Lincoln Electric. TIG Kaynaðý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lincoln Electric. TIG Kaynaðý"

Transkript

1 Lincoln Electric Kaynaðý

2 Gaz tungsten ark () Kaynak yöntemi Gaz Tungsten Ark Kaynaðý ( Tungsten Inert Gas) kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasýnda elektrik arký oluþur. Kaynak banyosu genellikle argon olan bir soy gaz ortamý tarafýndan korunur. Kaynak iþlemi kaynak edilen parçalarýn sadece kendi aralarýnda ergitilmesi ya da ana metal ile benzer yapýya sahip çubuk þeklindeki bir ilave katký metalinin kullanýlmasý ile gerçekleþtirilebilir. Çubuk þeklindeki kaynak teli oluþturulan elektrik arkýnda ergitilir. Ark kývýlcýmý tungsten elektrodun iþ parçasýna deðdirildikten sonra birkaç milimetre yukarýya kaldýrýlmasý (Lift) ya da parça ile tungsten elektrod arasýnda oluþturulan yüksek frekanslý yüksek voltaj boþalmasý ile saðlanýr (HF). Kaynak iþleminde aþaðýda belirtilen akým tiplerinden biri kullanýlabilir : (doðru, sürekli) akým çelik ve paslanmaz çelikler baþta olmak üzere birçok metalin kaynaðýnda kullanýlýr. AC (dalgalý, deðiþken) akým ise alüminyum ve yüzeyinde ýsýya dayanýklý oksit tabakasý bulunan diðer malzemeler üzerinde gerçekleþtirilen kaynaðý uygulamalarýnda kullanýlýr. Akýmýn kontrol edilmesine yardýmcý olarak kaynak kalitesini olumlu yönde etkileyen faktörlerin baþýnda kararlý akým, darbeli (palslý) akým, yüksek frekanslý darbeli (palslý) akým, baþlangýçta eðimli akým yükselmesi (upslope) ve bitiþte eðimli akým azalmasý (downslope) özellikleri gelmektedir. TEMEL ÖZELLÝKLER Aþaðýdaki temel özellikler bütün makinelerde bulunmaktadýr. Lift ve HF Baþlangýç (HF) Lift ile ark baþlangýcýnda, kaynakçýnýn tungsten elektrodu iþ parçasýna deðdirip kaldýrmasý sonucu arký oluþturulur. Bu iþlem sýrasýnda herhangi bir sürtme iþlemi uygulanmadýðý için kaynak dikiþinde tungsten kirliliði meydana gelmez. Örtülü elektrod kaynaðý için geliþtirilen S serisi invertörlü kaynak makinelerinde bu özellik standart olarak bulunmaktadýr. Lift yöntemi endüstriyel olmayan ortamlarda ya da elektromanyetik alanlara karþý hassas olan ve yüksek frekansýn sorun yaratabileceði donanýmlarýn yakýnýnda gerçekleþtirilen kaynaðý uygulamalarýnda yoðun olarak kullanýlýr. Yüksek frekanslý (HF) ark baþlangýcýnda ise tungsten elektrod iþ parçasýna deðdirilmez. Ark oluþan yüksek voltaj kývýlcýmý sayesinde tutuþturulur. Bu nedenle kaynak dikiþinde tungsten kirlenmesi riski ile karþýlaþýlmaz. Yüksek frekans (HF) özellikle metalurjik açýdan yüksek kaliteye sahip olmasý istenilen ve yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda kullanýlýr. Ayarlanabilir Ark Sönümü (Downslope) Kaynak iþleminin sonunda kaynak akýmý deðerinden krater doldurma (sönüm) akýmý deðerine doðru akým seviyesi yavaþça düþer. Bu sayede kaynak dikiþinin düzgün bir þekilde bitirilmesi saðlanýrken bitiþ noktasýnda krater oluþmasý riskini de engellenir. Ayarlanabilir SonGaz Akýþý Bu özellik sayesinde kaynak banyosunun gaz korunmalý bir ortamda soðumasý saðlanýr. Bunun yanýnda songaz akýþý sayesinde tungsten elektrodun oksitlenmesi de önlenir. GELÝÞMÝÞ ÖZELLÝKLER Darbeli (Palslý) Kaynak akýmý, 0.25 ile 25 Hz lik bir frekans içerisinde, tepe ve taban akýmý olmak üzere iki ayarlanabilir deðer arasýnda otomatik olarak deðiþir. Düþük ýsý girdisi saðlayan bu yöntem paslanmaz çeliklerin ve ince plakalarýn kaynaðý için idealdir. Darbeli (palslý) kaynaðý yöntemi farklý kalýnlýktaki parçalarýn birbirleri ile kaynak edilmesine de olanak saðlar. Yöntem ayrýca kaynak iþleminin kontrol edilmesi ve daha düzgün, kusursuz ve güzel görüntüye sahip kaynak dikiþlerinin elde edilmesi konularýnda da kaynakçýya yardýmcý olur. Kaynak Yönteminin Þematik Gösterimi Kaynak Teli Ark Tungsten Elektrod Seramik Nozül KAYNAK YÖNÜ Koruyucu Gaz Çýkýþý Koruyucu Gaz Ortamý Katýlaþmýþ Kaynak Metali Ana Metal Yüksek Frekanslý Darbe (Pals) Kaynak akýmý Darbeli (Palslý) Akým ile ayný forma sahiptir. Ancak Darbe Tekrarlanma Frekansý genellikle Hz arasýnda olup daha yüksek bir deðere sahiptir. Kaynak arký daha yoðun ve dar olduðu için ýsýl deðiþime uðrayan bölge daha dardýr. Darbesiz Yüksek Frekanslý Darbe Soðuk Su Giriþi Torcu Yüksek Frekanslý Darbe Sýcak Su Çýkýþý Koruyucu Gaz Giriþi Akým Ýletkeni Darbesiz Baþlangýç/Krater Akýmý Bazý uygulamalarda, kaynak baþlangýcýndaki ve/veya kaynak banyosunun bittiði bölgelerdeki dikiþ özelliklerini geliþtirmek ve iyileþtirmek amacýyla Baþlangýç ve Krater (Sönüm) akýmý ayarlanabilir.

3 Uygulamalar Çelikler ve paslanmaz çelikler Uygulama alanlarý Çalýþma yerinde gerçekleþtirilen bakým iþleri Metal imalat sanayi Gýda endüstrisi Gemi inþaa sanayi Boru hatlarý Basýnçlý kazan ve kaplarýn imalatý Kaynak edilen malzemeler Çelikler Paslanmaz çelikler Nikel alaþýmlarý Bakýr alaþýmlarý Titanyum alaþýmlarý Gerek duyulan donaným özellikleri güç kaynaðý Üstün HF ark tutuþturma özelliði ve yumuþak ark Taþýnabilirlik Darbe (pals) özelliði Örtülü kaynak elektrodu performansý Su soðutma ünitesi (isteðe baðlý) Neden ()? Elektrodun eksi, iþ parçasýnýn ise artý kutba baðlandýðý () doðru kutuplamalý sürekli akým tipi kaynak iþleminin daha hýzlý yapýlmasýna olanak saðlar ve birçok metalin kaynaðýnda kullanýlýr. () kaynaðý yöntemi çok ince levhalar üzerinde yüksek kaliteye sahip kaynak dikiþlerinin elde edilmesinde ve boru baðlantýlarýnýn ilk pasolarýnda sýk olarak kullanýlýr. Elektrodun artý kutba baðlandýðý () kutuplamanýn kullanýmý ise çok yaygýn deðildir. Buna karþýn çok ince parçalar üzerinde bu kutuplama þekli uygulanabilir. Aþaðýda belirtilen temel özellikler bütün makine modelleri için geçerlidir. Akým tipi Elektrod kutbu Nüfuziyet özellikleri Oksit temizleme etkisi Arktaki ýsý dengesi (yaklaþýk olarak) Nüfuziyet Elektrod kullaným kapasitesi Elektrod tipi ( ) Yok Ýþ parçasý tarafýnda % 70 Elektrod sonunda % 30 Derin, dar Elektron Akýþý Mükeel Örnek : 3.18 (ø 3.2 için) 400 A Toryum, seryum veya lantan alaþýmlý Invertec V160T ve V160T PULSE Donaným V160T Invertec V270T PULSE ve V405T PULSE V270T PULSE V160T PULSE V405T PULSE Ýnvertör teknolojisi ile üretilmiþ, kompakt, hafif ve taþýnabilir kaynak makinesi Aþaðýda belirtilen konularda mükeel ark karakteristiði : "HF" ve "Lift" ark tutuþturma özelliði Temel kaynaðý özellikleri Ýleri düzey, geliþtirilmiþ kaynaðý özellikleri (V160T hariç) Darbe (pals) ve yüksek hýzlý darbe (pals) Motor jeneratör uyumluluðu ve þebeke gerilimi dengeleyicisi 230V, 1 faz, V160T ve V160T Pulse için 16 A giriþ 400V, V270T Pulse ve V405T Pulse için 3 faz giriþ Darbeye dayanýklý saðlam tasarým Çarpmaya karþý içeriye gömülmüþ ön kontrol paneli Gerektiðinde çalýþan soðutma faný 2 yýl garanti Sarf malzemeleri Toryum, seryum veya lantan alaþýmlý tungsten elektrod Ucu sivriltilmiþ elektrod Argon veya ArHe karýþým gazý Ana metale uygun çubuk kaynak teli

4 Uygulamalar Alüminyum alaþýmlarý Uygulama alanlarý Çalýþma yerinde gerçekleþtirilen bakým iþleri Otomotiv endüstrisi Gemi inþaa sanayi Uçak sanayi Kimya endüstrisi Kaynak edilen malzemeler Alüminyum Magnezyum Gerek duyulan donaným özellikleri AC güç kaynaðý AC kaynak akýmýnda üstün ark performansý Ayarlanabilen AC frekans Ayarlanabilen AC balans Taþýnabilirlik Darbe (pals) özelliði Örtülü kaynak elektrodu performansý Su soðutma ünitesi (isteðe baðlý) Akým tipi Elektrod kutbu Nüfuziyet özellikleri Oksit temizleme etkisi Arktaki ýsý dengesi (yaklaþýk olarak) Nüfuziyet Elektrod kullaným kapasitesi Elektrod tipi AC AC () ve ( ) Var Her yarým periyotta bir Ýþ parçasý tarafýnda % 50 Elektrod sonunda % 50 Orta Elektron Akýþý Ýyi Örnek : 3.18 (ø 3.2 için) 225 A Saf tungsten, seryum veya lantan alaþýmlý Neden AC? AC kaynaðýnda kaynak akýmý artý ve eksi kutuplar arasýnda deðiþir. Bu yöntem özellikle yüzeyinde ýsýya dayanýklý oksit tabakasý bulunduran alüminyum ve benzeri diðer malzemelerin kaynaðý için idealdir. Kaynak banyosunun oluþturulmasýnda eksi kutuplama kullanýlýrken, kaynak edilecek yüzeyde bulunan oksit tabakasýnýn temizlenmesinde artý kutuplamadan yararlanýlýr. Invertec V205T AC/ ve V305T AC/ Donaným V205T AC/ Ayarlanabilen AC Frekans Yüksek frekans : Dar ark Daha az çarpýlma Daha yüksek kaynak hýzý Ayarlanabilen AC Balans Maksimum temizlik Not : Ark þemsiyelerinin geniþlikleri deðiþkendir. V305T AC/ 120 Hz 50 Hz Maksimum nüfuziyet Ýnvertör teknolojisi ile üretilmiþ, kompakt, hafif ve taþýnabilir kaynak makinesi Aþaðýda belirtilen konularda mükeel ark karakteristiði : "HF" ve "Lift" ark tutuþturma özelliði Temel kaynaðý özellikleri Ýleri düzey, geliþtirilmiþ kaynaðý özellikleri Darbe (pals) ve yüksek hýzlý darbe (pals) Ayarlanabilen AC frekans Ayarlanabilen AC balans Motor jeneratör uyumluluðu ve þebeke gerilimi dengeleyicisi 230V, 1 faz, V205T AC/ için 16 A giriþ 400V, V305T AC/ için 3 faz giriþ Darbeye dayanýklý saðlam tasarým Çarpmaya karþý içeriye gömülmüþ ön kontrol paneli Gerektiðinde çalýþan soðutma faný 2 yýl garanti Sarf malzemeleri Saf tungsten, seryum veya lantan alaþýmlý tungsten elektrod Ucu yuvarlatýlmýþ elektrod Argon veya ArHe karýþým gazý Ana metale uygun çubuk kaynak teli

5 Makine seçimi kaynaðý için tablo ve grafikler Uygun kaynak makinesinin seçimi kaynaðý uygulamasýnda kullanýlan ana metale, parça kalýnlýðýna ve tungsten elektrod çapýna göre yapýlýr. Çelikler / Paslanmaz çelikler Levha Kalýnlýðý () Levha Kalýnlýðý () Alüminyum alaþýmlarý > V405T V270T V205T V160T / V160TP Ø 0.5 Ø 1.0 Ø 1.6 Ø 2.4 Ø 3.2 > V305T AC/ V205T AC/ Ø 1.6 Ø 1.0 Ø 2.4 Ø 3.2 Ø 4.0 Ø Amper Amper Teknik özellikler GÜÇ KAYNAÐI GÝRÝÞ VOLTAJI AKIM ARALIÐI (A) KAYNAK AKIMI (A) %35 de AKIM TÝPÝ ÖRT. ELEK. LIFT HF PALSLI UZAKTAN KONTROL ÜNÝTESÝ SU SOÐUTMA ÜNÝTESÝ 2 tekerlek ARABA 4 tekerlek DÝJÝTAL GÖST. AÐIRLIK (KG) BOYUTLAR YxGxD () V160T V160TP V270TP V405TP V205T AC/ V305T AC/ 230V/1faz 230V/1faz 400V/3faz 400V/3faz 115V/230V/1faz 400V/3faz AC/ AC/ x200x x200x x215x x270x x210x x275x610 Mükeel Ýsteðe baðlý Kontrol panelleri Su soðutma üniteleri Taþýyýcý arabalar V160T ve V160T PULSE gibi düþük amper deðerine sahip kaynak makinelerinde soðutma ünitesine gereksinim yoktur. Coolarc 20 Coolarc 30

6 Kaynak teli ve tungsten elektrod seçimi Tablolar Kaynak telleri Ana metallerin farklý standartlara göre gösteriliþi. Tabloda yer alan ana metaller ve kaynak telleri örnek olarak verilmiþtir. Ürün grubumuzda yer alan diðer ürünlerimiz hakkýnda bilgi edinmek için size en yakýn bölge satýþ büronuzla baðlantý kurabilirsiz. Ana Malzeme Grubu Alloy / ASTM EN / DIN W. Nr. Kobatek / Starweld Lincoln Electric Alaþýmsýz Çelikler (Yumuþak Çelikler) Alaþýmsýz çelikten imal edilen yapýlar. Kaynak metali yaklaþýk % Mn içerir. Kobatek SG * LNT 25 LNT 26 Sürünmeye dayanýklý çelikler Ýnce taneli çelikler 16 Mo 3 16 NiCrMo Kobatek SGMo LNT 12 LNT NiMoCr Genel amaçlý paslanmaz çelikler 304L 316L X2CrNi 1911 X2CrNiMo Starweld TW 308L Kobatek 308L Starweld TW 316L Kobatek 316L LNT 304LSi / 304L LNT 316LSi / 316L "Nb" veya "Ti" ile stabilize edilmiþ paslanmaz çelikler Ti X6CrNiNb 1810 X6CrNiTi 1810 X6CrNiMoTi Kobatek 347 Kobatek 318Si LNT 347Si LNT 318Si Nikel alaþýmlarý Alloy 600 Alloy 625 Alloy C4 NiCr15Fe NiCr22Mo9Nb NiMo16Cr16Ti LNT NiCro 70/19 LNT NiCro 60/20 LNT NiCroMo 59/23 Paslanmaz çelik Karbon çeliði Martenzit içermeyen kaynak metali. Kobatek 309L LNT 309LSi Nikel Alloy 200 Ni LNT NiTi Nikel Bakýr alaþýmlarý Alloy 400 NiCu30Fe LNT NiCu 70/30 Int. Reg. / Cast. Nr. W. Nr. Alüminyum alaþýmlarý maks. % 5 alaþým Reg. elementi 1050Aiçeren Al. % 5'e kadar Mg'li Reg. hadde 5056A ve döküm Al. % 12'ye kadar Si'li Cast döküm A Al Kobatek Al 99.5Ti Kobatek AlMg 5 Kobatek AlSi 12 LNT Al 99.5 LNT AlMg 5 LNT AlSi 12 Tungsten elektrod seçimi * ) özel sipariþ üzerine üretilir. Elektrod Tipi WC 20 % 2 Seryum Radyasyon Ýçermeme Çap Boy Akým Tipik Kullaným Alanlarý Kaynak Özellikleri Öneriler AC/ Alaþýmsýz ve yüksek al. çelikler Alüminyum alaþýmlarý Magnezyum alaþýmlarý Titanyum alaþýmlarý Nikel alaþýmlarý Bakýr alaþýmlarý Mükeel tutuþma ve tekrar tutuþma performansý Uzun servis ömrü Yüksek taþýma kapasitesi Genel amaçlý elektrod WT 20 yerine üretilmiþtir. GOLD % 1.5 Lantan AC/ WC 20 ye bakýnýz. WC 20 ile benzer özelliklere sahip olup genel amaçlý uygulamalarýnda kullanýlýr. Düþük akým deðerlerinde diðer elektrodlara göre daha iyi sonuç verir. Mikroplazma kaynaðý Plazma kaynaðý için genel amaçlý elektrod WL 10 % 1 Lantan AC/ WC 20 ye bakýnýz. Tutuþma ve tekrar tutuþma performansý iyidir. Plazma kaynaðý Direnç kaynaðý W Saf Tungsten AC Alüminyum alaþýmlarý Magnezyum alaþýmlarý AC akýmda kararlý ark saðlar. akýmda kullanýlmaz. Alüminyum kaynaðý WT % 1 Toryum HAYIR Alaþýmsýz ve yüksek alaþýmlý çelikler Titanyum alaþýmlarý Nikel alaþýmlarý Bakýr alaþýmlarý WC 20 ve GOLD yerine kullanýlabilir. AC akýmda kullanýlmaz. Doðru taþýnmaz ve kutusunda saklanmaz ise potansiyel saðlýk riski vardýr. Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yakacýkaltý, Ankara Asfaltý Üzeri, Yanyol, Mermer Sokak, No : , Kartal / ÝSTANBUL Tel : (0216) pbx Faks : (0216) Ýstanbul Bölge Satýþ Bürosu Rauf Orbay Caddesi, Evliya Çelebi Mahallesi, No : 3/C Ýçmeler, Tuzla / ÝSTANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) Ankara Bölge Satýþ Bürosu Ostim Sanayii Sitesi Ahi Evran Caddesi, No : , Ostim / ANKARA Tel : (0312) pbx Faks : (0312) Ýzmir Bölge Satýþ Bürosu Mersinli Mahallesi,1. Sanayii Sitesi Sokak, No : , ÝZMÝR Tel : (0232) Faks : (0232) Adana Bölge Satýþ Bürosu Kýzýlay Caddesi, Karasoku Mahallesi 6. Sokak, Baykan Ýþhaný, No : 9/E 01010, ADANA Tel : (0322) Faks : (0322) Art. nr. 15/ CanO

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 2 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R 4 Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi ONU 250 6 Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici PA Serisi 8 Kablo TV Geniþ

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

Bunlarý biliyor musunuz?

Bunlarý biliyor musunuz? Þimdi biliyor sunuz! Bunlarý biliyor musunuz? Camira Fabrics Ltd, The Watermill, Wheatley Park, Mirfield, West Yorkshire, UK, Wf14 8HE T +44 (0) 1924 490591 Sales: UK (01924) 490491, Int +44 1924 491666

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi

Detaylı

MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448 TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: SİBA ISITMA KLİMA LTD. ŞTİ. Kavacık Mh. Şarklı Sk.

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı