AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler"

Transkript

1 Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray ĠĢ Merkezi No:212 Daire: 3 Nilüfer - BURSA Tel/Fax : GSM :

2 Bursa merkezli olarak kurulmuş ve tüm Türkiye de faaliyet gösteren Kalimera Kalite Merkezi Araştırma yılların özel sektör ve kurumsallık deneyimlerini bünyesinde toplamış bir firmadır. Özellikle ISO 9001, IFS, BRC, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO ve Helal Gıda standartları başta olmak üzere diğer yönetim sistemleri, Altı Sigma ve Yalın Üretim konularında danışmanlık, eğitim ve 2. taraf denetim hizmetlerinde faaliyet gösteren Kalimera Kalite Merkezi Araştırma, Yönetim ve İnsan Kaynakları konularında da firmaların gelişmesine önemli katkılarda bulunan hizmetler sunmaktadır. Kalimera Kalite Merkezi Araştırma ayrıca AB teşvikleri, KOSGEB ve DTM yardımları kapsamında da firmalara çözümler üretmektedir. Şirket kurucuları Türkiye nin önde gelen kurumsal kimliğe sahip kuruluşlarında kazandıkları iş tecrübelerini, gelecekte var olmayı hedefleyen ve sektörlerinde farklılık yaratmak isteyen firmalarla paylaşmak amacıyla yola çıkmıştır. Bünyesinde alanlarında lider uzmanları barındıran Kalimera Kalite Merkezi Araştırma, kurumsallığı ve sektörlerinde liderliği amaçlayan, kalite ve marka değerlerini yükseltmek isteyen, maliyetlerini azaltmayı amaçlayan, yönetimlerini ve insan kaynaklarını iyileştirmeyi hedefleyen, sistem kurmak veya var olan sistemlerini güncellemek isteyen firmalara çözüm önerileri sunmaktadır. 2

3 FAALĠYET ALANLARIMIZ ISO 9001 ISO ISO OHSAS BRC IFS SA 8000 TS ISO ALTI SIGMA YALIN ÜRETĠM ISIG STRATEJĠK YÖNETĠM HELAL GIDA ĠZĠNLER & DESTEKLER LABORATUVAR AKREDĠTASYONU 3

4 Eğitim Programları 4

5 SEMĠNER GRUBU KODU SEMĠNER ADI GÜN SAYFA ALTI SIGMA KLM.ASM.01 ALTI SIGMA YEġĠL KUġAK 12 9 KLM.ASM.02 ALTI SIGMA KARA KUġAK KLM.ASM.03 ALTI SIGMA EKĠP ÜYELERĠ 4 11 KLM.ASM.04 ALTI SIGMA PROJE SAHĠPLERĠ 1 12 KLM.ASM.05 ALTI SIGMA YALIN ALTI SĠGMA KLM.ASM.06 ALTI SIGMA DENEY TASARIMI 2 14 KLM.ASM.07 TEMEL ĠSTATĠSTĠK 2 15 KLM.ASM.08 ĠSTATĠSTĠKSEL PROSES KONTROL 3 16 KLM.ASM.09 GRAFĠKSEL VERĠ ANALĠZĠ 1 17 KLM.ASM.10 ALTI SIGMA TANITIM 1 18 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.01 ISO 9001:2008 BAġ DENETÇĠ 5 20 KLM.BDE.02 ISO 14001:2004 BAġ DENETÇĠ 3 21 KLM.BDE.03 ISO 22000:2005 BAġ DENETÇĠ 3 22 KLM.BDE.04 OHSAS 18001:2007 BAġ DENETÇĠ 3 23 KLM.BDE.05 BRC BAġ DENETÇĠ 4 24 ÇEVRE YÖNETĠMĠ KLM.ÇYS.01 ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 1 26 KLM.ÇYS.02 KURULUġ ĠÇĠ ÇEVRE DENETÇĠSĠ 2 27 KLM.ÇYS.03 ÇEVRE MEVZUATI VE EKLERĠ 1 28 KLM.ÇYS.04 ATIK YÖNETĠMĠ

6 SEMĠNER GRUBU KODU SEMĠNER ADI GÜN SAYFA ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KLM.EYS.01 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 3 31 KLM.EYS.02 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠÇ DENETÇĠ 3 32 KLM.EYS.03 RĠSK ANALĠZĠ 1 33 GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠMĠ KLM.GGS.01 ISO GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 2 35 KLM.GGS.02 BRC GLOBAL GIDA STANDARDI 2 36 KLM.GGS.03 IFS ULUSLAR ARASI GIDA STANDARDI 2 37 KLM.GGS.04 BRC IOP GLOBAL AMBALAJ STANDARDI 2 38 KLM.GGS.05 HACCP KRĠTĠK KONTROL NOKTALARINDA TEHLĠKE ANALĠZĠ 2 39 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KLM.ISG.01 OHSAS ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 1 41 KLM.ISG.02 KURULUġ ĠÇĠ OHSAS DENETÇĠSĠ 2 42 KLM.ISG.03 ISG KURULU 2 43 KLM.ISG.04 ERGONOMĠ 1 44 KLM.ISG.05 TEMEL ISG ½ 45 KALĠTE YÖNETĠMĠ KLM.KYS.01 ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 1 47 KLM.KYS.02 KURULUġ ĠÇĠ KALĠTE TETKĠKÇĠSĠ 2 48 KLM.KYS.03 PROSES YAKLAġIMI

7 SEMĠNER GRUBU KODU SEMĠNER ADI GÜN SAYFA YÖNETĠM GELĠġTĠRME ve KĠġĠSEL GELĠġĠM KLM.YNT.01 YÖNETĠMDE 7 KARAR VERME VE PLANLAMA TEKNĠĞĠ 3 51 KLM.YNT.02 TAKIM ÇALIġMASI VE LĠDERLĠK 1 52 KLM.YNT.03 TAKIM ĠÇĠ ĠLETĠġĠM 2 53 KLM.YNT.04 YÖNETĠMDE ETKĠN TAKIM ÇALIġMASI 2 54 KLM.YNT.05 YÖNETĠCĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 5 55 KLM.YNT.06 EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ 3 56 KLM.YNT.07 LĠDERLĠK VE YÖNETĠM BECERĠLERĠ 3 57 KLM.YNT.08 ÜRETĠM SÜREÇLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME TEKNĠKLERĠ 2 58 KLM.YNT.09 KURUMSALLAġMA VE KURUMSAL YÖNETĠM 2 59 KLM.YNT.10 HEDEFLERLE YÖNETĠM 2 60 KLM.YNT.11 SÜREÇ YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ 1 61 KLM.YNT.12 PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ 2 62 KLM.YNT.13 YALIN ÜRETĠM 1 63 KLM.YNT.14 5 S ĠġYERĠ ORGANĠZASYONU 1 64 KLM.YNT.15 DEĞER AKIġI HARĠTALAMA 1 65 KLM.YNT.16 SMED AYAR SÜRESĠ KISALTMA 1 66 KLM.YNT.17 KAZĠEN 1 67 KLM.YNT.18 KANBAN 1 68 KLM.YNT.19 TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM 1 69 KLM.YNT.20 F.M.E.A 1 70 KLM.YNT.21 DEPO VE STOK YÖNETĠMĠ 2 71 KLM.YNT.22 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 2 72 KLM.YNT.23 TOPLANTI YÖNETĠMĠ 1 73 KLM.YNT.24 ZAMAN YÖNETĠMĠ 1 74 KLM.YNT.25 DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ 1 75 KLM.YNT.26 ÖNERĠ SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠ 1 76 KLM.YNT.27 SWOT ANALĠZĠ 1 77 KLM.YNT.28 LĠDERLĠK VE MOTĠVASYON 2 78 KLM.YNT.29 EMPATĠK ĠLETĠġĠM 1 79 KLM.YNT.30 ETKĠLĠ SUNUM TEKNĠKLERĠ 2 80 KLM.YNT.31 STRES YÖNETĠMĠ 1 81 KLM.YNT.32 FĠNANSÇI OLMAYAN YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN FĠNANS 2 82 KLM.YNT.33 PROJE YÖNETĠMĠ 2 83 KLM.YNT.34 YÖNETĠCĠLĠĞE GĠDEN YOL 1 84 KLM.YNT.35 KOÇLUK

8 ALTI SIGMA EĞĠTĠMLERĠ 8

9 ALTI SIGMA YEġĠL KUġAK KLM.ASM.01 Altı sigma yaklaģımı çerçevesinde, Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement), Analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol (control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluģlarda iyileģtirme projeleri yapabilecek ve firmanın kayıplarını azaltmak üzere kurulan proje ekiplerini yönetebilecek YeĢil KuĢaklar yetiģtirmek. 6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aģamaları analiz teknikleri, Veri tanımlama ve toplama metotları, Süreç verimlilik hesaplama teknikleri, Grafiksel araçlarla analizler, Temel problem çözme teknikleri, ( Balık kılçığı, Süreç haritalama, F.M.E.A ) Tanımlayıcı istatistik, Nicel ve Nitel Veriler için Ölçüm sistemleri analiz teknikleri, ( MSA ) Hipotez testleri, Regresyon ve korelasyon, Kontrol Ģemaları / grafikleri. 12 gün ( 3 Aya yayılmıģ ) Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, temel matematik NOT : Eğitim süresince MĠNĠTAB yazılımı kullanılacak olup, katılımcılar tarafından temin edilecektir. Katılımcıların bilgisayarları olması gerekmektedir. 9

10 ALTI SIGMA KARA KUġAK KLM.ASM.02 Altı sigma yaklaģımı çerçevesinde, Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement),analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol (control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluģlarda kapsamlı iyileģtirme projeleri yapabilecek ve firmanın kayıplarını azaltmak üzere kurulan proje ekiplerini yönetebilecek, yeģil kuģaklar yetiģtirebilecek Kara KuĢaklar yetiģtirmek. Alttaki 6 sigma adımlarındaki tüm teknikler. TANIMLAMA ÖLÇME ANALĠZ ĠYĠLEġTĠRME KONTROL (DEFINE) (MEASUREMENT) (ANALYZE) (IMPROVEMENT) (CONTROL) 20 gün ( 4 Aya yayılmıģ ) Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler, iyileģtirme ekip liderleri Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, ileri matematik, liderlik, NOT : Eğitim süresince MĠNĠTAB yazılımı kullanılacak olup, katılımcılar tarafından temin edilecektir. Katılımcıların Bilgisayarları olması gerekmektedir. 10

11 ALTI SIGMA EKĠP ÜYELERĠ KLM.ASM.03 6 sigma yaklaģımının gereği olarak yapılan projelerde ekip oluģturma zorunluluğu vardır. Ekipte yer alan üyelerin projelere, firma stratejilerine uygun olarak destek verebilmeleri amacıyla ekip lideri ile birlikte çalıģmalar yapmaları ekip ruhunun vazgeçilmez bir öğesidir. Ekip üyelerinin katkılarının artırılması, bu çalıģmalardaki sorumluluklarının anlaģılması, projeye katkı biçimlerinin tanımlanması, ekip çalıģma ruhunun sağlanması için ekip üyelerinin bilinçlendirilmesi ve YeĢil ve Kara KuĢaklar tarafından yapılan projelere etkin katılımlarını sağlamak üzere eğitmek bu seminerin amacıdır. 6 sigma nedir? 6 sigmanın hedefleri, 6 sigma projeleri, 6 sigma felsefesinde değiģkenlik ve değiģkenliğin kaynakları, Ġstatistiksel anlamda 6 sigma, Pratik anlamda 6 sigma, DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü. 6 sigma da insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları. 6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz? 6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karģılaģılan problemler/engeller Temel problem çözme teknikleri Veri tanımlaması 4 Gün 6 sigma çalıģması yapan firmalardaki kara kuģaklar/yeģil kuģaklar tarafından yürütülen projelerde görev alan ekip üyeleri. Ön Gereklilik yoktur. 11

12 ALTI SIGMA PROJE SAHĠPLERĠ KLM.ASM.04 6 sigma uygulayan firmalarda, en kritik rol sahipleri olan proje sahiplerinin, sahipleri oldukları projelere ve onları yürüten kara kuģaklar veya yeģil kuģaklara nasıl koçluk edeceklerini, özellikle proje konusundaki bilgi ve tecrübelerini projelere nasıl aktaracaklarını ve altı sigma kapsamında sorumluluklarının ne olduğunu göstermek. Kara kuģakların ve yeģil kuģakların yönlendirilmesi için yöntemler hakkında bilinçlendirmek. 6 sigma nedir? 6 sigmanın hedefleri, 6 sigma projeleri, 6 sigma felsefesinde değiģkenlik ve değiģkenliğin kaynakları, Ġstatistiksel anlamda 6 sigma, Pratik anlamda 6 sigma, DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü. 6 sigma da insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları. 6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz? 6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karģılaģılan problemler/engeller. Hedef ve verimlilik tanımları, Proje tipleri, Proje sahiplerinin sorumlulukları, Proje kapsamının tanımlanması, Veri tipleri, 6 sigma aģamaları ile ilgili kontrol listeleri. 1 Gün 6 sigma çalıģması yapan firmalardaki proje sahipleri. Ön Gereklilik yoktur. 12

13 YALIN ALTI SIGMA KLM.ASM.05 Yalın altı sigma yaklaģımı çerçevesinde, Süreçlerde mümkün olan en az kaynakla maksimum üretimi ve verimi alabilmek tüm Ģirketlerin hedefidir. Üretim süreçlerinin ve iģ akıģlarının yeniden ele alınarak, optimizasyonlarının yapılması gereklidir. Üretim süreçlerinde Katma Değeri olmayan fakat önemli kaynak israflarına neden olan hataların, yalın altı sigma teknikleriyle ortaya çıkarılması ve yeniden düzenlemesi gereklidir. Özellikle yoğun iģ gücü ve malzeme akıģı olan üretim firmalarının bu faydalı tekniği süreç mükemmelliği modeline ulaģmak için kullanması gereklidir. Bu seminerde, Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement), Analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol (control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluģların iyileģtirme projeleri yapabilmesini sağlamak hedeftir. Alttaki Yalın 6 sigma adımlarındaki tüm teknikler. TANIMLAMA (DEFINE) ÖLÇME (MEASUREMENT) ANALĠZ (ANALYZE) ĠYĠLEġTĠRME (IMPROVEMENT) KONTROL (CONTROL) 12 gün ( 4 Aya yayılmıģ ) Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler, iyileģtirme ekip liderleri Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, ileri matematik, liderlik, 13

14 DENEY TASARIMI (DESIGN OF EXPERIMENT) KLM.ASM.06 Optimizasyon amaçlı olarak veri iliģkilerinin incelenmesi, değiģkenlerin tanımlanması, modellemenin anlatılması. Veri tipleri, Deney tasarımı amacı, Deney tasarımı avantaj ve dezavantajları, Faktör seçimi, Faktör seviye tanımları, Deney tasarımı türleri, 2 seviye deney tasarımı, Cevap yüzey tasarımı Uygulamalar, Model yorumları, Transfer fonksiyonu analizi, Ana etki grafikleri, EtkileĢim grafikleri, Optimizasyon çalıģması, ÇalıĢtay, 2 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri. YeĢil ve kara kuģaklar. Temek istatistik, regresyon, korelasyon, ANOVA, temel matematik, MĠNĠTAB istatistik paket programı, bilgisayar. 14

15 TEMEL ĠSTATĠSTĠK KLM.ASM.07 KuruluĢlar topladıkları verilerin kendilerine söylemek istediğini anlamaya çalıģmaya baģladıklarında öncelikli olarak temel istatistiksel göstergeleri bilmek zorundadırlar. Bu açıdan bu seminerin amacı ileri düzey problem çözme teknikleri uygulayacak olan kuruluģlara veriler, temel istatistik, temel istatistiksel dağılımlar hakkında bilgi vermek, kuruluģların iyileģtirme fırsatlarını daha kolay görmelerini sağlamaktır. Temel istatistik kavramları (ana kütle, örnek, örnekleme, spek limiti, kontrol limiti, tolerans ve olasılık) Seriler, Histogram, Ortalamalar, Dağılma göstergeleri (range, standart sapma, varyans) Kesikli ve sürekli veriler, Binom dağılımı, Normal dağılım. 2 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, 6 sigma ekip üyeleri, yeģil kuģak ve kara kuģak adayları. Temel matematik 15

16 ĠSTATĠSTĠKSEL PROSES KONTROL (Ġ.P.K.) KLM.ASM.08 Katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında eğitmek. Bu analizlerle; kuruluģlarında ürün ve proses değiģkenliklerini azaltacak, iyileģtirme fırsatlarını ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek Ġ.P.K. sistemini kurmalarını, uygulamalarını ve yorumlamalarını sağlamak. Temel istatistik kavramları, Seriler ve histogram, Kesikli, sürekli dağılımlar, Veri toplama, gruplandırma, Ġ.P.K. nın tarihçesi, doğası ve yararları, Ġ.P.K. ya geçiģ safhaları ve önemli hususlar, Sürekli veriler için Ġ.P.K. grafikleri (I-MR, x R, x S ) ve uygulamaları, Kesikli veriler için Ġ.P.K. grafikleri (P, NP, C, U) ve uygulamaları, 3 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeģil kuģak ve kara kuģak adayları. Firmalarında ISO/TS sistemini kuracak ve sürdürecek kiģiler. Temel matematik 16

17 GRAFĠKSEL VERĠ ANALĠZĠ KLM.ASM.09 Katılımcılara verileri analiz ederek bilgiye dönüģtürme ve bu bilgiyi karar verirken kullanma alıģkanlığını kazandırmaktır. Grafikler, verilerin bize anlattıklarını anlamaya yarayan hızlı, basit ve en anlaģılır yöntemdir. Grafik çizme, grafiklerde olabilecek anormallikleri tespit edebilme ve anormalliklerin yorumlayarak kök nedenlerin bulunması sağlamak. Grafik tanımı, Grafiksel analiz yöntemler, Grafik seçimindeki temel kurallar, Grafik çeģitleri, uygulamalı örnekler ve analizleri, Tek ölçekli grafikler (Pasta, Pareto), Trend, dalgalanma, (Yayılım, çizgi), KarĢılaĢtırma (Çubuk), Dağılım (Kutu, Histogram), Çoklu DeğiĢkenlik ( Ana etki grafikleri, Çoklu değiģken grafikleri). 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri. YeĢil ve kara kuģaklar. Yok NOT : Bu eğitim MĠNĠTAB yazılımı ile verilir. 17

18 ALTI SIGMA TANITIM KLM.ASM.10 Maliyet, kalite ve hız kriterlerine yönelik müģteri beklenti ve ihtiyaçlarını karģılama yeteneğini artırmanın son yüzyıldaki bilinen tüm yaklaģımların ötesinde en etkili silah haline gelen ve bilimsel yaklaģımlardan oluģan 6 sigma hakkında temel bilgileri vermek. 6 sigma nedir? 6 sigmanın hedefleri, 6 sigma projeleri, 6 sigma felsefesinde değiģkenlik ve değiģkenliğin kaynakları, Ġstatistiksel anlamda 6 sigma, Pratik anlamda 6 sigma, DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü. 6 sigmada insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları. 6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz? 6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karģılaģılan problemler/engeller 1 Gün Tüm çalıģanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, 6 sigma uygulama kararı verme aģamasında olan firma yöneticileri. Yok 18

19 BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠMLERĠ 19

20 IRCA ONAYLI, ISO 9001:2008 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.01 Katılımcılara, ISO 9001:2008 için Kalite Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleģtirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA ya kayıtlı tetkikçi / baģ tetkikçi olabilmek için Ģartlardan biridir. Bir kalite yönetim sisteminin amacının tanımlanması ve kalite yönetiminin sekiz prensibinin açıklanması Bir denetimin içeriğine uygun olarak ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerinin anlaģılması ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO in amacının, içeriğinin ve birbirleriyle olan iliģkilerinin anlaģılması KuruluĢların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak denetçilerin yetiģtirilmesi Tedarikçi/ TaĢeron denetimlerinin etkin gerçekleģtirilmesi Üçüncü taraf belgelendirme kuruluģlarının denetçileri ile ayni bakıģ açısı ve bilgi seviyesinin paylaģılması Profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiģtirilmesi IRCA ISO 9001:2008 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip olması. 5 Gün KuruluĢların kalite sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler, yönetim danıģmanları, belgelendirme kuruluģlarında tetkikçi olmak isteyenler. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 20

21 IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.02 Katılımcılara, ISO e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleģtirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA ya kayıtlı tetkikçi / baģ tetkikçi olabilmek için Ģartlardan biridir. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliģkileri göstermek. Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi in Ģartlarını yorumlamak. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) amaç ve yararları ile ISO 14001, ISO rehber standartları ve yasal mevzuat ile bağlantısının anlaģılması Tetkikçi ve baģ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak. ISO 19011:2002 uyarınca süreç tabanlı bir denetim Tarafsız ve doğrulanabilir denetim bulgularını kaleme almak Gerçeklere dayanan ve dengeli bir denetim raporu yazmak, Denetim performansının geliģtirilmesi için gereken beceriyi geliģtirmek Daha yüksek baģarı düzeyi ve daha az stresle denetim faaliyetlerinde bulunmak IRCA 14001:2004 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olmak ISO e göre bir tetkikin, etkili Ģekilde planlanması ve hazırlanılması, tetkikte, etkin görüģmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması. Sağlam temele oturtulmuģ, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi. 3 veya 5 Gün Çevre Yönetim Sistemlerinin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, çevre Yönetim Sistemini süreç bazlı denetim metoduyla geliģtirmek isteyen profesyoneller, denetçiler ve denetçi adayları, danıģmanlar ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 21

22 IRCA ONAYLI, ISO 22000:2005 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.03 Katılımcılara, ISO e göre ISO 22000:2005 için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleģtirme yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA ya kayıtlı tetkikçi / baģ tetkikçi olabilmek için Ģartlardan biridir. Gıda Güvenliği yönetim sisteminin amaçlarını tanımlayıp, gerekliliklerini ve uygunluğunu açıklamak. ISO 22000:2005 ve ISO in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliģkilerini göstermek. Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 22000:2005 in Ģartlarını yorumlamak. Tetkikçi ve baģ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak. Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) ana amacını tanımlama ve gıda güvenliği risklerinin denetimi. Gıda güvenliği yönetimi için kullanılan prensipleri, prosesleri ve teknikleri açıklamak. ISO 22000:2005 yönetim sistemi standardını, standart iģletme prosedürlerini ve ilgili gıda güvenliği mevzuatını açıklamak. ISO çerçevesinde bir denetçinin denetimi planlama ve takibindeki rolünü açıklamak. Bir kuruluģun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yeterliliğini denetleme. Profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiģtirilmesi. 3 veya 5 Gün KuruluĢların gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler, yönetim danıģmanları, belgelendirme kuruluģlarında tetkikçi olmak isteyenler. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 22

23 IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.04 IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, ĠSĠG tetkikçilerine ĠSĠG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiģ ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları öğretmektir. OHSAS ve ISO in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliģkileri göstermek. Tetkik çerçevesi içerisinde OHSAS in Ģartlarını yorumlamak. Tetkikçi ve baģ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak. ISO e göre bir tetkikin, etkili Ģekilde planlanması ve hazırlanılması. OHSAS gerekliliklerinin tetkiki sırasında dikkat edilmesi gerekenler. ĠSG yönetim sistemi tetkikinin amaçları. ĠSG yönetim sistemi tetkik aģamaları. Tetkik sırasında karģılaģılabilecek durumlar, çeģitli örnekler ve tetkik uygulamaları. ISO e göre bir tetkikte, etkin görüģmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması. ISO e göre bir tetkikin, Ģartlara uygunluğu saptamak için bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi. Sağlam temele oturtulmuģ, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi. 3 veya 5 Gün KuruluĢların OHSAS ĠSG yönetim sisteminin kurulmasını yönlendiren yöneticiler, diğer üst düzey yöneticiler, danıģmanları, belgelendirme kuruluģlarında tetkikçi olmak isteyenler. OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 23

24 BRC 5 GLOBAL FOOD STANDARD FOR FOOD SAFETY BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.05 Global Standart For Food Safety BRC Ver 5 standardına göre 3. taraf denetim gerekliliklerini detaylı olarak açıklamaktadır. Ek olarak gıda sektöründe denetimin tüm yönlerini içerecektir. Bu eğitime devam eden katılımcılar, BRC Denetim gerekliliklerini, özellikle denetim yönetimi ve uygun rapor yazılımı dahil olmak üzere uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Madde bazında gereklilikler BRC Denetiminin amaçları BRC Denetim Kavramları Denetçi Becerileri Denetim Raporu yazılması Vaka analizleri ile interaktif çalıģtaylar Bu eğitim, eğitimin son gününde iki buçuk saatlik bir sınavı içerecektir. 4 Gün ĠĢletmelerin Üretim, Teknik ve Kaliteden sorumlu Yöneticileri Belgelendirme KuruluĢlarının Denetçileri Ġkinci Taraf Denetim Yapan KuruluĢlarının Denetçileri DanıĢmanlar Katılımcıların, Tehlike Analizi Prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini ve BRC Standardını bilmesi beklenmektedir. 24

25 ÇEVRE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ 25

26 ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KLM.ÇYS.01 ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardı na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliģtirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karģılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Çevre Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı. Çevre sistemlerinin geliģimi Diğer Standartlarla Bağlantı ISO Standart Ģartları ISO dokuman örneklerinin incelenmesi Uygulamalar 1 Gün Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler 26

27 KURULUġ ĠÇĠ ÇEVRE DENETÇĠSĠ KLM.ÇYS.02 Çevre Yönetim Sistemi Standardı na göre kurulmuģ bir sistemin iç denetimlerinin ISO kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir Ģekilde denetleyerek sistemin iyileģtirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiģtirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuģ bir sistemin iç denetiminin etkin bir Ģekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. TS EN ISO Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması TS-EN ISO Standardının Tanıtımı Tetkik ÇeĢitleri Tetkikin Faydaları Tetkikin Yönetimi Tetkikin Planlanması Soru Listelerinin Hazırlanması Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı Tetkik Görevlisi Sorumlulukları Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik ÇalıĢmaları 2 Gün Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler Çevre Yönetim Sistemi Eğitimini almıģ olmak. 27

28 ÇEVRE MEVZUATI VE YÖNETMELĠK EKLERĠ KLM.ÇYS.03 Katılımcıları Çevre Kanununa uyması için yükümlü olduğu yasal mevzuatların Ģartları hakkında bilgilendirmek. Çevre Kanunu Türk Ceza Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği SKKY Ġdari Usuller Tebliği SKKY Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği SKKY Teknik Usuller Tebliği Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği Güvenlik Bilgi Formların Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Çevre Denetim Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Sulak alanların Korunması Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Trafikte Seyreden Motorlu Kara TaĢıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik 1 Gün Çevre Mevzuatı konusunda bilgi almak isteyen ve kuruluģlarının yasal yükümlülüklerini bilmek ve yerine getirmek isteyen kiģiler. 28

29 ATIK YÖNETĠMĠ KLM.ÇYS.04 Üretim maliyet dengelerinin iyi bir Ģekilde kurulmasının sağlanması, kaynak kullanımında israfın önlenmesi denetim birimlerinin istedikleri gerekliliklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Atığın Genel Tarihi Atıkların Kategorizasyonu ve Karakterizasyonu Atık Yönetimi Safhaları Etkin Atık Yönetiminden Elde Edilen Kazanımlar Seminer Teknikleri Anlatım, tartıģma, örnek olay, uygulamalar. 1 Gün ĠĢletme çevre sorumluları, atık üreten birimlerin yöneticileri, sosyal iģler yöneticileri ve yönetim temsilcileri. 29

30 ENTEGRE YÖNETĠM EĞĠTĠMLERĠ 30

31 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (ISO 9001, ISO VE OHSAS 18001) KLM.EYS.01 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini entegre olarak kurmak isteyen kuruluģlara standartların Ģartlarını açıklamak. Grup çalıģmalarıyla standartların Ģartlarının daha iyi anlaģılmasını sağlayarak etkin yönetim sistemleri uygulamalarına katkı sağlamak. ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının geliģiminin açıklanması, ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarında geçen terim ve tanımları açıklanması, ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının Ģartlarının açıklanması, Proseslerin belirlenmesi ve proses performanslarının belirlenmesine iliģkin çalıģma yapılması, Çevre boyutlarının tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalıģma yapılması, ĠĢ sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalıģma yapılması, Yönetim programı hazırlanmasına iliģkin çalıģma yapılması. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi. 3 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, sistem kurulması sırasında görev alacak üst ve orta kademe yöneticiler ve ilgili personel. 31

32 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (ISO 9001, ISO VE OHSAS 18001) ĠÇ DENETÇĠSĠ KLM.EYS.02 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak, entegre sistemin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkikin aģamalarını ve esaslarını açıklamak. Tetkik aģamalarına iliģkin çalıģmalar yaparak katılımcılara uygulamaya yönelik beceri kazandırmak. ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarında geçen terim ve tanımların açıklanması, ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının gerekliliklerinin açıklanması (özet), Bulguların her bir standarda göre değerlendirmesine iliģkin çalıģmalar yapılması, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin planlanması, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin hazırlığı, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin uygulanması, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin bulguların değerlendirilmesi, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin raporlanması aģamalarına iliģkin teorik ve uygulamalı çalıģmaların yapılması. 3 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, Sistem kurulması sırasında görev alacak üst ve orta kademe yöneticiler ve ilgili personel. ISO 9001, ISO ve OHSAS yönetim sistemi tetkiklerinde görev alacak kiģiler. Entegre yönetim sistemi eğitimi almıģ olmak. 32

33 RĠSK ANALĠZĠ KLM.EYS.03 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre kanun ve tüzükleri gereği iģ yerlerinde yapılması gerekli çevre boyutları ve tehlikelerin belirlenmesi için BS 8800 standardına uygun risk analiz metodunu anlatmak ve risk analizi yapma konusundaki yeterliliklerini artırmak. Tanımlar, Çevre boyutlarını belirleme, Tehlikelerin belirlenmesi, Risk değerlendirme, Risk değerlendirme yöntemleri, Grup çalıģmaları. 1 Gün OHSAS ve ISO sistemlerini kurmak isteyen kuruluģlar. OHSAS standardı eğitimi almıģ olmak. ISO standardı eğitimi almıģ olmak. 33

34 GIDA GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ 34

35 ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KLM.GGS.01 ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı na uygun bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliģtirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının istediği minimum gerekliliklerin karģılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. ISO22000 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar Standart maddelerinin irdelenmesi (DıĢ ĠletiĢim, Düzeltme, Acil Durum Planlama, Operasyonel Ön Gereksinim Programları vb. gibi yeni maddelere ağırlık verilecektir.) ISO temel prosedürlerinin irdelenmesi, doküman hazırlama ve kayıt tutma metotları Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iletiģim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden geçirmesi) Ön Gereksinim Programları ve Uygulamaları Tehlikelerin belirlenmesi Risk analizi, CCP Belirleme ve Karar Ağacı ile Teyidi, CP Belirleme + Egzersiz HACCP planının ve OOGP oluģturulması + Egzersiz Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliģtirilmesi + Egzersiz 2 Gün Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler. 35

36 BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY KLM.GGS.02 Katılımcıların BRC Global Food Standardı ve gıda iģletmelerindeki uygulaması, standartların yorumlanması hakkında bilgilendirilmesidir. BRC Food Nedir? HACCP Sistemi Gıda Özelliklerinin tanımlanması; Süreç akıģ Ģemaları; Fabrika yerleģimi Ģeması HACCP Planı BRC Food Standardı nın GeliĢimi, Amacı, Faydaları BRC Food Standardı nın ġartları ve Yorumlanması BRC Food Sistemi nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Tehlike analizleri; Kritik kontrol noktaları; Kritik limitler; Ġzleme prosedürleri; Düzeltici faaliyetler; Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman Kontrolü; Prosedürler; Kayıtlar; ġartnameler; Ġç tetkik BRC Food Belgelendirme Süreci 2 Gün BRC Food Sistemi nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler BRC Food Sistemi nin Kurulması, Uygulanması, ĠyileĢtirilmesi, Denetimi ve Ġzlenmesinden Sorumlu ÇalıĢanlar, Gıda Güvenliği Sorumluları, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Gıda Sektörüne Yönelik Eğitim Gören Üniversite Öğrencileri 36

37 IFS INTERNATIONAL FOOD STANDARD KLM.GGS.03 Katılımcılara IFS Standardının iģletmelerde uygulamalarıyla ve standardın gereklilikleriyle ilgili bilgi vermek. IFS Hakkında Anahtar Bilgiler Standardın Kurucuları Sertifikasyon Projelerinin Uluslararası Dayanağı Perakendecilerin Markalı Ürünlerindeki GeliĢim Avrupa Birliği Yönetmeliği, Temel Ġlkeler Ġle Ġlgili Direktifler Denetim ÇeĢitleri ve Sertifikasyon Prosesi Standardın Gereklilikleri Gerekliliklerin Puanlanması Denetim Sıklığı, Denetim Süresi Örnek Olaylar IFS Standardının Uygulanması 2 Gün IFS-food konusunda firmasında iç denetçi olarak görev alacak kiģiler Gıda Güvenliği Sistemi sorumluları Gıda Güvenliği takımı üyeleri Kalite Güvence sorumluları 37

38 BRC IOP KLM.GGS.04 Katılımcıların BRC IOP Standardı ve ambalaj iģletmelerindeki uygulaması, standartların yorumlanması hakkında bilgilendirilmesidir. BRC IOP Nedir? HACCP Sistemi özelliklerinin tanımlanması; Süreç akıģ Ģemaları; Fabrika yerleģimi Ģeması HACCP Planı BRC IOP Standardı nın GeliĢimi, Amacı, Faydaları BRC IOP Standardı nın ġartları ve Yorumlanması BRC IOP Sistemi nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Tehlike Analizleri; Kritik Kontrol Noktaları; Kritik limitler; Ġzleme prosedürleri; Düzeltici faaliyetler; Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman kontrolü; Prosedürler; Kayıtlar; ġartnameler; Ġç tetkik BRC IOP Belgelendirme Süreci 2 Gün BRC IOP Sistemi nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler BRC IOP Sistemi nin Kurulması, Uygulanması, ĠyileĢtirilmesi, Denetimi ve Ġzlenmesinden Sorumlu ÇalıĢanlar, Gıda Güvenliği Sorumluları, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, 38

39 HACCP KRĠTĠK KONTROL NOKTALARINDA TEHLĠKE ANALĠZĠ KLM.GGS.05 Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaģılması, HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP metodolojisini anlamalarını sağlamak, seçilen spesifik ürün ve prosesler üzerinden HACCP planı hazırlama safhalarını göstermektir. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları nın (HACCP) amacı, HACCP Sisteminin 12 Adımı HACCP Ekibinin Kurulması Ürünlerin Tanımlanması Amaçlanan Kullanım ġeklinin Tanımlanması AkıĢ Diyagramının OluĢturulması AkıĢ Diyagramının Yerinde Doğrulanması Tehlike Analizinin Yapılması - PRENSĠP 1 Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP'ler) - PRENSĠP 2 Kritik Limitlerin OluĢturulması - PRENSĠP 3 CCP'leri Ġzleme Sisteminin OluĢturulması - PRENSĠP 4 Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi - PRENSĠP 5 Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürlerinin OluĢturulması - PRENSĠP 6 Doküman ve Kayıt Kontrol Yönteminin OluĢturulması - PRENSĠP 7 HACCP sisteminin kurulmasında çalıģma safhaları, Gıda Güvenliği Tehlikeleri, Ön KoĢul Programları Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları nın belirlenmesi HACCP Planları hazırlanması Dokümantasyonun oluģturulması, kayıtların kontrolü. 2 Gün Gıda güvenliği sistemi sorumluları Gıda güvenliği takımı üyeleri Kalite güvence sorumluları 39

40 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ 40

41 OHSAS Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ KLM.ISG.01 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve etkin uygulanması için gereken Ģartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan ve aģağı da yazılı olan OHSAS Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ Yönetim sistemi standardının örnekler, uygulamalar ve çalıģtaylar ile anlaģılmasının sağlanması. KAPSAM ATIF YAPILAN STANDARTLAR TERĠMLER VE TARĠFLER ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ UNSURLARI GENEL ġartlar ISG POLĠTĠKASI PLANLAMA UYGULAMA VE ÇALIġTIRMA KONTROL VE DÜZELTĠCĠ FAALĠYET YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ 1 Gün Tüm çalıģanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, yönetim sistemi sorumluları. 41

42 OHSAS Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ ĠÇ TETKĠKÇĠ KLM.ISG.02 ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin planlanmıģ düzenlemelere, standardın Ģartlarına ve kuruluģ tarafından oluģturulan iģ sağlığı güvenliği yönetim sistemi Ģartlarının uygulamasını kontrol edebilmek ve sistemin geliģtirilebilmesini sağlayabilmek amacıyla planlı aralıklarla gerçekleģtirilen KuruluĢ Ġçi Tetkikler için tetkikçilerin eğitilmesidir. Bu seminer ISO tetkik standardına göre hazırlanmıģtır. TANIMLAR TETKĠKTE SÜREÇ YAKLAġIMI TETKĠK TÜRLERĠ TETKĠK AġAMALARI PLANLAMA HAZIRLIK UYGULAMA SORU LĠSTELERĠNĠN HAZIRLANMASI TETKĠKĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORLAMA KAPATMA ĠLGĠLĠ TARAFLAR VE SORUMLULUKLARI 2 Gün Orta ve üst düzey yöneticiler, tetkik faaliyetlerini gerçekleģtirecek kiģiler, baģ tetkikçi olmak isteyenler, kalite bölüm çalıģanları. Bu eğitim öncesinde ISO 18001:2007 eğitimi alınmıģ olması gerekmektedir. OHSAS standardı eğitimi almıģ olmak. 42

43 ISG KURUL ÜYELERĠ KLM.ISG.03 ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve sorumluluklarının öğretilmesi ve kurul çalıģma etkinliğinin arttırılmasıdır. Kurulun görev ve yetkileri, ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, Sıkça rastlanan iģ kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri, Etkili iletiģim teknikleri, Acil durum önlemleri, Meslek hastalıkları, ĠĢyerlerine ait özel riskler. 2 Gün ISG Kurul Üyeleri ve adayları OHSAS standardı eğitimi almıģ olmak. 43

44 ERGONOMĠ KLM.ISG.04 Ġnsan kullanımına yönelik tasarım, çalıģma ve yaģama koģullarının optimal hale getirilmesi çalıģmalarının tümüdür. Bu yönüyle; ĠĢ Ürün tasarımı, Ev yaģamı Dinlenme dönemi etkinliklerinde, çevre insan etkileģimi olarak tanımlanabilir. Ergonomi biliminin amaçları: Ġnsanlar tarafından kullanılan araç gereç ve düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması Günlük hayatta karģılaģılan insan kullanımına ve etkileģimine açık olan her Ģeyin insana uygun tasarımıyla: Ġnsan performansının artması Ġnsan güvenliğinin sağlanması Ġnsan sağlığının korunması ve iyileģtirilmesi Ġnsan mutluluğunun ve doyumunun sağlanması amaçlanır. Eğitim gününden birkaç gün evvel kurumunuz ziyaret edilerek Ergonomik çalıģma yönünden fotoğraf çekilir. Bu çekimler eğitim esnasında çalıģan personel ile tartıģmak ve farkındalık yaratmak içindir. Ergonomi nedir? Ergonomi biliminin amaçları Yorgunluk ve dinlenme DuruĢ ve hareket Çevre faktörleri Ergonomi ve risk değerlendirme 1 Gün Tüm çalıģanlar. 44

45 TEMEL ISG KLM.ISG sayılı iģ kanunun, 77. Maddesi gereğince çalıģanlarımızın ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalıģmalarını sağlamaktır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Nedir? ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Ülkemizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli DavranıĢlar ve Durumlar Yasal Mevzuat Ġle Ġlgili Bilgiler KiĢisel Koruyucu Donanımlar Uyarı Ġkazları ve ĠĢaretleri ĠĢ Yerinde Sağlığı OluĢturan Etkenler Meslek Hastalığı ĠĢ Kazası ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri Resimlerle ĠĢ Kazaları ½ Gün Tüm çalıģanlar 45

46 KALĠTE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ 46

47 ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KLM.KYS.01 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliģtirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karģılanmasına yönelik doküman örnekleri ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Kalite Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı. ISO Nedir? Kalite sistemlerinin geliģimi Diğer standartlarla bağlantı ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 kıyaslaması ve ISO 9001:2008 standart maddeleri ISO 9001 dokuman örneklerinin incelenmesi Uygulamalar 1 Gün Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler. 47

48 KURULUġ ĠÇĠ KALĠTE TETKĠKÇĠSĠ KLM.KYS.02 Kalite Yönetim Sistemi Standardı na göre kurulmuģ bir sistemin iç denetimlerinin ISO kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir Ģekilde denetleyerek sistemin iyileģtirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiģtirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuģ bir sistemin iç denetiminin etkin bir Ģekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. TS EN ISO 9001:2008 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması TS-EN ISO Standardının Tanıtımı Tetkik ÇeĢitleri Tetkikin Faydaları Tetkikin Yönetimi Tetkikin Planlanması Soru Listelerinin Hazırlanması Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı Tetkik Görevlisi Sorumlulukları Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik ÇalıĢmaları 2 Gün Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini almıģ olmak. 48

49 PROSES YAKLAġIMI KLM.KYS.03 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliği olan proses yaklaģımı yöntemini katılımcılara anlatmak. Bu amaçla, proseslerin tanımlanması ve etkin bir Ģekilde yönetilmesi (iliģkilerinin kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileģtirilmesi) için katılımcıları bilgilendirmek. Proses nedir? Proseslerin tanımlanması, Proseslerin iliģkilerinin kurulması, Proseslerin girdileri, çıktıları, faaliyetleri, kaynakları, müģterileri ve tedarikçilerinin tanımlanması, Performans göstergelerinin belirlenmesi, Proses yönetiminin Ģartları, Proses seviyelerinin belirlenmesi, Kritik baģarı faktörlerinin belirlenmesi, Kritik proseslerin belirlenmesi, Proses iyileģtirme yöntemi ve proseslerin analizi. 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluģ içerisinde kalite sistemini oluģturmak, geliģtirmekten sorumlu çalıģanlar. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini almıģ olmak. 49

50 YÖNETĠM ve KĠġĠSEL GELĠġĠM EĞĠTĠMLERĠ 50

51 YÖNETĠMDE 7 KARAR VERME VE PLANLAMA TEKNĠĞĠ KLM.YNT.01 Hangi organizasyon içerisinde yer alırsa alsın, yöneticilerin ortak özellik ve faaliyetlerinin en baģta gelenlerinden biri karar vermek ve problem çözmektir. Bu konudaki baģarı, direkt olarak yöneticinin ve iģletmenin geleceğini etkiler. Seminer; karar verme, problem çözme tekniklerinin en pratik ve yararlı olanlarını tanıtmakta, örnek uygulamalarla kullanımı baģlatmaktadır. Karar Verme ÇeĢitleri Bilimsel Karar Verme ve Problem Çözme Prosesi Beyin Fırtınası Balık Kılçığı Diyagramı Pareto Analizi Karar Ağacı Tercih Teorisi Karar Vermede Bilgisayardan Yararlanma Ayırt Etme Ağı Organizasyonlarda OrtaklaĢa Problem Çözümü BeĢeri Problemlere YaklaĢım Yerine Koyma Metodu 3 Gün Karar verme ve problem çözme konusunda geliģime açık tüm yöneticiler. 51

52 TAKIM ÇALIġMASI VE LĠDERLĠK KLM.YNT.02 Spesifik konularda uzmanlaģma değil ekip ve takım olarak hedefe ulaģmanın önemini anlamak, takım lideri ve üyelerinin paylaģma ve ortak sorumluluk bilincini güçlendirmek. Takım çalıģmasının gereklilikleri BaĢarılı Takımın Özellikleri Takım ÇalıĢmasının Yararları ĠĢ Planlamada Temel Prensipler Yönetimde Liderlik Takım Liderinin Hedefleri 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler 52

53 TAKIM ĠÇĠ ĠLETĠġĠM KLM.YNT.03 Bireyin kiģisel sınır ve sorumluluklarının farkında olması, bireysel ve gruplar arası çatıģmaların azaltılması, problem çözme kültürü, yaratıcılık, birey ve grup verimliliğini arttırılması amaçlanmaktadır. ĠletiĢimin Temelleri Algılama Ġfade Dinleme Empatik ĠletiĢim Motivasyon Takım Dinamikleri 2 Gün Ekip halinde çalıģan tanıtım, satıģ, pazarlama ve benzeri gruplar, bölge, departman, bölüm ve Ģube çalıģanları. 53

54 YÖNETĠMDE ETKĠN TAKIM ÇALIġMASI KLM.YNT.04 ĠĢletmelerin içinde bulunduğu koģullar altında baģarılı olabilmeleri, yoğun rekabet ve teknolojik geliģmelere ayak uydurabilmelerinde, etkin bir ekibin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bir iģletmede yönetici ve personel ne kadar yüksek nitelikli olsa da eğer o iģletmede etkin bir ekip çalıģmasına yer verilmiyorsa, baģarılı sonuçlara ulaģmak bir hayli güçleģecektir. Seminer, yönetimde etkin takım çalıģmasının önemini, nasıl gerçekleģebileceğini, hangi tekniklerin uygulanabileceğini ve ne gibi sonuçlar alınabileceğini uygulamalı bir biçimde benimsetmeyi amaçlamaktadır. Yönetimde Etkin Takım ÇalıĢmasının Önemi Bir Takım ÇalıĢması Nasıl Etkin Hale Getirilebilir? Kalabalık ve Takımın Farkı Takım Haritası Takımı Belirleyen Özellikler Takımı BaĢarısızlığa Uğratan Faktörler Takımı OluĢturan Fertlerin KiĢisel Özellikleri Takımda Coaching ve Önemi ĠĢletmelerde Neden Ferdi Oyun Oynanır? Etkin Bir Takım ÇalıĢması Nasıl Yürütülür? Sonuçların Rapor Edilmesi ve Etkili SunuĢ 2 Gün Etkin takım çalıģmasının gereğine ve faydasına inanan tüm yöneticiler. 54

55 YÖNETĠCĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KLM.YNT.05 Bu grup çalıģmasının amacı, yöneticiler arası iliģkileri geliģtirerek iģ hayatının daha mutlu ve huzurlu bir ortamda cereyan etmesini, buna bağlı olarak da baģarının artmasını sağlamaktır. Samimiyet Derecesi Testi (I) KiĢisel Farklılıklar ve Beklentiler Uygulamaları KiĢilerarası ĠliĢkilerde Etkenler Shostrom Analizi o Tahakküm Tipleri o Nasıl Tahakküm Ediyoruz? Thomas Haris YaklaĢımı Aritmetiksel EtkileĢim Eric Anderson Analizi Sistemlerin EtkileĢimi KiĢisel Açıklık ve Artırılması Güven Testi BaĢkalarıyla ĠliĢkilerimizde Denge Testi Birbirimizi Nasıl Tanıyoruz? Uygulaması ĠletiĢim Testi ve ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi DavranıĢ Envanteri ve Bilânçosu Diğer Katılımcılardan Geribildirim Alma Uygulaması KiĢilerarası ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi Samimiyet Derecesi Testi (II) 5 Gün Birlikte çalıģan yönetici grupları. 55

56 EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ KLM.YNT.06 Katılımcıların iģ hayatında eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek etkin eğitim metotlarını kullanarak eğitim transferini gerçekleģtirmek için bilgi ve beceriyi kazanmasıdır. Firma içi eğitim nedir, ne değildir? Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek Organizasyonel analiz KiĢi ve görev analizi Yetkinlik modelleri Eğitim metotlarına giriģ Uygulamalı eğitim metotları ĠĢ baģı eğitimi Vaka çalıģmaları Duyarlık öğrenimi Rol oynama Benzetim ve oyunlar Takım çalıģmasına bağlı eğitim Teknolojiye dayalı eğitim metotları ProgramlanmıĢ öğrenim Web tabanlı uzaktan öğrenim Eğitim transferi Eğitimin tasarımı Transfer çevresini yönetmek Sunum tekniklerini kullanma Video-kamera çalıģması (katılımcı grubu içinden belli sayıdaki katılımcının eğitim transferi yetkinliğinin incelenmesi.) Seminer değerlendirmesi ve kapanıģ 3 Gün ĠĢyerinde her alandan bölüm yöneticileri ve yönetici adayları. 56

57 LĠDERLĠK VE YÖNETĠM BECERĠLERĠ KLM.YNT.07 Bireysel farkındalık, zaman ve stres yönetimi, bireysel karar alma, problem tanımlama ve çözme, kendi kendine motivasyon, baģkalarını motive etme ve etkileme, yetki devri, koçluk ve liderlik becerileri, hedef ve vizyon belirleme, çatıģma yönetimi, stratejik planlama ve organizasyon alanlarında bilgi ve becerilerin geliģimi amaçlanmaktadır. Bireysel Farkındalığın GeliĢtirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi Yaratıcı Problem Çözümü Koçluk ve Liderlik Güç Motivasyon ÇatıĢma Yönetimi Güçlendirme ve Yetki Devri Stratejik Planlama ve Organizasyon 3 Gün En az 1 yıllık yönetim deneyimi olan yöneticiler, proje yöneticileri, grup ve bölge sorumluları, liderler, koçlar, karar verici ve uygulayıcılar. 57

58 ÜRETĠM SÜREÇLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME TEKNĠKLERĠ KLM.YNT.08 Problem çözme tekniklerinin kullanılarak problemlerin kök nedenlerinin ortadan kaldırılması ve tekrarının önlenmesidir. Problemin Tanımlanması Problemin Analizi Çözümlerin Belirlenmesi Sonuçların Değerlendirilmesi StandartlaĢtırma 2 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler 58

59 KURUMSALLAġMA VE KURUMSAL YÖNETĠM KLM.YNT.09 Kurumsal Yönetim ile iç ve dıģ çevre arasında yürütülen faaliyetlerin iyi tanımlanmasını ve sürekli denetim halinde tutulmasını sağlayabilmek için gerekli vizyonu kazandırmaktır. Kurumların geliģimi. Küçük-Orta-Büyük Ölçekler. Aile ġirketlerinden Kurumlara Bürokratik Model MerkezileĢme ve merkezden uzaklaģma Yatay ve dikey yapılaģma DepartmanlaĢma Bilgi akıģı ve enformasyon altyapısı ÇağdaĢ kurum tasarımları: Proje yapılanması Matris yapılanma ġebeke yapılanması Kurum kültürünün boyutları ve türleri Kurum kültürü yapılandırması ve sürdürülmesi Kültürel farklılıklar ve farklılık yönetimi Kurumsal öğrenme Birey ve grup ĠĢ tasarımı ve teknolojisi Hedef ve Stratejiler Kurumsal gücün yönetim Kurumsal Yönetim ve yönetim yapılanması Planlı değiģimin yönetimi DeğiĢime direnç Yeniden Yapılanma (BPR) Kurumsal değiģim yaklaģımları Entellektüel Sermaye Ġnsan Sermayesi Yapısal Sermaye MüĢteri Sermayesi 2 Gün Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, departman müdürleri. 59

60 HEDEFLERLE YÖNETĠM KLM.YNT.10 ġirket içerisinde yönetici ve yönetici adaylarına hedeflerle yönetim konusunda bilgi sunmak ve bu konudaki becerilerini artırmak için uygulamalar yaptırmaktır. Hedeflerle yönetimin tarihçesi ve tanımı Peter Drucker ve Hedeflerle Yönetim ĠĢletmelerde stratejik yönetim ve SWOT analizi Hedeflerle yönetimin özellikleri Hedeflerle yönetim organizasyon Ģeması Organizasyona sağladığı yararlar Süreç olarak hedeflerle yönetim Organizasyonda Hedeflerle Yönetim sürecinin planlanması Organizasyonda S.M.A.R.T. kuralları ile hedef belirleme Bölüm hedeflerinin tespit edilmesi Bölüm hedeflerinin performans kriterlerinin belirlenmesi Hedef sonuçlarının değerlendirilmesi Hedefe dayalı performans değerlendirme süreci Mülakata dayalı geri besleme süreci Hedeflerle yönetimin stratejik planlama ile iliģkisi KiĢisel hedeflerin belirlenmesi Organizasyonel hedefler ile kiģisel hedeflerin örtüģmesi Hedeflerle yönetim uygulamaları Empowerment (güçlendirme) sisteminin kurulması Hedeflerle yönetim-yönetici değerlendirme testi Seminer programının değerlendirilmesi ve kapanıģ 2 Gün Her bölümden yönetici ve yönetici adayları. 60

61 SÜREÇ YÖNETİMİ KLM.YNT.11 Süreçlerin etkin olarak yönetilebilmesi için süreç yönetimi ve iyileģtirme mantığının kazanılmasıdır. Süreç Sahipleri AkıĢ Diyagramları Performans Göstergeleri Süreç Olgunluğu Skor Kartları ĠyileĢtirilecek Sürecin Belirlenmesi Sürecin Sürekli ĠyileĢtirme Döngüsü 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler 61

62 PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ KLM.YNT.12 Toplam Kalite Yönetiminin en önemli hedeflerinden SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME felsefesine uygun olarak, Ģirket içindeki kalite ve verimlilik problemlerini Ģirketin tüm çalıģanlarının iģtiraki ile çözerek, Ģirketin rekabetçi konumunu korumak ve geliģtirmek. Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetiminin Temel Özellikleri Benimsenmesi Gereken 10 Temel Yönetim Görevi Problem Nedir? Örgütsel Problem Problem Çözmenin Temel Unsurları Probleme Duyarlılık Problem Çözmede Kritik Faktörler Öncelikli Problemlerin Belirlenmesi ĠyileĢtirme Proje Ekipleri (ĠPE) ĠPE nin Amaçları ĠPE nin özellikleri ĠPE Organizasyonu ġirket Proje Komitesi ġirket Toplam Kalite Proje Yöneticisi ĠyileĢtirme Projeleri Sorumlusu ĠPE Lideri ĠPE Üyeleri ĠPE ÇalıĢma Yöntemi Problem Çözme AĢamaları Problemin TeĢhisi ve Tanımlanması Veri Toplama Probleme Uygun Farklı Çözümler Üretmek Olası Çözümlerin Probleme Uygulanması En Uygun Olası Çözümün Seçimi Çözümün Uygulanması Problem Çözmede ve Sürekli ĠyileĢtirmede PUKO Çevriminin kullanılması Problem Çözme Teknikleri Beyin Fırtınası Tekniği Sebep Sonuç Diyagramı Pareto Analizi ve Pareto Diyagramı ĠĢ AkıĢ ġeması Çetele Diyagramı Histogram Serpilme Diyagramı 2 Gün ġirket kalite sistem sorumluları, iyileģtirme proje ekiplerinde görev alacak tüm orta kademe yöneticiler, mühendisler ve uzmanlar. 62

63 YALIN ÜRETĠM KLM.YNT.13 Yalın Üretim, Toyota tarafından geliģtirilen ve amacı sistemdeki mevcut israfın ortaya çıkartılması ve yok edilmesi olan, sürekli iyileģtirme prensibine dayalı olarak çalıģan bir genel yönetim felsefesidir. Eğitimin amacı, dünyada değiģik sektörlerden birçok firmanın geliģtirme ve maliyet düģürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) hakkında temel bilgi ve prensiplerin katılımcılara sunulmasıdır. Yalın Üretim nedir? Yalının Üretimin tarihsel geliģimi Yalın Üretimin temel prensipleri Yalın Üretimde kullanılan araçlar Yalın Üretim uygulamalardan örnekler Yalın Üretim tekniklerinin getirileri Yalın Üretim uygulama planları. 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıģanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer alacak personel 63

64 5 S ĠġYERĠ ORGANĠZASYONU KLM.YNT.14 5S ĠĢyeri Organizasyonu, beģ adımdan oluģan, amacı çalıģma ortamının organizasyonu, tertip ve temizliğinin sağlanması ve bu yolla israfın yok edilmesine yardımcı olmak olan, son derece basit ve etkili bir yöntemdir. 5S, Yalın Üretim ve diğer iyileģtirme ve yeniden yapılandırma çalıģmalarının temelini oluģturur. 5S ile hedef çalıģma ortamının temiz, düzenli olmasını sağlamak, iģ güvenliğini arttırmak ve bir bakıģta yanlıģların tespitini sağlamaktır. Yalın Üretim ile ilgili özet bilgi 5S in Amacı ve Önemi 5S'in ġirkete Kazandırdıkları 5S'in Adımları Birinci Adım: Sınıflandır Ġkinci Adım: Sırala Üçüncü Adım: Sil Süpür Dördüncü Adım: StandartlaĢtır BeĢinci Adım: Sürdür 5S Uygulama Planı 5S Uygulama Örnekleri ve Fotoğraflar Saha Uygulamaları 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim ve depo birimleri çalıģanları ve yöneticileri, 5S uygulama ekibinde yer alacak personel 64

65 DEĞER AKIġI HARĠTALAMA (VSM) KLM.YNT.15 Toyota tarafından geliģtirilen ve dünyada değiģik sektörlerden birçok firmanın geliģtirme ve maliyet düģürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan Değer AkıĢı Haritalama (Value Stream Mapping VSM) hakkında temel bilgi ve prensiplerin katılımcılara sunulması. Değer AkıĢı Haritalama, bir kuruluģta çeģitli seviyeler veya departmanlar için ürün (malzeme) ve bilgi akıģındaki her adımın sorgulanarak mevcut sistemin incelenmesi ve kayıpların ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bu inceleme sonucunda mevcut durum ortaya çıkarılır ve yapılan iyileģtirme çalıģmalarıyla kayıplar azaltılarak gelecekteki durum tasarlanır. Değer AkıĢı Haritalama nedir? Değer AkıĢı Haritalama yönteminin amacı nedir? Değer AkıĢı Haritalama yönteminin getirileri nelerdir? Değer AkıĢı Haritalamada izlenecek adımlar Değer AkıĢı Haritalamada kullanılan haritalama yöntemi ve kullanılan simgeler Takt time ve veri toplama yöntemleri Değer akıģı haritalama örnekleri 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıģanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer alacak personel 65

66 SMED AYAR SÜRESĠ KISALTMA / HIZLI TĠP DEĞĠġĠMĠ KLM.YNT.16 Toyota tarafından geliģtirilen ve dünyada değiģik sektörlerden birçok firmanın geliģtirme ve maliyet düģürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan SMED (Single Minute Exchange of Dies Tekli Dakikalarda Kalıp DeğiĢtirme) yöntemi hakkında temel bilgi ve prensiplerin iletilmesi. Hızlı kalıp değiģimi veya Hızlı ürün tipi değiģimi olarak da bilinen SMED yönteminin amacı, makinelerin bir üründen diğer bir ürüne geçiģlerindeki kayıp zamanın en aza indirilerek daha küçük partiler halinde üretime imkan sağlamak ve makine verimliliğini arttırmaktır. SMED nedir? SMED niçin önemlidir? Ayar zamanlarının kısaltılması ve hızlı model değiģimi ile elde edilebilecek avantajlar SMED teknikleri Uygulamalardan örnekler SMED yönteminin uygulanmasında karģılaģılan problemler/engeller. 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıģanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer alacak personel 66

67 KAĠZEN (SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME) KLM.YNT.17 Japonca kai ve zen kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluģan kaizen, kelime anlamı olarak daha iyiye doğru değiģim demektir. Kaizen dar anlamıyla Yalın yaklaģım çerçevesinde odaklanmıģ iyileģtirme çalıģmalarını ifade eder. Bu çalıģmalar, iyileģtirme ekipleri veya çemberleri tarafından verimlilik, maliyet azaltma, kalite, iģ güvenliği ve benzeri konularda sistematik iyileģtirme projeleridir. Kaizen aynı zamanda Yalın düģüncenin ana prensiplerinden sürekli iyileģtirme felsefesi olup geniģ bir anlamı da ifade eder. Bu eğitimin amacı odaklanmıģ iyileģtirme çalıģmalarının yöntemleri ve kaizen felsefesi hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. Yalın düģünce hakkında temel bilgiler Kaizen nedir? Kaizenin amacı ve prensipleri Kaizen uygulama alanları Kaizen uygulama yöntemleri ve adımları Temel problem çözme yöntemleri Örnek uygulamalar 1 gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri 67

68 KANBAN (ÇEKME SĠSTEMĠ) KLM.YNT.18 Japonca sinyal anlamına gelen Kanban, Yalın tekniklerden biri olup üretim planlama, malzeme planlama ve bölümler arası malzeme akıģlarının düzenlenmesinde kullanılır. Basit ve görsel yöntemlerle uygulanan kanban müģteriden çekme prensibine göre hareket eder. Bir önceki üretim biriminin hızını bir sonraki birim belirler ve üretim talebe göre yapıldığı için ara stoklar azalır ve kontrol kolaylaģır. Bu eğitimin amacı birçok farklı uygulamaları olan kanban yöntemi ile ilgili temel prensipleri katılımcılara aktarmaktır Yalın düģünce hakkında temel bilgiler Sürekli akıģ ve tek parça akıģı prensipleri Ġtme ve çekme sistemleri arasındaki fark Kanban nedir? Kanbanın amacı ve getirileri Kanban çeģitleri ve kullanım alanları Kanban ile ilgili hesaplamalar Temel 5S iģyeri organizasyonu eğitimi ve kanban ile iliģkisi Örnek uygulamalar 1 gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri 68

69 TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM KLM.YNT.19 Üretim sahasında çalıģan bakım ve üretim personelinin bakım faaliyetlerine olan bakıģ açılarını farklılaģtırmak sureti ile her türlü malzeme ve iģgücü kayıplarını azaltarak verimliliği arttırmak,çalıģanları ekip çalıģmasına teģvik etmek ve iģ kazalarını önlemek. GĠRĠġ TVB SĠSTEMĠNĠN HEDEFLERĠ FABRĠKADA KAYIPLAR Ekipman kullanım etkinliğini kısıtlayan kayıplar ĠĢgücü verimini kısıtlayan kayıplar Ekipman-Kalıp-Aparat, Enerji ve Hurda Kayıplar TOPLAM VERĠMLĠ BAKIMIN TEMEL FAALĠYETLERĠ OdaklanmıĢ ĠyileĢtirmeler Otonom Bakım BaĢlangıç Temizliği ve Kontrol Kirlenme Kaynaklarının Ortadan Kaldırılması Geçici Temizlik ve Yağlama Standartlarının OluĢturulması Teknik Eğitimler ve Genel Kontroller Otonom Kontroller Standardizasyon Otonom Bakım Yönetimi Otonom Bakımda BaĢarı için 14 önemli nokta Planlı Bakım Eğitim Erken Ürün-Ekipman Kontrolü Kalite Bakım POKE YOKE Uygulamaları POKE YOKE Sistemleri Çevre-Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Ofislerde TVB MAKĠNA OPERATÖRLERĠNDEN VE DĠĞER ÇALIġANLARDAN BEKLENTĠLER 1 Gün Yöneticiler, Bakımcılar ve Mühendisler Ön Gereklilik yoktur. 69

70 FMEA HATA TÜRÜ VE ETKĠLERĠ ANALĠZĠ KLM.YNT.20 KuruluĢların Proses, faaliyet ya da belirli bir operasyondaki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve sebeplerini araģtırmak ve öncelikleri belirlemek. Bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri bir ekip çalıģması ve sistematik yaklaģımlarla yapmak isteyen katılımcılara F.M.E.A. metodunu uygulamalar ile öğretmek Bu seminerde proses F.M.E.A anlatılmaktadır. F.M.E.A. nedir? F.M.E.A. ne zaman ve nerelerde uygulanır? F.M.E.A. nasıl uygulanır? (potansiyel hata türleri, hatanın etkileri, hatanın nedenleri, mevcut kontroller, düzeltici faaliyetler) Pilot Uygulama nasıl seçilir? F.M.E.A ekibi nasıl oluģturulur? Derecelendirme tablolarının kullanılması, Risk öncelik göstergesinin hesaplanması, F.M.E.A. formunun doldurulması, Yapılacak aksiyonların planlanması ve takibi. 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri. Firmalarında ISO/TS sistemini kuracak ve sürdürecek kiģiler. ĠyileĢtirme metotları uygulayan firmalar. 70

71 DEPO VE STOK YÖNETĠMĠ KLM.YNT.21 Tedarik Zinciri Yönetimi nin en önemli yapı taģlarından biri olan Stok Yönetimi konusunda temel bilgilerin verilmesi ve stok yönetimi dahilinde kullanılan tekniklerin katılımcılara aktarılması. Tedarik zinciri yönetimi kavramı içerisinde kuruluģlarda depo faaliyetlerinin etkin ve verimli çalıģmasına yönelik temel depo konularının incelenmesi. Bu kapsamda, depo bölümünün iģletme içerisindeki yeri, depo teknolojileri, depo operasyonları, depo bilgi sistemleri gibi konular incelenmektedir. Stok Kavramı ve Genel Tanımlar Stok ÇeĢitleri Stok Kontrol ve SipariĢ Verme Yöntemleri MRP Kavramı Stok Maliyetleri SipariĢ Adetleri Belirleme Yöntemleri Emniyet Stoğu Stok Değerleme Stokların Doğruluk Takibi Stok Sayımları Yöntemleri (Cycle Counting) ABC Analizi Stok Devir Hızı Stok Veritabanı Sistemi Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezi Kavramı Temel Depo Türleri ve ĠĢlevleri Depo ĠĢ Süreçleri Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar Depo Teknolojileri Depolamada Risk Faktörleri Depo Bilgi Sistemleri Depolama Maliyetleri ve Depo Yönetiminde Performans Ölçümü Vaka ÇalıĢmaları 2 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, Üretim Planlama, Stok Kontrol, Lojistik, Satın alma Departmanları çalıģanları 71

72 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ KLM.YNT.22 Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) küreselleģmenin ve müģteri isteklerinin artması ile son yıllarda önemli bir rekabet unsuru haline gelmiģtir. Eğitimin amacı, kısaca hammaddeden müģteriye kadar olan faaliyetler zincirinin yönetilmesi olarak tanımlanabilecek Tedarik Zinciri Yönetimi nin temel felsefesi, fonksiyonları, alt süreçleri, bileģenleri ve yöntemlerinin açıklanmasıdır. Eğitim kapsamında Lojistik kavramı ve temel faaliyetleri de incelenmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Tedarik Zincirinin Önemi ve Getirileri TZY de Faaliyetler ve BileĢenler Tedarik Zinciri Evrimi Yalın Tedarik Zinciri Lojistik Kavramı Lojistikte Temel Öğeler ve Faaliyetler Lojistik maliyetleri Tersine Lojistik Nakliye türleri Nakliyat Türü Seçimi Uluslararası SatıĢ ġartları (Incoterms) Tedarik Zinciri Tasarımı Dağıtım Ġhtiyaç Planlaması (DRP) Flowcasting Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect) Stok Konsolidasyon Cross- dock ve Milkrun Yöntemleri Araç Rotalama ve Yükleme Tedarik Zinciri Performansı 2 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, Üretim Planlama, Stok Kontrol, Lojistik, Satın alma Departmanları çalıģanları 72

73 TOPLANTI YÖNETĠMĠ KLM.YNT.23 ĠĢletme içinde toplantılara katılan tüm çalıģanlara, toplantıların daha verimli ve etkin geçebilmesi için bilinmesi gereken genel kurallar hakkında bilgi sunmak ve örnekler vermektir. ĠĢletmelerde toplantı nedir, ne zaman yapılmalıdır? Gerçekten toplantı yapmak gerekli mi? ĠĢletme içinde toplantılar ile ilgili çeģitli inançlar ĠĢletmelerdeki toplantı türleri ve özellikleri Yöneticilerin toplantıları bir yönetim aracı olarak kullanabilmesi Toplantılara girmeden önce gündem düzenlemek Ġyi düzenlenmiģ gündem zaman kazandırır Gündem maddelerinin belirlenmesi Karar verme Fikir üretme Bilgi alma Konu tartıģma Toplantılar niçin hep tatsız ve gergin geçer? Toplantılara iliģkin Ģikâyetler Toplantı-oda düzeni Toplantıda kullanılacak iletiģim teknikleri Toplantılarda not tutma teknikleri Toplantı liderinin görevleri ve yapabileceği değiģiklikler Toplantıya katılanların rolleri Toplantıyı kontrol altında tutmak-anlaģmazlıklar ile baģa çıkma Toplantıyı sonlandırmak Toplantı amacını gerçekleģtirme Toplantı raporunun hazırlanması ve dağıtımı Toplantı sonrası kararların izlenmesi 1 Gün ĠĢletme içinde yapılan toplantılarda rol alan tüm çalıģanlar. 73

74 ZAMAN YÖNETĠMĠ KLM.YNT.24 Günümüz koģullarında yöneticinin bireysel ve Ģirket amaçlarına ulaģması ve baģarılı olması ayrıntılarla uğraģmadan kısa zamanda çok iģ yapmasına, bir baģka deyiģle zamanını iyi düzenlemesine bağlıdır. Bu seminerimizde zamanın kötü kullanılmasının nedenleri ile zamanın daha etkin Ģekilde yönetilmesinin yöntemleri üzerinde durulacaktır. Zaman Kavramı Zamanın Yönetim ve Yöneticiler Açısından Önemi Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler Zamanı Kötü Kullanmanın Belirtileri Zaman Yönetimi Teknikleri Yetki Devri Öncelikleri Belirlemede Tercihler Zamanın Detaylı Planlanması BaĢkalarının Zamanına Saygı Duymak Zaman Kaybına Neden Olan Sebepler Zaman Yönetiminde Motivasyon Etkili ĠletiĢim Problem Çözme ve Karar Verme Stres - Zaman ĠliĢkisi Zaman Yönetiminin Verimliliğe Olan Katkısı 1 Gün Orta ve üst düzey yöneticiler ve zamanım yetmiyor diyenler. 74

75 DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ KLM.YNT.25 ġirketlerin; organizasyonel yapılanmaları ile ilgili bölümlerde görev alan çalıģanların değiģim sırasında karģılaģacakları problemler ile nasıl baģa çıkmaları gerektiği konusunda temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. DeğiĢim Kavramı DeğiĢimle Ġlgili GörüĢler ve DeğiĢim Kavramı DeğiĢim Nedenleri DeğiĢimin Kaçınılmazlığı DeğiĢim Yönetimi DeğiĢimin Kaçınılmazlığı Tanımı Kapsamı DeğiĢim Yönetiminin Uygulanması DeğiĢim Fikrinin Uygulanması DeğiĢim Fikri OluĢturma DeğiĢimde Kritik BaĢarı KoĢulları DeğiĢimde KarĢılaĢılan Sorunlar DeğiĢim Liderini Bekleyen Sorunlar 1 Gün DeğiĢim yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliģtirerek kariyer yapmak isteyenler, Ģirketlerin ilgili bölümlerinin uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup değiģim yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler. 75

76 ÖNERĠ SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠ KLM.YNT.26 ÇalıĢanların daha fazla sayıda ve daha değerli öneriler sunmalarını sağlayabilecek yapıda bir öneri sistemi tasarlamak ve hayata geçirilmesini planlamaktır. Öneri sistemlerinin kaliteye ve verimliliğe etkileri; önerinin tanımı, öneri sisteminin önündeki engeller. Öneri toplama (kimler öneri verebilir, hangi konularda öneri verilebilir, öneriler nasıl toplanır) Öneri değerlendirme (değerlendiriciler, fayda maliyet analizi, cevaplama süresi ve modelleri) Ödüllendirme (ödüllendirilme kategorileri, ödüllendirmenin etkileri) Önerilerin uygulanmasının takibinin önemi ve yöntemi Öneri sisteminin uygulamaya geçiriliģi (sistemin çalıģanlara tanıtımı, çalıģanların eğitimlerinin baģlatılması, ilk sürüm önerilerin takibi), sistemin bakımı (yılda bir gözden geçirme ve iyileģtirme) Özetleme, değerlendirme 1 Gün Öneri sistemi kurmak isteyen firmalardaki, konuyla ilgili yöneticiler. 76

77 SWOT ANALĠZĠ KLM.YNT.27 Bir kuruluģun ve bulunduğu çevrenin değerlendirilmesinde kullanılan planlama ve organizasyon aracı olan SWOT analizinin ve nasıl uygulanacağının kavranması amaçlanmaktadır. SWOT analizinin tanımı SWOT analizinin tarihçesi SWOT analizinin önemi SWOT analizi yaparken izlenecek iģlem sırası Beyin fırtınası Stratejik planlama SWOT analizinin stratejik planlama içindeki yeri Örnekler 1 Gün Stratejik planlama ile ilgili çalıģan yöneticiler ve üst yöneticiler. 77

78 LĠDERLĠK VE MOTĠVASYON KLM.YNT.28 Katılımcıların liderlik ve motivasyon konularında yönetim çevrelerince en çok kabul gören yöntemleri kısa bir zaman diliminde, topluca öğrenmelerini sağlamak, kendi liderlik stillerini, geliģime açık yanlarını belirlemelerine olanak vermek, çağdaģ motivasyon yöntemlerini ve zamanı daha etkin kullanmaları için gerekli yöntemleri aktarmaktır. GiriĢ ĠĢletme Fonksiyonları Yönetim Yönetici Kimdir? Yönetici Becerileri Liderlik Liderliğin temelleri Lider-Yöneticiğ Farkı Klasik Liderlik Teorileri Modern Liderlik Teorileri Motivasyon Motivasyon Teorileri Motivasyon Araçları Liderlik ve Motivasyonda Duyusal Zekanın Önemi 2 Gün Her seviyede yöneticiler, personel çalıģtıran giriģimciler 78

79 EMPATĠK ĠLETĠġĠM KLM.YNT.29 ĠletiĢim becerilerinin yanı sıra empatik anlayıģ geliģtirmeyi de içeren bu program, iletiģimi engelleyen etkenleri tanımayı, iletiģim sorunlarını azaltmak için farklı yollar benimsemeyi ele almaktadır. Bu konuda bireylere sistematik bir yaklaģım kazandırmayı, iliģkileri kontrol etme, sağlıklı iletiģim kurabilme becerileri kazandırmayı amaçlar. Önce Kendimizi Tanıyalım ĠletiĢim Tanımı ĠletiĢimde Temel Amaçlar ĠletiĢim Modeli KiĢilerarası ĠletiĢim Etkin ĠletiĢim KiĢisel Rollerimiz ve Empati ĠletiĢim Türleri DavranıĢ Biçimleri ĠletiĢim Teknikleri KiĢilerarası ĠletiĢim ÇatıĢmaları ĠletiĢimi Engelleyen Faktörler BaĢarılı ĠletiĢim Adımları Testler, Grup ÇalıĢması 1 Gün Eğitim, kiģisel geliģim ve iletiģim konusunda bilgi kazanmak ve çağdaģ yöntemleri öğrenmek isteyen tüm katılımcılara açıktır. 79

80 ETKĠLĠ SUNUM TEKNĠKLERĠ KLM.YNT.30 Günümüzde pek çok çalıģan üstüne, astına, çalıģma arkadaģlarına, müģterilere tanıtım ya da benzeri amaçlarla sunuģ yapmak durumunda kalmaktadır. Sonuç olarak hayatımızın her köģesinde karģılaģtığımız sunum konusunu bilmemiz ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir. Bu eğitim, katılımcıların iģ hayatında profesyonel sunumlar hazırlamalarını ve bu sayede en kısa zamanda en etkili Ģekilde iletiģim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. ĠletiĢim sürecindeki temel öğeler ĠletiĢim sürecinde eģ zamanlılık ve dinamizm Ġyi konuģmacıda aranan nitelikler KonuĢma eyleminin 4 öğesi Sunum kaygısını anlama ve denetleme Sahne korkusu nedir ve nasıl yeneriz Sunumun planlanması ve ortam tasarımı Sunumun hazırlanması Sunumda dikkat edilmesi gereken noktalar Sunum araçları SunuĢ teknikleri TanıĢma, ısınma, ölçme ve değerlendirme 2 Gün Tüm çalıģanlar. 80

81 STRES YÖNETĠMĠ KLM.YNT.31 ÇalıĢan insanın verimliliğinin önündeki en büyük sorunlardan birisi strestir. ĠĢ stresinin yönetilmesi, performansı artırmada temel unsurlardan birisidir. Stresin yönetilemediği zamanlarda, kiģi gerek fiziksel gerekse psikolojik durumunda çeģitli olumsuzluklar yaģar. Bu seminerimizde stres yaratabilecek durumlar ve bu durumlar karģısında geliģtirilebilecek olası yöntemler üzerinde durulması amaçlanmıģtır. Stres ve Stres Faktörleri Stresi Fark Etmek, Stres Belirtileri Stresin Nedenleri Stres KarĢısında DavranıĢ ġekilleri Stresin Etkileri ve Sonuçları Stresle BaĢa Çıkmada Bireysel Stratejiler BakıĢ Açıları ve Empati Rahatlama ve GevĢeme ÇalıĢmaları 1 Gün Tüm çalıģanlar. 81

82 FĠNANSÇI OLMAYAN YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN FĠNANS KLM.YNT.32 Katılımcıları, makro ekonomik ve finansal geliģmeleri izleme ve yorumlama, çalıģılan kurumun finansal analizi konularında bilgilendirmek. Ekonomiyi Okumak: o Ekonominin lisanını anlamak: Temel kavramlar; yaģadığımız ekonomi ve resmi rakamlar; medyanın dili ve ekonomi. o Hangi veri daha önemli: Veriler ve zamanlama; oncu göstergeler. Para Politikası ve Maliye Politikası o Para politikamız olan enflasyon hedeflemesinin ve ekonomik birimler için sonuçları. o Maliye politikasının sıkılaģması mı, gevģemesi mi yararlıdır? Finansal Piyasalar o Hisse senedi, Tahvil, Döviz. o Enflasyon ve faiz iliģkisi. o Sıcak para giriģi ne demektir? Finansal Matematik o Risk ve Getiri optimizasyonu. o Paranın fonksiyonları ve paranın zaman değeri. Finansal Tablolar o Bilanço. o Gelir tablosu. o Nakit akım tablosu. o Rasyonlar. Tahmin Yapmak, beklenti oluģturmak o Zaman serileri ve finans. o Regresyon yöntemi. Finansal Yönetim. o Makro ekonomi, finansal piyasalar, sektörüm, Ģirketim. o Kazanç, gelecek, bilinmezlik Küresel Ekonomik Görünüm o Finansal kriz ve sonuçları. o GeliĢmiĢ ekonomiler ve geliģen ekonomiler. 2 Gün Finans bilgisine sahip olmayan tüm yöneticiler. 82

83 PROJE YÖNETĠMĠ KLM.YNT.33 Proje Yöneticiliğine ilk adım amaçlı proje yönetiminin temel süreçleri ve uygulamalarının öğretilmesi. GiriĢ Proje nedir? o Projenin özellikleri o Projenin rutin iģlerden farkı o Projelerin dört ana elemanı Proje yönetimi nedir? Proje yönetiminin faydaları Proje yönetiminin evreleri o Projenin tanımlanması ve organize edilmesi o Projenin planlanması o Projenin yürütülmesi ve kontrolü o Projenin sonuçlandırılması Proje yönetiminde kim kimdir? o Sponsor o Proje yöneticisi o Ekip lideri o Proje ekibinin elemanları Yazılı proje beratı = YürüyüĢ emri Proje faaliyetlerinde önemli ilk adımlar o Kararlar nasıl alınacak o ÇözülmemiĢ sorunları izleme ve giderme o Karar ve eylemleri belgeleme prosedürü o ĠletiĢim planı o Bütçe oluģturma Projeyi yönetilebilir görevlere bölmek o ĠĢ ayrıģım yapısı (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) tekniği o Her görev için zaman ve kaynak tahmini o Görev dağılımı o ĠĢ ayrıģım yapısı sonuçlarının değerlendirilmesi ĠĢ takvimi oluģturmak o ĠĢ takviminin adımları Görevler arasındaki ilģkilerin incelenmesi ĠĢ Takvimi Taslağı Çıkarılması GANNT ġemasi KRITĠK YOL PETODU (Critical Path Method) PERT TEKNĠĞĠ (Program Evaluation and Review Technique) ĠĢ takvimini mükemmelleģtirmek Risk yönetimi o Sezgiye dayalı risk yönetimi Projeye yönelik riskleri teģhis etmek ve öncelik sırasına koymak BaĢlıca risklerden kaçınmak ya da en aza indirmek için giriģimde bulunmak Olası aksiliklerin üstesinden gelebilmek için olağanüstü durum planları hazırlamak o Öngörülemeyen risklerin yönetimi o Proje yönetim uyarlama modeli Proje kapanıģ evresi o Performans değerlendirme o Belgeleme o Çıkarılan dersler o Kutlama 2 Gün Departman Sorumluları ve Ġlgili Teknik personel Ön Gereklilik Yoktur. 83

84 YÖNETĠCĠLĠĞE GĠDEN YOL KLM.YNT.34 Yeni Yöneticilerin Yönetim Sanatını Öğrenerek ĠĢ yaģamının Ast-Üst ĠliĢkilerindeki Zorlukları ile BaĢa Çıkmaları Sürecini Kısaltmak ĠĢletme Fonksiyonları Yönetim Yönetim Fonksiyonları Yönetici Kimdir? Yönetici Becerileri Yeni Yönetici Yeni Yönetici Olma Ġle Kimlik DeğiĢimi Yöneticilikte Ġlk Yılların Sıkıntıları Yönetici Olmanın Anlamını Öğrenmek Astların Yeni Yöneticilerden Beklentileri Üstlerin Yeni Yöneticilerden Beklentileri Yeni Yöneticilerin ĠlĢk günlerde YaĢadığı Sıkıntılar Astların Yeni Yöneticiler Ġle Beklentilerde UzlaĢması Yeni Yöneticilerin Otorite Kullanmaları Astları Motive Etmek Astların Performansını yönetmek Deneyimsiz Astı Yönetmek Deneyimli Astı Yönetmek Problemli Astı Yönetmek Liderlik Liderlik Tanımları Liderin Özellikleri Lider-Yönetici Farkı Jack Welch'ten Liderlik Öğütleri Sağlıksız Organizasyon Özellikleri Sağlıklı Organizasyon Özellikleri Türk Tipi Yönetici Özellikleri Astların Üstleri Ġle Etkili ve Verimli ĠletiĢim Kurma Teknikleri Astlara Diğer Tavsiyeler 1 Gün Orta Kademe Yöneticiler, Yeni Yöneticiler ve Yönetici Adayları 84

85 KOÇLUK KLM.YNT.35 Mevcut ve potansiyel yöneticilere takımını yönetmeyi, geliģtirmeyi ve fırsatları görmeyi öğretmek. Yönetimin Temel Kavramları Stratejik Planlama ve Zaman Sistematik YaklaĢımla Proje Değerlendirme ĠyileĢtirme Teknikleri ÇalıĢanların Katılımı ile Uygunsuzlukları Görebilmek Süreç Yönetimi Temelinde ĠyileĢtirme Fırsatları ve YaklaĢımları Görebilmek. Karar Vermede Gerçekçi YaklaĢım 10 Gün ( 2 ya da 3 aya yayılmıģ olarak) Yöneticiler ve potansiyel yöneticiler Ön Gereklilik Yoktur. 85

86 Bazı Eğitim, Danışmanlık ve 2. Taraf Denetim Referanslarımız; 86

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: ÇAĞRI MERKEZĠ

Detaylı

5 S 1. SEIRI SEITON 3. SEISO SEIKETSU SHITSUKE 5S SĠSTEMĠ

5 S 1. SEIRI SEITON 3. SEISO SEIKETSU SHITSUKE 5S SĠSTEMĠ 5 S 1. SEIRI 2 SEITON 3. SEISO 4. SEIKETSU 5. SHITSUKE SEIRI Ayıklama-Sınıflandırma SHITSUKE Eğitim Disiplin 5S SĠSTEMĠ SEITON Düzenleme-Yerleştirme SEIKETSU SEISO Standartlaştırma Temizlik 5 S ; çalıģma

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı