İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com"

Transkript

1 Selahaddin Journal of Economics and Social Research Selahaddin Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özet İlahi dinlerin sonuncusu olan İslam dininden doğmuş ilahi bir hukuk sistemi olan İslam hukukunun diğer hukuk sistemleri ile çeşitli ilişkileri olmuştur. Bu hukuk sistemlerinin bir kısmı ilahi ve bir kısmı da beşeri hukuk sistemleridir. Bu çalışmada İslam hukukunun ilahi hukuk sistemlerinden Yahudi ve Hıristiyan hukuku ile; beşeri hukuk sistemlerinden de Cahiliye hukuku, İran Hukuku ve Roma hukuku ile ilişkileri ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Yahudi Hukuku, Hıristiyan Hukuku, İslam Hukuku, İran Hukuku, Arabistan Hukuku, Roma Hukuku. Abstract Islamic Law and Its Relation with other Legal Systems Islamic Law, a divine justice system originated from the Religion of Islam which is the last divine religion, interrelates with other legal systems multifariously. Some of those legal systems are divine laws and the others are humanitarian laws. In this article, the relation between Islam and the other divine laws such as Judaism and Christianity law systems and Islam and humanitarian laws such as the Ignorance Era Law, Iranian Law and Roman Law were studied. Key Words: Jewish Law, Christian Law, Islamic Law, Iran Law, Arabia Law, Roman Law. GİRİŞ İslam hukuku ilahi dinlerin sonuncusu olan İslam dininden doğmuş ilahi bir hukuktur. Daha önce çok sayıda nebi ve resul gönderilmiş, bunlar esas itibari ile aynı mesajı kendi topluluklarına bildirmişlerdir. Her peygamberin getirmiş olduğu din, özü itibari ile İslamiyetin aynısı olup zamana ve zemine göre bazı farklılıklar taşımaktaydı. İnsanlık tarihi boyunca binlerce peygamber gönderilmiş, bunlar içerisinde ayrı bir şeriat getirenlere resul denilmiştir. Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam bu resullerdendir. Ayrı bir şeriat getirmeyen nebiler ise kendisinden önceki resullerin şeriatlarını devam ettirmişlerdir. Ayrı bir şeriat getiren her resul, kendisinden önceki resulün şeriatını yürürlükten kaldırmış ve kendi şeriatlarını uygulamışlardır. Son ilahi din olan İslamiyet daha önceki dinleri ve onların şeriatları yürürlükten kaldırmıştır. Bunun dışında İslam hukuku kadim İran hukuku, kadim Mısır hukuku gibi beşeri hukukları da yürürlükten kaldırmıştır. Bu açıdan İslam hukukunun beşeri hukuklarla da ilişkisi bulunmaktadır. 1. YAHUDİ HUKUKU 1.1. Kısa Yahudi Tarihi İsrailoğulları M.Ö. 1600'lü yıllarda Hz. Yusuf aleyhisselam döneminde Mısır'a yerleşmişlerdi. Mısır'da iki asır kadar yaşayan İsrailoğulları, Hz. Musa döneminde buradan ayrılarak Sina çöllerine gelmişlerdir. Burada göçebe bir hayat sürdükten sonra M.Ö tarihlerinde uzun mücadelelerden sonra Filistin'e yerleşmişlerdi. Bu dönemde İsrailoğulları başlarında bulunan Talut'un komutanlığında, Calut'un güçlü ordusunu yenmişlerdir. Talut'tan sonra İsrailoğullarının başına Davud aleyhisselam geçmiş ve onun döneminde Kudüs ve çevresinde çok güçlü bir devlet kurmuşlardır. Davud aleyhisselamdan sonra Yahudilerin başına Süleyman aleyhisselam geçmiş ve onun zamanında devletlerinin gücü artmaya devam etmiştir. Süleyman aleyhisselamdan sonra devlet zayıflamış ve Yahuda ve İsrail Krallıkları olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra M.Ö. 587 yılında Asur hükümarı Buhtünnasr, Yahudileri Kudüs'ten Babil'e sürmüştür. 1

2 1.2. Yahudi Hukukunun Yapısı Yahudi hukukunun asıl kaynağı Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Tevrat, Yahudilerin Babil sürgünleri esnasında kaybolmuş, daha sonra din adamları tarafından tekrar yazılmıştır. Şimdiki Tevrat Tekvin, Çıkış, Laveliler, Sayılar ve Tesniye olmak üzere beş kitaptır. Yahudi hukukunun diğer kaynağı Mişna'dır. Mişna Hz. Musa'nın Tur Dağı'nda Allah'tan işittiklerinin nesilden nesile aktarılarak sonunda Yahuda isimli bir haham tarafından M.S. 2. asırda kitap haline getirilmesi ile oluşturulmuştur. Mişna'ya M.S. 3. yüzyılda Kudüs'te ve 6. yüzyılda Babil'de Gamara denilen şerhler yazılmıştır. Bu Gamara'lara Kudüs Talmud'u ve Babil Talmud'u adı verilmiştir (Mahmut Esat, 2006). İbranilerin pozitif hukuku ile ilgili belgelerin üçüncüsü de hukukçuların içtihadlarıyla, açıklama ve yorumlamalarıyla oluşan hukuk kurallarından ibaret bulunan Talmud'dur. Biri dördüncü asırda tamamlanan Kudüs ve diğeri beşinci asırda başlanıp altıncı asırda tamamlanan Babil olmak üzere iki Talmud bulunmaktadır (Mahmut Esat, 2006). Yahudilerde dini kurallar uygulandığı için hahamlar yargıçlık yapmakta, mabetler de mahkeme olarak kullanılmaktaydı. Din adamlarının yanında ihtilafları çözmek üzere her şehrin kapısında yer tutan ihtiyarlar heyeti de bulunmaktaydı. Basit suçlar ihtiyarlar heyeti tarafından, önemli suçlar ise hahamlar tarafından karara bağlanırdı. Suçun ispatlanmasında şahitlik delili öncelikli olarak kullanılmaktaydı. On Emir in dokuzuncusu şahitliğin tam bir dürüstlük içinde yapılması ile ilgiliydi. Suçun ispatlanması için iki veya üç şahit gerekirdi. Tek bir kişinin şahitliği ile karar verilemezdi. Yalan yere şahitlik halinde itham edilen suçun cezası ne ise yalancı şahite de aynı ceza verilirdi. Şahitlik delilinin yanında yemin delili de kullanılmaktaydı. Şahit ya da başka bir delilin bulunmadığı durumlarda kişi yemin ederek beraat edebilirdi (Mahmut Esat, 2006). Yahudi hukuku hakimlere saygı gösterilmesini, davalara adil bir şekilde bakılmasını, yabancı ve yetimlerin haklarının korunmasını, şahıslara sosyal durumlarına göre farklı muamele edilmemesini, rüşvet alınmamasını emretmektedir (Okandan, 1951). Yahudi hukuku ile İslam hukuku arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Kadınların başlarını örtmeleri, kısas cezası, faiz yasağı, domuz etinin yasak olması, yakın akraba ile evlenme yasağı, faili meçhul adam öldürmelerde katili bulmak için kullanılan kasame uygulaması bu benzerliklerdendir. İki hukuk sisteminin benzerliği kaynaklarının aynı olması sebebiyledir (Yaman, 2013). 2. HRISTIYAN HUKUKU Hristiyanlığın kutsal kitabı Hz. İsa'ya indirilen İncil'dir. Asıl İncil İbranice olup o dönemde yaşanan kargaşada ortadan kaybolmuştur. Havarilerin Hz. İsa'dan işittiklerini yazdıkları İnciller ise İznik Konsulü'nde yok edilmiş ve geriye sadece dört tanesi kalmıştır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna ismi verilen bu dört İncil de İbranice değildir. Bu dört İncil'e Yeni Ahid denilmiş ve Eski Ahid denilen Tevrat ile bir araya getirilerek Kitab-ı Mukaddes'i teşkil etmiştir. Justinianus döneminde Roma hukuku, Hritiyanlık değerleri bir araya getirilerek bir hukuk sistemi kurulmuştur. Daha sonra kilise gelenek ve emirnamelerinin bir araya getirilmesi ile kanonik hukuk oluşturulmuştur. İşte Hristiyan hukuku denildiğinde Justinianus'un Roma hukuku ile kanonik hukuk anlaşılmaktadır (Ekinci, 2006). Hristiyanlık ve İslamiyet aynı kaynaktan doğmuş ilahi din oldukları için aralarında benzerlikler vardır. Bu benzerlikleri İslamiyet'in Hristiyanlıktan etkilendiği şeklinde yorumlamak doğru değildir. İslam hukuku her yönüyle orjinal, farklı ve çok gelişmiş bir hukuktur. İslam hukuku kendisinden önceki bütün şeriatları yürürlükten kaldırdığı için Hristiyan hukuku da yürürlükten kaldırılmıştır. Sadece ayet ve hadislerde yer alan ve açıkça kaldırılmayan önceki şeriatlara ait hükümler Müslümanlar için yürürlüktedir. Bunun dışında İslam ülkesinde yaşayan Hristiyan ve Yahudiler gibi gayrimüslimlere evlenme, boşanma, miras, vasiyet gibi konularda kendi din adamlarına başvurma hakkı ile içki içme, domuz eti yeme gibi kendi dinlerinde serbest olan şeyleri yapma hakkı 2

3 tanınmıştır. Diğer konularda Hristiyan ve Yahudilere de İslam hukuku kuralları uygulanmıştır. 3. İRAN HUKUKU 3.1. Kısa İran Tarihi Dicle ve Fırat nehirleriyle İndus Irmağı arasında uzanan İran'da sırasıyla Elamlılar ve Asurlular hakimiyet kurmuştu. Bunlardan sonra M.Ö. 8. yüzyılın başlarında Med Devleti ve M.Ö. 549 yılında Farslar tarafından Akamniş veya Akamenid Devleti kurulmuştu. Son Akamenid hükümdarı III. Darius, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile yaptığı savaşta yenilince Akamenid Devleti yıkılmıştı. Bu tarihten itibaren yedi asır İran topraklarında siyasi birliği sağlayan bir devlet olmadı. Nihayet M.S. 226 senesinde kurulan Sasani Devleti ile İran'da siyasi birlik tekrar sağlanmış oldu. Sasani Devleti M.S. 635 senesine kadar devam ettikten sonra Hazreti Ömer in halifeliği zamanında Müslümanlar tarafından ortadan kaldırıldı (Okandan, 1951). M.S. 820 yılına kadar halifelerin atadığı valilerce yönetilen İranda daha sonraki dönemlerde Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler gibi devletler kuruldu. Bu dönemlerde İran da Gazali, Nizam-ı Mülk gibi çok sayıda alim ve idareciler yetişmiştir (Arsal, 1947) Eski İran Hukukunun Özellikleri Akamenid Devleti'nde hükümdarın geniş yetkilerinden yasama ve yargı ile ilgili olanlar çok dikkat çekicidir. Kanunlar doğrudan doğruya hükümdar tarafından yapılmaktaydı. Hükümdar gerekirse bizzat yargı faaliyetinde bulunabilirdi. Hükümdarın bu geniş yetkilerine karşılık halk siyasi ve sosyal haklara sahip değildi. Bundan başka hükümdarlar mahkemelerin görevlerini adil bir şekilde yapmalarına önem verirlerdi. Hükümdar önemli bazı işlerde müşavirleriyle istişarede bulunmak için onları toplantıya çağırırdı. Fakat bu müzakerelerde de son söz yine hükümdarındı (Okandan, 1951). Akemenidler döneminde Yahudiler Babil de sürgün olarak yaşamaktaydı. Babilliler Filistin i işgal ettikten sonra Yahudiler i Babil e sürgün etmişlerdi. Akemenid hükümdarı Kurus, Babil de sürgün yaşayan Yahudiler in Filistin e geri dönmelerine izin verdi. Bununla da kalmayarak Yahudiler in mabedlerini yeniden inşa etmelerine müsaade etti. Akamenidler diğer milletlere de dini konularda aynı özgürlükleri tanımışlardı (Arsal, 1947). Sasani Devletinde hakim siyasi sistem mutlak ve teokratik monarşi idi. Maddi ve manevi bütün yetkiler hükümdarın şahsında toplanmıştı. Kanun yapma yetkisi yalnız hükümdardaydı. Herkes ve her şey mutlak surette hükümdara tabi bulunmaktaydı (Arsal, 1947). Yalnız hükümdar geniş yetkilere sahip olmasına rağmen mutlak güç sahibi değildi. İktidardan uzaklaştırılan ve hatta öldürülen bir çok hükümdar vardı. Hatta başlangıçta irsi bir özellik arzeden monarşik sistemin daha sonraları seçime dayanan bir özelliğe büründüğü görülmektedir. Yalnız hükümdar sadece Sasani hanedanı mensuplarından olabilir ve seçime devletin ileri gelen şahısları iştirak edebilirdi (okandan, 1951). Sasaniler dönemide İran da gelişmiş bir vergi ve maliye teşkilatı kurulmuştu. Devletin temel vergi geliri arazi vergisi idi. Arazi vergisine kharag ismi verilmekteydi. İslam devletlerinde araziden alınan haraç vergisi, Sasaniler in khrag vergisinden gelmektedir. Sasaniler şahıslardan alınan vergiye gezit adını vermişlerdi. İslam devletlerinde gayrimüslim vatandaşlardan alınan cizye vergisi de aynı kökten gelmektedir. İslam devletlerinin vergi ve idare teşkilatında Sasanilerin etkisi olmuştur (Arsal, 1947). Sasanilerde her ayın ilk haftası halkın şikâyetlerine ayrılmıştı. Her ayın ilk haftasında halktan herhangi bir kimse hükümdarın huzuruna çıkarak şikâyetini doğrudan doğruya anlatma hakkına sahipti (İnalcık, 2007). Şikâyet edilen kimse devlet memuru veya halktan birisi olabilirdi. Bir toplumda servet dağılımında büyük uçurumlar olduğu zaman, orada komünizm fikri ortaya çıkar. Eski İran da da servet kaynağı olan araziler din adamları ve soyluların elinde toplanmıştı. Köylüler, din adamları ve soyluların topraklarında karın tokluğuna çalışmaktaydı. Köylülerin perişanlığı son haddine varmıştı. Milattan sonra altıncı asırda İran da Mazdek isminde bir yalancı peygamber ortaya çıkmıştı. Mazdek çok kısa bir sürede mazlum köylüleri ve işçileri etrafında toplamayı başardı. Hükümdar 3

4 Kobad, tahtını kaybetmemek için Mazdek i tahtına ortak yaptı ve devleti onunla birlikte yönetmeye başladı. Kobad ın tahtının yanına Mazdek için de bir taht yapıldı (Arsal, 1947). Mazdek in öğretisinde özel mülkiyet kaldırılıyor, bütün mallar ortak kabul ediliyordu. Bunun dışında evlilikler ilga ediliyordu. Ayrıcalıklı sınıflar ortadan kaldırılıyor ve hayvan eti yemek yasaklanıyordu. Mazdekizm İran da birkaç yıl devam etti. Zenginlerin serveti birkaç yılda yağmalandı ve tüketildi. Artık yağmalanacak servet kalmadığı gibi ülkede kıtlık da başlamıştı. İnsanlar servet yağmacılığı ile uğraşmış, kimse üretime, tarıma ve hayvancılığa zaman ayırmamıştı. Önceleri sadece köylüler ve işçiler fakir iken Mazdek döneminde bütün halk fakirleşmişti. İnsanlar satın alacak mal ve yiyecek bulamıyordu. Bu büyük ekonomik buhran Mazdek komünizminin sonu oldu (Arsal, 1947). İran da, vatandaşlar sosyal ve hukuki durumları itibariyle çeşitli sınıflara ayrılmaktaydı. Mesela, Med veya Akamenid Devletinde vatandaşlar rahipler, aristokratlar ve halk olmak üzere üç zümreye ayrılmıştı. Bunlardan aristokratların başında Akamenid Devletini kuran ve büyük malikhanelere sahip bulunan yedi büyük hanedan mensupları yer almaktaydı. Bunlar devlete vergi vermezler, buna karşılık savaş zamanlarında hükümdara askeri kuvvet temin ederlerdi. Sanatkarlar, çiftçiler, tüccarlar ve işçiler halk sınıfına dahildi (Günaltay, 1948). Med Devletinde olduğu gibi Sasani Devletinde de halk rahipler, askerler, memurlar, köylüler ve sanat sahipleri olmak üzere beş sınıfa ayrılmaktaydı. Bunlardan rahiplerin ve onların başında bulunan ruhani şefin devlet kadrosu içinde önemli bir yeri vardı. Rahipler dini görevlerinin yanında devlet işlerine de karışabilirler ve yargılama yapabilirlerdi. Yargılama faaliyetinde bulunma imkanı yalnız rahiplere tanınmıştı. Rahipler yargıya ilişkin işleri kendi aralarından seçtikleri hakemle yapmaktaydı (Arsal, 1947). İkinci zümreye dahil aristokrat grubuna mensup olanlar toprak sahibi olabilmek, mahkemelerde yargılanmamak gibi bazı sınırlı imtiyazlara sahipti. Bu sınıflardan sosyal ve hukuki durumları en kötü olanlar köylülerdi. Köylüler rahipler ve aristokratlara ait topraklar üzerinde çalışan köle durumundaydı. Bunlar hiç bir hak ve hürriyete sahip değildi (Okandan, 1951). 4. ARABİSTAN HUKUKU Arabistan'da yaşayan Araplar, köken olarak kahtaniler ve adnaniler olarak iki gruba ayrılıyordu. Kahtaniler Arabistan'ın güney tarafları olan Yemen bölgesinde yaşayan asıl Arap kabilelerini oluşturuyordu. Adnaniler ise Hz. İsmail soyundan gelen Araplardı ve Hicaz bölgesinde yaşıyorlardı. İslamiyet öncesi dönem Arabistan hukuku, esas itibari ile örf adetlere dayanmaktaydı. İnsanlar bu örf adet kurallarına uyarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Bununla birlikte Arabistan'ın her bölgesinde farklı hukuk sistemleri uygulanıyordu. Söz gelimi Yemen bölgesinde hükümdarların emirleri kanun kabul edilirken, kuzey doğu Arabistan'da Zerdüşt Sasani hukuku, kuzey ve kuzey batıda ise Roma hukuku ve kilise hukuku etkisi görülüyordu. Hicaz bölgesinde yaşayan Yahudiler ise Tevrat ve Talmut hükümlerini uyguluyorlardı (Barış, 2012). İslamiyet öncesi Arabistan'ında merkezi bir yönetim sistemi olmayıp daha ziyade kabile ve aile birliğine dayalı bir yapı vardı. Merkezi bir yönetim olmadığı için genel mahkemeler de bulunmuyordu. Anlaşmazlıklar kabile reisleri, aile büyükleri ve özellikle hakemler tarafından çözülüyordu. Hakemler toplumun önde gelen, tanınmış, saygıdeğer kişilerinden oluşuyordu. Özellikle kabile reisleri, kahinler ve arraf denilen falcı ve müneccimler hakem olarak seçiliyordu. Hakemler erkeklerden ya da kadınlardan olabiliyordu (Barış, 2012). Arabistan'da İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi adı verilmektedir. Bilgisizlik anlamına gelen cahiliye kelimesi, o dönemde yaşanan zulmün, ilkelliğin, insanlık dışı hayatın ifade olarak kullanılmıştır. Cahiliye dönemi genel itibarı ile bu şekilde haksızlıkların ve ilkelliğin zirvede olduğu bir dönem olmakla birlikte, Arapların örf adetlerinden kaynaklanan bazı faydalı uygulamalara da rastlanıyordu (Köse, 2013). İslamiyetin kabul edilmesi ile birlikte cahiliye dönemine ait kurum ve kuralların bir kısmı tamamen 4

5 kaldırıldı. Bir kısım uygulamalar ise aynen veya kısmen devam ettirildi: 1.Aynen Devam Ettirilen Kurumlar: Dinle doğrudan ilgisi olmayan ve İslamiyete aykırılık teşkil etmeyen bazı uygulamalar aynen devam ettirildi. Mesela ticari hayatla ilgili olan panayırlar, misafirperverlik, Kabe hizmetleri, hılfü'l-fudul gibi uygulamalar İslamiyet döneminde de devam ettirilmiştir. 2.Kısmen Devam Ettirilen Kurumlar: Hac, mehir, talak, zıhar, ila', kısas, selem, vasiyet gibi bazı faydalı uygulamalar ise ıslah edilerek devam ettirilmiştir. 3.Tamamen Kaldırılan Kurumlar: İslamiyete tam olarak aykırı olan kan davası, kız çocuklarının öldürülmesi, faiz, evlatlık müessesesi, üvey anne ile evlilik, iki kız kardeşi bir nikah altında toplama gibi uygulamalar ilga edilmiştir. 5. ROMA HUKUKU 5.1. Kısa Roma Tarihi Roma hukuku M.Ö. 754 ile M.S yılları arasında yaşamış olan Roma İmparatorluğu'nun hukukudur. Roma hukuku, Yunan felsefesi ve Hristiyanlık ile birlikte Batı medeniyeti'nin üç temel taşını oluşturmaktadır. Roma İmparatorluğu krallık, cumhuriyet, ilk imparatorluk ve son imparatorluk olmak üzere dört döneme ayrılır. Krallık döneminde (M.Ö ) çoğunluğu Roma Devleti'nin kurucusu Etrüsklerden olmak üzere yedi kral başa geçmiştir. Krallık döneminde kral yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tamamına sahiptir. Kral aynı zamanda dini liderdir, sorumsuzdur ve ölünceye kadar başta kalır. Krallık döneminde Roma vatandaşı olanlara Ius civile denilen vatandaşlar hukuku uygulanırken, Roma vatandaşı olmayanlar bu hukukun tanıdığı haklardan mahrumdur. Bu dönemin hukuku Roma örf-adetlerinden ve din kurallarından oluşmaktadır. Hukuku uygulayan rahip hukukçulardır. Cumhuriyet döneminde (M.Ö ) kralların yerini consul adı verilen iki yönetici almıştır. Olağanüstü durumlarda consüllerden birisi altı aylığına sınırsız yetkiye sahip diktatör olarak görevlendirilir. Cumhuriyet döneminde uygulanan katı hukuk kuralları, praetor denilen hukukçu yöneticiler tarafından daha adaletli hale getirilmiştir. Roma hukukunu uygulanamaz olmaktan çıkarıp uygulanabilir hale getiren praetorlar olmuştur. Bu dönemde meşhur 12 levha kanunu hazırlanarak kanunlar yazılı hale getirilmiştir. Böylece insanlar kendilerine uygulanacak hukuku öğrenme imkanına sahip olmuşlardır. İlk imparatorluk döneminde (M.Ö M.S. 284) princeps denilen ve ömür boyu iktidarda kalan çok önemli yetkilere sahip olan yöneticiler başta bulunmuştur. Princepsler tıpkı krallar gibi yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardır. Bu dönemde senato ve halk meclislerinin gücü oldukça zayıflamıştır. İlk imparatorluk dönemi Roma tarihinde uzun barış dönemi olarak bilinir. Bu dönemde Roma hukuku da klasik dönem hukuku olarak gelişmesini sürdürmüştür. Son imparatorluk döneminde (M.S ) imparator tek güç olarak devleti yönetmiş, halk meclisleri kaybolmuş, senato sembolik hale gelmiştir. Bu dönemde imparator Caracalla tarafından Roma Devleti içinde yaşayan herkese vatandaşlık hakkı verilmiş, Helen kültürü Roma hukukunu etkisi altına almış ve hukukta bozulma hızlanmıştır. Iustinianus tarafından Roma hukukunu derleyen Corpus Iuris Civilis bu dönemde hazırlanmıştır. Bu dönemde Roma hukuku Hıristiyanlıktan da etkilenmiştir. 13. yüzyıldan itibaren Roma hukuku başta İtalya olmak üzere, Fransa, İspanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde müşterek hukuk olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre söz konusu ülkelerde bir hukuki uyuşmazlıkta önce milli hukuka başvurulmakta, çözüm bulunamazsa Roma hukukuna müracaat edilmekteydi. Böylece Roma hukuku Avrupa'da yayılmış oldu. 19. yüzyılda yapılan kanunlaştırma faaliyetlerinde de Roma hukuku etkili oldu (Akıncı, 2011). 5

6 5.2. İslam Hukukunun Roma Hukukundan Alındığı İddiası Sheldon Amos, Ignaz Goldziher, Von Kremer gibi bazı müsteşrikler İslam hukukunun Roma hukukundan alındığını iddia etmedirler. Onlara göre geçmişinde büyük bir medeniyet olmadan İslam hukuku gibi gelişmiş bir hukuk sisteminin kurulması mümkün değildir. İslam hukuku Arap dünyasının siyasi şartlarına uyarlanmış Doğu Roma İmparatorluğu'nun hukukundan başka bir şey değildir. Buna karşılık Muhammed Hamidullah, Muhammed Ebu Zehra, Subhi Mahmesani, Abdurrezzak Senhuri, Ömer Nasuhi Bilmen, Joseph Schacth, Shelomo Dow Goitein, Fitzgerald, G.H. Bousquet, Nallino gibi hukukçular İslam hukukunun orjinal bir hukuk sistemi olduğunu, hiç bir hukuk sisteminden doğmadığını söylemektedirler (Köse, 2013). İslam hukukunun Roma hukukundan alındığını iddia edenler ile İslam hukukunun orjinal bir hukuk sistemi olduğunu kabul edenlerin görüşlerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz: 1.Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın Roma İmparatorluğu topraklarına yaptığı seyahatler sırasında Roma hukukunu öğrendiği iddia edilmektedir. Halbuki Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Romalıların dilini bilmediği gibi o dönemde Romalıların egemenliğinde olan Suriye'ye uzun süreli bir seyahat da yapmamıştır. Suriye topraklarına yaptığı ilk seyahati sekiz yaşında bir çocukken, ikinci seyahati ise yirmi dört yaşında gerçekleşmiş ve her iki seyahatinde de Şam'a ulaşmadan Busra'dan geri dönmüştür. 2.İkinci iddiaya göre Müslümanlar Şam, Beyrut, Anadolu, İskenderiye gibi yerlerde Roma hukukunu öğrenip İslam hukukunu ona göre kurmuşlardır. Ancak söz konusu şehirlerde Müslümanların Roma hukukunu öğrendiklerine ilişkin hiç bir bilgiye sahip değiliz. Bu şehirlerde Roma hukukunun uygulanmasına Müslümanlar tarafından fethedilmeden çok önce son verilmişti. Dolayısıyla Müslümanların buralarda Roma hukukunu öğrenmeleri mümkün değildi. Diğer taraftan İslam hukukçularının eserlerinde Roma hukukundan alınan bir bölüme rastlamıyoruz. Roma hukukundan Arapça'ya tercüme edilmiş bir hukuk kitabı bulunmuyor. Buna karşılık Müslümanlar tıp, felsefe gibi bilim dallarında Yunanca'dan tercümeler yapmışlardır (Ekinci, 2006). İslam hukukunun belli başlı mezheplerinin hiç birisi tarihte Roma hukukunun egemenliğinde bulunan topraklarda ortaya çıkmamıştır. Hanefi mezhebi Kufe'de, Maliki mezhebi Medine'de, Şafii ve Hanbeli mezhepleri Bağdat'ta doğup gelişmiştir. Benzer şekilde Zeydiye ve İmamiye gibi Şii mezhepleri de Kufe'de ortaya çıkmıştır. İmam Şafii hayatının son senelerinde Mısır'a gitmişse de o tarihe kadar zaten mezhebini kurmuş bulunuyordu. 3.Diğer bir iddiaya göre Roma hukuku İslamiyetten önce cahiliye dönemi Araplarına ve Yahudilerin Talmud hukukuna etki etmiş, buralardan da İslam hukukunu etkilemiştir. Bu iddia da gerçekleri yansıtmamaktadır. İlk olarak cahiliye Araplarının okuma yazma bilenleri çok azdı ve aralarındaki anlaşmazlıkları örf adet kurallarına göre karara bağlıyorlardı. Dolayısıyla onların Roma hukukunu uygulamaları söz konusu değildi. Roma hukukunun Yahudi Talmud hukukunu etkilediği iddiası da doğruları yansıtmamaktadır. Çünkü tam tersine Talmud hukuku Roma hukukunu etkilemiştir (Ekinci, 2006). 4.Başka bir iddiaya göre iki hukuk sistemi arasındaki benzerlikler İslam hukukunun Roma hukukundan etkilendiğini göstermektedir. Bu iddia da doğru değildir. Çünkü iki hukuk sistemi arasında benzerlik yok denecek kadar azdır İslam Hukuku ve Roma Hukukunun Farklılıkları İlk olarak Roma hukuku ile İslam hukukunun kaynakları farklıdır. İslam hukukunun asıl kaynakları Kur'an ve sünnet iken Roma hukukunun kaynakları örf-adetler ile hukukçu ve yöneticilerin koymuş oldukları kurallardır. Roma hukuku ile İslam hukukunun sistematiği de farklıdır. İslam hukuku ibadat, muamelat ve ukubat bölümlerine ayrılırken, Roma hukuku kişiler, eşya ve yargılama bölümlerine ayrılmaktadır. İslam hukukunun birinci bölümünün ibadetler olması, hukuk kurallarının temelinde dinin yer aldığını, 6

7 maneviyatsız insanların bulunduğu toplumlarda hukukun uygulanamayacağını göstermektedir. Buna karşılık Roma hukukunda din ve maneviyatın etkisi son derece sınırlı olmuştur (Hamidullah, 2005). İslam ceza hukuku da Roma ceza hukukundan çok farklıdır. İslam hukukunda suçlar had, kısas ve ta'zir kısımlarından oluşur. Had ve kısas suçları esas itibariyle aynı grupta olup cezası Kur'an ve sünnetle belirlenmiş dokuz temel suçtan ibarettir. Bu dokuz temel suç zina, zina iftirası, içki içme, hırsızlık, yol kesme, isyan, irtidat, adam öldürme ve yaralamadır. Bu suçlardan zina, zina iftirası ve içki içme Roma hukukunda suç kabul edilmemektedir. Adam öldürme, yaralama ve hırsızlık ise hemen bütün toplumlarda suç sayılmaktadır (Hamidullah, 2005). İrtidat yani dinden dönme suçunun cezası Roma hukukunda da ölümdür, ancak bu suç İslam hukukunda sünnet ve icma ile sabit olmuştur. Medeni hukuk alanında da iki hukuk sistemi arasında benzerlik yoktur. Sözgelimi evlenme ve boşanma kurumları İslam ve Roma hukukunda çok farklıdır. İslam hukukunda evlilik, erkek ve kadın arasında yapılan bir sözleşmeyle kurulur. Roma hukukunda evlilik kabul edilen haller, İslam hukukunda zina sayılır. Aynı şekilde iki hukuk sisteminde boşanma kurumları da farklıdır (Hamidullah, 2005). İki hukuk arasında yöntem açısından da farklılık vardır. İslam hukukunun yöntembilimi fıkıh usulü olup tamamen İslam alimlerinin gayretleri ile geliştirdikleri bir ilimdir. Roma hukukunda yöntem, İslam hukukundaki fıkıh usulü gibi gelişmiş değildir. Yine Roma hukuku son derece şekilci, formaliteci bir yargılama usulüne sahipken, İslam hukukunda çok sade ve sözlü bir yargılama vardır. Davacı herhangi bir şekle, formaliteye, avukata ihtiyaç duymadan mahkemede hakkını arayabilir. İki hukuk arasında hukuk kurumları ve kaideler açısından da fark vardır. Roma hukukunda aşiret gibi büyük bir aile yapısı üzerinde babanın neredeyse sınırsız hakimiyeti, kocanın karısı üzerinde hakimiyeti ve evlatlık kurumu vardır. İslam hukukunda ise bunlar yoktur. Ayrıca İslam hukukunda yer alan vakıf, şuf'a, hisbe, ta'zir, süt kardeşliği, borcun nakli, alacağın temliki, hakkın kötüye kullanılması, beklenmeyen hal kurumları Roma hukukunda bulunmamaktadır. Roma hukukundan çok fazla etkilenen Batı hukuk sistemleri bu kurumları Roma hukukundan değil başka yerlerden almışlardır (Köse, 2013). Roma hukukunda kadın daimi vesayet altındadır, vasisinin izni olmadan malında tasarrufta bulunamaz. İslam hukukunda ise kadın hukuki işlem ehliyetine tam olarak sahiptir. Yine Roma hukukunda mehir kadın tarafından kocasına veya bir yakınına verilir. İslam hukukunda ise mehir koca tarafından evleneceği kadına verilir. İslam hukukunda mirasçıya vasiyet yasaklanmışken, Roma hukukunda mirasçıya vasiyet yapılabilir (Köse, 2013). İki hukuk sistemi arasında akitlerde de önemli farklılıklar vardır. Roma hukukunda akitlerde belirli şekil kuralları vardır ve bu şekilcilik hukukun uygulanmasını son derece zorlaştırmaktadır. İslam hukukunda ise akitlerde şekil değil içerik önemlidir, taraflar içerik ve nicelik açısından serbestçe akit yapabilirler. Roma hukukunda borcunu ödeyemeyen kimse, alacaklının kölesi haline gelir. İslam hukukunda borçtan dolayı kölelik yoktur. Bilakis borçluya mühlet verme, kolaylık tanıma hatta alacağını bağışlama teşvik edilmiştir (Köse, 2013). Rum asıllı gayrimüslim hukukçu Sava Paşa (ö. 1904) İslam hukukunun Roma hukukundan etkilendiği iddiaları ile ilgili olara şunları söylemektedir: "Hukukçu geçinen bazı asrilerin öteden beri ağızlarında geveledikleri gibi ben de İslam fıkhının muamelata dair kısmının Roma hukukundan alındığını zannederdim. Fakat sonra İslam fıkhının kaynakları üzerinde uzun müddet yaptığım ilmi tahkikat ve derin tetkikat neticesinde gördüm ki, bu muazzam fıkhın Roma hukukundan intikal ettiği hakkındaki mütalaa çok zayıf bir esasa dayanmakta ve hakikat olmaktan ziyade hayal bulunmaktadır. Hiç şüphesiz her hukukun muhtelif kaynakları vardır, fakat gördüm ki, İmparator Jüstinyanus'un Roma hukuku tedrisi için Beyrut'ta tesis ettiği mektep, sırf akla dayanan bir tesis olup onu Hıristiyanlık 7

8 boyasına boyamaktan ibaret kalmıştır. Halbuki İmam-ı Azam'ın fıkhı ise Allah'ın Kitabı ile Peygamber'in sünnetine dayanmaktadır. Bu sebeple İslam hukukunda şuna buna istinat etmiş gayrı muteber bir tek hüküm asla görülmez." (Sava Paşa, ). İki hukuk sistemi arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak 1938 Lahey Hukuk Kongresi'nde İslam hukukun kendisinden istifade edilecek orjinal bir hukuk kaynağı olarak kabul edilmiştir (El-Beşir, 1993). Kısacası İslam hukuku ve Roma hukuku kaynakları, sistematiği, mantığı, muhtevası itibariyle birbirinden tamamen farklı iki hukuk sistemidir. Hukuk sistemlerinin birbirlerinden etkilenmesi tarih boyunca görülen durumlardandır. Ancak İslam hukukunun Roma hukukundan etkilendiğine dair hiç bir delil bulunmamaktadır. 6. İSLÂM HUKUKUNUN HUKUK İLMİNE KATKILARI İslamiyetten önce dünyada uygulanmakta olan farklı hukuk sistemleri bulunmaktaydı. İslam dini bu hukuk sistemlerinden bağımsız ve yeni bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Bu yeni hukuk sisteminin hukuk ilmine kazandırdıkları yenilikler şu şekilde sıralanabilir: 1.İslam hukuku metodolojisi ya da yöntembilimi olan fıkıh usulü, Müslüman hukukçuların kurduğu orijinal bir ilim dalı doğmuştur. İslamdan önceki dönemlerde çeşitli hukuk sistemlerinin hukuk mevzuatları olmakla birlikte, soyut hukuk ilmine ilişkin bir girişim yoktu (Hamidullah, 2005). 2.Dünya tarihindeki ilk yazılı anayasal metin olan Medine Vesikası İslam hukukuna aittir. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam miladi 622 yılında Medine'ye hicret ettiği zaman burada yaşayan Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların dini, hukuki, siyasi haklarını düzenleyen 52 maddelik bir Anayasal metin hazırlamıştı. Medine Vesikası olarak adlandırılan bu metin bugünkü anlamda Medine Site Devleti'nin anayasasını oluşturuyordu (Hamidullah, 2005). 3.Bağımsız devletler ve uluslararası teşkilatlar arasındaki ilişkileri, siyasete ve keyfe göre değil, yaptırım gücüne sahip hukuka göre düzenleyen devletler hukuku, dünya tarihinde ilk olarak Müslümanlar tarafından kurulmuştur ve ismi siyer ilmidir. İslam hukuk tarihinde yazılan ilk fıkıh kitabı, Ebu Hanife'nin hocası Zeyd b. Ali'nin El-Mecmu' adlı eseridir ve bu kitapta siyer bölümü yer almaktadır. Daha sonra yazılan fıkıh kitaplarında da siyer bölümü bulunmaktadır (Hamidullah, 2005). 4.Diğer hukuk sistemleri vergi politikasını devlet başkanının keyfi olarak belirlemesine bırakmışken, İslam hukuku dünya tarihinde ilk defa olarak vergilerin sarf, tahakkuk ve sarfını kurala bağlamış ve bütçe ilkelerini belirlemiştir (Hamidullah, 2005). 5.Hukuk tarihinde niyet kavramına ilk defa hukuk sistemlerinde yer veren İslam hukuku olmuştur. "Ameller niyetlere göredir" hadisi ile belirlenen bu ilkeye göre bilerek yapılan haksızlık ile istemeyerek yapılan haksızlık aynı kabul edilmemiştir (Hamidullah, 2005). 6.İslam hukuku maddi yaptırımların yanında manevi ve uhrevi yaptırımları da kabul ederek, insanların kamu otoritelerinin bulunmadığı yerlerde de hukuka uygun davranmalarını sağlamıştır (Yaman ve Çalış, 2013). 7.Dünya hukuk tarihinde yürütmeden ayrı bağımsız yasama faaliyeti ilk defa İslam hukukunda gerçekleşmiştir. Bu anlamda ilk kuvvetler ayrılığı İslam hukukunda ortaya çıkmıştır. İslamiyete kadar dünya devletlerinde yasama faaliyeti hükümdarlar ya da din adamları tarafından gerçekleştiriliyordu. İslam hukukunda ise yasama faaliyeti yani kaynaklardan hukuk kurallarının çıkarılması işi İslam hukukçusu olan fakihler tarafından yapılmıştır (Hamidullah, 2005). SONUÇ İslam hukuku ilahi bir hukuk sistemi olarak diğer ilahi hukuk sistemlerinin devamı niteliğindedir. Bu açıdan İslam hukuku ile Yahudi ve Hıristiyan hukukları arasında benzerlikler bulunmaktadır. Ancak Yahudi ve Hıristiyan hukuk sistemleri orijinalliklerini koruyamadıkları için, İslam hukukundan ayrıldıkları yönler de çoktur. Cahiliye hukuku, İran hukuku ve Roma hukuku gibi beşeri hukuk 8

9 sistemlerinin de İslam hukuku ile ilişkileri olmuştur. Ancak bu ilişkiler kaynak yönüyle değil yakın coğrafyada bulunmaları ve ortak tarihi paylaşmaları yönüyledir. KAYNAKLAR Akıncı, Şahin, (2011), Roma Hukuku Dersleri, Konya. Arsal, Sadri Maksudi, (1947), Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul. Barış, Mustafa Necati, (2012), "Cahiliye Döneminde Yargı Sistemi", F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17-1;160. Ekinci, Ekrem Buğra, (2006), İslam Hukuku, İstanbul. Günaltay, Şemsetdin, (1948), İran Tarihi, C. I, Ankara. Hamidullah, Muhammed, (2005), İslamın Hukuk İlmine Katkıları, ed. Vecdi Akyüz, İstanbul. İnalcık, Halil, (2007), Kutadgu Bilig de Türk İdare Geleneği ve Adalet, Adalet Kitabı, Ankara. Köse Saffet, (2013), İslam Hukukuna Giriş, İstanbul. Mahmud Esad, Seydişehri, (2006), Tarih-i İlm-i Hukuk, İstanbul 1331, s. 184; Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku, İstanbul. Okandan, R. Galip, (1951), Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul. Sava Paşa, ( ), İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, Çev. B. Arıkan, Ankara c. I, s. VIII, IX. Şeyh Usam El-Beşir, (1993), "Fıkıh Usulü Aristo Mantığından İslam Fıkhı da Roma Hukukundan Etkilenmemiştir", Çev. Sadık Kılıç, Yeni Ümit, Sayı 20. Yaman, Ahmet ve Çalış, Halit, (2013), İslam Hukukuna Giriş, İstanbul. 9

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ Ali Aslan TOPÇUOĞLU * ÖZET Bir kişinin belirli devlete aidiyetini ifade eden vatandaşlık kavramının hukukî temelinin ne olması gerektiği hususu

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 18 ss.39-60, 2009 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria Ertuğrul UZUN * - Elif UZUN ** Özet İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria, modern

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir.

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir. SUNUŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü barolar (Avukatlık Kanunu Madde 95/21) ve tüm baroların katılımı

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği

Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği Polygyny in Ottoman Society: The Case of Bursa Between 1670-1698 Ömer Düzbakar * Özet Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 2, s.101-127 ARALIK-2004, SİVAS AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Hüseyin YILMAZ

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUK KAVRAMI. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUK KAVRAMI. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz HEDEFLER İÇİNDEKİLER HUKUK KAVRAMI Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırılması Hukuk Terimi ve Hukukun Çeşitli Anlamları HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Detaylı

Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı

Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Zübeyde Güneç Yağcı* İhtida, İslam dinini kabul etme, Müslüman olma anlamlarında kullanılmakta 1 olduğundan fıkhın ve günlük

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

BOŞNAKLARIN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ

BOŞNAKLARIN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ BOŞNAKLARIN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ DR. AMRA DEDEİĆ-KIRBAÇ Öz Bosna-Hersek in çalkantılarla dolu tarihi, Boşnakların kimliklerini de etkilemiştir. Boşnakların kimlik oluşumunda Osmanlı dönemi bir dönüm noktası

Detaylı

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir?

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir? Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı *

OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı * OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı * ÖZET Türkiye de yazılmış halkla ilişkiler kitaplarının hemen hemen tümü halkla ilişkilerin tarihini Amerika Birleşik Devletleri ndeki halkla ilişkiler uygulamalarının

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı