ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA"

Transkript

1 ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin Kayıt Sistematiği ve Örnek İşlemler 4. Ayrıştırma Srunu ve Mevcut Uygulama 5. Değerlendirme ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırma 6. Uygulamanın Güncelleştirilmesi 7. IMF İle Görüşme ve Öneriler

2 1. Giriş Ödemeler dengesi, en geniş anlamıyla, bir eknmide yerleşik kişilerin (merkezi hükümet, bankalar, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar) diğer eknmilerde yerleşik kişiler ile belli bir dönem içinde yapmış ldukları tüm mal ve hizmet ticareti ile bu eknminin diğer eknmilerle lan alacak ve yükümlülüklerinin, mülkiyet değişimi anında, çift kayıt prensibi esasına dayalı larak kaydedildiği istatistiki bir tabldur. Bankamızca yayımlanan ödemeler dengesi tablsu, Uluslararası Para Fnu (IMF) tarafından belirlenen kavram ve kayıt prensipleri dğrultusunda, ağırlıklı larak Türkiyede faaliyette bulunan bankaların kayıtları ile dış ticaret, turizm ve bavul ticareti gibi knularda banka dışı kaynaklardan alınan veriler ve anketler esas alınarak düzenlenmektedir. Diğer yandan, kambiy rejiminin liberalleşmesi, eknmik faaliyetlerin ve mali enstrümanların çeşitlenmesi gibi nedenlerle Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri kalemini luşturan bazı verilerin sınıflandırılmasında çalışma snuçlarına göre geliştirilen yöntemler uygulanmaktadır. Bu kalemin kapsamı, ayrıştırma srunları ve çözümüne yönelik çalışmalar ve tahmin metdu aşağıda açıklanmaktadır. 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı Bankamızca yayınlanan ödemeler dengesi Özet Sunumda Cari İşlemler Dengesi içerisinde yer alan Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri, Turizm, Faiz ve Diğer lmak üzere üç ana grupta tplanmaktadır. Bunlardan Diğer kalemini luşturan alt başlıklar ise aşağıda verilmektedir: Diğer Gelirler Navlun Geliri (İthalat ve ihracat işlemlerine ilişkin taşımacılık gelirleri) Diğer Taşımacılık Geliri (Ylcu, bagaj ve benzeri nedenlerle sağlanan gelirler) Dğrudan Yatırım Gelirleri (Yurtdışında iş yapan müteahhitlerin elde ettiği gelirler) Diğer Resmi ve Özel Sektör Mal ve Hizmet Gelirleri DTHdan TL Karşılığı Alışlar (Görünmeyen işlem gelirleri ile açılan DTHdan Türk lirasına dönüştürülen gelirler) Resmi Sektör (Knslsluk ve benzeri resmi sektörün elde ettiği gelirler)

3 Finansal ve Dış Ticaret Hizmetleri (Kmisynculuk ve banker işlemleri nedeniyle elde edilen gelirler ile dış ticarete ilişkin diğer hizmet gelirleri) Diğer (Yurtdışından havale larak gelen ancak görünmeyen işlem geliri lmasına rağmen mahiyeti ayrıştırılamayan gelirler) 3. Diğer Gelirlerin Kayıt Sistematiği ve Örnek İşlemler Kayıt sistematiği açısından, Diğer gelirler aşağıdaki şekilde gruplanmaktadır: Bankacılık sisteminden alınan, mahiyetleri bilinerek raprlanan işlemler: Bu veriler, mahiyeti bildirilen dövizlerin bankalarca dğrudan Türk lirasına dönüştürülmesinden elde edilmektedir. Örnek : Yurtdışına taşımacılık hizmeti veren bir firma elde ettiği dövizi bankada Türk lirasına dönüştürürken işlemin mahiyetini bildirirse, bu döviz gelirleri bankalar tarafından Navlun larak kdlanmaktadır. Ayrıca, bu gelirler ile Döviz Tevdiat Hesabı açtırılır ve daha snra bu hesaptan Türk lirasına dönüşüm yaptırılır ve bu beyan edilirse, yine Navlun larak kdlanmakta ve raprlanmaktadır. Bankacılık sisteminden alınan, görünmeyen gelir kalemi lduğu bilinen ancak, yukarıdaki grupta lduğu gibi mahiyetleri ayrıştırılamadan raprlanan işlemler: Liberalleşen kambiy mevzuatı çerçevesinde kaynağın srulamaması nedeniyle mahiyeti ayrıştırılamayan ancak hesap sahibinin faaliyet alanına göre görünmeyen gelir niteliğinde lan ve bankaca Türk lirası alışı yapılan yurtdışından gelen dövizlerden luşmaktadır.

4 Örnek: Yurtdışına taşımacılık hizmeti veren bir firma elde ettiği döviz gelirlerini bankada Türk lirasına dönüştürürken işlemin mahiyetini bildirmediği durumda, banka bu geliri Navlun larak değil, Diğer larak raprlamaktadır. Bankalar nezdinde açılan döviz tevdiat hesaplarından (DTH) yapılan Türk lirası alışlarına ilişkin işlemler: Türkiyede yerleşik kişiler tarafından açılan döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası karşılığı alışı yapılan, kısmen görünmeyen işlem geliri lduğu bilinmekle birlikte sınıflandırılamayan dövizlerden luşmaktadır. 4. Ayrıştırma Srunu ve Mevcut Uygulama Görünmeyen işlemlere ilişkin gelirlerin saptanması ve ayrıştırılması, diğer ülkelerde lduğu gibi ülkemizde de özellikle; 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Kruma Hakkındaki Karar ile döviz ithalinin serbest bırakılması, Döviz tevdiat hesaplarının işleyişine getirilen serbesti, Görünmeyen işlem gelirlerinin yurda getirilme ve Türk lirasına dönüştürme zrunluluğunun bulunmaması, Türk lirasına dönüştürülen dövizlerde mahiyetin açıklanmasına gerek lmaması gibi nedenlerle güçleşmektedir. Mahiyetleri bir şekilde tespit edilebilen kalemlere ilişkin larak herhangi bir srun bulunmamakla birlikte, bankacılık sisteminde önemli bir paya sahip lan, Türkiyede yerleşik kişiler tarafından açılan döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası karşılığı yapılan alım işlemlerinin ayrıştırılabilmesi için değişik zamanlarda bankalar nezdinde çalışmalar yapılmıştır. Sözknusu çalışmalarda, hesap sahiplerinin adreslerine göre, yurtiçinde yerleşikliği saptanan kişilerce açılan ve daha snra TL karşılığı alışı yapılan döviz tevdiat hesaplarının kaynağı, hesap sahiplerinin faaliyet knuları esas alınarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tip döviz tevdiat hesaplarının ağırlıklı larak, Yurtiçi kaynaklı tasarruf amacıyla tutulan dövizler İhracat karşılığı elde edilen döviz gelirleri Yurtdışında çalışan işçilerin döviz havaleleri Turizm kaynaklı yurtdışı geliri Yurtdışı müteahhitlik hizmet geliri Yurtdışı işlemlere bağlı larak luşan navlun geliri Bavul ticareti nedeni ile elde edilen döviz geliri

5 karşılığında açıldığı görülmüştür. Bunlardan, başka kaynaklardan sağlanan verilere dayanan ve ödemeler dengesinin ilgili gelir kalemleri içinde halihazırda yeralan, ihracat gelirleri, turizm gelirleri ve bavul ticareti gelirleri mükerrerliğin önlenmesi açısından, yurtiçi işlemlerle ilgili lan kısmı ise ödemeler dengesine knu lmaması nedeniyle dikkate alınmamaktadır. Kalan kısım içinde yer alan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, tespit edilen randa Dğrudan Yatırım Gelirleri kalemine, kalanı ise Diğer Resmi ve Özel Mal ve Hizmet Gelirlerine ilave edilmektedir. 5. Değerlendirme ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırma Yukarıda belirtildiği gibi dört alt kalemden luşan Diğer Özel Resmi Hizmet Gelirlerinin tutarları itibariyle en önemli kalemlerini, DTHdan Türk Lirası Karşılığı Alışlar ve Diğer luşturmaktadır. DTHdan Türk Lirası Karşılığı Alışlar kaleminin artışı, TL yatırım araçlarının dövize göre daha yüksek getiri sağlamasından ve gerçek ve tüzel kişi DTH sahiplerinin TL ihtiyaçlarını bu hesaplardan karşılamalarından kaynaklanmaktadır.diğer kalemi, görünmeyen işlem geliri lmakla birlikte, mevzuat nedeniyle bankalarca hangi faaliyet kapsamında elde edildiği tespit edilemeyen gelirleri göstermektedir. Ödemeler Dengesi tablsunda yer alan ve ayrıştırılamaması nedeniyle Diğer gelirler içinde gösterilen tutarların ransal larak yüksek lup lmadığını tespit etmek amacıyla bazı ülkelerin aynı kalemi 1990lı yıllar için karşılaştırılmıştır. Buna göre, ayrıştırılamayan Diğer gelirlerin tplam görünmeyen işlem gelirleri (navlun ve diğer taşımacılık ile turizm geliri hariç) içerisindeki ranı sn 7-8 yılda Almanya ve İspanyada yüzde 50, İtalyada yüzde 60, Yunanistanda yüzde 95, Krede yüzde 80 civarında iken bu ran Türkiyede yüzde 70 civarındadır. 6. Uygulamanın Güncelleştirilmesi Ödemeler dengesi tablsunda Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri altında yeralan Diğer Özel ve Resmi Hizmet Gelirleri kalemi içinde bankalarca raprlanan Yurtiçinde yerleşik kişiler tarafından tasarruf amacıyla açılmış Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası karşılığı satın alınan dövizler kalemi önemli yer tutmakta lup, bu kalemin sn yıllarda hızlı artış göstermesi nedeniyle ayrıştırmada uygulanan ranların gözden geçirilmesine gerek duyulmuştur. Bu amaçla, 1999 yılında DTHdan TL karşılığı alış işlemleri açısından tplamın yaklaşık yüzde 62sini temsil eden bankaların ilgili şubeleri örnek hacmine dahil edilmek suretiyle uygulanan bir örnekleme yöntemiyle, DTHdan TLye dönüşen tutarların hesap sahiplerinin faaliyet alanlarına ve işlem türlerine göre yüzde dağılımı yeniden tespit edilmiş, ayrıca, yapılan çalışma sırasında rtaya çıkan raprlama hatalarının düzeltilmesi de sağlanmıştır. 7. IMF İle Görüşme ve Öneriler

6 Daha önceden de belirtildiği üzere, ödemeler dengesi kayıtlarının sistematiği IMFin tüm ülkeler için öngördüğü uluslararası standard ve prensiplere dayanmakta, özellikli ülkelerin standard tanımlarda yer almayan kalemleri ise IMF ödemeler dengesi uzmanlarının görüşleri paralelinde, uygun görülecek sınıflandırma çerçevesinde ödemeler dengesi kayıtlarına yansıtılmaktadır. Dlayısıyla, ödemeler dengesinde yapılması düşünülen değişiklikler önceden IMF uzmanları ile mutabakata varılarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, Türkiyenin ödemeler dengesi rakamlarının çıkarılmasında karşılaşılan srunlar ve bu srunların bir bölümünün giderilmesine yönelik larak, yukarıda açıklanan çalışma snuçlarının tartışılmasını teminen IMF nezdinde görüşmelerde bulunulmuştur. Sözknusu görüşmeler sırasında, yapmış lduğumuz çalışma snuçları Fn yetkilileri ile de tartışılmış ve Bankamız görüşleri paralelinde, Gerek mevsimsel, gerekse knjnktürel değişmelerin ödemeler dengesine daha dğru yansıtılabilmesini teminen, sözknusu çalışmanın en az yıllık, tercihan üçer aylık dönemlerde yinelenmesi, 1999 Mayıs ayında yapılan çalışma snuçlarının bir veya iki yıl öncesine ait verilere de yansıtılması hususlarında mutabakata varılmış lup, tüm bu görüş ve öneriler, IMF tarafından hazırlanarak Bankamıza gönderilen 21 Mayıs 1999 tarihli Office Memrandum da belirtilmiştir. Snuç larak, yukarıda bahsedilen çalışma snuçları ve IMF ile yapılan görüşmeler paralelinde, 1998 yılı verileri revize edilmiş lup, buna göre 1998 yılı için hesaplanan Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri-Diğer kalemi milyn ABD Dlarından milyn ABD Dlarına, Cari İşlemler fazlası, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından dış ticaret istatistiklerinde yapılan net 78 milyn ABD Dlarlık pzitif değişikliğe rağmen, milyn ABD Dlarından milyn ABD Dlarına, negatif işaretli Net Hata ve Nksan kalemi ise küçülerek milyn ABD Dlarından milyn ABD Dlarına inmiştir.

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü Ağustos 2014 İçindekiler I. ALTINCI

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI

D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI D ış Tü/ay Evgin* brçlanma bir tanım larak, bir devletın ya da devlet kuruluşunun

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

A - gelişmekte olan ülkeler. B - gelişmiş ülkeler

A - gelişmekte olan ülkeler. B - gelişmiş ülkeler TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÖDEMELER DENGESİNDE NET HATA VE NOKSAN KALEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayan: Uğur Çıplak Ekonomist Yardımcısı Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Yapısal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı