Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+"

Transkript

1 Labris UTM, iþ yapma biçiminize uyum saðlayacak esnekliði sunarken, sizi, gerekmeyen modülleri, donanýmlarý almak zorunda býrakmaz. Ýþletmenizin mevcut ihtiyacý neyse onu alýr ve yapýnýza en uygun þekilde kullanýrsýnýz. Labris yeni nesil uygulama tanýma, merkezi kullanýcý dizini, IP itibar aðý, SMS'le misafir yetkilendirme, cihaza bütünleþik loglama ve raporlama, daðýtýk cihazlarýn izlenmesi, merkez politikalarýn uç cihazlarda uygulanmasý gibi sektörün ihtiyaç duyduðu konularda öncü duruþunu sürdürmektedir. Labris UTM ürün altyapýsýnda kullanýlan geliþmiþ teknoloji ve güncel kritik savunma önlemleri, Cyber Warfare Lab'da, riskleri iyi tanýyan, yaratýcý bir ekip tarafýndan geliþtirilmiþtir. Labris, teknolojik olarak geliþmiþ özellikler sunmanýn yanýnda, size bir çözüm ortaklýðý da vaad eder. Kullanýcýlarýn yakýnýnda, onlarýn isteklerine ve ihtiyaçlarýna duyarlý bir ürün ve süreç yönetimi uygular. Bu kapsamda onlarýn ihtiyaçlarýna uygun SLA paketleri sunar. Common Criteria (Ortak Kriterler) kritik güvenliðe sahip aðlarda kullanýlan ürünler için düzenlenmiþ dünyanýn ortak kriteri, ISO standardýdýr. Labris Networks EAL4+ seviyesinde üretim yapan, dünyanýn sayýlý, Türkiye'nin tek að geçidi firmasýdýr.

2 Labris UTM cihazlarý, güçlü ve sürekli geliþtirilen uygulama kontrolü motoru ve merkezi kullanýcý dizini ile aðýnýz üzerinde üst düzey, kullanýcý bazlý hakimiyet saðlar. Internet ve intranet trafikleri, uygulamalarýn kullanýldýðý portlara göre ayrýþtýrýlamamaktadýr. Bu durum uygulamalar üzerinde bir kontrol kurmak için port baðýmsýz uygulama tanýma teknolojilerinin geliþmesine yol açmýþtýr. Güvenlik duvarý teknolojileri, uygulama katmaný (L7) faaliyetlerini daha derin analiz edebilecek þekilde evrimleþmiþtir. Uygulama Ýmza Kategorileri (5+) Uygulama Bileþenlerinde Hakimiyet Kullanýlan derin paket ve akýþ inceleme (DPI) teknolojileri sayesinde, uygulamalar, uygulama fonksiyonlarý ve hatta uygulama içinde yer alan uygulama parçacýklarý üzerinde hakimiyet kurarak, güvenlik duvarý politikalarýnda bu bilgilerden yararlanmak mümkündür. Collaboration Database File Transfer Games Messaging Network Monitoring Networking Proy Remote Access Social Networking Streaming Media VPN and Tunneling Web Services Mail Others

3 Merkezi Kullanýcý Dizini Yeni nesil güvenlik cihazlarýnýn bir gereksinimi de gerekli olabilecek kullanýcý bilgisini dýþ sistemlerden sorgulayabilmek, bu bilgileri cihaz içi bir merkezi yetkilendirme sistemi kapsamýnda tek noktadan kullanabilmek ve uygulama veya uygulama parçacýklarýný bu kullanýcý bilgisiyle kontrol altýna alabilmektir. Firewall Güvenlik Politika Nesneleri Firewall kurallarý bazlý Güvenlik Politika (Security Policy) Nesneleri kullanýlabilmektedir. Bu nesneler uygulama imzalarý gibi önceden hazýrlanmýþ olarak firewall kurallarýnda kullanýlacak þekilde bekler. Ýstenmesi halinde yeni nesneler de oluþturulabilmektedir. Bu sayede güvenlik duvarý, web filtre ve benzeri bütünleþik uygulamalarýn loglarýný da kullanýcý tabanlý görebilmek münkün olabilmektedir. Kullanýcý Bilgileri Toplayan Dizin Modülleri Kayýt Masasý Modülü Aktif Dizin Entegrasyonu Modülü SMS Yetkilendirme * SMS Deposu ** Mobil Ödeme Harici SMS Depo Entegrasyonu Otel Yönetim Yazýlýmý Entegrasyonu * Kurumsal Uygulamalarla Entegrasyon Gereksinimleri * Aktif Dizin LDAP Mevcut Veritabaný * Seçenek ** SMS yetkilendirme fonksiyonlarýný kullanabilmek için ek bir sözleþmeye ya da prosedüre ihtiyaç yoktur. SMS Yetkilendirme SMS Deposu Mobil Ödeme MERKEZÝ KULLANICI DÝZÝNÝ Merkezi Kullanýcý Dizini Uygulama Örnekleri Kayýt Masasý Otel Yönetim Yazýlýmlarý En önemli kullaným alaný, belirlenmiþ trafiklerde DDOS ve benzeri anormalliklerin Firewall tarafýndan tespiti için terzi iþi, çok önemli bir altyapý saðlamasýdýr. Örnek olarak; A'dan B'ye giden trafiðin saniyede X kadar paketten fazla olmamasý veya saniyede Y kadar SYN paketinden fazla olmamasý þeklinde hazýrlanacak Güvenlik Politika Nesneleri, firewall kurallarýnda tanýmlanabilmektedir. Güvenlik Duvarý, Routing, Bandwidth Yönetimi, SSL VPN Client Birçok kaynaktan bir araya getirilerek oluþturulan merkezi kullanýcý dizini, isterseniz güvenlik duvarý ve routing kurallarý içinde, isterseniz bandwidth yönetimi sýrasýnda, isterseniz SSL VPN istemcilerin yetkilendirmesinde kullanabilirsiniz. Bu sayede cep telefonundan SMS ile þifre almýþ bir kullanýcý için cep telefonu numarasý kullanýlarak güvenlik duvarý kuralý yazmak gibi daha önce düþünülemeyecek yetenekler sunulmaktadýr. Wauth+ Modulü (Hot Spot ve Að Yetkilendirme) Labris UTM ve Labris LOG cihazlarýnda kullanýlan Labris Wauth+ modülü ile kullanýcýlara hot spot yetkilendirmesi yapýlabilmektedir. Merkezi kullanýcý dizini sayesinde SMS, Otel yazýlýmý gibi entegrasyonlar yanýnda, cihazýn aktif dizin, LDAP gibi entegrasyonlar sonucu edindiði kullanýcý bilgileri de kullanýlabilmektedir. Bu sayede bu modül bir hotspot olmasýnýn yanýnda iç aðlarýn yetkilendirme ihtiyaçlarýný da karþýlayan bir Að Yetkilendirme uygulamasý özelliðine de kavuþmuþtur. SSH Denetim Motoru SSH trafikleri üzerinden aðýnýzý tehdit edebilecek giriþimleri engelleyebilmeniz için bir tanýmlama ve engelleme altyapýsý oluþturur. SSH trafiklerinin kullaným alanlarý: Cihaz yönetim trafikleri SFTP/SCP ile dosya transferleri Tünelleme ile ilerigeri tüneller HTTP trafiðini tünelleme Labris Web Filtre SSH Þirket? Ev WWW? Labris Web Filtre içinde oluþturulan kullanýcý gruplarý içinde bu dizinde yer alan kullanýcýlar ve kullanýcý gruplarýnýn kullanýlmasý mümkündür. Bu sayede web filtre politikalarý oluþturulurken birçok yöntemle elde edilmiþ kullanýcýlar temel alýnabilmektedir. 3

4 Labris UTM cihazlarý, daðýtýk topolojilerde ve çoklu hatlarda güvenli ve yedekli eriþim konfigürasyonlarý uygulayabilmenize olanak saðlar. Bant Geniþliði Yönetim Kýstaslarý Bant Geniþliði Yönetimi, Güvenlik Duvarý politika oluþturma ekranýnda yapýlmaktadýr. Bir firewall kuralýnda düþünülebilecek tüm bileþenler, kural koþulu olarak da kullanýlabilmektedir. Kim Ne Nereden Nereye Ne zaman Kullanýcý* Kullanýcý Grubu* Uygulamalar Kaynak IP Kaynak Að Hedef IP Hedef Að Port Zaman Aralýðý Tekrarlama Sýklýðý Zaman sýnýrsýz * Merkezi Kullanýcý Dizini nde seçilebilmektedir. WAN / VPN Yedekleme Labris UTM serisi cihazlarýn tüm portlarý LAN/ WAN için kullanýlabilir, baðýmsýz ethernet çipine sahiptir; switch ile çoklanmamýþtýr. Primary ISP Labris UTM cihazlarýnýn USB portlarý 3G Modemler takýldýðýnda otomatik olarak bir internet yolu olarak tanýmlanmaktadýr. Bu çýkýþlar kurumlarýn ihtiyacý çerçevesinde yedek acil durum hattý veya destek uzak eriþim hattý olarak kullanýlabilmektedir. Backup ISP Gateway VPN Yedekliliði Labris UTM cihazlarý tarafýndan yönetilen birden fazla internet hattý üzerinde, yedekli VPN baðlantýlarý tanýmlanabilmektedir. Bu baðlantýlar üzerinde kurum politikalarý uygulanabilmektedir. Bir hat koptuðunda baðlantý ve VPN diðer hattan devam etsin biçiminde düzenlemeler mümkün olabilmektedir. 4 Labris UTM cihazlarý birden fazla adette ve tipte internet baðlantýsýný ayrý portlarda veya switchle birleþtirerek tek bir hat gibi kullandýrabilmektedir.

5 Çok Çýkýþlý 3G Router Modu Birden fazla 3G USB modemi yedekli ve koordineli biçimde kullanabilme 3G modemleri ayrý ayrý yönetebilme Modemleri gruplayabilme Yedekli çalýþtýrabilme Güvenli Uzak Ýletiþim (VPN / SSL VPN) VPN teknolojileri, uzak kullanýcýlarýn ve bölgelerin merkeze ve birbirlerine güvenli, þifrelenmiþ yollardan eriþebilmeleri için kullanýlmaktadýr. Labris UTM VPN özellikleri uluslararasý standartlara tam uyumlu olup, farklý marka cihazlarla, yüksek trafiklerde uyumlu þekilde konumlanabilmektedir. Labris WAUTH+ (Hotspot ve Að Yetkilendirme) Að bileþenlerinden baðýmsýz olarak, yetkilendirme yapýlacak að bölümlerini belirleyebilme WAN üzerinden çalýþarak uzak bölgelerdeki kullanýcýlarý merkezden yetkilendirebilme Kullanýcý ve að bazlý politika belirleyebilme Kurum kablosuz aðlarýndan SMS ile izinsiz internet kullanýmýný engellemek için Ortak Anahtar özelliði Süre kotasý belirleyebilme Bölge Ofis Zaman aþýmý süresi belirleyebilme Ýnternet tarayýcýsý diline göre deðiþen Türkçe ve Ýngilizce arayüz desteði Özelleþtirilebilir Hoþgeldiniz sayfasý Kullanýcý için Çýkýþ Yap seçeneði VPN Þirket SMS kullanýmý için ek bir prosedüre gerek olmadan kontör yükleyebilme Bölge Ofis Kullanýcýlarý arama motoru Aktif baðlantýlarýn izlenmesi, istenilen kullanýcý baðlantýlarýnýn kesilebilmesi T.C. 565 ve eimza kanunlarýna uygun loglama SSL VPN Client Yazýlýmý Kullanýcýlarýn merkez aða kurum dýþýndan güvenli þekilde ulaþabilmesi için SSL VPN Client yazýlýmlarý kullanýlmaktadýr. Misafir Yetkilendirme (Hot Spot) Desteklenen Ýþletim Sistemleri Windows, Linu, iphone, Android, MacOS Labris WAUTH+, pazardaki hotspot çözümlerinden farklýdýr. Bu iþi güvenliðin önemli bir parçasý olarak ele alýr ve her çeþit internet aðýna entegre edilebilecek kapsamlý çözümler önerir. Yetkilendirme Metodlarý Merkezi Kullanýcý Dizini tarafýndan desteklenen tüm metodlar EÝmza / Mobil Ýmza EÝmza / Mobil Ýmza Entegrasyonu Eimza ve mobil imza servisleri Merkezi Kullanýcý Dizini ile entegre çalýþabilmektedir. Bu sayede dizinde, dolayýsýyla cihazlar üzerindeki tüm uygulamalarda bu yetkilendirme metodlarýyla gelen kullanýcýlarý kullanabilmek, yönetebilmek mümkün olmuþtur. Labris WAUTH+, her kurumun misafir kullanýcý türü ve misafir yetkilendirme senaryosuna uygun çözümler sunar. 5

6 Labris sensor aðlarý, uluslararasý açýk ve lisanslý kaynaklar, yerel ekipler ve tarama robotlarý ile ürünlere bütünleþik veritabanlarý sürekli güncel ve verimli tutulmaktadýr. Anormallik tespit yöntemlerinin sürekli geliþmesine raðmen, güvenlik uygulamalarýnda IP Ýtibar Aðý (000+ Nokta) sürekli güncellenen veritabanlarýna ihtiyaç her zamankinden daha fazladýr. Labris Networks, sahip olduðu kurulu cihazlar ve sensör aðlarý ile yaygýn ve kritik önemde aðlarda yoðun incelemeler yapmaktadýr. Bu çalýþmalar Labris Networks'ün güvenlik olaylarý araþtýrma merkezi olan Cyber Warfare Lab tarafýndan teknolojik altyapýya veya imzaya dönüþtürülerek cihazlara daðýtýlmaktadýr. Bu veritabanlarýyla anormallik motorlarýnýn daha az yükle çalýþmasý saðlanýrken, yerel bir bakýþla ürünün verimliliði ve performansý, kurum/toplum davranýþlarýna uyumluluðu çok üst düzeylere çýkarýlabilmektedir. Spam Sensor Network Bir noktadan baþlayan çok hedefli zararlý yayýlýmlarýn tespitinin, henüz cihazlara ulaþmadan yapýlabilmesi önemlidir. Her bir cihazýn anormallik yöntemleri ile tek baþýna karar vermesi sýrasýnda elinde olmayan en önemli bilgi, bu trafiðin baþka hangi hedeflere hangi sýklýkla yollandýðýdýr. Yaygýn þekilde konumlandýrýlan sensör aðý ile, kötü yayýlýmlarýn kaynaðýnýn IP bilgisi yanýnda trafikle ilgili imza bilgisi de elde edilmekte ve hemen cihazlara daðýtýlmaktadýr. Yerele inen itibar aðý Sadece ISP lerde deðil, 50 kullanýcýlý aðlara kadar uzanan IP itibar (reputation) aðý IP belirleme için zararlý trafik inceleme Spam, virus, kötü amaçlý yazýlým yayýlýmý, açýk proy gibi zararlý trafikleri inceleme IP Arþiv Verileri Standard Ýmza Sayýlarý Ek Abonelik Seçenekleri Firewall Uygulama : Uygulama Kategori: 5 + URL: 3 Milyon + URL Kategori: 85+ (8 adet TR) IPS : Web Filtre + Veritabaný Üyeliði URL: 500 Milyon + Web Sayfasý: 6 Milyar + Kategori: 50 + IPS+ Veritabaný Üyeliði Dahili Ýmza : Kategori : 74 + Yýllara dayanan IP itibar (reputation) veritabaný Türkiye Özel 8 adet Türkiye özel URL Veritabaný Kategorisi Türkiye deki web sayfalarýný çok detaylý þekilde 8 baþlýkta inceleyen bir veritabaný ürünlere bütünleþik ve ücretsiz olarak sunulmaktadýr. T.C. URL Veritabanlarý Entegrasyonu T.C. devlet kurumlarý tarafýndan kategorilendirilmiþ, kullanýmýna izin verilen veritabanlarýndan ürün dahilinde yararlanýlabilmektedir. Ýstendiðinde, bu kategoriler açýlýp kapatýlabilmektedir. 6

7 Labris UTM ürünleri, dahili ve uzak loglama yetenekleriyle donatýlmýþtýr. Cihazlar büyüklüklerine göre 8GB'tan 3TB'a kadar dahili log alanlarýna sahiptir. Ek bir tedbire, yatýrýma, cihaz ve yazýlýma gerek olmadan að geçidinde tüm log saklama ve kanuni uyumluluk iþlemleri gerçekleþtirilmektedir. Yedekli Loglama Birden fazla loglama diskine sahip olan Labris UTM 6 ve üstü cihazlarda dahili loglarýn RAID yedekliliði saðlanabilmektedir. Kanunlara Uygun Log Saklama Bir logun deðiþtirilmediði logun zaman damgasý ile damgalanarak saklanmasý ile ispat edilebilir. Labris ürünlerinde T.C. eimza kanununda yetkilendirilmiþ Türktrust tarafýndan üretilen nitelikli zaman damgasý kullanýlmaktadýr. Zaman Damgasý Kullaným Sýklýðý Labris ürünlerinde ön tanýmlý zaman damgasý kullaným sýklýðý, seçenek olarak sýklaþtýrýlabilmekte, gereksinim halinde kurum aðýnda yer alan eimza sertifika sunucusu kullanýlabilmektedir. Uzak Loglama Labris UTM ürünleri cihaz loglarýný, oluþmasý sýrasýnda farklý yöntemlerle uzak bir noktaya gönderebilir. Labris LOG Ürünlerine Uzak Loglama Uzak Loglama bölümünde belirtilen tüm özelliklerle Labris UTM loglarý cihaza baðlý veya uzakta konumlandýrýlmýþ Labris LOG ürünlerine uzak loglama yapabilmektedir. SIEM Ürünlerine Uzak Loglama Ürün ailesinde oluþturulan loglar uluslararasý standartlarda, SIEM ürünleri tarafýndan okunabilir ve korele edilebilir þekilde üretilmektedir. Loglar SIEM ürünlerine Syslog, ftp ve benzeri yöntemlerle aktarýlabilmektedir. Güvenli Loglama Logun ilk yazýldýðý yerde saklanmasý, logun delil niteliðinin bozulmamasýnda ilk adýmdýr. Bu sayede logun yeniden yazýlmasý sýrasýnda logun deðiþtirilmediðinin ispatý ve logun yazýlacaðý yerle cihaz arasýndaki baðlantýnýn güvenliði, logun aktarýldýðý donanýmýn fiziksel risk altýnda olmasý gibi konularýn irdelenmesine gerek kalmaz. Log Yaþam Döngüsü Dahili olarak tutulan loglar, yaþam döngüsü iþlemleri kapsamýnda dahili log alanýnýn büyüklüðüyle uyumlu olarak biriktirilir, uygun disk tiplerinde arþivlenir. Anlýk Ýzleme Modülü, mevcut trafiðinizin görsel analizini gerçek zamanlý olarak yapar. Top Flow Talkers Top Application Protocols Active Flows Hosts List 7

8 Ýzlenebilecek Log Tipleri Yönetim Operasyonel Loglar Güvenlik Duvarý (Firewall) Loglarý UTM Fonksiyon Loglarý Anlýk Ýzleme Hiyerarþik Filtreleme Birden fazla cihaz tanýmlayabilme Web tabanlý hýzlý yönetim Raporlama Formatlarý PDF, XML, HTML, XLS, CSV Cihazlar üzerinde toplanan loglar yine cihazlara bütünleþik entegre raporlama modülüyle grafiksel, idari yöneticilerin de kolaylýkla anlayabileceði, hýzlý bir analiz aracý sunmaktadýr. Web Genel Görünüm Web Filtre Genel Görünüm WWW Trafiðinin Karakteristiði Filtreleme Politika Ýstatistikleri Risk Haritasý Anlýk Raporlar Son Yarým Saat Anlýk Kullanýcýlar Anlýk Siteler Anlýk Adresler Anlýk Engellenen Kategoriler Web Kullanýcý Takibi Kullanýcý Web Eriþim Özeti Kullanýcý Eriþim Maliyeti Kullanýcý Favori Siteleri Kullanýcý Site Eriþimleri Web Özet Raporlarý Baðlantýlara Göre Zirvedeki Siteler Bant Geniþliðine Göre Zirvedeki Siteler Kullaným süresine Göre Zirvedeki Siteler Baðlantýlara Göre Zirvedeki Kullanýcýlar Kullaným süresine Göre Zirvedeki Kullanýcýlar Zirvedeki Engellenmiþ Siteler Zirvedeki Engellenmiþ Kullanýcýlar Zirvedeki Virüsler Ýçerik Tipi Daðýlýmý Engelleme Kategorisi Daðýlýmý Adedine Göre Zirvedeki Dosya Ýndirmeleri Boyutuna Göre Zirvedeki Dosya Ýndirmeleri Zirvedeki Dosya Tipleri Zirvedeki Arama Motorlarý Zirvedeki Arama Kalýplarý Engellenmiþ Kategorilerin Müdavimleri Engellenmiþ Kategorilere Harcanan Bant Geniþliði Site Bazýnda Maliyet Analizi Kategori Bazýnda Maliyet Analizi Yeþil Biliþim ve Tasarruflar Detaylý Listeler (Web) Siteler Kullanýcýlar Web Akýþý Kullanýcý Baþýna Siteler Kullanýcý Baþýna Adresler (URL) Site Baþýna Kullanýcýlar Site Baþýna Kullanýcý ve Adresler (URL) Eposta Trafiði Genel Görünüm Ýleti Filtreleme Özet Raporu Ýleti Trafiðinin Genel Karakteri Ýletilerin Filtreleme Sonuç Daðýlýmý Yeþil Biliþim ve Tasarruflar Eposta Rapor Özetleri Aktif Kullanýcýlar Gelen Ýletilerin Dýþ Göndericileri Gelen Ýletilerin Ýç Alýcýlarý Gelen Ýletilerin Ýç Göndericileri Gelen Ýletilerin Dýþ Alýcýlarý Dahili Ýletilerin Ýç Göndericileri Dahili Ýletilerin Ýç Alýcýlarý Alýcý Alan Adlarý Gönderici Alan Adlarý Gelen Virüs Tipleri Giden Virüs Tipleri Epostalarýn Zaman Daðýlýmý Standart Dýþý Ýletiler Kuyruða Girmeden Reddedilen Ýletiler Spam ve Politika Filtresinde Engellenen Ýletiler Virüslü Ýletiler Temiz Ýletiler Detaylý Listeler (Eposta) Standart Dýþý Ýletiler Kuyruk Öncesi Ýletiler Spam Ýletiler Virüslü Ýletiler Web Zaman Daðýlýmý Web Eriþiminin Zamana Daðýlýmý Bant Geniþliði Kullanýmýnýn Zamana Daðýlýmý Eriþim Süresinin Zamana Daðýlýmý Filtreleme/Toplama Eriþim Oranýnýn Zamana Daðýlýmý Filtrelemenin Zamana Daðýlýmý Virüs Olaylarýnýn Zamana Daðýlýmý $ 8

9 Að Eriþimi ve Servisleri TCP/IP IPv4 ve IPv6 desteði Hibrid IP (ipv4/ipv6) topoloji desteði PPPoE Desteði Dynamic Routing (OSPF, RIP, BGP, Multicast) Politika bazlý yönlendirme Real Multizone Desteði Link birleþtirme (80.3ad) Saydam Köprü Modu VLAN'lar(80.Q) DHCP Sunucu DHCP Proy Caching DNS Sunucusu Ýþletim/Yaþam Döngüsü Sýkýlaþtýrýlmýþ ve güvenli LabrisOS Firmware Parçalý firmware altyapýsý Tüm firmware in yüklenmesi gerekmeden ve elle müdahale edilmesine gerek kalmadan firmware yükseltme iþlemi Birden fazla cihazla yedekli, yüksek bulunur çalýþabilme Otomatik güncellenen imza ve veritabanlarý Kullanýcý Yetkilendirme Merkezi kullanýcý dizini ile tek bir noktadan tüm uygulama ve kullanýcýlarý yetkilendirme ve yönetim Ajanlý/Ajansýz Aktif Dizin entegrasyonu (NTLM, LDAP) Wauth Hotspot yetkilendirmesi SMS ve kayýt masasý ile misafir kullanýcý kabul edebilme GSM operatörlerinin mobil ödeme altyapýlarýna uygun yapý Radius/Tacacs yetkilendirme WAN/LAN/ETHERNET Ürünlerin tüm portlarýnýn WAN/LAN olarak kullanýlabilmesi esnekliði Baðlantý yedekliliði desteði Baðlantý bazlý trafik politikasý uygulayabilme WAN baðlantýlarýnda yük dengeleme Baðlantý durumu bazlý eylemler tanýmlayabilme 3G USB modemleri otomatik WAN çýkýþý olarak tanýmlayabilme Zengin metro ethernet, fiber, 0G sonlandýrma seçenekleri Ethernet portlarýnýn birleþtirilerek kullanýlabilmesi (Port Aggregation) Güvenlik Duvarý (Firewall) Uygulama Tanýma (000+ uygulama imzasý) Uygulama bileþenlerine hakimiyet (Ör: facebook chat, facebook video, farmville, skype ) Bütünleþik http/https proy motoru ile daha derin konfigürasyon yetenekleri (dosya tipi, mime tipi ve içerik bazlý kurallar kullanabilme) PP engelleme Durum Korumalý (stateful) paket inceleme Zaman tabanlý dinamik kurallar Sýnýrsýz kural ve oturumlar DoS ve DDoS önleme fonksiyonlarý Uygunsuz paket engelleme Politika bazlý esnek NAT/PAT Otomatik IP/MAC eþleme Bant geniþliði, QoS yönetimi SSH denetim motoru ile þifreli SSH trafiklerinin kontrolü Web Filtre URL filtreleme HTTPS filtreleme Beyaz listeler / Kara listeler Ýçerik tabanlý imzalar Hazýr kategori veritabaný Türkçe ye özel veritabaný iþletimi Webfiltre+ aboneliði ile daha geniþ bir veritabanýndan sýfýrýncý dakika bilgileri için sorgulama yapabilme Engellemeden izleme ve raporlama özelliði Farklý kullanýcýlara göre farklý politika gruplarý oluþturabilme IPler, IP aralýðý, yerel kullanýcý ve gruplarý, aktif dizin kullanýcý ve gruplarý bazlý politika gruplarý Applet, Çerez(cookie), ActiveX engelleme Zaman tabanlý politikalar uygulayabilme Ýçerik deðiþtirebilme desteði Antispyware, antimalware, antitrojan, antiphishing desteði Arþiv dosyalarýný inceleyebilme Antivirüs Web (http/https) virüs korumasý Eposta (sunucu, istemci) virüs korumasý Ýmza tabanlý engelleme Heuristics tabanlý analiz Antivirüs motoruna bütünleþik sýnýrlandýrýlmýþ DLP Dosya türü/büyüklüðüne göre politika belirleyebilme Birden fazla türde ve katlý arþiv dosyalarý desteði Antispam Sürekli güncellenen imza veritabaný Heuristics tabanlý analiz Akýllý öðrenebilir spam motoru Spam sensor aðý geri beslemeleri Entegre resim OCR analizi Entegre PDF OCR analizi Kullanýcý ayarlý filtreleme desteði RBL desteði Ýçerik filtreleme Hazýr içerik imzalarý Beyaz listeler / Kara listeler Son kullanýcý spam karantinasý Son kullanýcý spam rapor ekraný Son kullanýcý karantina bilgilendirme epostasý Sunucu Yük Dengeleme L4 (Katman 4) yük dengeleme Bütünleþik reverse proy ile SSL sonlandýrma ve L7 yük dengeleme Ýzleme ve Analiz Anlýk kayýt izleme Grafiksel að kullanýmý izleme Oturum detaylarýný görebilme Merkezi Ýzleme Labris MNG Merkezi Yönetim Sistemi ürün ailesine tam uygunluk Labris MNG eþliðinde Merkezi olarak tek noktadan politika alabilme Labris MNG eþliðinde Merkezi olarak izlenebilme Labris MNG eþliðinde Merkezi olarak yapýlandýrma ve kayýt yedekleme Yönetim Sürükle býrak kolaylýðýnda konfigürasyon arayüzü Web tabanlý izleme, raporlama arayüzü HTTPS/SSH/LMCCP yönetim desteði Son kullanýcý tarafýndan yönetilebilir virüs/spam karantinasý SSL ile güvenli uzak baðlantý Yerel dil desteði (Türkçe, ) ve uyarlanabilme kolaylýðý Nesne tabanlý yönetim Platform baðýmsýz yönetim altyapýsý Rol tabanlý yönetim yetkilendirmesi Geçmiþe dönük konfigürasyon yedeklerini kaydetme Eski politikalara geri dönebilme Sadece konfigürasyon yedeðinin yüklenmesiyle yeni bir cihazýn ek bir iþleme gerek olmadan eskisiyle deðiþtirilebilmesi Kayýt Altýna Alma Dahili olarak log tutabilme Uzak alanlara log yollayabilme (SYSLOG, ftp, uzak disk alanlarý, ) T.C. kanunlarýna uygun nitelikli zaman damgasý Raporlama Grafik tabanlý raporlama motoru Bütünleþik güvenli ve hýzlý veritabaný Dahili olarak ek bir sistem ihtiyacý olmadan rapor üretebilme Düzenli raporlama emirleri verebilme Üretilen raporlarý bir eposta adresine yollayabilme Hazýr rapor kategorileri ve þablonlarý Zamanlanmýþ veya anlýk ihtiyaçlara uygun raporlama altyapýsý 9

10 Küçük Ölçekli Cihazlar ÜRÜN Labris UTM Labris UTM 6 Labris UTM 34 Labris UTM 44 Cihaz Formu Desktop Desktop Desktop Rackmount Tavsiye Edilen Kullanýcý Sayýsý FW Throughput*,5 Gbps,5 Gbps 3,5 Gbps 4 Gbps FW Throughput** 600 Mbps Gbps,5 Gbps Gbps VPN Throughput 450 Mbps 600 Mbps Gbps,5 Gbps Antivirus Throughput 300 Mbps 400 Mbps 700 Mbps Gbps Eþ Zamanlý Oturum Sayýsý Firewall Politikasý /000 Ethernet (Adet) G Çýkýþ USB Modem Desteði USB Modem Desteði Bütünleþik Modül/USB Modem Desteði USB Modem Desteði Bypass Segment Seçenek ( Segment) Seçenek ( Segment) Seçenek ( Segment) Seçenek (3 Segment) UYGULAMA Firmware FLEX A / FLEX B / FLEX C / FLEX D Yeni Nesi Uygulamala Tanýma Merkezi Politikalarý Kullanabilme Anlýk Ýzleme Dahili Loglama 8 GB 4 GB 450 GB 450 GB Nitelikli Zaman Damgasý Raporlama Detaylý Raporlama (75+ Rapor) USB Konsol Port LCD Panel Cihaz Üzeri Göstergeler 0 LCM, 4 Button Güç, Bypass, Okuma/Yazma Ledleri, Her Ethernet için Aktif ve Hýz Ledleri Güç Kaynaðý 0 V AC Adaptör, V DC 0 V AC Adaptör, V DC 0 V AC Çalýþma Sýcaklýðý Nem Oraný Sertifikalar, Belgeler Boyut ( en boy yükseklik ) Kutu Aðýrlýðý 0 40 C 5 95 C mm 3, kg 0 40 C 5 95 C Ortak Kriterler (Common Criteria) EAL4+, CE, FCC, OHIM mm mm 3,5 kg 7 kg Kutu Ýçeriði Cihaz AC Adaptör Güç Kablosu Yönetici CD Cihaz AC Adaptör Güç Kablosu Yönetici CD Cihaz Güç Kablosu Yönetici CD SEÇENEKLER WAUTH+ WAUTH+ WAUTH+ * Firewall Throughput (RFC544,Large packets) ** Firewall Throughput (RFC544,Small packets Bu tabloda yer alan bilgiler bilgilendirilme yapýlmadan deðiþtirilebilir. Güncel bilgiler için web sayfasýný referans alýnýz. 0

11 Orta ve Büyük Ölçekli Cihazlar ÜRÜN Labris UTM 5 Labris UTM 56 Labris UTM 64 Labris UTM 50 Labris UTM 55 Labris UTM 70 Labris UTM 75 Cihaz Formu Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount FW Throughput* 5 Gbps 0 Gbps 0 Gbps 5 Gbps 50 Gbps 40 Gbps 80 Gbps FW Throughput**,5 Gbps 5 Gbps 0 Gbps Gbps 5 Gbps 0 Gbps 35 Gbps IPS Throughput 550 Mbps Gbps 6 Gbps 6 Gbps Gbps 0 Gbps 0 Gbps VPN Throughput 750 Mbps,5 Gbps 9 Gbps 9 Gbps 8 Gbps 4 Gbps 5 Gbps Antivirus Throughput 350 Mbps 700 Mbps 6 Gbps 5 Gbps 9 Gbps 8 Gbps 5 Gbps Eþ Zamanlý Oturum Sayýsý Firewall Politikasý /000 Ethernet (Adet) 6 6 8(En fazla 4) 8(En fazla 4) 8(En fazla 4) 8(En fazla 3) 8(En fazla 3) 3G Çýkýþ USB Modem Desteði 0GIGABIT (Adet) Op (En fazla 8) Op (En fazla ) Op (En fazla 6) Fiber Metro Ethernet Port (Adet) Op (En fazla 8) Op (En fazla ) Op (En fazla 6) Bypass Segment UYGULAMA Yeni Nesil Uygulamala Tanýma Seçenek (3 Segment) Seçenek (8 Segment) Seçenek (6 Segment) Seçenek (8 Segment) Firmware FLEX A / FLEX B / FLEX C / FLEX D (000+ uygulama) Merkezi Politikalarý Kullanabilme Anlýk Ýzleme Dahili Loglama 500 GB 500 GB TB 3 TB Yedekli Loglama Op (RAID ) Op (RAID ) Op (RAID ) Nitelikli Zaman Damgasý Raporlama Detaylý Raporlama (75+ Rapor) USB Konsol Port LCD Panel Cihaz Üzeri Göstergeler Güç Kaynaðý 0 LCM, 4 Button 0 V AC 0 LCM, 4 Button 0 LCM, 4 Button 83 LCM Güç, Bypass, Okuma/Yazma Ledleri, Her Ethernet için Aktif ve Hýz Ledleri Yedekli (300W) Yedekli (500W) Yedekli (600W) Çalýþma Sýcaklýðý 0 40 C 0 40 C 0 40 C 0 40 C Nem Oraný 5 90 C 5 95 C 5 95 C 5 95 C Sertifikalar, Belgeler Ortak Kriterler (Common Criteria) EAL4+, CE, FCC, OHIM Boyut ( en boy yükseklik ) 43 44,4 45mm mm mm mm Kutu Aðýrlýðý 7,5 kg 7 kg kg kg Kutu Ýçeriði Cihaz Güç Kablosu Yönetici CD SEÇENEKLER WAUTH+ Ek: 00/000 Port 0 G Port Fiber Port Metro Eth. Port ADSL Port WAUTH+ Ek: 00/000 Port 0 G Port Fiber Port Metro Eth. Port WAUTH+ Ek: 00/000 Port 0 G Port Fiber Port Metro Eth. Port WAUTH+ Ek: 00/000 Port 0 G Port Fiber Port Metro Eth. Port * Firewall Throughput (RFC544,Large packets) ** Firewall Throughput (RFC544,Small packets Bu tabloda yer alan bilgiler bilgilendirilme yapýlmadan deðiþtirilebilir. Güncel bilgiler için web sayfasýný referans alýnýz.

12 FLEX FIRMWARE SEÇENEKLERÝ ETHERNET KART SEÇENEKLERÝ Firmware FLEX A B C D Güvenlik Duvarý ÜRÜN Kart Yuvasý GIGABIT FIBER SFP (4 veya 8 port) (4 veya 8 port) 0G SFP+ ( port) 0G SFP+ (4 port) VPN/SSL VPN Labris UTM 5/56 Adet IPS (Saldýrý Önleme) Web Filtre Antivirüs/Antispam Að Geçidi Wauth+ (Hotspot ve Að Yetkilendirme) S S S S Labris UTM 6/64 Labris UTM 50/55 Labris UTM 70/75 Adet 3 Adet 4 Adet TAMAMLAYICI ÜRÜN AÝLELERÝ ÝLÝÞKÝLÝ ÜRÜN AÝLELERÝ Labris LOG ürün ailesi, aðý dinleyerek loglarý toplayabilmesinin yanýnda, Labris UTM cihazlarýnýn loglarýný tek bir noktada toplayarak bu l o g l a r d a n r a p o r l a r e l d e edebilmektedir. Labris MNG ürün ailesi ile Labris UTM cihazlarýnýn tek bir merkezden izlenebilmesi, politikalarýn tek bir yerde düzenlenerek tüm cihazlara ayný anda uygulanabilmesi amacýyla kullanabilmektedir. Labris UTM cihazlarý ile elde edebildiðiniz fonksiyonaliteyi, bulutta yer alan sunucu altyapýlarýnýz için de edinebilmeniz mümkün. Labris CLOUD çözümleri hem cloud'da kurulu yapýlarýnýzýn güvenliðini hem de trafiðiniz henüz ISP üzerindeyken güvenlik hizmetlerini alabilmenizi saðlayabilmektedir. Labris UTM firmware'i ayný zamanda VM'lerde çalýþabilen yazýlým olarak da edinilebilmektedir. Projede ihtiyaç olmasý halinde, Labris UTM içinde bulunan uygulamalar, tek tek yazýlým olarak da edinilebilmektedir. ÜRÜN YAÞAM DÖNGÜSÜ Ürününüzle birlikte edinebileceðiniz uygun SLA paketleri için lütfen Labris Destek Hizmetleri Datasheet'ini inceleyiniz. Ürününüz ve iþleyiþinize en uygun yaþam döngüsü için (pb); iletiþim bilgilerini kullanarak bize ulaþabilirsiniz. Labris Networks Galyum Blok, K, TeknokentODTÜ, ANKARA / TÜRKÝYE T (Pb) F Ýstanbul Ýhracat Ofisi Levent LOFT, Ýstanbul / TÜRKÝYE T

Labris LBR-S Labris LBR-S4-100A YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU Labris Güvenlik Programlar

Labris LBR-S Labris LBR-S4-100A YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU Labris Güvenlik Programlar 315.381115 Labris LBR-S4-500 LABRİS LBR-S4-500 FIREWALL GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ S4000 YAZILIM PAKETİ (500 Kullanıcılı ); Yazılım Özellikleri: Firewall,VPN, SSL VPN, İçerik filitreleme, Antivirüs / Antispam

Detaylı

Fortinet Ürün Kataloðu 2010-2

Fortinet Ürün Kataloðu 2010-2 Fortinet Ürün Kataloðu 2010-2 Türkiye Distribütörü Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri www.rzk.com.tr Fortinet firmasý, 2000 yýlýnda ABD de bütünleþik að güvenlik sistemleri geliþtirmek ve üretmek üzere

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

www.labristeknoloji.com

www.labristeknoloji.com www.labristeknoloji.com İçerik Üretici Profili Bilişim Güvenlik Sektörü Hakkında Ürünler ve Hizmetler Rekabet Avantajları Şirket Performansı Hedeflerimiz 02.09.2009 www.labristeknoloji.com 2 İçerik Üretici

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz...

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Asistek Firewall kullanmanın pek çok yararı vardır: Asistek Firewall, tamamen web tabanlı ve esnek yapıya sahip Güvenlik Duvarı servislerini barındırarak çeşitli

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu!

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Firmanıza özel karşılama ekranı oluşturabilir, farklı kimlik doğrulama yöntemlerini kolaylıkla belirleyebilirsiniz. İnternet erişimlerini kayıt

Detaylı

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM 18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM ANET LOG COLLECTOR SAFELOG CSL SureLog/Fauna SureSec Agent Gereksinimi Yok Yok Yok Yok Yok Anlık Hash ve Zaman Damgası Evet Evet Evet

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme LOGO Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme Mustafa COŞAR - İsmail ARIK Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ Güvenliği ve Önemi Kurumsal

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM 18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM ANET LOG COLLECTOR SAFELOG CSL SureLog SureLog(Korelasyonlu) SureSec Agent Gereksinimi Yok Yok Yok Yok Yok Yok Anlık Hash ve Zaman

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi Computer and Network Security 153101010 Cemalettin Kaya Güz Dönemi 2016-2017 Giriş pfsense Nedir? Neden pfsense? Diagram Kurulum Donanım Seçimleri Minimum Gereksinimler Yapılandırma Konfigurasyon Ayarlar

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017 KURUMSAL TANITIM Kasım 2017 KISACA TESLAKOM... TESLAKOM KİMDİR? (*) Ref: Tubisad, Deloitte 2017 ELEKTRONİK HABERLEŞME 15 B USD İLETİŞİM TEK. DONANIM 6,4 B USD TÜRKİYE BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Detaylı

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar I SERİSİ Endüstriyel ve ağır çevre koşullarında kullanım amaçlı olarak tasarlanmış özel bir switchtir. Fabrika ve nakil koşullarında çalışmaya uygun olan bu cihazda güvenli politika uygulamalarına önem

Detaylı

Hüseyin ÇIRAL huseyinciral@gmail.com

Hüseyin ÇIRAL huseyinciral@gmail.com Hüseyin ÇIRAL huseyinciral@gmail.com 1. WAN Optimizasyon Nedir? WAN Optimizasyon ; WAN üzerinden yapılan bağlantılarda (ADSL, G.SHDSL, 3G, MetroEthernet vb), bağlanan lokasyonlar arasındaki veri transferini

Detaylı

Power Site Controller

Power Site Controller PSC, basit ve kullanışlı ara yüzü ile sizin için Network yönetimini kolaylaştırır. Kolay yönetim amacı ile geliştirilmiş obje ve tanımlamalar, sizin için hızlı ve stabil kurallar oluşturmanıza imkan sağlar.

Detaylı

NETGEAR. Ürün Kataloðu. Türkiye Distribütörü. www.rzk.com.tr www.netgear.com. Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri

NETGEAR. Ürün Kataloðu. Türkiye Distribütörü. www.rzk.com.tr www.netgear.com. Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri NETGEAR Ürün Kataloðu Türkiye Distribütörü Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri www.rzk.com.tr www.netgear.com NETGEAR ürünleri iþletmelerin network ihtiyaçlarýný karþýlamaya yöneliktir. Ürün portföyü;

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri. Kurumsal Şirket Tanıtımı

Güvenli İnternet Teknolojileri. Kurumsal Şirket Tanıtımı Güvenli İnternet Teknolojileri Kurumsal Şirket Tanıtımı - Hakkımızda - Vizyon & Misyon - Tarihçe INDEX - Faaliyetlerimiz - Marka - Hizmetlerimiz - Sistem Destek ve Uzmanlıklarımız - Kurumsal Danışmanlıklarımız

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s ELKITABI N I - 7 0 7 5 3 2 T Ü R K Ç E b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Öncelikle bu yönlendiriciyi satın aldığınız

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

315.381945. 315.381947 Forcepoint WDLP-C-CP24-N. 315.381949 Forcepoint TDSD-C-CP24-N

315.381945. 315.381947 Forcepoint WDLP-C-CP24-N. 315.381949 Forcepoint TDSD-C-CP24-N 315.381945 Forcepoint WSPA-C-CP24-N Forcepoint TRITON AP-WEB URL Filtreleme yazılımı ile İnternet üzerinde istenmeyen sitelere erişimler filtrelenebilirken Malware, Trojan ve zararlı içeriklerinde kullanıcılara

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009

Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009 Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009 ile e-postalarınız Güvende Özcan Çavuş Bilgi Teknolojisi Uzmanı, Lotus V 1.51P Notes/Domino: E-posta Güvenliğinde Altın Standart

Detaylı

NETGEAR ÜRÜN KATALOÐU

NETGEAR ÜRÜN KATALOÐU ÜRÜN KATALOÐU Türkiye Distribütörü Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri www.rzk.com.tr l www.netgear.com ürünleri iþletmelerin network ihtiyaçlarýný karþýlamaya yöneliktir. Ürün portföyü; switchler, kablosuz

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

XSR Firewall Security Router Ailesi

XSR Firewall Security Router Ailesi Tipik WAN router ve Firewall cihazlarından farklı olarak, güvenlik özellikleri uygulandığında IP routing, QoS gibi üstün özellikleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle uçtan uca ve uzak bağlantılar için

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.AŞ. TEKNOLOJİLER SUNUMU

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.AŞ. TEKNOLOJİLER SUNUMU SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.AŞ. TEKNOLOJİLER SUNUMU Sunum İçeriği 1. Simet Teknoloji 2. Network Nedir? 3. Network Güvenliği Nedir? 4. DDOS / Storm Nedir? 5. DNS Proxy Nedir? 6. SMC 6.a. 802.3ad Link Aggregation

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

Firewall Tabanlı Yeni Nesil Switching. Semih KAVALA Aruba Sistem Mühendisi

Firewall Tabanlı Yeni Nesil Switching. Semih KAVALA Aruba Sistem Mühendisi Firewall Tabanlı Yeni Nesil Switching Semih KAVALA Aruba Sistem Mühendisi AJANDA Yönetimsel Açıdan Kablolu Ağlar ile Kablosuz Ağlar Arasındaki Farklar ARUBA Merkezi Yönetim Mimarisi ARUBA AppRF 2.0 ile

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 K U L L A N I M 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA P I L A N D I R M

Detaylı

Kýsaca Fortinet. Neden Fortinet?

Kýsaca Fortinet. Neden Fortinet? Fortinet, yenilikçi, yüksek performanslý að güvenliði çözümlerinin öncüsüdür. Fortinet önde gelen bir að güvenliði sistemleri saðlayýcýsýdýr ve Bütünleþik Güvenlik Sistemleri pazarýnda lider konumdadýr.

Detaylı

Fortinet Hakkında; Fortinet Shipment Revenue. (millions USD)

Fortinet Hakkında; Fortinet Shipment Revenue. (millions USD) v.7.0 11/2007 Fortinet Hakkında; ASIC Teknolojisi Kullanan ilk Bütünleşik Güvenlik Platformu Sağlayıcısı Dünyada ki en büyük Halka açık olmayan Güvenlik Şirketi ~1000+ çalışan / > 450 R&D Dünya çapında

Detaylı

FortiGate & FortiAP WiFi Controller

FortiGate & FortiAP WiFi Controller 2011 FortiGate & FortiAP [Bu dökümanda Fortigate üzerinden FortiAP cihazlarının nasıl kontrol edildiği ve nasıl ayarlandığı anlatılmıştır.] v400-build0496-rev.01 RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Oğuz Yılmaz (CISSP) Ar. Pl. Md. Labris Teknoloji

Oğuz Yılmaz (CISSP) Ar. Pl. Md. Labris Teknoloji www.labristeknoloji.com DDOS Saldırıları Karşısında Savunma Stratejisi nde DDOS Mitigator Siber Savaş Aracı Oğuz Yılmaz (CISSP) Ar. Pl. Md. Labris Teknoloji Odak Noktamız Labris Teknoloji, Bilişim güvenliği

Detaylı

Güvenli Doküman Senkronizasyonu

Güvenli Doküman Senkronizasyonu Güvenli Doküman Senkronizasyonu Güvenli Doküman Senkronizasyon sistemi, hızlı ve güvenli kurumsal doküman paylaşım ve senkronizasyon uygulamasıdır. GDS ne sağlar?» Kurumsal hafıza oluşturulmasını sağlar,»

Detaylı

Ağ Trafik ve Forensik Analizi

Ağ Trafik ve Forensik Analizi Ağ Trafik ve Forensik Analizi Zararlı Yazılım Analiz ve Mücadele Merkezi TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Ağ Forensik Analizi Tanım Bilgisayar ağlarının herhangi saldırıya karşın izlenmesi ve analiz

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

Labris UTM 3.0.1 Sürüm Notları

Labris UTM 3.0.1 Sürüm Notları Labris UTM 3.0.1 Sürüm Notları Doküman Sınıfı Halka Açık Tarih 5 Eylül 2014 Sürüm 3.0.1 İş 282 İçindekiler İçindekiler Özet Bu sürümdeki önemli yenilikler 1. Kurulum Sihirbazı 2. Wauth 3. Logview Log İzleme

Detaylı

Yeni Nesil Kablosuz İletişim

Yeni Nesil Kablosuz İletişim Yeni Nesil Kablosuz İletişim Kablosuz Çözümler Kullanıcı Sayıları ve Kapsama Alanları Tekli Yönetilebilir Yaygın Uygulamalar E-Posta, Web E-Posta, Web Ticari Uygulamalar Ses, Data ve Video Önceliklendirme,

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri. cloud

Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri. cloud Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri cloud Müşteri yönetimi, sanal santral ve daha fazlası hesaplı tek bir üründe LEAPvoX Cloud ile tek noktadan Ses Hizmet Sağlayıcıların tüm operasyonel ihtiyaçları için

Detaylı

FortiGate Application Control. v4.00-build0328-2011/08

FortiGate Application Control. v4.00-build0328-2011/08 FortiGate Application Control v4.00-build0328-2011/08 0 FortiGate (Application Control) Datasheet Application Control () Hakkında Genel Bilgi FortiGate cihazları, UTM kapsamındaki Application Control ()

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

FortiGate Application Control

FortiGate Application Control 2011 FortiGate Application Control [Bu dökümanda Fortigate üzerinden akan trafikte kullanılan uygulamaların tespiti, takibi ve engellenmesi anlatılmıştır.] v400-build0328-rev.01 RZK Mühendislik ve Bilgisayar

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

BONASUS. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 01.06.2010

BONASUS. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 01.06.2010 2010 BONASUS Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 01.06.2010 2 BONASUS: Log Toplama ve Analiz Programı... 3 AYARLAR... 4 KULLANICI AYARLARI... 5 GENEL AYARLAR... 6 Network AYARLARI... 6 HTTP... 7 MSN LOGLARI...

Detaylı

4.0 Yeni Özellikler. Surgate. L a b s

4.0 Yeni Özellikler. Surgate. L a b s 4.0 Yeni Özellikler Surgate L a b s TM SurGATE Messaging Gateway Genel Bakış : SurGATE, E-mail sunucunuz önünde sisteminize temiz e-posta ulaşması için endüstriyel standart olarak kabul görmüş bütün filtreleme

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik

Detaylı

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Uygun maliyetli 10/100Base-T Küçük çalışma grupları ve uzak şube ofisleri için ideal olan eski, tümüyle yönetilen 10/100Base-T ağları için Dell PowerConnect 3500

Detaylı

Kampüs Ağlarında Ağ Yöneticiliğine Giriş. Gökhan AKIN (Yönetim Kurulu Bşk.) Ozan BÜK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kampüs Ağlarında Ağ Yöneticiliğine Giriş. Gökhan AKIN (Yönetim Kurulu Bşk.) Ozan BÜK (Yönetim Kurulu Üyesi) Kampüs Ağlarında Ağ Yöneticiliğine Giriş Gökhan AKIN (Yönetim Kurulu Bşk.) Ozan BÜK (Yönetim Kurulu Üyesi) Kampüs Ağ Yönetimi Kampüs nedir? Tek noktada çok bilgisayarın bulunduğu ağ yapısı Örnek: üniversiteler,

Detaylı

TESLAKOM Bonding Çözümü

TESLAKOM Bonding Çözümü TESLAKOM Bonding Çözümü Bonding Multichannel VPN Router ve Hub lar Birden fazlan WAN bağlantısını Hızlı, erişilebilirliği yüksek ve güvenli tek bir bağlantıya dönüştürür. Ofis İSS Altyapıları Ana Merkez

Detaylı

Seminar. İnternetin Kontrol Edilmesi. Recep Tiryaki Teknik Servis Muduru 1

Seminar. İnternetin Kontrol Edilmesi. Recep Tiryaki Teknik Servis Muduru 1 Seminar İnternetin Kontrol Edilmesi Recep Tiryaki Teknik Servis Muduru 1 Taslak Bolum 1 Content Security Management (CSM) - Web Content Filter ile DNS Filter - APP Enforcement User Management - Ayarlanabilir

Detaylı

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti Vitel Manage Engine Opmanager Yönetici Özeti AĞ ve SUNUCU İZLEME YAZILIMI OpManager web-tabanlı, ağ ve sunucu sistemlerini, (routers,firewalls,servers,switches,printers) merkezi bir noktadan izleme ve

Detaylı

Açık Kaynak Güvenlik Duvarı Sistemi

Açık Kaynak Güvenlik Duvarı Sistemi Açık Kaynak Güvenlik Duvarı Sistemi Erkan Esmer Ağustos, 2012 İçindekiler 1 Unified Threat Management (UTM) Firewall - Birleştirilmiş Tehdit Yönetim Sistemleri -1........ 2 2 Güvenlik Duvarı Tanımı..........................................

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

Microsoft 20687A Configuring Windows 8

Microsoft 20687A Configuring Windows 8 Microsoft 20687A Configuring Windows 8 Module 1: Windows 8 Kurulumu Windows 8 Tanıtımı Windows 8 kurulum için hazırlanması Windows 8 kurulumu Otomatik Windows 8 kurulumu Windows 8 in etkinleştirilmesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. 1. Saldırı önleme sistemi bu işe özel üretilmiş yazılım/donanım bütünü olan bir cihaz (appliance) olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME. 1. Saldırı önleme sistemi bu işe özel üretilmiş yazılım/donanım bütünü olan bir cihaz (appliance) olmalıdır. TEKNİK ŞARTNAME 1. Saldırı önleme sistemi bu işe özel üretilmiş yazılım/donanım bütünü olan bir cihaz (appliance) olmalıdır. 2. Network IPS çözümü Layer 2 seviyesinde, transparent çalışabilmeli ve ağ üzerinde

Detaylı

Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma

Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma Network Bulut Çözümleri Batu AKALIN Güvenlik ve Ağ Hizmetleri Yöneticisi Anadolu Bilişim Hizmetleri Anadolu Bilişim Hakkında Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin Linkedin: linkedin.com/company/abh

Detaylı

Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü

Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü Merkezileştirilmiş WLAN yönetimi ve otomatik provizyon Tanecikli erişim kontrolüyle en fazla 240 AP yi yönetir Optimize Wi-Fi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

CLR-SWG-244MP 24Port Gigabit + 4Port Gigabit SFP POE Switch

CLR-SWG-244MP 24Port Gigabit + 4Port Gigabit SFP POE Switch Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com CLR-SWG-244MP 22Port Gigabit POE + 4*SFP Ethernet Switch L2+ 440W CLR Networks POE Switch ; IP Tabanlı POE Destekli CCTV Güvenlik Kameraları, IP

Detaylı

Dönüşümsel Bulut Yolculuğu: Artık Çok Daha Kolay!

Dönüşümsel Bulut Yolculuğu: Artık Çok Daha Kolay! Dönüşümsel Bulut Yolculuğu: Artık Çok Daha Kolay! Orçun M. Özalp Eylül 2012 0 Kariyerimdeki Dönüşüm (1990 lar - 2012) IT Dış Kaynak Sağlayıcı Veritabanı Üreticisi Telekom Operatörü Sistem Entegratörü Çalıştığım

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

RT-206 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu

Detaylı

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ İÇİNDEKİLER KAPSAM DAHİLİNDEKİ SERVİSLER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLER SIKÇA SORULAN SORULAR KAPSAM DAHĐLĐNDEKĐ SERVĐSLER Her geçen gün artan bilişim envanterinde yaklaşık

Detaylı

NextGeneration USG Series

NextGeneration USG Series NextGeneration USG Series Unified Security Gateway UTM Fonksiyonları: Content Filter: Kullanıcıların internet erişimleri esnasında sistem yöneticisinin yasakladığ i çeriklere erişimi engelleyen, yasaklama

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

Quedra L MON Log Yönetim ve Güvenli Kayıt Yazılımı

Quedra L MON Log Yönetim ve Güvenli Kayıt Yazılımı PC veya Server Üzerinde Quedra Kurulumu Önemli Notlar : Kurulum sırasında Quedra a vereceğiniz IP adresinin internete çıkışında bir kısıtlama olmadığından emin olunuz. Özellikle Firewall veya modem içerisindeki

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı