T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/01 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan V. iii

4 PRESENTATION There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Acting Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...92 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT...138

8 680 BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL GÜNEY AMER KA TAR H...157

9 000 GENEL KONULAR nformal Ö renme: Kurumsal 000 (1) Akçap nar, Gökhan - Arif Altun - Turhan Mentefl. Hipermentinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi. E itim ve Bilim 37(163) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Arslan, Elif. Sosyal A lar, letiflim Ahlak ve Din. Diyanet (253) , ss. 000 (3) 1969 SC 6 170, 000 Çak r, Hamza. Yeni letiflim Mecralar ; Sosyal A larla Yaflamak. Diyanet (253) , ss SC 6 300, 000 Dünyan n Yeni Y ld z. 16(3) , ss SB , 000 HR Dergi Kark n, Naci - Hüseyin Serhan Çalhan. An Interactive e-participation Model for the Public Administration System in Turkey: SIBIYO. Ege Akademik Bak fl 12(1) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 000 K l ç, Ali. Bulut Biliflim Gerçekten Gelece imiz mi? Firmalar Mekan ve Zamandan Ba ms z Olabilecek mi? Mimar ve Mühendis (64) , ss SB Köseo lu, Özgür. Sosyal A Sitesi Kullan c lar n n Motivasyonlar : Facebook Üzerine Bir Araflt rma. Erdem, Tahir. Elektronik Defter Selçuk letiflim 7(2) , Uygulamas. Vergi Sorunlar ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 35(280) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , (2) Göka, Erol. nternette Konuflma Neden Bir Anda Tart flmaya Dönüflür? Diyanet (253) , ss SC 6 000, 300 Gömleksiz, Mehmet Nuri - Emine Kübra Fidan. Web Tasar m Dersinde Proje Tabanl Ö renme Yönteminin Kullan lmas na liflkin Ö renci Görüfllerinin De erlendirilmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Neden Slayt Say s E-E itiminiz Hakk nda Bir fiey Söylemez? HR Dergi 16(3) , ss SB , 000 Okumufl, Abdullah - Feride Mutlu. Yaz l m Pazarlamas ve Yaz l m Sektörünün Pazarlama Zekalar n n ncelenmesi. Verimlilik Dergisi (1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Özdal, Beril - Serap Pulatsü. Using of the Computer Software for the Sustainable Rainbow Trout Cage

10 Culture: A Case Study in Gökçekaya Dam Lake (Ankara, Turkey) Su Ürünleri Dergisi 29(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SB , SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Roberts, Bill. Sosyal Bir fl A Kurmak. HR Dergi 16(3) , ss SB , SB (4) 070, 320 Topuzo lu, Hakan. Sosyal A lar ve letiflim. Diyanet (253) , ss SC 6 000, 300 Yalman, Murat - M. Alper Tunga. Üniversite Ö rencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Bilgisayar Alg lar n n Baz De iflkenlere Göre ncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örne i. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 2 370, (1) Bulunmaz, Bar fl. Türk Bas n Tarihi çerisinde Demokrat Parti Dönemi ve Sansür Uygulamalar. Öneri 10(37) , ss. ng. ve Türkçe özet. 070 (2) Göktafl, Kemal. Polis Muhabirli inde "Yeni Dönem" Birikim (273) , ss SB , 360 Özsoy, Selami. Günümüz Medyas nda Köro lu mgesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Binbafl o lu, Cavit. Türkiye'de Tarihsel Süreç çinde Ö retmen Meslek Dergileri ve Mesle in Geliflmesine Katk lar (1950'ye Kadar) Ça dafl E itim 37(393) , ss SA Varl, Arzu. Kadro Dergisi Üzerinden Bir Deneme: "Milli ktisat'tan Devletçili e" Öneri 10(37) , Toker, Huriye. Yerel Medyan n AB'ye Bak fl : Yeni As r Gazetesi Örne i. Selçuk letiflim 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (3) Ülken, Filiz Bilgin. Hafta Sonu Eklerinde Mekân Tasar mlar. Selçuk letiflim 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

11 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 150 PS KOLOJ 100 (1) 150 (1) Wortham, Simon Morgan. Agamben, Giorgio. Dostluk. Dostlu un Yasas : Agamben ve ngilizceden çeviren: Maya Derrida. ngilizceden çevirenler: Maya Mandalinci, Cogito (68-69) Mandalinci, fieyda Öztürk, Cogito , ss. (68-69) , ss SA SA , , BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Ellis, Mary Lynne. Sürekli/Süreksiz Kimlikler ve Ötekinin Zaman. ngilizceden çeviren: Elis Simson, Cogito (68-69) , ss SA Garlick, Steve. Dostlu un Güzelli i Foucault, Erillik ve Sanat Yap t. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (68-69) , ss SA , (2) Tongeren, Paul J. M. van. Nietzsche'de Siyaset, Dostluk ve Yaln zl k (Derrida'n n Dostlu un Siyaseti'ndeki Nietzsche Okumas na Karfl l k) Cogito (68-69) , ss SA , (3) Tura, Saffet Murat. [Madde ve Mana Üzerine Söylefli] Konuflan: Do an fiahin, Cogito (68-69) , ss SA Ak n, H. Besim - Elif fientürk. Bireyleren Mutluluk Düzeylerinin Ordinal Lojistik Regresyon Analizi ile ncelenmesi. Öneri 10(37) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 150 Atm fl, Süleyman - Neslihan Güngör. Yeni Dönem Türk Sinemas nda Sevme Biçimleri. Evrensel Kültür (241) , ss SB , (2) Avc o lu, Hasan. Zihinsel Yetersizli i Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazand rmada flbirli ine Dayal Ö renme ve Drama Yöntemlerinin Etkilili i. E itim ve Bilim 37(163) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Bacanl, Feride. An Examination of the Relationship Amongst Decision- Making Strategies and Ego Identity Statuses. E itim ve Bilim 37(163) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Baflokçu, Tahsin O uz. DINA Model Parametreleri Kullan larak 3

12 Tahminlenen Madde Ay r c l k ndekslerinin ncelenmesi. E itim ve Bilim 37(163) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (4) Çiçek, Metehan - Canan Kalayc o lu - Halise Devrimci Özgüven. Beyni Çal fl rken "Görmek" Bilim ve Teknik 45(530) , ss SA SA , of Social Sciences (Sosyal Bilimler Dergisi) 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 40 Kerkez, Fatma lker. Sa l kl Büyüme için Okulöncesi Dönemdeki Çocuklarda Hareket ve Fiziksel Aktivite. Spor Bilimleri Dergisi 23(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet.. bibliyografya 300, (10) 150 (5) K l ç, Savafl. Arkadafl Kimdir? Dost Ejder, Özge. Dosthane Bir Felsefenin Kime Denir? Cogito (68-69) Olana na Dair. Cogito (68-69) 2012, ss , ss SA SA (11) 150 (6) Elçik, Gülnur. Kardafl Arkadafla Karfl. Cogito (68-69) , ss SA (7) Ertürk, Emel - Tamer Keçecio lu. Çal flanlar n fl Doyumlar ile Mesleki Tükenmifllik Düzeyleri Aras ndaki liflkiler: Ö retmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama. Ege Akademik Bak fl 12(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB (8) nformal Ö renme: Kurumsal Dünyan n Yeni Y ld z. HR Dergi 16(3) , ss SB , (9) Kartal, Hülya - Asude Bilgin. lkö retim Ö rencilerinin Zorbal n Nedenleri ile lgili Alg lar. Journal 4 Metin, Nilgün - Saniye Bencik Kangal. Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Yafl Grubu Üstün Yetenekli Çocuklar n Benlik Alg lar n n ncelenmesi. E itim ve Bilim 37(163) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Özgen, Kemal - Hüseyin Alkan. Yap land rmac Ö renme Ortam nda Ö renme Stillerine Uygun Gelifltirilen Etkinliklere Yönelik Ö renci Görüfllerinin ncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 2 150, 370 Özyeflil, Zümra. Five Factor Personality Traits as Predictor of Trait Anger and Anger Expression. E itim ve Bilim 37(163) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150

13 Pamuk, Mustafa. Problem Çözme Becerisini Gelifltirmeye Yönelik Bir Grup Rehberlik Program. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Poyraz, Hakan. Bir De er Olarak Arkadafll k. Cogito (68-69) , ss SA Sam, R za. fiiddete Sürüklenerek Suça tilenler: Gelece in Suçlular n Yetifltirmek Üzerine Düflünceler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (31) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Zembat, Rengin. Okul Öncesi Ö retmenlerinin Okul Yöneticisi, Meslektafllar ve Aileler Ba lam nda Alg lad klar Çat flma Durumlar n n ncelenmesi. E itim ve Bilim 37(163) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Acar, Yücel. dealist Ahlâk Anlay fl n n Elefltirisi. Bilim ve Ütopya 18(211) , 4-5. ss SC , (1) Arslan, Elif. Sosyal A lar, letiflim Ahlak ve Din. Diyanet (253) , ss SC 6 170, (14) 170 (2) Ültan r, Emel - Y. Gürcan Ültan r - Çal flkur, Ayflem - Ayfle Demirhan - Gülhan Örekeci Temel. The Serdar Bozkurt. De erlerin Belirli Examination of University Students Meslek Alanlar ve Dömografik Learning Styles By Means of Felder- De iflkenlere Göre ncelenmesi. Silverman Index. E itim ve Bilim Süleyman Demirel Üniversitesi 37(163) , ss. ng. ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Türkçe özet. Dergisi 17(1) 2012, ss SA 56 Türkçe ve ng. özet. 150, SA (15) Ünalan, Zeynep. Nas l Karar Karaca, Mehmet. Farkl laflma, Veriyoruz? Bilim ve Teknik 45(530) Bütünleflme ve Birlikte Yaflama , ss. Üzerine. Dicle Üniversitesi Ziya 1968 SA 27 Gökalp E itim Fakültesi Dergisi 150 (18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) 300, 170 Vassaf, Gündüz. "Sen Ne Biçim Arkadafls n?" Cogito (68-69) Kayaalp, sa. letiflimin Onuru: 2012, ss. F trat Ahlak. Diyanet (253) , 1996 SA ss SC 6 300, 170 5

14 Özbek, Volkan - Ümit Aln aç k - Fatih Koç. The Impact of Unfair Business Practices on Bank Customers: An Experimental Study. Ege Akademik Bak fl 12(1) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 170 Tunahan, Hakan. A Comperative Analysis of Turkish and Russian Business Management Students on the Ethics of Tax Evasion. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 17(1) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) Usta, Ayd n. Kamu Örgütlerinde Meslek Eti i ve Çal flma Ahlak Üzerine Bir De erlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 17(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC , , (1) Gökdo an, Melek Dorsay. Bilimin Alt n Ça : skenderiye Devri. Bilim ve Ütopya 18(211) , ss SC , 930 Kay ran, Yücel. Arkadafll k Fenomeni. Cogito (68-69) , ss SA , (2) Pak, Nam k Kemal. Tarih Boyunca Bilim-Otorite Çat flmas Perspektifinden Galileo Vakas. Bilim ve Ütopya 18(211) , ss SC (3) Say, Ahmet. Ak c Felsefe ve Barok Dönem. Bilim ve Ütopya 18(211) , ss. Yaman, Abdulsemet. Halkla liflkilerde Etik De erler ve Sosyal Sorumluluk De er Yarg lar n n Uygulanabilirli i. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Agamben, Giorgio. Dostluk. ngilizceden çeviren: Maya Mandalinci, Cogito (68-69) , ss SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Stivale, Charles J. Dostlu un K vr mlar Derrida-Deleuze-Foucault. ngilizceden çeviren: Elis Simson, Cogito (68-69) , ss SA Su, Süreyya. Esteti in Yap bozumu ve Avangard Sanat. Cogito (68-69) , ss SA , 190 6

15 190 (2) 260 (1) fieker, Berfu. Tehditkâr Yak nl klar: Erbafl, Bir Yaflam Biçimi Olarak Queer Arkadafll k. Cogito (68-69) , ss. Ali. Noel'in Tarihî Seyri. Diyanet (253) , ss SC SA , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Tongeren, Paul J. M. van. Nietzsche'de Siyaset, Dostluk ve Yaln zl k (Derrida'n n Dostlu un Siyaseti'ndeki Nietzsche Okumas na Karfl l k) Cogito (68-69) , ss SA , 190 Wortham, Simon Morgan. Dostlu un Yasas : Agamben ve Derrida. ngilizceden çevirenler: Maya Mandalinci, fieyda Öztürk, Cogito (68-69) , ss SA , SB D N 290, 320 Taflp nar, smail. Frans z htilali ve Katolik Kilisesi: Modern Dönemde Din-Devlet liflkisinin Teflekkülü. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Y lmaz, Arda. Zerdüfltlü ü Karalaman n deolojik Hazz. Evrensel Kültür (241) , ss. 240 HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 240 (1) Gezgin, smail. Beden, Beslenme/me ve nanç. Metro Gastro (64) , ss SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Demir, Remzi. Bilimsel ve Yarat c l k ve Cemaat- çi Bask lar. Bilim ve Ütopya 18(211) , ss SC , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ak, Ayhan. Characteristic and Types of Wajib According to the Literature Compiled Untill the Era of Ibn Rushd (d.595/1198) Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (32) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Akar, Muhlis. Konu: slam' n Öngördü ü Müslüman Modeli. Diyanet (253) , ss SC

16 297 (3) 297 (7) Atalan, Mehmet. The Developmental Process of the History of Islamic Sects in Turkey. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Dilbaz, lyas. Bir Y ld z Daha Kayd "Kutuz Hoca" Diyanet (253) , ss SC 6 297, (8) Eren, Cüneyt. Risale-i Nur Perspektifinden Ça dafl Sorunlar m z ve Çözümleri. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (4) Ayd n, Muhammet fievki. Ahlaka Vücut Veren Dinî Bilgiyi Üretmek. Diyanet (253) , ss SA SC Ergün, Ömer. Said Nursî ve Dini Az nl klar. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (5) Ayhan, Mehmet. Bir Sûfî'nin Yorumu -Raf'u'l-Yedeyn Hadisi- bn Arabî Örne i. Öneri 10(37) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SB SB , (6) 297 (9) Bahad r, Abdülkerim. letiflim Süreç ve Tekniklerinin Dinî letiflim Aç s ndan Önemi. Diyanet (253) , ss. Gezgin, smail. Beden, Beslenme/me ve nanç. Metro Gastro (64) , ss. Görgülü, Ülfet. Ecdad m zda Hz. Peygamber'e Duyulan Sevgi. Diyanet (253) , ss SC SC Gün, Ayflegül. Yayg n Din E itimi Berk, Süleyman. Geleneksel slam Sanatlar. Diyanet (253) , ss SC 6 700, 297 Bilgi, Levent. Neflrinin 110. Y l nda Münazarat fierhi Denemesi Münazarat fierhine Girifl (2) Münazarat' fierh ve zah Problemleri. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet 1977 SA , 297 Kapsam nda Kad nlar n E itimi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (32) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (10) Günefl, Yusuf. Mahremiyetin Korunmas. Diyanet (253) , ss SC

17 Halstead, J. Mark. slam E itim Anlay fl. Çeviren: Semra Çinemre, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (32) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (11) Hatip, Abdulaziz. Hidayet ve Baz htida Sebepleri. Diyanet (253) , ss SC (12) Karaca, Hüseyin. Diyanet htisas E itim Merkezleri. Diyanet (253) , ss SC 6 297, (13) Karsl, brahim Hilmi. Din Görevlisinin A r Sorumlulu u. Diyanet (253) , ss SC (14) Kaygusuz, brahim. Eski Said Dönemi Eserlerinin Telifi, Tanzimi, Tarih S ralamas, Neflri ve K sa Muhtevas. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 297, (15) 297 (19) Macit, Yunus. Sünnet ve De iflim Olgusu: Tehditler Kufla nda Sünnetin Toplumsal Yap y nfla Keyfiyeti. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (32) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , (16) Mart, Huriye. Öfke Baldan Tatl m? Diyanet (253) , ss SC (17) Nursî, Bediüzzaman Said. manl Fazilet, Medar- Tahakküm Olmad Gibi, Sebeb-i stibdat da Olamaz. Köprü (117) 2012, ss SA Tosun, Cemal. Tarihten Günümüze E itim ve Din liflkisi ve Okulda Din Ö retimi Üzerine. Türk Yurdu 32(293) , ss SB , 297 Turan, brahim. Ulusal ve Uluslararas Hukuk Aç s ndan Türkiye'de Din E itiminin Yasal Dayanaklar. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (32) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (18) Yaman, Ertu rul. Aile çi letiflimde Temel De erler VII: Sükûnet. Diyanet (253) , ss. Y ld z, Kemal - lyas Y ld r m. El- Bâkillanî'ye At flar Çerçevesinde El- Gazzâlî'nin F k h Usûlünde Muhakkikli i. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (32) 2012, ss. Türkçe özet. ng. ve 9

18 297 (20) Y lmaz, H. Kâmil. Hikmetinden Sual Etmek. Diyanet (253) , ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Akbafl, Ali Ayd n. [Bütün Yönleri ile Zazalar Kürtlefltirme Operasyonlar ] 2023 (129) , ss SB , (2) Ak n, H. Besim - Elif fientürk. Bireyleren Mutluluk Düzeylerinin Ordinal Lojistik Regresyon Analizi ile ncelenmesi. Öneri 10(37) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (3) Ak n, H. Besim - Özge Eren. OECD Ülkelerinin E itim Göstergelerinin Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karfl laflt rmal Analizi. Öneri 10(37) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (4) Ak n, Mahmut H. Türkiye'de Muhafazakârl n Direnme Oda Olarak Aile. Muhafazakâr Düflünce 8(31/Özel say : Medeniyetin Temel Kurumu Aile) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Aktafl, Gözen Güner. Ça dafl Kentlerin Rekreasyon Alanlar : Al flverifl Merkezleri. Standard 51(596) , ss SB , 300 Akyüz, A. Erdem. A HM ve skeçe Türkleri. Ankara Barosu Dergisi 70(1) 2012, ss SA , (5) Altun, Fahrettin. Alternatif Tarih Yazmak: Necip Faz l K sakürek'in Haf za Siyaseti. Toplum ve Bilim (123) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Altunel, Mesude. Namus! Ankara Barosu Dergisi 70(1) 2012, ss SA (7) Ard ç, Nurullah. ktidar n Dört Atl s : Michael Mann ve Tarihsel Sosyoloji. Toplum ve Bilim (123) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Atl, Ferda. Aile Kavram n n A ao lu Romanlar ndaki Akisleri. Muhafazakâr Düflünce 8(31/Özel say : Medeniyetin Temel Kurumu Aile) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

19 300 (8) Ayalp, Nur. Mekân, Kültür ve nsan. Standard 51(596) , ss SB (9) Ayan, Meryem. Evlilik Yoluyla Irksal ve Dini Kesiflmeler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (31) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Bilgi, Levent. Neflrinin 110. Y l nda Münazarat fierhi Denemesi Münazarat fierhine Girifl (2) Münazarat' fierh ve zah Problemleri. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet 1977 SA , 297 Bilgin, Fehmi Kerem. Belçika'da Ulusal Kimlikler ve Federalizmin Geliflimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 67(1) , ss SA , (11) Bilmez, Bülent. Dersim '38'i Araflt r(ma)mak, Yaz(ma)mak ve Hat rla(ma)mak Üzerine. Toplumsal Tarih (217) , ss SB , (12) Bir Dinamik Olarak Kürt Meselesine Praksis ile Bakmak. Praksis (28/Özel say : Tarih, S n f ve Co rafya Ekseninde Kürt Meselesi/Dinami i-1) 2012, 5-9. ss SA , (13) Can, Aynur. A Comparison on Two Cities and Their Two Main Streets: stiklal Caddesi and Kartner Strasse. Öneri 10(37) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 710 Cennetkuflu, Nazmiye Gürel. A Field Study of International Students' Participation to Classroom Discussions. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (14) Çak r, Hamza. Yeni letiflim Mecralar ; Sosyal A larla Yaflamak. Diyanet (253) , ss SC 6 300, 000 Çeribafl, Mehmet. Manas Destan 'n n Sag mbay Orozbakov Varyat nda Aidiyet Duygusu ve Türk Kimli i. Türk Dünyas Araflt rmalar 99(196) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Çetin, Beyzade Nadir. Küreselleflme Karfl tlar n n fiiddet Olgusuna liflkin Temel Yaklafl mlar. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Ç nar, Sidar. Ev Eksenli Çal flan Kad nlar n liflki A lar : Sömürü liflkileri ve Toplumsal Farkl l klar Eflli inde Dayan flma. Toplum ve 11

20 Bilim (123) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (21) 1977 SA (17) Çiçek, Cuma. Etnik ve S n fsal nfla Süreçleri Ba lam nda Kürt Meselesi: Bölgesel Eflitsizlik ve Bölgesel Özerklik. Praksis (28/Özel say : Tarih, S n f ve Co rafya Ekseninde Kürt Meselesi/Dinami i-1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Divleli, Abdullah As m - Ömer Faruk Gönenç. Beklemek, Yerleflmek, Bar nmak: Dadaab Mülteci Kamp. Arredamento Mimarl k (253) , ss SB 5 300, (22) Ekfli, Kadem. Zorlu Yol Kentsel Dönüflüm. Mimar ve Mühendis (64) , ss SB (18) Çubukçu, Mete. Arap Ayaklanmalar n n Birinci Y l : "Tahrir Ruhu" mu, slami Uyan fl m? Birikim (273) , ss SB , 320 Davran, Müge K. - Hatice Türkten. K rsal Kalk nmada Kad n n Rolüne Yaklafl m ve Toplumsal Cinsiyet Aç s ndan Bir Bak fl. Türktar m (203) , ss SB , (19) Demir, Halim. Bediüzzaman Said Nursî'nin Münazarat' Ekseninde Ermeni Meselesi. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) Dikeçligil, F. Beylü. Aileye Dair Kabullerin Ezber Bozumu. Muhafazakâr Düflünce 8(31/Özel say : Medeniyetin Temel Kurumu Aile) , ss. Türkçe özet SA (23) Eray, rep Karatafl - Engin Burak Selçuk. Aile çi fiiddete Birinci Basamak Yaklafl m. Türkiye Klinikleri Aile Hekimli i Özel 3(1/Özel say : Birinci Basamakta Psikiyatrik Hastal klar-1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 (24) Erdo an, Dilflen nce. Birinci Dünya Savafl Y llar nda Ayd n Vilayeti'nde Baz Eflk yâl k Olaylar. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) Ergün, Ömer. Said Nursî ve Dini Az nl klar. Köprü (117) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Erhürman, Tufan. Çok Katmanl Toplumlarda stikrarl Demokrasi: Birleflik K br s Örne i. Ankara

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı