KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER"

Transkript

1 KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER Yrd. Doç. Dr. Kaðan GÖKÇE* MSc. Dt. Emre ÖZEL** THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPOSITE RESTORATIONS ÖZET Restorasyonlarýn klinik performansýný arttýrabilmek için adeziv materyalleri ve kompozitler geliþtirilmiþtir. Günümüzde restoratif diþ hekimliðinde, restorasyonlarýn klinik baþarýsýný arttýrmak için materyaller, adeziv sistemler, ýþýk kaynaklarý ve kavite preparasyonu ile ilgili çeþitli geliþmeler olmaktadýr. Rezin bazlý restoratif materyallerin doldurucu teknolojisinde ve doldurucu daðýlýmýnda modifikasyonlar yapýlmýþtýr. Bu derlemede, rezin bazlý materyaller, adeziv teknolojisi ve uygulanmasýndaki yeni geliþmeler ve onlarýn klinik önemi tartýþýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: kompozit rezin, yeni geliþmeler, ýþýk cihazlarý, dentin bonding ajanlar SUMMARY Adhesive materials and composites have been developed in order to advance the clinical performance of restorations. Nowadays in restorative dentistry, in order to increase the clinical success there are various developments in relation to materials, adhesive systems, light-curing units and cavity preparation. Modifications in the filler technology and filler distribution of the resin-based restorative materials were made. In this review, resin based materials, new developments in the adhesive technology and application and its clinical significance are discussed. Keywords: composite resin, new developments, light curing devices, dentin bonding agents Dinamik bir ortam olan aðýz içinde restorasyonlar; ýsý ve ph deðiþimleri, farklý kuvvet yoðunlaþmalarý gibi parametrelerden olumsuz yönde etkilenir. Seçilecek restoratif materyal bu olumsuzluklardan etkilenmemeli, kaybolan çiðneme fonksiyonu, fonasyonu ve estetiði tekrar kazandýrabilecek nitelikte olmalýdýr. Adeziv sistemler; diþlerin minimum düzeyde diþ sert doku kaybý ile restore edilebilmesini ve yapýlan restorasyonlar ile kiþilerin estetik görünümünün, olumlu yönde deðiþtirilebilmesini saðlar. Bu nedenle, son dönemlerde amalgam restorasyonlarýn yapýmýnda önemli oranda azalma görülmektedir 1,2. Restorasyonlar sayesinde elde edilen aðýz-diþ saðlýðý, kaybolan çiðneme fonksiyonunun, fonasyonun ve estetiðin yeniden kazandýrýlmasý restoratif diþ hekimliðinin amaçlarýnýn baþýnda gelmektedir. Bu nedenle restoratif materyallerle ilgili ilerlemelerde elde edilen son nokta, hiç bir zaman bu yöndeki geliþmelerin sonu olamaz. Dolayýsýyla, kabul görmüþ, yerleþmiþ ve kullanýlagelmekte olan materyallerin bu yöndeki geliþimi ile ilgili çalýþmalar, gerek adeziv sistemlerin ve polimer bazlý restoratif materyallerin dezavantajlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik, gerekse uygulanan teknik ve ýþýk kaynaðý gibi yardýmcý enstrümanlarýn ve yöntemlerin iyileþtirilmesine yönelik devam etmektedir. * Yeditepe Üniv Diþ Hek. Fak, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý, ÝSTANBUL,Öðretim Üyesi ** Yeditepe Üniv Diþ Hek. Fak, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý, ÝSTANBUL,Araþtýrma Görevlisi 52

2 Restorasyonlarýn baþarýlý ve uzun ömürlü olabilmesi restoratif materyallere kullanýlan ýþýk kaðnaðýnýn özelliklerine, hekimin uygulama tekniðine ve diþlerdeki kavite dizaynlarýna baðlýdýr 3,4. Bu nedenle retorasyon gereken diþlerde, bütün bu faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Adeziv diþ hekimliði; "acid-etch" tekniðinin 1955 yýlýnda Buonocore 5 tarafýndan tanýtýlmasýndan sonra geliþmeye baþlamýþtýr. Restorasyonlarýn aðýzda kalma sürelerini arttýrmaya yönelik çalýþmalarý, dört grupta incelemek mümkündür: 1-) Restoratif materyallerin geliþtirilmesi, 2-) Dentin adeziv sistemler ile ilgili geliþmeler, 3-) Iþýk kaynaklarý ile ilgili çalýþmalar, 4-) Kavite preperasyonu ve dizaynýndaki yenilikler. 1-) Rezin bazlý restoratif materyaller ile ilgili geliþmeler: Rezin bazlý restoratif materyallerin biyolojik özelliklerinin iyileþtirilmesi ve yapýlarýnýn güçlendirilmesine yönelik çalýþmalar: Þekil, büyüklük, daðýlým, oranýnýn arttýrýlmasý ve üretim teknolojisi ile ilgili çalýþmalar Matriksinde yapýlan deðiþiklikler. a-) Packable (tepilebilir) Kompozitler: Yüksek vizkoziteli olan bu kompozitler, amalgama alternatif olarak geliþtirilmiþtir. Hibrit kompozitlerden, daha fazla doldurucu partikül içerdikleri ve partikül daðýlýmlarý da daha fazla olduðundan viskoziteleri artmaktadýr. Tepilebilir kompozitler, çiðneme kuvvetlerinin yoðun olduðu posterior bölgeler için önerilmektedir. Amalgamýn tepilmesine benzer uygulama tekniði ve Class II kavitelerde fizyolojik interproksimal kontaktlarýn kolay oluþturulabildiði vurgulanmaktadýr. Üretici firmalarýn aksine, polimerizasyon derinliðinin fazla olduðu kavitelerde, packable kompozitlerin tek tabaka halinde polimerize edilmemesi gerektiði bildirilmektedir 6. b-) Flowable (akýþkan) Kompozitler: Bu kompozitler, hibrid kompozitlerden daha küçük partikül boyutu ve daha az partikül oraný içerirler. Organik matriks oraný arttýðý için vizkozitesi düþük bir kompozit elde edilir. Bu ürünler, pit ve fissür gibi dar alanlara rahatlýkla uygulanabilir 7,8. Hibrid kompozitlerden, farklý özellikler gösterirler. Minimal invaziv kavite preparasyonlarýnda, Class V kavitelerin restorasyonunda, hibrid ve packable kompozitlerin altýnda ve düþük elastik modüllerinden dolayý stress kýrýcý kaide materyali olarak kullanýlýrlar c-) Smart ve Antibakteriyal Kompozitler: Yapýsýnda bulunan özel kimyasallardan serbestlenen fluorür, kalsiyum, hidroksil gibi fonksiyonel iyonlar, mikroorganizmalarý ve üretilen asitleri etkileyebilir. Restorasyona komþu diþ sert dokularýnýn demineralizasyondan korunmasýný saðlar. Açýða çýkan iyonlarýn miktarý, restoratif materyalin dýþ tabakasýndaki ph deðerine baðlýdýr. Aktif dental plak nedeniyle azalan ph, koruyucu iyonlarýn salýnýmýný arttýrýr, ya da tam tersi meydana gelir 12. Bu iyonlarýn bakterisit etkileri ve asitleri tamponlanmasý ile, demineralizasyonun azalabileceði ve sekonder çürüklerin geliþiminin önlenebileceði beklenmektedir 12. Gelecekte, plaðýn yapýþabilme yeteneðini ortadan kaldýran veya azaltan restoratif materyaller önem kazanacaktýr. 53

3 Antibakteriyal özelliklere sahip kompozitlerin elde edilebilmesi iki þekilde mümkündür: 1-) Rezin matriksinin içine çözünebilir antimikrobiyallerin ilave edilmesi, 2-) Antimikrobiyal ajanýn, rezin matriks içinde sabit kalmasý saðlanarak üretilen kompozit rezinler. Birinci yöntemde kullanýlan materyal klorheksidindir. Dolgu maddesinden salýnmak suretiyle etkisini gösterir Rezin materyallerde antibakteriyal aktiviteyi saðlamak için yeni bir monomer olan 12-methacryloyloxydodecyl-pyridinium bromide (MDPB) geliþtirilmiþtir. Matriks içinde sabit kalan bu ajan, dýþarý salýnmaz, bakteri üremesi ve materyal üzerinde bakteri plaðý birikimine karþý engelleyici etki gösterir d-) Ormocer Materyalleri: Diþ hekimliði uygulamalarýna 1998 yýlýnda girmiþ olan ormocer ("organik modifiye seramik" kelimelerinin ilk hecelerinden oluþur) materyallerinin en önemli özelliði, bu materyalin geliþimine kadar kompozitlerin inorganik partikül yapýsý, oraný ve boyutuna yönelik deðiþiklikler yapýlmaktayken, ormocer materyali ile birlikte kompozitlerin organik matriksinde yapýsal deðiþiklikler oluþturulmasýdýr. Ormocerlerde, çok fonksiyonlu üretan ile tioeter oligo metakrilat alkoksisilanýn inorganikorganik kopolimerleri oluþur. Bu materyallerin aþýnmaya karþý direnci geleneksel kompozit rezinlerden çok daha fazladýr. Ormocerler ile geleneksel kompozitler arasýndaki en önemli farklardan biri, organik matrikste esas komponent olarak metakrilat polisiloksan kullanýlmasý neticesinde dimetakrilat monomerlerinin azaltýlmýþ olmasýdýr ki bu da allerjik reaksiyon görülmesi ihtimalini azaltmaktadýr 19. Silanlanmýþ inorganik doldurucu partiküllere ilaveten ormocerler inorganikorganik kopolimer içerirler 20. Ormocerlerin avatajlarý arasýnda düþük polimerizasyon büzülmesi, yüksek aþýnma direnci, biyouyumlu bir materyal olmasý ve çürüklere karþý koruyucu olmasý sayýlabilir 20. Ormocer materyallerinin uygulanmasý direkt kompozit uygulamalarýyla hemen hemen aynýdýr 6,21. e-) Nanofil Kompozitler: Restoratif materyallerin olumlu özelliklerini (estetik, çiðneme kuvvetlerine direnç, düþük polimerizasyon büzülmesi vb.) tek bir materyalde toplayabilmek nanofil kompozitlerle mümkün olmuþtur. Bu materyallerin üstün estetik ve yüksek direnç özelliklerini birarada içerirken, ayný zamanda da düþük polimerizasyon büzülmesi de göstermekte olduklarý ortaya konmuþtur Kompozitlerin organik matriksinin içine, nanomer ve nanomer gruplarý, birlikte katýlarak, aðýrlýkça %72-87 oranýnda doldurucu içeren kompozit yapýsý elde edilmiþtir 22,23,25,26. Nanofil kompozitlerin inorganik partikül büyüklüðü, ýþýðýn dalga boyundan daha küçük olduðu için, görünür ýþýk ile emilim veya saçýlým gibi etkileþimlere girmedikleri ileri sürülmüþtür 25. Ayrýca bu doldurucular, silika kökenli olmayabilir. Partiküller çok küçük olduklarý için, çeþitli polimer zincirleri arasýna iyi bir uyum göstererek yerleþebildikleri belirlenmiþtir 25. f-) Büzülmeyen ya da az büzülen monomer sistemler: Rezin bazlý dental materyallerin polimerizasyon sýrasýnda büzülmesi; molekül aðýrlýðýna, monomerlerin iþlevliðine ve ayný zamanda taþýdýðý doldurucu miktarýna ve üretim teknolojisine baðlýdýr 'larda "spiro orthocarbonate monomers" olarak isimlendirilen ve polime- 54

4 rizasyon sýrasýnda, hacimsel ve gerçek genleþme göstermeyen monomerler geliþtirilmiþtir Ancak, biyouyumluluðun yetersiz olmasý ve epoksi rezinlerin yavaþ sertleþmesi, bu malzemelerin geliþimini engellemiþtir. Bis-GMA ve TEGDMA rezinlerin, epoksi rezinlerin yerine kullanýldýðýnda, spiro orthocarbonate'larýn büzülmeyi azaltan etkilerinin çok aza indiði görüldüðünden bu malzemeler ile ilgili çalýþmalar terk edilmeye baþlanmýþtýr 31. "Oxybismethacrylate monomerler", diþ hekimliðinde yaygýn olarak kullanýlan dimetakrilatlarla karþýlaþtýrýldýðýnda, büzülmeyi % oranýnda azalttýðý görülmüþtür 32. Likit kristal monomer sistemlerin de polimerizasyon büzülmesini azaltacaðý yönünde ümit verici labaratuar sonuçlarý elde edilmiþtir 30. "Silorane" en son geliþtirilen bir monomerdir. Deneysel silorane bazlý kompozitlerde, olumlu biyouyumluluk, mekanik özellikler, polimerizasyon derinliði (8,5-10 mm) ve düþük büzülme oranlarý (hacimce % 0,5-0,8) elde edilmiþtir 33. Doldurucu partikül teknolojisindeki geliþmeler ise, arttýrýlmýþ mekanik özelliklere sahip yeni rezin bazlý restoratif materyallerin geliþmesine önderlik edebilecek olan nanopartikül doldurucular üzerinde yoðunlaþmýþtýr. 2-) Dentin adeziv sistemler ile ilgili geliþmeler: Adeziv sistemler, son dönemlerde hýzlý geliþme göstermektedir. Üretici firmalar kolay uygulanabilen, fazla zaman almayan ve ekonomik olan adeziv materyalleri üretmeye çalýþmaktadýrlar 1,34. Bugün adeziv sistemler, 3 grupta incelenmektedir 31,35 : a-) Total etch (etch & rinse) sistemler: 2 ve 3 basamaklý olmak üzere ikiye ayrýlýr. 2 basamaklý sistemde önce asit uygulamasý, daha sonra ayný þiþede olan primer ve bonding uygulamasý yapýlýr. 3 basamaklý sistemde ise sýrasýyla ayrý ayrý þiþelerde olan asit, primer ve bonding uygulanýr. b-) Self-etch sistemler: Self-etch sistemler 1 ve 2 basamaklý olmak üzere ikiye ayrýlýr. 1 basamaklý sistemde asit, primer ve bonding ayný þiþede yer alýr ve uygulanýr. Bu gruba ayrýca "all-in-one adhesives" de denir. 2 basamaklý sistemde ise önce ayný þiþede olan asit ve primer uygulanýr daha sonra ayrý bir þiþede olan bonding uygulanýr. c-) Cam iyonomer bazlý adeziv sistemler: Bu sistemde ise, önce polialkenoik asitten oluþan conditioner uygulanarak smear tabakasý ve açýða çýkan kollajen fibriller ortamdan uzaklaþtýrýlýr. Cam iyonomer tozu ve likitinin karýþtýrýlmasý ile elde edilen cam iyonomer adezivler de, hazýrlanan bu yüzeylere uygulanýr. Dentin baðlayýcý sistemlerin geliþimleri hýzla devam etmektedir. Üreticiler, kolay uygulanabilen (teknik hassasiyete gerek göstermeyen), zaman kazandýran ve ekonomik yeni baðlayýcý ajanlar ve teknikler geliþtirmek için çalýþmaktadýrlar. Bu özelliklerin pekçoðuna sahip "selfetching primer" sistemlerin dentine baðlanmalarýnýn yeterli oluþu yanýnda, mine dokusuna istenen düzeyde tutunamamalarý nedeniyle, bu sistemlerde bazý yapýsal deðiþiklikler yapýlmýþ ve sonuçta, hem mine hem de dentin dokusuna iyi bir þekilde baðlanabilen, son dönem "self-etching primer" sistemleri elde edilmiþtir. Ancak tek basamaklý adeziv sistemler (all-in-one), daha geleneksel çok basamaklý sistemler ile rekabet edemezler. Yetersiz performansýn sebeplerinin çok çeþitli olduðu bildirilmiþtir 35. Þu þekilde sýralanabilir 35 : 55

5 a-) Çok fazla hidrofiliktirler ve polimerizasyondan sonra bile yarý geçirgen membranlar gibi hareket edebilirler. b-) Yüksek çözücü konsantrasyonundan dolayý yeterli miktarda adeziv kalýnlýðý elde etmek imkansýzdýr. c-) Çözücünün buharlaþmasý sýrasýnda monomer-su oraný deðiþebilir ve bu da fazlarýn ayrýþmasýna ve su kabarcýklarýnýn oluþmasýna neden olabilir. d-) Bu adezivlerin asidik bileþenleri, kompozit polimerizasyon baþlatýcýlarý ile ters olarak etkileþime girerek baðlanmayý zayýflatabilir. Restorasyonlarýn aðýz içindeki ömrü açýsýndan, polimerizasyon esnasýnda oluþabilecek yapýsal stresslerin de önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle son yýllarda yerleþmiþ olan "total-etch (etch & rinse)" uygulamasý ve buna baðlý olarak tüm yüzeylerde oluþan total baðlanma iþlemi, kaide yerleþtirilmesi ve bu sayede adeziv sistemlerle baðlanma saðlanacak diþ yüzeylerinin azaltýlmasý (selective bonding) uygulamalarýyla karþýlaþtýrmalý olarak tartýþýlagelmektedir 31. Sadece kavite duvarlarý ve kenarlarýna baðlanma gösteren selektif (seçici) baðlanma uygulanmýþ hem Class I hem de Class II restrasyonlarda uzun dönemde daha iyi kenar bütünlüðü ve restorasyon gövdelerinde daha az internal stresler görülmüþtür. Bunun nedeni olarak polimerizasyon sýrasýndaki büzülmenin, restorasyonun serbest yani baðlanmamýþ yüzeylerinden molekül akýþý ile kýsmen kompanse edilebilirken, tam baðlanmýþ restorasyonlarda bu molekül akýþýnýn sadece restorasyon yüzeyinden olabilmesi gösterilmiþtir. Bu nedenle seçici baðlanma uygulanmýþ restorasyonlarda, restorasyon tabanýndan ilave stress azaltýcý molekül akýþý olduðundan, yapý içinde stress yoðunlaþmasý daha aza indirgenmekte bu da restorasyonun baþarýsýna ve aðýzda kalma süresine direkt etki etmektedir ) Iþýk kaynaklarý ile ilgili yenilikler: Arttýrýlmýþ ýþýk yoðunluklarý ile geleneksel tungsten quartz halojen ýþýk kaynaklarý, plasma arc ýþýk kaynaklarý, LED ýþýk cihazlarý ve argon lazerler, rezin bazlý restoratif materyallerin polimerizasyonunda kullanýlýrlar. Ancak gerek kullaným kolaylýðý gerekse ekonomik açýdan birbirlerine göre bazý üstünlükleri bulunmaktadýr Halojen ýþýk cihazlarýnda ýþýk, tungsten bir filament üzerinden geçirilen elektrik akýmý ile elde edilir ve bu iþlem çok yüksek ýsý seviyelerinde gerçekleþir Isýnýn yükselmesi pulpada rahatsýzlýklar oluþturulabilir 43. Uzun süre yüksek ýsý etkisi altýnda kalan halojen lamba, ýþýk filtresi ve refrektörü yýpranarak ýþýk kaynaðýnýn verimini düþürürler. Bu nedenle ýþýk kaynaðýnýn etkinliði azalabilir. Halojen ýþýk kaynaklarýnýn tüm parçalarýnýn ve ýþýk veriminin belirli aralýklarla test edilmeleri gerekmektedir çünkü yetersiz polimerizasyon sonucunda restorasyonun ömrü olumsuz etkilenir. Cihaz gücünün kontrolü için, bir radyometre kullanýlabilir 40,44. Polimer esaslý restoratif materyallerdeki polimerizasyon büzülmesini, azaltmak için "soft-start polimerizasyon tekniði" kullanýlýr. Ýlk evrede düþük yoðunlukta enerji uygulamasý ile baþlatýlan polimerizasyon reaksiyonu, daha sonra yüksek yoðunluktaki enerjiye geçiþ ile devam etmektedir ve bu sayede ilk saniyeden itibaren uygulanan yüksek yoðunluktaki enerji nedeniyle geliþebilecek maksimum düzeydeki polimerizasyon büzülmesi minimuma indirilerek restorasyon içinde oluþacak olan stresslerin oluþumu engellenmiþ olur 31. Bu sayede basamak ve basamak 56

6 kenarlarýnda oluþan büzülme stressleri azalýr. Bu özelliði taþýyan sistemler çalýþma þekline göre "stepped" ve "pulse activation" tekniðidir 31. Rezin bazlý restoratif materyallerin polimerizasyonunda argon lazer sistemleri de kullanýlabilmektedir. Geleneksel ýþýk cihazlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda, bu sistemler daha kýsa sürede, daha derin ve daha yüksek derecede bir polimerizasyon saðlamaktadýr. Kompozitin bazý fiziksel özelliklerini arttýrmakta ancak daha fazla büzülme, kýrýlganlýk ve kenar sýzýntýsýný beraberinde getirmektedir. Gelecekte, düþük büzülme (% 1'den az) gösteren yeni monomer ve kompozitler piyasaya sürüldüðünde, lazerler gibi hýzlý polimerizasyon saðlayan ýþýk kaynaklarýnýn da önemi artacaktýr 45,46. Plasma arc; yüksek yoðunlukta ýþýk kaynaðýdýrlar. Polimerizasyon büzülmesinin azalacaðý düþünülmüþ ancak beklenen düzeyde gerçekleþmemiþtir 31. Rezin bazlý restoratif materyallerin polimerizasyonu için en son geliþme LED (Light Emitting Diodes-Iþýk Yayan Diyotlar) kullanýlmýþtýr. Avantajý, halojen lambalarda görülen ýsýnýn, bu ýþýk cihazlarýnda oluþmamasýdýr 41, Halojen ýþýk kaynaklarýnda oluþan ýsý zamanla filtreleri ve reflektörleri olumsuz yönde etkileyip ýþýðýn etkisini azaltmaktadýr 47. LED ýþýk kaynaklarýnýn; enerji tüketimi daha düþüktür, kablosuz ve hafif olduklarý için taþýnabilir ve rahatça kullanýlabilirler 41, ) Kavite preperasyonu ile ilgili yenilikler: Kompozit rezinlerin kullanýlmasý ile, Black kavite kurallarýna uyulmasý gerekmemektedir. Sarkýk mine dokusu kavite içinde býrakýlabilir, aproksimal yüzeyde meydana gelen küçük çürüklerin tedavisi marjinal mine tümseðini kaldýrmadan yapýlabilir. Tünel kavite preparasyonu yaparak morfoloji korunabilir 50,51. Sadece arayüzü içeren, okluzal yüzeyi içine almayan kavite þekilleri yapýlabilmektedir 27. Kavite hazýrlýðý aþamasýnda bazý bölgeler hassas çalýþmayý gerektirebilir. Her ne kadar klasik frezlerin dikkatli bir þekilde seçimi ve kullanýlmasýyla istenen kavite þekline ulaþýlmaya çalýþýlsa da, özellikle arayüzleri ilgilendiren preperasyonlarda isteneni elde etmek oldukça güçtür. Öncelikle bu sorundan yola çýkýlarak geliþtirilen yeni sistemler ve bunlarýn uygulandýðý tekniklerle, hassas çalýþmayý gerektiren bu bölgelerde daha detaylý çalýþmak mümkün olabilmektedir. Bu amaca hizmet eden iki sistem geliþtirilmiþtir ) Sonicsys Approx System (Kavo; Biberach, Germany ve Vivadent; Schaan, Liechtenstein) 2-) EVA-System (Kavo; Biberach, Germany) Bu sistemler interproksimal alanlarda, dar ve mesafenin yetersiz olduðu bölgelerde dolayýsýyla klasik frezlerle komþu diþin büyük bir olasýlýkla zedelenebileceði durumlarda güvenle kullanýlabilen dizaynlara sahiptir. Bu amaca yönelik uygulanan uçlarýn bir yüzü aþýndýrýcý partikül içerirken diðer yüzleri aþýndýrma özelliðine sahip deðildir. Ayrýca EVA sistemler, arayüzlerde bizotaj, interproksimal kutucuðun kenarlarýnýn bitimi, kuron ve vener restorasyonlarýnda da kullanýlýr Restoratif diþ hekimliðindeki bu hýzlý ilerleme diþ hekimlerine ve hastalara rahatlýk saðlamaktadýr. Böylece uygulamalar, daha kolay, daha ucuz ve daha çabuk yapýlabilmektedir. Ayrýca yapýlan restorasyonlar da uzun ömürlü olabilmekte ve yýllarca hastaya çiðneme fonksiyonu, fonasyon ve estetik anlamda hizmet edebilmektedir. 57

7 KAYNAKLAR 1. Manhart J, Hickel R. Esthetic compomer restorations in posterior teeth using a new all-in-one adhesive: case presentation. J Esthet Dent 1999; 11(5): Hickel R, Manhart J. Glass-ionomers and compomers in pediatric dentistry. In: Davidson CL, Mjör IA, editors. Advances in glass-ionomer cements. Berlin: Quintessence Publishing Co.; 1999, Martin N, Jedynakiewicz N. Measurement of water sorption in dental composites. Biomaterials 1998; 19: Tanoue N, Matsumura H, Atsuta M. Properties of four composite veneering materials polymerized with different laboratory photo-curing units. J Oral Rehabil 1998; 25(5): Buonocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res 1955; 34: Dayangaç B. Kompozit Resin Restorasyonlar. Güneþ Kitabevi Ltd. Þti., Ankara, Bayne SC, Thompson JY, Swift EJ, Stamatiades P, Wilkerson M. A characterization of first generation flowable composites. J Am Dent Assoc 1998; 129(5): Burgess JO, Norling BK, Rawls HR, Ong JL. Directly placed esthetic restorative materials--the continuum. Compend Cont Edu 1996; 17(8): Haller B, Trojanski A. Effect of multi-step dentin bonding systems and resin-modified glass ionomer cement liner on marginal quality of dentin-bonded resin composite Class II restorations. Clin Oral Investig 1998; 2(3): Beznos C. Microleakage at the cervical margin of composite Class II cavities with different restorative techniques. Oper Dent 2001; 26(1): Civelek A, Ersoy M, E L'Hotelier, Soyman M, Say EC. Polymerization shrinkage and microleakage in Class II Cavities of various resin composites. Oper Dent 2003; 28(5): Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY, Hickel R. Mechanical properties of new composite restorative materials. J Biomed Mater Res 2000; 53(4): Jedrychowski JR, Caputo AA, Keper S. Antibacterial and mechanical properties of restorative materials combined with chlorhexidines. J Oral Rehabil 1983; 10: Addy M, Thaw M. In vitro studies into the release of chlorhexidine acetate, predonisolone sodium phosphate and predonisolone alcohol from cold cure denture base acrylic. J Biomed Mater Res 1982; 16: Wilson SJ, Wilson HJ. The release of chlorhexidine from modified dental acrylic resin. J Oral Rehabil 1993; 20: Imazato S, Torii M, Tsuchitani Y, McCabe JF, Russell RRB. Incorporation of bacterial inhibitor into resin composite. J Dent Res 1994; 73: Imazato S, McCabe JF. Influence of incorporation of antibacterial monomer on curing behaviour of a dental resin composite. J Dent Res 1994; 73: Imazato S, Tarumi H, Kato S, Ebisu S. Water sorption and colour stability of composites containing the antibacterial monomer MDPB. J Dent 1999; 27: Paraizo MA, Mendes LC, Gomes AS, Miranda MS, Amaral ACF. Degradation of a dental filling material after high caries challenge. Materials Research 2004; 7(4): Ajlouni R, Bishara SE, Soliman MM, Oonsombat C, Laffoon JF, Warren J. The use of Ormocer as an alternative material for bonding orthodontic brackets. Angle Orthod 2005; 75(1):

8 21. Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY, Hickel R. Mechanical properties and wear behavior of lightcured packable composite resins. Dent Mater 2000; 16(1): Davis N. A nanotechnology composite. Compend Contin Educ Dent 2003, 24(9): Duke ES. Has dentistry moved into the nanotechnology area? Compend Contin Educ Dent 2003; 24(5): Condon JR, Ferracane JL. Reduced polymerization stress through non-bonded nanofiller particles. Biomaterials 2002, 23(18): Ure D, Harris J. Nanotechnology in dentistry: reduction to practice. Dent Update 2003, 30(1): Mitra SB, Wu D, Holmes BN. An application of nanotechnology in advanced dental materials. J Am Dent Assoc 2003, 134(10): Schwartz RS, Summitt JB, Robbins JW. Fundamentals of Operative Dentistry, A Contemporary Approach. Quintessence Publishing, Illinois, Peutzfeldt A. Resin composites in dentistry: the monomer systems. Eur J Oral Sci 1997; 105(2): Stansbury JW. Synthesis and evaluation of new oxaspiro monomers for double ring-opening polymerization. J Dent Res 1992; 71(7): Stansbury JW, Dickens B, Liu DW. Preparation and characterization of cyclopolymerizable resin formulations. J Dent Res 1995; 74(4): Manhart J, Garcia-Godoy F, Hickel R. Direct posterior restorations: clinical results and new developments. Dent Clin N Am 2002; 46(2): Stansbury JW. Cyclopolymerizable monomers for use in dental resin composites. J Dent Res 1990; 69(3): Guggenberger R, Weinmann W. Exploring beyond methacrylates. Am J Dent 2000; 13: Wakefield CW, Draughn RA, Sneed WD, Davis TN. Shear bond strengths of six bonding systems using the pushout method of in vitro testing. Oper Dent 1998; 23(2): De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A, Lambrechts P, Braem M, Van Meerbeek B. A critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results. J Dent Res 2005; 84(2): Yoon T.-H, Lee Y.-K, Lim B.-S, Kim C.-W. Degree of polymerization of resin composites by different light sources. J Oral Rehabil 2002; 29(12): Mills RW, Uhl A, Jandt KD. Optical power outputs, spectra and dental composite depths of cure, obtained with blue light emitting diode (LED) and halogen light curing units (LCUs). Br Dent J 2002; 193(8): Uhl A, Mills RW, Vowles RW, Jandt KD. Knoop hardness depth profiles and compressive strength of selected dental composites polymerized with halogen and LED light curing technologies. J Biomed Mater Res 2002; 63(6): Jandt KD, Mills RW, Blackwell GB, Ashworth SH. Depth of cure and compressive strength of dental composites cured with blue light emitting diodes (LEDs). Dent Mater 2000; 16(1): Meyer GR, Ernst CP, Willershausen B. Decrease in power output of new light-emitting diode (LED) curing devices with increasing distance to filling surface. J Adhes Dent 2002; 4(3): Hofmann N, Hugo B, Klaiber B. Effect of irradiation type (LED or QTH) on photo-activated composite shrinkage strain kinetics, temperature rise and hardness. Eur J Oral Sci 2002; 110(6): Özel E, Soyman M. LED Iþýk Kaynaklarý. Atatürk Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dergisi, (Cilt:13, Sayý:3, Cilt:14, Sayý:1) Sayfa:13-17,

9 43. Kurachi C, Tuboy AM, Magalhaes DV, Bagnato VS. Hardness evaluation of a dental composite polymerized with experimental LED-based devices. Dent Mater 2001; 17(4): Tarle Z, Meniga A, Knezevic A, Sutalo J, Ristic M, Pichler G. Composite conversion and temperature rise using a conventional, plasma arc and an experimental blue LED curing unit. J Oral Rehabil 2002; 29(7): Swift EJ Jr. LED curing lights. J Esthet Restor Dent 2002; 14: Mills RW, Uhl A, Blackwell GB, Jandt KD. High power light emitting diode (LED) arrays versus halogen light polymerization of oral biomaterials: Barcol hardness, compressive strength and radiometric properties. Biomaterials 2002; 23(4): Leonard DL, Charlton DG, Roberts HW, Cohen ME. Polymerization efficiency of LED curing lights. J Esthet Restor Dent 2002; 14(5): Price RBT, Ehrnford L, Andreou P, Felix CA. Comparison of quartz-tungsten-halogen, light-emitting diode and plasma arc curing lights. J Adhes Dent 2003; 5: Hammesfahr PD, O'Connor MT, Wang X. Lightcuring technology: past, present and future. Compend Contin Educ Dent 2002; 23: Pilebro CE, van Dijken JW, Stenberg R. Durability of tunnel restorations in general practice: a threeyear multicenter study. Acta Odontol Scand 1999; 57(1): Strand GV, Nordbo H, Tveit AB, Espelid I, Wikstrand K, Eide GE. A 3-year clinical study of tunnel restorations. Eur J Oral Sci 1996; 104(4): Haase SL. An innovative approach to Class II preperation and restoration. Signature 1998; 5: Krejci I, Dietschi D, Lutz FU. Principles of proximal cavity preperation and finishing with ultrasonic diamond tips. Pract Periodontics Aesthet Dent 1998; 10: Liebenberg WH. SONICSYS approx: an innovative addition to the restorative continuum. Pract Periodontics Aesthet Dent 1998; 10: Yazýþma Adresi: MSc. Dt. Emre ÖZEL Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi A. D. Baðdat Cad. No:238 Göztepe-ÝSTANBUL Tel: GSM: Faks:

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut****

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut**** ARAÞTIRMA 17 Farklý ýþýk kaynaklarý ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya

Detaylı

Uygulama Süresinin Yüksek Işık Şiddetine Sahip Led Cihazının Sertleştirme Etkinliği Üzerine Etkisi

Uygulama Süresinin Yüksek Işık Şiddetine Sahip Led Cihazının Sertleştirme Etkinliği Üzerine Etkisi Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 179-185 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Uygulama Süresinin Yüksek Işık Şiddetine Sahip Led Cihazının Sertleştirme Etkinliği Üzerine Etkisi Effect of

Detaylı

Farklı İki Işık Kaynağının Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Sızıntıları Üzerine Etkisi

Farklı İki Işık Kaynağının Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Sızıntıları Üzerine Etkisi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 64-70, 2007 Farklı İki Işık Kaynağının Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Sızıntıları Üzerine Etkisi Effect of

Detaylı

Conclusion: The conversion degree of resin composite

Conclusion: The conversion degree of resin composite Araştırma/ BARUTCİGİL, Research AHMETOĞLU, Article DÜŞÜK POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİ GÖSTEREN MODERN KOMPOZİTLER İLE METAKRİLAT ESASLI REZİN KOMPOZİTİN KONVERSİYON ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DEGREE OF

Detaylı

KOMPOZÝT DOLGU MATERYALLERÝNDE SON GELÝÞMELER

KOMPOZÝT DOLGU MATERYALLERÝNDE SON GELÝÞMELER DERLEMELER KOMPOZÝT DOLGU MATERYALLERÝNDE SON GELÝÞMELER Dr. Ceyhan ALTUN (*) Gülhane Tıp Dergisi 47 (1) : 77-82 (2005) ÖZET Restoratif diş hekimliğinde, estetiğin daha fazla önem kazanması ve daha az

Detaylı

KLAS II KOMPOZİT RESTORASYONLARIN APROKSİMAL VE PULPAL YÜZEYLERİNİN MİKROSERTLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ

KLAS II KOMPOZİT RESTORASYONLARIN APROKSİMAL VE PULPAL YÜZEYLERİNİN MİKROSERTLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 3-4 Sayfa: 41-47, 2008 KLAS II KOMPOZİT RESTORASYONLARIN APROKSİMAL VE PULPAL YÜZEYLERİNİN MİKROSERTLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

FARKLI IŞIK CİHAZLARININ HİBRİT VE NANOHİBRİT KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ

FARKLI IŞIK CİHAZLARININ HİBRİT VE NANOHİBRİT KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 1-10, 2006 FARKLI IŞIK CİHAZLARININ HİBRİT VE NANOHİBRİT KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ Effect of Different Curing Lights on Surface Hardness of Hybrid and Nanohybrid

Detaylı

KOMPOZİT REZİNLERİN POLİMERİZASYONLARI ESNASINDA PULPA ODASINDAKİ ISI DEĞİŞİMLERİNİN İN VİTRO DEĞEİRLENDİRİLMESİ

KOMPOZİT REZİNLERİN POLİMERİZASYONLARI ESNASINDA PULPA ODASINDAKİ ISI DEĞİŞİMLERİNİN İN VİTRO DEĞEİRLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 163-169, 2005 KOMPOZİT REZİNLERİN POLİMERİZASYONLARI ESNASINDA PULPA ODASINDAKİ ISI DEĞİŞİMLERİNİN İN VİTRO DEĞEİRLENDİRİLMESİ In Vitro Evaluation of Temperature of Pulp

Detaylı

Kompozitlerin Renk Stabilitelerine Işık Kaynaklarının Etkisi* Effect of Light Sources on Color Stability of Composite Resins

Kompozitlerin Renk Stabilitelerine Işık Kaynaklarının Etkisi* Effect of Light Sources on Color Stability of Composite Resins ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 77-82, 2006 Kompozitlerin Renk Stabilitelerine Işık Kaynaklarının Etkisi* Effect of Light Sources on Color Stability

Detaylı

Pediatrik diþ hekimliðinde foto-aktivasyon yöntemlerinin restoratif materyalin polimerizasyon büzülmesi üzerine etkileri

Pediatrik diþ hekimliðinde foto-aktivasyon yöntemlerinin restoratif materyalin polimerizasyon büzülmesi üzerine etkileri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 127-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Pediatrik diþ hekimliðinde foto-aktivasyon yöntemlerinin restoratif materyalin polimerizasyon büzülmesi üzerine etkileri

Detaylı

Farklı Işık Kaynaklarının Nanokompozitlerin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisi

Farklı Işık Kaynaklarının Nanokompozitlerin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 12 (1) : 1-7 Farklı Işık Kaynaklarının Nanokompozitlerin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisi Effects of Different Light Curing Units On Surface

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Işık ile Polimerize Edilen Kompozit Rezinlerin Dönüşüm Derecelerinin Geğerlendirilmesinde Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması Proje Yöneticisi:Prof.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ARAŞTIRMA. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN 1 Selim ERKUT 2 Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN 3

ARAŞTIRMA. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN 1 Selim ERKUT 2 Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN 3 ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HALOJEN VE LED IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZE EDİLEN VE TOTAL VE SELF- ETCH BAĞLAYICI SİSTEMLERLE SÜT DİŞİ MİNESİNE BAĞLANAN

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

FARKLI IŞIK KAYNAKLARI VE YENİ POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ DIFFERENT LIGHT SOURCES AND NEW POLYMERIZATION TECHNIQUES

FARKLI IŞIK KAYNAKLARI VE YENİ POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ DIFFERENT LIGHT SOURCES AND NEW POLYMERIZATION TECHNIQUES FARKLI IŞIK KAYNAKLARI VE YENİ POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ DIFFERENT LIGHT SOURCES AND NEW POLYMERIZATION TECHNIQUES Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN * ÖZET Günümüzün restoratif diş hekimliğinde, ışıkla polimerize edilen

Detaylı

KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN FARKLI IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN ISISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN FARKLI IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN ISISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN FARKLI IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN ISISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF THERMAL CHANGES DURING POLYMERIZATION OF RESIN COMPOSITES WITH

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

NANO-HİBRİT BİR KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY SERTLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ

NANO-HİBRİT BİR KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY SERTLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(2) 91-98, 2005 NANO-HİBRİT BİR KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY SERTLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ In Vitro Evaluation of Nano-Hybrid Composite Resin for the Surface Hardness Dr.Dt.

Detaylı

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması Mustafa Altunsoy 1, Evren Ok 2, Ebru Küçükyılmaz 3, Başak Bölükbaşı 3, Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Hüma ÖMÜRLÜ 1 Hacer DENİZ ARISU 2 Evrim ELİGÜZELOĞLU 3 Mine Betül ÜÇTAŞLI 1 Oya BALA 1 ÖZET SUMMARY

Hüma ÖMÜRLÜ 1 Hacer DENİZ ARISU 2 Evrim ELİGÜZELOĞLU 3 Mine Betül ÜÇTAŞLI 1 Oya BALA 1 ÖZET SUMMARY GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALINA BAŞVURAN HASTALARIN DİREKT RESTORASYONLARININ KLİNİK BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ* EVALUATION OF THE CLINICAL SUCCESS

Detaylı

FARKLI IŞIK UYGULAMA MESAFELERĐNĐN KOMPOZĐT REZĐNLERĐN YÜZEY SERTLĐĞĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

FARKLI IŞIK UYGULAMA MESAFELERĐNĐN KOMPOZĐT REZĐNLERĐN YÜZEY SERTLĐĞĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(1) 29-35, 2010 FARKLI IŞIK UYGULAMA MESAFELERĐNĐN KOMPOZĐT REZĐNLERĐN YÜZEY SERTLĐĞĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Effects of Different Curing Tip Distances on Surface Hardness of Composite

Detaylı

Işık Kaynakları, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

Işık Kaynakları, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Işık Kaynakları, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 2002 POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Doç. Dr. Ayşegül ÖLMEZ*, ÖZET Kompozit rezin materyallerin en önemli problemi

Detaylı

Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri

Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 16-21, 2007 Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri Water Sorption Property of Adhesive Materials *Dr.Dt. Haluk

Detaylı

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent.

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent. Prof. Dr. Nuran Ulusoy Diş Hekimliği Fakültesi YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI YAYINLAR -Kurtulmus-Yilmaz S, Cengiz E, Ulusoy N, Ozak ST, Yuksel E. The effect of home-bleaching

Detaylı

ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 12 MONTH CLINICAL EVALUATION OF DIFFERENT COMPOSITE RESINS

Detaylı

Minimal Girişimsel Yaklaşımlarda Kullanılan Estetik Restoratif Materyaller

Minimal Girişimsel Yaklaşımlarda Kullanılan Estetik Restoratif Materyaller Minimal Girişimsel Yaklaşımlarda Kullanılan Estetik Restoratif Materyaller Prof. Dr. Filiz Yalçın Çakır* Prof. Dr. L. Şebnem Türkün** Prof. Dr. Sevil Gürgan* *Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

FARKLI İKİ KOMPOZİT REZİNİN SU EMİLİMİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI THE EVALUATION OF TWO COMPOSITE RESINS FOR WATER SORPTION

FARKLI İKİ KOMPOZİT REZİNİN SU EMİLİMİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI THE EVALUATION OF TWO COMPOSITE RESINS FOR WATER SORPTION FARKLI İKİ KMPZİT REZİNİN SU EMİLİMİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI THE EVALUATIN F TW CMPSITE RESINS FR WATER SRPTIN Özden ÖZEL BEKTAŞ * Diğdem EREN * Feridun HÜRMÜZLÜ * ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı nanofil

Detaylı

D fi HEK ML NDE KULLANILAN GÖRÜNÜR IfiIK KAYNAKLARI VISIBLE LIGHT - CURING SOURCES USED IN DENTISTRY. Ifl l ÇEK Ç* Gülfem ERGÜN

D fi HEK ML NDE KULLANILAN GÖRÜNÜR IfiIK KAYNAKLARI VISIBLE LIGHT - CURING SOURCES USED IN DENTISTRY. Ifl l ÇEK Ç* Gülfem ERGÜN D fi HEK ML NDE KULLANILAN GÖRÜNÜR IfiIK KAYNAKLARI VISIBLE LIGHT - CURING SOURCES USED IN DENTISTRY Ifl l ÇEK Ç* Gülfem ERGÜN ÖZET Görülebilir fl k ile polimerize olan materyaller, difl hekimli inde yayg

Detaylı

İKİ FARKLI AĞARTMA AKTİVASYON SİSTEMİNİN REZİN RESTORATİF MATERYALLERİN MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ*

İKİ FARKLI AĞARTMA AKTİVASYON SİSTEMİNİN REZİN RESTORATİF MATERYALLERİN MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ* İKİ FARKLI AĞARTMA AKTİVASYON SİSTEMİNİN REZİN RESTORATİF MATERYALLERİN MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ* EFFECT OF TWO BLEACHING ACTIVATING SYSTEMS ON THE MICROHARDNESS OF RESIN RESTORATIVE MATERIALS Hacer

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans. Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1973

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans. Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1973 Akademik CV 1. Adı Soyadı: Nuran Ulusoy 2. Doğum Tarihi: 16 Ağustos 1949 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Araştırma/ YEŞİL Research DUYMUŞ, ALADAĞ Article KOMPOZİT REZİN RESTORATİF MATERYALLERİN EMİLİM VE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ THE EXAMINATION OF SORPTION AND SOLUBILITY OF COMPOSITE RESIN RESTORATIVE MATERIALS

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi Cumhuriyet Dent J 2013;16(2):104-109 doi:10.7126/cdj.2013.1798 Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi The

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

OFFICE BLEACHING UYGULAMASININ KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ

OFFICE BLEACHING UYGULAMASININ KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(3) 137-142, 2009 OFFICE BLEACHING UYGULAMASININ KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ The Effect of Office Bleaching Procedure on Surface Hardness of Resin Composites

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi H. Cenker Küçükeşmen*, Çiğdem Küçükeşmen**, Selim Erkut***, Mert Doğudatekgezener**** * Süleyman Demirel

Detaylı

DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES

DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES Diğdem EREN * Özden ÖZEL BEKTAŞ * ÖZET 1995 yılında Bounocore, kompozit rezinlerin mine yüzeyine bağlanmasını sağlayan asit uygulama yöntemini tanıtmıştır. Daha sonra

Detaylı

AKIŞKAN KOMPOZİT REZİNLERİN DENTİNE MİKROGERİLİM BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

AKIŞKAN KOMPOZİT REZİNLERİN DENTİNE MİKROGERİLİM BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ ARAŞTIRMALAR AKIŞKAN KOMPOZİT REZİNLERİN DENTİNE MİKROGERİLİM BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ EFFECT OF FLOWABLE COMPOSITE RESIN ON MICROTENSILE BOND STRENGTH TO DENTIN Gonca BEK * Evrim ELİGÜZELOĞLU

Detaylı

SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARİSON OF MİCROLEAKAGE LEVELS

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans - - - Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans - - - Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sertaç AKSAKALLI Doğum Tarihi: 22 Mart 1983 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Farklı akışkan bulk fill kompozitlerin mikrosertliklerinin araştırılması. An investigation of microhardness cured different flow bulk fill composites

Farklı akışkan bulk fill kompozitlerin mikrosertliklerinin araştırılması. An investigation of microhardness cured different flow bulk fill composites Cumhuriyet Dent J doi:10.7126/cdj.58140.1008002362 ARAŞTIRMA MAKALESİ/ RESEARCH ARTICLE Farklı akışkan bulk fill kompozitlerin mikrosertliklerinin araştırılması An investigation of microhardness cured

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

Kompozitlerle ilgili merak ettiklerimiz

Kompozitlerle ilgili merak ettiklerimiz Kompozitlerle ilgili merak ettiklerimiz Modern dişhekimliğinde hepimizin en sık kullandığı malzemelerden biri de kompozitler. Kompozitlerle ilgili en çok merak ettiklerimizi Türkiye nin dört bir yanında

Detaylı

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi

Detaylı

Günlük Tüketilen Yiyecek ve İçeceklerin Mine Yüzeyi Ve Dolgu Materyalleri Üzerindeki Etkisinin. Yardımcı Araştırıcı, 2003.

Günlük Tüketilen Yiyecek ve İçeceklerin Mine Yüzeyi Ve Dolgu Materyalleri Üzerindeki Etkisinin. Yardımcı Araştırıcı, 2003. Adı Soyadı: ALP ERDİN KOYUTÜRK Doğum Tarihi: 09 Şubat 1975 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

FARKLI POSTERİOR KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN MİKROSERTLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

FARKLI POSTERİOR KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN MİKROSERTLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 61-66, 2008 FARKLI POSTERİOR KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN MİKROSERTLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Evaluation of Microhardness of Different Posterior Composite Resin

Detaylı

Kompozit Rezinlerde Farklı Yüzey Bitirme İşlemlerinin Su Emilimi Üzerine Etkileri

Kompozit Rezinlerde Farklı Yüzey Bitirme İşlemlerinin Su Emilimi Üzerine Etkileri Ondokuz Mayis Univ Dis Hekim Fak Derg 2004; 5 (2): 75-79 Kompozit Rezinlerde Farklı Yüzey Bitirme İşlemlerinin Su Emilimi Üzerine Etkileri Different Surface Finishing Procedures Effect on Water Sorption

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ARZU AYKOR Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1991 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

FARKLI YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN SINIF II KAVİTELERDE ESTETİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

FARKLI YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN SINIF II KAVİTELERDE ESTETİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ* A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 171-180, 2005 FARKLI YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN SINIF II KAVİTELERDE ESTETİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Evaluation of Microleakage in Esthetic Restorations

Detaylı

Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu

Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 33-38, 2006 Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu Indirect Composite Inlay Production

Detaylı

BİTİRME VE PARLATMA İŞLEMLERİNİN FARKLI KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BİTİRME VE PARLATMA İŞLEMLERİNİN FARKLI KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ BİTİRME VE PARLATMA İŞLEMLERİNİN FARKLI KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF FINISHING AND POLISHING PROCEDURES ON THE SURFACE ROUGHNESS OF DIFFERENT COMPOSITE RESINS Suat

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG FOSFORİK ASİT JELİ 1. Kavitelerde tabanı ve duvar kısımlarını asitleme amacıyla kullanılmalıdır. 2. Fosforik asit oranı %36 olmalıdır. 3. Jel kıvamında olmalıdır. 4. Şırınga bazında olmalı ve şırıngalar

Detaylı

GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE POLĠMERĠZASYON CĠHAZLARI POLYMERIZATION LIGHT-CURING UNITS FROM PAST TO PRESENT

GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE POLĠMERĠZASYON CĠHAZLARI POLYMERIZATION LIGHT-CURING UNITS FROM PAST TO PRESENT GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE POLĠMERĠZASYON CĠHAZLARI POLYMERIZATION LIGHT-CURING UNITS FROM PAST TO PRESENT *Dr.Özge TÜRKOĞLU, # Yrd.Doç.Dr.Ali Can BULUT *Kırıkkale Ağız DiĢ Sağlığı Merkezi, Restoratif DiĢ Tedavisi

Detaylı

HALOJEN VEYA LED IŞIK KAYNAKLARI İLE SERTLEŞTİRİLEN FARKLI RESTORATİF MATERYALLERİN BARCOLL SERTLİKLERİ

HALOJEN VEYA LED IŞIK KAYNAKLARI İLE SERTLEŞTİRİLEN FARKLI RESTORATİF MATERYALLERİN BARCOLL SERTLİKLERİ HALOJEN VEYA LED IŞIK KAYNAKLARI İLE SERTLEŞTİRİLEN FARKLI RESTORATİF MATERYALLERİN BARCOLL SERTLİKLERİ BARCOLL HARDNESS OF DIFFERENT RESTORATIVE MATERIALS CURED BY HALOGEN OR LED Hacer DENİZ ARISU * Oya

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

KOMPOZ T REZ N N YÜZEY SERTL K DE ERLER ÜZER NE FARKLI I IK C HAZLARININ ETK S

KOMPOZ T REZ N N YÜZEY SERTL K DE ERLER ÜZER NE FARKLI I IK C HAZLARININ ETK S A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 41(3) 139-149, 2014 KOMPOZ T REZ N N YÜZEY SERTL K DE ERLER ÜZER NE FARKLI I IK C HAZLARININ ETK S Effect of Different Light Curing Units on the Surface Hardness of a Composite

Detaylı

ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER VE KOMPOZİT REZİNLER

ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER VE KOMPOZİT REZİNLER ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER VE KOMPOZİT REZİNLER Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN ESTETİK RESTORATİF MATERYALLER Silikat simanlar Akrilik rezinler Cam iyonomer simanlar Hibrit materyaller Kompozit rezinler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 19-23, 2005 SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ Effects of one versus two or three applications of a Self-etching Adhesive

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009 Restorasyonların Yenilenme Nedenlerinin Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları

Detaylı

FARKLI BİTİRME/POLİSAJ SİSTEMLERİNİN POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNİN (KOMPOMER) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ*

FARKLI BİTİRME/POLİSAJ SİSTEMLERİNİN POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNİN (KOMPOMER) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ* FARKLI BİTİRME/POLİSAJ SİSTEMLERİNİN POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNİN (KOMPOMER) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ* THE EFFECT OF DIFFERENT FINISHING/POLISHING SYSTEMS ON SURFACE ROUGHNESS OF POLYACID-MODIFIED

Detaylı

Marmara Üniversitesi 2003

Marmara Üniversitesi 2003 1. Adı Soyadı: Funda ÖZTÜRK BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 30.05.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 1996 Doktora Diş Hastalıkları

Detaylı

Effects of Two Different Restorative Materials on Microleakage of Class V Cavities

Effects of Two Different Restorative Materials on Microleakage of Class V Cavities Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010) İki Farklı Restoratif Materyalin Sınıf V Kavitelerdeki Mikrosızıntıya Etkisi Effects of Two Different Restorative Materials on Microleakage of Class V Cavities Serdar

Detaylı

FARKLI POLĐSAJ TEKNĐKLERĐNĐN ESTETĐK KOMPOZĐTLERĐN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

FARKLI POLĐSAJ TEKNĐKLERĐNĐN ESTETĐK KOMPOZĐTLERĐN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(2) 71-76, 2011 FARKLI POLĐSAJ TEKNĐKLERĐNĐN ESTETĐK KOMPOZĐTLERĐN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ The Effects of Different Polishing Systems on the Surface Roughness of Esthetic

Detaylı

FARKLI I IK KAYNAKLARI LE POL MER ZE ED LEN KOMPOZ T REZ NLER N RENK STAB L TELER N N

FARKLI I IK KAYNAKLARI LE POL MER ZE ED LEN KOMPOZ T REZ NLER N RENK STAB L TELER N N A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 39(2) 67-74, 2012 FARKLI I IK KAYNAKLARI LE POL MER ZE ED LEN KOMPOZ T REZ NLER N RENK STAB L TELER N N DE ERLEND R LMES Determination of color stability of composite resins polymerized

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi Ondokıız Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg 2008 ;9 (2): 57-61 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2000-2007 Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi Choice of Posterior Restorative

Detaylı

POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 181-190, 2005 POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Microleakage of Polyacid Modified

Detaylı

Effect of pre-heating on resin composites polymerization depth

Effect of pre-heating on resin composites polymerization depth Cumhuriyet Dental Journal Volume 18 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.5000080131 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Olgu KÜMBÜLOĞLU, Sunumu/ Case YERLİOĞLU, Report ELTER, ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 769

Detaylı

[Diş Hekimliğinde Artık Monomerler: Bir Literatür Derlemesi]

[Diş Hekimliğinde Artık Monomerler: Bir Literatür Derlemesi] : A Literature [: Bir Literatür si] Veli Alper Gorgen 1, Cigdem Guler 2 1 Inonu University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics, Malatya, Turkey 2 Ordu University Faculty of Dentistry, Department

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 25-34, 2005 FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ The Effect of Water Sorption and Solubility of Different

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

Fill-Up! Derin. Hızlı. Mükemmel.

Fill-Up! Derin. Hızlı. Mükemmel. DUAL SERTLEŞEN BULK KOMPOZİT Fill-Up! Derin. Hızlı. Mükemmel. www.coltene.com Derin Fill-Up! dual sertleşme özelliği sayesinde dolguda sınırsız tabaka kalınlığı Çok derin kavitelerde bile tam sertleşme

Detaylı

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 33-41, 2005 Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Comparison of Microleakage of Self-Adhesive Flowable Composites in Class V Cavities

Comparison of Microleakage of Self-Adhesive Flowable Composites in Class V Cavities Cumhuriyet Dental Journal Volume 18 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.5000071297 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

Farklı İçeriğe Sahip Estetik Restoratif Materyallerin Polimerizasyon Sonrası Renk Değişimlerinin Değerlendirilmesi

Farklı İçeriğe Sahip Estetik Restoratif Materyallerin Polimerizasyon Sonrası Renk Değişimlerinin Değerlendirilmesi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_2: 79-85 Farklı İçeriğe Sahip Estetik Restoratif Materyallerin Polimerizasyon Sonrası Renk Değişimlerinin Değerlendirilmesi Evaluation Of Color Change After Polymerisation

Detaylı

Art Tekniğini Takiben Daimi Molar Dişlere Uygulanan Cam İyonomer Siman ve Kompozit Rezin Dolgu Materyallerinin 2 Yıllık Klinik Takibi

Art Tekniğini Takiben Daimi Molar Dişlere Uygulanan Cam İyonomer Siman ve Kompozit Rezin Dolgu Materyallerinin 2 Yıllık Klinik Takibi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 1, Sayfa: 3-11, 2007 Art Tekniğini Takiben Daimi Molar Dişlere Uygulanan Cam İyonomer Siman ve Kompozit Rezin Dolgu Materyallerinin

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 15-20, 1994 DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya CAN**, Tayfun ALAÇAM***, Deniz

Detaylı

kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf III ve V kavitelerde kullanılabilmelidir.

kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf III ve V kavitelerde kullanılabilmelidir. AKIŞKAN KOMPOZİT SET 1. Akışkan kıvamda hibrit yapıda 2. Küçük kavitelerin doldurulmasında, fissürlerin örtülmesinde, andırkatların kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf

Detaylı

Prof. Dr. Nuran Ulusoy. Kompozit Dolgu Maddeleri

Prof. Dr. Nuran Ulusoy. Kompozit Dolgu Maddeleri Kompozit Dolgu Maddeleri Prof. Dr. Nuran Ulusoy Maddeler bilgisi yönünden kompozit terimi; birbiri içerisinde erimeyen iki ayrı kimyasal maddenin makroskobik düzeyde birbiri içerisinde dağılması, karışması

Detaylı

POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNLER (KOMPOMERLER) LİTERATÜR TARAMASI

POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNLER (KOMPOMERLER) LİTERATÜR TARAMASI POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNLER (KOMPOMERLER) LİTERATÜR TARAMASI Doç. Dr. Oya BALA* ÖZET Poliasit-modifiye kompozit rezinler, kompozit rezin ile çam iyonomer sunanların üstün özelliklerini gösteren

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler, servikal çürükler, kök erozyonları)

Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler, servikal çürükler, kök erozyonları) Kuraray Clearfil Majesty Flow için Kullanım Talimatları Giriş Ürün Clearfil Majesty Flow, Clearfil Tri-s Bond ve aksesuarlardan oluşmaktadır. Majesty Flow, akışkan, radyo opak restoratif kompozit rezindir.

Detaylı

ARAŞTIRMA. Sağlık Bakanlığı, Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul, Türkiye.

ARAŞTIRMA. Sağlık Bakanlığı, Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul, Türkiye. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 4 / Sayı 3 / 2013 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Yüzey dehidratasyonunun (Etanol Wet Bonding) günümüz iki adet self etch adeziv Effect of the surface

Detaylı

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Atilla Gökhan ÖZYEŞİL 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Şebinkarahisar, 18.07.1970 1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce 1.4. Eğitimi: 30.06.1981 Mithatpaşa İlkokulu, Ankara 30.06.1984

Detaylı

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN CAM İYONOMER SİMANLAR Prof. Dr. L. Şebnem Türkün 1972 de Wilson ve Kent tarafından bulundu ve 1974 de Mc Lean ve Wilson tarafından geliştirildiler. Toz ve likitten oluşurlar. İlk geliştirilenler, Alüminyum

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 38-48, 2008

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 38-48, 2008 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 38-48, 2008 Farklı Adeziv Sistemlerle Restore edilen Sınıf II Slot Preparasyonlardaki Mikrosızıntının Gelişiminde

Detaylı