YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý N Ý Z... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR IL: 43 SA I: / 75 Kr B E K L E Ý N Ý Z... ni as ya.com.tr KIEV ÝSTANBUL AKTÖR FÝKRET HAKAN: Dar be ler çok þey gö tür dü u Sinema oyuncusu Fik ret Ha kan, bü tün dar be le rin baþ lan - gýç ta çok par lak, þo - ve nist nu tuk lar la kar þý lan dý ðý ný, a ncak her dar be nin, hem hal ký n dü þün ce ka li - te sin den çok þey gö - Sanatçý Fikret Hakan tür dü ðü nü, hem po li tik yön den ge ri ye dü þür dü ðü nü, hem de e ko no mik yön - den ba týr dý ðý ný vur gu la dý. n9 da Kiev'deki kutlamalar coþkuyla gerçekleþirken, Türkiye'de Ýstanbul ve Diyarbakýr baþta olmak üzere birçok yerde gerginlikler yaþandý, polis ve göstericilerden yaralananlar oldu. FO TOÐ RAF: CÝHAN KÝEV DE ÞENLÝK ÝSTANBUL DA KAVGA NEVRUZ UKRANA DA ÞENLÝKLERLE KUTLANIRKEN TÜRKÝE DE ÝNE ÇATIÞMALARA SEBEP OLDU, MEDANLAR SAVAÞ ALANINA DÖNDÜ. VALÝLÝK ÝZÝN VERMEDÝ, GRUPLAR OLA ÇIKARDI u Ýs tan bul Va li li ði nev ruz kut la ma la rý i çin i zin ver me di, bu na rað - men Kaz lý çeþ me ye gir mek is te yen grup lar, Zey tin bur nu nu sa va þa a la ný na çe vir di. PKK le hi ne slo gan a tan ve yüz le ri ni ka pa tan gös te ri - ci ler yol lar da a teþ yak tý, çöp te ne ke le ri ni de vir di, met ro büs le rin cam - la rý ný kýr dý, çam a ðaç la rý ný mo lo tof kok tey liy le a te þe ver di, D-100 ka - ra yo lu nu felç et ti. Po lis ken di si ne taþ a tan ve çev re ye za rar ve ren grup la ra bi ber ga zý ve taz yik li suy la mü da ha le et ti. Po li sin sýk tý ðý bi - ber ga zýn dan ka çan bir grup, Top ka pý'da ki ta ri hî sur la rýn a ra sý na da - ðýl dý. Po lis le ey lem ci ler a ra sýn da ki ko va la ma ca film le ri a rat ma dý. KÝEV'DE 8 ÜLKENÝN KATILIMILA KUTLANDI uukrayna nýn baþþehri Kiev de ise, baharýn habercisi uluslar arasý nevruz bayramý 8 ül ke nin mis yon þef le ri ve va tan daþ la rý ta ra fýn dan ay - ný sah ne de kut lan dý. Ki ev Ba ðým sýz lýk Mey da nýnda ki Çay kovsky Mü - zik A ka de mi sinde yapýlan kut la malara A zer bay can, Af ga nis tan, I rak, Kýr gý zis tan, Öz be kis tan, Ta ci kis tan, Tür ki ye ve Türk me nis tan el çi lik men sup la rý i le va tan daþ la rý ka týl dý. Tür ki ye'nin Ki ev Bü yü kel çi si Meh - met Sam sar Gü zel bir et kin lik ol du. Ha va da çok gü zel di. Hem dý þa rý - da, hem i çe ri de ba ha rýn coþ ku su nu ya þa dýk. Bu kut la ma la rý ö nü müz - de ki yýl lar da da de vam et tir me yi dü þü nü yo ruz dedi.nha be ri say fa 8 de CHP LÝDERÝ KILIÇDAROÐLU: Din eðitimi ihtiyaçtýr u CHP li de ri Ke mal Ký lýç da roð lu, Din e - ði ti mi ne kim kar þý? Hiç kim se. O nun da e ði ti mi var. An ne, ba ba din e ði ti mi ver - mek is ter se el bet te ve ril me li dir. Ba kýn bu bir ih ti yaç mý dýr? Ben, CHP Ge nel Baþ - ka ný o la rak, Bu bir ih ti yaç týr. di yo rum. Bu nun gi de ril me si ge re kir de di. n8 de BREZÝLALI FUTBOLCU MORÝTZ: Kur ân ý me rak e di yo rum uhý ris ti yan bir a i le - ye men sup o lan Mer sin Ýd man yur - du nun 10 nu ma ra lý o yun cu su Bre zil ya lý An dre Fran cis co Mo ritz, Tür ki ye ye Francisco Moritz gel di ðim de her kes Müs lü man ol du ðu i çin Kur ân'ý me rak et tim. Kur ân-ý Ke - ri mi o ku yup Müs lü man lý ðý öð ren mek is ti yo rum di ye ko nuþ tu. n14 te GAZETECÝ ÖNDER DELÝGÖZ: CESUR ADIMLARA ÝHTÝAÇ VAR PKK-KCK tu za ðý de mok ra siy le bo zu lur ude mok ra si Ký lý fýn da Te rör: KCK ki ta bý nýn ya za rý ga ze te ci Ön der De li göz, de mok ra tik a dým lar a týl maz sa KCK tu tuk la ma la rý nýn hiç bir an la mý kal ma - ya ca ðý ný be lir te rek, Bir an ön ce bah se di len de mok ra tik a çý lým pa ket le ri - nin dev re ye so kul ma sý ge re ki yor. E ðer böy le bir güç lü ik ti da rý nýz var sa ce - sur ca bu a dým la rýn a týl ma sý ge re ki yor. An la þý lan o ki AK Par ti de ce sa ret ek sik li ði var i fa de le ri ni kul lan dý. nh. Hüseyin Kemal in röportajý 12 de Þam: Ön ce mu ha lif ler si lâh bý rak sýn HABERÝ u7 DE Kamalak: Miras kavgasý inþallah hallolur HABERÝ u9 DA ISSN

2 2 L HÝ KA  E T Ey iman edenler! Allah tan korkun, sizi O'nun rýzasýna ulaþtýracak vesileleri arayýn ve O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluþa eresiniz. Mâide Sû re si: 35 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Allah ý büyük tanýyýp dilinizle de bunu ifâde ediniz ki Allah da günahlarýnýzý baðýþlasýn. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 112 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dünyevî saadetimiz Meþrûtiyettedir Meþrûtiyet ve kanun-u esasî iþittiðiniz mesele ise, hakikî adalet ve meþveret-i þer iyeden ibarettir; hüsn-ü telâkki ediniz. Muhafazasýna çalýþýnýz. Zira dünyevî saadetimiz Meþrûtiyettedir. Ve istibdattan herkesten ziyade biz zarardîdeyiz. E y pa þa lar, za bit ler! Hap si mi ik ti za e den ci na yet le rin ic mâ li: Me dar-ý if ti ha rým o lan me ha si nim, þim di gü nah sa yý lý yor. Ar týk na sýl i ti zar e de yim, mü te hay yi rim. Mu kad de me o la rak söy lü yo rum: Mert o lan ci na - ye te te nez zül et mez. Þa yet is nad o lun sa ce za dan kork maz. Hem de hak sýz ye re i dam o lun sam, i ki þe - hid se va bý ný ka za ný rým. Þa yet ha pis te kal sam, böy le hür ri ye ti lâ fýz dan i ba ret bu lu nan gad dar bir hü kû - me tin en ra hat mev kii ha pis ha ne ol sa ge rek tir. Maz - lû mi yet le öl mek, zâ li mi yet le ya þa mak tan da ha ha - yýr lý dýr. Bu nu da de rim ki: Si ya se ti din siz li ðe â let ya pan ba zý a dam lar, ka ba - ha ti ni setr i çin baþ ka sý ný ir ti ca i le ve di ni ni si ya se te â let yap mak la it ham e der ler. Þim di ki ha fi ye ler es ki - sin den be ter dir ler. Bun la rýn sa da ka ti ne na sýl i ti mad o lu nur? A da let on la rýn söz le ri ne na sýl bi na o lu nur? Hem de cer be ze i le, in san a da let ya par ken zul me dü þü yor. Zi râ in san ku sur suz ol maz. Fa kat u zun za - man da ve ef rad-ý ke sî re i çin de ve ta hal lül-ü me ha - sin le tâ dil o lu nan mü te fer rik ku sur la rý cer be ze i le cem e dip bir za man-ý va hid de bir þahs-ý va hid den su du ru nu te veh hüm e de rek þe did ce za ya müs te hak gö rür. Hal bu ki bu tarz, bir zulm-ü þe dîd dir. Þim di ge le lim on bir bu çuk ci na yet le ri min tâ dâ dý na: Bi rin ci Ci na yet: Ge çen se ne bi da yet-i Hür ri yet te el li-alt mýþ tel graf u mum þark a þi ret le ri ne Sa dâ ret va sý ta sýy la çek tim. Me â li þu i di: Meþ rû ti yet ve ka nun-u e sa sî i þit ti ði niz me se le i se, ha ki kî a da let ve meþ ve ret-i þer i ye den i ba ret tir; hüsn-ü te lâk ki e di niz. Mu ha fa za sý na ça lý þý nýz. Zi ra dün ye vî sa a de ti miz Meþ rû ti yet te dir. Ve is tib dat tan her kes ten zi ya de biz za rar dî de yiz. Her yer den bu tel graf la rýn ce va bý, müs bet ve gü - zel o la rak gel di. De mek vi lâ yat-ý þar ki ye yi ten bih et - tim, ga fil bý rak ma dým. Tâ ye ni bir is tib dat on la rýn gaf le tin den is ti fa de et me sin. Ne me lâ zým de me di - ðim den ci na yet iþ le dim ki, bu mah ke me ye gir dim. Ý kin ci Ci na yet: A ya sof ya da, Ba ye zit te, Fa tih te, Sü ley ma ni ye de u mum u le mâ ve ta le be ye hi ta ben mü te ad dit nu tuk lar la Þe ri a týn ve mü sem mâ-yý Meþ - rû ti ye tin mü na se bet-i ha ki ki ye si ni i zah ve teþ rih et - tim. Ve mü te hak ki ma ne is tib da dýn Þe ri at la bir mü - na se be ti ol ma dý ðý ný be yan et tim. Þöy le ki: Mil le tin e fen di si, on la ra hiz met e den dir (Keþ fü l-ha fâ, 1:462, No: 1515) ha dî si nin sýr rýy la, Þe ri at â le me gel - miþ, tâ is tib da dý ve zâ li mâ ne ta hak kü mü mah vet sin. Her han gi bir nu tuk i rad et tim se, her bir ke li me si - ne kim se nin bir î ti ra zý var sa, bür han-ý kat î i le is pa ta ha zý rým. Ve de dim ki: A sýl, Þe ri a týn mes lek-i ha ki kî - si, ha ki kat-i Meþ rû ti yet-i meþ rû a dýr. De mek Meþ rû ti ye ti, de lâ il-i þer i ye i le ka bul et tim. Baþ ka me de ni yet çi ler gi bi tak lî dî ve hi lâf-ý þe ri at te - lâk ki et me dim. Ve þe ri a tý rüþ vet ver me dim. Ve u le - mâ ve Þe ri a tý, Av ru pa nýn zu nûn-u fâ si de sin den ik - ti da rý ma gö re kur tar ma ya ça lýþ tý ðým dan ci na yet et - tim ki; bu tarz mu â me le ni zi gör düm. Di van-ý Harb-i Ör fî, s LÜ GAT ÇE me ha sin: Ý yi lik ler mü te hay yir: Hay re te dü þen, þa þý ran. ha fi ye: Ca sus. cer be ze: Al da tý cý söz ler le kur naz lýk, de ma go ji. ef rad-ý ke sî re: Çok ki þi ler. ta hal lül-ü me ha sin: Gü zel hal le rin bo zul ma sý. tâ dil: Doð rult ma, dü zelt me. mü te fer rik: Ay rý ay rý. cem: Bir leþ tir me, top la ma. za man-ý va hid: Tek bir za man. þahs-ý va hid: Tek bir þa hýs. su dur: Mey da na çýk ma. te veh hüm: Ve him len me, ku run tu ya ka pýl ma. þe did: Þid det li. zulm-ü þe dîd: Þid det li zu lüm. tâ dâd: Say ma. bi da yet-i Hür ri yet: Hür ri ye tin baþ lan gý cý; (1908) Hür ri yet in (I I. Meþ rû ti yet) i lân e dil di ði za man. Sa dâ ret: Sad râ zam lýk. meþ ve ret-i þer i ye: Di ne, þe ri a ta uy gun o la rak ya pý - lan meþ ve ret. hüsn-ü te lâk ki: Ý yi an la yýþ, i yi ka bul e diþ, gü zel te - lâk ki et mek. is tib dat: Bas ký. za rar dî de: Za rar gör müþ. vi lâ yat-ý þar ki ye: Do ðu il le ri. ten bih: U yan dýr ma. VEFATININ 68. SENE-Ý DEVRÝESÝ MÜNASEBETÝLE Nur kah ra ma ný Ha fýz A li a dý na bir Ýs lâm köy se ya ha ti m.oz tur koz turk ma il.com B ir se her vak ti nin sa a det li ruh hâ li i çin de gir - miþ tik Is par ta ya. Sa bah na ma zýnýn e da sý a ka bin de Üs ta dý - mý za a it mü ba rek e vi zi ya ret ten son ra Köy Ga ra jý na git miþ, Ýs lam köy e doð ru yol al - mýþ týk. Ýs lam köy de Ha fýz A li A ða be yin yýl lar ca hiz me tin de bu - lu nup on dan hýfz-ý Kur ân der si a lan ta le be le rin den Ha - san Er gu nan A ða be yin e vin de o nu zi ya ret et miþ tik. Ha tý ra la rý ný din le mek a dý na, e vi nin he men ar ka sýn da bu lu nan Ha fýz A li Med re se si nde bu lu nan va kýf kar deþ - ler den Fah ret tin Bey e bi zi yön len dir miþ ti. Ý ler le yen ya þý i çin de nu ra ni yet kes bet - ti ði ni gör dü ðü müz Ha san Er gü nan A - ða be yin ha tý ra la rý ný Fah ret tin Bey yo - luy la tes bi te ça lýþ mýþ týk. Ýs lam köy de ki Ha fýz A li Med re se - si nde bu lu nan Ha fýz A li ye a it el yaz - ma sý Ri sâ le ler den e di ne rek Ha san am - ca nýn ha tý ra sýy la bir lik te o ra dan ay rýl dýk. Ýs lam köy zi ya re ti mi zin i kin ci du ra - ðýn da Ha fýz A li A ða be yin me za rý na gi - dip Fa ti ha la rýn ar dýn dan, o nun muh te - re me e þi Üm mü han Ha ný mýn me zar taþ la rý ný gö rün tü le ye rek o ra dan ay rýl - mýþ týk. Ýs lam köy de Ha fýz A li a raþ týr ma la rý mýz kap sa mýn da Ha fýz A li nin ha yat ta ka lan bir çok ta le be siy le de mü lâ ki ol ma yý ar zu e di yor duk. Ha fýz A li A ða be yin ta le be le - rin den Ýs tan bul da o tu ran ve ya yýn cý lýk la meþ gul o lan dos tum Mek ki as sý ka ya nýn muh te rem ba ba sý Os man Nu ri yi zi ya ret e de rek ha tý ra la rý ný al mýþ týk. Ýs lam köy de Ha fýz A li nin ha yat ta ka lan bir baþ ka ta le be le rin den Meh met A li E ker ve E þi Tev hi de E ker i de din le miþ tik. Ha fýz A li A ða be yin ha yat ta ki ta le be le ri - nin ol duk ça ma ni dar ha tý ra la rý ný in þal lah baþ ka bir ya zý mýz da e le a la rak, Haz ret-i Üs tad i le Ha fýz A li A ða bey a ra sýn da ki a lâ - ka dar lýk tan söz e de lim in þal lah. NUR KAV ÞA ÐIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN Ý LE BU LUÞ MA SI 1927 yý lýn da Bar la ya a yak ba san bir mi sa fi rin ge li þi, sa de ce bel de nin de ðil mil yon lar ca in sa nýn ha ya tý ný et ki le ye - cek bir dö nüm nok ta sý o lur. Kut lu mi - sa fir, se kiz se ne son ra Bar la dan ay rýl - dý ðýn da o gü ne ka dar a dý sa ný bi lin me yen bu kü çük ka sa - ba, ar týk ül ke nin her ta ra fý na kök sal mýþ bir i man ha re ke ti - nin mer ke zi ha li ne ge lir. Bar la da ki her â ný, ken di si ve ta le be le ri ü ze rin de çe þit li bas ký, ta kip ve e zi yet ler al týn da ge çer. Bu na rað men kut lu mi sa fir yýl lar son ra o gün le ri ha ya tý nýn en me sut yýl la rý o la rak yâd e der. Çün kü, ka der-i Ý lâ hî Nur a sâ dýk ta le be o - la cak bah ti yar la rý et ra fýn da top lar. Ýþ te bu kut lu lar dan o lan Ha fýz A li A ða bey Bar la ya bir ho ca e fen di gel miþ ha be ri kar þý sýn da Bar la ya gi de rek o nu zi ya ret e der. O, ar týk a ra dý ðý ný bul muþ tur. NUR RÝ S LE LE RÝ Ý LE TA NIÞ MA SI Bar la da zi ya re tin den son ra A ziz Üs ta dýy la bir lik te Ri sâ - le-i Nur þâ he ser le ri ne râm o lan Ha fýz A li, Ri sâ le-i Nur ta - le be le ri nin saff-ý ev vel le ri nin müm taz si ma la rýn dan bi ri ha li ne ge lir. Nur kah ra ma ný o lan bu zât, Be di üz za man Haz ret le - ri Es ki þe hir hap sin den 1936 da çýk týk tan ve Kas ta mo - nu vi lâ ye ti ne gön de ril dik ten son ra, Ýs lam kö yü ve ci va - rý Nur Ta le be le rin den bir he yet teþ kil e der. Ge ce gün - düz dur ma dan Nur Ri sâ le le ri ni bir mat ba a gi bi el ya - zý la rýy la ço ðal týp neþ ret mek i çin, çok bü yük gay ret ler sarf e der. A de ta in san lar dan ya pý lý bir mat ba a ma ki - ne si gi bi, bir fab ri ka gi bi Nur Ri sâ le le ri ni ço ðalt mak i - çin sarf et ti ði gay ret ve yap tý ðý bü yük hiz met ler den do la yý Nur Fab ri ka sý Sa hi bi un va ný ný ka za nýr. Mer - hum A ta bey li Ta hi rî Mut lu A ða bey gi bi bü yük bir ve lî in san, 1935 ten son ra mer hum Ha fýz A li E fen di nin Nur Fab ri ka sý da i re sin de ye ti þen þah si yet ler den bi ri si - dir. HA FIZ A LÝ NÝN DÝ LÝ LE RÝ S LE-Ý NUR Mer hum Ha fýz A li E fen di nin Ri sâ le-i Nur ha ki kat le ri - ni na sýl an la dý ðý, ge rek Nur un sa týr a ra la rýn da ge rek Üs - tad Be di üz za man Haz ret le ri nin o nun hak kýn da yaz dý ðý ve ge rek ken di yaz dý ðý mek tup lar, tak riz ler, fýk ra lar, is - tih raç lar ve yap tý ðý de ðer len dir me ler den ba riz bir bi çim - de an la þýl mak ta dýr. Ha fýz A li E fen di nin Ri sâ le-i Nur un hak ka ni ye ti ne da ir yaz dý ðý ve muh te þem ha ki kat le ri na - sýl an la dý ðý i le a lâ ka lý yaz dý ðý mek tup lar la yap tý ðý tesbit - le ri lâ hi ka mek tup la rýn da gö rüp o ku mak müm kün dür. RÝ S LE-Ý NUR UN DÝ LÝ LE HA FIZ A LÝ Be di üz za man Haz ret le ri, Ha fýz A li nin Ri sâ le-i Nur da ki ye ri ni, yaz dý ðý muh te lif e ser le rin de ve mek tup - lar da sýk ça be lir tir. O nun, Ri sâ le-i Nur un kud sî da i re si i çin de mev ki i ni be lirt ti ði bir çok mek tu bu Nur la rýn sa týr a ra la rýn da mev cut tur. Ha lis ve di ra yet li Nur Fab ri ka sý nâm sa hi bi Ha fýz A li kar deþ! Fev ka lâ de mek tu bun, e hem mi yet siz þah si ye tim ha riç kal mak þar týy la ba na ha ri ka gö rün dü. Se nin, ha lis ve yük sek di ra ye tin te rak kî de ol du ðu nu gös ter di. Ba na Ýþ te çok Ab dur rah man la rý ta þý yan bir A li de dirt ti. (Kas ta - mo nu Lâ hi ka sý, s. 9) Cid dî ve sa mi mî o rul maz, u san maz, cid dî, sa mi mî Ha fýz A li kar deþ! Te va fuk ta, mu vaf fa ki yet li ka le min le ya zý lan Ý câz-ý Kur ân ýn â hi rin de se nin hak kýn da Al lah ým, Ý man ve Kur ân hiz me tin de o nu mu vaf fak ey le o lan du â bu de fa þüp hem kal ma dý ki, tam ka bul ol muþ. U mum kar deþ le re bi rer bi rer se lâm. Sa id Nur sî (A ge., s. 34) Kuv vet li ve te sir li Ha fýz A li kar de þim! Bir za man Bar la da bir Cu ma ge ce sin de du â e der - ken se nin  min! se si ni i ki de fa sa ri han i þit tim. Ar ka - ma bak tým, de dim Ha fýz A li ne va kit gel miþ? de di ler. O bu ra da yok tur. Ben þim di bu va k'a dan di ye bi li rim ki, üç dört sa at me sa fe den du â ma â min i ni i þit tir me si, o - tuz gün lük me sa fe den bu ra da ki za yýf dâ vet ve du â ma kuv vet li ve te sir li bir â min hük mün de o lan ya zý la rýn im da dý ma ye tiþ me si çok ma ni dar bir te va fuk tur. (A - ge., s. 201) Ha ri ka ih lâs ve ir ti bat ve i ti kad Nur fab ri ka sý nýn sa hi bi Ha fýz A li kar deþ, Se nin Ri sâ le-i Nur a kar þý ha ri ka ih lâs ve ir ti bat ve i ti - ka dýn, in þa al lah o Nur la rý o ha va li de da i ma par lat tý ra - cak. (A ge., s. 231) *** E vet, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý i çe ri sin de Be di üz za man Haz ret le ri nin muh te lif yer ler de a dýn dan, hiz met le rin - den, ih lâs ve fe da kâr lýk la rýn dan en çok bah set ti ði ve is - mi ni yâd et ti ði ta le be le rin den bi ri si de Ha fýz A li dir. Be di üz za man ýn Nur Fab ri ka sý nam sa hi bi, Ri sâ le-i Nur un mü him bir rük nü, Üç ce set li bir ruh, Mey ve Ri sâ le si nin ha ki ka ti ni il mel ya kîn i le bi len, o rul maz, u san maz, cid dî, sa mi mî, Çok Ab dur rah man lar ý ta þý - yan bir A li, Þe hit bir yýl dýz, Ev li ya-ý a zi me den, Mah ke me-i Küb ra da Nur Ta le be le ri nin a lem da rý gi bi i fa de-i mü ba re ke le riy le tes mi ye et ti ði Ha fýz A li, Üs ta dý - nýn gön lün de çok ö nem li bir yer tut mak ta dýr. BE DÝ ÜZ ZA MAN A AZ DI ÐI MEK TUP LA RIN DAN... E vet, Üs ta dým, þâ hi dim ki, çok yor gun su nuz ve yo ru - lu yor su nuz. Fa kat o va zi fe nin kud si ye ti yor gun lu ða de ðil, her þe ye ter cih e di le ce ði ni bu yu ru yor su nuz. Ma dem þu za man da i ki mü him ce re yan-ý a zî me nin bi ri si nin ku - man da sý ný Ce nâb-ý Hak si ze tah mil et miþ o lu yor ki, bü - tün dün ya Kur ân ýn be yan ve es ra rýn dan mâ nen si zi din li yor, in þa al lah her va kit din le ye cek. Bu mâ ne vî mu - ha re be za ma nýn da ne ti ce-i mu ha re be yal nýz in san la rýn iz mih lâ li ne de ðil, bel ki bü tün mev cu da týn ne ti ce-i tah ri - bi ni ta þý yan ve is ti mal e den mu har rip ler le dir. Öy ley se siz yal nýz bi ze de ðil, i lâ yev mi l-ký yâm bâ ki ka la cak Müs lü man yav ru la rý nýn ya ra lan ma ma sý i çin zýrh; ve bir en daht ta dün ya yý sar san, gü rûh-u ha ze le yi bo ðu cu du - man lar i çin de bý ra kan, Kur ân-ý Ha kî min son sis tem mal ze me-i mü ba re ke le ri ni i ca da ve si le si niz. Var ol, ey sev gi li Üs ta dým! He men, Rab bim yor gun lu ðu nu za be - del bin ehl-i ga zâ se va bý ih san bu yur sun.  min. Af fý ný za mað ru ren þu nu di ye ce ðim ki: Ma dem mâ ne vî ci had za ma ný dýr, mu vaz zaf as ke riz ve as ker - lik ten lez zet al dý ðý mý zý söy lü yo ruz, düþ man hem des sas, hem sû rî kuv vet li ce dir. Ký lýç has ma gö re çe - ki lir düs tu ruy la, si zin te lâþ sýz, â râm sýz sa yi niz gö - zö nün de i ken, cep he mi ze hi le tu za ðý ad de di len hubb-u câh ve ser ma ye-i dün ya gi bi, çok câ zi be dar þey ler le bi zi al dat týk la rý ný bil me li yiz. Ve cep he yi bý - ra kýp, â fil þey le re al da nýp, çok mü bâ rek ve mu kad - des þey le rin a yak al týn da kal ma sý na se be bi yet ver - me mek i çin, an cak ve an cak Ce nâb-ý Kib ri yâ nýn a - za met ve kud re tin den ve þü mul lü rah me tin den ve Þâh-ý Lev lâ kýn him met-i âm me sin den ve Zat-ý Üs - ta dâ ne le ri nin mak bul ed i ye le rin den ge ce ve gün - düz his se mend ol ma mý zý ni yaz e di yo rum ve böy le i - ma ným var ve her da ki ka â râm sýz bek li yo rum. (Bar la Lâ hi ka sý) *** Hâ fýz A li nin bir fýk ra sý dýr ki kü çük bir me se le de, Gü cen din mi? di ye is tif sar mü nâ se be tiy le ya zýl mýþ týr. Ey yü he l-üs ta dü l-muh te rem, Ha ya tý mýn her saf ha sýn dan kýy met li ve o ha ya tý, per - vâ ne-mi sâl, bir em ri nin in fâ zý na a teþ te yak ma ya her an hâ zýr ol du ðum kýy met li Üs ta dým, E vet, de ðil böy le ha ki kat uð run da, hat tâ bir kýy met li he di ye yi ih san e den Pâ di þâh-ý Zî þân i çin, o he di ye yi sarf et mek te te red düt e dil mez. Öy le de, Üs ta dým, bi ze e ma - net o la rak ve ne za man a lý na ca ðý meç hul o lan ha ya týn ve her za man em ri ne â mâ de ve ha zýr ol du ðum Ce nâb-ý Mün im in, o e mâ net ü ze ri ne ne gi bi em ri vâ ki ol sa, in - þa al lah, bi lâ-te red düt e ma ne ti ni i â de ye ha zý rýz. Ma dem siz, o Pa di þah-ý Bî ze vâ lin kur bi yet-i Ý lâ hi ye sin de, ay ný em ri ni teb li ðe me mur bu lu nu yor su nuz; öy ley se, hem mü ba rek sö zü nüz hak ve ay ný rah met tir. Hem e fen dim, bah çý van-mi sâl, fi dan la rý bü yüt mek ü - ze re, hay va nat-ý mu zýr ra nýn ta ar ru zun dan bir an ev vel kur tar mak i çin a þa ðý dal lar ke si lir ki, tâ yük sel sin. O fi - dan la rýn hiç bir ci het le hak la rý yok tur ki, Bi zi tý mar e den ve ha ya tý mý za se bep o lan, bi zi ba zan ren ci de e di yor di - ye mez ler. Zi ra hâl-i a sýl la rýy la kal say dý lar, bir mu zýr hay - van da hi ko pa ra cak tý ve top rak ta ki kö kü de te fes süh e - de cek ti, yok o la cak tý. Ha þi ye: Ha ki ka ten mer hu mun mü nâ câ tý ka rîn-i i ca - bet ol muþ ki, ay ný yýl i çin de Üs ta dý na be del, mah ke me - de, Üs ta dý na za rar gel me mek i çin a Rab bi, ca ný mý al! Lâ i lâ he il lâl lah di ye rek mah ke me de ve fat e dip ir ti hâl-i dâr-ý be ka et miþ tir. (Rah me tul la hi a ley hi rah me ten vâ si - a ten.) Sab ri (Bar la Lâ hi ka sý.) Ve fa tý nýn 68. yý lý mü na se be tiy le Nur Kah ra ma ný Ýs - lam köy lü Ha fýz A li yi rah met le yâd e di yo ruz.

3 3 HABER e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Hic rî: 26 Rebiülahir 1433 Ru mî: 6 Mart 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN Mart e ki miz: Med re se tüz zeh ra Ge çen haf ta du yur du ðu muz gi bi, Üs tad Be di - üz za man ýn 52. ve fat yýl dö nü mü ne te ka bül e den 23 Mart ta, ya ni ö nü müz de ki Cu ma gü nü ga ze tey le bir lik te yi ne bir ö zel ek ve re ce ðiz. Ko nu Med re se tüz zeh ra. Kat ký da bu lu nan ay dýn la rýn de ðer len dir me - lerin den ta dým lýk bir kaç cüm le yi ak ta rýp, ge - ri si i çin siz le ri i lâ ve mi ze ha va le e de lim. Ah met Taþ ge ti ren: Be di üz za man Haz ret le - ri nin uf ku ça ðý ný çok çok a þan bir u fuk tur. A - rap ça va cip, Türk çe lâ zým, Kürt çe ca iz sö zü, tâ ilk baþ ta te da vi e di ci bir re çe te o la rak or ta - ya ko nu yor ki, Tür ki ye nin a ra ya a ra ya va ra ca - ðý nok ta bu na ben zer bir for mül o la cak. Dr. Ce mil Er tem: Sa id Nur sî nin ü ni ver si te si, bi - lim le di ni bir a ra ya ge tir mek le kal maz, ay ný an da halk la rýn kül tür le ri ni ve dil le ri ni de bu ü ni ver si te - de ya þa týr. O nun ý þý ðý ný ba rýþ i çin, kar deþ lik i çin da ha faz la or ta ya çý kar ta lým, as ker pos ta lý nýn göm - me ye ça lýþ tý ðý bu ý þý ða ar týk in san lý ðýn ih ti ya cý var. O ral Ça lýþ lar: Sa id Nur sî, Ku r'ân ý ba rýþ i çin, dün ya yý an la mak ve in sa nýn ça ðýn ih ti yaç la rýy - la bir leþ me si i çin o ku muþ bir â lim dir. Hep uz - laþ ma yý ve kar deþ li ði ö ne çý kar mýþ týr. Bu nun Tür ki ye nin bu gün le re u laþ ma sýn da cid dî kat - ký la rý ol muþ tur. Med re se tüz zeh ra, Kürt so ru - nu nun çö zü mü i çin bir im kân o la bi lir di. Dr. Cen giz Ak tar: Ba tý fel se fe si ni Ýn cil i le ba - rýþ týr mak pek çok mü te fek ki rin zih ni ni meþ - gul et miþ, an cak Ba tý fel se fe si ni Kur ân i le ba - rýþ týr mak pek kim se nin ta hay yü lün de ol ma - mýþ týr. Keþ ke Be di üz za man ýn o ka dar se ne ev vel ki i lim ve ak lý bu gün de câ rî ol say dý... Mus ta fa Öz can: Be di üz za man Med re se tüz - zeh ra i le kül lî ba rý þý he def le miþ tir. Ý lim i le din a ra sýn da mu ta sav ver sý nýr la rý ve ba ri yer le ri kal - dýr ma yý mu rat et ti ði gi bi ýrk lar a ra sýn da kar deþ - lik ze mi ni ni te sis et me yi de ar zu et miþ tir. A li Bu laç: Sa id Nur sî Haz ret le ri nin e ði tim pro je si Ý mam Ga za li nin Ýh ya-ü U lû mu d-din ko nu sun da yap ma yý ta sar la dý ðý þe yi ha týr lat - mak ta dýr. O nun kas tý tev hid ve i man ze mi nin de ta bi at bi lim le ri i le Ýs lâ mî i lim ve te fek kü rü bir - leþ tir mek ti. Bu he nüz sað la na bil miþ de ðil dir. Mus ta fa Ak yol: E ðer Be di üz za man ýn ha yal et ti ði Med re se tüz zeh ra ha ya ta geç se, din dar - lýk i le mo dern bi lim a ra sýn da veh me di len çe - liþ ki le ri çok ön ce den çö ze bi lir ve Ýs lâm dün ya - sý na da i yi bir ör nek teþ kil e de bi lir di. Naz lý I lý cak: Sa id Nur sî nin, Med re se tüz zeh ra is mi ni ver di ði ü ni ver si te pro je siy le din i lim le ri i le fen i lim le ri nin bir lik te o ku tul ma sý ný he def le me - si ni son de re ce an lam lý bu lu yo rum. Nu ray Mert: Sa id Nur sî dü þün ce sin den bu gü ne da ir e sin le ni le bi le cek birçok yön bu lun du ðu nu dü þü nü yo rum. Meh met Bar las: Med re se tüz zeh ra bir uy gar lýk ve bü yük bir uz laþ ma pro je si. Prof. Dr. Meh met Al tan: Sa id Nur sî nin yü zün - cü yý lý ný bu lan ki ta býn dan (Mü naza ra) söz e der - ken en vur gu lan ma sý ge re ken þey þu ol ma lý dýr: Ger çek bir din dar kü re sel mü min dir. a ni in san üs tün den ha ya ta ba kar. Irk çý lýk üs tün den yo rum ge tir di ðin va kit, din dar lý ðýn bi ter. u suf Kap lan: Be di üz za man ýn Med re se tüz zeh ra i le yap mak is te di ði þey, Ýs lâm me de ni ye ti nin ya þa dý ðý bü yük buh ra ný an lam lan dý ra bi le cek ve a þa bi le cek ký sa, or ta ve u zun va de li he def ler be lir le ye rek, bu he - def le ri a dým a dým ha ya ta ge çir me yi müm kün ký la - cak, bir me de ni ye tin te þek kül sü reç le ri ni o luþ tu ran bir bi liþ (i lim/mek tep/mek ke sü re ci), o luþ (med re - se/ir fan/me di ne sü re ci) ve va ro luþ (fel se fe de ki de ðil, ta sav vuf ta ki an la mýy la hik met /tek ke/za vi ye/ me de - ni yet sü re ci) yol cu lu ðu nun te mel le ri ni at mak, böy - le si bir yol cu lu ða bi za ti hî ön cü lük et mek tir. Bun la rýn ya nýn da, Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün de ko nu ya i liþ kin kap sam lý bir ya zý sý ný i lâ ve de o ku ya bi lir si niz. *** Ek ga ze te ta lep le ri i çin son gün ler Bu ra da bir kez da ha ha týr la ta lým: 23 Mart i çin ek ga ze te ta lep le ri niz gel me ye de vam e der ken, he nüz bil dir me miþ o lan o kur ve tem sil ci le ri mi zin ta lep le ri ni de bek li yo ruz. *** Bos na da Be di üz za man pa ne li Bu haf ta ya dam ga sý ný vu ra cak çok ö nem li bir et - kin lik de, 25 Mart Pa zar gü nü Saraybos na da yapýlacak o lan Kur ân me de ni ye ti pa ne li. Av. Ka dir Ak - baþ ýn yö ne te ce ði pa ne le ko nuþ ma cý o la rak Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç, Prof. Dr. Re cep Þen türk, Prof. Dr. Ah met Bat tal ve Kâ zým Gü leç yüz ka tý la cak. *** Bu arada, Kâzým Güleçyüz'ün hazýrladýðý Ýttihad-ý Ýslâm dosyasýna da 23 Mart'ta baþlýyoruz inþaallah. ni as ya.com.tr Ý þit me en gel li le re ca mi tah sis e di le cek ÝÞÝTME ENGELLÝLERE CAMÝ TAHSÝS EDÝLECEÐÝNÝ AÇIKLAAN MÜFTÜ MARAÞLIGÝL, SÖZKONUSU CAMÝDE ÝÞÝTME ENGELLÝLERE ÖNELÝK ÖZEL PROGRAMLARIN APILIP ÝBADETLERÝNÝ ERÝNE GETÝRMELERÝNÝN SAÐLANACAÐINI SÖLEDÝ. KA SE RÝ DE i mam lar i le mü ez zin ler i þa ret di li öð ren di. Bun dan son ra i þit me en gel li ler le de i le - ti þim ku ra cak o lan i mam lar ser ti fi ka la rý ný tö ren - le al dý. Kay se ri Ýl Müf tü lü ðü, Ýl Mil lî E ði tim Mü - dür lü ðü, Be den sel En gel li ler Der ne ði nin iþ bir li - ðiy le a çý lan i þa ret di li kur su 32 ay sür dü. E ði ti mi ta mam la yan 15 i mam ve mü ez zin dü zen le nen tö ren le ser ti fi ka la rý ný al dý. Ýl Ö zel Ý da re si Kon fe - rans Sa lo nu nda ki ser ti fi ka tö re ni ne Kay se ri Va li ar dým cý sý Er do ðan Ay genç, Ýl Mil lî E ði tim Mü - dü rü Ýb ra him Cey lan, Ýl Müf tü sü A li Ma raþ lý gil, Kay se ri Be den sel En gel li ler Der ne ði Baþ ka ný Fat ma Oy tun, din gö rev li le ri ve dâ vet li ler ka týl dý. Tö ren de ko nu þan Ýl Müf tü sü A li Ma raþ lý gil, en - gel li le re din e ði ti mi ver mek a ma cýy la kurs dü - zen le dik le ri ni söy le di. Müf tü Ma raþ lý gil, her in - sa nýn po tan si yel bir en gel li ol du ðu nu be lir te rek, En gel li ler top lu mu mu zun mo za i ði dir. Ül ke - miz de 10 mil yon en gel li bu lu nu yor ve en gel li va tan daþ la rý mýz da di nin men su bu, Al lah ýn ku - lu dur. E sas tak di re lâ yýk o lan lar en gel li kar deþ le - ri miz dir. Or ga ni zas yon da e me ði ge çen le re te - þek kür e di yo rum. Bu nun Tür ki ye de bir ilk o la - ca ðý ný ü mit e di yo ruz. de di. HUT BE VE VA AZ LA RI Ý ÞA RET DÝ LÝ NE ÇE VÝ RÝP, DÝN E ÐÝ TÝ MÝ VE RE CEK LER Ý þit me en gel li le re ca mi tah sis e di le ce ði ni a - çýk la yan Ma raþ lý gil, tah sis e di len ca mi de i þit - me en gel li le re yö ne lik ö zel prog ram la rýn ya - pý lýp i ba det le ri ni ye ri ne ge tir me le ri nin sað la - na ca ðý ný ak tar dý. Kay se ri Be den sel En gel li ler Der ne ði Baþ ka ný Fat ma Oy tun da fa a li yet le - riy le her en gel gru bu na hiz met et tik le ri ni ak - ta ra rak, en gel li le rin sý kýn tý la rýn dan do la yý Türk Ý þa ret Di li Kur su nun 5 inci si ni aç týk la - rý ný i fa de et ti. Þi ir, i lâ hî su nu mu ve ti yat ro gös te ri si nin ger çek leþ ti ril di ði prog ram, kur si - yer le rin ser ti fi ka la rý ný al ma la rýy la so na er di. Ý þa ret di li ni öð re nen din gö rev li le ri, ca mi ler - de hut be ve va az la rýn i þit me en gel li ler i çin Türk Ý þa ret di li ne çev ril me si ve i þit me en gel li va tan daþ la ra din e ði ti mi ver mek a ma cýy la gö - rev len di ri le cek. Kay se ri / ci han 32 ay süren iþaret dili kursunu tamamlayan 15 imam ve müezzin, düzenlenen törenle sertifikalarýný aldý. Ja pon lar dep rem de yý kýl ma yan bi na yý çek ti nvan DA mey da na ge len 7,2 ve 5,6 bü - yük lü ðün de ki dep rem le rin ar dýn dan ha - sar sýz ra po ru a lan Van da ki na dir bi na lar - dan bi ri o lan ve 2005 yý lýn da dep rem ül - ke si Ja pon ya da ge liþ ti ri len A la-sa wa tek - ni ðiy le ya pý lan 8 kat lý bi na, te le viz yon prog ram cý la rý nýn da dik ka ti ni çek ti. Ja - pon ya nýn Tok yo Te le viz yo nu, ha zýr la dý ðý bir e ko no mi prog ra mý i çin Van da ya þa - nan dep re min ar dýn dan a yak ta ka lan bi - na i le il gi li çe kim yap mak i çin 2 ki þi lik bir e ki bi Van a gön der di. Ja pon te le viz yon e - ki bi, tek no lo ji yi 12 yýl ön ce Tür ki ye ye ge - ti ren A la ca lý Ýn þa at Fir ma sý nýn ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ze ki Ka ra han i le bir lik te bi na nýn bu lun du ðu Cum hu ri yet Ma hal - le si Es ki Ce za e vi So kak ta çe kim yap tý. a pý lan çe kim i le il gi li bil gi ve ren Ka ra - han, Tok yo Te le viz yo nu nun Van da ya - þa nan dep re min ar dýn dan bi na nýn gös - ter di ði gü zel per for mans gö rün tü le mek i - çin gel dik le ri ni söy le di. Biz A la ca lý Ýn þa at o la rak bu bi na yý 13 yýl ön ce Ja pon ya dan ge ti rip Tür ki ye de uy gu la dý ðý mýz A la-sa - wa tek no lo ji i le dep re me da ya nýk lý bi na yý in þa et tik. Bu yük sek be ton ve çe lik le art ger me tek no lo ji si uy gu la na rak ya pý lan bir bi na dýr. Dep re me kar þý bi na da mu ka ve - me ti yük sek ve kü çük sa lý ným lar la bü yük dep rem le ri ge çiþ ti ren, dep rem kuv vet le ri - ni e men bir tek no lo ji ye sa hip tir þek lin de ko nuþ tu. Mev cut bi na nýn Ja pon tek no lo ji - si o lan A la-sa wa yön te mi i le Van da ya pý - lan tek bi na ol du ðu nu da söy le yen Ka ra - han an cak Tür ki ye ge ne lin de 30 ci va rýn - da bi na yap týk la rý ný söy le di. Van dan bir çok tek lif al dýk la rý ný be lir ten Ka ra han, Tür ki ye nin bir çok ye rin de de o kul, ko - nut, a lýþ ve riþ mer ke zi yap týr ma ça lýþ ma la - rý nýn de vam et ti ði ni de kay det ti. Van / i ha ÖK ten i ki ye ni ü ni ver si te ye o nay nök Ge nel Ku ru lu, Ni þan ta þý Ü ni ver si te - si, Ýs tan bul Be ya zýt Ü ni ver si te si ve Þiþ li Mes - lek ük se ko ku lu ku rul ma sý na o nay ver di. Top lan tý da e ði tim, kad ro, mev zu at ve va kýf ü ni ver si te le ri ko or di nas yon ko mis yon la rý ra por la rý ný gö rü þen ÖK Ge nel Ku ru lu top lan tý sýn dan son ra ya pý lan a çýk la ma da 11 fa kül te ye de kan a ta ma sý nýn ger çek leþ ti - ril di ði bil di ril di. Ay rý ca, ÖK Ge nel Ku ru - lu nda, Ni þan ta þý Ü ni ver si te si, Ýs tan bul Be - ya zýt Ü ni ver si te si ve Þiþ li Mes lek ük se ko - ku lu ku rul ma sý na i liþ kin su num lar iz len di ve o lum lu gö rüþ le Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bil di ril me si ne ka rar ve ril di. An ka ra / a a Van'daki bina Ala-Sawa tekniði ile yapýlmýþtý. KUPON: 19 ÜK LE NÝ CÝ fir ma ya yer tes li mi ya pý lan 100 ya tak lý Ýs ki lip A týf Ho ca Dev let Has ta ne si in þa a tý na res men baþ la ný yor. ük le ni ci fir ma in þa at ruh sa tý ný a la rak ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Ýs ki lip Be le di ye si in þa a týn ko - lay lýk la yü rü me si i çin ge rek li bü tün ça lýþ ma la rý yü rü - tü yor. Ýs ki lip Be le di ye Baþ ka ný Nu man Se zer, di ðer dev let ya tý rým la rýn da ol du ðu gi bi has ta ne ya pý mý es - na sýn da da be le di ye o la rak ken di le ri ne dü þe ni faz la sýy - la ya pa cak la rý ný söy le di. Se zer, yük le ni ci fir ma nýn in - þa a tý 1,5 yýl gi bi ký sa bir sü re de ta mam la ma yý ta ah hüt et ti ði ni be lirt ti. Ço rum / ci han Ýs ki lip A týf Ho ca Has ta ne si in þa at ruh sa tý ný al dý Ü ni ver si te sý na vý 2017 ve ya 2020 yý lý na kal kar HÝ TÝT Ü ni ver si te si Rek tö rü Re ha Me tin Al kan, 2017 ve ya 2020 yý lý na ka dar ü ni - ver si te sý na výnýn kalk mýþ o la caðýný söyledi. A nit ta O tel de dü zen le nen 6'ýcý ku ru luþ yýl dö nü mü faaliyeti ne Ço rum Va li si Nu - rul lah Ça kýr, Be le di ye Baþ ka ný Mu zaf fer Kül cü, Hi tit Ü ni ver si te si Rek tö rü Re ha Me tin Al kan ýn ya ný sý ra çev re il le rin rek - tör le ri, a ka de mis yen ler ve çok sa yý da dâ - vet li ka týl dý. Bu ra da ko nuþ ma ya pan Rek - tör Al kan, ye ni bö lüm le rin a çý la ca ðý ný be - lirt ti. Dev let ü ni ver si te le rin de ki öð ren ci be nim a ya ðý ma gel sin dö ne mi nin ka pan - dý ðý ný söy le yen Rek tör Al kan, Biz de ar týk va kýf ü ni ver si te le ri gi bi o la ca ðýz, öð ren ci ner de biz de o nun a ya ðý na gi de ce ðiz. Ben 2017 yý lý na ve ya 2020 yý lý na a ya ðý mý denk al mýþ bir va zi yet te gi de bil mek i çin þim di - den öð ren ci le rin a ya ðý na gi di yo rum. O yýl la ra ka dar za ten ü ni ver si te sý na vý kalk - mýþ o la cak ba þa rý lý o lan ka za na cak. di ye ko nuþ tý. Ço rum / ci han ý kým ka ra rý 18 yýl son ra uy gu lan dý KAS TA MO NU NUN Boz kurt il çe si a ka ö - ren Kö yü pla jýn da ki bir o tel i çin 1994 yý lýn - da a lý nan yý kým ka ra rý, 18 yýl son ra uy gu - lan dý. Kas ta mo nu Ýl Ö zel Ý da re si, 1993 yý - lýn da a ka ö ren Kö yü pla jýn da bu lu nan, 1,5 kat lý tu rizm bel ge li bi nayý iþ a da mý Ha run Ay de mir e 400 bin li ra ya sat tý. Te si si sa týn a lan iþ a da mý Ay de mir, bi na nýn kul la nýþ lý ol ma ma sý dolayýsýyla ay ný yýl yý ka rak ye ri ne i çin de res to ra ný da bu lu nan 3 kat lý bir o tel yap ma ya baþ la dý. Ka ba sý bi ten o tel in þa a tý, 1994 yý lýn da Kas ta mo nu Ýl Ö zel Ý da re si ta - ra fýn dan Ký yý ke nar çiz gi si ne mu ha le fet sebebiy le dur du ru la rak, ya pý nýn yý kýl ma sý ka ra rý a lýn dý. Ka rar, 2009 yý lýn da i þ a da mý Ay de mir e teb lið e di lir ken, yý ký ma i se geç ti - ði miz gün ler de baþ lan dý. Kas ta mo nu / a a Ýþ ve mes lek da nýþ ma ný ye ter li li ði baþ vu ru su baþ la dý A NA DO LU Ü ni ver si te si Per so nel Bel ge len - dir me Bi ri mi (A NA PER), Ýþ ve Mes lek Da - nýþ ma ný ye ter li li ði ne a it bel ge len dir me sý - nav la rý nýn il ki nin Ma yýs ta rih le rin - de ger çek leþ ti re ce ði ni bil dir di. A ÖF De kan - lý ðý Ki lis Bü ro ö ne ti ci li ði nden ya pý lan ya - zý lý a çýk la ma da, te o rik ve uy gu la ma sý nav la - rý ol mak ü ze re i ki a þa ma lý o la rak ger çek leþ - ti ri le cek sý nav la ra baþ vu ru lar 5-30 Mart ta - rih le ri a ra sýn da na per.a na do lu.e - du.tr ad re sin den ya pý la bi le ce ði be lir til di. A - çýk la ma da, Sý na výn te o rik kýs mý 6 Ma yýs ta - ri hin de o il i çin baþ vu ran a day sa yý sý nýn 100 ü geç me si þar týy la A da na, An ka ra, An - tal ya, Di yar ba kýr, Er zu rum, Es ki þe hir, Ýs tan - bul, Ýz mir, Trab zon il le rin de; uy gu la ma kýs - mý i se Ma yýs ta rih le rin de Es ki þe hir de ya pý la cak. aþ sý nýr la ma sý ol mak sý zýn, 4 yýl - lýk li sans me zu ni ye ti ne sa hip o lan her ke sin sý nav la rý na baþ vu ra bil di ði bel ge len dir me hiz me tin de bütün o tu rum lar da ba þa rý lý o - lan lar Ýþ ve Mes lek Da nýþ ma ný (Se vi ye 6) ser ti fi ka sý al ma ya hak ka za na rak Ýþ ve Mes - lek Da nýþ ma ný un va nýy la ça lý þa bi le cek ler. Bu doð rul tu da Ýþ ve Mes lek Da nýþ man la rý, bi rey le rin is tek ve du ru mu na en uy gun iþ/mes le ði seç me si, seç ti ði iþ/mes lek le il gi li e ði tim im kân la rýn dan ya rar lan ma sý, i þe yer - leþ ti ril me si ve i þe u yu mu nun sað lan ma sý i le il gi li so run la rýn çö zü mü ne sis tem li o la rak yar dým e de rek baþ ta ÝÞ KUR ol mak ü ze re ka mu ku rum la rý ve ya ö zel ku ru luþ lar da hiz - met ve re bi le cek ler de nil di. So kak ta de ðil, kü tüp ha ne de va kit ge çi ri yor lar SA RI KA MIÞ Ýl çe Halk Kü tüp ha ne si, öð ren ci le ri so kak tan ve in ter net ten u zak tut mak i çin sat ranç sa lo nu aç tý. Sa rý ka mýþ Ýl çe Halk Kü tüp ha ne si Mü dür ve ki li Tur gay A la dað, de ði þen za man la bir lik te iþ let me le rin de ken di le ri ni sü rek li ye ni le me le ri, hiz met a lý cý la ra al ter na tif ler sun ma la rý ge rek ti ði ne i nan dýk la rý ný be lirt ti. Biz de kü tüp ha ne mi zin ge liþ me si ve se çe nek le rin ço ðal ma sý i çin hiz met bi - na mý zýn gi riþ ka týn da bir a det sat ranç sa lo nu dü zen le ye rek öð ren ci le ri mi zin hiz me ti ne aç týk. di - yen A la dað, Öð ren ci le ri so kak tan ve in ter net ten u zak tut mak a dý na böy le bir ça lýþ ma yap týk. Ga - yet fay da lý ol du ðu nu gör dük. Sat ranç sa lo nu na ge len ler o ku ma sa lo nu nu da kul la na rak top lam da bir si ner ji ar tý þý na kat ký da bu lu nu yor lar. Ý ler le yen za man i çe ri sin de ben zer ça lýþ ma lar ya pa rak Halk Kü tüp ha ne si ni ço cuk la rý mýz i çin bir ca zi be mer ke zi ha li ne ge tir mek is ti yo ruz de di. Kars / ci han

4 4 KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Sev gi, kor ku dan da ha güç lü dür Se ve rek öð ret mek, dö ve rek öð ret mek ten çok da ha ko lay ve ka lý cý dýr. E ði tim ci ler le o tu rup soh bet e di yo - ruz. A ra mýz da i da re ci lik ya pan lar var, öð ret men ler var bir de ders ha ne iþ let me ci li ði ya pan lar var. Ma lûm ol du ðu ü ze re, hep si de öð ren ci o dak lý ça lýþ ma - lar. El bet te böy le bir a re na da ne ko nu þu lur? Za ten ne ler ko nu þu yor du nuz, di ye so ra ca ðý ný zý dü þün - mü yo rum. Kim ne i le meþ gul se, el bet te meþ gu li ye ti de o o la cak týr. Soh bet gün de mi mi zin tam or ta ye rin de öð ren ci ler var. Ý da re ci, i da re ci a çý sýn dan öð ren ci yi ko nu þu yor; öð ret - men za ten baþ ka ne ko nu þa cak, bir de ha zýr lýk ders ha ne le - ri il gi li le ri var ki on lar za ten mer ke ze öð ren ci yi al mýþ bu - lu nu yor. Ta biî ko nu e ði tim ci o lup da, ay ný za man da ve li o lan lar da var, yi ne o ci het ten de gün dem öð ren ci. Al lah aþ ký na bu ka dar il gi len mek ve bu ka dar bek len ti, bu ka dar ki þi ü ze rin de de ði þik de ði þik he sap lar ne ka dar ra hat sýz e di ci bir tab lo dur. Dü þü nün ki, çev re niz de si zin le il gi le nen ler den hep si, si - zin ü ze ri niz de bir ta kým he sap lar gü dü yor. Hat ta ya tý rý mý ný si zin ü ze ri ni ze ya pan lar bi le var. Ev ler de ki bek len ti, ak ra ba la rýn bek len ti le ri, ar ka daþ lar a ra sýn da ki re ka bet ler, bir de üs tü ne üst lük ka za na maz - sam ne der ler?, na sýl an la ta ca ðým? bas ký sý ha ya tý tam ya - þan maz ha le ge ti ri yor. Dok tor ol di yen ler, mü hen dis ol di yen ler, öð ret men ol di yen ler di yen ler de di yen ler Pe ki kar de þim ma dem o ka dar bi li yor su nuz, ken di niz ni ye ol ma dý nýz di ye si ge li yor in sa nýn. Al lah tan yav ru la rý mýz öy le say gý sýz de ðil ler. Böy le bir du rum da, siz öð ren ci ol sa nýz ne ya par sý nýz? Doð ru su yi ne i yi da ya ný yor za val lý yav ru la rý mýz. As lýn da bu ka dar bas ký, bek len ti, psi ko lo jik du rum tam bir ba þa rý sýz lýk do ður ma sý lâ zým dýr. Ma lûm ba þa rý, kay gý nýn a zal ma sý, ra hat dü þü ne bil me, ü ze rin de bas ký o luþ ma ma sý do ða bi len bir so nuç tur. Böy le bir ruh ha liy le, yi ne de ço cuk la rý mýz, genç le ri miz bir yer ler ka za na cak sa, on la rý teb rik ler et mek lâ zým dýr. Ta biî be nim a sýl ko num bu de ðil. E ði tim ci, i da re ci be ye - fen di ler le bir a ra da yýz. A man ya Rab bi, ne ko nu lar ne ko - nu lar! Ý da re ci ni ha va sý ay rý, kri ter le ri ay rý, kap ris le ri ay rý, ta sa sý ay rý, þi kâ yet le ri ay rý, as tý ðý ný as týk kes ti ði ni kes tik tav rý da ha bir ay rý Öð ret men ler za ten a pay rý bir â lem. Öy le öð ren ci hi kâ ye le ri o luþ muþ ki, ev le re þen lik. Ý na nýn bir hi kâ ye ya yýn cý sý o kul la rý dö nem ler bo yu gez se, cilt ler do lu su hi kâ ye ler çý ka ra bi lir. Hem de ne hi kâ ye ler. Ço ðu gün yü zü ne hiç çýk ma mýþ hi kâ ye ler. Ta biî bü tün prob lem pay la þým la rý na dö nük, ce za mo - del le ri de bir o ka dar ge liþ miþ. Bir ta raf tan prob lem ge li þi - yor, di ðer ta raf tan ce za mo del le ri de o na pa ra lel ge liþ me - ler gös te ri yor. Ta biî ben de bü tün bu mo del le rin ö te sin de fark lý bir þey kat tým or ta ma. Be nim sa vun du ðum þey i se, sev gi nin kor - kut mak tan da ha et ki li ol du ðu i di. Çün kü in san sev di ði ni üz mek is te mi yor. Ýn san, sev di ði nin sev me di ði þey le ri yap - mak is te mi yor. Böy le ce öð ren ci le rin sev gi si ka za ný la bi lir - se, iþ le nen suç lar da bü yük o ran da a zal mýþ o la cak týr. a ni be nim id di am; sev mek bir ter bi ye me to du dur. O - nun i çin de pey gam be rin ya nýn da ye tiþ miþ o lan genç ler, Ondan hep sev gi ye da ir þey ler duy muþ lar ve ya þa mýþ lar. Ne den bu nu böy le yap týn ya da ne den bu nu böy le yap - ma dýn. þek lin de, i çin de ký na ma, i çin de a zar la ma, i çin de had di ni bil dir me, i çin de he sap sor ma o lan bir cüm le da hi duy ma mýþ lar. Ha a gü nü mü ze ge lin di ðin de i se, herhan gi bir prob lem kar þý sýn da ço cu ða, öð ren ci ye e be vey nin, öð ret men le rin, i - da re ci le rin söy le me di ði kal mý yor. O kul da, ev de, çev re de öð ren ci hep ay ný tür na si hat le ri din li yor. El bet te bu tür na si hat ler söy le ye nin ö te si ne geç mi yor. A ma fark lý bir yol de ne yen de yok. O za man na si hat ler de te sir siz ka lý yor. a ni bu gü ne ka dar han gi þid det ten, han gi dýþ la ma dan, han gi göz ar dý et me den, han gi a dam ye ri ne koy ma mak - tan, da yak at mak tan, a ðýr ce za lar uy gu la mak tan sað lýk lý bir so nu ca u la þýl mýþ týr. Bu nun ki tap lar dan de ðil, ya kýn çev re miz de ki kar de þi miz den, ço cu ðu muz dan, ar ka da þý - mýz dan göz lem le ye bi li riz. A ma ge lin gö rün ki, her kes ken di yap tý ðý nýn doð ru lu ðu - na hük me di yor. Da yak cen net ten çýk mýþ. di yen den tu tun, Al lah ýn af - fe di ci ol du ðu ka dar, kah re di ci, ce za lan dý rý cý, in ti kam a lý cý ol du ðun dan bah se den ler gün de mi a de ta dol du ru yor lar. Oy sa öð ret me di ði miz, il gi len me di ði miz, e ðit me di ði miz, sev gi gös ter me di ði miz her ev lâ dýn bir yan lý þa i til me si nin söz ko nu su ol du ðu nu u nu tu yo ruz. Bü tün yan lýþ la rýn i çin - de ki ler bi zim ih mal man za ra mýz de ðil mi dir? O za man ký - na mak ye ri ne, Ne re de ha ta yap týk? di ye bak mak ge rek - mi yor mu? A ma her kes ken di ko nu su nu su nar ken, si zin id di a nýz i çin de, si ze ay nen ka tý lý yor ol mak la bir lik te di ye baþ lý yor lar. Ma dem ka tý lý yor su nuz, o za man di ðer id di a - nýz dan vazgeç me niz ge re ki yor. Di sip lin siz li ði kim se cik ler sa vun maz. A ma ce za nok ta - sý na ge len bir ko nu, bir ih mal gös ter ge si dir. Ce za, ce za ve - re nin ted bi ri ni al ma ma sý so nu cu or ta ya çýk mýþ týr. Ö nem li o lan ce za ve re cek bir du ru ma gel me ze mi ni yok et mek tir. Bu nun da yo lu, a ra da ki ve si le ne i se, (ba ba lýk, öð ret men - lik, i da re ci lik) o nu sev gi i le yap mak týr. Sev gi nin ol ma dý ðý bü tün uy gu la ma la rýn ya rý ný yok tur. E vet, ben yi ne id di a mý sür dü rü yo rum: Se ve rek öð ret mek, dö ve rek öð ret mek ten çok da ha ko - lay ve ka lý cý dýr. Kilis 7 Aralýk Üniversitesinde Genç aklaþým Kulübü tarafýndan düzenlenen Çanakkale Þehitlerini Anma Programý Ýstiklâl Marþýnýn okunmasý ile baþladý. Genç aklaþým Kulübü Çanakkale Þehitlerini andý KÝ LÝS 7 A ra lýk Ü ni ver si te si top lu luk la rýn dan Genç ak la þým Ku lü bü nün dü zen le miþ ol du ðu Ça nak ka le Þe hit le ri ni An ma Prog ra mý na il gi yo - ðun du. Meh met Kap lan ýn da ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý prog ram da, Genç ak la þým Ku lü bü 'nün ha zýr la mýþ ol du ðu söz ler ve þi ir ler prog ra ma dam ga sý ný vur du. "Seddülba hir cep he le rin de bu top rak lar i çin can ve ren Mu sa bey li Ak ka þoð lu Os man ýn, U mur lu O ðul la rýn dan Mer kez De - mir ci Kö yün den Az mak Te pe de bü tün vü cu du par ça la nan Ha san oð lu Meh met in, Ga zi an - tep ten A rif oð lu Mus ta fa nýn ev lât la rý Os man lar, Sa id ler, Mus ta fa lar, Ay þe ler, Fat ma lar he pi niz hoþ gel di niz" di yerek ko nuþ ma sý na baþ la yan Meh met Kap lan, Ça nak ka le bir bü yük des tan. Düþ man te pe den yol bu la rak geç mek is ti yor. Son ga zi miz de ve fat et ti, on lar dan i se sa de ce ha tý ra la - rý kal dý i fa deleri ni kul lan dý. 14 BÝN KA TIR VE AT GE TÝ RÝP SÝS TEM KUR MUÞ LAR Kap lan, Bu sa vaþ ta ge mi ler bom ba yað dý rý - yor. a rým mil yon genç can ve ri yor. Düþ ma nýn tek is te ði bu top rak la rý iþ gal et mek. 14 bin at ve ka týr ge tir miþ ler, bir sis tem kur muþ lar; an cak BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Tükü rük te bu lu nan, ni - þas ta yý par ça la ya rak þe ke re çe vi ren en zim. - Ký yý ya da ya ný la rak san da lýn a çýl ma sý i çin kü - rek çi le re ve ri len ko mut. 2. Pa pa lýk mer ke zi. - Her han gi bir tö ren de ve ya gös te ri de yer a - lan top lu luk. 3. Es ki dö nem le re a it ta ri hî de - ðe ri o lan e ser ler. 4. Akci ðer se si. - Ýn gi liz ce ha ta da ses siz ler. - Ah þap ya pý lar da ki riþ o la - rak kul la ný lan ka lýn bi çil miþ u zun tah ta. 5. Ka rak ter, se ci ye. - A raç lar da e lek trik ü re ten güç kay na ðý. 6. Rum ca da çok ya þa. - Bir bü - tü nü o luþ tu ran par ça la rýn her bi ri, ký sým. 7. Türk Ma lý nýn ký sa sý. - Os man lý as ker lik sis - te min de tu gay. 8. Ev le re, çeþ me den su ta þý - ma yý iþ e din miþ o lan kim se. - El ve ya o to - ma tik do ku ma tez gâh la rýn da at ký ve ya ar gaç de ni len ve e ni ne o lan ip lik le ri, u zun la ma sý na o lan a rýþ la rýn a ra sýn dan ge çir me ye ya ra yan ma su ra lý a raç. 9. Ev, ar sa, bah çe vb. ta þý na - ma yan mal ve mülk le rin or tak a dý, ta þýn - maz lar, gay ri men kul. 10. Kü çük, te ker lek li, ço cuk o yun ca ðý. - A ra ba lam ba sý. U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Os ma nlý Dev le ti'nin son za man la - rýn da sü rek lilik arz e den ver gi tü rü. - Vo ley bol da dev re. 2. Ba ðýr - sak as ký sý. 3. Halk a ra sýn da dýþ a lýmýn halk arasýnda söyleniþi. - Ta ra ma ö zür lü. 4. Kay na ðý mi to lo jik çað la ra da ya nan ki riþ li bir çal gý. - O ta mak i þi, te da vi. 5. Ün lü Ja pon film yö net me ni...ku RU SO VA. - (Tersi) Kilo'da sessizler. 6. Bir kö pek tü rü. - A rap ça' da suyun u zun söy le ni þi. 7. No ta da ses siz ler. - Düz, en ge be siz a ra zi, te pe nin e te ði. 8. Bir lik no ta nýn ya rý sü re de ðe rin de ki no ta. 9. Ta ri hî o lay la rý kay de den kim se. 10. Çe þit li renk le re bo ya ya rak giz le mek, gö rün mez ha le ge tir mek. 11. (Tersi) Bir yüzey ölçüsü. - Kim ya da A me rik yumun sim ge si. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 12. Ca mi i ken mü ze ye dö nüþ tü rü len i ba de te a çýl ma yý bek le yen mah zun ma bed. 253 bin þe hi di mi zin ol du ðu bu top rak lar da ö - lü mün a cý yü zü i le kar þý la þý yor lar. Or ta la ma 15 i le 20 yaþ lar da ki genç ler le ri miz var bu sa vaþ ta. Va tan uð ru na can ver mek, pey gam be re ka vuþ acaklarý i çin as la on lar da kor ku yok de di. Bir ga zi yi zi - ya ret et tik le ri ni söy le yen Kap lan, ga zi nin halini ve davranýþlarýný tanýmlarken, "Þöy le es ki bir el bi se var ü ze rin de. As la ga zi lik ma a þý ka bul et - me miþ. Tam kü rek ke mi ði nin ü ze rin de þa rap - nel par ça sý. Öð ren ci ler he men 'Týp çok i ler le di, al dý ra lým' de yin ce, ga zi mi zin bir ba ký þý var dý. 'Al lah ýn hu zu ru na ben böy le çý ka ca ðým' de di Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da ve þöy le de vam et ti: Öy le gül le ler ya ðý yor du ki top tü fek ten da ha sýk. O gül le ler gi bi Meh met - çik de 'a na cý ðým' di ye rek sav ru lu yor. Top rak ta kol, par mak, çe ne, el, a yak. An cak ar týk að la - mak de ðil, A sým ýn nes li ol mak ge rek ti. Mus ta - fa lar, Hü se yin ler A na do lu nun dört bir ta ra fýn - dan gel di ler. Bi li yor lar dý ki Ça nak ka le Bo ða zý ge çi lir se, bi zim de bo ða zý mýz ke si le cek. Tür kü, Kür dü, La zý, Çer ke zi hep si o ra ya gi de rek, el e le ve rip bi ze 'Ey ev lât la rým! A sým ýn nes li ol mak bu dur' de di ler. Biz le re bir mis yon yük le di ler þeklinde konuþtu. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A M E R E H A Þ Ý E A D S A A L L A I B H A A S L A Ý L L E E N R Ý Ý L A M A R O K E T Ý M E M E S A N E P Ý K E E T A M Ý N O L E Þ E K R A T E H Ý R T F Ý L Z A H E K Ý N E R A M Ý L T A M Ý R A C R R F M Ý E L E K A L A L E Ý E R Dr. Mehmet Kaplan GENÇ AKLAÞIM KULÜBÜ NÜN DÜZENLEMÝÞ OLDUÐU ÇANAKKALE ÞEHÝTLERÝNÝ ANMA PROGRAMI NDA KONUÞAN MEHMET KAPLAN ÇANAKKALE GAZÝLERÝNDEN DÝNLEDÝÐÝ ANILARI AKTARDI. Genç aklaþým Kulübü üyeleri konferansýn ardýndan Dr. Mehmet Kaplan ile hatýra fotoðrafý çektirdiler. BÜ ÜK DÜ ÞÜ NEN ÜL KE LE RÝN ÝN SAN LA RI BÜ ÜK O LUR BÜÜK dü þü nen ül ke le rin in san la rý bü - yük o lur. Bel li t rip le re ta ký la rak bey ni ni zi kü çül tür se k, A sým ýn nes li o la ma yýz diyen Kap lan, Ben bu ka dar Tür küm, bu ka dar Kür düm, bu ka dar Çer ke zim, bu ka dar La zým! Ni ce le ri sev dik le ri ne biz ler i çin ka vu þa ma dý. Öy ley se bü yük dü þü ne - ce ðiz. Þu ra dan çý kýn, Ý ran ü ze rin den Çin e ka dar biz le ri bek li yor. Ba kýn bi zim top - rak lar ka rý þýk sa dün yada hu zur ol mu yor. Her ke si se ve ce ðiz, a ma ön ce lik le bir bi ri - mi zi se ve ce ðiz. O tek diþ, hâ lâ a yak ta du ru yor þeklinde konuþtu. E li mi ze ký lýç a lýp Vi ya na ya gi de cek de ði liz. A ma  kif gi bi a la ný mýz da en ba þa rý lý sý o la ca ðýz, öz - gür lü ðü, i yi li ði en i yi ya yan biz o la ca ðýz sözlerini sarfeden Kap lan, þunlarý kaydetti: "A i le bað la rý mý zý güç lü tu ta ca - ðýz, hak ye me ye ce ðiz, gü ve ni lir o la ca ðýz. Ar ka daþ lar, ü mit ký lý cýy la ü mit siz li ðin ka - fa sý ný ko pa ra ca ðýz. U nut ma yýn i ki þey ger çek son dur; bi ri cen net di ðe ri ce hen - nem. As la u nut ma yýn ha ya tý nýz o nun la an lam ka za ný yor. As la he sap sýz ki tap sýz bir son ol mu yor. Ki lis / e ni As ya Gençler, okumaya dikkat çekmek için, fuarda oturup kitap okudu. Fu ar da o tu rup, ki tap o ku du lar HA VA LA RIN da i yi ol ma sý dolayýsýyla bin ler ce va tan - daþ Bur sa Ki tap Fu a rý ný zi ya ret et ti. O ku ma ya dik kat çek mek is te yen U lu dað Ü ni ver si te si Top lum Gö nül - lü le ri Top lu lu ðu ü ye si genç ler, bin ler ce va tan da þýn geç ti ði fu ar a la ný gi ri þin de o tu rup bir sa at ki tap o ku - du. Bu se ne 10. yý lý ný kut la yan Bur sa Ki tap Fu a rý, U - lus la ra ra sý Fu ar ve Kon gre Mer ke zi nde ki tap se ver le - rin a ký ný na uð ra dý. Te ma sý Bur sa yý az mak o la rak be lir le nen fu a ra, 270 ya yý ne vi ve si vil top lum ku ru lu - þu ka tý lý yor. Fu a rýn ya rýn ki son gü nü ön ce si bin ler ce va tan daþ fu ar a la ný na a kýn et ti. Va tan daþ lar, fu ar a la - nýn da a de ta a dým at mak ta zor lan dý. Fu a ra ge len va - tan daþ la rý gi riþ ka pý sýn da hoþ bir man za ra kar þý la dý. U lu dað Ü ni ver si te si Top lum Gö nül lü le ri Top lu lu ðu ü ye si o lan bir grup genç o tu rup bir sa at bo yun ca ki - tap o ku du. A maç la rý nýn, in san la rýn ki tap o ku ma a lýþ - kan lý ðý e din me le ri ne kat ký sað la mak ol du ðu nu di le ge ti ren top lu luk ü ye si Ez gi Kum ru Ka ya, Biz bu uy - gu la ma yý her fu ar da ya pý yo ruz. Bu gün de bir sa at bo - yun ca o tu rup ki tap o ku duk de di. Bur sa / ci han

5 MAKALE 5 Her þey kâ i nat ta bir yer kap lar. Ýn san da ken - di var lýk se be bi nin ro lü nü üst len mek is ter. Bu na, kim lik a ra yý þý ný da i lâ ve e de bi li riz. Men su bi yet duy gu su, bi zi kim lik a ra yý þý na yö nel - tir. Ba þý boþ ve yal nýz ya þa mak is te me yiz. Ýl mî ve - ri ler þu so nu ca var dý: a pý mýz ge re ði, mü ker rem ve et ki niz. Sað lýk lý ol du ðu muz hal de te sir li ol - mak tan a lý ko nur sak ge ri li riz. Bu ge ri lim sü rek li o - lur sa bu na lý ma gi re riz. Bun dan kur tul mak i çin de a ra yý þa gi re riz. Pe þin de ko þuþ tur du ðu muz þey ler den bi ri si de hu zur ve mut lu luk tur. Sa man a le vi gi bi ký sa za - man da sö nen ge çi ci bir mut lu luk da bi zi do yur - mu yor. Son suz ol ma sý ný is ti yo ruz. Öy le i se, bir þe yin da ha pe þin de yiz: Ý ki dün ya mut lu lu ðu! Ge - rek ken di iç dün ya mýz da, ge rek se dýþ â le mi miz de ce re yan e den hâ di se le rin sýr rý na va kýf o lup dü - ðüm le ri ni çöz me ye can a ta rýz. Ha ya týn sýr lar yu - ma ðý na sa rýl mýþ gü zel lik ler le do lu ol du ðu nu sez - gi le ri miz vic da ný mý zýn ku la ðý na üf lü yor. Rûh ve be de ni miz, hay ret ve ri ci mu am ma lar la ö rül müþ. Fi zik/mad de-me ta fi zik/gayb â lem le ri nin es ra rý ný çöz mek; yâ ni, ya ra tý lý þý mý zýn ga ye si ni id rak et mek de bam baþ ka zevk ve haz kay na ðý. Me rak de - nen duy gu muz, bi zi mü te ma di yen tah rik e de rek bu na yö nel tir. Çün kü, bi zi dün ya ya ki min, ne i çin gön der di ði ni me rak i le a raþ týr ma mey li ben li ði - mi ze ka zýn mýþ; sö kü lüp a tý la ma ya cak bir his tir. Hâ ki mi yet de e sas lý bir un sur o la rak ha ya tý - mýz da rol oy nar. Çev re mi ze hük me dip hâ di se le ri kon trol et mek is te riz. Bu na psi ko lo ji de kud ret gü dü sü de ni yor. Her þey zýd dýy la bi lin di ðin den; kâ i na týn da, bi - zim de ha mu ru muz zýt lar la yoð ru lup ma ya lan - mýþ. Ta biî o la rak a ra yý þý mý zý sür dü rür ken sýk sýk o lum suz luk lar la kar þý la þý rýz. On la rý nis yan per de - si ne sar ma ya ça lýþ sak da o lay la rýn a ký þý/sey ri, bey - ni mi zi zonk la týr ca sý na tek rar ha týr la týr! Her o - lum suz ve kar ma þýk gi bi gö rü nen (as lýn da her þey de mü kem mel bir dü zen, a henk ve den ge mev cut) ha re ket bi ze de rin a cý lar ve rir. Ö te yan dan, geç mi þin e lem le rin den, þim di ki za ma nýn prob lem le rin den, ge le ce ðin kay gý la rýn - dan sýy rýl ma nýn çâ re le ri i çin de ça ba la rýz. Rû hu - mu za mu ka ve met gü cü ka zan dýr mak, iç ten ge len gem le ne mez fýt rî bir dür tü dür. Að rý lar dan kur - tul mak i çin að rý ke si ci al dý ðý mýz gi bi, a cý la rý mý zý din dir mek i çin de a cý ke si ci ye ih ti ya cý mýz var. Þüp he siz, ar zu la rý mý za nâ il ol ma nýn ilk ba sa ma ðý; ön ce ken di mi zi, son ra çev re mi zi ta ný mak ve ih ti - yaç la rý mý zý tes bit le te min et mek tir. Ken di si ni ta - ný ma yan, ken di si ni yö ne te mez, duy gu la rý ný kont - rol e de mez. Bun dan ka ça ma ya ca ðý mý za gö re; va ro lu þun ger çek le ri ni an la mak a dý na mut la ka ak lý mý zý ik na, kal bi mi zi tat min, his le ri mi zi tes kin, vic da ný mý zý ra hat la ta cak tarz da prob lem le ri mi ze çâ re ler ü ret mek du ru mun da yýz. fer sa dog ni as ya.com.tr (0 505) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ne arýyoruz: Kimlik, huzur ve mutluluk Der di miz var; du â mýz var! Se da Ha ným: Kor ku yu gi der mek i çin du â var mý dýr? Var sa ya zar mý sý nýz? Bir þe yi Al lah tan is te mek ve ya bir þey hu - su sun da Al lah a sý ðýn ma nýn öy le çok u - la þýl maz þart la rý, çok an la þýl maz ku ral la rý yok tur. Kal bi miz de Al lah a sý ðýn ma dür tü sü var sa, bu, du â nýn ta ken di si dir. Bu dür tü yü ken di söz le ri miz le du â ya çe vi rip, ya ni bu dür - tü yü Al lah a kar þý öz lü, iç li ve söz lü ha le ge ti - rip Rab bi miz den di le di ði miz her þe yi is te ye bi - li riz, kork tu ðu muz her þey den de Rab bi mi ze sý ðý na bi li riz. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) þu söz le ri ne bir ba ka lým. Kork tu ðu muz þey den e min ol - mak ve ya um du ðu muz þe ye u laþ mak i çin Al - lah a el aç ma nýn en ö zel þar tý ne dir, gö re lim: *Re sû lul lah (asm) bu yur du lar ki: Ku lun kal - bi ne du â et me ar zu su gel di ðin de Rab bi ne du â et sin. Çün kü Al lah o nu ka bul e de cek tir. 1 *Hz. E bû Hü rey re (ra) an la tý yor: Re sû lul lah (asm) bu yur du lar ki: Al lah a du â yý, si ze ce vap ve re ce ðin den e min o la rak ya pýn. Þu nu bi lin ki Al lah bu i nanç ta ol ma yan ve gaf let le baþ ka þey - ler le o ya la nan kal bin duâ sý ný ka bul et mez. 2 *Re sû lul lah (asm) bu yur du lar ki: Kul, â Rab bi, â Rab bî de di ði za man, Al lah þöy le bu - yu rur: Bu yur ku lum! Ýs te de, sa na ve ril sin! 3 *Ýb nu Mes ud (ra) an la tý yor: Re sû lul lah (asm) bu yur du lar ki: Al lah ýn faz lýn dan is te - yin. Zi ra Al lah, ken di sin den is ten me si ni se ver. Kul lu ðun en ef da li, duâ e dip de kork tu ðun þey den kur tu lu þu bek le mek tir. 4 Du â e di le ce ði za man gü nah la rý mýz dan piþ - man lýk gös te rip töv be ve is tið far e de rek mâ ne - vî o la rak a rýn mak ve gü nah lar dan te miz len - mek, ar dýn dan Pey gam ber E fen di mi ze (asm) sa lâ vat-ý þe ri fe o ku ya rak kork tu ðu muz dan e - min ol mak ve um du ðu mu za ka vuþ mak i çin Pey gam ber E fen di mi zi (asm) þe fa at çi yap mak, ar dýn dan Al lah tan is te ye ce ði miz þe yi is te yip, kork tu ðu muz þey den Al lah a sý ðýn mak, ar dýn - dan du â mý zý yi ne sa lâ vat-ý þe ri fe i le bi tir mek sün net tir. 5 Du â da bu sün net düs tur la rý na uy - du ðu muz da hem sün net se va bý ka zan mýþ o lu - ruz, hem de du â mý zý ka bû le yak laþ týr mýþ o lu - ruz. Ýç ten, ih lâs la ve Al lah rý zâ sý i çin du â mý za de vam et ti ði miz de in þal lah du â mý za Ce nâb-ý Hak kýn ce vap ver me si ve di ler se ka bul et me si ya kýn o la cak týr. Sý kýn tý lý ve kor ku lu an la rý mýz da Kur ân dan  ye te l-kür sî yi o ku yup Ce nâb-ý Al lah a sý ðý - na bi li riz. Ke zâ Sa lât-ý Ter fi ci ye ve ya Sa lât-ý Nâ ri ye di ye bi li nen bir sa lâ vat lý du â var dýr. Ýs - lâm bü yük le ri ta ra fýn dan Sün net-i Se niy ye düs tur la rý çer çe ve sin de ter tip e dil miþ kuv vet li bir du â met ni dir. Sý kýn tý lý ve kor ku lu an la rý - mýz da bu du â yý da di le di ði miz ka dar o ku yup Al lah a sý ðý na bi li riz. Bu du â þöy le dir: Al la hüm me sal li sa lâ ten kâ mi le ten ve sel lim se lâ men tâm men a lâ sey - yi di nâ Mu ham me di nil le zî ten hal lü bi hil u ka - dü. Ve ten fe ri cu bi hil kü ra bü. Ve tük dâ bi hil ha va î cü. Ve tü nâ lü bi hi r-re ðâ î bü. Ve hüs nu lha vâ ti mi. Ve yüs tes ka l-ga mâ mü bi vec hi hi lke rî mi. Ve a lâ â li hi ve sah bi hi fî kül li lem ha tin ve ne fe sin bi a de di kül li ma lû min le ke. Ma na sý: Ey Al lah ým! Mü kem mel (en gü - zel), bir sa lât ve mü kem mel (tas ta mam) bir se - lâm i le sey yi di miz E fen di miz Hz. Mu ham - med e sa lât ve se lâm ey le. Öy le ki, O nun ve si - le si i le müþ kül ler, zor luk lar hal lo lur, dü ze lir yo lu na gi rer. O nun ve si le siy le sý kýn tý ve ke der - ler ken di li ðin den kay bo lur. O nun ve si le siy le ih ti yaç lar ye ri ne ge ti ri lir. O nun ve si le siy le gö - nül den ar zu e di len di lek ve mu rat lar ger çek le - þir. Ha yýr lý so nuç lar-i yi ne ti ce ler, O nun la el de e di lir. O nun yü zü su yu hür me ti ne bu lut lar - dan yað mur dö kü lür. Ay ný sa lâ tü se lâ mý O nun âl ve as hâ bý na da ey le. Öy le ki, her an ve her ne fes sa na mâ lum o lan var lýk lar sa yý sýn - ca O na, O nun â li ne ve as ha bý na sa lâ tü se lâm ol sun.. Bu du â yý zor luk ve sý kýn tý lar kar þý sýn da di le - di ði miz ka dar o ku ya rak, mu sî bet ler den ve zor luk lar dan kur tul ma yý ve kork tu ðu muz þey - den e min ol ma yý Ce nâb-ý Al lah tan di le ye bi li - riz. A te þin o du nu ya kýp yok et ti ði gi bi, Sa lât-ý Tef ri ci ye nin de bü tün dert le ri, ke der le ri ve sý - kýn tý la rý yok et me si kuv vet le u mu lur. Ni te kim bu u mu du kuv vet len dir di ði i çin bu du â ya Sa - lât-ý Na ri ye de de nil miþ tir. Ce nâb-ý Al lah cüm le mi zin di lek ve du â la rý - mý zý ka bul bu yur sun.  mîn Dip not lar: 1- Câ mi ü s-sa ðîr, 1/ Tir mi zî, Da a vât 66. (3474.) 3- Câ mi ü s-sa ðîr, 1/ Tir mi zî, Da a vât 126 (3566) 5- Mek tû bât, s Ýn fak et mek ve sa da ka Kur ân a gö re in fak, ma lý Al lah i çin ha yýr yo lun da har ca mak de mek tir. Bir baþ ka i fa dey le ön den a hi ret i çin gön de ri len bir a zýk týr. Karz-ý ha sen hu su sun da Kur ân da ge - çen ba zý â yet ler þöy le dir: Sa na ne in fak e de cek le ri ni so rar lar. De ki: Ýn fak e de ce ði niz mal, a na, ba ba, ak ra ba lar, ye tim ler, düþ kün ler ve yol cu lar i çin dir. Ha yýr o la rak ne ya par sa nýz, Al lah o nu bi lir. (Ba ka - ra Sû re si, 215) Na ma zý ký lýn, ze kâ tý ve rin. Ha yýr ve i yi lik o la rak ön den ne gön de rir se niz, Al lah ýn ka - týn da o nu bu lur su nuz. Al lah yap týk la rý ný zý gö - rür. (Ba ka ra Sû re si, 110) Mal la rý ný Al lah yo lun da sarf e den le rin, du - ru mu her ba þa ðýn da yüz ta ne ol mak ü ze re ye - di ba þak ve ren ta ne nin du ru mu gi bi dir. Al lah di le di ði ne kat kat ve rir. Al lah ýn lüt fu ge niþ tir. O her þe yi bi len dir. (Ba ka ra Sû re si, 261) Sev di ði niz þey ler den in fak et me dik çe as la i yi li ðe e ri þe mez si niz. Her ne in fak e der se niz Al lah o nu bi lir. (Âl-i Ým ran Sû re si, 92) Bi ri ni ze ö lüm ge lip de, Rab bim! Be ni bir sü re er te le sen de sa da ka ver sem ve i yi ler den ol sam di ye ce ði za man gel mez den ön ce si ze ver di ði miz mal lar dan sar fe din. (Mü na fi kun Sû re si, 10) Ge ce-gün düz, a çýk-giz li mal la rý ný in fak e - den le rin mü kâ fat la rý Rab le ri ka týn da dýr. On - la ra kor ku yok tur ve on lar ü zül me ye cek ler - dir. (Ba ka ra Sû re si, 274) Ma lý a hi re te gön der mek, an cak Al lah rý za sý ný gö ze te rek ya pý la cak in fak la müm kün dür. Hz. Pey gam be ri miz (asm) þöy le bu yur mak ta dýr: Siz ler va ri si ni zin ma lý ný ken di ma lý nýz - dan da ha çok se vi yor su nuz. Ger çek ma lý nýz a hi re te dö nük o la rak gön der di ði niz dir. Va - ri si ni zin ma lý i se dün ya da bý rak týk la rý nýz - dýr. (Câ mi üs-sa ðir, 1. Cilt, ha dis no: 690) Ve ren el, a lan el den da ha üs tün dür. Ýn fak i çin çok ma la ge rek yok tur. Bi lâ kis az mal - dan ver mek, da ha mak bül dür. (Câ mi üs Sa ðir, 2:19529) Ver mek gü zel bir ke li me ve gü zel þey. Di - nin ö zün de i se, ver mek, yok su lu gö zet mek, ye ti me kol ka nat ger mek, gös te riþ ten u zak dur mak, hay rý teþ vik ve hay rý kü çüm se me - mek var dýr. Bel ki di ni mi ze gö re en ha yýr lý o - lan en çok sev di ðin þe yi ver mek tir. (Âl-i Ým - ran Sû re si, 92) Ýn san ve rir ken gü zel le þi yor, se vi yor ve mü min ol du ðu nu an lý yor. Ver me yen i se ký nan mak ta dýr: Di ni ya lan la ya ný gör dün mü? Ýþ te ye ti mi i tip ka kan o dur. ok su lu do yur ma yý teþ vik et me - yen de o dur. a zýk lar ol sun o na maz ký lan la ra ki, on lar na maz la rý ný cid di ye al maz lar. On lar gös te riþ ya par lar ve en kü çük bir hay ra da ku - lak ver mez ler. (Ma un Sû re si, 1,7) Ver mek, sev mek de mek tir. Al lah i çin ver - mek i se O nun en gü zel i sim le rin den bi ri si o lan Ce vâd is mi ne â yi ne dar lýk et mek tir. Hiç bir kar - þý lýk ve men fa at bek le me den sa de ce Al lah i çin ya pý lan yar dým lar ve ik ram lar i na nan in san la rýn e be dî kâ rý ve ka zan cý dýr. Ýh ti yaç sa hip le ri ne ve yok sul la ra ya pý lan yar dým lar Al lah i çin ol maz sa bo þa git ti ði gi bi be ra be rin de bir ta kým teh li ke li so nuç lar da do ðu rur. Be di üz za man Haz ret le ri bu hu sus ta þun la rý söy le mek te dir: Ýh san lar ze kât na mý na ol maz sa, üç za ra rý var. Ba zan da fay da sýz gi der. Çün kü Al lah na mý na ver me di ðin i çin, mâ nen min net e di - yor sun. Bi ça re fa ki ri min net e sa re ti al týn da bý ra ký yor sun. Hem mak bul o lan du â sýn dan mah rum ka lý yor sun. Hem ha ki ka ten Ce nâbý Hakk ýn ma lý ný i ba dý na (kul la rý na) ver mek i çin bir tev zi ât (da ðý tým) me mu ru ol du ðun hal de, ken di ni sa hib-i mal zan ne dip bir küf - ran-ý ni met e di yor sun. E ðer ze kâ tý ver sen, Ce nâb-ý Hak na mý na ver di ðin i çin bir se vap ka za ný yor sun, bir þük - ran-ý ni met gös te ri yor sun. O muh taç a dam da hi sa na ta bas bus et me ye (bo yun bük me ye) mec bur ol ma dý ðý i çin, iz zet-i nef si ký rýl maz ve du â sý se nin hak kýn da mak bul o lur. (Mek tu - bat, 22. Mek tub) E vet mü min hem bol luk ta, hem dar lýk ta ma lý nýn bel li bir kýs mý ný Al lah rý za sý i çin giz li ve a çýk o la rak fa ki re ve re cek tir. â ni ta sad duk e de cek tir. Sa da ka ve re cek tir. Öy le i se sa da ka nýn ma hi ye ti ne ba ka lým: SA DA KA Sa da ka, ke li me an la mý o la rak doð ru la mak, tas dik et mek, doð ru har ca ma da bu lun mak ve bir þe yi sar fet mek an la mý na gel mek te dir. Fý kýh ta i se; ze kât ve ze kâ týn dý þýn da, ha yýr a - ma cýy la mal dan ve ri len þey ler dir. Sa da ka in san top lum la rýn da ki zen gin ve fa kir ler a ra sýn da bir köp rü o lup, top lu mun yar dým laþ ma ve da ya - nýþ ma ru hu nun en ba riz ör nek le rin den, ay ný za man da i ba det ler den dir. Sa da ka nýn çe þit le ri ne ge lin ce: Ze kât, fý týr sa - da ka sý, sa da ka-i ca ri ye, i lim öð ret mek, in san la - ra fay da lý ol mak, yi ne in san la ra gü lüm se mek bi rer sa da ka o la rak ka bul e dil miþ tir. Ec da dý mýz her þey de ol du ðu gi bi sa da ka hu su su na da çok e hem mi yet ve rir ve bu nun i çin de ih ti yaç sa - hip le ri i çin sa da ka taþ la rý de nen yer ler tes bit et miþ ler, zen gin ler bu ra la ra sa da ka la rý ný ko yar, fa kir ler bu ra lar dan ih ti yaç la rý ka da rý ný a lýr lar dý. Bu da ec da dý mý zýn sa da ka em ri ne ne ka dar ö - nem ver dik le ri ni gös ter mek te dir. Sa da ka ver mek Kur ân da ö vül müþ ve teþ vik e dil miþ tir. Ýn fak e di len ma lý, ya ni sa da ka yý ve - rir ken dik kat e di le cek hu sus lar dan en ö nem li si ki þi nin ken di ka zan dý ðý he lâl ma lýn dan ol ma sý ve lâ yýk o la na ve ril me si dir. He lâl ve dik kat hu - su su mad dî o la rak dü þü nül dü ðü gi bi mâ ne vî o la rak da dü þü nü le bi lir. Þim di sa da ka ver me þek liy le a lâ ka lý o la rak em re di len ba zý â yet-i ke - ri me le re ba ka lým: O tak vâ sa hip le ri ki, bol luk ta ve dar lýk ta sa - da ka ve rir ler; öf ke le ri ni ye ner ler; in san la rýn ku - sur la rý ný ba ðýþ lar lar. Al lah da i yi lik e den le ri se - ver. (Âl-i Ým ran Sû re si, 134) Sa da ka la rý ný zý a çýk tan ve rir se niz gü zel dir. Fa kat on la rý yok sul la ra giz li ce ve rir se niz si zin i - çin da ha ha yýr lý dýr. (Ba ka ra Sû re si, 271) Ey Ý man e den ler! Sa da ka la rý ný zý ma lý ný baþ - ka la rý na gös te riþ i çin sar fe den Al lah a ve a hi ret gü nü ne i nan ma yan kim se gi bi ba þa kak mak ve gö nül kýr mak la bo þa çý kar ma yýn. (Ba ka ra Sû - re si, 264) Mal la rý ný Al lah yo lun da sar fe dip son ra ver - dik le ri nin ar ka sýn dan ba þa kak ma yý, gö nül in - cit me yi re va gör me yen kim se ler var ya! On la - rýn Rab le ri ka týn da pek bü yük e cir le ri var dýr. (Ba ka ra Sû re si, 262) Sa da ka ve ren er kek i le sa da ka ve ren ka - dýn lar ve Al lah rý za sý ný ka zan mak i çin ba ðýþ - ta bu lun mak su re tiy le Al lah a gü zel bir karz ve ren le re el bet te kar þý lý ðý ve ri le cek tir. Ve on lar i çin çok de ðer li mü kâ fat lar var dýr. (Ha did Sû res i, 18) Be di üz za man Haz ret le ri ko nuy la il gi li o la rak 25. Söz de Ken di le ri ne rý zýk o la rak ver dik le ri - miz den Al lah yo lun da ba ðýþ ta bu lu nur lar (Ba - ka ra Sû re si, 3) â ye ti nin i za hý ný ya par ken sa da ka i le il gi li o la rak þöy le bir sý nýf lan dýr ma yap mak - ta dýr: 1- Sa da ka öy le bir mik tar da ve ri le cek ki, ve - ren o nun so nu cun da sa da ka ya muh taç ol ma - sýn. 2- Baþ ka sý nýn ma lýn dan a lýp di ðe ri ne ver me de ðil, ken di ma lýn dan ol ma lý dýr. 3- Ver dik ten son ra min net et me mek, ver di - ði ni ba þa kak ma mak. 4- Na fa ka sý na sar fe de cek kim se le re ver mek. ok sa se fa he te sar fe den le re sa da ka mak bûl ol - maz. 5- Sa da ka yý Al lah na mý na ver mek tir. 6- Sa da ka mal i le ol du ðu gi bi, i lim i le, kavl i - le, fi il i le ve na si hat i le de ol mak ta dýr. (Söz ler, s. 325)  yet-i ke ri me de sa da ka ya þöy le vur gu ya pýl - mak ta dýr: Mal la rý ný Al lah yo lun da sar fe den le rin ha li bir da ne ye ben zer ki, o da ne ye di ba þak sür - müþ tür. Her ba þak ta yüz da ne var dýr. Al lah di - le di ði ne da ha da kat lar. Al lah ih sa ný ge niþ ve tam bil gi sa hi bi dir. (Ba ka ra Sû re si, 261) Ha dis-i þe rif ler de de sa da ka nýn na sýl o la ca ðý ve fa zi le ti þöy le bil di ril miþ tir: Al lah sa da ka yý ka bul e der. O nu gü zel bir þe - kil de mu ha fa za e de rek, siz den bi ri ni zin bir ta yý (at yav ru su) bü yüt tü ðü gi bi bü yü tür. Öy le ki, bir lok ma U hud Da ðý gi bi o lur. Her hoþ söz sa da ka dýr. (Müs lim, ze kât, 56) En üs tün sa da ka i ki ki þi nin a ra sý ný dü zelt - mek tir. (Te be ra ni nin Ke bi rin den) Ý ki ki þi nin a ra sýn da a dâ let et mek sa da ka dýr. (Ri ya zus-sa li hin T.1.289) Dil i le ya pý lan en üs tün sa da ka þe fa at týr ki, o - nun la e si ri kur ta rýr sýn. Kan dö ke ne ma ni o lur - sun ve Müs lü man kar de þi ne i yi li ðin gel me si ne ve si le o lur sun. (Bey ha ki nin Þi bü ül Ý ma rýn dan) En üs tün sa da ka aç bir can lý yý do yur man - dýr.. (Bey ha ki nin Þi bü ül Ý ma rýn dan) Sa da ka nýn en fa zi let li si, ih ti yaç tan faz la o la - ný ný ver mek tir. Ve ren el, a lan el den ha yýr lý dýr. (Ýbn-i Mâ ce, Mu kad di me, 20) Se fe ri lik te- yol cu luk ta dört rek ât lý farz na maz la rýn i ki rek ât ký lýn ma sý iz ni nin ve ril - me si bi le sa da ka ol mak ta dýr. Bu nu da þu ha dis-i þe rif ten an lý yo ruz: Bir gün Hz. Ö mer (ra) Hz. Pey gam be ri - mi ze (asm) bu me se le yi sor du ðun da E fen - di miz (asm) Bu Al lah ýn si ze ver di ði bir sa - da ka dýr. Siz, Al lah ýn sa da ka sý ný ka bul e din bu yur muþ tur. ol da in san la ra sý kýn tý ve ren þey le ri kal - dýr man bir sa da ka dýr. (Bu ha ri, E dep) Ký ya met gü nün de in san lar a ra sýn da hü - küm ve ri lin ce ye ka dar her kes sa da ka sý nýn göl ge sin de bu lu na cak týr. (Müs ned, 4:48) Sa da ka su yun a te þi sön dür dü ðü gi bi gü - nâh la rý yok e der. (Ýbn-i Mâ ce, Zühd, 22; E - bu Da vud, E dep, 44) Ý yi lik öm rün art ma sý na ve si le dir. Sa da ka da kö tü ka za la rýn ön len me si ne ve si le dir. (Ýbn-i A sa kir den) KASIM FERÞADOÐLU Fit ne u ya nýn ca li yýl lar da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn üst dü zey bü rok rat la rýn dan bi ri siy le bir soh bet es na sýn da, Ý mam Ha tip Li se le ri nin öð re ti - me a çýl ma sýy la il gi li o la rak þu en te re san tes bi ti din le miþ tik: "Ba kan lýk, her han gi bir Ý mam Ha - tip Li se si nin te me li ni a tar ken ve ya a çý lý þý ný ya - par ken her han gi bir tö re ne ge rek duy ma dan ya par dý. Ço ðu za man ba ka nýn ken di si da hi git me den, ge nel mü dür, müs te þar ve ya müs - te þar yar dým cý sý gi der, sa de bir tö ren le o ku lun te me li ni a tar ve ya a çý lý þý ný ya par dý. Ba kan lý - ðýn ne den böy le yap tý ðý ný sor du ðu muz da da bü rok rat; Bi zim za ma ný mýz da da Ý mam Ha - tip Li se le ri ne kar þý bel li çev re le rin a ler ji si var - dý. On la rý tah rik et me mek i çin, di ðer bir i fa de i le fit ne yi u yan dýr ma mak i çin ba kan lýk böy le gös te riþ ten u zak, sa de tö ren le ri ter cih e di yor - du. de di. Ba sit gi bi gö rü nen böy le bir ted bi re ka rar lý - lýk ve sa mi mi yet gi bi hu sus lar da ek le nin ce o za ma nýn hü kü met le ri kav ga sýz, gü rül tü süz bir þe kil de, ses siz ce yüz ler ce Ý mam Ha tip Li se si - nin, on lar ca Ý la hi yat fa kül te si nin, bin ler ce Kur ân Kur su nun a çýl ma sý ný sað la dý lar. Son ra ki dö nem ler de þu ve ya bu þe kil de ik ti - da ra ge len ve din dar kim lik le riy le bi li nen, Di - ne ve din dar la ra hiz met e de ce ðiz id di a sýy la ge len si ya sî kad ro la rýn bel ki de far ký na var ma - dan, yan lýþ an la þýl ma ya mü sa it o la rak ver dik - le ri öl çü süz me saj lar so nu cun da fýr sat kol la - yan ma lûm þer o dak la rý nýn na sýl da ha re ke te geç tik le ri ni ve bu nun so nu cun da da yýl lar sü - ren ve ni ce mas raf lar la ve e mek ler le vü cu da ge ti ri len on ca o kul la rýn na sýl da â týl ha le ge ti - ril di ði ni hep be ra ber ya þa ya rak gör dük. Tak si me bir ca mi ya pý la cak di ye Ýs tan bul u ye ni den fet he de ce ðiz ve ya Bi zim ik ti da rý - mýz da rek tör ler ba þör tü lü ba cý la rý mý zýn kar þý - sýn da say gý du ru þu na ge çe cek gi bi ben ze ri bir sü rü i çi boþ, lü zum suz, tah rik e di ci i fa de ler kul la nýl ma say dý; fýr sat kol la yan if sat ko mi te le ri mil le ti ca nýn dan bez di ren 28 Þu bat post mo - dern dar be si ni ya pa bi lir ler miy di? Týp ký nýn ay ný sý ol ma sa da bu gün de ben ze ri bir sü re ci ya þý yo ruz. Bi le mi yo rum, ic ra ma ka - mý nýn te pe sin de o lan, e lin de her yet ki yi bu - lun du ran bir in sa nýn her ke se i þit ti re cek bir þe - kil de; Din dar bir ne sil ye tiþ ti re ce ðiz de me si - nin bir fay da sý var mý? Söy le di ði bu sö zün doð ru ol du ðu nu ka bul et sek da hi, bu gi bi be - ya nat la rýn, bi li nen ba zý çev re le ri ra hat sýz e de - ce ði ni, is ten me yen ba zý is tis mar la ra se bep o la - ca ðý ný bu sö zü söy le ye nin he sap et me si ge rek - mez mi? i ne bu me yan da, Kim se biz den a te ist ye - tiþ tir me mi zi bek le me sin Ti ner ci bir genç lik ye tiþ tir me mi zi bek le me sin gi bi i fa de ler fýr sat - çý lar a çý sýn dan her tür lü is tis ma ra a çýk e le geç - mez du rum lar dýr. Bi zim a çý mýz dan da pek i nan dý rý cý lý ðý ol ma - yan si ya se ten söy le nen be yan lar dýr. Ýç ki ve u - yuþ tu ru cu ya þý nýn le re in di ði; her tür lü ku ma rýn þans o yun la rý a dý al týn da a çýk ça oy - nan dý ðý; iç ki sa týþ la rý nýn ta van yap tý ðý; zi na nýn suç sa yýl mak tan çý ka rýl dý ðý; her tür lü pes pa ye di zi le rin ser best çe oy nan dý ðý ül ke miz de en yet ki li ki þi nin; Din dar bir ne sil ye tiþ ti re ce - ðiz Kim se biz den ti ner ci, is yan kâr bir genç - lik ye tiþ tir me mi zi bek le me sin be ya ný nýn bir i - nan dý rý cý lý ðý o lur mu? O nun Mo dern din dar genç lik ye tiþ ti re ce ðiz be ya ný da is ter is te mez ba zý so ru i þa ret le ri ni ak la ge ti ri yor. Ne ti ce o la rak bir mes lek, bir sa n'at o la rak si ya se tin bir so nuç al ma, bir ba þa rý el de et me i þi ol du ðu nu göz ö nün de bu lun dur du ðu muz - da, bu i þi ya pan la rýn her tür lü su-i zan dan, her tür lü is tis mar dan u zak bir þe kil de yap ma la rý ge re kir. Ay rý ca iþ ve ic ra at lar da ba þa rý yý el de et me nin en ký sa, en ko lay bir yo lu da is ten me - yen ba zý po le mik le re mey dan ver me mek i çin, çok faz la lâf ve be ya nat lar dan zi ya de ic ra at ve uy gu la ma lar da bu lun mak týr. Ser de di len be - yan lar uy gu la ma lar la is pat lan ma dý ðý müd det - çe, Be diüz za man ýn; Si ya set te lâ fýz ma na nýn zýd dý dýr tes bi ti ni doð ru lar.

6 HABERLER 6 URT HABER Kýr þe hir de he ye lan AK PI NAR IN Ke lis ma i lu þa ðý Kö yün de mey da na ge len he ye lan da 11 ev ha sar gör dü. E di ni len bil - gi ye gö re, Ke lis ma i lu þa ðý Kö yün de ev le rin de çat lak lar o lu þan va tan daþ lar, Ýl A fet ve A cil Du - rum Mü dür lü ðü i le Türk Ký zý la yý e kip le ri ne ha - ber ver di. E kip ler, he ye lan dolayýsýyla 3 ü a ðýr ol mak ü ze re 11 e vin ha sar gör dü ðü nü tes bit et - ti. Türk Ký zý la yý, ev le ri ha sar gö ren va tan daþ la ra 5 ça dýr ve 20 bat ta ni ye yar dý mýn da bu lun du. Köy de in ce le me de bu lu nan Ak pý nar Kay ma ka - mý ýl dýz Öz do ðan, yap tý ðý a çýk la ma da, a ðýr ha - sar lý 3 e vin kul la ný la maz hal de ol du ðu nu be lir - te rek, Bu va tan daþ la rý mý za Türk Ký zý la yý nca ça dýr ve ril di. Ha sar gö ren ev le rin ye ni den ya pýl - ma sý ya da ta di la týy la il gi li du rum de ðer len dir - me si ya pa ca ðýz. Ha sar gö ren ev ler yýl lýk. Köy me yil li a ra zi de ku rul muþ. Va tan daþ la rýn du yar lý ol ma la rý ný is ti yo ruz. Can kay bý ol ma - ma sý se vin di ri ci de di. Kýr þe hir / a a Þid det li rüz gâr, ça tý la rý u çur du A DI A MAN IN Çe lik han il çe sin de, þid det li rüz - gâr dolayýsýyla Çe lik han Dev let Has ta ne si, 2 o - kul, ad li ye loj man la rý ve ba zý ev le rin ça tý sý uç tu. Þid det li rüz gâ rýn ha ya tý o lum suz et ki le di ði il çe - de, bir çok e lek trik di re ði ve a ðaç dev ril di. E lekt - rik di rek le ri nin dev ril me si dolayýsýyla il çe ye gün bo yu e lek trik ve ri le me di. Dev let Has ta ne si, 2 o - kul, ad li ye loj man la rý ve ba zý ev le rin ça tý la rý þid - det li rüz gâr dolayýsýyla u çar ken, gü neþ e ner ji sis - tem le ri za rar gör dü. Bu a ra da il çe de so ba dan sý - zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir le nen 4 ki þi has ta ne de te da vi al tý na a lýn dý. A dý ya man / a a Do ðu da kar ve ti pi sü rü yor AÐ RI, Er zu rum, Ar da han ve Ið dýr da, kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla 430 köy le u la þým sað la na ma dý - ðý bil di ril di. Me te o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü yet ki - li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, yük sek ba sýnç sis - te mi nin et ki si al týn da o lan Do ðu A na do lu Böl - ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 22 de - re cey le Er zu rum da öl çül dü. Að rý da en dü þük sý cak lý ðý ek si 21, Kars ta ek si 19, Ar da han da ek si 18, Er zin can da ek si 8 ve Ið dýr da i se ek si 4 de re - ce ol du. Bu a ra da, kar ve ti pi dolayýsýyla Að rý da 250, Er zu rum da 150, Ar da han da 19 ve Ið dýr da 11 köy yo lu ol mak ü ze re top lam 430 köy yo lun - da u la þým sað la na mý yor. Ýl Ö zel Ý da re si e kip le ri - nin ka pa lý köy yol la rý ný u la þý ma aç mak i çin ça lýþ - ma la rý ný sür dür dü ðü öð re nil di. Er zu rum / a a E ðir dir Gö lü nde san dal bat tý: 1 ö lü IS PAR TA NIN E ðir dir il çe sin de ki E ðir dir Gö - lü ne a çýl dýk la rý san da lýn ters dön me si so nu cu su ya dü þen 3 ki þi den bi ri bo ðul du, i ki ki þi i se ký - yý ya ka dar yü ze rek kur tul du. E ðir dir Kay ma ka - mý al çýn al maz ýn, ver di ði bil gi ye gö re, Mü fit Öz daþ (40) i le ýl maz Tam türk ve Ma ruf Taþ, ak þam sa at le rin de ba lýk tut mak i çin Bar la sa hi - lin den san dal la a çýl dý. San da lýn ters dön me si so nu cu su ya dü þen ýl maz Tam türk i le Ma ruf Taþ, ký yý ya ka dar yü ze rek kur tul du. O la yýn Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na ha ber ve ril me si ü ze - ri ne e kip ler ce göl de ya pý lan a ra ma da Mü fit Öz - daþ ýn ce se di ký yý ya yak la þýk 100 met re i le ri de bu lun du. Kay ma kam ýl maz, ba lýk tut mak i çin gö le te a çý lan Mü fit Öz daþ ýn e mek li ast su bay baþ ça vuþ, ýl maz Tam türk ün Is par ta Em ni yet Mü dür lü ðü nde gö rev li Baþ ko mi ser, Ma ruf Taþ ýn i se po lis me mu ru ol du ðu nu söy le di. O - lay la il gi li so ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Is par ta / a a Düz ce Be le di ye si, U mut E vi aç tý DÜZ CE Be le di ye si nin hiz me te aç tý ðý U mut E - vi nde, ka dýn la ra hu ku kî ve psi ko lo jik des tek ve ri le cek. Düz ce Be le di ye Baþ ka ný Ýs ma il Bay - ram, Düz ce Si ne ma Pla to su nda dü zen le nen a - çý lýþ tö re nin de, ka dýn la rýn hiç bir þe kil de so run ya þa ma sý ný is te me dik le ri ni be lir te rek, Bir so - run la rý o lur sa, her za man on la rýn ya nýn da yýz. Bu pro je de bu nun bir ka ný tý dýr de di. Su nu cu Es ra E rol a U mut E vi ne kat ký la rýn dan do la yý te þek kür e den Bay ram, te si sin Düz ce ye ha yýr lý ol ma sý di le ðin de bu lun du. Es ra E rol i se ço cuk - la rýn er gen lik dö nem le rin de a i le i çin de ba zý prob lem ler ya þa ya bi le ce ði ne dik ka ti çe ke rek, U - mut E vi i le prob lem le ri or ta dan kal dý ra cak la rý ný be lirt ti. Her za man ka dýn la rýn ya nýn da yer al dý - ðý ný kay de den E rol, Hiç kim se el bet te ki yu va sý - ný boz mak is te mez a ma böy le bir ger çek le yüz - leþ ti ði miz tak dir de U mut E vi ne gi de rek yet ki li le - re da ný þa lým. Bu ra da ça lý þa cak psi ko log, pe do log ve a vu kat la rý mýz siz le re, so run la rý ný za çö züm bu la cak lar dýr. U mut E vi nden üc ret siz da nýþ - man lýk a la bi le cek si niz di ye ko nuþ tu. Düz ce / a a BA KAN LIÐA RU HSAT ET KÝSÝ ÇEV RE ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak - tar, Ruh sat i þi ni be le di ye ler ve re cek, a na ya sa böy le di yor. Fa kat bu i þi pra tik leþ ti re ce ðiz. Be - le di ye 2 ay i çin de ruh sa tý ver me di ði za man, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ve re cek. Gay ri - meþ ru iþ le re gir me den, ruh sat la rý a la cak sý nýz de di. U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba - ka ný Bi na li ýl dý rým i le Ka ya Ter mal O tel de dü zen le nen Ýz mir Mü te ah hit ler Fe de ras yo nu Ge nel Ku ru lu na ka tý lan Er do ðan Bay rak tar, ko nuþ ma sýn da, in þa at sek tö rü ve so run la rý ný çok i yi bil di ði ni söy le di. Ta pu harç la rý nýn dü þü rül me si i çin ça ba gös - te re cek le ri ni di le ge ti ren Bay rak tar, þöy le de vam et ti: Ben TO KÝ de ça lý þýr ken, 30 bin i ha le yap týk a ma þan ti ye ba zýn da 7 bin 500, 8 bin i ha le yap - týk. Mü te ah hit ler de ge nel de ben den þi kâ yet çi. 200 bin mü te ah hit ra ka mý, Tür ki ye i çin çok. Dün ya nýn her ye rin de mü te ah hi ti miz var. TO KÝ de 150 çok i yi mü te ah hit ye tiþ tir dik. Bun la rý ok ya nu sun or ta sý na a týn, dün ya nýn her ye rin de iþ ya par a ma i þi bo zu lan mü te ah hit o lu - yor. An la yan, an la ma yan her kes mü te ah hit o lu - yor, bir kri te ri yok. Mü te ah hit ler ma ki ne mü - hen di si, ha ri ta mü hen di si, in þa at mü hen di si ol - sun de mi yo ruz, a ma mes le ði bil sin is ti yo ruz. Mü te ah hit li ðin dün ya nýn en zor i þi ol du ðu - nu di le ge ti ren Bay rak tar, Tür ki ye nin ye ni sa - na yi ül ke si ol du ðu nu be lir te rek, þe hir le rin çok he sap sýz, ki tap sýz o luþ tu ðu nu söy le di. Mü te - ah hit le re ruh sat al ma sý ko nu sun da yar dým cý o la cak la rý ný i fa de e den Bay rak tar, þöy le ko - nuþ tu: Ruh sat i þi ni be le di ye ler ve re cek, a na - ya sa böy le di yor. Fa kat a la bil di ðin ce bu i þi pra tik leþ ti re ce ðiz. Be le di ye 2 ay i çin de ruh sa tý ver me di ði za man, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý - ðý ve re cek. Gay ri meþ rû iþ le re gir me den, ruh - sat la rý a la cak sý nýz. Bu nu sað la ya ca ðýz. E ðer be - le di ye ler bu nu za ma nýn da yap maz sa ar týk be - le di ye le re de yap tý rým uy gu la ma za ma ný gel di. Bel ge sa yý sý ný a zal ta ca ðýz. Sta tik pro je si, te si sat pro je si, a san sör pro je si, e lek trik pro je si is te - me ye ce ðiz. Bi zim çev re il mü dür lük le ri de an tin kun tin yap ma ya baþ la dý mý ne ya pa ca - ðý mý zý siz dü þü nün. Gay ri meþ ru iþ le ri bu ül ke - den kal dý rýp a ta ca ðýz. Ar sa bul ma, ruh sat ver me gi bi ko nu lar da pra tik leþ mek i çin ça lýþ týk la rý na i þa ret e den Bay rak tar, Tür ki ye nin ar týk kent sel dö nü - þüm le re hýz lý þe kil de baþ la mak zo run da ol du - ðu nu i fa de e de rek, kent sel dö nü þüm i çin ye - ter li ya sa la rýn ol du ðu nu, Mec lis te gö rü þü le cek ya sa nýn iþ le ri pra tik leþ ti re ce ði ni vur gu la dý. Bay rak tar Ýz mir de a fet ris ki ni ve bu risk al - týn da ki bi na la rý yok et me ko nu sun da ken di le - ri ne bü yük iþ düþ tü ðü nü, iþ dün ya sý nýn des te - ðiy le el bir li ðiy le ça lýþ mak du ru mun da ol duk - la rý ný vur gu la dý. Bay rak tar, þöy le ko nuþ tu: Dev let o la rak, hü kü met o la rak i ra de mi zi koy duk. Sa mi mi yiz. Bu na, Ýz mir in ti ca ret er - ba bý, ka na at ön der le ri, i le ri ge len le ri, Ýz mir li lik so rum lu lu ðu ta þý yan lar des tek ver me li. Hiz - met ya par ken si ya set ol maz. KENT SEL DÖ NÜ ÞÜM, ÝZ MÝR Ý ÇÝN ZO RUN LU LUK U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka - ný Bi na li ýl dý rým, Ýz mir in kent sel dö nü þü - mü ne i liþ kin, Bu, has sas bir ko nu dur. Bu ra - lar da ya þa yan in san lar, teh li ke nin far kýn da de - ðil. Bu þeh ri yö ne ten le rin po tan si yel risk le re kar þý i da rî, hu ku kî, in sa ný so rum lu lu ðu nu ge - cik tir me den ye ri ne ge tir me si lâ zým de di. Ba - kan ýl dý rým, Ýz mir Ti ca ret O da sý nca dü zen - le nen Ýz mir in Kent sel Dö nü þüm ve U la þým Viz yo nu ko nu lu top lan tý da, kent sel dö nü þü - mün Ýz mir in gün de mi ne ve mer ke zi ne o tur - du ðu nu be lir te rek, se çim dö ne min de söy le - dik le ri gi bi, kent sel dö nü þü mün si ya set va a di ve si ya set a ra cý o la ma ya ca ðý ný söy le di. ýl dý - rým, þöy le de vam et ti: Bu, has sas bir ko nu - dur. Bu ra lar da ya þa yan in san lar, teh li ke nin far kýn da de ðil. Bu þeh ri yö ne ten le rin po tan si - yel risk le re kar þý i da rî, hu ku kî, in sa ný so rum - lu lu ðu nu ge cik tir me den ye ri ne ge tir me si lâ - zým. Ýn san la ra, da ha gü ven li, sos yal ya þam, sos yal do na tý, ye þil a lan la rý o lan me kân lar ü - ret me miz lâ zým. Kýs tas la rý, ku ral la rý en i yi þe - kil de koy duk tan son ra, ül ke miz de her tür lü ve zor pro je var sa ya par ha le gel dik. KO CA OÐ LU: ÝZ MÝR DE 100 BÝN KO NU T DÖ NÜÞ TÜ RÜL ME LÝ Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ko ca oð lu i se kent dö nü þü mü nün ül ke gün de - min de ol du ðu nu be lir te rek, dö nü þüm sý ra sýn - da gay ri men kul sa hi bi nin mað dur e dil me me si ve sos yal do na tý a lan la rý nýn be lir len me si ge - rek ti ði ni söy le di. Ko ca oð lu, þöy le ko nuþ tu: Ko nu, sa de ce bi - na yý kýp bi na yap mak sa o, i þin ba sit ta ra fý. Bu - gün kü mev cut bi na la rý ye ni le riz. An cak ken - tin mer kez a lan la rýn da da hi sos yal do na tý a la - ný ya pa cak ye ri miz yok, spor a lan la rý mýz yok. Sö zün ö zü, sos yal do na tý a la ný mýz yok. Ýz - mir in plan la ma sýn da sos yal do na tý a lan la rý - nýn, kent or man la rý nýn ay rýl ma sý ge re ki yor. Baþ ka tür lü kent dö nü þü mün hiç bir an la mý ol ma ya cak týr. Ýz mir de 100 bin ko nu tun dö nüþ tü rül me si ge rek ti ði ni di le ge ti re Ko ca oð lu, Kent dö nü þü - mü sü re ci ni de ko nut la rýn sa tý la bi lir li ði ve e ko - no mi nin zen gin li ði be lir le ye cek tir. Bu nun i çin ken ti kal kýn dýr mak zo run da yýz de di. Ýz mir / a a Meydana gelen heyelanda 11 ev zarar gördü. SAI: 2012/2 Tal. Örnek No: 27 Dosyamýzdan ipotekli bulunan ve tapu kaydý, kýymeti ve hali hazýr durumu aþaðýda yazýlý taþýnmaz açýk artýrma suretiyle satýþa çýkartýlmýþtýr. TAPU KADI: Siverek Merkez, Camikebir Mah., 1062 ada, 23 nolu parseldeki A-Blok Zemin kat, 4 nolu baðýmsýz bölüm (Mesken) HALÝ HAZIR DURUMU VE MUHAMMEN DEÐERÝ : Siverek Mer kez, Ca mi ke bir Mah., 1062 a da, 23 no lu par sel de ki A-B lok Ze min kat, 4 no lu ba ðým sýz bö lüm (Mes ken), A na par se lin ta ma mý 1051,41 met re ka re yü zöl çüm lü o - lup, ba ðým sýz bö lüm 2500/ ar sa pay lý dýr. A na par sel bod rum+ze min+as ma+5 nor mal kat+te ras kat ol mak ü ze re top lam 8 kat lý be to nar me kar kas sis te min den o lu - þan ya pý bu lun mak ta dýr. Söz ko nu su da i re bi na nýn ze min ka týn da yer a lýp, 3 o da+1 sa - lon + Mut fak, Wc, Ban yo dan o lu þan 140 met re ka re yü zöl çüm lü dür. Ý ki cep he li, ýs lak ze min ler se ramik kaplý, odalar laminant parkeli ve boyalý, kapýlar pvs kaplamalý, daire kartonpiyerli ve alçý sý va lý dýr. Bi na nýn dýþ cep he si sý va lý ve bo ya lý dýr. Bi na a san sör lü o - lup, kat ka lo ri fer sis te mi ve pe tek le ri var dýr. Ta þýn maz þe hir mer ke zin de yer al mak ta o lup, tüm be le di ye hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. Ta þýn maz i mar pla ný na uy gun þe kil de ya pýl mýþ týr. Be to nar me ya pý nýn sý ný fý 3 B gru bu ya pý lar dan dýr. ak la þýk 10 yýl lýk ya pý dýr. Bi lir ki þi ce da i re ye ,00TL de ðer bi çil miþ o lup, bu de ðer ü ze rin den a çýk ar týr ma - ya çý kar týl mýþ týr. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ günü, saatleri arasýnda Siverek Ýcra Müdürlüðü odasýnda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartýyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler de 2. ar týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu a lým harç ve mas raf la rý i le ya sal KDV o ra ný ve tes lim gi der le ri a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/2 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/03/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý c. Ýf. K. 126) B: T. C. SÝVEREK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GARÝMENKULÜN ACIK ARTIRMA ÝLANI) Ýn þa at i þin de ça lý þan la rýn e mek li lik ya þý dü þü rül sün TÜR KÝ E Ýn þa at Mü te ah hit le ri Fe de - ras yo nu ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ne - cip Na sýr, sek tö rün so run la rý na de ði ne - rek, ta ri hî sit i lân e di len a lan la rýn ye ni - den de ðer len di ril me si ni ve bu a lan la rýn en van te ri nin çý ka rýl ma sý ný is te di. a þa - nan dep rem ler de her ke sin mü te ah hit - le ri suç la dý ðý na dik ka ti çe ken Na sýr, Bi - zim mü te ah hit le ri miz, var o la bil me le ri - nin ka li te li bi na dan geç ti ði nin bi lin cin - de. De ne tim me ka niz ma sý nýn da ha so - rum lu ha le ge ti ril me si ni is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Ka ba in þa at ta KDV nin yüz de 8 e in di ril me si ni is te yen Na sýr, Ka yýt dý þý nýn ön len me si i çin si gor ta bi ri mi nin dü þü rül me si ni de is ti yo ruz. Ýn þa at lar da - ki e mek çi ler, tuð la cý, ka lýp çý se ne de 4-5 ay ça lý þýr. Ýn þa at i þin de ça lý þan la rýn e - mek li lik ya þý nýn dü þü rül me si ni ta lep e - di yo ruz de di. Ýz mir / a a Te ker lek li san dal ye i çin 1,5 ton ka pak top la dý lar KÜ TAH A DA, Top lum Gö nül - lü le ri Vak fý (TOG) ü ye si 30 ü ni - ver si te li genç, bir yýl da top la dýk - la rý 1,5 ton ma vi plas tik ka pak kar þý lý ðý al dýk la rý dört te ker lek li san dal ye yi en gel li le re he di ye et ti. Pro je ye ön cü lük e den Dum lu pý - nar Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa - kül te si Kim ya Bö lü mü 2. sý nýf öð - ren ci si Ez gi Ün lü, te ker lek li san - dal ye le rin tes li mi i çin Tür ki ye Sa kat lar Der ne ði Kü tah ya Þu be - si nde ya pý lan tö ren de, bir yýl ön - ce va kýf ü ye si 30 ar ka da þýy la bir a ra ya ge le rek ih ti yaç sa hi bi en - gel li le ri te ker lek li san dal ye ye ka - vuþ tur mak i çin ça lýþ ma baþ lat týk - la rý ný söy le di. Bir yýl sü re sin ce so - kak, park, kah ve ha ne ve o kul kan tin le ri ni ge ze rek ka pak top la - dýk la rý ný i fa de e den Ün lü, Der - nek te 3 yýl dýr gö nül lü o la rak ça lý - þý yo rum. A ma cý mýz, bu lun du ðu - muz yer de top lum ya ra rý na fay - da lý iþ ler yap mak. Bir yýl da top la - dý ðý mýz 1,5 ton ka pak kar þý lý ðýn - da dört en gel li kar de þi mi ze te - ker lek li san dal ye he di ye et tik. On la rýn mut lu lu ðu nu, göz le rin - de ki ý þýl tý yý gör mek, bi zi her þey - den çok mut lu et ti di ye ko nuþ tu. Öð ren ci ler den Se mi re Çi çek li de ü ni ver si te den bu yýl me zun o - la ca ðý ný, an cak top lum ya ra rý na fa a li yet le ri ni öm rü bo yun ca sür - dür me ye ça lý þa ca ðý ný di le ge tir di. Çi çek li, Bu gi bi sos yal ça lýþ ma lar - la hem ken di mi zi ge liþ ti ri yo ruz hem de top lu ma fay da lý o lu yo ruz de di. Da ha son ra, öð ren ci le rin ba - ðýþ la dý ðý te ker lek li san dal ye ler, ih - ti yaç sa hi bi en gel li le re tes lim e dil - di. San dal ye le ri ni tes lim a lan en - gel li ler, pro je ye ka tý lan öð ren ci le re te þek kür et ti. Kü tah ya / a a ÇEV RE VE ÞE HÝR CÝ LÝK BA KA NI BA RAK TAR, BE LE DÝ E LER DE O LAN RU SAT VER ME Ý ÞÝ NÝ PRA - TÝK LEÞ TÝ RE CEK LE RÝ NÝ BE LÝR TE REK, BE LE DÝ E 2 A Ý ÇÝN DE RUH SA TI VER ME DÝ ÐÝ ZA MAN, BA - KAN LI ÐIN VE RE CE ÐÝ NÝ, GA RÝ MEÞ RÛ ÝÞ LE RE GÝR ME DEN, RUH SAT LA RIN A LI NA CA ÐI NI SÖ LE DÝ. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýzmir için kentsel dönüþüm müjdesi verdi. Muþ ta ga ze te ci ler, has ta ço cu ðun im da dý na ye tiþ ti MUÞ UN ü ce te pe Kö yün de ra hat sýz la nan 1,5 ya - þýn da ki ço cuk, ha ber i çin böl ge de bu lu nan ga ze - te ci le rin yar dý mýy la am bu lan sa u laþ tý rýl dý. ü ce - te pe Kö yün de ra hat sýz la nan 1,5 ya þýn da ki Meh - met u suf Söy le mez ad lý ço cuk, köy yo lu nun u la - þý ma ka pa lý ol ma sýn dan do la yý i ki gün bo yun ca has ta ne ye gö tü rü le me di. Ba ba Ý sa Söy le mez, oð - lu nu köy de ki bir mi ni büs le has ta ne ye gö tür mek is te di. An cak yak la þýk 2 ki lo met re son ra, mi ni büs ti pi dolayýsýyla yol da mah sur kal dý. Ço cu ðun ya - kýn la rý Ýl Ö zel Ý da re si ni a ra ya rak yar dým is te di. Böl ge ye yön len di ri len iþ ma ki ne le ri nin ye ter siz kal ma sý so nu cu, ba ba Söy le mez ve e þi, oð lu nu am bu lan sa ye tiþ tir mek i çin yak la þýk 2 ki lo met re - lik yo lu yü rü me ye baþ la dý. Bu sý ra da, ha ber i çin böl ge de bu lu nan ga ze te ci ler, ço cu ðu an ne-ba ba - sýn dan a la rak 112 A cil Ser vis am bu lan sý na ye tiþ - tir di. Meh met u suf Söy le mez, da ha son ra Muþ Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Baba Ýsa Söylemez, çocuðunun rahatsýzlanmasýndan dolayý yollara düþtüklerini söyledi. Çocuðunu hastaneye ulaþtýrmak için bir minibüsle yol çýktýklarýný, ancak bir süre sonra tipi dolayýsýyla yolda mahsur kaldýklarýný ifade eden Söylemez, Bir süre ilerledikten sonra aracýmýz yolda kaldý. Ambulans ve saðlýkçýlar bize ulaþamadý. Ambulans Mercimekkale Köyüne kadar gelebildi. Ben de çocuðumu ambulansa yetiþtirmek istedim. O sýrada bölgeye haber yapmak için gelen gazeteciler bana yardým etti. Kendilerine teþekkür ediyorum dedi. Muþ / a a Þan lý ur fa, son 14 yý lýn en ya ðýþ lý ký þý ný ge çir di TÜR KÝE NÝN ö nem li ta rým mer kez le rin den, GAP ýn mer ke zi Þan lý ur fa, son 14 yý lýn en ya ðýþ lý ký - þý ný ge çir di. Þan lý ur fa Me te o ro lo ji Mü dü rü Ra ma - zan Sa ðýr, yap tý ðý a çýk la ma da, bu yýl bütün Tür ki - ye de ol du ðu gi bi Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si nde de ký þýn di ðer yýl la ra gö re da ha ya ðýþ lý geç ti ði ni be - lirt ti. Þan lý ur fa nýn son 16 yý lýn en ya ðýþ lý O cak a yý ný ge çir di ði ni söy le yen Sa ðýr, O cak a yýn da ki log - ram ay lýk top lam ya ðýþ kay det tik Þan lý ur fa il mer ke - zin de. Bu 1996 dan be ri ya þa dý ðý mýz en ya ðýþ lý O cak a yý ol du de di. Sa ðýr, 1 E kim i le 29 Þu bat a ra sýn da Þan lý ur fa da dü þen ya ðý þýn u zun yýl lar or ta la ma sý nýn ü ze rin de ger çek leþ ti ði ni bil di rdi. Þan lý ur fa / a a

7 DÜNA 7 Pa kis tan da kur þu na di zil miþ 14 ce set bu lun du n PA KÝS TAN IN Af ga nis - tan sý ný rý ya kýn la rýn da ki Hay ber de kur þu na di zi le - rek öl dü rü len 14 ki þi nin ce - se ti bu lun du. Hay ber in Ba - ra il çe si kýr sa lýn da bu lu nan ce set le rin a þi ret mi lis le ri ne a it ol du ðu, Ta li ban mi li tan - la rýn ca kur þu na di zil miþ o - la bi le cek le ri bil di ril di. Gü - ven lik güç le ri nin o la yýn ay dýn la týl ma sý i çin ge niþ kap sam lý so ruþ tur ma baþ - lat tý ðý be lir til di. Ta li ban ve El Ka i de mi li tan la rý nýn ka - le si o la rak bi li nen Hay - ber de mi li tan lar la hü kü - met yan lý sý a þi ret mi lis le ri a ra sýn da sýk sýk ça týþ ma ya þa ný yor. Ýslamabad / a a Ma o cu ge ril la lar, 2 Ý tal ya ný ka çýr dý n HÝN DÝS TAN IN do ðu - sun da ki O ris sa e ya le tin de Ma o cu ge ril la la rýn 2 Ý tal ya - ný ka çýr dý ðý bil di ril di. et ki - li ler, Kan da mal böl ge sin de ka çý rý lan 2 Ý tal yan dan bi ri - nin 12 yýl dýr böl ge de bir se - ya hat þir ke ti iþ let ti ði ni a çýk - la dý. Çin in dev rim ci li de ri Ma o Ze dong tan e sin le nen ge ril la lar, Hin dis tan ýn ba zý e ya let le rin de çift çi ler i le yok sul la ra top rak ve iþ ve - ril me si i çin 40 yý lý aþ kýn sü - re dir ey lem de bu lu nu yor. Bhubaneshwar / a a Dü þen as ke rî nak li ye u ça ðýn dan kur tu lan yok n ÝS VEÇ ÝN ku ze yin de ki dað lýk a la na dü þen Nor veç e a it as ke rî nak li ye u ça ðý nýn en ka zýn da ce set par ça la rý nýn bu lun ma sý nýn ar dýn dan a ra - ma kur tar ma ça lýþ ma la rý so - na er di ril di. et ki li ler, u çak - ta ki beþ ki þi nin de öldüðünü söy le di. Bi ri ka dýn 5 ki þi nin bu lun du ðu u çak, 14 NA TO ü ye si ül ke den 16 bin as ke rî gö rev li nin ka týl dý ðý Cold Res pon se tat bi ka tý kap sa - mýn da per so nel al mak i çin Per þem be ak þa mý Nor veç in ku ze yin de ki E ve nes þehrin - den Ýs veç in Ki ru na þehri ne gi der ken he nüz be lir le ne - me yen bir sebep le düþ müþ - tü. U ça ðýn en ka zý, Cu mar - te si sa ba hý Ýs veç in en yük - sek da ðý o lan Keb ne ka i se ya kýn la rýn da bu lun muþ tu. Stocholm / a a Þam: Silâhý, önce muhalifler býraksýn BM-ARAP BÝRLÝÐÝ ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ KOFÝ ANNAN'A BÝR MEKTUPLA CEVAP VEREN SURÝE HÜKÜMETÝ, ÞÝDDET OLALARINI SONA ERDÝRMEE HAZIR OLDUÐUNU, FAKAT ÖNCE MUHALÝF GRUPLARIN SÝLÂH BIRAKMASI GEREKTÝÐÝNÝ BÝLDÝRDÝ. Tür ki ye ye ge len Su ri ye li sa yý sý 16 bi ne yak laþ tý Ýç ça týþ ma lar dolayýsýyla Tür ki ye ye ge len Su ri ye li le rin sa yý sý 15 bin 900 ol du. Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, dün de Su ri ye sý ný rýn dan Tür ki ye ye 200 ki þi gir di. Ka dýn ve ço cuk la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu Su ri ye li le ri gü ven lik güç le - ri kar þý la dý. Sað lýk kon tro lü ve ka yýt iþ lem le ri nin ar dýn dan, Su ri ye li le rin bir bö lü mü Rey han lý da ki, di ðer bö lü mü de Ga zi an tep in Ýs la hi ye il çe sin de ki kamp a lan la rý na yer - leþ ti ril di. Böy le ce Su ri ye de ki iç ka rý þýk lýk tan ka ça rak Tür ki ye ge len le rin sa yý sý 15 bin 900 ol du. Bun lar dan yak la þýk bin ka da rý Ýs la hi ye de ki kamp ta bu lu nu yor. Ankara / a a SU RÝ E hü kü me ti, BM-A rap Bir li ði Ö - zel Tem sil ci si Ko fi An nan a gön der di ði mek tup ta þid det o lay la rý ný so na er dir - me ye ha zýr ol du ðu nu, an cak ön ce mu - ha lif grup la rýn si lâh bý rak ma sý ge rek ti - ði ni söy le di. As so ci a ted Press in e le ge - çir di ði mek tup ta Su ri ye hü kü me ti, An - nan dan mu ha lif grup la rýn si lah la rý ný bý ra ka cak la rý na ve si lâh lý sal dý rý la rý so - na er di re cek le ri ne da ir ga ran ti is te di. A rap Bir li ði göz lem ci le ri i le ya þa nan de ne yim ler den çý ka rý lan ders ler dolayýsýyla bu tür bir ga ran ti is te di ði ni be lir ten Su ri ye hü kü me ti, A rap Bir li ði göz lem ci le ri ül ke dey ken va rý lan an laþ - ma so nu cu as ker le rin þe hir ler den çe - kil di ði ni, an cak boþ lu ðu de ðer len di ren si lâh lý grup la rýn hem si vil hal ka hem de gü ven lik güç le ri ne sal dý rý dü zen le di ði ni ha týr lat tý. Su ri ye hü kü me ti, kom þu ül ke ler den Su ri ye de ki si lâh lý mu ha lif grup la ra si - lâh ve ma lî yar dý mýn ke sil me si ni de ta - lep et ti. Mek tup ta is te nen ga ran ti ler ve ril dik ten son ra Su ri ye hü kü me ti nin ta raf sýz bir göz lem sis te mi nin uy gu lan - ma sý fik ri ni tar týþ mak ü ze re An nan i le ma sa ya o tu ra ca ðý be lir til di. A yak lan ma sý ra sýn da suç suz si vil le rin tu tuk lan dý ðý id di a la rý ný ya lan la yan Su - ri ye hü kü me ti, çok sa yý da hü küm lü nün ser best bý ra kýl dý ðý ný i le ri sür dü ve si lâh bý ra kan her ke sin af fe di le ce ði ne da ir bir ka rar na me nin im za lan dý ðý ný a çýk la dý. Su ri ye hü kü me ti, An nan ýn ga ze te ci le - re ül ke ye gi riþ iz ni ve ril me si ta le biy le il - gi li o la rak da ga ze te ci le rin Su ri ye ya sa - la rý ve dü zen le me le ri ne uy gun o la rak ül ke ye gir me si ne i zin ve re ce ði va a din - de bu lun du. BM-A rap Bir li ði Ö zel Tem sil ci si An nan, Cu ma gü nü yap tý ðý a çýk la ma da, BM tek nik mü za ke re he - ye ti nin Þam a gi de ce ði ni söy le miþ ti. An nan, gö rüþ me ler o lum lu ya gi der se Þam a ye ni den git me ye ha zýr ol du ðu nu da i fa de et miþ ti. Birleþmiþ Milletler / a a BM GENEL SEKRETERÝ BAN KÝ-MUN, ÞAM'DAKÝ SALDIRILARI KINADI BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Su ri ye nin baþþehri Þam da dü zen le nen bom ba lý sal dý rý la rý þid det le ký na dý. BM Söz cü lü - ðün den ya pý lan a çýk la ma da Ge nel Sek re te rin, Þam da ki bom ba lý sal dý rý lar da ölen ve ya ra la nan la rýn a i le le ri i le Su ri ye hal ký na baþ sað lý ðý di le di ði bil di ril di. Ge nel Sek re te rin Su ri - ye de ki þid de tin der hal so na er me si çað rý sýn da da bu lun du - ðu a çýk la ma da, Su ri ye hü kü me ti ne baþ sað lý ðý di le me me si dik ka ti çek ti. Þam da dü zen le nen sal dý rý lar da 27 ki þi öl müþ, 97 ki þi de ya ra lan mýþ tý. Birleþmiþ Milletler / a a SURÝE'E ÜK GÖTÜREN TIR ÞOFÖRÜ VURULDU SURÝE DEKÝ olaylarda Türk TIR þoförü Mustafa Üçtaþ ýn (33) vurularak öldüðü belirtildi. Suriye ye yük götüren Üçtaþ, Türkiye ye dönerken Ýdlib ilinin Saragip Köyü yakýnlarýnda silâhlý saldýrýya uðradý. Vefat eden Üçtaþ, Halep morguna kaldýrýldý. 3 çocuk babasý olan Üçtaþ ýn ölüm haberini alan Reyhanlý daki aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Ankara / a a HABERLER Kýp ti ler Ba ba 3. Þe nu da i çin göz ya þý dö kü yor n MISIR Kýp ti Or to doks Pat ri ði Ba ba 3. Þe nu da 89 ya þýn da öl dü. U zun sü re den be ri Mý sýr ve A me ri - ka da te da vi gö ren Pat rik Ba ba Þe nu da, Or ta do ðu da - ki Mý sýr lý Kýp ti le rin di ni li de ri sa yý lý yor du. Þe nu da nýn ölümünün ar dýn dan bin ler ce Kýp ti Hris ti yan, ki li se - le re a kýn et ti. Ka hi re deki Kýp ti Or to doks Pat rik ha ne - si nin ö nün de top la nan 10 bi ne ya kýn Kýp ti, Þe nu - da nýn ar ka sýn dan göz ya þý dök tü. Ül ke nin i kin ci bü - yük þehri Ýs ken de ri ye, Hris ti yan nü fu sun yo ðun ya þa - dý ðý Be ni Sü ef, As van ve Luk sor gi bi þehir ler de de Kýp ti Hris ti yan lar ki li se le re gi de rek yas tut ma ya baþ - la dý lar. Ýs ken de ri ye'de ö len Þe nu da i çin baþ þehir Ka - hi re de Salý günü di ni bir tö ren dü zen len me si bek le - ni yor. 85 mil yon nü fu sa sa hip Mý sýr ýn yak la þýk yüz de 10 nu Kýp ti le rin o luþ tur du ðu kay de di li yor. A sýl is mi Ne zir Cey yid o lan Ba ba 3. Þe nu da, Mý sýr lý Hýris ti yan - la rýn ül ke i çe ri sin de den ge li bir si ya set iz le me sin de et ki li ol muþ tu. A rap mil li yet çi si ta výr la rý i le ta ný nan Ba ba 3. Þe nu da, Fi lis tin ko nu sun da Ýs ra il e a ðýr e leþ ti - ri ler yö nelt miþ ti. Ki li se yet ki li leri, pat rik se çi mi i çin pro se dür le rin baþ la dý ðý ný bil di ril di. Kahire / a a u na nis tan da ar tan ýrk çý lýk pro tes to e dil di n U NA NÝS TAN DA ar tan ýrk çý lýk, si vil top lum ku - ru luþ la rý ve öð ren ci grup la rý ta ra fýn dan pro tes to e dil - di. A ti na Ü ni ver si te si nin bu lun du ðu Pa ne pis ti mi o mey da nýn da top la nan grup lar, za man za man ýrk çý grup la rýn sal dý rý sý na uð ra yan göç men le rin yo ðun o - la rak ya þa dý ðý A gi os Pan te le i mo nas sem ti ne doð ru yü rü dü. Po li sin yo ðun gü ven lik tedbir le ri al dý ðý gös - te ri de grup, son ka mu o yu yok la ma la rýn da par la - men to ya gi re ce ði gö rü len a þý rý sað cý ör güt Al týn Þa - fak ýn o fis le ri nin ka pa týl ma sý yö nün de slo gan lar da at tý. Mi ha lis i sim li bir ak ti vist, Biz iþ çi ler ve göç men - ler o la rak hep bir lik te tek yum ruk ol ma lý yýz, çün kü yok sul luk in san a yýr mý yor. Müs lü man ve ya Hýris ti - yan, be yaz ya da si yah, her kes bu kö tü gün ler de ay ný þe kil de et ki le ni yor, o yüz den hep bir lik te sa vaþ ver - me li yiz di ye ko nuþ tu. Atina / a a Lib ya, Mo ri tan ya da Se nus si yi is ti yor n LÝB A A da let Ba ka ný A li Ham di A þur, Lib ya mah - ke me le ri nin Mo ri tan ya da tu tuk la nan Mu am mer Kad da fi dö ne min de ki is tih ba rat þe fi Ab dul lah Se nus - si yi yar gý la ya bi le ce ði ni söy le di. A þur, Mah ke me le ri - miz çok i yi, ö zel lik le de Trab lus ta. Se nus si yi u lus la r a ra sý ku ral la ra uy gun yar gý la ya bi li riz de di. Dip lo - mat la rýn ve yet ki li le rin ta raf la rý nýn Se nus si nin Lib - ya da yar gý lan ma sý nýn ge rek li li ði ko nu sun da ik na e - de bil me le ri ni um duk la rý ný be lir ten A þur, Lib ya nýn bu ko nu da Mo ri tan ya i le te mas ta ol du ðu nu da vur gu la dý. U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si nin (UCM) hak kýn da in san lý ða kar þý suç iþ le di ði ge rek - çe siy le ya ka la ma em ri çý kar dý ðý Se nus si, önceki gün Mo ri tan ya nýn baþ þehri Nu ak þot ta ki ha va a la nýn da tu tuk lan mýþ tý. Lib ya hü kü me ti, Mo ri tan ya dan Se - nus si nin i a de si ni is te miþ ti. Trablus / a a Ha lep çe nin yýl dö nü mü kon fe rans la a nýl dý n HA LEP ÇE kat li â mý nýn yýl dö nü mü do la yý sýy la I - rak ýn Er bil þehrin de kon fe rans dü zen len di. Kon fe - rans ta bir ko nuþ ma ya pan Ku zey I rak Böl ge sel ö ne - ti mi Di van Baþ ka ný Dok tor Fu at Hü se yin, bütün Dün ya da im za top lan ma sý ha lin de Kürt le re kar þý Ha lep çe ve En fal o lay la rýn da uy gu la nan zu lüm le rin soy ký rým o la rak ta ný na bi le ce ði ni söy le di. Konferans i - çin Er bil e ge len I rak ük sek Ýs lâm Kon se yi Baþ ka ný Am mar El Ha kim de, Sad dam Hü se yin zul mün den I rak ta bu lu nan her top lu mun ken di pa yý na dü þe ni al dý ðý ný ve Kürt le rin de yýl lar ca bu zul mü ya þa dýk la rý - ný kay det ti. El Ha kim, Ha lep çe ve En fal in bu nun a çýk ör nek le ri ol du ðu nu be lirt ti. / a a Cha vez i kar þý la mak i çin so kak la ra dö kül dü ler n VE NE ZU E LA DA yüz ler ce ki þi, Kü ba nýn baþ þehri Ha va na da le ðen ke mi ði böl ge sin de ki tü mör i çin a - me li yat ge çi ren Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez i kar þý - la mak i çin so kak la ra dö kül dü. Ü ze rin de Cha vez in res mi ba sý lý ti þört ler gi yen ve el le rin de ki bay rak la rý sal la yan gös te ri ci ler, Cha vez in kan se ri ye nip E kim a - yýn da ya pý la cak o lan se çim le ri ka za na ca ðý na da ir slo - gan at tý. Baþþehir Ca ra cas ta ki Mi raf lo res Sa ra yý nýn bal ko nun dan hal ký se lâm la yan Cha vez i se, ken di si ne eþ lik e den ban do i le bir lik te bir halk þar ký sý söy le di. Cha vez, Ha va na da üç haf ta kal dýk tan son ra Cu ma ak þa mý ül ke si ne dön müþ tü. Caracas / a a Ja pon hal ký nük le er san tral is te mi yor n JA PON A DA ya pý lan bir an ket, hal kýn bü yük bir kýs mý nýn ge çen yýl ki dep rem ve tsu na mi nin ar - dýn dan nük le er e ner ji kul la ný mý nýn so na er di ril - me si ni is te di ði ni gös ter di. Tok yo Shim bun ga ze te - sin de ya yým la nan an ke te gö re Ja pon hal ký nýn yüz - de 43,7 si ül ke nin nük le er e ner ji ye ba ðým lý lý ðý ný so na er dir me si ge rek ti ði ni, yüz de 35,9 u da e ner ji ü re ti mi i çin fark lý se çe nek le rin de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni sa vu nu yor. Ge çen haf ta 3 bin ki þi nin ka tý lý mýy la ya pý lan an ket te nük le er e ner ji ye des tek ve ren le rin o ra ný i se yüz de 4,5 te kal dý. Tokyo / a a

8 ca ni as ya.com.tr 8 HA BER TAZÝE Mehmet Ali Özgürden Aðabeyimizin ablasý, Hüseyin, Abdullah, Mahmut, Ahmet Özgürden kardeþlerimizin halasý, muhtereme Sadife Haným Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ALÝ FUAT ALATÜRK VE AÝLESÝ üz leþ me sý ra sý dev let te Her ke sin bil di ði ni, her kes ten sak la ma ya ge - rek yok: Tür ki ye, bir as ra yak la þan ic ra at - la rýn da yüz ler ce, bel ki de bin ler ce yan lýþ uy gu la ma ya im za at mýþ týr. an lýþ uy gu la ma la rýn en ba þýn da da, di ne (Ýs lâ ma) yak la þým tar zý var - dýr. Mü te dey yin ve i nanç la rý ný ya þa ma ya ça lý þan in san lar bir þe kil de mað dur e dil miþ tir. Bil has sa tek par ti/1950 ön ce si dö nem de Ýs lâ mýn öð re nil me si en gel len miþ, Kur ân lar top la tý lýp ya - sak lan mýþ ve e zan-ý Mu ham me dî nin de as lî þek liy le (Al lah-ü Ek ber) o kun ma sý na i zin ve ril me miþ tir. Bu uy gu la ma la rý nor mal ka bul e dip, Ne var bun da? Bun la rýn ya pýl ma sý Ýs lâ mýn öð re nil me si ni ya sak la - ma an la mý na gel mez. Bun lar bas ký sa yýl maz de ni - yor sa bu id di a sa hip le ri ni sa de ce in sa fa ve iz a na dâ vet e dip yo lu mu za de vam e de lim. Ta biî ki, di nin öð re nil me si ve uy gu lan ma sý na kar þý ya pý lan iþ ler sa de ce bun lar la sý nýr lý de ðil dir. Ha týr lat tý ðý mýz ko nu lar, de niz den bir kat re, dað dan bir par ça dýr. Ay rýn tý la ra i nil di ðin de da ha pek çok yan lý þa im za a týl dý ðý da gö rü lür. Ay ný þe kil de te set - tü re kar þý yo ðun bir pro pa gan da yü rü tül dü ðü de ta ri hî bir ger çek tir. Öy le ki, ga ze te ler de ya yýn la nan di zi ya zý lar da Al lah tan bah se dil me sin den bi le ra - hat sýz o lun muþ, hat ta ve hat ta Kur ân-ý Ke rim in Türk çe me a li ni cüz cüz he di ye e den bir ga ze te nin kam pan ya sý, sü re si bit me den kes ti ril miþ tir. Ni te kim, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Stra te ji Ge liþ - tir me Baþ ka ný Dr. Nec det Su ba þý, Muð la Ü ni ver si - te si nde dü zen le nen Dev let ve Din E ði ti mi ko nu lu pa nel de, din le bir þe kil de i liþ ki si o lan her ke sin Tür - ki ye de ki din po li ti ka la rý ko nu sun da so run ya þa dý ðý - ný ha týr lat mýþ. Su ba þý, þun la rý söy le miþ: Dev let, top lu ma kar þý ver mek zo run da ol du ðu gü ven duy - gu su nu gün cel le me li ve ken di ni göz den ge çi re rek top lum la yüz leþ me li. Top lu luk, ken di i çin de din le il gi li kay gý lar gü dü yor sa, bu ra da dev le tin bir öz e - leþ ti ri ye ih ti ya cý var. Top lu ma ver di ði din vur gu su - nun, top lu ma ka zan dýr dý ðý din an la yý þý nýn kök le ri - ne in me ve o nu göz den ge çir me ko nu sun da e sas lý bir sor gu la ma ya ih ti ya cý var. (A A, 16 Mart 2012) Sa kar ya Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Re - cep Kay mak can da Dün ya De ðer ler A raþ týr ma - sý nýn ge çen yýl ya pý lan bö lü mü ne gö re, Tür ki ye de ken di si ni din dar o la rak ta ným la yan la rýn o ra ný nýn Av ru pa or ta la ma sý nýn ü ze rin de (yüz de 81) ol du ðu - nu be lirt miþ ve Bu o ran 2000 yý lýn da da ay nen yüz de 81 o la rak bu lun muþ tu. Ay ný þe kil de, di nin ken di si i çin ö nem li ol du ðu nu söy le yen le rin o ra ný da son 15 yýl da hiç de ðiþ me di ve hep yüz de dü ze yin de kal dý de miþ. Bu ne yi gös te rir? Müs lü man Tür ki ye ger çe ði ni. Ne ya zýk ki, çok u zak ol ma yan bir za man lar da ül - ke miz den Müs lü man Tür ki ye o la rak bah se dil me - sin den do la yý ra hat sýz o lan ü ni for ma lý ki þi ler bi le var dý. El bet te bu yak la þým Tür ki ye yi i da re e den le re ya ký þan bir yak la þým de ðil. Tür ki ye de ya þa yan la rýn bü yük ço ðun lu ðu Müs lü man i se, Müs lü man Tür - ki ye den me sin den ni çin ra hat sýz lýk du yul sun? Dev le tin bi rin ci va zi fe si in sa ný na hiz met i se, ki þi - le ri i nanç la rý ü ze rin den de ðer len dir me me si i cap e - der. He le he le böy le bir de ðer len dir me ya pýp, va - tan da þýy la kav ga e der se, te lâ fi si zor yan lýþ la ra im za a týl mýþ o lur. Ma a le sef, u zun yýl lar Tür ki ye yi i da re e den an la yýþ ha di se ye böy le yak laþ mýþ. Va tan da þý na gü ven me yen, o nun i nanç la rýy la kav ga lý ko lu ký rýk bir ka ba da yý gö rün tü sü he pi mi ze za rar ver di. Bu se bep le dev let in a ci len bir öz e leþ ti ri yap ma - ya ih ti ya cý var. Ne re de yan lýþ ya pýl dý ðý ar týk gö rül - sün ve ya ra la rýn ka pan ma sý i çin gay ret sar fe dil sin. Öz e leþ ti ri yap ma mak sa de ce ya ra la rýn de rin leþ me - si ne se bep o lur ki, bu da ül ke miz i çin ka yýp týr... Erken Nevruz gerginliði ÝSTANBUL VE DÝARBAKIR DA ERKEN NEVRUZ KUTLAMALARI ÝÇÝN MEDANLARA ÇIKMAK ÝSTEEN GRUPLARA POLÝSÝN ÝZÝN VERMEMESÝ ÜZERÝNE OLALAR ÇIKTI. KÜRT ay dýn ve ya zar Ü mit Fý rat, ha va o pe ras yo nun - da 34 ki þi nin öl dü ðü U lu de re de cid di bir en di þe, bir ký rýl ma ya þan dý ðý ný ve hâ lâ da o nun ken di ni ko ru du - ðu nu kay det ti. Ü mit Fý rat, yap tý ðý a çýk la ma da, PKK nýn var ol ma, ha ya tý ný sür dür me ge - rek çe si nin ka yýp la rýn, fa i li meç hul le rin top ra ðýn al týn da kal ma sý ol du ðu nu söy le - di. Bun la rýn ay dýn la týl ma sý ha lin de PKK nýn e lin de ki pek çok ge rek çe nin de or ta dan kal ka ca ðý na dik kat çe ken Fý rat, a ni bir fa i li meç hul ay dýn la týl dý ðý za - man, o nun ya rýn söy le ye ce ði faz la bir þey kal mý yor. Ö bür gün da ha az söy lü yor. Gi de rek on la rýn el le rin de ki mal ze me a za - lý yor. A ma ye ter ki dev let o ra da bun la rý ay dýn la ta bil sin de di. A na ya sa ya top lu - mun sos yo lo jik ta ným la rý nýn gir me me si ge rek ti ði ni i - fa de e den Fý rat, va tan da þýn hak la rý ný, öz gür lük le ri ni, va tan daþ o la rak el de e din miþ bir kim li ðin hak ve öz - gür lük le ri ni ko ru ya cak te mel bir me tin ol ma sý ge rek - ti ði ni vur gu la dý. Va tan daþ kim dir so ru su nu A na ya - sa nýn ce vap lan dýr ma ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Fý rat, 1982 A na ya sa sý nýn ru hu nun, i fa de le ri nin ar týk terk e - dil me si ge rek ti ði ni söy le di. Fý rat, A na ya sa bi zim han gi mil let ten, han gi ka vim den, han gi i - nanç tan ol du ðu mu zu ta ným la ma ma lý - dýr. de di. Fý rat, A na ya sa nýn Kürt so ru nu baþ ta ol mak ü ze re tüm so run la rý çö ze ce - ði dü þün ce si nin doð ru ol ma dý ðý ný di le ge tir di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan ýn U lu de re o la - yýn da ha ya tý ný kay be den le rin ya kýn la rý na ta zi ye zi ya re tin de bu lun ma sý nýn ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Fý rat, U lu de re de cid di bir en di þe, bir ký rýl ma ya þan dý ðý ný ve ha la da o nun ken di ni ko ru du ðu nu kay det ti la ra, es ki le re dö nü le ce ði yö nün de kor - ku la rýn o luþ tu ðu nu di le ge ti ren Fý rat, ö zel lik le son gün ler de bir ta kým o lay la rýn ay dýn la týl ma sýn dan do la - yý cid di u mut la rýn ol du ðu nu i fa de et ti. An ka ra / cihan CHP Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu, Din e ði ti mi ne kim kar þý? Hiç kim se kar þý de ðil. El bet te ve re lim, bu bir ih ti yaç mý dýr? Ba kýn ben CHP Ge nel Baþ ka ný o la rak söy lü - yo rum bu bir ih ti yaç týr. Bu nu gi der mek ge - re kir mi? El bet te ki gi der mek ge re kir de di. OS TÝM Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne - ði nin (O SÝ AD) 21. Ge nel Ku rul Top lan tý - sý na ka tý lan CHP Li de ri Ký lýç da roð lu, bu ra - da yap tý ðý ko nuþm da, e ði tim mo de - li ni e leþ tir di. Çað daþ bir ül ke de e ði tim po li ti - ka sý nýn tüm pay daþ la rýn ka tý lý mýy la be lir len - me si ge rek ti ði ni söy le yen Ký lýç da roð lu, söz - le ri ni þöy le sür dür dü: 8 yýl lýk e ði tim 1960 lar da ko nu þul ma ya baþ lan dý. Þim di ke sin ti siz e ði ti mi i ki ye bö le ce ðiz, ne den? Ýlk 4 ten son ra öð ren ci mes le ði ni seç sin. Þim di e li ni zi vic da ný ný za ko yun, ço cuk ü ni - ver si te ye gi der ken bi le ba ba ben ter ci hi mi na sýl ya pa yým di ye bi ze so rar. Þim di biz il - ko kul 4. sý nýf ta ki ço cu ða ter ci hi ni yap di yo - ruz. Na sýl bi le cek bu ço cuk? De ne bi lir ki bu 8 yýl lýk e ði tim ba zý so run lar çý kar dý, o la bi lir. Bu gü ne ka dar hiç bir ü ni ver si te nin, hiç bir e - ði tim ku ru mu nun 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði tim le il gi li o lum suz bir tek ra po ru çýk mýþ de ðil. O - lum lu dur di ye çok ra por var. Þu so ru a kýl la - ra ge le bi lir, biz bu nu din e ði ti mi i çin ya pý - yo ruz Din e ði ti mi ne kim kar þý? Hiç kim se kar þý de ðil. El bet te ve re lim, bu bir ih ti yaç mý dýr? Ba kýn ben CHP Ge nel Baþ ka ný o la - rak söy lü yo rum bu bir ih ti yaç týr. Bu nu gi - der mek ge re kir mi? El bet te ki gi der mek ge - re kir, pe ki na sýl ya pa ca ðýz. O nun da uz man - la rý var, top la ya ca ðýz. Ço cuk la rý mý za na sýl bir din e ði ti mi ve re ce ðiz, o tu ru lur, ko nu þu - lur, ka rar ve ri lir. Si ya set çi ço cuk ü ze rin den po li ti ka yap maz, yan lýþ lýk bu ra da dýr. Ço cuk - lar he pi mi zin. E ði ti min ko nu sun da ka ra rý uz man la ra bý rak mak ge re kir. An ka ra / a a NEV RUZ kut la ma la rý i çin Ýs tan bul da Kaz lý çeþ me Mey da ný nda kutlamak isteyen gruplara polisin izin vermemesi üzerine olaylar çýktý. Ýs tan bul Va li li ði nden i zin ve ril me - me si ne rað men, Nev ruz Bay ra mý ný Kaz lý çeþ me Mey da ný nda kut la mak is te - yen 500 ki þi lik bir grup, Ce viz li bað ci va - rýn da bir a ra ya gel di. Bu ra dan Mil let Cad de si ne yü rü yen gru bun ö nü po lis ta ra fýn dan ke sil di. Grup, po li sin u ya rý la - rý na rað men da ðýl ma dý. ü rü me yi sür - dü ren gru ba po lis bi ber ga zý ve taz yik li su sý ka rak mü da ha le et ti. Kal dý rým taþ - la rý ný sö ke rek po li se a tan ve çöp te ne - ke le ri ni de vi re rek ba ri kat ku ran gös te ri - ci ler, Mil let Cad de si ni a de ta sa vaþ a la - ný na çe vir di. Tram vay yo lu ve cad de yi tra fi ðe ka pa tan gös te ri ci ler, bir çe vik kuv vet mi ni bü sü nü de taþ yað mu ru na tut tu. Mi ni bü sün bü tün cam la rý ný ký ran gös te ri ci ler, po li sin mü da ha le siy le a ra so kak la ra ka ça rak da ðýl dý. Po lis le grup a ra sýn da ki ko va la ma ca ya þan dý. O lay lar sý ra sýn da Fa tih Ýl çe Em ni yet Mü dü rü Su at E ki ci de gaz dan et ki len di. Kaz lý çeþ me Mey da ný ya ký ný na e di - ku le ta ra fýn dan ge len gru bun ö nü i se cad de ü ze rin de ba ri kat ku ran em ni yet gö rev li le rin ce ke sil di. Bu ra da BDP Ge - nel Baþ kan ar dým cý sý Gül tan Ký þa nak, em ni yet yet ki li le ri ne Kaz lý çeþ me Mey - da ný na grup lar la gi re rek ba sýn a çýk la - ma sý yap mak is te dik le ri ni söy le di. Em - ni yet yet ki li le ri nin mil let ve kil le ri nin a - la na gi re bi le ce ði ni, grup la ra mü sa de e - dil me ye ce ði ni söy le me si ü ze ri ne Ký þa - nak, bu lun duk la rý nok ta da ba sýn a çýk - la ma sý yap mak is te dik le ri ni, çe þit li cad de ve so kak ta top la nan ar ka daþ la rý - nýn da bu ra ya gel me si ne mü sa a de e dil - me si ni ta lep et tik le ri ni an lat tý. Ký þa - nak, Di yar ba kýr da kut la ma ya i zin ve - ril di ði ni id di a e de rek, Ýs tan bul da da ay ný uy gu la ma yý bek le dik le ri ni söy le di. Em ni yet yet ki li le ri i se di ðer nok ta lar da top la nan grup la rýn bu ra ya gel me si ne i - zin ve ril me ye ce ði ni kay det ti ler. et ki - li ler, gru bun da ðýl ma ma sý ha lin de mü - da ha le e di le ce ði ni de i fa de et ti ler. Gru - bun, di ðer grup la rýn bu nok ta ya gel - me sin de ýs ra rý ü ze ri ne em ni yet kuv - vet le ri, pan zer le taz yik li su sý ka rak ve bi ber ga zý kul la na rak, Ký þa nak, BDP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Fi liz Ko ça ri i le BDP Grup Baþ kan ve ki li Per vin Bul - dan, BDP Ýs tan bul mil let ve kil le ri Sýr rý Sü rey ya Ön der ve Se ba hat Tun cel, BDP Muþ Mil let ve ki li Sýr rý Sa kýk, ÖDP Ge nel Baþ ka ný Al per Taþ, Sos ya list De - mok ra si Par ti si Ge nel Baþ ka ný Rýd van Tu ran ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu gru - ba mü da ha le et ti. Sa hil Ke nedy Cad de - si nde Ba kýr köy yö nün den ge len ey - lem ci ler, Zey tin bur nu kav þa ðýn da gü - ven lik ön le mi a lan po li se taþ la sal dýr dý. Em ni yet güç le ri o lay ye rin den ay rýl - mak zo run da kal dý. E mi nö nü yö nün - den ge len ka la ba lýk bir grup da o to büs du rak la rý nýn cam la rý ný ký ra rak za rar ver di. Di ðer grup la bir le þen gru ba, çe - vik kuv vet e kip le rin ce bi ber ga zý sý ký la - rak mü da ha le e dil di. Bu a ra da, Top ka - pý, E dir ne ka pý met ro büs ve tram vay du rak la rýn da top la nan ba zý grup lar da po li se taþ at tý. Bu grup lar da em ni yet güç le ri nin mü da ha le siy le da ðýl dý. Met - ro büs, tram vay ve o to büs du rak la rý na ha sar ve ril di ði gö rül dü. Tram vay lar da Top ka pý is tas yo nun - da gü ven lik se be biy le dur ma dý. Gü - ven lik ge rek çe siy le Sir ke ci-hal ka lý ban li yo tre ni se fer le ri de kar þý lýk lý o la - rak ip tal e dil di. Ýs tan bul / a a VA LÝ MUT LU: PRO VO KAS O NA FIR SAT VER ME E CE ÐÝZ Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, dün Nev ruz i le il gi li de bir ta kým kut la ma ar zu la rý ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le ko - nuþ tu: Biz 21 Mart ýn nev ruz gü nü ol du ðu nu ve bu kut la ma la rýn da 21 Mart gü nü ya pýl ma sý ný ö zel lik le i fa de et tik. 21 Mart ö nem li bir gün. Bu gü nün her ke sin kar deþ li ði ne, sev gi ye, ba rý þa, dost lu ða ve si le ol ma sý ný yü rek ten te min et - tik ve bu ko nuy la il gi li çað rý la rý mý zý yap týk. a sal kut la ma la rýn, i zin ver di ði miz ta rih 21 Mart ta ya ni ger çek gü nün de kut lan ma sý ný da be lirt tik. Tür ki ye ge ne lin de de böy le kut la na cak a ma bu na rað men bir ta kým bu gü nü 18 Mart ta kut la mak yö nün de ta lep ler ol du. Bu nu a çýk ça i fa de e di yo rum: Nev ru zu, nev ruz, ba rýþ ve bay ram ta dýn da de ðil tah rik ve pro vo kas yon þek lin de kut la mak is te yen le re fýr sat ver me ye ce ði mi zi de i fa de et tik. FO TOÐ RAF: CÝHAN DÝ AR BA KIR DA DA MÜ DA HA LE DÝAR BA KIR DA i se Nev ruz Ko mi te si nin kut la ma yý bu gün yap mak i çin yap tý ðý baþ vu ru nun Va li lik çe o nay lan ma ma sý na rað men dün sa bah sa at le rin den i ti ba ren þeh rin çe þit li nok ta - la rýn da top la nan grup lar, Bað lar Ýl çe si nde ki Nev ruz a la ný na yü rü yü þe geç ti. Bað lar Ku ru çeþ me de gös te ri ci ler po li se, el ya - pý mý bom ba, mo lo tof kok teyl ve taþ lar la sal dýr dý. Sal dý rý da bir po lis me mu ru nun ko lu ký rýl dý. Þan lý ur fa yo lun da ba þý na taþ i - sa bet e den yaþ lý bir va tan daþ da ya ra la na rak has ta ne ye kal dý - rýl dý. O to büs le BDP Ýl Baþ kan lý ðý bi na sýn dan a la na git mek is te - yen BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ i le mil let ve kil le ri Al tan Tan, Ley la Za na, Ha sip Kap lan, Ay sel Tuð luk ve Ay la A - kat A ta, Ku ru çeþ me de po lis ler ta ra fýn dan dur du rul du. Bu ra da po lis le gö rüþ me ya pan mil let ve kil le rin den Al tan Tan i le em ni - yet yet ki li le ri a ra sýn da ký sa sü re li tar týþ ma ya þan dý. Da ha son - ra mil let ve kil le ri nin de i çin de bu lun du ðu grup, po lis ba ri ka tý ný a þa rak a la na gi rer ken baþ ka grup lar da a ra yol lar dan a la na gir - di. Nev ruz a la nýn da ön ce den ku ru lan 9 u sey yar baz is tas yo nu ol mak ü ze re 10 a raç, a lan da ki ler ce ya kýl dý. Ýt fa i ye ve po li sin mü da ha le si ne rað men a raç lar ta ma men yan dý. A la na gi ren grup la ra he li kop ter ve to ma lar dan bi ber ga zý ve suy la mü da - ha le e dil di. Ö te yan dan Þan lý ur fa yo lu e ni hal Kav þa ðý nda ki bir a lýþ ve riþ mer ke zi ne ya pý lan sal dý rý da, iþ ye rin de mad di ha sar mey da na gel di. Ý zin siz gös te ri de çev re ye za rar ve ren ve po li se taþ lý so pa lý sal dý rý da bu lu nan çok sa yý da ki þi gö zal tý na a lýn dý. ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, 28 Þu bat sü re ciy le yüz le þe cek sek, bi ri le ri bu na rö vanþ pe þin de mi si niz? di yor, ha yýr rö vanþ pe - þin de de ði liz. A ðaç dev ril di ði yer den kalk sýn, mil - le tin ge le ce ði ne MGK ka rar la rý de ðil, Mil li E ði tim Þu ra ka rar la rý, bi lim, e ði tim, çað daþ lýk yön ver sin di yo ruz de di. Gün doð du, Me mur-sen e bað lý sen di ka baþ kan la rý i le Me mur-sen Bur sa Ýl Tem - sil ci li ði nde ya pa ca ðý top lan tý ön ce sin de, a çýk la - ma lar da bu lun du. Ah met Gün doð du, Tür ki ye de bu gün, ve sa ye ti de þif re et me a dý na A na ya sa, e - ði tim sis te mi ve top lu söz leþ me ya sa sý a lan la rýn da mü ca de le ve ril di ði ni söy le di. A na ya sa i le e ði tim sis te min de ki tar týþ ma la rýn e sa sýn da bir bi riy le ay ný ol du ðu nu di le ge ti ren Gün doð du, Ý ki sin de de so - ru þu: Dev le te gö re mi in sa ný di zayn e de lim, in sa - na gö re dev le ti mi? Bu, A na ya sa i çin so ru la cak so ru. E ði tim sis te min de de ço cuk la rýn ge le cek le - ri ne an ne ba ba la rý mý, dev let mi ka rar ver sin? Biz in sa na gö re dev le ti di zayn e de lim ve ço - cuk la rýn ge le cek le ri ne an ne ba ba la rý ve ken di le ri ka rar ver sin di yo ruz di ye ko nuþ tu. Gün doð du, bu hak la rýn dev le te ve ril me si du ru mun da, han gi dev let so ru su na ce vap a ran ma sý ge rek ti ði ni vur - gu la ya rak, þu gö rüþ le ri i let ti: 60 dar be siy le 61 A na ya sa sý ný, 80 dar be siy le 82 A na ya sa sý ný o luþ tu ran, dar be ci, bü rok ra tik, ve sa yet çi de rin dev let tir. 28 Þu bat sü re cin de de e ði tim sis te min de kat sa yý da yat ma sý ný, 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði ti mi ve ba þör tü sü ya sa ðýy la mil le tin ge le ce ði ni ka rar tan lar da yi ne bir dev let çe þi di a - dý na iþ yap mýþ lar dýr. A ma bu dev let çe þi di as la Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le ti ol ma mýþ týr. A na - ya sa da in san o nu ru nu, in sa ný mer ke ze a lan, ö - te ki o luþ tur ma yan, va tan da þý ný ta ným la yan de - ðil, ta ný yan dev le ti ö nem si yo ruz. E ði tim sis te - min de de ço cuk la rýn öz gür ce on lar ca se çe nek i - çin de ken di ge le cek le ri ne ken di le ri nin ka rar ver - di ði, seç me li ders ler ha vu zu i le ha ya ta ha zýr lan - dý ðý, te mel be ce ri e ði tim le riy le de ken di le ri nin a - lan la rý nýn, fýt rat la rý nýn, be ce ri le ri nin keþ fe dil di ði bi lim sel, bir e ði ti me ge çi þi ö nem si yo ruz. Ah met Gün doð du, þöy le de vam et ti: Çün kü 28 Þu bat sü re ciy le yüz le þe cek sek, bi ri - le ri bu na rö vanþ pe þin de mi si niz? di yor, ha yýr rö - vanþ pe þin de de ði liz. A ðaç dev ril di ði yer den kalk - sýn, mil le tin ge le ce ði ne MGK ka rar la rý de ðil, Mil li E ði tim Þu ra ka rar la rý, bi lim, e ði tim, çað daþ lýk yön ver sin di yo ruz. A ma dün bu kir li se nar yo la rýn pi - yon la rý o lan, ik na o da la rý ný ku ran, kir li lik le re or - tak o lan lar, ha la ya vuz hýr sýz mi sa li boy gös te re - cek ve mil let le kav ga et me ye de vam e de cek se, a - dý na rö vanþ di yor lar sa rö vanþ ol sun, had di ni bil - dir me di yor lar sa had di ni bil dir me ol sun. Çün kü de mok ra si, de mok ra si yi haz me de me yen le re had bil dir me sa na tý nýn da a dý dýr. Bursa / a a Mil le tin ge le ce ði ne MGK ka rar la rý yön ver me sin Ký lýç da roð lu: Din e ði ti mi bir ih ti yaç týr Fýrat: Uludere de ciddî kýrýlma yaþandý Ü mit Fý rat

9 HA BER 9 Mi ras tar týþ ma la rý bir an ön ce çö zül me li nsa A DET Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, es ki baþ ba kan lar dan Nec met tin Er ba kan ýn mi ra sýy la il gi li id di a la ra i liþ kin, Bir an ön ce çö zül me si a i le nin le hi ne o la - cak týr de di. Par ti si nin Bar týn Ýl Baþ kan lý - ðýn ca dü zen le nen ge niþ le til miþ il di van top - lan tý sý na ka týl mak ü ze re Bar týn a ge len Ka - ma lak, ye rel bir te le viz yon prog ra mýn da ki can lý ya yýn ön ce sin de, ga ze te ci le rin so ru la - rý ný ce vap la dý. Ka ma lak, es ki baþ ba kan lar - dan Nec met tin Er ba kan ýn mi ra sýy la il gi li id di a lar ko nu sun da ki bir so ru ü ze ri ne, ko - nu nun ma hi ye ti ni bil me di ði ni be lir te rek, Türk top lu mun da kar deþ ler a ra sýn da u fak te fek ih ti laf la rýn o la bi le ce ði ni, a ma bu tür ih ti laf la rýn hiç kim se ye fay da ver me di ði ni söy le di. Ýh ti laf la rýn, kar deþ ler a ra sýn da ki i - liþ ki le ri za yýf lat tý ðý ný vur gu la yan Ka ma lak, Ýn þal lah o ih ti lâf ký sa sü re de hal lo lur de di. Bir ga ze te ci nin Sa a det Par ti si Ge nel Baþ - ka ný o la rak a i le ye bir tav si ye niz, ö ne ri niz o - la cak mý þek lin de ki so ru ü ze ri ne Ka ma lak, Çö zül me ye cek hiç bir so run, prob lem yok tur. Bir an ön ce çö zül me si a i le nin le hi - ne o la cak týr di ye ko nuþ tu. Bar týn / a a Re çe te kat ký pa yý yüz de 55 e çýk tý ntürk Ta bip ler Bir li ði Baþ ka ný E riþ Bi la - loð lu, ka tý lým pa yý ko nu sun da ib re nin va - tan da þa dön dü ðü nü be lir te rek, Da ha ön ce re çe te nin yüz de 40 ý ný ö de yen va tan daþ, bu - gün yüz de 55 i ni ö der ha le gel di. Bu o ran da ha da çý ka cak de di. MHP ta ra fýn dan Si - ya set ve Li der lik O ku lu e ði tim fa a li yet le ri çer çe ve sin de dü zen le nen Ül ke miz de Uy - gu la nan Sað lýk Sis te min de ki So run lar ve Çö züm ol la rý pa ne lin de ko nu þan Türk Ta bip ler Bir li ði Baþ ka ný Bi la loð lu, sað lýk ta dö nüþ prog ra mý nýn ön ce li ði nin sað lýk de ðil pa ra ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin bu prog ram la u lus la r a ra sý pa ra sek tö rü ne a çýl - dý ðý ný sa vun du. Ka mu ve ö zel sað lýk hiz - met le rin de re ka bet i çin de hiz met su nan bir ya pý nýn ön gö rül dü ðü nü ha týr la tan Bi la loð lu, re ka bet or ta mýn da kay be de nin va tan daþ o la - ca ðý ný be lirt ti. Ka mu has ta ne le ri bir li ði dü - zen le me si i le u lus la r a ra sý has ta ne le rin Tür - ki ye ye gir me si ne o la nak sað la na ca ðý ný id di a e den Bi la loð lu, dev le tin e lin de ki bü yük has - ta ne le rin bu þe kil de el den çý ka rý la ca ðý ný bil - dir di.ka tý lým pa yý ko nu sun da ib re nin va tan - da þa dön dü ðü ne dik ka ti çe ken Bi la loð lu, Da ha ön ce re çe te nin yüz de 40 ý ný ö de yen va tan daþ, bu gün yüz de 55 i ni ö der ha le gel di. Bu o ran da ha da çý ka cak de di. An ka ra / a a Þa hin: TRT Þeþ, de mok ra tik a çý lý mýn en so mut a dý mý ntrt Ge nel Mü dü rü Ýb ra him Þa hin, TRT 6 nýn De mok ra tik a çý lým ýn en so mut a dý - mý ol du ðu nu söy le di. Þa hin, Þan lý ur fa da çe - kim le ri ya pý lan ve TRT 6 da ya yým la na cak Ce ge ra Mýn (Ci ðe rim) ad lý Kürt çe di zi nin ga la sý do la yý sýy la gel di ði Þan lý ur fa da, böl ge - de ki ba sýn men sup la rýy la bir a ra ya gel di. Ga ze te ci le rin ku ru ma i liþ kin so ru la rý ný ce - vap la yan Ýb ra him Þa hin, TRT Þeþ le ö nem li me sa fe ler a lýn dý ðý ný i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: Zih ni mi zi þöy le bir yok lar sak, de - mok ra tik a çý lým la il gi li ko nu þu lan lar da en so mut a dým her hal de TRT Þeþ ol sa ge rek. A ma tak dir e der si niz ki me se la TRT Þeþ e rek lam a lýr ken u zun sü re zor lan dýk. Fa kat in san lar bu na a lý þa cak, çok a ce le et me ye - lim, bi raz sa býr lý o la lým di ye hep bek le dik. Ta bii bir ö zel sek tör man tý ðýy la TRT de rek lam top la ma nýn ko lay lý ðý söz ko nu su de - ðil. Ýb ra him Þa hin, TRT nin Ýn gi liz ce ha ber ka na lý nýn ne za man ku ru la ca ðý na i liþ kin so - ru ü ze ri ne de ko nuy la il gi li bir ça lýþ ma yap - týk la rý ný be lir te rek, u lus la ra ra sý, üst dü zey de bir ka nal kur ma ya ça lýþ týk la rý i çin bi raz ya - vaþ i ler le dik le ri ni di le ge tir di. Þan lý ur fa / a a Ti ca rî i þi o lan lar, ser best mes lek fa a li ye tin - de bu lu nan lar, zi raî ka zanç sa hip le ri, fa iz ve ki ra ge li ri el de e den ler, bir den faz la iþ ve ren - den üc ret a lan lar 2011 yý lý ge lir le ri ne i liþ kin o la rak 1-25 Mart 2012 ta rih le ri a ra sýn da ge lir ver gi si be yan na me si ver me te lâ þý i çin de. Dok tor, a vu kat gi bi ser best mes lek er bap la - rý i le tüc car lar bu fa a li yet le ri do la yý sýy la bir ge lir el de et me se ler, hat ta za rar et se ler da hi bil di rim de bu lun mak zo run da lar. Sö zü e di len mü kel lef ler ma li ye i le sü rek li te mas ha lin de ol duk la rýn dan ver gi ye a þi na - dýr lar, bil gi len di ril me le ri ge rek mi yor. Bu ya zý, yo lu ver gi da i re si ne yýl da bir kez dü þen ler i çin ka le me a lýn dý. Bun la rý þöy le grup lan dý ra lým: * Üc ret Bir den faz la iþ ve ren den üc ret a lan la rýn; bi - rin ci si dý þýn da ki iþ ve ren den al dýk la rý üc re tin yýl lýk tu ta rý 2011 yý lýn da 23 bin li ra yý aþ ma sý ha lin de bi rin ci si da hil bü tün üc ret ler bil di ri - le cek. Tek iþ ve ren den a lý nan üc re tin tu ta rý ne o - lur sa ol sun be yan e dil me ye cek. * Kâr pa yý Þa hýs la rýn a no nim ve li mi ted þir ket ten el de et tik le ri kâr pay la rý nýn ya rý sý ver gi den is tis na dýr. Ka lan ya rý sý 23 bin li ra yý a þar sa be yan e di le - cek. An cak 2011 yý lýn da gay ri sa fi tu ta rý 252 bin li ra yý geç me di ði müd det çe ge lir ver gi si ö den - mi yor, ak si ne ver gi i a de si a lý ný yor. * Ko nut ki ra sý Ko nut ki ra ge li ri 2011 yý lýn da 2 bin 800 li - ra yý a þý yor sa be ya na ta bi o la cak. Geç miþ yýl la ra a it o lup 2011'de tah sil e di len ki ra lar be ya na da hil e di lir ken ge le cek yýl la ra a it pe þin tah sil e di len ki ra be del le ri be yan dý þý ka la cak, il gi li ol du ðu yýl be yan na me sin de gös - te ri le cek. Ev sa hi bi nin ti ca rî, zi raî ve ya mes le kî fa a li - ye ti bu lun ma ma sý þar týy la ko nut ki ra sý nýn 2 bin 800 li ra sý is tis na kap sa mýn da dýr. Bu is tis na dü þül dük ten son ra yüz de 25 o ra - nýn da gö tü rü gi der in di ri mi mev cut. Ýs te yen ler gö tü rü gi der ye ri ne ger çek u sul de se çe bi lir. O tak dir de; Ba kým, o na rým, a mor tis man ve ben ze ri gi - der ler i le ken di si ki ra cý i se ö de di ði ki ra yý ge li - rin den in di ri le bi lir. * Ýþ ye ri ki ra sý Ýþ ye ri ki ra ge lir le rin de be yan sý ný rý 23 bin li - ra dýr. Sý ný rýn ge çil me si ha lin de her han gi bir is tis - na dik ka te a lýn ma dan ta ma mý be yan e di le - cek. Be ya na ta bi baþ ka bir ge li ri ol ma yan ve iþ - ye ri ki ra ge li ri 101 bin 612 li ra yý aþ ma yan mü kel lef ler be yan na me ve re cek ler an cak ge - lir ver gi si ö de me ye cek ler. Bu du rum ki ra cý nýn ki ra be de li ü ze rin den yüz de 20 o ra nýn da sto paj (ver gi ke sin ti si) yap ma sýn dan kay nak la ný yor. Hem ko nut hem iþ ye rin den ki ra ge li ri o - lan lar; ko nut ki ra ge li ri nin is tis na had di 2 bin 800 li ra yý a þan kýs mý i le iþ ye ri ki ra top la mý 23 bin li ra yý ge çi yor sa bil di rim de bu lu na cak lar. * Fa iz, re po, fon, bo no Sto pa ja ta bi tu tul muþ ban ka mev du at fa i zi, re po, fon ve bo no ge lir le ri her han gi bir sý nýr ol mak sý zýn be ya na ta bi de ðil. Ta hak kuk et ti ri len ge lir ver gi si Mart ve Tem muz ay la rýn da i ki e þit tak sit te ö de ne bi lir. Ge nel hat la rýy la ko nu yu böy le ö zet le dik ten son ra þu bil gi le ri de ek le yip, ya zý yý nok ta la ya lým. Be yan na me ve ren ge lir ver gi si mü kel lef le ri - nin sa yý sý yak la þýk 2 mil yon 750 bin dir. Bun la rýn 1 mil yo nu ki ra ge li rin den do la yý mü kel lef tir ler. Gay ri men kul ser ma ye i ra dý el de e den mü - kel lef sa yý sý hýz la ar tar ken di ðer le ri nin sa yý sý, yýl lar dýr ye rin de say mak ta dýr. Se be bi a raþ tý rýl ma lý dýr. Ü ze rin de du rul ma sý ge re ken bir di ðer hu - sus da 2 mil yon 750 bin mü kel le fin ö de di ði ge lir ver gi si nin top lam ver gi ge lir le ri i çin de ki pa yý nýn yüz de 2 gi bi son de re ce kü çük bir o - ran da sey ret me si dir. Bu o ran yük sel til me di ði sü re ce ver gi de a - da let sað la na maz. Mart Ayý, dert ayý cev ni as ya.com.tr re cep tas ni as ya.com.tr SÝ NE MA sa nat çý sý Fik ret Ha kan, dar be le rin hem Türk hal ký nýn dü þün ce ka li te sin den çok þey gö tür dü ðü nü, hem de po li tik yön - den ge ri ye dü þür dü ðü nü, hem de e ko no - mik yön den ba týr dý ðý ný vur gu la dý. Ha berx.com da Hül ya O kur a ko nu þan ün lü sa nat çý Fik ret Ha kan, ba þör tü sü ya sa ðý ko nu sun da Ýs te yen ör tü sü nü ört sün, is te - yen ba þý ný aç sýn kar de þim! de di. Di nin þe - kil ci lik ol ma dý ðý ný i fa de e den Ha kan, di nin, ya ra dan i le in san kal bi a ra sýn da ki gö rün mez bir bað ol du ðu nu söy le di. Fik ret Ha kan, Ben Os man ga zi Ü ni ver si te sin de, e de bi yat der si ve rir ken ba þör tü lü kýz lar da ge li yor lar - dý, ben on la rýn baþ la rý ný ok þu yor dum, ev la - dým gi bi. O öy le i na ný yor, öy le gö rü yor. Sen o nun ü ze ri ne gi der sen, da ha da ke mik le þe - cek on da. Bý rak, ken di man tý ðý i le, ken di ak lý i le ken di yo lu nu ken di bul sun. Sen kim sin? Sen tan rý de ðil sin ki, in san la rýn yo lu nu sap - ta ya cak sýn? O nun i çin ben bas ký cý o lan her þe ye kar þý yým, is ter sað dan gel sin, is ter sol - dan gel sin di ye ko nuþ tu. DAR BE LER, TÜRK HAL KI NIN DÜ ÞÜN CE KA LÝ TE SÝN DEN ÇOK ÞE GÖ TÜR DÜ Ün lü sa nat çý, bü tün dar be le rin baþ lan gýç - ta çok par lak, þo va nist nu tuk lar la kar þý lan - dý ðý ný a ma her dar be nin, hem Türk hal ký - nýn dü þün ce ka li te sin den çok þey gö tür dü - ðü nü hem de po li tik yön den ge ri ye dü þür - dü ðü nü, hem de e ko no mik yön den ba týr dý - ðý ný vur gu la dý. Ha kan, Ýn gi liz le rin Fri endly per su a si on (Dost ça ik na) sö zü nü ha týr la ta - rak, Ne ka dar ö nem li dir. Fil mi de var ya pý mý. Dost ça: Bak sa na an la ta ca ðým, be ni i yi din le di yor. Tüm dün ya nýn bü yük sev - gi ye ih ti ya cý var. Dün ya yý ve in san lý ðý sev gi - den baþ ka hiç bir þey kur ta ra maz. Ne si lah sa na yi kur ta rýr, ne i lâç sa na yi kur ta rýr. On - la rýn da kim le rin e lin de ol du ðu nu bi li yo ruz di ye ko nuþ tu. ZOR LU AS KE RE KA FA TUT TU ÐU Ý ÇÝN A SIL DI Fik ret Ha kan, 27 Ma yýs dar be ci ler ta ra - fýn dan Baþ ba kan Ad nan Men de res ve Ma li - ye Ba ka ný Ha san Po lat kýn i le kat let ti ði dö - ne min Dý þiþ le ri Ba ka ný Fa tin Rüþ tü Zor - lu nun her han gi bir yol suz lu ðun dan do la yý a sýl ma dý ðý ný be lir te rek, Bir dö ne min as ke rî ya pý sý na ka fa tut tu ðu i çin as tý lar. ok sa çok de ðer li bir a dam dý de di. ÞÖH RET GE LÝP GE ÇÝ CÝ ÞE Ün lü sa nat çý gen çe le re de tav si ye de bu lu - na rak þun la rý söy le di: Tüm genç ar ka daþ la ra ben den bir a ða bey, bir ba ba na si ha ti, bir den bi re pa ra ka zan ma ya baþ la yýn ca lüks je ep ler ye ri ne ön ce ev al sýn lar. Son ra sü rü nür ler. Ön ce ev al sýn lar. Çün kü þöh ret bir an da ge - len, bir an da da gi di ve ren bir þey dir. Tak ge - lir, tak gi der, son ra da dos tu nuz, düþ ma ný nýz ar ka nýz dan gü ler ler, o nun i çin ön ce ev, e vin var sa ken di ni yüz de 40 sað la ma al mýþ sýn, de - mek tir. Ýs tan bul / e ni As ya KON A As ke ri Þe hit li ði nde 18 Mart Þe hit - ler Gü nü ve Ça nak ka le De niz Za fe ri nin 97. yýl dö nü mü do la yý sýy la dü zen le nen tö re ne ka tý lan Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Ba ba mý hiç gör me dim di yen bir þe hit ço - cu ðu na Be ni ba ba o la rak ka bul e der mi sin di ye so ra rak, þe hit ký zý Gül ni sa ya te le fon nu ma ra sý ný ver di. 18 Mart Þe hit ler Gü nü ve Ça nak ka le De niz Za fe ri nin 97. yýl dö nü mü do la yý sýy - la Kon ya As ke rî Þe hit li ði nde tö ren dü - zen len di. Tö ren de, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah - met Da vu toð lu, Kon ya Va li si Ay dýn Ne zih Do ðan, Kon ya Gar ni zon Ko mu ta ný Ha va Pi lot Tüm ge ne ral ýl maz Öz ka ya, Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü - rek, þe hit li ðe çe lenk koy du. Say gý du ru - þun da bu lu nul ma sý ve Ýs tik lâl Mar þý nýn o - kun ma sý nýn ar dýn dan Da vu toð lu, þe hit lik þe ref def te rin im za la dý. Da vu toð lu, da ha son ra þe hit me zar la rý ný zi ya ret e de rek ka - ran fil bý rak tý. Zi ya ret sý ra sýn da Da vu toð - lu nun ya ný na yak la þan Gül ni sa Al kýþ (9), e lin den tut tu ðu Da vu toð lu nu ba ba sý nýn me za rý nýn ba þý na ge tir di. Al kýþ ýn Ba ba mý hiç gör me dim. Ba bam 2002 de Tun ce li de þe hit ol muþ de me si, duy gu sal an lar ya - þan ma sý na se bep ol du. Da vu toð lu, ba þý ný ok þa dý ðý Al kýþ a Be ni ba ba o la rak ka bul e - der mi sin? di ye sor du. Kü çük kýz dan e - vet ce va bý ný a lan Da vu toð lu, Gül ni sa, be nim te le fon nu ma ra mý yaz ve ca nýn ba - ba de mek is te di ðin de be ni a ra. Ýn þal lah dü ðü nü ne de ge li rim de di. Ba kan Da vu toð lu, þe hit le rin ya kýn la rýy la ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. Kon ya / a a Dar be ler çok þey gö tür dü ÜN LÜ SA NAT ÇI FÝK RET HA KAN: HER DAR BE, HEM TÜRK HAL KI NIN DÜ - ÞÜN CE KA LÝ TE SÝN DEN ÇOK ÞE GÖ TÜR MÜÞ TÜR, HEM DE PO LÝ TÝK ÖN - DEN GE RÝ E DÜ ÞÜR MÜÞ TÜR, HEM DE E KO NO MÝK ÖN DEN BA TIR MIÞ TIR. Fikret Hakan,"Sen insanlarý zorla belli bir vizyona sokmaya çalýþýrsan, o dinsel faþizm olur iþte dedi. Tev hid-i ted ri sat ve i mam-ha tip ler Son ka nun tek li fi nde çar pý tý lan ko nu la rýn ba þýn da din e ði ti mi ve öð re ti mi i le i mam ha tip o - kul la rý gel mek te. Din e ði ti mi ve öð re ti mi nin o kul lar da ye ter li müf - re dat ve muh te va da o ku tul ma sý, o kul hâ ri cin de, ge nel e ði ti me pa ra lel o la rak va tan daþ la rýn ta le biy le din e ði ti - mi ni ve öð re ti mi im kân la rý nýn sað lan ma sý, dev le tin as lî gö re vi As lýn da e ði tim bir li ði nin te mi ni a ma cýy la çý ka rý lan ve Tür ki ye de e ði tim sis te mi nin te me li ni teþ kil e den Tev hid-i Ted ri sat Ka nu nu da, ge nel e ði tim i çin de din e ði ti mi ve öð re ti mi nin ya ný sý ra, mün ha sý ran din e ði ti - mi ni ve öð re ti mi ni ve re cek o kul la rýn a çýl ma sý ný gü ven - ce al tý na a lýr. Ne var ki son tar týþ ma lar da Tev hi di- Ted ri sat ý ö - zel lik le i mam ha tip o kul la rý a ley hin de kul lan ma de ma - go ji le ri ne kar þý, si ya sî ik ti dar, hep a fâ kî söy lem ler le kal - mak ta. Mes le kî-tek nik e ði tim le din e ði ti mi ve öð re ti mi - nin AB ye ta ah hüt e di len þart la rýn ba þýn da gel di ði ni, da ha sý Tev hid-i Ted ri sat ýn ge re ði ol du ðu nu ka rar lý - lýk la sa vun ma mak ta HÝ DE MÂ TI DÝ NÎ E NÝN Ý FÂ SI Oy sa (1924) ta rih ve 63 sa yý lý Res mî Ga ze - te de neþ ro lu nan 430 ka nun nu ma ra lý 3 Mart 1924 ta - rih li Tev hid-i Ted ri sat Ka nu nu nun a sýl a ma cý, ö te den be ri ba zý mih rak la rýn sap týr ma sýy la hiç bir þe kil de din e - ði ti mi ve öð re ti mi nin ge nel-te mel e ði tim den tec ri di ni ve di nî e ði tim ve öð re tim ve ren o kul la rýn tas fi ye si ni de - ðil, tam ter si ne e ði tim bir li ði i çin de ve ril me si ni te mi - nat al tý na a lýr. Ka nu nun bi rin ci mad de sin de, Tür ki ye da hi lin de ki bü tün mü es se sât-ý il mi ye ve ted ri si ye (i lim ve öð re tim ku rum la rý) Ma a rif Ve kâ le ti ne mer but tur (bað lý dýr) i - bâ re siy le, med re se ler de ki din e ði ti mi de da hil bü tün e - ði tim ve öð re ti mi tek ça tý al týn da top lar. Zi ra ka pa tý lan Þer i ye ve Ev kaf Ve kâ le ti nin iþ le vi, büt - çe si ve ge lir le riy le bir lik te, bü tün med re se ve mek tep ler Ma a rif Ve kâ le ti ne dev re di lir. Bu na bað lý o la rak, va tan - daþ la ra di nî bil gi le ri ve re cek, din e ði ti mi ve öð re ti mi ni ya pa cak, di nî hiz met le ri ye ri ne ge ti re cek le rin ye tiþ me si - ni te min e de cek o kul la rýn a çýl ma sý ný ge rek li ký lar. Ke za ka nu nun dör dün cü mad de sin de ki, Ma a rif Ve - kâ le ti yük sek di nî yât mü te has sýs la rý ye tiþ ti ril mek ü ze re da rül fü nûn da (ü ni ver si te de) bir Ý lâ hi yat fa kül te si te sis ve i mâ met ve hi tâ bet gi bi hi de mât-ý di ni ye nin (di nî hiz met le rin) i fâ sý va zi fe siy le mü kel lef me mur la rýn ye - tiþ me si i çin de ay dý mek tep ler kü þad e de cek tir (a ça cak - týr) hük müy le, i mam ha tip o kul la rý nýn ve yük sek din uz man la rý ye tiþ ti re cek o kul la rýn a çýl ma sý ný e sas a lýr. Ö zet le Þer i ye ve Ev kaf Ve kâ le ti nin uh de sin de ki di - nî hiz met le ri gö re cek, i mâ met ve hi tâ bet va zi fe si ni i fâ va zi fe siy le mü kel lef i mam ha tip le rin ye tiþ me si i çin i - mam ha tip o kul la rý nýn ve yük sek din mü te has sýs la rý ný (öð re tim e le man la rý ný) ye tiþ ti re cek yük sek Ýs lâm ens ti - tü le ri nin/i lâ hi yat fa kül te le ri nin ku rul ma sý gö rev ve so - rum lu lu ðu Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na tev di e di lir. Bu a çý dan, i mam ha tip o kul la rý nýn a çýl ma sý, id di a e dil di - ði nin ak si ne, ev ve le mir de Tev hid-i Ted ri sat Ka nu nu nun lâf zý na ve ru hu na uy gun tar týþ ma sýz â mir hük mü dür Ý MAM-HA TÝP OR TA O KUL LA RI Ni te kim bu hük me da ya na rak, tek par ti dö ne mi nin son Baþ ba ka ný Þem set tin Gü nal tay, halk tan gör dü ðü tak dir le yük se len De mok rat Par ti ha re ke ti nin ö nü nü kes mek i çin bu ka nun dan 24 se ne son ra 1948 de An ka - ra Ý lâ hi yat Fa kül te si ni a çar ve ilk i mam ha tip kurs la - rý ný prog ra mý na ko yar. i ne bu hü küm le, 27 Ma yýs dar be si in ký ta ýn dan son - ra 1952 de De mok rat Par ti nin o kul lar da din ders le ri ni koy ma sýy la bir lik te, ilk e tap ta 36 sý ku ru lan i mam ha tip o kul la rý nýn a çýl ma sý na de vam e di lir te A da let Par ti si ik ti da rýn da 327 ve Doð ru ol Par ti si hü kû met le - rin de 83 ü þu be den o ku la dö nüþ tü rü le rek 571 i mam ha tip o ku lu, on lar ca yük sek Ýs lâm ens ti tü sü, üç bi ni aþ - kýn Kur ân kur su a çý lýr. Di ya net e 70 bin din gö rev li si kad ro su tah sis e di lir. Kon ya nut ku nda, Türk mil le ti Müs lü man dýr ve Müs lü man o la rak ka la cak týr. Ve Ýs lâ mi ye tin i câp la rý ný el bet te ya þa ya cak týr. Müs lü man ço cu ðu dî ni ni öð ren - mek gi bi pek ta bîi bir hak tan mah rum e dil me mek i câb e der di yen Mer hum Ad nan Men de res in, Müs lü man Türk mil le ti nin ev ve la ken di ne ve ge le cek ne sil le re di ni - ni tel kin et me si nin, o nun e sâ sý ný ve ka i de le ri ni öð ret me - si nin, e be di yen Müs lü man kal ma sý nýn mü nâ ka þa gö tür - mez bir þar tý ol du ðu be yâ ný, bu ve cî be nin i fâ de si dir. Ke za De mok rat Par ti nin Ma a rif Ba ka ný Tev fik Ý le - ri nin, 20 A ra lýk 1952 de Mec lis te ki ko nuþ ma sýn da, Bi zim i çin yol, köp rü, mek tep yap mak na sýl sýrf bu mil le te hiz met i çin ya pý lan iþ ler se, din bil gi si ni Müs lü - man ço cuk la rý na en müs bet þe kil de mek tep le ri miz de ver mek ve i mam ha tip o kul la rý ný aç mak da ta ma mýy la po li ti ka dan u zak bir mil let hiz me ti dir söz le ri nin an la - mý bu dur. Þim di de si ya sî ik ti dar, din e ði ti mi ve öð re ti mi nin kâ - mi len ve ril me si ni dev le tin baþ ta ge len gö re vi o la rak sa - vun ma lý. Ý mam ha tip o kul la rý nýn ge nel e ði tim i çin de ki din ders le ri nin al ter na ti fi ol ma dý ðý ný, ta kas e dil me ye ce - ði ni a çýk ça vur gu la ma lý. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný nýn da en son be lirt ti ði gi bi, sa - de ce üç-dört yýl lýk li se kýs mýy la i mam-ha tip ye tiþ me - ye ce ði pe da go jik for mas yon ger çe ðin den ha re ket le, Tev hid-i Ted ri sat hük müy le i mam ha tip or ta o kul la rý - nýn ge re ði ne sa hip çýk ma lý. Din e ði ti mi ve öð re ti mi hak ký ný, i mam ha tip o kul la - rý nýn hu ku ku nu ka rar lý lýk la ko ru ma lý Be ni ba ba o la rak ka bul e der mi sin? Þehitlikte Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun yanýna yaklaþan 9 yaþýndaki Gülnisa Alkýþ, elinden tuttuðu Davutoðlu'nu babasýnýn mezarýnýn baþýna getirdi. Alkýþ'ýn ''Babamý hiç görmedim. Babam 2002'de Tunceli'de þehit olmuþ'' demesi, duygusal anlar yaþanmasýna sebep oldu. FOTOÐRAF: AA

10 EKONOMÝ 10 HABERLER Kav lak: Sa at lik iþ gü cü ma li ye ti 3 do lar ntürk-ýþ Ge nel Sek re te ri ve Türk Me tal Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Pev rul Kav lak, Tür ki ye, sa at lik iþ gü cü ma li ye ti 3 do lar la en u cuz e ti ke ti ni kim se ye kap týr maz ken, iþ gü cü ve rim li li ðin de en yük sek ar týþ la ra kip le ri ne fark a tý yor de di. Türk Me tal Sen di ka sý Di lo va sý Þu be si nin Da rý ca il çe sin de ki bir o tel de dü zen le nen 3. o la ðan ge nel ku ru lun da ko nu þan Kav lak, kü re sel leþ mey le dün ya da ki ü re ti min va tan sýz ha le ge ti ril di ði ni di le ge tir di. Bü yük þir ket le rin da ha u cu za ü re tim ya pý lan ve da ha çok kâr e di len ül ke le ri ter cih et tik le ri ni be lir ten Kav lak, þöy le ko nuþ tu: Ýþ çi lik u cuz ol du ðu i çin ya ni da ha faz la kâr et mek i çin az ge liþ miþ ül ke ler de is tih dam sað lý yor lar. Tür ki ye, sa at lik iþ gü cü ma li ye ti 3 do lar la en u cuz e ti ke ti ni kim se ye kap týr maz ken, iþ gü cü ve rim li li ðin de en yük sek ar týþ la ra kip le ri ne fark a tý yor. Tür ki ye, u zun ça lýþ ma sü re le riy le de en ya kýn ra ki bi ne bi le 11 sa at lik fark a tan, a çýk a ra li der ül ke. The E ko no mist Der gi si nin de mok ra si en dek si ne gö re, Tür ki ye 167 ül ke a ra sýn da 88. sý ra da. Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ýn sa nî Kal kýn ma Ra po ru nda 187 ül ke i çin de 92. sý ra da yýz. Av ru pa nýn sos yal re fah ba ký mýn dan en ge ri ül ke si yiz. As ga rî üc re tin böl ge sel ol ma sý ta lep le ri ne kar þý ol duk la rý ný i fa de e den Kav lak, Böl ge sel as ga ri üc re ti is te mek, ül ke nin so run la rý ný yok sul la rýn sýr týn dan çöz me ye ça lýþ mak týr. di ye ko nuþ tu. Ko ca e li / a a Av ru pa nýn ba lý ðý Tür ki ye den ntür KÝ E son 10 yýl da ba lýk ih ra ca tý ný yak la þýk 3 kat art týr dý. A la ba lýk ü re ti min de Av ru pa bi rin ci li ði ne yük se len Tür ki ye, Av ru pa nýn çup ra ve lev rek ih ti ya cý nýn yüz de 25 i ni kar þý lý yor. Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn uy gu la dý ðý po li ti ka lar so nu cu ba lýk çý lýk sek tö rü hýz lý bir ge liþ me tren di ya ka la dý. Ba kan lýk ta ra fýn dan ilk kez 2003 yý lýn da des tek le me kap sa mý na a lý nan su ü rün le ri ye tiþ ti ri ci li ði ne 2011 yý lýn da 181 mil yon li ra ö de me ya pýl dý. Son 10 yýl da i se ba lýk çý lý ða ve ri len des tek top lam da 737 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti. Dün ya da su ü rün le ri ü re ti min de en faz la bü yü yen 3. ül ke o lan Tür ki ye nin, 2002 yý lýn da 61 bin 165 ton o lan su ü rün le ri ü re ti mi, 2011 yý lýn da yak la þýk yüz de 202 ar ta rak 185 bin to na yük sel di. Tür ki ye de ha len tat lý su ba lý ðý ü re ten top lam 197 bin 2 ton ka pa si te li bin 720 a det, de niz ba lý ðý ü re ten top lam 174 bin 521 ton ka pa si te li 368 a det iþ let me fa a li yet gös te ri yor. Ay rý ca, ge rek li i zin le ri al mýþ 59 bin 957 ton ka pa si te li 279 a det iþ let me i se ya kýn bir za man da ü re tim fa a li yet le ri ne baþ la ya cak. FA O ve ri le ri ne gö re Tür ki ye, Av ru pa çi pu ra-lev rek pa za rýn da yüz de 25 lik pa ya u laþ tý. A la ba lýk ü re ti min de AB ül ke le ri a ra sýn da ilk sý ra da yer a lan Tür ki ye, su ü rün le ri ye tiþ ti ri ci li ðin de i se 5. sý ra da yýl la rýn da su ü rün le ri ih ra ca týn da da re kor ar týþ lar kay de dil di. Bu dö nem de ih ra cat yak la þýk yüz de 264 ar ta rak 448 mil yon do la ra yük sel di. Ýh ra ca týn yüz de 80 i i se AB ül ke le ri ne ya pý lý yor. An ka ra / ci han Do ðu A na do lu, çað rý mer kez le ri i çin en uy gun yer nkal KIN MA Ba ka ný Dr. Cev det ýl maz, Do ðu A na do lu de ni lin ce ak la hep ta rým ve hay van cý lý ðýn gel di ði ne, as lýn da böl ge nin, çað rý mer kez le ri i çin en el ve riþ li ya tý rým ye ri ol du ðu nu söy le di. AKP il kon gre si ne ka týl mak ü ze re gel di ði Kars ta Va li Ah met Ka ra yý ma ka mýn da zi ya ret e den Ba kan ýl maz, ba sýn men sup la rý ný ce vap la dý. Kars a ku rul ma sý dü þü nü len ve bir tür lü ku ru la ma yan çað rý mer ke zi nin du ru mu nun so rul ma sý ü ze ri ne Ba kan ýl maz, Do ðu A na do lu de ni lin ce ak la hep ta rým ve hay van cý lý ðýn gel di ði ne, as lýn da böl ge nin, çað rý mer kez le ri i çin en el ve riþ li ya tý rým ye ri ol du ðu nu söy le di. Ba kan ýl maz, Do ðu A na do lu da cid dî þe kil de genç nü fus var. Bin göl de bir çað rý mer ke zi ku rul du ve yüz ler ce gen ci miz is ti fa de e di yor. Er zu rum da ay ný þe kil de çok da ha ge niþ þe kil de var. Er zin can da var ve baþ ka vi la yet ler de de ku ru lu yor. Hat ta bu ge liþ me ler ü ze ri ne biz teþ vik kap sa mý na çað rý mer kez le ri ni koy duk. Þu an Do ðu da bir çað rý mer ke zi ya pan fir ma mýz bel li teþ vik ler den de fay da la na bi li yor. de di. Ba kan ýl maz, bi li þim sek tö rü nün as lýn da Do ðu A na do lu nun ü ze rin de dur ma sý ge re ken en ö nem li sek tör ler den bir ta ne si ol du ðu nu vur gu la dý. Kars / ci han TAZÝE Ahmet, Mehmet, Abdülgani ve Abdülkadir Alkýþ ýn babasý, Mehmet Emin Deðer in dayýsý, Ceylanpýnar eþrafýndan, Risâle-i Nur hizmetlerinde büyük emekleri geçen muhterem Molla Sabri ALKIÞ ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 16 MART DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7964 ÖN CE KÝ GÜN 1,798 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3674 ÖN CE KÝ GÜN 2,3680 p DÜN 96,00 ÖN CE KÝ GÜN 95,75 p DÜN 645 ÖN CE KÝ GÜN mil yar li ra ver gi tah sil e di le me di VERGÝ GELÝRLERÝNÝN GEÇEN ILIN ANI DÖNEMÝNE GÖRE ÜZDE 13.1 ORANINDA ARTARAK 46.2 MÝLAR TL DÜZEÝNDE GERÇEKLEÞTÝÐÝ 2012 ILI OCAK-ÞUBAT DÖNEMÝNDE, TAHSÝL EDÝLEMEEN VERGÝ TUTARI 55 MÝLAR TL OLDU. BÜT ÇE NÝN 900 mil yon TL a çýk ver di ði 2012 yý lý nýn O cak-þu bat dö ne min de, ta hak kuk e den ver gi ge lir le ri nin an cak yüz de 45.6 sý tah sil e di le bil di. O cak-þu bat dö ne min de ta hak kuk e den 101 mil yar 267 mil yon TL ver gi nin, 46 mil yar 198 mil yon TL si dev le tin ka sa sý na gi rer ken, 55 mil yar 68 mil yon TL nin tah si la tý ya pý la ma dý. Ma li ye Ba kan lý ðý ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma lar da, 2012 yý lý O cak-þu bat dö ne min de ver gi ge lir le ri ta hak ku ku ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, yüz de 17 o ra nýn da ar ta rak 101 mil yar 267 mil yon TL o lur ken, ver gi ge li ri tah si la tý ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 13.1 ar týþ la 46 mil yar 198 mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. Ha berx.com da ki ha be re gö re, bu dö nem de ta hak kuk e den ver gi ge lir le ri nin yüz de 45.6 sý tah sil e dil di. Tah sil e di le me yen ver gi tu ta rý 55 mil yar 68 mil yon TL ol du. Ge lir ve ka zanç ü ze rin den a lý nan ver gi ler de tah si lat yüz de 42.6 dü ze yin de ger çek le þir ken, da hil de a lý nan mal ve hiz met ver gi le rin de tah si lat yüz de 43.1 ol du. Ge çen yý lýn ay ný dö ne min de ta hak kuk e den 86 mil yar 529 mil yon TL lik ver gi nin, 40 mil yar 858 mil yon TL si tah sil e di lir ken, tah sil e di le me yen tu tar 45 mil yar 671 mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ miþ ti. Ver gi tah si la tý o ra ný yüz de 47.2 ol muþ tu. ÝS TAN BUL TOP LAM VER GÝ GE LÝ RÝ NÝN ÜZ DE 44 Ü NÜ TOP LA DI Ýs tan bul, yý lýn ilk i ki 46.2 mil yar TL dü ze - yin de ger çek le þen top lam ver gi ge lir le ri nin yüz de 44.1 i ni top la dý. O cak-þu bat dö ne min de Ýs tan bul da ta hak kuk e den ver gi mik ta rý 40.2 mil yar TL dü ze yin de ger çek le þir ken, bu nun 20 mil yar 375 mil yon TL si tah sil e dil di. Ýs tan bul da tah sil e di le me yen ver gi tu ta rý i se 19.8 mil yar TL dü ze yin de ger çek leþ ti. O cak- Þu bat dö ne min de 14 mil yar mil yon TL ver gi nin ta hak kuk et ti ði An ka ra nýn ver gi ge lir le ri tah si la tý 5 mil yar mil yon TL ye u laþ tý. Tah si lat o ra ný i se yüz de 39.8 dü ze yi ne u la þan An ka ra, ver gi ge lir le ri nin yüz de 12.3 ü nü top la dý. TAH SÝ LAT O RA NI NIN EN ÜK SEK OL DU ÐU ÝL KO CA E LÝ Ver gi ge lir le ri nin yüz de 11 i nin tah sil e dil di ði Ko ca e li nin ver gi ta hak kuk mik ta rý 7 mil yar 628 mil yon TL, ver gi tah si la tý i se 5 mil yar 94 mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. Ko ca e li, yüz de 66.8 o ra nýy la ta hak kuk e den ver gi nin tah si lat o ra nýn da ilk sý ra da yer al dý. Ýz mir de ta hak kuk e den 8 mil yar 997 mil yon TL lik ver gi nin 4 mil yar 861 mil yon TL lik kýs mý tah sil e dil di. Top lam ver gi ge lir le ri nin yüz de 10.5 i ni top la yan Ýz mir in ver gi tah si la tý o ra ný yüz de 54 ol du. Ýs tan bul, Ko ca e li, An ka ra ve Ýz mir in ver gi ge lir le ri tah si la tý top la mý 36 mil yar 25 mil yon TL ye u laþ tý. Tür ki ye ge ne lin de tah sil e di len her 100 TL lik ver gi nin 78 TL si Ýs tan bul, An ka ra, Ko ca e li ve Ýz mir den top lan dý. ÝS TAN BUL UN BÜT ÇE FAZ LA SI 19.3 MÝL AR TL Mer ke zi ö ne tim büt çe si nin 900 mil yon TL a çýk ver di ði 2012 yý lý O cak-þu bat dö ne min de tah sil e di len büt çe ge li ri ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 15.7 o ra nýn da ar ta rak 55 mil yar mil yon TL ol du. Ýs tan bul 21 mil yar mil yon TL ge lir le top lam büt çe ge lir le ri nin yüz de 38.9 u nu tek ba þý na kar þý la dý yý lý Þu bat i ti ba riy le Ýs tan bul un büt çe har ca ma la rý 2 mil yar 325 mil yon TL o la rak ger çek le þir ken, Ýs tan bul un büt çe si 19 mil yar mil yon TL faz la ver di. TOP LAM BÜT ÇE GE LÝR LE RÝ NÝN ÜZ DE 71 Ý 4 BÜ ÜK ÝL DEN Büt çe ge lir le rin de Ýs tan bul un en ya kýn ta kip çi si 7 mil yar 850 mil yon TL i le An ka ra ol du. Baþ þehir An ka ra nýn yý lýn ilk a yýn da büt çe gi de ri 2 mil yar mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. An ka ra nýn büt çe si 5 mil yar 69 mil yon TL faz la ver di. Tür ki ye nin sa na yi þeh ri Ko ca e li nin büt çe ge lir tah si la tý 5 mil yar mil yon TL, gi der le ri mil yon TL o la rak ger çek leþ ti. Ko ca e li, 4 mil yar mil yon TL büt çe faz la sý ver di. ý lýn ilk i ki a yýn da Ýz mir in büt çe ge li ri tah si la tý 5 mil yar 29 mil - Ý TO: TTK da 6 ko nu dü zel til me li ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý (Ý TO) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat al çýn taþ, 1 Tem muz 2012 de yü rür lü ðe gi re cek o lan 6102 sa yý lý e ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nda (TTK) göz den ge çi ril me si ge re ken 6 ö nem li ko nu bu lun du ðu nu be lirt ti. al çýn taþ, ya zý lý a çýk la ma sýn da, 55 yýl dýr uy gu la ma da bu lu nan mev cut TTK nýn baþ tan a þa ðý de ðiþ me sin den mem nu ni yet duy duk la rý ný i fa de e de rek, e ni Ti ca ret Ka nu nu, þef faf lýk, sý nýr lý so rum lu luk, gü ve ni lir bil gi ye u laþ mak gi bi il ke ler le ye ni den do na ný yor. Ý TO ve Ýs tan bul iþ a le mi o la rak bun dan son de re ce mem nu nuz. A ma göz den ge çi ril me si ge re ken be lir li nok ta lar var. Biz de ge rek li ça lýþ ma la rý ya pý yo ruz ve bu hu sus lar la il gi li Ba kan lý ðý mýz i le gö rüþ a lýþ ve ri þi i çin de yiz de di. TTK yý ha zýr lar ken gös ter di ði ça ba dan do la yý Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti a zý cý ya te þek kür e den al çýn taþ, bir kaç ko nu da ya pý la cak o lan dü zen le me ler le bir lik te, bü tün ke sim le rin mem nun o la ca ðý bir ya sa nýn or ta ya çý ka ca ðý ný kay det ti. al çýn taþ, uy gu la ma da, iþ â le mi a çý sýn dan o lum suz so nuç la ra ne den o la bi le cek, bu sebep le de dü zel til me si ge rek ti ði ni dü þün dük le ri ö nem li hu sus la rý þöy le sý ra la dý: 1- e ni TTK nýn 397 nci mad de si i le, öl çe ði ne ba kýl mak sý zýn tüm ser ma ye þir ket le ri ne ba ðým sýz dýþ de ne tim ge ti ri li yor. Oy sa dýþ de ne tim de þir ket öl çek le ri ne gö re sý nýf lan dýr ma ya pýl ma lý ve ka de me li ge çiþ ön gö rül me li. Çün kü, bu hu sus ö zel lik le KO BÝ ler i çin ö nem li bir gi der ka le mi o luþ tu ra cak. An cak bu ra da dü þün dü rü cü bir baþ ka ko nu da ha var. Ba ðým sýz de net çi le re o la ða nüs tü yet ki ler ve ri li yor. Bu ra da ye ni bir dü zen le me ye ih ti yaç ol du ðu ka na a tin de yiz in ci mad de de þir ket i le or tak la rý a ra sýn da borç do ðu ran iþ lem ler ya sak la ný yor. Bu dü zen le me, hem KO BÝ öl çe ðin de ki a i le þir ket le ri, hem de tek or tak lý ser ma ye þir ket le ri i çin so run ge ti re bi lir. Borç lan ma da li mit ön gö rül me li. Borç lan ma ya sa ðý, li mit le ri þir ket le rin bü yük lük le ri ne gö re be lir len me li. a say la, yö ne tim ku ru lu ü ye le ri, on la rýn ya kýn la rý, or ta ðý ol du ðu þir ket ler i çin borç lan ma ya sa ðý ge ti ri li yor. An cak borç lan ma nýn mik ta rý na i liþ kin bir alt sý nýr ön gö rül mü yor. Ö te yan dan, ay ný mad de de TTK 64 ün cü mad de u ya rýn ca def ter tut ma yü küm lü lü ðü ne uy ma yan, ge rek li o nay la rý al ma yan, bel ge le rin kop ya sý ný sak la ma yan, def ter le ri u su lü ne uy gun tut ma yan (TTK 65.) þir ket or tak la rý i çin de ad lî pa ra ce za la rý ön gö rü lü yor. Bu ce za lar ye ni den dü zen len me li ve or tak ÝTO Baþkaný alçýntaþ, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 6 maddenin yeniden gözden geçirilmesini istedi, ol ma yan yet ki li ler de kap sa ma a lýn ma lý. 3- Þir ket le re ge ti ri len in ter net si te si kur ma zo run lu lu ðu da sý kýn tý o luþ tu ra cak. Bu ko nu da ge ti ri len ha pis ce za sýn da þir ket öl çek le ri ne gö re sý nýf lan dýr ma ya pýl ma lý ve ya yýn la na cak bil gi ler, ti ca rî ve ki þi sel sýr kri ter le ri dik ka te a lý na rak dü zen len me li. Ay rý ca ti ca rî def ter le rin da hi e lek tro nik or tam da tu tu la bil di ði dü þü nül dü ðün de, in ter net si te sin de ya yýn la nan bil gi le rin no ter o nay lý bir def te re ba sýl ma sý zo run lu lu ðu da kal dý rýl ma lý un cu mad de de, ta ci rin kul lan dý ðý her bel ge de, þir ke tin ser ma ye si ve yet ki li le ri nin kim lik bil gi le ri nin a çýk ça gös te ril me si þar tý ge ti ri li yor. Bu ra da bel ge kav ra mý a çýk lan ma lý ve bel ge ü ze rin de gös te ril me si is te nen bil gi ler sý nýr lan dý rýl ma lý. Ta ci rin bel ge le rin de kul lan ma sý ge re ken bil gi le rin han gi bel ge ler de yer al ma sý ge rek ti ði i kin cil mev zu at i le ay rýn tý lý o la rak dü zen len me li. 5- Bütün þir ket ler i çin in ter net si te si kur ma zo run lu lu ðu nu ön gö ren TTK nýn 1524 ün cü mad de si nin 6 ncý fýk ra sýn da, ön len di ril miþ me saj la rýn ba sý lý þe kil le ri, 82 nci mad de u ya rýn ca sak la nýr de ni li yor. Bu na gö re, þir ke tin in ter net si te sin de yer a la cak bil gi ler me tin ha li ne ge ti ri lip, þir ket yö ne ti mi ta ra fýn dan ta rih ve sa a ti gös te ri le rek no ter lik çe o nay la týl mak zo run da. Ar dýn dan da bir def te re sý ra nu ma ra sýy la ya zý - la cak ya da ya pýþ tý rýl ma lý. Ýn ter net si te sin de ya yým la nan bu bil gi ler de bir de ði þik lik ya pý lýr sa, bu iþ lem ler tek rar la na cak. Bu iþ le min ser ma ye þir ket le ri ne ek bir ma lî kül fet ge ti re ce ði or ta da. Ti ca rî ha ya týn ü ze rin de ki yük le rin kal dý rýl ma sý stra te ji si kap sa mýn da, bu dü zen le me ye ni den de ðer len di ril me li. 6- e ni ya sa da bir baþ ka ek sik lik i se 33 ün cü mad de de ki si cil me mur luk la rý na ta ný nan i da ri pa ra ce za sý ver me yet ki si. Bu dü zen le me, o da lar bün ye sin de fa a li yet gös te ren Si cil Mü dür lük le ri ni il gi len di ren bir ko nu. Bu ne den le de 350 bin fir ma nýn ü ye si ol du ðu o da mý zý da doð ru dan et ki le ye cek tir. Mad de nin 2 nci fýk ra sýn da, si cil mü dü rü ne, i da ri pa ra ce za sý na hük met me ve be lir li sý nýr lar da hi lin de ol sa da, bu i da rî pa ra ce za sý nýn mik ta rý ný tak di ri o la rak be lir le me yet ki si ve ri li yor. Söz ge li mi, Ý TO ya sa de ce ad res de ði þik li ði ni ken di ne ta ný nan sü re de bil dir me yen ü ye ye, si cil me mu ru (Ý TO Si cil Mü dü rü) pa ra ce za sý ve re bi le cek. Bu uy gu la ma Si cil Mü dür lü ðü i le mü kel lef le ri kar þý kar þý ya ge ti re cek tir. Ý þi ya pan ki þi i le ce za yý ve ren ki þi nin ay ný ol ma sý nýn sa kýn ca lý ol du ðu ka na a tin de yiz. Bu ko nu da ce za ver me yet ki si as li ye ti ca ret mah ke me le rin de kal ma lý. Ýs tan bul / e ni As ya p yon TL, gi der le ri 1 mil yar 107 mil yon TL, büt çe faz la sý i se 3 mil yar mil yon TL ol du yý lý Þu bat a yý i ti ba riy le tah sil e di len 55 mil yar 606 mil yon TL büt çe ge lir le ri i çin de An ka ra nýn pa yý yüz de 14.1 o lur ken, Ko ca e li nin pa yý yüz de 9.4, Ýz mir in yüz de 9 o la rak ger çek leþ ti. Bu dö nem de Ýs tan bul, An ka ra, Ko ca e li ve Ýz mir il le ri nin 39 mil yar 729 mil yon TL yi a þan top lam ge li ri, top lam büt çe ge li ri nin yüz de 71.4 ü nü o luþ tur du. 68 Ý LÝN BÜT ÇE SÝ A ÇIK VER DÝ 2012 yý lý nýn ilk i ki a yýn da 13 i lin büt çe si faz la, 68 i lin büt çe si a çýk ver di yý lý Þu bat i ti ba riy le büt çe si faz la ve ren il ler Ýs tan bul, An ka ra, Ko ca e li, Ýz mir, Bur sa, Mer sin, Te kir dað, Ha tay, An tal ya, Zon gul dak, Muð la, Ma ni sa ve Ri ze ol du. Söz ko nu su 13 i lin 44 mil yar 682 mil yon TL ye u la þan büt çe ge li ri, top lam büt çe ge lir le ri nin yüz de 80.4 ü nü o luþ tur du yý lý nýn ilk i ki a yýn da i se 12 i lin büt çe si faz la, 69 i lin büt çe si a çýk ver miþ ti. Þu bat i ti ba riy le büt çe a çý ðý sý ra la ma sýn da en faz la a çý ðý Van ver di. ý lýn ilk i ki a yýn da Van ýn büt çe a çý ðý mil yon TL ol du. Van ý mil yon TL i le Di yar ba kýr, mil yon TL i le Er zu rum, mil yon TL yle E la zýð, mil yon TL i le Hak kâ ri, mil yon TL i le Ur fa, mil yon TL i le Ma lat ya, mil yon TL Mar din iz le di. PU ÝS: EPDK ser best bý rak sýn da ha u cu za a kar ya kýt sa ta lým Alkan: Ana daðýtýcýlar bayi açarak ucuz benzin satýyor. PET ROL Ü rün le ri Ýþ ve ren ler Sen di ka sý (PÜ ÝS) Ge nel Baþ ka ný Muh sin Al kan, son dö nem de a kar ya kýt ta ba zý a na da ðý tý cý þir ket le rin ka nu na ay ký rý o la rak ba yi lik ler a ça rak u cuz ben zin sat tý ðý ný, bun dan son de re ce ra hat sýz lýk duy duk la rý ný söy le di. Ba yi o la rak bu þir ket ler le re ka bet e de me dik le ri ni vur gu la yan Al kan, O za man EPDK bi zi de ser best bý rak sýn, biz de di rek TÜP RAÞ tan a kar ya kýt a la lým ve o a na da ðý tý cý lar dan da ha faz la fi yat ký ra lým de di. Al kan, son dö nem de u cuz ben zin sa tý yo rum, a ra cý yý dev re dý þý bý rak tým þek lin de söy lem le ri o lan ba zý þir ket le rin as lýn da ba yi ol ma dý ðý ný, a na da ðý tým þir ke ti ol du ðu nu ve pe ra ken de ci lik yap tý ðý ný sa vun du sa yý lý Pet rol Ka nu nu nda bu nun ya sak ol du ðu nu, fa kat EPDK nýn al dý ðý bir ka rar i le ba yi yi dev re dý þý bý rak tý ðý ný kay de den Al kan, ba yi nin da ðý tý cý lar la re ka bet ya pa bil me si müm kün ol ma dý ðý ný vur gu la dý. A kar ya kýt da ðý tý cý sý þir ket le rin ser best kul la ný cý o la rak ta rým sa týþ kre di ko o pe ra tif le ri ve PAN KO BÝR LÝK gi bi ku ru luþ la ra ba yi ol ma dan top tan a kar ya kýt ver di ði ni, ay rý ca ken di ba yi le ri ne sa ta bil di ði ni be lir ten Al kan, Da ðý tý cý her yer den a lýp her ye re sa ta bi li yor. Ba yi tek bir yer den a lýp sa tý yor. Bu da ba yi a ley hi ne çok bü yük bir a da let siz lik o luþ tu ru yor. Bu na sýl ser best pi ya sa? Sis te min mut la ka ye ni den ya pý lan ma sý lâ zým. Ba yi o la rak bi zi a na da ðý tý cý ya ka pý ku lu yap týr ma ya kim se nin hak ký ol ma ma sý lâ zým de di. LPG ÝT HAL E DÝ LEN EN PA HA LI A KIT Av ru pa da cü zi de ol sa ben zin fi yat la rý nýn mo to rin fi yat la rý nýn bi raz da ha al týn da ol du ðu na dik kat çe ken Al kan, Bi zim de so ru nu bu þe kil de çöz me miz lâ zým. Ak si tak dir de in san lar sað lýk lý ol ma yan bir ta kým dö nü þüm ler ya pý yor lar. Ay rý ca LPG Tür ki ye de it hal e di len en pa ha lý ya kýt. Ben zin ü ze rin de ki ÖTV mo to rin le e þit le nir se biz de ben zi ni kul la nýr ha le ge le bi li riz de di.

11 MEDA POLÝTÝK 11 az ma lý mý yaz ma ma lý mý? Þahsî kazançla cihad parasý nasýl ayýrt edilecek? Geride kalanlar neye nasýl ER BA KAN Ho ca nýn ve fa tý nýn ar dýn dan Sa a det ca mi a sý ve Er ba kan a i le sin de bir þey ler o lu yor. Ön ce O ðuz han A sil türk ün bir çý ký þý ol du: Ho ca nýn ço cuk la rý ci hat pa ra la rý ný zim met le ri ne ge çir di gi bi bir müt hiþ id di a. O ðuz han A sil türk, ta mam is mi et ra fýn da bir hay li söz var a ma ge ne de Ho ca nýn en ya kýn la rýn dan dý. O, Ho ca yý mý it ham e di yor sun i ti ra zý na Ho ca yý de ðil, ço cuk la rý ný di ye ce vap ver di. O id di a o ra da du rur ken, Ho ca nýn ço cuk la rý a ra sýn da ki mü ca de le pat lak ver di. Zey nep Er ba kan, ab la sý, e niþ te si ve kar de þi i çin sav cý lý ða da va aç tý. Git ti, sav cý lýk ta üç bu çuk sa at i fa de ver di. O nun id di a sý na gö re, suç la dý ðý þa hýs lar, mi ras tan mal ka çýr mak tay dý lar. Bu ra da da il ginç bir ay rýn tý, Ho ca nýn e ma net o la rak bi ri le ri ne ver di ði mal la rýn, söz ko nu su ki þi ler ta ra fýn dan e le ge çi ril me siy di. Ho ca nýn e ma net o la rak ver di ði mal lar ýn ne tür bir sa hi bi yet arz et ti ði de ö nem li ol ma lýy dý. Ö ne mi, A sil türk ün id di a sý i le il gi si nin bu lu nup bu lun ma dý ðý, ya ni ci hat pa ra sý o lup ol ma dý ðý nok ta sýn dan gel mek tey di. Ko nu ö zet o la rak bu. Da va uð ru na mý? Þim di ar týk ko nu, kol ký rý lýr yen i çin de TÜR KÝ E bel ki de Cum hu ri yet ta ri hi nin en ký rýl gan hü kü me ti ta ra fýn dan yö ne ti li yor. ü zey sel yak la þým lar ve si ya se tin kim lik sel o ku ma la rý bu tes pi ti en gel li yor, çün kü AKP hü kü me ti nin gi de rek güç len di ði te zi bi za ti hi si ya si bir po zis yon ol mak la kal mý yor, AKP yan daþ la rý da ken di le ri ni güç lü gös ter mek ten hoþ la ný yor lar. Geç miþ te hü kü met le rin za fi ye ti ge nel lik le par ti i çi ay rýþ ma lar dan ve ko a lis yon dö nem le rin de de par ti ler a ra sý u yum suz luk lar dan kay nak la nýr dý. 28 Þu bat i se mü es ses ni zam la ge ri lim i çin de o lan hü kü met le rin ký rýl gan lý ðý na ör nek teþ kil et ti. Bu gün ken di si ni söz ko nu su mü es ses ni za ma ka bul et tir miþ, u yum lu bir ge çiþ le dev le ti dö nüþ tür me i ra de si ni o nay lat mýþ gö zü ken bir hü kü met var. A ma bu ka bu ðun al týn da son de re ce te dir gin ve tem kin li bir ruh ha li ya þa ný yor... (...) Bu hü kü me tin mü es ses ni za mýn kal bi o lan gü ven lik bü rok ra si si kar þý sýn da ki nü fuz et me, yö net me ve de net le me ye te ne ði çok sý nýr lý. Gü ven lik bü rok ra si si den di ðin de, sa de ce as ker, po lis ve is tih ba rat teþ ki lat la rý ný de ðil, yar gý yý da kat mak ge rek. Çün kü yar gý nýn te mel iþ le vi da i ma mü na fýk va tan daþ lar kar þý sýn da dev le tin ka lýr ni te li ði ni aþ mýþ ve cum hu ri yet yar gý sý nýn ö nün de bir da va ha li ne gel miþ bu lu nu yor. Ko nu bi zi, ya ni Ýs la mi du yar lý lý ðý o lan in san la rý il gi len di ri yor mu, il gi len dir mi yor mu? Bu nu yaz ma lý mý yýz, yaz ma ma lý mý yýz? a zýn ca zül fü yâ re do ku nul muþ o lur mu ol maz mý? Ben ya zýl ma lý, di yo rum. Her þey a çý ða çýk ma lý, di yo rum. Üs tü ka pa lý kal ma ma lý, di yo rum. Çün kü üs tü nü ka pat ma nýn, As lýn da bu ra da se vim siz þey ler var a ma ko nuþ tuk ça he pi miz kir le ni riz gi bi bir me saj i çer di ði ni de dik ka te al mak la zým. As lýn da ka pat ma nýn, a pa nýn ke se si ne kâr ka lý yor gi bi sa mi mi in san la rýn yü re ði ni e zen, kö tü ni yet li le re i se ce sa ret ve ren bir ta ra fý ol du ðu nu gör mek la zým. Þu ge çen yýl i çin de, böy le kaç dra ma tik o lay ya þan dý Bi zim di ye ni te le nen or tam lar da... Kaç genç ka dý nýn da va uð ru na, me se la mat ba a kur mak i çin, me se la te le viz yon aç mak i çin ve ri len bi le zi ði ninbi ri le ri i çin rant ha li ne gel di ði ne, þah si mül ke dö nüþ tü ðü ne ta nýk o lun du? Fa lan ca ak tri sin boy nun da ki kol ye, par ma ðýn da ki pýr lan ta, al týn da ki a ra ba, u çak, a ca ba kaç genç ha ný mýn da va uð ru na ver di ði bi le zi ðin dö nüþ müþ ha li dir? AKP nin i ki le mi gü ven li ði ni ko ru mak ol du. AKP ik ti da ra gel di ðin de, yö ne te me mek bir ya na, ken di si ne her yol dan di re nen bir gü ven lik bü rok ra si si i le ça lýþ mak zo run da kal dý. Za man i çin de Er ge ne kon da va la rý sa ye sin de as ker as li gö re vi ne dön mek zo run da bý ra ký lýr ken, yar gý re for mu ü ze rin den HSK i le ar gý tay ve Da nýþ tay a ra sýn da ki or ga nik bað ko par týl dý. Em ni yet te ki maf ya va ri de rin o lu þum lar bir mik tar te miz len di ve MÝT in te pe yö ne ti mi ne hü kü me te ya kýn ki þi ler ge ti ril di. A ma bu mü da ha le ler ar zu e di len ku rum sal i liþ ki le ri ve ya pý lan ma yý ya rat mak ta ye ter siz kal dý. Hü kü me tin a sýl e ner ji si son dö nem de top lum sal so run la rýn gi de ril me si ne de ðil, gü ven lik bü rok ra si si i çin de ki çat lak la rýn ka pa týl ma sý na has re dil di. Bu i se ka çý nýl maz o la rak bir ta kým tas fi ye le ri ve ki þi ter cih le ri ni zo run lu ký lar ken, AKP nin key fi ve o to ri ter le þen yö ne ti mi ne ör nek o la rak yi ne biz zat hü kü me te di renç gös te ren çev re ler ce te da vü le so kul du. Bu tab lo kar þý sýn da bir yol, i çin den ge çi len du ru mu a çýk se çik bir bi çim de top lum la pay laþ mak o la bi lir di. Ne var ki bel ki bu nun bir za af i þa re ti o la bi le ce ðin den çe ki nil di, bel ki de AKP li der kad ro la rý nýn a þý rý öz gü ve ni me se le yi hal let tik le ri san rý sý ný ya rat tý. ak la - T. C. ENÝCE (KARABÜK) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/120 Tal. Örnek No:27 1- Tapu Kaydý : Karabük Ýli, enice Ýlçesi, Merkez Mah, Pazar eri Mevkii, 106 Ada, 3 Parsel, 187,15 m 2 Arsa üzerinde 4 Katlý Kargir Binada 3. Kat 6 Bað. Böl nolu 4/40 Arsa Paylý Mesken. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz; 2 O da, 1 Sa lon, Mut fak, Ban yo, WC ve bal kon dan i ba ret o lup o da lar ve sa lo nun yer ze - min le ri verni kli ah þap tah ta kap lý, ýs lak ze min ler se ra mik ve ban yo kü ve ti mev cut tur. Ka pý doð ra - ma la rý ah þap yað lý bo ya, pen ce re ler pvc pi ma pen, ý sýn ma sis te mi ka lo ri fer li ye rin de öl çüm le me ye gö re 98 m 2 yü zöl çüm lü dür. Bi na nýn yýp ran ma pa yý % 25 se vi ye de dir. Ýmar Durumu : Mesken ve Ticaret alanýna girmektedir. Muhammen Bedeli : ,00 TL. Satýþ Saati : 10:00-10:10 Arasý 2- Tapu Kaydý : Ka ra bük Ý li, e ni ce Ýl çe si, Mer kez Mah, Pa zar ye ri Mev ki i, 105 A da, 22 Par sel, 3.725,96 m 2 ar sa ü - ze rin de B/Blok Ze min Kat 7 Bað Böl No lu 6/310 Arsa Paylý Asma Katlý Ýþyeri Hali Hazýr Durumu : Taþýnma zýn yer ze mi ni se ra mik, ka pý ve vit rin doð ra ma la rý cam lý, du var yüz le ri sý va lý ve ba da na lý 104,96 m 2 yü zöl çüm lü o lup tüm be le di ye hiz met le rin den is ti fa de e der. Bi na nýn a þýn ma yýp ran ma pa yý % 15'dir. Ýmar Durumu : Ticaret Alanýna Girmektedir. Muhammen Bedeli : ,00 TL. Satýþ Saati : 10:10-10:20 Arasý. 3- Tapu Kaydý : Ka ra bük Ý li, e ni ce Ýl çe si, Mer kez Mah, Pa zar ye ri Mev ki i, 105 A da, 22 Par sel, 3.725,96 m 2 ar sa ü - ze rin de B/Blok Ze min Kat 19 Bað Böl No lu 1/310 Ar sa Pay lý Ýþyeri. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmazýn yer ze mi ni se ra mik, ka pý ve vit rin doð ra ma la rý Pvc pi ma pen cam lý, du var yüz le ri sý - va lý ve ba da na lý 18,50 m 2 yü zöl çüm lü o lup tüm be le di ye hiz met le rin den is ti fa de e der. Bi na nýn a þýn - ma yýp ran ma pa yý % 15'dir. Ýmar Durumu : Ticaret Alanýna Girmektedir. Muhammen Bedeli : ,00 TL. Satýþ Saati : 10:20-10:30 Arasý. inanacaklar, güven duyacaklar? Bu duy gu yu o ka dar çok in san ya þa dý ki be nim ta nýk ol du ðum za man di li min de... A dam çý ký yor, Ho ca un va nýy la, fa lan ca sa ra yýn rek la mý ný ya pý yor. O lur mu? Bun da ah lak var mý? A sil türk, a i le her kes ko nuþ sun: Þu tar tý þý lan ser ve te bir ba ka lým: Me se la A sil türk çýk sýn ko nuþ sun: -Þu þu pa ra lar ci hat i çin gel miþ ti, on lar þöy le bir uy gu la ma i le þah si mülk ha li ne ge ti ril di. Ü zer le rin de e ma net bu lu nan ki þi ler çýk sýn ko nuþ sun: -Ho ca ba na þu kay nak tan ge len pa ra la rý e ma net o la rak ver miþ ti, þu nun i çin, Toplumsal desteði giderek artan, ama güvenlik bürokrasisine hâkim olamayan ve bunu itiraf etmek istemediði ölçüde o bürokrasiyle koalisyona zorlanan bir hükümetimiz var. þýk on yýl lýk bir hü kü met et me dö ne min den son ra top lu ma dö nüp, hâ lâ gü ven lik bü rok ra si si ni yö ne te me di ði ni i ti raf et mek ve dev le ti þi kâ yet et mek pek uy gun bu lun ma dý... A ma ger çek buy du... Ve U lu de re kat li a mýn da, o ger çek ken di si ni kuþ ku ya im kân bý rak ma ya cak bi çim de or ta ya koy du. Çün kü bu o la yýn ha ta ol ma sý i çin, çok sa yý da ki þi nin ay ný an da ne re dey se sa yý sýz ha ta yap ma sý ge re ki yor. Da ha sý ru tin uy gu la ma ya uy gun tek bir dav ra ný þýn bi le ha ta dan de sin ler. A i le men sup la rý çýk sýn ko nuþ sun: -Ba ba mýz dan an ne miz den þun lar mi ras kal dý, tek tek ta dat et sin ler. Ci hat i çin ve ri len le ri a yýrt et sin ler. -Biz her þe yi mi zi za ten ci hat i çin se fer ber et miþ du rum da yýz, tar zýn da ki bir i zah, çok i nan dý rý cý ol mu yor ma a le sef. Fa lan ca ci hat i çin ge lip, da ha ö nem li ol du ðu i çin fa lan ca ci ha da pa ra ak tar ma lar... Bu nu ya par ken a ra ya gi ren i ra de ler... Bun lar o ka dar prob lem li iþ ler ki... Bir in san ö lün ce her þe yin for ma tý de ði þi yor. Mi ras... Na sýl hal le di le cek? Þah si ka zanç la ci hat pa ra sý na sýl a yýrt e di le cek? Ge ri de ka lan lar ne ye na sýl i na na cak lar, gü ven du ya cak lar? Her kes i çin çok has sas bir ko nu. A ma üs tü ör tül me me si ge re ken de bir ko nu. Ke sin lik le bir a i le me se le si ol ma nýn çok ö te si ne geç miþ bir ko nu. Ke sin lik le dev let le Sa a det ya da Er ba kan Ho ca a ra sýn da kal ma nýn ö te si ne geç miþ bir ko nu. Ýs la mi ca mi a böy le ko nu la rýn üs tü nü ör ter mi ört mez mi so ru su na dö nüþ müþ bir ko nu. Ah la ký mý zýn, sor gu la ma ge le ne ði mi zin sor gu lan dý ðý bir ko nu. Na sýl ses siz ka la bi li riz ki? Ah met Taþ ge ti ren Bu gün, dö nül me si ni sað la ya bi le ce ði an la þý lý yor. Ký sa ca sý U lu de re hü kü me ti zor la mak ü ze re ta sar lan mýþ bir tu zak tý ve hü kü me tin si ya set siz lik ter ci hi sa ye sin de ba þa rý lý ol du. Bu na ek le nen MÝT müs te þar la rý nýn sor gu lan ma ta le bi fo toð ra fý AKP a çý sýn dan da ha a cil ha le ge tir di. Çün kü bu i ki o lay a ra sýn da bir bað o luþ muþ tu: U lu de re kat li a mý nýn MÝT in yan lýþ is tih ba ra tý ne de niy le ger çek leþ ti ði ö ne sü rül müþ ve bu bil gi as ker kay nak lý o la rak med ya ya çýk mýþ tý. Oy sa MÝT yö ne ti mi ve Baþ ba kan lýk böy le bir is tih ba ra týn ol ma dý ðýn da ýs rar lýy dý lar. Bu gün ge ri ye ba kýl dý ðýn da böy le bir is tih ba ra týn var lý ðý nýn ö nem li ol ma dý ðý ný, çün kü U lu de re de ki bom ba la ma nýn gö re rek ve bi le rek, di ðer de yiþ le her han gi bir is tih ba ra ta ih ti yaç du yul ma dan ya pýl dý ðý ný bi li yo ruz. So nuç ta AKP bu o lay lar zin ci ri ni bir pa ket o la rak al gý la dý ve te yak ku za geç ti... An cak ger çek de ðiþ me di: Top lum sal des te ði gi de rek ar tan a ma gü ven lik bü rok ra si si ne hâ kim o la ma yan ve bu nu i ti raf et mek is te me di ði öl çü de o bü rok ra siy le ko a lis yo na zor la nan bir hü kü me ti miz var ve ö nü müz de ki sü re cin en ö nem li si ya si ek se ni bu. Et yen Mah çup yan Za man, Tapu Kaydý : Ka ra bük Ý li, e ni ce Ýl çe si, Mer kez Mah, Pa zar ye ri Mev ki i, 105 A da, 22 Par sel, 3.725,96 m 2 ar sa ü - ze rin de B/Blok Ze min Kat 20 Bað Böl No lu 1/310 Ar sa Pay lý Ýþ ye ri. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmazýn yer ze mi ni se ra mik, ka pý ve vit rin doð ra ma la rý Pvc pi ma pen cam lý, du var yüz le ri sý - va lý ve ba da na lý 20,00 m 2 yü zöl çüm lü o lup tüm be le di ye hiz met le rin den is ti fa de e der. Bi na nýn a - þýn ma yýp ran ma pa yý % 15 dir. Ýmar Durumu : Ticaret Alanýna Girmektedir. Muhammen Bedeli : ,00 TL. Satýþ Saati :10:30-10:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da e ni ce Hü kü met Ko na ðý ad li ye ö nü ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü e ni ce Hü kü met Ko na ðý ad li ye ö nü ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a - lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa - ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i - le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar - dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý - ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin - den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ - ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: s.bu id nur si.de Tutsaklar: Bakü ile Erivan Azer bay can i le Er me nis tan ýn ken di baþ la rý na ol ma dý ðý ný bil di ði miz hal de, ki min le ve kim le rin em rin de ha re ket et tik le ri ne da ir ba sý ný mýz da faz la bir þey o ku ya ma dýk. al nýz Ba ba A li yev'in A me ri ka yo lun da öl me si ü ze ri ne oð lu A li yev in A me ri ka'da ki lo bi le rin bü yük kat ký la rýy la baþ kan lý ða geç ti ði ni bi li yo ruz. Belg rad ü ze rin den Uk ray na, Gür cis tan ve Kýr gý zis tan ý ka vu ran tu run cu dev ri min (bi ze gö re ký zýl dev rim) A zer bay can'a uð ra yýp uð ra ma dý ðý ný med ya mýz yaz ma dý. Ýl ham A li yev'in kar ga þa sýz ve te lâþ sýz ca Ba kü'ye yer leþ ti ril me si tu run cu dev ri min bu ra da pa týr tý gü rül tü çý kar ma sý na fýr sat ver me di. al nýz, te mel hak ve hür ri yet le re, i nanç la rýn pra ti ze si ne ve Tür ki ye i le dost lu ðun so ðu tul ma sý na ba kar sa nýz, tu run cu dev rim ci ler iþ le ri ni dik kat li ta kip e di yor lar. Ca mi in þa at la rý na ve e za na ge ti ri len ký sýt la ma lar, Þi î-sün nî ay rým la rý ve Tür ki ye'ye uy gu la nan vi ze id di a mý za kuv vet ve ri yor ka na a tin de yiz. Ý þin en il gin ci ne o li be ral i þ a da mý ve baþ kan la rýn Ha zar hav za sýn da ki iþ le ri i da re et me le ri ol ma lý. He le Ýs ra il i le on mil yar do la rý bu lan si lâh an laþ ma la rý da Tür ki ye'nin re a li te de bypas e dil di ði ni gös te ri yor. Ne re dey se bütün Af ri ka ve La tin A me ri ka ül ke le ri i le vi ze le ri kal dý ran Tür ki ye nin ta le bi ne A zer bay can'ýn ha zýr de ði liz ce va bý ma ni dar ol ma lý. A me ri ka lý ve Lond ra lý ne o li be ral le rin sa fýn da ki A zer bay can ýn her ha re ke ti ni kon trol e den Rus ya'nýn göl ge si müt te fik le ri ra hat sýz et mi yor da de ðil. Ka ra bað ý Rus ya'nýn des te ðiy le bir za man lar iþ gal et miþ Er me nis tan'ýn Rus ya'ya mah kûm ol du ðu nu da bi len le ri miz az. Þa yet Rus ya'dan u zak la þa cak ol sa, ne o li be ral des tek li A zer bay can i le ba þý ye ni den der de gi re cek. Er me nis tan, bir ta ra fýn da Ý ran A zer bay can ý, ö te ya nýn da Rus ya ol du ðu hal de di yas po ra Er me ni le riy le ye te ri ka dar bir lik o la mý yor. Çok il ginç tir ki, di yas po ra Er me ni le ri de yi ne ço ðun lu ðu a hu di o lan ne o li be ral çev re ler ce fi nan se e di li yor ve or ga ni ze le ri ne yar dým cý o lu nu yor. Er me nis tan mil li yet per ver ve din dar la rý, a hu di le rin ken di le ri ni ne ka dar sev dik le ri ni bil dik le rin den, Av ru pa ve A me ri ka di yas po ra la rý na em ni yet i çin de ba ka mý yor lar. Ba zý a raþ týr ma cý la rýn 1915 teh ci ri nin ar ka sýn da a hu di le rin ve Tür ki ye dön me le ri nin var lýk la rý ný id di a et me me le ri, ha ki kî Er me ni le rin can la rý ný i yi den i yi ye sýk mý þa ben zi yor. Me se le nin di ðer bir ga rip ci he ti de; a hu di le rin ve bil has sa Ýs ra il'in he def tah ta la rý ha li ne ge len Rus ya ve Ý ran'ýn bil mec bu ri ye bir bir le ri ne sa rýl ma la rý ol ma lý. Ne o con ve ne o li be ral ön cü lü ðün de ki Su ri ye mu ha sa ra sý ný þim di lik püs kürt müþ gö rü nen Ý ran i le Rus ya'nýn de mok ra si ye ve A me ri ka'nýn iþ gal ci ol ma yan po li ti ka la rý na ta raf tar ol mak tan baþ ka ya pa ca ðý faz la bir þe yin ol ma dý ðý ný dü þü nü yo ruz. BOP de ni len kan lý ci na yet ve kat li âm plan la rýy la or ta ya çý kan Troç ki ci le re a di men fa at le ri i çin des tek o lan ne o li be ral le rin mev cut A me ri ka ve Ýn gi liz po li ti ka la rýn da ki a ðýr lýk la rý he nüz i yi ce a zal mýþ de ðil. O ba ma hü kü me ti nin A rap dev rim le rin de ve Ý ran'ýn nük le er e ner ji me se le sin de to pu mü te ma di yen ta ca at ma sý, de mok rat la rýn bu fe sat þe be ke si ne kar þý za man ka zan ma tak ti ði o la rak de ðer len di ril me li. Sar kozy ve Mer kel gi bi ba rýþ kar þý tý ve ka os çu si ya set çi ler AB'nin i da re sin de ol ma sa lar dý, sa vaþ lo bi si nin i þi bel ki de bit miþ o la cak tý. Bu a ra da AKP'nin ba si ret siz li ðiy le NA - TO'nun ba þý na getirilen þaibe li bir isim o lan Ras mus sen'i de u nut ma mak ge re ki yor. Tu run cu dev ri min Uk ray na'da yap tý ðý yý ký mý az çok bi li yo ruz. Ne o li be ral ler, fa kir, ser best pi ya sa kül tü rün den mah rum, in sa nî te mel ah lâk e ði ti mi ni a la ma mýþ ve se fa let i çin de ki Uk ray na'nýn iz ze tiy le oy na ma ya de vam e di yor lar. A zer bay can'ýn çok tan zen gin ler li gi ne çýk ma sý lâ zým ken hal ký nýn ya þa dý ðý se fa let, hu kuk suz luk ve hür ri yet siz lik bir çok A zer bay can lý nýn ca ný na tak et miþ ol ma lý ki, med ya da ki sý zýn tý la rý de vam e di yor. A zer bay can hem mil lî ser ve ti ni kap tý rý yor tu run cu cu la ra, hem de on la rýn yü zün den Ka ra bað me se le sin de ta ma men ki lit len miþ bir du rum da. Doð ru su zil le ti ya þý yor. Ha sýl-ý ke lâm: Dün ya si ya se ti nin çark la rý nýn dö nü þün de þim di lik et ki li o lan ce re yan ve dev let le rin men ge ne si ne ka pýl mýþ E ri van ve Ba kü nün bu gi di þat la ini si ya tif le ri ni kul la na bi le cek le ri ni san mý yo ruz. Ý ki mil let bir dev let sö zü nü her fýr sat ta tek rar la yan si ya set çi le rin A zer bay can'ýn giz li e fen di le ri ne kar þý sus pus ol ma la rý nýn el bet te bü yük bir hik me ti ol ma lý Er me ni ler le ba rý þýn e hem mi ye ti ni fark et miþ ol ma sý ge re ken AKP hü kü me ti nin Er me ni a çý lý mý ný ne den as ký ya al dý ðý da hâ lâ a çýk lan ma dý. Dýþ po li ti ka da ne o con la ra, iç po li ti ka da ne o li be ral le re pa ra lel ha re ket e den bir ik ti dar dan a çý lým bek le ne me ye ce ði ni i se þim di in ki sar-ý ha ya le ka pý lan la rýn i þin ba þýn da bil me le ri ge re ki yor du.

12 12 RÖPORTAJ MÝT in arka odasýna girilemedi DEVLETÝN KURUMLARININ ARKA ODALARINA GÝRÝLDÝÐÝNÝ SÖLEEN GAZETECÝ ÖNDER DELÝGÖZ, MÝT'LE ÝLGÝLÝ SON GÜNLERDE AÞANAN TARTIÞMALARI "ÖNEMLÝ OLAN SORU MÝT'ÝN 30 SENEDÝR NE APTIÐI? BU SÜRE ZARFINDA BÝRÇOK ÝNSANIMIZ ÖLDÜ, ÞEHÝTLER VERDÝK, BOMBALAMA OLALARI GERÇEKLEÞTÝ. BUGÜNE KADAR MÝT'Ý CÝDDÎ MÂNÂDA TARTIÞMADIK" DÝE ORUMLUOR. Son za man lar da PKK dan çok KCK is mi ni du yar ol duk. KCK nýn ne ol du ðu ka mu o yu ta ra fýn dan mu am ma sý ný ko ru yor. PKK dan da ha üst bir ya pý mý yok sa PKK yý tas fi ye e den si vil bir ör - güt len me mi? Biz de bu haf ta o ku yu cu la rýy la bu lu þan KCK-De mok ra si Ký lý fýn da Te rör ki ta - bý nýn ya za rý Ön der De li göz le gö rüþ tük. Bütün çýp lak lý ðýy la KCK yý ko nuþ tuk. KCK nýn ma hi ye ti, an la mý ka mu o yun ca ye te rin ce an la þý lý yor mu? e te rin ce an la þýl dý ðý ný dü þün mü yo rum. Çün kü bi linç li bir ka rart may la kar þý kar þý ya yýz. KCK, ilk e tap ta kar þý mý za si vil top lum ha re ke ti ya da BDP nin ya nýn da Kürt si ya se ti nin ye ni bir a dý mý o la rak ta ný dýk. Ar dýn dan PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ta ný mýy la kar þý laþ týk. Ýþ te bu dö nem den son ra 2004 ten i ti ba ren ha ya ta ge çi ri len ye ni stra te ji nin Kürt so ru nu na si ya se ten çö züm a ra ma dý ðý ger çe ðiy le kar þý laþ týk. PKK yý da i çi ne a lan ça tý bir ya pý kar þý mý za çýk tý. Fa kat bu ger çek le yüz leþ me mi zin ö nü ne geç mek is te yen KCK ka mu o yu nu ga ze te ci ler, ay dýn lar, ya zar lar ü ze rin den i na nýl maz bir ma ni pü las yo na ta bi tut tu. Bu in san la rýn bir ço ðu KCK ya bað lý lýk la rýn dan de ðil Kürt me se le sin de has sas ol duk la rýn dan kan dý rýl dý lar. Kan dý rýl dý lar der ken? Geç ti ði miz se ne Sil van da 13 þe hit ver di ði miz gün DTK ta ra fýn dan a çýk la nan ö zerk lik met ni nin na sýl bir ha zýr lýk sü re cin den geç ti ði ne bak mak ye ter li. Bu met nin KCK yö ne ti ci le ri ta ra fýn dan ko nu þul du ðu top lan tý nýn tek nik ta kip ka yýt la rý, ün lü a ka de mis yen le rin na sýl kan dý rýl dý ðý ný or ta ya ko yu yor. Top lan tý ka yýt la rý na gö re KCK yö ne ti ci le ri, Ö ca lan ýn e ni Çað De ðer len dir me si ya zý sý ü ze rin de ký salt ma lar ve de ði þik lik ler ya pa rak bir me tin or ta ya çý ka rý yor lar. Hat ta dik kat li ba kan Ö ca lan ýn de ðer len dir me si ol du ðu nu an lar i ti ra fýn da bu lu nu yor lar. Ar dýn dan bu met ni in san hak la rý ça lýþ ma sý a dý al týn da Tür ki ye nin ta ný nan ye di a ka de mis ye ni ne kat ký yap ma la rý i çin Be le di ye den a rý yo ruz di ye rek gön de ri yor lar. A ka de mis yen ler, in sa nî has sa si yet ler le tas lak met ne kat ký da bu lu nu yor ve bil me ye rek bu o yu na â let o lu yor. Bu kat ký lar la Ö ca lan ýn ya zý sý har man la nýp kar þý mý za ö zerk lik met ni çý ký yor. Dev let KCK nýn PKK dan da ha or ga ni ze bir ya pý ol du ðu nu gör mü yor mu? Mu hak kak gö rü yor. hhke ni as ya.com.tr Bu ya pý nýn ken di si ni ve ö zel lik le ri ni ni ye ka mu o yuy la a çýk ça pay laþ mý yor? 12 Ey lül son ra sý o luþ muþ ya pý ve te a mül ler den mi dir bi lin mez is tih ba rat bi rim le ri miz ka pa lý ku tu ol ma yý ter cih e di yor lar. Ne ya pa cak sak giz li ya pa lým an la yý þý ha kim. Hal bu ki Ba tý da is tih ba rat bi rim le ri nin ba sýn söz cü le ri ge rek li a çýk la ma la rý ve bil gi len dir me le ri ya par lar. KCK i le il gi li ne MÝT ten, ne Em ni yet ten do yu ru cu an lam da res mî a çýk la ma duy ma dýk. Ka mu o yu nun ka fa sýn da KCK i le il gi li so ru lar hâ lâ gi de ril miþ de ðil. Bu gün KCK I rak, Ý ran ve Tür ki ye top rak la rýn da kon fe de ral Kür dis tan kur ma yý he def le yen, ya sa ma-yü rüt me-yar gý me ka niz ma la rýy la bir dev let ya pý lan ma sý o la rak kar þý mýz da du ru yor. PKK yý KCK nýn si lâh lý ya pý lan ma sý o la - rak mý de ðer len di ri yor su nuz? PKK-KCK i liþ ki si en ö nem li me se le. ar gý tay bil di ði niz ü ze re KCK yý te rör ör gü tü o la rak ta ným la dý. Bu ta ný mý yok say sak bi le KCK söz leþ me sin de PKK i çin de ki HPG, ön der li ðin ko ru yu cu su o la rak ko num lan dý rýl mýþ du rum da. a ni si lâh lý ka nat. Bu ra nýn mer ke zi i se Kan dil. Ö bür ta raf tan PKK nýn li de ri Ka ra yý lan KCK ü rüt me Kon se yi baþ ka ný. Þu an dev let or gan la rý gi bi pro je len di ril - miþ bu or gan lar ic ra at ya pý yor mu? Bu ya pý lan ma lar ku rul ma sý dü þü nü len ö zerk böl ge de gö rev a la cak ya pý lan ma lar o la rak ko num lan dý rý lý yor. Me se lâ KCK sis te min de Öz Sa vun ma Bir lik le ri o la rak ta ným la nan PKK bün ye sin de ki si lâh lý güç ler, ku rul ma sý muh te mel ö zerk böl ge ya da dev le tin po lis gü cü o la rak ko num lan dý rý lý yor. KCK nýn hem Tür ki ye de, hem de I rak ýn ku ze yin de fa al du rum da mah ke me le ri var. Ýn san lar yar gý la ný yor. Ýs tan bul da bi le bu tür yar gý la ma lar var. Ki tap ta Di yar ba kýr da çö zü le me yen bir söz de dâ vâ nýn Kan dil de ki üst mah ke me ye gön de ril di ði ne da ir mek tup var. a sa ma fa a li yet le ri de bir o ka dar et kin. Kon trol al tý na a lý nan si ya set ve be le di ye ci lik fa a li yet le ri ü ze rin den böl ge hal ký nýn ha ya tý ku ral la ra bo ðu lu yor. BDP ya sa ma fa a li yet le ri nin ne re sin de? KCK son dö nem de i çin de ki BDP kad ro la rýn dan i na nýl maz ra hat sýz. Hat ta Ýs tan bul da ger çek leþ ti ri len o pe ras yon lar sý ra sýn da or ta ya çý kan tek nik ta kip ka yýt la rý, KCK i çin de ki BDP kad ro la rý nýn yüz de 80 den yüz de 40 a dü þü rül me si ka ra rý a lýn dý ðý bil gi si ni ve ri yor. Çün kü KCK, me se le nin si ya sî yol lar dan çö zül me si ni is te me di ði gi bi et nik mil li yet çi li ðe da ya nan u lu sal cý-to ta li ter bir dev let kur mak is ti yor. Do la yý sýy la de mok ra tik a dým la rýn a týl ma sý ný da is te mi yor. Bu sebep le de BDP hiç bir za man tek ba þý na bý ra kýl ma dý, KCK ve PKK nýn bo yun du ru ðu al týn da tu tul du. Bu nun ya nýn da BDP ye al ter na tif baþ ka Kürt ha re ke ti nin çýk ma sý da is ten mi yor. Ký sa ca sý ku rum sal þe ma da BDP nin tem sil et ti ði bir yer yok. An cak BDP kad ro la rý nýn bir kýs mý KCK ü ye si. An la þý la ca ðý ü ze re böl ge be le di ye le ri de KCK nýn he ge mon ya sý al týn da! Böl ge be le di ye le ri nin hiz met ko nu sun da ye ter siz ol ma sýy la bu ko nu a ra sýn da bir bað lan tý var mý? KCK nýn be le di ye ü ze rin de kon trol sað la ma is te ði hal ka hiz met de ðil sa de ce pa ra ge ti ri si. Dev let ta ra fýn dan be le di ye ye ak ta rý lan pa ra la rýn ya ný sý ra va tan daþ tan el de e di len ge lir ler be le di ye nin i ha le ver di ði ö zel þir ket ler ü ze rin den ör gü te ak ta rý lý yor. Ör ne ðin, Ur fa bü yük þe hir be le di ye si ol ma ma sý na ve dev let ten faz la yar dým al ma ma sý na rað men Di yar ba kýr dan da ha hýz la ge li þi yor. Böl ge hal ký bu du rum dan ra hat sýz. Böl ge nin i le ri ge len le riy le gö rüþ tü ðü müz de Keþ ke Di yar ba kýr da ki o pe ras yon lar, KCK a dý al týn da de ðil de yol suz luk o pe ras yo nu o la rak ya pýl say dý di yor lar. BDP, PKK-KCK bo yun du ru ðun dan kur tul ma dý ðý sü re ce Kürt le rin si ya sî, va tan daþ lýk hak la rý ný sa vu na maz, hiz met gö tü re mez. Bu yo rum lar dan son ra PKK ya da KCK nýn za yýf la dý ðý ný söy le mek doð ru o lur mu? Da ða e le man çý kar ma nok ta sýn da za yýf la dý ðý bel ki söy le ne bi lir. A ma PKK bit ti üç beþ ça pul cuy du gi bi kav ram lar bu me se le nin üs tü nü ört mek ten baþ ka bir i þe ya ra maz. Halk da bu yo rum la ra ka pý la rak Dev let yýl lar dýr üç beþ ça pul cuy la mü ca de le e di - yor di yor. Bu ra da bir tu haf lýk yok mu? Bu ba kýþ a çý sý ve söy lem PKK nýn ilk ku rul du ðu gün den i ti ba ren de vam e di yor. Se nin kar þý n da si lâh lý gü cüy le ge ril la sa va þý ya pan bir o lu þum var. PKK ger çe ði sak lan dýk tan son ra ör güt 1990 lar dan son ra u lus lar a ra sý suç ör gü tü ne dö nüþ me ye baþ la dý. Ar týk KCK- PKK yý te rör ör gü tü o la rak de ðil u lus lar a ra sý suç ör gü tü o la rak ta ným la mak ge re ki yor. U yuþ tu ru cu ka çak çý lý ðýn dan, in san ka çak çý lý ðý na, kül - tür mer kez le rin den, spor kulüp le ri ne, med ya sý na; hat ta hol ding le ri ne ka dar bir çok ya pý lan ma ya sa hip. E ðer 90 lar da bu ya pý göz den ka çý rýl ma say dý bel ki bu ka dar bü yü ye mez di. Bu gün bu fýr sa tý ya ka la ma lý yýz. Ýn san la rý mý zý öl dü re bi le cek, þe hir le re bom ba ko ya cak ki þi le re o pe ras yon lar dü zen len me li bu nun la bir lik te de mok ra tik a dým lar a týl ma lý! Ha len a na dil de e ði tim tar tý þý lý yor ol ma sý zu lüm gi bi! Dev le tin ve ör gü tün ya pý sý ay ný de - vam e der se KCK dan yüz ler ce in san tu tuk lan ma ya de vam mý e de cek? Ön ce ra kam lar ko nu sun da ki ma ni pü las yo nu ber ta raf et mek ge rek. 6-7 bin ki þi den bah se di li yor, yok böy le bir þey. Geç ti ði miz E kim a yýn da A da let Ba kan lý ðý nýn AB ye ver di ði bil gi de tu tuk lu sa yý sý nýn 605 ol du ðu bil di ril di. An cak yi ne KCK dâ vâ sýn da ser best bý ra ký lan la rý dü þü nür sek sa yý nýn ge ri le di ði ni ra hat lýk la söy le ye bi li riz. Er ge ne kon dâ vâ sýn da i se yüz ler ce ki þi tu tuk lu sa ný lý yor. ar gý la nan 415 ki þi den 90 ý tu tuk lu. E ðer a la ca ðý ce za tu tuk lu luk sü re si ni a þý yor sa O da TV dâ vâ sýn da ol du ðu gi bi tah li ye e di li yor lar. Do la yý sýy la ka mu o yu nu ya nýlt ma ko nu sun da ba zý ga ze te ci-ya zar-ay dýn ke si mi ol duk ça ma hir. KCK da Tür ki ye nin ta ný dý ðý a ka de mis - yen le rin tu tuk lan ma sý bü yük tep ki çek ti. Gö rü þü nüz ne dir? Ra gýp Za ra ko lu ve Büþ ra Er san lý nýn ne den tu tuk lan dý ðý na i liþ kin id di a na me ya kýn da a çýk la na cak týr. KCK nýn bir dev let ya pý lan ma sý ný ön gör dü ðü nü söy le miþ tik. Bu nun i çin de a ka de mi ler de var. Þu a na ka dar el de et ti ði miz bil gi ler ve tek nik ta kip ka yýt la rý, Kan dil de ve ri len e ði tim le si ya set a ka de mi le rin de ve ri len e ði ti min ta ma men ay ný ol du ðu nu gös te ri yor. A ka de mi de suç o la bi le cek ne tür e ði tim - ler ve ri li yor? PKK dan daha üst bir yapý mý yoksa PKK yý tasfiye eden sivil bir örgütlenme mi? Biz de bu hafta okuyucularýyla buluþan KCK-Demokrasi Kýlýfýnda Terör kitabýnýn yazarý Önder Deligöz le görüþtük. KCK nýn a ma cý Dev rim ci Halk Sa va þýný baþ lat mak, ö zerk lik ve ar dýn dan kon fe de ral Kür dis tan ý kur mak. Son bir-i ki yýl dýr so kak lar da ya þa nan þid det ey lem le rin a zal ma sý nýn ne de ni KCK li der le ri nin i çe ri a lýn ma sý ve si ya set a ka de mi le ri nin ber ta raf e dil me si. Si ya set a ka de mi sin de halk sa va þý nýn na sýl ya pý la ca ðý, genç le rin ve ka dýn la rýn na sýl ey lem le re sü rük le ne ce ði an la tý lý yor sa bu ra la ra ta biî ki o pe ras yon ya pý lýr. Si ya set a ka de mi le rin de A rap Ba ha rý ör nek a lý na rak Ýs tan bul ve Di yar ba kýr na sýl tah rir ya pý lýr? so ru suna ka fa yo ru lu yor du. MÝT-KCK ya da PKK gö rüþ me le ri ni na sýl yo rum lu yor su nuz? Top lu mun hu zu ru a çý sýn dan MÝT bu tür gö rüþ me le ri ya pa bi lir. An cak gö rüþ me nin i çe ri ðin de sý kýn tý lý nok ta lar var. Os lo gö rüþ me le rin de A fet Gü neþ, PKK lý la ra þe hir le re bom ba yer leþ tir dik le rin den ha ber dar ol duk la rý ný söy lü yor. Pe ki bu bom ba lar la il gi li bir iþ lem ya pýl dý mý? MÝT men sup la rý a ra sýn da ör gü tün i çi ne gir miþ hat ta yö ne tim kad ro sun da in san lar ol du ðu söy le ni yor. E ðer bu ba þa rýl mýþ sa teb rik et mek lâ zým. Fa kat bu in san la rýn bu gü ne ka dar han gi ey lem le ri en gel le di ði ya da en gel le me di ði nin de bi lin me si ge rek. Sav cý, ba sý na yan sý yan ki mi açýklamalardan öðrendiðimiz ka da rýy la cid dî suç la ma lar la MÝT gö rev li le ri ni i fa de ye ça ðýr dý. An cak ka mu o yun da o luþ tu ru lan ma ni pü las yon la so ruþ tur ma nýn baþ ba ka na yö ne lik ol du ðu söy len di. Hat ta, MÝT gö rev li le ri ni i fa de ye ça ðýr mak i çin Baþ ba kan ýn has ta ne ye yat ma sý ný, ya ni za yýf a ný ný bek le di ler gi bi had di ni a þan ko kan yo rum lar ya pýl dý. Sav cý ya, bir hu kuk çu ya ya pýl ma ya cak þey ya pýl dý ve Ar kan da kim var? de nil di. Bu so ru yu so ran la rýn öm rü bo yun ca sýr tý ný bir ye re da ya ma dan ya þa ya ma yan lar, hu ku ka i nan ma yan lar ve fit ne de ðir me ni ne su ta þý yan lar ol du ðu na i na ný yo rum. Sav cý nýn hu ku kun ge re ði o la rak so ruþ tur ma kap sa mýn da el de et ti ði cid dî bil gi ve bel ge ler doð rul tu sun da bu a dý mý at tý ðý ih ti ma li ne den se göz ar dý e di li yor. Ve lev ki bir ye re da yan dý ðý ný var sa ya lým e ðer e lin de bil gi ve bel ge yok sa i fa de ye ça ðý rýl dýk tan son ra or ta ya çý ka cak tý. Bu tür sor gu la ma la rý hu ku ka bý rak ma mak hu ku ka ve de mok ra si ye ha ka ret! Os lo gö rüþ - me le ri ko nu - sun da Müs te - þa rý gö rev len - di ren Baþ ba kan de ðil mi? Sav cý - nýn da Os lo gö - rüþ me le ri ko nu - sun da müs te þa rý ça ðýr dý ðý i fa de e dil - di Bil di ði miz ka da rýy la Os lo gö rüþ me le ri MÝT gö rev li le ri ne yö nel ti len suç la ma lar a ra sýn da ö nem li yer tut mu yor. Bu nun dý þýn da ki ba zý fark lý nok ta la rýn da ha et ki li ol du ðu be lir ti li yor. An cak kral dan çok kral - cý lar var! Bu id di a lar e nin de so nun da or ta ya çý ka cak týr. Ö nem li o lan so ru MÝT in 30 se ne dir ne yap tý ðý? Bu sü re zar fýn da bir çok in sa ný mýz öl dü, þe hit ler ver dik, bom ba la ma o lay la rý ger çek leþ ti. Bu gü ne ka dar MÝT i cid dî mânâ da tar týþ ma dýk. Em ni yet tar tý þýl dý, as ker ið diþ e dil di. Fa kat MÝT ko nu sun da ka mu o yu nun vic da ný ra hat de ðil. a ni siz MÝT in ka pa lý ku tu o la rak kal ma - sý ný de mok ra tik ve hu kuk dev le ti ne ya - kýþ týr mý yor mu su nuz? Dev le tin bü tün ku rum la rý nýn ar ka o da sý na gi ril di. Bü yük o ran da da te miz lik sað lan dý. Te rör ör gü tüy le ka ran lýk o da lar da i liþ ki ye gi ren ler de þif re ol du. Bu te miz lik ha re kâ tý te rör le mü ca de le nin de ö nü nü aç tý. Son dö nem de Jan dar ma Ö zel Ha re kât bi rim le ri nin im za at tý ðý ba þa rý lý o pe ras yon lar bu nun en gü zel ör ne ði dir. Hat ta son o pe ras yon lar, te rör ör gü tü e le man la rý nýn can lý ya ka lan ma sý ný ön ce ler ol du. Bu pren sip kar þý lýk bul du. Son beþ ay da yak la þýk 150 ör güt men su bu tes lim ol du. Bu ba þa rý nýn ar ka sýn da or du-pkk-er ge ne kon i liþ ki le ri nin de þif re e dil me si var. MÝT te ne var ne yok o nu he nüz bil mi yo ruz. MÝT in san ki da ha ö zel bir hafýzasý var. Ne der si niz? Tür ki ye dar be dö nem le rin den tu tun, fa i li meç hul le re, te rö rün ta van yap tý ðý gün le re ka dar pek çok ka ran lýk gün ge çir di. Bu ra da MÝT in bel le ði ö nem li. MÝT in i çin de ka ran lýk i liþ ki ler yok di ye me yiz. Halbuki sav cý nýn ça ðrý sý MÝT in de mok ra tik þef faf lý ðý na ve si le o la bi lir di. Baþ ba kan bel ki de i le ri ki gün ler de so ruþ tur ma ya i zin ve re bi lir. Fa kat Baþ ba kan ýn Se çil miþ le ri a tan mýþ la ra kul et me yiz söy le mi il ginç. Çün kü Ha kan Fi dan se çil miþ bi ri de ðil. A tan mýþ týr ve ge rek ti ðin de he sap ve re bi lir ol ma lý dýr. E ðer se çil miþ ten ka sýt hü kü met se hiç bir de mok ra tik-hu kuk dev le tin de cid dî ma na da de lil var sa kim se yar gý la na maz so ruþ tur ma ya çað rý la maz de ðil dir. Bu tar týþ ma lar da bi li ni yor ki ki mi grup lar fit ne de ðir me ni ne su ta þý mýþ týr. Þu nu be lirt me li yim ki ki mi le ri hu ku ku bir ke na ra i tip sav cý la rýn i fa de si ne baþ vur mak is te di ði MÝT men sup la rý nýn ha ta sýz ol du ðu hük mü nü ver miþ ler dir. Fa kat biz bil mi yo ruz, ha ta var mý yok mu? Ka mu vic da ný ra hat de ðil bu ko nu da. Bu ça týþ ma or ta mýn da hu ku kun iþ le me si ne en gel ol mak is te yen ler de var. Bal yoz, Er ge ne kon gi bi dâ vâ lar da yar gý la nan in san lar da bu hak lar dan ya rar lan mak i çin el le rin den ge le ni ya pa cak týr. KCK ya dö ner sek de mok ra tik a dým a týl - maz sa so ruþ tur ma lar ne re ye gi der? E ðer de mok ra tik a dým lar a týl maz sa KCK tu tuk la ma la rý nýn hiç bir an la mý kal ma ya cak. Da ha a leyh te bir du rum or ta ya çý ka cak týr. Tu tuk la nan la rýn ye ri ne ör güt za ten ye ni le ri ni ye tiþ ti ri yor. Bir an ön ce bah se di len de mok ra tik a çý lým pa ket le ri nin uy gu la ma ya so kul ma sý ge re kir. Siz ce hü kü met bu ko nu da ne den a dým at mý yor? Hü kü met on yý lý ný ge ri de bý rak tý ve ya rýn se çim ol sa ka zan ma ih ti ma li var. E ðer böy le güç lü bir ik ti da rý nýz var sa ce sur ca bu a dým la rýn a týl ma sý ge re kir. An la þý lan o ki Ak Par ti de ce sa ret ek sik li ði var! Top lum sal ta lep le rin kar þý lan ma sý ko nu sun da i na nýl maz de re ce de kor kak dav ra ný yor. Kürt le rin hak lý ta lep le ri kar þý la na rak PKK nýn sa vun du ðu ar gü man lar bo þa çý ka rýl ma lý. Bu sa ye de Kürt le rin dev let le ba rý þý sað la na bi lir. Bu nun ba þýn da da a na dil de e ði tim ge li yor. Ör gü tün þu an da en çok kul lan dý ðý ar gü man bu. Va tan da þý na hak ký ný ve rir sen PKK nýn zeh ri ne pan ze hir o lur. Bu me se le, TRT Þeþ le kar þý la na cak ka dar ba sit bir top lum sal ta lep de ðil. De mok ra tik hak la rýn kar þý lan ma sýy la Kürt ler, dev le tin ya nýn da ol du ðu nu his se de rek ör gü te kar þý du ra bi lir, ken di ne gü ve ne bi lir. KCK nýn kork tu ðu þey de bu. De mok ra tik a dým la rýn cid dî ma na da a týl ma sý, KCK nýn kur mak is te di ði to ta li ter- dik ta tör dev le tin en gel le me si dir. To ta li ter de miþ ken KCK ken di ya pý lan - ma sý i çin de in faz ger çek leþ ti ri yor mu? Ýç in faz lar de vam e di yor. PKK nýn ku ru lu þun dan bu ya na ör gü tü sor gu la ya cak söz ler in faz sebebi ol muþ tur. Bu in faz la rýn sa yý sý 17 bi ni bul muþ tur. PKK bu a çý dan Av ru pa da, Tür ki ye de ve ö zel lik le I rak ýn Ku ze yin de ki kamp la rýn da iç in faz la ra im za at mýþ týr. A raþ týr ma la ra gö re da ða çý kan la rýn or ta la ma ö mür le ri 7-8 yýl. a ça týþ ma da ya in faz la ya da has ta lýk tan ö lü yor lar. Ta biî üst dü zey yö ne ti ci ler ha yat ta ka la bi li yor! Böl ge in sa ný nýn bir ço ðu, öl me si ne rað men ço cuk la rý ný dað da sa ný yor. So nuç ta bu in san lar bi zim in sa ný mýz.

13 OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Teknik Özellikler: MOTOR Motor: 1.4, 1398 cc, 4 silindir. Max. güç: 100 hp 6000 d/d. Max tork: 130 Nm 4000 d/d km/s hýzlanma: 12,2 s. Max. hýz: 177 km/s. BOUTLAR Uzunluk: 4039 mm. Geniþlik: 1735 mm. ükseklik: 1517 mm. Dingil Mesafesi: 2525 mm. Bagaj Hacmi: 290/653 lt. akýt depo: 46 lt. Aðýrlýk: 1158 kg. AKIT akýt türü: Benzin. akýt tüketimi: Þehir içi: 8,2 lt/100 km. Þehir dýþý: 5,1 lt/100 km. Ortalama: 6,2 lt/100 km. Test ortalama: 7.2 lt/100 km. DIÞ ve iþ me kan ta sa rý mýy la dik kat ler ü ze ri ne çe ken, ken di ne bak tý ran Chev ro let A ve o HB, i kin ci je ne ras yon da ü ze rin de ki Gü ney Ko re li Da e wo o ya a it iz le ri si le rek Av ru pa lý ol muþ. GM in 2002 yý lýn da al ma sýn dan bu ya na ken - di ni ge liþ ti ren A ve o, B seg men ti nin en ya ký - þýk lý sý ve spor ti fi o la rak ken di ne ö nem li bir yer e din me si iþ ten bi le de ðil. Ýlk o la rak 1.2 ve 1.4 lit re lik ben zin li mo tor - lar la ken di ni gös te ren A ve o, ka pu tu al tý na 1.3 lit re lik di zel ü ni te yi de ge tir me siy le seg men - tin de ki ye ri ni da ha be lir gin ha le ge ti re cek. DIÞ TAN Ý ÇE A ve o yu tes a ma cýy la ilk a lýr ken dik ka ti mi çe ken nok ta, far ve stop lam ba la rý nýn o ri ji nal li ði ol du. Spor tif gö rü nü me ze min ha zýr la yan bir bi - rin den ay rý ta sar lan - TESTÝMÝZE konuk olan Chevrolet Aveo HB nin kaputunun altýnda 1.4 litrelik Ecotec motor görev yapýyordu d/d de 98 hp güç üreten, 130 Nm lik maksimum torkunu 4000 d/d da veren Chevrolet Aveo HB 1.4 LTZ Ýlk o la rak 1.2 ve 1.4 lit re lik ben zin li mo tor lar la ken di ni gös te ren A ve o, ka pu tu al tý na 1.3 lit re lik di zel motoru da dahil etmesiyle seg men tin de ki ye ri ni da ha be lir gin ha le ge ti re cek. DIÞ VE ÝÇ TASARIM TAMAM ÝKÝNCÝ JENERASONULA ÝÝCE AVRUPALI GÖRÜNÜM KAZANAN CHEVROLET AVEO, DIÞ VE ÝÇ MEKÂN TASARIMILA DÝKKATLERÝ ÜZERÝNE ÇEKERKEN, "B SEGMENTÝNDE ÝDDÝALI OLMAK ÝSTÝORUM" DÝOR. mýþ yu var lak ya pý lý far lar, bur nu nun siv ri li - ði, ha va ýz ga ra sý nýn ge niþ li ði, ka put ya pý sý - nýn kas lý gö rü nü mü ve hat ta tam po na yer - leþ ti ril miþ Chev ro let lo go su ilk dik kat çe - ken ö ge ler o lu yor. Ke le bek ca mý ye ri ne yer leþ ti ri len ka pý aç ma ko lu da ay rý bir spor tif öge o la rak ta sa rý ma da hil e di lir ken, kul la ný lan ta van spo i le ri a ra ca ark lý bir ha va ver miþ. Ön kýs mý ve ar ka kýs mý kar þý laþ týr mak a dý na ön kýs mýn da ha spor tif ve il gi çe ki ci ol - d u ð u n u MOTOR VE PERFORMANS vur gu la mak ye rin de o lur. Mo dern çiz gi le re sa hip iç me kân da sert ya - pý lý plas tik kul la nýl mýþ ve iç ta sa rým göz le gö - rü lür ha le ge ti ril miþ. Hoþ bir ma vi ren ge sa hip di ji tal gös ter ge le rin il gi çek me me si müm kün de ðil. Bun la rýn i çin de yol bil gi sa ya rý ve ri le ri ni de gö re bi li yor su nuz. Di rek si yon sis te mi ol - duk ça i yi en teg re e dil miþ a ma a ra cýn bo yut la - rý na gö re di rek si yon si mi di nin bi raz bü yük ol - du ðu nu söy le mek ge rek. Or ta kon so lün kul la - ný mý ol duk ça ba sit ve ra hat. Mü zik ve kli ma sis te mi nin alt kýs mýn da ve yan ta raf lar da kü - çük eþ ya böl me le ri ye rin de ol muþ. Vi tes ko lu - nun ar ka sýn da su nu lan bar dak lýk, kü çük eþ - ya lar i çin bol eþ ya göz lü i ki a det tor - pi do gö zü ve kol tuk al tý çek me - ce si hoþ ay rýn tý lar o la rak gö ze çar pý yor. motorun yüksek devirlerde daha iyi performans açýða çýkardýðýný görüyoruz. Devir arttýkça motor sesinin içeriye daha rahat ulaþtýðýný gözlemlerken, sakin kullanýmlarda böyle bir durum görmüyoruz. 5 kademeli manuel þanzýmanla kontrol edilen Aveo, km/s hýzlanmasýný 12,2 saniyede tamamlayýp 177 km/s hýza ulaþabiliyor. Hýzlanmanýn km/s bandýndan sonra oldukça düþtüðünü söylemeden geçmeyeyim. Test sürüþümüzde, optimum çerçevede kullandýðýmýz aracýmýz, þehir içi ve þehir dýþý ortalamasýndan 7.2 lt/100 km yakýt tüketti. Aveo, haddinden fazla bozuk olmayan yollarda orta sertlikteki süspansiyonlarýyla darbelere karþý baþarýlý bir direnç gösteriyor. ukarýda da belirttiðimiz gibi, hýz arttýkça motor ve yol sesinin içeriye girme oraný artýyor. Bu da uzun süreli yolculuklarda rahatýnýzýn azalmasýna sebep oluyor. Aveo un ön koltuklarýnda konfor ve rahatlýk yönünden bir sýkýntý olmamakla birlikte, arka kýsýmda biraz sýkýntý yaþanabiliyor. Direksiyon ve fren tepkilerinin iyi olarak nitelendirebileceðimiz Aveo HB de ESP sistemi standart olarak sunuluyor. GÜVENLÝK Chevrolet nin yenilediði kompakt modeli Aveo, 1.2 litrelik benzinli versiyonu ile girdiði EuroNcap çarpýþma testinden 5 yýldýz aldý. NETÝCE Ýç ve dýþ tasarýmýyla dikkat çeken Chevrolet Aveo benzinli modelleriyle tam olarak yakalayamadýðý satýþ trendini, dizel versiyonuyla yakalayabileceðini tahmin ediyorum. K A M P A N A L A R Hyun da i den dok tor la ra ö zel nhundai 14 Mart Dün ya Týp Bay ra mý na ö zel o la rak dok tor la ra a van taj lý fi yat lar la Hyun dai sa - hi bi ol ma fýr sa tý su nu yor. Mart a yý bo yun ca ge - çer li o la cak fýr sat lar la dok tor lar i çin Hyun dai sa - hi bi ol mak çok ko lay. Hyun da i nin dok tor la ra ö - zel Mart a yý a van taj la rý i20, E lan tra ve ix35 mo - del le ri i çin ge çer li. Bu mo del ler de TL ye va ran fi yat a van taj la rýy la Hyun dai sa hi bi ol ma fýr sa tý 31 Mart a ka dar ge çer li o la cak. Ki a ce e d 1.6 lt. di zel TL nkia NIN kam pan ya sý kap sa mýn da Ki a nýn C seg men tin de ki ba þa rý lý tem sil ci si ce e d 1.6 lt. di - zel mo de li 2,500 TL in di rim le 38,900 TL fi yat e - ti ke tiy le sa tý þa su nu lu yor. Ki a ce e d ü rün ga mýn - da 3,800 TL ye va ran in di rim ler uy gu la ný yor. Ki a ce e d a i le si ül ke miz de, 1.6 lt. CRDi 90 ps, 115 ps ve 128 ps ol mak ü ze re üç di zel mo tor se çe ne ði ve Co ol, Mo ti on ve Con cept a dýy la 3 fark lý do na - ným pa ke ti i le sa tý þa su nu lu yor. 834 TL tak sit le Lan ci a Del ta nlancia Tür ki ye, 31 Mart a ka dar de vam e - de cek sa týþ kam pan ya sý çer çe ve sin de 24 bin 950 E u ro dan baþ la yan a nah tar tes lim sa týþ fi ya tý na sa hip ye ni Lan ci a Del ta mo de li i çin Koç Fi at Kre di des te ðiy le a van taj lar su nan kre di kam pan ya sýy la dik kat çe ki yor. Kam pan - ya kap sa mýn da Lan ci a Fi nans a ra cý lý ðýy la ay - lýk 834 TL lik ge ri ö de me ler le 24 ay va de li ve % 0 fa iz li kre di kul lan ma im kâ ný su nu lu yor. Sko da Fa bi a dan kaçýrýl ma ya cak fýr sat nskoda, her ke si o to mo bil sa hi bi yap mak a - ma cýy la dü zen le di ði kam pan ya la ra bir ye ni si - ni da ha ek le di. En çok ter cih e di len mo del le ri a ra sýn da yer a lan, bütün Fa bi a mo del le ri i çin, VDF-Sko da Fi nans iþ bir li ði i le ye ni bir kam - pan ya baþ lat tý. Chev ro let den Cru ze da 5 yýl dýz lý kampanya neuroncap gü ven lik tes tin den re kor pu an la 5 yýl dýz a lan Chev ro let Cru ze Mart a yý bo yun ca TL in di rim ve 500 TL den baþ la yan ay lýk tak sit fýr sat la rý su nu yor. 31 Mart 2012 ta ri hi ne ka dar sü re cek kam pan ya da ben zin li ve di zel mo - tor se çe nek le ri ne sa hip o lan Chev ro let Cru ze un sa týþ fi ya tý TL den baþ lý yor. Sca ni a es ki dost la rý ný u nut mu yor nscania, 5 ya þýn dan bü yük a raç lar i çin ser vis kam pan ya sý baþ lat tý. 15 Þu bat-15 A ðus tos 2012 ta rih le ri a ra sýn da top lam 6 ay bo yun ca ge çer li o - la cak kam pan ya kap sa mýn da 5 yaþ ve ü ze ri Sca - ni a a raç lar da, iþ çi lik ve Sca ni a par ça la rýn da a ra cýn ya þý nýn 4 ka tý ka dar in di rim ya pý la cak. 8 yaþ ve ü ze ri a raç lar da i se in di rim o ra ný yüz de 32 o la cak. O pel de tak sit ler 239 TL den baþ lý yor n OPEL'ÝN kam pan ya sýn da In sig ni a hp TL, As tra HB hp TL ve Cor sa 1.2 Es sen ti a TL den baþ la yan fi yat lar la su nu lu yor. Mart kam pan ya sýy la, 1.2 E asy tro nic þan zý man lý Cor sa TL. Co lor E di ti on do na ným lý 1.4 lt mo tor TL kam - pan ya in di ri miy le TL i ken Es sen ti a do - na ným lý 1.3 CDTI di zel 75 hp TL den sa - týþ ta bu lu nu yor. En joy do na ným se vi ye sin de 1.3 CDTI di zel 95 hp start&stop ö zel lik li Cor sa da TL lik fi ya týy la su nu lu yor. LPG li Re na ult Symbol Tür ki ye de TÜR KÝ E NÝN en çok sa tý lan o to mo bi li Re na ult Symbol, þim di de LPG ver si yo nuy la tü ke ti ci nin be ðe ni si ne su nu lu yor. Symbol, e ko no mi ve gü - ven li ði bir a ra da a ra yan müþ te ri le ri i çin O yak Re - na ult Fab ri ka la rý nda o ri ji nal o la rak LPG li ü re ti len mo de liy le þim di çok da ha a van taj lý TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lan Symbol V 75 bg LPG, A ut hen ti qu e E di ti on ve Ex - pres si on do na ným la rý ol mak ü ze re i ki fark lý do na - ným se vi ye i le sa tý þa su nu lu yor. Ko ran do Sports çok ya kýn da SSANG ONG UN ye ni ü rü nü, 155 ps güç ve yük sek per for mans lý, ve rim li e-xdý ak tif di zel mo to ruy la Ko ran do Sports 1 Ni san dan i ti ba ren sa tý þa su nu la - cak yý lýn dan bu ya na Tür ki ye dis tri bü tör lü ðü - nü Þah su va roð lu Dýþ Ti ca ret in yap tý ðý Ssang yong mar ka sý ye ni mo de li Ko ran do Sports u ilk o la rak Ce nev re A u to Show Fu a rý nda ta nýt mýþ tý. Ko ran do Sports, Tür ki ye de ilk e tap ta 4x2 O to ma tik ve Ma - nu el vi tes se çe nek le riy le sa tý þa su nu la cak. E NÝ SU ZU KÝ SWIFT ÝD DÝ A LI SUZUKÝ'NÝN B Hatc hback sý ný fýn da ki tem sil ci si e ni Swift, ya kýt tü ke ti mi, bey gir gü - cü ve hýz lan ma ve ri le ri a çý sýn dan ra kip le ri ne ký yas la en ba þa rý lý mo tor se çe ne ði ni su nu - yor. e ni Swift, Du al VVT (çift de ðiþ ken za man lý valf sis te mi) tek no lo ji si ne sa hip V mo to ru i le tek no lo jik o la rak da ha i le ri se vi ye de bir per for mans ü re ti yor. Su zu ki Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Mu rat Ay dýn, dün ya nýn ön de ge len o to mo tiv mar ka la rýn dan Su zu ki nin B Hatc hback seg men ti de ki güç lü mo de li e ni Swift i le ü rün ga mý ný güç - len dir di ði ni ve ar týk pa zar da çok da ha id di a lý bir ko nu ma gel di ði ni i fa de et ti. Part ner Te pe e nin bi nek ve tak si si gel di! PE U GE OT Part ner Te pe e, ar týk bi nek ver si yo nu i le de tü ke ti ci le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. E u ro 5 norm - la rý na u yum lu i ki fark lý mo tor se çe ne ði ne sa hip o lan mo del ler den Part ner Te pe e Pre mi um 1.6 HDi 92 hp 46 bin 750 TL, Part ner Te pe e Pre mi um 112 hp i se 49 bin 750 TL fi yat e ti ket le ri i le Pe u ge ot et ki li Sa tý cý la rý nda yer le ri ni al dý lar. Av ru pa nýn en çev re ci si yi ne Fi at FIAT, o to mo tiv ve ri le ri ko nu sun - da dün ya nýn en ö nem li hiz met sað la yý cý sý ko nu - mun da ki JA TO ta - ra fýn dan ger çek leþ ti ri len a raþ týr ma so nuç la rý na gö re 2011 yý lý nýn en çev re ci o to mo bil mar ka sý se çil di. Üst üs te 5 yýl en çev re ci o to mo bil ü re ti ci si se çil me yi ba þa ran Fi at, bu e ko lo jik za fe ri g/km lik e - mis yon de ðe ri i le el de et ti. Al fa Ro me o dan cid dî kam pan ya n ALFA Ro me o Tür ki ye, lüks kü çük sý nýf ta ki tem sil ci si Mi To dan kom pakt sý nýf ta ken di ni hýz - la ispat la yan Gi u li et ta mo de li ne ka dar Mart a yý kam pan ya sý dik kat çe ki yor. Kam pan ya kap sa - mýn da bütün Al fa Ro me o mo del le ri i çin 20 bin TL i çin 24 ay va de ve % 0 fa iz o ra nýy la Al fa Ro - me o Fi nans a ra cý lý ðýy la 834 TL lik uy gun tak sit - ler le kre di kul lan ma im kâ ný su nu lu yor. Mer ce des ten C se ri si ne ö zel nmercedes-benz Fi nan sal Hiz met ler in C- Se ri si ne ö zel o la rak TL kre di i çin ha zýr la - dý ðý % 0 fa iz li kam pan ya da hi lin de, 12 ay bo yun - ca ku rum sal ve ki þi sel Mer ce des-benz müþ te ri - le ri ay lýk TL ö de ye rek yep ye ni bir C-Se ri - si ne sa hip o la bi le cek. Ay rý ca kam pan ya nýn düz ö de me se çe nek le ri de mev cut o la cak. Da ci a dan ser vis kam pan ya sý n DACÝA mar ka sý, müþ te ri le ri ne, 31 Mart 2012 ta ri hi ne ka dar bir ser vis kam pan ya sý dü - zen li yor. Da ci a Ser vis Kam pan ya sý kap sa - mýn da me ka nik o pe ras yon lar da (si gor ta ka - pa sa mýn dan ya pý lan lar ha riç) 195TL ve ü ze ri har ca ma ya pan Da ci a müþ te ri le ri ne üc ret siz Bury Te le fon Ki ti he di ye e di li yor.

14 SPOR 14 ÝSTATÝSTÝKTE DE LÝDER G.SA RA DER BÝ MÜ CA DE LE SÝN DE ÝS TA TÝS TÝK LER DE DE F.BAH ÇE'E ÜS TÜN LÜK KUR DU. CÝM BOM, MAÇ TA 18 ÞUT A TAR - KEN, SA RI -LA CÝ VERT LÝ LER 10 ÞUT BUL DU. G.SA RA 6, F.BAH ÇE 2 KOR NER KUL LA NIR KEN, TOP LA O NA MA ÜZ DE SÝN DE SA RI -KIR MI ZI LI E KÝP 54'E 46 ÜS TÜN LÜK SAÐ LA DI.G.SA RA 389 PAS A PAR KEN, F.BAH ÇE Ý SE 291 PAS GER ÇEK LEÞ TÝR DÝ. Terim'li G.Saray bir adým önde.. GALATASARA, der bi kar þý - laþ ma sýn da dep las man da Fe - ner bah çe i le 2-2 be ra be re ka - lýr ken, maç is ta tis tik le rin de i - se ra ki bi ne üs tün lük kur du. Ga la ta sa ray, maç ta 9'u ka le yi bu lan 18 þut a tar ken, sa rý-la - ci vert li ler i se 5'i i sa bet li 10 þut a ta bil di. Sa rý-kýr mý zý lý lar, dep las man da oy na ma sý na rað men 6 kez kor ner kul la - nýr ken, Fe ner bah çe i se sa de - ce 2 kor ner a tý þý kul lan dý. Maç ta Ga la ta sa ray ce za sa ha - sýn da 27 or ta ya par ken, Fe - ner bah çe i se 15 kez ce za sa - ha sý na or ta ya pa bil di. Fe ner - bah çe 7 kez of say ta dü þer ken, Ga la ta sa ray lý fut bol cu lar i se 2 kez of sayt ta kal dý. Top la oy - na ma yüz de le rin de de Ga la - ta sa ray, Fe ner bah çe'ye yüz de 54'e 46 üs tün lük sað la dý. Fe - ner bah çe maç ta 21,5 da ki ka top la oy nar ken, Ga la ta sa ray i se 25,13 da ki ka to pa sa hip ol du. Ga la ta sa ray maç ta 323'ü i sa bet li 389 pas ya par - ken, Fe ner bah çe i se 228'i i sa - bet li 291 pas ger çek leþ tir di. Der bi maç ta Ga la ta sa ray lý fut bol cu lar top lam 107,6 km. ko þar ken, Fe ner bah çe i se 103,6 km. koþ tu. Ha kem Bü - lent ýl dý rým kar þý laþ ma bo - yun ca top lam met re ko þar ken, ma çýn en faz la ko - þan is mi ol du. Maç ta en çok ko þan fut bol cu i se met re i le Ga la ta sa ray'dan En - gin Bay tar o lur ken, o nu met re i le ta kým ar ka - da þý Sel çuk Ý nan ta kip et ti. Fe ner bah çe'den en çok ko þan fut bol cu i se met re i le Gök han Gö nül ol du. Necati: Son yarým saat muhteþem oynadýk GALATASARALI fut bol cu Ne ca ti A teþ, Fe ner bah çe i le oy na dýk la rý ma çýn der bi ye ya ký þýr bir þe kil de geç ti ði ni söy le di. Ne ca ti, sa ha da çok gü zel bir maç oy nan dý ðý ný be lir te rek, ''Ma ça ne re dey se 2-0 ge ri de baþ la dýk. Son ra 2-2'ye ge tir dik. Son da ki ka da ka za na bi lir dik. Çok po zis yon ya ka la dýk. Bir pu an kö tü nün i yi si a ma se vi ne mi yo ruz. 3 pu an a la bi lir dik, bu nu da hak et miþ tik. A ma a ra da ki pu an far ký ný da ko ru du ðu muz i çin mem nu nuz'' i fa de le ri ni kul - lan dý. Da ha ne ol du ðu nu an - la ma dan 2-0 ge ri ye düþ tük le - ri ni kay de den Ne ca ti, ''Gol le - ri ye yin ce mo ti vas yo nu muz bi raz düþ tü a ma son ya rým sa at te muh te þem oy na dýk. 2-2'den son ra da po zis yon lar bul duk. Her þe ye rað men pu - an far ký ný ko ru mak da bi zim i çin ö nem liy di'' di ye ko nuþ tu. Ne ca ti, Ga la ta sa ray-fe ner - bah çe maç la rý nýn ne ka dar bü yük bir der bi ol du ðu nu, bu gün bir kez da ha gör dük - le ri ni kay de de rek, ''Ý na nýl maz bir ta raf tar des te ði i le Flor - ya'dan bu ra ya gel dik. Bu ra da da at mos fer gü zel di. Bir pu - an kö tü nün i yi si. Son da ki ka - da top bir mi lim a þa ðý düþ se ma çý 3-2 ka za na cak týk. Son da ki ka po zis yo na çok ü zü lü - yo ruz'' de di. E di len kü für le - rin ken di le ri ni mo ti ve mi et - ti ði nin so rul ma sý ü ze ri ne Ne ca ti, ''Mo ti ve mi e di yor, ü zü yor mu bil mi yo ruz a ma Tür ki ye'nin hiç bir ye rin de hiç bir ta ký mýn o yun cu su kü - für ye me yi hak et mi yor. Ha - san ho ca nýn ka fa sý a çýl dý, Fa - tih Te rim'in yü zü ne ya ban cý mad de gel di. Bu her yer de o - lu yor, bun la rý a zalt ma mýz la - zým'' di ye rek söz le ri ni ta - mam la dý. Mücadele yönünden oldukça sert geçen derbide bir pozisyon sonrasý tartýþan Emre Belözoðlu ile Eboue'yi teknik direktör Fatih Terim yatýþtýrdý. FOTOÐRAF: A.A BU SEZON DERBÝ KABETMEDÝ Derbilerden 11 puan kazanan G.Saray bitime 3 hafta kala normal sezonu lider tamamlamayý garantiledi. SÜPER Lig'de ki der bi mü ca de le sin de Ga la ta sa ray, e ze li ra ki bi Fe ner bah - çe'yle 2-2 be ra be re ka lýr ken, ken di a - dý na çok ö nem li bir so nuç al dý. Fe - ner bah çe dep las ma ný na ra ki biy le a ra - sýn da 9 pu an fark la li der o la rak ge len sa rý-kýr mý zý lý lar, el de et ti ði be ra ber - lik le bu far ký ko ru ma yý bil di. Ga la ta - sa ray'ýn Fe ner bah çe kar þý sýn da al dý ðý 2-2'lik be ra ber lik, sa rý-kýr mý zý lý ta ký - mýn 6 maç lýk ga li bi yet se ri si ni so na er dir me si ne kar þýn, el de e di len 1 pu - an nor mal se zo nu li der ta mam la ma yý ga ran ti ha le ge tir di. Son 3 haf ta ya 9 pu an fark la li der gir miþ o lan sa rý-kýr - mý zý lý lar, Play-Off Þam pi yon luk Gru - bu maç la rý ön ce si bu pu an a van ta jý ný da ha da yük selt me ye ça lý þa cak. DERBÝLERDEN 11 PUAN GELDÝ Bu se zon ki ba þa rý lý gra fi ðiy le ta raf ta - rý nýn yü zü nü gül dü ren Ga la ta sa ray, der bi kay bet me me yi sür dür dü. Bu se - zon Be þik taþ'la be ra be re kal dý ðý ilk der - bi si nin ar dýn dan, Fe ner bah çe, Trab - zons por ve i kin ci ya rý da Be þik taþ'ý mað - lup et me yi ba þa ran sa rý-kýr mý zý lý lar, Fe - ner bah çe dep las ma nýn da bu kez be ra - be re kal dý. Ga la ta sa ray, Fe ner bah çe be - ra ber li ðiy le son 6 maç týr de vam e den ga li bi yet se ri si ni nok ta la mak zo run da kal dý. Lig de Bur sas por ye nil gi si ve Me - di cal Park An tal yas por be ra ber li ði nin ar dýn dan yap tý ðý 6 ma çý ka za nan sa rýkýr mý zý lý ta kým, bu se ri yi Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda son lan dýr dý. TRABZON MAÇINDA CEZALI OK Fe ner bah çe der bi si ne sa rý kart ce za sý ný rýn da 4 o yun cu suy la gi ren Ga la ta - sa ray, bu zor lu ma çý fi re siz at lat tý. Fe - ner bah çe ma çý na ilk 11'de baþ la yan ce - za sý ný rýn da ki o yun cu la rý Fer nan do Mus le ra, Em re Ço lak, To mas Uj fa lu si ve Ne ca ti A teþ'in kart gör me me si, Ga - la ta sa ray'ý ge le cek haf ta ya pa ca ðý Trab - zons por ma çý na fi re siz ta þý dý. Lige yeni statü kazandýrýlmamýþ, yani play-off olmamýþ olsa bu skor G.Saray'a þampiyonluk için yetecekti. Kalan üç haftada daha avantajlý olmak için G.Saray puan farkýný açmaya, F.Bahçe kapamaya çalýþacak. Derbiye F.Bahçe duygularýný üst düzeye taþýyarak, G.Saray da maça konsantre olamadan baþladý. F.Bahçe'nin attýðý ilk gol, G.Saray takýmýnýn pozisyon bitti, top dýþarýya çýktý düþüncesi ile geldi. Alex'in attýðý golde de topun Alex'e geldiði anda pozisyonun içinde olan iki oyuncunun adeta seyirci kalmasý, 15. dakikada skoru iki farklý F.Bahçe lehine getirdi. Ýlk yarýda F.Bahçe Elmander'i etkisiz hale getirdi. Ayrýca Selçuk ve Melo'ya iyi baský yaparak G.Saray'ýn oyun kurmasýna engel oldular. Ýkinci yarýda G.Saray özellikle fiziksel üstünlüðü ve istikrarlý futbolunu israrla oynayýnca, sahanýn mutlak hakimi oldu. Maçý kazanmayý hak ettiler. Pozisyonlarý da yakaladýlar. Son saniyede direkten dönen top F.Bahçenin þansýydý. Önemli maçlarda, normal maçlara oranla bazý oyuncularýn tavan gücü, yani peformans sýnýrý daha iyi gözlemleniyor. F.Bahçede Ziegler iyi ve kötü yönleriyle eþit oranda bir oyuncu. obo, Serdar Kesimal F.Bahçe defans göbeðinin yegane oyuncularý deðil. Orta sahada Cristian, Mehmet Topuz sýra maçlarýnýn iyi oyuncularý olabilirler. ama yetenek sýnýrlarý belli oyuncular. G.Saray'da Engin yetenekli bir oyuncu. Ama G.Saray'ýn bu maçý kazanmasýnda üç tane önemli fýrsatý fiziksel yetersizliði yüzünden harcayan oyuncuydu. Keza Semih çok önemli noktalarda kritik hatalar yaparak yetersiz kalýyor. enilen ilk golde Show'a o vuruþu yaptýrmamalýydý. Takýmlarýmýzýn içeride oynadýðý maçlarda önemli eksikler ya atlanýyor ya da unutuluyor. Lig uzun maraton olduðu için hatalarýn zaman içinde tolore edilmesi mümkün olabiliyor. Avrupa'da baþarýlý olmak adýna, burada mücadele eden takýmlarýmýzýn oyuncu guruplarýnýn kaliteli olmasý esas. oksa baþarýlý olunamýyor. Böyle önemli maçlarda bu eksikleri daha iyi anlama fýrsatý yakalayabiliyoruz. Seyirci itici güç. Ancak öyle iþler oluyor ki; taraftar bazen rakibe yarayan, kendi takýmý aleyhine iþler yapýyor. Fatih Terim'in kafasýna atýlan cisim, hem Terim'i hemde takýmý ateþlemeye yaradý. Bu taraftarlýk deðil ki. Fatih Terim'in kaybederken de alkýþlanacaðýz felsefesini G.Saray takýmý derbide bütün çarpýcýlýðýyla gösterdi. Maçý kazanamadý, ancak takdiri fazlasýyla hak etti. Lig þu pu an tab lo suy la bit se F.Bah çe'nin þam pi yon o la bil me si yi ne de müm kün. Pu an lar i ki ye bö lü nüp pla yoff'a öy le baþ la na cak. Bu du rum da fark dör de dü - þü yor. An cak ek sik o lan F.Bah çe'nin is tik rar so ru nu. Bu nu ba zen de ði þik maç lar da, ba zen ay ný maç i çin de gör mek müm kün. Týp ký der bi maç ta ol du ðu gi bi. Bu a çý dan bak tý ðý mýz da G.Sa ray bir a dým ön de.. UEFA Baþkaný Platini bugün Ýstanbul'da FENERBAHÇE i le Ga la ta sa - ray a ra sýn da ki der bi ma çýn ar dýn dan fut bol da göz ler Ýs - tan bul'da ge le cek haf ta ya pý - la cak U E FA Kon gre si'ne çev - ril di. Ýs tan bul Kon gre Mer - ke zi'nde 22 Mart Per þem be gü nü ya pý la cak 36. O la ðan U E FA Kon gre si'ne, U E FA'ya ü ye 53 ül ke fe de ras yo nu nun baþ kan ve yö ne ti ci le ri ka tý la - cak. Kon gre nin ar dýn dan U - E FA Baþ ka ný Mic hel Pla ti ni ay ný sa lon da sa at 14.30'da U E FA Baþ ka ný Michael Pla ti ni SÜPER Lig'de 31. haf ta nýn ka pa nýþ ma çýn da bu gün Ma ni sas por'u a ðýr la ya cak Be þik taþ'ta tek he def ga li bi - yet. Son dö nem de ki kö tü per for man sýy la Sü per Lig'de zir ve nin bir hay li u za ðý na dü þen, haf ta i çin de de 30'lýk At le ti co Mad rid ye nil gi siy le ba sýn top lan tý sý dü zen le ye - cek. 34 yýl a ra dan son ra ilk kez Ýs tan bul'da dü zen le ne cek o lan 36. O la ðan U E FA Kon - gre si'nin gün de mi þöy le: U E - FA Baþ ka ný, U E FA ö ne tim Ku ru lu ve U E FA ö ne ti - mi'nin dö ne mi fa a li yet ra por la rý nýn su nul - ma sý. U E FA Ko mi te le ri nin dö ne mi fa a li yet ra por la rý nýn su nul ma sý dö ne mi nin ma li a çý dan ib ra sý ve dö ne mi yýl lýk büt çe si nin o - na ya su nul ma sý. Av ru pa Sos - yal Di ya lo gu: ''Fut bol cu Söz - leþ me si Ý çin Mi ni mum Ge - rek si nim ler'' ko nu sun da ki an laþ ma nýn o na ya su nul ma - sý. U E FA ö ne tim Ku ru lu top lan tý la rý i se kon gre den ön ce 20 ve 21 Mart'ta Con - rad Ho tel'de ya pý la cak. Bu a - ra da, U E FA Baþ ka ný Pla ti - ni'nin bu gün Tür ki ye'ye gel - me si bek le ni yor. Beþiktaþ Manisa önünde U E FA Av ru pa Li gi'ne 3. tur - da ve da e den si yah be yaz lý lar, alt sý ra lar dan kur tul ma mü - ca de le si ve ren Ma ni sas por kar þý sýn da 3 pu an i çin mü ca - de le e de cek. Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la - ya cak ma çý ha kem Ba rýþ Þim þek yö ne te cek. Brezilyalý oyuncu Moritz: Kur'ân'ý merak ediyorum MERSÝN Ýd man yur du'nun 10 nu ma ra - lý o yun cu su Bre zil ya lý An dre Fran cis - co Mo ritz, ken di si ni Türk gi bi his set - ti ði ni, bu yüz den ay-yýl dýz lý for ma yý giy mek is te di ði ni bil dir di. Mo ritz (26), ku lü bün der gi si ne ver di ði rö por taj da, 5 ya þýn dan i ti ba ren fut bol la ya kýn dan il gi len di ði ni, 10 yýl dýr da a i le sin den u - zak ta fut bol ya þan tý sý ný sür dür dü ðü nü söy le di. Son 5 yýl dýr Tür ki ye'de ki ta - kým lar da for ma giy di ði ni an la tan Mo - ritz, "Sü per Lig'e u zun yýl lar dan son ra ye ni den yük se len bir ta kým da for ma giy mek i çin Mer sin'e gel dim. e ni bir ta kým ol ma sý ne de niy le çok sa yý da ek - sik lik ve ak sak lýk var dý. A ma ben Mer - sin'e Nu rul lah Sað lam i çin gel dim. Mer sin Ýd man yur du ger çek ten gü zel bir ku lüp. Çok cid di so run lar ya þa ma - dým. A ma þe hir, ar ka daþ lýk i liþ ki le ri ve ta raf tar ga yet i yi. Bu yüz den Mer sin'e a lýþ mak ta bü yük bir so ru num ol ma dý'' gö rü þü ne yer ver di. HE DE FÝM TÜRK MÝL LÝ TA KI MI Mo ritz, ge nel o la rak ha yat ta he def koy ma dan ya þa ma yý ter cih et ti ði ne i - þa ret e de rek, maç ve an tren man sý ra - sýn da ya pa bi le cek le ri nin en i yi si ni yap ma ya ö zen gös ter di ði ni vur gu la dý. a þý nýn kü çük ol du ðu nu, Tür ki ye'de - ki bü yük ta kým lar da he nüz for ma giy - me di ði ni i fa de e den Mo ritz, þun la rý kay det ti: ''Ý þi mi la yý kýy la ya par sam, bun dan son ra ki sü reç te bü yük ta kým - lar da oy na ya bi le ce ði mi dü þü nü yo - rum. Bir he de fim i se Türk Mil li Ta ký - mý'nda oy na mak. 5 yýl dýr Tür ki ye'de - Mo ritz, ''En bü yük he de fim Türk Mil li Ta ký mý'nda oy - na mak. Kur'a ný Ke rim'i o - ku yup Müs lü man lý ðý öð - ren mek is ti yo rum'' de di. Moritz, Türkçeyi çok iyi konuþtuðunu da söyledi. yim, ken di mi o ka dar Türk gi bi his se - di yo rum ki, be lir le di ðim en bü yük he - def Türk Mil li Ta ký mý'nda oy na mak. E ðer böy le bir tek lif ge lir se, bü yük bir ke yif ve is tek du ya rým.'' MÜS LÜ MAN LI ÐI A RAÞ TI RI OR Hris ti yan bir a i le ye men sup ol du - ðu nu, ken di si nin de bu di ne gö re ya - þa ma ný þe kil len dir di ði ni bil di ren Mo - ritz, þöy le ko nuþ tu: ''Ben, ki li se nin söy le di ði her þe yi tam o la rak ka bul e - den bi ri si de ði lim. Ýn ci li o ku dum. A - ma ki li se be nim o ku du ðum Ýn cil'den da ha fark lý þey ler söy lü yor. Ben nor - mal de çok i nanç lý bi ri si yim. Al lah ve Ý sa i nan cý ben de çok yük sek. Tür ki - ye'ye gel di ðim de her kes Müs lü man ol du ðu i çin Kur'an-ý Ke rim'i me rak et tim. Kur'an-ý o ku yup Müs lü man lý ðý öð ren mek is ti yo rum. Þu sý ra lar Ýn cil'i tek rar o ku yo rum ve bi tir mek ü ze re - yim. Ar dýn dan Kur'an-ý Ke rim'i o ku - ma ya baþ la ya ca ðým. Çün kü çok me - rak e di yo rum.'' Por te kiz ce, Ýs pan yol - ca, Ýn gi liz ce ve Türk çe'yi a ký cý bir þe - kil de ko nu þa bi len Mo ritz, ken di si gi bi a i le si nin de Tür ki ye'yi çok sev di ði ni, bu yüz den on la rýn da sýk sýk Tür ki - ye'ye gel di ði ni söz le ri ne ek le di. 3 KU LÜP TE FOR MA GÝ DÝ Mer sin Ýd man yur du ta raf ta rý na da te þek kür e den Mo ritz, ''Çok gü zel bir ta - raf ta rý mýz var. Ben Tür ki ye'de 3 ku lüp te for ma giy dim. Ke sin lik le bu 3 ta kým dan en i yi ta raf ta ra sa hip o lan yer Mer sin. Ka sým pa þa'day ken az a ma i yi bir ta raf ta - rý mýz var dý. Kay se ris por ta raf ta rý i se ta - ký mý nýn pek ya nýn da ol ma yan grup. A - ma Mer sin'de ki ta raf tar öy le de ðil. her ma ça bin ki þi gel se bi le gru bun bü yük ço ðun lu ðu maç so nu na ka dar bi zi cid di an lam da des tek li yor. Ör ne ðin 5 maç ye - ni li yor su nuz a ma ta raf tar siz den hiç des te ði ni e sir ge mi yor'' di ye ko nuþ tu. KAÞINA 4 DÝKÝÞ: Derbi maçta 85. dakikada obo ile girdiði ikili mücadelede kaþý açýlan Galatasaraylý Elmander'e ilk müdahale soyunma odasýnda yapýldý. Elmander'in açýlan kaþýna kulüp doktorlarý tarafýndan 4 dikiþ atýldýðý öðrenildi. Derbilerin golcüsü Johan Elmander FE NER BAH ÇE kar þý sýn da Ga la ta sa ray'ýn ilk go lü nü a tan ve top lam da ki gol sa yý sý ný 12'ye çý ka ran Jo han El man der, der bi maç lar da ki gol cü lü ðüy le dik ka ti çek ti. Bu se zon Be þik taþ'la 0-0 be ra be re ka lý nan kar þý laþ ma dý þýn da tüm der bi ler de gol bu lan El man - der, Be þik taþ'a i kin ci maç ta 2, Fe ner bah çe'ye her i ki maç ta da 1'er ve Trab zos por'a da ilk maç ta 1 gol kay - det me yi ba þar dý. Ö te yan dan, Ga la ta sa ray'a Fe ner - bah çe kar þý sýn da be ra ber li ði ge ti ren go lü a tan Ha - kan Bal ta, ka ri ye rin de sa rý-la ci vert li le re 2. go lü nü at - mýþ ol du. Ha kan Bal ta, Fe ner bah çe'ye ilk go lü nü, ta ri hin de yi ne Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda ya pý lan ve sa rý-la ci vert li le rin 3-1 ka zan dý ðý mü sa ba - ka da kay det miþ ti. Ö te yan dan Ga la ta sa ray,ka dý - köy'de ki 12 yý lý aþ kýn ga li bi yet öz le mi ni yi ne din di re - me di. Sa rý-kýr mý zý lý e kip ilk 15 da ki ka da 2-0 ge ri ye düþ tü ðü der bi de 2-2 be ra ber li ði ya ka la ma sý na rað - men, üs tün oy na dý ðý maç ta 90 ar tý 5. da ki ka da Ba - ros'un vu ru þun da top üst ka le di re ðin den dö nün ce Ka dý köy'de yi ne ga lip ge le me di.

15 SPOR 15 Ziegler: Hatalar pahalýya patladý FENERBAHÇE'NÝN Ýsviçreli futbolcusu Reto Ziegler, ikinci yarýdaki hatalarý nedeniyle berabere kaldýklarýný söyledi. Ziegler, maçýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, ilk yarýda maçý ellerine aldýklarýný, ancak ikinci yarýda skoru koruyamadýklarýný kaydetti. ''Ýlk yarýda çok iyi bir takým olduðumuzu gösterdik'' diyen Ýsviçreli futbolcu, ''Maçý elimize de aldýk. Mümkün olduðu kadar bunu götürmeye çalýþtýk. Düelloyu kazanmak için elimizden geleni yaptýk, ama ikinci yarýdaki hatalarýmýz bize pahalýya patladý'' ifadelerini kullandý.b Bir soru üzerine maçta geri çekildiklerini kabul eden Ziegler, ''Sonucu koruyabilirdik, ama biraz geri çekildiðimiz doðru. Düþ kýrýklýðý yaþadýk'' þeklinde konuþtu. Gökhan Gönül: Özür diliyoruz FE NER BAH ÇE'LÝ Gök han Gö nül, Ga la ta sa ray ma çý na i yi baþ la dýk la rý ný ve 2-0 ö ne geç tik le ri ni be lir te rek, ''2-0'dan 2-2 be ra ber lik le ay rý lý yo ruz bu ra dan. Ü zün tü ve - ri ci bir du rum. Ben ön ce lik le bu ra ya ge len ta raf tar la rý - mýz dan ken di a dý ma ö zür di li yo rum. Ne o lur sa ol sun, 2-0'dan be ra ber li ði ver me me miz ge re ki yor du. Ba zen bir þey le ri ba þar mak i çin 90 da ki ka mü ca de le et me niz ge re ki yor. Ben da hil ol mak ü ze re bü tün ta kým ar ka - daþ la rý mýz... Ba zen sa ha da is ten me yen du rum lar o la - bi li yor, bir ya da i ki sa ni ye o dak lan ma dý ðý nýz za man go lü yi ye bi li yor su nuz'' di ye ko nuþ tu. Li gin he nüz bit - me di ði ni ve u mut la rý ný yi tir me dik le ri ni di le ge ti ren sa - rý-la ci vert li fut bol cu, þun la rý söy le di: ''Li gin bu du ru ma gel me si nin en bü yük se be bi de bu play-off'lar. Hiç bir fut bol cu nun tas vip et me di ði bir du rum. Her ke sin ka - fa sý nýn bir ke na rýn play-off'ta ba zý þey le rin dü ze le bi le - ce ði fik ri var. A ma so nuç ta bak tý ðý nýz za man 9 pu an lýk bir fark var. Çok zor gö rü ne bi lir a ma bu ta kým 17'de 16 yap mýþ bir ta kým. Ö nü müz de ki maç la rý al dý ðý mýz tak dir de biz yi ne þam pi yon o la bi li riz.'' Sahada kalp krizi geçiren Muamba'nýn durumu aðýr TÜRK futbolcu Tuncay Þanlý'nýn forma giydiði Ýngiltere Premier League takýmlarýndan Bolton, Tottenham ile oynanan Ýngiltere Federasyon Kupasý maçýnda yere yýðýlan ve nefes alamayan orta saha oyuncusu Fabrice Muamba'nýn durumunun aðýr olduðunu açýkladý. Bolton takýmý tarafýndan yapýlan açýklamada, maçýn 41. dakikasýnda yere yýðýlan Zaireli oyuncunun Londra Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nin kalp krizi merkezinde yoðun bakýma alýndýðý belirtildi. 23 yaþýndaki futbolcu, maç sýrasýnda aniden yere yýðýlmýþ ve saðlýk ekiplerinin 10 dakika boyunca suni solunum ve kalp masajý yapmasýnýn ardýndan hastaneye kaldýrýlmýþtý yýllarýnda Arsenal formasý giyen Muamba, 2008 yýlýnda Birmingham City'den Bolton'a transfer olmuþtu. 9 PUAN KAPANMADI: Fenerbahçe, Süper Lig'de yüz yýllýk rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, zirve ile puan farkýný azaltma hedefini gerçekleþtiremedi. Sarý-lacivertliler, bu beraberlikle puanýný 61'e yükseltirken, 70 puan yapan lider Galatasaray ile arasýndaki 9 puan fark devam etti. FOTOÐRAF: A.A ALEX: MAZERETÝMÝZ OK, G.SARA BÝZDEN ÝÝ ONADI Alex, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldýklarý maçta rakiplerinin kendilerinden daha doðru iþler yaptýðýný söyledi. FENERBAHÇE futbol takýmýnýn kaptaný Alex De Souza, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldýklarý maçta rakiplerinin son 70 dakikada kendilerinden daha doðru iþler yaptýðýný söyledi. Alex, maçýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, ilk 20 dakika iyi oynadýklarýný belirterek, ''Ýlk 20 dakika maç bizimdi, daha sonraki 70 dakikada maç Galatasaray'ýndý. Son 70 dakika içinde Galatasaray saha içinde daha iyi pozisyon aldý. Beraberlik haklý bir sonuç'' dedi. Saha içinde rakibe oranla doðru þeyleri daha az yapan bir takým olduklarýný kaydeden Brezilyalý futbolcu, þöyle devam etti: ''Maçýn belli dönemlerinde rakibimiz pozisyon ve topu ayaðýnda tutma üstünlüðünü elinde tuttu. Ýkinci yarýda bizim karakterimizde olmayan bir þekilde uzun topla oynamaya baþladýk. Öyle bir ikinci yarý yaþadýk ki rakip sürekli üzerimize geldi. Maçýn son 70 dakikasýnda Galatasaray bizden daha doðru iþler yaptý. Mazeretlerin arkasýna sýðýnmadan, bir an önce sýkýntýlarýmýzý tespit edip, üzerine gitmemiz lazým.'' 9 PUAN BÜÜK AVANTAJ Kaptan Alex, 9 puanlýk farkýn Galatasaray için iyi bir avantaj olduðunu belirterek, ''9 puan iyi bir avantaj. Rakibimin yerinde olmak isterdim'' dedi. Puan farkýný kalan maçlarda azaltmalarýnýn gerektiðini belirten Alex, ''Maçlarýmýzý alýp, Galatasaray'ýn puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Bu derbide Galatasaray oynadý, biz topu ayaðýmýza aldýðýmýzda oynamaya baþladýk. Fazla aceleci olduðumuz için toplarý cömertçe harcadýk. Galatasaray ise topu aldýðý zaman sabýrlý bir þekilde kullandý'' diye konuþtu. Alex, þu an play-off'u düþünmek için henüz erken olduðunu belirterek, ''Maç maç düþünmeliyiz. Bundan sonra puan kaybýna tahammülümüz yok'' ifadesini kullandý. Aykut hoca yine ayný hatalarý yaptý Ka dý köy'de 13 yýl lýk ye nil mez lik serisini de - vam et tir di, a ma þam pi yon luk yo lun da çok bü yük bir ya ra al dý Fe ner bah çe. Ha ri ka bir o yun la baþ la dý lar. Pres yap tý lar. Her to pa bas tý - lar. 2-0'ý da ya ka la dý lar. Her þey is te dik le ri gi biy - di. An cak ya lan cý ba har 25 da ki ka sür dü. O da ki - ka dan son ra sa zý e li ne a lan Ga la ta sa ray lý fut bol - cu lar dev ra ný ter si ne dön dür dü ler. Ge ri ye ka lan 75 da ki ka nýn baþ rol o yun cu su on lar o lur ken fi - gü ra ný da ev sa hi bi ta ký mýn kram pon la rýy dý. Ay kut Ko ca man, Türk Te le kom A re na'da çok bü yük ha ta ya im za at mýþ tý. Form da Mi ros lav Stoch'u ya nýn da o tur tup, A lex de So u za'yý san tra for oy na ta rak, sev da sý na ka pýl mýþ tý. Ta ký mý dar - ma da ðýn ol muþ tu. Slo vak o yun cu yu o yu na so kup, her za man ki o yun for ma tý na dön dü ðün de maç ta den ge yi ku ra bil miþ ti. Genç tek nik a dam bu se fer doð ru kad ro ve en i yi be cer dik le ri o yun pla ný i le kur - gu la mýþ fut bol cu la rý ný. Gol ler her ne ka dar þah si be - ce ri ler den gel miþ ol sa da, 2-0 çok bü yük bir a van taj - dý der bi de. Sür dü rü le me di. Es ki a lýþ kan lýk lar nük set - ti. Sko run üs tü ne ya týp, bu nu ko ru ma mo du na geç - ti ler. Ý yi ce ar ka ya yas lan dý lar. Ra kip le ri ni öy le ce sa - ret len dir di ler ki, i kin ci 45 da ki ka nýn ta ma mý na ya ký - ný ný ge len a tak la rý sa vuþ tur ma ça ba la rýy la ge çir di ler. O yun cu la rý nýn bu te laþ ve ça re siz li ði ne Ay kut ho ca da bir müd det se yir ci kal dý. Mi ros lav Stoch'u çý ka rýp, Sel çuk Þa hin'e for ma yý ve rir ken gol ye me - me yi dü þü nü yor du. Tam da bu sý ra da ilk maç ta ki ha ta sý ný tek rar la dý. Mu sa Sow'u sol ka na da çe ke - rek, san tra for mev ki i ni yi ne kap ta ný na ve ri ver di. Ga la ta sa ray'ýn ek me ði ne yað sür müþ tü. Dal ga dal ga a ký yor du ra kip a tak la rý. I si ar Di a'yý a la rak bir neb ze ol sun i le ri de top tu ta bil me yi plan la dý. Fa kat ol mu - yor du. Gol ba ðý ra ba ðý ra ge li yo rum di yor du ve gel - di de. Sam sun'da The o fa nis Ge kas'ý tu ta ma yan Ser dar Ke si mal bu se fer de Jo han El man der'i dur - du ra ma dý. Ýlk gol de Ýs veç li ye es kort luk yap tý, i kin ci - sin de de ka fay la yap tý ðý a sis te en gel o la ma dý. Ga li bi yet ten baþ ka ça re si ol ma yan Fe ner bah çe - li fut bol cu lar, çok bü yük bir fýr sat, a yak la rý nýn di - bi ne ka dar gel di ði hal de, bu nu el le ri nin ter siy le it ti ler. Es ki fe de ras yo nun i ca dý o lan play-off'lar da þam pi yon luk mü ca de le si ne or tak o la bi lir ler di. Güç le ri yet me di. 3 Tem muz'dan be ri ya þa nan sü - re cin so nun da bit me nok ta sý na gel miþ ler. Bün ye - le ri bu bas ký ve stre si ar týk kal dý ra mý yor. On la rý al kýþ la mak tan baþ ka da ya pý la cak bir þey yok gi bi. Ga la ta sa ray i þin bü yük bir kýs mý ný ko lay la dý sa yý lýr. Bu sa at ten son ra top la nan pu an la rý i ki - ye de ðil do ku za böl se niz de de ði þen faz la bir þey ol maz. Ho ca sý ve o yun cu suy la sa rý kýr mý zý - lý lar þam pi yon lu ðu ra kip le rin den da ha çok is ti - yor ve bu nu hak et tik le ri ni sa ha da ki per for - mans la rý i le cüm le a le me gös te ri yor lar. F1'DE ÝLK ARIÞI BUTTON KAZANDI FORMULA 1'de sezonun ilk yarýþý Avustralya Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Ýngiliz pilotu Jenson Button kazandý. Button, Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park pistinde 58 tur üzerinden yapýlan 307 bin 574 metrelik yarýþý, 1 saat 34 dakika 9 saniyelik derecesiyle ilk sýrada bitirdi. Button'ý Red Bull Renault'nun Alman pilotu Sebastian Vettel ikinci, McLaren Mercedes'in Ýngiliz Susurluk'ta motokros þöleni ntür KÝ E Mo tok ros Þam - pi yo na sý'nýn 1. a ya ðý, Ba lý ke - sir'in Su sur luk il çe sin de de - vam e di yor. Su sur luk Mo - tok ros En du ro Ku lu bü'nün or ga ni za tör lü ðün de Cu mar - te si baþ la yan Mo tok ros Þam - pi yo na sý'na, Ýs tan bul, An ka ra, Ýz mir, An tal ya ve Bur sa baþ ta ol mak ü ze re çe þit li il ler den 79 spor cu ka tý lý yor. Tür ki ye'nin dört bir ya nýn dan ge len spor - cu la rýn 8 sý nýf ta ku pa i çin mü ca de le et ti ði þam pi yo na - nýn ilk a ya ðýn da, ha va nýn gü - zel ol ma sý ný fýr sat bi len ya rýþ - se ver ler, Su sur luk Be le di ye Par ku ru'nda ki ya rýþ la ra bü - yük il gi gös ter di. pilotu Lewis Hamilton ise üçüncü sýradan takip etti. Öte yandan aralarýnda Mercedes AMG'nin Alman pilotu Michael Schumacher ve Ferrari'nin Brezilyalý pilotu Felipe Massa'nýn da aralarýnda bulunduðu 6 pilot yarýþý tamamlayamadý. Sezonun ikinci yarýþý olan Malezya Grand Prix'si, 24 Mart Cumartesi günü yapýlacak sýralama turlarýnýn ardýndan 25 Mart Pazar günü gerçekleþtirilecek. PÝLOTLAR KLASMANI 1. Jenson Button (Ýngiltere) McLaren-Mercedes 2. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull-Renault 3. Lewis Hamilton (Ýngiltere) McLaren-Mercedes 4. Mark Webber (Avustralya) Red Bull-Renault 5. Fernando Alonso (Ýspanya) Ferrari 6. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber-Ferrari 7. Kimi Raikkonen (Finlandiye) Lotus-Renault 8. Sergio Perez (Meksika) Sauber-Ferrari 9. Daniel Ricciardo (Avustralya) Toro Rosso-Ferrari 10. Paul di Resta (Ýngiltere) Force India-Mercedes 11. Jean-Eric Vergne (Fransa) Toro Rosso-Ferrari 12. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes-AMG 13. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams-Renault 14. Timo Glock (Almanya) Marussia-Cosworth 15. Charles Pic (Fransa) Marussia-Cosworth 16. Bruno Senna (Brezilya) Williams-Renault MARKALAR KLASMANI 1. McLaren-Mercedes 40 puan 2. Red Bull Racing-Renault 30 puan 3. Sauber-Ferrari 12 puan 4. Ferrari 10 puan 5. Lotus-Renault 6 puan 6. STR-Ferrari 2 puan

16 100 yaþýnda, umreden döndüðü gün vefat etti PEGAMBERÝMÝZÝN (ASM) KABRÝNÝN ANINDA ÝKÝ REKÂT NAMAZ KILAN 100 AÞINDAKÝ MEHMET KURTGÖZ, ALLAH'IM BENÝ BURADA ANINA AL DÝE DUÂ ETMÝÞ. OS MA NÝ E NÝN Ka dir li il çe sin de ya þa yan 100 ya þýn da ki Meh met Kurt göz, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn or ga ni zas yo nu i le git ti ði um re den dön dü ðü gün Hak k'ýn rah me ti ne ka vuþ tu. Bir a sýr lýk öm rün de to ru nu nun to ru nu nu gö ren ve da ha ön ce hac ca gi den Kurt göz, ge çen ay so nun da tek ba þý na um re i ba de ti i çin kut sal top rak la ra git miþ ti. A da na Ha va li ma ný nda du â lar la u ður la nan Meh met Kurt göz, um re i ba de ti ni ta mam la yýp to run la rý nýn ya ný na dön dü ðü gün vefat et ti. Ü ze rin den um re el bi se si ni bi le çý kart ma dan ve fat e den Kurt göz, en bü yük is te ði o lan Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med in (asm) kab rin de i ki re kât na ma z kýl dýk tan son ra Al lah ým be ni bu ra da ya ný na al di ye du â et miþ. Adana / cihan E FEN DÝ MÝ ZÝN (ASM) KAB RÝN DE 2 RE KÂT NA MAZ KIL DI KURT GÖZ ÜZ um re ar ka daþ la rýn dan e mek li öð ret men Cab bar Bal cý, um re bo yun ca bü tün i ba det le ri ni tek ba þý na kim se den yar dým al ma dan yap tý ðý ný ak tar dý. Um re de Hz. Mu ham med in (asm) kab ri ne kim se yi al ma dýk la rý ný ha týr la tan Bal cý, Ken di si nin en bü yük is te ðiy di E fen di mi zin (asm) kab ri nin ba þýn da na maz kýl mak. O ra da ki gö - rev li le re 100 ya þýn da ol du ðu nu, Tür ki ye den e fen di ler e fen di si nin kab rin de i ki re kât na maz i çin gel di ði ni söy le yin ce on lar da ken di si ni kýr ma ya rak o mü ba rek in sa ný n kab - ri ne ken di si ni al dý lar. Ý ki re kât na maz kýl dý. Ar dýn dan Al lah ým ben ya þa ya ca ðým ka dar bu dün ya da kal dým. Ne o lur be nim ca ný mý bu ra da al de yip að la ya rak du â et ti. de di. 100 ya þýn da vefat eden Meh met Kurt göz DAHA UMRE ELBÝSELERÝNÝ ÜZERÝNDEN ÇIKARTMAMIÞTI Kurt göz ü en bü yük to ru nu 46 ya - þýn da ki A dem Tah ta, de de si nin ve fa tý na çok ü zül dük le ri ni be lir te rek, O e ner ji siy le se - ve cen li ðiy le ve du â la rýy la bi zim e vi mi zin be re ke tiy - di. Çok is te di ði e fen di - mi zin (asm) kab rin de na ma zý ný kýl mýþ gel di - ðin de çok mut lu i di. E ve gel dik um re el bi - se le ri ni da ha çý kar - ma mýþ tý, ak þam ha ya tý ný kay bet ti di ye ko nuþ tu. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER "Tarih Baðcýlar'da aþanýyor" programý büyük alâka gördü. Ta rih, Bað cý lar da da ya þa ný yor BAÐ CILAR Be le di ye si, Ça nak ka le Sa vaþ la rý nýn yýl dö nü mü do la yý sýy la, Ta rih Bað cý lar da a þa ný yor prog ra mý dü zen le di. Ýl çe nin bel li ma hal le le rin de ku ru lan sah ne ler de Ah met e nil mez yö ne ti min de ki ti yat ro o yun cu la rý Ça nak ka le Sa vaþ la rý ný can lan dý rý yor. Cu ma gü nü baþ la yan prog ramlar, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Meh ter Ta ký mý nýn meh te ran gös te ri si, Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti ve top a týþ la rý i le start al dý. Prog ra mýn a çý lý þýn da ko nu þan Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Ça nak ka le ru hu nun sü rek li can lý tu tul ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ça nak ka le; düþ ma na sa vaþ ta bi le in san lýk der si nin ve ril di ði ye rin a dý dýr di yen Ça ðý rý cý, Bel ki her kes Ça nak ka le ye gi de mez di ye rek Ça nak ka le yi Bað cý lar a ge tir me ye ka rar ver - dik. Ça nak ka le Sa vaþ la rý ný bu ra da hem - Baþkan Lok man Ça ðý rý cý þeh ri le ri mi ze iz let ti re rek, o duy gu yu bu ra da ya þa ma la rý ný is ti yo ruz. Ti yat ro Sa nat çý mýz Ah met e nil mez ve e ki bi ne te þek kür e di yo rum de di. 10 yýl ön ce Ça nak ka le tur la rý ný baþ lat týk la rý ný ha týr la tan Ça ðý rý cý, Her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da 12 bin Bað cý lar lý hem þeh ri mi zi Ça nak ka le Þe hit li ði ne gö tür me yi plan lý yo ruz. He de fi miz, Bað cý lar da Ça nak ka le yi gör me yen kim se kal ma yýn ca ya ka dar bu tur la rý dü zen le mek di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / Said Temur Programda Mehter Takýmý da ilgi gören bir gösteri yaptý. Konya'daki "Ça nak ka le Can lan dýr ma la rý," Ça nak ka le Des ta ný ný in san la rýn zih nin de ye ni den can lan dýr arak, izleyenlere o günler hakkýnda bir nebze fikir verdi. ÇA NAK KA LE Des ta ný can la ný yor KON A BÜ ÜK ÞE HÝR BE LE DÝ E SÝ, ÇA NAK KA LE DES TA NI NIN 97. I LI MÜ - NA SE BE TÝ LE "ÇA NAK KA LE CAN LAN DIR MA LA RI" GER ÇEK LEÞ TÝ RÝ OR. RUKEN AKA KONA 19 MART A ka dar Ka ya lý park ta ger çek leþ ti ri le cek "Ça nak ka le Can lan dýr ma la rý", Ça nak ka le des ta ný ný in san la rýn zih nin de ye ni den can lan dýr mak a ma cý ný gü dü yor. Prog ram la il gi li ko nu þan Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re ter ar dým cý sý Ab dül me lik Ö te gen, Ça nak ka le nin her tür lü o lum suz lu ða rað men bir mil le tin u ya ný þý ol du ðu nu söy le di. Prog ra mýn, va tan i çin ca ný ný fe da e den þe hit le rin ve ga zi le rin a ziz ha tý ra la rý ný ya þat mak a ma cýy la dü zen len di ði ni kay de den Ö te gen, Ýs tik lâl Har bi nde en çok þe hit ve ren il o lan Kon ya da ya pý lan prog ra mýn an lam lý ol du ðu - Ça nak ka le Sa va þý ndan ka lan ger çek mal ze me le rin yer al dý ðý ser gi, iz le yen le rin il gi si ni top ladý. nu di le ge tir di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan Ka ya lý park a ku ru lan si per ler ve ça dýr lar da can lan dý rý lan Ça nak ka le Pla to su i sim li o yun Kon ya hal ký ta ra fýn dan bü yük bir il giy le iz le di. 25 ki þi den o lu þan ti yat ro gru bu nun oy na dý ðý can lan dýr ma, Se yit On ba þý nýn 275 ki lo luk top mer mi si ni sýrt la ma sý nýn can lan dý rýl ma sýy la de vam e den o yun, sýh hi ye ça dý rýn da ta mam la ný yor. Duy gu sal an la rýn ya þan dý ðý prog ra mýn so nun da iz le yen ler le bir lik te Ça nak ka le Tür kü sü ve i lâ hi ler ses len di ri li yor. Can lan dýr ma nýn dý þýn da, ku ru lan ça dýr lar da Ça nak ka le Sa va þý ndan ka lan ger çek mal ze me le rin yer al dý ðý ser gi de, iz le yen le rin il gi si ni top lu yor. Ça nak ka le Can lan dýr ma la rý bu ak þam sa at e ka dar Ka ya lý park ta ku ru lan de kor da de vam e de cek. Antalya'daki piknik katýlanlar arasýndaki dostluðu pekiþtirdi. Antalya 'Ge le nek sel Genç ak la þým' pik ni ði ya pýl dý n AN TAL A Genç ak la þým o ku yu cu la rý nýn dü zen le di ði Ge le nek sel Genç ak la þým Pik ni ði bu se ne Düz ler Ça mý Pik nik A la ný nda ge niþ bir ka tý lým la ya pýl dý. Spor ak ti vi te le riy le be ra ber çev re de bu lu nan kan yon lar ge zil di. Ýk lim o la rak ba ha rýn gü zel yü zü nü er ken gös ter di ði An tal ya da, ha þir ha ki ka ti ni te ren nüm e den Ri sâ le der siy le pik nik son bul du. Antalya / Hasan Bulut Do ða Ko le ji, öð ren ci le ri ni PI SA ya ha zýr lý yor n TÜR KÝ E DE ilk kez Do ða Ko le ji ta ra fýn dan uy gu la na cak o lan PI SA Uy gu la ma Sý na vý i le o kul öð ren ci le ri ni dü þün me ye, yo rum la ma ya, de ðer len dir me ye, a na liz ve sen tez yap ma ya yön len di ri yor. Do ða Ko le ji ez be ri bo zu yor ve a na li tik dü þün me be ce ri si ni PI SA sý na vý i le öl çü yor. O ECD ta ra fýn dan 3 yýl da bir dün ya ça pýn da 70 e ya kýn ül ke de uy gu la nan PI SA Uy gu la ma Sý na vý öð ren ci le rin, öð re tim prog ram la rýn da e le a lý nan ko nu la rý (ma te ma tik, fen bi lim le ri ve o ku ma be ce ri le ri) ne de re ce ye ka dar öð ren dik le ri de ðil, gü nü müz bil gi top lu mun da kar þý la þa bi le cek le ri du rum lar kar þý sýn da sa hip ol duk la rý bil gi ve be ce ri le ri kul la na bil me ye te ne ði ni ölç me yi a maç lý yor. Do ða Ko le ji nin bü tün öð ren ci le re a çýk o la rak uy gu la ya ca ðý sý na va 5, 6 ve 7. Sý nýf lar ka tý la bi li yor. PI SA sý na vý, 24 Mart 2012 ta ri hin de Do ða Ko le ji kam püs le rin de uy gu la na cak. Ýstanbul / Recep Bozdað Dep rem ze de le re Sa rý yer de bü yük þok n VAN DAN dev let im kâ nýy la ge lip yer le þen dep rem ze de ler Sa rý yer Be le di ye si nin vur dum duy maz lý ðý kar þý sýn da þok ol du lar. Be le di ye yet ki li le ri dep rem ze de va tan daþ la ra Ni san a yýn da te si si bo þalt ma la rý i çin sü re ver di ler. Oy sa ço cuk la rý ný o ku la gön de ren dep rem ze de ler git me mek te ka rar lý lar. Van da ki i kin ci dep rem den son ra ken di yap týk la rý ba ra ka ve ça dýr lar da hayat mü ca de le si ve rir ken Sa rý yer Be le di ye si ta ra fýn dan Ýs tan bul a ge ti ril di ler. Be le di ye nin Kil yos ta bu lu nan sos yal te sis le ri ne yer leþ ti ril di ler. Bir ta kým sý kýn tý la rý ol sa da, te sis ler de ken di le ri nin ve ço cuk la rý nýn ih ti yaç la rý bü yük öl çü de kar þý lan mýþ. Sa rý yer hal ký nýn ken di le ri ne çok des tek ol du ðu nu söy lü yor lar. A ma þim di on la rý bü yük bir be lir siz lik bek li yor. Ni san a yý ba þýn da te sis le ri bo þalt ma la rý ge re ki yor. Çün kü kal dýk la rý sos yal te sis ler, ya zýn tu ris tik a maç lý kul la ný lý yor. Se zon a çýl ma dan be le di ye nin te sis ler de ta mi rat yap týr ma sý ge re ki yor. Van / Süleyman Çelebi

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı