İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar"

Transkript

1 İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

2

3 Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler ve İdari Yaptırımlar Kabahatler Kanununun Uygulanması Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları İdari Yaptırım Türleri Kabahatlerde Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı İdari Yaptırım Kararının Verilmesi, Tebliği, Yerine Getirilmesi İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Yolları ve Usulü Kabahatler Kanununda Yer Alan Kabahatler Ankara, 2010

4 İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar Güçlü Hukuk Kitapları Dizisi: 879 ISBN İkinci Baskı: Temmuz Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Seçkin Yayıncılık Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: 19/B Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) (Pbx), Faks: (0-312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abide-i Hürriyet Caddesi No: 259/4 (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli, İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E-posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0-312)

5 İkinci Baskıya Önsöz Kitabın birinci baskısının hazırlandığı 2008 yılı başlarında Kabahatler Kanununun yeni uygulanmaya başlamış olması ve bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması, bazı maddelerinin de ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle değiştirilmesi ve Kabahatler Kanununa uyum amacıyla kabahat içeren kanunlarda geniş değişikler yapılması nedenleriyle istikrarlı bir uygulama ve bu uygulamaya paralel yargısal sonuçlar ortaya konulmamıştı. İçtihatlarla şekillenmeyen bir alanda yazmanın zorluğu karşısında, geçen süre içerisinde Kabahatler Kanunu uygulamaları ile ilgili olarak tereddütlü hususlarda dile getirdiğim kanaatlerin isabetli olduğunun uygulama ve yargı kararları ile teyit edilmesi şahsımı ayrıca sevindirmiştir. Kabahatler nedeniyle uygulanan idari yaptırımlara karşı öngörülen başvuru usulü nedeniyle bu alanda yüksek yargı içtihatlarının oluşması mümkün olmamakla birlikte, zaman içerisinde uygulamada karşılaşılan tereddütler, yargı yerlerince verilen kararlar ve 2008 yılından bu tarafa yürürlüğe giren kanunlar da dikkate alınarak kitap gözden geçirilip güncellenmiş, örneklemelerle ve emsal yargı kararıyla zenginleştirilmiştir. İdari yaptırım uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlilerine, idari yaptırımlarla ilgilenen hukukçulara ve idari yaptırımlara maruz kalanlara rehber olacak şekilde hazırladığım kitabın ikinci baskısının başvuran herkese faydalı olmasını diliyorum. Yaşar GÜÇLÜ Ankara Haziran 2010

6

7 Önsöz Toplumsal hayatta çeşitliliğin, ilişkilerin ve üretimin artması nedeniyle uyulması gereken birçok kural ortaya çıkmış, profesyonelleşen üretim ve tüketim süreçlerinden dolayı toplumun sağlık ve güvenliğinin sağlanması için mal ve hizmet üreten bireylere veya özel hukuk tüzel kişilerine ödevler yüklenmiştir. Hukuk sistemlerinin de toplumlarla beraber gelişmesi, siyasal anlayışların değişerek totaliter yönetim biçimlerinin yerlerini, demokratik ve birey merkezli yönetim biçimlerine bırakması nedeniyle yaşam içerisinde uyulmayan her kuralın, yerine getirilmeyen her ödevin ceza hukuku anlamında suç olarak nitelendirilerek ağır yaptırımlarla cezalandırılmasının gereksizliği anlaşılmıştır. Yerine getirilmeyen her ödeve, uyulmayan her kurala adli yaptırım öngörülmesi halinde mahkemeler altından kalkamayacakları bir iş yükünü omuzlamak zorunda kalacaklar bu iş yükü altında en basit davaların bile sonuçlanması uzun süreçler gerektirecek, daha ağır yaptırımlar gerektiren ve toplumda infiale sebep olan cürümlerin adil bir şekilde cezalandırılması tehlikeye girebilecektir. Öte yandan bazı yaptırımların, denetimleri gerçekleştiren idareler tarafından derhal uygulanabilmesi halkın sağlığı can ve mal güvenliği, tüketim ve üretim güvenliği, yaşam düzeninin, nizam ve intizamın devamlılığının sağlanması açısından da büyük öneme sahiptir. Standarda uygun olmayan bir gıdanın üretilmesi, halk sağlığı için tehlike arz eden kimi maddelerin sıhhi kurallara uygun olmayacak şekilde nakli ve dağıtımı, çevrenin kirletilmesi, aşırı gürültü yapılması, emniyet kemeri takılmaması, azami hız sınırının üzerinde araç kullanılması gibi kabahatlere karşı anında tedbir alınmasının gerekliliğinden hareketle failin çıkarılacağı bir mahkeme yerine idari yaptırım uygulamaya yetkili kamu görevlilerince anında uygulanabilecek idari yaptırımlar öngörülmüştür.

8 8 İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Adli sistemde bir yaptırımın uygulanabilmesi için yaptırıma konu olacak suçun oluşup oluşmadığı hususunda yapılacak bir soruşturmadan sonra Ceza Mahkemesince yargılama yapılarak karar verilmekte ve bu şekilde hüküm altına alınan yaptırım ilgili mercilerce yerine getirilmektedir. Örneğin bir işyerinin kapatılması, bir malın müsaderesi için adli yargının karar vermesi gerekiyorsa yargılama sonucunda işyerinin kapatılmasına veya eşyanın müsaderesine karar verildiği takdirde kararın gerekleri ilgili idari mercilerce yerine getirilmektedir. Bu süreç epey bir süre gerektirdiğinden uygulanan yaptırımların düzenleyici etkisi ortadan kalkabilmekte ve yaptırımdan beklenen faydanın elde edilme ihtimali azalmaktadır. İdareye kanunlarla sınırları çizilmiş, kamu düzenini doğrudan tehdit etmeyen ve toplum yaşamının günlük düzen ve intizamını bozabilecek bir kısım fiillere karşı yaptırım uygulama yetkisi verilerek kural ihlallerine anında müdahale imkânı sağlanmaktadır. Bu defa yaptırıma maruz kalan kişi yaptırım kararına karşı yargı merciine başvuruda bulunmaktadır. İdari yaptırımlar çoğu zaman adli cezalardan farklı olarak geri alınabilirliği mümkün olan cezalardır. Bu gün Kabahatler Kanununun getirdiği idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi hemen hemen her zaman telafi edilebilecek yaptırımlardır. Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde birçok suç zaman zaman yapılan düzenlemelerle kabahate, adli yaptırımları da idari yaptırımlara dönüştürülmüştür. Ayrıca kanun yapıcı zaman içerisinde ihtiyaç duydukça idari yaptırımlar koymuş, kabahatler ve karşılığı yaptırımlar işin doğası gereği bir kanun içerisinde değil çeşitli kurum ve kuruluşların kendilerini ilgilendiren farklı kanunlarda düzenlenmiş ve bu düzenlemelerde uygulama ve kanun yolları ile ilgili farklı farklı hükümler yer almıştır. İdari yaptırım kararını verecek merciler, kararların icrası, tahsil edilen idari para cezalarının nerelere aktarılacağı hususunda çeşitli kurallara yer verilmiştir. İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvuruları incelemeye kimi düzenlemelerde sulh ceza mahkemesi, kimi düzenlemelerde idare mahkemesi, kimi düzenle-

9 Önsöz 9 melerde Danıştay yetkili kılınmış ve başvuru usulleri gibi başvuru süreleri de bir hafta/7 günden başlayarak 10 gün, 15 gün, 30 gün, 60 gün gibi çok değişik şekillerde düzenlenmiştir. Bu durum kanun koyucunun idari yaptırımları düzenlerken çok da sistematik ve özenli davranmadığını göstermektedir. 01/05/2005 tarihinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunlarda yer alan kabahatlerin karşılığı idari yaptırımlara karşı başvuru yolu ve başvuru süresinde yeknesaklık sağlanmış iken kanunun genel hükümlerinin bütün kanunlardaki kabahatler hakkında uygulanacağı hükmünü içeren 3 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra maddenin yeniden düzenlenmesi ile eski sisteme tekrar dönülmüş kabahatin yer aldığı kanunda aksine hüküm yoksa Kabahatler Kanunun kanun yoluna ilişkin hükümlerinin uygulanacağı kuralı getirilmiştir. Son olarak ise 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kanunlarda yer alan adli ve idari yaptırımların Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu ile uyumlaştırılmasına yönelik köklü bir değişiklik yapılmış ve bu çerçevede birçok kanundaki idari yaptırımlara karşı başvuru merciini belirleyen hükümler kaldırılmış ve bu yolla zımnen Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi gereği sulh ceza mahkemeleri yetkili kılınmış ancak yine kimi kanunlarda yer alan yaptırımlar için başvuru mercii Danıştay olarak belirlenirken kimi kanunlardaki idare mahkemelerine işaret edilen hükümler olduğu gibi bırakılmış veya bilhassa o şekilde düzenlenmiştir. İdari yaptırımlara karşı yapılacak başvuruları inceleyecek yargı mercileriyle ilgili hükümlerin bu şekilde baş döndürücü bir sıklıkta değişmesi yargı mercilerinin, yaptırımları uygulayacak idarelerin yaptırıma muhatap olanların süre ve görev yönünden tereddüde düşmelerine sebep olmuştur. Bu çalışma ile gerek Kabahatler Kanunu ile getirilen sistem, gerekse özel kanunlarda yer alan düzenlemeler göz önünde bulun-

10 10 İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar durularak, idari para cezaları başta olmak üzere idari yaptırım kararlarının verilmesi, idari yaptırımların uygulanması, bunlara karşı başvuru yolları ve usulleri anlatılmaya çalışılmış yeri geldikçe de geleceğe dönük düzenlemelere ışık tutmak amacıyla uygulamada ortaya çıkan veya çıkabilecek eksiklik ve boşluklara vurgu yapılmıştır. İdari yaptırımlara kanunlarda yer verilmesi uzak bir geçmişe dayanmasına rağmen son yıllarda bunların sistemine ilişkin köklü düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemelerin de gerek Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi, gerekse uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklar nedeniyle sık sık düzenleme ve değişiklikler yapılması kabahatler ve idari yaptırımlar konusunda kafaların karışmasına neden olmuştur. Bu karışıklığın giderilmesinde bir nebze katkım olursa mutlulukların en büyüğü benim olacaktır. Bu çalışmanın kitap haline gelmesine, sonu gelmez sorularıma sabırla cevap vererek fikir ve görüşleriyle büyük katkı sağlayan, mesaimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum hukuk müşaviri arkadaşlarıma; kitabın okuyucuyla buluşmasını sağlayan başta Seçkin Yayıncılığın sahibi Sayın Koray SEÇKİN olmak üzere emeği geçen bütün Seçkin Yayıncılık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor; kitabın başvuran herkese faydalı olmasını diliyorum. Yaşar GÜÇLÜ

11 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz... 5 Önsöz... 7 Birinci Bölüm GENEL OLARAK KABAHATLER VE İDARİ YAPTIRIMLAR I. KABAHAT VE SUÇ II. İDARİ YAPTIRIMLARIN HUKUKİ ALTYAPISI III. İDARİ YAPTIRIMLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER İkinci Bölüm KABAHATLER KANUNUNUN UYGULANMASI I. KABAHATLER KANUNU NUN KAPSAMI II. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA III. YER BAKIMINDAN UYGULAMA Üçüncü Bölüm KABAHATTEN DOLAYI SORUMLULUĞUN ESASLARI I. KABAHATİN İŞLENME ŞEKLİ (İCRAİ - İHMALİ) A. İcrai Hareketle Kabahatin İşlenmesi B. İhmali Hareketle Kabahatin İşlenmesi II. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN DAVRANIŞINDAN DOLAYI SORUMLULUK III. KAST, TAKSİR VE HATA A. Kast B. Taksir... 57

12 12 İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar C. Hata IV. SORUMLULUK VE SORUMLULUĞU KALDIRAN HALLER A. Yaş Küçüklüğü B. Akıl Hastalığı V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İLE KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER A. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri B. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali C. Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası D. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit E. Haksız Tahrik F. Sağır ve Dilsizlik G. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma VI. TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA A. Teşebbüs B. Etkin Pişmanlık C. İştirak D. İçtima Fikri İçtima Gerçek İçtima Non Bis in Idem Kuralı Dördüncü Bölüm İDARİ YAPTIRIMLAR I. GENEL OLARAK İDARİ YAPTIRIMLAR II. İDARİ PARA CEZASI A. Maktu İdari Para Cezaları B. Nispî İdari Para Cezaları C. Alt ve Üst Sınırları Belirli İdari Para Cezaları D. İdari Para Cezalarının Hesaplanması... 90

13 İçindekiler Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezalarının Misli Olarak Arttırılması İdari Para Cezalarının Yeniden Değerleme Oranlarına Göre Arttırılması E. Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi F. Disiplin Cezası Niteliğindeki Para Cezaları III. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ IV. DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Beşinci Bölüm KABAHATLERDE ZAMANAŞIMI I. SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI II. YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI III. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ Altıncı Bölüm İDARİ YAPTIRIM KARARI I. İDARİ YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ A. Genel Olarak İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi B. İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Olan Kamu Tüzel Kişileri C. Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Kararı Verme Yetkisi Kanunla Doğrudan Cumhuriyet Savcısının Yetkisine Verilmiş Hususlar Soruşturma Sonucu Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Kararı Verme Yetkisi Cumhuriyet Savcısının Seçim Yapma Yetkisine Sahip Olduğu Durumlar D. Mahkemenin Karar Verme Yetkisi E. Yer Bakımından Yetki Kuralları II. İDARİ YAPTIRIM KARARININ İÇERİĞİ III. İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ A. İlgilinin Yokluğunda Verilen İdari Yaptırım Kararlarının Tebliği Tebligat Vasıtaları Bilinen Adrese Tebligat

14 14 İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar 3. Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat Tüzel Kişilere Tebligat Askeri Şahıslara Tebligat Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat Belli Bir Yerde veya Evde Sanat İcrası Halinde Tebligat Otel, Hastane, Fabrika, Okul vb. Yerlerde Tebligat Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Tebligat Tebliğ İmkânsızlığı veya Tebellüğden İmtina Yaş ve Ehliyet Şartı İmza Atamayacak Durumda Olanlara Tebligat Yabancı Ülkelerde Tebligat Siyasi Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşlarına Tebligat Yabancı Ülkelerde Türk Memur ve Askerlerine Tebligat İlânen Tebligat Usulsüz Tebligat, Tatil Günlerinde Tebligat, Tebliğ Mazbatası B. İlgilinin Huzurunda Yaptırım Kararı Verilmesi IV. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ A. İdari Para Cezaları İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü ve Tahsile Yetkili Merci Ödeme Zamanı Ödeme Yeri a. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri b. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Sonra Ödeme Yeri İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi a. Kabahatler Kanunu na Göre İdari Yaptırımlara İlişkin Kararların Kesinleşmesi b. İdari Yargının Görevli Olduğu İdari Yaptırımlara İlişkin Kararların Kesinleşmesi İndirim Uygulaması Taksitlendirme Uygulaması Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcıları Tarafından Verilen İdari Para Cezaları Failin Ölümü İdari Para Cezalarının Gelir Kaydı

15 İçindekiler 15 B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi C. Diğer İdari Yaptırımlar Yedinci Bölüm İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI I. İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURULARI İNCELEMEDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TESPİTİ A. Özel Kanunda Düzenleme Olması Halinde Görevli Mahkeme B. Özel Kanunda Hüküm Yoksa Görevli Mahkeme II. KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU USULÜ A. Kabahatler Kanunu nda Öngörülen Başvuru Usulüne Tabi İdari Yaptırımlar B. İdari Mercilerce Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü Başvuru Süresi, Yeri ve Başvuru Dilekçesi Başvurunun İncelenmesi ve İdareye Tebliği İdarenin Adli Mercilerde Temsili Tarafların Dinlenmesi ve Karar C. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü D. Mahkemelerce Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü E. İtiraz III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURU USULÜ A. Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler B. İdari Yargı Yolunda Görev ve Yetki C. İdari Yaptırıma Karşı Başvuru Süresi Başvuru Süreleriyle İlgili Genel Düzenleme Kanunlarla Belirlenen Başvuru Süreleri Sürelerin Hesaplanması

16 16 İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar 4. Mücbir Sebep D. Dava/İtiraz Dilekçesi E. Dilekçe Üzerine Yargı Mercilerince Yapılacak İşlemler F. Dilekçe Üzerine İlk İnceleme ve İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar G. Dilekçe Teatisi Dava Dilekçesine Cevap Davacı Tarafın İkinci Dilekçesi (İdarenin Cevabına Cevap) İdarenin İkinci Dilekçesi (Davacı Tarafın İkinci Dilekçesine Cevap) H. Yürütmenin Durdurulması Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesinin Koşulları Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilmesi Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması I. Duruşma J. Bilirkişi İncelemesi ve Delillerin Tespiti K. Kararlara Karşı Başvuru Yolları İtiraz Temyiz Kararın Düzeltilmesi (Tashih-i Karar) Sekizinci Bölüm KABAHATLER KANUNUNDA TANIMLANAN KABAHATLER I. GENEL OLARAK II. EMRE AYKIRI DAVRANIŞ (Madde 32) III. DİLENCİLİK (Madde 33) IV. KUMAR (Madde 34) V. SARHOŞLUK (Madde 35) VI. GÜRÜLTÜ (Madde 36) VII. RAHATSIZ ETME (Madde 37) VIII. İŞGAL (Madde 38)

17 İçindekiler 17 IX. TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ (Madde 39) X. KİMLİĞİ BİLDİRMEME (Madde 40) XI. ÇEVREYİ KİRLETME (Madde 41) XII. AFİŞ ASMA (Madde 42) XIII. SİLAH TAŞIMA (Madde 43) EKLER KABAHAT İÇEREN KANUNLAR VE BU KABAHATLERLE İLGİLİ KARAR MERCİLERİ, BAŞVURU MERCİLERİ VE BAŞVURU SÜRELERİ KABAHATLER KANUNU (GENEL HÜKÜMLER) TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI ( ) Yararlanılan Kaynaklar Kavram Dizini

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU Özellikle Fenni Mesullerin Faillik Konumu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU N. Kaan KARCILIOĞLU * I. Suçun

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı