T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49. Maddeleri gereği Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları na göre düzenleme yapılması amacıyla, kurulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin, usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam: MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Gebze Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; görev, yetki ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar. Yasal Dayanak MADDE tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin Esaslar hakkındaki kararı gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. Maddelerine istinaden yeniden adlandırılması nedeniyle, 5393 sayılı Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Müdürlüğün; Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma yönetmeliğinin hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. Sayfa 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar, Kuruluş ve Yönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri Tanımlar MADDE 4- a) Belediye Başkanlığı: Gebze Belediye Başkanlığını, b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı bulunduğu başkan yardımcısını, c) Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, d) Teknik Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerini, e) Evrak Kayıt Sorumlusu: İmar ve Şehircilik Müdürlük kalemi ve Arşiv personelini, f) Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü taşınır kayıt kontrol sorumlusunu, g) Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kalite yönetim temsilciliğini ifade eder. Müdürlük Görev ve Yetkileri MADDE 5- Genel Görev Tanımları: 1. Vatandaşın imar ile ilgili her türlü şikâyet ve taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; a) Kaçak yapı veya ruhsat ve eklere aykırılık ihbarları, b) Mülkiyetlere yapılan işgaller, c) Yeni ruhsat, ruhsat yenileme, iskân talepleri, 2. Gebze Belediyesi ndeki diğer birimlerin imar ile ilgili taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak ve ortaklaşa yapılacak işlerde koordinasyona katılmak. 3. Yapı ruhsatı verilmeden önce; a) Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak, b) Yapılara verilecek kotu belirlemek c) Belediyemize sunulan avan projeyi onaylamak, d) Her türlü projenin (mimari, betonarme, tesisat, v.s.) incelemesini yaparak onaylamak, e) Harç hesabı yaparak, tahakkuk ve tahsilâtını sağlamak 4. Yeni inşa edilecek yapılara, projelerin onayından sonra yapı ruhsatı vermek; ruhsat süresi geçmiş yapılar için, ilgilisinin talebi üzerine arazide yapılacak tespitten sonra ruhsat yenilemesi yapmak. 5. Projelerine göre inşaatı tamamlanmış yapılar için yapı kullanma izin belgesi (iskân) vermek. 6. Estetik kurul ile ilgili çalışmalara katılmak. 7. Eski eserler için envanter çalışması yapmak. 8. Talep doğrultusunda mevcut yapıların statiğini incelemek. 9. Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti için Belediyemize sunulan proje ve fotoğrafları onaylamak. Sayfa 2

3 10. Asansör işletme ruhsatı vermek, kaldırma makineleri, basınçlı kaplar, kazanlar vs. teçhizatlara muayene raporu vererek, bunların periyodik kontrollerini yapmak. 11. Su basman seviyesine gelen yapıların zemin temel vizelerini yapmak 12. Geçici inşaat izni için gerekli işlemleri yaparak, Encümen kararı sonrasında şerh için evrakı tapuya göndermek. 13. Yapı denetim firmaları ile ilgili olarak, a) Hakediş taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak. b) Yapı denetim firmaları ve yapı müteahhitlerine iş bitirme belgesi vermek, c) İskân sonrasında veya yılsonunda yapı denetim firmaları için puanlama yapmak. d) Yapı denetim firmaları veya denetçi istifaları sonrasında gerekli tespit ve yazışmaları yapmak. 14. Yapı Denetim Kanununa göre inşa edilen yapılar için yılsonu seviye tespitlerini yapmak. 15. Zemin durum belgesi vererek, bu belgeye göre hazırlanan zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak. 16. Teknik uygulama sorumlularının sicillerini takip etmek, görevlerini mevzuata uygun olarak yapmayanları ilgili meslek kuruluşuna bildirmek. 17. Belediye sınırları içerisindeki kaçak yapılaşma ile mücadele için; a) Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılar için yapı tatil tutanağı düzenlemek, b) Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılarla ilgili olarak para cezası ve yıkım kararı alınması için dosyayı Encümene göndermek, kararların tebligatlarını yapmak, c) Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen, encümene yıkım kararı verilen yapılar için, yıkım programları yapmak, d) Kamu ve kendisine ait olmayan arazi üzerine yapılan işgalleri gecekondu kanununa göre kaldırmak, 18. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak. 19. Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak. 20. Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak. 21. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (1) İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Yapı ruhsatı talebi için gelen dosyayı incelemek, projeyi onaylayıp ruhsatı imzalamak. 2. Yapı kullanma izin belgesini kontrol ederek imzalamak. 3. Tadilat ruhsatı taleplerini değerlendirerek ruhsatı imzalamak. 4. Kat irtifakı/mülkiyeti projelerini onaylamak. 5. Yapı denetim kuruluşlarının hakedişlerini kontrol ederek imzalamak. 6. Ruhsat yenileme dosyalarını inceleyerek ruhsatı imzalamak. 7. Yıl sonu seviye tespit tutanaklarını kontrol ederek imzalamak. 8. İş bitirme tutanaklarını kontrol ederek imzalamak. 9. Her türlü mimari, statik vb. projeleri kontrol ederek onaylamak. 10. Onarım ve güçlendirme dosyalarını kontrol ederek ruhsatı imzalamak. 11. Kaçak yapıların takibini yaptırmak, zabıt tutulan dosyaları encümene göndermek. Sayfa 3

4 12. Encümence verilen yıkım kararları ile ilgili olarak yıkım programı yapmak ve yıkımı gerçekleştirmek. 13. Asansör v.s. işletme ruhsatı onaylamak. 14. Zemin durum belgesinin onaylayarak buna uygun olarak hazırlanan zemin etütlerini kontrol etmek ve onaylamak. 15. Ruhsat iskan bilgilerini düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarmak. 16. Dosyaların her türlü arşivlenme işlemlerini kontrol etmek. 17. İmar otomasyonunun sağlanması için birimin üzerine düşen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. 18. Birimde yürütülen çalışmaların ilgili bölümleri arasındaki havale işlemlerinin aksatmadan yürütülmesini sağlamak. 19. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (2) Teknik Personel Görev yetki ve sorumlulukları: A) Mimar Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Yapı ruhsat talebi ile gelen evrak ve projelerin kontrolünü yapmak, uygun ise ruhsatını imzalamak. 2. Yapı kullanma izin talebi ile gelen evrakların incelenmesi ve yapı yerinde ruhsat ekli onaylı projesi ile kontrolünü yapmak, uygun ise yapı kullanma iznini imzalamak. 3. Yapı denetim firmalarının %60 üzeri hakediş taleplerini yapı yerinde projesi üzerinde ve evrakların kontrolünü yapmak. 4. Ruhsat yenileme talebi ile gelen evrakların incelenmesi ve yapı yerinde ruhsat ekli projesi ile kontrolü yapmak, uygun ise ruhsatını imzalamak. 5. İş bitirme talebi ile gelen evrakların ruhsat ekli onaylı projesi ile yapı yerinde kontrolünü yapmak, uygun ise imzalamak. 6. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti talebi ile gelen evrak ve projeleri incelemek, uygunsa onaylamak. 7. Fesih edilmiş yapılarla ilgili yerinde tespit yapmak kotu talebi ile gelen evrakların kontrolünü yapmak ve kotunu tespit etmek. 9. İlave yapı ruhsatı talebi ile gelen evrak ve projelerin incelemek, uygunsa ilave ruhsatını imzalamak. 10. Kamu kurumlarından görüş almak için gelen evrak ve projelerin kontrolünü yapmak ve onaylamak. 11. Avan proje kontrolü talebi ile gelen evrak ve projelerin kontrolünü yapmak, uygun ise teyidini vermek. 12. Tadilat projelerinin incelenmesi talebi ile gelen evrak ve projeleri kontrol etmek, uygunsa onaylamak. 13. Müteahhit ve yapı denetim istifa talebi ile gelen evrakları ve dosyaları incelemek ve yeni düzenlenen evrakları imzalamak. 14. Yılsonlarında yapıların yerine ruhsat ekli onaylı projeleri ile kontrolünü yapmak ve seviye tespit tutanağını imzalamak. 15. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 16. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. Sayfa 4

5 (B) İnşaat Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ruhsat talebi olan yapıların statik hesaplarının ve projelerinin kontrolünü yapmak. Uygun olanların ruhsatını hazırlamak. 2. Yapı denetim hizmet bedeli ödemesi öncesi yapının ruhsat eki onaylı projesine uygunluğunun yerinde kontrolünü yapmak. 3. Yapı denetim hizmet bedeli ödemesi öncesi yapı ile ilgili tutanak test ve raporlarının kontrolünü yapmak. 4. Onarım ve güçlendirme projelerinin kontrol edilerek ruhsat ve iskanlarının verilmesi. 5. Ruhsat yenileme öncesi yapıların yerinde kontrolünü yapmak. 6. Yıl sonu seviye tespitlerini onaylamak. 7. Fesih edilmiş yapılarla ilgili yerinde tespit yapmak. 8. Yapı denetim firmalarının yazışmalarını yapmak. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Yapı kullanma izin talebi ile gelen evrakların incelenmesi ve yapının yerinde ruhsat ekli onaylı projesi ile kontrolünü yapmak, uygun ise yapı kullanma iznini imzalamak. 11. İş bitirme talebi ile gelen evrakların kontrolünü yapmak, uygun ise imzalamak. 12. İlave yapı ruhsatı talebi ile gelen evrak ve projelerin incelemek, uygunsa ilave ruhsatını imzalamak. 13. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (C) Elektrik Elektronik Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Yapı ruhsatı işlemlerinde elektrik tesisat projelerini kontrol etmek ve uygunsa onaylamak. 2. Yapıdaki asansörün uygunluğunu yerinde kontrol etmek ve asansör ruhsatı vermek. 3. Yapı ruhsatı alınmış binaların projeye uygunluğunu kontrol etmek. 4. %60 üzeri hakediş kontrolünü yapmak. 5. İskân aşamasındaki yapıların projeye uygunluğunu kontrol etmek. 6. Amiri tarafından kendisine verilen evrakları ve işleri takip etmek. 7. Fesih edilmiş yapılarla ilgili yerinde tespit yapmak. 8. Kendisine gelen teknik soruları cevaplayarak, şahıslara yardımcı olmak. 9. Sorumluluğunda olduğu cihazların korunmasını sağlamak. 10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 11. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (D) Makine Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Yapı ruhsatı işlemlerinde makine tesisat projelerini kontrol etmek ve uygunsa onaylamak. 2. Yapıdaki asansörün uygunluğunu yerinde kontrol etmek ve asansör ruhsatı vermek. 3. Yapı ruhsatı alınmış binaların projeye uygunluğunu kontrol etmek. Sayfa 5

6 4. %60 üzeri hak ediş kontrolünü yapmak. 5. İskân aşamasındaki yapıların projeye uygunluğunu kontrol etmek. 6. Fesih edilmiş yapılarla ilgili yerinde tespit yapmak. 7. Amiri tarafından kendisine verilen evrakları ve işleri takip etmek. 8. Kendisine gelen teknik soruları cevaplayarak, şahıslara yardımcı olmak. 9. Sorumluluğunda olduğu cihazların korunmasını sağlamak. 10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 11. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 12. (E) Jeoloji Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Zemin durum belgesi hazırlamak. 2. Zemin harçları tahakkuk etmek. 3. Zemin durum belgesine göre arazide çalışma şeklini belirlemek ve kontrol etmek. 4. Zemin araştırma raporlarının büroda kontrolünü yapmak ve doğru yapılmasını sağlamak. 5. Zemin araştırma raporlarını okuyarak yer mühendislik projesi kontrol formlarına işleyerek bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve çıktı olarak imzalı dosyalamak ve arşivlemek. 6. Uygun raporları imzalamak ve bir nüshasını belediyede arşivlemek bir nüshasını Kocaeli Büyükşehir arşivine ulaştırmak. 7. Bayındırlık ve iskân bakanlığı, afet işleri, il imar, Büyükşehir belediyesi ile ilgili genelgeleri takip etmek, meslek odaları ile koordineli çalışmak. Gerektiğinde yazışmalar yapmak. 8. Yer bilimleri ile alakalı tüm konularda imar müdürlüğüne bilgi ve hizmet vermek. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (F) Jeofizik Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Zemin durum belgesi hazırlamak. 2. Zemin harçları tahakkuk etmek. 3. Zemin durum belgesine göre arazide çalışma şeklini belirlemek ve kontrol etmek. 4. Zemin araştırma raporlarının büroda kontrolünü yapmak ve doğru yapılmasını sağlamak. 5. Zemin araştırma raporlarını okuyarak yer mühendislik projesi kontrol formlarına işleyerek bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve çıktı olarak imzalı dosyalamak ve arşivlemek. 6. Uygun raporları imzalamak ve bir nüshasını belediyede arşivlemek bir nüshasını Kocaeli Büyükşehir arşivine ulaştırmak. 7. Bayındırlık ve iskân bakanlığı, afet işleri, il imar, Büyükşehir belediyesi ile ilgili genelgeleri takip etmek, meslek odaları ile koordineli çalışmak. Gerektiğinde yazışmalar yapmak. 8. Yer bilimleri ile alakalı tüm konularda imar müdürlüğüne bilgi ve hizmet vermek. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. Sayfa 6

7 (G) Tekniker Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Bina inşaat harçlarını hesaplamak. 2. Verilen ruhsatların bilgisayara kaydetmek. 3. Ruhsat iskân belgesi doldurmak. 4. Üstlerin aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 5. İşyeri Teslimlerini onaylamak. 6. Temel Üstü vize tespitlerini yapmak. 7. %10 hakedişleri kontrol edip onaylamak. 8. Dilekçelere cevap vermek yerine incelemek. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (H) Büro Elemanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak. 2. Bildiri ve genelgelerin dağılımını yapmak ve bunlar için ayrı dosyalar oluşturmak. 3. Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak. 4. Ödeme emirlerini yazmak. 5. Gelen evrakları bilgisayar ortamına kayıt etmek. 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (İ) Arşiv Elemanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Yapılan tüm yazışmaların arşiv kurallarına göre arşivlenmesini sağlamak. 2. Arşiv kayıtlarını tutmak. 3. Belediyeye gelen tüm projelerin birer nüshasını arşivleyerek gerektiğinde bulunmasını ve ibraz edilmesini sağlamak, ilgili mahkemelere ozalit veya fotokopi şeklinde (tasdikli) vermek. 4. Arşivin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak. 5. Arşivde bulunan dosyalardan sorumlu olmak. 6. Arşive gelen giden dosyaların takip ve denetimini yapmak. 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunan malzemelerin temizliğinden sorumludur 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 9. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. Sayfa 7

8 (J) İnşaat Mühendisi (Yapı Kontrol Amirliği) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ruhsat talebi olan yapıların statik hesaplarının ve projelerinin kontrolünü yapmak. 2. Yapı denetim hizmet bedeli ödemesi öncesi yapının ruhsat eki onaylı projesine uygunluğunun yerinde kontrolünü yapmak. 3. Yapı denetim hizmet bedeli ödemesi öncesi yapı ile ilgili tutanak test ve raporlarının kontrolünü yapmak. 4. Onarım ve güçlendirme projelerinin kontrol edilerek ruhsat ve iskânlarını vermek. 5. Ruhsat yenilemesi öncesi yapının yerinde kontrolünü yapmak. 6. Yapı denetimsiz ruhsatların iskan taleplerini yerinde kontrol etmek. 7. Yılsonu seviye tespitlerini yapmak. 8. Yapı denetim firmalarının yazışmalarını yapmak. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (K) Tekniker/Teknisyen (Yapı Kontrol Amirliği) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ruhsatsız yapılan yapıların takibi ve denetimi, zabıt tanzimini yapmak. 2. Gecekondu takibi ve engelleme işlemlerini yürütmek. 3. İzinsiz hafriyatların takibi ve önlemek. 4. Dilekçelere cevap vermek yerine incelemek. 5. Telefonla ve beyaz masaya yapılan ihbarlara bakarak cevap vermek. 6. Ruhsatlı yapılan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek ruhsat ve eklerine uygun değilse yapı durdurma zaptı tanzim etmek. 7. Kaçak yapı durdurma tutanağını düzenlemek. 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 9. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (3) Evrak Kayıt Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları: a) Vatandaşların talepleri hakkında önbilgi ile bilgilendirmek. b) Resmi kurum ve vatandaştan gelen talepleri kayıt altına almak. c) Evrak kayıt ve çıkışlarını yapmak. d) Kayıt yapılan evrakları havalesinin yapılması için Müdür e sunmak. e) Müdür tarafından havalesi yapılan evrakları ilgili çalışana teslim etmek. f) Resmi evrakların onaylanması için bağlı Başkan Yardımcısına sunmak. g) Çıkışı yapılan evraklar için dosya oluşturmak. h) Dosya arşivleme çalışmalarını yapmak. i) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. j) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (4) Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları: Sayfa 8

9 a) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. b) Girişi yapılan malzemelerin müdürlüklere devrini yapmak. c) Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerini üç aylık periyotlarla çıkararak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek. d) Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılan mal ve hizmet alımlarını aylık olarak Kamu İhale Kurumuna internet aracılığı ile bildirmek. e) Demirbaş zimmetlerini yapmak, barkotlamak ve demirbaş listelerinin müdürlüklere astırmak. f) Yıl sonunda demirbaş sayımı yapmak. Listeleri güncellemek. g) Sayıştaya verilecek yıl sonu Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak. h) Ambar sayımı yapıp yılsonu stok durumunu belirlemek. i) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. j) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. (5) Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: a) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapar ve hazırlama çalışmalarında bulunmak. b) Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirler, izler ve bu hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunmak. c) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını düzenleyerek üst yönetime sunmak. d) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarına ve Kalite politikasının benimsenmesine yönelik olarak çalışmalarda bulunur ve gereklerini yerine getirilmesini sağlamak. e) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize etmek. f) İç denetim faaliyeti kapsamında denetçilere birimi ile ilgili konularda bilgi verir ve Biriminde Kalite Yönetim Sistemi nin etkinliği konusunda rapor hazırlar ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına sunmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek. g) Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için düzeltici, önleyici faaliyetlerin planlanması ve takibi işlemlerini yapmak. h) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak. i) Yönetim tarafından oluşturulmuş olan diğer kurallar çerçevesinde ve Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek. Sayfa 9

10 Kuruluş ve Müdürlük Servislerinin Oluşumu, Görev Yetki ve Sorumlulukları : MADDE 6- a) İmar Kalem Bürosu b) Proje Tasdik ve Ruhsat Bürosu c) Yapı Kontrol ve İskan Bürosu d) Kaçak Yapı Takip Bürosu (1) İmar Kalem, Proje Tasdik, Yapı Kontrol ve Kaçak Yapı Bürolarının Görev Yetki ve Sorumlulukları: 1) Vatandaşın imar ile ilgili her türlü şikâyet ve taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; a) Kaçak yapı veya ruhsat ve eklere aykırılık ihbarları, b) Mülkiyetlere yapılan işgaller, c) Yeni ruhsat, ruhsat yenileme, iskân talepleri, 2) Gebze Belediyesi ndeki diğer birimlerin imar ile ilgili taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak ve ortaklaşa yapılacak işlerde koordinasyona katılmak. 3) Yapı ruhsatı verilmeden önce; f) Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak, g) Yapılara verilecek kotu belirlemek h) Belediyemize sunulan avan projeyi onaylamak, i) Her türlü projenin (mimari, betonarme, tesisat, v.s.) incelemesini yaparak onaylamak, j) Harç hesabı yaparak, tahakkuk ve tahsilâtını sağlamak 4) Yeni inşa edilecek yapılara, projelerin onayından sonra yapı ruhsatı vermek; ruhsat süresi geçmiş yapılar için, ilgilisinin talebi üzerine arazide yapılacak tespitten sonra ruhsat yenilemesi yapmak. 5) Projelerine göre inşaatı tamamlanmış yapılar için yapı kullanma izin belgesi (iskân) vermek. 6) Estetik kurul ile ilgili çalışmalara katılmak. 7) Eski eserler için envanter çalışması yapmak. 8) Talep doğrultusunda mevcut yapıların statiğini incelemek. 9) Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti için Belediyemize sunulan proje ve fotoğrafları onaylamak. 10) Asansör işletme ruhsatı vermek, kaldırma makineleri, basınçlı kaplar, kazanlar vs. teçhizatlara muayene raporu vererek, bunların periyodik kontrollerini yapmak. 11) Su basman seviyesine gelen yapıların zemin temel vizelerini yapmak 12) Geçici inşaat izni için gerekli işlemleri yaparak, Encümen kararı sonrasında şerh için evrakı tapuya göndermek. 13) Yapı denetim firmaları ile ilgili olarak, e) Hakediş taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak. Sayfa 10

11 f) Yapı denetim firmaları ve yapı müteahhitlerine iş bitirme belgesi vermek, g) İskân sonrasında veya yılsonunda yapı denetim firmaları için puanlama yapmak. h) Yapı denetim firmaları veya denetçi istifaları sonrasında gerekli tespit ve yazışmaları yapmak. 14) Yapı Denetim Kanununa göre inşa edilen yapılar için yılsonu seviye tespitlerini yapmak. 15) Zemin durum belgesi vererek, bu belgeye göre hazırlanan zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak. 16) Teknik uygulama sorumlularının sicillerini takip etmek, görevlerini mevzuata uygun olarak yapmayanları ilgili meslek kuruluşuna bildirmek. 17) Belediye sınırları içerisindeki kaçak yapılaşma ile mücadele için; e) Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılar için yapı tatil tutanağı düzenlemek, f) Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılarla ilgili olarak para cezası ve yıkım kararı alınması için dosyayı Encümene göndermek, kararların tebligatlarını yapmak, g) Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen, encümene yıkım kararı verilen yapılar için, yıkım programları yapmak, h) Kamu ve kendisine ait olmayan arazi üzerine yapılan işgalleri gecekondu kanununa göre kaldırmak, 18) Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak. 19) Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak. 20) Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak. 21) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. e) Hukuki Faaliyetler; 1. Keşif yapılması, 2. Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen savunma yazılarının hazırlanması, f) E-Postalara Cevap Verilmesi; 1. Müdürlük sorumluluğunda yer alan ve elektronik ortamında kurumumuza iletilen taleplere yine e-posta ile cevap verilmesi, g) Faaliyet Raporları; 1. Müdürlük faaliyetlerinin hazırlanması, (2) Kalem ve Arşiv Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları: a) Evrak Girişi İşlemlerinin Yapılması; 1. Müdürlüğümüze gelen evrakların arşiv dosyalarının çıkarılması, 2. Gelen evrakların defter kayıt yazılıma girişi yapılarak havaleye götürülmesi, 3. Havaleden sonra dosyaların ilgilisine zimmetle dağıtımının yapılması, Sayfa 11

12 b) Evrak Çıkışı İşlemlerinin Yapılması; 1. Raportörlerin yazdıkları yazıların müdürlük imzalarını tamamladıktan sonra başkan yardımcısı ve başkana çıkarılması, 2. İmzaları tamamlanan yazıların çıkışının yapılması, 3. Çıkışları tamamlanan yazıların ilgili birimlere zimmetle dağıtımının yapılması, 4. Çıkışı yapılan vatandaş dilekçesi cevaplarının posta ile gönderilmesi, 5. Çıkışı yapılan elden takipli evrakların ilgilisine elden verilmesi, c) Personel Özlük İşlemlerinin Yapılması; 1. Personelin yıllık izne ayrılış ve başlama yazılarının yazılması, 2. Personelin görevlendirilme yazılarının tebliği, 3. Personelin doğum iznine ayrılış ve başlayış yazılarının yazılması, 4. Personelin rapor yazılarının yazılması, 5. Üniversite ve lise öğrencilerinin staja başlama işlemleri ve puantajlarının hazırlanması, d) Beyaz Masa Başvuru Sistemi; 1. Gelen başvuru ve şikayetlerin havaleye götürülmesi, 2. Havale işleminden sonra ilgilisine verilmesi, 3. Yazılan cevapların beyaz masa başvuru sistemi ile gönderilmesi, 4. İşlemi tamamlanan başvuruların arşivinin oluşturulması, e) Arşiv İşlemlerinin Yapılması; 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinin düzenlenmesi, 2. Müdürlüğümüz yazışma dosyalarının arşiv düzenlemesi, 3. Personel dosyalarının arşiv düzenlenmesi, 4. İşlemi biten dosyaların sırasına göre arşive yerleştirilmesi, 5. Saklama süreli dosya planı işlemi, 6. Standart Dosya Planına göre kodlama işlemlerinin yapılması, 7. Standart Dosya Planına göre dosya sırtlıklarının düzenlenmesi, f) Demirbaş Malzeme Alımları iş ve işlemlerinin Yapılması; 1. Demirbaş listesinin hazırlanması, 2. Yıllık demirbaş sayımının yapılması, 3. Malzeme talep işlemlerinin yapılması, 4. Malzemelerin kayıttan düşülmesi işlemlerinin yapılması, g) Diğer İş ve İşlemlerin Yapılması; 1. Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak üzere avans çekimi, 2. Müdürlüğümüz işlerinde kullanılan avansın kapatılması, Sayfa 12

13 3. İlanı yapılacak işlerin Basın İlan Kurumu Müdürlüğüne gönderilmesi, 4. Haftalık faaliyetinin hazırlanması, 5. Yıllık faaliyetin hazırlanması, 6. Müdürlüğümüzden talep edilen ozalit, plan, imar durumu gibi belgelerin, harç makbuzu hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesince tahakkukunun yapılmasını sağlamak, h) İhale İş ve İşlemlerinin Yapılması; 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün ihtiyaç duyulan mal/hizmet alımlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkılmak üzere onay alınması, 2. İhtiyaç duyulan mal/hizmet alımına dair fiyat araştırması yapılması, 3. İhale usulünün tespit edilerek ihale çıkılması, gerekli evrak ve belgelerin hazırlanması, sürecin takip edilmesi, 4. İhaleye kazanan yüklenici adayı ile sözleşme imzalanması, 5. Sözleşmeye istinaden hak ediş düzenlenmesi, keşif artışı ve süre uzatımı verilmesi sözleşmenin feshedilmesi işlemlerinin yapılması, 6. İş deniyim belgesi verilmesi, I) E-postaları Cevap Verilmesi; 1. Müdürlük sorumluluğunda yer alan ve elektronik ortamında kurumumuza iletilen taleplere yine e-posta ile cevap verilmesi, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük MADDE 7- (1) Bu yönetmelik hükümleri; Gebze Belediye Meclisince karara bağlandıktan sonra İlçe mülki amirinin onayından sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Gebze Belediye Başkanlığı adına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yürütür. Adnan KÖŞKER Kerim BÜYÜKGÖZ Nilay AYRAN Belediye Başkanı Kâtip Kâtip Sayfa 13

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmelik, nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı