3. HAFTA HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE HADİS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. HAFTA HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE HADİS"

Transkript

1 3. HAFTA HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE HADİS Hz. Peygamber-Sahabe iletişimi Sahabenin hadis öğrenme/alma yolları Hadis ve Sünnetin Hz. Peygamber döneminde yayılması KAYNAKLAR 1. (Arapça Metin): Muḥammed Accāc El-Ḫaṭīb, es-sunnetu Ḳable t-tedvīn (Beyrut: Dāru l-fikr, 1980) 2. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi (İstanbul: İFAV Yay. 2016). 3. Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2017) 1

2 الس ن ة ي ف الع ه ي د الن ب يوي نتحدث ف هذا الباب عن الرسول من حيث هو م ع ل ي م و م ر ب وعن ومنهجه ف التعليم ع ن أ ي ب ه ر ي ر ة ع ين الن يبي ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م ق ال :»إي ن ا أ ن ل ك م ي مث ل ال و ال يي د أ ع ل ي م ك م «ع ن س ل م ان ق ال : ق ي يل ل ه : ق د ع ل م ك م ن بيي ك م ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م ك ل ش ي ء ح ت ا ل ير اء ة ق ال : يجي ف ق ال : أ ج ل»ل ق د ن ه ا ن أ ن ن س ت ق بيل ال ي قب ل ة ل ي غ ائيط أ و ب و ل أ و أ ن ن س ت ن يجي ي بل ي يم يني أ و أ ن ن س ت ن ي ب ق ل ي من ث ل ث ي ة أ ح ج ار أ و أ ن ن س ت ن يجي بير يجيع أ و بيع ظ م «ح ض ه ع ل ى ت ب ل ي ي يغ ال ي عل يم: ي ل ت يمس روى أبو هريرة عن رسول هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - أنه قال: «... و م ن س ل ك ط يريق ا ف ي ي ي ه ي عل م ا س ه ل هللا ل ه بي ي ه ط يريق ا إي ل ا ل ن ي ة و م ا اج ت م ع ق و م ف ب ي ت ي من ب ي و يت ي هللا ي ت ل ون ك ي ت اب ي هللا و ي ت د ار س ون ه ب ي ن ه م إيال ن ز ل ت ع ل ي يهم الس ي كين ة و غ ي شي ت ه م الر ح ة و ح ف ت ه م ال م ل ئيك ة و ذ ك ر ه م هللا ع ز و ج ل ي فيم ن ي عن د ه. م - ي ف الت ع ل ي ييم: م ن ه ج ه - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل روا أبو هريرة ر يضي هللا ع ن ه قال: د خ ل أ ع ر اي ب امل س يجد ف ص ل ى ر ك ع ت ني ي ث ق ال : الل ه م ار ح ين و م م د ا و ال ت ر ح م م ع ن ا أ ح د ا!! ف ق ال ر س ول ا لل ي ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م :»ل ق د ت ج ر ت و ا ي سع ا!!«. ث ل ي ل ب ث أ ن ب ل ي ف ال م س يج ي د!! ف أ س ر ع الن اس إيل ي ي ه ف ق ال ل م ر س ول ا لل ي : إ ن ا ب ي عث ت م م ي ي س يرين و ل ت ب ع ث وا م ع ي س يرين أ ه يريق وا ع ل ي ي ه د ل و ا ي من م اء أ و ي سج ل ي من م ا ء«ت ع ي ليم النيس ا ي ء: وكانت النساء يسألن رسول هللا ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م في جيب ه ن عن أمور ي دينييهن و ل يكن ذلك صدفة أو ن ي در ا بل خ ص ص ل ن أوقا ت خاصة جيلسن فيها إليه و ي ت لق ني عنه تعاليم اإلس لم و ي ف تيييهن قالت عائشة ر يضي هللا ع ن ه ا:»نيع م النيس اء نيس اء األ ن ص اير ل ي ن ع ه ن احل ي اء أ ن ي ت ف ق ه ن ي ف ال ي دي ين«2

3 -ك ي ف ك ان الص ح اب ة ي ت ل ق و ن الس ن ة ع ن ر س ويل ي هللا : كان الصحابة يتعل مون من النب القرآن الكرمي آايت معدودات: ي ت ف ه م ون معناها ويتعل مون فقهها ويطبقونه على أنفسهم ث حيفظون غريها و ف ذلك ي ق ول أ ب و ع ب ي د الر ح ين الس ل يمي: «أ ن ه م ك ان وا إيذ ا ت ع ل م وا ي من الن يبي ع ش ر آاي ت ل ي ت ج او ز وه ا ح ت ي ت ع ل م وا م ا ف ي يه ا ي من ال ي عل يم و الع م يل... ق ال وا ف ت ع ل م ن ا الق ر آن و ال ي عل م و الع م ل ج ييع ا«. وكان بعضهم يقيم عند الرسول ي ت ع ل م أحكام اإلس لم وعباداته ث يعود إ ل أهله وقومه ي ع ي لم ه م و ي ي ف ق ه ه م ومن هذا ما أخرجه البخاري عن مالك بن احلويرث قال: أ ت ي ن ا الن يب ص ل ى ا لل ع ل ي ي ه و س ل م و ن ن ش ب ب ة م ت ق ايرب ون ف أ ق م ن ا ي عن د ه ي عش يرين ل ي ل ة ف ظ ن أ ن اش ت ق ن ا أ ه ل ن ا و س أ ل ن ا ع م ن ت ر ك ن ا ي ف أ ه ل ي ن ا ف أ خ ب ر ن ه و ك ان ر ف ي يق ا ر ي حيم ا ف ق ال :»ار يجع وا إي ل أ ه ل ي يك م ف ع ي لم وه م و م ر وه م و ص ل وا ك م ا ر أ ي ت م وي ن أ ص ل ي ي و إيذ ا ح ض ر ت الص ل ة ف ل ي ؤ ي ذن ل ك م أ ح د ك م ث ل ي ي ؤ م ك م أ ك ب ر ك م «وكان الصحابة حيرصون على حضور جمالس رسول هللا ي حر ص ا ش ي ديد ا إ ل جانب قيامهم بعما لم املعاشية من الرعاية والتجارة وغريها وقد يعسر على بعضهم احلضور فيتناوبون جمالسه - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - كما كان يفعل ذلك عمر - ر يضي هللا ع ن ه - قال:»ك ن ت أ ن و ج ار ي ل ي من األ ن ص اير ي ف ب ي ن أ م ي ة ب ين ز ي د - و ي هي ي من ع و اي ل امل ي دين ي ة - و ك ن ا ن ت ن او ب الن ز ول ع ل ى ر س ويل ا لل ي ص ل ى يجئ ت ه ي ب ب ي ذ ل ي ك الي و ي م ي من الو ح ي و غ ري يه ي و إيذ ا ن ز ل هللا ع ل ي ي ه و س ل م ي ن يزل ي و م ا و أ ن يزل ي و م ا ف يإذ ا ن ز ل ت ف ع ل ي مث ل ذ ل ي ك «. و ي ق ول الب ر اء ب ن ع ايزب األ و ي سي - ر يضي هللا ع ن ه -:»م ا ك ل احل ي دي يث س يع ن اه ي من ر س ويل ي هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - ك ان حي ي دث ن ا أ ص ح اب ن ا و ك ن ا م ش ت ي غل ي ني ي ف يرع اي ي ة ا يإلبييل و أ ص ح اب ر س وي ل ا لل ي - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - ك ان وا ي ط ل ب ون م ا ي ف وت ه م س اع ه ي من ر س وي ل ا لل ي - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - ف ي س م ع ون ه ي من أ ق ر ا ي ن يم و ي م ن ه و أ ح ف ظ ي من ه م و ك ان وا ي ش ي دد ون ع ل ى م ن ي س م ع ون ي من ه «و ف رواية عنه:»ل ي س ك ل ن ا ك ان ي س م ع ح ي ديث ر س وي ل ا لل ي - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م و أ ش غ ال و ل ي ك ين الن اس ل ي ك ون وا ي ك ي ذب ون ي و م ئيذ ف ي ح ي دث الش ا ي هد الغ ائيب» -ك ان ت ل ن ا ض ي ع ة وعن أنس بن مالك - ر يضي هللا ع ن ه -:»]و ا لل ي م ا ك ل م ا ن ي دث ك م س يع ن اه م ي من ر س ويل ا لل ي و ل يك ن ك ان حي ي دث ب ع ض ن ا ب ع ض ا و ال ي ت يهم ب ع ض ن ا ب ع ض ا«. و ي ف يرو اي ة ع ن ق ت اد ة أ ن أ ن س ا ح د ث ي ب ي ديث ف ق ال 3

4 ل ه ر ج ل :أ س يع ت ه ذ ا ي من ر س ويل ي هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م ي ك ي ذب و ي هللا م ا ك ن ا ن ك ي ذب و ال ك ن ا ن د يري م ا الك ي ذب «. - «ق ال :»ن ع م أ و ح د ث ي ن م ن ل وكان الصحابة يتذاكرون د ائيم ا ما يسمعون من رسول هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - قال أنس بن مالك:»ك ن ا ن ك ون ي عن د الن يبي - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - ف ن س م ع ي من ه احل ي ديث ف يإذ ا ق م ن ا ت ذ اك ر ن ه ف ي يم ا ب ي ن ن ا ح ت ن ف ظ ه «. وإ ل جانب هذه اجملالس كان الصحابة ي ت ل ق و ن الس ن ة عن رسول هللا أييت: من وجوه يكن حصرها فيما ]أم حوادث كانت تقع للرسول نفسه ف ي بيني ح ك م ه ا وينتشر هذا احلكم بني املسلمني مبن سعوه منه وقد يكون هؤالء كثرة ت ك ي ن ه م كثرهتم من إذاعة ا ل ب بسرعة وقد يكونون قلة فيبعث الرسول الكرمي من ينادي ف الناس بذلك احلكم. ي مث ال ذ ل ي ك م ا ر و اه أ ب و ه ر ي ر ة - ر يضي هللا ع ن ه -: ن ر س ول ي هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - م ر بير ج ل ي بييع ط ع ام ا ف س أ ل ه :»ك ي ف ت بييع «ف أ خ ب ر ه ف أ و ي حى إيل ي ي ه أ د ي خل ي د ك ف ي ي ي ه ف أ د خ ل ي د ه ف يإذ ا ه و م ب ل ول ف ق ال ل ه ر س ول ا لل ي - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م -:»ل ي س ي من ا م ن غ ش «وقد يرى رسول هللا ي له خطأه ويرشده من ذلك ما رواه عمر بن ا لطاب يضي - ر أو يسمع صحابيا خيطئ في ص حح هللا ع ن ه - أنه رأى رج ل توضأ للص لة فرتك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النب فقال:»ار يجع ف أ ح ي سن و ض وء ك «فرجع فتوضأ ث صلى. ]بم حوادث كانت تقع للمسلمني فيسألون الرسول عنها في فتيهم وجييبهم م بين ا ح ك م ما سألوا عنه من احلوادث ما يتناول خصوصيات السائل نفسه ومنها ما يتعلق بغريه و جيعها من الوقائع اليت تعرض لإلنسان ف حياته فرتى الصحابة ال خيجلون ف ذلك كله بل يسرعون إ ل امل ع ل ييم األول ليقفوا على حقيقة تطمئن قلوهبم إليها وتثلج صدورهم عندها. وقد خيجل الصحا ب من الرسول - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - فيكلف غريه عبء السؤال من ذلك ما يرويه علي بن أ ب طالب قال: ك ن ت ر ج ل م ذ اء 4

5 ]جم وقائع وحوادث شاهد فيها الصحابة تصرفات الرسول - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م -. وهذه كثرية ف ص لته وصيامه وحجه وسفره وإقامته... فنقلوها إ ل التابعني الذين ب ل غ وه ا إ ل من بعدهم وهي ت ؤ ل ي ف ج انيب ا ك بيري ا ي من الس ن ي ة وخاصة هديه ف العبادات واملعام لت وسريته... ومن ذلك سؤال ج بيل النب عن اإل يان واإلس لم واإلحسان وعلم الساعة وإجابته عن ذلككله وقال:»اي يج ب ييل أ ت ك م ي ع ل ي م ك م ي دين ك م«ع م ر أ ت د يري م ن الس ائيل ق ل ت : ا لل و ر س ول ه أ ع ل م. ق ال : ف يإن ه و يكننا أن نقول إن الس ن ة ف عهد رسول هللا - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - كانت مفوظة عند الصحابة ج ن ب ا إي ل ج ن ب مع القرآن الكرمي و إين كان نصيب كل صحا ب منها خيتلف عن نصيب اآلخر فمنهم امل ك ثير من حفظها ومنهم امل ي قل ومنهم املتوسط ف ذلك. ومن ث نستطيع أتكيد أ نم قد أحاطوا ي بلس ن ي ة وتكفلوا بنقلها إ ل التابعني. وخيطئ من ي د ي عي أ ن بعض الس نن فات الصحابة ج ييع ا بعد أن رأينا مدى عليها فكيف يغيب عنهم شيء منها وهم الذين صحبوا رسول هللا ن يف ا و ي عش يرين ع ام ا قبل ا لجرة وبعدها فحفظوا عنه أقواله وأفعاله - عنايتهم هبا وحرصهم ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م -»ونومه ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده واجتهاده وعبادته وسريته وسراايه ومغازيه ومزاحه وزجره وخطبه وأكله وشربه ومعاملته أهله وأتديبه فرسه وكتبه إ ل املسلمني واملشركني وعهوده ومواثيقه وأحلاظه وأنفاسه وصفاته هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات واحل لل واحلرام أو تاكموا فيه إليه«فكانوا بق خري خلف لري سلف - يضي هللا ع ن ه م -. ر ان تيش ار الس ن ي ة ي ف ع ه ي د الر س ويل - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م -: انتشرت الس ن ة مع القرآن الكرمي منذ األايم األو ل للدعوة يومكان املسلمون قلة جيتمعون ي سر ا ف دار األرقم بن عبد مناف ي ت لق و ن تعاليم الدين ا لديد يقرأون القرآن ويقيمون شعائرهم وما لبث النب - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - أن صدع بمر هللا تعا ل وكثر املسلمون و ع م اإلس لم ا لزيرة العربية وكان الرسول - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - ف جيع مراحل الدعوة يبلغ الناس ويفتيهم ويقضي بينهم وخيطبهم ويسوسهم ف السلم واحلرب و ف ال ي شد ي ة و الر خ ا يء و ي ع ي لم ه م فيحفظون األحكام و ي طبيق ون ه ا. وقد تضافرت عوامل ي عد ة ت ك ف ل ت بنشر الس ن ي ة ف اآلفاق منها: - 1 نشاط رسول هللا - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - وجده ف تبليغ دعوته ونشر اإلس لم فلم يرتك وسيلة للدعوة إيال استفاد منها وال سبي ل إال سلكها فعرض نفسه على القبائل و ت م ل الصعاب و ص ن وف األذى واتصل بوفود املواسم وعرض عليهم اإلس لم... فلم أي ل ج ه د ا ف تبليغ الرسالة 5

6 .. ح ت ع ز اإلس لم وقويت دولته.. و ف جيع تلك التطورات كانت الس ن ة أتخذ مكا نا ف نفوس املسلمني. - 2 طبيعة اإلس لم ونظامه ا لديد الذي جعل الناس يتساءلون عن أحكامه وعن رسوله وأهدافه فكان بعض من يسمع بلدعوة ي ق بيل على رسول هللا - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - يسأله عن اإلس لم فيعلن إس لمه وينطلق إ ل قومه ل يي ب ي لغ ه م ما رأى وخي بهم ما سع نشاط أصحاب الرسول - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - واندفاعهم ف طلب العلم وحفظه وتبليغه وقد سبق أ ن تكلمت مفص ل عن نشاطهم العلمي ف بث»ك ي ف ك ان الص ح اب ة ي ت ل ق و ن الس ن ة «. - 4 أمهات املؤمنني - ر يضي هللا ع ن ه ن -: كان ألمهات املؤمنني فضل عظيم ف تبليغ الدين ونشر الس ن ي ة بني نساء املسلمني فقدكان بعض النساء خيجلن ي من أن يسألن رسول هللا - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - عن أ م وير ي هن فيجدن عند أزواجه ما ي شفي غ ي ليل ه ن أل نن على صلة دائمة به ي ت ع ل م ن منه األحكام و ي ن ق ل ن عنه ما ال يتاح لغريهن نقله وقد اشتهرت السيدة عائشة - ر يضي هللا ع ن ه ا - بعلمها الغزير وحرصها على فهم األحكام فعن اب ين أ ي ب م ل ي ك ة»ك ان ت ال ت س م ع ش ي ئ ا ال ت ع يرف ه إيال ر اج ع ت ي في ي ه ح ت ت ع يرف ه و أ ن الن يب - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - ق ال :»م ن ح و ي سب ي ع ذ ب ق ال ت ع ائيش ة : ف ق ل ت أ و ل ي س ي ق ول هللا ت ع ا ل }ف س و ف حي اس ب ي حس ا ب ي ي سري ا{ ]االنشقاق: 8 م ق ال ت : ف ق ال إي ن ا ذ ل ي ك ال ع ر ض و ل ي كن م ن ن وق ي ش احل يس اب ي ه ي لك» وقد عرف املسلمون سو مكانتها وتعم قها ف أحكام اإلس لم فكانت - بعد وفاة رسول هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - - مط أنظار ط لب العلم واملستفتني ومرجعه م فكثري من أمور دينهم. يضي - 5 الصحابيات:كان للنساء أثر عظيم ف حفظ الس ن ي ة وتبليغها ال يقل عن أثر الصحابة - ر هللا ع ن ه م - وقد رأينا ي حر ص ه ن على حضور جمالس الرسول - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - ح ت إذا ما رأين الرجال قد غ ل ب وه ن على رسول هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - طلنب منه أن ي عيني لن جلسات خاصة يهبين يسألنه فيها عن أمورهن ويستمعن إ ل أحاديث رسول هللا - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - وقد كان لؤالء الصحابيات أثر عظيم ف حل أحكام كثرية تتعلق بلنساء وحياهتن الزوجية كان من الصعب أن يسأل الصحابة عنها رسول هللا. 6

7 - 6 ر س له و و ال ت ه : أصحبت املدينة بعد ا لجرة مقر الدولة اإلس لمية وقاعدة الدعوة: تنبعث منها ا لداية إ ل اآلفاق وتتحط م على إثرها أصنام الشرك و ت ت ق و ض أمامها عروش الطغيان فمن يثرب انطلق رسل النب - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - إ ل القبائل اجملاورة والنائية يدعو نم إ ل اإلس لم وي عل ي مو نم أحكامه ونظمه عندما كانت قريش تول بني القبائل املسلمة والنب - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - وكان رسول هللا - ي و يجه رسله ويرشدهم و ي عل ي م ه م أصول الدعوة وأيمرهم أن يدعوا إ ل هللا بحلكمة واملوعظة احلسنة ومن ذلك وصيته ملعاذ بن جبل وأل ب موسى األشعري عندما و ج ه ه م ا إ ل اليمن : قال - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م -»ي ي سر ا و ال ت ع ي سر ا و ب ي شر ا و ال ي ت ن ف ر ا«- 7 الوفود بعد الفتح األعظم و ح ج ي ة الوداع: بعد فتح مكة أقبلت وفود العرب من سائر أطراف ا لزيرة العربية يبايعون الرسول و ي ن ض م ون تت لواء اإلس لم وتتابعت هذه الوفود وكثرت بعد حجة الوداع وكان رسول هللا يرحب بلوافدين ويعلمهم اإلس لم و ي ز و يد ه م بنصائحه وإرشاداته وكانت بعض الوفود تقيم عنده أايم ا ث تعود إ ل قبائلها ت ب ي لغ ه م الدين احلنيف ومن هذه الوفود وفد يضم ام ب ن ث ع ل ب ة الذي علمه الرسول - ص ل ى هللا ع ل ي ي ه و س ل م - اإلس لم فعاد إ ل قومه ودعاهم فأسلموا ووفد عبد القيس ووفود ب ن حنيفة وطيء و ك ي ن د ة وأزد شنوءة ووفد رسول ملوك ي ح ي ر الذين أسلموا وأرسلوا رسو لم بذلك إ ل رسول هللا فبعث إليهم - ع ل ي ي ه الص ل ة و الس ل م - كتا ب خي بهم أنه علم إبس لمهم و حي ث ه م على طاعة هللا والتمس ك بدينه وفيه و يصي ت ه لم برسله وببعوثه ويوصيهم ا لري ف الرعية... كما قدمت وفود مهدان وجتيب - قبيلة من كندة - ووفود ثعلبة وب ن سعد من ه ذ مي ووفود كثرية يضيق املقام عن ذكرها. 7

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma iho arapça 8.sınıf 1.ünite 1.ders sayfa 10 11 12 13 14 15 16 türkçe çevirisi ve alıştırmaların cevapları. م راد : س ج ديد الد رس األ و ل: م د ر ه واق رأ ه ثم اك ت ب في د ف ت ر ك ع إلى الح وار اآلتي ا س

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim!

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim! الو ح دة 2 8.SINIF iho arapça 2.ünite 1.ders sayfa 31 32 33 34 35 36 37 türkçesi ve alıştırmaların cevapları الم ح بوب ال ول: الد رس ا لد ر س ع إلى الح وار اآلت ي ثم اق رأ ه ا س ت م -1 س ل يم : م ر ح ب

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29)

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29) İletişim im Becerisi -Ahlâkın İletişimi imi & İletişimin imin Ahlâkı- İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم اذ ه ب إ ل ى ف ر ع و ن إ ن ه ط غ ى ق ال ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل

Detaylı

Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet. 2. Mütevâtir Hadis sartlarini taşımayan hadise ne denir?

Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet. 2. Mütevâtir Hadis sartlarini taşımayan hadise ne denir? Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet I - Kuran ı Kerim ayetlerini pekiştirir II - Kuran ı Kerim ayetlerini açıklar. III - Kuran ı Kerim de izahı yapılmamış hükümleri açıklar IV -

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin Bir kimsenin doğum gününü kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم االحتفال بعيد ميالد الشخص «باللغة الرتكية» حممد

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid!

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid! İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 2 الت ح ية والت عا رف SELAMLAŞMA VE TANIŞMA الوحدة ال ي و م الأ ول يف ا : ال د رس الأ ول مل د رسة تهيد م 1.DERS: OKULDA İLKGÜN GİRİŞ

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK 1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ ل إ ن ال م ن اف ق ين ي خ اد ع ون للا و ه و خ اد ع ه م و إ ذ ا ق ام وا إ ل ى الصال ة ق ام وا ك س ال ى ي ر آؤ ون الناس و ي ذ ك ر ون للا إ ل ق ل يالا Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 9. İHSAN SOHBETİ KONU : KİTAPLARA İMAN Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret ettik. Kısacası Meleklere İman başlığında şu konulara değinmiş idik. Meleklerin Mahiyeti

Detaylı

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi]

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi] ب س م ا ال رحم ن ال رح يم ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ال ع ظ يم ال ك ر يم ال ذ ي لا ا ل ه ا لا ه و ا لح ي ال ق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه ا لل ه م ا ن ت ال سلا م و م ن ك ال سلا م

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi www.albarakahat.com 1. HAT YARIŞMASI Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında 2005, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma Tarihi: 22 Mayıs 2013 Müracaat: Salih Z. Kolbasar, Hüseyin Kaya, Ali Biçer, Saadet Yılmaz. NOT: 1-Hadis Yarışması 40 Hadis, 70

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

KİTAP VE SÜNNETE BAĞLILIK

KİTAP VE SÜNNETE BAĞLILIK 1 KİTAP VE SÜNNETE BAĞLILIK ب س م الل ه الر ح من الر ح يم ك تاب ا ل ع ت صام ب ال ك تاب والس ن ة KİTABA VE SÜNNETE BAĞLILIK باب ا ل ق ت داء ب س نن رس ول الل ه صل ى الل ه علي ه وسل م وقو ل الل ه تعالى :

Detaylı

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80 1-KABUL DİN İSLAMDIR Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse

Detaylı

Kendi kendine kolay Arapça

Kendi kendine kolay Arapça Sayfa 1 Kendi kendine kolay Arapça 1.kitap Dr. V. Abdur Rahim 'in 3 ciltlik Arapça hazırlık kitabının 1. cildinden ve http://www.madinaharabic.com sitesinden 1-23. derslerinin tercümesine küçük ilaveler

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ NOT: 1. Hadislerden 40 tanesi seçilecek 2. Bu hadislerin 20 tanesi kırmızı rakamlılardan, 15 tanesi yeşil rakamlılardan 5 tanesi de mavi rakamlılardan olacak 3. Hadisler, mealleriyle birlikte ezberlenecek

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI لاي ب ن قق صص ] ريك kish [ Tür kçe Tur Râşid b. Hüseyin el -Abdulker im 0Ter ceme0t 0T: 0TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 لاي ب قق صص» اللغة الرت ية «ن راشد

Detaylı

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM 1 ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM "İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar" Hz. Ali 1 İlkbaharda yağan yağmurlarla toprak, kabarır, kıpırdar ve rengârenk bin bir çeşit bitkiyle bezenir. Hiç solmayacakmış

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI?

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? www.at-tawhid.org 1 Şiiler'in onikinci İmamı, Mesih Deccal mı? Bismillah vel hamdulillah, Şia kaynaklarında geçen beklenen Mehdi'nin özellikleriyle alakalı bilgilerle,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEFSİR) ANABİLİM DALI TABERİ NİN (310/922) CÂMİU L BEYANINDA NESH

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEFSİR) ANABİLİM DALI TABERİ NİN (310/922) CÂMİU L BEYANINDA NESH T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEFSİR) ANABİLİM DALI TABERİ NİN (310/922) CÂMİU L BEYANINDA NESH Yüksek Lisans Tezi Yunuscan OLİMOV Ankara 2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONYA

KONYA 2017 KONYA www.muallimun.net 1 İçindekiler Tablosu Aşır... 3 Örnek Aşırlar... 3 Ramazan ile ilgili... 4 Bakara Sûresi (183-186)... 4 Kur an-ı Kerim ile ilgili toplantılarda-1... 5 Bakara Suresi 148-152.

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı