PAZARLAMA İLKELERİ M A K R O P A Z A R L A M A Ç E V R E S I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA İLKELERİ M A K R O P A Z A R L A M A Ç E V R E S I"

Transkript

1 PAZARLAMA İLKELERİ M A K R O P A Z A R L A M A Ç E V R E S I

2 Pazarlama Çevresi

3 Makro çevre, pazarlama kararlarını zorlaştıran çok sayıdaki gelişme ve değişimleri içerir. Altı başlık altında toplanabilecek makro çevre pek çok alt faktörün etkisinde belirsizlikler oluşturur ve bu durum pazarlama yönetimlerinin işini bir hayli zorlaştırır. Hükümetlerin politikaları, sosyal hayatın daha fazla dinamikleşmesi, insanların iş dışındaki boş zamanlarını değerlendirme biçimlerinin değişmesi, alışveriş kültürünün farklılaşması, teknolojik yenilikler sonucu çok sayıda fonksiyonel ürünün pazara sunulabilir hale gelmesi gibi yüzlerce, belki binlerce faktör, bugünden geleceğe pazarda ve tüketici davranışlarında oluşabilecek değişimleri tahmin etmeyi güçleştirmektedir. Uzak Pazarlama Çevresi (Makro)

4 Rakipler, tedarikçiler ve aracı işletmelerin davranışlarındaki değişimleri öngörmenin gittikçe zor hale gelmesi de hesaba katıldığında, pazarlama çevresinin ne denli önemli olduğu anlaşılmaktadır. Pazarlama çevresindeki gelişme ve değişimleri izlemenin zorluğuna rağmen pazarlama yönetimlerinin bu izlemeden kaçınamayacakları gerçeği, konunun önemini gözler önüne sermektedir. Çünkü pazarlama programı ya da yeni bir ürünün başarısı ancak makro çevredeki gelişmelere paralel olmasına bağlıdır. Uzak Pazarlama Çevresi (Makro)

5 İşletmeler için fırsat veya tehdit unsuru olan makro çevre faktörleri denetlenemeyen faktörler olarak kabul edilmektedir. Bir işletmenin teknolojik yeniliklere adaptasyon yeteneğinin olması, sektörde ortaya çıkabilecek yeniliklere uyum bakımından onun için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Uzak Pazarlama Çevresi (Makro)

6 Buna karşılık üretim koşulları olumsuzluklar içeren ve tüketicinin korunmasına ilişkin bir yasal düzenleme karşısında önlem almada yetersiz kalabilecek bir işletme açısından ise böyle bir yasal düzenlemenin gerçekleşmesi tehdit oluşturur. Dolayısıyla, işletmelerin makro çevre ile rekabet çevresindeki gelişme ve değişmelere kendileri açısından fırsatlar ve tehditler bağlamında yaklaşmaları gerekir. Uzak Pazarlama Çevresi (Makro)

7 Makro Çevre Faktörleri: 1. Demografik faktörler 2. Ekonomik faktörler 3. Sosyal ve kültürel faktörler 4. Teknolojik faktörler 5. Doğal faktörler 6. Politik ve hukuki faktörler Uzak Pazarlama Çevresi (Makro)

8 Demografi, nüfusa bağlı değişimleri içermektedir. Demografik faktörlerle ilgili pazarlama yönetimlerinin üzerinde durmaları gereken belli başlı hususlar şu şekilde sıralanabilir: Nüfus artış oranı Nüfusun cinsiyet, yaş, ikamet yerlerine göre dağılımı İşsizlik oranları İç ve dış göçler Nüfusun etnik dağılımı Eğitim düzeyi 1. Demografik Faktörler

9 Nüfus artış oranı, belirli bir bölge ya da ülkede nüfusun yıllık net değişimini ifade eder. Nüfus artışı doğum ve ölüm arasındaki farklarla birlikte kısa veya uzun süreli göçlerden oluşur. Sağlıklı yaşam koşullarının gelişmesi ve ortalama ömrün uzaması da nüfus artışını etkiler. Bu faktör doğrudan mal ve hizmetlere olan talebi etkileyeceğinden, pazarlama açısından önemlidir. Nüfus artışında bebeklerin, yaşlıların ve farklı bölge ya da ülkelerden göçlerin etkisine bağlı olarak talep yapısında değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu durum pazarlama yönetimlerinin dikkate almaları gereken önemli fırsat ve tehditleri beraberinde getirebilir. 1. Demografik Faktörler

10 Nüfusun dağılımı, cinsiyet, yaş grupları ve ikamet yerleri gibi faktörler açısından önemlidir. Farklı bölgelerde ve farklı dönemlerde yeni doğan bebeklerin cinsiyetlerinin dağılımı değişebilir. Savaş vb. nedenlerle bazı bölgelerde cinsiyet dağılımı beklenmedik şekilde farklılaşabilir. Hayat standartları iyileştikçe yaşlı nüfus oranı artabilir. Nüfus artış oranının yüksek olduğu ülkelerde çocuk ve genç nüfus oranı fazla olabilir. Nüfusun şehir ve kırsal kesimlere dağılımı da önemlidir. Bütün bunlar talebi etkileyen ve dolayısıyla pazarlama yönetimlerinin izlemeleri gereken faktörlerdir. 1. Demografik Faktörler

11 İşsizlik oranı, çalışabilir durumda olup da iş arayan ancak bulamayanların, çalışabilir nüfusa oranlanması ile hesaplanır. İşsizliğin yaş gruplarına, bölgelere ve cinsiyetlere göre dağılımı da talebi etkiler. Dolayısıyla bu faktörlerin izlenmesi de pazarlama yönetimleri açısından önemlidir. 1. Demografik Faktörler

12 İç ve dış göçler, Bir ülke içindeki kırsal kesimden şehirlere, şehirden kırsal kesime veya bir şehirden diğerine belirli bir dönemdeki nüfus hareketleri ile farklı ülkelerden bir ülkeye olan yerleşme amacıyla olan nüfus hareketlerini kapsar. Bu yönüyle iç ve dış göçler hem miktar hem de nitelik olarak talebi farklılaştırır. Kırsal kesimden İstanbul, Gaziantep, Mersin, Adana vb. illerin göç almaları, Amerika Birleşik Devletleri ne her yıl değişik ülkelerden farklı amaçlarla dış göçlerin olması, pazarlama yönetimlerine yeni fırsatlar sunabileceği gibi, bazı işletmeler açısından tehditler de oluşturabilir. 1. Demografik Faktörler

13 Nüfusun etnik dağılımı, kültürler arası etkileşimin artması ve globalleşmenin bir sonucu olarak daha fazla gündeme gelen bir olgudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede etnik çeşitliliğin arttığı gözlenmektedir. Bu durum, farklı tüketim alışkanlıkları, hayat tarzları ve farklı istekler anlamına gelmektedir. Pazarlama yönetimlerine düşen, farklı taleplerin dikkate alınmasıdır. Etnik dağılımın artması bezen tüketicilerde bazı firma ya da ürünlerin boykot edilmesine yol açabilmektedir. Bu yüzden, etnik çeşitliliğe bağlı olarak pazarlama yönetimlerinin daha dikkatli davranmaları kaçınılmaz hale gelmektedir. 1. Demografik Faktörler

14 Eğitim düzeyi, bireylerin tüketici olarak tercihlerini, ihtiyaç ve isteklerini, satın alma alışkanlıklarını etkileyeceğinden, pazarlama yönetimlerinin üzerinde durmaları gereken bir başka önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Türkiye de nüfusun genç yapısına karşılık, Japonya nın nüfusunun orta yaş ve üstü ağırlıklı olması pazarlanacak mamullerin çeşitlerini ve miktarlarını etkilemektedir. 1. Demografik Faktörler

15 Talebi etkileyen önemli hususlardan biri de tüketicilerin gelirleridir. Tüketici gelirleri ekonomik faktörlerdeki değişimden etkilenir. Bu yüzden ekonomik faktörlerin analizi gerekir. Pazarlama yönetimlerinin izlemeleri ve analiz etmeleri gereken belli başlı ekonomik kriterler şu şekilde sıralanabilir: Enflasyon oranı Faiz oranları Gayrisafi milli hasıla ve kişi başına milli gelir Milli gelirin dağılımı Harcanabilir gelir ve isteğe bağlı (keyfe göre) harcanabilir gelir Ücret artış oranları Döviz fiyatları 2. Ekonomik Faktörler

16 Enflasyon oranı, bir ekonomideki fiyatlar genel seviyesindeki aylık ve yıllık değişimleri gösterir. Tüketicilerin önemli ölçüde kullanmakta olduğu belirli ürün grupları dikkate alınarak aylık fiyat değişimleri izlenerek bir önceki aya göre ürün grupları bazında toplam değişim belirlenir. Enflasyon oranının yüksek olması tüketicinin satın alma gücü ve talebini olumsuz etkileyen bir duruma işaret ederken, bazı ürünlerde talebin artmasına veya öne alınmasına da neden olabilir. Enflasyon oranının düşük olması ise bazı ürünlerde satın alma kararının geciktirilmesine yol açabilir. Bu durumda enflasyon oranının pazarlama kararlan üzerinde ciddi etkileri olduğu rahatlıkla söylenebilir. 2. Ekonomik Faktörler

17 Faiz oranları, fiyatlar genel seviyesindeki değişimler yanında ekonomi politikalarına paralel olarak artar ya da azalabilir. Hem kredi hem de mevduat faiz oranlarının pazarlama yönetimleri, tarafından izlenmesi gerekir. Mevduat faiz oranlarının artması tüketicilerde tasarruf eğilimini arttırır ve dolayısıyla tüketim harcamalarını azaltırken, kredi faiz oranlarının artması ise yatırımları azaltabilir ve dolayısıyla işletmelerin taleplerini kısabilir. Öte yandan kredi faizlerinin artması kredi ile çalışan firmaların ürün fiyatlarını olumsuz etkiler. 2. Ekonomik Faktörler

18 Gayrisafi milli hasıla, bir ekonomide bir yıl boyunca üretilen katma değeri ifade eder. Kişi başına milli gelir ise, gayrisafi milli hasılanın o yıldaki nüfusa bölünmesi sonucu oluşan parasal büyüklüktür. Her iki rakam da belli bir yıl baz alınarak Amerikan Doları cinsinden hesaplanmaktadır. Bu anlamda hem imalat ve ticaret ve hem de hizmet sektörlerinin toplamından elde edilen hasılanın artması ya da azalması rakamların büyüklüklerini etkiler. Ülkemiz açısından bakıldığında son üç yıla kadar özellikle 1975 yılından 2000'li yılların başlarına kadar yüksek enflasyon ve istikrarsızlık gibi nedenlerle gayrisafi milli hasıla ile kişi başına milli gelirde istenen artış sağlanamamıştır yılından itibaren kişi başına milli gelirde belirgin artışlar olmuş ve 2005 yılı sonunda bu rakam 5000 $'a ulaşmıştır. 2. Ekonomik Faktörler

19 Kişi başına milli gelir önemli bir faktör olmakla beraber, karar vermek için tek başına yeterli bir kriter değildir. Milli gelirin dağılımı da önemlidir. Gelir gruplarına göre ve bölgelere göre milli gelirin dağılımı, talebi etkilemesi bakımından pazarlama yönetimlerince dikkate alınmalıdır. 2. Ekonomik Faktörler

20 Milli gelir rakamından daha önemlisi harcanabilir gelir ile isteğe bağlı (keyfe göre) harcanabilir gelir rakamlarıdır. Harcanabilir gelir, bireyin elde ettiği gelirden vergi vb. zorunlu kesintiler düştükten sonra elinde kalan tutarı ifade eder. Pazarlama yönetimleri bireyin harcanabilir gelirlerine bağlı olarak talep oluşturmaya çalışırlar. Diğer taraftan, hedef pazar özellikle lüks sayılabilecek örneğin tatil, eğlence, lüks otomobil, yazlık vb. ürünlerde isteğe bağlı (keyfe göre) harcanabilir gelir rakamı önemlidir. Bu rakam, tüketici bireyin ya da hanenin harcanabilir gelirinden kira, ısınma, aydınlatma, su, yeme içme, giyinme vb. zorunlu harcamaları düştükten sonra kalan kısmını ifade etmektedir. Özellikle düşük gelirli birey ya da hanelerde bu rakamın ya hiç olmadığı veya çok düşük düzeyde kalması doğaldır. Hatta bazı tüketici veya hanelerde böyle bir rakam kalmaması yanında borçlanma sorunları da olabilir. 2. Ekonomik Faktörler

21 Ücret artış oranları, bölgeden bölgeye ve sektörden sektöre değişebilir. Ücretlerde, bir yıldaki ortalama artışı gösterir. Ücret artışlarının enflasyon oranından fazla olması bazı ürünlere olan talebi artırabilir. Bazı tüketicilerde ise tasarruf eğilimi artabilir. 2. Ekonomik Faktörler

22 Döviz fiyatlan da ekonomik kriter olarak izlenmelidir. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu ve bazı dövizlerin yatırım aracı olarak kullanıldığı ekonomilerde veya zaman dilimlerinde pazarlama yönetimlerinin döviz fiyatlarındaki değişimi daha dikkatli izlemeleri gerekir. Benzer şekilde, ithalat ve ihracat işlemleri bakımından döviz fiyatlarındaki değişimlerin izlenmesi zorunludur. 2. Ekonomik Faktörler

23 Markanın çok daha önemli olduğu, hayat tarzlarının tüketim kalıplarını değiştirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla, günümüz tüketicisinin tatmin edilmesi daha zor olmaktadır. Pazarlama yönetimlerinin bu durumda üzerinde durmaları gereken sosyo-kültürel faktörler şu başlıklar altında toplanabilir: Hayat tarzı Tüketim kalıpları Çalışma hayatında kadınların daha fazla yer almaları Kültürel etkileşimin artması Aile yapısındaki değişim 3. Sosyal ve Kültürel Faktörler

24 Hayat tarzı, insanların neler yaptıklarını, bunları niçin yaptıklarını, bunları yapmanın kendileri ve başkaları için ne anlama geldiğini anlatmaya yardımcı olan ve insanları birbirinden farklı kılan davranış kalıplarıdır. Dolayısıyla insanlar hayat tarzlarına uygun tüketim tercihlerinde bulunurlar. Yeme içme, giyinme, eğlenme vb. tüketimleri hayat tarzına göre şekillenir. Bu durumda pazarlama yönetimlerinin hedef pazarlarındaki hayat tarzlarını ve bunlardaki değişimi izlemeleri kaçınılmazdır. Bazı durumlarda ise pazarlama çabalarının da etkisiyle insanlara hayat tarzı önerileri yapılması veya hayat tarzlarının değişimine zorlanmaları da mümkündür. 3. Sosyal ve Kültürel Faktörler

25 Tüketim kalıpları, satın alınacak ürün tercihinden, ürünün nereden satın alınacağı, ne miktarda satın alınacağı, nasıl, nerede ve ne zaman tüketileceği vb. soruların cevabını bize verir. Örneğin, bazı insanlar gıda alışverişlerini marketlerden çok miktarda yapmayı tercih ederken, bazıları az miktarda sık aralıklarla satın almayı tercih eder. Bazı insanları güvendikleri bir mağazayı sürekli tercih ederken, diğer bazıları sık sık mağaza alternatifleri aramak isteyebilir. Tüketim kalıpları bu anlamda insanların hayat tarzlarının ve alışkanlıklarının etkisiyle oluşur. 3. Sosyal ve Kültürel Faktörler

26 Günümüzde kadınlar çalışma hayatında daha çok yer almaktadırlar. Bu durum pazarlama yönetimlerine önemli fırsatlar sunmaktadır. Çalışan bayanların kişisel bakım ürünleri ile giyim kuşam ürünlerine daha fazla harcamada bulunmaları yanında, çocuk bakımı, ev temizliği vb. hizmetlere olan talep de artabilmektedir. Bu durum aynı zamanda hane gelirinin artması yönüyle de pazarlama yönetimleri açısından önemlidir. 3. Sosyal ve Kültürel Faktörler

27 Kültürel, etkileşim, farklı kültürlerden insanların globalleşmenin de bir sonucu olarak daha fazla karşılaşması ile oluşmaktadır. Günümüz dünyasında kaçınılmaz bir durum olarak karşımızda olan kültürel etkileşim sonucunda, hayat tarzlarında benzeşmeler artmakta, tüketim kalıplan, alışveriş alışkanlıkları ve hatta alışveriş mekanları birbirinin aynıları olmaya başlamaktadır. Bazı yerel farklılıklar sürmekle birlikte bunlar bir hayli azalmakta ve belki de bu yönüyle uluslararası bağlamda pazarlama yönetimlerinin işini kolaylaşmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde birbirine benzer blue-jeans giyinmiş insanlar, McDonald's fast foodlar, benzer alışveriş merkezleri, süpermarketler, oteller vb. kültürel etkileşim sonucu pazarlama yönetimlerinin sunum benzerliğinin bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır. 3. Sosyal ve Kültürel Faktörler

28 Pazarlama yönetimleri açısından sosyo-kültürel faktörlerdeki değişimin izlenmesinde aile yapısındaki değişim de oldukça önemlidir. Çünkü aile tüketici bireyin oluşumu ve gelişimde belirleyicidir. Bebeklik ve çocukluktan itibaren birey tüketim kalıpları, alışveriş alışkanlıkları ve hayat tarzının oluşumunda öncelikle ailesinden etkilenir. Zamanla aile dışındaki okul, arkadaşlar, iş ve sosyal çevrenin etkisi artar, ancak ailenin etkisi hiçbir zaman sıfırlanmaz. 3. Sosyal ve Kültürel Faktörler

29 Bu etikete tepki yağıyor Endonezya da bir spor giyim firması ürettiği elbiselerin etiketlerine, Giysinizi eşinize yıkatın. Çünkü bu onun görevi yazısı eklemesi ülkede büyük tartışma yarattı. Haberin sosyal medyada tepki toplaması üzerine bir açıklama yapan Salvo Sport adlı firma yöneticileri bu uyarıyı erkeklerin çamaşır yıkamasını bilmemesi ve çamaşır makinelerinin elbiseye zarar vermesi üzerine yaptıklarını vurgulayarak yanlış anlamadan dolayı tüketicilerden özür diledi. Firmanın özrünün kabahatinden daha büyük olduğunu ileri süren feminist dernekleri ve çok sayıdaki kadın kuruluşu, erkeklerden ilgili firmanın ürünlerini boykot etmelerini istedi. Kadın erkek eşitsizliğinin en az görüldüğü tekstil ve moda sektöründe böyle bir hatanın yapılmasının affedilemeyeceğini savunan tekstil kuruluşları, söz konusu etiketin derhal kaldırılmasını istediler.

30 4. Teknolojik Faktörler Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de teknolojideki baş döndürücü gelişmelerdir. Satın alınan bir cep telefonu, bilgisayar ya da bir imalat makinesinin sahip olduğu teknolojinin hızla eskimesi, yerine dana gelişmiş teknolojinin ortaya çıkması ve buna paralel olarak çok sayıda yeni ürün ve süreçlerin devreye girmesi, pazarlama çabalarında daha dikkatli davranmayı gerektirmektedir. Özellikle bilgisayarların ve fonksiyonlarının küçülerek her yerde hazır ve nazır bulunması ve bu şekilde verilere çok rahatlıkla ulaşılabilir hale gelmesi, bir yandan tüketici davranışlarını değiştirirken buna bağlı olarak da pazarlama stratejilerinin belirlenmesini etkilemektedir. Dolayısıyla pazarlama yönetimleri teknolojik gelişmelerle ilgili en azından şu hususlarda pazardaki değişimleri izlemek durumundadırlar: Teknolojik değişimin hızı Yeni ürünler Patent sayıları Ar-Ge harcamaları

31 Teknolojik değişim hızı, belirli bir sektördeki üretim, satış vb. konularda kullanılan temel teknolojinin değişim süresini ifade eder. Poşet makineleri imalatında kullanılan teknolojinin değişmesi, cam eşya üretiminde kullanılan sürecin değişmesi ya da uçak biletlerinin satışına ilişkin on-line bilet satış teknolojisinin geliştirilmesi gibi hususlar, teknolojik değişim hızının farklılaşabileceğini göstermektedir. Genel olarak, yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu, kimya, petrol, otomotiv gibi sektörlerde teknolojik değişim hızının bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik sektörüne oranla nispeten daha yavaş olduğu söylenebilir. 4. Teknolojik Faktörler

32 Satın aldığı global markalarla dünyanın 3. büyük bisküvi ve 10. büyük çikolata üreticisi haline gelen Yıldız Holding, 77 fabrika ve 48 bin çalışana ulaştı. Ülker, Kellogs ile aralarındaki ciro farkının 200 milyon lira kadar olduğunu anlattı. United Biscuits'in finansmanı için sağladıkları kredi maliyetinin kur artışı nedeniyle arttığına da dikkat çeken Ülker, gelirlerinin 10 milyar liralık kısmının dolar cinsinden olması nedeniyle bu durumun dengelendiğini kaydetti. Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerini, geçen yıl 250 yeni ürün geliştirdiklerini anlatan Ülker "1 milyar liralık ciro yeni ürünlerden geldi" dedi. Ülker "Her yıl binlerce tüketicimizi dinleyip 300 kişilik Ar-Ge ekibimizle yüzlerce ürün geliştirip 4 milyar tüketiciye ulaşıyoruz" dedi.

33 Yeni ürün, daha sonra ilgili bölümde de belirtildiği üzere, firma, hedef pazar ve icat anlamında yenilik içerebilir. Bir ürünün yeni olarak tanımlanabilmesi için en azından fonksiyon ya da yararlarının değişmesi veya bunlara bir eklemede bulunulması gerekir. Geçmişe göre bugün pazara çok daha fazla sayıda yeni ürünler sunulmakta ancak bunların çok az bir kısmı başarılı olabilmektedir. Buna rağmen tüketicilerin yeni ürün beklentileri her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla, pazarlama yönetimleri bir taraftan talebe uygun yeni ürünleri pazara sunmak, diğer taraftan ise pazarda talep bulacak yeni ürünler geliştirme çabalarına hız vermek durumundadırlar. 4. Teknolojik Faktörler

34 Patent, bir ürünü geliştiren ya da icat eden kişi ya da işletmenin ilgili kurumlara başvurması sonucunda, bu ürünün mucidi veya geliştiricisini tescil anlamında verilen belgedir. Türk Patent Enstitüsü kendisine yapılan müracaatları değerlemek suretiyle bu belgeyi vermektedir. 4. Teknolojik Faktörler

35 Hem işletmeler ve hem de ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ölçülürken, araştırma geliştirmeye yapılan harcamalar önemli bir kriter olarak dikkate alınmaktadır. Ar-Ge harcamaları, işletmelerin yenilik ve yeni ürünlere ne kadar açık olduklarının bir ifadesi olarak da değerlendirilebilir. Türkiye'de gerek işletmelerin gerekse ülkenin bu konudaki performansı, son yıllarda kısmen gelişmekle birlikte yeterli düzeyde değildir. Bilginin önemli bir stratejik rekabet aracı haline gelmiş olması, işletme yönetimlerini ar-ge harcamalarına daha fazla kaynak ayırmaya zorlamaktadır. 4. Teknolojik Faktörler

36 Ambalaj ve ürün atıklarının ciddi olarak sorun haline gelmiş olması, çöp üreten bir tüketim tarzının yaygınlaşması ve teknolojik ilerlemelerin beraberinde ekolojik tahrip oluşturması dikkate alındığında, ekolojik sorunlarla baş etme gereği ortaya çıkmıştır. Üretim süreçlerinin hızlandırılması ve maliyetlerin azaltılması beraberinde bazı canlıların, havanın ve suyun kirletilmesini getiriyorsa, kişisel bakım ürünleri kullanımının yaygınlaşmasıyla gelecek nesillerin sağlığını tehdit edecek iklim değişiklikleri söz konusu oluyorsa, bazı ihtiyaçları karşılama adına doğanın dengesi bozuluyorsa, ister istemez pazarlama yönetimlerinin bu konulara yoğunlaşması da gerekmektedir. Aksi halde, bugünden yarına sağlıksız bir tüketici kitlesi ile karşı karşıya kalınacak ve sağlık harcamalarına ayrılacak kaynakların artmasıyla diğer ihtiyaçların karşılanamaması gündeme gelecektir. Bir adım daha öteye geçildiğinde, pazarlama yönetimleri belki de ürünlerini pazarlayabilecekleri yeterli sayıda sağlıklı tüketiciler bulamayabileceklerdir. 5. Doğal (Ekolojik) Faktörler

37 Bu ve benzeri gelişmeler pazarlama yönetimlerini yenilikler yapmaya itmekte ve daha az atık oluşturmak amacıyla küçültülmüş ambalajlar, yüksek enerjili ampuller, daha az çevre kirliliği oluşturan yakıtlar, deterjanlar, organik tarım ürünleri vb. ürünlerle problemlerden fırsatlar üretmeye yöneltmektedir. 5. Doğal (Ekolojik) Faktörler

38

39 İşletmelerin pazarlama kararları, politik ve hukuki çevredeki gelişmelerden çok etkilenmektedir. Bu çevre, mevcut organizasyonlar ile bireyleri etkileyen ve sınırlayan kanunlardan, devlet dairelerinden oluşmaktadır. 6. Politik ve Hukuki Faktörler

40 İş hayatını düzenleyen kanunlar 3 ana amaca hizmet etmektedir. Bunlar: 1. İşletmeleri haksız rekabetten korumak 2. Tüketicileri haksız iş uygulamalarından korumak 3. Toplumu güvenli olmayan iş tutumu ve davranışlardan korumaktır. 6. Politik ve Hukuki Faktörler

41 İşletmelerin rekabeti, müşterileri ve toplumu koruyucu bu kanunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Özellikle günümüzde elektronik cihazlar aracılığıyla yapılan alışverişlerin sayısı gittikçe arttığından dolayı işletmelerin faaliyetlerini ahlaki esaslar dahilinde yürütebilmeleri için yeni standartlar ile ilgili düzenlemeler önem kazanmaktadır. 6. Politik ve Hukuki Faktörler

42 Son yıllarda ise özel çıkar gruplarının sayısı ve önemi gittikçe artmaktadır. İş hayatına etki eden en önemli kuvvet ise tüketici hareketidir. Tüketici hareketi, satıcılar karşısında tüketicilerin hak ve güçlerini artırmak için vatandaşların ve hükümetin organize olmuş bir hareketidir. Tüketici hareketine karşı pek çok işletme, politikalarını formüle etmek ve müşterilerinin şikayetlerini dinleyip, cevaplandırmak üzere bünyelerinde müşteri ilişkileri bölümü kurmuşlardır. Kanunlar ve tüketici hareketi gibi baskı gruplarının gittikçe artması işletmelerin özellikle pazarlama faaliyetlerinde dikkatli hareket etmelerini gerektirmektedir 6. Politik ve Hukuki Faktörler

43

44 Sosis ve sucukta 'yüzde 100' dönemi Sucuk, salam ve sosis gibi ürünlerde kırmızı ve beyaz et bugünden itibaren karıştırılamayacak. Buna uymayan üreticilere idari yaptırım uygulanacak. Tebliğle döner de artık günlük olacak.

45 Bugünden itibaren yasak Tüketicinin korunması maksadıyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın getirdiği değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Bugünden (13 Mart 2015) itibaren kasaplar ve marketler ambalajsız tavuk eti satamayacak. 13 Şubat 2015'te yayınlanan, et ve et ürünleri satışına yeni kurallar getiren tebliğe göre, tüketici talep ederse tavuk parçalara ayrılabilecek. Ayrıca perakende işletmelerde kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımları üretimi yapılamayacak, bunlar hazır halde satışa sunulamayacak. Tüketici talep ederse kıyma çekilebilecek. Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sadettin Korkut, yüksek teknolojide üretim yapan ambalaj sektörünün tüketicinin korunmasına katkı sağlayacağını söyledi. parçalara ayrılabilecek. GÜVEN DE ARTACAK Ambalajlı et ürünlerinin, üretici şirket tarafından garanti altına alındığını belirten ASD Başkanı, "Aksi halde market ya da kasaba güvenmek zorundayız" dedi.

46

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi

BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi Pazarlama Çevresi Bir işletmenin pazarlama çevresi, pazarlamanın hedef müşteri ile başarılı ilişkiler kurma ve sürdürme yönetimi becerisini etkileyen pazarlama dışındaki oyuncu

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ Kaynak: Euromonitor International #1 Alışverişte Belirsiz Bir Gelecek Tüketiciler para harcama konusunda, özellikle yüksek ücretli ürünlere karşı, biraz daha

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 06 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 Pazarlama Planı Eğitimi www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 3 Pazarlama İşletme amaçlarını gerçekleştirmek,

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ

MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ Bu çalışmayı yapmamızın amacı; marjinal tüketim eğilimi ve milli gelir arasında bir ilişkinin olup olmadığını göstermektir. Gelişmiş olan ülkelerde kişi başına düşen

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK 1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı ve ETBİR Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yücesan, kırmızı et fiyatlarının Mayıs ayında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Dış Çevre Analizi)

İŞLETME POLİTİKASI (Dış Çevre Analizi) 1) Genel Çevre Analizi Politik Çevre, Demografik Çevre, Teknolojik Çevre,Yasal Çevre, Ekonomik Çevre, Sosyokültürel Çevre, Uluslararası Çevre Ne Düşünürsünüz? Sizce bir beyaz eşya üreticisini yerel politikacılar

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından 3.Ders Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından önemli unsurlardır. Spor endüstrisi içerisinde yer

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM Nesrin Yardımcı SARIÇAY Dış ticaret açığı ve turizm kavramları günlük literatürde en fazla duyduğumuz kavramlardan ikisi. Uzun yıllardan bu yana dış ticarette iki yakamız bir

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam SANAYİ İldeki 3 ilçede üretim aşamasına geçmiş 4 OSB bulunmaktadır. İlde üretim aşamasına geçmiş OSB bulunan ilçeler; Kütahya Merkez (2 adet), Gediz ve Tavşanlı dır. Ayrıca Simav ilçesinde ise aktif olmayan

Detaylı

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU MADAGASKAR ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GENEL EKONOMİK DURUM Son on yılda, Madagaskar ekonomisinde Antananarivo çevresindeki sanayi sektöründe,(özellikle tekstil

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

1. Aşama: Terminoloji değişimi

1. Aşama: Terminoloji değişimi 1. Aşama: Terminoloji değişimi Perakende satış yok tüketici / alışverişçi talebi (alımı) var Dağıtım sistemi tuzaklarla doludur İş başarısının ölçümü nihai taleptir Her şey talebi anlamakla başlar 2 Dağıtım

Detaylı

PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA ÇEVRESİ

PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA ÇEVRESİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA ÇEVRESİ PAZARLAMA ÇEVRESİ İşletmelerin faaliyet gösterdikleri çevre zaman içerisinde bazen ağır bazen de ansızın değişmektedir. Değişim hızı ve şekli ne şekilde olursa olsun

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız

Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız Bilindiği gibi, demir ve alaşımları bir çok alanda kullanılan malzemelerdir. Kullanım

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

Araştırma Notu 12/134

Araştırma Notu 12/134 Araştırma Notu 12/134 4 Haziran 2012 YOKSULUN ENFLASYONU ZENGİNİN ENFLASYONUNDAN YÜKSEK Seyfettin Gürsel * ve Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

AUTO SUMMİT Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016

AUTO SUMMİT Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016 AUTO SUMMİT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZETİ Konu 2003 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2015/2014 (%) Üretim (adet) İhracat (adet) Pazar (adet)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR. Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi

CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR. Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1997 yılında başlattığı 500 Büyük Firma Araştırmasını 2001 yılında 250

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ

BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ Prof. Dr. Erol İyibozkurt ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1997 yılında başlattığı Bursa daki 500 Büyük

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92 i Bu sayıda; 2014 Mart ayı Ödemeler Dengesi Verileri ve kurdaki gelişmeler değerlendirilmiştir. i 1 İlk üç ayda cari açıktaki her 100 Dolarlık

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı