TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:"

Transkript

1

2 TERÖRÜN PERDE ARKASI MOSSAD, CIA, MASONLUK, GLADIO, MAFYA ve TERÖR ÖRGÜTLER ARASINDAK B L NMEYEN L fik LER TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: srail ve Amerikan Gizli Servisleri'nin terör örgütleriyle ve terörist rejimlerle kurduklar gizli iliflkiler... Terör örgütleri, Mafya, Mason Localar ve Gladio örgütlenmeleri aras ndaki, örtülü ba lant lar... talya'daki P2 skandal n n anlat lmam fl hikayesi... Papa II. Jean Paul ve Kennedy suikastlerinin perde arkas... Dünyan n dört bir yan ndaki Yahudi cemaatlerine yönelen "antisemit terör"ün ard ndaki ilginç gerçekler... Nazi Partisi'nin "homoseksüel kökenli" fliddet kültürü... Komünist terör ile kapitalist güçler aras ndaki gizli ç kar iliflkileri... stihbarat örgütlerinin güdümünde düzenlenen medya propagandalar, yalan haberler... Bu kitap, terörü bir siyasi yöntem olarak benimseyen örgütler ve rejimler aras ndaki hiç umulmad k ba lant lar ortaya ç karmaktad r. Terörizme karfl savafl verme iddias ndaki güçlerin, kendi ç karlar na uygun olan terörü nas l beslediklerini göstermektedir. Terörün karanl k dünyas hakk ndaki gerçekleri ö renmek istiyorsan z, bu kitab okuyun!

3 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla

4 YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan - l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l - yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir. Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,

5 kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

6 OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas - na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z.

7 TERÖRÜN PERDE ARKASI HARUN YAHYA Araflt rma Yay nc l k, 2002

8 Copyright 1997 Bu eserin tüm haklar yazar na aittir. Hiçbir flekilde, k smen ya da tamamen ço alt lamaz, kopyalanamaz. Kaynak göstermek flart yla al nt yap labilir. Birinci Bask, stanbul, May s 1997 kinci Bask, stanbul, Ekim 2000 Üçüncü Bask, stanbul, Kas m 2002 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Prof. Kaz m smail Gürkan Cad. Hamam Sok. No.2 K.6 Ca alo lu/ stanbul Tel: Tel: Bask : Seçil Ofset 100. Y l Mahallesi Matbaac lar Sitesi MAS-S T 4. Cad. No: 77 Ba c lar - stanbul

9 Girifl Herfleyden önce, bu kitapta ele al nan "terör" kavram n n günlük lisanda kullan lan terör kavram ndan daha genifl bir kapsam oldu una dikkat çekmek yerinde olur. Güncel Türkçe'deki terör kavram, genellikle kurulu düzene karfl yürütülen ideolojik ve silahl mücadeleyi ifade etmektedir. Oysa terör, en genifl anlamda, yo un ve sistematik bir korkuyu ve bu korkuya neden olabilecek her türlü fliddet eylemini içerir. Bu nedenle, kurulu düzene karfl terör uygulanabildi i gibi, kurulu düzen taraf ndan da terör uygulanabilir. Ancak her iki durumda da terörün kendisine yöneldi i hedef, dolayl ya da do rudan halk n kendisi olmaktad r. Bir terör örgütü, halk kendi yan na çekebilmek için terör uygular: Elde edece i korkunun kendisine güç verece ini, bu güç sayesinde de halk, ya da ço u kez halk n bir bölümünü kendisine destekçi k labilece ini hesaplar. Gerilla savafl n n temelini oluflturan "kurtar lm fl bölge" kavram da budur: Örgütün uygulad terörden dolay dehflete kap lan insanlar, güvenli i yine örgüte s nmakta bulurlar. Bu zoraki taraftarlar, merkezi otoriteden ba- ms zlaflt r lm fl, yani sözde "kurtar lm fl" toprak parçalar olufltururlar. Hedef "kurtar lm fl bölge"lerin giderek yay lmas ve sonuçta tüm ülkenin ele geçirilmesidir. Çin Devrimi'nin lideri Mao Tse-Tung taraf ndan gelifltirilen ve uygulanan bu gerilla savafl teorisi, Mao'nun ard ndan dünyan n çeflitli bölgelerindeki terör örgütleri taraf ndan da kullan lm flt r. Ayn yöntemin k rsal alanda de il de, flehirde yürütülen versiyonu ise, Vladimir I. Lenin'in çizdi i yolu izler. Bu sözünü etti imiz terör türü, "terör" dendi inde ilk anlafl lan fleydir ve genellikle "sol terör" olarak tan mlan r. Ancak bir de Üçüncü Dünya ülkelerinde rastlanan ve kurulu düzenin kendisi taraf ndan uygulanan bir "faflist terör" vard r. Asl nda buradaki mant k, sol terördeki mant n bir "makro" uygulamas ndan baflka bir fley de ildir. Kurulu düzenin sahibi olan devlet, bask c bir devlettir; toplumu adaletsiz bir biçimde yönetmekte, yöneticiler kendi menfaatleri için her türlü yolsuzlu u uygulamaktad r. Ve bu yüzden yönetim çeflitli toplumsal muhalefetlerle karfl karfl yad r. Bu muhalefetlerin belki bir k sm da üstte de indi i-

10 2 TERÖRÜN PERDE ARKASI miz türden bir "sol terör"ü kendisine yöntem olarak benimsemifltir. Bu durumda, söz konusu devlet, muhalefetten daha güçlü oldu unu kan tlamak için yine ayn formülü kullan r: Terör uygular ki, halk kendisinden korksun. Ve bu korku ona güç sa las n. "Üçüncü Dünya" olarak tan mlanan co rafyadaki devletlerin önemli bir bölümü bu tarif etti imiz "terörist devlet" tan m na uyarlar. Belki her y l "terörist devletler" listeleri yay nlayan büyük devletlerle iflbirli i içindedirler ve bu yüzden adlar bu listelerde geçmez. Ama belki de o listelerin tepesine konan devletlerden çok daha teröristtirler. Büyük devletler ise, kendilerini baflka devletleri "terörist" ilan edecek kadar terörden ari sayarlar, çünkü kendi terör evrelerini aflm fllard r. Terörü, kurulufl aflamalar nda uygulam fllar ve bu sayede istedikleri gibi yani genelde homojen bir toplum elde etmifllerdir ve art k onu gerekli görmemektedirler. (Frans z sosyolog Ernest Renan' n da belirtti i gibi, Bat 'daki ulusdevletlerin hemen hepsi, toplumlar n homojenlefltirmelerine yaram fl olan toplu katliamlar n ve "techir"lerin ürünleridirler. 1 ) Üçüncü Dünya faflizmi, henüz bu evrenin içinde oldu u için terörü kullanmaktad r. Buna karfl l k, modern Bat l devletlerin önemli bir bölümü, toplumu yönlendirmek için çok daha sofistike bir yöntem olan propaganda ve e itimi kullan rlar. Ancak kimi zaman söz konusu Bat l kapitalist devletlerin de teröre baflvurduklar olur. Bunu kuflkusuz Üçüncü Dünya'n n otoriter rejimleri gibi aç k aç k yapmazlar. Aksine, son derece gizli baz "terör timleri" olufltururlar. Bunlar n amac, kurulu düzenin bekas na, o düzen taraf ndan konmufl olan kurallar gizlice çi neyerek yard mc olmakt r. Bat l kapitalist devletlerin uygulad bu "gizli devlet terörü"nün iki farkl stratejik amac olur genellikle: Birincisi, tehlikeli rejim muhaliflerinin ortadan kald r lmas ya da susturulmas d r. Özellikle de düflüncelerinin rejim için tehlike oluflturdu u düflünülen entellektüeller ile siyasi parti ya da sivil toplum liderleri hedef al n r. kincisi ise, toplum üzerinde etki yarataca- kestirilen hedeflere yap lacak sald r larla, toplumu istenen biçimde yönlendirmektir. Yani provokasyon. Provokasyonlarda kimi zaman önemli bir toplumsal figür öldürülür, kimi zaman da rastgele toplu cinayetler ifllenir, örne in kalabal k bir merkez bombalan r ya da topluluk üzerine rastgele atefl aç l r. Burada amaç, ölenleri öldürmüfl olmak de ildir; ölenleri kullanarak toplumun düflüncesini de ifltirmektir. Ço u provokasyon, "sak ncal " görülen bir adresin üzerine suç atmak için yap l r. K sacas, terör, hem devlete karfl savaflanlar, hem de baz devletler taraf ndan etkili bir yöntem olarak dünyan n dört bir köflesinde uygulanmak-

11 Girifl 3 tad r. Amaçlar farkl d r, ama izlenen yöntem ortakt r. Ancak bu noktada terörün çok ilginç bir özelli i dikkat çeker. Terörü bir yöntem olarak benimseyenler, kimi zaman giderek birbirleri ile pragmatik bir ittifak içine girmektedirler. Çünkü terör, ilk baflta bir "ideal" için b~afllat lm fl olsa da, giderek bir mesle e, hatta kimi zaman oldukça karl bir mesle e dönüflebilmektedir. Terörü uygulayanlar, özellikle de devlet ad na uygulayanlar, ellerindeki silah n kendilerine sa lad birtak m "rant"lar elde etmektedirler. Bu noktada, art k idealler kaybolur. Terörün varl n n korumas bizzat bir amaç haline gelir. Terörün varl n n korunmas için de, bir karfl -terörün varl n n korunmas flartt r. E er sol teröristler olmasa, sa teröristlerin varl n n bir anlam kalmaz çünkü. E er "devleti y kmak için çal flan komünist teröristler" yoksa, o komünistlere karfl el alt ndan ya da aç k aç k savafl yürütsünler diye kurulan sa terör timleri, varl k nedenlerini yitirmifl olurlar. flte bu yüzden, terörizmin dünyas son derece karmafl k ve mu lakt r. Hiç umulmad k iliflkiler hiç umulmad k gruplar aras nda yaflanabilir. stihbarat örgütleri ile terörist gruplar aras nda, ya da z t görünen terörist gruplar n kendi aralar nda beklenmedik ba lant lar kurulabilir. Ve bu kitap, terör dünyas n n perde arkas nda yaflanan bu umulmad k ve beklenmedik ba lar gözler önüne sermektedir. srail Ba lant s n n Anlam Kitab okumaya bafllayan okuyucular hemen göreceklerdir: Bu kitapta di er herhangi bir terör oda ndan daha fazla, srail kaynakl özellikle de baflta Mossad olmak üzere srail gizli servislerinden kaynak bulan teröre dikkat çekmektedir. Di er terör odaklar ele al n rken de, bunlar n sahip olduklar srail ba lant s özellikle vurgulanmaktad r. Bu nedenle, neden srail üzerinde bu denli duruldu u sorusuna aç kl k getirmek gerekiyor. Öncelikle terörün kullan m ile ilgili iki önemli prensibi vurgulamakta yarar var. Birincisi; terörün gerçek kayna n n devlet baz nda olufludur. Evet dünyan n dört bir yan nda "terör örgütleri" vard r, ama bu örgütlerin uygulad terörün arkas nda devletler vard r. Bir ülkede etkili bir biçimde terör uygulayan bir örgüt, mutlaka baflka devlet ya da devletler taraf ndan destekleniyordur. Modern ça n yegane siyasi birimi devlet oldu una göre, terör örgütlerini devletlerden ba ms z ve kendi bafllar na ayakta duran odaklar olarak düflünmek do ru olmaz. Terör örgütleri, belki kendi içlerinde be-

12 4 TERÖRÜN PERDE ARKASI lirli bir ideolojiye hizmet ettiklerini düflünüyor olabilirler, ama gerçekte devletler aras güç mücadelelerinin birer arac s d rlar. Dolay s yla e er uluslararas terörün kaynaklar aranacaksa, bu kaynaklar n devletler baz nda aranmas gerekir. E er bir devlet kendisine yöntem olarak terörü benimsiyorsa, bu onun siyasi bir rahats zl k ya da beklenti içinde oldu unu gösterir. Bir baflka deyiflle, e er bir devlet teröre baflvuruyorsa, ya kendisini tehdit alt nda hissetmektedir ya da ulaflmak istedi i büyük bir siyasi hedef vard r, örne in siyasi bir hegemonyan n peflindedir. Buna karfl n, kendisini tehdit alt nda hissetmeyen, hegemonik hesaplar da olmayan bir devletin teröre baflvurmas beklenmez. Örne in sveç gibi "kimseyle bafl belada olmayan" bir devletin, teröre e ilim göstermesi pek olas de ildir. Bu iki prensibi göz önünde bulundurarak dünya siyasetine bir göz att m zda ise, srail'in oldukça müstesna bir yere sahip oldu unu görürüz. Çünkü srail, terörü bir yöntem olarak benimseyebilecek devletlerin iki temel özelli ine fazlas yla sahiptir. Kendisini tehdit alt nda hissetmektedir; çünkü düflman bir Müslüman-Arap co rafyas n n ortas nda 4 milyonluk nüfusuyla daimi bir yaflam mücadelesi içindedir. Ayr ca büyük bir siyasi hedefi vard r; kuruldu u günden bu yana, hem söz konusu tehdidi bertaraf edebilmek, hem de kendisine "vaadedildi ine" inand topraklar ele geçirmek için Ortado u'da siyasi ve hatta askeri bir hegemonya kurmak için çabalamaktad r. Bu iki faktör, srail'i, terörü bir yöntem olarak benimsemeye yatk n devletler listesinin en bafllar na aç k bir biçimde yerlefltirir. En az bunun kadar önemli olan bir baflka nokta ise fludur: srail, genifl çapta bir terör program uygulayabilecek bir güce de sahiptir. Yahudi Devleti'nin Ortado u'daki gücü tart fl lmaz. Ancak bunun da ötesinde, stratejik hesaplar Latin Amerika'dan Uzakdo u Asya'ya kadar uzanmaktad r (bunu kitab n içinde inceleyece iz). Çünkü srail, kendi stratejik gelece inin, yaln zca içinde yaflad bölgenin flartlar taraf ndan de il, ayn zamanda tüm bir dünya sistemi taraf ndan belirlenece ini düflünmektedir. Ve bu nedenle de an lan dev co rafya içinde, srailli profesör Benjamin Beit-Hallahmi'nin " srail'in dünya savafl " dedi i büyük mücadeleyi yürütmektedir. 2 Bir di er önemli nokta ise, srail'in bu "dünya savafl "n n son derece örtülü bir biçimde yürütmesidir. Terörün kayna olmak için en az srail kadar önemli "gerekçe"lere sahip olan ABD'nin uluslararas terördeki rolü, daha kolay ve aç k bir biçimde görülebilir. Ancak srail, uluslararas terördeki rolünü çok daha ustaca gizleyebilmektedir. Bunu yapabilmek için kulland

13 Girifl 5 en büyük araç ise, "Yahudi Soyk r m " efsanesinin kendisine kazand rd dokunulmazl k kalkan d r. flte tüm bu nedenlerden dolay, mant ksal bir analiz, bizi srail'in uluslararas terörde önemli fakat çok az farkedilen bir rolü oldu u sonucuna vard rmaktad r ki, kitab n içinde incelenen somut verilerin ortaya koydu u tablo da bunu do rulamaktad r. Kitab n içinde s k s k vurgulayaca m z srail ba lant s n n anlam ve gerekçesi de budur. Masonik Ba lant Kitab okuyanlar, srail kadar bir di er terör kayna n n daha s k s k an ld n göreceklerdir: Masonluk, özellikle de örgütün talya'da deflifre edilmifl kolu olan P2 Locas. Bu durum, baz lar taraf ndan ilk baflta yad rganabilir. Çünkü bu örgütün, hümanistik prensiplere ba l bir elit kulübü oldu unu ve terörle pek bir ilgisi olamayaca n düflünebilirler. Oysa söz konusu örgüt, büyük siyasi hedeflere sahiptir ve bu nedenle de, tarih boyunca oldu u gibi bugün de terörle iliflkilidir. Kuflkusuz bu durum örgütün üyelerinin hepsi taraf ndan bilinmez, aksine ço u bu durumdan habersizdirler. Terör ba lant s n kuranlar örgütü yöneten çekirdek kadrodur, ba lant dan habersiz olan di erlerini ise daha "legal" amaçlar için kullanmaktad rlar. Terör ba lant s, s radan mason localar ndan de il, çekirdek kadronun oluflturdu u özel ve izole localardan yürütülür ki, talya'daki P2 Locas buna bir örnektir. Masonluk üzerinde durmam z n bir di er önemli nedeni ise, örgütü yöneten çekirdek kadronun, bir yandan da uluslararas terörün etkili oda olan srail'le yak n iliflki içinde olufludur. Masonluk, srail kurulmadan çok daha önceleri Yahudi sermayesiyle ve Yahudi politik gücüyle ittifak yapm fl bir örgüttür. Felsefi bir ortak zemin üzerinde geliflen ittifak, iki taraf ndan ortak düflman olan kurulu dinlere karfl büyük bir mücadele vermifl ve günümüze kadar da kesintisiz sürmüfltür. ki güç aras ndaki bu tarihsel ittifak, daha önceki baz çal flmalar m zda çok ayr nt l biçimde incelenmiflti. 3 Örgüt, özellikle örgütün P2 benzeri localarda bir araya gelen çekirdek kadrosu, bugün de dünyadaki Yahudi sermayesiyle ve Yahudi politik gücüyle ve buna ba l olarak da srail'le yak n iliflki içindedir. Ve srail'in uygulad global terörde önemli bir arac l k görevi üstlenmektedir. Kitab n içinde bunun örneklerini inceleyece iz.

14 6 TERÖRÜN PERDE ARKASI Terörün Perde Arkas Tüm bunlar n ard ndan, Terörün Perde Arkas 'n n çeri i hakk nda biraz önbilgi vermekte yarar var. Kitap, srail gizli servisini inceleyen bir bölümle bafll yor. Bu bölümde Mossad' n çeflitli eylemlerinin bilinmeyen yönleri ve örgütün di er gizli servislerle olan iliflkileri konu ediniliyor. kinci bölüm, Vatikan' konu ediyor. Katolik dünyas n n merkezinin nas l masonlar taraf ndan dejenere edildi i, "33 günlük Papa" I. Jean Paul'ün örgüt taraf ndan nas l ortadan kald r ld ve Vatikan'daki bu masonik etkinin Papal n Yahudiler'e ve srail'e olan tavr na nas l etki etti i inceleniyor. Üçüncü bölüm, mafyan n ve silah tüccarlar n n bilinmeyen dünyas ndan baz önemli bilgiler veriyor. Amerika'daki mafya dünyas n n srail'le olan iliflkileri ve srail'in Yahudi silah tüccarlar arac l yla çeflitli terör örgütleri ile kurdu u ba lant lar ortaya konuyor. Dördüncü bölüm, P2 Mason Locas skandal ile ilgili. Locan n srail'le ve Mossad'la olan iliflkilerine de inerek bafllanan araflt rma, P2'nin ülke içinde ulaflt inan lmaz gücü ve yürüttü ü kirli iflleri tüm aç kl ile ortaya seriyor. Beflinci bölüm, ünlü Gladio örgütü ile ilgili. talya'da ortaya ç kart lan ve "rejimin bekas " ad na bir çok cinayet ve sabotaj gerçeklefltiren ve say s z yasad fl faaliyet yürüten "kontrgerilla" örgütünün P2 Locas ile olan iliflkisi, P2 üzerinden kurulan Mossad ba lant s ve mafya ba lant s ele al n yor. Alt nc bölüm, öncekilerden çok daha farkl bir konuya el atarak, dünyan n dört bir yan ndaki "antisemit terör"ün perde arkas nda kalan baz flok edici gerçekleri gösteriyor. srail'in, "Yahudi kimli inin bekas için Yahudi düflmanl na gerek vard r" mant ile antisemitizmi nas l körükledi i ve el alt ndan destekledi inin örnekleri ortaya konuyor. Bundan sonraki iki bölüm ise, devlet terörüne kaynakl k eden iki temel ideolojiyi bunlar n somut örneklerini inceliyor. Yedinci bölüm, Faflizm ile ilgili. Konu, Faflizmin felsefesinin terörle olan "bire-bir" iliflkisi ve çeflitli faflizm örneklerinin teröre olan ba l l klar. Ayr ca, kitab n genelinde oldu u gibi, bu bölümde de "perde arkas "nda kalan srail ba lant s inceleniyor. Sekizinci bölümdeki konu ise, öteki uçta yer alan Komünist terör. Marksizmin teorik geliflimi ve SSCB'deki uygulan fl nda kal t msal olarak yer alan terör gelene i vurgulan rken, bir yandan da söz konusu ideolojinin terörün malum uluslararas kaynaklar ile iliflkisi ele al n yor. Kitapta ortaya konan iliflkiler, baz okuyucular taraf ndan ilk anda kabul edilmek istenmeyebilir. Bu kuflkusuz belirli bir "dünya görüflü" ve kaza-

15 Girifl 7 n lm fl entellektüel al flkanl klar ile iliflkilidir. E er bir insan, dünyadaki sosyo-politik sistemin tam da göründü ü gibi oldu una ve hiçbir "gizli yan " bulunmad na s k s k ya inan yorsa, bu kitab yad rgamas do ald r. Ama bu önyarg dan kurtularak objektif bir biçimde kitab de erlendirmesini öneririz. Çünkü ortaya konan ba lant lar, bir hayli "beklenmedik" de olsalar, son derece somuttur.

16

17 srail'in Uluslararas Cinayet fiebekesi: Mossad Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi: srailo ullar 'na vermekte oldu um Kenan diyar na casusluk yapmalar için adamlar gönder. Eski Ahit, Say lar, 13/1 Mossad; tüm dünyada faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen, en korkutucu ve belki de en "etkili" istihbarat örgütü... Ço u kimse srail gibi "küçük" bir devletin niçin böyle bir organizasyona sahip oldu unu, ve nas l olup da onu bu kadar baflar yla çal flt rd n anlayamaz. Bunu anlayabilmek için srail'in içinde bulundu u sendromlar, bu sendromlara yol açan co rafi, sosyo-politik ve psikolojik sebepleri, ve srail'in orta ve uzun vadeli planlar n iyi analiz etmek gerekir. "Süper Güç" ABD'nin haberalma ayg t CIA'dan sonra dünyada bu kadar etkin tek istihbarat örgütünün srail'e ait olmas ancak bu sayd m z ve ilerleyen sayfalarda izah edilecek sebeplerden kaynaklanmaktad r. Mossad' n global ölçekte kiflisi faal, kiflisi ise "uyuyan" (göreve haz r durumda bekletilen) olmak üzere yaklafl k olarak ajan bulunmaktad r. Bu ajanlar n oluflturdu u örgüt, fiubat 1978 tarihli Time dergisine göre dünyan n en baflar l istihbarat servislerinden biridir. Onu bu konuma getiren üstünlü ü ise, mükemmel bir organizasyona sahip olmas ve d flar dan içeriye s z lmas n n mümkün olmay fl d r. 1 Mossad'dan önce srail Devleti'nin istihbarat SHAI isimli örgüt taraf ndan sa lan yordu. MOSSAD' n kurulmas yla bambaflka bir yap lanmaya gidildi ve dünyan n en tehlikeli "cinayet flebekesi" oluflturuldu. Bu cinayet flebekesi tüm dünyada mafyay, terör örgütlerini ve kontrgerillay örgütledi. Bu konunun ayr nt lar ilerleyen bölümlerde görülecektir. srail'in Mossad henüz yokken gizli kapakl ifllerini yürüten örgüt SHAI'dir ve bu, branice "Bilgi ( stihbarat) Servisi" anlam nda "Sherut Yediot" kelimelerinin bafl harflerinden oluflan bir k saltmad r. SHAI, 1948'e kadar

18 10 TERÖRÜN PERDE ARKASI Haganah' n (Devlet öncesi yahudi ordusu) istihbarat bölümü olarak görev yapar. Ancak srail Devleti'nin resmen kurulmas yla Haganah srail Ordusu'nun içinde erir ve dolay s yla SHAI de izleyen alt hafta içinde görevini yeni kurulan istihbarat servisi Mossad'a b rak r. SHAI'nin son baflkan Isser Beeri, örgütün son toplant s nda yapt aç klamada, Ben Gurion'un SHAI'nin da t lmas n istedi ini ve bunun yerine çok daha profesyonel ve iyi organize olmufl yeni birimler kurulmas n emretti ini duyurur. Anlafl ld kadar yla olay sadece basit bir isim de iflikli i de ildir. Art k resmen bir Devlet kurulmufltur ve srail, yeni oluflumlar ve yeni hedefler do rultusunda daha güçlü ve etkin bir gizli servise ihtiyaç duyacakt r. flte bu aran lan özelliklere sahip örgüt, 1 Nisan 1951'de Mossad ad ile çal flmalar na bafllar. branicesi "Ha-Mossad Le-modi'in Ule-tafkidim Meyuhadim", yani Özel Konular ve stihbarat Örgütü'dür. 2 Mossad'da ilk Baflkanl k görevini, bir haham n o lu olan Reuven Shiloah üstlenir. Shiloah, görevi çok k sa sürmesine ra men teflkilat n temel kurallar n belirleyen kifli olmufltur. Ona göre baflar l bir haberalma örgütü düflmanlar n n "kimlik tesbitini" aç kça yapmal, bunlar hakk nda genifl çapl bilgi sahibi olmal ve müttefik edinmek amac yla sürekli bir aray flta olmal d r. Ortado u'da, kendini zorla içine "zerketti i" co rafyada, bu sevilmeyen yeni devlet dostuyla düflman n iyi ay rabilmelidir. Shiloah' n kiflisel görüflleri k sa zamanda srail Devleti'nin stratejileri haline gelir. srail'in Haberalma Organlar srail Devleti'nin istihbarat çal flmalar nda, Mossad' n yan s ra bir kaç örgüt daha görev yapmaktad r. Bunlar flöyle s ralayabiliriz: 1. Askeri stihbarat Bölümü "Aman" 2. ç Güvenlik Servisi "Shin Bet" 3. Yabanc stihbarat Servisi "Varash Komitesi" 4. Aliyah Bet Enstitüsü AMAN branice ad " stihbarat Kanad " anlam nda "Agaf ha-modi'in"dir. Görev yelpazesi Arap ordular hakk nda bilgi toplamaktan, srail ordusu içindeki güvenli i temin etmeye kadar uzanabilmektedir. Aman çok iyi organize edilmifl askeri bir birliktir. Alt kademeden oluflur. En etkin iki bölümü "Collection" ve "Production"d r. "Collection" bölümü

19 srail'in Uluslararas Cinayet fiebekesi: Mossad 11 s n r ötesine ajanlar göndermekten, radyo kanallar n ele geçirmekten, ve gerekli görüldü ü taktirde hedef ülkelerdeki telefon konuflmalar n dinlemekten sorumludur. "Production" bölümünde görev yapan memurun temel sorumlulu u ise, yabanc ülkelerden çal nan belgelerin ve s zd r lan bilgilerin analizidir. Bu analizler raporlar halinde politikac lara sunulur ve bunlar n karar almalar nda rol oynar. "Aman" bas na verilen bilgileri de kontrol alt nda tutar. 3 Aman' n bir baflka bölümü, s n r ötesi harekatlar için oluflturdu u Sayeret Matkal 4 adl çok gizli bir komando birli idir. Bu bölümün faaliyetlerine bir örnek olarak, Unit 131 ad nda ve Sayeret Matkal'a ba l bir kolun 30 Haziran 1954'te M s r'da dözenlemifl oldu u bir operasyon gösterilebilir. "Operation Susannah" adl harekat bir seri sabotaj görevidir. Bombalar n hedefi ise M s r askeri üsleri de ildir. Hedef olarak tamamen sivil kurumlar olan ngiliz ve Amerikan enstitüleri, sinema salonlar ve postaneler seçilmifltir. Operasyonun temel amac Washington ve Londra'da M s rl lara karfl bir öfkenin provoke edilmesi ve Kahire'deki yeni hükümetin istikrars z, güvenilmez bir yap da gösterilmesidir. Bu operasyonun bafl na bir Alman Yahudisi olan Avraham Seidenwerg getirilir. Seidenwerg, 1952 y l nda Unit 131'e al nd nda ordudan at lm fl, iflsiz ve boflanm fl biridir. Yani düflman topraklar nda gerçeklefltirilecek tehlikeli görevler için "biçilmifl kaftan"d r. Askeri stihbarat ona bir Kibbutz üyesinin kimli ini verir. Art k yeni ad Paul Frank'd r. Frank iki y l içinde kendisine verilen ufak çapl görevleri baflar yla sonuçland r r ve M s r'da düzenlenecek operasyonu yönetmeye hak kazan r. Ard ard na patlayan bombalardan sonra, eylemcilerden biri, Philip Nathanson, üzerinde patlay c larla yakalan nca Operation Susannah sona erdirilir. Ancak M s r hükümeti bas na fliddetli bir sansür uygulad ndan harekat istenilen sonuçlar vermemifltir. Aman' n bir di er eylem kolu ise, Gadna ad verilen yar askeri bir gençlik grubudur. 5 Tüm bu gizli operasyon gruplar sayesinde Aman, Mossad' n stratejik planlar n uygulayabilece i uygun zeminler meydana getirme görevini yürütür y l ndan beri Mossad' n bafl nda bulunan Shabtai Shavit'in aç klamalar da Aman' n önemini vurgular niteliktedir. Buna göre Mossad, yeni dönem politikalar nda, d fl istihbarat ba lant lar n Aman'a ba l olarak çal - flan ve srail elçiliklerinde görev yapan askeri atefleler arac l yla yürütecektir.

20 12 TERÖRÜN PERDE ARKASI Shin Bet "Genel Güvenlik Servisi" anlam na gelen Shin Bet, srail'in yurtiçi gizli servisidir. branicesi Sherut-ha-Bitachon ha-khali'dir. " Destek" ve "Operasyon" olmak üzere iki bölüme ayr l r. Destek bölümünde, sorgulama teknolojileri, koordinasyon ve operasyonlar için lojistik destek vard r. Operasyon bölümü ise üç ayg ttan müteflekkildir: 1. Koruma ve güvenlik. ( srail elçiliklerini ve görevlilerini, Baflkan' ve srail Savunma Sanayini flemsiyesi alt na al r.) 2. Müslüman ülkelerle iliflkileri yürüten teflkilat. (Özellikle srail s n rlar ndaki Arap ülkeleriyle ilgilenir.) 3. Müslümanlar olmayan ülkelerle iliflkileri yürüten teflkilat. (En genifl kadroya sahip ve en önemli departmanlardan biridir. Karfl -casusluk, yabanc diplomatlar n takibi görevlerinin yan s ra, komünistlerle ve di er politik afl r -uçlarla mücadele eder.) Varash Komitesi Bu servisin ilk baflkan Boris Guriel'dir. Yabanc stihbarat Servisi Varash' n toplant yeri ve saati, görevlileri ve üst düzey askeri yetkiler d fl nda kimse taraf ndan bilinmez. Bu bilgi dikkatlice saklan r. Varash' n faaliyetleri de halka hiç aç klanmam flt r. Varash' n temel görevi, çeflitli gizli servisler aras nda ba lant kurmakt r. 6 Politika fiubesi, Machlakit Medinit ad yla, srail istihbarat n n denizafl r kolunu oluflturur. Bu flubenin ajanlar di er gizli servislerle ba lant halindedirler. Politika fiubesi ajanlar operasyonlar n Londra, Roma, Paris, Viyana, Bonn ve Cenevre gibi Avrupa'n n büyük baflkentlerinde bulunan srail konsolosluklar nda diplomasi kisvesi alt nda yürütürler. Böylece diplomatlar n sahip olduklar bir çok ayr cal ktan ve en önemlisi dokunulmazl k z rh ndan faydalanabilirler. Aliyah Bet Enstitüsü branice "ha-mossad le-aliyah Bet" olan örgüt, isim benzerli ine ra men Mossad teflkilat yla kar flt r lmamal d r. Shaul Avigur baflkanl nda ilk kuruldu u dönemde, Yahudileri gizlice Filistin'e kaç rma görevini üstlenmifl olan örgüt, Davlet kurulduktan sonra bu ifl yasal hale gelince çal flmalar n de iflik yönlere kayd rmak zorunda kal r. Siyonistlerin "yapay antisemitizm yaratma" taktiklerini uygulama görevini bu bölüm üstlenmifltir. Bunun en güzel örneklerinden birisi "Operati-

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı