ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI"

Transkript

1 SÇI BH : Z BÞC V BUUÞUUCUDU n B U O U U Ö P O J I S F 1 5 BDÜVHD D BD DIÐI H Þ SÂD BUUOU n USF B I ZISI SF 13 U Â-I D D, ISI D OUDU, SBU D ZIDI n H GO U ZISI SF 16 D G Ç H B V i SF BUC 12 D I: 43 S I: S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 UZ 2012 CUS/ 75 r ni as ya.com.tr SÂ DÜSI B ÇÐISI SÂ BÐ ÞÂI G S DD HSOÐU, SÂ DÜSII B V BB ÇD O ÇÐIDI. Z, DIÞ Ç FIS u s lâm þ bir li ði eþ ki lâ tý Ge nel Sek re te ri k me led din h sa noð lu, a ma zan a yý ve si le siy le ya yýn la dý ðý me saj da, a ma zan ýn s lâ mýn yü ce de ðer le ri ni ve da ya nýþ ma sý ný an la mak a dý na i yi bir fýr sat ol du ðu nu söy le di. h sa noð lu, Su ri ye de ya þa nan lar dan du yu lan ü zün tü yü de di le ge ti re rek, üs lü man la rýn ha yat la rý nýn ko run ma sýn da has sas o lun ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. HP B I DU DU I ua ma zan a in sa nî kriz ler ve sa vaþ lar la gi ril di ði ni i fa de e den ve s lâm dün ya sý ný a ma zan a yý na say gý lý ol ma ya, a kan kan la rý dur dur ma ya ça ðý ran h sa noð lu, ay rý ca yan mar da o hing ya üs lü man la rý na ya pý lan e zi yet le re de dik ka ti çe ke rek, baþ ka ül ke le re kaç mak zo run da ka lan mül te ci le re yar dým e li nin u za týl ma sý ný is te di. nha be ri say fa 7 de UUSSI F ÖGÜÜ: yan mar da he def üs lü man lar u U lus la ra ra sý f Ör gü tü, yan mar da de vam e den kat li âm lar da he de fin üs lü man lar ol du ðu nu bil dir di. Ül ke de o la ða nüs tü hal i lân e dil me si nin ar dýn dan de vam e den þid det o lay la rýn da hem gü ven lik güç le ri nin hem de ye rel ak hi ne Bu dist le ri nin suç lu ol du ðu be lir til di. Bu a ra da, uþ ta ki in san hak la rý ih lâl le ri ne du yar lý ku ru luþ lar, üs lüman la ra yö ne lik iþ le nen bu kat li a mý pro tes to et ti ler. nha be ri say fa 7 de He ni ye, ur sî i le gö rü þe cek u Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti Baþ ba ka ný s ma il He ni ye, ý sýr Cum hur baþ ka ný u ham med ur sî nin, bay ram dan son ra ken di siy le gö rü þe ce ði ni kay det ti. n7 de D Þ BÞI: Din eðitimi yetersiz D þ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. eh met Gör mez, bir pa nel de yap tý - ðý ko nuþ ma da din e ðiti mi i le a lâ ka lý o la rak, ev cut bi ri ki mi mi zin bý ra kýn u lus lar a ra sý ný, he nüz ür ki ye nin ye - ni viz yo nu na da hi uy gun ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum de di. n8 de S ÇIDI n ba þa rý lý sý dev let fen li se le ri S so nuç la rý na gö re bütün pu an tür le rin de en ba þa rý lý li se ler dev let fen li se le ri ol du. day lar 2012 ÖSS ük se köð re tim Prog ram la rý ve on ten jan la rý ý la vu zu na in ter net ad re sin den e ri þi le bi le cek. n9 da PÇIÞ n büyük maðdur çocuklar V ön ce si e ði tim le re de ði nen i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Par ça lan mýþ a i le le - rin en bü yük mað du ru ço cuk la rý - mýz. O nun i çin ev li lik ön ce si e ði tim i le il gi li pi lot ça lýþ ma yý ta mam la dýk þek lin de ko nuþ tu. n8 de O ku yu cu la rý mý zýn dik ka ti ne DÜÜ ga ze te miz le bir lik te he - di ye et ti ði miz ü çük Söz ler ad - lý ki ta bý, tem sil ci lik le ri miz den a - la bi lir si niz. e ni s ya FOOÐF. 11 I SUI BÜÜ DÜD COÞU ÞIDI amazan coþkusu uülkemizde olduðu gibi amazan ayý dünyada da büyük bir coþkuyla karþýlandý. usya da fark lý mil let le re mensup üs lü man lar os ko va er kez Ca mi i'nde ilk te ra vih i çin bir lik te saf tu tar ken, Bal kan lar da ca mi ler de yer bu la ma yan üs lü man lar na maz la rý ný av lu da kýldý. Filistinliler escid-i ksa ya akýn ederken, merikalý üslümanlar ew ork un 29. sokaðýnda bulunan r-ahman mescidinde coþku içinde hatimle teravih namazýný kýldýlar. nha be ri say fa 6 ve 7 de çýlýþa stanbul Valisi Hü se yin v ni ut lu ve Be le di ye Baþ ka ný a dir op baþ da katýldý. imar Sinan Camii açýldý Baþbakan ecep ayyip rdoðan, taþehir de yapýmý tamamlanan imar Sinan Camii ni ibadete açtý. rdoðan, stanbul un vrupa yakasýnda Süleymaniye, Sultanahmet ve Þehzade Camii gibi Selatin Camiler olmasýna raðmen nadolu yakasýnýn bu güne kadar böyle bir camiye sahip olmadýðýný söyledi. imar Sinan Camii nin nadolu yakasýnýn ilk Selatin Camii olduðunu ifade eden rdoðan, nadolu yakasýnda da birkaç tane Selatin Cami olmasý için harekete geçtiklerini dile getirdi. FO OÐ F: VDÞ UZU UU OUÞUDU Hýr ka-i Þe rif zi ya re te a çýl dý u a ma zan a yý nýn baþ la ma sýy la Hýr ka-i Þe rif Ca mi i nde bu lu nan mu kad des e ma net ler zi ya re te a çýl dý. Va li Hü se yin v ni ut lu ve Be le di ye Baþ ka ný a dir op baþ ýn da ka týl dý ðý tö ren le zi ya re te a çý lan e ma net ler, va tan daþ lar dan bü yük il gi gör dü. ma net ler a ra sýn da Pey gam be ri mizin (asm) Vey sel a ra ni ye he di ye et ti ði Hýr ka-i Þe ri fi ve Sa kal-ý Þe rif de bu lu nu yor. n G H B I H B S F 3 lmanya dan oskova ve Pekin e tepki u l man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le, us ya ve Çin Halk Cum hu ri ye ti nin, B Gü ven lik on se yi nde Su ri ye ka ra rý ný ve to et me si ne tep ki gös ter di. n7 de roðlu: ýbrýs için gelinen nokta hayal kýrýklýðý uc Cum hur baþ ka ný Der viþ roð lu, ürk ta ra fý nýn ka rar lý ve ya pý cý tu tu mu na rað men ýb rýs ko nu sun da ge li nen nok ta nýn ha yal ký rýk lý ðý olduðunu söyledi.n8de srail polisinden kadýnlara da iþkence uda ha ön ce Fi lis tin li er kek le re uy gu la nan sý ký kon trol ler, a ma zan a yý nýn ilk gü nü a lan di a on trol ok ta sý nda bu de fa ka dýn Fi lis tin li le re uy gu lan maya baþlandý. n7 de PO FI ÜSD u10 ISS OBÜS Z PI u06

2 2 21 UZ 2012 CUS Â H Â Oruç günleri sayýlýdýr. Sizden biri hasta yahut yolcu olursa, tutamadýðý günler kadar baþka günlerde oruç tutar. Bakara Sû re si: 184 / Â yet-i e ri me e â li H D S Biriniz oruçlu bulunduðu gün çirkin sözler söylemesin, kaba davranýþlarda bulunmasýn. Þayet bir baþkasý kendine sataþýr ve sövmeye kalkarsa, Ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 448 / Ha dis-i Þe rif e â li uh bakýmýnýn yapýldýðý manevî iklimler Oruç, hakikî ve azametli bir þükrün anahtarýdýr amazan-ý Þerifteki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir þükrün anahtarýdýr. Çünkü, sair vakitlerde mecburiyet tahtýnda olmayan insanlarýn çoðu, hakikî açlýk hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kýymetini derk edemiyor... kin ci ük te a ma zan-ý ü ba re ðin sav mý, Ce nâb-ý Hakk ýn ni met - le ri nin þük rü ne bak tý ðý ci het le, çok hik met le rin den bir hik me ti þu dur ki: Bi rin ci Söz de de nil di ði gi bi, bir pa di þa hýn mut fa ðýn - dan bir tab la cý nýn ge tir di ði ta am lar bir fi yat is ter. ab la - cý ya bah þiþ ve ril di ði hal de, çok kýy met tar o lan o ni met le ri kýy met siz zan ne dip o nu in âm e de ni ta ný ma mak ni ha yet de re ce de bir be lâ het ol du ðu gi bi; Ce nâb-ý Hak, had siz en vâ-ý ni me ti ni nev-i be þe re ze min yü zün de neþ ret miþ, o na mu ka bil, o ni met le rin fi ya tý o la rak þü kür is ti yor. O ni met le rin zâ hi rî es ba bý ve as ha bý, tab la cý hük mün de dir - ler. O tab la cý la ra bir fi yat ve ri yo ruz, on la ra min net tar o - lu yo ruz. Hat tâ, müs te hak ol ma dýk la rý pek çok faz la hür - met ve te þek kü rü e di yo ruz. Hal bu ki, ün im-i Ha ki kî, o es bab dan had siz de re ce de, o ni met va sý ta sýy la þük re lâ - yýk týr. þ te O' na te þek kür et mek; o ni met le ri doð ru dan doð ru ya O'n dan bil mek, o ni met le rin kýy me ti ni tak dir et mek ve o ni met le re ken di ih ti ya cý ný his set mek le o lur. þ te, a ma zan-ý Þe rif te ki o ruç, ha ki kî ve hâ lis, a za met li ve u mu mî bir þük rün a nah ta rý dýr. Çün kü, sa ir va kit ler de mec bu ri yet tah týn da ol ma yan in san la rýn ço ðu, ha ki kî aç - lýk his set me dik le ri za man, çok ni met le rin kýy me ti ni derk e de mi yor. u ru bir par ça ek mek, tok o lan a dam la ra, hu - su san zen gin ol sa, on da ki de re ce-i ni met an la þýl mý yor. Hal bu ki, if tar vak tin de, o ku ru ek mek, bir mü mi nin na - za rýn da çok kýy met tar bir ni met-i lâ hi ye ol du ðu na kuv - ve-i zâ i ka sý þe ha det e der. Pa di þah tan tâ en fu ka ra ya ka - dar her kes, a ma zan-ý Þe rif te o ni met le rin kýy met le ri ni an la mak la bir þükr-ü mâ ne vî ye maz har o lur. Hem gün düz de ki ye mek ten mem nû i ye ti ci he tiy le, O ni met ler be nim mül küm de ðil. Ben bun la rýn te nâ vü lün - de hür de ði lim. De mek baþ ka sý nýn ma lý dýr ve in â mý dýr; O' nun em ri ni bek li yo rum di ye, ni me ti ni met bi lir, bir þükr-ü mâ ne vî e der. þ te, bu su ret le o ruç çok ci het ler le ha ki kî va zi fe-i in sa - ni ye o lan þük rün a nah ta rý hük mü ne ge çer. ek tu bat, s. 676 Bir ne vî uz let, ri ya zet, mü ca he de an tren - man la rý o lan o ku ma prog ra mýn dan son - ra bel ki de tam bir ri ya zet, nef si ter bi ye, þey tan ve kö tü ar zu lar dan u zak kal ma mü ca de - le si nin ve ril di ði mü ba rek a ma zan a yý na u laþ - mýþ bu lun mak ta yýz. o nu ya geç me den ev vel, o ku ma prog ra mý mýz - da ki bir kaç bil gi no tu nu siz ler le pay laþ mak is ti yo - rum. O ku ma prog ra mýn da e le a lý nan ko nu lar, her se vi ye ye, her ya þa fark lý bir do ku nuþ ger çek leþ ti ri - yor. Siz bir ders o ku du ðu nu zu dü þü nü yor su nuz, an cak o o ku nan ay ný ders her din le yen ku la ða fark lý u la þý yor, fark lý bir ya ra yý te da vi e di yor. O ku ma prog ra mýn dan son ra ger çek leþ tir di ði - miz an ket uy gu la ma mý za yan sý yan bir kaç no tu siz ler le pay laþ mak is ti yo rum. lk de fa ka týl dý ðým bu prog ram da din le ye bil di - ðim ka da rýy la fel se fe, mad de pe rest lik, ta bi at pe res - lik gi bi ko nu lar da ka fam da ki bir çok so ru nun ce - vap la rý ný bul dum. a týl dý ðým o ku ma prog ra mý, ha ya tým da te set - tür nok ta sýn da ha ta la rý mýn ol du ðu þu u ru nu u yan - dýr dý. Ve ba þör tü sü kul lan ma ma rað men, pan to - lon giy me nin uy gun ol ma dý ðý ný fark et tim. y rý ca i sa le-i ur ko nu sun da da ha dü zen li o ku mak ve eb ced he sa býy la il gi li a raþ týr ma lar yap mam ge rek - ti ði ni an la dým. O ku ma prog ra mý mýn en çok sev di ðim ya ný, kal bim de ki bir çok kö tü dü þün ce le ri yok et me si dir. Ö zel lik le i çim de ki ýrk çý lýk duy gu su i le or ta ya çý kan so ru la ra ma kul ve man týk lý ce vap lar bul mam dýr. y rý ca ur ân-ý e rim i da ha i yi öð ren me me ve si - le ol ma sý dýr. Bu o ku ma prog ra mý be nim a dý ma, nef si mi ve e na ni ye ti mi kon trol al tý na al mam a dý na müt hiþ bir þey ol du. ma kork tu ðum nok ta, bu ruh ha li ni u - zun sü re de vam et ti re me mek tir. O ku ma prog ra mý mý zýn i çin de ya þa dý ðý mýz bir - kaç te va fu ku da be lirt mek te fay da var. Ön ce e vin de o ku ma prog ra mý ya pý lan ar ka da þý - mý zýn ba ba sý bir kar de þi mi zin rü ya sý na gi ri yor ve e vin de te miz lik ya par ken gö rü lü yor. Bu ra dan da an lý yo ruz ki, o ku ma prog ra mý mýz, ic râ e dil di ði yer ler de bi rer ma ne vî te miz lik ya pý yor. ýl lar ön ce ve fat et miþ o lan ba ba i çin bu rü ya, prog ram la rýn ma ne vî et ki si nin ve fat et miþ o lan geç miþ le re de bi - rer rah met ol du ðu nu gös te ri yor. kin di din len me sa a tin de kal dý ðý mýz yay la da ge zin ti ye çý kan i ki kar de þi miz bir ki raz bah çe - si nin ke na rýn dan ge çi yor lar. Ve iç le rin den bi - raz ki raz sa tar lar mý a ca ba di ye ge çi ri yor lar. O sý ra da bah çe sa hi bi Hav va ha ným, kýz la rý ya ný - na ça ðý ra rak, Siz ler kim ler si niz, bu ra lar da ne ya pý yor su nuz? di ye so ru yor. ýz lar, ur a le be le ri ol duk la rý ný ve o ku ma prog ra mý na gel dik le ri ni söy lü yor lar. O sý ra da ha - ný me fen di göz yaþ la rý i çe ri sin de, beþ da ki ka ön ce e - amazan ayý insaný gerçek insan kalitesine yükseltecek olan istidatlarýn, lâtifelerin, duygu ve hislerin; daha özetle ruh bakýmýnýn yapýldýðý özel bir aydýr. þiy le be ra ber yap mýþ ol duk la rý du â yý söy lü yor. ap týk la rý du â, a ab bi! Þu bah çe mi zin ki raz la - rýn dan ur a le be le ri na sip len sin þek lin de dir. Ve siz ler ge li yor su nuz. i ne bir baþ ka te va fuk da, bi zim er sin in bir yay la sýn da ol du ðu mu zu bil me yen er sin mer kez - de ta ti le ge len bir kar de þi miz te le fon a çý yor. a þa - dý ðý bir ha di se yi an la tý yor. O lay þöy le dir: Bir i ki gün ön ce, yaz lý ðýn bal ko nun da Sü nû hat i sâ le si ni o kur ken, yak la þýk i ki sa at ka dar bir kuþ ge lip, i sâ - le nin ya ný ba þýn da hiç kaç ma dan dur du. Ben de bu il ginç o la yý, si ze an lat mak is te dim. O sý ra da i se biz ay ný þe hir de o ku ma prog ra mýn - da i dik. Ve o ku du ðu muz ki tap da Sü nû hat i sâ le si i di. Bun la rý ken di si ne söy le yin ce, ar ka da þý mýz, Süb ha nel lah. Bu kuþ ke sin lik le si zin o ku ma prog - ra mý nýz dan gel di. Hiç bir þey öy le si ne de ðil di ye - rek, hay ret ler i çe ri sin de te le fo nu ka pat tý. i ne ay ný ta rih ler de o yay la da bu lu nan ad ri ye b la mýz la kar þý laþ ma mýz da, ay rý bir te va fuk ör ne - ði i di. a le be le rin o nun tat lý di lin den i sa le-i ur soh be ti din le me le ri ve kalp gö zü a çýk ol du ðu na i - nan dý ðý mýz bu ab la mý zýn, her bi ri mi ze du â e der - ken, a de ta i çi miz de ki prob le mi teþ his e dip, o na uy gun du â et ti ði ne þa hit o lu yor duk. s lýn da bu ra da zik ret ti ði miz bir kaç ör nek, yüz ler den bir ka çý dýr. n la þý lý yor du ki, kim i - sa le-i ur la a lâ ka dar o lur sa, l lah (c.c) kâ i na tý o nun la a lâ ka lan dý rý yor du. Si zin ih ti yar ve þu u - ru nuz da hi lin de ol ma yan ha di se le ri, si ze ya þat - ma sý, Ce nâb-ý Hakk ýn ur a le be le ri i le ö zel bir a lâ ka sý nýn ne ti ce si dir. B BÞ VÎ ; Z I Bir ma ne vî ik lim o lan o ku ma prog ra mýn dan bir baþ ka ma ne vî ik lim o lan a ma zan a yý na u laþ týk. O ku ma prog ra mý mýz, bi zi, ar ka sýn dan ge len, ma ne vî fe yiz le rin bir de va mý ni te li ðin de o lan a - ma zan ik li mi ne tes lim et ti. Za ten a ma zan a yý, rý za-i lâ hi yi tah sil et me - yi, Sün net-i Se niy ye yi ya þa ma yý öð re ten bir e - ði tim a yý i di. ef sin ru bu bi yet dâ vâ la rýn dan vaz - geç ti ði, kul lu ðu nu an la dý ðý, sa da ka, o ruç ve na - maz la ben cil lik ten, cim ri lik ten, mer ha met siz lik ten kur tul du ðu mü ba rek bir ay dýr. y rý ca sab rýn, i ra de nin, se ba týn güç len di ði, ma - ne vî ka zan cý bol o lan a ma zan, ur ân ýn sa de ce dil de kal ma dý ðý, gö nül le re, a kýl la ra, ký sa ca ha ya týn her saf ha sý na sin di ði mü ba rek bir ik lim dir. Bu mü ba rek ay bü tün gü nah lar dan, nan kör lük - ler den, küs kün lük ler den, fe sat tan, zu lüm den ka çýl - dý ðý bir sý ðý nak týr. a ma zan, in sa nýn bü tün ek sik lik le ri ni ta mam la - mak i çin ve ri len bir fýr sat za ma ný dýr. Bir ay da ya pý lan bu ma ne vî prog ram sa ye sin de, in san ha ya tý nýn di ðer ay la rý, sa at le rin de de ur ân ve sün ne te gö re ya þa ma pren sip le ri ka za na bi le cek - tir. e ter ki bu ni yet ve i ra de i le bu ma ne vî a yýn fey zin den a za mî is ti fa de e de bi le lim. Zi ra a sýl gö re - vi miz, ha ya týn be lir li bir kýs mýn da kul luk gö rev le ri - ni ye ri ne ge tir mek ve ye tin mek de ðil dir. a ma zan da ki o ruç la cid dî bir ne fis ter bi ye si ve te miz li ði ya pý lýr. Gün lük ha ya týn ba sit, süf lî his le ri ye ri ne, Ben o ruç lu yum i fa de le ri ha kim o lur. a ma zan a yý bi ze ne ka zan dýr dý i se, bun la rýn ka - lý cý bir hal ve ah lâk o la rak ko run ma sý þart týr. Zi ra bu fýr sat bir da ha e le geç me ye bi lir. O ruç tu tan in san la rýn (o ru cun ö ne mi ni bil me - yen ler ha riç) cid dî sa býr, ne fis ve i ra de e ði ti min den geç tik le ri bir ger çek tir. Zi ra sa býr gü zel ah lâ kýn te - me li dir. n san o ruç la nef se a ðýr ge len þey le re sab - ret me yi, ni met le re þük ret me yi öð re nir. O ruç, in sa nýn i çin de ki mer ha met, þef kat duy gu - la rý ný a çý ða çý kar tan ve ru hî bir di sip lin ka zan dý ran ke ma lât a yý dýr. y rý ca, kim se le rin ol ma dý ðý yer de bi le, sa hip ol - du ðu nu zan net ti ði ni met le ri yi ye me me si gi bi bir dü þün ce, mev hum ru bu bi ye ti ni kýr dý ðý gi bi, her an hu zur-u lâ hî de ol du ðu nu ha týr la týp, tam bir kul - luk þu u ru ka zan dý rýr. O ruç i ba de ti nin sos yal ha ya tý da hi tan zim e den hik met le ri bu lu nur. Zi râ kin, ha set, kýs kanç lýk gi bi top lu mu hu - zur suz lu ða bo ðan o lum suz luk la rý ve süf lî his le ri or ta dan kal dýr mak ta en et - ki li lâ hî bir e mir dir. O ruç, as lýn da bir i ti dal li ha yat e ði ti mi - dir. ti dâl, sa de ce be de ni de ðil, ak lý, ru hu, i ra de yi, ka rak te ri, þu u ru il gi len di ren bir du ru mu i fa de e der. Zi ra nef sin if rat me - yil le re bir den ge ge tir me si i le ma ne vî ha - ya týn di ðer a yak la rý da den ge ye gi re cek tir. a ma zan nef se bir fren ol du ðu i çin kal bin ve ak lýn in ki þa fý na bir ze min o luþ - tur mak ta dýr. ba det i çin ya ra tý lan in sa nýn hik me te uy gun o la rak ya þa dý ðý bu ay da in sa nýn duy gu ve dü þün ce le ri in cel mek te ve ul vî leþ mek te dir. Hâ sý lý, a ma zan a yý in sa ný ger çek in san ka li te si ne yük sel te cek o lan is ti dat la rýn, lâ - ti fe le rin, duy gu ve his le rin; da ha ö zet le ruh ba ký mý nýn ya pýl dý ðý ö zel bir ay dýr.

3 HB 21 UZ 2012 CUS 3 a zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul el: (0212) (Sorumlu) ecep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) us ta fa DÖ Ü n ka ra em sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi eh met Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. el: ustafa GÖ (0212) S C Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: Spor di tö rü oordinatörü e cep Þ CI rol DO U 36 S C Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, el: esut ÇOB , Fax: C S C Ð: v ni a yýn o or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDB fen di Sok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem Z atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met U U Ge nel a yýn ü dü rü â zým GÜ Ç ÜZ yüp Sultan da ilk Cuma namazý coþkusu P G B Z (asm) mih man dar la rýn dan o lan y yüb el-n sa rî Haz - ret le ri nin kab ri nin bu lun du ðu yüp Sem ti ve Ca mi i, her yýl ol du ðu gi bi bu se ne de a ma zan a yý nýn ilk Cu ma gü nün de üs lü man la rýn a ký ný na uð ra - dý. a ma zan ýn ilk Cu ma sý ný bu mü ba rek me kân da kýl mak is te yen ler yüp Sul tan a koþ tu. On bir a yýn Sul ta ný a ma zan a yý nýn baþ lan gý cý nýn bu se ne Cu ma gü nü ne denk gel me siy le çif te se vinç ya þan dý. üs lü man lar af ve Hýrka-i Þerif izdihamý PGB FDZ VS ÜZ VS ' BII HI-I ÞF, FH' HI- ÞF C'D DUÂ Z ÇIDI. GH B SBU F H Hýr ka-i Þe rif Ca mi i nde bu lu nan ve öp rü lü a i le si ta ra fýn dan ku þak tan ku þa ða ak ta rý la rak bu gü ne u la þan Hz. u ham med in (asm) Vey sel a ra ni ye he di ye et ti ði Hýr ka-i Þe ri fi ve Sa kal-ý Þe ri fi nin bu lun du ðu e ma net ler, a ma zan a yý nýn ilk Cu ma gü nü zi ya re te a çýl dý. s tan bul Va li si Hü se yin v ni ut lu, s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný a dir op baþ ve s tan bul üf tü sü Prof. Dr. ah mi a ran i le bir lik te köp rü lü a i le si ya kýn la rý ve va tan daþ la rýn ka týl dý ðý tö ren, ur ân-ý e rim in o kun ma sýy la baþ la dý, du â lar la ve ko nuþ ma lar la de vam et ti. ö ren de ko nu þan s tan bul üf tü sü Prof. Dr. ah mi a ran, Hz. u ham med in (asm) s tan bul da i ki hýr ka sý bu lun du ðu nu, bun lar dan bi ri nin op ka pý Sa ra yý ü ze si nde ki Hýr ka-i Sa a det, di ðe ri nin de bu ra da ki Hýr ka-i Þe rif ol du ðu nu an lat tý. Hýr ka-i Þe rif in, Hz. u ham mad in (asm) Vey sel a ra ni ye gön der di ði hýr ka ol du ðu nu an la tan a ran, fen di mi zin va si ye ti ü ze ri ne hýr ka nýn, Hz. Ö mer ve Hz. li ta ra fýn dan e men e Hz. Ve is e gön de ril di ði ni söy le di. e men li a i le nin, 1. h met nin dâ ve tiy le s tan bul a gel di ði ni i fa de e den a ran, hýr ka ya zi ya ret çi le rin art ma sýy la bir lik te b dül me cid ta ra fýn dan Hýr ka-i Þe rif Ca mii ya pý la rak bu ra ya yer leþ ti ril di ði ni an lat tý. s tan bul / a a mað fi ret, rah met ve be re ket kay na ðý o lan bu a yý, Cu ma na ma zý i le bir bay - ram se vin ci i çin de kar þý la dý. Her yaþ tan bin ler ce in san s tan bul un en ö - nem li ma ne vî mer kez le rin den o lan yüb Sul tan a ge le rek bu ra da if tar la rý - ný a çýp, te ra vih na maz la rý ný kýl dýk tan son ra sa hur la rý ný ya pý yor lar. Hu zur ve sü ku ne tin ha kim ol du ðu bir at mos fer de yap týk la rý i ba det ve duâa lar la bin ay dan ha yýr lý o lan a ma zan a yý ný ih ya e di yor lar. s tan bul / rhan kkaya Hýrka-i Þerif'in ilk ziyaretçileri stanbul Valisi utlu ve Belediye Baþkaný opbaþ oldu. FO OÐ F: CH Z Ç U I, zi ya ret çi le re þu u ya rý lar da bu lun du: Ba zen öl çü yü, say gý yý o ka dar a bar tý yor ve i le ri gö tü rü yo ruz ki, o nun i çe ri sin de o l lah rý za sý i çin ya pý lan dav ra nýþ, bir bi ri mi zi ez me ye doð ru gi di yor. Hýr ka-i Þe rif te, Pey gam ber fen di miz in (asm) ha tý ra sý ný zi ya ret et ti ði mi zi, ken di si ni zi ya ret et me di ði mi zi bil me li yiz. n - sa na say gý ya ö nem ve rip, say gý gös te re lim. l lah rý za sý i çin ya pý yor sak, se vap ka za ný rýz. D G C S D Z V S a ra ni nin 59. ku þak tan to ru nu Ba rýþ Sa mir, Hz. u ham med in (asm) va si ye ti i le Vey sel a - ra ni ye he di ye e di len Hýr ka-i Þe rif in, yak la þýk 1400 yýl dýr a i le si ta ra fýn dan nasýl ko run du ðu nu an lat tý. öp rü lü i le si nden Gü lay öp rü lü, kut sal e ma net le re hiz met et mek ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. i le nin tem sil ci si li Fý rat da Hýr ka-i Þe rif in ni te lik le ri ni an la ta rak ta þý dý ðý an la mýn kýy me ti ne i - þa ret et ti. o nuþ ma la rýn ar dýn dan zi ya re te a çý lan Hýr ka-i Þe rif, a ma zan a yý bo yun ca sa at dan i - kin di na ma zý son ra sý na ka dar zi ya ret e di le bi le cek. Hýr ka-i Þe rif, a dir Ge ce si nde sa hu ra ka dar gö rü le - bi le cek. Hz. u ham med in hýr ka sý, Sa ka lý Þe rif-i, Vey sel a ra ni nin tak ke si ve ku þa ðý nýn bu lun du ðu ca mi ye, va tan daþ lar yo ðun il gi gös te rir ken, ba zý va tan daþ lar da duy gu sal an lar ya þa dý. Z V Hic rî: 2 amazan 1433 u mî: 8 emmuz 1428 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý ir ti ni as ya.com.tr CHP ve a ma lizm ý lýç da roð lu bir ta raf tan ye ni CHP den söz e dip di ðer ta raf tan par ti de pu su da bek le yen es ki sta tü ko mu ha fýz la rý ný tes kin e dip on la ra fýr sat ver me me mü lâ ha za sýy la mý bil mi yo ruz a ik lik ve ta türk çü lük ten ta viz ver me yiz, 6 ok tar tý þýl maz, par ti nin i de o lo ji si ni tar týþ ma ya hiç ge rek yok di ye dur sun; son dö nem de tek rar a çý lan Pan do ra nýn ku tu sun dan çý kan lar ya yýl ma ya de vam e di yor. a vuz Bü lend Ba ki ler in ta rih li ür ki ye ga ze te sin de yaz dýk la rý, bu nun ör nek le rin den: CHP ken di la ik lik an la yý þý na uy ma dý ðý i çin s la mi ye ti de ðiþ tir me ye baþ la dý yý lýn da Dev let at ba a sýn da bas týr dý ðý, 1950 yý lý na ka dar li se le ri miz de o kut tu ðu 4 cilt lik ta rih ki ta bý nýn say fa la rý a ra sýn da ur an ý Hz. Pey gam be rin e se ri o la rak gös ter di: u ham met ken di nin bul du ðu ve doð ru ol du ðu na i nan dý ðý bir di ne, va tan daþ la rý ný da vet et ti, u ham met in koy du ðu e sas la rýn top lu ol du ðu ki ta ba ur an de nir. O rap la rýn pek fe na ve ýs la ha muh taç ta raf la rý ný gi der mek i çin lü zum ve ih ti ya ca gö re hü küm ler ko yu yor du gi bi saç ma lýk lar, CHP ta rih ki tap la rýn da in kâr na ra la rý a tý yor du. dir ne CHP mil let ve ki li Þe ref y kut 1936 yý lýn da s tan bul da u al lim h met Ha lit i ta be vin de bas týr dý ðý a ma lizm i sim li ki ta býn 3. say fa sýn da di yor du ki: a ma lizm yal nýz ya þa mak di ni ni a þý la yan ve bü tün pren sip le ri ni e ko no mik te mel ler ü ze ri ne ku ran bir din dir. CHP s lâ mýn men tü sü ne, ya ni i ma nýn 6 þartýna ürk ün ye ni men tü sü nü ra de-i il li ye at ba a sýn da bas tý ra rak da ðýt mýþ tý. ürk ün ye ni men tü sün de de ni li yor du ki: Va ta ný mý zý yok tan var e den us ta fa e mal e, o nun or du la rý na, o nun l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý ka nun la rý na, öl dük ten son ra di ril me ye ce ði mi ze, a hi ret gü nü nün ol ma dý ðý na, i yi lik ve kö tü lü ðün in san lar dan gel di ði ne ve ta türk ün an rý nýn en sev gi li ku lu ol du ðu na i na ný rým! «««CHP nin mil let le ba rýþ ma sý i çin... CHP de ý lýç da roð lu e ki bi nin be yin ta ký mýn dan, sos yo log Prof. Dr. Sen cer ya ta, Va tan da þýn CHP yi di nî de ðer ve ön ce lik le ri ne kar þýy mýþ gi bi gör me me si ni ke sin lik le sað la ma lý yýz di yor. Bu nun en ö nem li þart la rýn dan bi ri, yu ka rý da ki pa saj lar da ba zý ör nek le ri ve ri len mi ra sýn ke sin bir ka rar ve dil le red di ni so nuç ve re cek sa mi mî bir ö ze leþ ti ri. a ni Sa id ur sî nin, yak la þýk 70 yýl ön ce dö ne min par ti Ge nel Sek re te ri Hil mi U ran a yaz dý ðý mek tup ta ki n ký lâp ku sur la rý ný, on la rý ya pan üçbeþ ki þi ye ve rip o yük ten kur tu lun ve mil let le ba rý þýn tav si ye si nin ye ri ne ge ti ril me si se çi min den son ra o dö ne min Ge nel Sek re te ri a sým Gü lek in i fa de et ti ði r týk dev le tin par ti si ol mak tan çý kýp hal kýn par ti si ha li ne gel mek zo run da yýz tes bi ti de ay ný ger çe ði di le ge ti ri yor. CHP bu nu ba þar ma lý ki, mil let le a ra sýn da bi ri ken buz la rý e ri te bil sin. «««Hiç ta ný mý yor, a ma se vi yor lar! n ka ra Ü ni ver si te si ði tim Bi lim le ri ns ti tü sü l köð re tim öð ren ci le rin de ta türk al gý sý ko nu lu bir a raþ týr ma yap mýþ. So nuç la rý ný yo rum la ma i þi ni de CHP li ur Ser ter üst len miþ. il li yet te e lih þýk ýn ak tar dý ðý na gö re: Ser ter, ta türk e gü ven le ri nin çok yük sek dü zey de ol du ðu nu söy le di ði öð ren ci le rin ta türk ya þa say dý dün ya çok da ha gü zel bir yer o lur du ve biz de o nun yo lun dan i ler ler dik di yor lar mýþ. þýk bu ik ti dar dö ne min de ders ki tap la rýn da ta türk ü an la tan bö lüm le rin a zal týl dý ðý ný id di a e dip bu na rað men bu so nu cun çýk ma sý ný þa þýr tý cý bu lurken, Ser ter, Öð ren ci ler ta türk ü se vi yor, a ma o nu hiç ta ný mý yor lar di yor ( ). Pe ki, hiç ta ný ma dan sev me nin, ak lî, man tý kî ve bi lim sel bir i za hý ný ya pa bi li yor mu Ser ter? Ve a þa say dý o nun yo lun da gi der dik sö zün de ki an lam, ter sin den a dem ar týk ya þa mý yor, o hal de o nun yo luy la i þi miz o la maz gi bi bir me sa jý ih ti va et me si yanýnda, Hiç bir güç ta türk ü öð ren ci le rin zih nin den si le mez þek lin de ki çok id di a lý hük mü de nak zet mi yor mu?

4 4 21 ÜÜ S UZ 2012 CUS Cen ne tin a pý la rý ser gi si a çýl dý U S CO U Dün ya i ma rî nýt la rý lis te sin de yer a - lan Div ri ði U lu Ca mii ve Þi fa ha ne si nin fo toð raf la rýn dan o lu þan Cen ne tin a pý la rý ad lý ser gi, Si vas ta sa nat se ver - ler le bu luþ tu. Si vas Va li si li o lat, ta türk on gre ve t nog raf ya ü ze si nde ki a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ ma da, Cen ne tin a pý la rý ad lý ça lýþ ma nýn, Div ri ði U lu Ca mi i nin ta ri hi ne, geç mi þi ne ve kül tü rel ya pý sý na uy gun bir ser gi ol du ðu nu be lirt ti. Ser gi nin ha zýr lan ma sýn da e me ði ge - çen le re te þek kür e den o lat, Div ri ði U lu Ca mii ve Þi fa - ha ne si nin ta ný tý mýy la il gi li U S CO-Si vas Bu luþ ma sý di ye gü zel bir prog ra mý mýz ol du. Çok da il gi gör dü. Hâ lâ da o lum lu tep ki le ri ge li yor. Ö zel lik le Div ri ði U lu Ca mii ve Þi fa ha ne si ö ne çý ký yor. Div ri ði ye gi de me yen le re, gör - mek is te yen le re, me rak e den le re he men bu yu run de - me im kâ ný mýz ol du di ye ko nuþ tu. Si vas ü ze ü - dü rü y þe gül Ca nan Or tak çý da ser gi nin Div ri ði i çin ne ya pa bi li rim, na sýl da ha i yi ta ný ta bi li rim? dü þün ce - siy le Div ri ði li ük sek i mar Ha san Bas ri Ha mu lu ta - ra fýn dan ta sar lan dý ðý ný, fo toð raf çe kim le ri nin i se mi - mar Ce mal m den in ta ra fýn dan ya pýl dý ðý ný söy le di. Or tak çý, n ka ra ve s tan bul baþ ta ol mak ü ze re Fran - sa, Bre zil ya ve ba zý v ru pa ül ke le rin de de sa nat se ver - ler le bu lu þan fo toð raf la rýn, bun dan son ra ta türk on gre ve t nog raf ya ü ze si nde ka lý cý o la rak ser gi - le ne ce ði ni bil dir di. Si vas / a a þit me en gel li le re i þa ret di liy le va az S l üf tü sü li a raþ lý gil, a ma zan a yý bo - yun ca 7 ca mi de i þit me en gel li ler i çin i þa ret di liy le va az ve hut be le rin ter cü me e dil di ði ni a çýk la dý. Bu sa ye de Cu ma hut be le ri ve va az la rý din le ye me me prob lem le ri ni or ta - dan kal dýr dýk la rý ný vur gu la dý. þit me en gel li le rin da ha ön ce ca mi ler de Cu ma na maz la rýn da hut be ve va az la rý din le ye me di ði ni ak ta ran a raþ lý gil, Bu in san la rý mýz sa - de ce na maz la rý ný ký lýp gi di yor lar dý. Baþ la tý lan uy gu la - may la i þit me en gel li va tan daþ lar da ar týk va az ve hut be yi an la ya bi le cek. Hal di li i le ken di le ri ni i fa de et me ye ça lý þan va tan daþ la rý mý zýn di ni bil gi le ri ne kat ký da sað la mak a ma - cýy la baþ la tý lan uy gu la ma nýn da ha da ge liþ ti ril me si i çin gay ret gös te re ce ðiz di ye ko nuþ tu. üf tü li a raþ lý gil, a ma zan a yý bo yun ca ha zýr la nan ir þad prog ram la rý kap - sa mýn da müf tü, müf tü yar dým cý la rý i le bir lik te bü tün il - çe le ri do la þa rak, i lin ha ri cin de ger çek leþ ti ri len fa a li yet le ri ye rin de tesbit e de ce ði ni an lat tý. Ve ri len hiz met le rin se vi - ye si nin da ha da yük sel til me si ni sað la mak a ma cýy la ge nel bir ta ra ma ya pý la cak. Bu yýl ki te ma sý se lâm o lan a ma - zan a yýn da bir lik ve be ra ber lik i çe ri sin de de ði þik fa a li yet - ler ic ra e di le cek. ay se ri / ci han 18 en gel li ye da ha te ker lek li san dal ye Ü O mu ri lik Felç li le ri Der ne ði nin ür ki ye ge ne - lin de yü rüt tü ðü Plas tik a pak op la ma am pan ya sý kap sa mýn da, 18 en gel li da ha te ker lek li san dal ye ye ka - vuþ tu. Der nek ten ya pý lan a çýk la ma da, or to pe dik en - gel li le rin ha yat ka li te si ni yük selt mek a ma cýy la sos yal so rum lu luk ha re ke ti ha li ne dö nü þen kam pan ya nýn, fark lý ku rum ve ku ru luþ lar ta ra fýn dan des tek len di ði be lir til di. am pan ya çer çe ve sin de der ne ðin ge nel mer ke zin de dü zen le nen tö ren le 3 a kü lü te ker lek li, 6 ö - zel ü re tim ma nu el ve 9 ma nu el te ker lek li san dal ye nin sa hip le ri ne tes lim e dil di ði kay de di len a çýk la ma da, te ker - lek li san dal ye ye ka vuþ ma yý bek le yen 3 bin 500 en gel li nin bu lun du ðu bil di ril di. s tan bul / a a B D G Ç S ÇI IÞ I Va kýf lar Ge nel ü dür lü ðü nün ka ra rýy la ge çen yýl ur ban Bay ra mý na ma zý nýn ký lýn ma sýy la i ba de te a çý lan, mül ki ye ti Or han Ga zi Vak fý - na a it o lan ya pý nýn in þa ta ri hi ke sin o la rak bi lin mi yor. Bi zans kay nak la rýn da a dý na ilk kez 787 de rast la nan e se rin, yý lýn da þeh rin Or han Ga zi ta ra fýn dan fet he dil me si nin ar dýn dan vak fe di le rek ca mi ye dö nüþ tü rül dü ðü bi li ni yor. 681 yýl ön ce ca mi ye çev ri len ve 1920 li yýl lar dan be ri i ba de te ka pa lý o lan ya sof ya Ca mi i nde Va kýf lar Ge nel ü dür lü ðü ve z nik ay ma kam lý ðý nca 2007 yý lýn da res to ras yon ça lýþ ma - la rý baþ la týl dý. Ça tý sý ka pa tý lýp mi na re si ye ni den ya pý lan, i ba de te ha zýr ha le ge ti ri len ca mi de, ge çen yýl ur ban Bay ra mý ndan bu ya na i ba det ya pý lý yor. FOOÐF: SII CD VH HCI Z SOF C D 91, V S Z V S D BU U SÜ - H C D S 112 I D SO VH Z I I I DI. VIF Ge nel ü dür lü ðü nün ka ra rýy la ge çen yýl ur ban Bay ra mý nda i ba de te a çý lan z nik te ki ya - sof ya Ca mi i nde (Or han Ca mi i) yak la þýk 91 yýl a ra dan son ra ilk te ra vih na ma zý ký lýn dý. Or han Ga zi nin, z - nik i 1331 yý lýn da fet het me sin den son ra ca mi ye çev ri - len ya sof ya da ki te ra vih na ma zý na yö re sa kin le ri bü - yük il gi gös ter di. a di lat ça lýþ ma la rý 2007 yý lýn da baþ yý lýn da i ba de te a çý lan Sü ley man Han Ca mi i nde, 112 yýl a ra dan son ra ilk te ra vih na ma zý ký lýn dý. la yan ve 6 a sým 2011 de ur ban Bay ra mý na ma zýn - da i ba de te a çý lan ta ri hî i ba det ha ne, 91 yýl a ra dan son ra ký lý nan ilk te ra vih na ma zýn da ta ma men dol du. 100 ü ka dýn ol mak ü ze re 300 ü aþ kýn va tan daþ, ta ri hî i ba det - ha ne yi dol dur du. Ba zý va tan daþ lar, ca mi i çin de yer kal ma dý ðý i çin te ra vih na ma zý ný av lu da kýl dý. Ca mi i - ma mý ah mut Þa hin, te ra vih na ma zý ön ce si ur ân-ý e rim o ku du. z nik üf tü sü Ve li Veh bi Bar dak çý, ta - ri hi i ba det ha ne nin dol du ðu nu vur gu la ya rak, n þal lah bu, a ma zan a yý bo yun ca de vam e der. ur ban Bay ra - mý nda ya sof ya Ca mi i nde ilk na ma zý kýl mak bü yük bir zevk ti. Bu ak þam da ay ný zev ki duy duk. n þal lah ta - di lat ta ma men so na er di ðin de ca mi miz da ha i yi hiz - met ve re cek di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han V S Z V S D C Ö D Van a le si nin zir ve sin de bu lu nan ve ya pý lan res to ras yo nun ar dýn dan 2010 yý lýn da i ba de te a çý lan Sü ley man Han Ca mi i nde, 112 yýl a ra dan son ra ilk te ra vih na ma zý ký lýn dý. U rar tu ral lý ðý na baþ þe hir lik ya pan Van a le si nin zir ve sin de, a nu - nî Sul tan Sü ley man a dý na in þa e di len, ül tür ve u rizm Ba kan lý ðý nýn yap tý ðý res to - ras yon ça lýþ ma sý nýn ar dýn dan 2010 yý lýn da i ba de te a çý lan Sü ley man Han Ca mi i, 112 yýl a ra dan son ra ilk te ra vih na ma zý na ev sa hip li ði yap tý. Va li ü nir a ra loð lu, þe hir - de ki ilk fe tih ca mi si o lan Sü ley man Han Ca mi i nde 112 yýl a ra dan son ra ilk kez te ra - vih na ma zý ký lýn dý ðý ný be lirt ti. Ge çen yýl 97 yýl a ra dan son ra es ki Van þeh rin de ki Hüs - rev pa þa Ca mi i nde te ra vih ký lýn ma ya baþ la dý ðý ný, an cak ca mi nin dep rem de ha sar gör me si dolayýsýyla o na rý ma a lýn dý ðý ný vur gu la yan a ra loð lu, Hüs rev pa þa ve a ya - çe le bi ca mi le ri dep rem den kýs men za rar gör dü. O ca mi ler de ta di lat iþ le ri ya pý la cak. n ký sa za man da o ca mi le ri miz de o na rý la rak i ba de te a çý la cak de di. Van / a a Bin 296 ca mi de Sa kal-ý Þe rif zi ya re ti Z a yýn da ür ki ye ge - ne lin de bin 14 ca mi de ha tim le te ra vih na ma zý ký lý na cak, bin 296 ca mi de i se Sa kal-ý Þe rif zi ya - re ti ya pý la bi le cek. Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, a ma zan a yýn da ür ki ye ge ne lin de bin 14 ca mi de ha tim - le te ra vih na ma zý ký lý na cak. 30 bin 163 ca mi de mu ka be le o ku - na cak. l ve il çe ler de ki bin 406 ca mi de i ti kâ fa i zin ve ri le cek. a - dir Ge ce sin de sa ba ha ka dar bin 136 ca mi a çýk bu lun du ru la cak. op lam ka pa si te si 5 bin 235 o - lan 45 a det mo bil mes cit hiz met ve re cek. Bin 296 ca mi de Sa kal-ý Þe rif zi ya re ti ya pý la bi le cek. ür - ki ye ge ne lin de 26 bin 502 din gö rev li si ken di ca mi in de va az e - de cek. Ö te yan dan Di ya net þ le - ri Baþ ka ný eh met Gör mez, a ma zan ön ce sin de gö rev li si ol - ma yan ca mi bý rak ma mak i çin yak la þýk 9 bin gö rev li, 500 va iz a - ta ma sý ya pýl dý ðý ný, boþ o lan 30 il - çe ye ye ni müf tü a tan dý ðý ný a çýk - la mýþ tý. n ka ra / a a ar þý ya ka ya ye ni ca mi Z ar þý ya ka il çe sin de ya - pý lan u nus m re Ca mi i, a - ma zan a yý ön ce si tö ren le i ba - de te a çýl dý. Zü bey de Ha ným a hal le si nde ki 600 ki þi ka pa - si te li ca mi nin a çý lý þý na ur ân o ku na rak baþ lan dý. l çe üf - tü sü Ham di Gev her, ca mi le - rin sa de ce i ba det ye ri ol ma dý - ðý ný, ay ný za man da o kul gi bi e ði tim a maç lý hiz met ver di ði ni be lirt ti. z mir / ci han B U C SOD SÐ 1. e ka ni ðin ci sim le rin ha re ket le ri ni in ce le yen ko lu. - Cin si yet hüc re le ri dý þýn da, vü cut hüc re le ri nin tamamý. 2. i to lo ji ye gö re uç ma yý ba þa ran ilk in san. - l man gü mü þü. 3. e kin ol ma yan, teh li ke si bu lu nan. - uð la'da bir il çe. 4. Fars ça da su. - De niz kuv vet le rin de ge ne ra le denk rüt be. 5. Bi lim, fen ko nu - la rýy la si ya sal, e ko no mik ve top lum sal ko nu la rý a çýk la yý cý ve ya yo - rum la yý cý ni te li ði o lan ga ze te ve ya der gi ya zý sý. - u na nis tan'ýn baþ þehri. 6. yak di re me. - þikâr, apaçýk. 7. a ya par ça sý. - ül - tür, hars. - s tan bul op lu a þý ma nýn ký sa sý. 8. a hýl la ka rý þýk sa - man. 9. Dil ve kül tür yö nün den bü yük bir tür deþ lik gös te ren, bir - çok boy dan o lu þan, ya pý sýn da ki a i le ler a ra sýn da top lum, e ko no mi, din, kan ve ya ev li lik bað la rý bu lu nan gö çe be ve ya yer le þik ni te lik - te ki top lu luk, amazan ayýnýn ilk gecesi mahalle mahalle gezen amazan davulcularý vatandaþlarý sahura kaldýrdý. aniler eþliðinde eski bir kültürü canlandýran davulculara ilgi büyüktü. Balkon ve pencerelere çýkan mahalleliler davulcularý seyretti. FOOÐF: DÜÜ BUCI CVBI S D D H B F C C D S Ç D Z U C V U U S V S U S U U oy mak. - - rap ça da su. 10. J a p o n l a r a mah sus kar ný bý çak la de þe - rek in ti har et - me yön te mi. - Sýk göz lü að SBU D ilk me sa i le ri ni ya pan a ma zan da vul cu la rý, ma ni ler eþ li - ðin de va tan daþ la rý sa hu ra kal dýr dý. Sa hu run sim ge si da vul cu lar, a ma zan a yý nýn ilk gü nün de im sak ön ce si þeh rin bir çok il çe sin de ma hal le ma hal le do la þa rak, o ruç tut mak is te yen va tan daþ la rý u yan dýr ma ya ça lýþ tý. Ga zi os - man pa þa da gö rev li da vul cu Ü mit urt (35), yak la þýk 13 yýl dýr a ma zan - lar da da vul çal dý ðý ný be lir te rek, va tan daþ la rý ma ni eþ li ðin de sa hu ra kal dýr - ma nýn mut lu luk ve ri ci ol du ðu nu söy le di. s tan bul / a a 1 a ma zan da vul cu la rý ilk tok ma ðý vur du Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U I D Þ ÐI 1. it rog li se rin le ya pý lan pat la yý cý mad de. - Bed du â. 2. Ja pon çi çek dü zen le me sa na tý. - (ersi) emek. 3. Bir kim se yi öv mek i çin ya zýl mýþ þi ir. - n ce, sýk bir tür yün. 4. Ü ze rin de vak fe du ru lan ek ke ya kýn la rýn da ki dað. - o la, fa sý la. 5. I þýk þid de ti bi ri mi, kan de la. - a fes bi çi min de, tel ya da gö ze nek li me tal den ya pýl mýþ, ka ba pis lik le ri a yýr ma ya ya - ra yan süz geç. 6. Bir þart e ki. - e sin, þüp he siz. 7. an ta ný sim ge le yen harf ler. - Han gi ki þi ma na lý so ru. 8. er ka bu ðu nun i çin de ya da ka týn da - ki bü yük de rin lik te bu lun du ðu dü þü nü len ba zik, yo ðun ka yaç lar ve mag ma lar. - Bir er kek a dý. 9. Be lir le nen yer, son çiz gi, sý nýr. - Ver me, ö de - me. 10. O mur ga i çin de bu lu nan ka nal bo yun ca u za nan, boz mad de ve ak mad de den o lu þan si nir do ku su, mur da ri lik. 11- lâ hî rah met ten mah rum o luþ. - Gam (I I) di zi sin de si i le re a ra sýn da ki ses. 12. BD'de bir e ya let.

5 Gü nah la rýn vah þî þek li Gü na ha sevk e den un sur lar i çe ri de ki ve dý þa rý da ki un sur lar o la rak i ki a na ký sým da top la nýr. çe ri de ki un sur, in sa nýn ya pý sýn da ki me yil ve ar zu la rý dýr. Dý þa rý da ki un sur i se dý þa rý dan et ki le yen â mil ler dir. e yil ve ar zu lar ne fis kay nak lý dýr. ef sin bu ar zu la rý meþ rû da i re de kal ma yýp gayr-ý meþ rû da i re ye sevk et ti ðin de gü nah baþ lý yor. ûl-i e mel di ye bil di ði miz, hiç öl me ye cek miþ gi bi ha ya tý ný da i mî ve ken di ni de ba þý boþ bil me ar zu su ne fis ten kay nak la nan bir gü nah þek li dir. Dün ya ha ya týn da ki ve dý þa rý da ki ca zi be ler ve hu su san þey tan, in sa ný gü na ha sevk e den dý þa rý da ki un sur lar dýr. n san, ken di si ni gü na ha gö tü re bi le cek ba zý hay va nî ve be hi mî ar zu la ra sa hip tir. Bun lar ya ra tý lýþ tan ge len fýt rî ar zu lar dýr. Bu ar zu la rýn biz zat ken di si gü nah ö zel li ði ta þý maz. e se lâ cin sel lik ve ya þeh vet, nötr dür. or mal se vi ye sin de ol ma sý ge re ken bir duy gu dur. ma had di ni a þar sa gü na ha gö tü rür. Öz gür lük a dý na bu duy gu la rý ný kul la na rak re za let nok ta sý na ge len ler a cý na cak hâ le gel miþ ler dir. Gü nah ken di si i le be ra ber suç lu luk duy gu su nu da ge ti rir. Bu nun i çin in sa nýn doð ru yu yan lý þý bil me si ge re kir. Doð ru yu bi len, yan lýþ yap tý ðýn da suç lu ol du ðu nu bi lir. þ le nen her bir suç ve gü nah kal bi ne ve ru hu na de rin ya ra lar a çar. ü çük zan ne di le rek ö nem sen me yen gü nah lar tek rar i le a lýþ kan lýk hâ li ne ge ti ri lir se, ru hî sý kýn tý la ra se bep o lur. þ le nen gü na hýn, ya pý lan ha ta nýn aç tý ðý kal bî ve ru hî ra hat sýz lýk lar i le in san, â le me ve eþ ya ya ba ký þý ný da tah rip e der. þ le di ði su çun baþ ka sý ta ra fýn dan bi lin me si, ken di si ni fev ka lâ de ra hat sýz e der. Bu hâl de ki bi ri ne, ha ta lý va zi ye ti ni gö ren ve bi len me la i ke ve ru hâ nî var lýk la rýn vü cu du a ðýr ge lir. ü çük bir e mâ re ve þüp he i le on la rýn var lý ðý ný in kâr ar zu su u ya na bi lir. ul luk va zi fe si ni ye ri ne ge tir me yen bi ri si, u bu di ye tin ge rek siz li ði ne va rýn ca ya ka dar ve hat ta l lâh ýn mev cu di ye ti i le a lâ ka lý þüp he le ri de lil miþ gi bi gör me ye baþ lar. ul lu ðun ya pýl ma sýn da ki, gü na hýn iþ len me me sin de ki si nek ý sýr ma sý gi bi o lan az mad dî sý kýn tý dan ka çýp, yý lan ý sýr ma sý me sa be sin de ki in kâ ra ra zý o lur. Böy le ce, gü nah, kal be iþ le yip, si yah lan dý ra si yah lan dý ra, i ma nýn nu ru nu çý ka rýn ca ya ka dar ka tý laþ tý rý yor, ken di si a ley hin de fev ka lâ de teh li ke li ne ti ce ye se bep o lu yor. þ te bu hâl le re dü þen bir in san, vah þe tin i çe ri sin de dir. Vah þi þek le gü nah lar i le gel miþ tir. O gü nah lar e lem ve ri ci dir, kal bin de ki i man i le e den ve ni çin yap tým? lar i le e lem duy mak ta. þa ðý lýk bir suç dan do la yý zil let i çe ri sin de. ul lu ðun ge tir di ði va zi fe yi yap ma mak tan ve ha sýl o lan ce za dan kaç mak i çin ves ve se ve in kâ ra sap mak la da lâ le te dü þe bi lir. þ te bu a ðýr yük ve has ta lýk lý kalb ve ha câ let li ve u ta nan yüz le kab re ya kýn la þan in san baþ ta iþ le di ði gü nah lar ar týk o na vah þî þek li ni giz le me yip bü tün ger çek li ði i le gö zük mek te dir. On lar baþ lan gýç ta ca zip i di ler. O ca zi be ye ka pý lan in san, ih ti ya rý nýn ha ri cin de gö re gö re, sa ða ve so la bi le ka ça ma ya rak, dost la rý ve ya kýn la rý gi bi ka bir ka pý sý na ya naþ tý ðý ný mü þa he de e der. Bu va zi yet te ki in san, kâ i na týn sa hip siz, ken di nin de ba þý boþ ol du ðu veh mi ne ka pý la rak, bo zul ma ya yüz tu tan psi ko lo ji si nin, psi ko-nev roz ha li ni al dý ðý nýn, e sa sýn da far kýn da dýr. Bü tün bun la ra, ya þa dý ðý ha ya tý ve yap tý ðý tah si li çe þit li i sim ve ün van lar ta ka rak a vut ma ya ça lýþ tý ðý nýn far ký na var ma dan bir müd det da ha de vam e der. en di ni u yan dý ran bir mu sî bet le kar þý laþ tý ðýn da i se ger çe ði gö rür, an cak yo lun so nu na gel di ði ni bel ki o za man an lar. Son an da da ol sa u yan ma sý yi ne kur tu lu þa, za rar dan dön me ye ve si le o la ca ðýn dan do la yý i yi dir. Ça re tev be ve is tið far dýr. Bu nu da ha dis-i þe rif ten öð re ni yo ruz: ef sim kud ret e lin de o lan Zât a ye min e de rim ki, e ðer siz hiç gü nah iþ le me se niz, l lah si zi top tan he lâk e der; son ra gü nah iþ le yen, ar ka dan da is tið far e den bir ka vim ya ra týr ve on la rý mað fi ret e der di. 1 Bir baþ ka ha dis te i se u hak kak ki, l lah çok çok töv be e den le ri ve te miz le nen le ri se ver. 2 müj de si ve re çe te si var. a dem öy le dir, Ha ya tý ný zý i man la ha yat lan dý rý nýz ve fe râ iz le zi net len di ri niz ve gü nah lar dan çe kin mek le mu ha fa za e di niz. 3 Dip not lar: 1- üs lim, öv be Ba ka ra Sû re si, Söz ler, 238. Pey gam ber le rin a sýl va zi fe si, teb lið et mek tir. n cak, l lah tan al dýk la rý e mir le ri in san la ra i le tir ken, bu nun ya nýn da ge çim le ri ni sür dü re bil mek i çin bir mes lek e din miþ ler dir. y ný za man da tek nik, i lim, sa n'at ve tek no lo ji yön le rin den de ör nek ol muþ lar dýr. Sa n'at kâr la rýn bir ço ðu, pîr ve üs tad o la rak, bir pey gam be ri al mý yor mu? ur ân da i sim le ri zik re di len ve ta rih ki tap la rýn da mes lek le rin pîr, ön der, üs tad ve yol gös te ri ci le ri o la rak sý ra la nan pey gam ber ler þöy le: Çift çi le rin pi ri Hz. Â dem (as), ma ran goz ve ge mi ci le rin pi ri Hz. uh (as), ço ban la rýn, san tri füj cü le rin pi ri Hz. û sâ (as), hal laç çý la rýn pi ri Hz. Þit (as), de ve ci le rin pi ri Hz. Sa lih (as), süt çü ve dül ger le rin pi ri Hz. b ra him (as), ter zi le rin pi ri Hz. d ris (as), sa at çý la rýn pi ri Hz. û suf (as), ek mek çi le rin pi ri Hz. Zül küf (as), ta rih çi le rin 21 UZ 2012 CUS 5 Fýtrata uygun bir meslek veya uðraþ edinmek fer sa dog ni as ya.com.tr pi ri Hz. ût (as), bað-bah çe ci le rin pi ri Hz. Ü zeyr (as), çul ha cý la rýn pi ri Hz. l yas (as), mev lit han la rýn (ses sa nat çý la rý), de mir ci ve zýrh çý la rýn pi ri Hz. Dâ vud (as), ec za cý la rýn pi ri Hz. ok man (as), ba lýk çý la rýn pi ri Hz. û nus (as), sey yah ve dok tor la rýn pi ri Hz. sâ (as) ve pey gam ber le rin so nun cu su ve Va ri sü l-n bi ya Hz. H ÇD lur han Cel kan u ham med (asm) bü tün pey gam ber le rin din le ri, hü küm le ri ken di sin de top lan dý ðý; s lâ mi yet o nun la ta mam lan dý ðý ve ke mâ le er di ði; ge tir di ði din ci han þu mûl ve ký ya me te ka dar bâ kî ol du ðu i çin, sa ir pey gam ber le rin gös ter miþ ol du ðu bü tün mu ci ze le rin nu mû ne le ri nin gös te ril di ði mü ba rek bir zât ol muþ tur. Pey gam ber ler gi bi pa di þah lar da ül ke yö net me nin ya nýn da bir mes lek sa hi bi ol muþ lar dýr. On lar dev let yö ne ti mi, si ya set, hu kuk, s lâ mî i lim ler gi bi a lan lar da ders al mýþ lar dýr. Bu ders le rin ya ný sý ra mes le kî an lam da bir sa n'at öð ren mek i çin e ði tim den ge çi ri lir ler di. e se lâ Fa tih Sul tan eh med bah çey le uð raþ ma yý çok se ver di. ay nak lar o nun ma hir bir bah çý van ol du ðu nu söy ler. I I. Se lim bes te kâr lý ðý i le meþ hur du. a nu nî Sul tan Sü ley man þa ir ve ku yum cu i di. Bu ka dar un van sa hi bi in san la rýn da hi ay rý bir a ma zan bi zi bek li yor a ma zan bi zi bek li yor Z yak la þýr ken, ev ler de ve ca mi ler de tat lý bir he ye can la bir ta kým ha zýr lýk lar baþ lar. v ler de ön ce ev ler te miz le nir, son ra mev si mi ne gö re tur þu sun dan ma kar na sý na, man tý sýn dan tar ha na sý na ka dar mut fak lar da hum ma lý bir ça lýþ ma baþ lar. Zi ra ay la rýn Sul ta ný a ma zan gel mek te dir. O nu en i yi þe kil de a ðýr la yýp, en gü zel þe kil de u ður la mak ge rek mek te dir. Ca mi ler de i se, en gü zel mah ya lar ha zýr la nýr, Hoþ gel din ya Þehr-i a ma zan di ye ken di si ne ho þâ me di ler ya pý lýr. lk gün ler se vinç le kar þý la nan a ma zan ýn son gün le ri ol duk ça hü zün lü ge çer. Bu de fa mah ya lar da Gü le gü le a ma zan ya zar ken, te ra vih na maz la rý nýn a ra sýn da söy le nen i lâ hi ler de l ve da ey Þehr-i a ma zan, el ve da di ye has ret lik nað me le ri yan ký la nýr. Bu kar þý la ma, a ðýr la ma ve u ður la ma, ba na bi raz ga rip ge li yor. ca ba a ma zan bi ze mi ge li yor, biz a ma zan a mý gi di yo ruz? On bir ay bo yun ca biz a ma zan ý mý bek li yo ruz, yok sa a ma zan bi zi mi bek li yor? O bi ze mi mi sa fir o lu yor, biz O na mý mi sa fir gi di yo ruz? a ma zan ay la rý, kud ret ka le mi i le ka der tak vi mi ne ya zýl mýþ, za man çar ký na di zil miþ tir. Dün ya ge mi si, i çin de ki yol cu la rý i le be ra ber bu çar kýn et ra fýn da dön dük çe, her se ne a ma zan ý da zi ya ret e der, o nun rah me tin den ve mað fi re tin den is ti fa de e de rek hu zu run dan ay rý lý rýz. Bu dü þün ce ye gö re, a ma zan bi ze gel mi yor, bi zi hu zu ru na dâ vet e de rek mi sa fir e di yor. Za ten böy le yü ce bir Sul tan ýn bi ze gel me si de ðil, bi zim o na git me miz da ha mü na sip o la cak týr. a ma zan, ký ya me te ka dar bâ ki ka la cak, her se ne mi sa fir le ri ne ik ram ve il ti fat lar da bu lu na cak týr. ü re-i arz ge mi si nin yol cu la rý o lan biz ler i se, her an bir li man da in mek zo run da ka la bi li riz. Öy le i se a ma zan her se ne ay ný ye rin de du ru yor, in san la rý hu zu ru na dâ vet e de rek bir ay lý ðý na a ðýr lý yor, son ra da diþ ki ra sý ka bi lin den çok bü yük he di ye ler le u ður lu yor. ab bi mi ze þü kür ler ol sun ki bu se ne de böy le bir dâ ve te i ca bet et mek na sip ol du. Her se ne a ma zan de di ði miz On Bir yýn Sul ta ný, müþ fik ve mu kad des si ne si ni aç mýþ, bi zi bek li yor. a ma - zan öy le bir Sul tan ki, sof ra sýn da yok yok. Zen gin li ði nin ve cö mert li ði nin he sa bý yok. O nun dâ ve ti ne i ca bet e den ler, i çin de ba rýn dýr dý ðý mü ba rek ge ce le ri ih ya e den ler ih ya o lur lar. O' nun ka pý sýn dan ih ti ram la gi ren ler, ik ram la çý kar lar. O' na hür met e den ler hür met gö rür ler. a ma zan rah met ve mað fi ret ka pý la rý ný so nu na ka dar aç mýþ, in san la rý gü nah sof ra sý na dâ vet e den þey tan la rý bað la mýþ, bi zi cen net sof ra la rý na dâ vet e di yor. Bi zi bir ge ce de bin ay lýk bir ö mür ka zan dý ra cak a dir Ge ce si ne dâ vet e di yor. Bi zi gü nah la rý mýz dan a rýn dý ra cak, kal bi mi zin ü ze rin de ki, ru hu mu zun o muz la rýn da ki yük le ri kal dý ra cak o ru ca dâ vet e di yor. Ge ce si ni ay rý, gün dü zü nü ay rý rah met sof ra la rý i le do nat mýþ, ha yýr çeþ me le ri ni so nu na ka dar aç mýþ, þer mus luk la rý ný ka pat mýþ, mi sa fir le ri ni en mut lu ve en hu zur lu bir þe kil de a ðýr la mak i çin her tür lü ha zýr lýk la rý ný ta mam la mýþ biz le ri bek li yor. ef si nin ba zý ar zu la rý ný ken di si i çin terk e den le ri hu zu ru na ça ðý rýp terk et tik le ri nin bin ler ce kat faz la sý ný da i mî o la rak on la ra ver me yi va ad e di yor. a ma zan bi zi bek li yor. O ca ðýn da ki a te þi har la mýþ, gü nah la rý mý zý ya kýp yok et mek is ti yor. al bî ve ru hî ya ra la rý mý zý dað la mak, böy le ce ce hen nem a te þin de dað lan mak tan kur tar mak is ti yor. y dert le rin ta bi bi, gö nül le rin ha bi bi, ha yýr la rýn sa hi bi, can la rýn ca ný, gö nül le rin sul ta ný a ma zan! Biz se nin i çin dün ye vî zevk le ri mi zi terk et tik. te þin de yan ma ya, rah me tin de yun ma ya gel dik. Se nin gi bi bir Sul ta nýn dâ ve ti ni ca ný mý za min net bi le rek i ca bet et me ye gel dik. Bi zi rah met ve mað fi ret sof ra la rýn da mi sa fir et ti ðin i çin þük ran la rý mý zý arz e di yo ruz. Öm rü müz yet tik çe, kü re-i arz ge mi sin de yol cu lu ðu muz de vam et tik çe, her se ne dâ ve ti ne i ca bet et me ye söz ve ri yo ruz. ot: O ku yu cu la rý mý zýn ve bütün s lâm â le mi nin a ma zan-ý Þe ri fi ni teb rik e di yor, Ce nâb-ý Hakk ýn rah me tin den, mað fi re tin - den ve be re ke tin den a za mî de re ce de is ti fa de et me mi ze ve si le ol ma sý ný di li yo rum. sa n'at da lýy la meþ gul ol ma sý na, o a lan da us ta laþ ma sý na ö nem ver miþ tir ho ca la rý, a i le le ri. ði tim hak kýn dan her kes e þit bir þe kil de ya rar lan ma lý. i le ler bu hak ký en i yi þe kil de kul lan ma lý. ýz ve er kek ço cuk la rý ný i yi ye tiþ tir me li, bir mes lek e din me le ri ne yar dým cý ol ma lý dýr lar. Ö lüm lü dün ya da ya þý yo ruz. Her za man an ne ba ba mýz, ya hut e þi miz ya ný mýz da ol ma ya bi lir. ðer ka dýn bu e ði ti mi ev li lik ten ön ce a la ma dýy sa, er kek e þi ne bu ko nu da des tek ver me li dir. þi nin fýt ra tý na ve be ce ri si ne uy gun bir uð raþ ka zan ma sý na yar dým cý ol ma lý. Ü re ten in san mut lu o lur. Bir þey ler or ta ya çý kar dý ðý ný gö rün ce i þe ya ra dý ðý ný his se der. Böy le ce ha ya ta kar þý da ha e ner jik o lur. Hem mad dî hem ma ne vî an lam da güç ka za nýr. Bu nun þu u run da o lan ko ca lar, e þi nin mut lu ol ma sý i çin o nu teþ vik et me li, ba þa ra ca ðý na da ir o lan i nan cý ný di le ge tir me li ve da i ma ya nýn da ol ma lý dýr. ut lu luk a i le or ta mý na si ra yet e de cek, hu zur lu bir at mos fer sað la na cak týr. (0 505) O ruç ve kar deþ lik b dul lah Bey: a ma zan o ru cu nun top lum ba rý þý na ve kar deþ li ðin pe kiþ me si ne kat ký sý ü ze rin de du rur mu su nuz? s lâm ýn em ri, bir yu dum su yu, bir ka þýk çor ba yý, bir lok ma ye me ði, bir di lim ek me ði in san lar la bir lik te pay laþ mak týr. Hep ba na yok tur yü ce di ni miz de; he pi mi ze... var dýr. cý da, ký vanç ta, ce fa da, se vinç te, sý kýn tý da, mut lu luk ta, dü ðün de, aç lýk ta, bay ram da, se fâ let te, i yi gün de, kö tü gün de hep be râ ber ol mak, ay ný duy gu la rý pay laþ mak ve ba rý þýk ya þa mak in san ol ma nýn ik ti zâ sý de ðil mi dir? n san la ra dar gýn ol ma sak, kýr gýn lýk la rý mý zý sür dür me sek ol maz mý? Sý ra dan þey ler i çin kalp ký ra rak, ha ya tý çe kil mez ký lar ca sý na id di a laþ mak ve i nat laþ mak ye ri ne, ba ðýþ la yýp geç sek... Ce za ve ri yo rum he sa býy la hak sýz bir bi çim de za rar ver mek ye ri ne, af fet sek... He sap sor mak ye ri ne, gör me yi ver sek... ar gý la mak ye ri ne, al dýr ma sak... en di mi zi her þey den so rum lu ad det mek ye ri ne, ken di mi zi sa de ce ken di nef si miz den ve dav ra nýþ la rý mýz dan so rum lu say sak in san lar la da ha sað lýk lý i le ti þim að la rý kur maz mý yýz? Gu ru rum la oy na dý!, O nu ru ma ye di re mi yo rum!, Sen kor kak mý sýn?, O nu af fet me ye ce ðim!, Dün ya nýn kaç kö þe ol du ðu nu o na gös te re ce ðim!, O nun he sa bý ný so ra ca ðým!, O na bur nun dan ge ti re ce ðim gi bi tah rik do lu bey lik ta bir le ri ha ya tý mýz dan büs bü tün at sak ne o lur? e kay be de riz? O nur ve gu rur pe þin de koþ mak la ne el de e di yo ruz? da vet ten, hu sû met ten ve l lah ýn ga za bý ný celb et mek ten baþ ka? Bý ra ka lým o nur ve gu rur dâ vâ sý ný. Dost la rý mý zýn, kom þu la rý mý zýn, ar ka daþ la rý mý zýn, ak ra ba la rý mý zýn, kar deþ le ri mi zin bi ze kar þý ku sur la rý ný çok sýk, a ma çok sýk af fe de lim. On lar dan bi ze kö tü lük gel mez; bun dan e min o la lým. Ha ta la rý, sürç-ü li san la rý, sürç-ü ha re ket le ri var sa a dýn dan bi le bah set me ye lim, gör me ye lim, si ne mi ze çe ke lim, var sýn ol sun di ye lim, ba ðýþ la ya lým. Bi le lim ki, ur ân a gö re iz zet ve þid det kâ fi re kar þý o lur; mü mi ne kar þý ol maz. üs lü man lýk ba rýþ tan i ba ret tir. ur ân na za rýn da tak va bu a sil dav ra nýþ ta giz li dir. ak va sa hip le ri bol luk ta ve dar lýk ta l lah i çin har car lar, öf ke le ri ni yu tar lar ve in san la rý af fe der ler. l lah gü zel dav ra nýþ ta bu lu nan la rý se ver. (Âl-i m ran Sû re si, 3/134) nazm-ý ce lî li öf ke yi yut ma yý ve in san la rý af fet me yi bi ze tak va o la rak tak dim e der. Çün kü in san in sa na her za man muh taç týr; bir gün de ðil, her gün be ra ber o lu ruz in san lar la, ha sým say dý ðý mýz dost la rý mýz la. e za, on lar da bi zim gi bi o ruç tu tu yor lar. On lar da ya rýn l lah ýn hu zu ru na gi de cek le ri ne ve he sap ve re cek le ri ne i man e di yor lar. Bir baþ be lâ sý, bir ye rin di bi ne ge çe si, bir yý ký la sý, yok o la sý gu rur yü zün den ki mi za man kar de þi miz, ki mi za man kom þu muz o lan ah ba bý mýz la baþ düþ ma ný mýz gi bi ay lar dýr, gün ler dir ko nuþ ma mak i se an cak þey ta ný gül dü rür. ra mýz da çok ö nem li þey ler yok sa ni ye af fet me ye lim? On la rýn a ðýr say dý ðý mýz söz le ri ni ni ye si ne mi ze çek me ye lim? Ger çek ten gö rü le cek bir he sa bý mýz var sa ve af fe de mi yor sak, o nun la düþ man ol mak ye ri ne, ni ye l lah a ha va le et mi yo ruz? Oy sa biz, l lah ýn h ke me l-hâ ki mîn (Hâ kim ler Hâ ki mi) ol du ðu na i man e di yo ruz! Ha yýr, ha yýr; biz hiç bir þe yi ol ma mýþ gi bi sa ya ca ðýz, duy ma mýþ gi bi sa ya ca ðýz ve að zý mý zýn o ru cuy la bir a ra ya ge lip ba rý þa ca ðýz, bir bi ri mi ze ik ram e de ce ðiz, i yi lik e de ce ðiz, ha yýr du â e de ce ðiz. O ruç em riy le ez zak o lu þu nun bi lin me si ni is te yen Ce nâb-ý Hak, rýzk ver di ði kul la rý nýn da bir bi riy le kar deþ ol ma sý ný is te mek te dir. ü min ler an cak kar deþ tir ler. (Hu cu rât Sû re si, 49/10) hük mü bi ze bu nu ha týr la týr. Bu a ma zan da sev gi yi, kar deþ li ði ve ba rý þý ba þa ra lým; bi ze ye ter. DUÂ y Han nan-ý en nan! Bi zi bi ze kar deþ kýl! Bi zi bi - ze a düvv kýl ma! Bi zi bi ze dost ey le! Bi zi bi ze hasm ey le me! ar deþ le ri min a ra sýn da mer ha me ti, hil mi, rýf ký, re fe ti ha kim kýl! er ha met siz li ði, öf ke yi, þid - de ti, vah þe ti ha kim kýl ma! Â min!

6 6 21 UZ 2012 CUS U HB HB Burdur l üf tü lü ðü ta ra fýn dan uy gu la nan yaz prog ra mý kap sa - mýn da U lu Ca mi de te ra vih na ma zý bah çe de ký lý na cak. a ri hî U lu Ca mi de te ra vih na maz la rý dý þa rý da ký lý na cak nbudu l üf tü lü ðü ta ra fýn dan uy gu la nan yaz prog ra mý kap sa mýn da U lu Ca mi de te ra vih na ma zý bah çe de ký lý na cak. Ha va la rýn sý cak geç me si dolayýsýyla Bur dur lu lar, 200 yýl lýk U lu Ca mi nin av lu sun da ilk te - ra vi hi kýl ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dý. ak la þýk bin ki þi - nin ka týl dý ðý ta ri hî ca mi de ilk te ra vih na ma zý ný l üf - tü sü Os man r tan kýl dýr dý. a hat bir or tam da ilk te - ra vih na ma zý ný kýl dýk la rý ný be lir ten P Bur dur il - let Ve ki li Bay ram Öz çe lik, o ruç tan son ra ki te ra vih na - maz la rý i çin U lu Ca mi ye ge le ce ði ni söy le di. n san la rýn sý cak ha va da o ruç tu ta ca ðý ný an la tan Öz çe lik, k þam kli ma la rýn ra hat sýz lý ðý ol ma dan a çýk ha va da ra hat ra - hat na maz ký lý yo ruz. Ce ma at mem nun, her kes mem - nun. Bu dü þün ce le rin den do la yý l üf tü lü ðü mü ze te þek kür e de rim de di. Ce ma a tin ya zýn sý ca ðýn da na maz ký lar ken hay li zor lan dý ðý ný be lir ten üf tü Os man r tan, bu o lum suz lu ðu or ta dan kal dýr mak i çin böy le bir uy gu la ma dü þün dük le ri ni i fa de et ti. r tan, Ce ma a ti mi zin yar dý mýy la ha lý la rý dý þa rý ser - dik. çýk ha va da ký lý nan na maz dan ce ma a ti mi zin çok mem nun ol du ðu nu gör dük. Çün kü her ke sin hu zur lu bir þe kil de i ba det et me si lâ zým þek lin de ko nuþ tu. Bur dur da ilk de fa bu uy gu la ma nýn ya pýl dý ðý ný ak ta ran r tan, uy gun o lur sa bü tün ca mi ler de dý þa rý da na maz ký lý na ca ðý ný i fa de et ti. Bur dur / ci han n ka ra lý lar o ca te pe de Su ri ye i çin bu luþ tu ni Su ri ye de ya þa nan ge liþ me le re tep ki gös ter mek ve be ra ber duâ et mek i çin sa bah na ma zýn - da top lan dý. Sa ba hýn ilk sa at le rin de n ka ra o ca te pe Ca mi i nin av lu sun da top la nan ka la ba lýk, a ma zan a - yý nýn ilk sa bah na ma zýn da Su ri ye yi u nut ma dý. Her yaþ gu ru bun dan n ka ra lý, ce ma at le ký lý nan na ma zýn ar dýn dan ca mi av lu sun da Su ri ye de o lay la rýn so na er - me si i çin hep be ra ber duâ et ti. Duâ e den le rin a ra sýn da Su ri ye de a lý ko nul duk tan son ra ya kýn za man da öz gür - lü ðü ne ka vu þan ga ze te ci dem Öz kö se de var dý. Öz - kö se, Su ri ye de ki du ru mun en ký sa sü re de çö zü me u la þa ca ðý ný, bu na i nanç la rý nýn tam ol du ðu nu i fa de et ti. Öz kö se, Þim di bi ze dü þen bol bol du â et mek de di. a la ba lýk, be ra ber e di len du a nýn ar dýn dan Su - ri ye i çin ba rýþ ve öz gür lük te men ni le riy le da ðýl dý. a ma zan a yý nan ilk sa bah na ma zý ný Ha cý Bay ram Ca mii n de kýl mak is te yen n ka ra lý lar, sa hur dan son ra ca mi ye a kýn et ti. Genç, yaþ lý, ço cuk ve ka dýn yüz ler ce n ka ra lý ca mi yi dol dur du. a maz vak ti ni bek le yen ler o ku nan u r'ân-ý e ri mi din le di. r dýn - dan ce ma at le na maz ký lýn dý, duâ e dil di. n ka ra / a a O ruç lu sü rü cü le re ye dek le me tek li fi nou Gü ven li ði Der ne ði Bi lim sel u rul Ü ye si Psi ki yat rist Dr. Hay dar Çað la yan, yaz mev si mi ne ge - len a ma zan da tak si ci, mi ni büs çü gi bi sü rek li di rek si - yon ba þýn da o lan va tan daþ la ra yö ne lik ba zý tav si ye ler - de bu lun du. Çað la yan, a ma zan da ye dek þo för sis te - mi nin uy gu la na bi le ce ði ni be lirt ti. Dr. Hay dar Çað la - yan, yap tý ðý a çýk la ma da, a ma zan da sý cak ha va la rýn da et ki si i le o ruç tu tan la rýn fi zik sel o la rak da ha çok zor la na bi le ce ði ni ha týr lat tý. Çað la yan, a ma zan a yýn da gün bo yu di rek si yon ba þýn da o la cak sü rü cü le re ba zý tav si ye ler de bu lun du. Gün bo yu di rek si yon ba þýn da o lan þo för le rin, ek mek pa ra la rý ný ka za nýr ken ken di si ka dar kar þý sýn da ki ne de dik kat et me si ge rek ti ði ni söy - le yen Çað la yan, k mek pa ra la rý ný bu iþ ten ka za nýr - ken, hem ken di sað lýk la rý ný ko ru mak hem kul lan dýk la - rý a ra cýn ha sar gör me me si ni sað la mak hem de bi ri le ri - ne za rar ver me mek zo run da lar. Bi le bi le la des de me - nin bir an la mý yok de di. Pro fes yo nel le rin ye dek le me sis te mi nin bu ay da uy gu la na bi le ce ði ni kay de den Çað - la yan, a ni ye dek þo för o la bi lir. Be lir li sa at ler de ken - di si kul la na cak, be lir li sa at ler de baþ ka bir ar ka da þý ný dev re ye so ka cak. Böy le ce, tra fi ðin yo ðun ol du ðu sa at - ler de, per for man sý da ha yük sek du rum da a ra cý ný kul - lan mýþ o la cak þek lin de ko nuþ tu. n ka ra / a a Z uhterem aðabeyimiz ustafa Savaþ'ýn gelini rdal Savaþ'ýn eþi Dilek Savaþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çanakkale ve lçeleri eni sya Okuyucularý Z nuludað Üniversitesi'nden aldýðým ( ) nolu öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. eral Özaydýn FO OÐ F: C H Zonguldak ta kömür ocaðýnda çalýþan iþçiler, yerin metrelerce altýnda ilk sahurlarýný yaptý. Sahur yemeklerini kömürden kararmýþ elleriyle yiyen iþçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruç için niyetlenip, duâ etti. FO OÐ F: erin altýnda sahur ve iftar Z H. brahim, ustafa, Said, Bayram, Zübeyir, urgül ve uriye'nin babasý ve eryem Gürbüz 'ün eþi ehmet Gürbüz vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. B Sevgili kardeþimiz Hüsnü paydýn ile Gülþah Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihanda saadetler dileriz. Çanakkale ve lçeleri eni sya Okuyucularý Dep rem ze de ler, mes ci de dö nüþ tü rü len kon tey ner ler de sý cak ha va nýn da et ki siy le te ra vih na ma zý kýl mak ta güç lük ya þa dýk la - rý ný be lir te rek, her þe ye rað men a ma za nýn ma ne vî at mos fe ri i çin de i ba det le ri ni ak sat ma ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. onteyner mescitlerden salâvat sesleri yükseldi V D ge çen yýl mey da na ge len dep rem le - rin ar dýn dan o luþ tu ru lan kon tey ner kent ler de ya þa yan dep rem ze de ler, a ma zan a yý nýn ilk te ra vih na ma zý ný kon tey ner mes cit ler de kýl dý. Þehirde 23 kim ve 9 a sým 2011 ta rih le rin - de mey da na ge len dep rem ler de ev le ri yý ký lan ya da a ðýr ha sar gö ren dep rem ze de ler i çin o luþ tu ru lan kon tey ner kent ler de ki mes cit - ler, te ra vih na ma zý ký lýn ma sý i çin ha zýr ha le ge ti ril di. a ma zan a yý na gi ril me siy le Van- d re mit ka ra yo lun da o luþ tu ru lan na do lu on tey ner en ti nde ki mes cit te de ilk te ra - vih na ma zý ký lýn dý. on tey ner kent te ya þa - yan dep rem ze de ler le a de ta do lup ta þan mes cit te te ra vih na ma zý ký lan va tan daþ lar, sa lâ vat ge ti rip bol bol duâ et ti. Dep rem ze - de ler, mes ci de dö nüþ tü rü len kon tey ner ler - de sý cak ha va nýn da et ki siy le te ra vih na ma zý kýl mak ta güç lük ya þa dýk la rý ný be lir te rek, her þe ye rað men 11 a yýn sul ta ný a ma za nýn ma ne vî at mos fe ri i çin de i ba det le ri ni ak sat - ma ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. a ma zýn ar dýn dan a ma zan a yý nýn ge li þi ni bir bir le ri - ne sa rý la rak ve to ka la þa rak kut la yan dep - rem ze de ler, da ha son ra ya þa dýk la rý kon tey - ner le re git ti. Van / a a B uhterem kardeþlerimiz Ozan ve Hatice aya çiftinin Ubeydullah usab adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. nne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hâk'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. B ýymetli aðabeyimiz acettin Demir'in oðlu hmet Demir ile smeray Demir Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihanda saadetler dileriz. Çanakkale ve lçeleri eni sya Okuyucularý FO OÐ F: FO OÐ F: C H ZOGUD kömür ocaðýnda çalýþan iþçiler, yerin metrelerce altýnda ilk sahurlarýný yaptý. aradon mevkisindeki özel maden ocaðý firmasýnda çalýþan iþçiler, sahur vakti, ahþap direk ve kalaslardan oluþturduklarý sofrada yemek yedi. Sofralarýndaki domates, biber, peynir, konserve ve ekmekten oluþan yiyecekleri ocak içinde kömürden kararmýþ elleriyle yiyen iþçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruç için niyette bulunup, duâ etti. aden ocaðý ortaklarýndan hmet urt, madenciliðin dünyanýn en zor mesleði olduðunu, amazan ayýnda iþçilerin sahur ve iftarlarýný yerin metrelerce altýnda yaptýklarýný söyledi. amazanýn yaz mevsimine gelmesi dolayýsýyla sýcak havanýn insanlarý zorlayabildiðini ifade eden urt, adenler yazýn serin olmasý iþçiler için avantaj. Böylece emek yoðun çalýþan madenciler fazla zorlanmayacaktýr. þçi arkadaþlarýmýz evlerinden getirdikleri yemekleri ocak içerisinde kurduklarý masada paylaþýyorlar dedi. Baþmühendis Uður kkurt, yer altýnýn tabiî havalandýrmasý sayesinde serin olduðunu, özellikle yaz aylarýnda oruç tutan madencilerin daha az zorlandýklarýný kaydetti. adencilerden li abak, 12 yýldýr madenlerde çalýþtýðýný, her amazan da sahur ve iftarlarý mesai arkadaþlarýyla paylaþtýklarýný belirtti. Çalýþýrken zamanýn nasýl geçtiðini anlamadýklarýný ifade eden abak, ilemizden çok arkadaþlarýmýzý görüyoruz. lk sahurumuzu da beraber yaptýk. Dýþarýda hava çok sýcak, ocaklar serin. Gündüz vardiyasýnda çalýþan arkadaþlarýmýz için bu avantaj diye konuþtu. rtan Ulusoy da maden ocaðýnda evlerinden getirdikleri yiyeceklerle sahur yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný bildirdi. adenciler, akþam da yerin altýnda kurduklarý mütevazi iftar sofralarýnda oruçlarýný açtý. Zonguldak / aa a ma za ný meh te ran gös te ri siy le kar þý la dý lar DÜZC eh te ran a ký mý ilk te ra vih na ma zý nýn ar - dýn dan gös te ri yap tý. a - ma zan do la yý sýy la be le di - ye mey da nýn da gös te ri ya pan Düz ce eh te ran a ký mý, çe þit li e ser ler ic ra et ti. eh te ran ta ký mý, iz - le yen ler den al kýþ al dý. 11 a yýn sul ta ný a ma za nýn ilk te ra vih na ma zýn da Düz ce li va tan daþ lar, ca - mi ler de yo ðun luk o luþ - tur du. Ca mi le re sýð ma yan ce ma at, ca mi av lu la rýn da saf tu ta rak ilk te ra vih na - ma zý ný e da et ti. er kez Ce di di ye Ca mi i nde va az ve ren l üf tü sü Se la mi men, a ma za nýn rah met ve be re ket a yý ol du ðu nu be lir te rek, en i yi þe kil de de ðer len di ril me si ge rek ti - ði ni söy le di. a ma za na ka vuþ ma nýn mut lu lu ðuy la ya kýn la rý i çin du â e den ce - ma at, na ma zýn ar dýn dan Düz ce Be le di ye si nin ö - nün de ku ru lan ça dýr da soh bet et ti. Düz ce / a a FO OÐ F: C H ýldýzlar altýnda teravih namazý OSI ordularýnýn savaþa gitmeden önce birlikte namaz kýldýðý 600 yýllýk tarihî amazgâh açýk hava mescidinde teravih namazlarý baþladý. ýldýzlarýn altýnda tabiî serinlikte namaz kýlmak isteyen Bursalýlar, amazan ýn ilk teravih namazýnda tarihî mescide akýn etti. Bursa Büyükþehir Belediyesi nin bu yýl çevre düzenlemesi ile etrafýný geniþlettiði merkez ýldýrým ilçesindeki tarihî amazgâh mescidi, ilk günden dolup taþtý. Çocuklarýný da yanýna alýp gelen mahalle sakinlerinin yaný sýra, þehrin bir çok bölgesinden insanlar tarihî camiye geldi. ihrap ve minberi mermerden olan, üstü açýk tarihî mekâný dolduran kalabalýk, huþu içinde namaz kaldý. Çýnar aðaçlarý altýnda esintili bir ortamda namaz kýlma imkâný veren tarihî amazgâh ta ýldýrým ve Osmangazi üftülüðü imamlarý amazan ayý süresince görev yapacak. arihî camide ilk teravih namazýna katýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný ecep ltepe, amazgâh ýn Bursa tarihinde önemli bir yeri olduðunu dile getirdi. Ordularýn sefere gitmeden önce namaz kýlýp duâ ettikleri açýk hava mescidi olduðunu ifade eden ltepe, þunlarý söyledi: Burasýnýn restorasyonunu hýzlý bir þekilde amazan ayýna yetiþtirdik. amazýn kýlýndýðý bölümler tamamlandý. Þu anda yenilenmiþ haliyle hizmet veriyor. Bursa / cihan Þük rü bey Du ra ðý mev ki in de he nüz be lir le ne me yen bir sebep le kon trol den çýk tý. Sa at 9.00 sý ra la rýn da ya þa nan ka za da met ro büs ön ce sav rul du ar dýn dan ay dýn lat ma di re ði ne çar pa rak, ba ri yer le ri ez di. etrobüs yoldan çýktý V CI D þo fö rü nün di rek si yon ha ki - mi ye ti ni kay bet ti ði met ro büs ba ri yer le ri par ça la ya rak, se yir ha lin de ki o to mo bi le çarp tý. a za da o to mo bil sü rü cü sü ya ra - lan dý. Zin cir li ku yu-v cý lar se fe ri ni ya pan met ro büs, Þük rü bey Du ra ðý mev ki in de he nüz be lir le ne me yen bir sebep le kont - rol den çýk tý. Sa at 9.00 sý ra la rýn da ya þa nan ka za da met ro büs ön ce sav rul du ar dýn dan ay dýn lat ma di re ði ne çar pa rak, ba ri yer le ri ez di. a rý sý ba ri yer le ri a þan plâ ka lý met ro büs, D-100 a ra yo lu Ba kýr - köy is ti ka me tin de git mek te o lan plâ ka lý o to mo bi le çarp tý. Ba ri yer le - rin ü ze rin de ka lan met ro bü sün sü rü cü sü erin altýnda oruç tutmak büyük bir zevk ZOGUD I at ahallesi nde faaliyet gösteren özel maden ocaðýnda çalýþan gece vardiyasý iþçileri, amazan ayýnýn ilk sahurunu gerçekleþtirmenin heyecanýný yaþadý. erin yüzlerce metre altýnda, güç þartlarda kömür kazarak ekmek parasý kazanan iþçiler, maden ocaðýnda sahur yapmanýn çok farklý bir duygu olduðunu söyledi. amazan atmosferini yaþayan iþçiler, bir taraftan karaelmas olarak tabir edilen taþ kömürünü kazarken diðer taraftan yanlarýnda getirdikleri erzaklarý tahtalarýn üzerine koyarak yer sofrasý hazýrladý. Daha sonra vardiya çavuþunun mesai arkadaþlarýna sahur vaktinin geldiðini haber vermesiyle mola veren iþçiler, kömür karasý elleriyle domates, salatalýk, soðan ve meþrubattan oluþan sofrada sahurlarýný yaptý. Sahur azýklarýný yedikten sonra hep birlikte duâ eden iþçiler, ocakta iþ kazasýna maruz kalmamalarý temennisinde bulundu. erin altýnda oruç tutmanýn büyük bir zevk olduðunu belirten 27 yýllýk madenci smail Çelik (47), Onbir ayýn sultaný amazan ayýnýn ilk günü yeraltýnda çalýþýyoruz. rkadaþlarla toplandýk, sahurumuzu yaptýk. kmek paramýzý kazanýyoruz. llah tan bütün yeraltýnda çalýþanlara kazasýz belâsýz amazanlar diliyoruz dedi. Þenol Durmaz isimli maden iþçisi ise yerin altýnda mesai arkadaþlarýyla amazan a girmenin anlatýlmaz bir duygu olduðunu ifade etti. amazan ayýnda kazasýz günler geçirmek için duâ eden iþçiler, daha sonra iþlerinin baþýna döndü. Zonguldak / cihan Ca fer ý dýl ve yol cu lar ka za yý ya ra al ma - dan at lat tý. a za da ya ra la nan o to mo bil sü rü cü sü am bu lans la has ta ne ye sevk e - dil di. a za dolayýsýyla met ro büs se fer le ri tek yön lü ya pý la bil di. D-100 a ra yo lu nun bir þe ri di de tra fi ðe ka pa nýn ca Ba kýr köy is ti ka me tin de u zun a raç kuy ruk la rý o luþ - tu. Çe lik ba ri yer le ri ký ra rak yol dan çý kan met ro bü sü, yol dan kal dýr mak i çin be le di - ye e kip le ri ça lýþ ma baþ lat tý. ak la þýk 2 sa at sü ren ça lýþ ma la rýn ar dýn dan met ro bü sün pat la yan te ker le ri de ðiþ ti ril di. Çe lik ba ri - yer ler ke si le rek met ro büs yol dan çý ka rýl dý. et ro bü sün çe kil me siy le tra fik nor ma le dön dü. s tan bul / ci han

7 21 UZ 2012 CUS DÜ 7 FO OÐ F: CH BD Z HCI B D a ma zan a yý nýn ilk te ra vih na ma zý coþ ku lu bir þe kil de e da e dil di. Bos na-her sek in baþ þeh ri Sa ray bos na baþ ta ol mak ü ze re os tar, rav nik, Ze nit sa ve uz la gi bi ö - nem li þe hir ler de ki çok sa yý da ca mi de üs lü man lar, ilk te ra - vih na ma zý ný kýl dý. Ca mi ler de yer bu la ma yan ce ma a tin ö nem - li bir kýs mý, na maz la rý ný dý þa rý da e da et mek zo run da kal dý. Baþ þe hir Sa ray bos na da ki Os man lý e se ri ta ri hî Ga zi Hüs rev - bey Ca mi i nde ilk te ra vih na ma zý ný, Bos na-her sek e i sül U le - ma ar dým cý sý s met Spa hiç kýl dýr dý. e ra vih na ma zý na ka dýn - la rýn da yo ðun il gi gös ter di ði gö rül dü. Saraybosna / a a S CD- S I U DÜS ya þa yan Fi lis tin li ler ilk te ra vih na ma - zý ný kýl mak ü ze re es cid-i k sa ya a de ta a kýn et ti. s ra il m ni yet ü dür lü ðü nün Ba tý Þe ri a da ya þa yan 40 yaþ ü ze ri er kek ler i le 12 ya þýn al týn - da ki ço cuk la rýn a ma za nýn ilk Cu ma na ma zýn da es cid-i k sa ya gir me le ri ne i zin ve ri le ce ði ne da ir yap tý ðý a çýk la ma nýn ar dýn dan, Fi lis tin li ler, te ra vih na ma zý i çin de es cid-i k sa yý dol dur - du. Bin ler ce Fi lis tin li, bu kut sal me kan da a ma - zan a yý nýn ilk te ra vih na ma zý ný kýl dý. udüs / a a C O D U Z a yý dolayýsýyla bir me saj ya yým la yan n gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Du â lar e di - len ve o ruç tu tu lan bu çok ö nem li ay da, yar dým - se ver li ði ve mer ha me ti ha týr lý yo ruz. Bu de ðer ler ve ge le nek ler s lâ mi yet in kal bin de yer a lý yor, a - ma ay ný za man da Bir le þik ral lýk ta ki bütün i - nanç lar ta ra fýn dan da pay la þý lý yor i fa de le ri ni kul lan dý. Ca me ron me sa jýn da, Her ke se bu ö zel za man da ba rýþ, mut lu luk ve bir lik di li yo rum. a - ma za ný nýz mü ba rek ol sun de di. ondra / a a OS O V D C DO DU os ko va da ya þa yan üs lü man lar, ilk te ra vih na ma zý i çin er kez Ca mi i ne a kýn et ti. us ya nýn baþ þeh ri os ko va da ya þa yan üs lü man lar, s lâm â le mi nin kut sal a yý a ma zan ýn ilk te ra vih na ma zý ný kýl mak i çin os ko va er kez Ca mi i ni dol dur du. us, ürk, a zak, Öz bek, ýr - gýz, a cik, ze ri ve Çe çen baþ ta ol mak ü ze re fark lý mil lî kim lik le re sa hip üs lü man lar, te ra vih na ma zý i çin bir lik te saf tut tu. us ya üf tü ler Bir li ði Baþ ka ný a vil Gay nut din de, er ha met ve ba rýþ, s lâm di ni nin te mel ö zel lik le rin den dir. e rö riz min ve ya ban cý düþ man lý ðý nýn s lâm di nin de ye ri yok tur i fa de le ri ni kul lan dý. oskova / a a amazan ayý, birlik Suriye'deki olaylar büyürken, sad'ýn durumu tartýþma konusu oldu. FO OÐ F: sad bý ra ka cak mý? US I Pa ris Bü yü kel çi si le xan dre Or lov, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ýn, me de ni bir bi çim de gö re vi bý rak ma ya ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. Or lov, a di o Fran ce in ter na ti o na le (F) rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, 30 Ha zi ran da Ce nev re de dü zen le nen ey lem gru bu top lan tý sý nýn ni haî bil di ri sin de da ha de mok ra tik bir re ji me doð ru ge çi þin ön gö rül dü ðü nü ve bu nun sad ta ra fýn dan ka bul e dil di ði ni be lirt ti ve sad gö re vi bý rak ma yý ka bul e di yor an cak me de nî bir þe kil de bý rak ma yý de di. Ö te yan dan Su ri ye n for mas yon Ba kan lý ðý, Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ýn u sû lü ne uy gun þe kil de çe kil me yi ka bul et ti ði id di a sý nýn ta ma men ger çek dý þý ol du ðu nu du yur du. Paris / a a - cihan os ko va ve Pe kin e tep ki Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le, us ya ve Çin Halk Cum hu ri ye ti nin, Bir leþ miþ il let ler Gü ven lik on se yi nde Su ri ye ka ra rý ný ve to et me si nin, Su ri ye de þid de ti sür dür mek is te yen çev re le ri güç len dir di ði ni be lirt ti. Wes ter wel le, bu i ki ül ke nin ve to ka ra rýy la, sad re ji mi ne kar þý bir lik te a çýk bir me saj ve ril me si nin en gel len me sin den do la yý ü zün tü duy du ðu nu i fa de e de rek, Gü ven lik on se yi böy le ce, Su ri ye de a kan ka nýn dur du rul ma sý ko nu sun da ö nem li bir fýr sa tý ka çýr dý. os ko va ve Pe kin, en gel le yi ci tu tum la rýy la, þid det dön gü sü nü çe vir me yi sür dür mek is te yen çev re le ri güç len di ri yor i fa de si ni kul lan dý. Berlin / a a üm ge ne ral Hi þam Bah ti yar da öl dü SU D Çar þam ba gü nü dü zen le nen bom ba lý sal dý rý da ya ra la nan Su ri ye U lu sal Gü ven lik on se yi Baþ ka ný üm ge ne ral Hi þam Bah ti yar da öldü. Dev let Baþ ka ný Beþ þar sed in gü ven lik da nýþ ma ný o lan üm ge ne ral Bah ti yar, sad ýn be yin ta ký mýn da ye ra lan yet ki li ler a ra sýn da bu lu nu yor du. stanbul / a a ve beraberlik getirsin G S DD HSOÐU, IDIÐI SJ SÂ DÜSII B V BB ÇD O ÇÐIDI. S Â þ bir li ði eþ ki lâ tý ( ) Ge nel Sek re te ri k me led din h sa noð lu, s lâm dün ya sý ný bir lik ve be ra ber lik i çin de ol ma ya ça ðýr dý. a yýn la dý ðý me saj da, s lâm dün ya sý nýn a ma zan a yý ný teb rik e den h sa noð lu, a ma zan ýn s lâm ýn yü ce de ðer le ri ni ve da ya nýþ ma sý ný an la mak a dý na i yi bir fýr sat ol du ðu nu söy le di. a ma zan a in sa nî kriz ler ve sa vaþ lar la gi ril di ði ni i fa de e den h sa noð lu, ö zel lik le Su ri ye de ya þa nan lar dan du yu lan ü zün tü yü di le ge ti re rek, üs lü man la rýn k me led din h sa noð lu ha yat la rý nýn ko run ma sýn da has sas o lun ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. s lâm dün ya sý ný a ma zan a yý na say gý lý ol ma ya, a kan kan la rý dur dur ma ya ça ðý ran h sa noð lu, ay rý ca yan mar da o hing ya üs lü man la rý na ya pý lan e zi yet le re de dik ka ti çe ke rek, baþ ka ül ke le re kaç mak zo run da ka lan mül te ci le re yar dým e li nin u za týl ma sý ný is te di. Cidde / a a Ç D S Â V Ç baþ þehri Pe kin de ki an xi a po Ca mi i, yer li ve ya ban cý üs lü man lar la dol du taþ tý. lk te ra vih ol ma sý he ye ca nýy la er ken den ca mi ye ge len üs lü man lar, yat sý na ma zý nýn ar dýn dan i ki þer re kât tan top lam 20 re kât kýl dýk la rý te ra vih na ma zý nýn a ra la rýn da Çin e has sa la vat lar ge tir di. Gen cin den, na ma zý ný a yak ta ký la ma ya cak yaþ lý sý na ka dar ca mi de her kes te ra vih he ye ca ný ný do ya sý ya ya þa dý. a ma za nýn ge li þi ni sa rý la rak ve to ka la þa rak kut la yan üs lü man lar, na ma zýn ar dýn dan ev le ri ne git ti. Pekin / cihan W O H VH BD li üs lü man lar on bir a yýn sul ta ný a ma zan ýn ilk te ra vi hi ni e da et ti. BD nin en ka la ba lýk þe hir le rin den ew ork ta bir a ra ya ge len üs lü man lar ha tim li te ra vih ký la rak a ma za ný coþ ku i le kar þý la dý. ew ork un 29. so ka ðýn da bu lu nan r-ah man mes ci din de bir a ra ya ge len me ri ka lý üs lü man lar, te ra vih na ma zý na ka dar ur ân o ku du ve din kar deþ le ri nin a ma zan a yý ný teb rik et ti. es ci din gi ri þin de ku ru lan tez gâh lar da tak ke, tes - bih ve di nî e ser ler sa týn a lan üs lü man lar, hur ma ve di ðer ih ti yaç la rý ný da kar þý la ya bi li yor. ew ork / cihan DO Z D V D þ le ri Baþ kan lý ðý, a ma zan ýn ilk gü nü n do - nez ya nýn en bü yük ca mi si s tik lâl Ca mi i nde mev lit prog ra mý dü zen le di. Baþ þe hir Ca kar ta da ki s tik lâl Ca - mi i nde a ma zan ýn ilk gü nü Cu ma na ma zý son ra sý mev lit o ku tul du. Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen mev lit, n do nez ya lý lar ta ra fýn dan bü yük il gi gör dü. Prog ram da n do nez ya di lin de ya zýl mýþ mev lit hak kýn da bro þür ler da ðý týl dý. lk kez kar þý la rýn da mev lüt han gö ren n do nez ya lý lar i se cep te le fon la rý i le bol bol fo toð raf çek ti. Cakarta / cihan amazan'da arttýrýlan kontroller Filistin halkýný rahatsýz ediyor. FO OÐ F: s ra il po li sin den ka dýn la ra da iþ ken ce S, sý nýr po li si a ma zan a yýn da kon trol le ri ni art týr dý. Da ha ön ce Fi lis tin li er kek le re uy gu la nan sý ký kon trol le rin, a ma zan a yý nýn ilk gü nü s ra il in a lan di a on trol ok ta sý nda bu de fa ka dýn Fi lis tin li le re uy gu lan dý ðý göz len di. s ra il po li si nin Ba tý Þe ri a nýn a mal lah þeh rin den es cid-i k sa ya git mek is te yen Fi lis tin li ka dýn la rýn ev rak la rý ný sý ký kon trol et me si, Fi lis tin hal kýn da ra hat sýz lý ða yol aç tý. amallah / a a Ha ni ye, ur sî i le gö rü þe cek GZ Z D Fi lis tin Hü kü me ti Baþ ba ka ný s ma il He ni ye, ý sýr Cum hur baþ ka ný u ham med ur sî nin, bay ram dan son ra ken di siy le gö rü þe ce ði ni kay det ti. ý sýr Cum hur baþ ka ný u ham med ur sî, Ha mas Ha re ke ti Si ya sî Bü ro Þe fi Ha lid e þal baþ kan lý ðýn da ki bir Ha mas he ye ti ni gö re ve gel dik ten son ra ilk kez ka bul et miþ ti. amallah / a a yan mar da he def üs lü man lar U US SI f Ör gü tü, yan mar da de vam e den þid det o lay la rýn da he de fin a zýn lýk ta o lan o hing ya üs lü man la rý ol du ðu nu bil dir di. Ör güt ten ya pý lan a çýk la ma da, ül ke de o la ða nüs tü hal i lân e dil me si nin ar dýn dan de vam e den þid det o lay la rýn da hem gü ven lik güç le ri nin hem de ye rel ak hi ne Bu dist le ri nin suç lu ol du ðu be lir til di. çýk la ma da ay rý ca ya ra la nan, ö len ve te ca vü ze uð ra yan la rýn sa yý sý nýn bi lin me di ði be lir ti lir ken, gru bun s ya so rum lu su Ben ja min Za wac ki, þid de tin ön ce lik li o la rak o hing ya lý la ra yö ne lik ol du ðu nu söy le di. Bangkok / a a BU DS ZU Ü DU DU U SU UÞ ka de mi Der ne ði, a le-der, n - san ve a þam Der ne ði i le Has-Der or - tak bir du yu ru ya yýn la ya rak, ra kan lý üs lü man la ra yö ne lik Bu dist zul mü - nün dur du rul ma sý ný is te di. Bur ma da ra kan lý üs lü man la ra yö ne lik kat li - am lar, hak ih lâl le ri, di nî ha yat la rý na mü da ha le ler, fi zik sel iþ ken ce ler, te ca - vüz ler 1942 den bu gü ne de vam et - mek te dir. Bur ma da, ra kan lý üs lü - man la ra yö ne lik o la rak son ya þa nan ha di se ler, bu ül ke de bi ni aþ kýn üs - lü ma nýn ö lü mü ne, dok san bin den faz la üs lü ma nýn da ev siz kal ma sý na ne den ol muþ tur de ni len a çýk la ma da, te mel in san hak la rý nýn u lus lar a ra sý bü tün söz leþ me ler de ve hu kuk me - tin le rin de gü ven ce al tý na a lýn dý ðý bir çað da Bur ma da ya þa nan bu zu lüm le - rin dur du rul ma sý çað rý sý ya pýl dý.

8 ca ni as ya.com.tr Coþ tu rah met der ya sý... ür ki ye baþ ta ol mak ü ze re bü tün s lâm dün ya sý a ma zan coþ ku su ya þý yor. Ger çi bu coþ ku yu göl ge le yen ha di se ler de var, a - ma in þa al lah bu mü ba rek ay da ya pý lan du â lar ne ti ce sin de o sý kýn tý lar da so na e rer. Du â mýz ve te men ni miz, a ma zan bay ra mý na da ha bir hu þu ve hu zur i çin de gir mek... s lâm dün ya sý ve bil has sa üs lü man la rýn sa - yý ca az ol du ðu di ðer dün ya ül ke le rin den ge len ha ber ler de se vin di ri ci. os ko va da, Pe kin de ilk te ra vih, Bal kan lar da coþ ku lu a ma zan gi bi ha ber le re u zun yýl lar has ret ka lýn mýþ tý. Bil has - sa us ya, ne re dey se bir a sýr uð ra þa rak din i öl - dür mek i çin ça lýþ mýþ tý. Þü kür ler ol sun ki hem us ya hem de o nu ör nek a lan ba zý la rý di ni öl - dü re me di ve ken di le ri, i de o lo ji le ri ve dü þün ce - le ri öl dü. d rak et ti ði miz a ma zan a yý bu ha ki - ka ti bir de fa da ha is bat et me si ba ký mýn dan da dik kat çe ki ci dir. ür ki ye de ki a ma zan coþ ku su na he pi miz þa - hit o lu yo ruz. lk gün den i ti ba ren ca mi ler dol du taþ tý, ham dol sun. Bir kaç yýl dýr ol du ðu gi bi a - ma zan a yý nýn yaz ta ti li ne te va fuk et me si, ço cuk - la rý mý zýn ca mi le ri þen len dir me si ne de ve si le ol - du. Dün te ra vih na ma zý kýl dý ðý mýz ma hal le ca - mi in de tah mi nen yüz den faz la ço cuk, on dan çok da ha faz la da genç var dý. Gün düz le ri ca mi - ler de ur ân öð ren me ye de vam e den ço cuk la rý - mýz, ak þam la rý da te ra vih na maz la rýn da ca mi le ri dol du ru yor. Ham dol sun, þük rol sun... ü fu su i ti ba rýy la s lâm ül ke si ol ma yan, a ma mil yon lar ca üs lü ma nýn ya þa dý ðý us ya dan da se vin di ri ci a ma zan ha ber le ri ge li yor. os - ko va da ki a ma zan coþ ku su nu an la tan ha ber de þu bil gi ler yer al mýþ: us ya nýn baþ ken ti os - ko va da ya þa yan üs lü man lar, a ma zan ýn ilk te ra vih na ma zý ný kýl mak i çin os ko va er kez Ca mi i ni dol dur du. us, ürk, a zak, Öz bek, ýr gýz, a cik, ze ri ve Çe çen baþ ta ol mak ü ze - re fark lý mil lî kim lik le re sa hip üs lü man lar, te - ra vih na ma zý i çin bir lik te saf tut tu. us ya üf - tü ler Bir li ði Baþ ka ný a vil Gay nut din de, er - ha met ve ba rýþ, s lâm di ni nin te mel ö zel lik le - rin den dir. e rö riz min ve ya ban cý düþ man lý ðý - nýn s lâm di nin de ye ri yok tur i fa de le ri ni kul - lan dý. (, 20 em muz 2012) Sa ray bos na dan ge len ha ber de Bal kan lar da ký a ma zan coþ ku su nu an la tý yor: Bos na-her - sek in baþ ken ti Sa ray bos na baþ ta ol mak ü ze re os tar, rav nik, Ze nit sa ve uz la gi bi ö nem li þe hir ler de ki çok sa yý da ca mi de üs lü man lar, ilk te ra vih na ma zý ný kýl dý. Ca mi ler de yer bu la - ma yan ce ma a tin ö nem li bir kýs mý, na maz la rý ný dý þa rý da e da et mek zo run da kal dý. Baþ kent Sa - ray bos na da ki Os man lý e se ri ta ri hi Ga zi Hüs - rev bey Ca mi i nde ilk te ra vih na ma zý ný, Bos na- Her sek e i sül U le ma ar dým cý sý s met Spa hiç kýl dýr dý. e ra vih na ma zý na ka dýn la rýn da yo ðun il gi gös ter di ði gö rül dü. Çin de ya þa yan üs lü man lar da ca mi le ri dol dur muþ: Çin in baþ ken ti Pe kin de ki an xi - a po Ca mi i, yer li ve ya ban cý üs lü man lar la dol du taþ tý. lk te ra vih ol ma sý he ye ca nýy la er - ken den ca mi ye ge len üs lü man lar, yat sý na - ma zý nýn ar dýn dan 20 re kat kýl dýk la rý te ra vih na ma zý nýn a ra la rýn da Çin e has sa lâ vat lar ge - tir di. Gen cin den, na ma zý ný a yak ta ký la ma ya cak yaþ lý sý na ka dar ca mi de her kes te ra vih he ye ca - ný ný do ya sý ya ya þa dý. a ma za nýn ge li þi ni sa rý la - rak ve to ka la þa rak kut la yan üs lü man lar, na - ma zýn ar dýn dan ev le ri ne git ti. (Ci han bül te ni, 20 em muz 2012) Ben zer bir tab lo da ýr gý zis tan da ya þan mýþ: ýr gý zis tan ýn ge ne lin de ki 2 bin 100 i ba det ha - ne de a ma zan a yý bo yun ca mil li ye mek le rin ve - ri le ce ði, if tar sof ra la rý nýn ku ru la ca ðý bil di ril di. ür ki ye nin Biþ kek Bü yü kel çi li ði Din ü þa vi ri Or han Genç, din gö rev li le rin va tan daþ la rýn dü - zen le ye cek le ri if tar ve ur ân prog ram la rý na ka - tý la cak la rý ný, ur ân-ý e rim öð ren mek is te yen ço cuk lar i çin a za man a yýn da da e ði tim ver me - yi sür dü re cek le ri ni söy le di. Pek çok sý kýn tý ve prob le me rað men s lâm dün ya sý bir u ya nýþ ya þý yor. Bu u ya ný þýn, bu sil - ke le ni þin da ha i yi ne ti ce ler ver me si i çin ür ki ye gi bi ül ke le re, da ha doð ru su doð ru s lâ mý ve s - lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu or ta ya koy ma i de a lin - de o lan la ra bü yük iþ dü þü yor ve dü þe cek. a biî ki þu te mel so ru her za man ö nü müz de du ra cak: Bu id di a ve i de a li dil len di ren ler, me saj - la rý ný muh taç la ra u laþ tý ra bil mek i çin ha zýr mý? e se lâ, ür ki ye de ki din e ði ti mi ni yo rum la yan Di ya net þ le ri Baþ ka ný, ev cut bi ri ki mi mi zin bý ra kýn u lus la r a ra sý ný, he nüz ür ki ye nin ye ni viz yo nu na da hi uy gun ol ma dý ðý ný dü þü nü yo - rum de miþ. (, 19 em muz 2012) Son ne fe se ka dar i man ve ur ân hiz me ti ne de vam e de bil me du â sýy la... D þ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. eh met Gör mez, din öð re ti mi ko nu su na i liþ kin, ev - cut bi ri ki mi mi zin bý ra kýn u lus la r a ra sý ný, he - nüz ür ki ye nin ye ni viz yo nu na da hi uy gun ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum de di. Gör mez, Bi lim ve Sa nat Vak fý ta ra fýn dan ku ru lan s tan bul Þe hir Ü ni ver si te si bün ye sin - de ye ni a çý lan s lâ mî lim ler Fa kül te si nce dü - zen le nen ür ki ye nin s lâ mî lim ler Bi ri ki mi - ni Dün ya ya ç mak pa ne lin de yap tý ðý ko nuþ - ma da, e ðer ür ki ye nin yük sek din öð re ti mi ta ri hi ya zý la cak o lur sa, 2010, 2011 ve 2012 yýl - la rýn ye ni bir dö nüm nok ta sý o la rak i fa de e di - le ce ði ni söy le di. eh met Gör mez, ür ki ye de yük sek din öð re ti mi nin, i la hi yat fa kül te le ri nin, U lum-i s lâ mi ye nin ö zel lik le yüz yýl lýk se rü ve - ni nin, ü ze rin de ça lý þýl ma sý ge re ken, her ke se pek çok ders ler ve ren çok ö nem li bel ge ler ih ti - va et ti ði ni kay det ti yý lý i le baþ la yan bu ye ni dö nem, yük - se köð re tim de ki de ði þik lik ler, yük sek din öð re - ti mi ta ri hin de bi ze ye ni fýr sat lar or ta ya çý kar - dý di yen Gör mez, bu ye ni fýr sat la rýn hem a - van taj la rý hem de de za van taj la rý ol du ðu nu di le ge tir di. Bun lar dan bi ri nin, i la hi yat fa kül te le ri - nin sa yý sý nýn art ma sý ol du ðu nu di le ge ti ren Gör mez, ye ni ku ru lan s lâ mî i lim ler fa kül te le - ri nin de ken di i çin de ye ni müf re dat ve prog - ram la yo la çýk ma la rý nýn da ha ha yýr lý o la ca ðý ný dü þün dü ðü nü be lir te rek, e ni ku ru lan bu fa - kül te le ri mi zin ü ret tik le ri bil gi yi bü tün s lâm dün ya sý i le pay laþ mak is te me le ri ni de za van taj o la rak gö rü yo rum de di. ''VCU BZ Ü' VZOU UGU DÐ'' Ð in saf sýz lýk sa yýl maz sa ben ba zý tes bit le ri mi i fa de et mek is ti yo rum di yen Gör - mez, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bi rin ci si, mev cut bi ri ki mi mi zin bý ra kýn u lus lar a ra sý ný, he nüz ür ki ye nin ye ni viz yo nu na da hi uy gun ol ma dý ðý ný dü þü nü yo - rum. Bel ki hak sýz lýk ya pý yo rum, a ma doð ru su nu i fa - de et mek ge re ki yor. Bi ri ki mi mi zin ür ki ye nin i çi - ne gir di ði ye ni viz yo na ne ka dar uy gun ol du - ðu nu dü þün mek ge re ki yor. kin ci si, gö nül coð raf ya mý zýn ih ti yaç la rý na kar þý lýk ve rip ve re me ye ce ði ko nu su dur. ür ki ye nin ye - ni viz yo nu na uy gun bi ri kim var mý? Bu so ru yu sor ma mýz ge re ki yor i la hi yat çý lar o la rak. Gö nül coð raf ya mý zýn, U lum-i s lâ mi ye ih ti ya cý na, ken di kim lik le - ri ni ye ni den in þa et me ye kat ký da bu lu na cak bir U lum-i s lâ mi ye kat - ký sý na kat ký sun ma ya gü cü müz var mý? s lâm dün ya sý na kat ký su na bi le - cek bir bi ri ki mi miz var mý? s la mo fo - bi a yý dik ka te al dý ðý mýz da ha ki ka ten bü yük mey dan o ku ma lar la kar þý kar þý ya yýz ve bü tün bu mey dan o ku ma la ra ne ka dar kar þý lýk ve rip ve re me ye ce ði mi zin ay rý ca ü ze rin de du rul ma - sý ge re kir. Bu so ru la rýn so rul ma sý ge re kir. s tan bul / a a C Cum hur baþ ka ný Der viþ roð lu, ürk ta - ra fý nýn ka rar lý ve ya pý cý tu tu mu na rað men ýb - rýs ko nu sun da ge li nen nok ta nýn ha yal ký rýk lý - ðý ol du ðu nu i fa de e de rek, Bir leþ miþ il let ler e (B), um ta ra fý nýn mü za ke re ler de gös ter di ði tu tum i le il gi li tes pit le ri, u lus la r a ra sý ka mu o yu nez din de de yap ma sý ný is te ye rek, ü za ke re - le rin ni çin, ne re de tý kan dý ðý ný a çýk yü rek li lik le ve dü rüst çe a çýk la yý nýz de di. 20 em muz Ba rýþ ve Öz gü rü lük Bay ra - mý nýn 38. yý lý dolayýsýyla ef ko þa Dr. Fa zýl ü - çük Bul va rý nda dü zen le nen tö ren de ko nu þan roð lu, ýb rýs so ru nun çö züm bul ma yý a maç - la yan mü za ke re ler hak kýn da da bil gi ver di. - roð lu, ge li nen du ru mun ken di le ri i çin ha yal ký - rýk lý ðý ol du ðu nu be lirt ti. Bu ra dan Bir leþ miþ il let le re bir çað rý da bu lun mak is ti yo rum di - yen roð lu, þöy le de vam et ti: um ta ra fý nýn mü za ke re ler de gös ter di ði tu tum i le il gi li tes bit - le ri, u lus la r a ra sý ka mu o yu nez din de de ya pý nýz. ü za ke re le rin ni çin, ne re de tý kan dý ðý ný a çýk yü rek li lik le ve dü rüst çe a çýk la yý nýz. Bir leþ miþ il let le rin dü rüst çe ger çek le ri or ta ya koy ma sý, ýb rýs ta ka lý cý ba rý þýn te si si ne hiz met e de cek tir. Bi ze, baþ ba þa gö rüþ me ler de söy le dik le ri ni zi ce - sa ret le dün ya ya da söy le yi niz. Çok ta raf lý kon fe - rans ni çin top la na ma mýþ týr, i zah e di niz. B ÇÐ I D V U P B Ð v ru pa Bir li ði ne de ses le nen roð lu, Ver di ði niz söz le ri ni çin tut mu yor su nuz? ýb rýs ürk le ri ne ve ri len va at le re ne ol muþ - tur? ýb rýs ürk le ri mað dur dur; ni çin mað - dur ce za lan dý rýl mak ta dýr de di. ýb rýs um yö ne ti mi nin, B dö nem baþ ka ný ol du ðu na i þa ret e den roð lu, bu du ru mun mü za ke re le - re ve re ce ði tah ri ba tý en az dü zey de tut mak i - çin a za mî gay ret gös ter dik le ri ni, an cak bu du ru mun, ýb rýs ta a dil ve ka lý cý bir ba rý þýn te si si ni da ha da zor laþ týr dý ðý ný vur gu la dý. I DV SÖZ D BÞ I ÐI 1 em muz 2012 i ti ba rý i le v ru pa Bir li ði nin se kiz yýl ön ce yap tý ðý ha ta nýn kat mer leþ ti ði ni kay de den roð lu, þöy le de vam et ti: a rým bir dev le tin, si lâh zo ru i le ürk va tan daþ la rý ný kat - let me yi a maç e din miþ hü kü me ti nin söz de baþ - kan lý ðý, v ru pa Bir li ði ni ku ran ha yal ler ve i de - al ler le ne den li bað da þa bi lir? roð lu, am bar go ve i zo las yon la ra kar þý mü ca de le nin, u zey ýb rýs ürk Cum hu ri ye ti Dev le ti nin bi rin ci ön ce li ði ol du ðu nu vur gu la dý. DO U S Â na do lu ya se lam gön de ren roð lu, ah - ra man ürk mil le ti nin ve bü yük üs lü man a le mi nin bir par ça sý o lan ýb rýs ürk le ri, var o luþ mü ca de le sin de na do lu in sa ný nýn ken - di si ne gös ter di ði sev gi ve þef ka te min net tar - dýr. ýb rýs ür kü nün ar ka sýn da ki en bü yük güç, na do lu in sa ný nýn il lî Dâ vâ ya o lan i - nanç ve bað lý lý ðý dýr. n zor a ný mýz da, mut lak bir yok o luþ la kar þý kar þý yay ken 20 em muz sa ba hý gel di niz; ýb rýs ür kü i le bir lik te in - san lýk o nur ve hay si ye ti ni de kur tar dý nýz di - ye ko nuþ tu. ef ko þa / a a BÞ B ar dým cý sý Be þir ta lay, ýb rýs um yö ne ti min B dö nem baþ kan lý ðý ný bir koz o la rak kul lan ma e ði lim de ol du ðu nu i - fa de e de rek, n cak dö nem baþ kan lý ðý sü - re sin ce ýb rýs a da sý na da ha faz la il gi çev ri - le cek, da ha ya kýn dan ta ný ya cak lar. da yý da ha ya kýn dan gö re cek ler ve bu ra da ki ya - rým dev let sta tü le ri de dün ya ka mu o yu ta - ra fýn dan da ha faz la gö rü nür ha le ge le cek - tir de di. Baþ ba kan ar dým cý sý ta lay, 20 em muz Ba rýþ ve Öz gür lük Bay ra mý nýn 38. yý lý dolayýsýyla ef ko þa Dr. Fa zýl ü çük Bul va rý nda dü zen le nen tö ren de ko nuþ ma yap tý. em muz 1974 ýb rýs Ba rýþ Ha re kâ - tý nýn 38. yýl dö nü mün de C de bu lun - mak tan o nur duy du ðu nu i fa de e den ta - lay, Siz le re, se vin ci ni zi ve coþ ku nu zu gö - nül den pay la þan Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn, Hü kü me ti mi zin ve na va tan da ki kar deþ - le ri ni zin sev gi le ri ni ve se lam la rý ný ge tir dim. sa sen ür ki ye o la rak biz ya ný nýz da yýz, he - pi miz ya ný nýz da yýz. Cum hur baþ kan lý ðý mýz, ec li si miz, Hü kü me ti miz, na mu ah le fe ti - miz, ürk Si lâh lý uv vet le ri miz, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý mýz bü tün ku rum la rý mýz la bu ra da si zin ya ný nýz da yýz de di. Ba rýþ Ha re kâ tý nýn ýb rýs i çin ol du ðu ka dar tüm ürk mil le ti i - çin ta ri hî bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu vur - gu la yan ta lay, þöy le ko nuþ tu: ýb rýs ürk ü nün hür ya þa ma, a da ný nýn e þit sa hi - bi o la rak var lý ðý ný sür dür me hak ký i çin ve ri - len mü ca de le nin en þe ref li gü nü dür. Ba rýþ Ha re kâ tý, na va tan ür ki ye nin ýb rýs ürk ü nü e be di yen ko ru ma a zim ve ka rar lý - lý ðý nýn i fa de si ol du ðu ka dar, de rin a cý la rýn tek rar lan ma sý na as la i zin ve ril me ye ce ði nin de bir ta ah hü dü dür. ýb rýs ürk ü ge le ce ðe gü ven le bak ma sý ný sað la yan Ba rýþ Ha re kâ - tý ndan güç al mýþ, hu kuk ve e þit lik mü ca - de le si ni gü ven i çin de sür dür me im kâ ný bul muþ, bu mü ca de le si ni ka rar lý lýk ve i - nanç la bu gün le re ta þý mýþ týr. efkoþe / a a BÞBI fet ve cil Du rum ö ne - ti mi Baþ kan lý ðý ( FD), ür ki ye de ki 8 ça - dýr kent ve 1 kon tey ner kent te dün i ti ba - rýy la 43 bin 387 Su ri ye va tan da þý bu lun du - ðu nu a çýk la dý. FD dan ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma da, Su ri ye va tan daþ la rý i çin Ha - tay da 5, Þan lý ur fa da 2, Ga zi an tep te 1 ol - mak ü ze re top lam 8 ça dýr kent ve i lis te bu lu nan 12 bin ki þi lik kon tey ner kent ku - rul du ðu bil di ril di. çýk la ma da, 2011 yý lý i san a yý i çe ri sin de Su ri ye de baþ la yan iç ka rý þýk lýk lar dolayýsýyla, nü fus ha re ket le ri ne yö ne lik o la rak bu gü ne ka dar ül ke mi ze ge - len 65 bin den faz la Su ri ye va tan da þý i çin, FD ta ra fýn dan 4 il de ku ru lan kamp lar da bir yý lý aþ kýn sü re dir, her tür lü in sa nî yar - dým ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý be lir til di. FD ýn ko or di nas yo nun da il gi li ku rum ve ku ru luþ lar ca ça dýr kent ler de ve kon tey ner kent te ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e ði tim, i ba det, ter cü man lýk, ha ber leþ me, ban ka cý lýk ve di ðer hiz met le rin ve ril di ði i fa de e di len a çýk la ma da, kamp lar da o kul, ca mi, ti ca ret, po lis ve sað lýk mer ke zi, ba sýn bri fing bi ri mi, ço cuk o yun a lan la rý, te - le viz yon iz le me ü ni te le ri, su de po su, a rýt ma mer ke zi, tra fo ve je ne ra tör gi bi do na tý la rýn da yer al dý ðý kay de dil di. amp lar da bu lu nan Su ri ye va tan daþ la rý na gün lük o la rak 3 ö ðün sý cak ye mek ve ril di ði ha týr la tý lan a çýk la ma þöy le: 19 em muz-20 em muz 2012 ta rih - le rin de, 710 Su ri ye va tan da þý ül ke mi ze gi riþ yap mýþ, 559 ki þi i se ken di is tek le ri i le ge ri dön müþ tür. Bu gü ne ka dar ül ke mi ze top lam 69 bin 682 Su ri ye va tan da þý gi riþ yap mýþ týr. Bu gü ne ka dar top lam 26 bin 295 Su ri ye va - tan da þý ül ke si ne dön müþ tür. Bu gün (dün) i - ti ba rýy la, Ha tay da 10 bin 535, Ga zi an tep te 7 bin 122, i lis te 11 bin 410 ve Þan lý ur fa da 14 bin 59 ol mak ü ze re top lam 43 bin 126 Su ri - ye va tan da þý ül ke miz de ba rýn dý rýl mak ta dýr. y rý ca, 30 u re fa kat çi, 231 i has ta ve ya ra lý ol mak ü ze re top lam 261 ki þi has ta ne de bu - lun mak ta dýr. Has ta ne de ki ler le bir lik te ül ke - miz de top lam 43 bin 387 Su ri ye va tan da þý bu lun mak ta dýr. Ha tay da ki ça dýr kent ler de o luþ tu ru lan 35 ders lik te o kul ça ðýn da ki 420 si kýz, 385 i er - kek ol mak ü ze re top lam 805, i lis te 64 ders lik te 2 bin 690, Ga zi an tep te 4 kreþ ve 4 ça dýr ders lik te 416 ve Þan lý ur fa da 12 ders - lik te 600 ol mak ü ze re top lam 4 bin 511 Su ri - ye li ço cuk ve gen ce o kul ön ce si, ilk ve or ta - öð re tim e ði ti mi ve ril mek te dir. n ka ra / a a ker: So run la rý mý zý, de mok ra siy le çöz me ye ça lý þý yo ruz ngid a rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný eh di - ker, So run la rý mý zý, ürt so ru nu nu, biz ür ki - ye nin de mok ra tik leþ me si ve si vil leþ me si yo luy la çöz me ye ça lý þý yo ruz de di. SO DS pro je si kap sa - mýn da Gü ney do ðu ve Do ðu na do lu böl ge le rin - den n ka ra ya ge le rek n gi liz ce yaz e ði tim kam - pý ný ta mam la yan 250 li se öð ren ci si nin me zu ni yet tö re ni, ur gut Ö zal Ü ni ver si te si nde ya pýl dý. ö - re ne ka tý lan Ba kan ker, ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan öð ren ci le rin prog ra ma i liþ kin dü þün ce le ri ni de din le di. ker, Hak ka ri den ge len bir öð ren ci nin Böl ge hal ký na, biz genç le re ne gi bi tav si ye niz var so ru su ü ze ri ne, ür ki ye yi bir lik te in þa et tik - le ri ni ve ba zý so run la rýn bu lun du ðu nu an cak bu so run la rý da bir lik te sev giy le çö ze cek le ri ni söy le - di. Ba kan ker, þöy le de vam et ti: So run la rý mýz ol du ðu za man, bu so run la rý ye ni so run lar ya ra ta - rak, ye ni so run lar o luþ tu ra rak, baþ ka la rý nýn ca ný - ný ya ka rak de ðil, e ðer bir de mok ra tik ta le bi miz var sa bi ze gö re bir þey yan lýþ sa o nu dü zelt me ta - le bi ni i fa de e der ken, de mok ra tik hak la rý mý zý kul - la nýr ken, hiç kim se ye za rar ver me den bu nu i fa de et me miz lâ zým. Do ðu na do lu, Gü ney do ðu - na do lu böl ge si i çin söy lü yo rum; o ra da ya þa nan ba zý so run lar var. Ben o böl ge nin ev la dý yým. Bu so run la rý mý zý, biz ür ki ye nin de mok ra tik leþ me - si ve si vil leþ me si yo luy la, ürt so ru nu nu çöz me - ye ça lý þý yo ruz. Bu so ru nu ye ni so run lar mey da na ge tir me den, ürt so ru nu nu de mok ra tik leþ me ve si vil leþ me yo luy la hak la rýn, da ha ön ce ve ril me miþ hak la rý, o hak la rý ta ný ya rak ki bu bir lü tuf de ðil dir, ür ki ye va tan daþ la rý nýn hak la rý dýr, bu hak la rýn tes lim e dil me si lâ zým. n ka ra / a a Par ça lan mýþ a i le ler de en bü yük mað dur ço cuk lar n ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, par ça lan mýþ a i le le rin en bü yük mað du ri ye ti nin ço cuk lar ol du ðu na söy le di. Ba kan Þa hin, med ya ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le riy le Dev let o nu ke - vi nde bir a ra ya ge le rek, ba kan lýk ta ki bir yý lý ný de - ðer len dir di. Ço cuk ve an ne ler ü ze ri ne i ki ö nem li mo del le ri nin bu lun du ðu nu be lir ten Þa hin, bun - la rýn e ði tim ve sað lýk ü ze ri ne te mel len di ði ni söy - le di. ði tim de 2,2 mil yon ço cuk i çin yak la þýk 2 mil yar nin 1 mil yon an ne ye ö den di ði ne de ði - nen Þa hin, kýz ço cuk la rý na er kek ço cuk la rýn dan da ha faz la ma lî des tek ve ril di ði ni vur gu la dý. Par - ça lan mýþ a i le le rin en bü yük mað du ri ye ti nin ço - cuk lar ol du ðu na i þa ret e den Þa hin, i le le rin so - run çöz me ka pa si te si ni ar ttýr ma mýz lâ zým. Si yah ve be yaz de ðil, ya þam da bin ler ce gri ren gin ve bin ler ce de ðiþ ke nin ol du ðu nu. a þa na bi le cek so - run la rý ön ce den an lat mak, ih ti yaç ol du ðu za man ya nýn da ol mak, bo þan ma el zem se bo þan ma sü re - cin de de a i le nin, ka dý nýn, a i le nin, ço cu ðun, top lu - mun en az za rar la ge çir me si ni sað la mak bi zim gö re vi miz di ye ko nuþ tu. Bu sebeplerle baþ lat týk - la rý ev li lik ön ce si e ði tim le rin pi lot ça lýþ ma la rý ný ta mam la dýk la rý ný i fa de e den Þa hin, Bir e ði tim se ti o luþ tur duk. Be le di ye le re ge lip ev len mek is te - yen ni þan lý la ra bu nu tek lif e di yo ruz. Zo run lu luk yok a ma teþ vik e di yo ruz dedi. n ka ra / a a Din eð iti mi ye ter siz 8 H B 21 UZ 2012 CUS ü za ke re ler, ne re de tý kan dý? C CU HU BÞ I DVÞ OÐ U B ÇÐ ID BU U DU: Ü Z - Ç, D I DI ÐI I ÇI Ü - V DÜ ÜS Ç ÇI I IZ. Ba rýþ Ha re kâ tý ta ri hî bir dö nüm nok ta sý ür ki ye de 43 bin 387 Su ri ye li bu lu nu yor GÖ Z, D ÖÐ O U SU D V CU B BI I U US - SI I, H ÜZ Ü ' VZ O U D H U GU O DI ÐI I SÖ D. Prof. Dr. eh met Gör mez Baþbakan ardýmcýsý talay, 20 emmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý'nýn 38. yýlý dolayýsýyla efkoþa Dr. Fazýl üçük Bulvarý'nda düzenlenen törende konuþma yaptý. FO OÐ F:

9 21 UZ 2012 CUS H B 9 Þam ýn or ta sýn da U lu sal Gü ven lik er ke zi nde ki gü ven lik zir ve si ne ya pý lan, i ki ba ka nýn ya ný sý ra baþ kan yar dým cý sý ve Ge nel kur may Baþ ka ný ar dým cý sý nýn öl dü rül dü ðü son sal dý rý nýn he men a ka bin de B Gü ven lik on se yi nde ve to e di len Su ri ye ka ra rý, Su ri ye ger çe ði ni or ta ya ko yu yor. 15 ü ye li Gü ven lik on se yi nin beþ da i mî ü ye sin den BD, Fran sa ve n gil te re nin des tek le di ði, Gü ney f ri ka ve Pa kis tan ýn çe kim ser kal dý ðý ve di ðer da i mî ü ye ler us ya i le Çin in ha yýr o yuy la ve to e di len ka rar, Su ri ye yö ne ti mi ni mu ha lif le re kar þý a ðýr si lâh kul lan ma ma sý ve as ke rî bir lik le ri yer le þim yer le rin den çek me me si ni e sas a lýp, ak si hal de sert yap tý rým lar uy gu la mak la teh dit e di yor. Ger çek þu ki da ha ön ce doð ru dan Su ri ye ye as ke rî mü da ha le yi ön gö ren - O nun 5. mad de si nin ye ri ne B nt laþ ma sý nýn 7. mad de si nin da ya týl ma sý, B bün ye sin de son a lý nan ka rar la ra da ay ký rý. n son B Ce nev re Zir ve si nde ve Pa ris te ki Su ri ye dost la rý top lan tý sýn da, baþ ta n nan plâ ný o la rak bi li nen B ba rýþ plâ ný nýn uy gu lan ma sý nýn ba þa rýl ma sý ol mak ü ze re mev cut yö ne ti min de ka týl dý ðý or tak rý zâ ya da ya lý ge çi ci hü kû met o luþ tu rul ma sý ka ra rý ný hi çe sa yý yor. Su ri ye U lu sal on se yi nin tem sil ci le ri nin Uy sal, a ma zan ý kut la dý n D O Par ti Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, a ma zan a yý nýn baþ la ma sý do la yý sýy la me saj ya yým la dý. e sa jýn da, mü ba rek a ma zan a yý nýn ür ki ye de, s lâm â le min de ve bütün dün ya da ba rý þa ve si le ol ma sý di le ðin de bu lu nan Uy sal, þun la rý kay det ti: üs lü man lar a ra sýn da da ya nýþ ma, sos yal yar dým laþ ma, sev gi ve kar deþ lik duy gu la rý nýn do ru ða çýk ma sý nýn bek len di ði a ma zan a yýn da ü zü le rek gör mek te yiz ki s lâm â le min de ki kar ga þa hýz la art mak ta, kar deþ ka ný ak ma ya de vam et mek te dir. Sos yal kat man lar a ra sýn da ki ge lir a da let siz li ði gi de rek ar tar ken, ha yat pa ha lý lý ðý, iþ siz ler, aç lar, ça re siz ler yok sa yý la rak, pem be tab lo lar çi zil me si ib ret le sey re dil mek te dir. n ka ra / a a O to mo bil ka na la düþ tü, ay ný aileden 4 ki þi öl dü no DU D, su ka na lý na dü þen o to mo bil de ay ný a i le den 4 ki þi öl dü, 1 ki þi ya ra lan dý. di ni len bil gi ye gö re, Fas ta il çe sin de Or du yö nü ne gi den Gü ven Du ran (35) yö ne ti min de ki 52 F 442 pla ka lý o to mo bil yol ke na rýn da ki su ka na lý na düþ tü. a za da sü rü cü Gü ven Du ran i le üç ay lýk ha mi le ol du ðu öð re ni len e þi Gö nül Du ran (29), ký zý Bir sen Du ran (14) ve ba ba sý u rat Du ran (60), o lay ye rin de öldü. Du ran çif ti nin er kek ço cuk la rý O ðuz han Du ran (12) i se Or du Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Ordu / a a Ciz re de ki C dâ vâ sýn da 5 tah li ye nþi I Ciz re il çe sin de te rör ör gü tü P nýn þe hir ya pý lan ma sý o lan C i çe ri sin de yer al dýk la rý id di a sýy la yar gý la nan 36 sý tu tuk lu 90 sa nýk tan 5 i tah li ye e dil di. Di yar ba kýr 7. ðýr Ce za ah ke me si nde gö rü len du ruþ ma da, tu tuk lu sa nýk la rýn ürt çe sa vun ma yap ma ta lep le ri, mah ke me ce red de dil di. Sa nýk a vu kat la rý, dâ vâ dos ya sýn da so mut de lil le rin bu lun ma dý ðý ný i le ri sü re rek, mü vek kil le ri nin tah li ye si ni is te di. ah ke me he ye ti, ver di ði ký sa bir a ra nýn ar dýn dan tu tuk lu sa nýk lar dan 5 nin tah li ye si ne ka rar ver di. u tuk lu 31 sa ný ðýn tu tuk lu luk ha li nin de va mý ka rar laþ tý ran mah ke me he ye ti, du ruþ ma yý er te le di. Diyarbakýr / a a ür ker, Ve ne zu el la da si ya sî göz lem ci olacak ndsp Ge nel Baþ ka ný a sum ür ker, Ve ne zu e la baþ kan lýk se çim le ri ne si ya sî göz lem ci o la rak ka tý la cak. DSP Ge nel er ke zi nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ve ne zu el la Bü yü kel çi si a ul Be tan co urt Se e land ýn, 17 em muz da ür ker i DSP Ge nel er ke zi nde zi ya ret et ti ði, siyasî gözlemci'' olarak dâvet ettiði ha týr la týl dý. çýk la ma da, ür ker in yap tý ðý de ðer len dir me nin ar dýn dan 7 kim 2012 de Ve ne zu el la da ki baþ kan lýk se çi mi ne biz zat si ya sî göz lem ci o la rak ka týl ma ya ka rar ver di ði be lir til di. n ka ra / a a Suriye gerçeði ew ork ta dün ya ba sý ný na, n nan plâ ný so nu ca u la þa ma mýþ týr, â ci len 7. mad de yü rür lü ðe gir me li dir a çýk la ma sý, Gü ven lik on se yi cev ni as ya.com.tr ka ra rý ha li ne ge ti ri len, an cak a kim ka lan 7. mad de de ki mak sa dý a çý ða çý ka rý yor. Zi ra 7. mad de, Su ri ye hü kü me ti nin a ðýr si lâh la rý ný þe hir mer kez le ri nin dý þý na çek me me si du ru mun da B ül ke le ri nin si lâh lý güç le ri ne mü da hil ol ma hak ký ta ný mak la, bir ne vi ar ka dan do la þa rak týp ký ib ya da ol du ðu gi bi Su ri ye ye dýþ as ke rî o pe ras yon la ra ve mü da ha le ye ya sal ze min ha zýr lan ma sý ný be lir li yor. C V U B I H Ç S I I O Di ðer yan dan, Su ri ye si lâh lý mu ha le fe ti nin dev let ve as ke rî bi rim le re sal dý rý la rý ný yo ðun laþ týr dý ðý, öz gür Su ri ye or du su nun baþ ta ür ki ye ye a çý lan i ki ve I rak a a çý lan i ki sý nýr ka pý sýn da kon tro lü e le ge çi re rek mev cut Þam yö ne ti mi nin dün ya i le ir ti ba tý ný kes me ye yö ne lik te þeb büs le rin art tý ðý dö nem de, ö zel lik le ül ke nin ku ze yin de ür ki ye nin 950 ki lo met re ye ki lo met re lik þe rit te u çu þa ya sak ve tam pon böl ge ye ze min ha zýr lan dý ðý tes bit le ri ni te yid e di yor. Bu tab lo, B nin Ce nev re top lan tý sýn da ki Su ri ye de ik ti dar dan mu ha le fe te bü tün ta raf la rýn ka tý la ca ðý ge çiþ hü kû me ti mu tâ ba ka tý nýn hi çe sa yýl ma sýy la kal mý yor; BD ve n gil te re gi bi ba zý Ba tý lý ül ke le rin U çu þa ya sak böl ge ve tam pon böl ge gi bi, as ke rî un sur lar la des tek len me si ge re ken sü reç ler i çin B den a lý nan bir ka rar la yo la çý kýl ma sý ge rek ti ði ne da ir se nar yo su nu su yü zü ne çý ka rý yor. FO OÐ F: nkara, daha çok kan dökülmesine sebebiyet verdirecek tarafgir politikalar yerine taraflar arasýnda barýþtýrýcý rolle çözüme çalýþmalý. ksi halde ecnebilerin müdahalesiyle, kan ve gözyaþýyla üslüman komþu Suriye ye barýþ, demokrasi, özgürlük ve istikrar gelmez. Irak a, fganistan a, ibya ya gelmediði gibi Ö zet le O nun dev re ye so ku la ma ma sý ü ze ri ne Su ri ye ye as ke rî mü da ha le ve tam pon böl ge i çin B nin dev re ye so kul ma sý o yu nu nun oy nan dý ðý ný or ta ya çý ka rý yor. Ce nev re ve Pa ris top lan tý la rý nýn he men a ka bin de, me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton un B Gü ven lik on se yi ne, Su ri ye ye as ke rî mü da ha le yet ki si ve ren yap tý rým lar çað rý sýn da bu lu nup, ka bul e di len plâ nýn ter si ne, sad git me li; sad son ra sý hü kü me tin yo lu a çýl ma lý söz le ri ve B nin kriz de so rum lu lu ðu nu al ma sý ný sað la ma lý yýz cüm le siy le us ya ve Çin in ce za lan dý rýl ma sý ge rek ti ði çý ký þý bu nun ik ra rý. e za Clin ton la ay ný að zý ko nu þan Fran sa Cum hur baþ ka ný Hol lan de nin ar dýn dan Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun ay nen Clin ton gi bi, Þam a des tek o lan re jim le ri de i zo le et me li yiz di ye ko nuþ ma sý, n ka ra nýn da ay ný pers pek tif i çin de ol du ðu nu, Was hing ton ve Pa ris in pe þi ne ta kýl dý ðý ný e le ve ri yor. D O S V B IÞ G Z! Oy sa ne o lur sa ol sun salt mev cut Þam yö ne ti mi nin dev ril me si ve sad ýn ik ti dar dan u zak laþ tý rýl ma sý ný he def a lan, Su ri ye ye B pa ra va nýn da as ke rî mü da ha le ve ür ki ye sý ný rýn da tam pon böl ge ku rul ma sý ný e sas a lan bu plân ýn Su ri ye yi da ha çok kar ga þa ve ka o sa sü rük le ye ce ði akl-ý se lim sa hi bi her kes ta ra fýn dan tes lim e di li yor. P nin ilk Dý þiþ le ri Ba ka ný a þar a kýþ ýn tes bi tiy le, bir tek sad git sin! var sa yý mý ü ze ri ne bi na e di len ký sýr ve in ti kam cý po li ti ka la rýn da ha kar ma þýk bir se nar yo or ta ya çý ka ra ca ðý, al ter na ti fin or ta ya çýk ma ma sý ha li ne mev cut yö ne ti min çök me siy le ay nen Sad dam son ra sý I rak ta ve ad da fi son ra sý ib ya da ol du ðu gi bi, ül ke nin ka o sa dü þe ce ði ve iç sa va þýn deh þe tiy le Su ri ye de ki kö tü du ru mun da ha da kö tü le þe ce ði u ya rý sý hak lý lýk ka za ný yor. n ka ra, da ha çok kan dö kül me si ne se be bi yet ver di re cek ta raf gir po li ti ka lar ye ri ne ta raf lar a ra sýn da a ra bu lu cu ve ba rýþ tý rý cý rol le ba rýþ ve çö zü me ça lýþ ma lý. k si hal de ec ne bi le rin mü da ha le siy le, kan ve göz ya þýy la üs lü man kom þu Su ri ye ye ba rýþ, de mok ra si, öz gür lük ve is tik rar gel mez. I rak a, f ga nis tan a, ib ya ya gel me di ði gi bi F-2 ve F-3 puan türleri birincisi amer aþkýran F-1 ve F-4 puan türler birincisi bdullah Coþkun -1, -2 ve -3 pu an bi rin ci si Fa tih eh met da nýr S sonuçlarý açýklandý SS Þ SI V I I SO UÇ I ÇI DI. CH Þ - 23 UZ P Z S GÜ Ü BÞ C V 3 ÐUS OS 2012 D SO C. SS er leþ tir me Sý nav la rý nýn (S) so nuç la rý a çýk lan dý. day lar, ve Ha zi ran 2011 ta rih le rin de ya pý lan 2012-S so nuç la rý ný nuc.osym.gov.tr in ter net ad re sin den öð re ne bi le cek. So nuç la ra gö re, F-1 ve F-4 pu an tür le rin de Ö zel er ve Bü yük ko yun cu Fen i se si nden b dul lah Coþ kun bi rin ci o lur ken; ið de Fen i se si nden a mer aþ ký ran F-2 ve F-3 pu an tür le rin de bi rin ci ol du. -1, -2 ve -3 pu an tür le rin de Ö zel s tan bul Fa tih Fen i se si nden Fa tih eh met da nýr bi rin ci o lur ken, S-1 ve S-2 pu an tür le rin de s tan bul Ga la ta sa ray i se si nden h san Can r gon ilk sý ra da yer al dý. Dil-1 pu an tü rün de Ö zel me ri kan o bert i se si nden Cen giz a an köz, Ga la ta sa ray i se si nden Di la ra y ka nat ve s tan bul i se si nden er ve Öz perk bi rin ci li ði pay laþ tý lar. Dil-2 pu an tü rün de Ö zel me ri kan o bert i se si nden Cen giz a an köz, Ga la ta sa ray i se si nden en gim y kan Öz türk ve s tan bul i se si nden Gök çe Sa rar bi rin ci ol du lar. Dil-3 pu an tü rün de i se Ö zel me ri kan o bert i se si nden eh met Fa tih Çam lý, Ga la ta sa ray i se si nden en gim y kan Öz türk ve s tan bul i se si nden Gök çe Sa rar bi rin ci ol du lar. n ka ra / a a B Þ I I OU, DV F S SI V I tü mü ne 2 mil yon 29 bin 200 a day baþ vu rur ken 1 mil yon 938 bin 165 a day sý na va gir di. Sý na va gir me yen a day sa yý sý 91 bin 35 o la rak be lir len di. 1 mil yon 938 bin a da yýn sý na vý ge - çer li sa yý lýr ken, 165 a da yýn i se sý na vý ge çer siz sa yýl dý. F ve pu an tür le rin de i lis, S pu an tü rün de Bar týn en ba þa rý lý il o lur ken; F pu an tü rün de r da han, pu an tü rün de Þýr nak ve S pu an tü rün de i se Ga zi an tep en az ba þa rý gös te ren il ol du. a te ma tik tes tin de 42 bin 221; Ge o met ri tes tin de 64 bin 651; Fi zik tes tin de 13 bin 917; im ya tes tin de 21 bin 800; Bi yo lo ji tes - tin de 10 bin 271; ürk Di li ve de bi ya tý tes tin de 497; Coð raf ya-1 tes tin de 10 bin 538; a rih tes - tin de bin 801; Coð raf ya-2 tes tin de 6 bin 671, Fel se fe tes tin de 13 bin 968 ki þi sý fýr dan kü çük pu - an al dý. S de en ba þa rý lý a day lar li se son sý nýf ta ki a day lar i le bir yük se köð re tim prog ra mý ný bi - tir miþ a day lar o lur ken, en ba þa rý lý li se ler i se dev let fen li se si ol du. CH 23 UZ D BÞ I O D 2012-ÖSS ük se köð re tim Prog ram la rý ve on ten jan la rý ý la vu zu na ÖS nin in ter net ad re sin den u la þa bi le cek ve ya baþ vu ru mer kez le ri ne ör nek o la - rak gön de ri len ba sý lý ký la vu zu in ce le ye bi le cek. ý la vuz da ðý tý mý ve sa tý þý ya pýl ma ya cak. er cih iþ lem le ri 23 em muz Pa zar te si gü nü baþ la ya cak ve 3 ðus tos 2012 de so na e re cek. er cih ça lýþ ma la rý na des - tek al mak i çin ÖS nin ber lik.osym.gov.tr web si te sin den ya rar la ný la bi le cek. ÇO O J DO U Ü V S S Ö li sans prog ram la rý na gö re dev let ü ni ver si te le ri ne 334 bin 263, va kýf ü ni ver si te le ri ne 30 bin 144, C ü ni ver si te le ri ne bin 674, di ðer ve yurt dý þýn da ki ü ni ver si te le re 100; li sans prog ra mý na gö re dev let ü ni ver si te le ri ne 469 bin 686, va kýf ü ni ver si te le ri ne 60 bin 975, C ü ni ver si te le ri ne 14 bin 811, di ðer ve yurt dý þýn da ki ü ni ver si te le re bin 722; ö zel ye te nek le öð - ren ci a lan prog ram la ra gö re dev let ü ni ver si te le ri ne 17 bin 877, va kýf ü ni ver si te le ri ne 4 bin 187, C ü ni ver si te le ri ne 2 bin 141, di ðer ve yurt dý þýn da ki ü ni ver si te le re bin 918 kon ten jan ay rýl dý. n çok kon ten ja ný o lan ü ni ver si te ler a ra sýn da 109 bin 246 i le s ki þe hir na do lu Ü ni - ver si te si bi rin ci sý ra da yer a lý yor. Bu ü ni ver si te yi sý ra sýy la r zu rum ta türk, s tan bul, Sel çuk, Sü ley man De mi rel, o ca e li, Sa kar ya, Dum lu pý nar, Ga zi ve Cum hu ri yet ü ni ver si te le ri iz li yor. HB çiþleri Bakaný dris aim Þahin 3 yýl dýr va tan daþ lý ktan kim se çýkarýlmadý n ÇÞ Ba ka ný d ris a im Þa hin, 2009 da yü rür lü ðe gi ren ürk Va tan daþ lý ðý a nu nu u ya rýn ca her han gi bir ki þi hak kýn da va tan daþ lý ðýn kay bet ti ril me si iþ le mi ya pýl ma dý ðý ný bil dir di. Þa hin, BDP Di yar ba kýr il let ve ki li l tan an ýn ya zý lý so ru ö ner ge si ne ver di ði cevapta, 1980 den son ra, ürk Va tan daþ lý ðý a nu nu nun Ba zý ad de le ri nin De ðiþ ti ril me si ve Bu a nu na ki k Ge çi ci ad de k len me si Hak kýn da ki a nun i le ürk Va tan daþ lý ðý a nu nu nun Va ta na bað lý lýk la bað daþ ma yan ey lem ler baþ lý ðý al týn da ki 25. ad de si ne ek le nen g ben di u ya rýn ca 210 ki þi nin ürk va tan daþ lý ðý nýn kay bet ti ril di ði ni i fa de et ti. Bu ka nu nun 25 ad de si nin g ben di nin 1992 de yü rür lük ten kal dý rýl dý ðý ný ha týr la tan Þa hin, hak la rýn da Ba kan lar u ru lu nca ürk va tan daþ lý ðý ný kay bet tir me ka ra rý a lýn mýþ o lan la rýn nü fus kü tük le rin de ki ka yýt la rý nýn, mü ra ca at la rý na ve her han gi bir iþ le me ge rek kal mak sý zýn can lan dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Þa hin, 2009 da yü rür lü ðe gi ren 5901 sa yý lý ürk Va tan daþ lý ðý a nu nun da ürk va tan daþ lý ðý nýn kay bet ti ril me si ne i liþ kin hal ler ye ni den dü zen len miþ o lup, bu gü ne ka dar a ný lan ka nun u ya rýn ca her han gi bir ki þi hak kýn da va tan daþ lý ðýn kay bet ti ril me si iþ le mi ya pýl ma mýþ týr i fa de si ni kul lan dý. n ka ra / a a Gül, þe hit ya ký ný ve ga zi le re if tar ve re cek n CU HU BÞ I b dul lah Gül, 24 em muz Sa lý gü nü 310 þe hit ya ký ný ve ga ziy le if tar ye me ðin de bir a ra ya ge le cek. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn er ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, Gül ta ra fýn dan þe hit ya kýn la rý ve ga zi ler o nu ru na ve ri len ge le nek sel if tar dâ vet le ri ne bu yýl da de vam e di le ce ði bil di ril di. Dol ma bah çe Sa ra yý nda Sa lý gü nü ger çek le þe cek prog ra ma, son bir yýl i çe ri sin de 3713 sa yý lý e rör le ü ca de le a nu nu ve 2330 sa yý lý ak di az mi nat ve y lýk Bað lan ma sý Hak kýn da a nun lar kap sa mýn da Sos yal Gü ven lik u ru mu ndan þe hit lik ve ya ga zi lik ma a þý a lan ki þi ler ve a i le fert le ri nin da vet e dil di ði be lir til di. f tar ye me ði ne 53 il den 310 þe hit a i le si men su bu ve ga zi nin ka tý la ca ðý du yu ru lan a çýk la ma da, þe hit a i le le ri ve ga zi le rin ya þa dýk la rý il ler den s tan bul a u la þým la rý ve il le ri ne dö nüþ le riy le s tan bul da a ðýr lan ma la rý nýn Cum hur baþ kan lý ðý ve il gi li va li lik ler ce sað la na ca ðý kay de dil di. Da vet li le rin, s tan bul'da bu lu na cak la rý sü re zar fýn da ken di le ri i çin ha zýr la nan kül tü rel prog ra ma da ka tý la ca ðý i fa de e dil di. çýk la ma da, Þe hit ya kýn la rý ve ga zi le ri mi ze i liþ kin ko nu la rý ya kýn dan ta kip e den Sa yýn Cum hur baþ ka ný mýz, bu ve si ley le va ta ný mýz i çin ha yat la rý ný fe da et mek ten çe kin me yen a ziz þe hit le ri mi zin a i le le ri ve ga zi le ri miz le bi ra ra ya ge le cek ol mak tan bü yük mut lu luk duy mak ta dýr de nil di. n ka ra / a a Ça nak ka le de bo ða za köp rü bek li yor n Ç Va li si Gün gör zim u na, Ça nak ka le Bo ða zý na ya pýl ma sý plan la nan köp rü nün ö nem li ol du ðu nu be lir te rek, Bu pro je Ça nak ka le ye çok þey ka zan dý ra cak. s tan bul i le o lan yo lu muz bi raz da ha ký sa la cak, da ha ka li te li ha le ge le cek de di. Va li u na, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Ça nak ka le Bo ða zý na ya pýl ma sý dü þü nü len as ma köp rü nün, çok tar tý þýl dý ðý ný, ko nu þul du ðu nu be lir te rek, bu pro je nin ger çek leþ ti ril me si nin ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. u na þöy le ko nuþ tu: öp rü pro je si nin 2015 yý lý na ka dar ta mam lan ma sý ge re ki yor, Çev re sel t ki De ðer len dir me den (ÇD) mu af o la bil me si i çin. ut la ka 2015 e ka dar pro je si ta mam la na cak ve i ha le si ha zýr ha le ge le cek. ma ne za man i ha le ya pý lýr ve bi ter o nu þu an da kes tir mek zor. Bu pro je Ça nak ka le ye çok þey ka zan dý ra cak. s tan bul i le o lan yo lu muz bi raz da ha ký sa la cak, da ha ka li te li ha le ge le cek. Bu, çev re ci an la yýþ la ye ni den pro je len di ril miþ, ta ri hî ve do ðal a lan lar da ko ru na cak. Çanakkale / a a Sý nýr ka pý la rýn dan sa at te bin ki þi geç ti n D D sý nýr ka pý la rýn dan son 24 sa at te 17 bin 465 i ya ban cý uy ruk lu ol mak ü ze re top lam 23 bin 709 yol cu ge çiþ yap tý. a pý ku le a ra ve Gar sý nýr ka pý la rý i le Pa zar ku le, p sa la, Ham za bey li sý nýr ka pý la rýn dan son 24 sa at te 8 bin 842 si ür ki ye ye gi riþ, 8 bin 623 ü i se ür ki ye den çý kýþ yap mak ü ze re top lam 17 bin 465 ya ban cý uy ruk lu geç ti. y ný sü re de, 3 bin 293 ü gi riþ, 2 bin 951 i de çý kýþ yap mak ü ze re top lam 6 bin 244 ürk va tan da þý nýn geç ti ði sý nýr ka pý la rýn dan, 2 bin 495 i gi riþ, 2 bin 550 si de çý kýþ ol mak ü ze re top lam 5 bin 45 o to mo bil geç ti. Sý nýr ka pý la rýn dan son 24 sa at te 80 i gi riþ, 88 i çý kýþ ol mak ü ze re 168 o to büs i le i gi riþ, ü de çý kýþ ol mak ü ze re top lam 2 bin 431 I geç ti. dirne / a a

10 OO UZ 2012 CUS HB DÖ VZ F F Z B SI DÖ VZ U I Cin si Cin si 1 BD DO I 1 VUS DO I 1 D O U 1 U O 1 G Z S 19 UZ 2012 DÖ VZ F F 1 S VÇ F GI IÞ S IÞ IÞ S IÞ 1 S VÇ O U D DO I U V D I O VÇ O U SU U D BS J PO IÞ S IÞ IÞ S IÞ DO DÜ 1,8060 Ö C GÜ 1,8090 t S B S P S U O I C. I I DÜ 2,2040 Ö C GÜ 2,2140 t DÜ 91,75 Ö C GÜ 92,00 t DÜ 618 Ö C GÜ 620 t oçyiðit ve rmiþ ortaklýklarýný duyurdu, tableti tanýttý. V dan 699 ye tab let no B te le fon sek tö rü nün ön de ge len mar ka la rýn dan V, me ri kan te le kom de vi Vi ew So nýc or tak lý ðýn da tab let sek tö rü ne gi ri yor. Da ha çok genç le re hi tap e den tab let 699 den sa tý þa su nu lu yor. V, me ri kan Vi ew So nýc i le or tak lý ðý ný du yur du ðu ba sýn top lan tý sýn da Vi ew pad 10e mar ka tab le ti ni de ta nýt tý. V Ge nel ü dü rü Öz can r miþ, top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, Go og le ço cuk la rý nýn 5 i la 10 se ne i çin de bü yü ye ce ði ni; in ter ne tin ha ya týn her a la nýn da et kin o la ca ðý ný i fa de et ti. Bun dan böy le a lýþ ve riþ le rin ta ma mý nýn web or ta mýn dan ya pý la ca ðý ný i le ri sü ren r miþ, n ter net siz 1 da ki ka hat ta 1 sa ni ye bi le ol ma ya cak. de di. Bir se ne de 300 bin tab let sat ma yý he def le dik le ri ni du yu ran r miþ, Fa tih Pro je si nde i ha le ye gir dik le ri ni, e ði ti me Vi ew pad 10e i le kat ký da bu lun ma yý a maç la dýk la rý ný da kay det ti. Vi ew So nýc ür ki ye ü dü rü Ha san oç yi ðit de tab le ti V nýn kat ma de ðe ri i le sun mak tan mut lu ol duk la rý ný be lirt ti. s tan bul / e ni s ya Ca ter pil lar, ür ki ye yi ü re tim üs sü ya pa cak nc P n þa at n düs tri si ve Bü yü yen Pa zar lar Grup Baþ ka ný ic hard a vin, ür ki ye pa za rý na gel mek ve ü re tim yap mak is te dik le ri ni be lir te rek, ür ki ye böl ge de stra te jik ö ne me sa hip bir ül ke. Sa de ce ür ki ye pa za rý na de ðil ay ný za man da böl ge pa zar la rý na da u laþ ma yý he def li yo ruz de di. Bi lim, Sa na yi ve ek no lo ji Ba ka ný i hat r gün i le bir sü re ön ce gö rü þen Ca ter pil lar n þa at n düs tri si ve Bü yü yen Pa zar lar Grup Baþ ka ný ic hard a vin, ür ki ye de ki teþ vik sis te mi ne i liþ kin bil gi ler al dý ve ür ki ye de ü re tim yap ma is te ði ni i fa de et ti. Ba kan lýk kay nak la rýn dan a lý nan, gö rüþ me ye i liþ kin bil gi le re gö re, a vin gö rüþ me de, ür ki ye de çok cid di fýr sat lar ol du ðu nu ve ür ki ye pa za rý na ge le rek, ü re tim yap mak is te dik le ri ni i fa de et ti. ür ki ye den ký sa bir u çuþ me sa fe siy le dün ya nýn en bü yük mil lî ge li re sa hip ül ke le ri ne u la þý la bil di ði ni kay de den ve bu du ru mun da ken di le ri ni ür ki ye de ya tý rým yap ma ya yön len dir di ði ne i þa ret e den a vin, ür ki ye de ki ya tý rý mý tek ba þý na ya da ür ki ye den bir or tak i le yap ma yý plan la dýk la rý ný bil dir di. s tan bul / a a u ru lan þir ket sa yý sý a zal dý nh Z a yýn da ku ru lan þir ket sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 36,72, ku ru lan ko o pe ra tif sa yý sý yüz de 28,18 a za lýr ken, ger çek ki þi ti ca rî iþ let me sa yý sýn da i se yüz de 14,14 lük ar týþ ol du. a pa nan þir ket sa yý sý da ay ný dö nem de yüz de 4,61 a zal dý. ür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (OBB), 2012 Ha zi ran yý na it u ru lan ve a pa nan Þir ket is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2012 yý lý Ha zi ran a yýn da 3 bin 4 þir ket ku rul du. Ge çen yý lýn ay ný a yýn da bu ra kam 4 bin 747 i di. y ný dö nem de ka pa nan þir ket sa yý sý i se ten e ge ri le di. Ö te yan dan Ha zi ran da þir ket sa yý sý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 4,97, ger çek ki þi ti ca ri iþ let me sa yý sýn da yüz de 4,71 a za lýþ o lur ken, ka pa nan þir ket sa yý sý i se bir ön ce ki a ya gö re yüz de 17,33 art tý. Ha zi ran a yýn da ku ru lan top lam 3 bin 83 þir ket ve ko o pe ra ti fin yüz de 88,58 i ni li mi ted þir ket, yüz de 8,66 sý ný a no nim þir ket, yüz de 2,56 sý ný da ko o pe ra tif ler o luþ tur du. u ru lan þir ket le rin ser ma ye le ri nin top la mý, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 155,11 o ra nýn da da art tý Ha zi ran a yýn da ku ru lan 355 ya ban cý or tak ser ma ye li þir ke tin 72 si ran, 37 si l man or tak lý ku rul du. Bu yý lýn 6 a yýn da ku ru lan ya ban cý or tak ser ma ye li þir ket sa yý sý 2 bin 121 ol du. Bu þir ket le rin 503 ü ran, 179 u l man ya, 97 si us ya Fe de ras yo nu or tak lý ku rul du. u ru lan ya ban cý or tak ser ma ye li þir ket le rin top lam ser ma ye le ri nin yüz de 77,65 i ya ban cý ser ma ye li or tak pa yý o luþ tur du. n ka ra / a a Ül ker, sý cak pi de a ra sý Ço kok rem ik ram e de cek Ü a ma zan da ba zý yer ler de sý cak pi de a ra sýn da Ço kok rem ik ra mý ya pa cak. Ül ker den yap lan a çýk la ma da Ül ker, son üç yýl dýr ol du ðu gi bi bu yýl da s tan bul da çe þit li mer kez ler de a ma zan a yý nýn vaz ge çil me zi sý cak pi de a ra sýn da Ço kok rem ik ra mý ya pa cak. s tan bul da a ma zan coþ ku su nun en faz la ya þan dý ðý yer o lan Fes ha ne nin ya ný sý ra Ba kýr köy, a dý köy, Ba ha ri ye Cad de si, o da ve Be þik taþ gi bi ka la ba lýk semt ler de if tar sa a tin de her ke se Ço kok rem sü rül müþ sý ca cýk pi de ler ik ram e di le cek. de nil di. s tan bul / e ni s ya Pet rol fi yat la rý yük sel di PO FII DO SVD SDBCÐ FD D OOS UC, ''BUD SO SSÎ OSFD PO FII P DÜÞ ÞSI DI GB'' DD. B pet ro lün va ril fi ya tý nýn yük se li þi 100 do lar sý ný rý nýn a þýl ma sýy la bir lik te iv me ka zan dý. Brent pet ro lün fi ya tý, 107 do la ra ka dar yük sel di. Böy le ce Brent pet ro lün va ril fi ya tý nýn 1 art 2012 ta ri hin de gör dü ðü en yük sek 128,40 do lar se vi ye sin den baþ la yan ve 22 Ha zi ran 2012 de gör dü ðü en dü þük 88,47 do la ra ka dar de vam e den dü þü þün ne re dey se yüz de 50 lik kýs mý ge ri a lýn dý. ek nik a na list ler yo rum la rýn da, Brent pet ro lün va ril fi ya týn da yüz de 50 lik dü zelt me se vi ye si o lan 108,43 do la rýn ký rýl ma sý du ru mun da 100 ve 200 gün lük ha re ket li or ta la ma la rýn geç ti ði 111 do lar se vi ye le ri nin gün de me ge le bi le ce ði ni kay de di yor lar. Son dö nem de pet rol fi yat la rýn da ya þa nan dal ga lan ma la ra i liþ kin de ðer len dir me de bu lu nan ko no mist r da un ca, Pet rol fi yat la rýn dü þük se vi ye de ka lý cý o la rak sey re di yor ol ma sý nýn ür ki ye nin ca rî a çý ðý an la mýn da o lum lu bir gös ter ge ol du ðu nu be lir te rek, ür ki ye nin dýþ ti ca ret a çý ðý nýn he men he men ya rý sý nýn pet ro le bað lý ü rün le rin it ha la týn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Pet rol fi yat la rýn da ki de ðiþ me nin ür ki ye nin i ni si ya ti fi dý þýn da ger çek leþ ti ði ni be lir ten un ca, ko no mi yi so ðut ma ya ça lýþ tý ðý mýz bir dö nem de fi yat lar da ki ge ri le me bi ze kat ký sað la ya cak bir fak tör de di. 2 ki lo pa ta tes bir bar dak çay fi ya tý na F DO SI D S D S- IS ay la rýn da ran i le il gi li sý kýn tý la rýn zir ve de ol du ðu dö nem de fi yat la rýn 120 do lar ci va rýn da sey ret ti ði ni kay de den un ca þun la rý kay det ti: Bu 120 do la rýn ü ze rin de bir kö pük var dý. Çin ve Hin dis tan ýn ran a kar þý ta výr al ma ma sý du ru mun da ran ko nu su, pet ro lün ar zý ný et ki le ye cek bir du rum de ðil. Do la yý sýy la ran i le il gi li bir du rum bir arz sý kýn tý sý ya þat ma ya cak tý. Çün kü v ru pa top lam pet rol a lý mý nýn sa de ce yüz de 5,8 i ni ran dan ger çek leþ ti ri yor. Bu þart lar Genç þa dam la rý Der ne ði ( G D) Baþ ka - ný b dul lah De ðer, u zey I rak tan ya pý lan pet rol it - ha la tý na i liþ kin ya þa nan sý kýn tý la rýn bir an ön ce çö zü - me ka vuþ tu rul ma sý ný is te di. G D dan ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, De ðer, ko no mi Ba kan lý ðý n laþ ma - lar Ge nel ü dü rü Hüs nü Di lem re yi zi ya ret et ti. De - ðer, zi ya ret te yap tý ðý ko nuþ ma da, son gün ler de I rak pet rol ü rün le ri ti ca re tin de sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný be lir - Bak li yat ta mer di ven al tý u ya rý sý Z i ca ret Bor sa sý (ZB) ö ne tim u ru lu Baþ kan ar dým cý sý r can ork maz, a ma zan a yý nýn gel me siy le, a çýk ta gý da ü rü nü sa tý þý nýn art tý ðý ný be lir te rek, va tan daþ la rý gý da gü ven lik ser ti fi ka lý ü rün le ri al ma ya ça ðýr dý. ork maz, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, a ma zan a yý nýn yaz mev si mi ne denk gel me si, tü ke ti ci nin mey ve seb ze yi ter cih et me si, fast fo od tar zý bes len me nin gi de rek yay gýn laþ ma sý ve ha yýr se ver le rin, er zak pa ke ti ye ri ne he di ye çe ki ver me ye yö nel me si gi bi ne den ler le ku ru gý da da iþ hac mi nin ge ri le di ði ni kay det ti. Pi rinç, no hut ve mer ci mek fi yat la rý nýn di be vur du ðu nu, hu bu bat ha sa dý nýn ü re ti ci a çý sýn dan hüs ran la baþ la dý ðý ný sa vu nan ork maz, þöy le de vam et ti: Fi yat lar, çift çi nin ü re tim ma li ye ti ni kar þý la mak tan bi le u zak. ýr mý zý mer ci mek 1,6 li ra, ye þil mer ci mek 2,2 li ra, no hut þý rý ü re tim ne de niy le bu yýl bol o lan pa ta - tes te fi yat lar di be vur du. ar la da 25 ku ru þa ka dar dü þen pa ta tes, ü re ti ci yi ka ra ka ra dü þün - dü rü yor. 2 ki lo pa ta te sin bir bar dak çay de ðe rin de ol du ðu nu be lir ten çift çi ler, ü rün le ri ni tar la da bý ra - ký yor ya da hay van la ra ve ri yor. ür ki ye de ið de, ev þe hir, z mir, Bo lu ve f yon ka ra hi sar, Bur sa - ne göl baþ ta ol mak ü ze re he men he men bü tün il - ler de ü re ti mi ya pý lan pa ta tes te sö küm dö ne mi baþ la dý. Geç ti ði miz yýl tar la da 35 ku ruþ tan sa tý lan pa ta tes bu yýl 25 ku ru þa ge ri le di. Faz la ü re tim dolayýsýyla mil yon lar ca ton pa ta te sin tar la da ka - la ca ðý be lir ti li yor. Bir bar dak ça yýn 50 ku ruþ ol du - al týn da ran, v ru pa ya pet rol sat mýþ sat ma mýþ çok da fi yat la rý et ki le ye cek bir du rum yok tu as lýn da. Do la yý sýy la 120 do la rýn ü ze rin de, spe kü las yo nun ya rat tý ðý bir kö pük ol du ðu nu i fa de e den un ca, o kö pü ðün a lýn dý ðý ný ve þu an Or ta do ðu da ran i le bir lik te bir ta kým baþ ka kay gý la rýn da gün de me gel me si nin ya tý rým cý la rý ha re ke te ge çir di ði ni ya tý rým cý la rýn fi yat la rýn ar ta ca ðý dü þün ce siy le bir mik tar a lý ma geç ti ði ni, bu a lým lar la bir lik te pet rol fi yat la rý nýn geç ti ði miz haf ta lar dan i ti ba ren yu ka rý yük sel me ye baþ la dý ðý ný söy le di. Pet rol fi yat la rýn da ki sey rin teh li ke li se vi ye ler ol ma dý ðý ný, kal dý rý la bi lir se vi ye ler ol du ðu nu kay de den un ca, Pet rol fi yat la rý bun dan son ra ki sü reç te do lar se vi ye le rin de sey re de bi lir. Bun dan son ra ki si ya sî at mos fer de pet rol fi yat la rý nýn pek düþ me þan sý kal ma dý gi bi de ðer len dir me sin de bu lun du. s tan bul / a a u zey I rak tan pet rol it ha la týn da sý kýn tý lar çö zül me li ðu nu be lir ten ü re ti ci ler, 2 ki lo pa ta te sin an cak bir bar dak çay et ti ði ni i fa de et ti. ne göl lü pa ta tes ü re - ti ci si u ret tin Ça kýr, ya þa dýk la rý za ra rý þöy le an lat - tý: Bu se ne 25 dö nü me pa ta tes e ki mi yap týk. ap - tý ðý mýz mas raf 15 i le 20 bin li ra a ra sýn da, a ma el de et ti ði miz ge lir 10 bin li ra. a lýn þu an ki log ram fi - ya tý ku ruþ a ra sýn da de ði þi yor. Bü yük pa ta - te sin sa týl ma ih ti ma li ol du ðu nu be lir ten Hik met s lan i sim li ü re ti ci i se i ki nu ma ra ta bir e di len pa - ta tes le rin tar la da bý ra kýl dý ðý ný ya da hay van la ra ve ril di ði ni di le ge tir di. Pa ta te si çay la ký yas la yan s lan, 2 ki lo pa ta te sin 50 ku ruþ o lan bir bar dak çay de ðe rin de ol du ðu nu i fa de et ti. Bur sa / a a 3-3,5 li ra, Os man cýk cin si pi rinç 2,1 li ra ya ge ri le miþ va zi yet te. e kol te nin yük sek li ði bu na kar þýn iç tü ke tim ve ih ra ca týn ge ri le me si, ü re ti ci nin be li ni ký rý yor. Hü kü me ti miz den, hu bu bat ve bak li yat ta ü re ti ci nin mað du ri ye ti ni gi de re cek prim des te ði ar tý þý, ih ra cat çý mý zýn ço ðu si ya set le il gi li mað du ri ye ti ni gi der mek i çin de al ter na tif pa zar des te ði bek li yo ruz. ork maz a çýk la ma sýn da mer di ven al tý ü re tim ko nu su na dik kat çe ke rek, er di ven al tý ü re tim hem halk sað lý ðý hem de re ka bet a çý sýn dan bü yük bir teh li ke. Bu yýl hu bu bat ve bak li yat ta re kol te yük sek ve fi yat lar dü þük. Bu ne den le va tan daþ la rý mý za, ge rek ken di ev le ri i çin yap týk la rý a lýþ ve riþ ler de ge rek se yar dým a maç lý a ma zan pa ket le rin de ka li te li, gý da gü ven lik ser ti fi ka lý mar ka ve ü rün le ri al ma la rý ný tav si ye e di yo ruz de di. z mir / a a te rek, u zey I rak tan ya pý lan pet rol it ha la tý na i liþ kin ya þa nan bu sý kýn tý la rýn bir an ön ce çö zül me si ni ta lep et ti. So ru nun, a kýl cý ve uz laþ ma cý me tot lar la ký sa sü - re de bi ti ril me si ni bek le dik le ri ni vur gu la yan De ðer, ür ki ye i çin bü yük ö nem ta þý yan pet rol ta þý ma cý lý - ðýn da ya þa nan bu sý kýn tý nýn gi de ril me si i çin i ki ül ke dev let yet ki li le ri nin mut la ka bir a ra ya ge lip, mu ta ba - kat sað la ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. n ka ra / a a ü ke ti ci kre di le ri 173 mil yar li ra ya yük sel di V DU ban ka la rý nýn 13 em muz i ti ba riy - le tü ke ti ci kre di le ri ve bi rey sel kre di kart la rý kul la ným tu ta rý art tý. er kez Ban ka sý haf ta - lýk bül te ni ne gö re, tü ke ti ci kre di le ri 172,3 li ra - dan, 173,1 mil yar li ra ya yük sel di. ü ke ti ci kre - di le ri nin 73,1 mil yar li ra sý ko nut, 7,1 mil yar li - ra sý ta þýt kre di si ve 92,9 mil yar li ra sý da di ðer kre di ler den o luþ tu. y ný dö nem de, bi rey sel kre di kar tý kul la ným tu ta rý i se 547 mil yon li ra ar ta rak, 62 mil yar 43 mil yon li ra ya yük sel di. cin sin den bi rey sel kre di kar tý kul la ným tu - ta rý da 61,9 mil yar li ra o la rak he sap lan dý. Bu mik ta rýn 30,6 mil yar li ra lýk kýs mý tak sit li, 31,2 mil yar li ra lýk kýs mý da tak sit siz kre di kar tý kul la ný mý o la rak he sap lan dý. a ban cý pa ra cin sin den bi rey sel kre di kar tý kul la ným tu ta rý da yak la þýk 5,2 mil yon li ra a za la rak, 66,3 mil yon li ra ol du. s tan bul / a a Bi na in þa a tý ma li ye ti yüz de 6,39 art tý B n þa a tý a li yet n dek si, bu yý lýn i kin ci çey re ðin de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 6,39 art tý. ür ki ye s ta tis tik u ru mu (Ü ), bu yý lýn i san-a yýs-ha zi ran ay la rý ný kap sa yan i kin ci çey re ði ne i liþ kin, Bi na n þa - a tý a li yet n dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu - na gö re, 2005=100 e mel ýl lý Bi na n þa a tý a li yet n dek si, top lam da bir ön ce ki dö ne - me gö re yüz de 0,57, ge çen yý lýn son dö ne - mi ne gö re yüz de 1,83, ge çen yý lýn ay ný dö ne - mi ne gö re i se yüz de 6,39 ve dört dö nem or - ta la ma la ra gö re i se yüz de 11,15 ar týþ gös ter - di. Bu yý lýn i kin ci dö ne min de bir ön ce ki dö ne - me gö re, iþ çi lik en dek si yüz de 2,64 ar tar ken, mal ze me en dek si i se yüz de 0,02 a zal dý. Söz ko nu su dö nem de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re iþ çi lik en dek si yüz de 5,74 ve mal ze me en dek sin de yüz de 6,58 ar týþ ger çek leþ ti. Bey pa za rý a den Su yu na 2012 Dün ya a li te Ö dü lü BPZI a den Su yu, Dün ya a li te Ö dü lü ne la yýk gö - rül dü. World Con su mer ca - demy ta ra fýn dan ger çek leþ ti - ri len a raþ týr ma so nuç la rý na gö re Bey pa za rý Do ðal a den Su yu, ken di da lýn da gi ri þim - ci lik ve in no vas yo na yö ne lik ba þa rý la rý il ke e di ne rek sür - dü rü le bi lir re ka bet a van ta - jý ný el de e den mar ka o la rak ta ným lan dý ve WOD O - I WD 2012 Dün - ya a li te Ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü.

11 D PO UZ 2012 CUS SD her kes kor kar dý, or - du ti ca ret le uð ra þýr mý, or du sa - na yi ya tý rý mý ya par mý di ye so - ru la maz dý. en di tan ký ný ü re ten or du ta - mam da, bi nek o to su ü re ten or - du... Bi raz tu haf tý. Çün kü 27 a yýs dar be sin den son ra, (...) ku ru lan O, ya ni Or du ar dým laþ ma u ru mu, ya ni alt ta ra fý mes lek i çi bir tü - ke tim ko o pe ra ti fi... gi de rek i þi bü yüt müþ, res men sa na yi ci li ðe so yun muþ tu! Çün kü ser ma ye bü yü mek zo - run da dýr, bü yü mez se ba tar. a - pi ta liz min ku ra lý bu dur. Ü ye le ri ne ko nut kre di si, u cuz pey nir ek mek, in di rim li pas týr - ma su cuk fa lan der ken Go od ye - ar or tak lý ðýy la o to las tik çi li ði... - mek li le ri ne u cuz a ra ba der ken e na ult or tak lý ðý, der ken de - mir çe lik, pet ro kim ya, çi men - to, ban ka cý lýk, in þa at, pa zar la - ma, iç ve dýþ ti ca ret, der ken kâ ðýt çý lýk, hat ta kon ser ve sal - ça cý lýk!... s ke rin bi ri ki mi e mek li li - ðin de o na re fah sað la ya cak tý, as ker bir den ken di ni re fah ö - te si bir In dus tri e ka pi tan o la - rak bul du: oç, Sa ban cý, Ge - nel kur may... Böy le ko nu lar son de re ce ne ta me liy di. Sor gu su al e de ne va tan ha i ni yaf ta sý ya pýþ tý rý - lýr dý, bir ta kým dýn gýl la rýn nö - nü yü e leþ ti re ne ta türk düþ - ma ný de dik le ri gi bi... Or du dan sol dar be bek le yen ba zý sol cu lar da or du nun biz - zat fi nans-ka pi ta lin bir ü ye si ha li ne gel di ði ni gö re me ye cek ka dar ah mak tý lar. ( ca ba þim - di öy le de ðil ler mi?) Or du-genç lik e le le, u kaþ yö ne tim ku ru lu top lan tý sý na! s ker-si vil ay dýn lar Do ðan v cý oð lu nun Dev rim on se - yi nden ön ce e na ult Show ro - om a! yim ser ler de, or du nun ü - ret me den tü ke ten bir ku rum ol mak tan çýk tý ðý ný, ül ke nin e - ko no mik ha ya týn da ak tif o la - rak doð ru dan ye ri ni al dý ðý ný dü þü nü yor lar dý her hal de... Fa kat ban ka cý lýk ya pan bir or du dan dev rim bek le mek... yim ser lik ö te siy di. Þim di ar týk bu gi bi ko nu lar tar tý þý la bi li yor. Öy le ya, he rif çi oð lu ürt ler is ti yor lar sa bý ra ka lým git sin ler di ye bi li yor da ben mi or du - nun sa na yi de ne i þi var de - mek ten kor ka ca ðým? (e de - miþ ý lýç da roð lu, ya zar de di - ðin kork maz de miþ.) 28 Þu bat dar be si hu kuk gün de mi ne ge lin ce de, el bet te or du nun fi nans iþ le ri de so ru i þa ret le ri do ðu ra cak tý. Do ður - du. Þim di bir B ko mis yo - nu (dar be a raþ týr ma ko mis yo - nu), 28 Þu bat 1997 dar be siy le 21 Þu bat 2001 e ko no mik kri zi a ra sýn da ki bað lan tý yý a raþ tý rý - yor. Bu dört yýl lýk bir ne denso nuç i liþ ki si mi dir a ca ba? o mis yon, es ki Su sur luk ko - mis yo nu gi bi ür kek de de ðil. im se o na i fa de ver me ye gel - mi yo rum lan, var mý di ye ce ði - niz pos ta sý ko ya mý yor. Pa þa ban ka cý lýk tan ne an - lar? so ru su da so ru la cak ve o dö nem de ba zý e mek li pa þa la - rýn ba zý ban ka la rýn (ne hik - met se de ba tan ban ka la rýn) yö ne tim ku rul la rýn da ne iþ le ri ol du ðu me rak e di le cek tir. n ver in a da mý a þe ci o pal s ma il Hak ký gi bi le va zým ge - ne ra li ol sa ha di ney se de... ur may su bay? ý lýç da roð lu, sen bu o lup bi - ten le ri hiç duy ma gör me, þu mü ba rek a ma zan gü nü CHP med ya sý nýn ak lý na u yup ca mi ya pý mý na da kar þý çýk da üç pu an da ha kay bet. Bi ra i çil - sin der sen i ki pu an da o ra dan gi der, is ter sen bir de ne. n gin r dýç, Sa bah, 20 em muz 2012 Z de ðiþ mek mi a ma - zan ý de ðiþ tir mek mi? 1433 a ma zan-ý þe ri fi ne bir rek lam i le baþ lý yo ruz. u ka rý da gör dü ðü nüz min - ya tür H nin a ma zan kam pan ya sý. a ma zan da üm ür ki ye Her þey da hil di ye de vam e di yor rek lam. Bu rek lam ka fa ka rý þýk lý ðý mý zý,var dý ðý - mýz ye ri, dur du ðu muz ye ri çok i yi i fa de e di yor. Bu rek lam ya ra lý bi lin ci miz i min ya - tür ha li ne ge ti re rek Se vim li kýl ma ya ça lýþ mýþ. es-ya pýþ týr ha ki kat ar zu mu zu bü tün renk li li ði i le e le ve ri yor. es ya pýþ týr ha ki kat a ru zu mu zun bi - rin ci ba sa ma ðý e ko no mi, so nun cu ba sa - ma ðý e ko no mi. e ki e ko no mi in sa la rýn hay rý na de ðil. n san lar e ko no mi nin hay - rý na, diþ li le rin a ra sýn da diþ le nip du ru yor. Or ta do ðu ül ke le ri ne çý kar ma yap tý ðý - mýz pek ma tah ürk di zi le ri nin se me re - si ni, a ma zan a yý i çin de dev þir mek is ti - yo ruz. a ma dan in s tan bul di ye bir ka pan - ya mýz var. am pan ya yý dü zen le yen ler, a ma dan n s tan bul la a ma zan da e - ko no mi yi ha re ket len dir me yi a maç la dýk - la rý ný be lir ti yor. O O... ko no mi nin ha re ket len me si de dik le ri þey, za man ve me ka nýn tu rist aç göz lü lü - ðü, tu rist hoy rat lý ðý i le tü ke ti me su nul - ma sý de mek e sa sýn da. a ma dan in s tan bul un spon so ru o - la rak kim ler yok ki... (Say ma ya yým her bi ri bir a çýk la ma gön de rir. Biz e sa sýn da di ye baþ la yan cüm le ler...) ak sat e ko no mi þen len sin. ak sat zen gin rap tu rist le rin v ru pa da har - ca ya cak la rý pa ra bu ra ya çev ril sin. a ma dan in s tan bul. Faz la bir þey söy le me ye ce ðim. Hat ta çok is tek li ol ma ma rað men min ya tür rek la mý bi le yo rum la ma ya ca - ðým (Bi raz ön ce al dý ðým bir te le fon bü - tün ta dý mý ka çýr dý). Di ya net þ le ri Baþ ka ný mýz Sa yýn eh met Gör mez in a ma zan mü na - se be tiy le dü zen le miþ ol du ðu ba sýn top - lan tý sýn da söy le di ði cüm le le re dik ka ti - niz çe ke rek hu zu ru nuz dan ay rý la yým. Sa yýn Baþ ka nýn cüm le le ri duy gu la rý mý - za ter cü man: Gü nü müz de s lâm dün - ya sýn da a ma zan la de ðiþ mek le a - ma zan ý de ðiþ tir mek a ra sýn da gi dip ge len ye ni bir tak dim for mu nun dik kat çek ti ði ne i þa ret e den Di ya net þ le ri Baþ ka ný mýz, doð ru o la nýn a ma zan la de ðiþ mek ol du ðu nu söy lü yor. a ma dan in s tan bul han gi si ne te - ka bül e di yor? a ma zan la de ðiþ me ye mi? a ma zan ý e ko no mi nin hay rý na de ðiþ tir me yi mi? a ma zan-ý Þe ri fi niz mü ba rek ol sun. s ra fýn de ðil þük rün ha kim ol du ðu if tar sof ra la rý ný zý be nim le pay la þýr sa nýz ben de bu ra dan bü tün o ku yu cu la rým la pay la þý rým. Fat ma Bar ba ro soð lu, e ni Þa fak, 20 em muz 2012 us ya i le Su ri ye yi de ðil e ko no mi yi ko nuþ ma lý yýz BÞB u zun a ra dan son ra Pu tin i le ko - nuþ ma fýr sa tý ný bul du. a mu o yu na yan sý yan bil gi le re gö re bu luþ ma nýn a na ko nu su Su - ri ye i miþ. eþ ke Baþ ba kan bu fýr sa tý (e i þe ya ra ya ca ðý bel li ol ma yan Su ri ye tar týþ ma sý i çin har ca ya ca ðý yer de) us ya i le a ra mýz da ki so - ðuk lu ðun gi de ril me si ve de e ko no mik i liþ ki - ler de ki tý ka nýk lý ðýn a çýl ma sý i çin kul lan sa i di. (...) Baþ ba kan ýn Pu tin i le (...) çö züm bek le yen e ko no mik so run la rýn ko nu þu lup ko nu þul ma - dý ðý ko nu sun da a çýk la ma ya pýl ma dý. * Baþ ta s tan bul ol mak ü ze re ar ma ra Böl ge si ni bes le yen Ba tý Hat tý di ye bi li nen 6 mil yar m3 ka pa si te li hat tan yýl ba þýn dan bu ya na gaz gel mi yor. Ö nü müz kýþ. Ö zel sek tör fir ma la rý us lar i le an la þa maz lar i se gaz a çý ðý - mýz o la cak. * us ya nýn n ka ra Bü yü kel çi si tem muz a - yý ba þýn da os ko va da a çýk la ma yap tý. k ku - yu da us la rýn in þa e de cek le ri nük le er san tra - lýn fa tu ra sý 20 mil yar do lar dan 25 mil yar do - la ra çý ka cak mýþ. 5 mil yar do lar lýk ma li yet ar - tý þý nýn ür ki ye ye ne yük ge ti re ce ði be lir siz. * us pet ro lü nün, Bo ðaz lar dan ge çen ge - mi ler le ta þýn ma sý nýn ye ri ne, Sam sun dan - da na ya bo ruy la a ký týl ma sý ko nu sun da ki be - lir siz lik bit ti de ni lir ken, de vam et ti ði gö rül dü. us ya nýn bu hat tan yýl da 70 mil yon ton pet - ro lün ta þýn ma sý ný ve Cey han da bu pet ro lü iþ le ye cek bir ra fi ne ri ku rul ma sý ný ka bul et ti ði, bu ko nu da an laþ ma im za lan dý ðý a çýk lan mýþ tý. us ya, it ha lat yap tý ðý mýz ül ke ler lis te sin de ilk sý ra da da 23.9 mil yar do lar lýk, bu yý - lýn ilk 5 a yýn da 10.2 mil yar do lar lýk it ha lat yap týk. t ha la tý kar þý la ya cak ka dar ih ra cat ya - pa ma sak da, us ya bi zim i çin ö nem li pa zar yý lýn da 5.9 mil yar do lar ih ra cat yap týk. 7 nci sý ra da i di. Bu yý lýn ilk 5 a yý 2.6 mil yar do lar lýk ih ra cat yap týk. 5 in ci sý ra ya yük sel di. Dýþ ti ca re ti miz de bu ka dar a ðýr lý ðý o lan us ya i le i liþ ki le ri Su ri ye uð ru na da ha da so - ðut mak ne ka dar doð ru o lur? Her hal de bü yük le ri mi zin var dýr bir bil di ði! Gün gör U ras, il li yet, 20 em muz 2012 Özgürlükmüþ!.. GZ eklerinin, kadýn dergilerinin ve tv lerin gündüz kuþaðý programlarýnýn cilalayýp parlattýðý bir kadýn tipi var, malum. afayý güzelliðini korumaya takan ve asla yaþlanýp bozulmayacaðýný sanan bu kadýn tipinden kitleler ne zaman gýna getirecek, merak ediyorum. (...) Özgürlükmüþ!.. Beden sürekli gözetim altýnda tutulurken ruhun özgürleþmesi mümkün müdür? Hayýr! Haþmet Babaoðlu, Sabah, 20 emmuz /682. SISI V G. UÜ CS, I, DD, VSFI Bir borçtan dolayý satýlma sý na ka rar ve ri len ta þýn ma zýn iþ bu sa týþ i la ný nýn ta pu da ad - re si bu lun ma yan il gi li le re ve teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re...nun 127. mad de si u ya - rýn ca teb li gat ye ri ne ka in o la ca ðý i lan o lu nur. PU DI : aþýnmaz apuda adýköy lçesi 1 Bölge Osmaniye mah. 628 ada, 7 parsel de kayýtlý bodrum, zemin üç normal katlý onüç baðýmsýz bölümlü bahçeli kargir apartmanýn 100/1080 arsa paylý 2 katýnda 10 nolu Baðýmsýz bölüm olarak kayýtlýdýr. apuda taþýnmazýn kayýtlarý üzerinde 6 otoluk otopark þerhi mevcuttur. V: aþýnmaz adýköy ilçesi, cýbadem mah. Faikbey mescidi sok 12 kapý numaralý binanýn 2. katýnda 10 numaralý dairedir. Dairenin bulunduðu bina bodrum kat+zemin kat+3 adet normal kattan ibaret olup, betonarme karkas olarak inþa edilmiþtir. 3 sýnýf B grubu yapý olarak projelendirilmiþtir. onut ; Bir Hol-koridor, salon, 3 yatak odasý, mutfak, banyo- WC, ayrýca küçük WC'den ibaret olup, toplam 88,00 m 2 net kullaným alanlýdýr. Salon ve mutfak tarafýnda balkonu vardýr. Salon ve atak odalarýnda zeminler ahþap parke, koridor ve ýslak hacimler ise seramik kaplama yapýlmýþtýr. onut Doðalgaz erkezi sistem ýsýtmalýdýr. Bina bahçeli olup, kat maliklerine ait otopark mevcuttur. DUUU : adýköy Belediye Baþkanlýðýndan alýnan imar yazýsýnda söz konusu yerin t.t.li 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda kýsmen yolda, kýsmen de (- 4) 4 kat S : 0.25, yrýk nizam, " konut" a la nýn da kal mak ta ol du ðu, ay rý ca ül tür ve a bi at var lýk la rý ný o ru ma ük sek u ru lu nun ta rih 664 sa yý lý il ke ka ra rý ge - re ði söz ko nu su par se le kom þu ve ya yol kar þý sýn da tes pit li ta ri hi e ser ni te li ðin de ya pý bu lun ma sý ha lin de uy gu la ma es na sýn da nýt lar u ru lun dan gö rüþ a lýn ma sý ge rek ti ði bil di ril miþ tir. I : aþýnmazýn bulunduðu mevkideki emlak alým ve satým rayiç bedelleri nazara alýnarak deðer biçilmiþtir. SIÞ ÞI : 1- Satýþ 24/08/2012 Cuma gü nü sa at 15.00'dan 15.10'a ka dar a dý köy 4. c ra ü dür - lü ðün de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 03/09/2012 Pa zar te si gü nü a dý köy 4. c ra ü dür lü ðün de saat 'da ikinci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri - len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. 2- rttýrmaya iþti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. % 1 DV, i ha le pu lu a lý cý ya a it o lup, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye üc re ti i le bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye katýlýp daha sonra ihale be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa izi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz de tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul, et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2003/682. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le ü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 18/07/2012 (*) l gi li ler ta bi rine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek o: 27 B: C. DIÖ 4. C ÜDÜÜÐÜ (GUÜ ÇI I I) esmi lanlar Dosya o: Satýþ. Ortaklýðýn giderilmesi kararýna göre; apu aydý : stanbul ili, adýköy ilçesi, Ikbaliye ahallesi, 58 cilt, 5711 sayfa no 482 ada 37 parselde kayýtlý 157,00 m 2 miktarlý arsanýn 1. kat 7 baðýmsýz bölüm nolu 156/1570 arsa paylý dairedir. Özellikleri : ahallen adýköy il çe si, Ha san pa þa ma hal le si, Ber ber ba þý so kak nu ma ra 4'de ki a nol ya a part ma ný 1. kat 7 no lu ba ðým sýz bö lüm dür. Par sel ü ze rin de yak la þýk o tuz beþ yýl ön ce in þa e di len i mar lýk hiz met le ri ne e sas, I I I.sý nýf gru bu ya pý - lar dan o lan, i ki bod rum kat, ze min kat, üç nor mal kat ve ça tý kat lý, bi ti þik ni zam be to - nar me bir bi na var dýr. Bi na nýn nor mal kat a lan la rýn da i ki þer ba ðým sýz bö lüm var dýr. Bah se ko nu 1. kat 7 no lu da i re bi na nýn do ðu ta ra fý na cep he li o lup, gi riþ ho lü, i ki o da, sa - lon, mut fak, ban yo, tu va let ve bal kon ma hal le ri bu lun mak ta ve yak la þýk 90 m 2 a lan lý - dýr. Bi na nýn in þa sýn da stan dart ol du ðu ka bul e di len mal ze me ler kul la nýl mýþ o lup, ba - ðým sýz bö lü mün o da ze min dö þe me le ri la mi nant ve ah þap par ke mal ze mey le ýs lak ze - min dö þe me le ri i se se ra mik mal ze mey le kap lan mýþ týr. üs ta kil kom bi li ka lo ri fer li ý sýn - ma tü rün de dir. Be le di ye alt ya pý hiz met le ri nin bu lun du ðu ve u la þým im kâ ný o lum lu ö - zel lik te o lan par sel dir. mar Durumu : Parsel 14/04/1999 t.t.'li 1/1000 ölçekli re viz yon i mar pla nýn da H:12,50 mt, bi ti þik ni zam ya pý lan ma þart la rýn da "o nut" a la nýn da kal mak ta dýr. y rý ca ül tür ve a bi at Var lýk la rý ný o ru ma ku ru lu nun 05/11/1999 ta rih. 664 sa yý lý il ke ka ra rý ge re ði söz ko nu su par se le kom þu ve ya yol kar þý sýn da tes pit li ta ri hi e ser ni te li ðin de ya - pý bu lun ma sý ha lin de uy gu la ma es na sýn da nýt lar u ru lun dan gö rüþ a lýn ma sý ge rek - mek te dir. Deðeri : ,00 Satýþ Saati : çýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ Pazartesi gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da a dý köy Ha san - pa þa C d li ye sin de 5.c ra ü dür lü ðün de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec - mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le Per þem be gü nü yu - ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da a dý köy Ha san pa þa C d li ye sin de 5.c ra ü dür lü ðün de i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- rtýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. el la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas - raf la rý i le DV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara teblið yerine kâim olacaðý ilan olunur (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: DIÖ 2. SUH HUU HS SIÞ UUÐUD (ÞIZI ÇI I I) esmi lanlar C SII sya ermal ýzýlcahamam atil öyü, Seyran onaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 emmuz -05 ðustos el: (0532) Z H. brahim, ustafa, Said, Bayram, Zübeyir, urgül ve uriye'nin babasý ve eryem Gürbüz ablamýzýn'da eþi ve ömrünü isale-i ur'un hizmetlerine vakfetmiþ sadýk ve kahraman ur alebelerinden ve eni sya'nýn müdavim okuyucusu uhterem ðabeyimiz ehmet Gürbüz vefat etmiþtir. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. onya eni sya Okuyucularý B uhterem kardeþimiz Fikret kça'nýn hmet rif adýný verdiði bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. nne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hâk'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. eçiören eni sya Okuyucularý / nkara B ýymetli kardeþimiz öðretmen iyazi Sezer ile Özlem Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihanda saadetler dileriz. Çanakkale ve lçeleri eni sya Okuyucularý a ma zan Pa þa bank endi tankýný üreten ordu tamam da, binek otosu üreten ordu... Biraz tuhaftý.

12 12 21 UZ 2012 CUS HZI: Hayreddin kmen BUC ÇG BUC S F Þ S Ç HZS 3 Harfli: D,, VV, PU, Ð, F, OÇ,, U. 4 Harfli: SF, SS, D, Ü, ÜZÜ, O, ÞÞ, Ü, BD,, F, DOÐU, SB,,, S, HZS an daki karelerde bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üst ten, çap raz ve ya ter - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. : Z, H, OUC,, SI, SV, BD, SHU, F, DV, U, DU, U- B, Z, F, Z, F, VH, D, H, DVU, D, F, B, C, F, B. ODU, UÞ, S, FÞ. 5 Harfli: Þ, SÇ, SHU, H, V, VÞ,,, DB, ÞU, S, FD, Z, ÜS,, DVU, OS,, UU, P, FS, B, Þ,. Z O D S S H U D I I Ü F U F V U U C F F Z Ü S V U Z H B S H B V U Z B O S D V F H D B B D F D 9 F D Ð Þ t B U lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak ta bir harf de ðiþ ti re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. F B UU BUC S andaki harf ku tu la rý ný üst te ki boþ ka re le re doð ru yer leþ ti rir se niz yan dan ve üst ten mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - tu lar dan bi ri ni biz yer leþ tir dik. OZ BUC O þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþtirebilir misiniz? F H U B O B H U F Z Ü V Þ O D Ö S Ü J B S B U S V D Z V GÜÞ: Üstte kaç tane güneþ var acaba? F S H U S : Harf ku tu la rýn da amazan ile ilgili iki kelime ka rý þýk ya zýl mýþ. Doð ru su - nu alt la rý na ya zar mý sý nýz? Þ BU: Üst te ba zý hay van la rýn er kek ve di þi i sim le ri kar þý - lýk lý o la rak ya zýl mýþ. n cak ka rý þýk sý ra lan mýþ. Siz, er kek ve di þi le ri doð ru bir þe kil de eþ leþ ti rir mi si niz? CVP: GÜÞ: 13. : F, SHU. Þ BU: avuk-horoz, sena-urt, ancýk-öpek, nek-boða, eçi-eke, ýsrak-beygir, oyun-oç. C I Þ CVP: ÇG: Soldan Saða: 2- üksemburg 3- uavin- Se 4- ürselin 5- þba- Hf- Si 6- Hind- kab- e 7- Þayia- adon- Zr 8- e- andalina 9- Çete- Çad- Usanç 10- umsal- dil 11- inova- Fenni 12- ise- iþe- Dip 13- Pelerin- Dede 14- i- rajedi- l 15- Harakiri 16- H B Z S O rats- i- k 17- Þapþal- a 18- Siren- ken 19- n- anin. ukarýdan þaðýya: 1- i- Çin- p 2- Gümüþhane- le 3- urbiyet- il 4- Sasani- kose 5- Deve- Dam- Uvertür- Sn 6- ilh- çma- r- kü 7- bni Firnas- nahtar 8- addafi- Jaspe 9- Örs- Sada- eþker- Þnt 10- P G Ü Z O Ü Gelibolu- e- Dana 11- isan- Dikilen 12- adide- i 13- zani- dareten 14- Çl- Pelikan. UU BUC: Soldan: FS, B. ukarýdan:, S. DÐÞ: B, B, B, B, B, BU, U.

13 DZ 21 UZ 2012 CUS 13 H'I BÐ, Ð Þ BU, B SÂ ÖDD D B DÜ V HD D I B D: radýðým herþeyi slâmda buluyorum HI BOÞ, ÇSIZ OSI, GÖDÜZ DH D S V ÖS V ODUÐUU B ÇO Ö. DB, H GÇ GÜ DIÐI H Þ SÂD BUUOU... H Z I USF B Senarist - önetmen 2 C GÐD D ÇO GÜVD HSSDODU. CD ÇIIÐID ÇO GUU DUUODU. D ÇO HSSDODU. SÂI B Ö GS D GÜV V HUZUDU. SÂ ZI BDÐD HIODU. BU ÇO HOÞU GD FI. Z BC GÇ ÇO HIODU. UHS O ÇO FI OUODU. ÇO UHÞ B ÞD. B DÜ V HD D I B D er ha ba, is mim d ri en. n ne ta ra fýn dan Fran sýz, ba ba ta ra fýn dan Gi ne li yim. Ba ba ta ra fýn dan üs lü man, an ne ta ra fýn dan a to lik kö ken li yim. n nem öð ret men, ba bam i se me mur. ki si de ço cuk ken ken di din le ri ne gö re e ði til miþ ler. a to lik ol mak an ne min ken di ter ci hiy di. Ba bam i se di nî bir çev re de ye tiþ miþ. Ba ba mýn di nî ter ci hi da ha çok a i le bas ký sý i le ol muþ. Fa kat da ha son ra din den u zak laþ tý. 70 li yýl lar da f ri ka dan ay rý lýp, Fran sa ya ge len ler ol muþ. Ba zý la rý din le ri ni, ge le nek le ri ve gö re nek le ri ni mu ha fa za e der ken ba zý la rý ta ma men kay bet miþ. Ba bam da kay be den ler a ra sýn da i di. O nun ha yat ta çok a cý çek ti ði ni gör düm. Bu da a i le mi zi et ki le di. HUZUU B HI HÞ BÞI Ben Gi ne de a i le le ri gö rün ce di nin ne ka dar et ki li ol du ðu nu fark et tim. Düz gün bir e ði tim ve ri lin ce din de i yi al gý la ný yor, et ki si bü yük o lu yor. Be nim ya þa dýk la rým la ký yas la yýn ca, Gi ne de ki ço cuk la rýn çok da ha güç lü ol du ðu nu gör düm. i te kim ben de li kan lý lýk so run la rý, genç lik ha ta la rý, u yuþ tu ru cu mad de kul la ný mý gi bi sebep ler den do la yý or ta o kul son sý nýf ta e ði ti mi mi bý rak tým. Ba ba mýn al kol so run la rý var dý, be nim le il gi len mez di. y rý ca genç lik dö ne min de bir ço cu ðun ba ba dan bu tür dav ra nýþ lar la des tek bul ma sý müm kün de ðil. Siz dý þa rý da bir ta kým iþ ler ya pý yor su nuz ve e ve gel di ði niz de ay ný þey ler le kar þý kar þý ya sý nýz, san ki dý þa rý i çe ri ol muþ gi bi o lu yor... i le her þe yin ba þý dýr. ç ba rý þý mýz i çin a i le or ta mý þart týr. Biz de bu yok tu. Çün kü e vi miz de s lâm ýn hiçbir i zi yok tu. Ge rek yi ye cek le ri miz de, ge rek al kol ko nu sun da di ne da ya lý hiçbir öl çü yok tu. n nem ta ra fýn dan da ay nýy dý. s lý a to lik o lan an nem bi le Hý ris ti yan lýk tan hiç bah set mez di. DIÐI HÞ SÂ'D BUUOU s lâm ýn her ke si ya ra tý lan o la rak gör me si il gi mi çek ti. l lah ýn bir li ði, tek li ði þ te bu be ni s lâm a yön len dir di. m ca mýn ver di ði ilk di nî ki ta bý o ku du ðum da i çi mi bir kor ku sar dý. Di ye bi li rim ki, ur ân be ni kor kut tu. ma bu gü zel bir kor kuy du. Bu çok yü ce bir duy guy du. Bu duy guy la sev dim s lâm ý. Zan ne der sem, ben de böy le bir þey is ti yor dum. Her ke sin ken di ni sor gu la ma sý, ha ya týn boþ, a maç sýz ol ma ma sý, gör dük le ri mi zin da ha da i le ri si ve ö te si nin var ol du ðu nu bil mek çok ö nem liy di. Di ye bi li rim ki, her ge çen gün a ra dý ðým her þe yi s lâm da bu lu yo rum, l ham dü lil lah. Bu be nim i çin çok ö nem li bir du rum du. SÂ B HUZU V GÜV ZDIDI Pe ki, be ni s lâm a yön len di ren ney di? O kul da üs lü man genç ler le gö rü þü yor dum. U nut ma ya lým ki, Fran sa da çok üs lü man var. Bu bir ger çek. On lar la ko nuþ ma ya baþ la dým. Her þe ye rað men Gi ne a sýl lý ol du ðu mu u nut mu yor dum. abiî o la rak ba na a it o lan bu yö nüm le il gi le ni yor dum. lk baþ lar da s lâm la il gi len mem sýrf kim lik sel sebep ler den do la yýy dý. a vaþ ya vaþ bu il gi Gi ne li, hat ta f ri ka lý kim li ði min de ö nü ne çýk tý ve ar týk bir ö vünç me se le si ol ma ya baþ la dý. vet, ger çek ten bir ö vünç. e se lâ ca mi ye git ti ðim de ken di mi çok gü ven de his se di yor dum. Ca mi den çýk tý ðým da çok gu rur du yu yor dum. en di mi çok i yi his se di yor dum. s lâm ýn ba na en ö nem li ge ti ri si ken di me gü ven ve hu zur du. e se lâ na ma zý bi tir di ðim de ra hat lý - yor dum. Bu en çok ho þu ma gi den ta raf tý. a maz bi tin ce ger çek ten çok ra hat lý yor dum. uh sal o la rak çok fark lý o lu yor dum. Çok muh te þem bir þey di. SÂ, ÞÛ ZV Þ G DÐ çýk ça sý s lâ mi ye ti ya þa mak, i ba det le ri ni yap mak muh te þem bir þey. Çün kü al gý la mam da ha da güç le ni yor, her gün ye ni þey ler öð re ni yo rum. en dim le il gi li bil gi le ri, baþ ka la rý na da ha i yi dav ran ma yý öð re ni yo rum. Di ðer üs lü man lar la çok i yi an la þa bi li yo rum ve on lar da ba na fay da lý o lu yor. Sa de ce i yi þey ler o lu yor. Ba zen zor o la bi li yor, a ma her kes zor luk ya þar ve o nu a þar. a biî bu be nim top lum da nor mal ya þa ma mý en gel le mi yor. U nut ma ya lým ki, bir genç o la rak yaþ lý la rýn bil ge li ði ve tec rü be si ben de yok. Do la yý sýy la ben de genç ler le ay ný a lan la ra il gi du ya bi li rim. Ben ye mek ye me yi, mü zik din le me yi, ö zel lik le de rap mü zi ði ni çok se vi yo rum. ü zi ðin ev ren sel bir di li ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ve tý ný sý ný sev di ðim her tür lü mü zi ði din li yo rum. Her mü zi ði se vi yo rum. Fark et mi yor, her yer de gü zel þey ler bu la bi li yo rum. s lâ mî ol sun, rap ol sun, ne o lur sa ol sun. e se lâ Fran sa da ohff u, li de u na tic i, b del a lik in s lâm tar zý ný. þ te, bun lar sev di ðim sa nat çý lar. Söy le di ðim, en çok bil di ðim rap tar zý ha ri cin de her tür lü mü zik din le ye bi li yo rum. lâ sik mü zik ka dar aþk þar ký la rý da din le ye bi li yo rum. lâ hî din le mek i se çok i yi ge li yor. z gi ler, zi kir ler... ü zik dý þýn da Pa ris te gez me yi, her kes gi bi ye mek ye me yi, par fü mü... n san la rýn sev di ði þey ler iþ te... Þu sý ra lar i se, ev len me yi bek li yo rum in þal lah. HÂÎ OZÞI C SÂ ÖB Ö zel lik le þu nu be lirt mek is ti yo rum: Ben genç le rin na sýl dav ran dý ðý ný az çok bi li yo rum. Ben de o ra lar dan geç tim. ro in iþ le ri, pa ra düþ kün lü ðü nü, kýz la ra il gi yi bi li yo rum. Bü tün bun lar la bir lik te bir ta kým o lum suz luk lar da or ta ya çý ký yor. Bu kav ga hiçbir ye re gö tür mü yor in sa ný. Bu genç le re bak tý ðý nýz da, mut lu ol ma dýk la rý ný gö rü yor su nuz. Her ne ka dar ba zý la rý nýn mad dî ih ti yaç la rý ol ma sa da çok a çýk bir þe kil de gö rü yo ruz ki, ha yat tan zevk al mý yor lar. Bu genç le rin hiçbir de ðer yar gý la rý kal ma mýþ. Bu nun sebebi ni de sa de ce a i le le re bað la ya ma yýz. Ben ce Fran sa da ge nel mâ nâ da de ðer yar gý la rýn da bir dü þüþ var. Bu bi zim ne sil le baþ la yan bir þey de ðil. Çok da ha ön ce baþ la yan bir yoz laþ ma. e se lâ, te le viz yon da a yýs 68 i le il gi li rö por taj la rý iz le di ðim de, Fran sa nýn de ðer le ri ni o an dan i ti ba ren kay bet ti ði ni öð ren dim. Ba na gö re s lâm ýn Fran sa ya çok gü zel kat ký la rý o la bi lir. n sa nýn ken di si i le ba rý þýk ya þa ma sý, baþ ka la rý na kar þý say gý lý ol ma sý, yar dým se ver lik Ba na gö re Z BZ ÖÜÜD OUO, VÎ GÜÇ VO a ma zý mý ve ya zik ri mi çek ti ðim de ken di - me ge li yo rum. Da ha i yi o lu yo rum. O lay la rý da ha i yi al gý la ya bi li yo rum. en dim le da ha ba rý þýk hâl de yim ve çev rem de ki in san lar da bu nu his se di yor. Çün kü ken di mi i yi his se di yo rum. Za - ten ken di mi i yi his set me di ðim za man na maz im da dý ma ye ti þi yor. a maz be nim i çin bir a kü. ðer na maz ol maz sa her þey ters gi de cek. a - maz ol du ðu za man mo ral da ye rin de ve her þey i yi. Bi li yo ruz ki, na maz bi zi kö tü lük ler den ko ru - yor. Bi li yo ruz ki bi ri si bi zi ko ru yor. a maz kýl dý ðý - mýz da bu ko ru ma dan dýr ki baþ ka la rý na da i yi dav ra ný yo ruz. Ön ce den üs lü man ol du ðum hâl - de bu tür þey le re i nan mý yor dum. ma þim di bu - nu çok i yi id rak e de bi li yo rum. bun lar ah lâk lý ve yar dým se ver bir top lu mun te mel ler dir. Bu da s lâm da var, Fran sa da yok. Bun lar can lý ve sað lýk lý bir top lum o luþ ma sý nýn e sas te mel le ri dir. l ham dü lil lah, her gün bun la rýn tec rü be si ni ya þý yo rum. y rý ca þu nu da be lirt mek is ti yo rum: s lâm bi ze dünya ha ya týnýn ya lan ve ge çi ci ol du ðu nu söy lü yor. s ter ka bul e de lim is ter et me ye lim, bu öy le. Bu yüz den bu dün ya dan git me - den ön ce ya pa cak þey le ri miz ol du ðu nu bil mek ge rek. s lâm ba na u yuþ tu ru cu yu bý rak týr dý. Þu nu ö zel lik le i fa de et mek is ti yo rum ki, ur ân o ku ya rak kay gý yý öð ren dim. Do lay ýsýy la, ar týk ken di mi bir ta kým þey ler yap mak zo run da his se di yo rum. Böy le ol ma say dý ken di mi hiç so rum lu his set mez dim. r týk ben so rum lu luk la rý o lan ve bun la rý bi len bi ri si yim. Bu nu ba na s lâm öð ret ti.

14 14 21 UZ 2012 CUS SPO Bursa'ya kolay, s-s'e zor rakip skiþehirspor, UF'da turu geçerse üçüncü turda Fransa'nýn Olimpic arsilya takýmýyla karþýlaþacak. Bursaspor ise srail veya Finlandiya takýmlarýyla eþleþecek. U F v ru pa i gi 3. Ön - le me u ru ku ra la rý s viç - re'nin yon ken tin de ya pýl - dý. Bur sas por, se ri ba þý o la - rak ka týl dý ðý ku ra çe ki min - de, 2. ön e le me tu run da s - ra il'in ac ca bi e tan ya i le Fin lan di ya'nýn ups u o pi o ta kým la rý a ra sýn da ki ma çýn ga li biy le eþ leþ ti. s ra il'de ki ilk ma çý, Fin lan di ya ta ký mý ups u o pi o 21 ka za na rak haf ta ya sa ha sýn da ya pa ca ðý i kin ci kar þý laþ ma ön ce sin de a van taj el de et ti. U F v - ru pa i gi 2. Ön le me u ru V'D BUGÜ 19:00: rabzonspor-standard iege Smart Spor (Hazýrlýk maçý) 20:00: Fenerbahçe-ewcastle United uro Futbol (Hazýrlýk maçý) G S Fut bol a ký mý, ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný sür dür dü. ek nik di rek tör Fa tih e rim yö ne - ti min de Flor ya e tin Ok tay e sis - le ri'nde ba sý na ka pa lý o la rak ger - çek leþ ti ri len an tren man da fut bol - cu la ra, ý sýn ma bö lü mü nün ar dýn - dan yön de ðiþ tir me ve ça buk luk test le ri uy gu lan dý ðý, pas ve tak tik ça lýþ ma lar la da id ma nýn ta mam - lan dý ðý ak ta rýl dý. Sa rý kýr mý zý lý e ki bin ilk ma çýn da dün ak þam sa - ha sýn da s koç ya'nýn Sa int John sto ne ta ký mý ný 20 ye - nen s ki þe hirs por i se çe ki - len ku ra so nu cun da, bu tu - ru at la ma sý ha lin de ü çün cü tur da Fran sa'nýn O lim pic ar sil ya ta ký mýy la kar þý la - þa cak. Bur sas por ve tu ru geç me si ha lin de s ki þe hirs - pro, 3. tur da ilk maç la rý sa - ha la rýn da ya pa cak. U F v ru pa i gi 3. Ön le me u ru ilk maç la rý 2 ðus tos, rö vanþ kar þý laþ ma la rý i se 9 ðus tos'ta oy na na cak. Song G.Saray kampýnda ye ni trans fe ri Bu rak ýl maz'ýn, per - for mans uz ma ný Scott Pi ri yö ne ti - min de id man yap tý ðý, sa kat lý ðý bu - lu nan i ðit Gö koð lan'ýn i se ta kým - dan ay rý sa ha ça lýþ ma sý ger çek leþ - tir di ði i fa de e dil di. Ö te yan dan, Ga - la ta sa ray ta ký mý nýn an tren ma ný ný es ki fut bol cu la rýn dan i go bert Song'un da ta kip et ti ði kay de dil di. Song, sa ha ke na rýn da bir sü re Fa - tih e rim'le gö rüþ tü. vusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazýrlýklarýný günde çift antrenman yaparak sürdürdü. uyt antrenmanda hýrslý göründü. FOOÐF:. Fener iyi kura çekti Sarý-lacivertliler, UF Þampiyonlar igi 3. ön eleme turunda omanya'nýn Vaslui takýmýyla eþleþti. lk karþýlaþma 31 emmuz veya 1 ðustos'ta stanbul'da oynanacak U F v ru pa Þam pi yon lar i gi 3'ün cü ön e le me tu run da Fe ner bah çe, o - man ya'nýn Vas lui ta ký mý nýn ra ki bi ol - du. Þam pi yon lar i gi'nde 3'ün cü ön e - le me tu ru ku ra çe ki mi s viç re'nin yon þeh rin de ya pýl dý. Fe ner bah çe, se - ri ba þý o la rak ka týl dý ðý ku ra çe ki min de o man ya'nýn Vas lui ta ký mýy la eþ leþ ti. Ü çün cü ön e le me tu run da ki ilk maç lar 31 em muz-1 ðus tos, rö vanþ lar i se 7-8 ðus tos ta rih le rin de oy na na cak. Sa rý-la ci vert li ler ilk ma çý ný FB Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda oy na ya cak. 9 B Þ S DI V o man ya 1 nci li gin de ki en i yi ba þa rý - sý ný el de et ti ði se zo nu nu, li gi þam pi yon bi ti ren Cluj un 1 pu an ge ri - sin de 2 nci sý ra da ta mam la yan Vas lu i, se zo nun day sa o man ya u pa sý fi na lin de pe nal tý lar la yi ne Cluj a kay bet ti.ek nik di rek tör lü ðü nü 41 ya - þýn da ki a ri us Su mu di ca nýn yap tý ðý Vas lui ta ký mý nýn ö nem li o yun cu su i se geç ti ði miz yýl o man ya li gi ni 27 gol le gol kra lý o la rak ta mam la yan Bre zil ya lý for vet Wes ley se zo nu i çin trans fer ça lýþ ma la rý na de vam e den Vas - lui ta ký mý þu a na ka dar kad ro su nu Por - te kiz li gi e ki bi Ol ha nen se den Ca u e, e ý xo es ten du ar do Ju mis se, Fe i ren - se den Fer nan do Va re la gi bi o yun cu la rý kat tý. a kým da ge çen se zon 30 maç ta gö rev a lan sa vun ma o yun cu su Pa ul Papp i se tal ya li gi e kip le rin den Chi e - vo ya trans fer ol du. Vas lu i, maç la rý ný 9 bin 240 se yir ci ka pa si te si ne sa hip o lan u ni ci pal Sta dý nda oy nu yor. SD S'I SÖZ Fe ner bah çe'de Ser dar e si mal, ra kip - le ri nin is mi ni ilk de fa duy du ðu nu di le ge ti re rek, ma ça ka dar ha zýr du ru ma ge - le cek le ri ni söy le di. Çok i yi kamp dö ne - mi ge çir dik le ri ni be lir ten Ser dar, "a ki - bi miz de bel li ol du. O ma ça ka dar ha zýr du ru ma ge le ce ðiz. Vas lu i'yi ilk de fa duy - dum. a li te li bir kad ro muz var. Her o - yun cu bir bi rin den de ðer li. a bii ki her - kes oy na mak is ti yor ve bu doð rul tu da e - lin den ge le ni yap mak is ti yor. Ö nem li bir sa kat lý ðý mýz yok; in þal lah böy le de vam e - der. Her o yun cu nun ha ya li Þam pi yon lar i gi'nde oy na mak. Biz þu an da ön e le - me de yiz. n þal lah Þam pi yon lar i gi'ne ka tý lý rýz. a kým ru hu ve bir lik te li ði miz bi zi a yak ta tu tan. Ge çen se ne bu bi zi a - yak ta tut tu. n þal lah bu böy le de vam e - der" þek lin de ko nuþ tu. e ni as ya.com.tr F.Bahçe, Vaslui'yi her iki maçta da yenecek güçte Fe ner bah çe gerçekten i yi bir ku ra çek ti. a ki bi Vaslui'nin omanya'da 10 yýllýk bir geçmiþi var. Fe - ner bah çe'nin bu kad ro i le her i ki maç tan da ga li bi - yet le dön me si ge re kir. lk maçýn stanbul'da olmasý ayrýca bir avantaj. emsilcimiz bu e le me tu ru nu zor lan ma dan aþmasý lâzým. sas zor lu ðu bun dan son ra ki tur da ya þa ya - cak. Çün kü ra kip ler a ra sýn da v ru pa'nýn sa yý lý ta kým la rý bulunuyor. Bu ba kým dan Þam pi yon lar i gi'nde grup la ra kal mak çan ta da kek lik o la rak gö rül me me li. Çok çalýþan gruplara kalacak. ncak, vus tur ya'da oy na dý ðý ve 1-1 be - ra be re kal dý ðý ilk ha zýr lýk ma çýn da Fe ner bah çe'yi Bu da peþ te ö nün de ye ni se zo na he nüz ha zýr ol ma dý ðý ný gördüm. a ký mýn her böl ge sin deki sý kýn tý lar ek ran la ra yan sý dý. Vol kan De mi rel ha zýr ol ma dý ðý için ka le yi ko ru yan Ser kan ý rýn tý lý ha ta lý ye di ði gol dý þýn da bir-i ki gü zel kur ta - rýþ yap tý. ataklarý kar þý sýn da sa vun ma a de ta bo ca la dý. Gök han Gö nül'ün o fan sif oy na ma ar zu su yü zün den sað ka nat ta bü yük boþ luk lar gö rül dü. Sol da Ha san li al dý - rým ta ký ma he men u yum sað la mýþ. le ri-ge ri i yi ça lýþ tý. a - nat a tak la rýn da i sa bet li or ta ya pa bil me si i çin çok ça lýþ ma sý lâ zým. e ni trans fer ge men ork maz'ýn sa kat lý ðý yü zün - den görev yapmadý. Onun yerine sto per de Ser dar e si mal hatalarýyla sýrýttý. anlýþ of sayt tak tik le ri yü zün den ra kip o - yun cu lar ka le ci Ser kan ý rýn tý lý i le kar þý kar þý ya kal dý. Di ðer sto per Be kir r te gün i se çok i yi an laþ tý ðý Jo seph o bo'nýn yok lu ðun da bo ca la dý. Or ta sa ha da Cris ti an Ba ro ni ge çen se zon ki for mu nu a rat tý. Bir tür lü o yu na a ðýr lý ðý ný ko ya ma - dý. a ta rak at tý ðý vo le ka le ci ta ra fýn dan kaleci tarafýndan ayný güzellikle kurtarýldý. ap tan lex ya þý na rað men fi zik ve kon dis yon o la rak di ri gö rün dü. o us sa Sow'a gü zel a - sist ler yaptý a ma so nuç çýk ma dý. Va len ci a'dan a lý nan eh - met o pal va sat bir fut bol oy na dý. Faz la ris ke gir me di. i ros lav Stoch se zon baþ la rý na her za man dur gun baþ - lý yor. i ne öy le gö rün dü. l dý ðý top la rý bir tür lü i sa bet li kul la na ma dý. Hol lan da lý ye ni trans fer Dirk uyt an tren - man sýz ol du ðu i çin güç süz gö rün dü. Sað ka nat ta oy na dý. y kut o ca man o na bi raz da ha i çe ri de gö rev ve ri bi lir se gol po zis yo nu na gir me fýr sa tý da ha çok o la bi le cek. V BU 2012 O P I'I 6 Ö Z D G O 'in ye ni dö nem V plat for mu i vi bu, 27 em muz i le 12 ðus tos 2012 ta rih le ri a ra sýn da ger çek - le þe cek 2012 on dra O lim pi yat la rý'ný, 4 ek ran da 6 ö zel ka nal da ya yýn la ya cak. 5 ký ta da ki 200 ül ke den, 10 bin spor cu yu bir a ra ya ge ti re cek O lim pi yat O yun la rý, ya rýþ - la rýn baþ la dý ðý 27 em muz i ti ba rýy la; i vi bu plat for - mun da Spor'un kat ký la rýy la 6 ka nal dan ürk çe ses len dir me ve yo rum lar i le ya yýn la na cak. i vi bu Web ü ze rin den ya pý la cak ya yýn lar her ke se a çýk o la cak. Böy - le ce tüm spor se ver ler, O lim pi yat O yun la rý'ný ti vi - bu.com.tr'den can lý o la rak iz le me nin fýrsatýný bulacak. Haf ta i çin de spor ya zar la rýy la bi ra ra ya ge len Ge nel ü dü rü ah sin ýl maz, i vi bu'nun 2012 yý lýn da 100 bin a bo ne sa yý sý na u laþ tý ðý ný da sözlerine ekledi. I IC'I 100 I I B I ÐI B Ü D D IÞ P C Dö ne min de dün ya nýn en bü yük yol cu ge mi si o la rak bi - li nen i ta nic, 14 i san 1912 yý lýn da ilk se fe ri ni ya par ken t las Ok ya nu su'nda bu zul la ra çar pa rak ba tmýþ tý. n gil te - re'den BD'ye gi den ge mi de bin 517 yol cu ha ya tý ný kay be - der ken, 707 yol cu i se ha yat ta kal ma yý ba þar mýþ tý. i ta nic'in 100. yý lýn da.c..'nýn ger çek leþ tir di ði kam pan ya i le bu ma ce ra yý ya þa mak i çin fa ce bo ok ü ze rin de ger çek le þen ya - rýþ ma bü yük bir il gi gör dü. ür ki ye'de 46 bin ta kip çi ye u la - þan "i ta nic eþ fi" ya rýþ ma sý nýn he ye can la bek le nen ta lih li - si ve ya nýn da git me si i çin seç ti ði ar ka da þý da bel li ol du. i - ta nic Ba tý ðý'na da lýþ hak ký ný ser best fo toð raf çý lýk ya pan n - gin Gü ney su ka zan dý. ürk ka tý lým cý da lýþ ta ri hin de, u zun bir ge mi yol cu lu ðu ve yo ðun da lýþ e ði tim le ri nin ar dýn dan, tüm dün ya da bu de rin li ðe da lýþ ger çek leþ ti re bi len ö zel ve tek bir de ni zal tý i le 12 bin fe et de rin li ðin de ki ba tý ða i ne cek ve i ta nic i çin de do la þa rak, dün ya nýn en bü yük gi ze mi ni göz lem le me imkânýna kavuþacak.

15 15 y Z Â Sen ge lin ce gül ler gon ca lar aç tý Þey ta nýn lüm me si ke penk ka pat tý Se nin sý cak lý ðýn kal bim ýs lat tý al bi min gý da sý þehr-i a ma zan B DU H Þ H i na re ler de mah ya lar, ca mi de i ba det Dün ya ve a hi ret te bu dur, e be dî sa a det. ü mi nin o ru cu na me lek ler bi le hay ran ki sin de baþ ka bir â le me ça ðý rýr, a ma zan. H S Þ U D F ÜZ O ruç, nef sin fi ra vun luk cep he si ne dar be vu ru yor B Ç Ç Sek sen se ne bâ kî bir öm rü bah ti yar la ra te min e den a ma zân-ý Þe ri fi ni zi rûh-u ca ný mýz la teb rîk e de riz. Hâ lýk-ý a hîm si - zin i çin bu a ma zâ nýn her bir ge ce si ni bir ley lei a dir ka dar se vab dâr ve her bir gü nü bir a - ma zân ka dar mey ve dar ey le sin in þâ al lah, â mîn! Â hi ret ti ca re ti i çin en çok kâr lý bir pa zar ve ma ne vî ha ya ta bir ba har o lan bu þu hûr-u mü - ba rek te hu su san ey le-i Be rat Þa ban-ý u az - za mýn or ta sýn da ve ey le-i adr in a ma zâ nýn her ge ce sin de bu lun mak ih ti ma li i le a ra mak ve i sâ le-i ur un her bir þa kir di þir ket-i mâ ne vî - ye sýr rýy la u mûm kar deþ le ri min he sâ bý na ça lýþ - mak va zî fe miz dir. Ce nâb-ý Hak mu vaf fak ey le - sin, â mîn. (Sa îd ur sî) Â yet le sek sen üç se ne dört ay mâ ne vî u zun bir öm rü ka zan dý ran a ma zân-ý Þe rif a yýn da ki o ruç ve na maz gi bi i bâ det, bü yük þevk i le ya - pýl ma lý dýr. (Sa îd ur sî) ey le-i a dir giz li ol ma sýn dan a ma zâ nýn her ge ce sin de; hu sû san nýsf-ý a hî re de ve bil - has sa aþr-ý â hir de ve bil has sa yir mi bir, yir mi - üç, yir mi beþ, yir mi ye di, yir mi do kuz da bu lun - ma sý ih ti ma liy le, on lar da a ra ma lý di ye ha dîs te var dýr. Ce nâb-ý r ha mür râ hi mîn, ur cu lar hak kýn da bu a ma zâ nýn her bir ge ce si ni bir ey le-i a dir ka dar se vab dâr ve ey le-i adr i de bin ay ka dar ha yýr lý yap sýn. Â mîn, â mîn, â - mîn. (Sa îd ur sî) a ma zân-ý Þe rif te ki o ruç in sa nýn nef sin de ki ru bû bi ye ti ve fi ra vun lu ðu çok þid det li bir þe kil - de ký rý yor ve nef si bir nev î tes lîm-i si lâ ha mec - bûr e di yor. ul luk yo lun da nef se vu ru la cak her dar be mâ ne vî te rak ki de el zem gö rü lü yor. O ruç l lah ýn ab is mi nin te cel li si ne ve ter bi ye e di ci lik ci he ti ne ba ký yor. e fis l lah ýn ru bû bi ye - tin den ve ter bi ye sin den tam his se si ni an cak o ruç - la a lý yor. Öy ley se bu a yý fýr sat bil mek ge re ki yor. O ruç, in san la rýn sos yal ve ce mi yet ha ya tý na, yar dým laþ ma ya, fa kir le rin hâl le ri ni id râk et me ye ve böy le ce zen gin le rin fa kir le re yar dým et me si - ne ba kan yön le ri ci he tiy le sos yal yö nü kuv vet li bir i bâ det o la rak va zî fe si ni tam ya pý yor. O ruç, in sa nýn þah sî ha ya tý na da ba ký yor ve in sa na sa býr, þü kür ka pý la rý ný ar dý na ka dar aç - ma sý na ve sî le o lu yor. n san o ruç la ni met le rin ha kî kî fi ya tý ný ve sa hi bi ni id râk e di yor, ül fet ve gaf let ten sýy rý la rak ni met le rin ün im-i Ha kî - kî nin ih sâ ný ol du ðu nu an la yan in san kul luk mer te be le rin de arþ-ý ke mâ lâ ta çýk ma ya o ru cu - nu ve sî le ya pý yor. O ruç en çok in sa nýn nef si ne dar be vu ru yor. Çün kü ne fis an cak aç lýk tah týn da tes lîm-i si lâh e di yor. ç lýk ol ma sa ne fis ab bi ni ta ný mak is - te mi yor. ç lýk la za fi ye ti ni ve ac zi ye ti ni an la ya - rak kul lu ðu nu ve l lah a o lan ih ti ya cý ný tam his set me ye baþ lý yor. Za ten ac zi ye ti ni ve fak ri - ya tý ný an la yan in san, kul lu ða a dý mý ný at mýþ o - lu yor. þ te o ruç nef si, bu ci het ten çok i yi ter bi - ye e di yor ve fi ra vun luk ta ra fý ný tör pü lü yor. Z Ö PO J I B U O U S ÇI B H : a ma zan bir leþ ti ri ci ve bu luþ tu ru cu dur Si ze gö re a ma zan a yý nýn en be lir gin ö zel li ði ne dir? Ve bu ay da ha ya tý nýz da ne gi bi de ði þik lik ler o lur? a ma zan de mek be nim i çin baþ ta sa býr, o ruç ve a i le bir li ði ni i fa de e - der. Ba na gö re a ma zan a yý nýn en bü yük ö zel li ði bun lar dýr. Bir leþ ti ri ci ve bu luþ tu ru cu ol ma sý dýr. Bu ay da nor - Gül le rin e fen di si mal ha ya tým dan u zak la þýr; a i le me ve dost la rý ma da ha çok za man a yýr ma ya ça lý þý rým. i lem le bir lik te mi sa fir lik le re gi de rek, bir lik te da ha çok va kit ge çir me - yi ter cih e di yo rum. Ço cuk lu ðu nuz da a ma zan a yý na sýl ge çer di? Ben r zu rum ar man lý yým. Be nim ço cuk lu ðum da a ma zan da sa hu ra da vul ve klar net le kal kar dýk. lar ne ti rah met li F O O Ð F I D H Â D H D : O H GÖZ Öy le bir ge ce ki ge ce le rin en gü ze li Gü zel li ði O ndan ge len Hz. i þe nin (r.an hâ) diz le ri ne yas la mýþ tý mü ba rek ba þý ný Gök yü zü nü sey re di yor lar dý ba ba cý ðým Ha cý bu be kir r kal ça lar dý. Biz ço cuk lar ba bam lar la be ra ber sa hur da ge zer dik. Ço cuk lu ðum da ek ne o ru cu tu tar dýk. Ha cý an nem öð len ye mek ye dir - me ye ça lý þýr dý ben i nat la ye me me ye ça lý - þýr dým. a lûm bir an ön ce bü yü yüp tam o ruç tut mak is ter dim. Þim di ki a ma zan - lar ö zel lik le son za man lar da s tan bul da da ha þevk li ve da ha gü zel ge çi yor. Ö zel - lik le bu mü ba rek ay da suç o ran la rý nýn düþ me si, mer ha met ve yar dý mýn had saf - ha ya çýk ma sý ný te men ni e di yo rum. a ra lý, fa kat her þe ye rað men de vam et mek zo run da; çün kü ha yat de vam e di yor. (..) H Bi raz son ra Hz. i þe nin (r.an hâ) göz yaþ la rý nýn yü zü ne dam la dý ðý ný fark et miþ ti - i çin að lý yor sun ya i þe? de di De di ki n Sev gi li nin Sev gi li si: - a a su lal lah, bir y a ba ký yo rum, bir de si zin yü zü nü ze, si zin yü zü nüz y dan da ha par lak!.. Ve ce vap ver di Gül le rin fen di si: - Bil mez mi sin ya i þe, y nu ru nu ben den a lýr þ te bu yüz den y a her bak tý ðý mýz da ay yü zü nü gör mek is ter, sa lâ vat ge ti ri riz. 2 Z 21 UZ 2012 CUS F SOF SI B U Þ Ö Ü: Düðün çorbasý as kebabý ayonezli kereviz Barbunya pilakisi aymaklý güllaç I GÜ Ç al ze me ler: a rým pa ket gül laç 1.5 lit re süt 3 yu mur ta 1 su bar da ðý þe ker 1 su bar da ðý un 500 gr te re ya ðý 1 pa ket va nil ya Ha zýr la ný þý: n 3 yu mur ta i le þe ker çýr pý lýr. Un i lâ ve e di lip ka rýþ tý rý lýr. te þe ko nup ya vaþ ya - vaþ ka rýþ tý rý la rak 1 ki lo süt de i lâ ve e di lip mu hal le bi gi bi pi þi ri lir. re ma ký va mý na ge lin ce yað ve va nil ya i lâ ve e di lip a teþ ten a lý nýr. So ðu ya na ka dar mik ser le çýr pý lýr. ep si ye bir gül laç yer leþ ti ri lip ýs la tý lýr. Üst üs te ýs la tý lýp yer leþ ti ri lir. ra sý na pi - þi ri len kre ma dö kü lüp yay dý rý lýr. (sý cak o la rak) ek rar ü ze ri ne gül laç yap rak la rý ýs la tý la rak yer leþ ti ri lir. a rým ki lo ý lýk sü - te bir mik tar þe ker ka tý la rak gül la cýn ü - ze ri ne dö kü lür. Buz do la býn da so ðu tu lur. Ü ze ri ne dö vül müþ fýn dýk ve ya ce viz par - ça la rý ser pi lir. Var sa a ra a ra çi lek re çe li ve in cir re çe li di lim le ri yer leþ ti ri lip ke si - le rek ser vis ya pý lýr. fi yet ol sun. H Â â zým de ðil V z mit Sa nat So ka ðý nda yým. i tap lar la dost lu - ðu muz et ra fa ör nek teþ kil e di yor. ol dan ge - çen ler be ni ki tap çý tey ze di ye ta ný yor lar. Ge ne gö re vi min ba þýn da yol dan ge çen le re ki tap aþ ký nýn ge ti ri le ri nin ak ta rým la rýn da bu lu nu yo - rum. a ným dan ge çen bir an ne mi zin e lin de yu - mak yu mak ve tat lý ya ra týl mýþ yav ru lar var. Ben de ma sal ki tap la rý mý sun dum. n ne ço cuk la rý - nýn kü çük ol duk la rý ný, o ku ma yý bil me dik le ri ni, yýr ta cak la rý ný söy le ye rek ve Za ten an la maz lar di ye rek ço cuk la rý çe ke le yip ya ným dan ay rý lýr - ken, söy len me ye de vam e di yor du. â zým de ðil, ço cuk ne an lar ki tap tan? Böy le ce ço cuk la rýn iç dün ya la rý ný renk len di re cek ve ha yal â lem le rin de doð ru dav ra nýþ la rý keþ fe de cek le ri ki tap lar sus - kun kal dý lar. Siz ce ço cuk lar ki tap lar dan ne za - man an lar lar ve ki tap la rý ne za man se ver ler? Z FI I Buba amazan nedur? S C H e me lin kü çük ký zý, a ma zan a yýn da ba ba sý - na: Bu ba a ma zan ne dur? di ye so rar. e - mel de ký zý na: ý ýzz mu nem, Üs ta dum de - du ki: a ma zan s lâ mun þart la ru nun bi run cu le - rin den dur. Bü lûð ça ðu na e ren her üs lü ma na o - ruç tut mak farz dur. ý zý da Bu ba ver e li me, ben de tu ta yum der. e mel de: ý zum el le de ðül, bir gün ye mek ye me den, iç me den aç ka la rak o ruç tu - ta cak sun der. ý zý da: n la dum bu ba der. e - mel ký zý na mu nem, di lu na, gö zu na, ku la ðu na da sa hip o la cak sun yok sa aç kal man fay da et mez der. mi ne de Vu uyyy, o za man ar ka da þým Ha ti - ce ye de bir da ha ka ruþ mu ya ca ðum bu ba der.

16 y [Gü zel ur ân O ku yan eþ hur larýn] H I ur ân ek ke de in di, ý sýr da o kun du, s tan bul da ya zýl dý H G O Ve bi hî nes te ýyn. Bis mil la hir ra hir rah ma nir ra him. ur ân a hâ mil o lan lar, l lah ýn has kul la rý dýr. Üm me ti min en þe ref li le ri, ur ân ha mi li o lan lar dýr. Bu i ki ha dis-i þe rif ur ân ýn ha fý zý ve ha mi li o lan kur ra la rýn de ðe ri hak kýn da bi ze ye ter li öl çü yü ve ri yor. Be di üz za man Haz ret le ri i se, ad yo öy le bü yük bir ni met-i lâ hi ye dir ki, o na mu ka bil þü kür i se, o rad yo mil yon lar dil li bir kül li ha fýz-ý ur ân o lup ze min yü zün de ki bü tün in san la ra ur ân ý din let tir sin. ur ân a ve i ma na a it her þey kýy met li dir. Za hi ren ne ka dar kü çük o lur sa ol sun kýy met çe bü yük tür. â i nat mes cid-i ke bi rin de ur ân kâ i na tý o ku yor. O nu din le ye lim. bu yur mak ta dýr. i ne ec da dý mýz dan bi ze te va rüs e den bir söz de: ur ân ek ke de in di, ý sýr da o kun du, s tan bul da ya zýl dý de nil miþ tir ki, ur ân ý o ku ma hu su sun da ý sýr ýn ta rih te ö nem li bir ye ri var dýr. Biz de ý sýr lý ka ri ler den ur ân ý din ler ken on la rýn ta rih çe-i ha yat la rý ný me rak e dip el de e de bil dik le ri mi zi ter cü me e de rek bu hu sus ta ki boþ lu ðu dol dur ma ya gay ret et tik. Ça lýþ ma la rý mýz de vam e de cek tir. Bu ka ri le rin nu mu ne-i im ti sâl ha yat la rýn dan ke sit - ler, ur ân a o lan aþk la rý bi zim i çin ve ye ni ne sil ler i çin ör nek a lý na cak men ký be ler le do lu dur. ý sýr da ur ân o ku ma de ni lin ce üç a na e sas ö nü mü ze çý kar: dâ, ma kam ve nað me. ý sýr lý ka ri ler ha fýz ol duk tan son ra ye di ký ra a ti öð re nir. Son ra ma kam öð re ne rek ka ri o lur lar. ý sýr da ye di a na ma kam ü ze ri ne ur ân o ku nur. u ham med ý fat ýn 21 ma kam i le o ku du ðu nu oð lu söy lü yor. Bu ma kam la rýn dal la rý var dýr. Os man lý nýn son za ma nýn da da Ha fýz Sa mi fen di gi bi ur ân ý ma kam lý o ku yan lar çok i di. Fa kat on lar ký ra at le ri nin kay de dil me si ni is te me miþ ler dir. Os man lý da da ha çok ga ze le ö nem ve ril miþ tir. Os man lý da ma kam çe þi di da ha faz la - dýr. ý sýr da ki ma kam lar da s tan bul kay nak lý dýr. a a le sef Cum hu ri ye tin ba þýn da ki bas ký ve ký sýt la ma lar ür ki ye de 7 ký ra at ve ma kam ü ze re o ku ma ge le ne ði ni fet re te uð rat mýþ týr te a çý lan a hi re za at-ül ur ân rad yo su nun im ti han he ye ti hu zu run da im ti ha ný geç tik ten son ra res mî ka ri o lur lar. Bu ra da ma kam dan ma ka ma geç me hu su sun da da im ti han o lu nur lar. 19. yüz yý lýn son ka ri le ri hak kýn da u fak te fek ma lû mat var sa da, ses ka yýt la rý mev cut de ðil dir. Bun lar dan Sul tan b dül ha mid in ka ri si an sur Bad dar ve h met e da yý sa ya bi li riz. 20. yüz yý lýn ilk de vir ka ri le ri rad yo da ilk de fa ur ân o ku yan u ham med ý fat ve em sâ li dir ki bun - lar ur ân ý ih lâs la o ku muþ lar ve kar þý lý ðýn da dün ye vî üc ret al mak tan is tin kâf et miþ ler dir. Bun lar i çin de Sýd dýk in þe vi ve u ham med Se la me gi bi ün lü ka ri ler de var dýr. Bun lar dan son ra ge len us ta fa s ma il, u ham med Sýd dýk in þe vi, â mil u suf Beh ti mi ve b düs sa med gi bi ka ri ler var dýr ki, bun lar 20. as rýn son ya rý sý ný ur ân la süs le miþ ler dir. 20. yüz yý lýn son la rý na doð ru i se ý sýr da ka ri ye tiþ me sin de bir a zal ma gö rül müþ tür. s ki ka ri ler i se ý sýr da ral dan da ha üs tün tu tu lur ve ö nem ve ri lir di. e se lâ ral Fa ruk, u ham med ý fat ý ka la ba lýk bir halk top lu lu ðu i le cad de de yü rür ken, ö nün de yü rüt müþ tür. in þe vi de, ral ýn rad yo da o ku ma tek li fi ne ba zý þart lar i le ri sü re rek, ka bul et me miþ tir. ý sýr da res mî dev let tö ren le rin de, kan dil ge ce le rin de ve ta zi ye ler de ka ri ler çað rý la rak gün ler ce ur ân o kun ma sý ge le nek ha lin de gü nü mü ze in ti kal et miþ tir. a ri fet il ti fa ta ta bi dir ka i de si ne gö re ka ri le re ve ur ân a ve ri len bu de ðer bü yük ka ri le rin ye tiþ me sin de ö nem li rol oy na mýþ týr. eþ hur ka ri le ri din le yen ço cuk lar ve ba ba la rý ka ri ol mak i çin her þe yi gö ze al mýþ lar, ba zý la rý o ku lu bý rak mýþ, ba zý la rý da va iz lik ve ho ca lý ðý bý ra kýp ka ri ol muþ lar dýr. ý sýr da kü çük bel de ler de küt tab de ni len ho ca lar ço cuk la ra ur ân öð re tir ve hýf zý ný ta mam la týr. Son ra an ta da üç yýl lýk ký ra at o ku lu var dýr. y rý ca ký ra at der si ve ren hu su sî ho ca lar rah le u sû lü ders ver mek te - dir. Bu nun ya ný sý ra i ki yýl lýk ma kam ve mu sý kî o kul la rý var dýr. a kam der si ve ren hu su sî mu sý kî üs tad la rý da çok tur. Bun lar dan u ham med i fat ýn ya nýn dan ay rýl ma yan mu sý kâr eh met li meþ hur dur. Beh ti mi gi bi sa de ce kur ra la rý din le ye rek ka ri o lan ka bi li yet ler de var dýr ki o nu u ham med Say fi keþ fe de rek sa hip çýk mýþ ve hi ma ye et miþ tir. me li miz, na do lu hal ký nýn ve genç li ðin ý sýr lý ka ri le ri ör nek a lýp on la rýn gü zel ti lâ vet le ri ni din le ye rek ur ân a yö nel me le ri dir. 7 ký ra a te ve ma kam lý ur ân o ku ma ya ça lý þýp, za rar lý mu sý kî le ri din le mek ten ve on la rý ör nek al mak tan kur tul sun lar. Bu hu sus ta ez gi, i lâ hi vs. hiç bir þey ur ân ýn ye ri ni tu ta maz ve ye ri ni dol du ra maz. Çün kü kalp le ri an cak l lah ýn zik ri o lan ur ân tat min e der. Ül ke miz de de es ki si gi bi dün ya ça pýn da en gü zel ka ri ler ye tiþ sin ve hal ký mý zýn ur ân a te vec cüh ve rað be ti art sýn. Çün kü ha dis te ur ân a sa hip çý kan mil let le ri l lah yük sel te ce ði ni va at e di yor yý lýn dan be ri yap tý ðý mýz mü te va zý ça lýþ ma lar bu e me lin ta hak ku ku i çin bir baþ lan gýç ve ür ki ye de sa ha sýn da ya pý lan ilk ça lýþ ma ya ve si le o lur sa, ken di mi zi bah ti yar ad de de riz. Bu hu sus ta ba na en bü yük yar dý mý ya pan oð lum eh med li ye ge le cek ne sil ler a dý na þük ran la rý mý su nu yo rum. Gay ret biz den. ev fik l lah tan Ve mi nel la hit tev fik 2 Z 21UZ 2012 CUS Z H O ruç la Cen ne te gir mek SÜ ÖS a ma zan a yýn da o ruç tu tan her kes Ce hen nem den kur tu lur ve Cen ne te gi rer mi? a ma zan a yýn da l lah i çin o ruç tu tan her kes l lah ýn iz niy le Ce hen nem den kur tu lur ve Cen ne te gi rer. Pey gam ber fen di miz (asm) bu yur du ki: a ma zan ay ý ge lin ce Cen net ka pý la rý a çý lýr. Ce hen nem ka pý la rý ka pa tý lýr. Ve þey tan lar bað la nýr. 1 Pey gam ber fen di miz (asm) di ðer bir ha dis le rin de bu yur du ki: a ma zan y ý nýn ilk ge ce si gel di ðin de, þey tan la rýn ve cin le rin az gýn la rý bað la nýr. Ce hen nem ka pý la rý ka pa tý lýr. Ve hiçbi ri a çýl maz. Cen net ka pý la rý a çý lýr ve hiç bi ri ka pan maz. Bir ça ðý rý cý þöy le ses le nir: y ha yýr is te yen! ol la rý ný sý va! y þer is te yen! Vaz geç bu ay da þer den. a ma zan da Ce hen nem a te þin den kur tu lan ni ce in san var dýr! Bu her ge ce böy le de vam e der. 2 Bir a dam gel di ve Pey gam ber fen di mi ze (asm) þöy le sor du: â e sû lal lah! Ü ze ri me farz o lan na maz la rý ký lýp a ma zan a yýn da o ruç tut tu ðum, he lâ li he lâl bi lip ha ra mý ha ram bil di ðim ve bun la ra baþ ka bir þey i lâ ve et me di ðim za man Cen ne te gi rer mi yim? Pey gam ber fen di miz (asm): vet! bu yur du. 3 DU Â ab bim! Sa na ih ti yaç la rý mý arz e di yo rum ve Sen den yük sel ten ve dü þü ren ve ya þa tan ve öl dü ren i sim le rin hür me ti ne, Se nin le Haz ret-i u ham med (asm) a ra sýn da ki eþ siz mu hab bet hür me ti ne, can lý la ra ha re ket ve ren bin bir is min hür me ti ne, be lâ ya uð ra yan la rýn im da da ça ðýr dýk la rý i sim le rin hür me ti ne, em rud un a te þin den kur tar dý ðýn b ra him ley his se lâm ýn zik ret ti ði i sim le rin hür me ti ne, uð ra dý ðý a man sýz der di gi der di ðin y yüb ley his se lâm ýn zik ret ti ði i sim le rin hür me ti ne, bil di ði miz bil me di ði miz es ma-i hüs nân hür me ti ne is ti yo ruz ki: Bi zi kul lu ðu na mu vaf fak kýl! öv be mi zi ka bul bu yur! ma ný mý zý sa bit kýl! Bi ze mer ha met ey le! Biz den ve Hz. u ham med (asm) üm me tin den ra zý ol! Â min... Dip not lar: 1- Bu hâ rî, üs lim, ir mi zî, e sâ î. 2- ir mi zî. 3- üs lim.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı