MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke ve yöntemlerinin yanı sıra yaratıcı ve eleştirel düşünceyi tanıtmaktır. İki ve üç boyutlu tasarım için gereken kuramsal bilginin yanında çeşitli tasarım becerileri kazandıracak çalışma ve ödevlerden oluşur. Öğrencinin farklı tasarım yaklaşımlarını ve araçlarını tanıması için farklı tasarım ortamları ve eğitim yöntemleri kullanılır. Ders, tüm tasarım disiplinlerine giriş yapabilecek genel bir kapsamdadır. English: The course aims at introducing principles and methods of design as well as the natures of critical and creative thinking processes. It consists of a series of studio works and homework which help the students to develop their theoretical background and practical skills for 2D and 3D design. The course uses various teaching methods and design media in order to encourage the students to recognize plural design approaches and tools. AR 121 YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE GİRİŞ AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Yapılaşmış çevrenin oluşum sürecine etki eden sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik, epistemolojik dönüşümler dersin temel bakış açısını oluşturur. Ders, öğrencilileri gelenek ve yaratıcılık dikotomisi konusunda eleştirel düşünmeye teşvik eder. English: This course deals with various factors such as socio-economic structure, technological and epistemological shifts and economy which all effect the formation of the physical built environment. The course encourages the students to critically think about the dichotomy of tradition and creativity from a historical perspective. AR MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ AKTS 4, Kredi (1+4) 3 Turkish: Öğrencilerin kağıt düzleminde form ve hacimleri iki ve üç boyutlu olarak değerlendirme ve algılama becerilerinin geliştirilmesi; eskiz, çizim, modelleme gibi yöntemlerle proje sunum tekniklerini öğrenmeleri amaç edinilmektedir. Temel geometrik formların ortografik çizim teknikleri ile, iki ve üç boyutlu olarak farklı ölçeklerde kağıt düzlemine aktarılması ve modellerinin yapılmasını kapsamaktadır. Plan, kesit ve görünüşleri verilen çeşitli formların perspektiflerinin çizilmesi, eskiz tekniklerinin tanıtılması ve uygulamalarını da içermektedir. English: Within the course it is intended to improve the students skills of assessment and perception of forms and volumes two-and three-dimensionally on paper plane and to teach students the presentation techniques by the methods such as sketching, drawing, modeling. The course includes transferring basic geometric forms two-and three-dimensionally to the paper plane by orthographic drawing techniques and making models of them in different scales. It also includes drawing the perspectives of a variety of forms of which plan, section and elevations are presented; introduction and applications of sketching techniques. 1

2 AR TASARIMCILAR İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders, ilk etapta öğrencilerin metin oluşturmada kullanmaları için kelime işlemcisinin temel özelliklerinin neler olduğunu; basit veri yönetimi tekniklerinden hesap tablosu oluşturmayı ve grafik, tablo, diyagram gibi bazı temel istatistik analiz yöntemleri ile uğraşmayı ve sunum tekniklerine ilişkin slayt gösterisi hazırlamayı bir paket program kullanarak yapmayı (Microsoft Office) göstermektedir. Ayrıca her türlü görsel sunu, poster ve pafta yaratmak için kullanılan Adobe Photoshop tasarım programı ile tanışmayı; mimari ve kentsel tasarım projeleri için üç boyutlu çizim oluşturmada Google SketchUp programlarının öğrenilmesini içermektedir. English: Topics that will be covered in this course consist of basic word processing for creating text; computerized spreadsheets for database operations and some basic statistical analysis including planning and creating of spreadsheets with charts, graphs, tables, or diagrams; consist of creating slide presentations with software (Microsoft Office). Furthermore it focuses on introduction to design software (Adobe Photoshop) for creating illustrations, posters and presentations, and learning drawing software (Google SketchUp) for creating 3D drawings to use in urban and/or architectural design projects. MAT MATEMATİK I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Bu ders kapsamında, Fonksiyonlar, Fonksiyonların türleri, Fonksiyonel işlemler, Ters fonksiyonlar, Limit, Belirsiz formlar, Süreklilik, Türev, Türevin geometrik ve fiziksel yorumu, Türevler üzerine teoremler, Fonksiyonların türevleri, Diferansiyel, Rolle ve Ortalama Değer teoremleri, L Hospital kuralı, Dışbükeylik, Maksimum ve minimum, Taylor ve Maclaurin serileri, Fonksiyon çizimi, Belirsiz integral, İntegral yöntemleri, Belirli integral, Belirli integralin uygulamaları, Matrisler, Determinantlar, Vektörler, Vektör uzayları ve alt uzaylar, Doğrusal bağımsızlık, Dört temel uzay, Özdeğerler ve özvektörler, Matris fonksiyonları, Doğrusal denklem sistemleri, Doğrusal eşitsizlikler, Dışbükey kümeler, Doğrusal programlama problemi konuları işlenecektir. English: This course subjects are, Functions, Types of functions, Operations with functions, Inverse functions, Limit, Indeterminate forms, Continuity, Derivative, Geometric and physical interpretations of the derivative, Theorems on derivatives, Derivatives of functions, Differential, Rolle s and Mean Value Theorems, L Hospital s rule, Concavity, Maxima and minima, Taylor and Maclaurin series, Sketching the graphs of functions, Indefinite integral, Method of integrations, Definite Integrals, Improper integrals, Applications of definite integrals, Some numerical evaluation of definite integrals, Matrices, Determinants, Vectors, Vector spaces and subspaces, Linear independence, Four fundamental subspaces, Eigenvalues and eigenvectors, Matrix functions, Systems of linear equations, Linear inequalities, Convex sets and Linear programming problem. ATA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. English: The aim of Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution is to teach the students Atatürk s reforms, thinking on the basis of Atatürk s ideas and baseline of Turkish Republic Government and scientific interpretation of the basic principles in Constitution. 2

3 TDL TÜRK DİLİ I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir; Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler ele alınacaktır. English: The aim of the course is teach the students the characteristics of Turkish Language: The linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors. ENGL İNGİLİZCE I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. İKİNCİ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM I AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı mimari mekanın kavram ve tanımlarını öğretmek, mekan tasarlama becerisi kazandırmaktır. Mekan algısını oluşturan duyumsal ve fiziksel öğeler, mekan hiyerarşisi konularında örnek incelemeleri ve analizler içeren çalışma ve ödevler yapılır. Bu kavramları mekan, form/kabuk, çevre ile ilişkiler, ergonomi, taşıyıcı sistemler ve tesisat açısından olgun bir mimari uç ürüne dönüştürme becerisi kazandırmayı amaçlar. Stüdyo problemlerinin bireysel çalışmalar kadar grup çalışmaları da içermesine dikkat edilir. Ayrıca, dersin sonunda öğrencinin mimari iletişim kanonlarını doğru uygulayarak tekil işlevli basit bir tasarım problemini, fikir diyagramları, vaziyet planı, kat planları, kesitler, cepheler, perspektif ve maket ile sunması beklenir English: The aim of this studio is to introduce the space concepts and its terminology as well as to meet with required skills for space design. The homework and studio works include analysis on case studies from the points of sensational and physical aspects of space perception as well as space hierarchy. The students are expected to apply this theoretical knowledge into the design of an architectural end-product for a simple function which will be solved by considering space, form and skin, site relations, ergonomics, as well as structure and maintenance. The studio problems cover both teamwork and individual work. Additionally, the students present their project by using the canons of architectural communication in the form of concept diagrams, site plan, floor plans, sections, elevations, perspectives and model. 3

4 AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders kapsamında mimarlık tarihinin bir bilgi alanı olarak tasarımcıya katkısı; tarih, tarihçi ve okuyucu arasındaki ideolojik ilişkinin varlığı tartışılacaktır. Kronolojik açıdan dersin inceleme alanı neolitik dönemden Mezopotamya ve Antik Mısır gibi erken tarih dönemlerine kadar gelmektedir. Antik Yunan ve Roma mimarlık kültürleri de bu dersin kapsamındadır. Barınma gereksinimlerinin nasıl karşılandığı farklı coğrafi bağlamlarda barınma ve mekan düzenleme geleneği kültürler arası okuma ile verilecektir. Bununla beraber özellikle Anadolu daki yerleşimlere vurgu yapılacaktır. English: The aim of the course is to give a general idea about the contributes of history as a discipline for designers; the ideological relations among the historical text, historian and the reader. The chronological scope of the course mainly covers the period from the pre-historical period to the early historical periods such as Mesopotamia, Ancient Egypt. Ancient Greek and Roman architectural cultures are also the focus of this course. Although the general method is cross-cultural readings, emphasize will be given to the settlements in Anatolia. AR TASARI GEOMETRİ AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Formların cetvel, pergel ve bilgisayar yazılımları yardımı ile tasarlanması, hesaplanması ve çizilmesi bu dersin temel hedefidir. Burada amaç öğrencinin kompleks geometrileri anlaması ve yeni tasarımlar sırasında bu geometrileri estetik ve matematiksel açıdan kontrol edebilmesidir. Dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda matematik bilgisine ve uygulama becerilerine sahip olacaktır. Düzgün çokyüzlüler; dairesel geometriler; papametrik yüzeyler ve hacimler ve fraktal geometrinin geleneksel çizim araçlarına ilaveten CAD sistemleri kullanılarak iki boyutlu olarak çizimi, boyutlandırılması, çevre, yüzölçümü ve hacim değerlerinin hesaplanması. English: Designing, measuring and drawing of forms, with both straight-edge and compass as well as a sophisticated CAD system will be the main target of this course. The object is to improve comprehension of complex geometries and to make the students capable of designing of some entirely new ones. At the end of the course the students will have an knowledge that is both mathematical and operative of the following topics: Regular and uniform polyhedra, polyhedra and polyhedral symmetry; Geodesic domes and networks; Design procedures, cycles and other control structures, the generation of recursive structures (fractals), definition of mobile structures; Parametric curves and parametric surfaces, how to select the most suitable formula in order to represent a given shape; Conch shells, helixes, serrated surfaces, topologically complex surfaces; Definite surfaces in implicit form; Some Renaissance design tools (Leonardo's elliptograph, etc.); trihedron of vectors attached to a curve and its use in animation; fractal objects and their fractal dimensions. AR TASARIMCILAR İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Ders kapsamında mimari tasarım ve bilgisayar tabanlı modelleme ilişkisi kurulacaktır. CAD çizimlerine giriş, basit kaplama ve görsel prototip oluşturma üzerine odaklanılacaktır. Öğrencinin daha sonrada ilerletebileceği 2D/3D temel mimari modelleme mantığı üzerine odaklanılacaktır. Ders uygulamalarında AutoCAD programı kullanılacaktır. English: This course will introduce students to architectural design and computation through the use of computer modeling. The course focuses on teaching architectural design with 2D/3D CAD drawing, basic rendering and rapid prototyping. Students will be required to build computer models that will lead to a full package of architectural explorations with computers. AutoCAD software will be used in lab lectures. 4

5 MİM YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ I AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Yapı teknolojisine ait temel kavram ve terminolojilerin tanıtılması, kuvvet hareket ve taşıyıcı sistem arasındaki ilişki, yığma yapı teknolojisi, temel, duvar ve döşemeler, ahşap karkas yapı teknolojisi ve Türkiye deki deprem yönetmeliği konularını içerir. Ayrıca öğrencilerin 1/50, 1/20 ve 1/5 ölçeklerinde çizim kurallarını öğrenmesi beklenir. English: The course starts with the general introduction of the related concepts and the terminology. The contents of the course includes masonry buildings, foundations, walls, floors, timber frames as well as expected to learn the drawing codes in 1/50, 1/20 and 1/5 scales. ATA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri bilimsel olarak incelenmeye devam edilecektir. Atatürk ilkelerinin toplumsal kalkınmadaki yeri, Atatürk ilkeleri ve kadın, Atatürk ilkeleri ve liderlik konularını içermektedir English: It continues to investigate scientific interpretation of the basic principles in Constitution the revolutions related to New Republic, Atatürk s Principles and social development and leadership Atatürk s Principles and women. TDL TÜRK DİLİ II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Türk dilinin yapısı ve temel özelliklerini, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserleri inceleme devam edilecektir. English: Turkish II continues to provide the linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors for students for students. ENGL İNGİLİZCE II AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. ÜÇÜNCÜ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM II AKTS 10, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyo içerisinde öğrencilerin mimari tasarımın çok boyutlu niteliğini kavraması beklenmektedir. Bunu sağlamak için birinci sınıftan kazanımları tekrar eden birkaç kısa süreli çalışma ve bir yarıyıl çalışması verilecektir. Fonksiyonel karmaşası ve programatik ağırlığı en aza indirgenmiş bir problem ile eğimli arazi, eğimli çatı, doğal aydınlatma ve havalandırma üzerinde durulacaktır. 5

6 Öğrencilerin dersin sonunda form, fonksiyon, taşıyıcı sistem, mekan hiyerarşisi ve çevre ile ilişkiler konusunda tutarlı bir öneri proje sunması gerekmektedir. Örnek proje konuları: Kır restoranı, Tren istasyonu, Vapur iskelesi, Aktivite Merkezleri English: The students are expected to conceive the multi-dimensional nature of architectural design as an outcome of this studio. The emphasis will be given to site topography, inclined roof, natural lighting and ventilation on a simple architectural program and single function. At the end of the course, students are expected to present a coherent project from the point of form, function, structure, space hierarchy and various site issues. Sample problems: Country restaurant, Train Station, Ferry Station, Exhibition Halls, Activity Halls. AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin kapsamı Avrupa mimarlığında Ortaçağ, Rönesans ve Manyerizm dönemleridir. Bizans, Romanesk ve Gotik mimarlık ortaçağ mimarlığının farklı dönemleri olarak incelenmektedir. Rönesans mimarlığı da ortaçağ mimarlığı ile ve özellikle Gotik mimarlık ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu ders Rönesans mimarlığının teorik dayanaklarını da tartışmaktadır. Ders ortaçağın karanlık çağlar olarak, Rönesans döneminin ise aydınlık çağlar olarak tanımlanmasını mimarlık üzerinden sorgulamayı amaçlamaktadır. English: This course encompasses the periods of middle ages, the Renaissance and Mannerism in European architecture. Byzantine architecture, Romanesque architecture and Gothic architecture are analyzed as different phases of the medieval architecture. Renaissance architecture is approached by comparing with middle ages. In addition, this course also discusses the theoretical underpinnings of the Renaissance architecture. It aims to question the common view that the middle ages were the dark ages and the Renaissance was the age when illumination was realized. AR 241 -TASARIMCILAR İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI III AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Bu derste, bilgisayar destekli mimari tasarım araçları kullanılarak, bir mimari tasarımın üç boyutlu olarak tasarlanması, tasarımın geliştirilmesi, uygulama projelerinin çizilmesi ve sunuma yönelik olarak hazırlanması öğretilecektir. Üretilen model ile tasarım ve yapı detayı test edilecek, modeli oluşturan yüzeylerin kaplanması ve malzeme, ışık, perspektif açıları gibi parametrelerin öğrenilmesi ile görselleştirme kısmı tamamlanacaktır. Ders kapsamında ArchiCAD mimari programı ve ilgili kaplama araçları (Artlantis) kullanılacaktır. English: This course mainly aims to introduce fundamentals of Computer Aided Architectural Design (CAAD) software packages. For this purpose, following topics will be handled: How to develop conceptual design, prepare application and presentation drawings in computer medium. It begins with design and testing process of a solid 3D computer model and continues with exploring the rendering the surfaces of 3D model and learning the visual parameters such as material, lighting and perspective. ArchiCAD software and related rendering module (Artlantis) will be used in applications. MİM YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ II AKTS 5, Kredi (2+2) 3 Turkish: Bu ders kapsamında zemin özellikleri ve temel çeşitleri (derin, radye ve kazık temel), iskelet taşıyıcı sistem (kolon, perde duvar ve kiriş), döşeme çeşitleri (tek yönlü, çift yönlü, kaset ve plak), düşey sirkülasyon elemanları (merdivenler, rampalar ve asansör ve yürüyen merdivenler), eğimli çatı çözümü ve ahşap çatılar ele alınacaktır. English: The course includes soil types, foundation types (point, mat and pile foundations), skeleton structure system (columns, concrete walls and beams), roof solutions and timber roof constructions. 6

7 MİM MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER I AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders kapsamında: Vektörler ve kuvvetler kavramı ile malzeme mekaniğine giriş; Katı cisim kavramı, katı cisimlerde eşlenik kuvvet sistemleri ve denge koşulları, Katı cisimlerin Serbest Alan Diyagramı ile analizi; Alanların ve bileşik cisimlerin ağırlık merkezi; Kafes sistemlerin strüktürel analizi; Kiriş ve Kablolardaki kuvvetler; Atalet momenti konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır. English: This course mainly deals with: Vectors and forces, introduction to mechanics of materials; Rigid body concept, Equilibrium conditions and equivalent force systems, Free-body diagram; Centroids; The structural analysis of trusses; Forces in beams and cables; Moments of inertia. DÖRDÜNCÜ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM III AKTS 10, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun konusu okul, kütüphane, yurt, araştırma enstitüsü gibi eğitim temalı işlevler için tarihsel dokuda bir program geliştirilmesi ve yapı gruplarından oluşan bir proje çözülmesidir. Burada gelenek ve yenilik, mekan-taşıyıcı sistem ilişkileri, iklimsel performans ve kullanıcı odaklı planlama konuları işlenecektir. English: The studio emphasizes architectural programming particular to education facilities in historical settings such as school, libraries, dormitories or research institutes. The studio arises a series of questions on issues such as tradition and creativity, space and structure, climatic performance as well as user-centered planning. AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI III AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders Avrupa da ve Osmanlı İmparatorluğu nda Barok dönem ve erken modern dönemler üzerine odaklanır. Ders Barok dönemden Endüstri Devrimi ne kadar olan dönemi içerir. Ders kapsamında mimari üretimi etkileyen sosyal bağlam ve bir ülkeden diğerine aktarılan mimari fikirler de tartışılacaktır. Bu ders 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki dönemde mimarlıktaki modernliğin temellerinin izini sürer. English: This course will focus on Baroque and Early Modern periods in Europe and Ottoman Empire. It contains the period between the Baroque and the beginning of the Industrial Revolution. The course ends with the beginning of Industrial Revolution. The social context that affected the architectural production and transitions of architectural ideas from one country to other will also be discussed. This course traces the fundamentals of modernity in architecture in the period between 16th and 18th centuries. AR DİJİTAL MİMARİ MODELLEME AKTS 3, Kredi (2+2) 3 Turkish: Bu derste, üç boyutlu katı ve yüzey modelleme programları kullanılarak, tasarım ve modelleme yapılması ile, oluşturulmuş üç boyutlu modellerden nitelikli mimari görselleştirmeler yapılması öğretilecektir. İç ve dış mekan görselleştirmeleri ve sunumu ders kapsamındadır. Bu amaçla, 3D Studio MAX yazılımı ve eklentileri kullanılacaktır.. 7

8 English: This course mainly aims to introduce three dimensional solid and mesh modeling software packages. Interior and exterior visualization of space is within the scope of the course. For this purpose, basic and advanced 3D modeling and architectural presentation techniques will be given by using 3D Studio MAX software package and add-ons. MİM YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ III AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: İnce Yapıya ait tüm konular bu ders kapsamındadır. Pencere ve kapılar, duvar, tavan ve yer kaplamaları, taşıyıcı olmayan duvar ve tavanlar, ıslak hacim çözümleri (banyo, WC, mutfak), su, ısı ve ses izolasyonu öğretilecektir. English: All subjects related with finishing construction are included in this course. Namely, windows, doors, all types of surface cover for walls, floors and ceilings, partition walls, catwalks and suspending ceilings, wet cores (bathrooms, toilets and kitchens), heat sound and water insulations are among the teaching targets. MİM MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER II AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders kapsamında: Gerilmeler: Normal gerilmeler, kesme/kayma gerilmeleri ve mesnet gerilmeleri; Gerilme ve şekil değiştirme; Burulma; Elemanlardaki iç kuvvetler ve momentler; Kirişlerdeki gerilmeler: Eğilme momenti etkisi ve kayma gerilmesi etkisi; Kirişlerdeki elastik eğilme; Bileşik gerilmeler konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır. English: Ders kapsamında: Yapı statiğine giriş; İzostatik sistemlerin hesabı; Basit, konsol ve çıkmalı kiriş ve çerçeve sistemlerinin analizi; Kemerlerin analizi; Kabloların analizi; Çatı makaslarının analizi; Hiperstatiklik kavramı; Hiperstatik kiriş ve çerçevelerin analizi; Yer değiştirme hesapları; Moment alan yöntemi, Açı-deplesman yöntemi; Moment dağıtma (Cross) yöntemi konuları ele alınacaktır. AR 200 ŞANTİYE STAJI (YAZ DÖNEMİNDE 4 HAFTA) AKTS 4 Turkish: Şantiye Stajı nda, öğrencilerin bina üretiminin kaba ve ince yapı, yapıma yönelik detay üretilmesi, maliyet analizi ve keşif gibi şantiye çalışmasının çeşitli safhalarıyla ilgili deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Şantiye stajı, staj komisyonu tarafından uygun görülen, kamu ve özel sektörde hizmet vermekte olan mimarlık, inşaat mühendisliği, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama, rölöve ve restorasyon uygulama firmalarında yalnızca yaz döneminde ve kesintisiz dört haftalık süreyi kapsayacak biçimde yapılabilir. English: Construction Site Internship aims to provide students experiences in different phases of the site-work such as coarse and fine structure of building, the development of details for construction, cost analysis and budget estimate. This internship could be done in architectural, civil engineering, urban design, city-planning and restoration firms and offices which service in public and private sectors. These firms should be approved by internship commission. This internship could be done only in summer term and in uninterrupted four weeks. BEŞİNCİ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM IV AKTS 10, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyoda, konut ve konut çevrelerinin tasarımı ele alınmaktadır. Türkiye özelinde farklı hane halkı tiplerinin mekan gereksinimleri ve konut çevrelerinde nitelikli kentsel tasarım konularının 8

9 tartışılması hedeflenecektir. Bir komşuluk ünitesi ölçeğinden başlayarak mimari ölçekte konutun tasarımına kadar inilmesi gerekmektedir. Tasarım problemi içerisinde ayrıca, özel ve kamusal alanların dengesi ve ilişkisi, ergonomi ve hijyen konularına vurgu yapılacaktır. English: Housing and neighborhood settings are the primary targets of this studio. The problem will be held from the point of the necessities of different house hold types specific to Turkey. The studio should also address the qualities of neighborhood in the urban scale and undertake it starting from urban scale to architectural scale. It is also required to emphasize public-private space divisions and technical aspects such as ergonomics as well as hygiene throughout the studio. AR MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IV AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Üretim modları ve mimarlık arasındaki ilişki vurgulanarak 19. yy. ve 20. yy. Batı Mimarlığı anlatılacaktır. Türk Modern Mimarlığının genel modernleşme sürecindeki yeri ve niteliği Batı ile karşılaştırmalı olarak verilecektir. English: The course emphasizes interrelations between production modes and architecture by teaching 19th and 20th century Western Architecture. Turkish Modern Architecture will be also given by comparing modes of modernity in the Western world. AR ÇEVRE KONTROL SİSTEMLERİ AKTS 3, Kredi (2+2) 3 Turkish: Bu ders kapsamında, İklim; İnsan Konfor Koşulları; Bina ve çevre tasarımında etkili olan iklimsel faktörler ve enerji kullanımı; Pasif iklimlendirme sistemleri; Doğal aydınlatma; Yapay aydınlatma; Akustik; Mekanik ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri; Sıhhi tesisat sistemleri; Yangın kontrolü; Bina otomasyon sistemleri; Asansörler ve yürüyen merdivenler; Erişilebilirlik için tasarım ve ders içeriğinde Türkiye de geçerli olan yönetmelikler (Yangın yönetmeliği, Isı yönetmeliği ve Gürültü yönetmeliği) konuları incelenecektir. English: The course deals with Climate; Human comfort conditions; Climatic and energy related factors effective on building and environmental design; Passive climatization systems; Natural lighting; Artificial lighting; Acoustics; Mechanical heating, ventilation and cooling systems (HVAC Systems); Water supply and waste Systems; Fire control; Building security and communication systems; Elevators and escalators; Design for accessibility; and Regulations in Turkey related to the course content: Fire regulation, Heat regulation and Noise regulation. MİM MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER III AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Turkish: Ders kapsamında: Yapı statiğine giriş; İzostatik sistemlerin hesabı; Basit, konsol ve çıkmalı kiriş ve çerçeve sistemlerinin analizi; Kemerlerin analizi; Kabloların analizi; Çatı makaslarının analizi; Hiperstatiklik kavramı; Hiperstatik kiriş ve çerçevelerin analizi; Yer değiştirme hesapları; Moment alan yöntemi, Açı-deplesman yöntemi; Moment dağıtma (Cross) yöntemi konuları ele alınacaktır. English: This course deals with: Introduction to theory of structure; Stress analysis of statically determinate structures; The analysis of simply supported, cantilever and overhanged beams and frames; The analysis of arches; The analysis of cables; Structural characteristics of statically undetermined structures; Stress analysis of indeterminate beams and frames; Moment area theorems; Slope deflection method; Moment distribution method. 9

10 ALTINCI YARIYIL AR MİMARİ TASARIM V AKTS 10, Kredi (4+4) 6 Turkish: Kentsel parselde kamusal amaçlı bir toplantı veya ticaret yapısı ele alınacaktır. Stüdyonun ana eksenini kentsel siluet ve kamusal yapının nasıl ele alınacağı tartışmaları oluşturur. Bununla beraber, öğrencinin probleme depreme dayanım, akustik kontrol veya kamusal alan konularından bir veya bir kaçı ile ilgili bir yaklaşımı olması beklenmektedir. Nihai sunumda ileri prezantasyon tekniklerinin uygulanması beklenmektedir. English: The studio aims at discussing the problems of urban presence, silhouette and public design around a design problem such as a congregation or trade center. In addition to this, the students are expected to develop an approach by emphasizing one of the issues among earthquake resistance, acoustic control or public space design. At the final submission advanced presentation techniques are required. MİM YAPI PROJESİ AKTS 5, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders bir uygulama projesinin aşama ve tekniklerinin tanıtılmasıdır. Öğrencilerin daha önceki yarıyıllarda kendileri tarafından tasarlanmış projelerden birini seçerek tam bir uygulama projesi çizmesi beklenmektedir. Burada Belediye ve Meslek Odalarından onay almak için gereken süreç tanıtılacak, yasa ve yürütmeliklerde yer alan çizim formatlarına ve imar mevzuatına uyulması istenecektir. English: Throughout the course students learn all phases and techniques of preparing an application project. Students are expected to solve the entire the construction details and write the specifications for one of their former projects that was designed by themselves. It is also one of the requirements to follow all building and drawing codes that exist in the legal framework for the approvement of Professional Unions as well as Municipalities. MİM310-MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER IV AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Ders kapsamında, çelik ve betonarme yapı tasarımı konusu ele alınacaktır. Öncelikle çeliğin malzeme olarak özellikleri; Çelik yapı tasarımının prensipleri; Çelik tasarımında kullanılan yönetmeliklerin açıklanması; Çelik yapı elemanlarının tanıtılması; Çekme, basınç etkisi; Kirişlerin ve kafes kirişlerin hesabı ve boyutlandırılması; Kiriş ve kolon birleşimleri konuları ele alınacaktır. Sonrasında: Betonarmenin malzeme olarak özellikleri; Betonarme hesabında kullanılan yönetmeliklerin açıklanması; Kolonların tasarımı; Kirişlerin tasarımı; Alt yapı problemleri ve Temellerin tasarımı; Tek ve çift yönlü döşemeler konuları ele alınacaktır. Derste öğrencilere genel olarak betonarme taşıyıcı sistemlerin özellikleri ve oluşturulma prensipleri anlatılacaktır. Dersin öğrencilere betonarme bir yapının taşıyıcı sisteminin tasarımına yönelik analizi ve çözümlemeleri öğretmesi hedeflenmektedir. English: The course includes the design of steel and reinforced concrete structures. First: Material properties of steel; The design of steel structure buildings; Regulations used in steel design; The introduction of steel members; Tension and compression; The calculation and dimensioning of steel beams and trusses; Beams-columns are covered. Then: Material properties of reinforced concrete; Regulations used in reinforced concrete assumptions and calculations; The design of structural columns; The design of beams; Infrastructure problems and the design of foundations; One-way and two-way slabs are explained. The course also introduces students the general principles and design of reinforced concrete structures. In addition, the course aims to teach the analysis and solution methods for the design of reinforced concrete structures. 10

11 AR 300- MİMARİ BÜRO VEYA ARKEOLOJİK KAZI STAJI (YAZ DÖNEMİNDE 4 HAFTA) AKTS 4 Turkish: Büro stajında öğrencilerin; mimari ve kentsel tasarım alanlarında üretilen projelerin tasarım, avan proje ve uygulama projesi çizimi, rölöve ve restorasyon projesi hazırlanması, maket ve sunum yapılması gibi projelerin üretimi ve sunumuna yönelik çalışmalar konusunda deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Büro stajı, staj komisyonu tarafından uygun görülen ve kamu ve özel sektörde hizmet vermekte olan mimarlık, inşaat mühendisliği, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama, rölöve ve restorasyon bürolarında ve inşaat firmalarında yalnızca yaz döneminde ve kesintisiz dört haftalık süreyi kapsayacak biçimde yapılabilir. Büro stajı yerine, isteyen öğrenciler Arkeolojik Kazı Stajı yapabilir. Bu stajda ise öğrenciler mimarlık mesleğinin disiplinlerarası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı deneyimler kazanmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın, yalnızca yaz döneminde ve kesintisiz biçimde dört haftalık süreyi kapsayacak biçimde belgeleme ve dökümantasyon çalışmalara katılır; bu çalışmalarını belgeleyen raporu beyan ederler. English: In office internship, students are aimed to gain experience by introducing with issues which produced by the fields of architecture and urban design projects; design, preliminary project drawings and implementation, preparation of survey and restoration project, making models and presentations about the project. Office internship can be held in the offices which already approved by the internship commission both in public and private sector companies that provide services in architecture, civil engineering, urban design, city and regional planning, surveying, restoration and construction, only during summer time and continuous four weeks (uninterrupted). Instead of office internship, students also have an opportunity to make archaeological excavation internship. In this respect, students could gain experience in the interdisciplinary relations of architectural profession by participating studies including documentation, archiving and preparing final report. Study area should be located within Turkey and the survey should be executed under the supervision of Ministry of Culture and Tourism during the summer time and continuous four weeks (uninterrupted). YEDİNCİ YARIYIL AR MİMARİ TASARIM VI AKTS 11, Kredi (4+4) 6 Turkish: Bu stüdyoda öğrenciler kentsel tasarım sürecindeki fiziksel bileşenleri tanıyarak, yapılaşmış çevre, kentsel mekan, kentsel peyzaj, yaya ve araç trafiği, yoğunluk, etkinlik mekanları, kentsel bağlam gibi kavramlarla çalışma ve bu kavramları anlama fırsatı bulacaklardır. Metropolitan alanlarda belli başlı büyük ölçekli geliştirme ve yeniden geliştirme çalışmaları içinde kentsel tasarım kuram, yöntem ve tekniklerinin uygulanması. Kentlerin büyük alanları içerisinde zamanla gelişecek ve farklı aktörleri içerecek değişim stratejilerinin geliştirilmesi. Doğal, yapay, tarihi ve kültürel bakış açılarına yönelik tasarımların geliştirilmesi; Tercih edilen işlevsel yapıların oluşması; Yapılaşmış formun kavramsallaşması. Altyapı ve servis sistemlerinin temini. Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan kentsel veri toplama, kentsel analiz, kentsel programı geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; kentsel öge ve bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin tasarım problemleri ile geliştirilmesi; karmaşık çevrelerde kentsel mekan / bina grubu programlarının geliştirilmesi ve mimari çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü. Bu stüdyonun diğer amaçları arasında: kentsel çevrede tasarım ve proje çalışması yaparken karşılaşılabilecek doğal, kurumsal ve yapısal engelleri tanımlayabilme, kentsel morfolojisi analizi ve buna bağlı olarak kavramsal yaklaşımlar geliştirebilme, açık mekan tasarımı, kullanımlar, bina tipolojileri, kentsel çevrede uygulama teknikleri; etaplama; kentsel tasarım projelerinde disiplinlerarası takım çalışmasını deneyimleme; kamusal, finansal, özel sektör gibi farklı kurumsal yapıları değerlendirme ve uygulama; ve kentsel tasarım çalışmalarına özgün dijital çıktılar üretebilme yer 11

12 almaktadır. English: The studio aims to introduce and engage students with physical attributes utilized in urban design process: built form, public space, townscape, path and access systems, parking, density, activity location and intensity and urban context. Application of urban design theory, methods and techniques to specific large scale development and redevelopment projects within metropolitan areas. Strategies for change in large areas of cities to be developed over time, involving different actors. Development of personalized processes of urban data collection, urban analysis and urban programming which reflect the nature and interests of designers; development of ability of applying the knowledge about the urban design process by design problems; control of the ability of developing complicated programs for urban environments - building groups in complicated environments and finding relevant design solutions. Other objectives are: to explain and differentiate the nature, strength and relevance of design propositions that seek to relate behavioral and organizational outcomes to the physical attributes and institutional interventions in urban environments; to analyze urban morphology and propose conceptual plans, open spaces, uses and activities, building typologies, implementation techniques for urban settings; to experiment and develop skills in working in multi-disciplinary teams in urban design projects; to assess and apply instrumental propositions about the realization of urban design, including planning, finance, public/private partnerships, parcelization, phasing; to build abilities for working in digital environments including the production of graphic and written outputs for urban design studies. AR MİMARİ TASARIM İÇİN ARAŞTIRMA METOTLARI AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders kapsamında, öğrencinin alternatif araştırma stratejilerini ve mimarlık araştırmalarında geniş bir yelpaze içine dağılmış araştırma metotlarını, daha basit olanlardan karmaşık tekniklere doğru, bir sistematik içinde tanıması hedeflenmektedir. Ders kapsamında ele alınacak temel konular arasında: Araştırma kavramı, türleri, niteliksel ve sayısal içerikli araştırmalar, çeşitli yaklaşımlar ve teknikler. Araştırma probleminin tanımlanması ve ortaya konması. Varsayımların oluşturulması. Araştırma tasarımı ve ön planlama aşaması: Kapsam, süreç ve zaman planlaması. Veri toplanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi, temel istatistik metotlarının, parametrik ve parametrik olmayan veriler için kullanılan istatistik tekniklerin ve kullanım amaçlarının tanıtılması: regresyon, korelasyon, çok değişkenli analiz teknikleri, sınıflandırma, hipotez sınama vb. amaçlarla kullanılan ileri istatistik tekniklerine giriş. Diğer veri toplama yöntemleri: Görüşme, gözlem, soru sorma, arşiv, hazır bilgi vb. Araştırmanın duyurulması: Rapor, bildiri, makale yazım yöntemleri. English: This course aims to engage and become familiar with alternative research strategies in architectural design and to identify research methodology from simple to complex techniques. Topics include: Concept of research, its types and techniques, various approaches to research problem. Peculiar characteristics of architectural research; Satisfaction and environmental quality; Postoccupancy evaluation studies; Concept, hypothesis, strategy and method in research planning; Research approaches: diagnostic, descriptive, theoretical, action; Research design: case study, survey, experiment; Research environment: natural, contrived; Data collection techniques: Observation (observing physical cues, observing behavior), Asking questions (structured interview, questionnaire), Archives; Data analysis; Reporting. Quantitative and qualitative research. Problem definition and objective statement of research, stating hypothesis, research design, content, procedures, and time planning of research. Strategies, methods and techniques of data gathering, data analysing, hypothesis testing, comparison, classification and evaluation in research. Introduction to Advanced statistics for data analysing, hypothesis testing, classification etc. Communicating the research results: Techniques of writing report, articles and papers. 12

13 SEKİZİNCİ YARIYIL AR BİTİRME PROJESİ AKTS 11, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı öğrencinin eğitiminin sonunda bağımsız bir çalışma yapabileceğini kanıtlamasına olanak tanımaktır. Öğrenci çalışacağı konuyu, arazisini ve kullanıcılarını saptayarak program geliştirecektir. Bu proje için öğrencinin sürdürülebilir tasarım, herkes için tasarım, yapı sağlığı veya ileri yapım teknikleri konularından en az bir tanesi ile çalışması zorunludur. English: The studio is to provide the student an opportunity of carrying all stages of a design project independently. Students decide about the problem, context, users and the program that they will work on. All students are obliged to choose one of the issues among sustainable design, social justice, building health or advanced construction systems. AR YAPIM YÖNETİMİ AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu ders kapsamında, yapım yönetim ilkeleri, proje ve proje yönetimi kavramları açıklanacaktır. Proje döngüsü içerisinde, projenin belirlenen kalite, kapsam, zaman ve maliyet hedefleri içerisinde başarıyla tamamlanmalarına yönelik tüm planlama, koordinasyon, denetim ve kontrol aşamaları ile ilgili araç ve teknikleri çalışılacaktır. English: In the scope of this course, the principles of construction management and the concepts of a project and the project management will be explained. From inception to completion, the overall planning, coordination and control phases of a project and the required tools and techniques to achieve the preconcerted targets of quality, scope, time and cost will be studied. 13

14 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) SEÇİMLİK DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 271- MİMARİ TASARIMDA ÖRNEK OLAY ÇALIŞMALARI AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Dersin kapsamı mimari ve kentsel tasarım projelerini geliştirirken ve mekansal problemleri ele alırken, önceden yapılmış uygulamaların teorik ve pratik bilgisinden faydalanmak amacıyla örnek çalışmaların incelenmesini içermektedir. Örnek çalışmalar üzerinden benzer önceki tecrübelerin tartışılması, başarılı örneklerden bilgi transferi ve yanlış örneklerdeki hataların gösterimi amaçlanmaktadır. Örnek tasarımlar, malzeme, strüktür ve mimari tasarım açılarından getirdikleri yaratıcı çözümler vurgulanarak incelenecek, örnek araştırmalarına paralel olarak strüktür, malzeme, üretim ve inşaat terminolojisi ile süreçlerin belli bir bölümü ele alınacaktır. Grafik ve tablolar ile örneklere ait karşılaştırmalar-değerlendirmeler tamamlanacaktır. English: The context of this course is to analyze the selected case studies. It aims to retrieve theoretical and practical information from previous cases when developing architectural and urban design projects and also dealing with spatial problems. Similar experiences will be discussed through knowledge inference from successful cases and demonstrations of failures. Studies of creative solutions to material, structural and architectural design problems in the selected design projects, related structural, material, fabrication, and construction terminology and some history of the processes will be described. Graphical and tabular illustrations will be used to compare and evaluate cases. AR HAFİF STRÜKTÜRLER AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Türkçe: Okuma ve yazma yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin akademik, yarı-teknik ve teknik İngilizcede kelime bilgilerini zenginleştirme. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili orta ve ileri seviyeli teknik okuma ve yazma çalışmaları sınıfta yapılacak. Öğrencilerin bağımsız olarak ta fazla okuma ve yazma çalışmaları yapmaları beklenmektedir. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviriler. Teknik raporlar, kısa yazılar, mektuplar ve teknik teklifler yazma. Uzun teknik dokümanların yazılı ve sözlü özeti. English: This course mainly aims to introduce kinetic design principles and architectural applications of these principles. For this purpose, first, kinematic analysis and synthesis methods will be investigated by the help of common structural, architectural and industrial examples. During the course, students will investigate common examples by making their physical and computational models. At final step, students are expected to design their own products according to the methods which they have learned during the semester. Physical models and Solidworks software package will be used as the course material. AR 273 EKOLOJİ (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere ekoloji kavramı hakkında fikir ve tasarım yaklaşımı vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramının tanımı, kronolojik gelişimi ve prensiplerine ilişkin bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Doğal enerji kaynaklarının tanımı: Fosil yakıtlar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, nükleer enerji, enerji kaynaklarının sınıflandırılması: yenilenebilir vs yenilenemez; Sera etkisi; Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimarlık; Yapılarda enerji tüketimi; düşük enerji kullanımlı yapılar için tasarım yaklaşımı; enerji kaynaklarının seçimi (güneş mimarlığı ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları) gibi konular işlenecek ve tartışılacaktır. 14

15 English: This course aims to give the students an idea about the concept of ecology, in this context: the definitions, principles and chronological development of sustainability. The definition of natural energy sources: fossil-fuels, solar energy, wind power, tidal power, hydroelectric power, geothermal power, nuclear power, the classification of energy sources: renewable vs. non-renewable; The greenhouse effect; definition of sustainability, sustainable architecture; The main principles of sustainable design; Common building energy consumption by sources; the design approach toward low-cost energy building: selection of energy sources: solar architecture and other renewable energy sources; will be taught and discussed. MİM 273 EKOLOJİ (TR) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere ekoloji kavramı hakkında fikir ve tasarım yaklaşımı vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramının tanımı, kronolojik gelişimi ve prensiplerine ilişkin bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Doğal enerji kaynaklarının tanımı: Fosil yakıtlar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, nükleer enerji, enerji kaynaklarının sınıflandırılması: yenilenebilir vs yenilenemez; Sera etkisi; Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimarlık; Yapılarda enerji tüketimi; düşük enerji kullanımlı yapılar için tasarım yaklaşımı; enerji kaynaklarının seçimi (güneş mimarlığı ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları) gibi konular işlenecek ve tartışılacaktır. English: This course aims to give the students an idea about the concept of ecology, in this context: the definitions, principles and chronological development of sustainability. The definition of natural energy sources: fossil-fuels, solar energy, wind power, tidal power, hydroelectric power, geothermal power, nuclear power, the classification of energy sources: renewable vs. non-renewable; The greenhouse effect; definition of sustainability, sustainable architecture; The main principles of sustainable design; Common building energy consumption by sources; the design approach toward low-cost energy building: selection of energy sources: solar architecture and other renewable energy sources; will be taught and discussed. AR BATI SANAT TARİHİ AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Mimarlık öğrencilerinin resim, heykel, müzik, sinema ve edebiyatın mimarlık tarihi ile ilişkilerini kurmasını sağlayacak biçimde 15.yy dan başlayarak günümüze kadar dönemden örnekleri aktarmayı hedefler. Bu açıdan, batı sanat tarihi gibi çok kapsamlı bir bilgi alanına bu ders, dönem zevki kavramı açısından yaklaşarak sınırlarını çizer. English: The course is intended to provide the students to establish links between architecture and the history of painting, sculpture, music, cinema and literature with examples starting from 15the century. Thence, the course approaches to this wide scope by limiting its interest with zeitgeist. AR GELENEKSEL MİMARLIK (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu dersin amacı geleneksel yerleşimleri kültürel ve fiziksel boyutları ile öğrencilere tanıtmaktır. Aynı zamanda, bina formlarının iklim ve peyzaj ile çevredeki yapı malzemesi kaynakları ve de özellikle o yapıları inşa edenlerin kültürel arka yapısı ile nasıl ilişkili olduğunu sorgular. Geleneksel yerleşimlerde yeni yapı tasarlarken geçmişten çıkaracakları dersleri kullanmak üzere öğrenciler teşvik edilir. English: The intent of the course is to introduce the students the physical and cultural issues of traditional settlements. It aims to question how the shape of buildings and environments is related to climate and landscape, to the availability of resources for building, and especially to the cultural background of builders. The students will be encouraged to interpret the lessons taken from vernacular architecture when designing new buildings in historical context. 15

16 MİM 276 GELENEKSEL MİMARLIK (TR) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu dersin amacı geleneksel yerleşimleri kültürel ve fiziksel boyutları ile öğrencilere tanıtmaktır. Aynı zamanda, bina formlarının iklim ve peyzaj ile çevredeki yapı malzemesi kaynakları ve de özellikle o yapıları inşa edenlerin kültürel arka yapısı ile nasıl ilişkili olduğunu sorgular. Geleneksel yerleşimlerde yeni yapı tasarlarken geçmişten çıkaracakları dersleri kullanmak üzere öğrenciler teşvik edilir. English: The intent of the course is to introduce the students the physical and cultural issues of traditional settlements. It aims to question how the shape of buildings and environments is related to climate and landscape, to the availability of resources for building, and especially to the cultural background of builders. The students will be encouraged to interpret the lessons taken from vernacular architecture when designing new buildings in historical context. AR 274 İZMİR İN KENTSEL ANALİZLERİ AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Dersin içeriğinde mekan analizi ve teknikleri, mekan ve bina tipleri örneklerinin sınıflanması ve biçimsel ve morfolojik temelli analiz yöntemleri anlatılmakta, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerde yerel örneklerle açıklanması ve bu tekniklerin uygulaması yapılmaktadır. Derste İzmir in tarihi gelişim sürecinde kentin mekansal yapısını belirleyen sosyal ve ekonomik faktörlerin ilişkisi üzerinde de durulmaktadır. English: In this course space analysis and techniques, classification of different space and building types and morphology-based analysis methods are discussed, local examples from different scales are explained and practiced. Course also focuses on the relationship of social and economic factors that determine the spatial structure of the urban space through the historical development process of İzmir. AR 277 İMAR HUKUKU VE KENTSEL PLANLAMA (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Türkiye deki kentsel planlama sisteminin yasal, idari ve organizasyonel yapısını anlamak. Türk İmar Mevzuatında yer alan kentsel planlama kavramları tanımak ve temel mevzuatın incelenmesi. Kentsel alanlar: Konut, ticari, endüstriyel bölgeler ile ulaşım ağı ve altyapı ilişkileri. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları. İmar planları, amaçları ve ölçekleri. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile mimarlık ilişkileri. Kentsel Tasarım İlkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluşumu. Kentlerin idari yapısı, belediye ve büyükşehir sınırları içinde ve dışında yapılaşma için sorumlulukların paylaşımı ve dağılımı. Kıyılar, doğal, arkeolojik ve kentsel SİT alanları, doğal ve yapılaşmış çevre, kamu arazisinin özelleştirilmesi ve diğer çevre koruma yasalarıyla ilgili planlama mevzuatı üzerine güncel konular, tartışmalar; kamu yararı, adil planlama, planlama etiği, gibi kavramları anlamak. Yapı izinleri ve izin süreçleri. English: Understanding administrative, legal and organisational structure of urban planning system in Turkey. A review of legal concepts in Turkish legislative and administrative systems. Analysis of planning and development laws, by-laws and regulations and their usage. Urban zoning: residential, commercial, industrial zoning; transportation network and infrastructure. Population density and building density. Development plans, their aims and urban scales. Relationship of legal issues with architectural practice. Urban design guidelines. Urban public space, settlement pattern and urban fabric. Discussion of the administrative structure of cities, municipal and metropolitan areas and the distribution of responsibility and authority related with physical development. Coastal zones, protection of environmentally, historically and archeologically sensitive areas, public land, and other special areas for development. Discussion on planning justice, planning ethic, public benefit, and governance concepts. Building permits and processes. MİM 277 İMAR HUKUKU VE KENTSEL PLANLAMA (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Türkiye deki kentsel planlama sisteminin yasal, idari ve organizasyonel yapısını anlamak. Türk 16

17 İmar Mevzuatında yer alan kentsel planlama kavramları tanımak ve temel mevzuatın incelenmesi. Kentsel alanlar: Konut, ticari, endüstriyel bölgeler ile ulaşım ağı ve altyapı ilişkileri. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları. İmar planları, amaçları ve ölçekleri. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile mimarlık ilişkileri. Kentsel Tasarım İlkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluşumu. Kentlerin idari yapısı, belediye ve büyükşehir sınırları içinde ve dışında yapılaşma için sorumlulukların paylaşımı ve dağılımı. Kıyılar, doğal, arkeolojik ve kentsel SİT alanları, doğal ve yapılaşmış çevre, kamu arazisinin özelleştirilmesi ve diğer çevre koruma yasalarıyla ilgili planlama mevzuatı üzerine güncel konular, tartışmalar; kamu yararı, adil planlama, planlama etiği, gibi kavramları anlamak. Yapı izinleri ve izin süreçleri. English: Understanding administrative, legal and organisational structure of urban planning system in Turkey. A review of legal concepts in Turkish legislative and administrative systems. Analysis of planning and development laws, by-laws and regulations and their usage. Urban zoning: residential, commercial, industrial zoning; transportation network and infrastructure. Population density and building density. Development plans, their aims and urban scales. Relationship of legal issues with architectural practice. Urban design guidelines. Urban public space, settlement pattern and urban fabric. Discussion of the administrative structure of cities, municipal and metropolitan areas and the distribution of responsibility and authority related with physical development. Coastal zones, protection of environmentally, historically and archeologically sensitive areas, public land, and other special areas for development. Discussion on planning justice, planning ethic, public benefit, and governance concepts. Building permits and processes. AR MİMARLAR İÇİN EKONOMİ VE FİNANS (İNG) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Temel ekonomi ve finans kavramlarının işleneceği ders sonunda öğrencilerin güncel piyasaları anlayabilecek, yatırım projelerini değerlendirebilecek hale gelmesi amaçlanır. Ders kapsamında, para değeri, faiz türleri, enflasyon, kar maksimizasyonu, fayda-maliyet analizi vb. konular bulunmaktadır. English: As studying the basic concepts of economics and finance, at the end of this course, students will be able to comprehend the current markets and evaluate the investment projects. This course includes topics such as the value of money, types of interest, inflation, profit maximization, costbenefit analysis, etc. MİM MİMARLAR İÇİN EKONOMİ VE FİNANS (TR) AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Temel ekonomi ve finans kavramlarının işleneceği ders sonunda öğrencilerin güncel piyasaları anlayabilecek, yatırım projelerini değerlendirebilecek hale gelmesi amaçlanır. Ders kapsamında, para değeri, faiz türleri, enflasyon, kar maksimizasyonu, fayda-maliyet analizi vb. konular bulunmaktadır. English: As studying the basic concepts of economics and finance, at the end of this course, students will be able to comprehend the current markets and evaluate the investment projects. This course includes topics such as the value of money, types of interest, inflation, profit maximization, costbenefit analysis, etc. AR MAKET YAPIM TEKNİKLERİ AKTS 3, Kredi (1+2) 2 Türkçe: Gerek proje etüdü gerekse sunum aşamasında önemli bir araç olarak, geleneksel bir modelleme yöntemi olan maket yapım tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Maket ve ölçek kavramı, maket tipleri hakkında teorik bilgilerin verilmesinin ardından maket yapımında kullanılan malzeme ve aletler tanıtılmaktadır. Ağaçla çalışma teknikleri, alçı maketler, bina kitlelerinin yapılması, sunum maketleri, maketi tamamlayıcı hazır elemanlar (ağaç, insan, araba maketleri, vb.) ve renklendirme konuları dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır. English: Within the course, it is intended to teach students the architectural model making techniques, a traditional method of modeling, as an important tool both in the preliminary process of project and both in the presentation After providing theoretical information about the concept of architectural 17

18 model, scale and architectural model types, materials and tools used in constructing architectural models are introduced. Techniques of working with wood, plaster models, making the building masses, presentation models, model complementary ready elements (models of trees, people, cars, etc.) and the coloring is taking place within the scope of the course topics. AR ÖZEL KULLANICILAR İÇİN KONUT TASARIMI AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bekar konut kullanıcısı, engelli konut kullanıcısı, mobilize konut kullanıcısı gibi farklı tipte konut kullanıcıları için konut tasarım kavramını örneklerle anlatılması ile konutun zaman içerisindeki kavramsal ve bağlamsal değişiminin kavranması amaçlanmaktadır. İnsanoğlunun varoluşundan bu yana temel barınma ihtiyacını karşılayan konut un tasarımı, zaman içerisinde farklı anlamlar ve nitelikler kazanmış, dönüşüme uğramıştır. Kullanıcı profilinin değişimi ile birlikte bu özel kullanıcılar için stüdyo tipi konut, paylaşımlı konut, mobil konut, engelli için konut gibi farklı konut tipolojileri de gelişmiştir. Farklı konut tipolojilerinin, tasarım süreçlerinin ve kavramsal yapısının, görsellerle ve örnek projelerle desteklenerek incelenmesini kapsamaktadır. English: The intent of the course is to make the students comprehend the conceptual and contextual transformation of housing throughout time by teaching concept of housing design for different types of inhabitants such as single inhabitant, handicapped/disabled inhabitant, mobilized inhabitant by sample projects. The design of housing which meets the very basic need of sheltering since the existence of humankind, has transformed and gained different meanings and specifications throughout time. Together with the change in the inhabitant s profile, different housing typologies such as studio- housing, shared-housing, mobilized-housing, housing for disabled have been developed for these special users. The course includes analysis of different housing typologies, their design process and conceptual structures, by the support of sample projects. AR 372 ÇAĞDAŞ KONUTLAR (İNG) AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere günümüzde gereksinimlere uygun farklı konut tiplerini seçmek ve planlamak için gereken altyapıyı vermeyi amaçlar. Bu nedenle, farklı konut tipi mimari programları, konutla ilişkili yasa ve yönetmelikleri ve konut mimarisi için gerekli teknolojiyi anlatmayı verilir. English: The course introduces the student to the selection and planning of living environments to meet the needs and wants of individuals and families across the life span. Course content includes: options in housing, program for different types of housing, housing legislation, environmental issues and technology for housing architecture. MİM 372 ÇAĞDAŞ KONUTLAR (TR) AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders öğrencilere günümüzde gereksinimlere uygun farklı konut tiplerini seçmek ve planlamak için gereken altyapıyı vermeyi amaçlar. Bu nedenle, farklı konut tipi mimari programları, konutla ilişkili yasa ve yönetmelikleri ve konut mimarisi için gerekli teknolojiyi anlatmayı verilir. English: The course introduces the student to the selection and planning of living environments to meet the needs and wants of individuals and families across the life span. Course content includes: options in housing, program for different types of housing, housing legislation, environmental issues and technology for housing architecture. AR MİMARİ TASARIM YAKLAŞIMLARI AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Farklı mimari tasarım yaklaşımlarının öğrenciye aktarılması ile tarihsel süreç içerisindeki mimari kuramlar hakkında bilgi birikimi oluşturmak amaç edinilmiştir. İkonik, kanonik, pragmatik ve analojik 18

19 tasarım yaklaşımlarının analizini, tarihsel süreç içinde karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda farklı tasarım yaklaşımlarının önde gelen mimar, kuramcı ve tasarımcıların; bu kişilerin gerçekleştirdikleri projelerin görsellerle desteklenerek öğrenciye tanıtılmasını da içermektedir. English: Within the course, it is intended to create knowledge about the architectural theories throughout the history by introducing students different architectural design approaches. The course includes the analysis and the evaluation of iconic, canonic, pragmatic and analogic design approaches comparatively throughout the history. In this context, the course also comprises of introducing the leading architects, theorists and designers of different design approaches and the projects of them to students. AR BAĞLAMSAL TASARIM AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Dersin öncelikli amacı öğrencileri mimari tasarımda bağlam teriminin çoklu anlamları ile tanıştırmaktır. Bu nedenle, tarihsel, toplumsal, kültürel, iklimsel, kentsel ve topoğrafik bağlam üzerinde durulur. Ayrıca bu bağlamların mimari tasarımda nasıl bir ana fikre dönüştürülüp geliştirilebileceği konusunda farklı yaklaşımlar içeren örnekler aktarılır. English: It is the purpose of this course to equip the students with the multiple meanings of the term of context in architectural design such as historical, social, cultural, climatic context, urban and topographic contexts. In addition to this, the course examines various examples which interprets the issue of context in different ways as precedents of design. AR İÇ MEKAN TASARIM İLKELERİ AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Zamanla mimarlığın içinde ayrı bir uzmanlık alanına dönüşen iç mekan tasarımının temel prensiplerinin aktarılması amaç edinilmektedir. Renk, ışık, doku gibi iç mekan tasarımının temel prensiplerin aktarılması; aydınlatma, mekan organizasyonu, mobilya donanımı gibi iç mekan tasarımındaki öğeler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında konut, ofis, mağaza, kitapevi, sergi alanı, kafeterya ve restoran gibi farklı fonksiyonlar içeren mekanların tasarımı örneklerle incelenecektir. English: This course aims to give information to students about the basic principles for interior design which transformed to an area of specialization in architecture throughout time. The course includes giving information to students about basic principles of interior design such as color, light, texture; the items of interior design such as lighting, space organization, furniture equipment. Within the course, the design of spaces with different functions such as housing, office, shop, bookstore, gallery, cafe and restaurant will be analyzed with examples. AR 376 KAPSAYICI TASARIM AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders, kamusal alanların ve mekanların tasarımında kullanıcıların sosyal, psikolojik ve bedensel farklılıkların yarattığı çeşitliliğe değer ve önem veren bir tasarım anlayışının yerleşebilmesi için gerekli kuramsal tartışmaları yürütür; öğrencilere örnekler üzerinden yaklaşımları tanıtır ve gerekli tasarım standartlarını aktarır. English: The course aims at improving a sensitive design approach in especially design for public buildings and spaces which concerns and cares about social, psychological and bodily differences of user groups. For this reason, the course contains current theoretical discussions and the latest examples as well as valid standards. AR 377 MİMARİ AYDINLATMA AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Ders kapsamında mimaride doğal ve yapay aydınlatma ve uygulamaları incelenecektir. Doğal 19

20 aydınlatma bölümünde, bina yönlendiriminde ve tasarımında günışığının rolü, güneş açıları, günışığını hesaplama yöntemleri, güneş kırıcı elemanların tasarımı ve hesaplanması konuları ele alınacaktır. Bunlara ek olarak, yapay aydınlatma sistemleri, mekana ve işleve göre doğru aydınlatma sisteminin seçilmesi konuları işlenecektir. Konut mekanlarında doğru aydınlatma sisteminin seçilmesi, tarihi binalarda, müzelerde, galerilerde ve ofislerde doğru aydınlatma konuları ele alınacak ve örneklerle analiz edilecektir. English: This course covers the principles and applications of daylight and artificial light in architecture. The role of daylight in building orientation and design, solar angles, the methods to calculate daylight, and the methodology and calculations of solar control devices are covered at daylight section of the course. In addition, this course is intended to give information about artificial lighting systems and covers topics such as choosing the right lighting techniques according to the function of the space and application of these techniques. The course includes the different lighting systems and application techniques of these systems that should be used in different spaces of the house as kitchen, living room, dining room and bedroom. Besides, architectural lighting of buildings which have different functions such as historical buildings, museums, galleries, and offices is analyzed. AR 378 MİMARİ TASARIMDA AKUSTİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Ders kapsamında öncelikle ses, insanın ses algısı ve işitsel konfor konuları işlenecektir. Gürültünün tanımı, gürültünün insan ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, gürültü kriteri ve standartlar detaylı olarak anlatılacaktır. Mimari tasarımda gürültü kontrol prensipleri örnek çalışmalarla incelenecektir. Hava doğumlu, strüktür doğumlu seslerin yapı elemanlarıyla yalıtımı ve HVAC sistemleri tartışılacaktır. Konser salonlarının, tiyatro binalarının ve çok amaçlı salonların akustiği ve bunlara ilişkin kriterler ve standartlar incelenecektir. Eğitim, sağlık, hükümet, kamu binaları ve konutlardaki akustik sorunlar ve çözümler örneklerle analiz edilecektir. English: The aim of the course is to explain the basic physical principles of acoustics and to introduce various measurement-analysis methods and applications at different fields. In this context, first the research areas at different fields related to acoustics are explored and technical fields are explained; then the physical properties of sound is introduced. Sound sources, the propagation of sound is explained. Then with an introduction to wave theory, the concepts such as wavelength, frequency, sound pressure level are examined. The reflection, absorption and diffusion of sound are investigated; frequency bands, spectrum, and analysis are explained. After the topics of human hearing, the perception of sound and speech are covered, room acoustics is introduced where sound in rooms, reverberation time, absorption and room modes are the sub-topics. The definition and evaluation of noise will be explained; and sound-vibration isolation will be explored and discussed with different examples and solution methods. The students will prepare a research related to their fields and prepare a presentation where they discuss simulation, measurement and analysis methods at different fields such as mechanical engineering, electronics engineering, and architecture. AR 379 AKILLI BİNALAR AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Bu ders, akıllı binaların temel tasarım kurallarını, kullanılabilecek elektronik ekipman ve sistemlerin çalışma prensiplerini tanıtmayı amaçlar. Bu amaçla, temel tasarım prensipleri, akıllı bina yönetim sistemleri, bina otomasyon sistemleri ve destek sistemleri (HVAC, güç yönetimi, ekipman yönetimi, yangın ve güvenlik kontrol sistemleri) derinlemesine tanıtılacaktır. English: This course mainly aims to introduce general design principles and intelligent electronic devices and equipment of smart buildings. For this purpose; main design principles of smart buildings, intelligent building management systems, building automation systems, supporting systems like HVAC, power management, facility management, fire and safety systems will be thoroughly investigated. AR 381 ÇEVRE HUKUKU VE POLİTİKALARI I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Türkçe: Doğal kaynakların tükenmeye başladığı, sürdürülebilir çevre ve ekonominin bir zorunluluğa 20

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] Tez Adı: Türk Konut Mimarisi Ahşap Yapılarında Strüktür Plan İlişkisi Yazar Adı: Perihan Gökçe Danışmanı:

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı