YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA"

Transkript

1 YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA Prof. Dr. Recep KÖK 1 Dr. Mustafa BULUT 2 ÖZET Yatrm iklimi, reel ekonomileri temsil eden yatrm deikeninin nicelik ve nitelik yönünü etkileyen tüm faktörleri bir bütün olarak kapsamaktadr. Hükümet politikalar açsndan yatrm iklimi, iktisadi büyümeyi hzlandrmaya yönelik bir aktarm mekanizmasn temsil etmektedir. Analize yönelik olarak ele alnan teorik çerçeve ve yöntem analizlerinden hareketle oluturulan kurumlar vergisi oran yatrm ikliminin iyilemesi üzerinde etkilidir ve efektif kurumlar vergisi (tarafmzdan hesaplanan) oranndaki düü (vergi tevikleri, yasal vergi oran düzenlemeleri) yatrm iklimini iyiletirmektedir hipotezleri test edilerek politika önerileri gelitirilecektir. Türkiye örneinde yatrm iklimini iyiletirmeye yönelik analitik bulgular deerlendirildiinde, tarafmzdan hesaplanm olan efektif vergi oranlar, yasal vergi oranlarna göre daha etkin sonuçlar ortaya koymaktadr. Analizlerden elde edilen bu sonuçlar yatrmn içsel fonlar teorisi ile uyumludur ve analizin temel hipotezini dorulamaktadr. Ancak, yatrm iklimi açsndan yasal vergi orannn anlamsz, efektif vergi orannn ise yatrmlar üzerinde anlaml etkiye sahip bir deiken olduu tespit edilmitir. Türkiye de vergi tevikleri içinde en büyük pay, yatrm indirimine ait olduundan söz konusu sonucun yatrm indiriminden kaynakland söylenebilir. Bu çerçevede Türkiye de 2006 yl bandan itibaren yatrm indirimin kaldrlm olmasnn gelecekte yarataca etkiler, politika yapmclar tarafndan titizlikle takip edilmelidir. Anahtar Kelimeler: Yatrm -klimi, Vergi Politikalar, Efektif Kurumlar Vergisi, Vergi Tevikleri, -çsel Fonlar. JEL: H20;E20 ABSRACT The investments climate, comprises all the factors that affects both qualitative and quantative aspect of investment. Investment climate represents transfer mechanism for the government policies towards economic growth. Depending on the theoretical perspective and methodological analysis considered in this study, hypothesis of Corporate income tax is effective on improving investment climate and Decline in effective corporate income tax rates (tax incentives, statuory tax rates regulations) improves investment climate have been tested and policy proposal has been built up. According to the analytical findings, effective corporate income tax rates (calculated in this study) puts more efficient result, than statuory tax rates in Turkey. While statuory tax rate is not significant variable, effective tax rate is a significant variable for the investment climate. This result is appopriate with the theory of internal found of investment and confirms the main hypothesis of the analysis. The investment deduction has the biggest share in whole tax incentives so that it can be said that the results mentioned originates from the investment deduction. In this respect, the effects of the removal of the investment deduction in Turkish Tax System has to be followed carefully by the policy makers. Keywords: Investment Climate, Tax Policies, Effective Corporate Income Tax, Tax Incentives, Internal Funds. 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü, 2 -zmir Vergi Dairesi Bakanl,

2 Yatrm -kliminin -yiletirilmesinde Vergi Politikalarnn Önemi: Türkiye Açsndan Bir Uygulama 1. GR Bireysel refah iyiletirmeye yönelik çabalar, tüm iktisat literatüründe giderek daha da büyük bir önem kazanmakta ve tüm dünyada hükümetlerin politikalar içerisindeki önceliini korumaktadr. Birey refahnn artrlmasn hedef alan iktisat politikasnn temel amaçlar arasnda yer alan iktisadi büyümenin reel dinamiklerinden biri olan yatrmlarn nicelik ve nitelik boyutu, yatrm ikliminin iyiletirilmesi ile paralellik arz etmektedir. Yakn dönemde iktisat literatürüne girmi olan yatrm iklimi kavram, firmalar daha fazla mal ve hizmet üretmek üzere yatrm yapmaya götüren faktörlerin neler olduu konusu ile alakaldr. -yi bir yatrm ikliminin yaratlma çabasnn temel nedeni, böyle bir ortamda firmalarn kar beklentilerinin artaca ve bu nedenle daha fazla mal ve hizmet üretmeye yönelik verimli sabit sermaye yatrmlar yapacaklar varsaymdr. Teknolojinin olmad ya da dsal olarak belirlendii ve bu nedenle firmalarn yatrmlarnda azalan getirinin kaçnlmaz kabul edildii klasik ve neo klasik büyüme yaklamlarnda, iktisadi büyüme olgusu, söz konusu azalan getiri varsaym nedeniyle dsal faktörlerce belirlenen müdahale edilemez bir deikendir. Kamu politikalarnn iktisadi büyümeyi etkileme mekanizmalarnn öne çkarld yeni iktisadi büyüme yaklamnda firmalarn yatrmlar bakmndan sabit ya da artan getiriye kaynaklk edecek deiik öneriler bulunmaktadr. Teknolojinin içsel olarak yaratlmas konusunda özellikle, Lucas (1998) beeri sermaye, Rebelo (1991) kümülatif sermaye, Romer (1990) Ar-Ge çalmalar, Barro (1990) ARGE ve eitim konusundaki kamu harcamalar üzerinde durmaktadr (Ar ve Kar, 1990: 2). Hükümetler bu alanlarda dorudan harcama yapabilecekleri gibi, firmalarn bu alanlardaki faaliyet ve harcamalarn tevik ederek de etkili olabilir. Vergi politikas yönünden firmalarn bu alanlardaki faaliyet ve harcamalarndaki vergi yükünü azaltan tedbirler bu cümleden kabul edilebilir. Yatrm karar alma süreçlerini açklayan teorik yaklamlara göre (net bugünkü deer ve piyasa faiz oran), firmalar karar alrken yatrmlarnn getirisine odaklanr. Maliyet ve giderler düüldükten sonra net getiri pozitif olduunda ya da yatrm marjinal etkinlii piyasa faiz oranndan yüksek olduunda yatrm karldr. Yatrm teorilerinden içsel fonlar teorisine göre sermaye stoku, dolaysyla da yatrmlar, kar düzeyine baldr (Cummins ve di., 2006: 796). Firmalarn yatrmlarnn finansman için bavurulabilecekleri 4 kategori kaynak vardr: 1)Datlmayan karlar, 2)Amortisman karlklar 3)Borçlanma 4)Hisse sat. Datlmayan karlar ve amortismanlar içsel, borçlanma ve hisse sat dsal kaynaklardr. Borçlanma faiz ödemelerinin yol açt maliyet ve ayrca kriz dönemlerinde geri ödeme taahhütlerinin yerine getirilememesi riskleri dolaysyla, hisse sat ise kar paylam ve yönetiminde güç kayb sonuçlarn dourduundan, iadamlar, yatrmlarn kararl bir ekilde içsel fonlar olarak tanmlanan datlmayan karlar ve amortismanlarla finanse etmeyi tercih etme eilimindedir (Stevens, 1994: 551). Vergiler firmalarn getirilerini dorudan etkilemektedir. Özellikle kazanç üzerinden alnan vergiler, elde edilen karn bir ksmnn vergi olarak hazineye intikal ettirilmesi anlamna gelir. Bu nedenle vergilerin, gerek yatrm karar alma süreçlerini açklayan yaklamlara göre gerekse yatrm içsel fonlar teorisine göre karlar üzerindeki bu azaltc etkisi nedeniyle yatrmlar menfi yönde etkilemesi beklenir. Fazzari ve Herzon (1996), Romer (1990), King ve Rebelo (1990), Leibfritz, Thornton ve Bibbee (1997), Rolfe ve dierleri (1993), Coyne (1994), Root ve Ahmed (1978) bu yönde tespitler ortaya koymutur. Dier yandan Morisset, Pirnia, Allen ve Wells (1999) de olduu gibi aksi yönde tespitler de mevcuttur. Öte yandan kazanç vergileme rejimlerinde, elde edilen kazancn vergilenecek ksmnn (matrah) tespitinde istisna ve muafiyet uygulamalar sklkla karlalan bir durumdur (Morisset ve di., 1999: 72) Vergi tevikleri olarak isimlendirilen bu uygulamalar neticesinde firmalar, fiilen elde ettikleri karlar yönünden, yasal vergi

3 oranndan daha düük bir vergi oran (efektif vergi oran) ile kar karya kalmaktadr. Yatrm kararlarnda efektif vergi orannn dikkate alnd varsaymnda, vergi teviki uygulanan faaliyet ve harcamalar içeren yatrmlarn olumlu yönde etkilenmi olmas beklenebilir. Bu çerçevede içsel büyüme yaklamnda, yatrmlarda artan getiriye kaynaklk eden teknoloji, verimlilik, ARGE, beeri sermaye, sabit sermaye stoku konular ile ilikilendirilebilecek alanlardaki faaliyet ve harcamalara yönelik vergi teviklerinin, yatrmlarn verimliliini ve neticede birey refah odakl iktisat politikasnn ana amac olan iktisadi büyümeyi hzlandrd iddia edilebilir. Bu çalmada vergilerin yatrmlar üzerindeki etkisi, gerek yatrmn içsel fonlar teorisi gerekse içsel büyüme yaklamnn argümanlar bütünletirilerek hem yasal vergi oranlar hem de efektif vergi oranlar açsndan Türkiye örneinde bir uygulama ile analiz edilmitir. Konunun yatrm iklimi yaklam çerçevesinde ele alnmas, yatrmclarn vergilere olan duyarllnn ortaya konulabilmesi yönünden önem kazanmaktadr. 2. YATIRIM KLM VE VERGLER Firmalar yatrm kararlarnda getiri üzerinde odaklanmaktadr. Yatrm iklimi firmalarn karllk beklentileri ekillendiren bütün faktörlerin bir bilekesi olarak ifade edilebilir. Vergiler firma karnn firma sahibine kalan ksmn dorudan azaltan bir faktör olarak getiri beklentisi açsndan etkili olmas kukusuz bir faktördür. Bu bölümde yatrmclarn vergilere olan duyarllklar irdelenmektedir Yat5r5mc5lar5n Vergi Oranlar5na Duyarl5l575 Yatrmclarn yatrm kararlarnda duyarl olduklar faktörlerin bütünü yatrm ikliminin unsurlarn oluturur. Söz konusu duyarlln ortaya konulmasnda bavurulan yöntemlerin banda anket çalmalar gelmektedir. Bu konudaki geni ve kapsaml çalmalardan biri Dünya Bankasnn yatrm iklimini konu alan 2005 yl Dünya Kalknma Rapordur. Dünya Bankasnn yatrm iklimi yaklamnda firma karlarna odaklanlmtr. Bu yaklamda firmalarn karllk beklentileri maliyetler, riskler ve rekabet engelleri tarafndan belirlenmektedir. Hükümet davranlar ve politikalar, corafya, piyasa büyüklüü ve tüketici tercihleri, firmalarn yetenekleri ve stratejileri, maliyetler, riskler ve rekabet engelleri üzerinde etkili olmakta ve topluca yatrm iklimi olarak isimlendirilmektedir (The World Bank, 2005). Stern (2001) e göre de benzer biçimde gelimekte olan ülkelerde yatrmlarn nitelii ve nicelii yatrmlarn getiri beklentilerine ve bu getirilerdeki belirsizlik derecesine baldr. Bu beklentileri ekillendiren birbiriyle ilintili politik, kurumsal ve davransal ortam olmak üzere üç faktör bulunmaktadr. ekil-1: Yatrm -klimi Kaynak: The World Bank 2005.

4 Yatrm -kliminin -yiletirilmesinde Vergi Politikalarnn Önemi: Türkiye Açsndan Bir Uygulama Dünya Bankasnn yatrm iklimi aratrmalar 2001 ylnda balatlmtr. Yatrm iklimi anketleri 1999 ylnda yaplan Dünya - Ortam Aratrmas üzerine ina edilmi olup, toplamda 4.8 milyon kiiyi istihdam eden elli üç ülkeden den fazla firmay kapsamaktadr. Aratrma kapsamnda firmalarn, gözetim, düzenleme, vergileme, finans, altyap ve igücü konularnda karlatklar zorluklarla ya da snrlandrmalarla ilgili deerlendirmeleri alnmaktadr. Aratrmada ayn zamanda firma performansyla alakal olabilecek objektif veriler de toplanarak, bu verilerin verimlilik, yatrm kararlar ve istihdam kararlarna etkileri anlalmaya çallmaktadr. -lerleyen yllarda daha fazla sayda ülke anket çalmasna dahil edilmitir. Dünya Bankas yatrm iklimini politika belirsizlii, yolsuzluk, yarg, suçlar, düzenlemeler ve vergi yönetimi, finans, elektrik, igücü piyasas olmak üzere sekiz ana setten oluan deikenlerle ortaya koymaktadr. Bunlardan hangisinin en büyük engel olarak görüldüü ekil.2 de gösterilmektedir (Driemeier ve Stewart, 2004). ekil-2: Yatrm -klimi Göstergeleri Kaynak: Driemeier ve Stewart, Sadece vergi oranlar yönünde bakldnda, bu deikenin tüm yatrm iklimi göstergeleri içinde üçüncü önemlilik srasna sahip olduu görülmektedir. Düzenlemeler ve Vergi Yönetimi ana seti olarak ise yatrmlarn önündeki en büyük engel olarak kabul eden firmalarn orannn en yüksek olduu görülmektedir. Tablo 1: Vergi Oranlarn Engel Olarak Gören Firmalarn Oran En Büyük Engel En Büyük Üç Engel Aras5nda En Büyük Be= Engel Aras5nda Tüm Ülkeler Üst-Orta Gelir Grubu Ülkeler Alt-Orta Gelir Grubu Ülkeler Dü=ük Gelir Grubu Ülkeler Do7u Avrupa-Orta Asya Sub-Saharan Afrika Asya Latin Amerika

5 Tüm ülkeler itibariyle bakldnda, vergileri yatrm önünde bir engel olarak gören ülkelerin oran %82 dir. Bir baka ifade ile ankete dahil olan 53 ten fazla gelimekte olan ülkenin %82 sinde firmalar vergileri yatrmlarn önündeki be engelden biri olarak görmektedir. Aadaki tabloda Dünya Bankas yatrm iklimi anketinde firmalarn yatrmlarn önündeki on sekiz olas engel arasnda vergi oranlarnn en büyük engel olarak sayld ülkelerin oranlar gösterilmektedir (Driemeier ve Stewart, 2004). Anket sonuçlarna bakldnda vergiler, yatrm iklimi açsndan önemli bir yere sahiptir. Tüm ülkeler düzeyinde %82 gibi çok yüksek oranla firmalar vergileri yatrmlarn önündeki en büyük be engel arasnda saymaktadr. Ayn ankete göre Türkiye de firmalarn %38 i vergileri temel engel olarak görmektedir (The World Bank, 2005). TEPAV tarafndan Türkiye için gerçekletirilen Yatrm Ortam Deerlendirme Anketi (YODA) yatrm ikliminin saha çalmasna dayal analizi konusunda iyi bir örnek tekil etmektedir. YODA, 5 ayr bölge ve 19 ehirden 1300 ü imalat ve 200 ü hizmet sektörüne ait olmak üzere toplam 1500 firmay kapsayan bir anket çalmasdr. Anketin vergi uygulamalarna ilikin sonuçlar deerlendirildiinde; ilerin büyümesi önündeki en büyük engelin vergi oranlar olduu sonucuna ulalmaktadr. Makro ekonomik belirsizlik ve vergi idaresi ve mevzuatna ilikin problemler, vergi oranlarn takip eden dier büyük engeller olarak görülmektedir (Tepav-Dünya Bankas, 2005) Yat5r5m kliminin yile=tirilmesinde Vergi Politikas5 Araçlar5 Dabson, Rist ve Shchweke (1996) çounlukla yatrm iklimi kavramnn vergi kesintileri, engellerin kaldrlmas ve özellikle istihdam ve çevre düzenlemeleri ile eanlaml hale geldiini ifade etmektedir. Yatrm iklimi anketleri firmalarn vergi oranlarna duyarl olduklarn ve yatrmlar açsndan bir engel olarak gördükleri sonucunu ortaya koymaktadr. Vergiler yatrmlarn önünde engeldir argüman, yatrm ikliminin tanm gerei yatrmlarn miktar ve verimliliinin dorudan belirleyicileri olan maliyetler, riskler ve rekabet engelleri ile ilikilendirilmesi gereken bir argümandr. Vergi yükü yatrmclar açsndan dorudan bir maliyet unsurudur. Kazançlarn yüksek oranl vergilenmesi, yatrmlarn net karlln dorudan negatif yönde etkiler. Engel olma yönü de buradan kaynaklanr. Yatrm teorilerine göre yatrm karar alma sürecinde temel deerlendirme yatrmn net getirisi ile maliyetinin mukayesesine dayanmaktadr. Kazancn vergiye ayrlan ksm, net getiriyi azaltacandan yatrm kararn olumsuz etkileyen bir faktördür. Bu çerçevede vergi oranlarndaki bölgesel (DYY lar için ülkesel) ve sektörel oran farkllklar da rekabet açsndan önem arz etmektedir. Bu genel yaklama uygun olarak yatrm ikliminin iyiletirilmesi bakmndan kullanlabilecek en temel iki araç; vergi orannn düürülmesi ve vergi tevikleri saylabilir Vergi Oran5n5n Dü=ürülmesi Genel vergi oranlarnn düük olmas, mikro iktisadi yaklamla yatrmlarn net getiri orann yükselten bir unsur olmas nedeniyle yerel yatrmclar bakmndan sabit sermaye yatrm eilimini artran bir unsur olabilir. Net bugünkü deer yaklamnda, vergi oranlar yatrmlardan salanan gelirleri yatrm maliyetine eitleyen oran ters yönlü etkilemesi, dolaysyla yatrm maliyetinin daha uzun bir süreçte geri dönmesi söz konusu olduundan, yüksek nominal vergi oranlar yerel yatrmclar bakmndan caydrc etkiye sahip olabilecektir. Dorudan yabanc yatrmlar açsndan vergi oranlarnn dier yatrm iklimi ölçütlerine nazaran daha az bir öneme sahip olduu da ileri sürülen görüler arasndadr(tablo.2). Ancak günümüzün küreselleme ve uluslararas mal ve sermaye hareketleri düzeyinde dorudan yabanc yatrmlarn özellikle azgelimi ve gelimekte olan ülkeler açsndan daha da önemli hale gelmesi nedeniyle bu ülkelerde bu konuda

6 Yatrm -kliminin -yiletirilmesinde Vergi Politikalarnn Önemi: Türkiye Açsndan Bir Uygulama adeta bir yar söz konusudur. Dolaysyla dier yatrm iklimi ölçütleri itibariyle benzer özelliklere sahip iki ülke açsndan vergi oranlar temel belirleyici haline gelebilmektedir. Tablo 2: Dorudan Yabanc Yatrmlarn Belirleyicileri DYY Üzerine Etkisi Belirleyiciler Pozitif Negatif Anlams5z -Piyasa büyüklü7ü X(18) -=gücü maliyetleri X(4) X(7) X(6) -Ticaret engelleri X(2) X(l) X(2) -Büyüme oran5 X(5) X(2) -Aç5kl5k X(4) X(2) -D5= Ticaret Aç575 X(3) X(6) -Döviz kuru X(l) X(5) X(4) -Vergi oranlar5 X(l) X(9) X(4) Kaynak: Chakrabarti, Not: Parantez içindeki rakamlar çalma saysn göstermektedir. Sermayenin uluslararas hareketliliinin yüksek olduu günümüzde, küçük ve açk ekonomiler bakmndan sermaye gelirleri için (yatrmlardan elde edilen) genel orann düürülmesi DYY için genel anlamda bir vergi teviki görevini görebilir. Çok uluslu irketler bakmndan yatrm yeri tercihlerinde dier karakteristikleri benzer ülkeler arasnda genel vergi oranlarnn daha düük olmas temel belirleyici haline gelebilir. Yurtiçi sermaye açsndan da genel vergi orannn yükseklii yatrm çkna sebep olabilir (Fletcher, 1994). Günümüzde baz ülkelerde düük düzeyli genel vergi oran yoluyla yatrmclar tevik edilmeye çallmaktadr. Hong Kong, Lübnan, Mauritius gibi baz küçük ülkelerde ya hiç ya da çok snrl tevikler yannda efektif kurumlar vergisi orannn düürülmesi teknii kullanlmaktadr. Uluslararas yatrmclar uluslararas düzeyde makul saylan %35-40 gibi bir orandan daha düük yasal kurumlar vergisi oran sunan ülkelere avantajl gözüyle bakmaktadr. Yasal vergi orann düük tespit eden ülkelerde piyasann karl yatrmlar kendiliinden seçmesine izin verdii düünülmektedir. Bu teknikte ksa dönemde ciddi vergi geliri kaybna yol açsa da uzun dönemde çok fazla yatrm çekerek vergi tabannn genilemesi sonucunu dourarak vergi gelirlerindeki azalmann ortadan kalkaca anlay hakimdir (Fletcher, 1994) Vergi Te=vikleri Yatrm ikliminin iyiletirilmesinde vergi politikasnn bir araç olarak kullanlmas özü itibariyle yatrmclar açsndan makul bir vergi yükünün domasna yol açacak vergileme yapmaktr. Bunun için tüm mükellefler için uygulanmak üzere genel düük vergi oranlar tespit edilebilecei gibi alternatif olarak yasal vergi oranlarnn düürülmesi yerine sektörel, bölgesel, dönemsel vergi tevikleri (muafiyet ve istisnalar) yoluyla efektif vergi yükü de düürülebilir. Bu ikinci yöntem vergilerin selektif maliye politikas arac olarak kullanlabilmesine olanak tanmas yönüyle avantajl iken teviklerin çok olduu bir vergi sisteminin yönetim zorluu getirmesi yönüyle dezavantajldr. Ayrca vergi teviklerinin yol açt gelir kayb tespit ve takip zorunluluu da gerektirmektedir. 3. TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA Çalmann bu bölümünde dönemi Türkiye Ekonomisi verileriyle yatrm iklimindeki iyilemenin yatrmlar üzerindeki etkisinin vergi yönlü analizi ele alnacaktr. Ekonometrik analizlere geçmeden önce, uygulamann amac ve yöntemi tantlacak

7 ardndan yatrm ikliminin iyiletirilmesine yönelik göstergeler ekonometrik modellerle ortaya konulacaktr Uygulaman5n Amac5 Bu çalmann amac, vergi oranlarnn firmalarn yatrm kararlarna ne yönde etki ettiini parametrik ölçütlerle ortaya koymaktr. Saha çalmalarndan ortaya çkarlan bulgulardan hareketle, yatrmclarn vergi düzenlemelerine duyarllklarn referans alarak yatrm iklimi konusu Türkiye örnei çerçevesinde analiz edilecektir. Bu analize yönelik olarak ele alnan teorik çerçeve ve yöntem analizlerinden hareketle oluturulan kurumlar vergisi oran yatrm ikliminin iyilemesi üzerinde etkilidir ve tarafmzdan hesaplanm olan efektif kurumlar vergisi oranndaki düü (vergi tevikleri, yasal vergi oran düzenlemeleri) yatrm iklimini iyiletirmektedir hipotezleri test edilerek politika önerileri gelitirilecektir Uygulamada Kullan5lan Veri ve zlenen Yöntem Çalmamzn uygulama bölümünde kullanlan deikenlerin tümü, dönemi Türkiye Ekonomisi çeyreklik verilerinden olumaktadr ve verilerin deerlendirilmesi amacyla Eviews 5.1 paket program kullanlmtr. YATIRIM deikeni, özel kesim imalat sanayi makine teçhizat yatrmlarn ifade etmektedir, reel üretim kapasitesini artran veya artrmaya dönük yatrmlar olduundan dolay, bu deikenin kullanlmasna karar verilmitir. GSMH ve YATIRIM deikenleri 1987 yl sabit fiyatlaryla alnmtr ve TCMB veri datm sitesinden elde edilmitir. F-A (Faiz Haddi Cinsinden -ndirgenmi -letme Art) iletme karlarn açklayan vekil deiken ve F-NKA (Faiz Haddi Cinsinden -ndirgenmi Net Kar), iletme karlarn açklayan temel deiken olarak kullanlmtr. Her iki kar deikeni 1987 yl fiyatlar ile GSMH deflatörü ile reelletirilmitir. Net kar rakam tarafmzdan hesaplanm olup, Türkiye de faaliyet gösteren bütün kurumlar vergisi mükelleflerinin bilanço kar ve zarar beyanlarndan hareketle elde edilmitir. Kurumlar vergisi beyanname özetleri üzerinden hesaplanan bu net kar rakam, hazine bonosu üç aylk bileik faiz oranlar kullanlarak indirgenmitir. Faiz oranna ilikin 1989 yl verisine ulalamadndan, söz konusu rakam ortalama ticari kredi faiz oranlarndaki dönemi deiim oranlar esas alnarak uyarlanmtr. Maliye yaznnda mal ve hizmetler üzerinden alnan vergilerin (örnein katma deer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi) yanstlabilir olduu, kazanç vergilerinin ise yanstlamaz karakterde olduklarndan dolay mükelleflerin üzerinde kald yaygn olarak kabul edilen bir görütür. Bu nedenle uygulamada kazanç vergisi üzerinde durulmutur. Türkiye de kazanç vergilemesinde iki vergi türü bulunmaktadr. Bunlardan gelir vergisi bireylerin ve ahs irketlerinin gelir ve kazançlarn konu edinirken, kurumlar vergisi bata sermaye irketleri olmak üzere kurumlarn kazançlarn konu edinmektedir. Özel yatrmlarn büyük ölçüde sermaye irketleri tarafndan gerçekletirildii varsaymndan dolay kurumlar vergisi oran çalmann uygulamal ksmnda açklayc deiken olarak seçilmitir. YSVERG- deikeni yasal kurumlar vergisi orann, EFVERG- deikeni de efektif kurumlar vergisi orann göstermektedir. Yasal kurumlar vergisi oranlar Gelir -daresi Bakanlndan alnm olup, efektif kurumlar vergisi oranlar Türkiye de tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlar üzerinden tarafmdan hesaplanmtr. Hesaplama kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili ylda vermi olduklar kurumlar vergisi beyannamelerinin tamamna ilikin Gelir -daresinden temin edilen özetlerine göre beyan edilen toplam kurumlar vergisinin, indirim ve istisnalar düülmeden önceki kurum kazancna (ticari bilanço kar) bölünmesi suretiyle yaplmtr. Yatrm indirimi, özel eitim-öretim kurumlar kazanç istisnas ve AR-GE harcamalar istisnas gibi içsel büyüme yaklamnda artan getiriye kaynaklk eden verimlilik, beeri sermaye, teknoloji

8 Yatrm -kliminin -yiletirilmesinde Vergi Politikalarnn Önemi: Türkiye Açsndan Bir Uygulama gibi alanlarla ilikilendirilebilecek vergi tevikleri söz konusu indirim ve istisnalar içinde yer almaktadr. Deikenlerin tümü çeyreklik veri olduundan Tramo/Seats yöntemi ile mevsimsel etkilerden arndrlmtr. Bundan sonraki bölümlerde aksi belirtilmedii sürece deikenlere ait ksaltmalarn önündeki L doal logaritmay göstermektedir. Yatrmlar ve iktisadi büyümeye ait regresyon modellerinde kullanlan deikenlere ilikin tanmlar ve dier bilgiler aadaki tabloda verilmektedir. Tablo 3: Uygulama Bölümünde Kullanlan Deikenler Uygulama Bölümünde Kullan5lan De7i=kenler De7i=kenler Aç5klama Kaynak YATIRIM Özel Kesim -malat Sanayi Makine Techizat TCMB Yatrmlar GSMH 1987 Sabit Fiyatlaryla Gayri Safi Milli Hasla TCMB YSVERG Yasal Kurumlar Vergisi Oran G-B EFVERG* Efektif Kurumlar Vergisi Oran G-B FNKA* FA* -letme Karn Açklayan Deiken (Faiz Haddi Cinsinden -ndirgenmi Net Kar) -letme Art (Faiz Haddi Cinsinden -ndirgenmi -letme Art) *Bu de!i"kenlere ili"kin veriler orijinal de!ildir, taraf%m%zdan hesaplanm%"t%r. G-B TÜ-K Çalmada öncelikle, zaman serilerinin birim kök yada stokastik trend içeriyor olmas (duraan olmama) ve bu nedenle elde edilen bulgularn güvenilemez olmas sorununa yönelik olarak Toplulatrlm Dickey-Fuller ve Phillips-Perron testleri ile serilerin duraanl test edilmi daha sonra deikenler arasndaki uzun dönem ilikinin varl için Engle-Granger Ebütünleme analizi yaplmtr. Yukarda açklanan aamalardan sonra Model-1 ve Model-2 de gösterilen denklemler, En Küçük Kareler Yöntemiyle (EKKY) ile tahmin edilmi, deikenler arasndaki uzun dönem ilikilerin tespiti amacyla regresyon modeline bavurulmutur. Tan testleri olarak otokorelasyon için Breusch-Godfrey (B-G), eit varyans için White (W), normal dalm için Jarque-Bera (J-B), testleri uygulanmtr. Oluturulan hipotezleri test etmek amacyla tarafmca oluturulan modeller için temel olarak yatrm karar alma süreçlerini açklayan yaklamlardan yatrmn içsel fonlar teorisi referans alnm ve u modeller yaratlmtr: Model 1: (A) YATIRIM t =V 0 + V 1 GSMH t-1 + V 2 F-A t-3 + V 3 YSVERG- t +X t (B) YATIRIM t =V 0 + V 1 GSMH t-1 + V 2 F-NKA t-3 + V 3 YSVERG- t + X t Model 2: (A) (B) YATIRIM t =V 0 + V 1 GSMH t-1 + V 2 F-A t-3 + V 3 EFVERG- t +X t YATIRIM t =V 0 + V 1 GSMH t-1 + V 2 F-NKA t-3 + V 3 EFVERG- t +X t Bu hipotezler kapsamnda Özel Kesim -malat Sanayi için makine ve teçhizat yatrmlar üzerinde yasal kurumlar vergisi oran ile efektif kurumlar vergisi orannn etkileri incelenmitir. Bu amaçla Özel Kesim -malat Sanayi için makine ve teçhizat yatrmlarnn baml deiken yasal ve efektif kurumlar vergisi orannn bamsz deiken olarak alnd dört farkl model oluturulmutur. Bu modeller arasndaki temel fark ayn dönemde dier açklayc deikenler veri iken yasal ve efektif kurumlar vergisi oranlarndaki düzenlemelere yönelik farkllatrlm bir açklayc deikenin dourduu sonucunun önemini vurgulamaktr.

9 3.3. Ekonometrik Analiz Kullanlan deikenler zaman serisi olduundan öncelikle bütünleme dereceleri belirlenmelidir. Bu amaçla Toplulatrlm Dickey-Fuller ve Phillip-Perron testleri yaplm ve elde edilen sonuçlara göre; tüm deikenler için düzey deerlerde ADF ve PP testlerine göre birim kök tespit edilmitir. Bunun yan sra birinci farklar alndnda tüm deikenler için elde edilen test istatistikleri mutlak deerce kritik deerlerden büyük olduundan deikenlerin tümü birim kök içermemektedir yani seriler birinci farklar alndnda duraan hale gelmektedir. Yasal ve efektif kurumlar vergisi oranlarnn, Özel Kesim -malat Sanayi için makine ve teçhizat yatrmlar üzerindeki etkisini görebilmek amacyla oluturulan modeller EKK yöntemi ile tahmin edilmi elde edilen sonuçlar Tablo-4 de verilmitir. Deikenlerin tümü birinci dereceden bütünleik olduundan aralarnda uzun dönem ilikisinin varl Engle- Granger ebütünleme testi ile aratrlmtr. Bu amaçla ilk olarak modeller tahmin edilmi ve modellerden elde edilen hatalar çekilerek duraanlna baklmtr. Hatalar için ADF test istatistii kritik deerlerle karlatrlm ve bu deikenlerin dorusal kombinasyonlarnn duraan olduu sonucuna varlmtr. Modellerde GSMH deikeninin bir dönem gecikmeli deeri esas alnmtr. Potansiyel yatrmclar açsndan beklentiler, yatrm kararlar için önemli bir psikolojik faktördür. Bu çerçevede bir dönem önceki GSMH performans beklenti formasyonu için en güncel ve temel veri olarak kabul edilmitir. Dier yandan iletme karlar ve iletme karlarn temsil eden iletme art deikeni modellerde üç dönem gecikmeli deerli ile alnmtr. Bu deikenlerinin gecikmeli deerlerinin esas alnmas, henüz kesinlememi olan cari dönem deil, kesinlemi olan önceki dönem bilançolarna göre oluan karlarn yatrmlarn finansman için bir fon görevi görebilecei yaklam ile açklanabilir. Vergi oranlar deikenleri ise modellerde cari dönem deerli itibariyle dikkate alnmtr. Bu, yeni yatrmlara ilikin vergisel yükümlülüklerin cari dönemde ve gelecekte çkacak olmas dolaysyla, potansiyel yatrmclarn yatrm kararlarnda cari vergi oranlarn dikkate aldklarnn kabulüne dayanmaktadr. Ayrca bu deikenlerin gecikme uzunluklar Akaike ve Schwarz ölçütlerine göre belirlenmitir. Elde edilen sonuçlara göre; %1 önem düzeyinde modelle ilgili bir problem söz konusu deildir. Bamsz deikenlerin yatrmlar açklama gücü %89 olarak elde edilmitir. Tüm modellerde GSMH deikeni istatistiksel olarak anlaml ve iareti beklentilerle uyumlu bulunmutur. Bu sonuca göre GSMH daki art yatrmlar arttrmaktadr. -letme karlar için vekil deiken olarak seçtiimiz iletme artnn katsays her iki modelde %5 anlamllk düzeyinde istatistiki olarak anlaml bulunmutur. Katsaylarn iaretleri de iktisadi beklentileri karlamaktadr. Ayrca uygulamann teorisi ve yöntemi balamyla Model 1A ve Model 2A ya yönelik bu bulgular test etmeye yönelik olarak net kar deikeni vekil deiken yerine konularak yeniden tahminciler (Model 1B ve Model 2B) elde edilmitir. Bu tahminciler de hem teori hem ekonometrik bulgular itibariyler Model 1A ve Model 2A y dorulamaktadr. Yasal kurumlar vergisi oran Model 1 in her iki versiyonundaki katsaysnn iareti beklenildii gibi negatif bulunmakla birlikte istatistiki olarak anlaml deildir. Efektif kurumlar vergisi oran ise Model 2 nin her iki versiyonunda istatistiksel olarak anlaml bulunmu ve iareti iktisadi beklentileri dorulamaktadr. Yasal kurumlar vergisi oran ile efektif kurumlar vergisi oran arasndaki farkllama temelde vergi teviklerinden kaynaklanmaktadr. Bu nedenle efektif kurumlar vergisi orannn yatrmlar üzerindeki tespit edilen pozitif etkisi, temelde vergi teviklerine balanabilir.

10 Yatrm -kliminin -yiletirilmesinde Vergi Politikalarnn Önemi: Türkiye Açsndan Bir Uygulama Tablo 4: Model Tahmin Sonuçlar Deikenler Sabit Baml Deiken: LYATIRIM t MODEL 1 * MODEL 2 * (A) (B) (A) (B) (7.997) [0.037] (7.387) [0.073] (7.538) [0.059] (6.891) [0.159] LGSMH t (0.470) (0.432) (0.440) (0.404) [0.001] LF%A t (0.098) [0.032] (0.093) [0.036] LF%NKA t (0.030) [0.003] (0.029) [0.002] YSVERG% (0.626) [0.866] (0.577) [0.809] EFVERG% (0.811) [0.063] (0.781) [0.043] AR(1) (0.066) (0.069) (0.066) (0.068) Düz-R F-ist D.W. d-ist B-G F-ist [ ] [0.211] [0.286] [0.283] W:F-ist [0.424] [0.601] [0.373] [0.342] U t (0.009) (0.004) * Modellerde otokorelasyon sorunu oldu!undan AR(1) uygulanm%"t%r. 3 *Model seçiminde ve gecikmelerin belirlenmesinde Schwarz bilgi kriterinden yararlan%lm%"t%r. *Kö"eli paratezler probability de!erlerini göstermektedir. * Parantezler katsay%lar%n standart hatalar%n% göstermektedir. Tüm model sonuçlar birlikte deerlendirildiinde, GSMH daki artlarn yatrmlar pozitif yönde etkiledii görülmektedir. Bu deiken yatrmn içsel fonlar teorisinde öngörülen hzlandran mekanizmasn temsil ettii için teoriyle uyumlu olmas analitik bulgular güçlendirmektedir. -letme art ve net karlardaki artlar da yatrmlar olumlu yönde etkilemektedir. Efektif kurumlar vergi oran ise yatrmlarla ters yönlü iliki içerisindedir. Yatrmn içsel fonlar teorisi açsndan içsel fon deikenleri olarak kabul edilen karlar ve efektif vergi oranlar ile yatrmlar arasndaki söz konusu analitik bulgu sonuçlar, GSMH deikenine ait sonuçlarla birlikte deerlendirildiinde büsbütün içsel fonlar teorisini dorulamaktadr. Ayrca Model 2A ve 2B nin sonuçlarn ksa dönem iliki açsndan yorumlamak için hata düzeltme modeli dikkate alndnda, hata terimi katsaysnn iaretinin teoriye uygun ve istatistiksel olarak anlaml olduu görülmektedir. Bu bulgular Model 2 nin her iki versiyonunda da hata düzeltme mekanizmasnn ilediini göstermektedir. Nitekim 3 Vergil ve Çetinta" (2003), yapt%klar% çal%"mada AR (1) sürecinin otokorelasyon sorunu için kullan%labilece!ini göstermi"lerdir.

11 Model 2B de açklayc deikenlerin yatrmlar üzerindeki ksa dönem etkilerini gösteren göstergeler deerlendirildiinde, ortaya çkan ksa dönem dalgalanmalarn uzun dönemde (yaklak 5 dönem) ortadan kalkt görülmektedir. 4. SONUÇ Vergi oranlar, yatrm iklimi ile ilgili saha çalmalarnda dorudan bir maliyet unsuru ve önemli bir belirleyen olarak ortaya çkmaktadr. Dolaysyla da yatrm ikilimi ile ilgili bütün yaklamlarda bir deerlendirme ölçütü olarak dikkate alnmaktadr. Özellikle azgelimi ve gelimekte olan ülke ekonomileri için teknoloji ve verimlilik açsndan önemli görülen dorudan yabanc yatrmlar bakmndan, vergiler daha da fazla önem atfedilen bir deiken olmaktadr. Bu nedenle DYY çekicilii konusundaki yatrm ve danmanlk irketleri tarafndan hazrlanan ülke raporlarnda vergiler konusu önemli bir yer igal etmektedir. Çalmann uygulamal ksmnda ede edilen analitik bulgulara (tahmincilere) göre, Türkiye örneinde yllarn kapsayan dönemde yasal vergi oranlar yatrmlar üzerinde istatistiki olarak anlaml bir etkiye sahip bulunmamtr. Buna mukabil yasal vergi oran yerine efektif vergi oranna deiken olarak yer verildiinde istatistiki olarak anlaml ve ters yönlü bir ilikinin varl ortaya çkmaktadr. Bu sonuca göre efektif vergi oranndaki azallar yatrmlar pozitif yönlü etkilemektedir. Bu sonuç son yllardaki düzenlemeler nda deerlendirilmitir. Türkiye de efektif kurumlar vergisi oranndaki deiiklikler iki sebepten kaynaklanmtr. Birincisi yasal vergi orannn kendisindeki deiimdir döneminde kurumlar vergisi oran %46 seviyesinden %30 ye indirilmitir. -kinci sebep ise vergiye tabi kazancn fiili kazanca göre azalmas sonucunu douran vergi tevikleri olarak adlandrabileceimiz indirim ve istisna düzenlemeleridir. Bunlar arasnda yatrm indirimi en önemli vergi tevikidir. Yatrm indiriminin önemlilii hem tüm yeni ve ilave yatrmlar için uygulanmas nedeniyle yaygn olmas, hem de sunduu avantajn düzeyinden (Avantaj düzeyi yasal oran ve efektif oran arasndaki fark olarak tanmlanmtr) kaynaklamaktadr. Analiz edilen dönemde yatrm indiriminin salad avantaj, potansiyel olarak %10 a kadar çkmaktadr. Efektif vergi oran ile yatrmlar arasndaki bu iliki teorik çerçevede referans alnan yatrmn içsel fonlar teorisi ile uyumludur. Modellerde deiken olan GSMH, iletme art ve net karlar da istatistiki olarak anlaml pozitif katsaylara sahip olduklarndan, içsel fonlar yaklam lehine olan bu kant daha da güçlendirmektedir. Çalmada yer verilen betimsel bulgular ile analitik bulgular birlikte deerlendirildiinde, teorik çerçeve ile önemli ölçüde uyumlu sonuçlar elde edilmitir. Ancak Türkiye de 2006 yl bandan geçerli olmak üzere yatrm indiriminin kaldrlm olmasnn gelecekte yarataca etkiler, politika yapmclar tarafndan titizlikle takip edilmelidir. Ayrca, yatrm ikliminin iyiletirilmesine yönelik politika tasarruflar ekonominin genel dengesini esas alan yaklamlardan bamsz olmamaldr. Özellikle Türkiye gibi kalknma sürecini tamamlayamam, bölgeler aras dengesizlii giderememi, gelir dalmn iyiletirememi, uluslararasnda etkin bir rekabet gücüne eriememi ülkelerde vergi politikasnn yönetimi her tür düzenlemeyi etkin klacak bir yaplanma içerisinde olmaldr.

12 Yatrm -kliminin -yiletirilmesinde Vergi Politikalarnn Önemi: Türkiye Açsndan Bir Uygulama KAYNAKLAR AYIR, H. ve KAR, M. (1990); Türkiye'de Beeri Sermaye ve -ktisadi Büyüme: Nedensellik Testi (Neo-Klasik Büyüme Teorisi), org/cm/pages/yazark.php, Eriim: , s. 2. BULUT, Mustafa (2007); Yatrm -kliminin Gelitirilmesinde Vergi Politikalarnn Rolü: Türkiye Örnei, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. CHAKRABARTI, Avik. (2001); The Determinants of Foreign Direct Invenstment: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions, Kyklos, Vol.54, Fasc.1, COYNE, E.J. (1994); An Articulated Analysis Model for FDI Attraction into Devoloping Countries. M.B.A. thesis. Nova Southeastern University, Fort Lauderdale. CUMMINS, J.G., HASSETT, K.A. and OLINER, S.D. (2006); Investment Behaviour, Observable Expectations and Internal Funds, American Economic Review, Vol.96, Issue 3. DABSON, B., RIST, C. and SCHWEKE, W. (1996); Business Climate and The Role Of Development Incentives, Publishhed by the Minneapolis Fed for "The Economic War Among the States" a conference held in Washington, D.C., s. 1. DRIEMEIER, M. H. and STEWART, D. (2004); How Do Investment Climate Conditions Vary Across Countries, Regions and Types of Firms?, Background Paper Prepared for the World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone. ENDERS, Walter (1995); Applied Econometric Time Series, John-Willey and Sons Inc., New-York, s.366. FAZZARI, S.M. and HERZON, B. (1996); Effects of a Capital Gains Tax Cut on the Investment Behaviour of Firms, Capital Gains Taxes and Economic Growth, Levy Institute Public Policy Brief, No. 25., The Jerome Levy Institute of Bard College. FLETCHER, Kevin (1994); Tax Incentives In Cambodia, Lao PDR, and Vietnam, Prepared for the IMF Conference on Foreign Direct Investment: Opportunities and Challenges for Cambodia, Lao PDR and Vietnam Hanoi, Vietnam. G-B, (Gelir -daresi Bakanl) (2006); Çeitli Vergi -statistikleri, Eriim: KING, R.G. and REBELO, S. (1990); Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications, Journal of Political Economy, No. 5. LEIBFRITZ, W., THORNTON, J. and BIBBEE, A. (1997); Taxation and Economic Performance, Economics Department Working Papers, No.176, Organisation For Economic Co-Operation and Development, Paris. MORISSET, J., PIRNIA, N., ALLEN, N. J.and WELLS, L. T. (1999); How Tax Policy and Incentives Affect Foreign Direct Investment, Foreign Investment Advisory Service, Occasional Paper 15. PHILLIPS, P. C. and PERRON, P. (1988); Testing for A Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, Vol. 75.

13 ROLFE, R.J., RICK, D., POINTER, M. and MCCARTHY, M. (1993); Determinants of FDI Incentive Preferences of MNEs Journal of nternational Business Studies, Vol. 24. ROMER, P.M. (1990); Human Capital and Growth: Theory and Evidence, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 32. STERN, Nicholas, (2001); Building a Climate for Investment, Growth and Poverty Reduction in India, The Export-Import Bank of India, s. 55. STEVENS Guy V.G. (1994); Internal Funds and The Investment Function, Southern Economic Journal, Vol.60, No:3, p TEPAV-Dünya Bankas Yatrm Ortam Deerlendirme Anketi, (2005); yatirim_ortami_v2.pdf. THE WORLD BANK (2005); World Development Report 2005, ( ). VERG-L, H. ve ÇET-NTA^, H. (2003); Türkiye de Kaytd Ekonominin Tahmini, Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1), s World Economic Report, 2005.

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

TÜRKYE DE VERG GELRLER VE EKONOMK BÜYÜME LKS: 1960-2006 DÖNEM

TÜRKYE DE VERG GELRLER VE EKONOMK BÜYÜME LKS: 1960-2006 DÖNEM 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir-türkiye ÖZET TÜRKYE DE VERG GELRLER VE EKONOMK BÜYÜME LKS: 1960-2006 DÖNEM Dilek Temiz 1 Bu çalma, Türkiye ekonomisi için, vergi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006)

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) Yusuf BAYRAKTUTAN* brahim ARSLAN** ÖZET 20.yüzylda küreselle"me e#ilimleri bilimsel ve teknolojik yeniliklerin

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

Rekabet Teorisi ve Politikalar

Rekabet Teorisi ve Politikalar Rekabet Teorisi ve Politikalar Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 10 Aralk 2015 Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 1 / 24 Overview Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 2 /

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

TÜRKYE DE ESNEK DÖVZ KURU REJM ALTINDA DI AÇIKLARIN BELRLEYCLER: SINIR TEST YAKLAIMI

TÜRKYE DE ESNEK DÖVZ KURU REJM ALTINDA DI AÇIKLARIN BELRLEYCLER: SINIR TEST YAKLAIMI TÜRKYE DE ESNEK DÖVZ KURU REJM ALTINDA DI AÇIKLARIN BELRLEYCLER: SINIR TEST YAKLAIMI ÖZET Sevda Yaprakl* Çalmann amac, Türkiye nin d ticaret açklarn etkileyen temel faktörleri, maliye, para ve döviz kuru

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER Mehmet Karaçuka * ÖZET Enformasyonun üretim sürecinin önemli bir girdisi olduu günümüz ekonomilerinde telekomünikasyon ebekeleri enformasyona

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM Cevat Gerni 1 Ö. Selçuk Emsen 2 M. Kemal De-er 3 ÖZET Türkiye gibi gelimekte olan ülkelerin, ihracat art ve ekonomik büyüme performanslarnda

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK MALAT SANAYNDE UZUN DÖNEM DENGE LKS: 1950-1993

TÜRK MALAT SANAYNDE UZUN DÖNEM DENGE LKS: 1950-1993 TÜRK MAAT SANAYNDE UZUN DÖNEM DENGE KS: 950-993 Rahmi YAMAK Yakup KÜÇÜKKAE 2 Abstract This study investigates hether the long run equilibrium implied by profit maximization is valid for the Turkish manufacturing

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 1-8 statistikçiler Dergisi Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab Murat Büyükyazc Hacettepe Üniversitesi Fen

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

hracat-büyüme li kisi: Yap sal K lmal Bir Analiz *

hracat-büyüme li kisi: Yap sal K lmal Bir Analiz * . GÖÇER, N. HEPKARI Özet hracat-büyüme likisi: Yapsal Klmal Bir Analiz * Yrd. Doç. Dr. smet GÖÇER Adnan Menderes üniversitesi Aydn ktisat Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü igocer@adu.edu.tr Nur HEPKARI

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

TÜRK RESM PYASASI LE ULUSLARARASI RESM PYASALARI ARASINDAK FYAT ETKLEMLERNN ANALZ

TÜRK RESM PYASASI LE ULUSLARARASI RESM PYASALARI ARASINDAK FYAT ETKLEMLERNN ANALZ TÜRK RESM PYASASI LE ULUSLARARASI RESM PYASALARI ARASINDAK FYAT ETKLEMLERNN ANALZ Dr. Erdal Atukeren 1 Yrd. Doç. Dr. Aylin Seçkin 2 ÖZET Bu çalmada, Türkiye de resim müzayedeleri piyasasndaki fiyat dinamikleri

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler

Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler Bankaclar Dergisi, Say 78, 2011 Prof. Dr. Sübidey Togan * Prof. Dr. Hakan Berument ** Gelimi ülke merkez bankalarnn 2010 ylnn son üç aylk döneminde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-14:58:07 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 3880035186 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY ÖZGEÇM Prof. Dr. TURAN YAY Doum Tarihi: 27.1.1959 Doum Yeri : stanbul Medeni Hali : Evli, 1 Çocuklu " Adresi : Yldz Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü, Yldz, 34349, stanbul

Detaylı