KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER"

Transkript

1 KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER Yrd. Doç. Dr. Kaðan GÖKÇE* MSc. Dt. Emre ÖZEL** THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPOSITE RESTORATIONS ÖZET Restorasyonlarýn klinik performansýný arttýrabilmek için adeziv materyalleri ve kompozitler geliþtirilmiþtir. Günümüzde restoratif diþ hekimliðinde, restorasyonlarýn klinik baþarýsýný arttýrmak için materyaller, adeziv sistemler, ýþýk kaynaklarý ve kavite preparasyonu ile ilgili çeþitli geliþmeler olmaktadýr. Rezin bazlý restoratif materyallerin doldurucu teknolojisinde ve doldurucu daðýlýmýnda modifikasyonlar yapýlmýþtýr. Bu derlemede, rezin bazlý materyaller, adeziv teknolojisi ve uygulanmasýndaki yeni geliþmeler ve onlarýn klinik önemi tartýþýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: kompozit rezin, yeni geliþmeler, ýþýk cihazlarý, dentin bonding ajanlar SUMMARY Adhesive materials and composites have been developed in order to advance the clinical performance of restorations. Nowadays in restorative dentistry, in order to increase the clinical success there are various developments in relation to materials, adhesive systems, light-curing units and cavity preparation. Modifications in the filler technology and filler distribution of the resin-based restorative materials were made. In this review, resin based materials, new developments in the adhesive technology and application and its clinical significance are discussed. Keywords: composite resin, new developments, light curing devices, dentin bonding agents Dinamik bir ortam olan aðýz içinde restorasyonlar; ýsý ve ph deðiþimleri, farklý kuvvet yoðunlaþmalarý gibi parametrelerden olumsuz yönde etkilenir. Seçilecek restoratif materyal bu olumsuzluklardan etkilenmemeli, kaybolan çiðneme fonksiyonu, fonasyonu ve estetiði tekrar kazandýrabilecek nitelikte olmalýdýr. Adeziv sistemler; diþlerin minimum düzeyde diþ sert doku kaybý ile restore edilebilmesini ve yapýlan restorasyonlar ile kiþilerin estetik görünümünün, olumlu yönde deðiþtirilebilmesini saðlar. Bu nedenle, son dönemlerde amalgam restorasyonlarýn yapýmýnda önemli oranda azalma görülmektedir 1,2. Restorasyonlar sayesinde elde edilen aðýz-diþ saðlýðý, kaybolan çiðneme fonksiyonunun, fonasyonun ve estetiðin yeniden kazandýrýlmasý restoratif diþ hekimliðinin amaçlarýnýn baþýnda gelmektedir. Bu nedenle restoratif materyallerle ilgili ilerlemelerde elde edilen son nokta, hiç bir zaman bu yöndeki geliþmelerin sonu olamaz. Dolayýsýyla, kabul görmüþ, yerleþmiþ ve kullanýlagelmekte olan materyallerin bu yöndeki geliþimi ile ilgili çalýþmalar, gerek adeziv sistemlerin ve polimer bazlý restoratif materyallerin dezavantajlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik, gerekse uygulanan teknik ve ýþýk kaynaðý gibi yardýmcý enstrümanlarýn ve yöntemlerin iyileþtirilmesine yönelik devam etmektedir. * Yeditepe Üniv Diþ Hek. Fak, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý, ÝSTANBUL,Öðretim Üyesi ** Yeditepe Üniv Diþ Hek. Fak, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý, ÝSTANBUL,Araþtýrma Görevlisi 52

2 Restorasyonlarýn baþarýlý ve uzun ömürlü olabilmesi restoratif materyallere kullanýlan ýþýk kaðnaðýnýn özelliklerine, hekimin uygulama tekniðine ve diþlerdeki kavite dizaynlarýna baðlýdýr 3,4. Bu nedenle retorasyon gereken diþlerde, bütün bu faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Adeziv diþ hekimliði; "acid-etch" tekniðinin 1955 yýlýnda Buonocore 5 tarafýndan tanýtýlmasýndan sonra geliþmeye baþlamýþtýr. Restorasyonlarýn aðýzda kalma sürelerini arttýrmaya yönelik çalýþmalarý, dört grupta incelemek mümkündür: 1-) Restoratif materyallerin geliþtirilmesi, 2-) Dentin adeziv sistemler ile ilgili geliþmeler, 3-) Iþýk kaynaklarý ile ilgili çalýþmalar, 4-) Kavite preperasyonu ve dizaynýndaki yenilikler. 1-) Rezin bazlý restoratif materyaller ile ilgili geliþmeler: Rezin bazlý restoratif materyallerin biyolojik özelliklerinin iyileþtirilmesi ve yapýlarýnýn güçlendirilmesine yönelik çalýþmalar: Þekil, büyüklük, daðýlým, oranýnýn arttýrýlmasý ve üretim teknolojisi ile ilgili çalýþmalar Matriksinde yapýlan deðiþiklikler. a-) Packable (tepilebilir) Kompozitler: Yüksek vizkoziteli olan bu kompozitler, amalgama alternatif olarak geliþtirilmiþtir. Hibrit kompozitlerden, daha fazla doldurucu partikül içerdikleri ve partikül daðýlýmlarý da daha fazla olduðundan viskoziteleri artmaktadýr. Tepilebilir kompozitler, çiðneme kuvvetlerinin yoðun olduðu posterior bölgeler için önerilmektedir. Amalgamýn tepilmesine benzer uygulama tekniði ve Class II kavitelerde fizyolojik interproksimal kontaktlarýn kolay oluþturulabildiði vurgulanmaktadýr. Üretici firmalarýn aksine, polimerizasyon derinliðinin fazla olduðu kavitelerde, packable kompozitlerin tek tabaka halinde polimerize edilmemesi gerektiði bildirilmektedir 6. b-) Flowable (akýþkan) Kompozitler: Bu kompozitler, hibrid kompozitlerden daha küçük partikül boyutu ve daha az partikül oraný içerirler. Organik matriks oraný arttýðý için vizkozitesi düþük bir kompozit elde edilir. Bu ürünler, pit ve fissür gibi dar alanlara rahatlýkla uygulanabilir 7,8. Hibrid kompozitlerden, farklý özellikler gösterirler. Minimal invaziv kavite preparasyonlarýnda, Class V kavitelerin restorasyonunda, hibrid ve packable kompozitlerin altýnda ve düþük elastik modüllerinden dolayý stress kýrýcý kaide materyali olarak kullanýlýrlar c-) Smart ve Antibakteriyal Kompozitler: Yapýsýnda bulunan özel kimyasallardan serbestlenen fluorür, kalsiyum, hidroksil gibi fonksiyonel iyonlar, mikroorganizmalarý ve üretilen asitleri etkileyebilir. Restorasyona komþu diþ sert dokularýnýn demineralizasyondan korunmasýný saðlar. Açýða çýkan iyonlarýn miktarý, restoratif materyalin dýþ tabakasýndaki ph deðerine baðlýdýr. Aktif dental plak nedeniyle azalan ph, koruyucu iyonlarýn salýnýmýný arttýrýr, ya da tam tersi meydana gelir 12. Bu iyonlarýn bakterisit etkileri ve asitleri tamponlanmasý ile, demineralizasyonun azalabileceði ve sekonder çürüklerin geliþiminin önlenebileceði beklenmektedir 12. Gelecekte, plaðýn yapýþabilme yeteneðini ortadan kaldýran veya azaltan restoratif materyaller önem kazanacaktýr. 53

3 Antibakteriyal özelliklere sahip kompozitlerin elde edilebilmesi iki þekilde mümkündür: 1-) Rezin matriksinin içine çözünebilir antimikrobiyallerin ilave edilmesi, 2-) Antimikrobiyal ajanýn, rezin matriks içinde sabit kalmasý saðlanarak üretilen kompozit rezinler. Birinci yöntemde kullanýlan materyal klorheksidindir. Dolgu maddesinden salýnmak suretiyle etkisini gösterir Rezin materyallerde antibakteriyal aktiviteyi saðlamak için yeni bir monomer olan 12-methacryloyloxydodecyl-pyridinium bromide (MDPB) geliþtirilmiþtir. Matriks içinde sabit kalan bu ajan, dýþarý salýnmaz, bakteri üremesi ve materyal üzerinde bakteri plaðý birikimine karþý engelleyici etki gösterir d-) Ormocer Materyalleri: Diþ hekimliði uygulamalarýna 1998 yýlýnda girmiþ olan ormocer ("organik modifiye seramik" kelimelerinin ilk hecelerinden oluþur) materyallerinin en önemli özelliði, bu materyalin geliþimine kadar kompozitlerin inorganik partikül yapýsý, oraný ve boyutuna yönelik deðiþiklikler yapýlmaktayken, ormocer materyali ile birlikte kompozitlerin organik matriksinde yapýsal deðiþiklikler oluþturulmasýdýr. Ormocerlerde, çok fonksiyonlu üretan ile tioeter oligo metakrilat alkoksisilanýn inorganikorganik kopolimerleri oluþur. Bu materyallerin aþýnmaya karþý direnci geleneksel kompozit rezinlerden çok daha fazladýr. Ormocerler ile geleneksel kompozitler arasýndaki en önemli farklardan biri, organik matrikste esas komponent olarak metakrilat polisiloksan kullanýlmasý neticesinde dimetakrilat monomerlerinin azaltýlmýþ olmasýdýr ki bu da allerjik reaksiyon görülmesi ihtimalini azaltmaktadýr 19. Silanlanmýþ inorganik doldurucu partiküllere ilaveten ormocerler inorganikorganik kopolimer içerirler 20. Ormocerlerin avatajlarý arasýnda düþük polimerizasyon büzülmesi, yüksek aþýnma direnci, biyouyumlu bir materyal olmasý ve çürüklere karþý koruyucu olmasý sayýlabilir 20. Ormocer materyallerinin uygulanmasý direkt kompozit uygulamalarýyla hemen hemen aynýdýr 6,21. e-) Nanofil Kompozitler: Restoratif materyallerin olumlu özelliklerini (estetik, çiðneme kuvvetlerine direnç, düþük polimerizasyon büzülmesi vb.) tek bir materyalde toplayabilmek nanofil kompozitlerle mümkün olmuþtur. Bu materyallerin üstün estetik ve yüksek direnç özelliklerini birarada içerirken, ayný zamanda da düþük polimerizasyon büzülmesi de göstermekte olduklarý ortaya konmuþtur Kompozitlerin organik matriksinin içine, nanomer ve nanomer gruplarý, birlikte katýlarak, aðýrlýkça %72-87 oranýnda doldurucu içeren kompozit yapýsý elde edilmiþtir 22,23,25,26. Nanofil kompozitlerin inorganik partikül büyüklüðü, ýþýðýn dalga boyundan daha küçük olduðu için, görünür ýþýk ile emilim veya saçýlým gibi etkileþimlere girmedikleri ileri sürülmüþtür 25. Ayrýca bu doldurucular, silika kökenli olmayabilir. Partiküller çok küçük olduklarý için, çeþitli polimer zincirleri arasýna iyi bir uyum göstererek yerleþebildikleri belirlenmiþtir 25. f-) Büzülmeyen ya da az büzülen monomer sistemler: Rezin bazlý dental materyallerin polimerizasyon sýrasýnda büzülmesi; molekül aðýrlýðýna, monomerlerin iþlevliðine ve ayný zamanda taþýdýðý doldurucu miktarýna ve üretim teknolojisine baðlýdýr 'larda "spiro orthocarbonate monomers" olarak isimlendirilen ve polime- 54

4 rizasyon sýrasýnda, hacimsel ve gerçek genleþme göstermeyen monomerler geliþtirilmiþtir Ancak, biyouyumluluðun yetersiz olmasý ve epoksi rezinlerin yavaþ sertleþmesi, bu malzemelerin geliþimini engellemiþtir. Bis-GMA ve TEGDMA rezinlerin, epoksi rezinlerin yerine kullanýldýðýnda, spiro orthocarbonate'larýn büzülmeyi azaltan etkilerinin çok aza indiði görüldüðünden bu malzemeler ile ilgili çalýþmalar terk edilmeye baþlanmýþtýr 31. "Oxybismethacrylate monomerler", diþ hekimliðinde yaygýn olarak kullanýlan dimetakrilatlarla karþýlaþtýrýldýðýnda, büzülmeyi % oranýnda azalttýðý görülmüþtür 32. Likit kristal monomer sistemlerin de polimerizasyon büzülmesini azaltacaðý yönünde ümit verici labaratuar sonuçlarý elde edilmiþtir 30. "Silorane" en son geliþtirilen bir monomerdir. Deneysel silorane bazlý kompozitlerde, olumlu biyouyumluluk, mekanik özellikler, polimerizasyon derinliði (8,5-10 mm) ve düþük büzülme oranlarý (hacimce % 0,5-0,8) elde edilmiþtir 33. Doldurucu partikül teknolojisindeki geliþmeler ise, arttýrýlmýþ mekanik özelliklere sahip yeni rezin bazlý restoratif materyallerin geliþmesine önderlik edebilecek olan nanopartikül doldurucular üzerinde yoðunlaþmýþtýr. 2-) Dentin adeziv sistemler ile ilgili geliþmeler: Adeziv sistemler, son dönemlerde hýzlý geliþme göstermektedir. Üretici firmalar kolay uygulanabilen, fazla zaman almayan ve ekonomik olan adeziv materyalleri üretmeye çalýþmaktadýrlar 1,34. Bugün adeziv sistemler, 3 grupta incelenmektedir 31,35 : a-) Total etch (etch & rinse) sistemler: 2 ve 3 basamaklý olmak üzere ikiye ayrýlýr. 2 basamaklý sistemde önce asit uygulamasý, daha sonra ayný þiþede olan primer ve bonding uygulamasý yapýlýr. 3 basamaklý sistemde ise sýrasýyla ayrý ayrý þiþelerde olan asit, primer ve bonding uygulanýr. b-) Self-etch sistemler: Self-etch sistemler 1 ve 2 basamaklý olmak üzere ikiye ayrýlýr. 1 basamaklý sistemde asit, primer ve bonding ayný þiþede yer alýr ve uygulanýr. Bu gruba ayrýca "all-in-one adhesives" de denir. 2 basamaklý sistemde ise önce ayný þiþede olan asit ve primer uygulanýr daha sonra ayrý bir þiþede olan bonding uygulanýr. c-) Cam iyonomer bazlý adeziv sistemler: Bu sistemde ise, önce polialkenoik asitten oluþan conditioner uygulanarak smear tabakasý ve açýða çýkan kollajen fibriller ortamdan uzaklaþtýrýlýr. Cam iyonomer tozu ve likitinin karýþtýrýlmasý ile elde edilen cam iyonomer adezivler de, hazýrlanan bu yüzeylere uygulanýr. Dentin baðlayýcý sistemlerin geliþimleri hýzla devam etmektedir. Üreticiler, kolay uygulanabilen (teknik hassasiyete gerek göstermeyen), zaman kazandýran ve ekonomik yeni baðlayýcý ajanlar ve teknikler geliþtirmek için çalýþmaktadýrlar. Bu özelliklerin pekçoðuna sahip "selfetching primer" sistemlerin dentine baðlanmalarýnýn yeterli oluþu yanýnda, mine dokusuna istenen düzeyde tutunamamalarý nedeniyle, bu sistemlerde bazý yapýsal deðiþiklikler yapýlmýþ ve sonuçta, hem mine hem de dentin dokusuna iyi bir þekilde baðlanabilen, son dönem "self-etching primer" sistemleri elde edilmiþtir. Ancak tek basamaklý adeziv sistemler (all-in-one), daha geleneksel çok basamaklý sistemler ile rekabet edemezler. Yetersiz performansýn sebeplerinin çok çeþitli olduðu bildirilmiþtir 35. Þu þekilde sýralanabilir 35 : 55

5 a-) Çok fazla hidrofiliktirler ve polimerizasyondan sonra bile yarý geçirgen membranlar gibi hareket edebilirler. b-) Yüksek çözücü konsantrasyonundan dolayý yeterli miktarda adeziv kalýnlýðý elde etmek imkansýzdýr. c-) Çözücünün buharlaþmasý sýrasýnda monomer-su oraný deðiþebilir ve bu da fazlarýn ayrýþmasýna ve su kabarcýklarýnýn oluþmasýna neden olabilir. d-) Bu adezivlerin asidik bileþenleri, kompozit polimerizasyon baþlatýcýlarý ile ters olarak etkileþime girerek baðlanmayý zayýflatabilir. Restorasyonlarýn aðýz içindeki ömrü açýsýndan, polimerizasyon esnasýnda oluþabilecek yapýsal stresslerin de önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle son yýllarda yerleþmiþ olan "total-etch (etch & rinse)" uygulamasý ve buna baðlý olarak tüm yüzeylerde oluþan total baðlanma iþlemi, kaide yerleþtirilmesi ve bu sayede adeziv sistemlerle baðlanma saðlanacak diþ yüzeylerinin azaltýlmasý (selective bonding) uygulamalarýyla karþýlaþtýrmalý olarak tartýþýlagelmektedir 31. Sadece kavite duvarlarý ve kenarlarýna baðlanma gösteren selektif (seçici) baðlanma uygulanmýþ hem Class I hem de Class II restrasyonlarda uzun dönemde daha iyi kenar bütünlüðü ve restorasyon gövdelerinde daha az internal stresler görülmüþtür. Bunun nedeni olarak polimerizasyon sýrasýndaki büzülmenin, restorasyonun serbest yani baðlanmamýþ yüzeylerinden molekül akýþý ile kýsmen kompanse edilebilirken, tam baðlanmýþ restorasyonlarda bu molekül akýþýnýn sadece restorasyon yüzeyinden olabilmesi gösterilmiþtir. Bu nedenle seçici baðlanma uygulanmýþ restorasyonlarda, restorasyon tabanýndan ilave stress azaltýcý molekül akýþý olduðundan, yapý içinde stress yoðunlaþmasý daha aza indirgenmekte bu da restorasyonun baþarýsýna ve aðýzda kalma süresine direkt etki etmektedir ) Iþýk kaynaklarý ile ilgili yenilikler: Arttýrýlmýþ ýþýk yoðunluklarý ile geleneksel tungsten quartz halojen ýþýk kaynaklarý, plasma arc ýþýk kaynaklarý, LED ýþýk cihazlarý ve argon lazerler, rezin bazlý restoratif materyallerin polimerizasyonunda kullanýlýrlar. Ancak gerek kullaným kolaylýðý gerekse ekonomik açýdan birbirlerine göre bazý üstünlükleri bulunmaktadýr Halojen ýþýk cihazlarýnda ýþýk, tungsten bir filament üzerinden geçirilen elektrik akýmý ile elde edilir ve bu iþlem çok yüksek ýsý seviyelerinde gerçekleþir Isýnýn yükselmesi pulpada rahatsýzlýklar oluþturulabilir 43. Uzun süre yüksek ýsý etkisi altýnda kalan halojen lamba, ýþýk filtresi ve refrektörü yýpranarak ýþýk kaynaðýnýn verimini düþürürler. Bu nedenle ýþýk kaynaðýnýn etkinliði azalabilir. Halojen ýþýk kaynaklarýnýn tüm parçalarýnýn ve ýþýk veriminin belirli aralýklarla test edilmeleri gerekmektedir çünkü yetersiz polimerizasyon sonucunda restorasyonun ömrü olumsuz etkilenir. Cihaz gücünün kontrolü için, bir radyometre kullanýlabilir 40,44. Polimer esaslý restoratif materyallerdeki polimerizasyon büzülmesini, azaltmak için "soft-start polimerizasyon tekniði" kullanýlýr. Ýlk evrede düþük yoðunlukta enerji uygulamasý ile baþlatýlan polimerizasyon reaksiyonu, daha sonra yüksek yoðunluktaki enerjiye geçiþ ile devam etmektedir ve bu sayede ilk saniyeden itibaren uygulanan yüksek yoðunluktaki enerji nedeniyle geliþebilecek maksimum düzeydeki polimerizasyon büzülmesi minimuma indirilerek restorasyon içinde oluþacak olan stresslerin oluþumu engellenmiþ olur 31. Bu sayede basamak ve basamak 56

6 kenarlarýnda oluþan büzülme stressleri azalýr. Bu özelliði taþýyan sistemler çalýþma þekline göre "stepped" ve "pulse activation" tekniðidir 31. Rezin bazlý restoratif materyallerin polimerizasyonunda argon lazer sistemleri de kullanýlabilmektedir. Geleneksel ýþýk cihazlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda, bu sistemler daha kýsa sürede, daha derin ve daha yüksek derecede bir polimerizasyon saðlamaktadýr. Kompozitin bazý fiziksel özelliklerini arttýrmakta ancak daha fazla büzülme, kýrýlganlýk ve kenar sýzýntýsýný beraberinde getirmektedir. Gelecekte, düþük büzülme (% 1'den az) gösteren yeni monomer ve kompozitler piyasaya sürüldüðünde, lazerler gibi hýzlý polimerizasyon saðlayan ýþýk kaynaklarýnýn da önemi artacaktýr 45,46. Plasma arc; yüksek yoðunlukta ýþýk kaynaðýdýrlar. Polimerizasyon büzülmesinin azalacaðý düþünülmüþ ancak beklenen düzeyde gerçekleþmemiþtir 31. Rezin bazlý restoratif materyallerin polimerizasyonu için en son geliþme LED (Light Emitting Diodes-Iþýk Yayan Diyotlar) kullanýlmýþtýr. Avantajý, halojen lambalarda görülen ýsýnýn, bu ýþýk cihazlarýnda oluþmamasýdýr 41, Halojen ýþýk kaynaklarýnda oluþan ýsý zamanla filtreleri ve reflektörleri olumsuz yönde etkileyip ýþýðýn etkisini azaltmaktadýr 47. LED ýþýk kaynaklarýnýn; enerji tüketimi daha düþüktür, kablosuz ve hafif olduklarý için taþýnabilir ve rahatça kullanýlabilirler 41, ) Kavite preperasyonu ile ilgili yenilikler: Kompozit rezinlerin kullanýlmasý ile, Black kavite kurallarýna uyulmasý gerekmemektedir. Sarkýk mine dokusu kavite içinde býrakýlabilir, aproksimal yüzeyde meydana gelen küçük çürüklerin tedavisi marjinal mine tümseðini kaldýrmadan yapýlabilir. Tünel kavite preparasyonu yaparak morfoloji korunabilir 50,51. Sadece arayüzü içeren, okluzal yüzeyi içine almayan kavite þekilleri yapýlabilmektedir 27. Kavite hazýrlýðý aþamasýnda bazý bölgeler hassas çalýþmayý gerektirebilir. Her ne kadar klasik frezlerin dikkatli bir þekilde seçimi ve kullanýlmasýyla istenen kavite þekline ulaþýlmaya çalýþýlsa da, özellikle arayüzleri ilgilendiren preperasyonlarda isteneni elde etmek oldukça güçtür. Öncelikle bu sorundan yola çýkýlarak geliþtirilen yeni sistemler ve bunlarýn uygulandýðý tekniklerle, hassas çalýþmayý gerektiren bu bölgelerde daha detaylý çalýþmak mümkün olabilmektedir. Bu amaca hizmet eden iki sistem geliþtirilmiþtir ) Sonicsys Approx System (Kavo; Biberach, Germany ve Vivadent; Schaan, Liechtenstein) 2-) EVA-System (Kavo; Biberach, Germany) Bu sistemler interproksimal alanlarda, dar ve mesafenin yetersiz olduðu bölgelerde dolayýsýyla klasik frezlerle komþu diþin büyük bir olasýlýkla zedelenebileceði durumlarda güvenle kullanýlabilen dizaynlara sahiptir. Bu amaca yönelik uygulanan uçlarýn bir yüzü aþýndýrýcý partikül içerirken diðer yüzleri aþýndýrma özelliðine sahip deðildir. Ayrýca EVA sistemler, arayüzlerde bizotaj, interproksimal kutucuðun kenarlarýnýn bitimi, kuron ve vener restorasyonlarýnda da kullanýlýr Restoratif diþ hekimliðindeki bu hýzlý ilerleme diþ hekimlerine ve hastalara rahatlýk saðlamaktadýr. Böylece uygulamalar, daha kolay, daha ucuz ve daha çabuk yapýlabilmektedir. Ayrýca yapýlan restorasyonlar da uzun ömürlü olabilmekte ve yýllarca hastaya çiðneme fonksiyonu, fonasyon ve estetik anlamda hizmet edebilmektedir. 57

7 KAYNAKLAR 1. Manhart J, Hickel R. Esthetic compomer restorations in posterior teeth using a new all-in-one adhesive: case presentation. J Esthet Dent 1999; 11(5): Hickel R, Manhart J. Glass-ionomers and compomers in pediatric dentistry. In: Davidson CL, Mjör IA, editors. Advances in glass-ionomer cements. Berlin: Quintessence Publishing Co.; 1999, Martin N, Jedynakiewicz N. Measurement of water sorption in dental composites. Biomaterials 1998; 19: Tanoue N, Matsumura H, Atsuta M. Properties of four composite veneering materials polymerized with different laboratory photo-curing units. J Oral Rehabil 1998; 25(5): Buonocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res 1955; 34: Dayangaç B. Kompozit Resin Restorasyonlar. Güneþ Kitabevi Ltd. Þti., Ankara, Bayne SC, Thompson JY, Swift EJ, Stamatiades P, Wilkerson M. A characterization of first generation flowable composites. J Am Dent Assoc 1998; 129(5): Burgess JO, Norling BK, Rawls HR, Ong JL. Directly placed esthetic restorative materials--the continuum. Compend Cont Edu 1996; 17(8): Haller B, Trojanski A. Effect of multi-step dentin bonding systems and resin-modified glass ionomer cement liner on marginal quality of dentin-bonded resin composite Class II restorations. Clin Oral Investig 1998; 2(3): Beznos C. Microleakage at the cervical margin of composite Class II cavities with different restorative techniques. Oper Dent 2001; 26(1): Civelek A, Ersoy M, E L'Hotelier, Soyman M, Say EC. Polymerization shrinkage and microleakage in Class II Cavities of various resin composites. Oper Dent 2003; 28(5): Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY, Hickel R. Mechanical properties of new composite restorative materials. J Biomed Mater Res 2000; 53(4): Jedrychowski JR, Caputo AA, Keper S. Antibacterial and mechanical properties of restorative materials combined with chlorhexidines. J Oral Rehabil 1983; 10: Addy M, Thaw M. In vitro studies into the release of chlorhexidine acetate, predonisolone sodium phosphate and predonisolone alcohol from cold cure denture base acrylic. J Biomed Mater Res 1982; 16: Wilson SJ, Wilson HJ. The release of chlorhexidine from modified dental acrylic resin. J Oral Rehabil 1993; 20: Imazato S, Torii M, Tsuchitani Y, McCabe JF, Russell RRB. Incorporation of bacterial inhibitor into resin composite. J Dent Res 1994; 73: Imazato S, McCabe JF. Influence of incorporation of antibacterial monomer on curing behaviour of a dental resin composite. J Dent Res 1994; 73: Imazato S, Tarumi H, Kato S, Ebisu S. Water sorption and colour stability of composites containing the antibacterial monomer MDPB. J Dent 1999; 27: Paraizo MA, Mendes LC, Gomes AS, Miranda MS, Amaral ACF. Degradation of a dental filling material after high caries challenge. Materials Research 2004; 7(4): Ajlouni R, Bishara SE, Soliman MM, Oonsombat C, Laffoon JF, Warren J. The use of Ormocer as an alternative material for bonding orthodontic brackets. Angle Orthod 2005; 75(1):

8 21. Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY, Hickel R. Mechanical properties and wear behavior of lightcured packable composite resins. Dent Mater 2000; 16(1): Davis N. A nanotechnology composite. Compend Contin Educ Dent 2003, 24(9): Duke ES. Has dentistry moved into the nanotechnology area? Compend Contin Educ Dent 2003; 24(5): Condon JR, Ferracane JL. Reduced polymerization stress through non-bonded nanofiller particles. Biomaterials 2002, 23(18): Ure D, Harris J. Nanotechnology in dentistry: reduction to practice. Dent Update 2003, 30(1): Mitra SB, Wu D, Holmes BN. An application of nanotechnology in advanced dental materials. J Am Dent Assoc 2003, 134(10): Schwartz RS, Summitt JB, Robbins JW. Fundamentals of Operative Dentistry, A Contemporary Approach. Quintessence Publishing, Illinois, Peutzfeldt A. Resin composites in dentistry: the monomer systems. Eur J Oral Sci 1997; 105(2): Stansbury JW. Synthesis and evaluation of new oxaspiro monomers for double ring-opening polymerization. J Dent Res 1992; 71(7): Stansbury JW, Dickens B, Liu DW. Preparation and characterization of cyclopolymerizable resin formulations. J Dent Res 1995; 74(4): Manhart J, Garcia-Godoy F, Hickel R. Direct posterior restorations: clinical results and new developments. Dent Clin N Am 2002; 46(2): Stansbury JW. Cyclopolymerizable monomers for use in dental resin composites. J Dent Res 1990; 69(3): Guggenberger R, Weinmann W. Exploring beyond methacrylates. Am J Dent 2000; 13: Wakefield CW, Draughn RA, Sneed WD, Davis TN. Shear bond strengths of six bonding systems using the pushout method of in vitro testing. Oper Dent 1998; 23(2): De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A, Lambrechts P, Braem M, Van Meerbeek B. A critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results. J Dent Res 2005; 84(2): Yoon T.-H, Lee Y.-K, Lim B.-S, Kim C.-W. Degree of polymerization of resin composites by different light sources. J Oral Rehabil 2002; 29(12): Mills RW, Uhl A, Jandt KD. Optical power outputs, spectra and dental composite depths of cure, obtained with blue light emitting diode (LED) and halogen light curing units (LCUs). Br Dent J 2002; 193(8): Uhl A, Mills RW, Vowles RW, Jandt KD. Knoop hardness depth profiles and compressive strength of selected dental composites polymerized with halogen and LED light curing technologies. J Biomed Mater Res 2002; 63(6): Jandt KD, Mills RW, Blackwell GB, Ashworth SH. Depth of cure and compressive strength of dental composites cured with blue light emitting diodes (LEDs). Dent Mater 2000; 16(1): Meyer GR, Ernst CP, Willershausen B. Decrease in power output of new light-emitting diode (LED) curing devices with increasing distance to filling surface. J Adhes Dent 2002; 4(3): Hofmann N, Hugo B, Klaiber B. Effect of irradiation type (LED or QTH) on photo-activated composite shrinkage strain kinetics, temperature rise and hardness. Eur J Oral Sci 2002; 110(6): Özel E, Soyman M. LED Iþýk Kaynaklarý. Atatürk Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dergisi, (Cilt:13, Sayý:3, Cilt:14, Sayý:1) Sayfa:13-17,

9 43. Kurachi C, Tuboy AM, Magalhaes DV, Bagnato VS. Hardness evaluation of a dental composite polymerized with experimental LED-based devices. Dent Mater 2001; 17(4): Tarle Z, Meniga A, Knezevic A, Sutalo J, Ristic M, Pichler G. Composite conversion and temperature rise using a conventional, plasma arc and an experimental blue LED curing unit. J Oral Rehabil 2002; 29(7): Swift EJ Jr. LED curing lights. J Esthet Restor Dent 2002; 14: Mills RW, Uhl A, Blackwell GB, Jandt KD. High power light emitting diode (LED) arrays versus halogen light polymerization of oral biomaterials: Barcol hardness, compressive strength and radiometric properties. Biomaterials 2002; 23(4): Leonard DL, Charlton DG, Roberts HW, Cohen ME. Polymerization efficiency of LED curing lights. J Esthet Restor Dent 2002; 14(5): Price RBT, Ehrnford L, Andreou P, Felix CA. Comparison of quartz-tungsten-halogen, light-emitting diode and plasma arc curing lights. J Adhes Dent 2003; 5: Hammesfahr PD, O'Connor MT, Wang X. Lightcuring technology: past, present and future. Compend Contin Educ Dent 2002; 23: Pilebro CE, van Dijken JW, Stenberg R. Durability of tunnel restorations in general practice: a threeyear multicenter study. Acta Odontol Scand 1999; 57(1): Strand GV, Nordbo H, Tveit AB, Espelid I, Wikstrand K, Eide GE. A 3-year clinical study of tunnel restorations. Eur J Oral Sci 1996; 104(4): Haase SL. An innovative approach to Class II preperation and restoration. Signature 1998; 5: Krejci I, Dietschi D, Lutz FU. Principles of proximal cavity preperation and finishing with ultrasonic diamond tips. Pract Periodontics Aesthet Dent 1998; 10: Liebenberg WH. SONICSYS approx: an innovative addition to the restorative continuum. Pract Periodontics Aesthet Dent 1998; 10: Yazýþma Adresi: MSc. Dt. Emre ÖZEL Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi A. D. Baðdat Cad. No:238 Göztepe-ÝSTANBUL Tel: GSM: Faks:

Araştırma/ Research Article TERMAL SİKLUSUN MİKROSIZINTIYA ETKİSİNİN SINIF V KAVİTELERDE KOMPOZİT RESTORASYONLARDA İN VİTRO İNCELENMESİ # IN VITRO INVESTIGATION OF EFFECT OF THERMOCYCLING ON MICROLEAKAGE

Detaylı

Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi

Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):6-12 Özgün araştırma makalesi Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi Mustafa Altunsoy, 1 * Murat Selim Botsalı,

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE Cilt / Volume 12 Sayı / Number 2 2011 http://dishek.dicle.edu.tr/dergi/dergi.htm Sahibi Prof. Dr. Remzi NİGİZ Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT Araştırma/ Research Article FARKLI POLİSAJ SİSTEM VE TEKNİKLERİNİN ÜÇ FARKLI KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ EFFECT OF THE DIFFERENT POLISHING SYSTEMS AND TECHNIQUES ON SURFACE ROUGHNESS OF

Detaylı

Diş Aşınmaları. Tooth Wear

Diş Aşınmaları. Tooth Wear DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 22-30, 2007 Diş Aşınmaları Tooth Wear *Dr. Çiğdem ÇELİK, **Prof.Dr. Gül ÖZGÜNALTAY, **Doç.Dr. Nuray ATTAR *Başkent Üniversitesi

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE KOROZYON DERNEÐÝNDEN ÖNEMLÝ BÝR ADIM: SEVÝYE 1-2 KATODÝK KORUMA EÐÝTÝM KURSU Türkiye'nin elektrik enerji gereksiniminin yaklaþýk üçte biri, halen fosil yakýt kullanan enerji üretim tesislerinden karþýlanmaktadýr.

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADINA SAHİBİ/OWNER

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

TURAN UYSAL þirketi 1963 yýlýnda, Diþ hekimliði malzemeleri sektöründe, Türkiye genelinde faaliyet göstermek amacý ile Ýstanbul'da DR.TURAN UYSAL tarafýndan kurulmuþtur. TURAN UYSAL þirketi uzun yýllar

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/1 Sayý 98 www.hkmo.org.tr Yersel Lazer Tarayýcý Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarýnýn Birleþtirilmesi Cihan ALTUNTAÞ 1, Ferruh YILDIZ 2 Özet

Detaylı

Derleme/ Review PEDODONTİDE GÜNCEL KORUYUCU YAKLAŞIMLAR Yrd. Doç. Dr. Ayça Tuba * Makale Kodu/Article code: 200 Makale Gönderilme tarihi: 26.09.2009 Kabul Tarihi: 07.12.2009 ÖZET Diş çürüğü birçok epidemiyolojik

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Levent Çelebi*, Ali Biçimoðlu* Femur cisim kýrýklarý, pediatrik ortopedi hasta grubunda en sýk görülen travmatik yaralanmalar arasýndadýr. Yurtdýþýnda

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem

Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem Derleme Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2011; 32: 55-67 EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı