZEME ADI M KTARI B R M 1 Gö üs Tüpü E ri 36 Fr 100 ADET 2 ACT Tüpü 1200 ADET 3 Hemostatik Klip (Medium) 2500 ADET 4 Plastik Buldog Klemp Düz Uçlu ve Aç k Uçlu 100 ADET 5 Varis Teli 25 ADET 6 Karotis Shunt 8-9 Fr 10 ADET 7 Embelektomi Katateri 3 Fr 10 ADET 8 Aortik Oklüzyon Katateri 5 ADET 9 Somnoplasty Yumufliak Damar Probu 10 ADET 10 Somnoplasty Dili Kökü Rf Probu 5 ADET b) Teslim [yeri/yerleri] : Hastane deposu c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yüklenici, ihale konusu ürünleri sözleflmenin imzalanmas na müteakip tek partide ve 15 (onbefl) takvim günü içinde herhangi bir tebligat veya siparifl beklemeden teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma hale Komisyon Odas b) Tarihi ve saati : 30/10/2009 Saat 10: haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, 4.2. Mesleki ve teknik yeteri i e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: a) steklilerden; Sa l k Bakanl n n 2008/36 say l genelgesi gere i, ihale tarihi itibari ile, teklif etti i t bbi cihazlar n/ürünlerin T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas 'na kay t bildirim ifllemlerini yapm fl olmas ve teklif edilen ürünler için TITUBB'da "Sa l k Bakanl taraf ndan onayl d r" ibaresi bulunan onaylanm fl (barkod numaras n ) tekliflerinde yaz l olarak belirteceklerdir. b) Sa l k Bakanl 'n n 2008/36 say l genelgesi gere i, ihale tarihi itibari ile, istekliler teklif dosyalar nda T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na üretici ve/veya ithalatç firmalar n ve bu firmalar n ad alt nda bayiliklerinin kay tl oldu unu belgelendireceklerdir. (Sunduklar belge, üretici ve/veya ithalatç firmalar için iki rakam ile bafllayan onayl firma numaras - n, bayi iseler sekiz rakam ile bafllayan onayl ana bayi tan mlay c numaras n gösteren internet ç kt s olacakt r.) c) stekliler, Teknik fiartnameye madde madde karfl l k gelecek flekilde marka, menflei, miat belirterek, "Teknik fiartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir. d) stekliler, teklif edilen ürünlerin ihale doküman nda belirlenen flartlara uygunlu unu belirlemek amac ile ayr nt l teknik bilgilerin yer ald broflür, katalog vs. tan t m materyallerini sunacaklard r. stenilmesi halinde, teklif edilen ürünlere ait numuneler ihale s ras nda ihalede görevli ilgili uzman üyelere tutanak karfl l teslim edilecektir. hale ve Muayene Komisyonlar ihale dosyas nda yer alan evraklar, malzemeleri tereddüde düfltü ü durumlarda inceleme için uygun gördü ü ilgili kurulufllara masraflar ilgili firmalar taraf ndan karfl lanmak üzere gönderebilir. Not: T bbi Cihaz Yönetmeli i, Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T bbi Cihaz Yönetmeli i ve Vücut D fl nda Kullan lan T bbi Tan Cihazlar Yönetmeli i kapsam d fl ndaki ürünler teklif edilecekse, bu üünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsam d fl nda oldu una dair üreticinin/ithalatç n n yaz l beyan yeterli olacakt r. Bu beyan ürünler için (a) ve (b) maddelerindeki belgeler aranmayacakt r. 5 - Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6- haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir 7- hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Liras karfl l ayn adresten sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Servisi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9- stekliler tekliflerini, hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. 10- stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1 dare ihale doküman n n posta yoluyla da sat lmas n öngörmesi durumunda afla daki metni maddeye ekleyecektir: " hale doküman n n posta yoluyla da sat n al nmas mümkündür. Posta yoluyla ihale doküman almak isteyenler, posta masraf dahil... [ hale doküman bedeli ve posta masraf n n toplam tutar yaz lacakt r. dareler taraf ndan yurt içi ve yurt d fl posta ücretleri konusunda farkl belirlemeler yap lmas durumunda yurt içi ve yurt d fl için iki farkl tular yaz labilecektir.] Türk Liras doküman bedelini... [Banka ismi ile hesap numaras yaz lacakt r.] yat rmak zorundad r. Posta yoluyla ihale doküman sat n almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliflkin ödeme dekontu ile ihale doküman n n gönderilece i adresin de belirtildi i ihale doküman talep baflvurular n yukar da yer alan faks numaras na veya yaz l olarak idareye ihale tarihinden en az befl gün önce göndermek zorundad r. hale doküman iki ifl günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. hale doküman n n posta yoluyla gönderilmesi halinde, postan n ulaflmamas ndan veya geç ulaflmas ndan ya da doküman n eksik olmas ndan dolay idaremiz hiçbir flekilde sorumlu tutulamaz. Doküman n postaya verildi i tarih, doküman n sat n alma tarihi olarak kabul edilecektir." (Bas n A-14063) 832

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı