Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, ISSN: Stokastk envanter model kullanılarak ş maknelernn onarımında kullanılanılan krtk yedek parçalar çn envanter yönetm sstem oluşturulması Nhat Kasap 1 Yönetm Blmler Fakültes Sabancı Ünverstes, İstanbul, Türkye İlker Bçer 2 Savunma Blmler Ensttüsü Kara Harp Okulu, Ankara, Türkye Banu Yüksel Özkaya 3 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes Hacettepe Ünverstes, Ankara, Türkye Özet Bu çalışmada, ş maknelernn bakım onarım deposu çn stokastk envanter model oluşturulmuştur. Bu model le ş maknelernn onarımında kullanılan krtk yedek parçalara at envanter yönetm yapılmaktadır. Oluşturulan model, lneer olmayan stokastk br tam sayılı optmzasyon modeldr. Modeln hedef, envanter malyetlern asgarye ndrmek çn yedek parçalara at stok parametrelern ve yenden sparş noktasını belrlemektr. Aynı zamanda krtk yedek parçaların envanterde bulunablrlğ de arttırılmaktadır. Modelde, sparş sıklığı ve servs düzey kısıtları da göz önünde bulundurulmuştur. Çözüm metodu olarak gelştrlmş ABC analzn çeren ve elektronk tablolarda kolayca uygulanablen sezgsel (heurstc) br yöntem önerlmştr. Son olarak, önerlen model le br uygulama ve malyet analz yapılmış ve mevcut durumdak le modelde önerlen optmum envanter düzeyndek malyetlern karşılaştırılması yapılmıştır. Model kullanımı malyetlerde % 5 n üzernde br azalma sağlamaktadır. Anahtar Sözcükler: Stokastk envanter yönetm, yedek parça, buluşsal yöntem, ABC analz, malyet analz. Buldng nventory management system by usng stochastc nventory model for crtcal spare parts used for mantenance of constructon machnes Abstract In ths study, we develop a stochastc nventory model for mantenance depot of the constructon machnes. Wth ths model, the nventory of crtcal spare parts used for the mantenance of constructon machnes s managed. Proposed model s a nonlnear stochastc nteger optmzaton problem. The am of the model s to fnd out reorder ponts, and the maxmum and mnmum stockng levels of crtcal spare parts that mnmze the nventory costs. Moreover, the avalablty of crtcal spare parts s ncreased. The average servce level and replenshment frequency constrants are also consdered n the model. To solve the model, we propose a heurstc that contans a modfed ABC Analyss and can be mplemented wth the spreadsheet applcatons easly. Fnally, an applcaton and cost analyss wth the proposed model are performed. The 1 (N. Kasap) 2 (İ. Bçer) 3 (B. Özkaya) 310

2 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () comparson of total costs for the current stuaton and optmum nventory level that the model proposes s performed durng the cost analyss. Usng nventory levels and reorder amount found by the model satsfes more than 5% cost reducton. Keywords: Stochastc nventory management, spare parts, heurstcs, ABC analyss, cost analyss. 1. Grş Envanter, frmaların ve kurumların gelecekte oluşablecek taleb karşılamaları ve şlemlern verml ve hatasız br şeklde yürümes çn ellernde tuttukları ürün ve hammaddelerdr. Envantern uygun düzeyde bulundurulması sstemlern şleyşn olumlu yönde etklemektedr. Uygulamada oluşablecek beklenmedk durumlara, dalgalanmalara, düzenszlklere ve geckmelere karşı kurumu güvence altına almak esas amaçtır. İşletmeler br yandan kred kaynakları le borçlanırken, dğer yandan da yüksek envanter yükler yaşamaktadırlar. İşletmenn sermayesnn katma değer yaratmayan noktalarda bağlı olması; nakt akıştak problemlere, ürünün durduğu yerde malyetsel olarak negatf yönde değerlenmesne, artan malyetlern de satış mktarında azalma olarak frmaya yansımasına neden olmaktadır. Envanter kontrolü le grşmc, malların frmaya getrdğ malyet mnmum yapablr, sermayenn ne zaman ve nereye yatırılacağı kararını vereblr. Envanter kontrolünde esas amaç en uygun zamanda optmal stok sevyesnn belrlenmes, frmaya malyetnn mnmum olması ve bunun br düzen çersnde sürdürülmesdr. Eğer frmanın envanter düzey yüksek olursa, malların elde bulundurulmasından doğacak belrl br malyet vardır. Elde gereğnden fazla mal bulundurmak; depo krası, yıpranma, bozulma, malların modasının geçmes gb brçok sorun frmaya belrl br malyet yüklemektedr. Eğer envanter düzey düşük olursa, frmanın gelen talepler karşılayamamasına sebep olacaktır. Bunun da frmaya belrl ölçüde malyet yükleyeceğ açıktır. Bu k oranı dengeleyecek ve mnmum malyet sağlayacak optmal envanter düzey belrlenmeldr. Bunun en y şeklde yapılması envanter kontrolüyle mümkündür. Envanter, bugün bütün şletmelern odak noktası halne gelmştr. İşletmelerde başarılı br yönetm çn, stok yönetmnn en y şeklde planlanması gerekldr. İşletmeler stoklarında çeştl nedenlere bağlı olarak belrl br mktardan fazla fnansal kaynak ayıramazlar. Bu bakımdan şletmelern envanter yönetm oldukça önemldr. Üretm ve envanter yönetmnn başarısı vermllk ve malyet analzlernden ve yorumlanablmesnden geçmektedr. Buradan hareketle arzu edlen müşter memnunyetn, en düşük envanter malyet le sağlayablmek envanter yönetmn en öneml amacıdır. Sstemlern kalte ve güvenrlk sevyelern yüksek tutmaları bu amaca ulaşmalarında çok öneml br yere sahptr. Kurumların şleyş açısından envantern etkn br bçmde kontrol edlmes gerekmektedr. Ancak bu kontrol, oluşablecek malyetler mnmze etmek amacıyla, tüm envantern yok edlmes anlamına gelmemeldr. Esas control; doğru malzemey, doğru zamanda, doğru mktarda ve doğru yerde bulundurmaktır. Bu kavramlardan herhang brnn eksklğ halnde sstemde şleyş bakımından aksaklıklar meydana gelecektr. Örneğn, tüketm (taleb) az olan br malzemenn stoklarda aşırı mktarda bulunması, stok malyetn arttıracaktır. Tam tersne, tüketm (taleb) fazla olan br malzemenn stoklarda yeterl mktarda bulunmaması da şleyşn duraklamasına ve servs süresnn uzamasına neden olacaktır. İş makneler sektöründe, herhang br sorun durumunda oluşablecek yedek parça eksklğ, önceden yapılmış olan tüm plan ve programları aksatmakta ve öneml malyetlere yol açmaktadır. Bu nedenle oluşacak talepler zamanında karşılanablmel ve şleyşn aksamaması sağlanmalıdır. Bunun doğal sonucu olarak da oluşan malyetler ve doğablecek rskler azaltmak çn yeterl envanter bulundurmalı ve bu envantern yönetm y br şeklde yapılmalıdır. Frmanın htyaç duyulan malzeme mktarı gerek o yıl çn planlanan nşaat sayısı, gerekse anden belren htyaçlar le doğru orantılıdır. 311

3 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Dolayısıyla etkn br malzeme htyaç tespt çn nşaat ve tamrat şlernn doğru tahmn edlmes gerekmektedr. Tamrat sayısının tahmn edlmes, dğer mal ve hzmetlern talebnn tahmn edlmesnden daha zordur Stokastk Envanter Model Br mala olan talebn zaman çersnde değşm göstermes ve bunun kesn olarak blnmemes, bunun yanı sıra tedark süresnn de tam olarak belrlenememes durumunda stokastk envanter modeller kullanılmaktadır. Ancak bu değerlern, geçmş yıldak verlere dayanarak, belrl br olasılıkla tahmn mümkündür. Frma, bu verlere dayanarak stok tükenmesn önlemek çn elde fazladan stok bulundurmaktadır. Belrsz olan talepler karşısında frmalar etkn hareket edeblmek ve oluşacak terslklere karşı emnyetl tarafta olablmek çn emnyet stoku bulundururlar. Bunun başlıca sebeb, talepte oluşacak artışın sebep olableceğ stoksuz kalma durumunun, emnyet stoku malyetne oranla daha malyetl ve tehlkel olmasıdır. Talepte oluşan artış veya azalış alıcılar tarafından belrlenmekte ve alıcıların ne zaman sparş verecekler kendler tarafından kararlaştırılmaktadır. Talep artışından farklı olarak, sparş edlen envantern zamanında gelmemes de stoksuz kalma sorunu yaratablmektedr [1]. Aynı zamanda tedark zamanları da sabt olmamaktadır. Stoksuz durumunda maknelerdek arızalardan, şç sorunlarından ve dğer geckmelerden dolayı üretcnn gelen sparş karşılaması daha uzun zaman alablmektedr. Dolayısı le sparşn teslm süres de değşkenlk göstermektedr. Sparş süresndek bu değşkenlk de stoksuzluğa neden olablmektedr [2]. Stokastk modeller, talep dışında dğer Ekonomk Sparş Mktarı (Economc Order Quantty - EOQ) Model varsayımlarını kabul etmektedrler. Bu modellerde frmalar, belrlenen uygun sparş mktarını (Q) belrlenmş olan yenden sparş zamanı (r) geldğnde sparş ederler. Sparş verldkten sonra eğer talepte artış olursa, elde bulunan envanterler güvenlk stokunun altına ner, hatta tükeneblrler. Frma her ne kadar güvenlk stoku bulundursa da gerçekleşen yüksek talep doğrultusunda stoksuz kalınablr. Bu durum da frmaların hzmet sevyelern olumsuz etklemektedr. Hzmet sevyesn arttırmak ve envanter sorunu yaşamamak çn daha fazla güvenlk stoku bulundurmayı terch ederler [1]. Bu çalışmada, br mala olan talebn zaman çersnde değşm göstermes ve bunun kesn olarak blnmemes, bunun yanı sıra tedark süresnn de tam olarak belrlenememes durumunda kullanılan Stokastk Envanter Modeller kullanılarak, XYZ organzasyonunun bakım onarım yapısına en uygun model knc bölümde buluşsal çözüm yöntem le brlkte açıklanacaktır. Üçüncü bölümde se belrlenen çözüm metodu le XYZ organzasyonuna at br uygulama ve malyet analz yapılacaktır. En son bölümde se sonuç ve önerler anlatılacaktır. Br sonrak bölümde Tedark zncr, envanter yönetm, yedek parça envanter ve bakım sstemler le lgl yayın taraması özet br şeklde anlatılmıştır Lteratür Taraması Lteratür araştırıldığında tedark zncrlernde en y stok kararlarının verleblmes amacına yönelk çok sayıda matematksel model önerlmştr [3-7]. Fakat matematksel enyleme (optmzasyon) modeller, belrszlğn yüksek olduğu ve gerçek hayatı yansıtmak amacıyla çok sayıda değşken ve parametrenn hesaba katılması gerektğ durumlarda karmaşık hale geleblmektedr. Dolayısı le bu tür belrszlk ortamlarında smülasyon modelleme yaklaşımı terch edleblmektedr [8]. Tedark zncrlernde stok sstemlern ele alan benzer smülasyon uygulamaları, matematksel optmzasyon modeller gb yaygın olarak lteratürde mevcuttur [9-13]. Bu probleme br alternatf olarak, çoğumuzun yaygın olarak kullandığı elektronk tabloların kullanımı öne sürüleblr. Ntekm, sayısı az da olsa, tedark zncrlernde stok yönetmne lşkn brtakım çalışmalarda elektronk tablolar kullanılmaya başlanmıştır [8, 14]. 312

4 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Lteratürde özellkle bakım sstemler envanter modeller hakkında çalışmalar da mevcuttur. Kennedy v.d. [15] bakım stokları hakkında bugüne kadar yapılan çalışmaları özetlemş, yedek parça stoklarının farklı yönlern anlatmış, önleyc ya da planlı bakımda yedek parça talebnn tahmn edleblr olduğu çn onarım parçalarına stok yapmanın gerekmedğ, ancak plansız onarımlarda se, stok boşalması durumunun oldukça malyetl üretm ve hzmet kayıplarına sebep olmasından dolayı br mktar güvenlk stoku tutulması gerektğn anlatmıştır. Güvenlk stok mktarının genel yönetm poltkasına, geçerllğ kalkma ve modası geçme durumuna, aşamalı depo yapısına ve şartlara bağlı olduğu anlatılmıştır. Yang ve Du [16], operasyonda hazır bulunma malyetnde öneml br etks olan krtk yedek parçaların başlangıç tedarğn kolaylaştıran ve optmal bakım planı çn kullanılan verml br değerlendrme metodu gelştrmşlerdr. Bu prosedür le, toplam yaşam döngüsü malyetn azaltmak ve bakım planlamanın etksn yleştrmek hedeflenmştr. Dekker v.d. [17], yedek parça stok sstemlernde aynı yedek parçanın farklı krtklktek maknelerde kullanılıp üretm çn farklı önemlere sahp olduğu durumları ncelemş ve bazı taleplern karşılanamaması durumunda büyük elde bulunmama malyetler olableceğn göstermştr. Kurulan modelde talepler krtk ve krtk olmayanlar dye sınıflandırılmış ve farklı servs sevyeler belrlenmştr. Bu tür stoklama sonucunda krtk taleplern servs sevyesnn arttığı gözlemlenmştr. Dhakar v.d. [18] makalelernde, az talepl fakat operasyon çn krtk ve bulunmaması durumunda aşırı malyete neden olan öneml yedek parçaların optmal stok sevyelern bulan gerçekç br model gelştrmşlerdr. S nn stok sevyesn fade ettğ (S-1,S) modelde, arıza olduğu herhang br zamanda stok durumunu S ye tamamlamak çn derhal sparş verlmektedr. Vaughan [19] çalışmasında düzenl bakım ve arıza bakımları sırasında talep oluşan yedek parçaların stok poltkasını tarf etmektedr. Makalede tek yapılı br sparş poltkasını karakterze eden stokastk dnamk programlama model kurulmuş, sparş ve elde bulundurma malyetlernn farklı değerler aldığı senaryolarda optmal poltkanın vermllğ ncelenmştr. Düzenl baskım ve rastgele arıza bakımları çn ayrı sparş poltkalarının zlendğ duruma kıyasla toplam malyette bu model daha ekonomk sonuçlar vermektedr. 2. Model Bu bölümde, ş maknelernn onarımında kullanılan krtk yedek parçalara at envanter yönetm sstemnde kullanılacak model anlatılmaktadır. Oluşturulan model, lneer olmayan stokastk br tam sayı optmzasyon modeldr. Çözüm yöntem olarak sezgsel (heurstc) br yöntem anlatılmıştır. Modeln hedef, envanter malyetlern asgarye ndrmek çn yedek parçalara at stok parametrelern ve yenden sparş noktasını belrlemektr. Modelde, sparş sıklığı ve servs düzey kısıtları da göz önünde bulundurulmuştur. Modele at varsayımlardan aşağıda verlmştr. Talep herhang br zaman aralığında rasgele değşkendr ve olasılık dağılımı durağandır. Talebn olasılık dağılımı normal dağılıma uygundur. Dolayısıyla, talebn olasılık dağılımı normal dağılım se tedark süresnde gelen taleplernde dağılımı normal dağılımdır. Talep küçük değerlerde ve kısa zaman aralıklarında gerçekleşr ve envanter sevyes yenden sparş noktasını atlamaz. Tedark süres (Lead Tme) sabttr. Stoksuzluğa zn verlmemştr. ABC analzndek her grup çn değşk servs düzeyler (S) kullanılmıştır. Bunlar; 313

5 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () o A grubu çn : 97,5 % o B grubu çn : 95,0 % o C grubu çn : 92,5 % dır Formülasyon Envanter malyetlern sparş sıklığı ve servs düzey kısıtları le brlkte değerlendrp asgarye ndrmek (mnmze etmek) olan hedefmz elde etmek çn yedek parçalara at stok parametrelern ve yenden sparş noktasını belrlememz gerekmektedr. Envanter malyetlern düşürürken, yedek parçaların envanterde bulunablrlğn de arttırmış oluyoruz. Modelleme yapılırken Zhang v.d [20] çalışmasından yararlanılmış ve aşağıdak formülasyon oluşturulmuştur. Mn : Envanter Yatırımı (1) Öyle k : Ortalama Sparş Sıklığı F (2) Ortalama Servs Düzey S (3) Yukarıdak denklemlerde F hedef sparş sıklığını, S" se arzulanan servs düzeyn göstermektedr. Model oluşturulurken, en az 2 haftada br sparş verldğ farz edlmş, dolayısı le F değer br yılda 26 olmuştur. Aynı zamanda modelde kullanılan servs düzeyler, ABC sınıflandırması le bulunan lgl gruplar yardımı le oluşturulmuş ve değerler aşağıdak gb kabul edlmştr. S A 0,975 S B 0,950 S C 0,925 Servs düzeylern, ortalama servs düzey olarak kullandığımız çn yüksek servs düzeyne sahp br parçanın kullanılması düşük servs düzeyl dğer br parçayı dengelemştr. Yukarıda verlen formulasyondan anlaşılacağı gb sparş ve stoksuzluk malyetlerne bağlı malyet tabanlı br model yerne kısıtlara bağlı br model gelştrlmştr. İk yaklaşım da aslında brbrnn benzerdr. Lagrange çarpanları yöntem le kısıtlar hedef fonksyonuna getrleblr. Kısıta bağlı model kurmamızın sebeb, gerçek hayattak uygulamalarda şrketlern sparş ve stoksuzluk malyetler yerne kısıtlar çn değerler belrlemey daha çok terch etmelerdr. Bu model yardımıyla belrl servs sevyes ve sparş sıklığı değerlerne ulaşmak çn gerekl envanter malyet hesaplanablmekte, dolayısıyla da karar vercler daha rahat destekleyen br yapı oluşturulmaktadır Notasyon Modelde kullanılan notasyon aşağıda verlmştr. F = Hedef sparş sıklığı S = Servs düzey (Kullanıcı tarafından belrlenmştr) N = Yedek parça sayısı c = Yedek parça nn brm fyatı (TL) D = Yedek parça çn tahmn edlen yıllık talep mktarı N D D total = = 1 p (.) = Yedek parça ye at talebn tedark süres (lead tme) boyunca olasılık yoğunluk fonksyonu P (. ) = Yedek parça ye at talebn tedark süres (lead tme) boyunca olasılık kümülatf dağılım fonksyonu 314

6 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () l = Yedek parça çn tedark süres (Lead tme) θ = Yedek parça çn tedark l süresnce tahmn edlen (ortalama) talep mktarı θ = l D σ = Yedek parça ın tedark süresndek talebn standart sapma değer Q = Yedek parça çn sparş mktarı r = Yedek parça çn yenden sparş noktası A (r,q ) = Yedek parça çn stokun tükenme olasılığı B (r,q ) = Yedek parça çn herhang br zamandak tahmn ger ısmarlama (backorder) sayısı A (r,q ) ve B (r,q ) mktarları aşağıdak gb hesaplanablmektedr. 1 B ( r, Q ) = [ β ( r ) β ( r + Q )] (4) Q Burada; ( r ) = ( u= + 1 r u r 1) 1 [ P ( u 1) ] β (5) [ u ( r + Q ) 1][ 1 P ( u 1) ] ( + ) = β r Q (6) u= r+ Q + 1 olarak hesaplanır ve tedark süres (lead tme) nedenyle oluşan zaman ağırlıklı ger ısmarlamayı temsl etmektedr. 1 A ( r, Q ) = [ α ( r ) α ( r + Q )] (7) Q α (r ) = u= + 1 r ( u r ) p ( u) (8) α (r + Q ) = [ r + Q )] = u r+ Q u ( p ( u) (9) Yukarıdak formüllerde α, r ve (r + Q ) fazlalığı sonucu tahmn tedark süresnce oluşan taleb temsl etmektedr. Yedek parça çn herhang br zamandak tahmn edlen envanter mktarı aşağıdak formül yardımı le hesaplanablr. Q 2 + r θ + B ( r, Q ) (10) Burada tahmn edlen envanter mktarı, envanter düzey + güvenlk stoku (safety stock) + ger ısmarlama mktarı olarak hesaplanır. Yukarıda verlen notasyon le model aşağıdak gb oluşturulur. Q c r θ + + B r, Q (11) 2 N Mn ( ) = 1 315

7 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Öyle k; N D D = 1 Toplam 1 D N N = 1 Q F [ 1 A( r, Q )] S (12) (13) r θ (14) Q 1 (15) r, Q tamsayı (16) Denklem (12), sparş sıklığı kısıtıdır. Q sparş mktarı, yedek parça çn br yılda D ortalama sparş sayısının olduğunu gösterr. Bu fkre dayanarak sparş sıklığı kısıtı Q yukarıdak gb yazılmıştır. Servs sevyes kısıtını da (13) ortalama servs sevyesnn A r, Q A r, Q, yedek parça çn 1 ( ) olduğu düşünülerek yazılablmektedr. Burada ( ) stokun herhang br zamanda tükenme olasılığını göstermektedr. Denlem (14) te θ y kullanarak, bütün parçalar çn servs sevyesnn yaklaşık olarak en az %50 olduğu garant edlmektedr. Böylelkle bazı yedek parçalar çn stenmeyen düşük servs sevyes oluşması da engellemştr. Oluşturulan bu model lneer olmayan br tam sayılı optmzasyon problemdr. Model, klask (Q,r) modelne benzemektedr ve sezgsel yöntemler le çözüleblr. Model çözümünde kullanılacak olan yöntem br sonrak bölümde özetlenmştr Sezgsel Yöntem Bu bölümde sparş mktarları ve yenden sparş noktalarını bulmak çn kullanılan ve Zhang v.d [20] tarafından önerlen sezgsel yöntem anlatılmaktadır. Öncelkle bu yöntemde yedek parçalar sınıflara bölünmekte ve her sınıf çersnde servs sevyes sabt olmaktadır. Sstem çersndek her br parça çn servs sevyes aramak yerne sadece aramayı brkaç servs sevyes çn yaparak, optmzasyon problemnn boyutu kayda değer br mktarda azaltılmaktadır. Sparş mktarı ve yenden sparş noktası çn, bast kapalı formda fadeler bulunmuştur. Bu fadeler aşağıda açıklamıştır. Bu fadeler kullanarak Excel tablosu yardımıyla bast br analz oluşturup modeldek kısıtları sağlayan ve en düşük malyet verr parametreler kolayca bulunablmektedr. Geleneksel ABC analznde sınıflandırma çn, parçalar brm malyet veya yıllık malyetlerne göre sıralanmaktadır. Burada parçaları sıralama yaparken [20] de önerldğ gb Q D 2 c oranı kullanılmış, azalan şeklde sıralama yapılmış ve daha sonra ABC gruplaması yapılmıştır Sparş Mktarını Hesaplama Sparş mktarı (Q ) geleneksel EOQ denklem kullanılarak aşağıdak gb bulunmuştur. KD Q 2 = (17) c Arzulanan sparş sıklığını belrleyen K değern bulmak çn aşağıdak formül kullanılmıştır. 316

8 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () N N D Q N 1 = N = 1 = 1 D KD 2 c F (18) Daha sonra yukarıdak denklem yardımı le K değer aşağıdak gb bulunmuştur NF N = 1 D c 2 K (19) Eğer Q N 1 = NF 1 D c D = c olarak kullanır ve Q 1 kısıtını getrrsek, EOQ modelnn genel fkrn kullanarak yukarıdak tanımı aşağıdak gb tekrar yazablrz. N 1 = max NF = D c 1 c D,1 (20) Q (21) Sparş sıklığı kısıtını sağlamak ve güvenl aralıkta kalmak çn, Q değerler Excel programında bulunurken, en yakın lk büyük tamsayıya yuvarlanmıştır Yenden Sparş Noktasının Hesaplanması Yedek parça çn yenden sparş noktası r değern bulmak çn [20] de önerldğ gb Nahmas [21] ktabındak Tp I ve Tp II yaklaşımlarını kapsayan karma br yöntem kullanılmaktadır. Verlen sparş mktarı Q ve hedef servs sevyes S değerlern kullanarak yenden sparş noktası r değern bulmak çn talep mktarı normal dağışım olarak düşünülmüştür. Ortalama talep mktarı θ ve standart sapma σ değerler kullanılmaktadır. Tp I servs düzey tedark süresnde stok bulundurma olasılığıdır. Tp II se stok yardımı le zamanında karşılanan talebn oranını göstermektedr Karma Yaklaşım Tp I ve Tp II yaklaşımlarından daha y br uygun sonuç bulmak çn, yenden sparş noktaları çn karma br formül bulunmaktadır. [20] de bu yaklaşımlar aşağıdak karma denklemlerde brleştrlmştr. ( ) 2π 1 S ( Q + z sσ ) r = + θ σ mn 2ln, z s (22) σ 2π (1 S )( ) Q + zsσ σ eğer ln 0 (23) 2π (1 S )( ) Q + zsσ σ Eğer ln > 0 değer, 1 olarak kabul edlr. se stoksuzluk malyetn en azda tutmak çn, r Br sonrak bölümde model le yapılan br uygulama anlatılmıştır. Bu uygulamada excel tabloları yardımıyla model ve önerlen sezgsel yöntem test edlmş ve malyet analz yapılmıştır. 317

9 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Modeln XYZ Organzasyonundak Uygulaması Uygulama ve malyet analz çn XYZ organzasyonuna at depodak malzemelern le tarhler arasındak stok kayıtları kullanılmıştır. Öncelkle depo kayıtlarındak 200 adet malzeme çn ABC analz yapılmış ve 50 krtk malzeme bulunmuştur ABC Analznn Yapılması ABC analz brçok farklı envanter kalemnn olması durumunda envanterler ncelemede yardımcı olur. Bu analz, envanter oluşturan elemanların, talep ve fyat oranlarına göre önem derecelerne dayanarak sıralanmasını göstermektedr. Yan, ncel br yöntem olan ABC yöntem, öneml le önemsz ayırma şlevn gerçekleştrmektedr. Bu analz öneml stok kalemlern belrleme ve kontrol etmek amacıyla çok sayıdak stok kalemn 3 gruba ayırır. Stoktak tüm kalemlere aynı stok yönetm teknkler uygulamamak çn yakın takp ve zleme gerektren öneml kalemler, dğerlernden ayırt edlr. A grubu malzemeler sstem çn çok öneml, değerde pahalı ve sayıda az kalem grubu olarak ortaya çıkar. B grubu malzemeler se orta değerde ve sayıda ortalama br rakamda oluşur. C grubu malzemeler se sstem çn az öneml, değerde ucuz fakat sayıda çok kalem grubu olarak ortaya çıkar. Sınıflara at toplam değer yüzdes ve toplam kalemlern yüzdes Tablo 1 de verlmştr. Tablo 1 ABC Analznde Kullanılan Toplam Değer ve Kalem Yüzdeler Sınıfı Toplam değer yüzdes Toplam Kalem yüzdes A B C Talep ve fyat krterler le gerçekleşen ş maknelere at yedek parçaların ABC sınıflandırması yapılmış ve ABC analz sonucunda her br sınıf malzemelern toplam değern yüzdes ve toplam kalemlern yüzdes Tablo 2 de verlmştr. Tablo 2 ABC Analz Sonucu Bulunan Yüzdeler Sınıfı Toplam değer yüzdes Kalem Sayısı Toplam Kalem yüzdes A 73, B 22, C 5, Sonuç olarak ABC analz envanter kalemlernn toplam envanter çndek kümülatf yüzdelerne göre sınıflandırmasından barettr. Yüksek değerl A kalemlernden az mktarda bulundurmak fakat kontrolü sıklaştırmak ve ayrıntılı kayıtlar gerekl olacaktır. Buna karşın düşük değerl C kalemlernden bol mktarda bulundurmalı; kontrol, sparş ve kayıt şlemler bast tutulmalıdır. Stok mktarları fazla olduğundan sık sık gözden geçrme ve sparş şlemlerne gerek yoktur. ABC analz le hedeflenen yıllık büyük harcama gerektren kalemlere dkkat çekmek ve böylece A grubu malların stok düzeylern düşürerek toplam malyet azaltmaktır. XYZ organzasyonunun envanternde olan yedek parçalara uygulanan ABC analz sonucunda malzemeler önem derecesne göre ayrılmış olup, A grubu malzemelern tamamı (32 Kalem) le B grubu malzemelern lk 18 kalem; toplam malyet krterler doğrultusunda A grubuna yakın oldukları çn; toplam 50 kalem malzeme krtk malzeme sınıfına dahl edlmştr. 318

10 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Sparş Mktarı ve Yenden Sparş Noktasının Belrlenmes Krtk malzemelere at sparş mktarları (Q ) Excel programı le hesaplanmış ve EK-C de verlmştr. Ne kadar sparş edleceğn blmek yeterl değldr. Hang noktada sparş verleceğn blmek de önemldr. Eldek mktar önceden belrlenmş br mktara düştüğünde tekrar sparş vermenn zamanıdır. Bu mktar, teslmat süres boyunca gelecek taleb ve stoksuz kalmamak çn br mktar güvenlk stoğunu çerr. Yan kısacası yen sparşn verlmesn gerektrdğ kabul edlen stok düzeydr. Yenden sparş noktasını öncek bölümde verlen denklem (22) kullanarak hesaplayablrz. Sstemmzde belrledğmz krtk malzemelere at yenden sparş noktaları (r ) Excel programı le hesaplanmış ve EK-D de verlmştr. Bütün hesaplamalar sonucunda EK-E de Q() ve r() değerler ve her br malzemenn brm dönemde alacağı maksmum le mnmum envanter düzeyler topluca verlmştr. Güvenl aralıkta kalmak çn Q() ve r() değerler yukarı yuvarlanmıştır Malyet Analz Malyet analznde kullanılan değerler, faalyete dayalı malyetlendrme sayesnde, satın alma (sparş), ürün grş kontrolü ve depolama faalyetlerne göre gruplandırılıp eldek kaynakların bu faalyetler çn ne kadar harcama yaptıkları tespt edldkten sonra hesaplanmıştır. Her br faalyetn kaynaklardan ne kadar kullandığı ve malyetlern elde edlmesnde kullanılan verler Tablolar 3 8 de yer almaktadır. Tablo-3, malyet analznde kullanılan kaynakları (masraf sınıfları), bunların toplam değer ve brm malyetlern çermektedr. Tablo 3 Kaynakların Toplam Değerler ve Malyetler Kaynaklar (Masraf Sınıfları) Kaynak Malyet Anahtarları Toplam Değer Malyet (TL/ay) Brm Malyet Brm Malyet Anahtarı Depo Yönetm Süre (saat) ,5 TL/saat Depo Personel Süre (saat) ,54 1,7111 TL/saat Telefon Konuşma Süres (dak.) ,0125 TL/dakka Mal ve İdar İşler Süre (saat) ,25 TL/saat Sınıflandırılmayan Masraflar (Posta, Su, Elektrk vb.) Personel Sayısı ,5 TL/personel Depo yönetmnden sorumlu br personel vardır ve aylık maaşı Tablo-3 de malyet olarak verlmştr. Depo personel olarak 2 çalışan mevcuttur ve br çalışanın malyet de 273,77 TL/ay olarak verlmştr. XYZ organzayonuna at depo, organzasyonun devlet kuruluşu olması nedenyle kra gder bulunmamaktadır. Deponun yapım yılı 1985 ve 20 yıldan esk olduğu çn amortsman hesabı yapılmasına gerek görülmemştr. Üstelk analz sonrası, depolama malyetnn dğer malyetlere göre kayda değer derecede düşük olduğu ve amortsmanı katmamanın fazla br etk yaratmadığı görülmüştür. Mal ve dar şler (saymanlık ve malye bölümü) malyetn hesaplarken bu bölümlerdek 5 adet personele at toplam maaş mktarı alınmıştır. Bütün bunlara ek olarak, malyet hesabında aylık rsalye sayısı 50 olarak kullanılmıştır. Tablo-4 te Sınıflandırılmayan Masrafların (Posta, Su, Elektrk vb.) ürün grş kontrolü ve depolama faalyetler çn her br rsalye başına olan brm malyet hesaplanmıştır. Sınıflandırılmayan masraflara, sparş süresnce blgsayar kullanımı dolaylı olarak elektrk malyetler eklenmştr. 319

11 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Tablo 4 Sınıflandırılmayan Masrafların Malyet Personel Sayı Blgler Faalyetler Ortalama Personel Sayısı Kullanım Yüzdes Malyet (TL/rsalye) Ürün Grş Kontrolü 3 0,375 0,75 Depolama 2 0,25 0,5 Tablo 5-6 da depo yönetm, depo personel ve mal ve dar şler kaynaklarının, Tablo 7 de se telefon kullanımının ürün grş kontrolü ve depolama faalyetler çn rsalye başına düşen brm personel malyetler hesaplanmıştır. Tablo 5 Ürün Grş Kontrolü İçn Malyet Değerler Ürün Grş Kontrolü Depo Yönetm Depo Personel Mal ve İdar İşler Ürün Grş Kontrolü Toplamı (saat/rsalye) 1 1 3,5 Malyet (TL/rsalye) 12,5 1, ,375 Ürün Grş Kontrolü Personel Malyet Tablo 6 Depolama Faalyetler İçn Malyet Değerler Depolama Depo Yönetm 60,5861 TL/rsalye Depo Personel Mal ve İdar İşler Depolama Toplamı (saat/rsalye) 0,5 4 0 Malyet (TL/rsalye) 6,25 6, Depolama Personel Malyet Tablo 7 Depo Telefon Blgler 13,0943 TL/rsalye Faalyet % TL/ay Malyet (TL/rsalye) Ürün Grş Kontrolü Kullanımı ,12 Depolama 10 1,5 0,03 İhtyacımız olan br başka ver de rsalye başına sparş malyetdr. Depo çersnde sparş le lgl 3 ana bölüm (satın alma, muhasebe ve depo) vardır. Tablo 8 de bu bölümlerde sparş çn ne kadar zaman ve kaynak harcandığı ve bunların malyete yansıması gösterlmektedr. Tablo 8 Sparş Verme Malyetler Kısım Faalyet Personel (nsan - dakka) Satın Depo Telefon alma (dak.) (dak.) (dak.) Kırtasye (TL/sparş) Telefon ve Dğer (TL/sparş) Depo Satın alma talebnn oluşturulması Sparşn Hazırlanması Satın Tedarkçye Bldrlmes 5 5 1,5 1 Alma Sparş Takb (Telefon Görüşmeler) ,5 Ürün Gelş / Sparş Kontrolü 10 0,5 Depo Teslm Alış, Ürün Kontrolü ,5 0,5 Depo ve Muhasebe Fatura Kontrolü ,5 TOPLAM

12 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Sparş malyetnn hesaplanmasında, bu bölümlerde sparş çn harcanan zaman dlmlernden, dolayısıyla bu ş çn görevlendrlmş kşlern bu zaman aralığında fabrkadan almayı hak ettğ ücret tutarından faydalanılacaktır. Sparş malyet hesaplamalarında br sparş çn çeştl bölümlern harcadığı süreler ve kaynaklar, uygulamanın yapıldığı organzasyona at güncel ve gerçeğe yakın değer ve süreler kullanılarak tespt edlmştr. Tablo 9 da görüldüğü gb malyet kalemler tespt edldkten sonra hesaplamalar yapılmıştır. Brüt ortalama ş gören malyet, aylık çalışma saatne bölünerek 1 dakkalık şgücü malyet bulunmuştur. Sparş malyet de dakkalık şgücü malyetnn sparş çn harcanan süreler le çarpılıp kırtasye, telefon ve dğer malyetler le toplanması sonucu hesaplanmıştır. Tablo 9 Sparş ve Ürün Depolama Malyetler Brüt Ortalama İşgören Malyet (TL / nsan - ay) 2100 Aylık Çalışma Saat 160 Brüt Ortalama İşgören Malyet (TL / nsan - dakka) 0,21875 Sparş Malyet (TL / sparş) 41,8125 Depo Krası (TL / ay) 0 Depo Efektf Hacm (m3) 10 Ürün Depo Kra Malyet (TL / m3 - ay) 0 Ürünün Sgorta, Isınma ve İşçlk Malyetler (TL / ay) 1000 Ürünün Sgorta, Isınma ve İşçlk Brm Malyetler (TL / m3 ay) 100 Ürünün Depolama Malyet (TL / m3 - ay) 100 Ürünün depolama malyet se, depo krasının efektf hacme bölündükten sonra sgorta, ısınma ve şçlk malyetler toplanarak hesaplanmıştır. Depo efektf hacm hesaplanırken, model sonucu bulunan ve malyet hesaplarında kullanılan her br yedek parça ürün çn aylık ortalama envanter düzey ve bu ürünlern depoda raflarda kapladığı toplam hacm düşünülmüş ve efektf hacm 10 m 3 olarak hesaplanmıştır. Krtk 50 ürünün kapladığı toplam hacm 5,34 m 3 olarak hesaplanmıştır. Depoda toplam 200 ürün olduğu çn, krtk olmayan dğer 150 ürünü de düşününce efektf hacm 10 m 3 olarak hesaplamaya katılmıştır. Ürünün sgorta, ısınma ve şçlk malyetler çn ayda 1000 TL harcandığı, m 3 başına 100 TL ettğ bulunmuştur. Bütün bu hesaplamalar sonucunda oluşan ürün grş kontrolü ve depolama faalyetlerne at malyetler Tablo 10 da özetlenmştr. Tablo 10 Depo Faalyetlerne At Brm Malyetler Faalyet Ürün Grş Kontrolü 61,4561 Depolama 13,6243 Malyet (TL/rsalye) Yukarıdak tablolarda açıklanan brm malyet değerlern kullanarak depo çn toplam envanter malyet (her br malzeme j çn) aşağıdak formül le bulunmaktadır. Toplam Envanter Malyet j = Elde Bulundurma Malyet j + Ürün Grş Kontrol Malyet j + Sparş Malyet j Yukarıdak formülde elde bulundurma malyet aşağıdak gb hesaplanmıştır. Elde Bulundurma Malyet j = Depolama Malyet j + Yatırım Malyet j Her br malzeme çn yatırım malyetn br başka deyşle, stoğa bağlanan sermayenn malyetn hesaplamak çn, bankalardan alınan kred faz kullanılmıştır. Yıllık kred faz, 321

13 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () aylık kred fazne dönüştürülmeldr. Buna göre organzasyonun yıllık sermaye malyet % 14 alınmıştır. Bundan hareketle aylık malyet se %1, olarak hesaplanmıştır. Yıllık fazn, aylığa dönüşümü aşağıda gösterlmştr. Yıllık faz r y, aylık faz se r a le gösterlmştr. r = 1+ r ) a ( y 1/12 (1+ 0,14) 1/ 12 = 1, ve aylık faz = 0, olarak elde edlmştr. Buna göre yatırım malyet, malzemenn alış fyatının aylık faz le çarpımından elde edlr. Malzemelern brm alış fyatları (baf) stok kayıtlarında alınmıştır. Her br ürün çn aylık yatırım malyet, baf x 0, TL olarak hesaplanır. Depolama, ürün grş kontrol ve sparş malyetler aşağıdak formüller le hesaplanmaktadır. Depolama Malyet j = Ortalama Stok j * Brm Depolama Malyet + 13,6243 TL/rsalye Depolama Malyet j = Ortalama Stok j * 100 TL/m ,6243 TL/rsalye Ürün Grş Kontrol Malyet j = 61,4561 TL/rsalye Sparş Malyet j = 41,8125 TL/sparş Aşağıdak bölümlerde model uygulamadan öncek ve sonrak toplam envanter malyet hesaplanmış ve karşılaştırılması yapılmıştır Model Uygulanmadan Öncek Toplam Envanter Malyet Mevcut durumdak toplam malyet hesaplamak ve modelde önerlen optmum envanter düzeyndek malyetler le karşılaştırmak amacıyla, ABC analz sonucu krtk olarak belrlenen 50 kalem ürün çn envanter malyet hesaplanmış ve Ek-A da bu krtk malzemelere at ürün, depolama ve yatırım malyetler verlmştr. ABC analz sonucu krtk olarak belrlenen 50 kalem malzemenn br yıllık satın alma mktarı toplamı 1382 olarak belrlenmştr. Br sparşte ortalama olarak 2 adet ürün olduğu varsayıldığından mevcut durumda aylık sparş mktarı 58 olarak hesaplamıştır. Mevcut durumdak hesaplanan toplam malyetler Tablo 11 de aşağıda verlmştr. Tablo 11 Krtk Malzemeler İçn Toplam Malyetler Sparş Malyet Ürün Grş Kontrol Malyet Depolama Malyet Yatırım Malyet Elde Bulundurma Malyet Toplam Envanter Malyet Toplam Ürün Malyet Toplam Malyet 2.425,13 TL/ay 3.564,45 TL/ay 1.415, 40 TL/ay 2.502,78 TL/ay 3.918,18 TL/ay 9.907,76 TL /ay ,34 TL/ay ,10 TL /ay Model Uygulandıktan Sonrak Toplam Envanter Malyet Toplam malyet hesaplamak çn ABC analz sonucu krtk olarak belrlenen 50 kalem ürün çn envanter malyet hesaplanacaktır. Ek-B de bu krtk malzemelere at ürün, depolama ve yatırım malyetler verlmştr. Toplam envanter malyetn hesaplamak çn bu malzemelern ürün grş kontrol ve sparş malyetlern de hesaba katmak gerekyor. ABC analz sonucu krtk olarak belrlenen 50 kalem malzemenn br yıllık talep mktarı toplamı 1268 olarak belrlenmştr. Aylık sparş mktarı 50 olarak verldğ çn, ortalama olarak br sparş 2 adet ürün çermektedr. Malyet analznde mevcut depo envanter le dördüncü bölümde önerlen model sonucu belrlenen optmum envanter değerlern kıyaslarken br sparşte ortalama olarak 2 adet ürün olduğu varsayılacak ve mevcut durumda aylık sparş mktarı 50 den farklı olacaktır. Dolayısı le ürün grş kontrol ve sparş malyetlern de değşecektr. 322

14 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () Model uygulamasından sonra hesaplanan toplam malyetler Tablo 12 de verlmştr. Tablo 12 Krtk Malzemeler İçn Toplam Malyetler Sparş Malyet Ürün Grş Kontrol Malyet Depolama Malyet Yatırım Malyet Elde Bulundurma Malyet Toplam Envanter Malyet Toplam Ürün Malyet Toplam Malyet 2.090,63 TL/ay 3.072,81 TL/ay 1.146,67 TL/ay 2.361,09 TL/ay 3.507,76 TL/ay 8.671,19 TL /ay ,26 TL/ay ,45 TL /ay Mevcut durumdak ve modelde önerlen optmum envanter düzeyndek malyetlern karşılaştırılması Tablo 13 te verlmştr. Model kullanımı malyetlerde % 5 n üzernde br azalma sağlamaktadır. Ürün satın alma malyet düşünülmedğ zaman, envanter malyetnde % 12 nn üzernde kayda değer br azalma sağlanmaktadır. Tablo 13 Mevcut ve Optmum Malyetlern Karşılaştırılması Mevcut Durum Optmum Durum % Azalma Toplam Ürün Malyet ,34 TL /ay ,26 TL /ay 5,66 Toplam Envanter Malyet 9.907,76 TL /ay 8.671,19 TL /ay 12,48 Toplam Malyet ,10 TL /ay ,45 TL /ay 5,95 Model kullanımının sağladığı dğer br fayda da servs sevyeler üzerne olmuştur. Modeln verdğ stok mktarı kullanıldığı zaman daha y br servs sevyes sağlanmıştır. Krtk olan 50 malzemenn tamamı servs sevyesn sağlarken mevcut durumda krtk malzemelerden 23 tanes servs sevyesn sağlayamamaktadır. Servs sevyes, müşter sparşlernn doğru mktarda, doğru zamanda, doğru fyatla müşterye ulaştırılanların yüzdes şeklnde tanımlanablr. Br başka deyşle, talebn drek stoktan karşılanma olasılığı şeklnde tanımlanan servs sevyes tpk %95 olarak belrlenmektedr. Genellkle envanterdek malzemelere önemlerne göre servs sevyeler verlmektedr. Böylece çok öneml parçalar %97.5 sevyelerndeyken, daha az önemller %92.5 sevyesnde olablmektedr. 4. Sonuçlar A, B, C grubu parçalar, toplam değer çnde nsb önemlerne göre yüksek değerl, orta değerl, düşük değerl stok kalemlern temsl eder. Bu ayırım, stokların kontrol faalyetlernn farklılaştırılmasını sağlamıştır. Buna göre XYZ organzasyonundak A grubu stok kalemler, çok sıkı br kontrole tab tutulmalıdır. Stok yönetm sstemnn mktar ve zaman kararıyla lgl olarak, sparş mktarı, emnyet stoku, tedark süres, fl stoklar gb sstemn temel faktörlernn heps dkkatle kontrol etmeldr. Bütün faktörlern sık sık kontrol edlmes, daha az kabul yapılmasını mümkün kılacağından, kontrol fonksyonunun hassasyet arttıracaktır. Sparşlern sık sık verlmesnden amaç, fl stokların, talebe mümkün olduğu kadar yakın bulunmasını temn etmektr. Böylece emnyet stoklarının, mnmum sevyede tutulması sağlanmış olur. Sık sık sparşlerle, stokların şletmede bekleme sürelernn azalması dolayısıyla, elde stok bulundurma masraflarının azalmasına, talebn karşılanmama htmallernn azalması nedenyle, stok tükenme hadsesnn sebep olacağı, malyetlern azalmasına ve emnyet stok sevyesnn, mnmum tutulablmes nedenyle, yne bu stoklarla lgl, elde bulundurma masraflarının, azalmasını mümkün kılacaktır. C grubu stok kalemlernn kontrolünde, A grubu stok kalemlernn kontrolünde, uyulması gereken yöntem ve poltkaların tamamen aksnde br davranış göstermes beklenmeldr. Büyük mktarda ve uzun aralıklarla sparş verlmel, yüksek sevyel emnyet stokları tess 323

15 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () edlmel, kayıt, raporlama ve kontrol faalyetler azaltılmalıdır. C grubu stok kalemlernn, brm başına elde bulundurma masrafı düşük olduğundan, yüksek emnyet stokları ekonomktr. Bu grup kalemlern, genellkle standart mallar olması nedenyle, eskme ve yıpranma rsk azdır. Belrlenen br poltka le, bütün C grubu kalemler çn emnyet stokları tayn edlmeldr bunun çn her kalem çn, ayrı ayrı emnyet stoku sevyes tayn etmeye lüzum yoktur. C grubu stok kalemler çn, sparşlern az fakat büyük mktarlarda olması netcesnde, ortalama stoklar yükselecektr, dolayısıyla elde stok bulundurma masrafları artar. Ancak, elde bulundurma masrafı, aynı zamanda brm malyetlere de bağlı olduğundan, C grubu stok kalemlernn brm malyet, düşük unsurlar olması nedenyle, bu artışın çok büyük olması beklenmemeldr. Mevcut durumdak toplam ürün malyetnn ,43 TL olduğu ve önerlen model le bu malyet ,26 TL ye düştüğü ve bunun da yaklaşık % 5,66 lık br yleştrme anlamına geldğ hesaplanmıştır. Yne aynı hesaplamalar doğrultusunda mevcut toplam envanter malyetnn 9.907,76 TL ndan 8.671,19 TL ye düştüğü yan % 12,48 lk kayda değer br yleştrme sağladığı bulunmuştur. Toplam malyetlerde se malyet ,10 TL ndan ,45 TL ye düşerek yaklaşık olarak % 5,95 lk br yleştrme sağladığı görülmüştür. Model kullanımının sağladığı dğer br fayda da servs sevyeler üzerne olmuştur. Modeln verdğ stok mktarı kullanıldığı zaman daha y br servs sevyes sağlanmıştır. Krtk olan 50 malzemenn tamamı servs sevyesn sağlarken mevcut durumda krtk malzemelerden 23 tanes servs sevyesn sağlayamamaktadır. Kaynakça [1] Ç. Saraçlar, Lojstk Faalyetler İçnde Envanter Yönetmnn Rolü ve Önem. Yüksek Lsans Tez, Dokuz Eylül Ünverstes, [2] G. Satıcı, Enflasyonst Ortamda Endüstr İşletmelernde Envanter Model Analzler (Üretm ve Stok Sstemler) ve Br Uygulama. Doktora Tez, Dokuz Eylül Ünverstes, [3] F. Chen, et al., Quantfyng the bullwhp effect n a smple supply chan: the mpact of forecastng, lead tmes, and nformaton. Management Scence, 46(3), (2000). [4] C. Chandra, S. Kumar, Taxonomy of nventory polces for supply-chan effectveness. Internatonal Journal of Retal and Dstrbuton Management. 29 (4), (2001). [5] Y.T. Herer, et al., Transshpments: an emergng nventory recourse to acheve supply chan leaglty. Internatonal Journal of Producton Economcs. 80, (2002). [6] M. Khouja, Optmzng nventory decsons n a mult-stage mult-customer supply chan. Transportaton Research Part E. 39, (2003). [7] A. H. L. Lau, H. Lau, Effects of a demand-curve s shape on the optmal solutons of a mult-echelon nventory/prcng model. European Journal of Operatonal Research. 147, (2003). [8] B. Sezen, Tedark zncrnde stok yönetm problemler çn elektronk tablolar yardımı le smülasyon uygulaması. Yönetm ve Ekonom. 11, 1, (2004). [9] S. Banerjee, et al., Controlled partal shpments n two-echelon supply chan networks: a smulaton study. Internatonal Journal of Producton Economcs. 71, (2001). 324

16 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () [10] F.T.S. Chan, et al., A smulaton approach n supply chan management. Integrated Manufacturng Systems. 13, (2002). [11] R. Ganeshan, et al., The mpact of nventory and flow plannng parameters on supply chan performance: an exploratory study. Internatonal Journal of Producton Economcs. 71, (2001). [12] J.S.K. Lau, G.Q. Huang, Web-based smulaton portal for nvestgatng mpacts of sharng producton nformaton on supply chan dynamcs from the perspectve of nventory allocaton. Integrated Manufacturng Systems. 13, 5, (2002). [13] F. Persson, J. Olhager, Performance smulaton of supply chan desgns. Internatonal Journal of Producton Economcs. 77, (2002). [14] L. Lebel, J.S. Carruth, Smulaton of woodyard nventory varatons usng a stochastc model. Forest Products Journal. 47, 3, (1997). [15] W.J. Kennedy, et al., An overvew of recent lterature on spare parts nventores. Internatonal Journal of Producton Economc. 76, , (2002). [16] S.C. Yang, Z.W. Du, Crtcalty evaluaton for spare parts ntal provsonng. IEEE (2004). [17] R. Dekker, et al., A spare part stockng polcy based on equpment crtcalty. Internatonal Journal of Producton Economcs. 56, (1998). [18] T.S. Dhakar, et al., Base stock level determnaton for hgh cost low demand crtcal reparable spares. Computer and Operatons Research. 21(4), (1994). [19] T.S. Vaughan, Falure replacement and preventve mantenance spare parts orderng polcy. European Journal of Operatonal Research. 161, (2005). [20] R.Q. Zhang, et al., Spreadsheet mplementable nventory control for a dstrbuton center. Journal of Heurstcs. 7, (2001). [21] S. Nahmas, Producton and Operaton Analyss. McGraw Hll, New York, NY, 2005, p.256. Ekler Ek A. ABC Analz Sonucu Belrlenen Krtk Malzemelern Mevcut Envanter Durumundak Malyetler S.No. Stok Numarası Brm Fyat (TL) Mevcut Envanter Mktarı Hacm (m3) Ürün Malyet Depolama Malyet Yatırım Malyet Toplam Malyet ,00 2 0, ,00 4,50 129, , ,52 5 0, ,60 10,40 153, , ,40 4 0, ,60 10,00 247, , ,80 3 0, ,40 2,30 91, , ,00 3 0, ,00 12,00 116, , ,00 2 0, ,00 1,20 32, , ,90 4 0, ,60 14,40 39, , ,90 5 0, ,50 10,94 15, ,41 325

17 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () ,00 4 0, ,00 18,00 124, , ,40 7 0, ,80 5,60 16, , , , ,97 3,30 15, , ,00 7 0, ,00 56,00 113, , ,00 1 0, ,00 6,40 18, , ,00 9 0, ,00 10,80 11, , ,00 2 0, ,00 5,63 37, , ,50 3 0, ,50 0,08 16, , , , ,32 0,35 11, , ,88 4 0, ,52 5,81 47, , , , ,40 36,78 25, , ,26 9 0, ,34 56,70 94, , ,50 9 0, ,50 25,31 72, , , , ,00 38,40 72, , ,90 4 0, ,60 38,40 39, , ,61 8 0, ,88 0,50 25, , ,80 5 0, ,00 7,81 33, , ,88 3 0, ,64 7,50 68, , ,63 6 0, ,78 13,13 6,63 623, ,00 7 0, ,00 5,60 40, , ,00 5 0, ,00 4,50 35, , ,49 5 0, ,45 18,75 52, , ,60 6 0, ,60 5,63 44, , ,80 5 0, ,00 63,00 33, , , , ,00 2,25 25, , ,50 3 0, ,50 3,75 16, , ,20 3 0, ,60 37,50 102, , ,00 7 0, ,00 6,56 58, , , , ,96 3,00 24, , ,79 6 0, ,74 0,24 12, , ,00 3 0, ,00 13,50 93, ,78 326

18 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () ,80 8 0, ,40 2,40 42, , ,80 2 0, ,60 3,13 4,15 384, ,60 4 0, ,40 7,50 32, , ,00 2 0, ,00 0,60 7,77 716, ,00 1 0, ,00 2,70 22, , ,74 3 0, ,22 1,01 14, , ,00 1 0, ,00 0,80 3,24 299, ,08 6 0, ,48 2,88 25, , ,00 2 0, ,00 2,80 80, , ,86 4 0, ,44 32,40 29, , ,80 5 0, ,00 2,46 23, ,78 TOPLAM ,34 625, , ,3 Ek B. ABC Analz Sonucu Belrlenen Krtk Malzemelern Malyetler S.No. Stok Numarası Brm Fyat (TL) Aylık Ortalama Envanter Düzey Hacm (m3) Ürün Malyet Depolama Malyet Yatırım Malyet Toplam Malyet ,00 2,5 0, ,00 5,63 161, , ,52 5,5 0, ,36 11,44 168, , ,40 3,5 0, ,40 8,75 216, , ,80 4,5 0, ,60 3,46 137, , ,00 3,5 0, ,00 14,00 136, , ,00 4,5 0, ,50 2,70 72, , ,90 2,5 0, ,25 9,00 24, , ,90 7,5 0, ,75 16,41 23, , ,00 1,5 0, ,00 6,75 46, , ,40 6,5 0, ,60 5,20 15, , ,27 9,0 0, ,43 2,70 12, , ,00 4,5 0, ,00 36,00 72, , ,00 1,5 0, ,00 9,60 27, , ,00 6,0 0, ,00 7,20 7,77 722, ,00 5,5 0, ,50 15,47 103, ,29 327

19 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () ,50 6,5 0, ,75 0,16 35, , ,88 9,0 0, ,92 0,23 7,70 708, ,88 8,5 0, ,48 12,34 100, , ,60 11,0 0, ,60 21,30 14, , ,26 2,5 0, ,65 15,75 26, , ,50 4,5 0, ,75 12,66 36, , ,00 6,5 0, ,50 15,60 29, , ,90 4,5 0, ,05 43,20 44, , ,61 6,0 0, ,66 0,38 19, , ,80 2,5 0, ,50 3,91 16, , ,88 3,5 0, ,58 8,75 80, , ,63 6,0 0, ,78 13,13 6,63 623, ,00 2,5 0, ,50 2,00 14, , ,00 8,5 0, ,50 7,65 60, , ,49 2,5 0, ,23 9,38 26, , ,60 4,5 0, ,70 4,22 33, , ,80 1,5 0, ,70 18,90 9,91 931, ,40 13,0 0, ,20 1,17 13, , ,50 2,5 0, ,75 3,13 13, , ,20 1,5 0, ,80 18,75 51, , ,00 4,5 0, ,50 4,22 37, , ,08 9,0 0, ,72 2,25 18, , ,79 7,0 0, ,53 0,28 14, , ,00 1,5 0, ,00 6,75 46, , ,80 9,5 0, ,10 2,85 50, , ,80 10,0 0, ,00 15,63 20, , ,60 5,5 0, ,80 10,31 44, , ,00 8,5 0, ,00 2,55 33, , ,00 1,5 0, ,00 4,05 33, , ,74 7,5 0, ,55 2,53 35, , ,00 3,5 0, ,50 2,80 11, ,64 328

20 N. Kasap, İ. Bçer, B. Yüksel Özkaya / İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs 39, 2, () ,08 7,5 0, ,10 3,60 31, , ,00 1,5 0, ,00 2,10 60, , ,86 4,5 0, ,87 36,45 33, , ,80 4,5 0, ,60 2,21 20, ,80 TOPLAM ,26 465, , ,80 Ek C. Krtk Malzemelern Q Değerler S. No. Stok No. N D c F 1/(NF) (D*c) (D/c) Q , , ,7240 0,8916 3, , , ,5952 0,5211 2, , , ,1489 0,0531 0, , , ,1799 0,5658 2, , , ,3988 0,2142 0, , , ,9476 0,0469 0, , , ,4222 0,0377 0, , , ,7656 0,0781 0, , , ,2693 0,0683 0, , , ,2452 0,9343 3, , , ,7283 0,3238 1, , , ,1767 0,1381 0, , , ,1388 0,1221 0, , , ,4814 0,0165 0, , , ,1953 0,1708 0, , , ,9329 0,0253 0, , , ,5191 0,0531 0, , , ,2596 0,0266 0, , , ,2468 0,1681 0, , , ,2991 0,0438 0, , , ,3404 0,0316 0, , , ,4184 1,3408 5, , , ,0105 0,1579 0,

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN EMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM ALI YÜKSEK LİSANS TEZİ PARANIN ZAMAN EĞERİ VE ÖĞRENME ETKİSİ ALTINAKİ KESİKLİ ZAMAN-EĞİŞKEN TALEPLİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ MOELLERİ

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER VE YÖNETİM BİLİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER VE YÖNETİM BİLİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER VE YÖNETİM BİLİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ LOJİSTİK PLANLAMA ÇOK ÜRÜNLÜ ÇOK KADEMELİ İKMAL ZİNCİRİNDEKİ

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

BULANIK ŞARTLAR ALTINDA ÇOK ÜRÜNLÜ VE ÇOK KISITLI BİR ÜRETİM ENVANTER MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MODELİN ÇÖZÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BULANIK ŞARTLAR ALTINDA ÇOK ÜRÜNLÜ VE ÇOK KISITLI BİR ÜRETİM ENVANTER MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MODELİN ÇÖZÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YILIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK ŞARTLAR ALTINA ÇOK ÜRÜNLÜ VE ÇOK KISITLI BİR ÜRETİM ENVANTER MOELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MOELİN ÇÖZÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Endüstr Yük. Müh. oğan

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.1-20 GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI

ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI , Çankaya Ünverstes Endüstr Mühendslğ ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI EMREM SULTAN ER-FATMA ÖZGE YILDIRIM Çankaya Ünverstes Endüstr Mühendslğ Bölümü ġeref BEYANNAMESĠ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı