Yaþamýmýzdaki Elektrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaþamýmýzdaki Elektrik"

Transkript

1 191

2 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali: Su gücüyle çalýþan makinelerle elektrik üreten merkezdir. Akarsularýn üzerinde kurulan barajlarda toplanan su ile çalýþan hidroelektrik santrallerinin en büyükleri Keban, Atatürk, Sarýyar, Hirfanlý dýr. Termikelektrik Santrali: Kömür, petrol, doðal gaz gibi yakýtlardan elde edilen ýsý enerjisinden elektrik üreten elektrik santralleridir. Yataðan, Soma, Afþin-Elbistan kömürle, Hamitabat doðal gazla çalýþan termikelektrik santrallerimizdir. Termikelektrik santrallerinden elde edilen elektriðe de termik elektrik denir. Nükleer Reaktör: Atomlarýn parçalanmasýndan yararlanýlarak elektrik enerjisi elde eden kaynaklardýr. Buralarda elde edilen elektriði daðýtan merkeze de nükleer santral denir. Ülkemizde nükleer santral yoktur. Bunlarýn dýþýnda rüzgâr, dalga ve güneþ enerjilerinden de elektrik elde edilir. Ülkemizde rüzgâr enerjisinden elektrik elde eden küçük kuruluþlar vardýr. Ancak dalga enerjisi kullanýlmamaktadýr. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik evlere, fabrikalara, okullara, hastahanelere, iþ yerlerine elektrik hatlarýyla taþýnýr. Elektrik enerjisi aþaðýda anlatýlan basit bir elektrik devresinde olduðu gibi elektrik santrallerinden baþlayýp evlerimize, fabrikalara, okullara, hastahanelere ve iþ yerlerine kadar uzanan, oralardan tekrar santrallere dönen kapalý bir devrede taþýnýr. Elektrik çarpmasýna karþý alýnacak önlemlerin çok iyi bilinmesinin yaný sýra bir kaza durumunda da neler yapýlmasýný çok iyi bilmemiz gerekir. 192

3 Basit Bir Elektrik Devresi + Basit elektrik devresi Basit elektrik devresinin sembollerle gösteriliþi Yukarýdaki gibi basit bir elektrik devresi yapabilmek için pil, ampul, anahtar ve baðlantý kablosu gibi devre elemanlarýna ihtiyaç vardýr. Bir elektrik devresinin resmini çizmek yerine sembolik olarak gösterimi daha kolay ve daha az zaman alýr. Devre elemanlarýnýn sembolik gösterimleri tüm dünyada ortaktýr. Böylece dünyanýn her tarafýnda elektrikle uðraþan kiþiler tarfýndan kolaylýkla anlaþýlýr. Aþaðýdaki tabloda bazý devre elemanlarýnýn resimleri adlarý ve sembolleri verilmiþtir. Devre Elemaný Adý Basit bir elektrik devresinde bulunan her bir devre elemanýnýn ayrý ayrý görevleri vardýr. Þimdi bu görevleri bir tablo yardýmýyla belirtelim. Pil Ampul Anahtar Baðlantý Kablosu Sembolü + Hiç Düþündünüz mü? Yaþamýmýzý yönlendiren elektrik, evlerimize kadar nasýl ulaþýyor? Elektrik enerjisi taþýyan teller, kablolar ne gibi özellikler taþýmalýdýr? Devre Elemaný Pil Ampul Anahtar Baðlantý Kablosu Devre Elemanýnýn Görevi Devreye elektrik enerjisi saðlar. Üzerinden elektrik enerjisi geçtiðinde çevreye ýsý ve ýþýk yayar. Elektrik devresini açýp kapatmaya yarar. Plastik bir madde içindeki bakýr telden oluþur ve elektrik enerjisin taþýnmasýný saðlar. Akü, pil, batarya gibi aletler elektrik enerjisi kaynaðý olmasýna raðmen, günümüzde genellikle þehir cereyaný adýný verdiðimiz elektrik enerjisi, elektrik santrallerinde üretilip evlerimize, okullarýmýza, iþ yerlerimize yani yaþamýn her alanýna bazen direklerin üzerinden bazen de yer altýna döþenmiþ kablolar aracýlýðýyla ulaþýr. 193

4 Hiç Düþündünüz mü? Altýn, gümüþ ve demir metalleri de çok iyi iletken olmalarýna raðmen kablo yapýmýnda niçin bakýr ve alüminyum metalleri kullanýlýr? Altýn, gümüþ ve demir metalleri maliyetleri yüksek olduðu için kablo yapýmýnda tercih edilmezler. Ayrýca demir aðýr ve paslanma özelliðine sahip olduðu için elektrik enerjisi iletiminde tercih edilmeyen bir metaldir. Elektrik enerjisinin taþýndýðý kablolarýn iç kýsmý metal, dýþýndaki kýsmý ise plastiktir. Yalýtkanlar Sizi Korur Acaba kablolar cisimlerin iletkenlik ve yalýtkanlýk özelliðinden yararlanýlarak mý yapýlmýþtýr? Þimdi bunu anlamak için aþaðýdaki gibi bir test devresi kuralým. Test uçlarý Devrede test uçlarý arasýna metal iðne veya alüminyum folyo koyduðumuzda ampul ýþýk verir, kâðýt parçasý veya porselen tabak koyduðumuzda ise ampul ýþýk vermez. Dolayýsýyla metal iðne ve alüminyum folyo gibi maddeler üzerlerinden elektrik enerjisinin geçmesine izin vermiþ, kâðýt parçasý veya porselen tabak gibi maddeler ise üzerlerinden elektrik enerjisinin geçmesine izin vermemiþtir. Elektrik enerjisini bir yerden baþka bir yere ileten maddelere "iletken madde", iletmeyen maddelere ise "yalýtkan madde" denir. Buna göre kablolarýn iç kýsmýnýn metal tel, dýþ kýsmýnýn ise plastikten yapýlmasýnýn sebebi metallerin iyi iletken, plastiklerin ise iyi yalýtkan olmasýdýr. Kablolarýn içindeki metal teller genellikle diðer metallerden daha ucuz olan bakýrdan yapýlýr. Þehirler arasý elektrik iletiminde ise hafif olduðundan alüminyum kullanýlýr. Bakýrýn yanýnda demir, alüminyum, altýn, gümüþ gibi diðer metaller de iletken maddelerdir. Yalýtkan maddelere örnek ise cam, kuru tahta, kâðýt, plastik gibi maddeler verilebilir. Ýletken Maddeler Yalýtkan Maddeler Katý Ýletken Sývý Ýletken Katý Yalýtkan Sývý Yalýtkan Metaller (Bakýr, demir, gümüþ, altýn, alüminyum vb.) Çözeltiler (limonlu su, tuzlu su) (Plastik, tahta, cam, kâðýt, seramik) (Saf su, þekerli su) Yukarýda þemada iletken ve yalýtkan, katý ve sývý maddeler verilmiþtir. Acaba gazlar da iletken midir? Gazlar normal þartlarda yalýtkandýr ancak uygun þartlar saðlandýðýnda iletken hâle gelebilirler. 194

5 Örneðin kuru hava yalýtkandýr. Ancak yýldýrým, þimþek gibi çok yüksek elektrik enerjisiyle iletken hâle geçebilmektedir. Havanýn iletken hâle geçebildiði göz önünde bulundurularak yüksek gerilim hatlarýndan uzak durulmalýdýr. Evlerimizde kullandýðýmýz floresan lambalar da gazlarýn iletkenlik özelliði kazanmasýndan yararlanýlarak yapýlmýþtýr. Örnek 65 Aþaðýdaki maddelerden hangisi elektrik enerjisini iletmez? A) B) Plastik top Gümüþ kaþýk C) D) Demir ataþ Altýn yüzük Altýn, demir ve gümüþ gibi metaller elektrik enerjsini iletebildikleri için iletkendirler. Plastik maddeler yalýtkan olduklarý için elektrik enerjisini iletemezler. Yanýt A'dýr. Örnek 66 Aþaðýdaki maddelerden hangisi elektrik enerjisini iletir? A) Saf su B) Þekerli su C) Limonlu su D) Cam parçasý Saf su, þekerli su ve cam parçasý, elektrik enerjisin iletmeyen maddelerdir. Limonlu su ise elektrik enerjisini iletir. Yanýt C'dir. 195

6 Örnek 67 I. Pil: Elektrik enerjisinin taþýnmasýný saðlar. II. Anahtar: Elektrik devresini açýp kapamaya yarar. III. Ampul: Çevreye ýsý ve ýþýk yayan devre elemanýdýr. IV. Kablo: Elektrik enerji kaynaðýdýr. Yukarýda devre elemanlarý ve görevleri eþleþtirilmiþtir. Hangi eþleþtirmeler doðrudur? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV Basit bir elektrik devresinin devre elemaný olan pil, elektrik enerjisi kaynaðýdýr. Kablo ise elektrik enerjisinin taþýnmasýný saðlar. Bunu göre II ve III. eþleþtirmeler doðru I ve IV. eþleþtirmeler yanlýþtýr. Yanýt B'dir. Ýnsan vücudu da iyi bir iletkendir. Yalýtýmý yapýlmamýþ bir elektrikli aletin kablosuna dokunursak elektrik çarpmasý meydana gelir. Elektrik enerjisinin bize zarar vermemesi için elektrikli aletlerin iletken kýsýmlarýnýn, kablolarýn, prizlerin ve fiþlerin doðru bir þekilde yalýtýlmýþ olmasý gerekir. Bu duruma örnek olarak prizlerin yalýtkan bir madde olan plastik veya seramik ile kaplanmasý, daha önce belirttiðimiz gibi kablolarýn elektrik enerjisini ileten metal tellerinin üstlerinin plastikle kaplanmýþ olmasý verilebilir. Elektrik çarpmasýna karþý alýnabilecek önlemler þunlardýr: 1. Elektrik düðmelerine, prizlere ve elektrikle çalýþan aletlere ýslak elle dokunulmamalýdýr. 2. Yuvasýndan çýkmýþ, telleri açýkta kalmýþ priz ve elektrik düðmeleri tamir ettirilmelidir. 3. Prizlere emniyet kapaðý taktýrýlmalýdýr. 4. Evlerde topraklý priz kullanýlmalýdýr. 5. Binalarda otomatik sigorta kullanýlmalýdýr. Þayet sigortalar otomatik deðilse daima orijinal malzeme kullanýlmalýdýr. 6. Elektrikli ev aletleri, kullaným talimatlarýna uygun kullanýlmalýdýr. 7. Elektrikli aletlerin açma-kapama düðmeleri kapalý konumda iken fiþleri prize takýlmalý ya da prizden çekilmelidir. 196

7 8. Sigortalar kapatýlmadan elektrikle ilgili hiçbir iþlem yapýlmamalýdýr. (Tamir, ampul, düðme ya da priz deðiþtirmek gibi.) 9. Tatil gibi nedenlerle ev uzunca bir süre terk edilecekse sigortalar kapatýlmalýdýr. 10. Saç kurutma makinesi ve elektrikli ýsýtýcý gibi elektrikli aletler banyo küvetinin ve lavabonun yakýnlarýna konulmamalýdýr. 11. Islak ortamlarda elektrikli aletler çalýþtýrýlmamalý, banyoda saç kurutma makinesi kullanýlmamalýdýr. 12. Ekmek kýzartma aleti, kahvaltý masasýna alýnmamalýdýr. Ýçinde sýkýþan ekmek dilimi çatal ve býçak benzeri iletken nesnelerle çýkartýlmamalýdýr. Ancak fiþi prizden çekildikten sonra uygun araç kullanýlarak çýkartýlmalýdýr. 13. Sýcak ütü, kablosunun üzerine konmamalýdýr. AÇIK KAPALI 14. Elektrikle uðraþan bir kiþi ayaklarýnýn altýna yalýtkan bir nesne koymalý, kalýn lastik ayakkabýlar giymelidir. 15. Yüksek elektrik enerjisi taþýyan elektrik hatlarýndan uzak durulmalýdýr. (20 metreden daha yakýnýna yaklaþýlmamalýdýr.) 16. Elektrik hatlarýnýn yakýnýnda uçurtma uçurulmamalýdýr. Buna raðmen uçurtma elektrik tellerine asýlý kalýrsa uçurtmayý almaya kalkýþýlmamalýdýr. 17. Evimizin yakýnýndan ya da üstünden elektrik hattý geçiyorsa televizyon antenleri, bu elektrik tellerine yakýn bir þekilde yerleþtirilmemelidir. 18. Elektrik hatlarý çevresinde top oynamamalýdýr. Þayet top, elektrik tellerine takýlarak tellerin üzerinde kalýrsa sopa ya da benzeri nesnelerle oradan almaya kalkýþmamalýdýr. 19. Çeþitli nedenlerle kopan, sarkan elektrik tellerine yaklaþýlmamalýdýr. Sarkan, kopan elektrik telleri bir su birikintisi ile temas hâlinde ise bu su birikintisine kesinlikle girilmemelidir. 20. Yýldýrým ve þimþek bir elektrik enerjisi olduðundan yaðýþlý ve fýrtýnalý havalarda; Aðaç altýnda durulmamalýdýr. Elektrik ve bayrak direklerine yaklaþýlmamalýdýr. Açýk alanlarda oynamamalý, yürümemelidir. Uçurtma uçurtulmamalý, Yüzülmemelidir. Çünkü yýldýrým çarpabilir. 197

8 Örnek 68 Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini Ýletir? Test uçlarý Yandaki elektrik devresinde test uçlarý arasýna konulan aþaðýdaki maddelerin iletkenliðini ya da yalýtkanlýðýný, maddelerin iletken ya da yalýtkan olma özelliðine göre ampulün ýþýk verip vermediðini tablo üzerinde belirtiniz. Kullanýlan madde Ýletken Yalýtkan Ampül yandý. Ampül yanmadý. Çinko tel Kuru tahta parçasý Seramik saksý Þekerli su Demir toplu iðne Madenî para Porselen bardak Limonlu su Plastik tarak Kullanýlan madde Ýletken Yalýtkan Ampül yandý. Ampül yanmadý. Çinko tel Kuru tahta parçasý Seramik saksý Þekerli su Demir toplu iðne Madenî para Porselen bardak Limonlu su Plastik tarak 198

9 Örnek 69 Aþaðýdakilerden hangisi elektrik kazalarýnýn çýkma nedenlerinden biri olamaz? A) Bir prize birden fazla fiþ takýlmasý B) Nemli ortamlarda elektrikli cihazlar kullanýlmasý C) Prizlere metal madde sokulmasý D) Yýpranmýþ kablolarýn yenilenmesi Bir prize birden fazla fiþ takýlmasý hâlinde kablolar aþýrý ýsýnarak yangýna sebep olabilir. Metaller iyi iletkenlerdir. Bu nedenle prizlere metal madde sokulmasý elektrik çarpmasýna neden olur. Nemli ortamlarda elektrikli aletlerin kullanýlmasý da elektrik kazalarýna neden olabilir. Yýpranmýþ kablolarýn yenilenmesi ise elektrik kazalarýný önler. Yanýt D'dir. Örnek 70 Elektrik çarpan birini kurtarmak için öncelikle aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr? A) Ayaðýna sirke dönmek B) Çýplak elle tutarak çekmek C) Çelik bir býçakla kabloyu kesmek D) Elektriði kesmek için sigortayý kapatmak Elektrik çarpan kiþiyi kurtarmak sigorta kapatýlarak elektrik kesilmeli ya da yalýtkan bir madde kullanýlarak kiþinin elektrikle temasý kesilmelidir. Yanýt D'dir. Yandaki devrede ampulün ýþýk vermesi için aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr? A) Gümüþ tel yerine bakýr tel kullanýlmalý. B) Bakýr tel yerine plastik kablo kullanýlmalý. C) Plastik kablo yerine gümüþ tel kullanýlmalý. D) Gümeþ tel devreden çýkarýlmalý. Þekildeki devrede ampulün ýþýk verebilmesi için yalýtkan olan plastik kablo yerine iletken olan gümüþ kablo kullanýlmalýdýr. Yanýt C dir. 199

10 Ýletkeni Deðiþtir, Ampulün Parlaklýðý Deðiþsin Direnç Nedir? Direnç Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karþý gösterdikleri zorluða "direnç" denir. Direncin birimi Ohm'dur ve (Ω) sembolü ile gösterilir. Direncin elektrik devrelerindeki gösterimi yanda verilmiþtir. Biliyoruz ki bir madde elektrik enerjisini iletiyorsa iletken madde, iletmiyor ise yalýtkan maddedir. En iyi iletken bile yapýsýndan dolayý elektrik enerjisi iletimine karþý zorluk gösterir. Yalýtkan maddelerin ise elektrik enerjisi iletimine karþý gösterdiði zorluk daha fazladýr. Buna göre yalýtkan maddelerin direnci, iletken maddelerden daha büyüktür. Ýletken maddelerin dirençleri birbirine göre farklýlýk göstermektedir. Örneðin demir ve gümüþ iletken maddelerdir. Ancak ayný uzunluk ve kesit alana sahip demir ve gümüþün dirençleri farklýdýr. Gümüþün iletkenliði demirden fazla olduðu için, demirden daha az bir dirence sahiptir. Buna göre; Bir iletkenin direnci; Ýletkenin cinsine Ýletkenin uzunluðuna Ýletkenin dik kesit alanýna baðlýdýr. Cinsi ve kesiti ayný olan metal tellerden boyu uzun olanýn direnci büyük, boyu kýsa olanýn direnci küçüktür. Kýsa tel Direnci küçük Uzun tel Direnci büyük Cinsleri ve boylarý ayný olan metal tellerden kalýn (kesit alaný büyük) olanýn direnci küçük, ince (kesit alaný küçük) olanýn direnci büyüktür. Kalýn tel Direnci küçük Ýnce tel Direnci büyük Buna göre direnç bir iletkenin boyu ile doðru, kesit alan ile ters orantýlýdýr. Ayný metalden yapýlmýþ boy ve kesit özellikleri verilen tellerin dirençleri aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Uzun tel Kýsa tel Kalýn tel Ýnce tel Direnci büyük Direnci küçük 200

11 Örnek 71 2 cm 2 cm X I Y 2 cm 2 cm 2 cm 5 cm 5 cm 5cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm X II 5 cm Y X III Y 30 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm IV 4 cm X Y 4 cm Yukarýda verilen þekiller ayný iletken telden kesilerek yapýlmýþtýr. Buna göre bu tellerden hangisinin direnci en küçüktür? A) I B) II C) III D) IV Þekiller ayný iletken telden kesilerek yapýldýðý için tellerin cinsi ve kesitleri aynýdýr. Buna göre tellerin uzunluklarýna bakýlarak dirençleri hakkýnda bir yorum yapýlabilir. I. telin uzunluðu 10 cm, II. telin uzunluðu 40 cm, III. telin uzunluðu 150 cm, IV. telin uzunluðu 28 cm olduðuna göre uzun telin direnci büyük, kýsa telin direnci küçük olacaktýr. I. telin uzunluðu en kýsa olduðundan direnci en küçüktür. Yanýt A'dýr. Örnek 72 Aþaðýda uzunluklarý (L) ve kesit alanlarý (S) olarak verilen ayný maddeden yapýlmýþ tellerden hangisinin direnci en büyüktür? A) 3 L B) 2 S S 3 L C) 2 L D) 3 S 5 S 2 L Bir iletkenin direnci boyu ile doðru, kesit alaný ile ters orantýlýdýr. Buna göre uzunluðu en büyük ve kesit alaný en küçük olan telin direnci en büyük olacaktýr. Boyu en uzun, kesit alaný en küçük olan tel, B seçeneðinde verilmiþtir. Yanýt B'dir. 201

12 Örnek 73 Demir Tungsten Nikel - Krom Yandaki þekillerde uzunluklarý ve kesit alanlarý eþit olan farklý cins iletkenlerden yapýlmýþ teller verilmiþtir. Tellerin iletkenlikleri tungsten > demir > nikel - krom olduðuna göre tellerin dirençlerinin büyüklükleri arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir? A) demir > tungsten > nikel - krom B) tungsten > demir = nikel - krom C) tungsten = demir = nikel - krom D) nikel - krom > demir > tungsten Ýletken tellerin uzunluklarý ve kesit alanlarý eþit olarak verildiðine göre dirençleri, cinsine baðlý olarak deðiþmektedir. Ýletkenliði en büyük olan telin direnci en küçüktür. Tellerin iletkenlikleri arasýnda tungsten > demir > nikel - krom olduðuna göre tellerin dirençleri arasýnda nikel - krom > demir > tungsten iliþkisi vardýr. Yanýt D'dir. Cam Sarmal flaman tel Destek ayaklarý Ampulun duya baðlandýðý kýsým Her devre elemaný bir dirence sahiptir. Ampul de bir devre elemaný olduðuna göre direnci vardýr. Ampuller, elektrik enerjisini ýsý ve ýþýk enerjisine çeviren devre elemanlarýdýr. Ampullerin dýþýndaki cam þeffâf olduðundan hemen hemen tüm ýþýðý geçirir. Ampullerin destek ayaklarý da camdan yapýlmýþtýr. Bunun nedeni camýn yalýtkan olmasýdýr. Ampulün içinde iletken tel bulunur. Bu tel duydan aldýðý elektrik enerjisini içerideki direnç teline (flaman tele) iletir. Ampulün içindeki direnç telin (flaman tel) direnci yüksektir. Çünkü bu tel ýsýnarak ýþýk üretilmesini saðlamaktadýr. Acaba flaman telin sarmal biçimde olmasýnýn sebebi ne olabilir? Direnç elektrik enerjisinin ýsý enerjisine dönüþmesini saðlar ve dirençler ne kadar çok elektrik enerjisi kullanýrlarsa o kadar ýsýnýrlar. Dolayýsýyla ampulün içindeki flaman telin direnci ne kadar büyük olursa o kadar fazla ýsýnýr ve çevreye ýþýk yayar. Telin uzunluðu arttýkça ve kesit alaný küçüldükçe telin direnci arttýðýndan ampul içindeki flaman tel hem çok ince hem de uzundur. Uzun olmasýný saðlayabilmek için de tel, sarmal hâle getirilmiþtir. 202

13 Elektrikli Araçlarda Direnç Ütü, tost makinesi ve elektrik sobasý gibi cihazlarda yüksek sýcaklýk elde etmek için direnci büyük olan nikel - krom teller kullanýlmaktadýr. Büyük dirençli bu tel, elektrik enerjisini ýsý enerjisine dönüþtürür. Bu cihazlara elektrik enerjisi taþýyan teller ise düþük dirençlidir ve bakýrdan yapýlmýþtýr. Ýletken tel Pil Ampul Þekildeki elektrik devresinde bulunan pil, ampul ve iletken tel gibi her devre elamanýnýn bir direnci vardýr. Doðru kurulmuþ bir devrede, bir süre sonra pil, ampul ve iletken telde bir sýcaklýk hissedilir; bunun nedeni ise dirençtir. Maddelerin direnç deðerleri direnç ölçer yardýmý ile ölçülür. Direnç ölçer, bir iletkenin direncini ohm cinsinden ölçmeye yarayan alettir. Yanda direnç ölçer görülmektedir. Bir devre elemanýn direncini ölçmek için ölçülecek cismin uçlarýný direnç ölçerin (ohm metrenin) uçlarýna dokundurmak yeterlidir. Ampullerin Parlaklýðý 5. sýnýftan hatýrlayacaðýnýz gibi bir devredeki pil sayýsýný veya ampul sayýsýný deðiþtirerek ampulün ýþýk þiddetini deðiþtirmeyi öðrenmiþtik. Dijital direnç ölçer Pil sayýsýný arttýrdýðýmýzda devredeki elektrik enerjisi artar ve ampul daha parlak yanar. + Devre I + + Devre II Devre II deki ampul, devre I deki ampule göre daha parlak yanar. Pil sayýsý sabit tutulup ampul sayýsý artýrýldýðýnda ise devredeki elektrik enerjisi diðer ampuller tarafýndan da paylaþýlacaðý için ampullerin parlaklýðý azalýr. Aþaðýda verilen II. devredeki her bir ampulün parlaklýðý I. devredeki ampulün parlaklýðýndan daha azdýr. Analog direnç ölçer + Devre I + Devre II 203

14 Peki, devredeki iletken teli deðiþtirerek ampulün parlaklýðýný deðiþtirebilir miyiz? Demir Ampulün parlaklýðýnýn deðiþip deðiþmediðini gözlemlemek için basit bir test devresi kuralým. Eþit kalýnlýk ve uzunluktaki demir ile nikel - krom telleri, test devresinin uçlarýna yandaki gibi baðlayalým. Büyük dirence sahip olan nikel - krom telin baðlý olduðu devredeki ampulün parlaklýðý az, küçük dirençli demir telin baðlý olduðu devredeki ampulün parlaklýðý ise daha fazladýr. Nikel - Krom Bu durum bize devredeki iletken telin cinsi deðiþtirildiðinde, ampulün parlaklýðýnýn deðiþtiðini yani ampul parlaklýðýnýn dirence baðlý olduðunu gösterir. Direnç; telin cinsine, uzunluðuna ve dik kesit alanýna baðlý olduðuna göre bunlardan birinin deðiþtirilmesi ampulün parlaklýðýný da deðiþtirir. Buna göre bir elektrik devresinde kullanýlan iletkenin; Kesit alaný deðiþmeden boyu kýsaltýlýrsa elektrik iletimi kolaylaþýr ve ampulün parlaklýðý artar. Örnek 74 S 3 S Boyu deðiþtirilmeden kesit alaný büyütüldükçe elektrik iletimi kolaylaþýr ve ampulün parlaklýðý artar. 2 L X L Z 2 S 2 S 3 L Y 5 L T Ayný maddeden yapýlmýþ uzunluklarý ve kesit alanlarý verilen X, Y, Z ve T direnç tellerinden hangisi yandaki test devresinde kullanýlýrsa ampul en parlak yanar? (L = Boy, S = Kesit alaný) A) X B) Y C) Z D) T Devredeki direncin artmasý ampul parlaklýðýnýn azalmasýna sebep olur. Bu nedenle direnci en küçük devrede ampul en parlak yanacaktýr. Bir telin direnci telin boyu ile doðru orantýlý, kesit alaný ile ters orantýlý olduðundan tellerin boylarýnýn kesit alanlarýna oraný bulunursa tellerin dirençleri hakkýnda bir fikir sahibi olunabilir. Buna göre tellerin boylarýnýn kesit alanýna oranlarý X teli için, Y teli için Z teli için 2L 3L L S 2S 3S 5L ve T teli dir. Direnci en küçük olan tel Z teli olduðundan Z teli devreye baðlanýrsa 2S lamba en parlak yanar. Yanýt C'dir. 204

15 Örnek 75 I II III K L M Yukarýdaki devrelerde baðlantý kablolarý arasýna konulan I, II ve III iletkenlerinin boylarý eþit, kesit alanlarý arasýnda III > I > II iliþkisi vardýr. Buna göre devrelerdeki ampullerin parlaklýðýný küçükten büyüðe doðru sýralayýnýz. (Devrelerdeki pil ve ampuller özdeþtir.) A)L<K<M B)M<K<L C)M=K=L D)K<M<L Devrelerde kullanýlan iletkenlerin cinsleri ayný olup uzunluklarý eþittir. Buna göre kesit alaný en küçük olan telin direnci en büyüktür. Direnci en büyük olan devrede ampul en sönük yanacaktýr. Devrelerdeki ampullerin parlaklýðýný küçükten büyüðe doðru sýralayacak olursak; L < K < M olur. Yanýt A'dýr. Örnek 76 Gümüþ Bakýr Alüminyum Tungsten Ýletkenlik azalýr Þekil I Yukarýdaki tabloda verilen maddelerin yukarýdan aþaðý gidildikçe iletkenlikleri azalmaktadýr. Maddelerden eþit uzunluk ve dik kesit alanýna sahip tel parçalarý alýnýp devredeki test uçlarý arasýna sýrayla konulursa ampulün en parlak yanmasýný saðlayan madde aþaðýdakilerden hangisi olur? A) Gümüþ B) Bakýr C) Alüminyum D) Tungsten Tabloyu incelediðimizde iletkenliðin yukarýdan aþaðýya doðru azaldýðýný görürüz. Buna göre iletkenliði en fazla olan madde gümüþtür. Gümüþ, elektrik enerjisi iletimine karþý en az zorluk çýkaracak maddedir ve devrede gümüþ tel kullanýldýðýnda ampul en parlak yanacaktýr. Yanýt A'dýr. 205

16 Reosta (Değişken direnç) Reosta (Deðiþken Direnç) Bir devredeki iletkenin boyunu deðiþtirerek direncin arttýrýlýp azaltýlmasýný saðlayan araca "Reosta" (Deðiþken direnç) denir. Reostanýn gösterimi yandaki gibidir. A O Bakýr tel Þekil I B Reosta yardýmýyla devredeki elektrik enerjisini deðiþtirerek ampul parlaklýðýný deðiþtirebiliriz. Þimdi bunu bir test devresi ile açýklayalým. Test devresinin uçlarýndan biri þekil I de A noktasýnda iken hareket ettirilerek þekil II deki gibi B noktasýna getirilirse ampulün parlaklýðýnýn azaldýðý görülmüþtür. Bu durum bize reosta yardýmýyla ampulün parlaklýðýnýn deðiþtirilebileceðini gösterir. Ütü, elektrikli fýrýn gibi aletlerin rezistans adý verilen ýsýtýcýlarýna giden elektriði azaltýp çoðaltmak için de reostalar kullanýlýr. Bu tür aletlerde ayar düðmesi bir çeþit reostadýr. Ayar düðmesi çevrilip direnç arttýrýldýðýnda rezistansa giden elektrik enerjisi azalýr ve ýsý düþer. O A Bakýr tel Þekil II B Örnek 77 X Y Z Yandaki devre ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? + A) Devrenin direncinin azalmasý için reostanýn sürgüsü Y'den X'e doðru çekilmelidir. B) Devredeki pil sayýsý arttýrýldýðýnda ampul parlaklýðý deðiþmez. C) Reostanýn sürgüsü X noktasýnda iken ampulün parlaklýðý en azdýr. D) Reostanýn sürgüsü Y'den Z'ye doðru çekildiðinde ampulün parlaklýðý azalýr. Reostanýn sürgüsü Y noktasýndan X noktasýna çekildiðinde devrenin direnci artar (A yanlýþ). Devredeki ampul sayýsý sabit tutulup pil sayýsý arttýrýldýðýnda ampul parlaklýðý artar (B yanlýþ). Reosta sürgüsü Y noktasýndan Z noktasýna çekildiðinde direnç azalýr. Direncin azalmasý ampul parlaklýðýný arttýrýr (D Yanlýþ). Sürgü X noktasýnda iken direnç en büyüktür. Dolayýsýyla ampul parlaklýðý en azdýr (C doðru). Yanýt C'dir. 206

17 Örnek 78 Yandaki þekilde reostanýn sürgüsü II konumundan I konumuna yavaþ yavaþ getirilirse ampulün parlaklýðýnda nasýl bir deðiþme olur? A) Sürekli azalýr. + I II B) Sürekli artar. C) Deðiþmez. D) Önce azalýr, sonra artar. Reosta sürgüsünün II konumundan I konumuna getirilmesi, devredeki direnci azaltýr. Direnç giderek azalacaðýndan devreden geçen akým miktarý giderek artar. Buna baðlý olarak ampulün parlaklýðý artmaya devam eder. Yanýt B'dir. Ali, þekildeki elektrik devresinde ampulün parlaklýðýný artýrmak istiyor. Bunu gerçekleþtirebilmek için aþaðýdakilerden hangisini yapmalýdýr? A) Ampulü pilin hemen yanýna baðlamalýdýr. B) Bakýr tel yerine ayný uzunluk ve kalýnlýkta gümüþ tel kullanmalýdýr. C) Uzunluðu ayný, daha ince bakýr tel kullanmalýdýr. D) Kalýnlýðý ayný, daha uzun bakýr tel kullanmalýdýr. Þekildeki elektrik devresinde ampulün parlaklýðýný arttýrmak için bakýr tel yerine ayný uzunluk ve kalýnlýkta, direnci daha düþük olan gümüþ tel kullanýlmalýdýr. Yanýt B dir. 207

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 ELEKTRİĞİN İLETİMİ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 Elektrik Nedir? Günümüzde evlerin aydınlatılması, televizyon, radyo, telefon, çamaşır makinesi gibi araçların çalıştırılmasında elektrik kullanılmaktadır.

Detaylı

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın Yaşamımızdaki elektrik 6.SINIF Günlük hayatımızda kullandığımız araç ve gereçler baktığımız da hemen hemen hepsinin Elektrik enerjisi ile çalıştığını görmekteyiz. Örneğin buz dolabı, Çamaşır makinesi,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ELEKTRİK KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (ELEKTRİK DEVRELERİ)

ELEKTRİK KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (ELEKTRİK DEVRELERİ) ELEKTRİK KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (ELEKTRİK DEVRELERİ) 2. Yukarıda verilen elektrik devresinde ampulün parlaklığını önce artırıp, belli süre sonra parlaklığını tekrar azaltmak için sırasıyla

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konu: İletken ve Yalıtkan Maddeler Direnç ne demektir? Yalıtkan ve iletken maddelerin kullanım alanları Elektrik enerjisi evimize nasıl taşınır?

Konu: İletken ve Yalıtkan Maddeler Direnç ne demektir? Yalıtkan ve iletken maddelerin kullanım alanları Elektrik enerjisi evimize nasıl taşınır? Konu: İletken ve Yalıtkan Maddeler Direnç ne demektir? Yalıtkan ve iletken maddelerin kullanım alanları Elektrik enerjisi evimize nasıl taşınır? Elektrik güvenlikleri nelerdir? Evimizde bir çok aletin

Detaylı

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12 DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12 1 DİRENÇ NEDİR Elektrik ve elektronik devrelerde, akim ve gerilimi sinirlamak amaciyla kullanilan devre elemanlarina direnç denir. R harfi ile gösterilir.

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ 1- Dört pil ve üç lambadan oluşan bir elektrik devresi üç pil ve üç lambadan oluşan bir devreye dönüştürülüyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Lambaların parlaklığı azalır. B) Lambalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 7 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK C ELEKTK ENEJSNN ISI ETKS (ELEKTK ENEJS ISIYA DÖNÜŞÜ) 1 Direnç Direncin Bağlı Olduğu Faktörler 3 Elektrik Akımının Etkileri 4 Elektrik Akımının

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER 4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER Aþýnan ve deðiþtirilmesi gereken eletrod klavuz hortumunun gömleði ve temas tüpü gibi kaynak makinasý elemanlarýna ek olarak iþlem sýrasýnda tüketilen maddeler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler.

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler. E-LINETBS-TBE Ýletkenlerin kesintisiz devam ettiði seri TBS Ýletkenlerin kolay eklenerek devam ettiði seri TBE 4-5 Ýletkene uygun üniversal yapý Kaset formunda devamlý bakýr iletkenler Akým kapasiteleri

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2. Madde ýsý aldýðýnda veya ýsý verdiðinde maddelerin taneciklerinin hareketi ile ilgili olarak ne söylenebilir?

2. Madde ýsý aldýðýnda veya ýsý verdiðinde maddelerin taneciklerinin hareketi ile ilgili olarak ne söylenebilir? Soru - Yanýt 12 1. Isý nedir? Yanýt: Sýcaklýk farkýndan dolayý maddenin tanecikleri arasýnda enerji aktarýmý olur. Aktarýlan bu enerjiye ýsý denir. 2. Madde ýsý aldýðýnda veya ýsý verdiðinde maddelerin

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapýsý

Maddenin Tanecikli Yapýsý 161 Maddenin Tanecikli Yapýsý Madde Nedir? Çevremizde gördüðümüz ya da hissettiðimiz kütlesi olan boþlukta yer kaplayan yani hacmi olan her þeye madde denir. Maddeler katý, sývý ve gaz hâlde olabilir.

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Bölüm 2: Yarý iletkenler

Bölüm 2: Yarý iletkenler Bölüm 2: Yarý iletkenler Temel kavramlar Elektroniðin temelini oluþturan yarý iletkenleri açýklamadan önce madde ile ilgili temel bilgileri öðrenmek gerekir. Bilindiði gibi bütün maddeler atomlardan oluþmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III ÖĞRENE AANI: FZE AYAR ÜNE 4: YAŞAIIZDA EER AZANI: 1. Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler 2. letkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜER 1. I. Elektrik enerjisini ileten maddelere

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1. KISA DEVRE Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ A. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ A. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız. FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ A. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız. 1. Ampul, elektrik enerjisini ve.. enerjisine dönüştürür. 2. Elektrik akımı,. akımıdır.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı