TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:"

Transkript

1

2 TERÖRÜN PERDE ARKASI MOSSAD, CIA, MASONLUK, GLADIO, MAFYA ve TERÖR ÖRGÜTLER ARASINDAK B L NMEYEN L fik LER TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: srail ve Amerikan Gizli Servisleri'nin terör örgütleriyle ve terörist rejimlerle kurduklar gizli iliflkiler... Terör örgütleri, Mafya, Mason Localar ve Gladio örgütlenmeleri aras ndaki, örtülü ba lant lar... talya'daki P2 skandal n n anlat lmam fl hikayesi... Papa II. Jean Paul ve Kennedy suikastlerinin perde arkas... Dünyan n dört bir yan ndaki Yahudi cemaatlerine yönelen "antisemit terör"ün ard ndaki ilginç gerçekler... Nazi Partisi'nin "homoseksüel kökenli" fliddet kültürü... Komünist terör ile kapitalist güçler aras ndaki gizli ç kar iliflkileri... stihbarat örgütlerinin güdümünde düzenlenen medya propagandalar, yalan haberler... Bu kitap, terörü bir siyasi yöntem olarak benimseyen örgütler ve rejimler aras ndaki hiç umulmad k ba lant lar ortaya ç karmaktad r. Terörizme karfl savafl verme iddias ndaki güçlerin, kendi ç karlar na uygun olan terörü nas l beslediklerini göstermektedir. Terörün karanl k dünyas hakk ndaki gerçekleri ö renmek istiyorsan z, bu kitab okuyun!

3 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla

4 YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan - l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l - yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir. Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,

5 kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

6 OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas - na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z.

7 TERÖRÜN PERDE ARKASI HARUN YAHYA Araflt rma Yay nc l k, 2002

8 Copyright 1997 Bu eserin tüm haklar yazar na aittir. Hiçbir flekilde, k smen ya da tamamen ço alt lamaz, kopyalanamaz. Kaynak göstermek flart yla al nt yap labilir. Birinci Bask, stanbul, May s 1997 kinci Bask, stanbul, Ekim 2000 Üçüncü Bask, stanbul, Kas m 2002 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Prof. Kaz m smail Gürkan Cad. Hamam Sok. No.2 K.6 Ca alo lu/ stanbul Tel: Tel: Bask : Seçil Ofset 100. Y l Mahallesi Matbaac lar Sitesi MAS-S T 4. Cad. No: 77 Ba c lar - stanbul

9 Girifl Herfleyden önce, bu kitapta ele al nan "terör" kavram n n günlük lisanda kullan lan terör kavram ndan daha genifl bir kapsam oldu una dikkat çekmek yerinde olur. Güncel Türkçe'deki terör kavram, genellikle kurulu düzene karfl yürütülen ideolojik ve silahl mücadeleyi ifade etmektedir. Oysa terör, en genifl anlamda, yo un ve sistematik bir korkuyu ve bu korkuya neden olabilecek her türlü fliddet eylemini içerir. Bu nedenle, kurulu düzene karfl terör uygulanabildi i gibi, kurulu düzen taraf ndan da terör uygulanabilir. Ancak her iki durumda da terörün kendisine yöneldi i hedef, dolayl ya da do rudan halk n kendisi olmaktad r. Bir terör örgütü, halk kendi yan na çekebilmek için terör uygular: Elde edece i korkunun kendisine güç verece ini, bu güç sayesinde de halk, ya da ço u kez halk n bir bölümünü kendisine destekçi k labilece ini hesaplar. Gerilla savafl n n temelini oluflturan "kurtar lm fl bölge" kavram da budur: Örgütün uygulad terörden dolay dehflete kap lan insanlar, güvenli i yine örgüte s nmakta bulurlar. Bu zoraki taraftarlar, merkezi otoriteden ba- ms zlaflt r lm fl, yani sözde "kurtar lm fl" toprak parçalar olufltururlar. Hedef "kurtar lm fl bölge"lerin giderek yay lmas ve sonuçta tüm ülkenin ele geçirilmesidir. Çin Devrimi'nin lideri Mao Tse-Tung taraf ndan gelifltirilen ve uygulanan bu gerilla savafl teorisi, Mao'nun ard ndan dünyan n çeflitli bölgelerindeki terör örgütleri taraf ndan da kullan lm flt r. Ayn yöntemin k rsal alanda de il de, flehirde yürütülen versiyonu ise, Vladimir I. Lenin'in çizdi i yolu izler. Bu sözünü etti imiz terör türü, "terör" dendi inde ilk anlafl lan fleydir ve genellikle "sol terör" olarak tan mlan r. Ancak bir de Üçüncü Dünya ülkelerinde rastlanan ve kurulu düzenin kendisi taraf ndan uygulanan bir "faflist terör" vard r. Asl nda buradaki mant k, sol terördeki mant n bir "makro" uygulamas ndan baflka bir fley de ildir. Kurulu düzenin sahibi olan devlet, bask c bir devlettir; toplumu adaletsiz bir biçimde yönetmekte, yöneticiler kendi menfaatleri için her türlü yolsuzlu u uygulamaktad r. Ve bu yüzden yönetim çeflitli toplumsal muhalefetlerle karfl karfl yad r. Bu muhalefetlerin belki bir k sm da üstte de indi i-

10 2 TERÖRÜN PERDE ARKASI miz türden bir "sol terör"ü kendisine yöntem olarak benimsemifltir. Bu durumda, söz konusu devlet, muhalefetten daha güçlü oldu unu kan tlamak için yine ayn formülü kullan r: Terör uygular ki, halk kendisinden korksun. Ve bu korku ona güç sa las n. "Üçüncü Dünya" olarak tan mlanan co rafyadaki devletlerin önemli bir bölümü bu tarif etti imiz "terörist devlet" tan m na uyarlar. Belki her y l "terörist devletler" listeleri yay nlayan büyük devletlerle iflbirli i içindedirler ve bu yüzden adlar bu listelerde geçmez. Ama belki de o listelerin tepesine konan devletlerden çok daha teröristtirler. Büyük devletler ise, kendilerini baflka devletleri "terörist" ilan edecek kadar terörden ari sayarlar, çünkü kendi terör evrelerini aflm fllard r. Terörü, kurulufl aflamalar nda uygulam fllar ve bu sayede istedikleri gibi yani genelde homojen bir toplum elde etmifllerdir ve art k onu gerekli görmemektedirler. (Frans z sosyolog Ernest Renan' n da belirtti i gibi, Bat 'daki ulusdevletlerin hemen hepsi, toplumlar n homojenlefltirmelerine yaram fl olan toplu katliamlar n ve "techir"lerin ürünleridirler. 1 ) Üçüncü Dünya faflizmi, henüz bu evrenin içinde oldu u için terörü kullanmaktad r. Buna karfl l k, modern Bat l devletlerin önemli bir bölümü, toplumu yönlendirmek için çok daha sofistike bir yöntem olan propaganda ve e itimi kullan rlar. Ancak kimi zaman söz konusu Bat l kapitalist devletlerin de teröre baflvurduklar olur. Bunu kuflkusuz Üçüncü Dünya'n n otoriter rejimleri gibi aç k aç k yapmazlar. Aksine, son derece gizli baz "terör timleri" olufltururlar. Bunlar n amac, kurulu düzenin bekas na, o düzen taraf ndan konmufl olan kurallar gizlice çi neyerek yard mc olmakt r. Bat l kapitalist devletlerin uygulad bu "gizli devlet terörü"nün iki farkl stratejik amac olur genellikle: Birincisi, tehlikeli rejim muhaliflerinin ortadan kald r lmas ya da susturulmas d r. Özellikle de düflüncelerinin rejim için tehlike oluflturdu u düflünülen entellektüeller ile siyasi parti ya da sivil toplum liderleri hedef al n r. kincisi ise, toplum üzerinde etki yarataca- kestirilen hedeflere yap lacak sald r larla, toplumu istenen biçimde yönlendirmektir. Yani provokasyon. Provokasyonlarda kimi zaman önemli bir toplumsal figür öldürülür, kimi zaman da rastgele toplu cinayetler ifllenir, örne in kalabal k bir merkez bombalan r ya da topluluk üzerine rastgele atefl aç l r. Burada amaç, ölenleri öldürmüfl olmak de ildir; ölenleri kullanarak toplumun düflüncesini de ifltirmektir. Ço u provokasyon, "sak ncal " görülen bir adresin üzerine suç atmak için yap l r. K sacas, terör, hem devlete karfl savaflanlar, hem de baz devletler taraf ndan etkili bir yöntem olarak dünyan n dört bir köflesinde uygulanmak-

11 Girifl 3 tad r. Amaçlar farkl d r, ama izlenen yöntem ortakt r. Ancak bu noktada terörün çok ilginç bir özelli i dikkat çeker. Terörü bir yöntem olarak benimseyenler, kimi zaman giderek birbirleri ile pragmatik bir ittifak içine girmektedirler. Çünkü terör, ilk baflta bir "ideal" için b~afllat lm fl olsa da, giderek bir mesle e, hatta kimi zaman oldukça karl bir mesle e dönüflebilmektedir. Terörü uygulayanlar, özellikle de devlet ad na uygulayanlar, ellerindeki silah n kendilerine sa lad birtak m "rant"lar elde etmektedirler. Bu noktada, art k idealler kaybolur. Terörün varl n n korumas bizzat bir amaç haline gelir. Terörün varl n n korunmas için de, bir karfl -terörün varl n n korunmas flartt r. E er sol teröristler olmasa, sa teröristlerin varl n n bir anlam kalmaz çünkü. E er "devleti y kmak için çal flan komünist teröristler" yoksa, o komünistlere karfl el alt ndan ya da aç k aç k savafl yürütsünler diye kurulan sa terör timleri, varl k nedenlerini yitirmifl olurlar. flte bu yüzden, terörizmin dünyas son derece karmafl k ve mu lakt r. Hiç umulmad k iliflkiler hiç umulmad k gruplar aras nda yaflanabilir. stihbarat örgütleri ile terörist gruplar aras nda, ya da z t görünen terörist gruplar n kendi aralar nda beklenmedik ba lant lar kurulabilir. Ve bu kitap, terör dünyas n n perde arkas nda yaflanan bu umulmad k ve beklenmedik ba lar gözler önüne sermektedir. srail Ba lant s n n Anlam Kitab okumaya bafllayan okuyucular hemen göreceklerdir: Bu kitapta di er herhangi bir terör oda ndan daha fazla, srail kaynakl özellikle de baflta Mossad olmak üzere srail gizli servislerinden kaynak bulan teröre dikkat çekmektedir. Di er terör odaklar ele al n rken de, bunlar n sahip olduklar srail ba lant s özellikle vurgulanmaktad r. Bu nedenle, neden srail üzerinde bu denli duruldu u sorusuna aç kl k getirmek gerekiyor. Öncelikle terörün kullan m ile ilgili iki önemli prensibi vurgulamakta yarar var. Birincisi; terörün gerçek kayna n n devlet baz nda olufludur. Evet dünyan n dört bir yan nda "terör örgütleri" vard r, ama bu örgütlerin uygulad terörün arkas nda devletler vard r. Bir ülkede etkili bir biçimde terör uygulayan bir örgüt, mutlaka baflka devlet ya da devletler taraf ndan destekleniyordur. Modern ça n yegane siyasi birimi devlet oldu una göre, terör örgütlerini devletlerden ba ms z ve kendi bafllar na ayakta duran odaklar olarak düflünmek do ru olmaz. Terör örgütleri, belki kendi içlerinde be-

12 4 TERÖRÜN PERDE ARKASI lirli bir ideolojiye hizmet ettiklerini düflünüyor olabilirler, ama gerçekte devletler aras güç mücadelelerinin birer arac s d rlar. Dolay s yla e er uluslararas terörün kaynaklar aranacaksa, bu kaynaklar n devletler baz nda aranmas gerekir. E er bir devlet kendisine yöntem olarak terörü benimsiyorsa, bu onun siyasi bir rahats zl k ya da beklenti içinde oldu unu gösterir. Bir baflka deyiflle, e er bir devlet teröre baflvuruyorsa, ya kendisini tehdit alt nda hissetmektedir ya da ulaflmak istedi i büyük bir siyasi hedef vard r, örne in siyasi bir hegemonyan n peflindedir. Buna karfl n, kendisini tehdit alt nda hissetmeyen, hegemonik hesaplar da olmayan bir devletin teröre baflvurmas beklenmez. Örne in sveç gibi "kimseyle bafl belada olmayan" bir devletin, teröre e ilim göstermesi pek olas de ildir. Bu iki prensibi göz önünde bulundurarak dünya siyasetine bir göz att m zda ise, srail'in oldukça müstesna bir yere sahip oldu unu görürüz. Çünkü srail, terörü bir yöntem olarak benimseyebilecek devletlerin iki temel özelli ine fazlas yla sahiptir. Kendisini tehdit alt nda hissetmektedir; çünkü düflman bir Müslüman-Arap co rafyas n n ortas nda 4 milyonluk nüfusuyla daimi bir yaflam mücadelesi içindedir. Ayr ca büyük bir siyasi hedefi vard r; kuruldu u günden bu yana, hem söz konusu tehdidi bertaraf edebilmek, hem de kendisine "vaadedildi ine" inand topraklar ele geçirmek için Ortado u'da siyasi ve hatta askeri bir hegemonya kurmak için çabalamaktad r. Bu iki faktör, srail'i, terörü bir yöntem olarak benimsemeye yatk n devletler listesinin en bafllar na aç k bir biçimde yerlefltirir. En az bunun kadar önemli olan bir baflka nokta ise fludur: srail, genifl çapta bir terör program uygulayabilecek bir güce de sahiptir. Yahudi Devleti'nin Ortado u'daki gücü tart fl lmaz. Ancak bunun da ötesinde, stratejik hesaplar Latin Amerika'dan Uzakdo u Asya'ya kadar uzanmaktad r (bunu kitab n içinde inceleyece iz). Çünkü srail, kendi stratejik gelece inin, yaln zca içinde yaflad bölgenin flartlar taraf ndan de il, ayn zamanda tüm bir dünya sistemi taraf ndan belirlenece ini düflünmektedir. Ve bu nedenle de an lan dev co rafya içinde, srailli profesör Benjamin Beit-Hallahmi'nin " srail'in dünya savafl " dedi i büyük mücadeleyi yürütmektedir. 2 Bir di er önemli nokta ise, srail'in bu "dünya savafl "n n son derece örtülü bir biçimde yürütmesidir. Terörün kayna olmak için en az srail kadar önemli "gerekçe"lere sahip olan ABD'nin uluslararas terördeki rolü, daha kolay ve aç k bir biçimde görülebilir. Ancak srail, uluslararas terördeki rolünü çok daha ustaca gizleyebilmektedir. Bunu yapabilmek için kulland

13 Girifl 5 en büyük araç ise, "Yahudi Soyk r m " efsanesinin kendisine kazand rd dokunulmazl k kalkan d r. flte tüm bu nedenlerden dolay, mant ksal bir analiz, bizi srail'in uluslararas terörde önemli fakat çok az farkedilen bir rolü oldu u sonucuna vard rmaktad r ki, kitab n içinde incelenen somut verilerin ortaya koydu u tablo da bunu do rulamaktad r. Kitab n içinde s k s k vurgulayaca m z srail ba lant s n n anlam ve gerekçesi de budur. Masonik Ba lant Kitab okuyanlar, srail kadar bir di er terör kayna n n daha s k s k an ld n göreceklerdir: Masonluk, özellikle de örgütün talya'da deflifre edilmifl kolu olan P2 Locas. Bu durum, baz lar taraf ndan ilk baflta yad rganabilir. Çünkü bu örgütün, hümanistik prensiplere ba l bir elit kulübü oldu unu ve terörle pek bir ilgisi olamayaca n düflünebilirler. Oysa söz konusu örgüt, büyük siyasi hedeflere sahiptir ve bu nedenle de, tarih boyunca oldu u gibi bugün de terörle iliflkilidir. Kuflkusuz bu durum örgütün üyelerinin hepsi taraf ndan bilinmez, aksine ço u bu durumdan habersizdirler. Terör ba lant s n kuranlar örgütü yöneten çekirdek kadrodur, ba lant dan habersiz olan di erlerini ise daha "legal" amaçlar için kullanmaktad rlar. Terör ba lant s, s radan mason localar ndan de il, çekirdek kadronun oluflturdu u özel ve izole localardan yürütülür ki, talya'daki P2 Locas buna bir örnektir. Masonluk üzerinde durmam z n bir di er önemli nedeni ise, örgütü yöneten çekirdek kadronun, bir yandan da uluslararas terörün etkili oda olan srail'le yak n iliflki içinde olufludur. Masonluk, srail kurulmadan çok daha önceleri Yahudi sermayesiyle ve Yahudi politik gücüyle ittifak yapm fl bir örgüttür. Felsefi bir ortak zemin üzerinde geliflen ittifak, iki taraf ndan ortak düflman olan kurulu dinlere karfl büyük bir mücadele vermifl ve günümüze kadar da kesintisiz sürmüfltür. ki güç aras ndaki bu tarihsel ittifak, daha önceki baz çal flmalar m zda çok ayr nt l biçimde incelenmiflti. 3 Örgüt, özellikle örgütün P2 benzeri localarda bir araya gelen çekirdek kadrosu, bugün de dünyadaki Yahudi sermayesiyle ve Yahudi politik gücüyle ve buna ba l olarak da srail'le yak n iliflki içindedir. Ve srail'in uygulad global terörde önemli bir arac l k görevi üstlenmektedir. Kitab n içinde bunun örneklerini inceleyece iz.

14 6 TERÖRÜN PERDE ARKASI Terörün Perde Arkas Tüm bunlar n ard ndan, Terörün Perde Arkas 'n n çeri i hakk nda biraz önbilgi vermekte yarar var. Kitap, srail gizli servisini inceleyen bir bölümle bafll yor. Bu bölümde Mossad' n çeflitli eylemlerinin bilinmeyen yönleri ve örgütün di er gizli servislerle olan iliflkileri konu ediniliyor. kinci bölüm, Vatikan' konu ediyor. Katolik dünyas n n merkezinin nas l masonlar taraf ndan dejenere edildi i, "33 günlük Papa" I. Jean Paul'ün örgüt taraf ndan nas l ortadan kald r ld ve Vatikan'daki bu masonik etkinin Papal n Yahudiler'e ve srail'e olan tavr na nas l etki etti i inceleniyor. Üçüncü bölüm, mafyan n ve silah tüccarlar n n bilinmeyen dünyas ndan baz önemli bilgiler veriyor. Amerika'daki mafya dünyas n n srail'le olan iliflkileri ve srail'in Yahudi silah tüccarlar arac l yla çeflitli terör örgütleri ile kurdu u ba lant lar ortaya konuyor. Dördüncü bölüm, P2 Mason Locas skandal ile ilgili. Locan n srail'le ve Mossad'la olan iliflkilerine de inerek bafllanan araflt rma, P2'nin ülke içinde ulaflt inan lmaz gücü ve yürüttü ü kirli iflleri tüm aç kl ile ortaya seriyor. Beflinci bölüm, ünlü Gladio örgütü ile ilgili. talya'da ortaya ç kart lan ve "rejimin bekas " ad na bir çok cinayet ve sabotaj gerçeklefltiren ve say s z yasad fl faaliyet yürüten "kontrgerilla" örgütünün P2 Locas ile olan iliflkisi, P2 üzerinden kurulan Mossad ba lant s ve mafya ba lant s ele al n yor. Alt nc bölüm, öncekilerden çok daha farkl bir konuya el atarak, dünyan n dört bir yan ndaki "antisemit terör"ün perde arkas nda kalan baz flok edici gerçekleri gösteriyor. srail'in, "Yahudi kimli inin bekas için Yahudi düflmanl na gerek vard r" mant ile antisemitizmi nas l körükledi i ve el alt ndan destekledi inin örnekleri ortaya konuyor. Bundan sonraki iki bölüm ise, devlet terörüne kaynakl k eden iki temel ideolojiyi bunlar n somut örneklerini inceliyor. Yedinci bölüm, Faflizm ile ilgili. Konu, Faflizmin felsefesinin terörle olan "bire-bir" iliflkisi ve çeflitli faflizm örneklerinin teröre olan ba l l klar. Ayr ca, kitab n genelinde oldu u gibi, bu bölümde de "perde arkas "nda kalan srail ba lant s inceleniyor. Sekizinci bölümdeki konu ise, öteki uçta yer alan Komünist terör. Marksizmin teorik geliflimi ve SSCB'deki uygulan fl nda kal t msal olarak yer alan terör gelene i vurgulan rken, bir yandan da söz konusu ideolojinin terörün malum uluslararas kaynaklar ile iliflkisi ele al n yor. Kitapta ortaya konan iliflkiler, baz okuyucular taraf ndan ilk anda kabul edilmek istenmeyebilir. Bu kuflkusuz belirli bir "dünya görüflü" ve kaza-

15 Girifl 7 n lm fl entellektüel al flkanl klar ile iliflkilidir. E er bir insan, dünyadaki sosyo-politik sistemin tam da göründü ü gibi oldu una ve hiçbir "gizli yan " bulunmad na s k s k ya inan yorsa, bu kitab yad rgamas do ald r. Ama bu önyarg dan kurtularak objektif bir biçimde kitab de erlendirmesini öneririz. Çünkü ortaya konan ba lant lar, bir hayli "beklenmedik" de olsalar, son derece somuttur.

16

17 srail'in Uluslararas Cinayet fiebekesi: Mossad Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi: srailo ullar 'na vermekte oldu um Kenan diyar na casusluk yapmalar için adamlar gönder. Eski Ahit, Say lar, 13/1 Mossad; tüm dünyada faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen, en korkutucu ve belki de en "etkili" istihbarat örgütü... Ço u kimse srail gibi "küçük" bir devletin niçin böyle bir organizasyona sahip oldu unu, ve nas l olup da onu bu kadar baflar yla çal flt rd n anlayamaz. Bunu anlayabilmek için srail'in içinde bulundu u sendromlar, bu sendromlara yol açan co rafi, sosyo-politik ve psikolojik sebepleri, ve srail'in orta ve uzun vadeli planlar n iyi analiz etmek gerekir. "Süper Güç" ABD'nin haberalma ayg t CIA'dan sonra dünyada bu kadar etkin tek istihbarat örgütünün srail'e ait olmas ancak bu sayd m z ve ilerleyen sayfalarda izah edilecek sebeplerden kaynaklanmaktad r. Mossad' n global ölçekte kiflisi faal, kiflisi ise "uyuyan" (göreve haz r durumda bekletilen) olmak üzere yaklafl k olarak ajan bulunmaktad r. Bu ajanlar n oluflturdu u örgüt, fiubat 1978 tarihli Time dergisine göre dünyan n en baflar l istihbarat servislerinden biridir. Onu bu konuma getiren üstünlü ü ise, mükemmel bir organizasyona sahip olmas ve d flar dan içeriye s z lmas n n mümkün olmay fl d r. 1 Mossad'dan önce srail Devleti'nin istihbarat SHAI isimli örgüt taraf ndan sa lan yordu. MOSSAD' n kurulmas yla bambaflka bir yap lanmaya gidildi ve dünyan n en tehlikeli "cinayet flebekesi" oluflturuldu. Bu cinayet flebekesi tüm dünyada mafyay, terör örgütlerini ve kontrgerillay örgütledi. Bu konunun ayr nt lar ilerleyen bölümlerde görülecektir. srail'in Mossad henüz yokken gizli kapakl ifllerini yürüten örgüt SHAI'dir ve bu, branice "Bilgi ( stihbarat) Servisi" anlam nda "Sherut Yediot" kelimelerinin bafl harflerinden oluflan bir k saltmad r. SHAI, 1948'e kadar

18 10 TERÖRÜN PERDE ARKASI Haganah' n (Devlet öncesi yahudi ordusu) istihbarat bölümü olarak görev yapar. Ancak srail Devleti'nin resmen kurulmas yla Haganah srail Ordusu'nun içinde erir ve dolay s yla SHAI de izleyen alt hafta içinde görevini yeni kurulan istihbarat servisi Mossad'a b rak r. SHAI'nin son baflkan Isser Beeri, örgütün son toplant s nda yapt aç klamada, Ben Gurion'un SHAI'nin da t lmas n istedi ini ve bunun yerine çok daha profesyonel ve iyi organize olmufl yeni birimler kurulmas n emretti ini duyurur. Anlafl ld kadar yla olay sadece basit bir isim de iflikli i de ildir. Art k resmen bir Devlet kurulmufltur ve srail, yeni oluflumlar ve yeni hedefler do rultusunda daha güçlü ve etkin bir gizli servise ihtiyaç duyacakt r. flte bu aran lan özelliklere sahip örgüt, 1 Nisan 1951'de Mossad ad ile çal flmalar na bafllar. branicesi "Ha-Mossad Le-modi'in Ule-tafkidim Meyuhadim", yani Özel Konular ve stihbarat Örgütü'dür. 2 Mossad'da ilk Baflkanl k görevini, bir haham n o lu olan Reuven Shiloah üstlenir. Shiloah, görevi çok k sa sürmesine ra men teflkilat n temel kurallar n belirleyen kifli olmufltur. Ona göre baflar l bir haberalma örgütü düflmanlar n n "kimlik tesbitini" aç kça yapmal, bunlar hakk nda genifl çapl bilgi sahibi olmal ve müttefik edinmek amac yla sürekli bir aray flta olmal d r. Ortado u'da, kendini zorla içine "zerketti i" co rafyada, bu sevilmeyen yeni devlet dostuyla düflman n iyi ay rabilmelidir. Shiloah' n kiflisel görüflleri k sa zamanda srail Devleti'nin stratejileri haline gelir. srail'in Haberalma Organlar srail Devleti'nin istihbarat çal flmalar nda, Mossad' n yan s ra bir kaç örgüt daha görev yapmaktad r. Bunlar flöyle s ralayabiliriz: 1. Askeri stihbarat Bölümü "Aman" 2. ç Güvenlik Servisi "Shin Bet" 3. Yabanc stihbarat Servisi "Varash Komitesi" 4. Aliyah Bet Enstitüsü AMAN branice ad " stihbarat Kanad " anlam nda "Agaf ha-modi'in"dir. Görev yelpazesi Arap ordular hakk nda bilgi toplamaktan, srail ordusu içindeki güvenli i temin etmeye kadar uzanabilmektedir. Aman çok iyi organize edilmifl askeri bir birliktir. Alt kademeden oluflur. En etkin iki bölümü "Collection" ve "Production"d r. "Collection" bölümü

19 srail'in Uluslararas Cinayet fiebekesi: Mossad 11 s n r ötesine ajanlar göndermekten, radyo kanallar n ele geçirmekten, ve gerekli görüldü ü taktirde hedef ülkelerdeki telefon konuflmalar n dinlemekten sorumludur. "Production" bölümünde görev yapan memurun temel sorumlulu u ise, yabanc ülkelerden çal nan belgelerin ve s zd r lan bilgilerin analizidir. Bu analizler raporlar halinde politikac lara sunulur ve bunlar n karar almalar nda rol oynar. "Aman" bas na verilen bilgileri de kontrol alt nda tutar. 3 Aman' n bir baflka bölümü, s n r ötesi harekatlar için oluflturdu u Sayeret Matkal 4 adl çok gizli bir komando birli idir. Bu bölümün faaliyetlerine bir örnek olarak, Unit 131 ad nda ve Sayeret Matkal'a ba l bir kolun 30 Haziran 1954'te M s r'da dözenlemifl oldu u bir operasyon gösterilebilir. "Operation Susannah" adl harekat bir seri sabotaj görevidir. Bombalar n hedefi ise M s r askeri üsleri de ildir. Hedef olarak tamamen sivil kurumlar olan ngiliz ve Amerikan enstitüleri, sinema salonlar ve postaneler seçilmifltir. Operasyonun temel amac Washington ve Londra'da M s rl lara karfl bir öfkenin provoke edilmesi ve Kahire'deki yeni hükümetin istikrars z, güvenilmez bir yap da gösterilmesidir. Bu operasyonun bafl na bir Alman Yahudisi olan Avraham Seidenwerg getirilir. Seidenwerg, 1952 y l nda Unit 131'e al nd nda ordudan at lm fl, iflsiz ve boflanm fl biridir. Yani düflman topraklar nda gerçeklefltirilecek tehlikeli görevler için "biçilmifl kaftan"d r. Askeri stihbarat ona bir Kibbutz üyesinin kimli ini verir. Art k yeni ad Paul Frank'd r. Frank iki y l içinde kendisine verilen ufak çapl görevleri baflar yla sonuçland r r ve M s r'da düzenlenecek operasyonu yönetmeye hak kazan r. Ard ard na patlayan bombalardan sonra, eylemcilerden biri, Philip Nathanson, üzerinde patlay c larla yakalan nca Operation Susannah sona erdirilir. Ancak M s r hükümeti bas na fliddetli bir sansür uygulad ndan harekat istenilen sonuçlar vermemifltir. Aman' n bir di er eylem kolu ise, Gadna ad verilen yar askeri bir gençlik grubudur. 5 Tüm bu gizli operasyon gruplar sayesinde Aman, Mossad' n stratejik planlar n uygulayabilece i uygun zeminler meydana getirme görevini yürütür y l ndan beri Mossad' n bafl nda bulunan Shabtai Shavit'in aç klamalar da Aman' n önemini vurgular niteliktedir. Buna göre Mossad, yeni dönem politikalar nda, d fl istihbarat ba lant lar n Aman'a ba l olarak çal - flan ve srail elçiliklerinde görev yapan askeri atefleler arac l yla yürütecektir.

20 12 TERÖRÜN PERDE ARKASI Shin Bet "Genel Güvenlik Servisi" anlam na gelen Shin Bet, srail'in yurtiçi gizli servisidir. branicesi Sherut-ha-Bitachon ha-khali'dir. " Destek" ve "Operasyon" olmak üzere iki bölüme ayr l r. Destek bölümünde, sorgulama teknolojileri, koordinasyon ve operasyonlar için lojistik destek vard r. Operasyon bölümü ise üç ayg ttan müteflekkildir: 1. Koruma ve güvenlik. ( srail elçiliklerini ve görevlilerini, Baflkan' ve srail Savunma Sanayini flemsiyesi alt na al r.) 2. Müslüman ülkelerle iliflkileri yürüten teflkilat. (Özellikle srail s n rlar ndaki Arap ülkeleriyle ilgilenir.) 3. Müslümanlar olmayan ülkelerle iliflkileri yürüten teflkilat. (En genifl kadroya sahip ve en önemli departmanlardan biridir. Karfl -casusluk, yabanc diplomatlar n takibi görevlerinin yan s ra, komünistlerle ve di er politik afl r -uçlarla mücadele eder.) Varash Komitesi Bu servisin ilk baflkan Boris Guriel'dir. Yabanc stihbarat Servisi Varash' n toplant yeri ve saati, görevlileri ve üst düzey askeri yetkiler d fl nda kimse taraf ndan bilinmez. Bu bilgi dikkatlice saklan r. Varash' n faaliyetleri de halka hiç aç klanmam flt r. Varash' n temel görevi, çeflitli gizli servisler aras nda ba lant kurmakt r. 6 Politika fiubesi, Machlakit Medinit ad yla, srail istihbarat n n denizafl r kolunu oluflturur. Bu flubenin ajanlar di er gizli servislerle ba lant halindedirler. Politika fiubesi ajanlar operasyonlar n Londra, Roma, Paris, Viyana, Bonn ve Cenevre gibi Avrupa'n n büyük baflkentlerinde bulunan srail konsolosluklar nda diplomasi kisvesi alt nda yürütürler. Böylece diplomatlar n sahip olduklar bir çok ayr cal ktan ve en önemlisi dokunulmazl k z rh ndan faydalanabilirler. Aliyah Bet Enstitüsü branice "ha-mossad le-aliyah Bet" olan örgüt, isim benzerli ine ra men Mossad teflkilat yla kar flt r lmamal d r. Shaul Avigur baflkanl nda ilk kuruldu u dönemde, Yahudileri gizlice Filistin'e kaç rma görevini üstlenmifl olan örgüt, Davlet kurulduktan sonra bu ifl yasal hale gelince çal flmalar n de iflik yönlere kayd rmak zorunda kal r. Siyonistlerin "yapay antisemitizm yaratma" taktiklerini uygulama görevini bu bölüm üstlenmifltir. Bunun en güzel örneklerinden birisi "Operati-

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Almanya n n Ermeni Politikalar

Almanya n n Ermeni Politikalar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Almanya n n Ermeni Politikalar Birinci Dünya Savafl s ras nda, Osmanl Devleti vatandafl Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı