İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com"

Transkript

1 Selahaddin Journal of Economics and Social Research Selahaddin Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özet İlahi dinlerin sonuncusu olan İslam dininden doğmuş ilahi bir hukuk sistemi olan İslam hukukunun diğer hukuk sistemleri ile çeşitli ilişkileri olmuştur. Bu hukuk sistemlerinin bir kısmı ilahi ve bir kısmı da beşeri hukuk sistemleridir. Bu çalışmada İslam hukukunun ilahi hukuk sistemlerinden Yahudi ve Hıristiyan hukuku ile; beşeri hukuk sistemlerinden de Cahiliye hukuku, İran Hukuku ve Roma hukuku ile ilişkileri ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Yahudi Hukuku, Hıristiyan Hukuku, İslam Hukuku, İran Hukuku, Arabistan Hukuku, Roma Hukuku. Abstract Islamic Law and Its Relation with other Legal Systems Islamic Law, a divine justice system originated from the Religion of Islam which is the last divine religion, interrelates with other legal systems multifariously. Some of those legal systems are divine laws and the others are humanitarian laws. In this article, the relation between Islam and the other divine laws such as Judaism and Christianity law systems and Islam and humanitarian laws such as the Ignorance Era Law, Iranian Law and Roman Law were studied. Key Words: Jewish Law, Christian Law, Islamic Law, Iran Law, Arabia Law, Roman Law. GİRİŞ İslam hukuku ilahi dinlerin sonuncusu olan İslam dininden doğmuş ilahi bir hukuktur. Daha önce çok sayıda nebi ve resul gönderilmiş, bunlar esas itibari ile aynı mesajı kendi topluluklarına bildirmişlerdir. Her peygamberin getirmiş olduğu din, özü itibari ile İslamiyetin aynısı olup zamana ve zemine göre bazı farklılıklar taşımaktaydı. İnsanlık tarihi boyunca binlerce peygamber gönderilmiş, bunlar içerisinde ayrı bir şeriat getirenlere resul denilmiştir. Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam bu resullerdendir. Ayrı bir şeriat getirmeyen nebiler ise kendisinden önceki resullerin şeriatlarını devam ettirmişlerdir. Ayrı bir şeriat getiren her resul, kendisinden önceki resulün şeriatını yürürlükten kaldırmış ve kendi şeriatlarını uygulamışlardır. Son ilahi din olan İslamiyet daha önceki dinleri ve onların şeriatları yürürlükten kaldırmıştır. Bunun dışında İslam hukuku kadim İran hukuku, kadim Mısır hukuku gibi beşeri hukukları da yürürlükten kaldırmıştır. Bu açıdan İslam hukukunun beşeri hukuklarla da ilişkisi bulunmaktadır. 1. YAHUDİ HUKUKU 1.1. Kısa Yahudi Tarihi İsrailoğulları M.Ö. 1600'lü yıllarda Hz. Yusuf aleyhisselam döneminde Mısır'a yerleşmişlerdi. Mısır'da iki asır kadar yaşayan İsrailoğulları, Hz. Musa döneminde buradan ayrılarak Sina çöllerine gelmişlerdir. Burada göçebe bir hayat sürdükten sonra M.Ö tarihlerinde uzun mücadelelerden sonra Filistin'e yerleşmişlerdi. Bu dönemde İsrailoğulları başlarında bulunan Talut'un komutanlığında, Calut'un güçlü ordusunu yenmişlerdir. Talut'tan sonra İsrailoğullarının başına Davud aleyhisselam geçmiş ve onun döneminde Kudüs ve çevresinde çok güçlü bir devlet kurmuşlardır. Davud aleyhisselamdan sonra Yahudilerin başına Süleyman aleyhisselam geçmiş ve onun zamanında devletlerinin gücü artmaya devam etmiştir. Süleyman aleyhisselamdan sonra devlet zayıflamış ve Yahuda ve İsrail Krallıkları olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra M.Ö. 587 yılında Asur hükümarı Buhtünnasr, Yahudileri Kudüs'ten Babil'e sürmüştür. 1

2 1.2. Yahudi Hukukunun Yapısı Yahudi hukukunun asıl kaynağı Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Tevrat, Yahudilerin Babil sürgünleri esnasında kaybolmuş, daha sonra din adamları tarafından tekrar yazılmıştır. Şimdiki Tevrat Tekvin, Çıkış, Laveliler, Sayılar ve Tesniye olmak üzere beş kitaptır. Yahudi hukukunun diğer kaynağı Mişna'dır. Mişna Hz. Musa'nın Tur Dağı'nda Allah'tan işittiklerinin nesilden nesile aktarılarak sonunda Yahuda isimli bir haham tarafından M.S. 2. asırda kitap haline getirilmesi ile oluşturulmuştur. Mişna'ya M.S. 3. yüzyılda Kudüs'te ve 6. yüzyılda Babil'de Gamara denilen şerhler yazılmıştır. Bu Gamara'lara Kudüs Talmud'u ve Babil Talmud'u adı verilmiştir (Mahmut Esat, 2006). İbranilerin pozitif hukuku ile ilgili belgelerin üçüncüsü de hukukçuların içtihadlarıyla, açıklama ve yorumlamalarıyla oluşan hukuk kurallarından ibaret bulunan Talmud'dur. Biri dördüncü asırda tamamlanan Kudüs ve diğeri beşinci asırda başlanıp altıncı asırda tamamlanan Babil olmak üzere iki Talmud bulunmaktadır (Mahmut Esat, 2006). Yahudilerde dini kurallar uygulandığı için hahamlar yargıçlık yapmakta, mabetler de mahkeme olarak kullanılmaktaydı. Din adamlarının yanında ihtilafları çözmek üzere her şehrin kapısında yer tutan ihtiyarlar heyeti de bulunmaktaydı. Basit suçlar ihtiyarlar heyeti tarafından, önemli suçlar ise hahamlar tarafından karara bağlanırdı. Suçun ispatlanmasında şahitlik delili öncelikli olarak kullanılmaktaydı. On Emir in dokuzuncusu şahitliğin tam bir dürüstlük içinde yapılması ile ilgiliydi. Suçun ispatlanması için iki veya üç şahit gerekirdi. Tek bir kişinin şahitliği ile karar verilemezdi. Yalan yere şahitlik halinde itham edilen suçun cezası ne ise yalancı şahite de aynı ceza verilirdi. Şahitlik delilinin yanında yemin delili de kullanılmaktaydı. Şahit ya da başka bir delilin bulunmadığı durumlarda kişi yemin ederek beraat edebilirdi (Mahmut Esat, 2006). Yahudi hukuku hakimlere saygı gösterilmesini, davalara adil bir şekilde bakılmasını, yabancı ve yetimlerin haklarının korunmasını, şahıslara sosyal durumlarına göre farklı muamele edilmemesini, rüşvet alınmamasını emretmektedir (Okandan, 1951). Yahudi hukuku ile İslam hukuku arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Kadınların başlarını örtmeleri, kısas cezası, faiz yasağı, domuz etinin yasak olması, yakın akraba ile evlenme yasağı, faili meçhul adam öldürmelerde katili bulmak için kullanılan kasame uygulaması bu benzerliklerdendir. İki hukuk sisteminin benzerliği kaynaklarının aynı olması sebebiyledir (Yaman, 2013). 2. HRISTIYAN HUKUKU Hristiyanlığın kutsal kitabı Hz. İsa'ya indirilen İncil'dir. Asıl İncil İbranice olup o dönemde yaşanan kargaşada ortadan kaybolmuştur. Havarilerin Hz. İsa'dan işittiklerini yazdıkları İnciller ise İznik Konsulü'nde yok edilmiş ve geriye sadece dört tanesi kalmıştır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna ismi verilen bu dört İncil de İbranice değildir. Bu dört İncil'e Yeni Ahid denilmiş ve Eski Ahid denilen Tevrat ile bir araya getirilerek Kitab-ı Mukaddes'i teşkil etmiştir. Justinianus döneminde Roma hukuku, Hritiyanlık değerleri bir araya getirilerek bir hukuk sistemi kurulmuştur. Daha sonra kilise gelenek ve emirnamelerinin bir araya getirilmesi ile kanonik hukuk oluşturulmuştur. İşte Hristiyan hukuku denildiğinde Justinianus'un Roma hukuku ile kanonik hukuk anlaşılmaktadır (Ekinci, 2006). Hristiyanlık ve İslamiyet aynı kaynaktan doğmuş ilahi din oldukları için aralarında benzerlikler vardır. Bu benzerlikleri İslamiyet'in Hristiyanlıktan etkilendiği şeklinde yorumlamak doğru değildir. İslam hukuku her yönüyle orjinal, farklı ve çok gelişmiş bir hukuktur. İslam hukuku kendisinden önceki bütün şeriatları yürürlükten kaldırdığı için Hristiyan hukuku da yürürlükten kaldırılmıştır. Sadece ayet ve hadislerde yer alan ve açıkça kaldırılmayan önceki şeriatlara ait hükümler Müslümanlar için yürürlüktedir. Bunun dışında İslam ülkesinde yaşayan Hristiyan ve Yahudiler gibi gayrimüslimlere evlenme, boşanma, miras, vasiyet gibi konularda kendi din adamlarına başvurma hakkı ile içki içme, domuz eti yeme gibi kendi dinlerinde serbest olan şeyleri yapma hakkı 2

3 tanınmıştır. Diğer konularda Hristiyan ve Yahudilere de İslam hukuku kuralları uygulanmıştır. 3. İRAN HUKUKU 3.1. Kısa İran Tarihi Dicle ve Fırat nehirleriyle İndus Irmağı arasında uzanan İran'da sırasıyla Elamlılar ve Asurlular hakimiyet kurmuştu. Bunlardan sonra M.Ö. 8. yüzyılın başlarında Med Devleti ve M.Ö. 549 yılında Farslar tarafından Akamniş veya Akamenid Devleti kurulmuştu. Son Akamenid hükümdarı III. Darius, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile yaptığı savaşta yenilince Akamenid Devleti yıkılmıştı. Bu tarihten itibaren yedi asır İran topraklarında siyasi birliği sağlayan bir devlet olmadı. Nihayet M.S. 226 senesinde kurulan Sasani Devleti ile İran'da siyasi birlik tekrar sağlanmış oldu. Sasani Devleti M.S. 635 senesine kadar devam ettikten sonra Hazreti Ömer in halifeliği zamanında Müslümanlar tarafından ortadan kaldırıldı (Okandan, 1951). M.S. 820 yılına kadar halifelerin atadığı valilerce yönetilen İranda daha sonraki dönemlerde Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler gibi devletler kuruldu. Bu dönemlerde İran da Gazali, Nizam-ı Mülk gibi çok sayıda alim ve idareciler yetişmiştir (Arsal, 1947) Eski İran Hukukunun Özellikleri Akamenid Devleti'nde hükümdarın geniş yetkilerinden yasama ve yargı ile ilgili olanlar çok dikkat çekicidir. Kanunlar doğrudan doğruya hükümdar tarafından yapılmaktaydı. Hükümdar gerekirse bizzat yargı faaliyetinde bulunabilirdi. Hükümdarın bu geniş yetkilerine karşılık halk siyasi ve sosyal haklara sahip değildi. Bundan başka hükümdarlar mahkemelerin görevlerini adil bir şekilde yapmalarına önem verirlerdi. Hükümdar önemli bazı işlerde müşavirleriyle istişarede bulunmak için onları toplantıya çağırırdı. Fakat bu müzakerelerde de son söz yine hükümdarındı (Okandan, 1951). Akemenidler döneminde Yahudiler Babil de sürgün olarak yaşamaktaydı. Babilliler Filistin i işgal ettikten sonra Yahudiler i Babil e sürgün etmişlerdi. Akemenid hükümdarı Kurus, Babil de sürgün yaşayan Yahudiler in Filistin e geri dönmelerine izin verdi. Bununla da kalmayarak Yahudiler in mabedlerini yeniden inşa etmelerine müsaade etti. Akamenidler diğer milletlere de dini konularda aynı özgürlükleri tanımışlardı (Arsal, 1947). Sasani Devletinde hakim siyasi sistem mutlak ve teokratik monarşi idi. Maddi ve manevi bütün yetkiler hükümdarın şahsında toplanmıştı. Kanun yapma yetkisi yalnız hükümdardaydı. Herkes ve her şey mutlak surette hükümdara tabi bulunmaktaydı (Arsal, 1947). Yalnız hükümdar geniş yetkilere sahip olmasına rağmen mutlak güç sahibi değildi. İktidardan uzaklaştırılan ve hatta öldürülen bir çok hükümdar vardı. Hatta başlangıçta irsi bir özellik arzeden monarşik sistemin daha sonraları seçime dayanan bir özelliğe büründüğü görülmektedir. Yalnız hükümdar sadece Sasani hanedanı mensuplarından olabilir ve seçime devletin ileri gelen şahısları iştirak edebilirdi (okandan, 1951). Sasaniler dönemide İran da gelişmiş bir vergi ve maliye teşkilatı kurulmuştu. Devletin temel vergi geliri arazi vergisi idi. Arazi vergisine kharag ismi verilmekteydi. İslam devletlerinde araziden alınan haraç vergisi, Sasaniler in khrag vergisinden gelmektedir. Sasaniler şahıslardan alınan vergiye gezit adını vermişlerdi. İslam devletlerinde gayrimüslim vatandaşlardan alınan cizye vergisi de aynı kökten gelmektedir. İslam devletlerinin vergi ve idare teşkilatında Sasanilerin etkisi olmuştur (Arsal, 1947). Sasanilerde her ayın ilk haftası halkın şikâyetlerine ayrılmıştı. Her ayın ilk haftasında halktan herhangi bir kimse hükümdarın huzuruna çıkarak şikâyetini doğrudan doğruya anlatma hakkına sahipti (İnalcık, 2007). Şikâyet edilen kimse devlet memuru veya halktan birisi olabilirdi. Bir toplumda servet dağılımında büyük uçurumlar olduğu zaman, orada komünizm fikri ortaya çıkar. Eski İran da da servet kaynağı olan araziler din adamları ve soyluların elinde toplanmıştı. Köylüler, din adamları ve soyluların topraklarında karın tokluğuna çalışmaktaydı. Köylülerin perişanlığı son haddine varmıştı. Milattan sonra altıncı asırda İran da Mazdek isminde bir yalancı peygamber ortaya çıkmıştı. Mazdek çok kısa bir sürede mazlum köylüleri ve işçileri etrafında toplamayı başardı. Hükümdar 3

4 Kobad, tahtını kaybetmemek için Mazdek i tahtına ortak yaptı ve devleti onunla birlikte yönetmeye başladı. Kobad ın tahtının yanına Mazdek için de bir taht yapıldı (Arsal, 1947). Mazdek in öğretisinde özel mülkiyet kaldırılıyor, bütün mallar ortak kabul ediliyordu. Bunun dışında evlilikler ilga ediliyordu. Ayrıcalıklı sınıflar ortadan kaldırılıyor ve hayvan eti yemek yasaklanıyordu. Mazdekizm İran da birkaç yıl devam etti. Zenginlerin serveti birkaç yılda yağmalandı ve tüketildi. Artık yağmalanacak servet kalmadığı gibi ülkede kıtlık da başlamıştı. İnsanlar servet yağmacılığı ile uğraşmış, kimse üretime, tarıma ve hayvancılığa zaman ayırmamıştı. Önceleri sadece köylüler ve işçiler fakir iken Mazdek döneminde bütün halk fakirleşmişti. İnsanlar satın alacak mal ve yiyecek bulamıyordu. Bu büyük ekonomik buhran Mazdek komünizminin sonu oldu (Arsal, 1947). İran da, vatandaşlar sosyal ve hukuki durumları itibariyle çeşitli sınıflara ayrılmaktaydı. Mesela, Med veya Akamenid Devletinde vatandaşlar rahipler, aristokratlar ve halk olmak üzere üç zümreye ayrılmıştı. Bunlardan aristokratların başında Akamenid Devletini kuran ve büyük malikhanelere sahip bulunan yedi büyük hanedan mensupları yer almaktaydı. Bunlar devlete vergi vermezler, buna karşılık savaş zamanlarında hükümdara askeri kuvvet temin ederlerdi. Sanatkarlar, çiftçiler, tüccarlar ve işçiler halk sınıfına dahildi (Günaltay, 1948). Med Devletinde olduğu gibi Sasani Devletinde de halk rahipler, askerler, memurlar, köylüler ve sanat sahipleri olmak üzere beş sınıfa ayrılmaktaydı. Bunlardan rahiplerin ve onların başında bulunan ruhani şefin devlet kadrosu içinde önemli bir yeri vardı. Rahipler dini görevlerinin yanında devlet işlerine de karışabilirler ve yargılama yapabilirlerdi. Yargılama faaliyetinde bulunma imkanı yalnız rahiplere tanınmıştı. Rahipler yargıya ilişkin işleri kendi aralarından seçtikleri hakemle yapmaktaydı (Arsal, 1947). İkinci zümreye dahil aristokrat grubuna mensup olanlar toprak sahibi olabilmek, mahkemelerde yargılanmamak gibi bazı sınırlı imtiyazlara sahipti. Bu sınıflardan sosyal ve hukuki durumları en kötü olanlar köylülerdi. Köylüler rahipler ve aristokratlara ait topraklar üzerinde çalışan köle durumundaydı. Bunlar hiç bir hak ve hürriyete sahip değildi (Okandan, 1951). 4. ARABİSTAN HUKUKU Arabistan'da yaşayan Araplar, köken olarak kahtaniler ve adnaniler olarak iki gruba ayrılıyordu. Kahtaniler Arabistan'ın güney tarafları olan Yemen bölgesinde yaşayan asıl Arap kabilelerini oluşturuyordu. Adnaniler ise Hz. İsmail soyundan gelen Araplardı ve Hicaz bölgesinde yaşıyorlardı. İslamiyet öncesi dönem Arabistan hukuku, esas itibari ile örf adetlere dayanmaktaydı. İnsanlar bu örf adet kurallarına uyarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Bununla birlikte Arabistan'ın her bölgesinde farklı hukuk sistemleri uygulanıyordu. Söz gelimi Yemen bölgesinde hükümdarların emirleri kanun kabul edilirken, kuzey doğu Arabistan'da Zerdüşt Sasani hukuku, kuzey ve kuzey batıda ise Roma hukuku ve kilise hukuku etkisi görülüyordu. Hicaz bölgesinde yaşayan Yahudiler ise Tevrat ve Talmut hükümlerini uyguluyorlardı (Barış, 2012). İslamiyet öncesi Arabistan'ında merkezi bir yönetim sistemi olmayıp daha ziyade kabile ve aile birliğine dayalı bir yapı vardı. Merkezi bir yönetim olmadığı için genel mahkemeler de bulunmuyordu. Anlaşmazlıklar kabile reisleri, aile büyükleri ve özellikle hakemler tarafından çözülüyordu. Hakemler toplumun önde gelen, tanınmış, saygıdeğer kişilerinden oluşuyordu. Özellikle kabile reisleri, kahinler ve arraf denilen falcı ve müneccimler hakem olarak seçiliyordu. Hakemler erkeklerden ya da kadınlardan olabiliyordu (Barış, 2012). Arabistan'da İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi adı verilmektedir. Bilgisizlik anlamına gelen cahiliye kelimesi, o dönemde yaşanan zulmün, ilkelliğin, insanlık dışı hayatın ifade olarak kullanılmıştır. Cahiliye dönemi genel itibarı ile bu şekilde haksızlıkların ve ilkelliğin zirvede olduğu bir dönem olmakla birlikte, Arapların örf adetlerinden kaynaklanan bazı faydalı uygulamalara da rastlanıyordu (Köse, 2013). İslamiyetin kabul edilmesi ile birlikte cahiliye dönemine ait kurum ve kuralların bir kısmı tamamen 4

5 kaldırıldı. Bir kısım uygulamalar ise aynen veya kısmen devam ettirildi: 1.Aynen Devam Ettirilen Kurumlar: Dinle doğrudan ilgisi olmayan ve İslamiyete aykırılık teşkil etmeyen bazı uygulamalar aynen devam ettirildi. Mesela ticari hayatla ilgili olan panayırlar, misafirperverlik, Kabe hizmetleri, hılfü'l-fudul gibi uygulamalar İslamiyet döneminde de devam ettirilmiştir. 2.Kısmen Devam Ettirilen Kurumlar: Hac, mehir, talak, zıhar, ila', kısas, selem, vasiyet gibi bazı faydalı uygulamalar ise ıslah edilerek devam ettirilmiştir. 3.Tamamen Kaldırılan Kurumlar: İslamiyete tam olarak aykırı olan kan davası, kız çocuklarının öldürülmesi, faiz, evlatlık müessesesi, üvey anne ile evlilik, iki kız kardeşi bir nikah altında toplama gibi uygulamalar ilga edilmiştir. 5. ROMA HUKUKU 5.1. Kısa Roma Tarihi Roma hukuku M.Ö. 754 ile M.S yılları arasında yaşamış olan Roma İmparatorluğu'nun hukukudur. Roma hukuku, Yunan felsefesi ve Hristiyanlık ile birlikte Batı medeniyeti'nin üç temel taşını oluşturmaktadır. Roma İmparatorluğu krallık, cumhuriyet, ilk imparatorluk ve son imparatorluk olmak üzere dört döneme ayrılır. Krallık döneminde (M.Ö ) çoğunluğu Roma Devleti'nin kurucusu Etrüsklerden olmak üzere yedi kral başa geçmiştir. Krallık döneminde kral yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tamamına sahiptir. Kral aynı zamanda dini liderdir, sorumsuzdur ve ölünceye kadar başta kalır. Krallık döneminde Roma vatandaşı olanlara Ius civile denilen vatandaşlar hukuku uygulanırken, Roma vatandaşı olmayanlar bu hukukun tanıdığı haklardan mahrumdur. Bu dönemin hukuku Roma örf-adetlerinden ve din kurallarından oluşmaktadır. Hukuku uygulayan rahip hukukçulardır. Cumhuriyet döneminde (M.Ö ) kralların yerini consul adı verilen iki yönetici almıştır. Olağanüstü durumlarda consüllerden birisi altı aylığına sınırsız yetkiye sahip diktatör olarak görevlendirilir. Cumhuriyet döneminde uygulanan katı hukuk kuralları, praetor denilen hukukçu yöneticiler tarafından daha adaletli hale getirilmiştir. Roma hukukunu uygulanamaz olmaktan çıkarıp uygulanabilir hale getiren praetorlar olmuştur. Bu dönemde meşhur 12 levha kanunu hazırlanarak kanunlar yazılı hale getirilmiştir. Böylece insanlar kendilerine uygulanacak hukuku öğrenme imkanına sahip olmuşlardır. İlk imparatorluk döneminde (M.Ö M.S. 284) princeps denilen ve ömür boyu iktidarda kalan çok önemli yetkilere sahip olan yöneticiler başta bulunmuştur. Princepsler tıpkı krallar gibi yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardır. Bu dönemde senato ve halk meclislerinin gücü oldukça zayıflamıştır. İlk imparatorluk dönemi Roma tarihinde uzun barış dönemi olarak bilinir. Bu dönemde Roma hukuku da klasik dönem hukuku olarak gelişmesini sürdürmüştür. Son imparatorluk döneminde (M.S ) imparator tek güç olarak devleti yönetmiş, halk meclisleri kaybolmuş, senato sembolik hale gelmiştir. Bu dönemde imparator Caracalla tarafından Roma Devleti içinde yaşayan herkese vatandaşlık hakkı verilmiş, Helen kültürü Roma hukukunu etkisi altına almış ve hukukta bozulma hızlanmıştır. Iustinianus tarafından Roma hukukunu derleyen Corpus Iuris Civilis bu dönemde hazırlanmıştır. Bu dönemde Roma hukuku Hıristiyanlıktan da etkilenmiştir. 13. yüzyıldan itibaren Roma hukuku başta İtalya olmak üzere, Fransa, İspanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde müşterek hukuk olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre söz konusu ülkelerde bir hukuki uyuşmazlıkta önce milli hukuka başvurulmakta, çözüm bulunamazsa Roma hukukuna müracaat edilmekteydi. Böylece Roma hukuku Avrupa'da yayılmış oldu. 19. yüzyılda yapılan kanunlaştırma faaliyetlerinde de Roma hukuku etkili oldu (Akıncı, 2011). 5

6 5.2. İslam Hukukunun Roma Hukukundan Alındığı İddiası Sheldon Amos, Ignaz Goldziher, Von Kremer gibi bazı müsteşrikler İslam hukukunun Roma hukukundan alındığını iddia etmedirler. Onlara göre geçmişinde büyük bir medeniyet olmadan İslam hukuku gibi gelişmiş bir hukuk sisteminin kurulması mümkün değildir. İslam hukuku Arap dünyasının siyasi şartlarına uyarlanmış Doğu Roma İmparatorluğu'nun hukukundan başka bir şey değildir. Buna karşılık Muhammed Hamidullah, Muhammed Ebu Zehra, Subhi Mahmesani, Abdurrezzak Senhuri, Ömer Nasuhi Bilmen, Joseph Schacth, Shelomo Dow Goitein, Fitzgerald, G.H. Bousquet, Nallino gibi hukukçular İslam hukukunun orjinal bir hukuk sistemi olduğunu, hiç bir hukuk sisteminden doğmadığını söylemektedirler (Köse, 2013). İslam hukukunun Roma hukukundan alındığını iddia edenler ile İslam hukukunun orjinal bir hukuk sistemi olduğunu kabul edenlerin görüşlerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz: 1.Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın Roma İmparatorluğu topraklarına yaptığı seyahatler sırasında Roma hukukunu öğrendiği iddia edilmektedir. Halbuki Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Romalıların dilini bilmediği gibi o dönemde Romalıların egemenliğinde olan Suriye'ye uzun süreli bir seyahat da yapmamıştır. Suriye topraklarına yaptığı ilk seyahati sekiz yaşında bir çocukken, ikinci seyahati ise yirmi dört yaşında gerçekleşmiş ve her iki seyahatinde de Şam'a ulaşmadan Busra'dan geri dönmüştür. 2.İkinci iddiaya göre Müslümanlar Şam, Beyrut, Anadolu, İskenderiye gibi yerlerde Roma hukukunu öğrenip İslam hukukunu ona göre kurmuşlardır. Ancak söz konusu şehirlerde Müslümanların Roma hukukunu öğrendiklerine ilişkin hiç bir bilgiye sahip değiliz. Bu şehirlerde Roma hukukunun uygulanmasına Müslümanlar tarafından fethedilmeden çok önce son verilmişti. Dolayısıyla Müslümanların buralarda Roma hukukunu öğrenmeleri mümkün değildi. Diğer taraftan İslam hukukçularının eserlerinde Roma hukukundan alınan bir bölüme rastlamıyoruz. Roma hukukundan Arapça'ya tercüme edilmiş bir hukuk kitabı bulunmuyor. Buna karşılık Müslümanlar tıp, felsefe gibi bilim dallarında Yunanca'dan tercümeler yapmışlardır (Ekinci, 2006). İslam hukukunun belli başlı mezheplerinin hiç birisi tarihte Roma hukukunun egemenliğinde bulunan topraklarda ortaya çıkmamıştır. Hanefi mezhebi Kufe'de, Maliki mezhebi Medine'de, Şafii ve Hanbeli mezhepleri Bağdat'ta doğup gelişmiştir. Benzer şekilde Zeydiye ve İmamiye gibi Şii mezhepleri de Kufe'de ortaya çıkmıştır. İmam Şafii hayatının son senelerinde Mısır'a gitmişse de o tarihe kadar zaten mezhebini kurmuş bulunuyordu. 3.Diğer bir iddiaya göre Roma hukuku İslamiyetten önce cahiliye dönemi Araplarına ve Yahudilerin Talmud hukukuna etki etmiş, buralardan da İslam hukukunu etkilemiştir. Bu iddia da gerçekleri yansıtmamaktadır. İlk olarak cahiliye Araplarının okuma yazma bilenleri çok azdı ve aralarındaki anlaşmazlıkları örf adet kurallarına göre karara bağlıyorlardı. Dolayısıyla onların Roma hukukunu uygulamaları söz konusu değildi. Roma hukukunun Yahudi Talmud hukukunu etkilediği iddiası da doğruları yansıtmamaktadır. Çünkü tam tersine Talmud hukuku Roma hukukunu etkilemiştir (Ekinci, 2006). 4.Başka bir iddiaya göre iki hukuk sistemi arasındaki benzerlikler İslam hukukunun Roma hukukundan etkilendiğini göstermektedir. Bu iddia da doğru değildir. Çünkü iki hukuk sistemi arasında benzerlik yok denecek kadar azdır İslam Hukuku ve Roma Hukukunun Farklılıkları İlk olarak Roma hukuku ile İslam hukukunun kaynakları farklıdır. İslam hukukunun asıl kaynakları Kur'an ve sünnet iken Roma hukukunun kaynakları örf-adetler ile hukukçu ve yöneticilerin koymuş oldukları kurallardır. Roma hukuku ile İslam hukukunun sistematiği de farklıdır. İslam hukuku ibadat, muamelat ve ukubat bölümlerine ayrılırken, Roma hukuku kişiler, eşya ve yargılama bölümlerine ayrılmaktadır. İslam hukukunun birinci bölümünün ibadetler olması, hukuk kurallarının temelinde dinin yer aldığını, 6

7 maneviyatsız insanların bulunduğu toplumlarda hukukun uygulanamayacağını göstermektedir. Buna karşılık Roma hukukunda din ve maneviyatın etkisi son derece sınırlı olmuştur (Hamidullah, 2005). İslam ceza hukuku da Roma ceza hukukundan çok farklıdır. İslam hukukunda suçlar had, kısas ve ta'zir kısımlarından oluşur. Had ve kısas suçları esas itibariyle aynı grupta olup cezası Kur'an ve sünnetle belirlenmiş dokuz temel suçtan ibarettir. Bu dokuz temel suç zina, zina iftirası, içki içme, hırsızlık, yol kesme, isyan, irtidat, adam öldürme ve yaralamadır. Bu suçlardan zina, zina iftirası ve içki içme Roma hukukunda suç kabul edilmemektedir. Adam öldürme, yaralama ve hırsızlık ise hemen bütün toplumlarda suç sayılmaktadır (Hamidullah, 2005). İrtidat yani dinden dönme suçunun cezası Roma hukukunda da ölümdür, ancak bu suç İslam hukukunda sünnet ve icma ile sabit olmuştur. Medeni hukuk alanında da iki hukuk sistemi arasında benzerlik yoktur. Sözgelimi evlenme ve boşanma kurumları İslam ve Roma hukukunda çok farklıdır. İslam hukukunda evlilik, erkek ve kadın arasında yapılan bir sözleşmeyle kurulur. Roma hukukunda evlilik kabul edilen haller, İslam hukukunda zina sayılır. Aynı şekilde iki hukuk sisteminde boşanma kurumları da farklıdır (Hamidullah, 2005). İki hukuk arasında yöntem açısından da farklılık vardır. İslam hukukunun yöntembilimi fıkıh usulü olup tamamen İslam alimlerinin gayretleri ile geliştirdikleri bir ilimdir. Roma hukukunda yöntem, İslam hukukundaki fıkıh usulü gibi gelişmiş değildir. Yine Roma hukuku son derece şekilci, formaliteci bir yargılama usulüne sahipken, İslam hukukunda çok sade ve sözlü bir yargılama vardır. Davacı herhangi bir şekle, formaliteye, avukata ihtiyaç duymadan mahkemede hakkını arayabilir. İki hukuk arasında hukuk kurumları ve kaideler açısından da fark vardır. Roma hukukunda aşiret gibi büyük bir aile yapısı üzerinde babanın neredeyse sınırsız hakimiyeti, kocanın karısı üzerinde hakimiyeti ve evlatlık kurumu vardır. İslam hukukunda ise bunlar yoktur. Ayrıca İslam hukukunda yer alan vakıf, şuf'a, hisbe, ta'zir, süt kardeşliği, borcun nakli, alacağın temliki, hakkın kötüye kullanılması, beklenmeyen hal kurumları Roma hukukunda bulunmamaktadır. Roma hukukundan çok fazla etkilenen Batı hukuk sistemleri bu kurumları Roma hukukundan değil başka yerlerden almışlardır (Köse, 2013). Roma hukukunda kadın daimi vesayet altındadır, vasisinin izni olmadan malında tasarrufta bulunamaz. İslam hukukunda ise kadın hukuki işlem ehliyetine tam olarak sahiptir. Yine Roma hukukunda mehir kadın tarafından kocasına veya bir yakınına verilir. İslam hukukunda ise mehir koca tarafından evleneceği kadına verilir. İslam hukukunda mirasçıya vasiyet yasaklanmışken, Roma hukukunda mirasçıya vasiyet yapılabilir (Köse, 2013). İki hukuk sistemi arasında akitlerde de önemli farklılıklar vardır. Roma hukukunda akitlerde belirli şekil kuralları vardır ve bu şekilcilik hukukun uygulanmasını son derece zorlaştırmaktadır. İslam hukukunda ise akitlerde şekil değil içerik önemlidir, taraflar içerik ve nicelik açısından serbestçe akit yapabilirler. Roma hukukunda borcunu ödeyemeyen kimse, alacaklının kölesi haline gelir. İslam hukukunda borçtan dolayı kölelik yoktur. Bilakis borçluya mühlet verme, kolaylık tanıma hatta alacağını bağışlama teşvik edilmiştir (Köse, 2013). Rum asıllı gayrimüslim hukukçu Sava Paşa (ö. 1904) İslam hukukunun Roma hukukundan etkilendiği iddiaları ile ilgili olara şunları söylemektedir: "Hukukçu geçinen bazı asrilerin öteden beri ağızlarında geveledikleri gibi ben de İslam fıkhının muamelata dair kısmının Roma hukukundan alındığını zannederdim. Fakat sonra İslam fıkhının kaynakları üzerinde uzun müddet yaptığım ilmi tahkikat ve derin tetkikat neticesinde gördüm ki, bu muazzam fıkhın Roma hukukundan intikal ettiği hakkındaki mütalaa çok zayıf bir esasa dayanmakta ve hakikat olmaktan ziyade hayal bulunmaktadır. Hiç şüphesiz her hukukun muhtelif kaynakları vardır, fakat gördüm ki, İmparator Jüstinyanus'un Roma hukuku tedrisi için Beyrut'ta tesis ettiği mektep, sırf akla dayanan bir tesis olup onu Hıristiyanlık 7

8 boyasına boyamaktan ibaret kalmıştır. Halbuki İmam-ı Azam'ın fıkhı ise Allah'ın Kitabı ile Peygamber'in sünnetine dayanmaktadır. Bu sebeple İslam hukukunda şuna buna istinat etmiş gayrı muteber bir tek hüküm asla görülmez." (Sava Paşa, ). İki hukuk sistemi arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak 1938 Lahey Hukuk Kongresi'nde İslam hukukun kendisinden istifade edilecek orjinal bir hukuk kaynağı olarak kabul edilmiştir (El-Beşir, 1993). Kısacası İslam hukuku ve Roma hukuku kaynakları, sistematiği, mantığı, muhtevası itibariyle birbirinden tamamen farklı iki hukuk sistemidir. Hukuk sistemlerinin birbirlerinden etkilenmesi tarih boyunca görülen durumlardandır. Ancak İslam hukukunun Roma hukukundan etkilendiğine dair hiç bir delil bulunmamaktadır. 6. İSLÂM HUKUKUNUN HUKUK İLMİNE KATKILARI İslamiyetten önce dünyada uygulanmakta olan farklı hukuk sistemleri bulunmaktaydı. İslam dini bu hukuk sistemlerinden bağımsız ve yeni bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Bu yeni hukuk sisteminin hukuk ilmine kazandırdıkları yenilikler şu şekilde sıralanabilir: 1.İslam hukuku metodolojisi ya da yöntembilimi olan fıkıh usulü, Müslüman hukukçuların kurduğu orijinal bir ilim dalı doğmuştur. İslamdan önceki dönemlerde çeşitli hukuk sistemlerinin hukuk mevzuatları olmakla birlikte, soyut hukuk ilmine ilişkin bir girişim yoktu (Hamidullah, 2005). 2.Dünya tarihindeki ilk yazılı anayasal metin olan Medine Vesikası İslam hukukuna aittir. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam miladi 622 yılında Medine'ye hicret ettiği zaman burada yaşayan Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların dini, hukuki, siyasi haklarını düzenleyen 52 maddelik bir Anayasal metin hazırlamıştı. Medine Vesikası olarak adlandırılan bu metin bugünkü anlamda Medine Site Devleti'nin anayasasını oluşturuyordu (Hamidullah, 2005). 3.Bağımsız devletler ve uluslararası teşkilatlar arasındaki ilişkileri, siyasete ve keyfe göre değil, yaptırım gücüne sahip hukuka göre düzenleyen devletler hukuku, dünya tarihinde ilk olarak Müslümanlar tarafından kurulmuştur ve ismi siyer ilmidir. İslam hukuk tarihinde yazılan ilk fıkıh kitabı, Ebu Hanife'nin hocası Zeyd b. Ali'nin El-Mecmu' adlı eseridir ve bu kitapta siyer bölümü yer almaktadır. Daha sonra yazılan fıkıh kitaplarında da siyer bölümü bulunmaktadır (Hamidullah, 2005). 4.Diğer hukuk sistemleri vergi politikasını devlet başkanının keyfi olarak belirlemesine bırakmışken, İslam hukuku dünya tarihinde ilk defa olarak vergilerin sarf, tahakkuk ve sarfını kurala bağlamış ve bütçe ilkelerini belirlemiştir (Hamidullah, 2005). 5.Hukuk tarihinde niyet kavramına ilk defa hukuk sistemlerinde yer veren İslam hukuku olmuştur. "Ameller niyetlere göredir" hadisi ile belirlenen bu ilkeye göre bilerek yapılan haksızlık ile istemeyerek yapılan haksızlık aynı kabul edilmemiştir (Hamidullah, 2005). 6.İslam hukuku maddi yaptırımların yanında manevi ve uhrevi yaptırımları da kabul ederek, insanların kamu otoritelerinin bulunmadığı yerlerde de hukuka uygun davranmalarını sağlamıştır (Yaman ve Çalış, 2013). 7.Dünya hukuk tarihinde yürütmeden ayrı bağımsız yasama faaliyeti ilk defa İslam hukukunda gerçekleşmiştir. Bu anlamda ilk kuvvetler ayrılığı İslam hukukunda ortaya çıkmıştır. İslamiyete kadar dünya devletlerinde yasama faaliyeti hükümdarlar ya da din adamları tarafından gerçekleştiriliyordu. İslam hukukunda ise yasama faaliyeti yani kaynaklardan hukuk kurallarının çıkarılması işi İslam hukukçusu olan fakihler tarafından yapılmıştır (Hamidullah, 2005). SONUÇ İslam hukuku ilahi bir hukuk sistemi olarak diğer ilahi hukuk sistemlerinin devamı niteliğindedir. Bu açıdan İslam hukuku ile Yahudi ve Hıristiyan hukukları arasında benzerlikler bulunmaktadır. Ancak Yahudi ve Hıristiyan hukuk sistemleri orijinalliklerini koruyamadıkları için, İslam hukukundan ayrıldıkları yönler de çoktur. Cahiliye hukuku, İran hukuku ve Roma hukuku gibi beşeri hukuk 8

9 sistemlerinin de İslam hukuku ile ilişkileri olmuştur. Ancak bu ilişkiler kaynak yönüyle değil yakın coğrafyada bulunmaları ve ortak tarihi paylaşmaları yönüyledir. KAYNAKLAR Akıncı, Şahin, (2011), Roma Hukuku Dersleri, Konya. Arsal, Sadri Maksudi, (1947), Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul. Barış, Mustafa Necati, (2012), "Cahiliye Döneminde Yargı Sistemi", F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17-1;160. Ekinci, Ekrem Buğra, (2006), İslam Hukuku, İstanbul. Günaltay, Şemsetdin, (1948), İran Tarihi, C. I, Ankara. Hamidullah, Muhammed, (2005), İslamın Hukuk İlmine Katkıları, ed. Vecdi Akyüz, İstanbul. İnalcık, Halil, (2007), Kutadgu Bilig de Türk İdare Geleneği ve Adalet, Adalet Kitabı, Ankara. Köse Saffet, (2013), İslam Hukukuna Giriş, İstanbul. Mahmud Esad, Seydişehri, (2006), Tarih-i İlm-i Hukuk, İstanbul 1331, s. 184; Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku, İstanbul. Okandan, R. Galip, (1951), Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul. Sava Paşa, ( ), İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, Çev. B. Arıkan, Ankara c. I, s. VIII, IX. Şeyh Usam El-Beşir, (1993), "Fıkıh Usulü Aristo Mantığından İslam Fıkhı da Roma Hukukundan Etkilenmemiştir", Çev. Sadık Kılıç, Yeni Ümit, Sayı 20. Yaman, Ahmet ve Çalış, Halit, (2013), İslam Hukukuna Giriş, İstanbul. 9

İSLAM HUKUKU Doç. Dr. Abdullah Demir

İSLAM HUKUKU Doç. Dr. Abdullah Demir İSLAM HUKUKU Doç. Dr. Abdullah Demir Doç. Dr. Abdullah DEMİR 1970 yılında Havza nın Aslançayır Köyü nde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1995) mezunu olan yazar aynı üniversitede Tophane Mahkemesi

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR.

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. ÇEK SENEDİNİ İLK DEFA DÜZENLEYEN 1865 tarihli FRANSIZ KANUNUNDAN BU YANA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr.

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Ahmet ÜNSAL Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Mengen 1967 Bölüm: Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Tel: 312-9061582 E-Posta: ahunsal67@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss. 349-353. Sami Kılıç, İlâhi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011, IX+226 s. Bilindiği üzere doktrinel ve

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Kuveyt, dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10 una sahip ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) 5. büyük petrol üreticisi konumunda.

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

İSTANBUL DAKİ KARAYLAR. Yayına hazırlayanlar: Avraham İŞCEN-Perihan KAYA

İSTANBUL DAKİ KARAYLAR. Yayına hazırlayanlar: Avraham İŞCEN-Perihan KAYA İSTANBUL DAKİ KARAYLAR Yayına hazırlayanlar: Avraham İŞCEN-Perihan KAYA Karaylık-Karaism-Dereh Karaut, Tanah-Ahdi Atik i esas alan bir inanç sistemidir Karaylar kutsal kitap olarak Tanah ı kabul ederler

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı