T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İLKÖĞRETİM OKULU DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İLKÖĞRETİM OKULU DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İLKÖĞRETİM OKULU DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA, 2008

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 109 (06500) Maltepe-ANKARA Tel: Faks: e-posta: İnternet adresi: Tüm hakları saklıdır. İçerikle ilgili alıntılar, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. ii

3 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK iii

4 SUNUŞ Millî Eğitim Bakanlığının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), yurt içinde ve yurt dışındaki eğitimle ilgili gelişmeleri takip etme, MEB in ihtiyaç duyduğu konularda araştırma yapma ve araştırmacılara destek verme ve bu araştırmaların hayata yansıtılabilmesi amacıyla öneriler ortaya koyma görevini üstlenmiştir. Eğitim, toplum kültürünün devamlılığını sağlamasının yanı sıra toplumsal değişim ve dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Eğitim sürecinde, istenilen başarının elde edilmesinde birçok değişken etkilidir. Bu değişkenlerin en önemlilerinden biri de temel ders aracı olan ders kitaplarıdır. Ders kitaplarının, özellikle ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelecekteki eğitim yaşantılarını etkilemede önemli bir öge oluşu öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesini ve bu görüşler doğrultusunda geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu araştırma; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ders kitaplarıyla ilgili görüşlerinden hareketle, mevcut durumu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın, Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyor, araştırmanın verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı İl Millî Eğitim Müdürlüklerine, Araştırma Şubesi Müdürlüğü personeline, araştırmayı gerçekleştirilen Dr.Atilla DEMİRBAŞ a, Deniz YAYLA ya ve Mustafa KARAŞAHİN e, sayfa düzeni ve veri girişi çalışmalarından dolayı Rüştü SEYFE ye, grafik-düzenleme ve kapak tasarımı için Hüseyin MUTLUCAN a, ve bizimle ortak çalışma isteği gösterip çalışmalarıyla katkı sağlayan ilköğretim okulu öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yard. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Daire Başkanı iv

5 ÖZET İLKÖĞRETİM OKULU DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bu araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilerin ve görev yapan öğretmenlerin, ders kitapları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşler doğrultusunda ders kitaplarının daha verimli hâle getirilmesi için öneriler sunulmasıdır. Araştırmanın genel evrenini öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye genelindeki 81 il merkezinde bulunan resmî ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleriyle, branş öğretmenleri ve her sınıf düzeyinde rastlantısal seçilen bir şubede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu araştırmanın genel amacı ve alt amaçları esas alınarak geliştirilmiştir. Hazırlanan anket formu, yüz geçerliğini sağlamak üzere alan uzmanları ile MEB in ilgili birimlerinin görüşlerine sunulmuştur. Gelen eleştiriler doğrultusunda yeniden düzenlenen anket formları örneklemi oluşturan öğretmen ve öğrencilere elektronik ortamda uygulanmıştır. Türkiye genelinde, öğrenci ve öğretmen ders kitaplarına ilişkin anket uygulamasına katılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve SPSS (Statistical package program for social sciences) 13,0 for Windows istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin, yüzde (%), frekans (f), analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yorumlanarak raporlaştırılmıştır. Analizler sonucunda, öğrenciler, ders kitaplarını anlamakta zorlanmadıklarını, ders kitaplarının sıkıcı olmadığını, ders kitaplarının öğrenme isteklerini artırdığını, ders kitaplarını koruduklarını ve sakladıklarını ayrıca ders kitaplarına okul açıldığında hemen sahip olabildiklerini ifade etmişlerdir. Ders kitaplarının daha dayanıklı ve hafif olması gerektiği konularında eleştirilerde bulunmuşlardır. Öğretmenler ise yeni programa göre hazırlanmış kitapları genel anlamda yeterli bulurken, kitapları cilt sağlamlığı yönünden yetersiz bulunmaktadırlar. Öğretmenler kitapların ölçme ve değerlendirme bölümlerini, konu işlenişlerinde pekiştireçlere yer verilmesini, ara disiplinlerle ilişkilendirme ve diğer derslerle ilişkilendirmeyi eleştirmektedirler. İngilizce ve Sosyal bilgiler ders kitapları sorunlu görülmektedir. Türkçe kitaplarında metinlerin uzunluğundan şikâyet edilmektedir. Ders kitaplarıyla ilgili yapılan eleştirilerin kitapların hazırlanışında göz önüne alınması gereken bir sonuçtur. v

6 ABSTRACT EVALUATION OF ELEMENTARY EDUCATION COURSE BOOKS The aim of this research is to determine the ideas of students having education and teachers working at elementary schools of Ministry of National Education and to make proposals in order to make all course books more efficient in the frame of these ideas. The general population of the research consists of students having education and teachers working at formal elementary schools of Ministry of National Education at semesters. The sample of the research consists of teachers working at formal elementary schools, branch teachers and students chosen randomly from every level in 81 cities all through Turkey. In this research, questionnaire form has been used as a database instrument. The questionnaire form has been developed according to the general and special aims of the research. The prepared questionnaire form has been presented to the ideas of MoNE experts working in this field to provide its percent validity. In the direction of the critics; redesigned questionnaire forms have been applied to all students and teachers in electronic version students and teachers have participated in the questionnaire on course books all through Turkey. The data taken from the research has been loaded into the computer by coding and analyzed by using SPSS ( Statistical Package Program for Social Sciences)13,0 for Windows statistical program. Percentage, frequency analyses of the data have been made. The findings have been interpreted and then reported. At the end of the results, the students mentioned that they could understand the books easily, the books promoted their learning wish, they protected their course books and also they could get their books when the schools open. They made a critic that the course books have to be more long-lasting and light. The teachers thought that the course books prepared according to the new curriculum were satisfactory in general but on the other hand they found the books unsatisfactory in the frame of their coverings. The teachers criticized the measurement and evaluation part of the books, and thought that there should be reinforcement parts in the subjects and correlation with other courses. English and Social Sciences books seem to have some problems. It is complained that texts in Turkish course books are too long. It is resulted that the critics should be taken into consideration while preparing course books. vi

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa SUNUŞ... iv ÖZET... v ABSTRACT... vi İÇİNDEKİLER... vii TABLOLAR LİSTESİ... xii BÖLÜM Giriş Amaç Önem Sınırlılıklar Tanımlar BÖLÜM Yöntem Araştırmanın Modeli Evren Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması BÖLÜM BULGULAR ve YORUM Öğretmen,Öğrenci ve Kitaplarla İlgili Genel Bulgular İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Ders Kitaplarıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin, Öğretmen Kılavuz Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Tümüyle İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorum a. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin MEB Yayınları ve Özel Yayınevlerinin Hazırladığı Öğretmen Kılavuz Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri vii

8 3.2.2.c. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Tümüyle İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarımlarıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin MEB Yayınları ve Özel Yayınevlerinin Hazırladığı Öğrenci Çalışma Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Çalışma Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Çalışma Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarımlarıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarıyla İlgili Görüşleri a. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri viii

9 3.3.3.b. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarımlarıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarıyla İlgili Görüşleri a. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarımlarıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Tümüyle İlgili Görüşleri a. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Görsel Tasarımıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin MEB Yayınları ve Özel Yayınevlerinin Hazırladığı Öğrenci Ders Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Ders Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar b. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Ders Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Özel Yayınevlerinin ve MEB in Hazırladığı Öğrenci Ders Kitaplarının Görsel Tasarımlarıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri ix

10 3.4.3.c. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Görsel Tasarımlarıyla İlgili Görüşleri İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarıyla İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar a. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşleri b. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşleri c. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşleri d. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Ders Kitaplarının Görsel Tasarımlarıyla İlgili Görüşleri BÖLÜM SONUÇ ve ÖNERİLER Sonuçlar Öneriler. 424 KAYNAKÇA EKLER x

11 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı, Tablo Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Branşlara Göre Dağılımı Tablo Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Değerlendirdikleri Ders Kitapları Tablo Öğretmenlerin Ders Kitapları ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Bir arada Bulunmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo İlköğretim Okullarında Okutulan Ders Kitaplarının Yayınevlerine Göre Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarını çok ağır buluyorum, taşımakta zorlanıyorum. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarını okumakta zorlanıyorum. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarını anlamakta zorlanıyorum. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarında bulunan sorular çok kolay. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarımdaki fotoğraf ve resimler çok güzel. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarımdaki tablo ve grafikleri anlamakta zorluk çekiyorum. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarım öğrenme isteğimi artırıyor. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarımı koruyorum ifadesine ilişkin değerlendirmeleri Tablo Öğrencilerin Sınıfımı geçince ders kitaplarımı saklıyorum. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarım çabuk eskiyor İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarım çok sıkıcı ifadesine ilişkin değerlendirmeleri Tablo Öğrencilerin Ders kitaplarına okul açıldığında hemen sahip olabiliyorum. İfadesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.1. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Baskı Kaliteleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.2. Öğretmenlerin, Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Cilt Sağlamlıklarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.3. Öğretmenlerin, Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Dizgi Yönünden Kaliteleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.4. Öğretmenlerin, Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ebat Yönünden Kullanışlıklarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.5. Öğretmenlerin, Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçindekiler Bölümüyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.6. Öğretmenlerin, Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Organizasyon Şemasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.7. Öğretmenlerin, Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sözlük Kısımlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.8. Öğretmenlerin, Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Verilen Kaynakçasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı xi

12 Tablo a.9. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Terim Birliğinin Sağlanmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sayfa Sayısının Dersin Ders Saati Göz Önüne Alınarak Hazırlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.2. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İçeriğin Basitten Karmaşığa Kolaydan Zora Somuttan Soyuta İşlenmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 36 Tablo b.3. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Bilgilerin Aşamalılık İlkesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.4. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Kazanımların Tamamına Yer Vermesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.5. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Etkinliklerin Kazanımları Karşılama Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.6. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplardaki İşlenişlerin Diğer Ders ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.7. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Atatürkçülük Konularına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.8. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplardaki Bilgilerin Bilimsel Yönden Doğruluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.9. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Gereksiz Bilgi ve Ayrıntılardan Kaçınılmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.10. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplardaki İçeriğin Güncelliğiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.11. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Günlük Hayatla İlişki Kurulmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.12. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Yönergeler ve Açıklamaların Anlaşılırlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.13. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen Etkinliklerin Öğrenci Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.14. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.15. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Öğrenci Merkezli Anlayışa Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı 42 Tablo b.16. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşlenişlerin Programda Önerilen İşleniş Süreci Basamaklarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.17. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Örnekler, Etkinlikler, İşlenişler vb. Öğrencilerin Farklı Becerilerini Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.18. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğrencilerin Farklı Öğrenme Süreçlerini Dikkate Alma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.19. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerin Ele Alınış Biçiminin Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.20. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğrencinin Önceki Bilgilerini Kullanacak Şekilde Tasarlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.21. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Programda Yer Alan Değerlerin Sunuluşuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.22. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Etkinliklerde Grup Çalışmalarına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.23. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşlenişlerde Pekiştireçlere Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı xii

13 Tablo c.1. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Ölçme Araçlarının Kazanımları Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.2. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Kullanılan Ölçme Araçlarının Konuya Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.3. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Öğrencinin Düzeyine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.4. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kritik Kazanımları Ölçme Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.5. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kullanışlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.6. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı.. 50 Tablo c.7. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Değerlendirmenin Ölçme Araçlarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.8. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite/tema /öğrenme Alanı Başlangıcında Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı 51 Tablo c.9. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite ve Temalarda Öğrenme Süreci İçinde Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.10. Öğretmenlerin Yayınevlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite/tema/öğrenme Alanı Sonunda Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.1 Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Baskı Kalitesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.2. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Cilt Sağlamlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.3. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Dizgi Kalitesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.4. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ebat Yönünden Kullanışlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.5. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçindekiler Bölümüyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.6. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Organizasyon Şemasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.7 Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sözlük Kısımlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.8. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Kaynakçayla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.9. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Terim Birliğinin Sağlanmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sayfa Sayısının Dersin Ders Saati Göz Önüne Alınarak Hazırlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.2. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İçeriğin Basitten Karmaşığa Kolaydan Zora Somuttan Soyuta İşlenmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.3. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Bilgilerin Aşamalılık İlkesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.4. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Kazanımların Tamamına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.5. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen Etkinliklerin Kazanımları Karşılama Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.6. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerin Diğer Ders ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı xiii

14 Tablo b.7. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Atatürkçülük Konularına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.8. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Bilgilerin Bilimsel Yönden Doğruluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.9. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Gereksiz Bilgi ve Ayrıntılardan Kaçınılmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.10. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İçeriğin Güncelliğiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.11. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Günlük Hayatla İlişkileriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.12. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Yönergeler ve Açıklamaların Anlaşılırlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.13. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Etkinliklerin Öğrenci Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.14. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.15. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Öğrenci Merkezli Anlayışa Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı 76 Tablo b.16. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerin Programda Önerilen İşleniş Süreci Basamaklarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.17. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Örnekler, Etkinlikler İşlenişler vb. Öğrencilerin Farklı Becerilerini Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.18. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğrencilerin Farklı Öğrenme Süreçlerini Dikkate Alma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.19. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerin Ele Alınış Biçiminin Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.20. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğrencinin Önceki Bilgilerini Kullanacak Şekilde Tasarlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.21. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Programda Yer Alan Değerlerin Sunuluşuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.22. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen Etkinliklerde Grup Çalışmalarına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.23. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerde Pekiştireçlere Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.1. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Ölçme Araçlarının Kazanımları Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.2. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Kullanılan Ölçme Araçlarının Konuya Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.3. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Öğrencinin Düzeyine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.4. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kritik Kazanımları Ölçme Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.5. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kullanışlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.6. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.7. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Değerlendirmenin Ölçme Araçlarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.8. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite/tema/öğrenme alanı Başlangıcında Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.9. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite ve Temalarda Öğrenme Süreci İçinde Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı xiv

15 Tablo c.10. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite/tema/öğrenme alanı Sonunda Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.1. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Baskı Kalitesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.2. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Cilt Sağlamlıklarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.3. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Dizgi Yönünden Kalitesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.4. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ebat Yönünden Kullanışlıklarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.5. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İçindekiler Bölümüyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.6. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Organizasyon Şemasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.7. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sözlük Kısımlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.8. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Kaynakçayla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.9. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Terim Birliğinin Sağlanmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sayfa Sayısının Dersin Ders Saati Göz Önüne Alınarak Hazırlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.2. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İçeriğin Basitten Karmaşığa Kolaydan Zora Somuttan Soyuta İşlenmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Bilgilerin Aşamalılık İlkesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.4. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Kazanımların Tamamına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.5. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen Etkinliklerin Kazanımları Karşılama Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.6. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerin Diğer Ders ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.7. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Atatürkçülük Konularına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.8. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Bilgilerin Bilimsel Yönden Doğruluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.9. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Gereksiz Bilgi ve Ayrıntılardan Kaçınılmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.10. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında İçeriğin Güncelliğiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.11. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Günlük Hayatla İlişkileriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.12. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Yönergeler ve Açıklamaların Anlaşılırlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.13. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Önerilen Etkinliklerin Öğrenci Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.14. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.15. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Öğrenci Merkezli Anlayışa Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı 118 Tablo b.16. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerin Programda Önerilen İşleniş Süreci Basamaklarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı xv

16 Tablo b.17. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Örnekler, Etkinlikler, İşlenişler vb. Öğrencilerin Farklı Becerilerini Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.18. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğrencilerin Farklı Öğrenme Süreçlerini Dikkate Alma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.19. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki İşlenişlerin Ele Alınış Biçiminin Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.20. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğrencinin Önceki Bilgilerini Kullanacak Şekilde Tasarlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.21. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Programda Yer Alan Değerlerin Sunuluşuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.22. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen Etkinliklerde Grup Çalışmasına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.23. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında İşlenişlerde Pekiştireçlere Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.1. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Verilen Ölçme Araçlarının Kazanımları Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.2. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Kullanılan Ölçme Araçlarının Konuya Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.3. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Öğrencinin Düzeyine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.4. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kritik Kazanımları Ölçme Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.5. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kullanışlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.6. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.7. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Değerlendirmenin Ölçme Araçlarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.8. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite/Tema/Öğrenme Alanı Başlangıcında Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.9. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite ve Temalarda Öğrenme Süreci İçinde Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.10. Branş Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Ünite/tema/öğrenme Alanı Sonunda Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Genel Yapısıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının İçeriğiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Bölümleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo d.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarımıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Baskı Kaliteleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.2. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Cilt Sağlamlıklarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.3. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Dizgi Yönünden Kaliteleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.4. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrencilerin İlgilerini Çekecek Şekilde Tasarlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı xvi

17 Tablo a.5. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ebat Yönünden Kullanışlıklarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.6. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ağırlıklarının Öğrencilerin Gelişimine Uygunluklarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.7. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının İçindekiler Bölümüyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.8. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Organizasyon Şemasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.9. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Sözlük Kısımlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.10. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Verilen Kaynakçasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.11. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Kullanılan Anlatım Dilinin Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.12. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önemli Görülen Yerlerinin Dikkat Çekecek Biçimde Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.13. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Metinlerin Uzunluğunun Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.14. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Terim Birliğinin Sağlanmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Sayfa Sayısının Dersin Ders Saati Göz Önüne Alınarak Hazırlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.2. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İçeriğin Basitten Karmaşığa Kolaydan Zora Somuttan Soyuta İşlenmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.3. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Bilgilerin Aşamalılık İlkesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.4. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Kazanımların Tamamına Yer Vermesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.5. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Kazanımları Karşılama Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.6. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Kazanımlara Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.7. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İşlenişlerin Diğer Ders ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.8. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Atatürkçülük Konularına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.9 İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Bilgilerin Bilimsel Yönden Doğruluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.10. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Gereksiz Bilgi ve Ayrıntılardan Kaçınılmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı xvii

18 Tablo b.11 İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İçeriğin Güncelliğiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.12 İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Günlük Hayatla İlişki Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı. 153 Tablo b.13 İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Yönergeler ve Açıklamaların Anlaşılırlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.14. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen Etkinliklerin Öğrenci Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.15 İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.16 İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Öğrenci Merkezli Anlayışa Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.17. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen İşlenişlerin Programda Önerilen İşleniş Süreci Basamaklarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.18. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Verilen Örnekler, Etkinlikler, İşlenişler vb. Öğrencilerin Farklı Becerilerini Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.19. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrencilerin Farklı Öğrenme Süreçlerini Dikkate Alma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.20. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İşlenişlerin Ele Alınış Biçiminin Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo3.3.2.b.21. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrencinin Önceki Bilgilerini Kullanacak Şekilde Tasarlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.22. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Programda Yer Alan Değerlerin Sunuluşuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.23. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Etkinliklerde Grup Çalışmalarına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.24. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İşlenişlerde Pekiştireçlere Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.1. İlköğretim Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin. Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Verilen Ölçme Araçlarının Kazanımları Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Kullanılan Ölçme Araçlarının Konuya Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.3. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Öğrencinin Düzeyine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.4. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kritik Kazanımları Ölçme Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.5. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Kullanışlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı 161 Tablo c.6. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci xviii

19 Çalışma Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.7. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Değerlendirmenin Ölçme Araçlarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.8. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Ünite/Tema/Öğrenme Alanı Başlangıcında Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.9. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Ünite ve Temalarda Öğrenme Süreci İçinde Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo c.10. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarında Ünite/tema/öğrenme Alanı Sonunda Verilen Ölçme Araçlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo d.1. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsellerin Metinlerle Uyumuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı 164 Tablo d.2. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsellerin Öğrencilerin İlgisini Çekme Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo d.3. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin, Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsellerin Amaca Uygun Şekilde Tasarlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo d.4. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsellerin Öğrencilerin Gelişim Düzeylerine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo d.5. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsellerin Anlatımlarla Orantısı İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo d.6. İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yayınevlerine Göre Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsellerin Kazanımlara Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.1. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Baskı Kalitesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.2. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Cilt Sağlamlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.3. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Dizgisiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.4. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrencilerin İlgilerini Çekecek Şekilde Tasarlanışlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.5. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ebat Yönünden Kullanışlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.6. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Ağırlıklarının Öğrencilerin Gelişimine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.7. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının İçindekiler Bölümüyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.8. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Organizasyon Şemasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.9. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Sözlük Kısımlarıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.10. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Verilen Kaynakçayla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.11. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Kullanılan Anlatım Dilinin Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı xix

20 Tablo a.12. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önemli Görülen Yerlerin Dikkat Çekecek Biçimde Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.13. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Metinlerin Uzunluğunun Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo a.14. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Terim Birliğinin Sağlanmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.1.. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Sayfa Sayısının Dersin Ders Saati Göz Önüne Alınarak Hazırlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.2. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İçeriğin Basitten Karmaşığa Kolaydan Zora Somuttan Soyuta İşlenmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.3. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Bilgilerin Aşamalılık İlkesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.4. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Kazanımların Tamamına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.5. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen Etkinliklerin Kazanımları Karşılama Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.6. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Kazanımlara Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.7. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İşlenişlerin Diğer Ders ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.8. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Atatürkçülük Konularına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.9. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Bilgilerin Bilimsel Yönden Doğruluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.10. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Gereksiz Bilgi ve Ayrıntılardan Kaçınılmasıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.11. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İçeriğin Güncelliğiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.12. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Günlük Hayatla İlişkileriyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.13. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Yönergeler ve Açıklamaların Anlaşılırlığıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.14. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Öğrenci Seviyesine Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.15. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Yapılandırıcı Yaklaşımı Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.16. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen İşleniş Yöntemlerinin Öğrenci Merkezli Anlayışa Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.17. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İşlenişlerin Programda Önerilen İşleniş Süreci Basamaklarına Uygunluğuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.18. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarını Verilen Örnekler, Etkinlikler İşlenişler vb. Öğrencilerin Farklı Becerilerini Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.19. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrencilerin Farklı Öğrenme Süreçlerini Dikkate Alma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.20. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki İşlenişlerin Ele Alınış Biçiminin Temel Becerileri Ortaya Çıkarma Düzeyiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.21. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Öğrencinin Önceki Bilgilerini Kullanacak Şekilde Tasarlanışıyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.22. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Programda Yer Alan Değerlerin Sunuluşuyla İlgili Görüşlerinin Dağılımı Tablo b.23. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarında Önerilen Etkinliklerde Grup Çalışmalarına Yer Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı xx

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE STRESE NEDEN OLAN ETKENLER ve BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI

ÖĞRENCİLERDE STRESE NEDEN OLAN ETKENLER ve BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÖĞRENCİLERDE STRESE NEDEN OLAN ETKENLER ve BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI HAZIRLAYAN Ali ARDIÇ Ankara, 2009 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) MEB 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) MEB 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) MEB 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ ANKARA, 2011 ii MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI... 000 KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ... 000 Tüm hakları

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 TEACHERS' VIEWS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE VOCAL EDUCATION COURSE BOOK

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSİ DERS KİTAPLARINI İNCELEME ÖLÇÜTLERİ

TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSİ DERS KİTAPLARINI İNCELEME ÖLÇÜTLERİ TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSİ DERS KİTAPLARINI İNCELEME ÖLÇÜTLERİ Hata puanı Kısaltmalar DK=Baskıya hazır Ders Kitabı SDU=Sınıf Düzeyine Uygunluk DK 1 DK 2 DK 3 İçindekiler Yardımcı Unsurlar Sözlük

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ BÖLÜM 1. BİLİMSEL İRADE ALGI ÇERÇEVESİ... 3 BİLGİNİN KAYNAĞI:

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI TÜRKÇE İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÖĞRENCİLERİN OKUMA DÜZEYLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÖĞRENCİLERİN OKUMA DÜZEYLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÖĞRENCİLERİN OKUMA DÜZEYLERİ Ankara, 2007 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...000 KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...000 T.C. MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

İşe şu yönetmelik ve yönerge yi inceleyerek başlayalım...unutmadan İlköğretim Kurumları

İşe şu yönetmelik ve yönerge yi inceleyerek başlayalım...unutmadan İlköğretim Kurumları 1-Öğretmenlerin Tutması Gereken Defter ve Dosyalar Nelerdir?, 2-Branş Öğretmenlerinden Müfettişlerin İstediği Belgeler Nelerdir?, 3-Sınıf Öğretmenlerinden Müfettişlerin İstediği Belgeler Nelerdir? İşe

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ĠLKÖĞRETĠM 4. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTELERĠNĠN AKTĠF ÖĞRENME YÖNTEMLERĠNE GÖRE ĠġLENĠġĠ CoĢkun

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ORTAÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ ( SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 0,25 0,25 0,25 0,25 GENEL UNSURLAR İÇERİK

ORTAÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ ( SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 0,25 0,25 0,25 0,25 GENEL UNSURLAR İÇERİK ORTÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ (9-0-. SINIFLR) TSLK DERS KİTPLRINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ İçindekiler bölümü yer almalı. 0 İçindekiler () İçindekiler bölümünde belirtilen sayfa numaraları içerikte

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

1. BÖLÜM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI

1. BÖLÜM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI İçindekiler Önsöz... ix 1. BÖLÜM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI... 1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI... 2 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ... 2 1. OKUL ÖNCESİ DÖNEMİN

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KISALT- MALAR İÇİNDEKİLER (1) ORGANİZAS- YON ŞEMASI (2) KAYNAKÇA (3) ELEKTRONİK DİNLEME İÇERİĞİ (4) ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine 12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine POLAT Yüksek Lisans Tezi Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doç.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. ÖNSÖZ / iii YAZARIN ÖZ GEÇMİŞİ / v İÇİNDEKİLER / vii TABLOLAR LİSTESİ /xv ÇİZELGELER LİSTESİ /xvi

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. ÖNSÖZ / iii YAZARIN ÖZ GEÇMİŞİ / v İÇİNDEKİLER / vii TABLOLAR LİSTESİ /xv ÇİZELGELER LİSTESİ /xvi ÖNSÖZ / iii YAZARIN ÖZ GEÇMİŞİ / v İÇİNDEKİLER / vii TABLOLAR LİSTESİ /xv ÇİZELGELER LİSTESİ /xvi İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GİRİŞ / 1 1.1.İLGİLİ KAVRAMLAR / 1 1.1.1.Program /1 1.1.2.Program Tasarımı /2 1.1.3.Öğretim

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

1. Araştırma 2. Yaratıcı düşünme 3. Karar verme 4. Akıl yürütme 5. İlişkilendirme

1. Araştırma 2. Yaratıcı düşünme 3. Karar verme 4. Akıl yürütme 5. İlişkilendirme SINIF : 6 ÖĞRENME ALANI : İBADET ÜNİTE : 2 / NAMAZ İBADETİ MATERYAL TÜRÜ : PROJE ÖDEVİ 6.SINIF İÇERİK SINIF DÜZEYİ BEKLENEN BECERİLER HAZIRLAMA SÜRESİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR Namazın şartlarıyla

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE ( 4-8. SINIFLAR) AİT BASKIYA HAZIR NÜSHALARIN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Kısaltmalar: (*) ÖK ve DK ve ÇK

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE ( 4-8. SINIFLAR) AİT BASKIYA HAZIR NÜSHALARIN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Kısaltmalar: (*) ÖK ve DK ve ÇK İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE ( 4-8. SINIFLR) İT SKIY HZIR NÜSHLRIN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Kısaltmalar: (*) ÖK ve DK ve ÇK Kitaptan Verimli Şekilde Yararlanmayı Sağlayacak Unsurlar İçindekiler

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Doç. Dr. Hüseyin Yolcu BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Giriş -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Bilim ve Bilimsel

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ARALIK2008 1 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.65.01.00-604.99-6400 Konu : ThinkQuest Eğitim Portalı Proje Yarışması. 06/04/2009 Bakanlığımız ile Oracle Eğitim Vakfı

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları *

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 165-176. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * Attitudes of Computer Teacher Candidates

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi İçindekiler Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi vi Giriş 1 Sosyal Beceri ve Okul Öncesi ve Ana Sınıfı Çocuğu 1 Sosyal Beceri Öğretim Programı Nedir? 4 Beceri Yetersizliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı

Türkiye'de Önce kendini tanıtarak başlayabilirsin. N e r e l i s i n. N e r e n g e l i y o r s u n. N e l e r yapıyorsun?

Türkiye'de Önce kendini tanıtarak başlayabilirsin. N e r e l i s i n. N e r e n g e l i y o r s u n. N e l e r yapıyorsun? İÇİNDEKİLER Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12 06440 Kızılay - ANKARA Telefon: +90 312. 230 03 58 Faks: +90 312. 230 62 77 E-posta: editor@kaosgl.org URL: http://www.kaosgl.org

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARI, BECERİ VE TUTUMLARINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /101.99/ Konu : Öğretim Programları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /101.99/ Konu : Öğretim Programları DAĞITIM YERLERİNE T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/101.99/2170356 25.02.2016 Konu : Öğretim Programları DAĞITIM YERLERİNE İlgi :a) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 2133702

Detaylı

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI VE İŞ

Detaylı