İnternational Refereed Academic Journal Of Sports

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnternational Refereed Academic Journal Of Sports"

Transkript

1 HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ SSTBULUSLARARASI SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN SPOR TERCİHLERİ VE BUNU ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ SPORTS PREFERENCES OF CHILDREN AND THE ANALYSIS OF SOME FACTORS AFFECTING THE PREFERENCES Ali Serdar YÜCEL 1, Bülent KILIÇ 2, Murat KORKMAZ 3, Kemal GÖRAL 4 1 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2 Ortopedi Uzmanı 3 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 4 Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Besyo Özet: Araştırmanın amacı spor yapan öğrencilerin spor yapma tercihlerini belirleyen faktörlerin belirlenmesi ve bazı faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma uygulamalı bir çalışma olup, ölçekli bir anket formu kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan anket daha önce kullanılmış ve güvenirliliği sağlanmış bir anket olup, anket üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini rast gele yöntemle seçilmiş olan 3562 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara (N= 3562) uygulanan anketin güvenirlik katsayısı (Cronbach s Alpha) hesaplanarak değeri elde edilmiştir. Bireyden elde edilen veriler SPSS Pasw 18.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma 19 ay sürmüştür. Araştırmada kullanılan teknik basit rassal yöntemdir. Araştırmada betimleyici istatistikler, faktör analizi, KMO ve Barlett s testi, eşleştirilmiş iki grup t-testi, bağımsız t- testi, Crosstabs testi ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda anne-baba eğitim durumu, gelir durumu, spor yapılan mekanın spor tercihine etki ettiği bulunmuştur. Aynı zamanda ebeveyn eğitimi, çalışma durumu ve Tv ve görsel araçların çocuğun beslenme alışkanlıklarında, beslenme alışkanlığının ise psikolojik durum ve spor yaralanmalarında etken faktör olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Faktör, Sporcu, Tercih, Çocuk, Beslenme, Psikoloji, Antrenman, Yaralanma Abstract: The aim of this research is to find out the factors affecting the sports preferences of the students, and to analyse the relations between some factors. A scaled questionnaire has been used in this applied study. The questionnaire, used in the application, has been used before, and found reliable, and there have been some changes in the questionnaire. The population of the study is composed of randomly chosen 3562 participants. Cronbach s Alpha value has been Data collected from the study have been analysed with SPSS Pasw 18.0 statistical programme. The study has lasted 19 months. The rassal method has been used in the research. Descriptive statistics, factor analysis, KMO and Barlett s test, signed rank t-test, independent t- test, Crosstabs and Anova tests have been used in the study. At the end of the study, it has been detected that parents level of education and income, the places chosen for sports activities have affected sports preferences. Further to this, parents educational backgrounds and jobs, TV and visual aids have affected the nutritional habits of children, and the nutritional habits have also been profound effects on psychology and sports injuries. Key Words: Factor, Sportman, Preference, Child, Nutrition, Psychology, Training, Injury 20

2 GİRİŞ Çocukların spor yapmalarında ve spor tercihlerinde pek çok neden etkili olabilir. Aile ve çevre gibi dışsal etkenler çocukların spor tercihlerinde belirleyici unsurlar olarak ortaya çıkabilir. Örneğin; ebeveyn eğitimi, gelir durumu, ebeveynlerin spor yapma durumları, spor yapılan mekan, beslenme alışkanlıkları (obezite) ve kitle iletişim araçları bunlardan bazıları olarak gösterilebilir. Beslenme alışkanlığı ve hareketsizlik çocukluk çağından itibaren çevresel faktörlerin etkisiyle obezite gelişimini artıran unsurlardır. Özellikle erişkin dönemde de devam edebilen aktivite ve yeme alışkanlıkları çocukluk çağı obezitesinde etkin rol oynamaktadır (Klesges ve et al., 1991; Bırch ve Davison, 2001 den akt: Camcı, 2010). Zugravu (2012) alanla ilgili yapılan birçok çalışma da beslenme alışkanlıkları da dahil farklı konularda ebeveynlerin çocukları için etkili faktör olduklarının ortaya koyulduğunu ifade etmektedir (Zugravu, 2012). Anne ve babanın beslenme alışkanlıkları çocuğa örnek olacak beslenme modeli dir. Ebeveynlerin fiziksel aktivite derecesi de çocukların aktivitesini etkiler. Ebeveyni inaktif olan çocukların inaktif olma şansı yüksektir (Köksal ve Özel, 2008: 11). Sağlıklı beslenme davranışlarının oluşmasında pek çok etken rol oynamakla beraber sosyo-ekonomik durumun en önemli etken grubu olduğu bilinmektedir. Öğrenim durumu, gelir düzeyi, sahip olunan meslek gibi sosyal ve ekonomik göstergeler beslenme olanak ve davranışlarını, dolayısıyla sağlık durumunu etkilemektedir. Şişmanlığa neden olan davranışlar arasında aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği ilk sırada yer almaktadır (Peterson et al, 2008 den akt: T.C. Sağlık Bakanlığı, ön rapor, 2013). Ayrıca çocukların yemek yeme alışkanlıkları üzerinde kaygılı ve sınırlandırıcı aile tutumlarının çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini onaylamışlardır (Costanzo and Woody, 1985). İlk sosyalleşme süreci aile ortamında yaşanmaktadır. Psikolojik gelişiminin önemli bölümü ailenin yönlendirmesiyle şekillenir (Özdinç, 2005). Amman ve ark. (2000) spora ilgi duyan anne ve babaların çocuklarını da spor yapmaya teşvik ettiklerini ve spora teşvik konusunda anne ve babanın eğitim düzeyinin önemli olduğunu ortaya koymuşlardır (Amman et al., 2000). Aileler çocukların başarısı ve iyi bir aile örneği sunmak adına çocuklarını spora katarken, önemli biçimde hem zaman ve hem de para harcamaktadırlar (Coakley, 2006; Hellstedt, 1995). Bir başka ifadeyle aileler, beceri gelişimi, sağlıklı olma, otokontrol sağlama ve sorumluluk sahibi olma gibi farklı nedenlerden ötürü çocuklarını değişik etkinliklere yönlendirmekte, belirli ücretler ödeyerek, malzeme alarak ve çocuğun oyun ve aktivitelerine yoğunlaşarak onun spora katılımına pozitif yönde bir destek vermektedirler (Hutchinson et al., 2003). 21

3 Fiziksel aktivitenin yararına inanan aileler çocukların fiziksel aktivitelerini desteklemekte ve çocuklar üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadırlar (Thompson et al., 2001; Freedson and Evenson, 1991; Moore et al., 1991). Aynı zamanda ailelerin çocuğun sporuna müdahale etmeleri, gelecekte seçecekleri spor aktivitelerinde de etkili olmaktadır (Fredericks and Eccles, 2005). Yapılan çalışmalar; ailelerin duygusal destek ve rol modeli biçimindeki çocuğun sporuna müdahale etmeleri; hem hoşlanma/zevk alma ve hem de müdahale düzeyi ile bağlantılıdır (Fredericks and Eccles, 2005; Gren and Chalip, 1997). Eğer bu müdahale düzeyi ve şiddeti ayarlanamaz ise çocuğun genelde sosyalleşmesi için katıldığı spor yarardan çok zararla sonuçlanabilir. Yapılan çalışmalarda çocukların spora katılımdaki memnuniyetleri ile ailelerin memnuniyetleri arasında bir ilişki bulunmuştur (Gren and Chalip, 1997). Ancak aile davranışlarının etkisi bütünüyle çocuğun bu davranışları nasıl yorumladığına bağlıdır. Ailelerin müdahalesini destek veya cesaretlendirme olarak algılayan çocuklar, spora yönelik olumlu bir tutum takınarak daha yüksek bir yeterlik algısı sergilemekte, ancak ailenin müdahalesini olumsuz olarak algılayan çocuk ise daha düşük bir yeterlik algısı sergilemekte ve spora karşı ilgisini kaybedebilmektedir (Kanters et al., 2007). Ayrıca fiziksel aktivite, bedensel kazalar gibi psikosomatik düzensizlikler ve metabolik bozukluklara karşı koruyucu bir öneme sahiptir (Wagner and Kirch, 2006). Bazı metodolojik zorluklara rağmen son 20 yılda çocukların fiziksel aktivitelerinde azalma olduğunu destekleyen çalışmalar yapılmaktadır (Bös et al., 2002; Dordel, 2000). Bu çalışmalarda, çocukların fiziksel aktiviteye katılımını engelleyen faktörler incelendiğinde; en başta sınavlara hazırlık (Benjamin and Glow, 2003), güvenli bir ortamın/yerin bulunmaması, iklim şartları, ev ödevleri, dersler, karanlık, yetişkin rol modellerinin azlığı, ailelerin çok yorgun oluşu, sakatlanma ve incinme kaygısı (Benjamin and Glow, 1996; Thompson et al., 2001) ile spor saha, tesis ve araç-gereçlerinin yetersizliğinin (Simons-Morton et al., 1994) fiziksel aktiviteyi engelleyen nedenler olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında günümüzde çocuğun fiziksel aktivitesini engelleyen faktörlerin başında TV izleme, bilgisayar ve video oyunlarının olumsuz etkisi vurgulanmaktadır (Thompson vd., 2001; Thompson vd., 2005; Harrell vd., 1997; Gortmarker vd., 1996). Pehlivan (2009) çalışmasında ailelerin % 19.9 unun çocuklarının TV izleme ve bilgisayar oyunlarına harcanan zamanlarında azalma olmadığını, %22.0 ının da kararsız kaldıklarını ifade ettiklerini tespit etmiştir (Pehlivan, 2009). Ayrıca aynı çalışmada ebeveynlerin çocuklarının fiziksel aktivitelerini gelecekte de devam ettirebilmelerinin önünde gördükleri engellerin arasında ilk sıralarda spor saha ve salonların eksikliği ve emniyetli spor ortamlarının olmayışı olarak ifade ettikleri ifade edilmiştir. Pozitif değerler ve beklentileri olan aileler muhtemelen daha fazla olumlu sosyal davranışlar sergiler ve çocuklara yönelik destek ve cesaret sağlarlar. 22

4 Ancak aile davranışlarının etkisi bütünüyle çocuğun bu davranışları nasıl yorumladığına bağlıdır. Ailelerin müdahalesini destek veya cesaretlendirme olarak algılayan çocuklar; muhtemelen spora yönelik olumlu bir tutum takınır ve yeterliğini daha yüksek algılayarak sergiler. Buna karşın, ailenin müdahalesini olumsuz olarak algılayan çocuk ise daha düşük bir yeterlik algısı sergiler ve spora karşı ilgisini kaybedebilir (Kanters et al., 2007). Sporun kişilik gelişimine etkisi, bireyin ilgilendiği spor dalı ile de bağlantılı olabilir. Spor dalının türü, içerisinde barındırdığı bir takım psikolojik özellikleri (motivasyon, bireysel mücadele, takım ruhu, konsantrasyon ve motivasyon vb.) nedeniyle bireyin de psikolojik ve duygusal durumunu farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin takım sporu ile ilgilenen bireyler ile ferdi spor dalları ile ilgilenen bireylerin psikolojik ve duygusal özellikleri yaptıkları spor dalının içeriğine göre birbirlerinden farklı olabilir. (Salar et al., 2012). Çocukları şiddetten koruma Ulusal Birliği (NSPCC) kuruluşu ise yerel yönetimlere çocukların güven içinde oynayabilecekleri, iyi tasarlanmış park alanları oluşturmaları gerektiği üzerinde durmaktadır. (Bulut ve Yılmaz, 2008). Kentlerde (dış mekânlarda) oyun olgusu, dış mekânlarda oluşan/oynanan oyunların iç mekânlardakilerden farklılaşıyor olması, özellikle günümüzdeki hızlı kentleşme gerçeği çerçevesinde dikkatle değerlendirilmelidir. Çocukların oyun oynadığı dış mekânlar arasında, okul bahçeleri ve çocuk bahçeleriyle birlikte -yetişkinlerin trafik ve güvenlik gerekçeleriyle müdahale ve muhalefet etmelerine karşın- sokaklar da yer almaktadır. Sokak, çocuk için önemli bir yenilik kaynağı ve çekici bir mekândır. Fiziksel özellikleri ve eve yakınlığı nedeniyle sokak oyun için önemli bir ortam oluşturmaktadır (Bal, 2005). Kent merkezlerinde özellikle çocuklar beton yığınları arasındaki yaşantılarından az da olsa uzaklaştıracak, rahatlatacak mekanlara ve mekansal organizasyonlara ihtiyaç vardır. Çocukların kent yaşamına katılması, oyun faaliyetlerini gerçekleştirerek gelişmiş sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için çocuk oyun alanlarının önemi yadsınamaz. Çocuk oyun alanları, yapılarla şekillenen şehir ortamında, çocukların doğayla buluştuğu, çeşitli elemanlarla onların fiziksel ve ruhsal ve fizyolojik yapısını geliştiren egzersizler yaptığı alanlardır. Çocuk oyun alanları sosyalleşmeye başlayan çocuğun, evinin dışında, kendini ait hissedebileceği, sahipleneceği ilk alanlardan biridir (Bal, 2005). Günümüz kentlerinde çocuklar oyun oynayabilecekleri alanı çoğu zaman bulamamakta bu yüzden oyun oynayamamakta evde televizyon ve bilgisayar önünde vakit geçirmekte ya da tek taraflı tasarlanan standartlara ve uygun olmayan çocuk oyun alanlarında oynamak zorunda kalmaktadırlar. (Turgut ve Yılmaz, 2010). Kentsel mekânda çocuklar için dört tarafı sınırlandırılmış ve standart oyun araçlarının yer aldığı doğadan kopuk oyun alanları tasarlanmaktadır. Bu alanda sorumlu ve yetkili olan kişiler ise rant olgusu nedeniyle çocuklar için yeterli nicelik ve 23

5 nitelikte açık alan ayırmamakta, mevcut oyun alanları da çocukların kesintisiz hareket etme isteğini karşılamakta yetersiz kalmakta, dolayısıyla çocuğun yaratıcılığı ve doğa ile iletişimi gelişememektedir (Özgüner vd., 2007). Cross (1997) çocukların oyununun, kitlesel tüketim ekonomisi ve onun arkasındaki üreticiler ve satıcılar tarafından biçimlendirildiğini belirtmektedir. Böylece, yüzyıllar boyunca dışarıda, bahçede, sokakta, açık alanlarda oynanan oyunlar da tarihe karışmakta; bugünün kapatılmış çocukları içerde oyuncaklarıyla yalnız başına oynamaktadırlar. Çok ve arkadaşlarının Kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları: Ankara örneği (1997) adıyla gerçekleştirdiği ilk oyun araştırması oyun kültürü konusunda çok önemli bir gerçeği ortaya koymuştur: Artık Türkiye de de sokaklarda ve bahçelerde daha az oyun oynanmaktadır. Başka bir deyişle, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye de de oyun içeri kapatılmakta, kurumsallaşmakta, kitle iletişim araçlarının etkisine girmekte ve oyunlardaki geleneksel olmayan öğeler gitgide artmaktadır. (Çok et al., 1997). Günümüz kentleri her geçen gün betonlaşmakta kentlerdeki yeşil alanlar, yerini yerleşim ve endüstri alanlarına terk etmektedir. Çeşitli ekonomik faaliyetler nedeniyle kent nüfusunun artması, öncelikli olarak konut ihtiyacının giderilmesine neden olmaktadır. Bu eğilim ise yeşil alanlar için imar planlarında yeterince alan ayrılmaması ve konutlardan arta kalan parsellerin yeşil alan olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır (Koçan, 2012). Çocuklar fiziksel aktivitelerinin pek çoğunu dışarıda zaman geçirmek üzerine kurgulamak istemektedir (Sallis ve ark., 2000). Avustralya da yapılan bir çalışma; 8-12 yaşlarındaki çocukların %53 ünün ev bahçelerinde, %24 ünün açık yeşil alanlarda, %17 sinin parklarda ve oyun alanlarında, %6 sının caddelerde oynamayı tercih ettiğini göstermiştir (Bigelow, 1994). Yine Avustralya da (5-12 yaşlarında) 421 çocuk üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, çocukların %59 unun kendilerinin veya arkadaşlarının ev bahçesinde oynamak yerine oyun alanlarında oynamayı, %23 ünün parkları, %9 nun caddelerde oynamayı tercih ettiğini göstermiştir (Tandy, 1999). Son yıllarda dünya genelinde kentsel hayatın artış göstermesi ile oyun alanlarının önemini daha da gözler önüne sermektedir. Çocuklar beton binalar arasında yeterli oyun alanını bulamamaktadır. Onların ihtiyacını karşılayacak ve beklentilerine yanıt verecek oyun alanlarının yapılması önem arz etmektedir. Spor tercihini etkileyen bir başka unsurda sosyoekonomik düzey olarak değerlendirilebilir. Alt sosyo-ekonomik ailelerin çocuklarının spor yapmaları konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları, çocuklarının istedikleri sporu yapması konusunda maddi güçlerinin olumsuz bir etken oluşturduğu, kız çocukların uygun kıyafetlerle spor yapmalarını destekledikleri, çocuklarının sağlığı için sporun yararlı olduğunu bildikleri 24

6 ancak eğitimlerine katkıda bulunabileceğine inanmadıkları ortaya çıkmıştır (Ünal et al., 2012). Toplumlarda bireylerin spora katılımı ve bunu düzenli olarak devam ettirmesi ile sosyo-ekonomik düzey arasında ilişki olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmalar, gelir düzeyi orta ve yüksek olan ailelerin çocuklarının, gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarına göre daha fazla spora aktif katılım gerçekleştirdiklerini ve bunu sürdürebildiklerini göstermektedir (Larsen et al., 2000; Seabra et al., 2007). Gelir düzeyinin önemli bir kriter olduğu vurgulanmakla birlikte ebeveynlerin eğitim düzeyi ile spora katılım arasında önemli bir ilişki olduğuna çalışmalar işaret etmektedir. Anne ve baba eğitim düzeyinin yüksek olduğu ailelerde, çocukların fiziksel olarak daha aktif olmalarına ve televizyon başında daha az zaman geçirmelerine yol açtığı, bunun yanı sıra; bu ailelerdeki çocukların spor kulüplerine aktif olarak katılımına yol açtığı saptanmıştır. Özellikle kız çocuklarının spora katılımında aile ekonomik düzeyinin yüksek oluşu önemli bir etken olduğu bulunmuştur (Biddle et al., 2005; Farrell and Shields, 2002; Kantoma et al., 2007). Ailelerin gelir düzeyi yükseldikçe çocuğunu spor okullarına gönderme oranı da artmaktadır. Kotan vd., (2009), yaptıkları çalışma sonucunda; ailenin eğitim ve gelir düzeyinin, ailede sporcu olma durumunun, çocuğun spor yapması üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. (Kotan et al., 2009). Uzun süreli televizyon izleme ile yeme alışkanlıkları, fiziksel aktivite azlığı, obesitede artış, kolesterol düzeyinde yükselme arasında ilişki vardır (Vessey et al. 1998). Sporcuların duygusal durumları onların performansları üzerinde önemli etkilere sahip olmaktadır (Trotter and Endler, 1999). Karşılaşma öncesi sporcular kaygı, korku ve heyecan içinde olurlar ve sporcular bunu fizyolojik, zihinsel ve sosyal tepkilerle dışa vururlar. Bu durum da karşılaşma öncesi sporcuların sinirli olmasına neden olabilir. Bu kaygı durumu, müsabaka esnasında önemli bir durumda da kendini gösterebilir (Konter, 1998). Müsabakadan önce veya müsabaka sırasında sporcuların son derece yoğun olarak yaşadıkları kaygı ve stres düşünüldüğünde, kontrol altına alınamayan kaygı durumları, sporcuların performanslarını olumsuz yönde etkileyebilmekte ve başarısızlığa neden olmaktadır. Bu nedenle, sporcuların kaygı düzeylerinin ve kaygı nedenlerinin bilinmesi bununla başa çıkacak olan sporcu ve antrenörler açısından oldukça önemli olduğu aşikârdır (Başaran 2009). Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda, yarışma veya müsabaka öncesinde durumluk kaygı düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. (Sivrikaya, 1998). Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsenmektedir. Bu yaşam tarzının etkilediği yaş gruplarından birisi de çocuklardır. Hareket bir çocuğun bedensel gelişimi için çok önemlidir. 25

7 Günümüzde çocukların hareket alanları son derece sınırlıdır (Taşçı, 2010). Yapılan araştırmalar çocukların özellikle fiziksel aktivite içeren oyunlar oynayabilmek için rahat mekânlara ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur (Cunningham and Jones, 2004; Hamilton, 2002). Apartman dairelerinde yaşayan, okula servisle giden, televizyon ve bilgisayar karşısında vakit geçiren çocuğun, çarpık kentleşme nedeniyle çocuk oyun alanı ve parklara da hasret kaldığı ifade edilmektedir (Ruhi, 1993). Soğat a göre (2007) sportif aktivitelerin yas grubu çocukların bedensel gelişimlerinde etkin bir rol oynadığı belirlenmiştir. Buna göre sportif aktivitelerin çocukların boy ve kilo gelişimlerini anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Taşçı ya göre (2010) ise Türkiye de de sokaklar oyun ve spor açısı ile yeniden ele alınmalıdır. Çocuk gözü ile yeniden değerlendirilmeli ve iyileştirilmelidir. Amaç, Kapsam Ve Yöntem Bu araştırmanın amacı; spor yapan öğrencilerin spor tercihlerini ve bunu etkileyen faktörleri incelemektir. Toplanan veriler üzerinde, non-parametrik ve parametrik istatistiksel testler uygulanmıştır. Araştırma yaklaşık olarak 19 ay sürmüştür. Araştırmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Bu anket daha önce Korkmaz, M., 2013 ve arkadaşları tarafından kullanılan anketin geliştirilmiş halidir. Kullanılan ölçme aletinin ölçekli kısmı üç bölümden oluşmaktadır. Müsabakalara yönelik duyulan kaygılar, psikolojik etkenler, beslenme alışkanlığı ve ortopedik sorunların ele alındığı 117 maddelik ölçekli bölüm bulunmaktadır. Ayrıca ankette 9 maddelik katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. Bu araştırma süresince ortopedi hekimi, spor ve ilköğretim okul öğretmenleri, beslenme ve psikolojik anlamda katılımcıların davranışlarını gözlemleyen uzmanlardan destek sağlanmıştır. Asıl araştırma öncesinde Türkiye evreni içerisinde İstanbul ili örneklemi dikkate alınarak bir ön test yapılmıştır. Bu ön teste toplam (N=215) birey katılmıştır. Ön teste katılım sağlayan bireylerden elde edilen bilgiler SPSS PASW 18.0 istatistik programı ile farklı istatistiksel analizler kullanılarak analiz edilmiş ve geçerlilik güvenirlilik değeri Cronbach s Alpha kat sayısı elde edilmiştir. Bu değer araştırmada kullanılan ölçme aletinin oldukça yüksek güvenirlilikte olduğuna işaret etmektedir. Genel araştırmamıza toplam (N=8724) birey katılmıştır. Toplam katılımcılara gönderilen anket formlarından sadece (N=4651) Anket formu dönmüştür. Fakat geri dönen anket formlarının (N=3562) kullanılmıştır. Bu araştırmada dikkate alınan ve analize tabi tutulan sayı 3562 kişiye ait formdur. Araştırmada basit rassal yöntem uygulanmıştır. Katılımcıların tamamı rast gele yöntemler belirlenmiştir. Hiçbir katılımcının düşünce ve katılımını etkileyecek müdahalede bulunulmamıştır. Katılımcılara anket formları internet mail yolu, elden ve posta yolu ile gönderilmiştir. Fakat katılımcıların %10 lık kısmına anketler yüz yüze gelerek doldurulmuştur. Bu doldurulan anketlerin tamamı genel araştırmaya 26

8 yönelik analizde kullanılmıştır. Araştırma içerik ve yöntemler konusunda bu alanda yapılan dünyada ilk çalışmadır. Katılımcı sayısı açısından da bakıldığında bu araştırmadaki katılımcı sayısını yakalayabilen başka bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Araştırmanın Kısıtları Bu araştırma Türkiye de aktif faaliyet gösteren kamu ve özel spor kulüpleri ile çocuk oyunları spor kulüpleri, büyük spor kulüplerinin çocuk spor kulüplerine yönelik oluşturduğu futbol, basketbol, voleybol, yüzme, yelken, judo, hentbol, atletizm, halter, güreş ve taekwondo gibi branşlarda eğitim veren bölümlerindeki çocuklar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, Sivas, Aydın, Muğla, Urfa, Çorum, Yozgat, Manisa, Amasya, Giresun, Muğla, Artvin, Kars, Mardin, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Ordu, Gaziantep ve Kırşehir illerindeki mevcut spor kulüplerinde eğitim alan bireyler üzerinde araştırma derinleştirilmiştir. Katılımcıların tamamı aile bireylerinin izni alınarak araştırmaya dahil edilmiştir. Resmi spor kulüplerinde ise prosedüre uyulmuştur. Araştırmaya katılan tüm bireyler ile yüz yüze, posta yolu, mail ve telefon yoluyla görüşülerek anket formları doldurulmuştur. Katılımcıların tamamı kendi istek ve katılım rızası alınarak araştırma boyut kazanmıştır. Ayrıca tüm örneklem basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Hiçbir katılımcının kimlik bilgisi ebeveyn dâhil olmak üzere araştırma formlarına dahil edilmemiştir. Katılımcıların kulüp bilgileri gizli tutulmuş ve araştırmaya yansıtılmamıştır. Araştırmamız süresince 2 psikometri, 1 fizyoloji, 1 istatistik, 2 okul öncesi eğitimci, 1 eğitim bilimci, 7 spor bilimci, 1 hukukçu, 2 beslenme uzmanı, 1 ölçme değerlendirme uzmanı, 3 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 fizyoterapist, 1 kardiyolog, 2 dahiliye uzmanı, 1 uluslararası ilişkiler ve 1 dil bilim uzmanı eşlik etmiştir. Tüm uzmanlar araştırmanın her boyutunda etkin olarak görev almış, yapılan analizler başta olmak üzere tüm sürecin yönetimine aktif olarak katılım gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmanın özellikle bu alanda araştırma yapan beslenme, fizyoloji, spor eğitimi ve ebeveyn çocuk ilişkisi arasındaki işleyişe katkı sağlayacak şekildedir. Katılımcı sayısı olarak Türkiye de ve Dünyada ilk yoğun katılım sağlanan uygulamalı bir araştırma şeklindedir. Verilerin Analizi Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde PASW 18.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. BULGULAR Tablo 1. Reliability Statistics Cronbach s Alpha Madde sayısı,

9 Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,950 olmasından dolayı 117 maddenin çok yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Bazı Demografik İstatistikler Çocuk yaşı Ebeveyn yaşı Ebeveyn gelir Ebeveyn eğitim Sosyal güvence Ebeveyn çalışma durumu Çocuğun yaptığı sportif branş Yaşadığı yer Sportif aktiviteyi yaptığı tesis Sütun N % % % % % % % % % % % % % % Okur yazar - ilköğretim 14% Lise 31% Yüksekokul 37% Üniversite 3% Yük. Lis. Doktora 14% Var 45% Yok 55% Kamu 37% Özel 63% Futbol 30% Hentbol 18% Tekvando 15% Basketbol 12% Yüzme 10% Okçuluk 7% Jimnastik 6% Kasaba 2% Şehir 26% Büyükşehir 72% Eğitim aldığı okul 2% Özel spor salonu 63% Spor kulübü 35% 28

10 Tablo 2 ye göre araştırmaya katılan çocukların çoğunluğu 7-10 (%39) ve (%36)yaş aralığında, ebeveynler ise (%50) yaş aralığındadır. Ebeveynlerin gelir düzeyleri çoğunlukla (%38) TL aralığındadır. Eğitim durumları incelendiğinde ebeveynlerin çoğunluğunun (%37) yüksekokul ve (%31) lise düzeyinde eğitime sahip oldukları görülmektedir. Ebeveynlerin %55 inin sosyal güvencesi yoktur ve daha çok (%63) özel sektörde çalışmaktadırlar. Araştırmaya katılan çocukların spor tercihlerine bakıldığında en çok sırayla futbol, hentbol ve taekwondo gelmektedir. Katılımcılar daha çok büyükşehirlerde yaşamaktadır. Ayrıca katılımcılar çoğunlukla özel spor salonlarında sportif aktivitelerini sürdürmektedir. Faktör analizi dâhilinde likert ölçekle sorulmuş 117 adet ifade incelemeye tabi tutulmuştur. Bunun sonucuna göre 117 ifade ile 4 adet faktör oluşturularak analize devam etme kararı verilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmiştir; Tablo 3. KMO ve Bartlett s Testi Faktör analizinin uygunluğunu belirlemek üzere faktör analizi yapılmış ve yukarıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre; Örneklemin faktör analizine uygunluğunu ölçen KMO ölçütü 0,8520>0,6 çıkmıştır. Bu da örneklemin analize uygun olduğunu göstermektedir. Küresellik ölçüsü olan Bartlett ölçütü ise Sig (0,000)<0,05 olduğundan değişkenler arasında korelasyon olduğunu dolayısıyla faktör analizinin uygulanabileceğini göstermektedir. Faktör açıklama tablolarına bakıldığında elde edilen 4 faktörün şu şekilde olduğu görülmektedir. 29

11 Tablo 4. Faktör analizi (Rotated Component Matrixa) Bileşen Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,833 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,822 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,803 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,788 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,788 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,785 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,783 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,772 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,770 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,758 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,752 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,751 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,714 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,697 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,684 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,625 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları -,607 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,590 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları -,532 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları -,526 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,480 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,479 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları -,458 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları -,447 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,432 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,429 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları -,411 30

12 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,397 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,368 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları -,366 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,342 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,321 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,242 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,230 Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları,130 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,710 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,698 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,675 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,655 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,611 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,599 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,596 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,593 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,575 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,571 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,564 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,555 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,550 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,546 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,542 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,533 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,524 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,513 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,490 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,470 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,462 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,456 31

13 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,421 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,406 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,395 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,374 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,324 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,314 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,300 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,224 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,214 Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları,124 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,688 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,671 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,654 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,639 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,613 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,599 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,537 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,517 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,485 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,444 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,412 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,412 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,357 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,310 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,301 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,298 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,265 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,243 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,212 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,202 32

14 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,200 Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar,100 Çalışma (antrenman) davranışları,556 Çalışma (antrenman) davranışları,548 Çalışma (antrenman) davranışları,534 Çalışma (antrenman) davranışları,526 Çalışma (antrenman) davranışları,525 Çalışma (antrenman) davranışları,522 Çalışma (antrenman) davranışları,507 Çalışma (antrenman) davranışları,500 Çalışma (antrenman) davranışları,489 Çalışma (antrenman) davranışları,479 Çalışma (antrenman) davranışları,453 Çalışma (antrenman) davranışları,422 Çalışma (antrenman) davranışları,411 Çalışma (antrenman) davranışları,394 Çalışma (antrenman) davranışları,391 Çalışma (antrenman) davranışları,386 Çalışma (antrenman) davranışları,382 Çalışma (antrenman) davranışları,375 Çalışma (antrenman) davranışları,369 Çalışma (antrenman) davranışları -,367 Çalışma (antrenman) davranışları,363 Çalışma (antrenman) davranışları,335 Çalışma (antrenman) davranışları,333 Çalışma (antrenman) davranışları,327 Çalışma (antrenman) davranışları,315 Çalışma (antrenman) davranışları,309 Çalışma (antrenman) davranışları,209 Çalışma (antrenman) davranışları,109 33

15 Faktörler şu şekilde belirlenmiştir. 1. Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları 3. Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar 4. Çalışma (antrenman) davranışları 2. Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları Tablo 5. Katılımcıların Çalıştıkları Mekana Göre Spor Tercihlerine İlişkin Anova Testi H1: Katılımcının çalıştığı mekan yaptığı spor dalına etki etmemektedir. Katılımcının çalıştığı mekana göre spor tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle çalıştığı mekanın spor tercihlerine etki ettiği görülmektedir. Futbol en çok tercih edilen spor dalıdır ve çoğunlukla özel kulüplerde eğitim almaktadır. Tablo 6. Katılımcının Spor Tercihi ve Spor Yaptığı Mekana İlişkin Crostabbs Analizi 34

16 Tablo 7. Katılımcı Ebeveynlerin Eğitim Durumu ve Çocukların Spor Tercihlerine İlişkin Anova Testi H2: Katılımcının anne babasının eğitimi yaptığı spor dalına etki etmemektedir. Katılımcının anne babasının eğitimine göre spor tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle anne babasının eğitimi spor tercihlerine etki ettiği görülmektedir. Futbol eğitimi alanların anne babası çoğunlukla lise ve ilköğretimken, jimnastik, yüzme gibi sporlarda daha yüksek eğitimlidir. Tablo 8. Katılımcı Ebeveynlerin Eğitim Durumu ve Çocukların Spor Tercihine İlişkin Crosstabbs Testi Ebeveyn eğitim Okur yazar - ilköğretim Lise Yüksekokul Üniversite Yük. Lis. Doktora Column N % Column N % Column N % Column N % Column N % Çocuğun yaptığı sportif branş Futbol 65,50% 30,00% 4,00% 0,50% 0,00% Hentbol 10,30% 23,00% 16,40% 40,70% 17,10% Tekvando 15,50% 10,60% 21,20% 19,50% 10,20% Basketbol 12,10% 13,00% 12,40% 0,00% 15,40% Yüzm e 0,00% 8,20% 5,80% 10,20% 25,20% Okçuluk 7,80% 5,70% 8,50% 0,00% 10,20% Jimnastik 5,00% 0,00% 7,60% 10,60% 15,40% H3: Katılımcının çocuğunun beslenme alışkanlığı spor yaralanmalarına etki etmemektedir. Katılımcının çocuğunun beslenme alışkanlıklarına göre spor yaralanması yaşayıp yaşamadığına bakıldığında, hipotezin kabul olması sebebiyle beslenme alışkanlıklarının spor yaralanmalarına etki ettiği görülmektedir. 35

17 Tablo 9. Ebeveynlerin Çocuklarının Beslenme Alışkanlıkları ve Spor Yaralanmalarına İlişkin Eşleştirilmiş Örneklem Testi Pair 1 8- Sportif aktivite sonrasında ortaya çıkan fiziksel sorun ve ortopedik rahatsızlık nedeniyle çocuğumda kalıcı hasar meydana geldi. - Çocuğum baskı altında daha fazla yiyecek tüketme eğiliminde Mean Paired Samples Test Paired Differences Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 3, , , , , , ,065 Tablo 10. Katılımcı Ebeveynlerin Gelir Durumları ile Spor Tercihine İlişkin Anova Testi H4: Katılımcının anne babasının geliri yaptığı spor dalına etki etmemektedir. Katılımcının anne babasının gelirine göre spor tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle anne babasının gelirinin spor tercihlerine etki ettiği görülmektedir. Futbol eğitimi alanların anne babası çoğunlukla düşük gelirliyken diğer spor türlerinde eğitim yükselmektedir. Tablo 11. Katılımcı Ebeveynlerin Gelir Durumları ile Spor Tercihine İlişkin Crosstabbs Testi 36

18 Tablo 12. Katılımcı Ebeveynlerin Eğitim Durumları ile Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Anova Testi ANOVA Çocuğumun sağlıklı beslendiğinden emin olmalıyım Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 2,145 4,536,536,007 Within Groups 2269, ,000 Total 2271, H5: Katılımcının anne babasının eğitimi beslenme alışkanlıklarına etki etmemektedir. Katılımcının anne babasının eğitimine göre beslenme alışkanlıklarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle anne babasının eğitiminin beslenme alışkanlıklarına etki ettiği görülmektedir. Eğitim seviyesi düştükçe beslenme alışkanlıkları kötüleşmekte, yükseldikçe beslenme alışkanlıkları yükselmektedir. Tablo 13. Ebeveynlerin Çalışma Durumu ile Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Anova Testi ANOVA Çocuğumun sağlıklı beslendiğinden emin olmalıyım Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups,645 2,322,322,007 Within Groups 2267, ,000 Total 2268, H6: Katılımcının anne babasının çalışma durumu beslenme alışkanlıklarına etki etmemektedir. Katılımcının anne babasının çalışma durumuna göre beslenme alışkanlıklarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle anne babasının çalışma durumunun beslenme alışkanlıklarına etki ettiği görülmektedir. Çalışan anne babanın çocuğu fastfood yemeye daha eğilimlidir. 37

19 Tablo 14. Çocukların Çalıştığı Tesisler ile Fiziksel Durumları Arasındaki İlişkiye Yönelik Anova Testi ANOVA 8- Sportif aktivite sonrasında ortaya çıkan fiziksel sorun ve ortopedik rahatsızlık ned Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups,691 2,346,125,009 Within Groups 9817, ,758 Total 9817, H7: Çocuğun sportif aktiviteyi yaptığı tesis çocuğun fiziksel durumuna etki etmemektedir. Çocuğun çalıştığı tesise göre fiziksel durumunun bozulup bozulmadığına bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle tesisin fiziksel durumu etkilediği görülmektedir. Okullarda spor yapan grubun bu sıkıntılardan daha çok etkilendiği görülmektedir. Tablo 15. Tv ve Görsel Araçlar ile Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Tek Örneklem Testi H8: Televizyon ve görsel araçlar çocuğun beslenme alışkanlıklarına etki eder. Televizyon ve görsel araçların çocuğun beslenme durumunu etkileyip etkilemediğine bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle etkilediği görülmektedir. Katılımcıların bu konuya ilişkin ölçeğin 6. maddesinde %66 4 oranında Tv ve görsel araçlardaki yiyecek-içecek içerikli reklamların çocuğun yeme-içme konusundaki psikolojik alışkanlılarını olumsuzlaştırdığını ifade etmektedir (Tablo 18). 38

20 Tablo 16. Sinir ve Gerginlik Durumu ile Çocuğun Beslenme Durumuna İlişkin Tek Örneklem Testi H9: Çocuk sinirli veya gergin olduğu dönemlerde daha fazla kafeinli gıda tüketmez. Sinir veya gerginliğin çocuğun beslenme durumunu etkileyip etkilemediğine bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle etkilediği görülmektedir. Katılımcıların bu konuya ilişkin ölçeğin 34. maddesinde %89 8 oranında ebeveynler çocuklarının sinirli oldukları dönemlerde daha çok kafeinli yiyecek ve içecek tükettiğini ifade ettikleri görülmektedir (Tablo 18). Tablo 17. Sağlıklı Olmayan Yiyecekler ile Çocuğun Psikolojik Durumuna İlişkin Tek Örneklem testi One-Sample Test Test Value = Beslenme alışkanlıklarının farklılaşması, sağlıklı olmayan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi durumunda çocuğumun uygun olmayan psikotik madde ile materyallerden faydalanacağına işaret etmektedir. 95% Confidence Interval of the Mean Difference t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper 119, ,000 3, ,9628 3,0619 H10: Sağlıklı olmayan yiyecekler çocuğun psikolojisini etkilemez. Sağlıklı olmayan yiyeceklerin çocuğun psikoloji durumunu etkileyip etkilemediğine bakıldığında, 39

21 hipotezin red olması sebebiyle etkilediği görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu bu konuya ilişkin ölçeğin 35. maddesinde %38 1 oranında ebeveynlerin çocuklarının beslenme alışkanlıklarının farklılaşması durumunda sağlıklı olmayan yiyecek ve içecek tüketimi ile ilişkili uygun olmayan psikotik madde ve materyallerden faydalanacağını ifade etmektedir (Tablo 18). Tablo 18. Ölçeklere ilişkin maddeler ve yüzde analizi Hiçbir Zaman Ender Olarak Bazen Çoğu Zaman Her Zaman 1.Müsabakalara girmeden de başarılı olmanın bir yolu olmasını isterim. 15% 9% 15% 18% 43% 2.Çevremdekiler (ailem, arkadaşlarım) müsabakaları başaracağım 12% 11% 24% 21% 33% konusunda bana güvenirler. 3.Müsabakalar sırasında, zihnimin müsabakayla ilgili olmayan konulara 14% 15% 30% 22% 18% kaydığını hissederim. 4.müsabakaların mutlaka resmi, ciddi ve gerginlik yaratan durumlar olması gerekmez. 14% 12% 25% 16% 32% 5.Önemli müsabakalardan önce veya sonra canım bir şey yemek istemez. 33% 10% 23% 18% 15% 6.Eğer müsabakalar olmasaydı, teknikleri daha iyi öğrenirdim. 24% 11% 12% 17% 36% 7.Başarı konusundaki endişelerim müsabakalara hazırlığımı ve 11% 14% 27% 22% 26% müsabaka başarımı etkiler. 8.Önemli müsabakalara gireceğim zaman uykularım kaçar. 23% 10% 22% 20% 25% 9.Başarısız olduğumda çevremdekilerin hakkımdaki düşünceleri beni 10% 10% 16% 17% 47% rahatsız eder. 10.Başarısız olursam insanlar benim yeteneğimden şüpheye düşecekler. 20% 15% 19% 18% 28% 11.müsabakalardan önce bir türlü gevşeyemem. 19% 13% 20% 22% 26% 12.Önemli müsabakalardan önce zihnim adeta durur. 17% 7% 19% 21% 36% 13.müsabakalardan önce daima huzursuz, gergin ve sıkıntılı olurum. 9% 10% 19% 31% 31% 14.müsabakaların insanın gelecekteki amaçlarına ulaşması konusunda 12% 16% 24% 17% 31% ölçü olmasına hayret ederim. 15.müsabakalar insanın gerçekten ne kadar bildiğini göstermez. 12% 15% 22% 18% 33% 16.Hocalarımdan düşük not aldığımda, hiç kimseye notumu söylemem. 32% 13% 25% 17% 13% 17.Önemli müsabakalara çalışırken olumsuz düşüncelerle peşin bir 20% 10% 20% 25% 25% yenilgi yaşarım. 18.Müsabaka sonuçlarını almadan önce kendimi çok endişeli ve 12% 7% 18% 29% 33% huzursuz hissederim. 19.İşe alınırken antreman ve test yapılmasını istemem. 18% 16% 21% 14% 31% 20.Müsabakalarda başarılı olamazsam zannettiğim kadar akıllı olmadığımı düşünürüm. 29% 8% 29% 19% 15% 40

22 21.Müsabakalarla ilgili endişelerim tam olarak hazırlanmamı engeller ve 14% 17% 24% 23% 22% bu durum beni daha çok endişelendirir. 22.Müsabaka sırasında bacağımı salladığımı, parmaklarımı sıraya 12% 10% 26% 18% 35% vurduğumu fark ederim. 23.Müsabakadan sonra gösterdiğim performanstan daha iyisini 9% 16% 26% 18% 30% yapabileceğimi düşünürüm. 24.Müsabakalar sırasında duygularım dikkatimin dağılmasına neden 11% 15% 26% 21% 26% olur. 25.Başarısız olursam, kendimle ilgili görüşlerim değişir. 21% 9% 29% 23% 19% 26.Müsabakalar sırasında bedenimin belirli yerlerindeki kaslar kasılır. 20% 13% 23% 24% 21% 27.Müsabakalar önce ne kendime tam olarak güvenebilirim ne de 16% 20% 18% 26% 20% zihinsel olarak gevşeyebilirim. 28.Başarısız olursam arkadaşlarımın gözünde değerimin düşeceğini 26% 19% 22% 19% 14% bilirim. 29.Önemli problemlerimden biri, bir müsabaka tam olarak hazırlanıp 13% 16% 26% 20% 25% hazırlanmadığımı bilememektir. 30.Gerçekten önemli müsabakalar girerken bedensel olarak panik 12% 10% 23% 24% 30% halinde olurum. 31.Antreman Testi değerlendirenlerin, bazı öğrencilerin müsabaka çok 11% 23% 24% 20% 23% heyecanlandıklarını bilmelerini ve bu testi değerlendirirken bu durumu hesaba katmalarını isterim. 32.Kendi notumu söylemeden önce arkadaşlarımın kaç aldığını bilmek 24% 10% 25% 18% 23% isterim. 33.Düşük not aldığım zaman tanıdığım bazı insanların benimle alay 29% 16% 25% 12% 18% edeceğini bilirim ve bu beni rahatsız eder. 34.Müsabakalar sırasında gerçekten bildiklerimi unutacak kadar 9% 9% 24% 20% 38% heyecanlanırım. 1.Kendimi spor yaparken yorgun ve bitkin hissediyorum. 17% 17% 30% 14% 22% 2.Antremanlarda sinirli, gergin ve huzursuz olduğumdan, konsantre 12% 19% 28% 20% 21% olmakta güçlük çekerim. 3.Antremanlarda önemli noktaları bulup çıkarmakta güçlük çekerim. 25% 19% 21% 15% 19% 4.Antremanlarda antrenörüm ve takım koçumun önerilerini dikkate 26% 15% 28% 17% 14% almıyorum. 5.Düzenli olarak aynı teknikleri tekrar yaparım. 21% 18% 37% 13% 10% 6.Antremanlar sırasında telefonla arayanlar, gelen, giden ve başka 16% 17% 26% 17% 24% sebepler çalışmaya ara vermemi gerektirir. 7.Bir üst antrenmana geçmeden önce başladığım görevimi bütünüyle 11% 21% 29% 22% 17% tamamlarım. 8.Antreman için ayırdığım süreyi oyun oynayarak, televizyon izleyerek, 23% 14% 31% 16% 17% telefon görüşmeleri yaparak, müzik dinleyerek veya arkadaşlarımla sohbet ederek geçiririm. 9.Antreman amacının tam olarak ne olduğunu bilmeden, çalışmaya 38% 18% 16% 15% 12% başlarım. 10.Antremanlarda öğrendiklerimi günlük yaşantımda kullanırım. 15% 12% 36% 18% 19% 41

23 11.Antreman tekniklerinin hepsini bir defter veya dosya içinde toplu 17% 16% 22% 17% 29% olarak saklarım. 12.Antrenör ve koçumun önerilerini dikkate alır kendimi onların 24% 17% 24% 20% 15% önerileri doğrultusunda şekillendiririm. 13.Bazı teknikler için o kadar zaman harcarım ki diğer konular için 19% 23% 19% 20% 18% zaman kalmaz. 14.Yeni öğrendiğim teknikleri uygun zamanda kullanırım. 28% 15% 27% 12% 18% 15.Zaman göre düzenlenmiş çalışma programım vardır. 32% 21% 23% 14% 10% 16.Antreman yaparken kolayca hayallere dalabilirim. 13% 17% 23% 17% 29% 17.Bir müsabaka ya da yarışma öncesinde mutlaka geçmişteki 20% 19% 22% 23% 15% bilgilerimi, antrenörlerimin önerilerini ve uygulamalarını gözden geçirip uygularım. 18.Antreman programına harfiyen uymak beni sıktığı için programımda 27% 17% 21% 19% 16% değişiklik yapmaktan kaçınmam. 19.Televizyon seyrederken veya odada başkaları konuşurken antrenman 35% 23% 21% 11% 11% yaparım. 20.Öğrendiğim genel kuralları ortaya koyan belirli örnekler düşünürüm. 22% 17% 31% 14% 16% 21.Bir antrenmanda öğrendiklerimi başka bir antrenman konusunu 23% 20% 23% 16% 18% anlamak için kullanırım. 22.Bir tekniği öğrendikten sonra gerekenden fazla tekrar yaparak, 26% 19% 27% 14% 14% unutmayacağım şekilde hafızama yerleştiririm. 23.Çalışmalarımı daima antrenörüm veya takım koçumun gözetiminde 34% 23% 19% 12% 13% yaparım. Bu durum beni daha özgüven sahibi olmama neden olur. 24.Teknik çalışırken kendime ait özel işaretler ve yöntemler kullanırım. 26% 14% 20% 14% 26% 25. Müsabaka ya da yarışma öncesinde mutlaka geçmiş bilgilerimi 25% 18% 23% 20% 13% gözden geçirip, hocalarımın nelere önem verdiğiyle ilgilenmek yerine müsabaka ya da yarışmada nasıl galip olurum bunu düşünürüm. Çünkü teknik ve bilgiler her yıl ve her an değişir. 26. Antrenman Çalışma sürelerim oldukça kısadır, bu nedenle dikkatimi 29% 18% 14% 16% 24% toplamakta güçlük çekerim. 27.Antreman çalışırken verdiğim molalardan sonra tekrar ayın moda 16% 16% 20% 20% 28% dönmekte zorluk çekerim. 28.Antreman öncesi hazırlığın zaman kaybı olduğunu düşünürüm. 28% 15% 21% 14% 22% 29.Anlatılan konu ve teknikler kitaplarda varsa konuyu anlatıldığı anda öğrenme gereği duymam. 25% 14% 22% 14% 24% 1- Çocuğuma psikolojik baskı yaptığımda yeme içme davranışları 51% 49% 0% 0% 0% değişiyor. 2- Çocuğum sinirli olduğunda ve kendisini psikolojik olarak baskı 10% 19% 26% 35% 8% altında hissettiğinde daha fazla yiyecek tüketiyor. 3- Çocuğumu cezalandırdığımda yeme içme alışkanlığında değişiklik 4% 26% 29% 39% 2% meydana geliyor. 4- Çocuğumun severek en fazla yediği yiyecekleri sakladığımda bana 12% 27% 23% 34% 3% karşı tutumunda sertlik ve saldırganlık durumu oluşuyor. 42

24 5- Çocuğum yanımda yokken bir şeyler yiyip içtiğimde çocuğum 31% 69% 0% 0% 0% kendisini sevmediğim hissine kapılıyor. 6- Televizyon ve görsel araçlarda sunulan yiyecek içecek 34% 66% 0% 0% 0% içerikli reklamlar çocuğumun yemek içmek konusundaki psikolojik alışkanlıklarını olumsuzlaştırıyor. 7- Çocuğumun çok sevdiği yiyecekleri daha sağlıklı yiyeceklerde 10% 9% 14% 12% 26% değiştirmek istediğimde bana karşı olan tutumunda olumsuzluklar oluşuyor. 8- Yemek ve içmek alışkanlığının temelinde psikolojik sorunlar 9% 22% 41% 19% 9% yattığını düşünüyorum. 9- Çocuğumun beslenme alışkanlığını değiştirdiğimde ya da daha 21% 79% 0% 0% 0% sağlıklı ürünler yedirmek istediğimde bana karşı saygısını yitirdiğini gözlemliyorum 10- Çocuğumun sağlıklı beslenmesini takip etmem kendisinde 4% 24% 27% 37% 5% güvensizlik durumu yaratıyor. 11- Çevre ve çevredeki insan ilişkileri nedeniyle yeme içme 9% 20% 33% 34% 4% konusundaki psikolojik yapısının olumsuz yönde etkilendiğini düşünüyorum. 12- Çocuğumun daha sağlıklı beslenmesi için mutlaka diyetisyen 18% 38% 6% 37% 1% beraberinde psikolojik yardım alması gerektiğine inanıyorum. 13- Şekerli olan yiyecek ürünlerinin psikolojik olarak bağımlılık 25% 14% 24% 18% 18% yarattığını düşünüyorum. 14- Bazı sağlıksız yiyecek ve içeceklerin üzerine sağlık açısından 12% 88% 0% 0% 0% olumsuzluk yaratacağına yönelik ibarelerin konulmasının psikolojik olarak kişide fayda yaratacağına inanıyorum. 15- Çocuğunuz yanınızda olmadığında, onun çok fazla yemesi ile ne 1% 9% 13% 41% 19% kadar ilgilenirsiniz? 16- Çocuğunuzun ideal ağırlığını koruyabilmesi için, beslenme 10% 74% 0% 0% 0% biçimiyle ne kadar ilgilisiniz? 17- Çocuğunuzun şişmanlaması ile ilgili ne kadar ilgilisiniz? 5% 15% 29% 46% 5% 18- Çocuğumun çok fazla şeker, şekerleme, dondurma, pasta vb. şeyleri 30% 69% 1% 0% 0% yemediğinden emin olmak zorundayım. 19- Çocuğumun aşırı yağlı yiyecekler yemediğinden emin olmak 36% 20% 42% 1% 1% zorundayım. 20- Çocuğumun çok sevdiği yiyecekleri yemediğinden emin olmak 30% 70% 0% 0% 0% zorundayım 21- Bazı yiyecekleri çocuğumun ulaşamayacağı yerlerden bilerek uzak 8% 92% 0% 0% 0% tutarım. 22- İyi bir davranış karşılığında şekerleri şeker, dondurma, pasta v.b. 12% 88% 0% 0% 0% çocuğuma ödül olarak sunarım. 23- İyi bir davranış karşılığında çocuğumun sevdiği yiyecekleri ödül 39% 61% 0% 0% 0% olarak teklif ederim. 24- Eğer çocuğumun beslenmesini düzenlemezsem veya ona yol göstermezsem, çocuğum çok fazla abur cubur yer. 45% 55% 0% 0% 0% 43

25 25- Eğer çocuğumun beslenmesini düzenlemezsem veya ona yol 22% 78% 0% 0% 0% göstermezsem, çocuğum en sevdiği yiyecekleri çok fazla yer. 26- Çocuğum her zaman tabağındaki yiyeceklerin hepsini yer. 51% 48% 1% 0% 0% 27- Çocuğumun yeterince yediğinden emin olmak için özellikle dikkatli 6% 47% 45% 1% 0% olmak zorundayım. 28- Çocuğumun aç olmadığını söylese de, yemek yemesi için ısrar 44% 56% 1% 0% 0% ederim. 29- Çocuğumun yiyeceklerini düzenlemezsem veya ona yol 37% 62% 1% 0% 0% göstermezsem, çocuğum gerekenden daha az yer. 30- Çocuğunuzun tükettiği şekerli yiyecekleri şeker, dondurma, pasta 8% 23% 30% 10% 18% v.b ne kadar takip edersiniz. 31- Çocuğunuzun tükettiği atıştırmalık yiyecekleri cipsler, doritos, 8% 35% 53% 3% 2% vb. ne kadar takip edersiniz. 32- Çocuğunuzun tükettiği aşırı yağlı yiyecekleri ne kadar takip 17% 82% 1% 0% 0% edersiniz. 33- Bazı kafeinli içecekler ve buna benzer yiyeceklerin çocuğumda 4% 23% 45% 27% 0% bağımlılık yaptığını görüyorum. 34- Çocuğumun çok sinirli olduğu dönemlerinde daha çok kafeinli 90% 10% 0% 0% 0% yiyecek ve içecek tükettiğine şahit oluyorum. 35- Beslenme alışkanlıklarının farklılaşması, sağlıklı olmayan yiyecek 32% 3% 12% 38% 15% ve içeceklerin tüketilmesi durumunda çocuğumun uygun olmayan psikotik madde ile materyallerden faydalanacağına işaret etmektedir. 1- Çocuğumun kullandığı sportif materyaller fiziki anlamda sorun 29% 29% 31% 7% 5% yaşamasına neden oluşturmaktadır. 2- Çocuğumun aşırı yağlı yiyecekler yediğinde kilo almakta ve fiziksel 19% 31% 31% 12% 7% anlamda sorun yaşamaktadır. 3- Çocuğumun yiyecek kültürü ile fiziksel gelişimi arasında olumsuz yönde paralellik söz konusu. 19% 28% 28% 17% 9% 4- Çocuğumun düztaban olması nedeniyle yaptığı sportif aktiviteler onun 17% 21% 31% 21% 10% fiziksel yönden olumsuzluk yaşamasına neden olmaktadır. 5- Yaptığı spor branşı nedeniyle yaşadığı fiziksel sorunlar çocuğumun 23% 30% 26% 15% 5% cerrahi müdahale yaşamasına neden oldu. 6- Bilinçsiz ve dikkatsizce uygulanan sportif programlar nedeniyle 11% 17% 28% 21% 24% çocuğumda gözle görülen fiziksel sorunlar meydana geldi. 7- Beslenme, sportif program, psikolojik etkenlerin çocuğun hem 10% 16% 22% 27% 25% zihinsel hem de bedensel gelişimi arasında bir paralellik gösterdiğine işaret eder. 8- Sportif aktivite sonrasında ortaya çıkan fiziksel sorun ve ortopedik 35% 5% 2% 34% 25% rahatsızlık nedeniyle çocuğumda kalıcı hasar meydana geldi. 9- Kemik gelişimi ve diğer fiziksel gelişimde çocuğumun kalsiyum 34% 10% 39% 16% 1% tüketimine verdiğim önem oldukça fazladır. 10- Çocuğum süt ve süt ürünleri tüketmediği için sık sık ortopedik ve 19% 34% 13% 9% 25% kemik rahatsızlıkları yaşamaktadır. 11- Yaptığı sportif aktivite nedeniyle çocuğumda menüsküs rahatsızlığı meydana geldi. 17% 17% 33% 10% 22% 44

İnternational Refereed Academic Journal Of Sports

İnternational Refereed Academic Journal Of Sports HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ İnternational Refereed Academic Journal Of Sports SSTBULUSLARARASI SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN SPOR TERCİHLERİ VE BUNU ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ Adı, soyadı... : Sınıfı... : Tarih :.../.../2015 YÖNERGE: Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse sağdaki boşluğa " doğru " anlamına gelen D harfinin altına

Detaylı

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE:

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE: SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE:Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse, cevap kağıdındaki doğru anlamına gelen ( D ) harfinin üstüne X işareti, her zaman veya genellikle geçerli

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

*Ferit Gül *Gizem Aksu *Elçin Aytemur *Hülya Ünlü *İstanbul Gedik Üniversitesi

*Ferit Gül *Gizem Aksu *Elçin Aytemur *Hülya Ünlü *İstanbul Gedik Üniversitesi *Ferit Gül *Gizem Aksu *Elçin Aytemur *Hülya Ünlü *İstanbul Gedik Üniversitesi hulya.unlu@gedik.edu.tr Giriş Yöntem Bulgu ve Yorumlar Sonuç ve Öneriler İnsan bedenini fizikî yönüyle geliştirdiği gibi oyunlar,

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Antalya 2017 Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Hazırlayan

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adınız: Soyadınız: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Adres: (Ev) (İş) Telefon:(Ev): (İş) (Cep) E-mail: Eğitim Durumunuz: Mesleğiniz: KİLO

Detaylı

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Nevzat Demirci 1,*, Pervin D. Toptaş 2, Erdal Demirci 3, Ali Demirci 1 1 School of Physical

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18 1 * BAĞIMSIZ T TESTİ (Independent Samples t test) ÖRNEK: Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılardan, çalıştıkları kurumun kendileri için bir prestij kaynağı olup olmadığını belirtmeleri istenmiş. 30

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ 1

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ 1 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ 1 TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Burcu YILMAZ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dr. Tuğba ÖZTÜRK Öğretim Görevlisi öğrencileri hayata hazırlamak İlgi, istidat(yetenek)

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR ALGISI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR ALGISI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR ALGISI Beden Eğitimi Ve Spor Bölüm Başkanlığı Üniversite öğrenimi, yıllar boyu devam edecek davranış biçimlerinin oluştuğu en önemli süreçtir. Bu süreçte elde edilecek

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Psikolog Seda BİLGEN IŞIK İÇİNDEKİLER: 1. TIRNAK YEME 2. ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR KULLANIMI 3. SINAV KAYGISI 4. KAYNAKÇA

Psikolog Seda BİLGEN IŞIK İÇİNDEKİLER: 1. TIRNAK YEME 2. ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR KULLANIMI 3. SINAV KAYGISI 4. KAYNAKÇA Psikolog Seda BİLGEN IŞIK İÇİNDEKİLER: 1. TIRNAK YEME 2. ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR KULLANIMI 3. SINAV KAYGISI 4. KAYNAKÇA 1. TIRNAK YEME Tırnak yeme, her yaşta ve her iki cinste de görülebilen, zaman içinde

Detaylı

Çocukluk Çağı Obezitesi

Çocukluk Çağı Obezitesi Çocukluk Çağı Obezitesi Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü hozcebe@hacettepe.edu.tr Çocuklarda Obezite Son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi Gelişmiş

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME PROBLEMLERİ

ÇOCUKLARDA BESLENME PROBLEMLERİ 2 ÇOCUKLARDA BESLENME PROBLEMLERİ Her besinden yaşına ve gelişimine uygun oranda alan çocuk, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlıklı ve dengeli olan çocuktur. Yeterli ve düzenli beslenmenin çocuk

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

ERKEK VE KADIN VOLEYBOL SPORCULARININ RİSK ALGILARININ BELİRLENMESİ. İsmail ÇELİK Fatih PALA Dr. Pınar GÜZEL

ERKEK VE KADIN VOLEYBOL SPORCULARININ RİSK ALGILARININ BELİRLENMESİ. İsmail ÇELİK Fatih PALA Dr. Pınar GÜZEL ERKEK VE KADIN VOLEYBOL SPORCULARININ RİSK ALGILARININ BELİRLENMESİ İsmail ÇELİK Fatih PALA Dr. Pınar GÜZEL GİRİŞ Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Manisa fatihpala1@gmail.com

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu BASKETBOL Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol özgüvenin ve yaşama sevincinin artması,

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 12 Haftanın Bazı Başlıkları Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi Akran Eğitimi Çalışmaları Başladı! İngilizce Münazaralarımız Devam Ediyor Atık Piller Teslim Edildi Salyangozlar Sosyal

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL GELİŞİM

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL GELİŞİM ÇOCUKLARDA FİZİKSEL GELİŞİM 1 2 Büyüme ve Gelişme Çocukluk ve ergenlik döneminde değişkenlik gösteren büyüme ve gelişme özellikleri, çocuk sporcuların fizyolojik standartlarının oluşturulmasında, performans

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. 1900 lerin başında ölümlerin büyük bir kısmı bakteri ve

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısı, sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan kaygıdır.

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısı, sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan kaygıdır. SINAV KAYGISI Kaygı; farklı, önemli ve zor bir durumla karşılaştığında bireyin yaşadığı duygudur. Bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren aşırı uyarılmışlık durumudur. Sınav Kaygısı,

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com STYLE & SUBSTANCE misyonumuz Sevgi dolu, güvenli bir aile ortamı her çocuğun hakkıdır. Parents, ebeveynlerin karşılaşabileceği her sorunu

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz.

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz. KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü girişim i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin

Detaylı

Sporun yararları. 10 Madde ile Sporun Çocuklara Faydaları. Alemdağ Emlak Konut Ortaokulu Sayı 1 Spor. Çocuklarda sporun yararları

Sporun yararları. 10 Madde ile Sporun Çocuklara Faydaları. Alemdağ Emlak Konut Ortaokulu Sayı 1 Spor. Çocuklarda sporun yararları Alemdağ Emlak Konut Ortaokulu Sayı 1 Spor Sporun yararları Çocuklarda sporun yararları 10 Madde ile Sporun Çocuklara Faydaları Tarih: kasım 2016 Kategori: spor Müge Göktepe -Mesut Güler Spor yapmak; hem

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız: ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU Çocuğun adı, soyadı: Çocuğun doğum tarihi:.../.../... Formun doldurulduğu tarih:.../.../.. DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM 1)Çocuğun doğum öncesi dönemi nasıl

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2015 ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 31.03.2014 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. BÖLÜM: ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1069 BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ Şengül KAZAN KIRÇIK * ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon Obezite Nedir? Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması

Detaylı

İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI. Rehberlik Servisi Selçuk ÖZTÜRK

İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI. Rehberlik Servisi Selçuk ÖZTÜRK İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Rehberlik Servisi Selçuk ÖZTÜRK HAYAT TARZI DEĞİŞTİ 3 EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ 4 AİLELERİNİZİN BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ 5 ZAMAN DA DEĞİŞTİ 6 7 DAHA YALNİZ 8 HAYVANLARI GÖRMEDEN,

Detaylı

Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur.

Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. MEF LİSESİ WEB SAYFASI KULÜPLER KISMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER BASKETBOL Rehber Öğretmen: İsmail DÜKKANCI Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA ANOVA (Varyans Analizi) birden çok t-testinin uygulanması gerektiği durumlarda hata varyansını azaltmak amacıyla öncelikle bir F istatistiği hesaplanır bu F

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI AKTİVİTE DÜZEYLERİ FARKLI İKİ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMACI: AHMET MİÇOOĞULLARI TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. AYŞE DİCLE TURHANOĞLU

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2014 - ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak (örneğin öğretmencilik oyununda) hem de kalem tutma ve yazı yazma becerisinin gelişimine katkıda

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı