MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL ÖNERÝSÝ TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ HAZIRLAYANLAR YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KÖROÐLU PROF. DR. CEVDET AVCIKURT YRD. DOÇ. DR. AHMET KÖROÐLU BALIKESÝR, 2012

3 ÖZET Bu çalışmada konaklama işletmelerinin pazarlanmasında internetin etkin kullanımına yönelik konaklama işletmelerine internet ortamında pazarlama faaliyetlerine katkı sağlayacağı düşünülen somut bir pazarlama modeli oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin pazarlanmasında internetin nasıl etkili bir şekilde kullanabileceği bu çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bununla birlikte konaklama işletmelerinin pazarlamasında hangi internet araçlarının nasıl kullanılması gerektiği de çalışmanın alt problemlerini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ve belirlenen problemler çerçevesinde bazı sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır. Çalışmada yanıtı aranan sorular şunlardır: Konaklama işletmelerinin pazarlanmasında internet ne derece önemlidir? İnternet pazarlamasının amaçları nelerdir? Bu amaçları gerçekleştirmek için hangi internet araçları kullanılmalıdır? İnternet araçlarının pazarlamadaki önemi nedir? Konaklama işletmelerinin pazarlanmasında internet araçlarından en etkili bir şekilde faydalanmak için neler önerilebilir? Bu önerilerin başarıya ulaşması için konaklama işletmelerinin muhatap alacakları kişi, kurum, kuruluş, internet programı, sosyal medya araçları, sosyal paylaşım siteleri, sosyal ağlar vb. nelerdir? Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla çalışmanın birinci bölümünde internet kavramı üzerinde durulmuş, internetin konaklama işletmelerinin pazarlanmasındaki önemi vurgulanmış, internetin ve internet yoluyla pazarlama araçlarının kullanımının konaklama işletmelerine sağlayacağı yararlardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde konaklama işletmelerinin pazarlanmasında internetin etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik model önerisi sunulmuştur. Bu modele göre öncelikle internet pazarlamasının amaçları ortaya konmuştur. Daha sonra bu amaçların gerçekleştirilebilmesinde kullanılması önerilen internet araçları ve bu araçların pazarlamadaki öneminden bahsedilmiştir. Bu araçlardan etkin bir şekilde yararlanmak amacıyla çeşitli öneriler sunulmuş ve bu önerileri gerçekleştirmek üzere gerekli ilgililer tanımlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Pazarlama, İnternet, İnternet Araçları, Turizm. 1

4 ÖNSÖZ Pazarlama kavramı genel olarak bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek için ifa edilen tüm çalışmalar toplamıdır, başka bir deyişle işletmenin yol haritasıdır. Konaklama işletmeleri güncel ve efektif pazarlama teknikleriyle markasının bilinirliği arttırarak, rekabet koşullarında öne çıkmak için gerekli aktiviteler uygulamaktadırlar. Bu noktada hızla gelişen teknoloji göz ardı edilmemelidir. Gelişen teknoloji, insanoğlunun yaşam tarzını değiştirdiği gibi tüketicilerin de karar verme süreçlerini ve satın alma alışkanlıklarını değiştirmiştir. Teknoloji hizmet endüstrilerinin temel bileşenlerinden biridir. Son dönemdeki teknolojik gelişmelerin tümü son on yılda internet ile ortaya çıkmış ve hem turizm endüstrisi hem de turizm endüstrisinde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olmuştur. Hızlı, etkin ve güvenilir bir iletişim biçimi olması, pazarlama çabalarının verimliliğini ve etkinliğini artırması, çok hızlı değişen turizm endüstrisindeki artan talebi karşılamada etkili bir araç olması bakımından internet kullanımının konaklama işletmeleri bakımından önemli bir temel yeterlilik haline geldiğini vurgulamak gerekmektedir. Bununla birlikte dünyadaki internet kullanıcı sayısının iki milyarın üzerinde olduğu görülmektedir ve bu sayı her geçen gün giderek artmaktadır. Bu nedenle, günümüzün hızla gelişen ve değişen pazarlama dünyasında internet olgusundan bağımsız olarak ele alınan pazarlama etkinliğinin başarılı olması mümkün değildir. Konaklama işletmeleri gelecekte internetsiz var olamayacaklar ve internet üzerindeki varlığı sınırlı olan konaklama işletmelerinin rekabet üstünlüklerinin bir kısmını kaybedebileceklerdir. Ayrıca müşteri ilişkilerinin son derece önemli olduğu konaklama işletmelerinde internette var olmayan konaklama işletmeleri mevcut ve potansiyel müşterileri ile aralarındaki mesafeyi kapatmada başarısız olacaklardır. İnternet ortamında yapılan pazarlama faaliyetleri, teknolojik yenilikler ve değişimler, hızla gelişen ve genişleyen iletişim kanalları ile sürekli değişen tüketici davranışları ile bir bütün olarak alındığında başarıya ulaşabilecektir. Bu nedenle pazarlama dünyasının hızla gelişen eğilimleri göz önüne alındığında, geleneksel pazarlamaya ek olarak konaklama işletmelerinin pazarlamada internetten etkin bir şekilde yaralanması büyük önem taşımaktadır. Yrd. Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU 2

5 İÇİNDEKİLER Özet ve Anahtar Kelimeler... 1 Önsöz... 2 Giriş Konaklama İşletmelerinin İnternet Ortamında Pazarlanması Konaklama İşletmelerinin Pazarlanmasında İnternetin Etkin Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi Web Siteleri Mevcut Durum Önem Öneriler Paydaşlar Elektronik Posta Mevcut Durum Önem Öneriler Paydaşlar Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar Mevcut Durum Önem Öneriler Paydaşlar Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Mevcut Durum Önem Öneriler Paydaşlar İnternet Reklamları Mevcut Durum Önem Öneriler Paydaşlar Arama Motorları Mevcut Durum Önem Öneriler Paydaşlar SONUÇ KAYNAKLAR

6 GİRİŞ Pazarlama tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bir işletmenin pazardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla, ihtiyaç karşılayacak mal ve hizmetlerin oluşturulması, tüketicilerin beğenisine sunulması ve tüketim sonrasında da müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik değişim faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama uygun bir ürünü, uygun zamanda, uygun bir bedelle ve uygun tanıtım kanalları kullanarak tüketicinin beğenisine sunmaya çalışmaktadır. İlk ortaya çıkışından bu yana pazarlama kavramına yüklenilen anlam ve pazarlamaya bakış açısında çeşitli değişimler ortaya çıkmıştır. Başlangıçtan 1950 lili yıllara kadar devam eden süreçte pazarlamanın amacı, üretimi iyileştirme ve dağıtım sisteminin etkinliği üzerine odaklanmaktadır. Zaman içinde arz-talep dengesi oluşmaya başladığı özellikle de 1970 li yılarda işletmeler rekabet edecek yeni yollar aramaya girişmişlerdir. Bu arayışlar neticesinde işletmelerin daha kaliteli ürünler sunarak pazarda etkin rekabet edebileceklerini öne süren ürün yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Zaman içinde tüm işletmeler kalite konusunda rekabet etmeye başlayınca, kalite bir rekabet aracı olmaktan çıkmıştır. Satışların en üst düzeye çıkarılması önem kazanmıştır li yılların ortalarına gelindiğinde ise artan küreselleşme olgusu ve rekabetin küresel bir boyut kazanması sebebiyle işletmeler pazara ve pazarlamaya bakışta yeni bir yaklaşımın gerekliliğini anlamaya başlamışlardır. Bu yaklaşıma göre işletmenin örgütsel amaçlara ulaşması pazarın ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek, bu ihtiyaçları karşılayacak ve memnuniyet sağlayacak mal ve hizmetlerin rakiplerden daha iyi ve daha etkin bir şekilde pazara sunulması ile mümkün olacaktır (Altunışık, 2009: 10-15) lı yıllara gelindiğinde pazarlamada yeni bir boyut gelişmeye başlamıştır. Bu yıllarda turizm ve turizm işletmelerini en çok etkileyen faktörlerin başında bilişim teknolojilerinde ve elektronik iletişim araçlarında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler yer almaktadır lı yılların ikinci yarısından itibaren günlük yaşamda yaygınlaşmaya başlayan elektronik iletişim araçları zamanla ticari faaliyetlerde bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri daha çok müşterilerin ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini çözmede bir iletişim aracı olarak kullanılan telefon ve faks gibi iletişim araçları, zamanla tutundurma ve özellikle de doğrudan pazarlama alanında kullanılmıştır. Bu bağlamda faks ve müşterilere yeni ürünlerin bildirilmesi, tanıtılması, yeni fiyatların duyurulması gibi işlevler üstlenen araçların geniş halk yığınları tarafından kullanılmaya başlanması ile birlikte önemleri de artmıştır. Sonraki yıllarda televizyonların da yaygınlaşması ile birlikte elektronik ticarette kullanılan araçların sayısı da artış göstermiştir. Elektronik ticaret alanındaki esas gelişme 2000 li yıllarla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dönemde internet ve cep telefonlarının birdenbire bütün dünyada yaygınlaşması elektronik ticaretin öneminin artmasının aynı sıra işletmelerin dikkate almaları ve yatırım yapmaları gereken bir alan olarak kendini göstermektedir (Kozak: 2010: 271). Küresel rekabetin giderek arttığı günümüzde ise bir hizmet sektörü olan turizm sektörü bünyesinde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, varlıklarını sürdürebilmek için mevcut ve potansiyel müşterilerine sundukları ürünü etkin ve sürekli bir biçimde tanıtmak 4

7 zorundadırlar. Bu nedenle, konaklama işletmelerinin kişisel satış çabalarının yanı sıra posta, telefon, faks, teleks, bilgisayar, yazılı ve sözlü medya gibi birtakım iletişim araçlarından da yararlanarak, mevcut ve potansiyel müşterileri ile etkin ve sürekli olarak pazarlama iletişimine geçmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Bilindiği üzere pazarlama iletişiminde üç önemli işleve dikkat edilmektedir: Bilgilendirme, hatırlatma ve ikna etme. Konaklama işletmelerinin kullandığı geleneksel tek yönlü pazarlama iletişiminde ilk iki işlev (bilgilendirme ve hatırlatma) kolaylıkla yerine getirilirken, müşterinin ikna edilmesinde bu iletişim yetersiz kalabilmektedir. Son yıllarda hızla gelişen internet teknolojisi, etkileşimli özelliği ile konaklama işletmelerine çok yönlü bir iletişim ortamı sağlamaktadır (Karamustafa ve diğerleri, 2002: 52). Dünya da ve Türkiye de internet ve bilgi teknolojilerinin inanılmaz gelişimi de zaten dinamik bir özelliğe sahip olan konaklama işletmelerini bu alanda gelişmeye itmektedir (Hançer ve Ataman, 2006: 193). İnternet uygulamaları ve kullanıcılarının hızla çoğalması, sanal ortamın farklı alanlarda birçok konu için sınırsız paylaşım olanağı sunması ve birçok ev ve işyerinde bilgisayarın bulunması, interneti tüketiciler için satın alma kararı öncesi başvurdukları en önemli kaynaklardan birisi haline getirmiştir (Sarıışık ve Özbay, 2012: 2). İnternet bilgi dağıtımında olduğu kadar doğrudan satışı sağlayabilecek potansiyele de sahiptir. Fakat e- ticaret bilgi dağıtımının gelişimine oranla daha yavaş bir gelişim göstermektedir. Turizm endüstrisinde pazarlama, reklam ve tutundurma aşamalarında internet ve web teknolojilerine büyük rol düşmektedir. Özellikle turizm işletmelerinin temel görevlerinin, üreticiler ile tüketiciler arasında bilgi transferini sağlamak ve müşteriler için bilgi kaynağı haline gelmesi onların bilgi yoğunluklu endüstriler olarak adlandırılmalarını sağlamaktadır. Turistik ürün ve hizmetler soyut bir özellik taşıdıklarından ve kullanım zamanlarından önce ve tüketim yerlerinden uzakta satın alındıklarından, tüketiciler satın almadan önce daha fazla bilgi edinmek istemektedirler. İnteraktif olarak, 7 gün 24 saat, dakikası dakikasına ulaşılabilirliğe olanak tanıyan elektronik bilgi, bu alanda önemliliğini korumakta ve internet yoluyla satın alımlar çok hızlı büyüyen satış oranları ile popüler bir alışveriş türü haline gelmektedir (Hançer ve Ataman, 2006: 194). Küresel rekabetin farklı boyutlara taşındığı günümüz koşullarında, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve bunların tüketicilerine ulaştırılmasında kullanılan yol ve yöntemler için en önemli unsurun teknoloji olduğu gerçeği tartışılmaz hale gelmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada konaklama işletmelerinin pazarlanmasında internetin etkin kullanımına yönelik somut bir pazarlama modeli oluşturmak amaçlanmaktadır. 5

8 1. KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA PAZARLANMASI İnternet, ortak standartlara göre kurulmuş olan bilgisayar ağlarından oluşan dünya çapında bir ağdır (Pırnar, 2005: 31). 30 yıl önce ulusal savunma amacıyla geliştirilmesine rağmen günümüzde modern hayatın hemen hemen her alanında etkin hale gelmiştir (Ekiz ve Babacan, 2012: 46). İnternet, yıllar geçtikçe önce kurumsallaşmış daha sonra da ticarileşerek dünyada yaklaşık iki buçuk milyar kullanıcıyı birbirine bağlayan dünyanın en büyük bilgisayar ağı olmuştur. Bilgi çağı olarak nitelendirilen içinde bulunduğumuz dönemde, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız teknoloji, birçok alanda yaşamı kolaylaştırmaya devam etmektedir. İnternet bu teknolojik gelişmelerden birisi olarak, neredeyse tüm dünyayı sarmış ve insanlar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir (Çakır ve Yalçın, 2012: 9). Tablo 1 de Dünya internet Kullanıcıları Sayısı ve Nüfus İstatistikleri yer almaktadır. Tablo 1 e göre 31 Aralık 2011 tarihi itibari ile toplam dünya nüfusu kişidir. İnternet kullanıcısı sayısı ise kişi olarak tespit edilmiştir. Bu rakamlar dünyanın %32,7 sinin internet kullandığını göstermektedir yılında internet kullanıcısı sayısı iken 31 Aralık 2011 tarihinde bu rakamın %528,1 lık bir artış göstererek ye ulaştığı görülmektedir (http://www.internetworldstats.com/stats.htm). İnternetin aktif olarak 1990 lardan sonra kullanılmaya başlandığı göz önüne alınırsa, o dönemden gelmiş olduğu noktanın hayal edilemez olduğu Tablo 1 den de anlaşılacağı üzere açıkça görülmektedir. Dijital medyanın erişim hızı, erişimin kapsama alanı, interaktif yardım tedariki ve bilgiyi sunmadaki esneklik gibi internetin kendine has özellikleri internet kullanıcıların sayısının bu denli hızlı artmasında etkili olmuştur (Çubukçu, 2010: 40). Ayrıca sunulan ürün ve hizmet hakkında ayrıntılı bilgi edinme olanağı sağlaması, bilgi edinmek için aracılara olan bağımlılığı azaltması, alternatif ürün ve hizmetleri karşılaştırma fırsatı vermesi ve bireysel olarak doğrudan rezervasyon yapma ve ürün ve hizmeti satın alma olanağı sunması gibi birçok yarar nedeniyle de tüketiciler interneti her geçen gün daha çok ve kapsamlı olarak kullanmaya devam etmektedirler (Sarı ve Kozak, 2005: 257). 6

9 Tablo 1. Dünya İnternet Kullanıcıları Sayısı ve Nüfus İstatistikleri (31 Aralık 2011) Bölgeler Nüfus İnternet Kullanıcıları 31 Aralık 2000 İnternet Kullanıcıları Son veriler İnternet Kullanıcılarının Nüfusa Oranı Büyüme ( ) Afrika 1,037,524,058 4,514, ,875, % 2,988.4 % Asya 3,879,740, ,304,000 1,016,799, % % Avrupa 816,426, ,096, ,723, % % Orta Doğu 216,258,843 3,284,800 77,020, % 2,244.8 % Kuzey Amerika 347,394, ,096, ,067, % % Latin Amerika 597,283,165 18,068, ,819, % 1,205.1 % Okyanusya/Avustralya 35,426,995 7,620,480 23,927, % % Dünya Toplam 6,930,055, ,985,492 2,267,233, % % Kaynak: İnternet, askeri amaçlar doğrultusunda geliştirilmesine rağmen, takip eden yıllarda kamu ve akademik faaliyetler alanlarına doğru yönlenmiştir. Yirminci yüzyılın son on yılı içerisinde ise bilgi toplumlarında internetin kullanım alanı biraz daha farklı yönde ilerleyerek küreselleşmiş ve üzerindeki bilgi kaynakları katlanarak çoğalmıştır. Bu dönemlerde ağ üzerinde faaliyet gösteren ticari kurumların sayısı, eğitim ve kamu kurumlarına göre daha fazla artış göstermiştir. Böylelikle, 1990 lı yıllardan itibaren internette ticari uygulamalar daha da yoğunlaşarak; elektronik ticaret hareketleri, ağda birinci dereceden kullanım amacı haline gelmiştir (Çubukçu, 2010: 41). İnternetin en yaygın kullanıldığı alanların başında da turizm sektörü gelmektedir. İnternet; havayolu işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, araç kiralama, turizm bölgesi yönetimi, tur operatörlüğü gibi turizmin hemen her alanında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. İşletmenin ve sunduğu ürünlerin tanıtımının yapılabilmesi, rezervasyon ve satın alma işlemlerinin doğrudan gerçekleştirilebilmesi, tüketicilerden geri bildirimlerin alınabilmesi ve ilişkisel pazarlama kapsamındaki bazı uygulamaların gerçekleştirilebilmesi gibi oldukça geniş uygulama alanları bulunan internet aracılığı ile turizm işletmelerinin pazarlama faaliyetlerini artarak yürüttükleri görülmekte ve yakın gelecekte de bu eğilimin benzer şekilde devam edeceği düşünülmektedir. Bu nedenle, internetin turizm endüstrisinde, hem alternatif bir iletişim kanalı, hem de alternatif bir dağıtım kanalı olarak oldukça önemli bir konumda bulunduğunu ve gittikçe artan bir oranda varlığını ve önemini hissettirdiğini söylemek mümkündür (Karamustafa ve Öz, 2010: 190). Bununla birlikte bilgi teknolojileri yakın gelecekte hizmet pazarlaması konusunda bir devrim yaparak aracıları ortadan kaldıracak ve böylece dağıtım kanallarını yeniden şekillendirecektir. Bu 7

10 nedenle, konaklama işletmelerinin pazarlanmasında, dünyada teknolojik yenilikler konusunda kendisini gösteren değişimleri zamanında izlemek ve bunlardan maksimum düzeyde yararlanmak gerekmektedir (Sarı ve Kozak, 2005: 253). İnternetten yararlanmayan konaklama işletmeleri için gelecekte büyük kayıplarla karşılaşma riski doğmaktadır (Bayram ve Yaylı, 2009: 348). Yapılan araştırmalar da bu risklerin olabileceğini doğrular niteliktedir. Örneğin kişilerin turizm tercihlerinin belirlenmesinde internetin ne kadar etkili olduğuna dair 33 ülkede bir araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada; insanların tatil ve seyahat kararlarını alırken hangi etmenlerin buna etki ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. 2009, 2010, 2011 yıllarını kapsayan araştırmada insanların tatil kararlarını alırken %27 lik oran ile arkadaş tavsiyelerini en fazla önemsedikleri ortaya çıkmıştır. Kişilerin tatil kararlarını etkileyen ikinci etmen üç yılın tümünde %24 lik oran ile internet olmuştur. Üçüncü etmen kişisel deneyimler, dördüncü etmen tur acentaları, beşinci etmen, broşür/dergi, altıncı etmen, medya olmuştur. Dünya genelinde tatil planlarını yaparken bir sosyal ağı ziyaret eden kullanıcıların internet üzerinden bağlanma oranı %61,5 tir. Sosyal ağlara mobil cihazlardan ziyaret edenlerin oranı ise %14,9 olarak görülmüştür (Çakır ve Yalçın, 2012: 13). Bununla birlikte yapılan son çalışmalar da internetin seyahat bilgisi edinmede en önemli kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir. İnternet, bilgilerin paylaşılması ve yayılmasına iletişimsel ve uyarlanabilir bir araç olarak dikkate değer bir önem kazanmıştır (Çubukçu, 2010: 40). Yeh, Leong, Blecher ve Lai (2005), seyahat ile ilgili hizmetler elektronik ticaret kapsamında ortaya en hızlı çıkan alanlar oldukları için internet kullanımının konaklama işletmeleri bakımından olumlu bir eğilim ve önemli bir temel yeterlilik haline geldiğini vurgulamaktadır. French (1998) ve Porter (2001) hızlı, etkin ve güvenilir bir iletişim biçimi olan internetin, çok hızlı değişen turizm endüstrisindeki artan talebi karşılamada da etkili bir araç olduğunu ve internetin, konaklama işletmelerinin pazarlama çabalarının verimliliğini ve etkinliğini artırdığını ifade etmektedirler. Van Hoof ve Combrink (1998) gelecekte konaklama işletmelerinin internetsiz var olamayacaklarını iddia etmekte ve internet üzerindeki varlığı sınırlı olan konaklama işletmelerinin operasyonlarının rekabet üstünlüklerinin bir kısmını kaybedeceklerini söylemektedir. Benzer olarak Anckar ve Walden (2001) ile Buhalis e (1998) göre web de yer almayan konaklama işletmeleri var olan ve potansiyel müşterileri ile aralarındaki mesafeyi kapatmada başarısız olacaklar ve rekabet avantajı yaratamayacaklardır (Aktaran: Ekiz ve Babacan, 2012: 45). Geleneksel pazarlama, fiziksel olarak var olan, elle tutulan ve gözle görülen ortamlarda yürütülen faaliyetleri ifade etmektedir. İnternet üzerinde pazarlama ise pazarlama faaliyetlerinin elektronik ortam üzerinde ve ağ araçları yardımıyla yürütülmesi şeklinde ifade edilebilir. İnternet üzerinde pazarlama geleneksel pazarlamayı temelde iki alanda etkilemektedir. Birincisi; internette pazarlama geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini arttırır. İkincisi; internette pazarlama teknolojisi birçok pazarlama stratejisini temelden değiştirir. Bu değişimler çoğu zaman daha fazla müşteri değeri yaratan aynı zamanda da şirket karlılığını arttıran yeni iş modellerini yaratabilirler. İnternet üzerinden bir ürünü pazarlamak geleneksel pazarlamadan farklı olarak işletmelere ve müşterilere (kullanıcılara) önemli üstün- 8

11 lükler kazandırmaktadır. Bir yandan pazarın genişlemesi, diğer yandan pazara ulaşmanın maliyetindeki azalma, interneti üstün kılmaktadır (Çubukçu, 2010: 48). İnternetin bu özellikleri konaklama işletmelerin pazarlama faaliyetleri için uygun ortam sağlamaktadır. Bununla birlikte internetin ve internet yoluyla pazarlama kanallarının kullanımının konaklama işletmelerine sağlayacağı pek çok yarar bulunmaktadır. Bunlar (Sarı ve Kozak, 2005: 257; Çubukçu, 2010: 40; Ekiz ve Babacan, 2012: 47; Çakır ve Yalçın, 2012: 13): İnternet, daha az maliyetle, hızlı bir şekilde, ulusal ve uluslararası platformda daha fazla müşteriye ulaşma olanağı sağlamaktadır. Özellikle hizmet-yoğun özelliğe sahip konaklama işletmelerinde internet üzerinden yapılan e-iş ve e-ticaret uygulamaları son derece önemlidir. Bu önemin biraz da turizm ürününün özelliğinden ve internet kullanımının turizm ürününün tüketiciye sunulması sürecinde sağlayabileceği bazı yararlardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Örneğin; turizm ürününün soyut özellik taşıması, üretildiği yerde tüketilme zorunluluğunun olması ve satın alma kararı verilirken test etme olanağının bulunmaması vb. özellikleri pazarlamada etkili tanıtımın önemini ortaya koymaktadır. Özellikle son yıllarda gelişen internete dayalı veri tabanı mimarisi üzerinde kurulu web sitesi oluşturma yazılım teknolojileri turizm işletmelerine dinamik ve etkileşimli web siteleri kurma olanağı tanımaktadır. Böylelikle turizm işletmeleri interneti tanıtım faaliyetlerinin yanında, doğrudan satış, dağıtım ve müşteri ilişkileri gibi diğer pazarlama faaliyetlerinde de kullanabilmektedirler. Bunun ötesinde birçok turizm işletmesi etkileşime girdiği diğer turizm işletmeleriyle olan ilişkilerinde de interneti kullanma olanağına sahip olabilmektedirler. İşletmeler bu yolla daha etkili ve daha verimli reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebilmektedirler. İnternet, daha ucuza işletme içi bilgi paylaşımı ve daha hızlı işbirliği stratejileri geliştirme fırsatı sunmaktadır. İnternet indirimli satış politikalarının uygulanmasını sağlayarak işletme satışlarını arttırmakta, gelirlerin tüm yıla yayılmasına etki etmektedir. Düşük maliyetli ürün farklılaştırmasını sağlamakta böylece değişen tüketici talebine uygun ürün geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Elektronik para ile bürokrasiyi azaltmaktadır. İnternet turistlerin seyahat etmeyi planladığı destinasyondaki konaklama işletmesine varmadan önce ön araştırma yapmasına izin vermekte, kolay ve sürekli bilgilendirme ile müşteriyi ikna edebilmektedir. 9

12 İnternet yeni pazarlama ve dağıtım kanalları açmakta, süreci kolaylaştırmakta ve hisse payının değerine katkıda bulunan yeni araç ve gereçleri mevcut hale getirmektedir. İnternet işletmeleri müşteri odaklı çalışmaya aracılık etmekte, böylece rekabet üstünlüğü kazandırmaktadır. İnternet işletmelere müşteri veri tabanlarını oluşturma, böylelikle müşterilerini daha kolay tanıma ve hedefleme olanağı sunmaktadır. İnternet iç ve dış müşteri tatmini sağlamaktadır. İnternet potansiyel müşterilerde marka bilincinin oluşmasını sağlamaktadır. İnternette bilgi depolanabilir, sınıflanabilir, alınabilir, üzerinde işlem yapılabilir ve insan engeli olmadan otomatik olarak yazılım araçları ile dağıtılabilir. İnternet sanal alışveriş ortamı yaratmakta ve aracıları ortadan kaldırarak doğrudan nihai tüketicilere ulaşma imkânı tanımaktadır. İnternet işletmelerin performansını iyileştirme olanağı sağlayarak sürekli gelişimlerini desteklemektedir. İnternet işletmelerin güncel olayları takip ederek ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. İnternet işletmelere dünyada olup bitenleri takip edebilme ve anında olaylara müdahale edebilme olanağını sunmaktadır. İnternet, siber uzay içerisinde çalışmakta, bu da coğrafi ve ulusal sınırlardan bağımsız olma olanağı sağlamaktadır. İnternet, eşitleyici etkisi ile büyüklüğün önemli olmadığı bir alanda hareket edilen bir platform yaratmaktadır. 10

13 2. KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PAZARLANMASINDA İNTERNETİN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Turizm sektöründe faaliyet gösteren pek çok alanda olduğu gibi internet konaklama işletmeleri için de büyük önem taşımaktadır. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte internet, konaklama işletmeleri için rekabette ve örgütsel performansı artırmada önemli bir stratejik boyut haline gelmiştir. Bu nedenle, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri, teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmelerine ve interneti etkili bir şekilde kullanabilmelerine bağlı olmaktadır (Bayram ve Yaylı, 2009: 348). Bununla birlikte unutulmaması gereken bir nokta vardır ki bu da internetin ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim süreci olmasıdır. Bu süreçte internet ortamında pazarlamanın 4 temel amacı bulunmaktadır. Bunlar; müşteriyi elde etmek, müşteriyi kazanmak, ölçümleme ve optimize etmek ve müşteriyi elde tutmaktır (http://www.dijiplat.com). Müşteriyi Elde Etmek: Müşteriyi elde etmek; kullanıcıları işletmenin web sitesine ya da satışın gerçekleştirildiği dönüşüm sayfanıza çekebilmek gerekçesiyle yapılan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Müşteriyi elde etmek aşamasında işletmelerin web site kurulumlarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekli güncellenmesi ve etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası arama motoru optimizasyonunun gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası elektronik posta pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, interaktif karşılaştırma, reklam ortaklığı, elektronik ağızdan ağıza iletişim ve viral pazarlama gibi pazarlama çeşitleri müşteriyi elde etmek amacıyla kullanılabilecek aktivitelere örnek olarak gösterilebilir. Unutulmamalıdır ki ilk izlenim oldukça önemlidir. Müşteriyi Kazanmak: Kullanıcı, potansiyel müşteri işletmenin web sitesine geldikten sonra, işletmenin hedeflerine (sosyal medya etkileşimi, ticari getiri, direkt satış, telefon üzerinden kontak kurmak vb..) ulaşmasına yardımcı olacak aktiviteler toplamıdır. Burada önemli olan nokta hedefin her zaman satış olmaması gerektiğidir. Önemli olan müşterinin ilgisini çekebilmek ve müşteriyi kazanabilmektir. Erişilebilirlik uygulamaları, müşteri karar destek altyapısının kuvvetlendirilmesi, içerik yönetimi, sitenin görsel tasarımları, satış metinlerinin hedefe yönelik ve ikna edici olması, kişiselleştirme, müşteri sınıflarını belirleme ve bu hedefler odaklı çalışmalar, elektronik posta pazarlaması, müşteri kazanım ile ilgili yapılması gereken belli önemli aktivitelerdir. Bu aktivitelerin mutlaka bir bütün olarak görülmesi gerekmektedir. Müşteriyi kazanmak konusunda başarıyı yakalamak için web sitelerinin tasarımı, içeriği, müşteriye güven vermesi, internet pazarlamasının olmazsa olmazlarıdır. Konaklama işletmesinin web sitesinin nasıl gözüktüğü ve kullanıcıya nasıl bilgiler sunduğu en önemli noktalardır. Ölçümleme ve Optimize Etmek: Bu kısım işletmelerin neyi doğru neyi de yanlış yaptıklarını anlamak, web sitelerini ve internet uygulamalarını diğer işletmelerle ve rakiplerle karşılaştırma açısından çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki konaklama endüstrisinde 11

14 çok sayıda işletme faaliyet göstermektedir. İnternette pazarlama aşamaları içinde de en önemli kısım ölçümleme ve optimize etmektir. Çünkü başarının ölçülmesi önemlidir. İşletmenin web sitesinin, pazarlama ve tanıtma amacıyla uygulanan diğer aktivitelerin başarı kriterleri belirlenmeli, varsa eksik yönleri tespit edilmeli ve hedef odaklı çalışmalar yapılmalıdır. Bu noktada çevrimiçi paneller ve müşteri anketleri kullanılarak potansiyel müşterilerin istek, beklenti ve ihtiyaçları analiz edilebilir ve uygulamalar bu yönde geliştirilebilir. Müşteriyi Elde Tutmak ve Pazarı Büyütmek: Yukarıda açıklanan aşamalar içinde en zor olan kısım bu aşamadır. Mevcut müşteri olan kişileri memnun ve tatmin etmek ve işletmenin sürekli müşterileri olmaları için yapılan tüm aktiviteleri kapsamaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi, fiyatlandırma stratejileri, kişiselleştirme, hedefe yönelik kampanya yönetimleri, topluluk oluşturma ve referans programları başlatma, sosyal medya uygulamaları, karşılıklı diyalog, elektronik ağızdan ağıza iletişim, veri tabanlarının oluşturulması gibi birçok farklı aktivite uygulanabilir. Müşterinin elde tutulmasında üç aşamalı bir stratejinin uygulanabileceği belirtilmektedir. İlki, sık kullanıcı programlar yoluyla müşterilerin finansal dürtülerle (teşvikler, ödüller, indirimler, vb) işletmeye bağlanmasını sağlamaktır. İkincisi, müşterilerle finansal bağların yanı sıra sosyal bağlar kurmak suretiyle işletmelerin müşterileri elde tutmaya ve uzun dönemli ilişkiler kurmaya çalışmasıdır. Özellikle bazı konaklama tesislerinde devamlı müşterilerin bilgisayar ortamında tüm kişisel bilgileri tutulmakta ve hizmetler müşteri tesise gelmeden önce planlanmaktadır. Böylece müşteri kendisini özel hissetmekte ve işletmeye duygusal olarak bağlanmaktadır. Üçüncü olarak parasal ve sosyal bağların yanı sıra, müşterilerle bir sistem dahilinde yapısal bağlar kurarak müşteri bağlılığı sağlanmaktadır. Yani teknik alt yapı oluşturularak müşteriye özel hizmetler sürekli kılınmaktadır (Avcıkurt, 2010: 194). Yukarıda bahsedilen aktiviteler içinde veri tabanlarının oluşturulması müşteriyi elde tutmada kullanılabilecek en önemli araçlardan birisidir. Çünkü bilgiye verilen önemin artmasıyla birlikte, konaklama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde, müşteri bazında detaylı alışveriş bilgilerini saklayan ve karar destek sistemi niteliğinde kullanılan veritabanı sistemleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte, işletmelerin pazarlama çabalarını etkin hale getirmek, eldeki verileri sürekli yenilemek, müşterilerinin satın alma alışkanlıklarını bilmek, müşterilerinin istek, beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vererek müşteri sadakati yaratabilmek için veritabanı oluşturmaları gerekmektedir (Ayanoğlu ve diğerleri, 2004). Son yıllarda veritabanı oluşturma, konaklama işletmelerinde müşteri sadakatine etki eden en önemli faktörlerden birisidir. Ancak, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde oluşturulan veri tabanlarının birden fazla departmanın ortak istifade edebilmesine olanak verecek biçimde oluşturulması gerekmektedir (Zengin, 2001: 308). Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak oluşturdukları bilgi sistemlerini veri tabanına dönüştürebilen işletmeler, hizmet kalitesini oluşturma sürecinde de daha başarılı olabilmektedirler (Frew, 2000: 141). 12

15 Uygun şekilde oluşturulmuş veritabanı en temelde işletmelerin rahatlıkla müşteri tercihlerini dikkatle izlemelerini ve müşterinin istek ve ihtiyaçlarına göre hizmet üretebilmelerini mümkün kılmaktadır (Fırat, 2000: 152). Örneğin, bir konaklama işletmesinin ürün ve hizmetini kullanan bir müşteri eğer ki sigara kullanmıyorsa, o müşteriye restoranların sigara içilmeyen bölümünden yapılmış rezervasyonlar sunulabilir. Aynı şekilde, müşterinin herhangi bir rahatsızlığı ve kullanması gereken bazı özel ilaçları varsa, daha o müşteri o ilaçları otelden talep etmeden odasında bulabilmelidir. Müşteriye ait temel bilgilerin yanı sıra, müşterilerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü bilgi ve küçük ayrıntılar veritabanına kolaylıkla kaydedilebilir. Böylelikle müşteri oda rezervasyonu yaparken tekrar tekrar aynı şeyleri talep etmekten ziyade, sadece ismini verip, otele geldiğinde istediği ve beklediği bütün hizmetleri bulabilecektir. Böylece kendini özel hissedecek ve otele olan sadakati artacaktır (Shoemaker, 1999: 363). Müşteri veritabanlarının oluşturulması, konaklama işletmelerinde aynı zamanda, hizmet operasyonlarını geliştirir, gelirleri arttırır, maliyetleri azaltır. Çünkü veritabanı sayesinde farklı farklı hizmet alternatiflerini denemekten ziyade sadece müşterinin istek ve beklentilerini karşılayabilecek hizmete odaklanıldığı için maliyetler düşmekte, hizmet kalitesi artmakta ve dolayısıyla müşteri sadakati artmaktadır (Siguaw ve diğerleri, 2000: 192). Fakat müşteri veritabanı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar (Sharma ve diğerleri, 2000: 160); - Veri sınıflama standartlarının geliştirilmesi, - Her bir verinin tanımlanması, - Elde edilen verilerin istenilen zamanda, istenilen yerde ulaşılabilmesini sağlayacak şekilde saklanması ve veri toplama stratejilerinin geliştirilmesidir. Verilerin toplanması aşamasında da facebook, twitter gibi sosyal medya araçlarından etkin bir şekilde yaralanmak gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen aşamaların her biri bir diğeriyle ilişki halindedir. İnternet ortamında başarılı bir pazarlama faaliyeti yürütebilmek için tüm aşamaları bir bütün olarak görmekte yarar vardır. Bununla birlikte yaşanan sürekli değişimlerin ve gelişmelerin de takip edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin pazarlanmasında internetin etkin kullanımına yönelik model önerisi Şekil 1 de yer almaktadır. Bu model çerçevesinde yukarıda açıklanan amaçların başarıya ulaşabilmesi için gerekli pazarlama araçları da aşağıda açıklanmaktadır. 13

16 Şekil 1. Konaklama İşletmelerinin Pazarlanmasında İnternetin Etkin Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PAZARLANMASI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN INTERNET ORTAMINDA PAZARLANMASI AMAÇLAR Web Siteleri Elektronik Posta ELDE ETMEK Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar KAZANMAK Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim ÖLÇÜMLEME VE OPTİMİZE ETMEK İnternet Reklamları Arama Motorları ELDE TUTMAK VE BÜYÜTMEK DİĞER 14

17 2. 1. WEB SİTELERİ MEVCUT DURUM İnternetin temel öğelerinin kullanım şekilleri, çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri web siteleridir. Birçok konaklama işletmesi internet üzerinden yaptığı temel tanıtımı ve bilgilendirmeyi web siteleri üzerinden yapmaktadır (Çakır ve Yalçın, 2012: 16). Web, internet üzerinde en çok kullanılan grafik tabanlı ve etkileşimli bir araçtır. Web, dokümanlarla bağlantılı olan, multimedya tekniği ile kullanıcıya kalite sağlayan bir teknoloji (hypertext) desteğinde çalışmaktadır. Böylelikle www, http (Hyper Text Transfer Protocol) adı verilen protokolü kullanarak Web sayfalarını görüntülemektedir. Bu protokol, bir sayfa içerisindeki herhangi bir sözcük ya da sözcük grubu ya da simgenin etkileşimli olması durumunda başka sayfalara geçişi sağlamaktadır. Ulaşılması istenilen bilgi yalnızca bir ekran boyutu kapasitesinde olamayacağından, ilgili simge ya da metne tıklayarak diğer sayfalara geçiş yapmak mümkündür. Yani kullanıcının, bulunduğu doküman ile ilişkili başka bir dokümana geçiş yapmak için özel bir komut bilmesine gerek yoktur; o doküman ile ilgili sözcüğe/sözcük grubuna ya da simgeye tıklanması yeterlidir. Bu araç, internette var olan çeşitli sistemlerden yararlanarak, kullanıcıyı her türlü bilgiye ulaştıran, ideal bir ara birimdir. Yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra görsel ve işitsel duygulara da hitap etme olanağı vermesiyle web, konaklama işletmelerince en sık tercih edilen bir sanal araç olma özelliğine sahiptir. Sanal ortamda faaliyette bulunmak isteyen konaklama işletmeleri için bir web sitesi oluşturulması maliyet yönünden olduğu kadar tanıtım ve etkin bir pazarlama açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır (Çubukçu, 2010: 43). Tanıtım içerikli web sayfalarında; tanıtım filmlerine, fotoğraflara, sanal gezintilere, animasyonlara, haritalara, sesli tanıtımlara, e-dergilere, e-broşürlere, promosyonlara, ziyaretçi defterine ve birçok gerekli bilgiye yer verilebilmektedir (Çakır ve Yalçın, 2012: 13). ÖNEM Günümüzde internet aracılığıyla ve özellikle de web siteleri aracılığıyla dağılan bilgilerin miktarı diğer toplu iletişim ortamlarında dağılan bilgilerin miktarından çok daha fazla artmaktadır. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları en güncel, en gerekli ve en uygun bilgileri web sitelerinde aramaktadırlar (Yozgat ve Bahadınlı, 2006: 100). Law ve Leung (2000) e göre bir konaklama işletmesinin web sitesinin 7 gün 24 saat hizmet verebilmesinden dolayı potansiyel müşterilere boş zamanlarında erişim imkânı sağlamaktadır. Bu kanal fiziki ve coğrafi engelleri ortadan kaldırarak tüm dünyadaki tüketicilere ulaşmaktadır (Aktaran: Bayram ve Yaylı, 2009: 350). Bu sebepten dolayı web sitelerinin kalitelerinin değerlendirilmesi konaklama işletmelerinde çok önemli bir konu halini almaktadır (Yozgat ve Bahadınlı, 2006: 100). Tüketiciler, artan entelektüel ve titiz davranışlardan dolayı, en iyi fiyatta ve en kısa sürede teslim edilebilen mal ve hizmetlerden oluşan doğru bileşeni tercih etmektedirler. Bu nedenle çok sayıda tüketici geleneksel dağıtım kanallarını geçerek rezervasyonlarını doğrudan otellere yapmaktadır. Oteller de doğrudan yapılan rezervasyonlara önem vermekte 15

18 ve tüketicilere en iyi fiyat garantisi vererek cezp etmektedirler. Ayrıca tüketiciler interneti kullanarak turistik ürünler hakkında daha fazla bilgiye kısa sürede ulaşabilmekte ve karşılaştırma yapabilmektedir. Konaklama sektöründe de internetin bir doğrudan dağıtım aracı olarak öneminin giderek artmasıyla, etkili web sitelerinin geliştirilmesi ve korunması işletme başarısında kritik rol oynamaktadır. Leong (2003) e göre de yapılan seyahat ve turizm ilişkili rezervasyonlar internetteki ticari işlemlerin en büyükleri arasında yer almaktadır (Bayram ve Yaylı, 2009: 349). Ayrıca web, işletmelerin internette varlık gösterme faaliyetlerinden, tanıtım, reklam ve destek hizmetlerine ve hatta sipariş-satış işlemlerine kadar olan her aşamada yer alma teknolojisine sahiptir (Çubukçu, 2010: 41). Ayrıca web açık bir sistemdir; platform, bilgisayar ve işletim sistemi gibi bağımlı değildir. Web üzerinden pek çok bilgi kaynağına kolaylıkla erişilmektedir. Web uygulamaları geliştirmek ve bunları kullanıma sunmak çok kolay bir işlemdir. Çoğu durumlarda, fazla bilgisi olmayan kullanıcıların bile web sayfası dizayn edip kullanıma sunması uzmanlık gerektirmemesi nedeniyle mümkündür. Web ortamları artık son derece dinamiktir. Aranılan bilgilere arama motorları sayesinde kolayca ulaşılabilmektedir(kırcova, 2005: 21-22) Aktaran Çubukçu, 2010: 43). Ayrıca internet sayesinde web sitesi açarak birçok konaklama işletmesi (Karamustafa ve diğerleri, 2002); Mevcut ve potansiyel müşterileri ile küresel bazda etkin pazarlama iletişimi kurabilirler ve bu yolla sundukları ürünü etkin ve sürekli olarak tanıtma olanağına sahip olabilirler; Pazarlama ve satış faaliyetlerinde oldukça önemli tasarruflar sağlayabilirler (örneğin, broşürlerle ve reklamlarla yapılabilecek tanıtımı daha az maliyetle yapma olanağını yakalayabilirler); İşletme içi bilgi gereksinmelerini internetten sağlayarak bilgiye hızlı ve ucuz yoldan erişme olanağına kavuşabilirler; Elektronik posta yoluyla mevcut ve potansiyel müşterileri ile daha hızlı ve maliyeti düşük iletişim kurma şansını yakalayabilirler; Kısa dönem yerine uzun vadeye yayılmış bir beklenti ile tüketiciyi sundukları ürün ve gelişimlere yönelik olarak bilgilendirme, hatırlatma ve ikna etme olanağını elde edebilirler; Pazarlama araştırması yapabilirler; Online satış, reklam gelirleri gibi yeni gelir olanaklarını elde ederek e-ticaret yapabilme şansını yakalayabilirler. Konaklama işletmelerinin de web in sunduğu bu fırsatlardan faydalanıp pazar paylarını koruyarak gelirlerini artırabilmeleri için web sitelerini değerlendirerek geliştirmeleri önem arz etmektedir (Bayram ve Yaylı, 2009: 349). 16

19 ÖNERİLER Gelişen teknolojide bilgi edinme amacı ile potansiyel müşterilerin internet ortamında ilk ziyaret edecekleri yer işletmelerin web siteleri olacaktır. Bu nedenle işletmelere bazı öneriler sunulmaktadır (Karamustafa ve diğerleri, 2002; Özturan ve Roney, 2004; Sarı ve Kozak, 2005; Hançer ve Ataman, 2006; Bayram ve Yaylı, 2009; Karamustafa ve Öz, 2010; Çubukçu, 2010; Çakır ve Yalçın, 2012): Konaklama işletmeleri oluşturdukları web sayfalarının düzenlenmesinde, bu sayfalarda yer verecekleri bilgilerin sunumunda ve içeriklerinin güncelleştirilmesinde devamlı izleyici ve yönlendirici olmalıdırlar. Konaklama işletmelerinin web siteleri için sahip oldukları domain kayıtları konaklama işletmesinin adı ya da markası ile uyumlu olmadır. Bu durum tüketicilere güven sağlaması açısından önemlidir. Farklı domain kayıtlarına sahip olan işletmelerin web siteleri güvenli olarak algılanmamaktadır. Ayrıca kendi web ismi olan konaklama işletmelerinin web adreslerine mevcut ve potansiyel müşteriler daha çabuk bir şekilde ulaşabilme şansına sahip olabilmektedirler. Konaklama işletmeleri kendi web alanına sahip olsalar dahi, potansiyel ve mevcut müşterilere ulaşabilmek için, en çok kullanılan anahtar kelimeler ile ulusal ve uluslararası internet arama motorlarına kaydolmaları, bu işletmelerin web sayfalarının ulaşılabilirliğini arttırma açısından büyük önem taşımaktadır. Konaklama işletmeleri web sitelerinde yer alabilecek özellik ve hizmetler işletmelerin özelliklerine göre oldukça farklı ve oldukça fazla sayıda olabilmektedir. Bayram ve Yaylı, (2009: 379) tarafından yapılan araştırmada Türkiye de konaklama işletmelerinin web sitelerinde kullandıkları özellikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre konaklama işletmelerinin web sitelerinde bulunması gereken özellikler şöyle özetlenebilir; Kullanışlı menü, hızlı indirme, siteye kolay ulaşım, ekran kişiselleştirme, ana sayfanın ekranı kaplaması, sistemin hızlı açılması, ana sayfaya kolay ulaşım, e posta adresi, e-posta ile rezervasyon, çevrimiçi rezervasyon, çevrimiçi ödeme, elektronik posta bülteni, promosyon, otel resimleri, oda resimleri, hareketli resimler, hareketsiz resimler, otel videosu, yenilik duyurusu, çevrimiçi misafir defteri, eğlence, site haritası, dil seçeneği, ulaşım bilgisi, otelin harita gösterimi, hava durumu bilgisi, döviz bilgisi, döviz çevirici, fiyat bilgisi, farklı dillerde fiyat bilgisi, yerel bölge bilgisi, arama motoru, aktivite takvimi, güncelleme tarihi, manşet reklâm, üyelik imkânı, araç kiralama bağlantıları, bağlı kuruluş bağlantıları, havayolu bağlantıları, kültür ve sanat bağlantıları, yiyecek içecek bağlantıları, hakkımızda, kariyer bilgisi, kullanım koşulları, güvenlik ve gizlilik bilgisi, iletişim bilgisi, yardım menüsü, sık sorulan sorular, geri bildirim formu, rezervasyon hattı ve birimlerin elektronik postaları. Görüldüğü gibi bir konaklama işletmesinin web sayfasında pek çok özellik bulunmalıdır. Burada önemli olan ve üzerinde titizlikle durulması gereken nokta ise, web sitesi tasa- 17

20 rımına, tüketici ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve problemlerinin tanımlanmasıyla başlanması ve bununla birlikte işletmelerin web sitelerinde, müşterileri için değerli olduklarına inandıkları faktörlere yer vermesidir. Bu faktörler, işletme ve sundukları ürünlerle ilgili olanlar başta olmak üzere, işletmenin pazarlama faaliyetlerini tamamlayabilen ve destekleyebilen çok çeşitli bilgi, özellik ve hizmetleri içermelidir. Ayrıca, tüketicilerin interneti kullanmalarının temel nedeni bir ürün ve hizmeti satın almak veya bilgiye ulaşmak istemeleridir. Bu nedenle işletmelerin ürün/hizmetleri hakkındaki bilgilerinin web sitelerindeki sunumu önem arz etmektedir. Web sitelerinin içeriğinin ve web site tasarımlarının, bu sitelerin tekrar ziyaret edilmelerine, mesajların etkili bir şekilde iletilmesine, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesine ve markanın imajına katkıda bulunduğu unutulmamalıdır. Web siteleri, tüketici tercihlerinin belirlenmesini sağlayacak ve tüketicileri satın almaya ikna edebilecek nitelikte kişiselleştirilmiş olarak tasarlanmalıdır. Çünkü her müşteri kendini özel hissetmek istemektedir. Bu nedenle bir web sitesi, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyet ve bağlılık oluşturmalı ve tüketicilerin tekrar siteyi ziyaret etmelerini sağlamalıdır. Web sitelerinin tasarımı konaklama işletmenin markasını geliştirici ve güçlendirici nitelikte olmalıdır. Potansiyel bir tüketici hizmet sunan birçok konaklama işletmesinin web sitesine kolayca ulaşabilmekte ve bunlar arasında karşılaştırma yapabilmektedir. Bu nedenle, internet yolu ile yeni tüketicilere ulaşmak ve mevcut tüketicileri muhafaza etmek için konaklama işletmeleri web sitelerini doğru anlaşılır ve kullanışlı tasarlamalıdırlar. Ayrıca web sitesinde konaklama işletmesi ile ilgili görsel ve işitsel videolara ve gösterimlere yer verilmesi, müşterilerin konaklayacakları işletmeleri ekran üzerinde ziyaret edebilmelerini ve hatta işletmeyi kat kat, oda oda sanal olarak gezebilmelerini, odaların manzarasını oturduğu yerden görmelerini, işletmenin sunmuş olduğu birçok hizmet hakkında fikir sahibi olabilmelerini ve böylece daha rahat karar verebilme şansına sahip olabilmelerini sağlayacaktır. Ancak, farklı kültürlere hitap edildiği için farklı dillerin, estetik stillerin ve evrensel sembollerin kullanılmasına, bu özelliklerin rahat bir şekilde daha yaygın bir kitle tarafından izlenebilmesi için yaygın olarak kullanılan bilgisayar programlarında açılabilir özellikte olmasına ve görsel ve işitsel özelliklerle erişim hızı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde potansiyel tüketiciler, kolaylıkla başka bir işletmenin web sitesinden yana tercih kullanabilirler. Yapılan araştırmalarda tüketicilerin, otellerin web sitelerini kullanma nedenleri arasında zamanın değerli olması ve fiyat başlıca iki temel unsur olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bir konaklama işletmesinin web sitesinin sadece hizmet ve ürünler hakkında bilgi sunan çevrimiçi bir kanal olmadığı, aynı zamanda da kâr sağlayan elektronik bir platform olduğu 18

TÜRKİYE DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

TÜRKİYE DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002 ss. 51-92. TÜRKİYE DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

Türkiye de Konaklama İşletmelerinin. Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı

Türkiye de Konaklama İşletmelerinin. Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı Türkiye de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı Kurtuluş KARAMUSTAFA Doç. Dr,. Erciyes Üniversitesi Türkan Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

BANKALARIN KREDİ KARTI PAZARINDA UYGULADIKLARI CRM (MÜŞTERI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) STRATEJİSİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ

BANKALARIN KREDİ KARTI PAZARINDA UYGULADIKLARI CRM (MÜŞTERI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) STRATEJİSİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ BANKALARIN KREDİ KARTI PAZARINDA UYGULADIKLARI CRM (MÜŞTERI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) STRATEJİSİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ Araş. Gör. İpek SAVAŞÇI Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı