-SENAT Broj: IBU Sarajevo, godine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-SENAT Broj:2073-10-IBU Sarajevo,15.09.2010. godine"

Transkript

1 -SENAT Broj: IBU Sarajevo, godine Na osnovu čl. 126., a u vezi sa članom 56. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 22/10), člana 32 Statuta International Burch University, Senat Intrenacionalnog Burč univerziteta na XXV sjednici, održanoj godine, usvojio je sljedeću ODLUKU o utvrđivanju obaveznih i preporučenih udžebenika i priručnika za sve cikluse studija na organizacionim jedinicama International Burch University I Utvrđuju se obavezni i preporučeni udžebnici i priručnici za sve cikluse studija na organizacionim jednicama International Burch University, kako slijedi: 1. Edukacijski fakultet a) Odsjek za orijentalnu filologiju 1. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code: TDE 107 Course title: Yazılı ve Sözlü Anlatım I Zeynep Korkmaz ve diğerleri,(2009). Türk Dili ve Kompozisyon;Ekin yayınları, İstanbul. 2. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code: TDE 301 Course title: Türk Dili IV(Sentaks) Ergin M. (2001). Türk Dil Bilgisi;Bayrak yayınları,ġstanbul. 3. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code:tde 722 Course title: Genel Dilbilim I Kıran Z.(2006). Dilbilimine Giriş;Seçkin yayınları, Ankara 4. Professor Name: Ass.prof.dr.Mustafa Çetin Course code:tde 709 Course title: ÇağdaĢ Türk Lehçeleri I Bozkurt F.(2005). Türklerin Dili;Kapı Yayınları,İstanbul.

2 5. Professor Name: Prof.dr. Menderes Coskun Course code: TDE 307 Course title: Classical Turkish Literature III 1.Büyük Türk Klasikleri IV, Ötüken Yayınları. 2.Fuzûlî Hayatı Sanatı Eserleri, Haluk ĠPEKTEN, Akçağ Yayınları. 3.Bâkî Hayatı Sanatı Eserleri, Haluk ĠPEKTEN, Akçağ Yayınları 4.Eski Türk Edebiyatı Tarihi, A.Atilla ġentürk, Dergah Yayınları 1.Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Mine MENGĠ Akçağ Yayınları 2.Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ġsmail PARLATIR, Yargı Yayınları 6. Professor Name: Prof.dr. Menderes Coskun Course code: TDE 201 Course title: Ottoman Language III 1.Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Ġ.Hakkı AKSOYAK, Grafiker Yayınları 2. Osmanlı Türkçesi Klavuzu-2, Hayati DEVELĠ, Kesit Yayınları 1.Osmanlıca Dersleri, Muharrem ERGĠN, Boğaziçi Yayınları 2.Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ġsmail PARLATIR, Yargı Yayınları 3.Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Ferit DEVELLĠOĞLU 7. Professor Name: Prof.dr. Menderes Coskun Course code: TDE 604 Course title: Poetry in Classical Turkish Literature 1.Fahir ĠZ, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yayınları 2.Abdulkadir Erkal, Divan ġiirinin Poetikası, BirleĢik Yayınları 3.M.Nur Doğan, Fuzûlî nin Poetikası 1.Tahir Özgör, Türkçe Divan Dibaceleri, Kültür Bakanlığı Yayınları 8. Professor Name: Prof.dr. Menderes CoĢkun Course code: TDE 207 Course title: Eski Türk Edebiyatına GiriĢ ġentürk, Ahmet Atillâ, Ahmet Kartal, Üniversiteler Ġçin Eski Türk Edebiyatı Tarih, Dergâh Yayınları, Ġstanbul, Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 101 Course title: Osmanlı Türkçesi I

3 Aksoyak, Ġ. Hakkı, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, Professor Name: Mr.sci. Nurgul Karayazi Course code: ELC 337 Course title: Farsça Yıldırım, Nimet, Farsça Dilbilgisi, Fenomen Yayıncılık, Ġstanbul, Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi CoĢkun Course code: TDE 209 Course title: Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1.Ahmet Hamdi Tanpınar, 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi. 2.Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. 3.Orhan Okay, BatılılaĢma Devri Türk Edebiyatı 4. Ġnci Engünün, Tanzimattan Cumhuriyete,Yeni Türk Edebiyatı. 12. Professor Name: Ass.Prof.dr. Sezayi CoĢkun Course code: TDE 208 Course title: Yeni Türk Edebiyatı II 1.Orhan Okay, Servet-i Fünûn ġiiri. 2.Kenan Akyüz, Tevfik Fikret. 3.Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret 4.Berna Moran, Türk Romanına EleĢtirel Bir BakıĢ. 5.Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya UĢaklıgil. 6. Hasan Akay, Cenab ġehabettin 13. Professor Name: Mr.sci.Zübeyde Bildirici Course code: ELC 237 Course title: Dil, Toplum, Kültür Dr. Hamdi HASAN, Saraybosna Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalarda Türküler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Dr. Hamdi HASAN, Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, Türk Dil Kurumu, Ankara, Güven Kaya, Yugoslavya daki Türk Halk Edebiyatı, Boğaziçi üniversitesi yayınevi, Ġstanbul Hüseyin Yorulmaz, Osmanlının Batı Yakası Bosna, 3F yayınları, Ġstanbul Mehmet Kaplan, Dil Toplum ve Kültür. 6.Ġbrahim Kafesoğlu, Türk Kültürü. 7.Günay Karaağaç, Dil Toplum Kültür.

4 14. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 191 Course title: YABANCILARA TÜRKÇE I 15. Professor Name: Ass.Prof.dr. Melih Karakuzu Course code: ELT 132 Course title: Ġngilizce I 1. Schoenberg Irene; Focus On Grammar 2, Pearson Longman, USA. 2. Schoenberg Irene; Focus On Grammar 2 (Workbook), USA. 16. Professor Name: Zenaıde Karavdiç Course code: ECL 137 Course title: BoĢnakça I 17. Professor Name: Ass.Prof.dr. Sezayi Coskun Course code: TDE 105 Course title: Edebiyat Bilgi ve Teorileri-I Mandatory textbooks Macit Muhsin ve Uğur Soldan (2008), Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara. ÇetiĢli, Ġsmali (2007), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yay., Ankara 18. Professor Name: Ass.Prof.dr.Huseyin Ozcan Course code: TDE 205 Course title: Halk Edebiyatına GiriĢ-I Artun, Erman (2008), Dini- Tasavvufi Halk Edebiyatı, Kitabevi Yay., Ġstanbul, Artun, Erman (2010), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlileri, Kitabevi Yay. Ġstanbul. Tatcı, Mustafa (2008), İşitin Ey Yarenler, H yayınları, Ġstanbul. Demirci, Mehmet (2008), Yunus'ta Hak ve Halk Sevgisi, H yayınları, Ġstanbul. Konur, Himmet (2009), İnsana Yolculuk, H yayınları, Ġstanbul. 19. Professor Name: Ass.Prof.dr.Huseyin Ozcan Course code: TDE 303 Course title: Halk Edebiyatı-III Artun, Erman (2009), Anonim Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul Kaya, Doğan (2004), Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ġstanbul. Ergin, Muharrem (2008), Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yay., Ġstanbul

5 20. Professor Name: Ass.Prof.dr. Amel Alić Course code: EDU 133 Course title: Egitim Bilimine Giris Exam type: Written Egitim Bilimine Giris (Remzi Kincal) Egitim Bilimine Giris(Ayla Oktay) Egitim Bilimine Giris( Muhsin Hesapcioglu) 21. Professor Name: Ass.Prof.dr. Amel Alić Course code: EDU 233 Course title: Ögrenme - Ögretme Süreci Yeni Teori ve Yaklasimlar 1.Ögrenme - Ögretme Süreci Yeni Teori ve Yaklasimlar Nobel Kitabevi 2.Öğrenme Öğretme Süreci Yazar: Ahmet Saban 22. Professor Name: Ass.Prof.dr. Amel Alić Course code: EDU 333 Course title: Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme 1.Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme Halil Ibrahim Yalin Nobel Yayin Dagitim 2.Ögretim Teknolojileri Ve Materyal Gelistirme Zeki Kaya 23. Professor Name: Ass.Prof.dr.Mustafa Arslan Course code:tde 103 Course title: Türkiye Türkçesi I Ergin M. (2001). Türk Dil Bilgisi;Bayrak yayınları,ġstanbul. 24. Professor Name: Ass. Prof.dr.Mustafa Arslan Course code: TDE 203 Course title: Türkiye Türkçesi III Ergin M. (2001). Türk Dil Bilgisi;Bayrak yayınları,ġstanbul. 25. Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi Coskun Course code: TDE 739 Course title: Cagdas turk romani Ġnci Engünin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,Dergah yayınları.

6 26. Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi Coskun Course code: TDE 611 Course title: Edebi akimlar Ġsmail Ç.(2008), Edebi Akımlar, Akçağ Yayınları. 27. Professor Name: Ass.Prof.dr.Sezayi Coskun Course code: TDE 645 Course title: Türk edebiyatinda roman Gıyasettin A.(2008), Tematik Roman Ġncelemeleri, Akçağ Yayınevi 28. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ramazan Gulandam Course code: TDE 707 Course title: Edebiyat kuramlari 1.Eagleton,T. Edebiyat Kuramı, ĠletiĢim Yayınları. 2.Berna M. Edebiyat Kuramları ve EleĢtiri, ĠletĢim Yayınları. 29. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ramazan Gulandam Course code: TDE 705 Course title: Poetika Okay, O. Poetika Dersleri, Hece yayınları. 30. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Cetin Course code: TDE 722 Course title: Genel Dilbilim I Kıran Z.(2006). Dilbilimine GiriĢ;Seçkin yayınları, Ankara 31. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Cetin Course code: TDE 709 Course title: ÇağdaĢ Türk Lehçeleri I Bozkurt F.(2005). Türklerin Dili;Kapı Yayınları,Ġstanbul.

7 32. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 730 Course title: Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde yöntem ve yaklaģimlar I. Demircan, Ömer(1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Ġstanbul. 33. Professor Name: Ass.Prof.dr. Mustafa Arslan Course code: TDE 747 Course title: Yabanci dil olarak türkçe öğretiminin tarihsel geliģimi. Talat, T.(1997). Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara: Simurg Yayınevi: Professor Name: Assoc.prof.dr.Huseyin Ozcan Course code: TDE 640 Course title: Dini-tasavvufi halk edebiyati metin tahlilleri. Mustafa Potçı(2009). Yunus Emre Divanı, H yayınları:ġstanbul. 35. Professor Name: Prof.dr.Huseyin Padem Course code: TDE 607 Course title: Turk dil ve edebiyatialaninda arastirma yonetem ve teknikleri. Scietific research metodhs, b) Odsjek za anglistiku 1. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 213 Course title: Linguistics I Adrian Akmajian, Richard A. Demers, Ann K. Farmer, Robert M. Harnish Linguistics: An Introduction to Language and Communication The MIT Press 2001 William O'Grady, John Archibald, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller : Contemporary Linguistics 5e & Study Guide Bedford/St. Martin's; Fifth Edition Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 217 Course title: Translation Methods I Peter Newmark. Approaches to Translation, London, Prentice Hall Mona Baker (1992): In Other Words: A Coursebook on Translation, London, Routledge.

8 3. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 612 Course title: An Applied Linguistics (Second Language Acquisition) Susan M.Gass, Larry Selinker: Second Language Acquisition, second edition, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey 2001 Chaudron, C. (1988). Second language classrooms. Research on teaching and learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 4. Professor Name: Ass.Prof.dr. John Dayton Course code: ELT 221 Course title: History of the English Language Algeo, J. and Pyles, T. (2004). The Origins and Development of the English Language, 5e. Boston: Wadsworth 5. Professor Name: Ass.Prof.dr. John Dayton Course code: ELT 323 Course title: Drama Education Way, B. (1967). Development Through Drama. New York: Press Humanities 6. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 319 Course title: Teaching Language Skills I Gebhard, J. G. (2006). Teaching English as a Foreign or Second Language. Ann Arbor: U. of Michigan Press 7. Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 315 Course title: Teaching Foreign Languages to Young Learners I Barone, D. M. And Xu, S. H. (2007). Literacy Instruction for English Language Learners Pre-K 2 (Solving Problems in the Teaching of Literacy) 8. Professor Name: Ass.Prof.dr.Azamat Akbarov Course code: ELT 115 Course title: Contextual Grammar Course I 1. Marjorie Fuchs, Margaret Bonner and Miriam Westhemeimer, Focus On Grammar 3: An Integrated Skills Approach, Third Edition, Pearson, 2006.

9 2. Marjorie Fuchs, Focus On Grammar 3: An Integrated Skills Approach Workbook, Third Edition, Pearson, Professor Name: Ass.Prof.dr.Azamat Akbarov Course code: ELT 119 Course title: Listening and Pronounciation I Miles Craven, Real Listening and Speaking 3, Cambridge University Press, Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 121 Course title: Oral Communication Skills I Peg Sarosy and Kathy Sherak, Lecture Ready 1, Oxford, Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 121 Course title: Effective Communication Skills 1. Stanton Nicky: Mastering Communication, Palgrave Macmillan; 4th Revised edition edition (11 Nov 2003) 1. Barker Alan: Improve Your Communication Skills, Kogan Page; 2nd edition (2006) 2. Nielsen John Nielsen. Effective Communication Skills: The Foundations for Change, Xlibris Corporation (2008) 12. Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 211 Course title: English Literature I Denis Delaney, Ciaran Ward, Carla Rho Fiorina: Fields of Vision Literature in the English Language, Longman, Denise Pivarnik-Nova: Kaplan AP English Literature and Composition, Kaplan Publishing John Peck, Martin Coyle : A Brief History of English Literature, Palgrave publishing Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 117 Course title: Advanced Reading and Writing I Fellag Linda Robinson. From Reading to Writing Level 3, Pearson ESL, January 2010

10 1. Mikulecky Beatrice S, and Jeffries Linda. Reading Power Series, Pearson ESL, March Thoreau Mary. Write on Track, Pearson Education 14. Professor Name: Ass.Prof.dr.Melih Karakuzu Course code: ELT 219 Course title: Oral Expression and Public Speaking 1. Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking, McGraw-Hill; 10th edition (October 31, 2008) 1. Templeton Melody, Public Speaking and Presentations Demystified, McGraw-Hill; 1 edition (December 14, 2009) 2. Beebe Steven A. and Beebe Susan J. Public Speaking: An Audience-Centered Approach, Allyn & Bacon; 5 edition (March 13, 2002) 15. Professor Name: Zenaida Karavdić Course code: ELT 125 Course title: Bosanski jezik Z. Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik. A. Mujezinović (2010): Bosansko-Turski / Tursko-Bosanski rječnik. Tuzla: Bosanska riječ. ISBN: ; I. Smajlović (2003): Bosansko-turski rječnik. Sarajevo: El-Kalem. ISBN-13: ; E. Tuna, S. Lisica (2005): Turski rečnik. Beograd: Jasen. ISBN: Professor Name: Ass.Prof.dr.John Dayton Course code: ELT 621 Course title: Epic Poetry Homer, Iliad, Odyssey, Vergil, Aeneid Beowulf, Milton, Paradise Lost Pope, The Rape of the Lock 17. Professor Name: Ass.Prof.dr.Azamat Akbarov Course code: ELT 612 Course title: An applied linguistics (second language acquisition) 1. Susan M.Gass, Larry Selinker: Second Language Acquisition, second edition, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey Chomsky, N. (1975). Reflections on language. New York: Pantheon. 3. Chaudron, C. (1988). Second language classrooms. Research on teaching and learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 4.Gass, S. (1997). Input, interaction, and the second language learner. Mahwah, NJ: Erlbaum

11 18. Professor Name: Prof.dr.Srebren Dizdar Course code: ELT 605 Course title: History of English poetry The Norton Anthology of English Poetry 19. Professor Name: Ass.Prof.dr. Azamat Akbarov Course code: ELT 537 Course title: Content Based Instruction in the EFL Classroom Independent research materials, classroom handouts 20. Professor Name: Prof.dr. Srebren Dizdar Course code: ELT 516 Course title: Literary Criticism 1.Vincent E. Leitch, gen. ed., The Norton Anthology of Theory and Criticism,,, W.W. Norton and Co. New York and London, Texts not found in Norton s Anthology will be provided from other sources as handouts. 2. Ekonomski fakultet a) Odsjek za menadžment 1. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ali Coskun Course code: BUS 103 Course title: Introduction to Business Ronald J. Ebert and Ricky W Griffin, ''Business Essentials'', 8th edition, Prentice Hall 2. Professor Name: Ass. Prof.dr. Ugur Ergun Course code: BUS 307 Course title: Financial Management CJ Van Horne and J M Wachowicz, Fundamentals of Financial Management, 12 th edition, Prentice Hall 3. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ugur Ergun Course code: BUS 321 Course title: Financial Markets and Institutions

12 Federic S.Mishkin and Stanley, Financial Markets and Institutions, 6th Edition, Prentice Hall 4. Professor Name: Assoc.Prof.dr.Teoman Duman Course code: BUS 221 Course title: Marketing I Kotler, P. and Armstrong, G. (2008). Principles of Marketing 12e. Pearson: London. 5. Professor Name: Assoc.Prof.dr.Teoman Duman Course code: BUS 337 Course title: International Marketing Keegan, W. J. and Green, M. C. (2008). Global Marketing 6e. Pearson: London. 6. Professor Name: Assoc.Prof.dr.Teoman Duman Course code: BUS 506 Course title: Marketing Management 1. Kotler, P. and Keller, K. L. (2006). Marketing Management 12e. Pearson: London. 2. Dibb, S. and Simkin, L. (2008). Marketing Planning: A Workbook for Marketing Managers. Southwestern: Bath, UK. 3. Kerin, R. A. and Peterson, R. A. (2007). Strategic Marketing Problems: Cases and Comments. Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey. 7. Professor Name: Prof.dr. Serkan Bayraktaroglu Course code: BUS 131 Course title: Behavioral Sciences David G., Myers, ''Exploring Social Psychology'', 4/e, McGraw Hill, 2007, ISBN: /

13 8. Professor Name: Prof.dr. Serkan Bayraktaroglu Course code: BUS 211 Course title: Organization Theory I Stephen P. Robbinson, ''Organization Theory: structures, Designs, and Applications'', 3/e, Precentice Hall, 1990., ISBN 10: Professor Name: Prof.dr. Serkan Bayraktaroglu Course code: BUS 319 Course title: Strategic Management Strategic Management: Concept and Cases 13 th edition Fread David ISBN 13: / ISBN 10: Professor Name: Prof.dr. Huseyin Padem Course code: BUS 301 Course title: Introduction to Research Methods Business Research Methods, second european edition, Mc Graw Hill Companies ISBN: Professor Name: Assoc.Prof.dr. Muzaffer Aydemir Course code: ECO 101 Course title: Introduction to Economics 1 - Mankiw, N. G.: Essentials of Economics, 4th edition, Thomson South-Western, Mankiw, N. G.: Principles of Economics, 4th edition, Thomson South-Western, Samuelson, P. A.; Nordhaus, W. D.: Economics, International Edition (18 th), McGraw-Hill, Microeconomics, 9th Global edition by Michael Parkin published by Pearson Addison-Wesley. 12. Professor Name: Assoc.Prof.dr. Muzaffer Aydemir Course code: ECO 205 Course title: Microeconomics Jeffrey M. Perloff, Microeconomics: Theory & Applications with Calculus, 5 th edition; Pearson Addison Wesley, International Edition, 2009

14 13. Professor Name: Ass.Prof.dr. Melih Karakuzu Course code: BUS 105 Course title: Business English 14. Professor Name: Ass.Prof.dr. Ali Coskun Course code: BUS 231 Course title: Financial Accounting I Accounting, 13/e, by William, Haka, Bettner & Carcello, 2008, McGraw Hill 15. Professor Name: Ass. Prof.dr. Ali Goksu Course code: Math. For Business and Economics I Course title: BUS 101 Applied Mathematics for Business, economics and the social sciences, Frank S. Budnick, fourth edition, Mc. Grow Hill International Edition 16. Professor Name: Ass. Prof.dr. Ali Goksu Course code: Statistics I Course title: BUS 201 Basic Business Statistics; Berenson, Lavine, Krehbiel, tenth edition, Professor Name: Ass. Prof.dr. Ali Goksu Course code: Production Management Course title: BUS Professor Name: Ass. Prof.dr. Ahmet Turan Ozcerit Course code: Informational technologies Course title: Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4th ed), Pearson, 2010

15 19. Professor Name: Zenaida Karavdić Course code: Course title: Bosnian language Zenaida Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik 20. Professor Name: Assoc.Prof.dr. Muzaffer Aydemir Course code: Course title: Bussines law Phd Veljko Trivun and group of authors, Applied Business Law, ISBN: Professor Name: Ass.Prof.dr.Ali Goksu Course code: Matematical Programming Course title: BUS 657 Stevenson, J. W., (1996), Production/Operations Management, 5 th edition, Irwin. 22. Professor Name: Ugur Ergun Course code: Financial Reporting and Analysis Course title: BUS 501 Federic S.Mishkin and Stanley, Financial Markets and Institutions, 6th Edition, Prentice Hall 23. Professor Name: Prof.dr. Meliha Handzic Course code: Management Information Systems Course title: CEN551 Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4 th ed), Pearson, References: 2. -Kroenke D., Using MIS (3 rd ed), Pearson, Laudon K. & Laudon J., Management Information Systems (11 th ed), Pearson, Professor Name: Prof.dr. Meliha Handzic Course code: Data Mining Course title: CEN552

16 Prescribed Textbook: 3. -Selected readings (see reference list) 4. Useful Web Links: -The Data Warehousing Institute -The OLAP Report -Teradata University Network 3.Fakultet za inžinjering i informacijske studije a) Odsjek za informacijske tehnologije 1.Professor Name: Ass.Prof. Ali Goksu Course code: Course title: Calculus 1 James Stewart, Calculus, Sixth Edition 2.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Dženana Đonko Course code: CEN 308 Course title: Software Engineering Ian Sommerville, Software Engineering (9th Edition), Addison Wesley; 9 edition, Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java, Prentice Hall; (3 Edition ), Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Professor Name: Prof. Dr. Rajfa Musemić Course code: Course title: General Physics 1 Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, Inc., 2008 D.C. Giancoli: Physics for scientist and engineers, Prentice Hall, New Jersey, 2006

17 4.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 283 Course title: Digital Design M. Moris Mano and Charles R. Kime, Logic and Computer Design Fundamentals, Fourth Edition, Pearson, 2008 Professor Name: Assoc. Prof. Dr. M. Akif Kutlu Course code: CEN 137 Course title: Computer Literature and Skills June Jamrich Parsons, Dan Oja, New Prespective For Computer Concepts, 10th Edition, Thomson Course Technology 5.Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ahmet T. Ozcerit Course code: ENG 103 Course title: Technical Drawing CHING F. D. K., Architecture: Form, Space, and Order, Wiley, 2 nd edition, New York, HOKE, J. R., Architectural Graphic Standards Students Edition, John Wiley & Sons, INC., New York, FLEMING, J., Dictionary of Architecture, The Penguin Books, England, PENTAK, L.,D.,S., Design Basics (5 th Edition), Wadsworth Thompson Learning, WONG, WUCIUS, Principles of Two-Dimensional Design, Van Nostrand Reinhold Co., New York, WONG WUCIUS, Principles of Three-Dimensional Design, Van Nostrand Reinhold Co., New York, RASMUSSEN, STEEN E., Experiencing Architecture, 2 nd Edition. MIT Press, GOETSCH, DAVID L., Tecnical Drawing, Cengage Learning, Professor Name: Assoc. Prof. Dr. M. Akif Kutlu Course code: CEN 301 Course title: Operating System William Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles 5 th Edition Professor Name: Ass.Prof. Ali Goksu Course code: BUS 303 Course title: Introduction to Production/Operations Management Operations Management with MyOMLab, 6/E Nigel Slack Stuart Chambers Robert Johnston. ISBN-10: ISBN-13:

18 8. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 364 Course title: Introduction to Network Security William Stallings and Lawrie Brown, Computer Security, Principles and Practice, Prentice Hall, Dieter Gollmann, Computer Security, Wiley, William Stallings, Cryptography and Network Security, Principles and Practices, Fourth Edition, Prentice Hall, Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ahmet T. Ozcerit Course code: CEN 281 Course title: Electronic Circuits and Devices Robert L.Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 10 th Edition, Pearson James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Electric Circuits, 7 th Edition, Pearson 10. Professor Name: Senada Kalabušić Course code: MTH 203 Course title: Discrete Mathematics Grimaldi, R. (2004) Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction.New York :Addison Wesley Pub.Co.Inc. 5 th edition Kenneth H. Rosen (2003) Discrete Mathematics and its Applications : Mc Graw Hill. 5 th edition 11. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Akif Kutlu Course code: CEN 369 Course title: Object oriented programming Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum. Prentice Hall 12. Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN352 Course title: Introduction to MIS Kroenke D., Using MIS (3rd ed), Pearson, Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4th ed), Pearson, Laudon K. & Laudon J., Management Information Systems (11th ed), Pearson, 2010

19 13. Professor Name: Zenaida Karavdić Course code: Course title: Bosnian language Zenaida Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik 14. Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN 351 Course title: Database Management Systems Modern Database Management 7 th Edition by Hoffer, McFadden, and Prescott. Published by Addison Wesley Lab Material posted on the web. Password is required 15. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Akif Kutlu Course code: CEN 517 Course title: Distributed Systems Distributed Systems: Concepts and Design, 4th Edition,, Authors: Jean Dollimore, Tim Kindberg, and George Coulouris, Published by: Addison Wesley, 2005, ISBN-10: , ISBN-13: Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN 551 Course title: Management Information Systems Valacich J. & Schneider C., Information Systems Today (4 th ed), Pearson, Kroenke D., Using MIS (3 rd ed), Pearson, Laudon K. & Laudon J., Management Information Systems (11 th ed), Pearson, Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handzic Course code: CEN 552 Course title: Data Mining (Business Analytics) Selected readings 1. The Data Warehousing Institute 2. The OLAP Report 3. Teradata University Network 18. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 665 Course title: Data Communications and Computer Networks William Stallings, Data and Computer Communications, Pearson, 2009

20 1. Diane Barrett and Todd King, Computer Networking Illuminated, Jones and Bartlett Publishers Inc., Dr. K.V. Prasad, Principles of Digital Communication Systems and Computer Networks, Charles River Media, Larry L. Peterson & Bruce S. Davie, Computer Networks A Systems Approach, Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers, Nader F. Mir, Computer and Communication Networks, Prentice Hall, Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 4th Ed, Prentice Hall, Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Abdülhamit SubaĢı Course code: CEN 559 Course title: Machine Learning Du and Swamy, Neural Networks in a Softcomputing Framework, Springer-Verlag London Limited, Sebe, Cohen, Garg and Huang, Machine Learning in Computer Vision, Springer, Chow and Cho, Neural Networks and Computing, Imperial College Press, Mitchell T., Machine Learning, McGraw Hill, Professor Name: Ass.Prof.dr. Melih Karakuzu Course code: ELT 101 Course title: Development of reading and writing skills in English 1 McEntire, Jo (2004). Read Ahead: Reading and Life Skills Development. White Plains, NY: Pearson Education, Inc. 21. Professor Name: Ass.Prof.dr. Akif Kutlu Course code: CEN 101 Course title: Computer Engineering Orientation Computer Tools for an Information Age, by H.L. Capron and J.A. Johnson Larry Long and Nancy Long, Computers: Information Technology in Perspective, 11th Edition, Prentice Hall, Professor Name: Assist. Prof. Dr. A. Turan Özcerit Course code: CEN 111 Course title: Introduction to Algorithms and Programming Deitel, D., 2005: C How to Program. Prentice Hall Kleinberg J., Tardos E.,2005,: Algorithm Design. Addison Wesley

21 23. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Senada Kalabušić Course code: MTH 201 Course title: Differential Equation W. Boyce and R. DiPrima; Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems (Eight Edition) John Wiley and Sons, Inc. E.Akyildiz, Y.Akyildiz, S.Alpay, A.Erkip, A.Yazici, Lectures on Differential Equations, World Mathematical Year Odluka stupa na snagu danom donošenja. II Dostavljeno: 1x internet stranica: 1x a/a Predsjedavajući Senata Prof.dr.Hüseyin Padem

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kitap adı Yazarı Yayıncı Tarihi ISBN 1 Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler YaĢar Güçlü Seçkin 2010 2 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye'deki TartıĢmalar Kemal Özden Seçkin 2010 3

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR

2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR 2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR YAYIN YAZAR SIRA NO DEMĐRBAŞ NO YAYIN ADI TARĐHĐ YAYINLAYAN YER NO 1 69975 101 Türk efsanesi Sakaoğlu, Saim, 1939-2003 Ankara : Akçağ GR 280/.S158 70500

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ Sınıflama Eser Adı Yazar Yayın Yeri Yayınlayan Yayın B 21/E85 Etik kuramları A. Stroll... [ve öte.] ; çev. Ankara Lotus Yayınevi

Detaylı

500 Vases: Contemporary Explorations of a Timeless Form 6098 sayılı Türk borçlar kanunu na göre borçlar hukuku : genel hükümler, cilt I

500 Vases: Contemporary Explorations of a Timeless Form 6098 sayılı Türk borçlar kanunu na göre borçlar hukuku : genel hükümler, cilt I YAZAR ADI-SOYADI Ilgaz, Afet Tanrıverdi, Haluk Kolbaşı, Ahmet Canşen, Efkan Nasaw, Jonathan Ray Hemachandra Antalya, Gökhan Pulaşlı, Hasan Haker, Erol Kiremitçi, Tuna Kağan, Hakan Scott H. Ainsworth (Author),

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

The Effectiveness Level of Material Use in Classroom Instruction: A Meta-analysis Study

The Effectiveness Level of Material Use in Classroom Instruction: A Meta-analysis Study Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1638-1644 2013 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp DOI: 10.12738/estp.2013.3.1692 The Effectiveness Level of Material Use in

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY APRIL 2004 Volume 3 - Issue 2 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 BECERİŞSEL ALAN, ERİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ VE BAZI KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: ERİŞİM (PERFORMANCE), BELLİLENDİRME (ASSESSMENT), ÇIKIN (PORTFOLIO), BELLİK (RUBRIC) Özet Yrd. Doç. Dr. Vahit BADEMCİ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Ç SORGU. communautâes europâeennes], 1990 ANKARA MERKEZ. Libr. d'amâerique et d'orient, A. Maisonneuve,

Ç SORGU. communautâes europâeennes], 1990 ANKARA MERKEZ. Libr. d'amâerique et d'orient, A. Maisonneuve, 6227 borçlar kanunu olgaç matbaas 1976 6229 borçlar kanunu olgaç matbaac l k 1976 6228 borçlar kanunu olgaç matbaac l k 1977 6226 borçlar kanunu olgaç matbaac l k 1976 6224 i verenin sosyal sigorta rehberi

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI

BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZKAN* Ar. Gör. Aslıhan ÇATIKER** Kaynak gösterme, bilimsel makale yazım kuralları içerisinde önemli bir yer olușturmaktadır. Çünkü

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Ali H. Dogru. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 06531, Ankara Turkey. Telefon:(90-312) 210-5590 Fax: 210-1259

Ali H. Dogru. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 06531, Ankara Turkey. Telefon:(90-312) 210-5590 Fax: 210-1259 Ali H. Dogru Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 06531, Ankara Turkey Telefon:(90-312) 210-5590 Fax: 210-1259 E-Mail: dogru@ceng.metu.edu.tr EĞİTİM 1992 Ph.D. Computer Science.

Detaylı