LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA"

Transkript

1 LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 222 say l Kurul Karar ile ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.: 139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 lkö retim Fen ve Teknoloji 8. S n f Ders Kitab Editör: Dil uzman : Görsel uzman : Program gelifltirme uzman : Rehberlik uzman : Ölçme de erlendirme uzman : Yay nc sertifika No.: ISBN: Gönül BAYRAM Ahmet KAPULU Ziya Harun ERGENÇ Dilflat Ünal Necdet Dönmez Sat Özdemir KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r, yay nevine aittir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. Bask : KOZA Yay n Da t m Afi, Ankara, 2013 KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak ; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak topra s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli : De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m ; O zaman yükselerek arfla de er belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl : Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet ; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 İçindekiler Ders Kitabı nızda Ne, Nedir? Laboratuvar Güvenliği ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM 13 A. MİTOZ M TOZUN EVRELER M TOZUN CANLILAR Ç N ÖNEM B. KALITIM KALITIM NED R? MENDEL N KALITIM LE LG L ÇALIfiMALARI NSANLARDA GÖRÜLEN KALITSAL HASTALIKLAR AKRABA EVL L N N SAKINCALARI C. MAYOZ MAYOZUN EVRELER I. Mayoz II. Mayoz MAYOZLA M TOZ ARASINDAK FARKLAR Ç. DNA VE GENETİK BİLGİ DNA NIN YAPISI VE ÖZELL KLER GENET K MÜHEND SL Gen Klonlama (Gen Kopyalama) Gen Tedavisi Islah Çal flmalar D. ADAPTASYON VE EVRİM ADAPTASYON EVR M ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ÜN TE KUVVET VE HAREKET 51 A. KALDIRMA KUVVETİ SIVILAR C S MLERE KALDIRMA KUVVET UYGULAR B. YÜZME VE BATMA BAZI C S MLER YÜZER, BAZI C S MLER BATAR ARfi MET LKES GAZLAR DA KALDIRMA KUVVET UYGULAR MI? C. KUVVET BASINÇ OLUŞTURUR BASINÇ ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

7 3. ÜN TE MADDEN N YAPISI VE ÖZELL KLER 79 A. PERİYODİK SİSTEM ELEMENTLER SINIFLANDIRMAK NEDEN ÖNEML D R? PER YOD K S STEMDE GRUPLAR VE PER YOTLAR METALLER, AMETALLER VE YARI METALLER B. KİMYASAL BAĞLAR METALLER N VE AMETALLER N ELEKTRON ALIP VERME ÖZELL KLER ANYONLAR VE KATYONLAR YON K VE KOVALENT BA C. KİMYASAL TEPKİMELER B LEfi KLER N FORMÜLLER N YAZALIM B LEfi KLER ADLANDIRALIM B LEfi K FORMÜLLER NDEK ELEMENT ATOMLARININ SAYISINI HESAPLAYALIM K MYASAL TEPK ME K MYASAL TEPK ME DENKLEMLER N DENKLEfiT REL M YANMA TEPK MELER Ç. ASİTLER - BAZLAR BES N MADDELER N ACI VEYA EKfi YAPAN MADDELER AS T VE BAZ ÇÖZELT LER N N ELEKTR K LETKENL ÇÖZELT LER NE KADAR AS D K VEYA NE KADAR BAZ KT R? AS T VE BAZLARIN ÖNEM AS TLER VE BAZLAR ETK LEfi RSE NE OLUR? AS T VE BAZ ÇÖZELT LER N N OLUMLU VE OLUMSUZ ETK LER AS T YA MURLARI SULARI, HAVAYI VE TOPRA I K RLETEN K MYASALLAR D. SU ARITIMI SULARIN SINIFLANDIRILMASI SULARDA SERTL K NASIL G DER L R? SULARIN ARITIMI ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ÜN TE SES 135 A. ÇEVREMİZDEKİ SESLERİ AYIRT EDELİM T TREfiEN C S MLER VE SES DALGASI SES N ÖZELL KLER MÜZ K ALETLER NDEN ÇIKAN SESLER Müzik ve nsan Sa l B. SESİN YAYILMASI VE ETKİLERİ SES B R ENERJ TÜRÜDÜR SES M HIZLI, IfiIK MI HIZLI? ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8 5. ÜN TE MADDEN N HÂLLER VE ISI 153 A. ISI VE SICAKLIK ISI VE SICAKLIK AYNI MIDIR? ISI AKTARIMI ISI VE KÜTLE TERMOMETRE YAPALIM B. ISI ALIŞ VERİŞİ ISI VE D ER ENERJ TÜRLER HER MADDE AYNI MI ISINIR? ISI ALIfi VER fi VE HÂL DE fi M Erime - Donma Is s Buharlaflma - Yo uflma Is s Is t lan ve So utulan Maddelerde S cakl k - Zaman liflkisi ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ÜN TE CANLILAR VE ENERJ L fik LER 177 A. BESİN ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI BES N Z NC R FOTOSENTEZ SOLUNUM B. MADDE DÖNGÜLERİ DO ADA ENERJ AKIfiI DO ADA MADDE DÖNGÜSÜ Su Döngüsü Karbon Döngüsü Azot Döngüsü Oksijen Döngüsü C. GERİ DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI ENERJ KAYNAKLARIMIZ YEN LENEB L R ENERJ KAYNAKLARI Günefl Enerjisi Rüzgâr Enerjisi Su Enerjisi Jeotermal Enerji Biyokütle Enerjisi YEN LENEMEZ ENERJ KAYNAKLARI Maden Kömürleri Petrol Do al Gaz GER DÖNÜfiÜM ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

9 7. ÜN TE YAfiAMIMIZDAK ELEKTR K 204 A. ELEKTRİK AKIMININ MANYETİK ETKİSİ B R MIKNATIS YAPALIM B. ELEKTRİK ENERJİSİNİN DİĞER ENERJİ TÜRLERİNE DÖNÜŞÜMÜ ELEKTR K ENERJ S N N HAREKET ENERJ S NE DÖNÜfiÜMÜ HAREKET ENERJ S N N ELEKTR K ENERJ S NE DÖNÜfiÜMÜ ELEKTR K ENERJ S N N ISI ENERJ S NE DÖNÜfiÜMÜ Elektrik Ak m ndan Kaynaklanan Is Her Zaman Faydal m d r? ELEKTR K ENERJ S N N IfiIK ENERJ S NE DÖNÜfiÜMÜ ELEKTR K ENERJ S N B L NÇL KULLANALIM ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ÜN TE DO AL SÜREÇLER 226 A. EVREN VE DÜNYA MIZ NASIL OLUŞTU? EVREN N OLUfiUMU DÜNYA NIN OLUfiUMU B. YER KABUĞUNU NE DEĞİŞTİRİYOR? LEVHA HAREKETLER DEPREMLER VOLKANLAR (YANARDA LAR) C. HAVA OLAYLARI VE İKLİM HAVA DURUMUNUN GÖZLEMLENMES RÜZGÂRLAR HAVANIN NEM VE YA IfiLAR SICAKLIK DE fi MLER N N SEBEB HAVA OLAYI VE KL M N KARfiILAfiTIRILMASI ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SÖZLÜK KAYNAKÇA

10 Ders Kitabı nızda Ne, Nedir? Günümüzde, her alanda h zl de iflme ve geliflmeler gözlenmektedir. Özellikle bilimsel ve teknolojik geliflmeler, yaflam m z önemli ölçüde de ifltirmifltir. Atatürk, bizlere uygarl k yolunda baflar l olmay hedef olarak göstermifltir. Bunun koflulu bilim ve teknolojiyi yaflam n tüm alanlar nda kullanabilmektir. Bu nedenle sizlerin de bilim ve teknolojiden yararlanman z zorunlu hâle gelmifltir. flte, fen ve teknoloji dersinde ö renecekleriniz bu yolda ilerlerken size rehber olacakt r. Ders Kitab n z, Ö renci Çal flma Kitab ile birlikte kullanmal s n z. Ancak o zaman konular tam olarak ö renirsiniz ve ö rendikleriniz kal c olur. Afla da Ders Kitab n zda neler bulundu u gösterilmektedir. Bu bölümleri dikkatlice inceleyerek Ders Kitab n z yak ndan tan y n z. Ünite Ad Kitaptaki 8 ünitenin her birinin ad verilmifltir. Ünitenin Bölümleri Her ünitede yer alan bölümlerin adlar belirtilmifltir. A. M TOZ 1. M TOZUN EVRELER 2. M TOZUN CANLILAR Ç N ÖNEM B. KALITIM 1. KALITIM NED R? 2. MENDEL N KALITIM LE LG L ÇALIfiMALARI 3. NSANLARDA GÖRÜLEN KALITSAL HASTALIKLAR 4. AKRABA EVL L N N SAKINCALARI C. MAYOZ 1. MAYOZUN EVRELER 1.1. I. Mayoz 1.2. II. Mayoz 1. ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM Ünite Rengi Kitapta, 8 ünitenin her biri farkl bir renkte verilmifltir. Ünite Logosu Kitapta 8 ünitenin her biri farkl bir logo ile gösterilmifltir. Konular Her bölümde ifllenecek konular göstermektedir. 2. MAYOZLA M TOZ ARASINDAK FARKLAR Ç. DNA VE GENET K B LG 1. DNA NIN YAPISI VE ÖZELL KLER 2. GENET K MÜHEND SL 2.1. Gen Klonlama (Gen Kopyalama) 2.2. Gen Tedavisi 2.3. Islah Çal flmalar D. ADAPTASYON VE EVR M 1. ADAPTASYON 2. EVR M Üniteye Haz rl k 1. Hangi özellikleriniz annenize ya da baban za benziyor? Bu benzerliklerin sebebini nas l aç klars n z? 2. Çok hücreli bir canl n n büyüyüp geliflmesi ile hücre say s aras nda nas l bir iliflki vard r? 3. Sizce kutup ay lar n n di er ay - lardan farkl renkte olmas n n yaflad - klar ortamla bir iliflkisi var m d r? Üniteyi bitirdikten sonra Üniteye Haz rl k sorular n yeni ö rendi iniz kavramlar kullanarak tekrar cevaplay n z. Konular ö renmeden önce sorulara vermifl oldu unuz cevaplarla ö rendikten sonra verdi iniz cevaplar aras ndaki farkl l klar ve benzerlikleri bulunuz. Üniteye Haz rl k Ünitede ifllenecek konularla ilgili ön bilgilerinizi yoklayacak, düflünmenizi sa layacak, inceleme ve araflt rma yapman z gerektirecek, güncel yaflamla iliflkili haz rl k sorular ndan oluflmaktad r. 13 Çözelim fllenen konuyla ilgili bilgileri kullanarak çözebilece iniz sorular sorulmufltur. Buradaki sorular, edinilen bilgilerin yeni durumlarda kullan lmas n sa lamaya yöneliktir. ETK NL K Bu bölümlerde konularla ilgili deney etkinliklerine yer verilmifltir. Bu etkinliklerle, deney yaparak t pk bir bilim insan gibi çal flman z amaçlanm flt r. Etkinlikler; malzeme listesi, yap l fl basamaklar, sorular ve sonuç bölümlerinden oluflmufltur. Çözelim Yandaki flekilde A, B ve C cisimlerinin bir s v daki durumlar verilmifltir. B cisminin yo unlu u 1,2 g/cm 3 oldu una göre A ve C cisimleri ile s v n n yo unlu u hakk nda ne söylenebilir? fiimdi afla daki etkinli i yaparak kald rma kuvvetinin cismin batan k sm n n hacminden baflka neye ba l oldu unu araflt ral m. 4. ETK NL K: S v Yo unlu u De iflince Ne Olur? Malzeme listesi S v ya, etil alkol, su, dinamometre (0-5 N), 0,5 kg l k kütle, peçete, üç adet beherglas veya kap. Etkinli in yap l fl Beherglaslardan birine su, di erine etil alkol, üçüncüsüne de s v ya koyunuz. Kütleyi dinamometreye as n z ve a rl n hava ortam nda ölçünüz. Beherglaslardaki s v lar n bafllang çtaki yükseklik de erlerini belirleyerek not ediniz. Kütleyi önce su dolu beherglasa dald r p dinamometrenin gösterdi i de eri ve de iflen s v seviyesini okuyarak defterinize not ediniz. Sonra sudan ç kar p peçete ile kurulay n z. Yukar daki ifllemi s ras yla etil alkol ve s v ya için tekrarlay n z. S v lara bat rd n z kütlenin tafl rd s v miktarlar n hesaplay n z. Afla daki tablolar defterinize çizerek ölçüm sonuçlar n 1. tabloya kaydediniz. Gerekli hesaplamalar yaparak 2. tabloyu tamamlay n z. 1. tablo Cismin havadaki a rl (N) 2. tablo Suyun uygulad kald rma kuvveti (N) Cismin sudaki a rl (N) Etil alkolün uygulad kald rma kuvveti (N) Sorular 1. Suyun, s v ya n, etil alkolün yo unluklar s ras yla 1 g/cm 3, 0,9 g/cm 3 ve 0,8 g/cm 3 tür. Buna göre cismin tafl rd (yerini de ifltirdi i) s v lar n a rl klar büyükten küçü e do ru nas l s ralan r? 2. S v n n yo unlu u ile kald rma kuvveti aras nda nas l bir iliflki vard r? Bu etkinlikten elde etti iniz sonuç nedir? Defterinize yaz n z. fl fi 57 Cismin etil alkoldeki a rl (N) S v ya n uygulad kald rma kuvveti (N) Cismin s v ya daki a rl (N) Do adaki farkl beslenme flekilleri nedeniyle bir besin zincirinde bulunan bir canl n n farkl besin zincirlerindeki bitki ve hayvanlarla da beslendi i görülür. Bu flekilde bir canl n n birden fazla besin zincirinde yer almas yla iç içe geçmifl besin zincirleri oluflur. ç içe geçmifl besin zincirleri de besin a lar n oluflturur. ÖÇK s. 114 ve 115 1, 2 ve 3. etkinlikler Güvenlik Uyar lar Etkinliklerin güvenli bir biçimde yap labilmesi için gereken uyar lar gösteren logolar kapsamaktad r. ÖÇK Konuyla ilgili olarak Ö renci Çal flma Kitab nda yap lacak etkinlikleri göstermektedir. 10

11 Acaba Biliyor muyum? B Acaba Biliyor muyum? KALITIM Bulal m Bu bölümde konuya haz rlanman z sa layacak sorulara yer verilmifltir. Derse ilginizi çekecek flekilde düzenlenmifl bu sorular üzerinde arkadafllar n zla tart fl - n z. Sorularla ilgili resimlerden ç - kar mlarda bulununuz. Araflt ral m Araflt ral m etkinlikleri, konular derinlemesine ö renmenize katk sa lar. Okuyarak, gözlemleyerek Ders Kitab da dâhil çeflitli kaynaklardan ( nternet, uzman kifliler vb.) bilgi edinmenize ve bunlar sunma becerinizi gelifltirmenize yard mc olur. 1. Ço umuzun yak n akrabalar m zla (teyze, day, amca, hala vb.) benzer yanlar m z vard r. Yak n akrabalar m zla olan benzerliklerimizin ve farkl l klar m z n nedenleri ne olabilir? 2. nsanlar n d fl görünüflleri neden birbirlerinden farkl d r? 3. Baz ikizler birbirine tamamen benzerler. Bu benzerli in sebebi ne olabilir? 1. KALITIM NEDİR? Yeryüzünde yaflayan binlerce farkl canl türü, baz özellikleri ile birbirlerine benzerken birçok özellik bak - m ndan da birbirlerinden farkl l k gösterir. Çevrenizdeki insanlar gözlemleyiniz. Ailenizi, s n f arkadafllar n - z düflününüz. Ne kadar çok insan n oldu unu fark ediyor musunuz? Bu kadar çok insan n birbirine benzememesi ilginç de il mi? Ailenizdeki kiflilerle ne gibi benzerlikleriniz ve farkl l klar n z var? Örne in, saç flekliniz, göz renginiz veya burun yap n z anne, baba ve kardefllerinizle benzer özellikte oldu u gibi farkl da olabilir (Foto raf 1.3). Sizce bu benzerliklerin ve farkl - l klar n ortaya ç kmas n neler sa l yor olabilir? Foto raf 1.3: Resimdeki çocuklar saç rengi, saç Aile bireyleri aras ndaki benzerlikleri ve farkl l klar flekli, göz rengi, ten rengi gibi özellikleriyle annebabalar na benzemektedirler. belirlemek için bir etkinlik yapal m. Bulal m Kifli Kendim Annem Babam Kardeflim Kendi saç, göz, ten renginizi; Özellik saç fleklinizi ve kan grubunuzu Saç rengi aile bireylerinizle karfl laflt r n z. Saç flekli Bu karfl laflt rma sonucunda benzer ve farkl yönlerinizi gösteren, yandakine benzer bir tab- Ten rengi Göz rengi lo haz rlay n z. Kan grubu Sorular 1. Yapt n z karfl laflt rmada anne-baban zla hangi özellikleriniz benzerlik gösterdi? 2. Yapt n z karfl laflt rma sonuçlar na göre çocuklar n anne-babayla tamamen ayn özelliklere sahip oldu unu söyleyebilir misiniz? Neden? Canl lara ait özelliklerin kromozomlar yoluyla yavru bireylere aktar lmas olay na kal t m ad verilir. Bulal m etkinli i sonuçlar n dikkate ald n zda ailede çocuklar ile anne, baba ve kardefller aras nda benzerlikler ve farkl l klar oldu unu söyleyebilirsiniz. Örne in, göz renginiz annenize, saç n z n flekli ve rengi baban za benzeyebilir. Kan grubunuz anne ya da baban zla ayn olabilir. Kardeflinizle göz renginiz ya da saçlar n z n flekli farkl l k gösterebilir. O hâlde yavrular n baz özelliklerinin anne-babaya benzedi ini ama onlar n t pat p ayn s olmad n söyleyebiliriz. 21 Araflt ral m Ansiklopedi, nternet vb. kaynaklardan do ada oksijen, karbon ve azot döngülerinin ortak özelliklerinin neler oldu unu araflt r n z. Araflt rman z n sonucunu poster hâlinde s n fta arkadafllar n za sununuz. Bulal m etkinliklerinde Ders Kitab ndan edindi iniz bilgilerle kendi gözlem ve deneyimlerinizi kullanarak çözebilece iniz sorular sorulmufltur. Buradaki sorular edinilen bilgilerin yeni durumlarda kullan lmas n sa lamaya yöneliktir. Bu sayede bilgi transferi yapabilecek, farkl zamanlarda ve konularda ö rendiklerinizi de iflik problemlerin çözümünde kullanabileceksiniz. Sorular elefltirel düflünme, problem çözme, karar verme ve yorumlama gibi becerilerinizi gösterebilece iniz özellikte düzenlenmifltir. Bunlar Biliyor muydunuz? Bunlar Biliyor muydunuz? Denizlerdeki canl lar için gerekli oksijenin kayna, burada yaflayan ve fotosentez yapabilen algler ve bitki özelli ine sahip mikroskobik canl lar (fitoplanktonlar)d r. Bu bölümde, ifllenen konu ile ilgili ilginç bilgiler ve konuda çal flm fl bilim insanlar hakk ndaki bilgiler ele al nm flt r. Kendimizi De erlendirelim Kendimizi De erlendirelim bölümündeki sorular, konular ile ilgili neler ö rendi inizi ölçmeye yönelik haz rlanm flt r. Kendimizi De erlendirelim 1. Afla da verilen sorular cevaplay n z. a. Üreticilerden III. derece tüketicilere do ru gidildikçe bir üst basama a aktar lan enerji miktar neden azal r? b. Canl l n devam ile madde döngüsü aras ndaki iliflki nedir? c. Yanma olaylar n n hangi madde döngüsüne, nas l katk s vard r? ç. Azot döngüsünde hangi canl ve cans z unsurlar görev al r? d. Su döngüsüne insanlar n katk s var m d r? Nas l? e. Karbon ve oksijen döngüsünü birlikte gösteren bir flekil çiziniz. 2. Afla daki ifadelerin do ru D veya yanl fl Y oldu una karar verilerek ilerlendi inde kaç numaral ç k fla ulafl laca n bulunuz. 4. Solunum s ras nda maddeler karbon dioksitle yak la- 1. ç k fl D Y 2. ç k fl 2. Enerji ak fl her rak enerji elde edilir. D zaman üreticilerden 5. Karbon, canl lar n yap s n oluflturan 3. ç k fl tüketicilere do ru Y D tek yönlüdür. 1. Besin piramidinin üst basa- temel maddelerden biridir. Y 4. ç k fl D maklar na do ru ç k ld kça aktar - 6. Atmosferde en 5. ç k fl Y 3. Ayr flt r c lar besin zincirinin sadece azottur. Y 6. ç k fl D lan enerji miktar fazla bulunan gaz D azal r. ilk basama nda bulunur. 7. ç k fl Y 7. Atmosferdeki su buhar yo uflarak sadece ya mur fleklin- D Cevap: Y ç k fl de yeryüzüne düfler. 195 Ölçme ve De erlendirme Her ünitenin sonunda ö renilen konularla ilgili çeflitli ölçme ve de erlendirme çal flmalar na yer verilmifltir. 1. ÜNİTE A. Afla daki sorular cevaplay n z. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. Mitoz hangi canl larda üremeyi sa lar? Neden? 2. Anne - baban n fenotipinde görünmeyen bir özellik yavrular nda hangi durumda ortaya ç kar? 3. Bir ailenin ilk çocuklar k z ise ikinci çocuklar n n da k z olma ihtimali nedir? 4. Mayoz ile kal tsal çeflitlilik aras ndaki iliflki nedir? 5. DNA kendini nas l efller? Tart flal m Bu bölümde s n fta konu ile ilgili yap lacak tart flmalara yer verilmifltir.! Uyar amaçl bilgilerin verildi i yerleri göstermektedir. B. Afla daki ifadelerden do ru olanlar n bafl na D, yanl fl olanlar nkine Y harfi yaz n z. (...) 1. Mitoz, üreme hücrelerinde gerçekleflir. (...) 2. Mitoz sonucunda kromozom say s de iflmez. (...) 3. Mitoz s ras nda ilk önce sitoplazma, daha sonra çekirdek bölünür. (...) 4. Genlerle sonraki nesillere tafl nan özelliklere kal tsal özellikler denir. (...) 5. Bask n özellikler büyük harflerle gösterilir. (...) 6. Bal k pulluluk, hem erkeklerde hem de diflilerde görülebilir. (...) 7. Mayoz sonucunda dört tane hücre oluflur. (...) 8. Parça de iflimi mitozda gözlenir. (...) 9. DNA çift ipliklidir. (...) 10. Genlerde meydana gelen ani de ifliklikler modifikasyon olarak adland r l r. (...) 11. Do al seçilim sonucu baz canl lar n nesilleri tükenir. C. Afla daki cümlelerde bofl b rak lan yerlere, verilen kelime ve kelime gruplar ndan uygun olanlar yaz n z. Tart flal m S n f n zda 4 grup oluflturunuz. Grupça klonlama, gen tedavisi, türlerin slah edilmesi ve geneti i de ifltirilmifl canl lar konular ndan birini seçiniz. Seçti iniz konuda yap lan son çal flmalar ile ilgili araflt rma yap n z. Araflt rma sonuçlar n z arkadafllar n zla paylafl n z. Genetik mühendisli indeki geliflmelerin insan yaflam na olumlu etkilerini tart fl n z Gen Klonlama (Gen Kopyalama) Klonlama, DNA n n belirli bir bölümünün ya da tamam n n kopyas n yapmak için kullan lan bir yöntemdir. stenilen bir proteinin ya da ürünün üretimini flifreleyen genin klonlanmas için ilk önce özel yöntemlerle bu genler kesilip ç kar l r. Daha sonra bir tafl y c DNA yla birlefltirilerek al c bir hücreye akta- Yiyeceklerde besin içeriklerinden baflka, onlara koku ve lezzet veren maddeler de bulunur. Bu maddelerden baz lar asit, baz lar ise baz olarak s n fland r l r. Asit olarak s n fland r lan maddeler g da maddesine ekfli tat, baz olarak s n fland r lan maddeler ise ac tat verebilir. Acaba asitlerin ve bazlar n özellikleri nelerdir? 6. ETK NL K: Asitler ve Bazlar Malzeme listesi Limon suyu, sirke, deterjanl su, sabunlu su, çamafl r sodas çözeltisi, kireç suyu, aspirin çözeltisi, 7 adet beherglas, mavi ve k rm z turnusol kâ d, etiket, baget.! Bilinmeyen maddeler tehlikeli olabilir. Bu nedenle g da maddeleri d fl ndaki maddelere aksi belirtilmedi i sürece dokunmamal y z ve tatlar na bakmamal y z. Etkinli in yap l fl Beherglaslara etiket yap flt r p her birinin üzerine s ras yla limon suyu, i k d j l b l d ki i i fenotip hemofili mitoz fosfat akraba kal t m fleker melez organik baz üreme kromozom slah genotip evrim 1. Ayn özellikte iki hücrenin oluflmas... gerçekleflir. 2. nsanda bulunur. 3. Anne ve babadan yavrulara aktar lan özellikleri,... bilimi inceler. 4. Bir canl n n d fl görünüflünde ortaya ç kan özelliklerine... denir. 5. Saf bask n bir özellik ile ayn özelli in saf çekinik genotipi çaprazlan rsa... genotipli bireyler ortaya ç kar

12 Laboratuvar Güvenliği Etkinlikler fen ve teknoloji dersinin en önemli bölümünü oluflturur. Etkinliklerin güvenli bir biçimde yap labilmesi güvenlik kurallar na uymakla sa lan r. Etkinliklerinizi güven içinde yapabilmeniz için kitab n zda güvenlik kurallar n hat rlatan sembollere yer verilmifltir. Bu kurallara uymaya özen gösteriniz. Cam eflyalar kullanmadan önce kontrol ediniz. K r k ya da çatlak olan cam eflyalar kullanmay n z. Zarar görmüfl eflyalar ö retmeninize bildiriniz. Cam eflyalar kulland ktan sonra gerekti i gibi temizleyiniz ve sa lam olarak yerine koyunuz. Çeflitli kimyasal maddelerle, ateflle ya da gözünüze zarar verebilecek herhangi bir madde ile çal fl rken laboratuvar gözlü ü kullan n z. B çak, bisturi, makas, i ne, çivi, tel gibi kesici ve delici nesnelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Sizin ya da arkadafllar n z n bir yeri kesilirse hemen ö retmeninize haber veriniz. Ateflle çal fl rken dikkatli olunuz. Atefle çok yaklaflmay n z; koruyucu gözlük, eldiven, mafla gibi araçlar kullan n z. Laboratuvarda bir fley s tmak isterseniz s ya dayan kl cam malzemelerden seçiniz. Is tma s ras nda cam malzemeyi mafla ile tutunuz, cam eflyan n a z n kendinizden ve arkadafllar n zdan farkl yöne do ru çeviriniz. Elektrikli araçlar kullan rken arac n kablolar n kontrol ediniz ve dikkatli olunuz. Islak ellerinizle bu tip araçlara dokunmay n z ve fifllerini tak p ç karmay n z. Kimyasal ya da zehirli maddelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Bu maddeler bir yerinize s çrarsa bu bölgeyi sabun ve bol su ile y kay n z. Bitkilere zarar vermeyiniz. Kulland n z bitkiler yiyecek maddesi dahi olsa asla yemeyiniz. Kalan bitkilerin sa lam olanlar n yeniden topra a dikiniz. Onlarla ifliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Hayvanlara zarar vermeyiniz. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Çal fl rken eldiven kullan n z. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. 12

13 A. M TOZ 1. M TOZUN EVRELER 2. M TOZUN CANLILAR Ç N ÖNEM B. KALITIM 1. KALITIM NED R? 2. MENDEL N KALITIM LE LG L ÇALIfiMALARI 3. NSANLARDA GÖRÜLEN KALITSAL HASTALIKLAR 4. AKRABA EVL L N N SAKINCALARI 1. ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM C. MAYOZ 1. MAYOZUN EVRELER 1.1. I. Mayoz 1.2. II. Mayoz 2. MAYOZLA M TOZ ARASINDAK FARKLAR Ç. DNA VE GENET K B LG 1. DNA NIN YAPISI VE ÖZELL KLER 2. GENET K MÜHEND SL 2.1. Gen Klonlama (Gen Kopyalama) 2.2. Gen Tedavisi 2.3. Islah Çal flmalar Üniteye Haz rl k 1. Hangi özellikleriniz annenize ya da baban za benziyor? Bu benzerliklerin sebebini nas l aç klars n z? 2. Çok hücreli bir canl n n büyüyüp geliflmesi ile hücre say s aras nda nas l bir iliflki vard r? 3. Sizce kutup ay lar n n di er ay - lardan farkl renkte olmas n n yaflad - klar ortamla bir iliflkisi var m d r? D. ADAPTASYON VE EVR M 1. ADAPTASYON 2. EVR M Üniteyi bitirdikten sonra Üniteye Haz rl k sorular n yeni ö rendi iniz kavramlar kullanarak tekrar cevaplay n z. Konular ö renmeden önce sorulara vermifl oldu unuz cevaplarla ö rendikten sonra verdi iniz cevaplar aras ndaki farkl l klar ve benzerlikleri bulunuz. 13

14 A MİTOZ Acaba Biliyor muyum? 1. Vücudunuzda bir kesik oldu unu varsay n z. Bu kesik iyileflinceye kadar kesikte ne gibi de ifliklikler oluflur? 2. Canl lar n büyüdü ünü ve geliflti ini gösteren olaylara örnekler veriniz. 3. Tek hücreli bir canl nas l ürüyor olabilir? 1. MİTOZUN EVRELERİ Vücudumuzda oluflan baz yaralar n bir süre sonra kendili inden iyileflti ini ve ço u kez yaradan iz bile kalmad n gözlemlemiflsinizdir. Peki, bu yaralar n iyileflmesini sa layan nedir, hiç düflündünüz mü? Yaran n üzerindeki kabuk, yeni deri hücrelerinin olufltu unu gösterir mi? Acaba yeni hücreler nas l olufluyor? Yeni hücrelerin nas l olufltu unu bir etkinlik yaparak gözlemleyelim. 1. ETK NL K: So an Kökünde Gerçekleflen Mitoz Malzeme listesi Mikroskop, lam, lamel, kuru so an, asetokarmen (yoksa metilen mavisi veya iyot çözeltisi), çay barda, petri kab, tüp maflas, ispirto oca, kibrit, jilet veya bisturi. Ön haz rl k ki - üç gün önceden çay barda na su doldurup kuru so an dip k sm suya gelecek flekilde barda a yerlefltirerek köklendiriniz. Etkinli in yap l fl So an n 2 cm boyunda olan genç köklerinin birkaç tanesinin ucundan (5-6 mm lik k sm ndan) jilet veya bisturi ile kesitler alarak bir petri kab na koyunuz. 14

15 Petri kab ndaki kök ucu kesitlerinin üstüne asetokarmen dökünüz (Asetokarmen, hücreyi boyayarak hücrenin mikroskopta daha kolay incelenmesini sa lar.). Boyad n z kök ucu kesitlerinden birini düz olarak lam üzerine koyunuz ve lamelle üzerini kapat p mikroskopta inceleyiniz. Özellikle kesitteki kök hücrelerinin çekirdeklerini gözlemlemeye çal fl n z. Kibrit yard m ile ispirto oca n yak n z ve petri kab n tüp maflas ile tutarak 5 dakika kadar s - t n z (Petri kab ndaki s v n n kaynamamas na dikkat ediniz.). Is tt n z kök uçlar ndan birisini bir lam üzerine koyunuz ve ucundan (sivri taraf ndan) 2-3 mm lik k sm jiletle keserek ay r n z (Jiletle mümkün oldu u kadar küçük parçalar almaya çal fl n z.). Lam üzerinde kalan parçaya bir damla asetokarmen boyas damlat n z. Parçan n üzerine bir lamel kapat n z ve mikroskopta inceleyiniz. Hücre çekirdeklerindeki de ifliklikleri gözlemlemeye çal fl n z. Gözlemledi iniz flekilleri aflama aflama defterinize çiziniz. Sorular 1. Birinci incelemede gözlemledi iniz hücrelerin çekirdeklerinde ne gibi de ifliklikler gördünüz? 2. kinci inceleme sonucunda gözlemledi iniz hücrelerin flekilleri ile birinci inceleme sonucunda gözlemledikleriniz aras nda ne gibi farkl l klar gördünüz? Bu etkinlikten elde etti iniz sonuç nedir? Defterinize yaz n z. Bulal m Amip Yanda verilen A ve B hücreleri, ayn canl ya ait olup farkl büyüklüktedir. Bu hücrelere bölünme için gerekli flartlar sa land nda B hücresinin A hücresinden daha önce bölündü ü gözleniyor. B hücresinin A hücresinden daha önce bölünmesinin nedenleri neler olabilir? A B Bulal m etkinli inde belirtildi i ve 1. Etkinlik te gözlemledi iniz gibi birçok hücre uygun flartlarda bölünerek ayn özelliklere sahip yeni hücreler oluflturur. Bir hücreden kendisiyle ayn özelli e sahip iki yavru hücre oluflmas na mitoz ad verilir. Hücre bölünmesi tüm canl larda görülen bir olayd r. Bir hücrenin bölünmesi için yapt n z etkinlikte de gözlemledi iniz gibi önce belirli bir büyüklü e ulaflmas gerekir. Hücreler belirli bir büyüklü e erifltiklerinde hücre zar ndan madde al fl verifli zorlafl r. Bu durumda hücreler canl l k faaliyetlerini daha kolay yerine getirebilmek için bölünmeye bafllar. Bunun sonucunda hücre ço almas gerçekleflmifl olur. Pek çok canl n n büyümesini sa layan mitoz; amip, öglena gibi bir hücreli canl lar n da üremesini sa lar. ÖÇK s ve 2. etkinlikler 15

16 Mitoz geçiren bir hücrede çekirdek bölünmesiyle bafllayan çeflitli bölünme evreleri gözlenir. Mitoz, sitoplazma bölünmesi ile tamamlan r. Mitoza haz rlanan bir hücrede enerji üretiminin ve protein sentezinin h zland gözlenir. Çekirdekte canl n n kal tsal özelliklerini tafl yan ipliksi yap lar bulunur. Bu yap lar hücre bölünmesi s ras nda 1. etkinlikte de gözlemledi iniz gibi k sal p kal nlaflarak kromozom ad verilen yap lara dönflürler. Sentriyol Çekirdekçik iplikleri Kromozomlar c Kromozomlar n kromatitlere ayr lmas d Çekirdek kromatit iplikler Çekirdek zar a ki yavru hücre oluflumu Sitoplazma bölünmesi fiekil 1.1: Mitozun aflamalar (a, b, c, ç, d, e) f Sentriyollerin kutuplara hareketi ç b Kromozomlar n ekvator düzlemine dizilmesi e fiekil 1.1 de 4 kromozomlu bir hayvan hücresinde (fiekil 1.1 a) gerçekleflen mitoz gösterilmifltir. fiimdi bu flekilleri inceleyerek, yapt m z etkinlikteki gözlemlerimiz ve çizimlerden yararlanarak hücre bölünmesi s - ras nda gerçekleflen de ifliklikleri ve nedenlerini ö renelim. Kal tsal maddenin kendini efllemesi ile hücre mitoza haz rlan r. Mitoza haz rlanan hücrenin çekirdek zar n n erimeye bafllad gözlemlenir. Çekirdek zar ile çekirdekçik kaybolur, kromozomlar belirginleflmeye bafllar (fiekil 1.1 b). Sentriyoller taraf ndan i iplikleri oluflturulur (fiekil 1.1 c). Kromozomlar, hücrenin ekvator düzlemine dizilirler (fiekil 1.1 ç). ipliklerine ba l kromozomlar, kromatitlerine ayr larak z t kutuplara do ru hareket ederler (fiekil 1.1 d). Kutuplara ulaflan kromozomlar n ba l oldu u i iplikleri kaybolur, çekirdekçik ve çekirdek zar tekrar oluflur. Böylece çekirdek bölünmesi tamamlan r. Çekirdek bölünmesi tamamlanan hücrede sitoplazma bölünmesi bafllar. Sitoplazma bölünmesi s ras nda sitoplazma ortadan ikiye bo umlan r (fiekil 1.1 e). Sitoplazma bölünmesinin de tamamlanmas yla bir ana hücreden ayn kal tsal özelli- e ve kromozom say s na sahip iki yavru hücre meydana gelir (fiekil 1.1 f). Bu yavru hücrelerin her biri 4 kromozoma sahiptir. 3, ÖÇK s. 14 ve 15 4 ve 5. etkinlikler Araflt ral m Mitoz sonucu oluflan hücrelerin ayn kal tsal özelli e ve kromozom say s na sahip olmas nas l aç klanabilir? Araflt r n z. Ulaflt n z sonuçlar rapor hâlinde s n f n za sununuz. 16

17 Bitki ve hayvan hücresinde bölünme evreleri ayn olabilir mi? Bunun için yandaki flekli inceleyelim. Bitki hücresinde gerçekleflen mitoz s ras nda hücre zar ve çekirdek zar erir (fiekil 1.2 a). Bitki hücresinde setriyol bulunmad ndan serbest kalan kromozomlar hücrenin ekvator bölgesinde toplan r ve sitoplazmadaki özel proteinlerin oluflturdu u i ipliklerine ba lan r (fiekil 1.2 b). Kromozomlar kromatitlerine ayr - larak i ipliklerinin de yard m yla hücrenin kutuplar na do ru hareket eder (fiekil 1.2 c). Sitoplazma bo umlanmaya bafllar ve ara lamel oluflur (fiekil 1.2 ç). Sitoplazma bölünmesi tamamlan r ve ara lamel, hücre duvar oluflturur. Böylece bir bitki hücresinden iki bitki hücresi oluflur (fiekil 1.2 d). Hücre bölünmesi tüm canl larda görülen bir olayd r. Bu olay n amac yeni hücrelerin oluflmas n sa lamakt r. Mitoz sonunda birbirine tamamen benzeyen iki yavru hücre oluflur. Bitki hücrelerinde, hayvan hücrelerinden farkl olarak hücre bölünmesi s - ras nda bo umlanma gözlenmez. Ara lamel oluflur. Böylece bir hücreden meydana gelen iki hücrenin hücre duvarlar tamamlanm fl olur. Oluflan yeni hücrelerde kromozom say lar korunur. Tüm canl lar n kromozom say lar ayn m d r? Kromozom say lar ile organizman n büyüklü ü ve karmafl kl aras nda nas l bir iliflki olabilir? Bu sorulara yan t bulabilmek için afla daki Bulal m etkinli ini yapal m. a c d fiekil 1.2: Bitki hücresinde mitozun aflamalar (a, b, c, ç, d) b ç Bulal m Afla daki tabloda çeflitli canl türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom say lar verilmifltir. Tür Kromozom say s Tür Kromozom say s nsan Keçi Moli bal So an Kurtba r bitkisi Fare Köpek Yuvarlak solucan Kurba a E relti otu Tabloyu inceleyerek afla daki sorular cevaplay n z. 1. Tabloda ayn kromozom say s na sahip olan canl türleri hangileridir? Bu canl lar n benzer özellikte olduklar söylenebilir mi? Neden? 2. Kromozom say s artt kça canl lar n geliflmiflli inin de artt söylenebilir mi? Neden? Canl lar n kromozom say lar canl türlerine göre farkl l k gösterebilir. Ancak ayn canl türündeki tüm sa l kl bireylerde ayn say da kromozom bulunur. Örne in, sa l kl her insanda 46 tane kromozom bulunmaktad r. Yukar daki tabloda inceledi iniz gibi farkl türdeki canl lara ait kromozom say lar ayn olabilir. Buna ra men bu canl lar birbirinden farkl d r. Bunun nedeni, farkl canl lar n hücrelerindeki kromozomlar n dizilifllerinin ayn olmamas d r. Tablodaki de erlerde gördü ünüz gibi kromozom say lar ile canl n n büyüklü ü ve geliflmifl- ÖÇK s. 16 li i aras nda herhangi bir iliflki yoktur. 6 ve 7. etkinlikler 17

18 2. MİTOZUN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ Deniz y ld z n n, kopan parçalar n yenileyebildi ini biliyor musunuz? Vücudumuzda meydana gelen kesik ve yaralar kendi kendine nas l iyilefliyor? Tart fl n z. Derimizde bir kesik olufltu unda veya bir kemi imiz k r ld nda, kesik deri ve k r k kemik bir süre sonra iyileflir. Bir bitkinin büyük bir parças kesilse bile bitki yaflamaya devam eder. Hatta baz bitkiler budand kça daha fazla büyür ve geliflir. Amip, bölünerek kendisine benzeyen yeni bir amip oluflturabilir. Bir kertenkele, kopan kuyru unu yenileyebilir. Bütün bu örneklerdeki iyileflme, yenilenme ve ço alma olaylar mitoz ile gerçekleflir. Mitoz, çok hücreli canl larda büyümeyi ve yenilenmeyi, tek hücreli canl larda ise ço almay sa lar. Afla daki etkinlik ile çok hücreli canl larda mitozun önemini inceleyelim. 2. ETK NL K: Menekflem Nas l Gelifliyor? Malzeme listesi Menekfle yapra, su barda, içi toprakla dolu saks, su. Etkinli in yap l fl Su barda n yar ya kadar su ile doldurunuz. Menekfle yapra n, sap suya de ecek flekilde barda n içine yerlefltiriniz. Suda bekletilen yaprakta ne gibi de ifliklikler olabilece ini tahmin ediniz. Tahminlerinizi defterinize yaz n z. Do rudan günefl fl n n gelmedi i bir yerde barda üç hafta bekletiniz. Üç haftan n sonunda yaprakta meydana gelen de ifliklikleri gözlemleyerek tahminlerinizle karfl laflt r n z. Menekfle yapra n, içi toprakla dolu saks ya dikiniz. Üç hafta boyunca bitkideki geliflmeleri gözlemleyiniz. Sorular 1. Yapra n suya temas eden bölümünde meydana gelen de ifliklikler nas l aç klanabilir? 2. Suda bekletilen menekfle yapra, topra a dikildi inde yeni yapraklar oluflturuyor. Bu bir üreme çeflidi olabilir mi? Neden? Cevab n z evet ise bu üreme fleklini nas l adland rabilirsiniz? Bu etkinlikten elde etti iniz sonuç nedir? Defterinize yaz n z. Menekflem Nas l Gelifliyor? etkinli inde de görüldü ü gibi canl lar n büyümesini ve geliflmesini sa layan temel olay mitozdur. Bir bakterinin bölünerek üremesinden, anne karn ndaki bir bebe in birçok doku ve organ n n geliflerek büyümesine kadar pek çok de iflikli in oluflmas nda mitozun rolü vard r. Bakteriler gibi tek hücreli canl lar n bölünerek üremesi efleysiz üreme olarak adland r l r. Efleysiz üreme sonucunda ana canl yla ayn özelliklere sahip canl lar oluflur. Efleysiz ürümenin de iflik flekilleri vard r. Bunlar; a. Bölünerek ço alma, b. Tomurcuklanma, c. Vejetatif üreme, ç. Yenilenmedir ÖÇK s. 17 etkinlik

19 a. Bölünerek ço alma Bakteriler gibi tek hücreli canl lar n ço unda görülen bir efleysiz üreme fleklidir. Bölünerek ço alma; amipte ve bakterilerde her yönde, paramesyumda enine, öglenada ise boyuna olur (fiekil 1.3). Bölünerek ço alma sonunda ana canl ya tamamen benzeyen yavru canl lar oluflur. a b. Tomurcuklanma Ana canl üzerinde hücre büyümesiyle oluflan bir ç k nt n n geliflerek yeni bir yavru oluflturdu u üreme fleklidir. Oluflan yavru, ana canl n n tüm özelliklerini tafl r. Bira mayas ve hidra gibi canl larda görülür (fiekil 1.4). fiekil 1.3: Bölünerek üreme (a. Amip, b. Öglena, c. Paramesyum) b c Çekirdek Tomurcuk Tomurcuk a b fiekil 1.4: Tomurcuklanma ile üreme (a. Bira mayas, b. Hidra) c. Vejetatif üreme Genellikle çiçekli bitkilerde görülen bir üreme fleklidir. A açlar n dallar ndan al nan çubuklar n baflka dallara afl lanmas ya da baz bitki yapraklar n n nemli toprakta köklendirilmesi ile bir bitkiden çok say - da yeni bitki gelifltirilmesi vejetatif üreme örneklerindendir (Foto raf 1.1). Vejetatif üreme s ras nda geliflen yap lar mitoz ile oluflur. Bitkilerde vejetatif üremeye çevrenizden örnekler verebilir misiniz? Foto raf 1.1: Vejetatif üreme 19

20 ç. Yenilenme Baz canl lar n kesilen ya da kopan parçalar ndaki hücreler mitoz geçirerek kendilerini onar rlar (Foto raf 1.2). Buna yenilenme ad verilir. Örne in, kertenkelenin kopan kuyru unun ve denizy ld z n n kopan kollar n n yeniden oluflmas yenilenmedir. nsanlarda k r lan kemiklerin onar lmas, yaralar n zamanla iyileflmesi de yenilenmeye örnek olarak verilebilir. Foto raf 1.2: Yenilenme (denizy ld z ) Ayr k otu gibi baz bitkilerden kopan her bir parça, toprakta yeni bir bitki oluflturur. Bu da yenilenmeyle üremeye örnek verilebilir. ÖÇK s. 18 ve 19 9, 10 ve 11. etkinlikler Bunlar Biliyor muydunuz? Rudolf Virchow Rudolf Virchow (Rudolf Virflov), 13 Ocak 1821 tarihinde do mufl Alman doktordur. T p ve biyoloji ile ilgili çeflitli araflt rmalar yapm flt r y l nda anatomik patoloji profesörü olarak Berlin Üniversitesinde çal flmaya bafllam flt r. Bu y llarda özellikle mikroskopla yapt incelemelerle hücrelere ait çeflitli özellikleri ortaya ç karm flt r y l nda yapt incelemeleri sonuçland rarak her hücrenin bir atas n n bulundu unu ve bir hücrenin baflka bir hücrenin bölünmesi sonucu olufltu unu ilk aç klayan bilim insan olmufltur. Bu aç klama hâlen hücre teorisinde de yer almaktad r. Hücre bölünmesiyle ilgili gerçekleri ortaya ç karmas yla an lan Virchow, 1902 y l nda Berlin de vefat etmifltir. Kendimizi De erlendirelim 1. Bitki hücresindeki mitoz ile hayvan hücresindeki mitoz aras nda hangi farklar vard r? 2. Mitoz sonucunda neler olur? 3. fiekilde verilen hücre mitoz geçirmektedir. Bu hücrede mitoz s ras nda hangi de ifliklikler gözlenmektedir? 4. Hücrenin mitoza bafllayabilmesi için neler gereklidir? 5. Sadece kromozom say s na bakarak canl türünü tespit edebilir miyiz? Neden? 20

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU SUNUfi K ymetli Millî E itim Camias, Bilinçli bir toplumun, e itimsiz var olamayaca en temel gerçektir. fade ve alg lar üzerine kurulu olan e itim sistemimiz

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Mehmet BAHAR* Özet Ö renmeyi ve ö rencilerin derslerdeki performans n etkileyen önemli faktörlerden birisi kavram yan lg

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R B YON K NSAN B YON K NSAN HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAYALLER M, B LG SAYAR Ç Yaklafl k 2.5 y l önce ayn bafll kla dergimizde yay nlam flt

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı