TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR"

Transkript

1 Toplantı Tarihi: 26/01/2011 TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısından devam eden etkinlikler, yılı Kuruluş İçi Kalite Tetkik sonuçlarının görüşülmesi, 3. Müşteri memnuniyeti ve müşteri geri beslemesi sonuçları, (Anket Analizleri, Öneri-İstek ve Memnuniyetler) yapılan iyileştirmeler. 4. Birimlerin 2010 Yılı Hedeflerinin değerlendirilmeleri, 5. Birimlerin 2010 yılı performans değerleri (proses ölçüm sonuçları), 6. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleştirmesi sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukların analizi, 7. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin gerçekleşmeleri, 8. Birimlerin 2011 yılı hedeflerinin görüşülmesi, 9. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değişiklikler ve iyileştirme için öneriler. 1. Önceki Yönetimin Gözden geçirilmesinde alınan kararlar çerçevesinde gerçekleģtirilen etkinlikler; yılı iç tetkikleri planlanan doğrultuda yapılmışı ve İç tetkik sonucunda görülen uygunsuzluklar düzeltilmiş, tetkikçi önerileri doğrultusunda tüm birimler eylem planları hazırlamışlardır Anket sonuçları % 70 in altında gerçekleşen birimlerin eylem planları yaparak uygulamaya koymuşlardır. - Öneri, İstek ve Memnuniyet uygulamalarında; Öneri, istek ve memnuniyette bulunanlara geri dönüşümlerin daha etkin yapılması Ayrıca; birimlerce yapılan iyileģtirmelerin öğrencilere ve çalıģanlara duyurulması benimsenmiştir. 3. Bir önceki YGG Toplantısında alınan karar gereği TSE eğitimcileri tarafından personelimize verilmesi planlanan eğitimler verilmiştir. 4. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün tüm birimlerimizce etkin çalıştırılması amacıyla Uygunsuzluk Formlarının (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) tüm birimlerimizce de kullanılması öngörülmüştür. 5. Hedef gerçekleşmelerinde birimlerimizce düşük çıkan hedeflerle ilgili eylem planları hazırlanarak uygulamaya koymuşlardır. 6. Birimler Proses performansı ölçümlerini yapmışlar genelde beklenenin üzerinde gerçekleştiği görülmüştür. 7. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hazırlanması (DÖF) konularında bazı birimlerimizde sunumlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 8. Birimlerin bir önceki yılın anket sonuçlarını dikkate alarak 2011 yılında memnuniyet ile ilgili hedef belirlemeleri benimsenmiştir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 1 / 19

2 2. KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik Planı doğrultusunda gerçekleģtirilen KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkikleri sonucunda meydana çıkan uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler ile tetkikçi gözlem ve önerileri: S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM GENEL SEKRETERLĠK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ BASIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA ĠLĠġK. ġube MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĠK ġube MÜDÜRLÜĞÜ BASIMEVĠ MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNSUZLUKLAR 1 UYGUNSUZLUK; Genel ġartlar; Prosesin birbiriyle etkileģimi yapılmamıģtır. TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Kalite Sisteminin tüm personel tarafından benimsendiği, birim içi iletiģimin birim toplantıları ile daha da etkili hale geldiği görülmüģtür. 2. Birim arģivinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği görülmüģ arģiv defterinin daha etkin kullanılması gerektiği tavsiye edilmiģtir. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Mesut Ramazan EKĠCĠ 1. Hukuk MüĢavirliği PR.01,02,04,05,06,07 prosedürlerine uyulduğu gözlemlenmiģtir. 2. Birimde iģbaģı eğitimine önem verdiği ve DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 3. Kayıtlarının muhafazasına dikkat edildiği, evrakların ayrı bir odada kontrollü giriģ ve çıkıģlarla korunduğu gözlemlenmiģtir. 4. Hukuki konularda üniversite dahilinde danıģmanlık amacı özellikle disiplin soruģturmalarında bir rehberin hazırlanarak web sayfasına konulmasının gerekli bir iyileģtirme olduğu tarafımızdan tespit edilmiģtir.(iyileştirme ÖNERİSİ) Tetkikçiler: Vildan YÜZDAĞ, Cevriye ÇAKAR KURT 1. Gelen evrak zimmet defterinin kullanılmasının iģleyiģi kolaylaģtıracağı kanaatine varılmıģtır Ocak tarihi itibariyle revize edilen Doküman ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin güncellenmesi önerilmektedir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Tüm personelin iģi yapmasında donanım ve eğitim yönünden yeterli ve bilinçlenmiģ olarak görevlerini ifa ettiği anlaģılmıģtır. 2. KYS ni iyice öğrenmek ve bu konuda sorular hazırlayıp daha net anlamaya çalıģan bir personel bulunmaktadır. Tüm üniversite çalıģanlarına örnek bir çalıģma grubu 3. Gelen-Giden ve Zimmet defteri onaysız olduğu görülmüģ birim uyarılmıģtır. 4. ArĢivde giriģ-çıkıģ defterinin bulundurulması tavsiye edilmiģtir. 5. Sistem Prosedürlerini tüm personelin okuması ve bu konuda birer sunum hazırlaması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Mesut Ramazan EKĠCĠ PR.01,02,04,05,06,07 prosedürlerine uyulduğu gözlemlenmiģtir. 2. Birimde iģbaģı eğitimine önem verdiği ve DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 3. Kayıtların muhafazasına dikkat edildiği, evrakların kilitli bir dolapta çok düzenli olarak tutulduğu burada personel A.Hakan HANEY in düzenli, titiz ve çok özveri ile çalıģtığı gözlemlenmiģtir. 4. KYS nin görüģtüğümüz personelde bilgilerin özümsenmiģ olduğu görülmüģtür. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Birim personelinin tetkikin gerçekleģtiği süre içerisinde yoğun bir tempoda yüksek bir moral ile performans gösterdikleri gözlemlenmiģtir. 2. Tetkik ekibi olarak baģta proses sorumlusu Orhan GÜÇLÜ olmak üzere tüm birim personeline göstermiģ oldukları performans sebebiyle teģekkür ederiz. 3. Proseste baskı kalitesinin sürekli en iyi düzeyde tutulması ve geliģtirilmesi amacıyla DÖF kapsamına giren birçok iyileģtirme yapılmakla birlikte söz konusu faaliyetlerin DÖF Prosedürleri kapsamında etkin bir Ģekilde kayıt altına alınmadığı görülmüģtür. DÖF formlarının daha etkin kullanılması önerilmiģtir. 07 PERSONEL DAĠRESĠ Tetkikçiler: Recep ECE, Orhan GÜÇLÜ 1. Kalite çalıģmalarının titizlikle yapılmaktadır. 2. Akademik Tayin ġube Müdürlüğünde gelen evraklar bilgisayar ortamında tutulmaktadır. 3. Hedef-Anket Bildirim Formunda tüm hedeflerin ve varsa anketlerin bir arada gösterilmesi birer örneğinin alt proses dosyalarında tutulması önerildi. 4. Uygunsuzluk Formunun iģlendiği görüldü. Anket çalıģmaları yapılmaktadır. (Hizmetiçi Eğ.) 5. Yürürlükten Kaldırılan Doküman Listesinin Str. Planlama ġube Müdürlüğü tarafından tutulduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. 6. Görev Tanım Formlarının baģkanlık dosyasında mevcut olduğu görüldü, proses dosyalarında da birer örneğinin bulundurulması önerildi YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 2 / 19

3 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ UYGUNSUZLUKLAR TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: Emin SOYLU, Hasan TATAROĞLU 1. Revize edilen ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin uygulamaya alınmadığı tespit edilmiģtir. 2. DÖF lerin yapıldığı görülmüģtür. 3. Uygun olmayan Hizmetin Kontrolünün yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmüģtür. 4. DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün Görev Tanımının bulunduğu ancak yeni atanan ġube Müdürüne imza karģılığı teslim edilmediği görülmüģtür. 5. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerinde genel olarak yıl sonu kapamalarında eksiklikler olduğu görülmüģtür. 6. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerinde ek bilgisi eksikliği ile kayıt hataları olduğu ve hatalı kayıtlarda daksil ile düzeltmeler yapıldığı görülmüģtür. 7. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerindeki örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilmiģ ve evrak ve eklerine ulaģılmıģtır. 8. Daire BaĢkanlığı ile personeli ile yapılan görüģmelerde fiziki mekanların yetersiz olduğu tarafımıza bildirilmiģ ve yetersiz olduğu da gözlemlenmiģtir. ArĢiv odası kontrolünde arģiv defterinin kullanıldığı, arģiv planı olduğu, yangın tüplerinin mevcut olduğu görülmüģtür. ArĢiv giriģ kapısının (ahģap kapı) çelik kapı ile değiģtirilmesinin güvenlik açısından daha etkili olabileceği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. Proseslerde görülen revizyonların çokluğu proses sorumlularının KYS ne verdikleri önemi göstermektedir. Sürekli iyileģtirme çalıģmaları nedeniyle teģekkür ederiz. 2. Sivil Savunma Uzmanlığının BaĢkanlığa bağlanması nedeni ile Sivil Savunma prosesinin de BaĢkanlığın altına kısa sürede konulması gerekmektedir. 10 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, Gökçe BÜYÜKġENGÜR 1. KYS nin tüm personel tarafından benimsendiği, birim içi iletiģimin birim toplantıları ile daha da etkili hale geldiği, DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 2. ArĢiv defterinin daha etkin kullanılması gerektiği tavsiye edilmiģtir KÜTÜPHANE VE DOK. DAĠRESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Turan TURGUT 1. Yayın Komisyonu BaĢkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı bünyesine alınmasıyla proseslerde revize çalıģmalarına baģlanmıģtır. 2. TMKK yetkilisi Evren ÇOLAKOĞLU, kendi çabalarıyla kitaplarda kullanılan barkot sistemini tüm demirbaģ malzemelere uygulayarak görüntü ve kullanım kolaylığı sağlamıģtır. 3. ÇalıĢan personelin KYS hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları, ġube Müdürü Zeliha KÖKSAL ın konu üzerinde titizlikle çalıģtığı gözlemlenmiģtir. 4. Görsel ve ĠĢitsel bölüm, öğrencilerin ve personelin hizmetine sunularak memnuniyetin artması sağlanmıģtır. 5. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığının KYS prosedür ve iģleyiģi üzerinde önemle durulduğu, tüm personelin KYS ne katıldığı gözlemlenmiģ ve kendilerine teģekkür edilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Turan TURGUT 1. ArĢivlerin standartlara uygun olarak düzenlendiği, arģiv kayıt defterlerinin tutulduğu görüldü. 2. Ana Proses ve Spor ġube Müdürlüğü dıģındaki alt proses KYS dosyalarının tek dosya olarak standarda uygun olduğu ancak ana proses ve Spor Ģb. Müdürlüğü KYS dosyasının üç dosya Ģeklinde içeriklere göre bölündüğü görüldü. Bu dosyalama Ģekli proses sorumlusuna KYS dosya içeriklerine kullanım kolaylığı sağlasa da gerek iç gerek dıģ tetkiklerde, gerekse bu proseste yeni göreve baģlayacak personele aynı kolaylığı sağlamayacaktır. Proses dosyasının standarda uymasının uygun olacağı önerilmiģtir. 3. Mediko-Sosyal Merkezi Müdürlüğü prosesinde düģünülen iyileģtirme ve revizyonlar için Personel Dairesi BaĢkanlığından gerekli iģbirliği ve bilgi ve doküman tedarikinin yapılamadığı (Öğrenci, Personel ve Personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının kimlik bilgileri vs.) bu durumun KYS ne uygun proses iģleyiģini olumsuz etkilediği, proses arģiv, istatistik ve veri girdilerini aksattığı, ancak Hasta Takip Otomasyonu kurulması halinde hizmetin daha etkin olacağı kanaatine varılmıģtır. 4. Yurtlar Ģube Müdürlüğü prosesinde yapılan tetkikte öğrenci giriģ çıkıģlarını kontrol etmek üzere yeni form ve defterlerin oluģturulması gerektiği kanaatine varılmıģ, DÖF lerin ilgili formlara iģlenmediği görülmüģtür. 5. Ana ve alt proseslerde sistem formlarının kullanıldığı ancak revizyon ve tarih güncellemelerinin takip edilmesi gerektiği düģünülmüģtür YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 3 / 19

4 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MÜD. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ UYGUNSUZLUKLAR TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: Recep ECE, Orhan GÜÇLÜ 1. Kalite iģlemlerinin titizlikle yapılmaya çalıģıldığı, 2. ArĢiv çalıģmalarının yapıldığı ve defter ve bilgisayar ortamında takip edildiği, 3. Kalite toplantılarının kayıt altına alındığı, 4. Uygunsuzluk formunun iģlendiği görülmüģtür. 5. Yürürlükten kaldırılan doküman listesinin Str. Planlama ġb. Müdürlüğü tarafından kullanıldığı konusunda bilgi alıģveriģinde bulunuldu. 6. Görev tanım foımları ve birim içi etkileģim Ģeması ile ilgili bilgi alıģveriģinde bulunuldu. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, Efrahim FINDIK 1. KYS çalıģmalarının örnek teģkil edecek Ģekilde uygulandığı, birim yöneticilerinin ve personelin sistem kavramları ile ilgili bilgiye hakim oldukları ve uyguladıkları, bunun yanında yapılan çalıģmalara katkı sağladıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. DÖF formlarında tarih kısımlarının belirtilmesi formların anlaģılırlığını kolaylaģtıracaktır. 2. Bazı güncellemelerin eksik olduğunun görülmüģ, bunların güncellenmesi gerektiği tavsiye edilmiģtir. 3. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģinde yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Ahmet YILMAZ 1. Enstitüye gelen dilekçe ve evrak sayısının çok olması, farklı fakültelerdeki bölüm baģkanlıkları ile yoğun yazıģmaların olmasına rağmen, yazıģmaların zamanında yapılması ve evrakların kontrolü ile ulaģılabilirliğinin düzenli olarak yürütülmesinin, görevli personelin özverili çalıģmaları ile sağlandığı görülmüģtür. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Ahmet YILMAZ 1. Enstitüye gelen dilekçe ve evrak sayısının çok olması, farklı fakültelerdeki bölüm baģkanlıkları ile yoğun yazıģmaların olmasına rağmen, yazıģmaların zamanında yapılması ve evrakların kontrolü ile ulaģılabilirliğinin düzenli olarak yürütülmesinin, görevli personelin özverili çalıģmaları ile sağlandığı görülmüģtür. Mail sistemi ile gelen müracaatların da iģ yükünü aģırı derecede arttırdığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mustafa COġKUN, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Yönetimin kalite çalıģmalarına verdiği destek ve uygulamalardaki çalıģmaları, çalıģanların kalite çalıģmalarına uyum göstermesi olumlu görülen hususlardır. 2. Birim arģivinin düzenli ve uygulamalar yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. 3. Kalite dokümanlarının çalıģanlarla paylaģılmasının daha etkin yapılması önerilmiģtir. 19 Ġ.Ġ.B.F. rastlanmamıģtır Tetkikçiler: Ġsmail UZEL, Efrahim FINDIK 1. Fakülte Sekreterliği ve Bölüm Sekreterliğindeki Güncel Doküman Listesinde bulunması gereken Eğitim-Öğretim formları daha önceki iç tetkikte kaldırılması önerildiğinden bulunmamaktaydı. Ancak KYS gereği eklenmesi önerilmiģtir. Gerekli düzeltme yapılmıģtır. 2. Prosesler ile ilgili sunumların daha fazla yapılması önerilmiģtir. 3. KYS formlarının revize edilmesi veya yenisinin eklenmesi durumunda ana ve alt proses sorumlularının zamanında bilgilendirilmediği tespit edilmiģ olup; Str. Planlama ġube Müdürlüğünün e-posta ile bilgilendirme yapması önerilmiģtir ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR FAK. Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, ġaban CENGĠZ 1. Ana ve alt proses dosyalarının düzenli olduğu, gözden geçirmelerin düzenli yapıldığı görülmüģ, sadece DıĢ Kaynakla Doküman Listelerinin güncellemelerinin atlandığı görülmüģtür. 2. Tüm Personelin KYS benimsediği ve gereklerini yerine getirmek için çaba harcadığı görülmüģtür. 3. Birimde iģleyiģin düzenli olduğu gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Hasan TATAROĞLU 1. Birim toplantılarının düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiģtir. 2. Resim Bölümü bünyesinde kullanılan gelen evrak defterinde sayfa numaralarında hatalar görüldü. Bölümün zimmet defterinde teslim bilgilerinin eksik olduğu görüldü. 3. Fakülte Sekreterliği bünyesinde kullanılan Gelen ve Giden evrak defterlerinde yapılan örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilerek evrakların 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 4 / 19

5 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM UYGUNSUZLUKLAR TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ eklerine ve evraklara ulaģılmıģtır. 4. Fakültede çalıģan personelin düzenli, titiz ve özveri ile çalıģtıkları gözlemlenmiģtir TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Tetkikçiler: Hasan TATAROĞLU, Mesut Ramazan EKĠCĠ 1. DÖF yapıldığı görülmüģtür. 2. Birim toplantılarının düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiģtir. 3. Gelen-Giden ve Zimmet defterlerinin sayfa sonu kapamalarının ve mühür ve yılsonu kapamalarının tam olarak yapıldığı gözlemlenmiģtir. 4. Fakülte Sekreterliği bünyesinde kullanılan Gelen ve Giden evrak defterlerinde yapılan örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilerek evrakların eklerine ve evraklara ulaģılmıģtır. 5. Fakültede çalıģan personelin düzenli, titiz ve özveri ile çalıģtıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mustafa COġKUN, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Yönetimin kalite çalıģmalarına verdiği destek ve uygulamalardaki çalıģmaları, çalıģanların kalite çalıģmalarına uyum göstermesi olumlu görülen hususlardır. 2. Dokümanların gözden geçirilmesi Doküman ve ArĢiv Saklama Listeleri ile Güncel Doküman Listelerinin Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yapılması etkinliklerin takibini kolaylaģtıracaktır. 3. ArĢiv olarak belirlenen mekanın sadece arģiv olarak kullanılması gerekir. BaĢka amaçlarla kullanılması halinde; arģivde kaybolması veya hasara uğraması muhtemel malzemelerin muhafazası zorlaģacaktır. 4. Kalite dokümanlarının çalıģanlarla paylaģılmasının daha etkin yapılması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Gelen-Giden evrak sistemi izlenebilirlik açısından çok düzenli olup, arģivleme sistemi konusunda tüm birimlere örnek teģkil edecek Ģekildedir. 2. Proses etkileģim Ģeması eriģilebilir bulunmamıģtır. 3. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesi ile DıĢ Kaynaklı Doküman Listesinin güncellenmesi önerilmiģtir. 4. Hizmete yeni baģlayan personelin alanında hizmetiçi eğitime tabi tutulması önerilmektedir. (Satınalma, Bölüm Sek. Personeli) 5. Görev tanım formlarının gözden geçirilerek çalıģanların yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 6. Konulan hedeflerin ulaģılabilirliği sağlanmıģ, yeni hedeflerin belirlenmesi veya halihazırdaki hedeflerin revize edilmesi önerilmektedir. 7. Hizmet alan anketlerinin seçilen kitle sayısı göz önünde bulundurulduğunda etkin ve anlamlı veri vermediği gözlenmiģ (4000 öğrenci için seçilen örneklem kiģidir) Grup kitlenin öğrenci sayısının en az 5/1 oranında alınması önerilmektedir. 25 SAĞLIK YÜKSEK OKULU Tetkikçiler: Vedat ÇĠL, Mustafa BAYCU 1. KYS çerçevesinde ana proses dosyasının muntazam olduğu görülmüģtür. 2. Alt Proses sorumlularının dosya düzenine daha itina göstermeleri önerilmiģtir B.E.S.Y.O DEVLET KONSERVATUVARI Tetkikçiler: Vedat ÇĠL, Mustafa BAYCU 1. KYS çerçevesinde ana proses dosyasının muntazam olduğu görülmüģtür. 2. Alt Proses sorumlularının dokümanlarla ilgili ana proses sorumlusu ile koordine halinde olması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Orhan GÜÇLÜ 1. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin güncel durumda olmadığı görülmüģtür. Düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Doküman Gözden Geçirme formunun ve Görev tanımı formlarının güncel bir Ģekilde muhafaza edildiği tespit edilmiģtir. 3. Anket ve Öreni istek kutularından gelen taleplere iliģkin DÖF lerin yapıldığı görülmüģtür. 4. KuruluĢ içinde etkin bir iletiģimin bulunduğu izlenimi edinilmiģtir. Cep telefonu, yüzyüze görüģme ve elektronik posta gibi iletiģim araçlarıyla çalıģanların sorun ve taleplerinin giderildiği ifade edilmiģtir. 5. Hizmet etkinliklerin yerine getirilmesi için bilgisayar vb. teknik donanım açısından sıkıntılar yaģandığı belirtilmiģtir. 6. Birim içi toplantıların düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmüģtür. 7. Personelin özverili ve gayretli çalıģmaları tespit edilmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 5 / 19

6 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM SAKARYA M.Y.O HENDEK MESLEK YÜKSEK OKULU AKYAZI MESLEK YÜKSEK OKULU SAPANCA MYO. GEYVE M.Y.O KARASU M.Y.O. PAMUKOVA M.Y.O. ADAPAZARI M.Y.O. SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ UYGUNSUZLUKLAR 4 UYGUNSUZLUK; Gelen-Giden evrak defter sonu kapatmalarının olmadığı görülmüģtür. 2. Görev tanım teslimlerinin tamamlanmadığı görülmüģtür. 3. MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili arģiv defterinin bulunmadığı gözlemlenmiģtir. 4. Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; ÖĠM Değerlendirme Formunda 1 adet DÖF gösterilmesine rağmen ilgili DÖF görülememiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; Dokümanların Kontrolü; Ana ve Alt Proseslerde güncellemelerin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 3 UYGUNSUZLUK; 1. Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için arģiv defterinin bulunmadığı gözlemlenmiģtir. 3. Hizmet ve etkinliklerin iyileģtirilmesine yönelik Öneri, istek ve memnuniyet uygulamasının değerlendirilmesi neticesinde DÖF ile ilgili formlara anlaģılır Ģekilde TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, Melek TÜREL EÖ.PS.03 Mali iģler servisinde kullanılan ve birim personeli tarafından 00.EÖ.FR..01, nolu formların kullanımı için excel formatında hazırlanıp geliģtirilen dosyanın kullanımı ile zaman yönünden güzel bir iyileģtirme sağlandığı gözlemlenmiģtir fiziki alan sıkıntısı nedeniyle arģiv olarak kullanılan mekanın uygun olmadığı, öğrenci sicil zarflarının çelik karteks içerisinde saklanmadığı, mevcut karteks dolaplarda tekerlek bulunmadığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Gelen-Giden evrak sistemi izlenebilirlik açısından çok düzenli tutulmuģ, arģiv sistemi izlenebilir. Nem ölçer cihazı kullanıldığı tespit edilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Birim Kalite temsilcisinin görevlendirme yazısının yazılması önerilmiģtir yılında açık kalan DÖF için takip yapılmaktadır. Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, Melek TÜREL 1. Doküman gözden geçirmelerin prosedürde belirtilen tarihte yapılmadığı gözlemlenmiģtir Doküman ArĢiv Malzemesi Saklama listelerinde belirtilen tarihlerde tutarsızlık olduğu gözlemlenmiģtir. (EÖ.PS.08) MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili arģiv defterinin arģivinin kullanılmamıģ olması nedeniyle kullanılmadığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Birim sistemi oluģturması ve takibi konusunda M.Y.O. na örnek niteliğindedir. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Birimde oluģturulan KYS dosyalarında dosya içerik listelerinin kullanılması uygun olacaktır. 2. Güncellemelerin yapılması ve geçmiģ yılların kayıtlarının da bulundurulması uygun olacaktır. 3. Birim çalıģanları eğitim ve bilinç açısından yeterli görülmüģtür. 4. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģi açısından yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. ArĢiv Malzemesi Saklama Listesindeki düģünceler kısmının doldurulması uygun olacaktır. 2. Sistem prosedürlerini tüm personelin okuması ve bu konuda birer sunum hazırlamaları önerilmiģtir. 3. Çevre düzenlemesi ile tüm okullara örnek gösterilebilir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. ADAMYO nun uzaktan eğitim faaliyetleri sunması nedeni ile örgün Eğitim- Öğretim birimlerinden farklı bir proses ve talimatlara sahip olması gerekliliği görülmüģtür. (Kargo ĠĢlemleri-Telefon ile destek, ölçme ve değerlendirme, soru bankası, optik okuma vb.) Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, ġaban CENGĠZ 1. Birimde KYS uygulamaları için uygun bireysel ve bilimsel çalıģmalar devam etmekte olduğu, tüm personelin katılımının sağlandığı, kaliteli bir hizmet için prosedürlere riayet edildiği görülmüģ, teorideki eksikliklerin de planlı bir ekip çalıģması ile giderildiği görülmüģtür YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 6 / 19

7 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM ALĠ FUAT CEBESOY M.Y.O. FERĠZLĠ M.Y.O. KAYNARCA SEYFETTĠN SELĠM M.Y.O. YABANCI DĠLLER BÖLÜM TÜRK DĠLĠ BÖLÜM ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM SAÜSEM MÜDÜRLÜGÜ UYGUNSUZLUKLAR iģlenmemiģtir. 3 UYGUNSUZLUK; 1. Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uyulmamıģ. 2. MüĢteri odaklılık iyileģtirmeleri yapılmamıģtır. 3. Alt prosesler belirlenmiģ olmasına rağmen KYS dosyaları oluģturulmamıģ, görev tanım formları eksik yapılmıģtır. 1 UYGUNSUZLUK; Dokümanların Kontrolü; Ana ve Alt Proseslerde Doküman Gözden Geçirmelerin yapılmadığı tespit edilmiģtir. TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Birimde KYS uygulamaları için uygun bireysel ve bilimsel çalıģmalar devam etmekte olduğu, tüm personelin katılımının sağlandığı, kaliteli bir hizmet için prosedürlere riayet edildiği görülmüģ, teorideki eksikliklerin de planlı bir ekip çalıģması ile giderildiği görülmüģtür. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Birimin yer sıkıntısı nedeniyle arģivi bulunmamaktadır. Bu sorunun giderilmesi önerilmiģtir. 2. Birim çalıģanlarının KYS ne ilgili olduğu gözlemlenmiģtir. 3. Standart Dosya Planına uymakta eksiklikler görülmüģ ikinci incelemede giderilmiģtir. 4. Mevcut personel sayısının yetersizliği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Mali iģler prosesinde öğrenci iģlerinin formlarının çıkarılması uygun olacaktır. 2. Satınalma prosesinde tedarikçi değerlendirme formundan bahsedilmediği halde planda yer verilmiģ. 3. Birim DÖF prosedürünü çok iyi uygulamaktadır. 4. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģi açısından yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Birim Standart dosya planı uygulamasını tüm birimlere örnek olacak Ģekildi yerine getirmektedir. 2. Gelen-Giden-Zimmet defterleri evrak izlenebilirliği açısından en güzel Ģekilde yerine getirilmektedir. 3. Tüm birimlere örnek olacak Ģekilde düzenli ve arģiv yönetmeliğine uygun arģiv oluģturulmuģtur. 4. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin olarak uygulanması önerilmiģtir. 5. Birimde 1 personel çalıģtığından gündemli toplantılar yapılmamaktadır. 43 birimde Yapılan tetkikler sonucunda 7 birimde 14 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile uygunsuzluklar giderilmiştir. Diğer taraftan tetkikçilerin önerileri doğrultusunda birimler eylem planları yapmışlardır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 7 / 19

8 D.F. S. NO SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 3. Kalite Yönetim Sistemi Master Planı (00.00.PL.02) ve 8.1 MüĢteri memnuniyeti Değerlendirme Anketleri bölümü uyarınca gerçekleģtirilen anket uygulaması ve müģteri memnuniyetleri: yılı anket ortalamaları; Ana/Alt Prosesler Anket ve MüĢteri Memnuniyeti % Düzeltici Önleyici/Faaliyet 1 Genel Sekreterlik 87-2 Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı 85-4 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 85-5 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 81-8 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md Döner Sermaye İşl.Müd Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Böl.Bşk Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 93 - KYS GENELĠ: %81 58 Birimlerce yapılan anketlerin analizi sonucunda müşteri memnuniyeti ortalaması % 81 olarak gerçekleşmiştir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 8 / 19

9 ayrı noktada bulunan öneri, istek ve memnuniyet kutularından tarihleri arasında çıkan öneri, istek ve memnuniyetlerin sayıları: Memnuniyet S.NO Birimler Sayısı 1 Genel Sekreterlik 2 2 Hukuk Müşavirliği Öneri-istek Sayısı Yapılan Faaliyet Önleyici Düzeltici 3 Personel Dairesi Başkanlığı 1 4 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 11 8 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 12 Basımevi Müdürlüğü 13 Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md Döner Sermaye İşl.Müd. 15 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Böl.Bşk. 16 Türk Dili Bölüm Başkanlığı 17 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 18 Sosyal Bilimler Enstitüsü 19 Fen Bilimleri Enstitüsü 20 Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O 6 29 Devlet Koservatuvarı 30 Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O. 36 Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O 38 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi KYS GENELĠ: Birimlerimizde bulunan öneri, istek ve memnuniyet kutularından tarihleri arasında 574 adet Öneri ve Ġstek, 497 adet Memnuniyet çıkmıştır. Öneri ve isteklerle ilgili 12 adet Önleyici Faaliyet, 38 adet Düzeltici Faaliyet yapılmıştır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 9 / 19

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı