AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler"

Transkript

1 Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray ĠĢ Merkezi No:212 Daire: 3 Nilüfer - BURSA Tel/Fax : GSM :

2 Bursa merkezli olarak kurulmuş ve tüm Türkiye de faaliyet gösteren Kalimera Kalite Merkezi Araştırma yılların özel sektör ve kurumsallık deneyimlerini bünyesinde toplamış bir firmadır. Özellikle ISO 9001, IFS, BRC, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO ve Helal Gıda standartları başta olmak üzere diğer yönetim sistemleri, Altı Sigma ve Yalın Üretim konularında danışmanlık, eğitim ve 2. taraf denetim hizmetlerinde faaliyet gösteren Kalimera Kalite Merkezi Araştırma, Yönetim ve İnsan Kaynakları konularında da firmaların gelişmesine önemli katkılarda bulunan hizmetler sunmaktadır. Kalimera Kalite Merkezi Araştırma ayrıca AB teşvikleri, KOSGEB ve DTM yardımları kapsamında da firmalara çözümler üretmektedir. Şirket kurucuları Türkiye nin önde gelen kurumsal kimliğe sahip kuruluşlarında kazandıkları iş tecrübelerini, gelecekte var olmayı hedefleyen ve sektörlerinde farklılık yaratmak isteyen firmalarla paylaşmak amacıyla yola çıkmıştır. Bünyesinde alanlarında lider uzmanları barındıran Kalimera Kalite Merkezi Araştırma, kurumsallığı ve sektörlerinde liderliği amaçlayan, kalite ve marka değerlerini yükseltmek isteyen, maliyetlerini azaltmayı amaçlayan, yönetimlerini ve insan kaynaklarını iyileştirmeyi hedefleyen, sistem kurmak veya var olan sistemlerini güncellemek isteyen firmalara çözüm önerileri sunmaktadır. 2

3 FAALĠYET ALANLARIMIZ ISO 9001 ISO ISO OHSAS BRC IFS SA 8000 TS ISO ALTI SIGMA YALIN ÜRETĠM ISIG STRATEJĠK YÖNETĠM HELAL GIDA ĠZĠNLER & DESTEKLER LABORATUVAR AKREDĠTASYONU 3

4 Eğitim Programları 4

5 SEMĠNER GRUBU KODU SEMĠNER ADI GÜN SAYFA ALTI SIGMA KLM.ASM.01 ALTI SIGMA YEġĠL KUġAK 12 9 KLM.ASM.02 ALTI SIGMA KARA KUġAK KLM.ASM.03 ALTI SIGMA EKĠP ÜYELERĠ 4 11 KLM.ASM.04 ALTI SIGMA PROJE SAHĠPLERĠ 1 12 KLM.ASM.05 ALTI SIGMA YALIN ALTI SĠGMA KLM.ASM.06 ALTI SIGMA DENEY TASARIMI 2 14 KLM.ASM.07 TEMEL ĠSTATĠSTĠK 2 15 KLM.ASM.08 ĠSTATĠSTĠKSEL PROSES KONTROL 3 16 KLM.ASM.09 GRAFĠKSEL VERĠ ANALĠZĠ 1 17 KLM.ASM.10 ALTI SIGMA TANITIM 1 18 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.01 ISO 9001:2008 BAġ DENETÇĠ 5 20 KLM.BDE.02 ISO 14001:2004 BAġ DENETÇĠ 3 21 KLM.BDE.03 ISO 22000:2005 BAġ DENETÇĠ 3 22 KLM.BDE.04 OHSAS 18001:2007 BAġ DENETÇĠ 3 23 KLM.BDE.05 BRC BAġ DENETÇĠ 4 24 ÇEVRE YÖNETĠMĠ KLM.ÇYS.01 ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 1 26 KLM.ÇYS.02 KURULUġ ĠÇĠ ÇEVRE DENETÇĠSĠ 2 27 KLM.ÇYS.03 ÇEVRE MEVZUATI VE EKLERĠ 1 28 KLM.ÇYS.04 ATIK YÖNETĠMĠ

6 SEMĠNER GRUBU KODU SEMĠNER ADI GÜN SAYFA ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KLM.EYS.01 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 3 31 KLM.EYS.02 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠÇ DENETÇĠ 3 32 KLM.EYS.03 RĠSK ANALĠZĠ 1 33 GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠMĠ KLM.GGS.01 ISO GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 2 35 KLM.GGS.02 BRC GLOBAL GIDA STANDARDI 2 36 KLM.GGS.03 IFS ULUSLAR ARASI GIDA STANDARDI 2 37 KLM.GGS.04 BRC IOP GLOBAL AMBALAJ STANDARDI 2 38 KLM.GGS.05 HACCP KRĠTĠK KONTROL NOKTALARINDA TEHLĠKE ANALĠZĠ 2 39 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KLM.ISG.01 OHSAS ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 1 41 KLM.ISG.02 KURULUġ ĠÇĠ OHSAS DENETÇĠSĠ 2 42 KLM.ISG.03 ISG KURULU 2 43 KLM.ISG.04 ERGONOMĠ 1 44 KLM.ISG.05 TEMEL ISG ½ 45 KALĠTE YÖNETĠMĠ KLM.KYS.01 ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 1 47 KLM.KYS.02 KURULUġ ĠÇĠ KALĠTE TETKĠKÇĠSĠ 2 48 KLM.KYS.03 PROSES YAKLAġIMI

7 SEMĠNER GRUBU KODU SEMĠNER ADI GÜN SAYFA YÖNETĠM GELĠġTĠRME ve KĠġĠSEL GELĠġĠM KLM.YNT.01 YÖNETĠMDE 7 KARAR VERME VE PLANLAMA TEKNĠĞĠ 3 51 KLM.YNT.02 TAKIM ÇALIġMASI VE LĠDERLĠK 1 52 KLM.YNT.03 TAKIM ĠÇĠ ĠLETĠġĠM 2 53 KLM.YNT.04 YÖNETĠMDE ETKĠN TAKIM ÇALIġMASI 2 54 KLM.YNT.05 YÖNETĠCĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 5 55 KLM.YNT.06 EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ 3 56 KLM.YNT.07 LĠDERLĠK VE YÖNETĠM BECERĠLERĠ 3 57 KLM.YNT.08 ÜRETĠM SÜREÇLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME TEKNĠKLERĠ 2 58 KLM.YNT.09 KURUMSALLAġMA VE KURUMSAL YÖNETĠM 2 59 KLM.YNT.10 HEDEFLERLE YÖNETĠM 2 60 KLM.YNT.11 SÜREÇ YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ 1 61 KLM.YNT.12 PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ 2 62 KLM.YNT.13 YALIN ÜRETĠM 1 63 KLM.YNT.14 5 S ĠġYERĠ ORGANĠZASYONU 1 64 KLM.YNT.15 DEĞER AKIġI HARĠTALAMA 1 65 KLM.YNT.16 SMED AYAR SÜRESĠ KISALTMA 1 66 KLM.YNT.17 KAZĠEN 1 67 KLM.YNT.18 KANBAN 1 68 KLM.YNT.19 TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM 1 69 KLM.YNT.20 F.M.E.A 1 70 KLM.YNT.21 DEPO VE STOK YÖNETĠMĠ 2 71 KLM.YNT.22 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 2 72 KLM.YNT.23 TOPLANTI YÖNETĠMĠ 1 73 KLM.YNT.24 ZAMAN YÖNETĠMĠ 1 74 KLM.YNT.25 DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ 1 75 KLM.YNT.26 ÖNERĠ SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠ 1 76 KLM.YNT.27 SWOT ANALĠZĠ 1 77 KLM.YNT.28 LĠDERLĠK VE MOTĠVASYON 2 78 KLM.YNT.29 EMPATĠK ĠLETĠġĠM 1 79 KLM.YNT.30 ETKĠLĠ SUNUM TEKNĠKLERĠ 2 80 KLM.YNT.31 STRES YÖNETĠMĠ 1 81 KLM.YNT.32 FĠNANSÇI OLMAYAN YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN FĠNANS 2 82 KLM.YNT.33 PROJE YÖNETĠMĠ 2 83 KLM.YNT.34 YÖNETĠCĠLĠĞE GĠDEN YOL 1 84 KLM.YNT.35 KOÇLUK

8 ALTI SIGMA EĞĠTĠMLERĠ 8

9 ALTI SIGMA YEġĠL KUġAK KLM.ASM.01 Altı sigma yaklaģımı çerçevesinde, Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement), Analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol (control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluģlarda iyileģtirme projeleri yapabilecek ve firmanın kayıplarını azaltmak üzere kurulan proje ekiplerini yönetebilecek YeĢil KuĢaklar yetiģtirmek. 6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aģamaları analiz teknikleri, Veri tanımlama ve toplama metotları, Süreç verimlilik hesaplama teknikleri, Grafiksel araçlarla analizler, Temel problem çözme teknikleri, ( Balık kılçığı, Süreç haritalama, F.M.E.A ) Tanımlayıcı istatistik, Nicel ve Nitel Veriler için Ölçüm sistemleri analiz teknikleri, ( MSA ) Hipotez testleri, Regresyon ve korelasyon, Kontrol Ģemaları / grafikleri. 12 gün ( 3 Aya yayılmıģ ) Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, temel matematik NOT : Eğitim süresince MĠNĠTAB yazılımı kullanılacak olup, katılımcılar tarafından temin edilecektir. Katılımcıların bilgisayarları olması gerekmektedir. 9

10 ALTI SIGMA KARA KUġAK KLM.ASM.02 Altı sigma yaklaģımı çerçevesinde, Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement),analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol (control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluģlarda kapsamlı iyileģtirme projeleri yapabilecek ve firmanın kayıplarını azaltmak üzere kurulan proje ekiplerini yönetebilecek, yeģil kuģaklar yetiģtirebilecek Kara KuĢaklar yetiģtirmek. Alttaki 6 sigma adımlarındaki tüm teknikler. TANIMLAMA ÖLÇME ANALĠZ ĠYĠLEġTĠRME KONTROL (DEFINE) (MEASUREMENT) (ANALYZE) (IMPROVEMENT) (CONTROL) 20 gün ( 4 Aya yayılmıģ ) Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler, iyileģtirme ekip liderleri Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, ileri matematik, liderlik, NOT : Eğitim süresince MĠNĠTAB yazılımı kullanılacak olup, katılımcılar tarafından temin edilecektir. Katılımcıların Bilgisayarları olması gerekmektedir. 10

11 ALTI SIGMA EKĠP ÜYELERĠ KLM.ASM.03 6 sigma yaklaģımının gereği olarak yapılan projelerde ekip oluģturma zorunluluğu vardır. Ekipte yer alan üyelerin projelere, firma stratejilerine uygun olarak destek verebilmeleri amacıyla ekip lideri ile birlikte çalıģmalar yapmaları ekip ruhunun vazgeçilmez bir öğesidir. Ekip üyelerinin katkılarının artırılması, bu çalıģmalardaki sorumluluklarının anlaģılması, projeye katkı biçimlerinin tanımlanması, ekip çalıģma ruhunun sağlanması için ekip üyelerinin bilinçlendirilmesi ve YeĢil ve Kara KuĢaklar tarafından yapılan projelere etkin katılımlarını sağlamak üzere eğitmek bu seminerin amacıdır. 6 sigma nedir? 6 sigmanın hedefleri, 6 sigma projeleri, 6 sigma felsefesinde değiģkenlik ve değiģkenliğin kaynakları, Ġstatistiksel anlamda 6 sigma, Pratik anlamda 6 sigma, DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü. 6 sigma da insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları. 6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz? 6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karģılaģılan problemler/engeller Temel problem çözme teknikleri Veri tanımlaması 4 Gün 6 sigma çalıģması yapan firmalardaki kara kuģaklar/yeģil kuģaklar tarafından yürütülen projelerde görev alan ekip üyeleri. Ön Gereklilik yoktur. 11

12 ALTI SIGMA PROJE SAHĠPLERĠ KLM.ASM.04 6 sigma uygulayan firmalarda, en kritik rol sahipleri olan proje sahiplerinin, sahipleri oldukları projelere ve onları yürüten kara kuģaklar veya yeģil kuģaklara nasıl koçluk edeceklerini, özellikle proje konusundaki bilgi ve tecrübelerini projelere nasıl aktaracaklarını ve altı sigma kapsamında sorumluluklarının ne olduğunu göstermek. Kara kuģakların ve yeģil kuģakların yönlendirilmesi için yöntemler hakkında bilinçlendirmek. 6 sigma nedir? 6 sigmanın hedefleri, 6 sigma projeleri, 6 sigma felsefesinde değiģkenlik ve değiģkenliğin kaynakları, Ġstatistiksel anlamda 6 sigma, Pratik anlamda 6 sigma, DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü. 6 sigma da insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları. 6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz? 6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karģılaģılan problemler/engeller. Hedef ve verimlilik tanımları, Proje tipleri, Proje sahiplerinin sorumlulukları, Proje kapsamının tanımlanması, Veri tipleri, 6 sigma aģamaları ile ilgili kontrol listeleri. 1 Gün 6 sigma çalıģması yapan firmalardaki proje sahipleri. Ön Gereklilik yoktur. 12

13 YALIN ALTI SIGMA KLM.ASM.05 Yalın altı sigma yaklaģımı çerçevesinde, Süreçlerde mümkün olan en az kaynakla maksimum üretimi ve verimi alabilmek tüm Ģirketlerin hedefidir. Üretim süreçlerinin ve iģ akıģlarının yeniden ele alınarak, optimizasyonlarının yapılması gereklidir. Üretim süreçlerinde Katma Değeri olmayan fakat önemli kaynak israflarına neden olan hataların, yalın altı sigma teknikleriyle ortaya çıkarılması ve yeniden düzenlemesi gereklidir. Özellikle yoğun iģ gücü ve malzeme akıģı olan üretim firmalarının bu faydalı tekniği süreç mükemmelliği modeline ulaģmak için kullanması gereklidir. Bu seminerde, Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement), Analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol (control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluģların iyileģtirme projeleri yapabilmesini sağlamak hedeftir. Alttaki Yalın 6 sigma adımlarındaki tüm teknikler. TANIMLAMA (DEFINE) ÖLÇME (MEASUREMENT) ANALĠZ (ANALYZE) ĠYĠLEġTĠRME (IMPROVEMENT) KONTROL (CONTROL) 12 gün ( 4 Aya yayılmıģ ) Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler, iyileģtirme ekip liderleri Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, ileri matematik, liderlik, 13

14 DENEY TASARIMI (DESIGN OF EXPERIMENT) KLM.ASM.06 Optimizasyon amaçlı olarak veri iliģkilerinin incelenmesi, değiģkenlerin tanımlanması, modellemenin anlatılması. Veri tipleri, Deney tasarımı amacı, Deney tasarımı avantaj ve dezavantajları, Faktör seçimi, Faktör seviye tanımları, Deney tasarımı türleri, 2 seviye deney tasarımı, Cevap yüzey tasarımı Uygulamalar, Model yorumları, Transfer fonksiyonu analizi, Ana etki grafikleri, EtkileĢim grafikleri, Optimizasyon çalıģması, ÇalıĢtay, 2 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri. YeĢil ve kara kuģaklar. Temek istatistik, regresyon, korelasyon, ANOVA, temel matematik, MĠNĠTAB istatistik paket programı, bilgisayar. 14

15 TEMEL ĠSTATĠSTĠK KLM.ASM.07 KuruluĢlar topladıkları verilerin kendilerine söylemek istediğini anlamaya çalıģmaya baģladıklarında öncelikli olarak temel istatistiksel göstergeleri bilmek zorundadırlar. Bu açıdan bu seminerin amacı ileri düzey problem çözme teknikleri uygulayacak olan kuruluģlara veriler, temel istatistik, temel istatistiksel dağılımlar hakkında bilgi vermek, kuruluģların iyileģtirme fırsatlarını daha kolay görmelerini sağlamaktır. Temel istatistik kavramları (ana kütle, örnek, örnekleme, spek limiti, kontrol limiti, tolerans ve olasılık) Seriler, Histogram, Ortalamalar, Dağılma göstergeleri (range, standart sapma, varyans) Kesikli ve sürekli veriler, Binom dağılımı, Normal dağılım. 2 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, 6 sigma ekip üyeleri, yeģil kuģak ve kara kuģak adayları. Temel matematik 15

16 ĠSTATĠSTĠKSEL PROSES KONTROL (Ġ.P.K.) KLM.ASM.08 Katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında eğitmek. Bu analizlerle; kuruluģlarında ürün ve proses değiģkenliklerini azaltacak, iyileģtirme fırsatlarını ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek Ġ.P.K. sistemini kurmalarını, uygulamalarını ve yorumlamalarını sağlamak. Temel istatistik kavramları, Seriler ve histogram, Kesikli, sürekli dağılımlar, Veri toplama, gruplandırma, Ġ.P.K. nın tarihçesi, doğası ve yararları, Ġ.P.K. ya geçiģ safhaları ve önemli hususlar, Sürekli veriler için Ġ.P.K. grafikleri (I-MR, x R, x S ) ve uygulamaları, Kesikli veriler için Ġ.P.K. grafikleri (P, NP, C, U) ve uygulamaları, 3 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeģil kuģak ve kara kuģak adayları. Firmalarında ISO/TS sistemini kuracak ve sürdürecek kiģiler. Temel matematik 16

17 GRAFĠKSEL VERĠ ANALĠZĠ KLM.ASM.09 Katılımcılara verileri analiz ederek bilgiye dönüģtürme ve bu bilgiyi karar verirken kullanma alıģkanlığını kazandırmaktır. Grafikler, verilerin bize anlattıklarını anlamaya yarayan hızlı, basit ve en anlaģılır yöntemdir. Grafik çizme, grafiklerde olabilecek anormallikleri tespit edebilme ve anormalliklerin yorumlayarak kök nedenlerin bulunması sağlamak. Grafik tanımı, Grafiksel analiz yöntemler, Grafik seçimindeki temel kurallar, Grafik çeģitleri, uygulamalı örnekler ve analizleri, Tek ölçekli grafikler (Pasta, Pareto), Trend, dalgalanma, (Yayılım, çizgi), KarĢılaĢtırma (Çubuk), Dağılım (Kutu, Histogram), Çoklu DeğiĢkenlik ( Ana etki grafikleri, Çoklu değiģken grafikleri). 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri. YeĢil ve kara kuģaklar. Yok NOT : Bu eğitim MĠNĠTAB yazılımı ile verilir. 17

18 ALTI SIGMA TANITIM KLM.ASM.10 Maliyet, kalite ve hız kriterlerine yönelik müģteri beklenti ve ihtiyaçlarını karģılama yeteneğini artırmanın son yüzyıldaki bilinen tüm yaklaģımların ötesinde en etkili silah haline gelen ve bilimsel yaklaģımlardan oluģan 6 sigma hakkında temel bilgileri vermek. 6 sigma nedir? 6 sigmanın hedefleri, 6 sigma projeleri, 6 sigma felsefesinde değiģkenlik ve değiģkenliğin kaynakları, Ġstatistiksel anlamda 6 sigma, Pratik anlamda 6 sigma, DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü. 6 sigmada insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları. 6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz? 6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karģılaģılan problemler/engeller 1 Gün Tüm çalıģanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, 6 sigma uygulama kararı verme aģamasında olan firma yöneticileri. Yok 18

19 BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠMLERĠ 19

20 IRCA ONAYLI, ISO 9001:2008 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.01 Katılımcılara, ISO 9001:2008 için Kalite Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleģtirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA ya kayıtlı tetkikçi / baģ tetkikçi olabilmek için Ģartlardan biridir. Bir kalite yönetim sisteminin amacının tanımlanması ve kalite yönetiminin sekiz prensibinin açıklanması Bir denetimin içeriğine uygun olarak ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerinin anlaģılması ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO in amacının, içeriğinin ve birbirleriyle olan iliģkilerinin anlaģılması KuruluĢların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak denetçilerin yetiģtirilmesi Tedarikçi/ TaĢeron denetimlerinin etkin gerçekleģtirilmesi Üçüncü taraf belgelendirme kuruluģlarının denetçileri ile ayni bakıģ açısı ve bilgi seviyesinin paylaģılması Profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiģtirilmesi IRCA ISO 9001:2008 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip olması. 5 Gün KuruluĢların kalite sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler, yönetim danıģmanları, belgelendirme kuruluģlarında tetkikçi olmak isteyenler. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 20

21 IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.02 Katılımcılara, ISO e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleģtirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA ya kayıtlı tetkikçi / baģ tetkikçi olabilmek için Ģartlardan biridir. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliģkileri göstermek. Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi in Ģartlarını yorumlamak. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) amaç ve yararları ile ISO 14001, ISO rehber standartları ve yasal mevzuat ile bağlantısının anlaģılması Tetkikçi ve baģ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak. ISO 19011:2002 uyarınca süreç tabanlı bir denetim Tarafsız ve doğrulanabilir denetim bulgularını kaleme almak Gerçeklere dayanan ve dengeli bir denetim raporu yazmak, Denetim performansının geliģtirilmesi için gereken beceriyi geliģtirmek Daha yüksek baģarı düzeyi ve daha az stresle denetim faaliyetlerinde bulunmak IRCA 14001:2004 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olmak ISO e göre bir tetkikin, etkili Ģekilde planlanması ve hazırlanılması, tetkikte, etkin görüģmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması. Sağlam temele oturtulmuģ, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi. 3 veya 5 Gün Çevre Yönetim Sistemlerinin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, çevre Yönetim Sistemini süreç bazlı denetim metoduyla geliģtirmek isteyen profesyoneller, denetçiler ve denetçi adayları, danıģmanlar ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 21

22 IRCA ONAYLI, ISO 22000:2005 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.03 Katılımcılara, ISO e göre ISO 22000:2005 için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleģtirme yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA ya kayıtlı tetkikçi / baģ tetkikçi olabilmek için Ģartlardan biridir. Gıda Güvenliği yönetim sisteminin amaçlarını tanımlayıp, gerekliliklerini ve uygunluğunu açıklamak. ISO 22000:2005 ve ISO in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliģkilerini göstermek. Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 22000:2005 in Ģartlarını yorumlamak. Tetkikçi ve baģ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak. Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) ana amacını tanımlama ve gıda güvenliği risklerinin denetimi. Gıda güvenliği yönetimi için kullanılan prensipleri, prosesleri ve teknikleri açıklamak. ISO 22000:2005 yönetim sistemi standardını, standart iģletme prosedürlerini ve ilgili gıda güvenliği mevzuatını açıklamak. ISO çerçevesinde bir denetçinin denetimi planlama ve takibindeki rolünü açıklamak. Bir kuruluģun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yeterliliğini denetleme. Profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiģtirilmesi. 3 veya 5 Gün KuruluĢların gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler, yönetim danıģmanları, belgelendirme kuruluģlarında tetkikçi olmak isteyenler. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 22

23 IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.04 IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, ĠSĠG tetkikçilerine ĠSĠG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiģ ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları öğretmektir. OHSAS ve ISO in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliģkileri göstermek. Tetkik çerçevesi içerisinde OHSAS in Ģartlarını yorumlamak. Tetkikçi ve baģ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak. ISO e göre bir tetkikin, etkili Ģekilde planlanması ve hazırlanılması. OHSAS gerekliliklerinin tetkiki sırasında dikkat edilmesi gerekenler. ĠSG yönetim sistemi tetkikinin amaçları. ĠSG yönetim sistemi tetkik aģamaları. Tetkik sırasında karģılaģılabilecek durumlar, çeģitli örnekler ve tetkik uygulamaları. ISO e göre bir tetkikte, etkin görüģmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması. ISO e göre bir tetkikin, Ģartlara uygunluğu saptamak için bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi. Sağlam temele oturtulmuģ, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi. 3 veya 5 Gün KuruluĢların OHSAS ĠSG yönetim sisteminin kurulmasını yönlendiren yöneticiler, diğer üst düzey yöneticiler, danıģmanları, belgelendirme kuruluģlarında tetkikçi olmak isteyenler. OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi almıģ olmak. 23

24 BRC 5 GLOBAL FOOD STANDARD FOR FOOD SAFETY BAġ DENETÇĠ KLM.BDE.05 Global Standart For Food Safety BRC Ver 5 standardına göre 3. taraf denetim gerekliliklerini detaylı olarak açıklamaktadır. Ek olarak gıda sektöründe denetimin tüm yönlerini içerecektir. Bu eğitime devam eden katılımcılar, BRC Denetim gerekliliklerini, özellikle denetim yönetimi ve uygun rapor yazılımı dahil olmak üzere uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Madde bazında gereklilikler BRC Denetiminin amaçları BRC Denetim Kavramları Denetçi Becerileri Denetim Raporu yazılması Vaka analizleri ile interaktif çalıģtaylar Bu eğitim, eğitimin son gününde iki buçuk saatlik bir sınavı içerecektir. 4 Gün ĠĢletmelerin Üretim, Teknik ve Kaliteden sorumlu Yöneticileri Belgelendirme KuruluĢlarının Denetçileri Ġkinci Taraf Denetim Yapan KuruluĢlarının Denetçileri DanıĢmanlar Katılımcıların, Tehlike Analizi Prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini ve BRC Standardını bilmesi beklenmektedir. 24

25 ÇEVRE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ 25

26 ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KLM.ÇYS.01 ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardı na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliģtirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karģılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Çevre Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı. Çevre sistemlerinin geliģimi Diğer Standartlarla Bağlantı ISO Standart Ģartları ISO dokuman örneklerinin incelenmesi Uygulamalar 1 Gün Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler 26

27 KURULUġ ĠÇĠ ÇEVRE DENETÇĠSĠ KLM.ÇYS.02 Çevre Yönetim Sistemi Standardı na göre kurulmuģ bir sistemin iç denetimlerinin ISO kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir Ģekilde denetleyerek sistemin iyileģtirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiģtirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuģ bir sistemin iç denetiminin etkin bir Ģekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. TS EN ISO Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması TS-EN ISO Standardının Tanıtımı Tetkik ÇeĢitleri Tetkikin Faydaları Tetkikin Yönetimi Tetkikin Planlanması Soru Listelerinin Hazırlanması Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı Tetkik Görevlisi Sorumlulukları Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik ÇalıĢmaları 2 Gün Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler Çevre Yönetim Sistemi Eğitimini almıģ olmak. 27

28 ÇEVRE MEVZUATI VE YÖNETMELĠK EKLERĠ KLM.ÇYS.03 Katılımcıları Çevre Kanununa uyması için yükümlü olduğu yasal mevzuatların Ģartları hakkında bilgilendirmek. Çevre Kanunu Türk Ceza Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği SKKY Ġdari Usuller Tebliği SKKY Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği SKKY Teknik Usuller Tebliği Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği Güvenlik Bilgi Formların Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Çevre Denetim Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Sulak alanların Korunması Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Trafikte Seyreden Motorlu Kara TaĢıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik 1 Gün Çevre Mevzuatı konusunda bilgi almak isteyen ve kuruluģlarının yasal yükümlülüklerini bilmek ve yerine getirmek isteyen kiģiler. 28

29 ATIK YÖNETĠMĠ KLM.ÇYS.04 Üretim maliyet dengelerinin iyi bir Ģekilde kurulmasının sağlanması, kaynak kullanımında israfın önlenmesi denetim birimlerinin istedikleri gerekliliklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Atığın Genel Tarihi Atıkların Kategorizasyonu ve Karakterizasyonu Atık Yönetimi Safhaları Etkin Atık Yönetiminden Elde Edilen Kazanımlar Seminer Teknikleri Anlatım, tartıģma, örnek olay, uygulamalar. 1 Gün ĠĢletme çevre sorumluları, atık üreten birimlerin yöneticileri, sosyal iģler yöneticileri ve yönetim temsilcileri. 29

30 ENTEGRE YÖNETĠM EĞĠTĠMLERĠ 30

31 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (ISO 9001, ISO VE OHSAS 18001) KLM.EYS.01 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini entegre olarak kurmak isteyen kuruluģlara standartların Ģartlarını açıklamak. Grup çalıģmalarıyla standartların Ģartlarının daha iyi anlaģılmasını sağlayarak etkin yönetim sistemleri uygulamalarına katkı sağlamak. ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının geliģiminin açıklanması, ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarında geçen terim ve tanımları açıklanması, ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının Ģartlarının açıklanması, Proseslerin belirlenmesi ve proses performanslarının belirlenmesine iliģkin çalıģma yapılması, Çevre boyutlarının tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalıģma yapılması, ĠĢ sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalıģma yapılması, Yönetim programı hazırlanmasına iliģkin çalıģma yapılması. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi. 3 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, sistem kurulması sırasında görev alacak üst ve orta kademe yöneticiler ve ilgili personel. 31

32 ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (ISO 9001, ISO VE OHSAS 18001) ĠÇ DENETÇĠSĠ KLM.EYS.02 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak, entegre sistemin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkikin aģamalarını ve esaslarını açıklamak. Tetkik aģamalarına iliģkin çalıģmalar yaparak katılımcılara uygulamaya yönelik beceri kazandırmak. ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarında geçen terim ve tanımların açıklanması, ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının gerekliliklerinin açıklanması (özet), Bulguların her bir standarda göre değerlendirmesine iliģkin çalıģmalar yapılması, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin planlanması, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin hazırlığı, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin uygulanması, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin bulguların değerlendirilmesi, Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin raporlanması aģamalarına iliģkin teorik ve uygulamalı çalıģmaların yapılması. 3 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, Sistem kurulması sırasında görev alacak üst ve orta kademe yöneticiler ve ilgili personel. ISO 9001, ISO ve OHSAS yönetim sistemi tetkiklerinde görev alacak kiģiler. Entegre yönetim sistemi eğitimi almıģ olmak. 32

33 RĠSK ANALĠZĠ KLM.EYS.03 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre kanun ve tüzükleri gereği iģ yerlerinde yapılması gerekli çevre boyutları ve tehlikelerin belirlenmesi için BS 8800 standardına uygun risk analiz metodunu anlatmak ve risk analizi yapma konusundaki yeterliliklerini artırmak. Tanımlar, Çevre boyutlarını belirleme, Tehlikelerin belirlenmesi, Risk değerlendirme, Risk değerlendirme yöntemleri, Grup çalıģmaları. 1 Gün OHSAS ve ISO sistemlerini kurmak isteyen kuruluģlar. OHSAS standardı eğitimi almıģ olmak. ISO standardı eğitimi almıģ olmak. 33

34 GIDA GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ 34

35 ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KLM.GGS.01 ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı na uygun bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliģtirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının istediği minimum gerekliliklerin karģılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. ISO22000 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar Standart maddelerinin irdelenmesi (DıĢ ĠletiĢim, Düzeltme, Acil Durum Planlama, Operasyonel Ön Gereksinim Programları vb. gibi yeni maddelere ağırlık verilecektir.) ISO temel prosedürlerinin irdelenmesi, doküman hazırlama ve kayıt tutma metotları Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iletiģim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden geçirmesi) Ön Gereksinim Programları ve Uygulamaları Tehlikelerin belirlenmesi Risk analizi, CCP Belirleme ve Karar Ağacı ile Teyidi, CP Belirleme + Egzersiz HACCP planının ve OOGP oluģturulması + Egzersiz Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliģtirilmesi + Egzersiz 2 Gün Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler. 35

36 BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY KLM.GGS.02 Katılımcıların BRC Global Food Standardı ve gıda iģletmelerindeki uygulaması, standartların yorumlanması hakkında bilgilendirilmesidir. BRC Food Nedir? HACCP Sistemi Gıda Özelliklerinin tanımlanması; Süreç akıģ Ģemaları; Fabrika yerleģimi Ģeması HACCP Planı BRC Food Standardı nın GeliĢimi, Amacı, Faydaları BRC Food Standardı nın ġartları ve Yorumlanması BRC Food Sistemi nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Tehlike analizleri; Kritik kontrol noktaları; Kritik limitler; Ġzleme prosedürleri; Düzeltici faaliyetler; Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman Kontrolü; Prosedürler; Kayıtlar; ġartnameler; Ġç tetkik BRC Food Belgelendirme Süreci 2 Gün BRC Food Sistemi nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler BRC Food Sistemi nin Kurulması, Uygulanması, ĠyileĢtirilmesi, Denetimi ve Ġzlenmesinden Sorumlu ÇalıĢanlar, Gıda Güvenliği Sorumluları, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Gıda Sektörüne Yönelik Eğitim Gören Üniversite Öğrencileri 36

37 IFS INTERNATIONAL FOOD STANDARD KLM.GGS.03 Katılımcılara IFS Standardının iģletmelerde uygulamalarıyla ve standardın gereklilikleriyle ilgili bilgi vermek. IFS Hakkında Anahtar Bilgiler Standardın Kurucuları Sertifikasyon Projelerinin Uluslararası Dayanağı Perakendecilerin Markalı Ürünlerindeki GeliĢim Avrupa Birliği Yönetmeliği, Temel Ġlkeler Ġle Ġlgili Direktifler Denetim ÇeĢitleri ve Sertifikasyon Prosesi Standardın Gereklilikleri Gerekliliklerin Puanlanması Denetim Sıklığı, Denetim Süresi Örnek Olaylar IFS Standardının Uygulanması 2 Gün IFS-food konusunda firmasında iç denetçi olarak görev alacak kiģiler Gıda Güvenliği Sistemi sorumluları Gıda Güvenliği takımı üyeleri Kalite Güvence sorumluları 37

38 BRC IOP KLM.GGS.04 Katılımcıların BRC IOP Standardı ve ambalaj iģletmelerindeki uygulaması, standartların yorumlanması hakkında bilgilendirilmesidir. BRC IOP Nedir? HACCP Sistemi özelliklerinin tanımlanması; Süreç akıģ Ģemaları; Fabrika yerleģimi Ģeması HACCP Planı BRC IOP Standardı nın GeliĢimi, Amacı, Faydaları BRC IOP Standardı nın ġartları ve Yorumlanması BRC IOP Sistemi nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Tehlike Analizleri; Kritik Kontrol Noktaları; Kritik limitler; Ġzleme prosedürleri; Düzeltici faaliyetler; Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman kontrolü; Prosedürler; Kayıtlar; ġartnameler; Ġç tetkik BRC IOP Belgelendirme Süreci 2 Gün BRC IOP Sistemi nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler BRC IOP Sistemi nin Kurulması, Uygulanması, ĠyileĢtirilmesi, Denetimi ve Ġzlenmesinden Sorumlu ÇalıĢanlar, Gıda Güvenliği Sorumluları, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, 38

39 HACCP KRĠTĠK KONTROL NOKTALARINDA TEHLĠKE ANALĠZĠ KLM.GGS.05 Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaģılması, HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP metodolojisini anlamalarını sağlamak, seçilen spesifik ürün ve prosesler üzerinden HACCP planı hazırlama safhalarını göstermektir. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları nın (HACCP) amacı, HACCP Sisteminin 12 Adımı HACCP Ekibinin Kurulması Ürünlerin Tanımlanması Amaçlanan Kullanım ġeklinin Tanımlanması AkıĢ Diyagramının OluĢturulması AkıĢ Diyagramının Yerinde Doğrulanması Tehlike Analizinin Yapılması - PRENSĠP 1 Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP'ler) - PRENSĠP 2 Kritik Limitlerin OluĢturulması - PRENSĠP 3 CCP'leri Ġzleme Sisteminin OluĢturulması - PRENSĠP 4 Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi - PRENSĠP 5 Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürlerinin OluĢturulması - PRENSĠP 6 Doküman ve Kayıt Kontrol Yönteminin OluĢturulması - PRENSĠP 7 HACCP sisteminin kurulmasında çalıģma safhaları, Gıda Güvenliği Tehlikeleri, Ön KoĢul Programları Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları nın belirlenmesi HACCP Planları hazırlanması Dokümantasyonun oluģturulması, kayıtların kontrolü. 2 Gün Gıda güvenliği sistemi sorumluları Gıda güvenliği takımı üyeleri Kalite güvence sorumluları 39

40 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ 40

41 OHSAS Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ KLM.ISG.01 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve etkin uygulanması için gereken Ģartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan ve aģağı da yazılı olan OHSAS Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ Yönetim sistemi standardının örnekler, uygulamalar ve çalıģtaylar ile anlaģılmasının sağlanması. KAPSAM ATIF YAPILAN STANDARTLAR TERĠMLER VE TARĠFLER ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ UNSURLARI GENEL ġartlar ISG POLĠTĠKASI PLANLAMA UYGULAMA VE ÇALIġTIRMA KONTROL VE DÜZELTĠCĠ FAALĠYET YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ 1 Gün Tüm çalıģanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, yönetim sistemi sorumluları. 41

42 OHSAS Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ ĠÇ TETKĠKÇĠ KLM.ISG.02 ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin planlanmıģ düzenlemelere, standardın Ģartlarına ve kuruluģ tarafından oluģturulan iģ sağlığı güvenliği yönetim sistemi Ģartlarının uygulamasını kontrol edebilmek ve sistemin geliģtirilebilmesini sağlayabilmek amacıyla planlı aralıklarla gerçekleģtirilen KuruluĢ Ġçi Tetkikler için tetkikçilerin eğitilmesidir. Bu seminer ISO tetkik standardına göre hazırlanmıģtır. TANIMLAR TETKĠKTE SÜREÇ YAKLAġIMI TETKĠK TÜRLERĠ TETKĠK AġAMALARI PLANLAMA HAZIRLIK UYGULAMA SORU LĠSTELERĠNĠN HAZIRLANMASI TETKĠKĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORLAMA KAPATMA ĠLGĠLĠ TARAFLAR VE SORUMLULUKLARI 2 Gün Orta ve üst düzey yöneticiler, tetkik faaliyetlerini gerçekleģtirecek kiģiler, baģ tetkikçi olmak isteyenler, kalite bölüm çalıģanları. Bu eğitim öncesinde ISO 18001:2007 eğitimi alınmıģ olması gerekmektedir. OHSAS standardı eğitimi almıģ olmak. 42

43 ISG KURUL ÜYELERĠ KLM.ISG.03 ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve sorumluluklarının öğretilmesi ve kurul çalıģma etkinliğinin arttırılmasıdır. Kurulun görev ve yetkileri, ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, Sıkça rastlanan iģ kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri, Etkili iletiģim teknikleri, Acil durum önlemleri, Meslek hastalıkları, ĠĢyerlerine ait özel riskler. 2 Gün ISG Kurul Üyeleri ve adayları OHSAS standardı eğitimi almıģ olmak. 43

44 ERGONOMĠ KLM.ISG.04 Ġnsan kullanımına yönelik tasarım, çalıģma ve yaģama koģullarının optimal hale getirilmesi çalıģmalarının tümüdür. Bu yönüyle; ĠĢ Ürün tasarımı, Ev yaģamı Dinlenme dönemi etkinliklerinde, çevre insan etkileģimi olarak tanımlanabilir. Ergonomi biliminin amaçları: Ġnsanlar tarafından kullanılan araç gereç ve düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması Günlük hayatta karģılaģılan insan kullanımına ve etkileģimine açık olan her Ģeyin insana uygun tasarımıyla: Ġnsan performansının artması Ġnsan güvenliğinin sağlanması Ġnsan sağlığının korunması ve iyileģtirilmesi Ġnsan mutluluğunun ve doyumunun sağlanması amaçlanır. Eğitim gününden birkaç gün evvel kurumunuz ziyaret edilerek Ergonomik çalıģma yönünden fotoğraf çekilir. Bu çekimler eğitim esnasında çalıģan personel ile tartıģmak ve farkındalık yaratmak içindir. Ergonomi nedir? Ergonomi biliminin amaçları Yorgunluk ve dinlenme DuruĢ ve hareket Çevre faktörleri Ergonomi ve risk değerlendirme 1 Gün Tüm çalıģanlar. 44

45 TEMEL ISG KLM.ISG sayılı iģ kanunun, 77. Maddesi gereğince çalıģanlarımızın ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalıģmalarını sağlamaktır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Nedir? ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Ülkemizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli DavranıĢlar ve Durumlar Yasal Mevzuat Ġle Ġlgili Bilgiler KiĢisel Koruyucu Donanımlar Uyarı Ġkazları ve ĠĢaretleri ĠĢ Yerinde Sağlığı OluĢturan Etkenler Meslek Hastalığı ĠĢ Kazası ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri Resimlerle ĠĢ Kazaları ½ Gün Tüm çalıģanlar 45

46 KALĠTE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ 46

47 ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KLM.KYS.01 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliģtirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karģılanmasına yönelik doküman örnekleri ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Kalite Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı. ISO Nedir? Kalite sistemlerinin geliģimi Diğer standartlarla bağlantı ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 kıyaslaması ve ISO 9001:2008 standart maddeleri ISO 9001 dokuman örneklerinin incelenmesi Uygulamalar 1 Gün Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler. 47

48 KURULUġ ĠÇĠ KALĠTE TETKĠKÇĠSĠ KLM.KYS.02 Kalite Yönetim Sistemi Standardı na göre kurulmuģ bir sistemin iç denetimlerinin ISO kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir Ģekilde denetleyerek sistemin iyileģtirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiģtirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuģ bir sistemin iç denetiminin etkin bir Ģekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. TS EN ISO 9001:2008 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması TS-EN ISO Standardının Tanıtımı Tetkik ÇeĢitleri Tetkikin Faydaları Tetkikin Yönetimi Tetkikin Planlanması Soru Listelerinin Hazırlanması Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı Tetkik Görevlisi Sorumlulukları Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik ÇalıĢmaları 2 Gün Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliģtirilmesi veya iģletilmesi ile ilgili çalıģmalarda görev alacak kiģiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iģletme çalıģanları ve yöneticiler. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini almıģ olmak. 48

49 PROSES YAKLAġIMI KLM.KYS.03 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliği olan proses yaklaģımı yöntemini katılımcılara anlatmak. Bu amaçla, proseslerin tanımlanması ve etkin bir Ģekilde yönetilmesi (iliģkilerinin kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileģtirilmesi) için katılımcıları bilgilendirmek. Proses nedir? Proseslerin tanımlanması, Proseslerin iliģkilerinin kurulması, Proseslerin girdileri, çıktıları, faaliyetleri, kaynakları, müģterileri ve tedarikçilerinin tanımlanması, Performans göstergelerinin belirlenmesi, Proses yönetiminin Ģartları, Proses seviyelerinin belirlenmesi, Kritik baģarı faktörlerinin belirlenmesi, Kritik proseslerin belirlenmesi, Proses iyileģtirme yöntemi ve proseslerin analizi. 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluģ içerisinde kalite sistemini oluģturmak, geliģtirmekten sorumlu çalıģanlar. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini almıģ olmak. 49

50 YÖNETĠM ve KĠġĠSEL GELĠġĠM EĞĠTĠMLERĠ 50

51 YÖNETĠMDE 7 KARAR VERME VE PLANLAMA TEKNĠĞĠ KLM.YNT.01 Hangi organizasyon içerisinde yer alırsa alsın, yöneticilerin ortak özellik ve faaliyetlerinin en baģta gelenlerinden biri karar vermek ve problem çözmektir. Bu konudaki baģarı, direkt olarak yöneticinin ve iģletmenin geleceğini etkiler. Seminer; karar verme, problem çözme tekniklerinin en pratik ve yararlı olanlarını tanıtmakta, örnek uygulamalarla kullanımı baģlatmaktadır. Karar Verme ÇeĢitleri Bilimsel Karar Verme ve Problem Çözme Prosesi Beyin Fırtınası Balık Kılçığı Diyagramı Pareto Analizi Karar Ağacı Tercih Teorisi Karar Vermede Bilgisayardan Yararlanma Ayırt Etme Ağı Organizasyonlarda OrtaklaĢa Problem Çözümü BeĢeri Problemlere YaklaĢım Yerine Koyma Metodu 3 Gün Karar verme ve problem çözme konusunda geliģime açık tüm yöneticiler. 51

52 TAKIM ÇALIġMASI VE LĠDERLĠK KLM.YNT.02 Spesifik konularda uzmanlaģma değil ekip ve takım olarak hedefe ulaģmanın önemini anlamak, takım lideri ve üyelerinin paylaģma ve ortak sorumluluk bilincini güçlendirmek. Takım çalıģmasının gereklilikleri BaĢarılı Takımın Özellikleri Takım ÇalıĢmasının Yararları ĠĢ Planlamada Temel Prensipler Yönetimde Liderlik Takım Liderinin Hedefleri 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler 52

53 TAKIM ĠÇĠ ĠLETĠġĠM KLM.YNT.03 Bireyin kiģisel sınır ve sorumluluklarının farkında olması, bireysel ve gruplar arası çatıģmaların azaltılması, problem çözme kültürü, yaratıcılık, birey ve grup verimliliğini arttırılması amaçlanmaktadır. ĠletiĢimin Temelleri Algılama Ġfade Dinleme Empatik ĠletiĢim Motivasyon Takım Dinamikleri 2 Gün Ekip halinde çalıģan tanıtım, satıģ, pazarlama ve benzeri gruplar, bölge, departman, bölüm ve Ģube çalıģanları. 53

54 YÖNETĠMDE ETKĠN TAKIM ÇALIġMASI KLM.YNT.04 ĠĢletmelerin içinde bulunduğu koģullar altında baģarılı olabilmeleri, yoğun rekabet ve teknolojik geliģmelere ayak uydurabilmelerinde, etkin bir ekibin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bir iģletmede yönetici ve personel ne kadar yüksek nitelikli olsa da eğer o iģletmede etkin bir ekip çalıģmasına yer verilmiyorsa, baģarılı sonuçlara ulaģmak bir hayli güçleģecektir. Seminer, yönetimde etkin takım çalıģmasının önemini, nasıl gerçekleģebileceğini, hangi tekniklerin uygulanabileceğini ve ne gibi sonuçlar alınabileceğini uygulamalı bir biçimde benimsetmeyi amaçlamaktadır. Yönetimde Etkin Takım ÇalıĢmasının Önemi Bir Takım ÇalıĢması Nasıl Etkin Hale Getirilebilir? Kalabalık ve Takımın Farkı Takım Haritası Takımı Belirleyen Özellikler Takımı BaĢarısızlığa Uğratan Faktörler Takımı OluĢturan Fertlerin KiĢisel Özellikleri Takımda Coaching ve Önemi ĠĢletmelerde Neden Ferdi Oyun Oynanır? Etkin Bir Takım ÇalıĢması Nasıl Yürütülür? Sonuçların Rapor Edilmesi ve Etkili SunuĢ 2 Gün Etkin takım çalıģmasının gereğine ve faydasına inanan tüm yöneticiler. 54

55 YÖNETĠCĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KLM.YNT.05 Bu grup çalıģmasının amacı, yöneticiler arası iliģkileri geliģtirerek iģ hayatının daha mutlu ve huzurlu bir ortamda cereyan etmesini, buna bağlı olarak da baģarının artmasını sağlamaktır. Samimiyet Derecesi Testi (I) KiĢisel Farklılıklar ve Beklentiler Uygulamaları KiĢilerarası ĠliĢkilerde Etkenler Shostrom Analizi o Tahakküm Tipleri o Nasıl Tahakküm Ediyoruz? Thomas Haris YaklaĢımı Aritmetiksel EtkileĢim Eric Anderson Analizi Sistemlerin EtkileĢimi KiĢisel Açıklık ve Artırılması Güven Testi BaĢkalarıyla ĠliĢkilerimizde Denge Testi Birbirimizi Nasıl Tanıyoruz? Uygulaması ĠletiĢim Testi ve ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi DavranıĢ Envanteri ve Bilânçosu Diğer Katılımcılardan Geribildirim Alma Uygulaması KiĢilerarası ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi Samimiyet Derecesi Testi (II) 5 Gün Birlikte çalıģan yönetici grupları. 55

56 EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ KLM.YNT.06 Katılımcıların iģ hayatında eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek etkin eğitim metotlarını kullanarak eğitim transferini gerçekleģtirmek için bilgi ve beceriyi kazanmasıdır. Firma içi eğitim nedir, ne değildir? Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek Organizasyonel analiz KiĢi ve görev analizi Yetkinlik modelleri Eğitim metotlarına giriģ Uygulamalı eğitim metotları ĠĢ baģı eğitimi Vaka çalıģmaları Duyarlık öğrenimi Rol oynama Benzetim ve oyunlar Takım çalıģmasına bağlı eğitim Teknolojiye dayalı eğitim metotları ProgramlanmıĢ öğrenim Web tabanlı uzaktan öğrenim Eğitim transferi Eğitimin tasarımı Transfer çevresini yönetmek Sunum tekniklerini kullanma Video-kamera çalıģması (katılımcı grubu içinden belli sayıdaki katılımcının eğitim transferi yetkinliğinin incelenmesi.) Seminer değerlendirmesi ve kapanıģ 3 Gün ĠĢyerinde her alandan bölüm yöneticileri ve yönetici adayları. 56

57 LĠDERLĠK VE YÖNETĠM BECERĠLERĠ KLM.YNT.07 Bireysel farkındalık, zaman ve stres yönetimi, bireysel karar alma, problem tanımlama ve çözme, kendi kendine motivasyon, baģkalarını motive etme ve etkileme, yetki devri, koçluk ve liderlik becerileri, hedef ve vizyon belirleme, çatıģma yönetimi, stratejik planlama ve organizasyon alanlarında bilgi ve becerilerin geliģimi amaçlanmaktadır. Bireysel Farkındalığın GeliĢtirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi Yaratıcı Problem Çözümü Koçluk ve Liderlik Güç Motivasyon ÇatıĢma Yönetimi Güçlendirme ve Yetki Devri Stratejik Planlama ve Organizasyon 3 Gün En az 1 yıllık yönetim deneyimi olan yöneticiler, proje yöneticileri, grup ve bölge sorumluları, liderler, koçlar, karar verici ve uygulayıcılar. 57

58 ÜRETĠM SÜREÇLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME TEKNĠKLERĠ KLM.YNT.08 Problem çözme tekniklerinin kullanılarak problemlerin kök nedenlerinin ortadan kaldırılması ve tekrarının önlenmesidir. Problemin Tanımlanması Problemin Analizi Çözümlerin Belirlenmesi Sonuçların Değerlendirilmesi StandartlaĢtırma 2 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler 58

59 KURUMSALLAġMA VE KURUMSAL YÖNETĠM KLM.YNT.09 Kurumsal Yönetim ile iç ve dıģ çevre arasında yürütülen faaliyetlerin iyi tanımlanmasını ve sürekli denetim halinde tutulmasını sağlayabilmek için gerekli vizyonu kazandırmaktır. Kurumların geliģimi. Küçük-Orta-Büyük Ölçekler. Aile ġirketlerinden Kurumlara Bürokratik Model MerkezileĢme ve merkezden uzaklaģma Yatay ve dikey yapılaģma DepartmanlaĢma Bilgi akıģı ve enformasyon altyapısı ÇağdaĢ kurum tasarımları: Proje yapılanması Matris yapılanma ġebeke yapılanması Kurum kültürünün boyutları ve türleri Kurum kültürü yapılandırması ve sürdürülmesi Kültürel farklılıklar ve farklılık yönetimi Kurumsal öğrenme Birey ve grup ĠĢ tasarımı ve teknolojisi Hedef ve Stratejiler Kurumsal gücün yönetim Kurumsal Yönetim ve yönetim yapılanması Planlı değiģimin yönetimi DeğiĢime direnç Yeniden Yapılanma (BPR) Kurumsal değiģim yaklaģımları Entellektüel Sermaye Ġnsan Sermayesi Yapısal Sermaye MüĢteri Sermayesi 2 Gün Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, departman müdürleri. 59

60 HEDEFLERLE YÖNETĠM KLM.YNT.10 ġirket içerisinde yönetici ve yönetici adaylarına hedeflerle yönetim konusunda bilgi sunmak ve bu konudaki becerilerini artırmak için uygulamalar yaptırmaktır. Hedeflerle yönetimin tarihçesi ve tanımı Peter Drucker ve Hedeflerle Yönetim ĠĢletmelerde stratejik yönetim ve SWOT analizi Hedeflerle yönetimin özellikleri Hedeflerle yönetim organizasyon Ģeması Organizasyona sağladığı yararlar Süreç olarak hedeflerle yönetim Organizasyonda Hedeflerle Yönetim sürecinin planlanması Organizasyonda S.M.A.R.T. kuralları ile hedef belirleme Bölüm hedeflerinin tespit edilmesi Bölüm hedeflerinin performans kriterlerinin belirlenmesi Hedef sonuçlarının değerlendirilmesi Hedefe dayalı performans değerlendirme süreci Mülakata dayalı geri besleme süreci Hedeflerle yönetimin stratejik planlama ile iliģkisi KiĢisel hedeflerin belirlenmesi Organizasyonel hedefler ile kiģisel hedeflerin örtüģmesi Hedeflerle yönetim uygulamaları Empowerment (güçlendirme) sisteminin kurulması Hedeflerle yönetim-yönetici değerlendirme testi Seminer programının değerlendirilmesi ve kapanıģ 2 Gün Her bölümden yönetici ve yönetici adayları. 60

61 SÜREÇ YÖNETİMİ KLM.YNT.11 Süreçlerin etkin olarak yönetilebilmesi için süreç yönetimi ve iyileģtirme mantığının kazanılmasıdır. Süreç Sahipleri AkıĢ Diyagramları Performans Göstergeleri Süreç Olgunluğu Skor Kartları ĠyileĢtirilecek Sürecin Belirlenmesi Sürecin Sürekli ĠyileĢtirme Döngüsü 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler 61

62 PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ KLM.YNT.12 Toplam Kalite Yönetiminin en önemli hedeflerinden SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME felsefesine uygun olarak, Ģirket içindeki kalite ve verimlilik problemlerini Ģirketin tüm çalıģanlarının iģtiraki ile çözerek, Ģirketin rekabetçi konumunu korumak ve geliģtirmek. Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetiminin Temel Özellikleri Benimsenmesi Gereken 10 Temel Yönetim Görevi Problem Nedir? Örgütsel Problem Problem Çözmenin Temel Unsurları Probleme Duyarlılık Problem Çözmede Kritik Faktörler Öncelikli Problemlerin Belirlenmesi ĠyileĢtirme Proje Ekipleri (ĠPE) ĠPE nin Amaçları ĠPE nin özellikleri ĠPE Organizasyonu ġirket Proje Komitesi ġirket Toplam Kalite Proje Yöneticisi ĠyileĢtirme Projeleri Sorumlusu ĠPE Lideri ĠPE Üyeleri ĠPE ÇalıĢma Yöntemi Problem Çözme AĢamaları Problemin TeĢhisi ve Tanımlanması Veri Toplama Probleme Uygun Farklı Çözümler Üretmek Olası Çözümlerin Probleme Uygulanması En Uygun Olası Çözümün Seçimi Çözümün Uygulanması Problem Çözmede ve Sürekli ĠyileĢtirmede PUKO Çevriminin kullanılması Problem Çözme Teknikleri Beyin Fırtınası Tekniği Sebep Sonuç Diyagramı Pareto Analizi ve Pareto Diyagramı ĠĢ AkıĢ ġeması Çetele Diyagramı Histogram Serpilme Diyagramı 2 Gün ġirket kalite sistem sorumluları, iyileģtirme proje ekiplerinde görev alacak tüm orta kademe yöneticiler, mühendisler ve uzmanlar. 62

63 YALIN ÜRETĠM KLM.YNT.13 Yalın Üretim, Toyota tarafından geliģtirilen ve amacı sistemdeki mevcut israfın ortaya çıkartılması ve yok edilmesi olan, sürekli iyileģtirme prensibine dayalı olarak çalıģan bir genel yönetim felsefesidir. Eğitimin amacı, dünyada değiģik sektörlerden birçok firmanın geliģtirme ve maliyet düģürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) hakkında temel bilgi ve prensiplerin katılımcılara sunulmasıdır. Yalın Üretim nedir? Yalının Üretimin tarihsel geliģimi Yalın Üretimin temel prensipleri Yalın Üretimde kullanılan araçlar Yalın Üretim uygulamalardan örnekler Yalın Üretim tekniklerinin getirileri Yalın Üretim uygulama planları. 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıģanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer alacak personel 63

64 5 S ĠġYERĠ ORGANĠZASYONU KLM.YNT.14 5S ĠĢyeri Organizasyonu, beģ adımdan oluģan, amacı çalıģma ortamının organizasyonu, tertip ve temizliğinin sağlanması ve bu yolla israfın yok edilmesine yardımcı olmak olan, son derece basit ve etkili bir yöntemdir. 5S, Yalın Üretim ve diğer iyileģtirme ve yeniden yapılandırma çalıģmalarının temelini oluģturur. 5S ile hedef çalıģma ortamının temiz, düzenli olmasını sağlamak, iģ güvenliğini arttırmak ve bir bakıģta yanlıģların tespitini sağlamaktır. Yalın Üretim ile ilgili özet bilgi 5S in Amacı ve Önemi 5S'in ġirkete Kazandırdıkları 5S'in Adımları Birinci Adım: Sınıflandır Ġkinci Adım: Sırala Üçüncü Adım: Sil Süpür Dördüncü Adım: StandartlaĢtır BeĢinci Adım: Sürdür 5S Uygulama Planı 5S Uygulama Örnekleri ve Fotoğraflar Saha Uygulamaları 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim ve depo birimleri çalıģanları ve yöneticileri, 5S uygulama ekibinde yer alacak personel 64

65 DEĞER AKIġI HARĠTALAMA (VSM) KLM.YNT.15 Toyota tarafından geliģtirilen ve dünyada değiģik sektörlerden birçok firmanın geliģtirme ve maliyet düģürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan Değer AkıĢı Haritalama (Value Stream Mapping VSM) hakkında temel bilgi ve prensiplerin katılımcılara sunulması. Değer AkıĢı Haritalama, bir kuruluģta çeģitli seviyeler veya departmanlar için ürün (malzeme) ve bilgi akıģındaki her adımın sorgulanarak mevcut sistemin incelenmesi ve kayıpların ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bu inceleme sonucunda mevcut durum ortaya çıkarılır ve yapılan iyileģtirme çalıģmalarıyla kayıplar azaltılarak gelecekteki durum tasarlanır. Değer AkıĢı Haritalama nedir? Değer AkıĢı Haritalama yönteminin amacı nedir? Değer AkıĢı Haritalama yönteminin getirileri nelerdir? Değer AkıĢı Haritalamada izlenecek adımlar Değer AkıĢı Haritalamada kullanılan haritalama yöntemi ve kullanılan simgeler Takt time ve veri toplama yöntemleri Değer akıģı haritalama örnekleri 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıģanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer alacak personel 65

66 SMED AYAR SÜRESĠ KISALTMA / HIZLI TĠP DEĞĠġĠMĠ KLM.YNT.16 Toyota tarafından geliģtirilen ve dünyada değiģik sektörlerden birçok firmanın geliģtirme ve maliyet düģürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan SMED (Single Minute Exchange of Dies Tekli Dakikalarda Kalıp DeğiĢtirme) yöntemi hakkında temel bilgi ve prensiplerin iletilmesi. Hızlı kalıp değiģimi veya Hızlı ürün tipi değiģimi olarak da bilinen SMED yönteminin amacı, makinelerin bir üründen diğer bir ürüne geçiģlerindeki kayıp zamanın en aza indirilerek daha küçük partiler halinde üretime imkan sağlamak ve makine verimliliğini arttırmaktır. SMED nedir? SMED niçin önemlidir? Ayar zamanlarının kısaltılması ve hızlı model değiģimi ile elde edilebilecek avantajlar SMED teknikleri Uygulamalardan örnekler SMED yönteminin uygulanmasında karģılaģılan problemler/engeller. 1 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıģanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer alacak personel 66

67 KAĠZEN (SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME) KLM.YNT.17 Japonca kai ve zen kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluģan kaizen, kelime anlamı olarak daha iyiye doğru değiģim demektir. Kaizen dar anlamıyla Yalın yaklaģım çerçevesinde odaklanmıģ iyileģtirme çalıģmalarını ifade eder. Bu çalıģmalar, iyileģtirme ekipleri veya çemberleri tarafından verimlilik, maliyet azaltma, kalite, iģ güvenliği ve benzeri konularda sistematik iyileģtirme projeleridir. Kaizen aynı zamanda Yalın düģüncenin ana prensiplerinden sürekli iyileģtirme felsefesi olup geniģ bir anlamı da ifade eder. Bu eğitimin amacı odaklanmıģ iyileģtirme çalıģmalarının yöntemleri ve kaizen felsefesi hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. Yalın düģünce hakkında temel bilgiler Kaizen nedir? Kaizenin amacı ve prensipleri Kaizen uygulama alanları Kaizen uygulama yöntemleri ve adımları Temel problem çözme yöntemleri Örnek uygulamalar 1 gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri 67

68 KANBAN (ÇEKME SĠSTEMĠ) KLM.YNT.18 Japonca sinyal anlamına gelen Kanban, Yalın tekniklerden biri olup üretim planlama, malzeme planlama ve bölümler arası malzeme akıģlarının düzenlenmesinde kullanılır. Basit ve görsel yöntemlerle uygulanan kanban müģteriden çekme prensibine göre hareket eder. Bir önceki üretim biriminin hızını bir sonraki birim belirler ve üretim talebe göre yapıldığı için ara stoklar azalır ve kontrol kolaylaģır. Bu eğitimin amacı birçok farklı uygulamaları olan kanban yöntemi ile ilgili temel prensipleri katılımcılara aktarmaktır Yalın düģünce hakkında temel bilgiler Sürekli akıģ ve tek parça akıģı prensipleri Ġtme ve çekme sistemleri arasındaki fark Kanban nedir? Kanbanın amacı ve getirileri Kanban çeģitleri ve kullanım alanları Kanban ile ilgili hesaplamalar Temel 5S iģyeri organizasyonu eğitimi ve kanban ile iliģkisi Örnek uygulamalar 1 gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri 68

69 TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM KLM.YNT.19 Üretim sahasında çalıģan bakım ve üretim personelinin bakım faaliyetlerine olan bakıģ açılarını farklılaģtırmak sureti ile her türlü malzeme ve iģgücü kayıplarını azaltarak verimliliği arttırmak,çalıģanları ekip çalıģmasına teģvik etmek ve iģ kazalarını önlemek. GĠRĠġ TVB SĠSTEMĠNĠN HEDEFLERĠ FABRĠKADA KAYIPLAR Ekipman kullanım etkinliğini kısıtlayan kayıplar ĠĢgücü verimini kısıtlayan kayıplar Ekipman-Kalıp-Aparat, Enerji ve Hurda Kayıplar TOPLAM VERĠMLĠ BAKIMIN TEMEL FAALĠYETLERĠ OdaklanmıĢ ĠyileĢtirmeler Otonom Bakım BaĢlangıç Temizliği ve Kontrol Kirlenme Kaynaklarının Ortadan Kaldırılması Geçici Temizlik ve Yağlama Standartlarının OluĢturulması Teknik Eğitimler ve Genel Kontroller Otonom Kontroller Standardizasyon Otonom Bakım Yönetimi Otonom Bakımda BaĢarı için 14 önemli nokta Planlı Bakım Eğitim Erken Ürün-Ekipman Kontrolü Kalite Bakım POKE YOKE Uygulamaları POKE YOKE Sistemleri Çevre-Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Ofislerde TVB MAKĠNA OPERATÖRLERĠNDEN VE DĠĞER ÇALIġANLARDAN BEKLENTĠLER 1 Gün Yöneticiler, Bakımcılar ve Mühendisler Ön Gereklilik yoktur. 69

70 FMEA HATA TÜRÜ VE ETKĠLERĠ ANALĠZĠ KLM.YNT.20 KuruluĢların Proses, faaliyet ya da belirli bir operasyondaki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve sebeplerini araģtırmak ve öncelikleri belirlemek. Bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri bir ekip çalıģması ve sistematik yaklaģımlarla yapmak isteyen katılımcılara F.M.E.A. metodunu uygulamalar ile öğretmek Bu seminerde proses F.M.E.A anlatılmaktadır. F.M.E.A. nedir? F.M.E.A. ne zaman ve nerelerde uygulanır? F.M.E.A. nasıl uygulanır? (potansiyel hata türleri, hatanın etkileri, hatanın nedenleri, mevcut kontroller, düzeltici faaliyetler) Pilot Uygulama nasıl seçilir? F.M.E.A ekibi nasıl oluģturulur? Derecelendirme tablolarının kullanılması, Risk öncelik göstergesinin hesaplanması, F.M.E.A. formunun doldurulması, Yapılacak aksiyonların planlanması ve takibi. 1 Gün Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileģtirme ekip liderleri. Firmalarında ISO/TS sistemini kuracak ve sürdürecek kiģiler. ĠyileĢtirme metotları uygulayan firmalar. 70

71 DEPO VE STOK YÖNETĠMĠ KLM.YNT.21 Tedarik Zinciri Yönetimi nin en önemli yapı taģlarından biri olan Stok Yönetimi konusunda temel bilgilerin verilmesi ve stok yönetimi dahilinde kullanılan tekniklerin katılımcılara aktarılması. Tedarik zinciri yönetimi kavramı içerisinde kuruluģlarda depo faaliyetlerinin etkin ve verimli çalıģmasına yönelik temel depo konularının incelenmesi. Bu kapsamda, depo bölümünün iģletme içerisindeki yeri, depo teknolojileri, depo operasyonları, depo bilgi sistemleri gibi konular incelenmektedir. Stok Kavramı ve Genel Tanımlar Stok ÇeĢitleri Stok Kontrol ve SipariĢ Verme Yöntemleri MRP Kavramı Stok Maliyetleri SipariĢ Adetleri Belirleme Yöntemleri Emniyet Stoğu Stok Değerleme Stokların Doğruluk Takibi Stok Sayımları Yöntemleri (Cycle Counting) ABC Analizi Stok Devir Hızı Stok Veritabanı Sistemi Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezi Kavramı Temel Depo Türleri ve ĠĢlevleri Depo ĠĢ Süreçleri Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar Depo Teknolojileri Depolamada Risk Faktörleri Depo Bilgi Sistemleri Depolama Maliyetleri ve Depo Yönetiminde Performans Ölçümü Vaka ÇalıĢmaları 2 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, Üretim Planlama, Stok Kontrol, Lojistik, Satın alma Departmanları çalıģanları 71

72 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ KLM.YNT.22 Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) küreselleģmenin ve müģteri isteklerinin artması ile son yıllarda önemli bir rekabet unsuru haline gelmiģtir. Eğitimin amacı, kısaca hammaddeden müģteriye kadar olan faaliyetler zincirinin yönetilmesi olarak tanımlanabilecek Tedarik Zinciri Yönetimi nin temel felsefesi, fonksiyonları, alt süreçleri, bileģenleri ve yöntemlerinin açıklanmasıdır. Eğitim kapsamında Lojistik kavramı ve temel faaliyetleri de incelenmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Tedarik Zincirinin Önemi ve Getirileri TZY de Faaliyetler ve BileĢenler Tedarik Zinciri Evrimi Yalın Tedarik Zinciri Lojistik Kavramı Lojistikte Temel Öğeler ve Faaliyetler Lojistik maliyetleri Tersine Lojistik Nakliye türleri Nakliyat Türü Seçimi Uluslararası SatıĢ ġartları (Incoterms) Tedarik Zinciri Tasarımı Dağıtım Ġhtiyaç Planlaması (DRP) Flowcasting Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect) Stok Konsolidasyon Cross- dock ve Milkrun Yöntemleri Araç Rotalama ve Yükleme Tedarik Zinciri Performansı 2 Gün Üst ve orta kademe yöneticiler, Üretim Planlama, Stok Kontrol, Lojistik, Satın alma Departmanları çalıģanları 72

73 TOPLANTI YÖNETĠMĠ KLM.YNT.23 ĠĢletme içinde toplantılara katılan tüm çalıģanlara, toplantıların daha verimli ve etkin geçebilmesi için bilinmesi gereken genel kurallar hakkında bilgi sunmak ve örnekler vermektir. ĠĢletmelerde toplantı nedir, ne zaman yapılmalıdır? Gerçekten toplantı yapmak gerekli mi? ĠĢletme içinde toplantılar ile ilgili çeģitli inançlar ĠĢletmelerdeki toplantı türleri ve özellikleri Yöneticilerin toplantıları bir yönetim aracı olarak kullanabilmesi Toplantılara girmeden önce gündem düzenlemek Ġyi düzenlenmiģ gündem zaman kazandırır Gündem maddelerinin belirlenmesi Karar verme Fikir üretme Bilgi alma Konu tartıģma Toplantılar niçin hep tatsız ve gergin geçer? Toplantılara iliģkin Ģikâyetler Toplantı-oda düzeni Toplantıda kullanılacak iletiģim teknikleri Toplantılarda not tutma teknikleri Toplantı liderinin görevleri ve yapabileceği değiģiklikler Toplantıya katılanların rolleri Toplantıyı kontrol altında tutmak-anlaģmazlıklar ile baģa çıkma Toplantıyı sonlandırmak Toplantı amacını gerçekleģtirme Toplantı raporunun hazırlanması ve dağıtımı Toplantı sonrası kararların izlenmesi 1 Gün ĠĢletme içinde yapılan toplantılarda rol alan tüm çalıģanlar. 73

74 ZAMAN YÖNETĠMĠ KLM.YNT.24 Günümüz koģullarında yöneticinin bireysel ve Ģirket amaçlarına ulaģması ve baģarılı olması ayrıntılarla uğraģmadan kısa zamanda çok iģ yapmasına, bir baģka deyiģle zamanını iyi düzenlemesine bağlıdır. Bu seminerimizde zamanın kötü kullanılmasının nedenleri ile zamanın daha etkin Ģekilde yönetilmesinin yöntemleri üzerinde durulacaktır. Zaman Kavramı Zamanın Yönetim ve Yöneticiler Açısından Önemi Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler Zamanı Kötü Kullanmanın Belirtileri Zaman Yönetimi Teknikleri Yetki Devri Öncelikleri Belirlemede Tercihler Zamanın Detaylı Planlanması BaĢkalarının Zamanına Saygı Duymak Zaman Kaybına Neden Olan Sebepler Zaman Yönetiminde Motivasyon Etkili ĠletiĢim Problem Çözme ve Karar Verme Stres - Zaman ĠliĢkisi Zaman Yönetiminin Verimliliğe Olan Katkısı 1 Gün Orta ve üst düzey yöneticiler ve zamanım yetmiyor diyenler. 74

75 DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ KLM.YNT.25 ġirketlerin; organizasyonel yapılanmaları ile ilgili bölümlerde görev alan çalıģanların değiģim sırasında karģılaģacakları problemler ile nasıl baģa çıkmaları gerektiği konusunda temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. DeğiĢim Kavramı DeğiĢimle Ġlgili GörüĢler ve DeğiĢim Kavramı DeğiĢim Nedenleri DeğiĢimin Kaçınılmazlığı DeğiĢim Yönetimi DeğiĢimin Kaçınılmazlığı Tanımı Kapsamı DeğiĢim Yönetiminin Uygulanması DeğiĢim Fikrinin Uygulanması DeğiĢim Fikri OluĢturma DeğiĢimde Kritik BaĢarı KoĢulları DeğiĢimde KarĢılaĢılan Sorunlar DeğiĢim Liderini Bekleyen Sorunlar 1 Gün DeğiĢim yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliģtirerek kariyer yapmak isteyenler, Ģirketlerin ilgili bölümlerinin uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup değiģim yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler. 75

76 ÖNERĠ SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠ KLM.YNT.26 ÇalıĢanların daha fazla sayıda ve daha değerli öneriler sunmalarını sağlayabilecek yapıda bir öneri sistemi tasarlamak ve hayata geçirilmesini planlamaktır. Öneri sistemlerinin kaliteye ve verimliliğe etkileri; önerinin tanımı, öneri sisteminin önündeki engeller. Öneri toplama (kimler öneri verebilir, hangi konularda öneri verilebilir, öneriler nasıl toplanır) Öneri değerlendirme (değerlendiriciler, fayda maliyet analizi, cevaplama süresi ve modelleri) Ödüllendirme (ödüllendirilme kategorileri, ödüllendirmenin etkileri) Önerilerin uygulanmasının takibinin önemi ve yöntemi Öneri sisteminin uygulamaya geçiriliģi (sistemin çalıģanlara tanıtımı, çalıģanların eğitimlerinin baģlatılması, ilk sürüm önerilerin takibi), sistemin bakımı (yılda bir gözden geçirme ve iyileģtirme) Özetleme, değerlendirme 1 Gün Öneri sistemi kurmak isteyen firmalardaki, konuyla ilgili yöneticiler. 76

77 SWOT ANALĠZĠ KLM.YNT.27 Bir kuruluģun ve bulunduğu çevrenin değerlendirilmesinde kullanılan planlama ve organizasyon aracı olan SWOT analizinin ve nasıl uygulanacağının kavranması amaçlanmaktadır. SWOT analizinin tanımı SWOT analizinin tarihçesi SWOT analizinin önemi SWOT analizi yaparken izlenecek iģlem sırası Beyin fırtınası Stratejik planlama SWOT analizinin stratejik planlama içindeki yeri Örnekler 1 Gün Stratejik planlama ile ilgili çalıģan yöneticiler ve üst yöneticiler. 77

78 LĠDERLĠK VE MOTĠVASYON KLM.YNT.28 Katılımcıların liderlik ve motivasyon konularında yönetim çevrelerince en çok kabul gören yöntemleri kısa bir zaman diliminde, topluca öğrenmelerini sağlamak, kendi liderlik stillerini, geliģime açık yanlarını belirlemelerine olanak vermek, çağdaģ motivasyon yöntemlerini ve zamanı daha etkin kullanmaları için gerekli yöntemleri aktarmaktır. GiriĢ ĠĢletme Fonksiyonları Yönetim Yönetici Kimdir? Yönetici Becerileri Liderlik Liderliğin temelleri Lider-Yöneticiğ Farkı Klasik Liderlik Teorileri Modern Liderlik Teorileri Motivasyon Motivasyon Teorileri Motivasyon Araçları Liderlik ve Motivasyonda Duyusal Zekanın Önemi 2 Gün Her seviyede yöneticiler, personel çalıģtıran giriģimciler 78

79 EMPATĠK ĠLETĠġĠM KLM.YNT.29 ĠletiĢim becerilerinin yanı sıra empatik anlayıģ geliģtirmeyi de içeren bu program, iletiģimi engelleyen etkenleri tanımayı, iletiģim sorunlarını azaltmak için farklı yollar benimsemeyi ele almaktadır. Bu konuda bireylere sistematik bir yaklaģım kazandırmayı, iliģkileri kontrol etme, sağlıklı iletiģim kurabilme becerileri kazandırmayı amaçlar. Önce Kendimizi Tanıyalım ĠletiĢim Tanımı ĠletiĢimde Temel Amaçlar ĠletiĢim Modeli KiĢilerarası ĠletiĢim Etkin ĠletiĢim KiĢisel Rollerimiz ve Empati ĠletiĢim Türleri DavranıĢ Biçimleri ĠletiĢim Teknikleri KiĢilerarası ĠletiĢim ÇatıĢmaları ĠletiĢimi Engelleyen Faktörler BaĢarılı ĠletiĢim Adımları Testler, Grup ÇalıĢması 1 Gün Eğitim, kiģisel geliģim ve iletiģim konusunda bilgi kazanmak ve çağdaģ yöntemleri öğrenmek isteyen tüm katılımcılara açıktır. 79

80 ETKĠLĠ SUNUM TEKNĠKLERĠ KLM.YNT.30 Günümüzde pek çok çalıģan üstüne, astına, çalıģma arkadaģlarına, müģterilere tanıtım ya da benzeri amaçlarla sunuģ yapmak durumunda kalmaktadır. Sonuç olarak hayatımızın her köģesinde karģılaģtığımız sunum konusunu bilmemiz ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir. Bu eğitim, katılımcıların iģ hayatında profesyonel sunumlar hazırlamalarını ve bu sayede en kısa zamanda en etkili Ģekilde iletiģim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. ĠletiĢim sürecindeki temel öğeler ĠletiĢim sürecinde eģ zamanlılık ve dinamizm Ġyi konuģmacıda aranan nitelikler KonuĢma eyleminin 4 öğesi Sunum kaygısını anlama ve denetleme Sahne korkusu nedir ve nasıl yeneriz Sunumun planlanması ve ortam tasarımı Sunumun hazırlanması Sunumda dikkat edilmesi gereken noktalar Sunum araçları SunuĢ teknikleri TanıĢma, ısınma, ölçme ve değerlendirme 2 Gün Tüm çalıģanlar. 80

81 STRES YÖNETĠMĠ KLM.YNT.31 ÇalıĢan insanın verimliliğinin önündeki en büyük sorunlardan birisi strestir. ĠĢ stresinin yönetilmesi, performansı artırmada temel unsurlardan birisidir. Stresin yönetilemediği zamanlarda, kiģi gerek fiziksel gerekse psikolojik durumunda çeģitli olumsuzluklar yaģar. Bu seminerimizde stres yaratabilecek durumlar ve bu durumlar karģısında geliģtirilebilecek olası yöntemler üzerinde durulması amaçlanmıģtır. Stres ve Stres Faktörleri Stresi Fark Etmek, Stres Belirtileri Stresin Nedenleri Stres KarĢısında DavranıĢ ġekilleri Stresin Etkileri ve Sonuçları Stresle BaĢa Çıkmada Bireysel Stratejiler BakıĢ Açıları ve Empati Rahatlama ve GevĢeme ÇalıĢmaları 1 Gün Tüm çalıģanlar. 81

82 FĠNANSÇI OLMAYAN YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN FĠNANS KLM.YNT.32 Katılımcıları, makro ekonomik ve finansal geliģmeleri izleme ve yorumlama, çalıģılan kurumun finansal analizi konularında bilgilendirmek. Ekonomiyi Okumak: o Ekonominin lisanını anlamak: Temel kavramlar; yaģadığımız ekonomi ve resmi rakamlar; medyanın dili ve ekonomi. o Hangi veri daha önemli: Veriler ve zamanlama; oncu göstergeler. Para Politikası ve Maliye Politikası o Para politikamız olan enflasyon hedeflemesinin ve ekonomik birimler için sonuçları. o Maliye politikasının sıkılaģması mı, gevģemesi mi yararlıdır? Finansal Piyasalar o Hisse senedi, Tahvil, Döviz. o Enflasyon ve faiz iliģkisi. o Sıcak para giriģi ne demektir? Finansal Matematik o Risk ve Getiri optimizasyonu. o Paranın fonksiyonları ve paranın zaman değeri. Finansal Tablolar o Bilanço. o Gelir tablosu. o Nakit akım tablosu. o Rasyonlar. Tahmin Yapmak, beklenti oluģturmak o Zaman serileri ve finans. o Regresyon yöntemi. Finansal Yönetim. o Makro ekonomi, finansal piyasalar, sektörüm, Ģirketim. o Kazanç, gelecek, bilinmezlik Küresel Ekonomik Görünüm o Finansal kriz ve sonuçları. o GeliĢmiĢ ekonomiler ve geliģen ekonomiler. 2 Gün Finans bilgisine sahip olmayan tüm yöneticiler. 82

83 PROJE YÖNETĠMĠ KLM.YNT.33 Proje Yöneticiliğine ilk adım amaçlı proje yönetiminin temel süreçleri ve uygulamalarının öğretilmesi. GiriĢ Proje nedir? o Projenin özellikleri o Projenin rutin iģlerden farkı o Projelerin dört ana elemanı Proje yönetimi nedir? Proje yönetiminin faydaları Proje yönetiminin evreleri o Projenin tanımlanması ve organize edilmesi o Projenin planlanması o Projenin yürütülmesi ve kontrolü o Projenin sonuçlandırılması Proje yönetiminde kim kimdir? o Sponsor o Proje yöneticisi o Ekip lideri o Proje ekibinin elemanları Yazılı proje beratı = YürüyüĢ emri Proje faaliyetlerinde önemli ilk adımlar o Kararlar nasıl alınacak o ÇözülmemiĢ sorunları izleme ve giderme o Karar ve eylemleri belgeleme prosedürü o ĠletiĢim planı o Bütçe oluģturma Projeyi yönetilebilir görevlere bölmek o ĠĢ ayrıģım yapısı (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) tekniği o Her görev için zaman ve kaynak tahmini o Görev dağılımı o ĠĢ ayrıģım yapısı sonuçlarının değerlendirilmesi ĠĢ takvimi oluģturmak o ĠĢ takviminin adımları Görevler arasındaki ilģkilerin incelenmesi ĠĢ Takvimi Taslağı Çıkarılması GANNT ġemasi KRITĠK YOL PETODU (Critical Path Method) PERT TEKNĠĞĠ (Program Evaluation and Review Technique) ĠĢ takvimini mükemmelleģtirmek Risk yönetimi o Sezgiye dayalı risk yönetimi Projeye yönelik riskleri teģhis etmek ve öncelik sırasına koymak BaĢlıca risklerden kaçınmak ya da en aza indirmek için giriģimde bulunmak Olası aksiliklerin üstesinden gelebilmek için olağanüstü durum planları hazırlamak o Öngörülemeyen risklerin yönetimi o Proje yönetim uyarlama modeli Proje kapanıģ evresi o Performans değerlendirme o Belgeleme o Çıkarılan dersler o Kutlama 2 Gün Departman Sorumluları ve Ġlgili Teknik personel Ön Gereklilik Yoktur. 83

84 YÖNETĠCĠLĠĞE GĠDEN YOL KLM.YNT.34 Yeni Yöneticilerin Yönetim Sanatını Öğrenerek ĠĢ yaģamının Ast-Üst ĠliĢkilerindeki Zorlukları ile BaĢa Çıkmaları Sürecini Kısaltmak ĠĢletme Fonksiyonları Yönetim Yönetim Fonksiyonları Yönetici Kimdir? Yönetici Becerileri Yeni Yönetici Yeni Yönetici Olma Ġle Kimlik DeğiĢimi Yöneticilikte Ġlk Yılların Sıkıntıları Yönetici Olmanın Anlamını Öğrenmek Astların Yeni Yöneticilerden Beklentileri Üstlerin Yeni Yöneticilerden Beklentileri Yeni Yöneticilerin ĠlĢk günlerde YaĢadığı Sıkıntılar Astların Yeni Yöneticiler Ġle Beklentilerde UzlaĢması Yeni Yöneticilerin Otorite Kullanmaları Astları Motive Etmek Astların Performansını yönetmek Deneyimsiz Astı Yönetmek Deneyimli Astı Yönetmek Problemli Astı Yönetmek Liderlik Liderlik Tanımları Liderin Özellikleri Lider-Yönetici Farkı Jack Welch'ten Liderlik Öğütleri Sağlıksız Organizasyon Özellikleri Sağlıklı Organizasyon Özellikleri Türk Tipi Yönetici Özellikleri Astların Üstleri Ġle Etkili ve Verimli ĠletiĢim Kurma Teknikleri Astlara Diğer Tavsiyeler 1 Gün Orta Kademe Yöneticiler, Yeni Yöneticiler ve Yönetici Adayları 84

85 KOÇLUK KLM.YNT.35 Mevcut ve potansiyel yöneticilere takımını yönetmeyi, geliģtirmeyi ve fırsatları görmeyi öğretmek. Yönetimin Temel Kavramları Stratejik Planlama ve Zaman Sistematik YaklaĢımla Proje Değerlendirme ĠyileĢtirme Teknikleri ÇalıĢanların Katılımı ile Uygunsuzlukları Görebilmek Süreç Yönetimi Temelinde ĠyileĢtirme Fırsatları ve YaklaĢımları Görebilmek. Karar Vermede Gerçekçi YaklaĢım 10 Gün ( 2 ya da 3 aya yayılmıģ olarak) Yöneticiler ve potansiyel yöneticiler Ön Gereklilik Yoktur. 85

86 Bazı Eğitim, Danışmanlık ve 2. Taraf Denetim Referanslarımız; 86

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

2013 VE 2014 YILLARI - YILLIK - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE KDV HARĠÇ ÜCRETLERĠ (EK-16)

2013 VE 2014 YILLARI - YILLIK - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE KDV HARĠÇ ÜCRETLERĠ (EK-16) 2013 VE YILLARI - YILLIK - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE KDV HARĠÇ ÜCRETLERĠ (EK-16) KODU KĠġĠ BAZINDA ÜCRET (KDV Hariç) EĞĠTĠM SÜRESĠ (Gün) KĠġĠ BAZINDA ÜCRET (KDV Hariç) EĞĠTĠM SÜRESĠ (Gün) FĠRMA BAZINDA ÜCRET

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

2014 YILI - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERĠ (EK-16)

2014 YILI - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERĠ (EK-16) YILI - EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERĠ (EK-16) GRUP ANA STANDARD NO KODU A ISO 9001 PROGRAM ADI ISO 9001 - KALĠTE EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ EĞT. NO EĞĠTĠM KONUSU KĠġĠ BAZINDA ÜCRET (KDV Hariç) EĞĠTĠM SÜRESĠ (Gün)

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 84 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞĠTĠM / ÜNĠVERSĠTE (SEM) / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır TANITIM DOSYASI Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır USB; uluslararası temsilcilikleri, geniş bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve eğitmen kadrosu ile hizmet veren

Detaylı

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 2012 YILI GENEL KATILIMA AÇIK EĞĠTĠM PROGRAMI OCAK 2012 ISO 50001 Enerji Yönetimi 20 Ocak 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 19 Ocak 1000 TL+ KDV Ürün- Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

2011 EĞİTİM TAKVİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

2011 EĞİTİM TAKVİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ 2011 EĞİTİM TAKVİMİ Seminer Kodu Seminer Adı Süre Ocak Subat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ CI/QMS-01 CI/QMS-02 CI/QMS-03 ISO 9001:2008

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları:

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları: TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları: Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar. Müşteri şikâyetlerini azaltır.

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 81 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C16.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ISO 9001 ISO 19011 ISO 14001 ISO 18001 ISO 22000 I N T E G

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu UDEM 2017 Eğitim Kataloğu EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ EN ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ EĞİTİMİ EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM

Detaylı

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2015 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2 0 1 5 BDE 33 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Kuruluşların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U.

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U. E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2017 www.usb-tr.com İÇİNDEKİLER 2 0 1 7 BDE EYE LAE KYE ISE ÇYE GGE BGE SSE TAE PÇE TGE BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ LABORATUAR AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen Değerli Okurlar; Sizlere faydalı olacağına inandığım ve günümüz üretim sisteminin vaz geçilmez kavramlarından biri olan kaizen ve yalın üretim konusunda elimden geldiği kadar bilgi ve deneyimlerimi paylaşmayı

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 475TL 26 27 03 04 04-05

Detaylı

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği.

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. Yayın Tarihi : Eylül 2017 MindMomentum by Selim Geçit Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. i DÖKÜMANIN AMACI Çalışan sayısı arttıkça karmaşıklaşan yönetsel

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R I

Detaylı

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr KiĢisel Bilgiler : Adı Soyadı Mesleği NĠLÜFER AKÇAKOCA ÇEVRE MÜHENDĠSĠ-KALĠTE UZMANI VE EĞĠTMENĠ Doğum Tarihi 11.10.1979 Doğum Yeri BURSA YazıĢma Adresi Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140

Detaylı

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C16.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ISO 9001 ISO 19011 ISO 14001 ISO 18001 ISO 22000 I N T E R

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

OCAK AYI. 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri,

OCAK AYI. 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri, OCAK AYI 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri, aktarma, insan dinleme, empati ve 09-10 OCAK 2013 TEMEL TSE Belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri,

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R I

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Altı Sigma Kara Kuşak Yetiştirme Programı

Altı Sigma Kara Kuşak Yetiştirme Programı Altı Sigma Kara Kuşak Yetiştirme Programı R D M A I C S Recognize - Gör Define - Tanımla Measure - Ölç Analyze - Analiz Et Improve - İyileştir Control - Kontrol Et Sustain - Sürdür Altı Sigma DMAIC Metodolojisine

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu

Detaylı

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır.

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır. Yönetim Sistemlerinin uygulanmasında ve sürdürülmesinde çok önemli sıkıntılar ve kayıplar yaşanmaktadır. Altasoft bu sıkıntıları ve kayıpları en aza indiren çözümleri içeren bir yazılımdır. Çok sayıda

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU HATĠCE AYDIN ÖZGEÇMĠġ GENEL BĠLGĠLER 1974 Mersin doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. EĞĠTĠM DURUMU Dokuz Eylül Üniversitesi - İZMİR 1995 yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. İyi derece sayılabilecek

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Akyazı Mh. Gonca Kent Sitesi F Blok No: 6/10 Ordu

ÖZGEÇMİŞ. : Akyazı Mh. Gonca Kent Sitesi F Blok No: 6/10 Ordu ÖZGEÇMİŞ 1\5 Adı Soyadı : Ferit ARICI Doğum Tarihi ve Yeri : 30.07.1979 Doğum Yeri İletişim Adresi : Kahramanmaraş : Akyazı Mh. Gonca Kent Sitesi F Blok No: 6/10 Ordu Telefon / Gsm No : 0452 250 10 18-0505

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖNSÖZ Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak

Detaylı

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27 Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 2 gün 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 2 gün 475TL 26 27

Detaylı

NEDĠR? an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN. PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT

NEDĠR? an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN. PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT NEDĠR? Fransızca Ġngilizce Türkçe Conformité Européenné Conformity of Europe Avrupa ya Uygunluk an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT CE: ÜRÜNLERĠN; AB VE TÜRKĠYE

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

YALIN ARAÇLAR VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERĠ. Prof. Dr. Nevzat Kahveci

YALIN ARAÇLAR VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERĠ. Prof. Dr. Nevzat Kahveci YALIN ARAÇLAR VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERĠ Prof. Dr. Nevzat Kahveci YALIN YÖNETĠM NEDĠR? Tüm hizmet adımlarında değer katmayan israfları ortadan kaldırmak. Beklemeler Gereğinden fazla iģlem TaĢımalar Gereksiz

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI R18.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM)

Detaylı

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖNSÖZ Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak

Detaylı

KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖNSÖZ Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak

Detaylı

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam İSG YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kapsam Bu Standart, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını İyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Detaylı