TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR"

Transkript

1 Toplantı Tarihi: 26/01/2011 TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısından devam eden etkinlikler, yılı Kuruluş İçi Kalite Tetkik sonuçlarının görüşülmesi, 3. Müşteri memnuniyeti ve müşteri geri beslemesi sonuçları, (Anket Analizleri, Öneri-İstek ve Memnuniyetler) yapılan iyileştirmeler. 4. Birimlerin 2010 Yılı Hedeflerinin değerlendirilmeleri, 5. Birimlerin 2010 yılı performans değerleri (proses ölçüm sonuçları), 6. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleştirmesi sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukların analizi, 7. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin gerçekleşmeleri, 8. Birimlerin 2011 yılı hedeflerinin görüşülmesi, 9. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değişiklikler ve iyileştirme için öneriler. 1. Önceki Yönetimin Gözden geçirilmesinde alınan kararlar çerçevesinde gerçekleģtirilen etkinlikler; yılı iç tetkikleri planlanan doğrultuda yapılmışı ve İç tetkik sonucunda görülen uygunsuzluklar düzeltilmiş, tetkikçi önerileri doğrultusunda tüm birimler eylem planları hazırlamışlardır Anket sonuçları % 70 in altında gerçekleşen birimlerin eylem planları yaparak uygulamaya koymuşlardır. - Öneri, İstek ve Memnuniyet uygulamalarında; Öneri, istek ve memnuniyette bulunanlara geri dönüşümlerin daha etkin yapılması Ayrıca; birimlerce yapılan iyileģtirmelerin öğrencilere ve çalıģanlara duyurulması benimsenmiştir. 3. Bir önceki YGG Toplantısında alınan karar gereği TSE eğitimcileri tarafından personelimize verilmesi planlanan eğitimler verilmiştir. 4. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün tüm birimlerimizce etkin çalıştırılması amacıyla Uygunsuzluk Formlarının (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) tüm birimlerimizce de kullanılması öngörülmüştür. 5. Hedef gerçekleşmelerinde birimlerimizce düşük çıkan hedeflerle ilgili eylem planları hazırlanarak uygulamaya koymuşlardır. 6. Birimler Proses performansı ölçümlerini yapmışlar genelde beklenenin üzerinde gerçekleştiği görülmüştür. 7. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hazırlanması (DÖF) konularında bazı birimlerimizde sunumlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 8. Birimlerin bir önceki yılın anket sonuçlarını dikkate alarak 2011 yılında memnuniyet ile ilgili hedef belirlemeleri benimsenmiştir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 1 / 19

2 2. KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkik Planı doğrultusunda gerçekleģtirilen KuruluĢ Ġçi Kalite Tetkikleri sonucunda meydana çıkan uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler ile tetkikçi gözlem ve önerileri: S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM GENEL SEKRETERLĠK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ BASIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA ĠLĠġK. ġube MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĠK ġube MÜDÜRLÜĞÜ BASIMEVĠ MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNSUZLUKLAR 1 UYGUNSUZLUK; Genel ġartlar; Prosesin birbiriyle etkileģimi yapılmamıģtır. TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Kalite Sisteminin tüm personel tarafından benimsendiği, birim içi iletiģimin birim toplantıları ile daha da etkili hale geldiği görülmüģtür. 2. Birim arģivinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği görülmüģ arģiv defterinin daha etkin kullanılması gerektiği tavsiye edilmiģtir. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Mesut Ramazan EKĠCĠ 1. Hukuk MüĢavirliği PR.01,02,04,05,06,07 prosedürlerine uyulduğu gözlemlenmiģtir. 2. Birimde iģbaģı eğitimine önem verdiği ve DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 3. Kayıtlarının muhafazasına dikkat edildiği, evrakların ayrı bir odada kontrollü giriģ ve çıkıģlarla korunduğu gözlemlenmiģtir. 4. Hukuki konularda üniversite dahilinde danıģmanlık amacı özellikle disiplin soruģturmalarında bir rehberin hazırlanarak web sayfasına konulmasının gerekli bir iyileģtirme olduğu tarafımızdan tespit edilmiģtir.(iyileştirme ÖNERİSİ) Tetkikçiler: Vildan YÜZDAĞ, Cevriye ÇAKAR KURT 1. Gelen evrak zimmet defterinin kullanılmasının iģleyiģi kolaylaģtıracağı kanaatine varılmıģtır Ocak tarihi itibariyle revize edilen Doküman ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin güncellenmesi önerilmektedir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Tüm personelin iģi yapmasında donanım ve eğitim yönünden yeterli ve bilinçlenmiģ olarak görevlerini ifa ettiği anlaģılmıģtır. 2. KYS ni iyice öğrenmek ve bu konuda sorular hazırlayıp daha net anlamaya çalıģan bir personel bulunmaktadır. Tüm üniversite çalıģanlarına örnek bir çalıģma grubu 3. Gelen-Giden ve Zimmet defteri onaysız olduğu görülmüģ birim uyarılmıģtır. 4. ArĢivde giriģ-çıkıģ defterinin bulundurulması tavsiye edilmiģtir. 5. Sistem Prosedürlerini tüm personelin okuması ve bu konuda birer sunum hazırlaması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Zeliha KÖKSAL, Mesut Ramazan EKĠCĠ PR.01,02,04,05,06,07 prosedürlerine uyulduğu gözlemlenmiģtir. 2. Birimde iģbaģı eğitimine önem verdiği ve DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 3. Kayıtların muhafazasına dikkat edildiği, evrakların kilitli bir dolapta çok düzenli olarak tutulduğu burada personel A.Hakan HANEY in düzenli, titiz ve çok özveri ile çalıģtığı gözlemlenmiģtir. 4. KYS nin görüģtüğümüz personelde bilgilerin özümsenmiģ olduğu görülmüģtür. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Birim personelinin tetkikin gerçekleģtiği süre içerisinde yoğun bir tempoda yüksek bir moral ile performans gösterdikleri gözlemlenmiģtir. 2. Tetkik ekibi olarak baģta proses sorumlusu Orhan GÜÇLÜ olmak üzere tüm birim personeline göstermiģ oldukları performans sebebiyle teģekkür ederiz. 3. Proseste baskı kalitesinin sürekli en iyi düzeyde tutulması ve geliģtirilmesi amacıyla DÖF kapsamına giren birçok iyileģtirme yapılmakla birlikte söz konusu faaliyetlerin DÖF Prosedürleri kapsamında etkin bir Ģekilde kayıt altına alınmadığı görülmüģtür. DÖF formlarının daha etkin kullanılması önerilmiģtir. 07 PERSONEL DAĠRESĠ Tetkikçiler: Recep ECE, Orhan GÜÇLÜ 1. Kalite çalıģmalarının titizlikle yapılmaktadır. 2. Akademik Tayin ġube Müdürlüğünde gelen evraklar bilgisayar ortamında tutulmaktadır. 3. Hedef-Anket Bildirim Formunda tüm hedeflerin ve varsa anketlerin bir arada gösterilmesi birer örneğinin alt proses dosyalarında tutulması önerildi. 4. Uygunsuzluk Formunun iģlendiği görüldü. Anket çalıģmaları yapılmaktadır. (Hizmetiçi Eğ.) 5. Yürürlükten Kaldırılan Doküman Listesinin Str. Planlama ġube Müdürlüğü tarafından tutulduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. 6. Görev Tanım Formlarının baģkanlık dosyasında mevcut olduğu görüldü, proses dosyalarında da birer örneğinin bulundurulması önerildi YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 2 / 19

3 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ UYGUNSUZLUKLAR TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: Emin SOYLU, Hasan TATAROĞLU 1. Revize edilen ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin uygulamaya alınmadığı tespit edilmiģtir. 2. DÖF lerin yapıldığı görülmüģtür. 3. Uygun olmayan Hizmetin Kontrolünün yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmüģtür. 4. DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün Görev Tanımının bulunduğu ancak yeni atanan ġube Müdürüne imza karģılığı teslim edilmediği görülmüģtür. 5. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerinde genel olarak yıl sonu kapamalarında eksiklikler olduğu görülmüģtür. 6. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerinde ek bilgisi eksikliği ile kayıt hataları olduğu ve hatalı kayıtlarda daksil ile düzeltmeler yapıldığı görülmüģtür. 7. Gelen-Giden ve Zimmet Defterlerindeki örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilmiģ ve evrak ve eklerine ulaģılmıģtır. 8. Daire BaĢkanlığı ile personeli ile yapılan görüģmelerde fiziki mekanların yetersiz olduğu tarafımıza bildirilmiģ ve yetersiz olduğu da gözlemlenmiģtir. ArĢiv odası kontrolünde arģiv defterinin kullanıldığı, arģiv planı olduğu, yangın tüplerinin mevcut olduğu görülmüģtür. ArĢiv giriģ kapısının (ahģap kapı) çelik kapı ile değiģtirilmesinin güvenlik açısından daha etkili olabileceği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. Proseslerde görülen revizyonların çokluğu proses sorumlularının KYS ne verdikleri önemi göstermektedir. Sürekli iyileģtirme çalıģmaları nedeniyle teģekkür ederiz. 2. Sivil Savunma Uzmanlığının BaĢkanlığa bağlanması nedeni ile Sivil Savunma prosesinin de BaĢkanlığın altına kısa sürede konulması gerekmektedir. 10 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ Tetkikçiler: AyĢen AKBABA, Gökçe BÜYÜKġENGÜR 1. KYS nin tüm personel tarafından benimsendiği, birim içi iletiģimin birim toplantıları ile daha da etkili hale geldiği, DÖF faaliyetlerine çalıģanların katılımının sağlandığı gözlemlenmiģtir. 2. ArĢiv defterinin daha etkin kullanılması gerektiği tavsiye edilmiģtir KÜTÜPHANE VE DOK. DAĠRESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Turan TURGUT 1. Yayın Komisyonu BaĢkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı bünyesine alınmasıyla proseslerde revize çalıģmalarına baģlanmıģtır. 2. TMKK yetkilisi Evren ÇOLAKOĞLU, kendi çabalarıyla kitaplarda kullanılan barkot sistemini tüm demirbaģ malzemelere uygulayarak görüntü ve kullanım kolaylığı sağlamıģtır. 3. ÇalıĢan personelin KYS hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları, ġube Müdürü Zeliha KÖKSAL ın konu üzerinde titizlikle çalıģtığı gözlemlenmiģtir. 4. Görsel ve ĠĢitsel bölüm, öğrencilerin ve personelin hizmetine sunularak memnuniyetin artması sağlanmıģtır. 5. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığının KYS prosedür ve iģleyiģi üzerinde önemle durulduğu, tüm personelin KYS ne katıldığı gözlemlenmiģ ve kendilerine teģekkür edilmiģtir. Tetkikçiler: Emel SANCAKLI, Turan TURGUT 1. ArĢivlerin standartlara uygun olarak düzenlendiği, arģiv kayıt defterlerinin tutulduğu görüldü. 2. Ana Proses ve Spor ġube Müdürlüğü dıģındaki alt proses KYS dosyalarının tek dosya olarak standarda uygun olduğu ancak ana proses ve Spor Ģb. Müdürlüğü KYS dosyasının üç dosya Ģeklinde içeriklere göre bölündüğü görüldü. Bu dosyalama Ģekli proses sorumlusuna KYS dosya içeriklerine kullanım kolaylığı sağlasa da gerek iç gerek dıģ tetkiklerde, gerekse bu proseste yeni göreve baģlayacak personele aynı kolaylığı sağlamayacaktır. Proses dosyasının standarda uymasının uygun olacağı önerilmiģtir. 3. Mediko-Sosyal Merkezi Müdürlüğü prosesinde düģünülen iyileģtirme ve revizyonlar için Personel Dairesi BaĢkanlığından gerekli iģbirliği ve bilgi ve doküman tedarikinin yapılamadığı (Öğrenci, Personel ve Personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının kimlik bilgileri vs.) bu durumun KYS ne uygun proses iģleyiģini olumsuz etkilediği, proses arģiv, istatistik ve veri girdilerini aksattığı, ancak Hasta Takip Otomasyonu kurulması halinde hizmetin daha etkin olacağı kanaatine varılmıģtır. 4. Yurtlar Ģube Müdürlüğü prosesinde yapılan tetkikte öğrenci giriģ çıkıģlarını kontrol etmek üzere yeni form ve defterlerin oluģturulması gerektiği kanaatine varılmıģ, DÖF lerin ilgili formlara iģlenmediği görülmüģtür. 5. Ana ve alt proseslerde sistem formlarının kullanıldığı ancak revizyon ve tarih güncellemelerinin takip edilmesi gerektiği düģünülmüģtür YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 3 / 19

4 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MÜD. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ UYGUNSUZLUKLAR TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: Recep ECE, Orhan GÜÇLÜ 1. Kalite iģlemlerinin titizlikle yapılmaya çalıģıldığı, 2. ArĢiv çalıģmalarının yapıldığı ve defter ve bilgisayar ortamında takip edildiği, 3. Kalite toplantılarının kayıt altına alındığı, 4. Uygunsuzluk formunun iģlendiği görülmüģtür. 5. Yürürlükten kaldırılan doküman listesinin Str. Planlama ġb. Müdürlüğü tarafından kullanıldığı konusunda bilgi alıģveriģinde bulunuldu. 6. Görev tanım foımları ve birim içi etkileģim Ģeması ile ilgili bilgi alıģveriģinde bulunuldu. Tetkikçiler: Gökçe BÜYÜKġENGÜR, Efrahim FINDIK 1. KYS çalıģmalarının örnek teģkil edecek Ģekilde uygulandığı, birim yöneticilerinin ve personelin sistem kavramları ile ilgili bilgiye hakim oldukları ve uyguladıkları, bunun yanında yapılan çalıģmalara katkı sağladıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. DÖF formlarında tarih kısımlarının belirtilmesi formların anlaģılırlığını kolaylaģtıracaktır. 2. Bazı güncellemelerin eksik olduğunun görülmüģ, bunların güncellenmesi gerektiği tavsiye edilmiģtir. 3. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģinde yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Ahmet YILMAZ 1. Enstitüye gelen dilekçe ve evrak sayısının çok olması, farklı fakültelerdeki bölüm baģkanlıkları ile yoğun yazıģmaların olmasına rağmen, yazıģmaların zamanında yapılması ve evrakların kontrolü ile ulaģılabilirliğinin düzenli olarak yürütülmesinin, görevli personelin özverili çalıģmaları ile sağlandığı görülmüģtür. Tetkikçiler: Galip KARAKAYA, Ahmet YILMAZ 1. Enstitüye gelen dilekçe ve evrak sayısının çok olması, farklı fakültelerdeki bölüm baģkanlıkları ile yoğun yazıģmaların olmasına rağmen, yazıģmaların zamanında yapılması ve evrakların kontrolü ile ulaģılabilirliğinin düzenli olarak yürütülmesinin, görevli personelin özverili çalıģmaları ile sağlandığı görülmüģtür. Mail sistemi ile gelen müracaatların da iģ yükünü aģırı derecede arttırdığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mustafa COġKUN, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Yönetimin kalite çalıģmalarına verdiği destek ve uygulamalardaki çalıģmaları, çalıģanların kalite çalıģmalarına uyum göstermesi olumlu görülen hususlardır. 2. Birim arģivinin düzenli ve uygulamalar yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. 3. Kalite dokümanlarının çalıģanlarla paylaģılmasının daha etkin yapılması önerilmiģtir. 19 Ġ.Ġ.B.F. rastlanmamıģtır Tetkikçiler: Ġsmail UZEL, Efrahim FINDIK 1. Fakülte Sekreterliği ve Bölüm Sekreterliğindeki Güncel Doküman Listesinde bulunması gereken Eğitim-Öğretim formları daha önceki iç tetkikte kaldırılması önerildiğinden bulunmamaktaydı. Ancak KYS gereği eklenmesi önerilmiģtir. Gerekli düzeltme yapılmıģtır. 2. Prosesler ile ilgili sunumların daha fazla yapılması önerilmiģtir. 3. KYS formlarının revize edilmesi veya yenisinin eklenmesi durumunda ana ve alt proses sorumlularının zamanında bilgilendirilmediği tespit edilmiģ olup; Str. Planlama ġube Müdürlüğünün e-posta ile bilgilendirme yapması önerilmiģtir ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR FAK. Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, ġaban CENGĠZ 1. Ana ve alt proses dosyalarının düzenli olduğu, gözden geçirmelerin düzenli yapıldığı görülmüģ, sadece DıĢ Kaynakla Doküman Listelerinin güncellemelerinin atlandığı görülmüģtür. 2. Tüm Personelin KYS benimsediği ve gereklerini yerine getirmek için çaba harcadığı görülmüģtür. 3. Birimde iģleyiģin düzenli olduğu gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Emin SOYLU, Hasan TATAROĞLU 1. Birim toplantılarının düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiģtir. 2. Resim Bölümü bünyesinde kullanılan gelen evrak defterinde sayfa numaralarında hatalar görüldü. Bölümün zimmet defterinde teslim bilgilerinin eksik olduğu görüldü. 3. Fakülte Sekreterliği bünyesinde kullanılan Gelen ve Giden evrak defterlerinde yapılan örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilerek evrakların 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 4 / 19

5 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM UYGUNSUZLUKLAR TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ eklerine ve evraklara ulaģılmıģtır. 4. Fakültede çalıģan personelin düzenli, titiz ve özveri ile çalıģtıkları gözlemlenmiģtir TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Tetkikçiler: Hasan TATAROĞLU, Mesut Ramazan EKĠCĠ 1. DÖF yapıldığı görülmüģtür. 2. Birim toplantılarının düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiģtir. 3. Gelen-Giden ve Zimmet defterlerinin sayfa sonu kapamalarının ve mühür ve yılsonu kapamalarının tam olarak yapıldığı gözlemlenmiģtir. 4. Fakülte Sekreterliği bünyesinde kullanılan Gelen ve Giden evrak defterlerinde yapılan örneklemelerde evrakların izlenebilirliği takip edilerek evrakların eklerine ve evraklara ulaģılmıģtır. 5. Fakültede çalıģan personelin düzenli, titiz ve özveri ile çalıģtıkları gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mustafa COġKUN, Ahmet KILIÇARSLAN 1. Yönetimin kalite çalıģmalarına verdiği destek ve uygulamalardaki çalıģmaları, çalıģanların kalite çalıģmalarına uyum göstermesi olumlu görülen hususlardır. 2. Dokümanların gözden geçirilmesi Doküman ve ArĢiv Saklama Listeleri ile Güncel Doküman Listelerinin Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yapılması etkinliklerin takibini kolaylaģtıracaktır. 3. ArĢiv olarak belirlenen mekanın sadece arģiv olarak kullanılması gerekir. BaĢka amaçlarla kullanılması halinde; arģivde kaybolması veya hasara uğraması muhtemel malzemelerin muhafazası zorlaģacaktır. 4. Kalite dokümanlarının çalıģanlarla paylaģılmasının daha etkin yapılması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Gelen-Giden evrak sistemi izlenebilirlik açısından çok düzenli olup, arģivleme sistemi konusunda tüm birimlere örnek teģkil edecek Ģekildedir. 2. Proses etkileģim Ģeması eriģilebilir bulunmamıģtır. 3. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesi ile DıĢ Kaynaklı Doküman Listesinin güncellenmesi önerilmiģtir. 4. Hizmete yeni baģlayan personelin alanında hizmetiçi eğitime tabi tutulması önerilmektedir. (Satınalma, Bölüm Sek. Personeli) 5. Görev tanım formlarının gözden geçirilerek çalıģanların yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 6. Konulan hedeflerin ulaģılabilirliği sağlanmıģ, yeni hedeflerin belirlenmesi veya halihazırdaki hedeflerin revize edilmesi önerilmektedir. 7. Hizmet alan anketlerinin seçilen kitle sayısı göz önünde bulundurulduğunda etkin ve anlamlı veri vermediği gözlenmiģ (4000 öğrenci için seçilen örneklem kiģidir) Grup kitlenin öğrenci sayısının en az 5/1 oranında alınması önerilmektedir. 25 SAĞLIK YÜKSEK OKULU Tetkikçiler: Vedat ÇĠL, Mustafa BAYCU 1. KYS çerçevesinde ana proses dosyasının muntazam olduğu görülmüģtür. 2. Alt Proses sorumlularının dosya düzenine daha itina göstermeleri önerilmiģtir B.E.S.Y.O DEVLET KONSERVATUVARI Tetkikçiler: Vedat ÇĠL, Mustafa BAYCU 1. KYS çerçevesinde ana proses dosyasının muntazam olduğu görülmüģtür. 2. Alt Proses sorumlularının dokümanlarla ilgili ana proses sorumlusu ile koordine halinde olması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Muharrem YILMAZ, Orhan GÜÇLÜ 1. Doküman ve ArĢiv Malzemesi Saklama Listesinin güncel durumda olmadığı görülmüģtür. Düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Doküman Gözden Geçirme formunun ve Görev tanımı formlarının güncel bir Ģekilde muhafaza edildiği tespit edilmiģtir. 3. Anket ve Öreni istek kutularından gelen taleplere iliģkin DÖF lerin yapıldığı görülmüģtür. 4. KuruluĢ içinde etkin bir iletiģimin bulunduğu izlenimi edinilmiģtir. Cep telefonu, yüzyüze görüģme ve elektronik posta gibi iletiģim araçlarıyla çalıģanların sorun ve taleplerinin giderildiği ifade edilmiģtir. 5. Hizmet etkinliklerin yerine getirilmesi için bilgisayar vb. teknik donanım açısından sıkıntılar yaģandığı belirtilmiģtir. 6. Birim içi toplantıların düzenli olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı görülmüģtür. 7. Personelin özverili ve gayretli çalıģmaları tespit edilmiģtir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 5 / 19

6 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM SAKARYA M.Y.O HENDEK MESLEK YÜKSEK OKULU AKYAZI MESLEK YÜKSEK OKULU SAPANCA MYO. GEYVE M.Y.O KARASU M.Y.O. PAMUKOVA M.Y.O. ADAPAZARI M.Y.O. SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ UYGUNSUZLUKLAR 4 UYGUNSUZLUK; Gelen-Giden evrak defter sonu kapatmalarının olmadığı görülmüģtür. 2. Görev tanım teslimlerinin tamamlanmadığı görülmüģtür. 3. MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili arģiv defterinin bulunmadığı gözlemlenmiģtir. 4. Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; ÖĠM Değerlendirme Formunda 1 adet DÖF gösterilmesine rağmen ilgili DÖF görülememiģtir. 1 UYGUNSUZLUK; Dokümanların Kontrolü; Ana ve Alt Proseslerde güncellemelerin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 3 UYGUNSUZLUK; 1. Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmadığı tespit edilmiģtir. 2. MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için arģiv defterinin bulunmadığı gözlemlenmiģtir. 3. Hizmet ve etkinliklerin iyileģtirilmesine yönelik Öneri, istek ve memnuniyet uygulamasının değerlendirilmesi neticesinde DÖF ile ilgili formlara anlaģılır Ģekilde TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, Melek TÜREL EÖ.PS.03 Mali iģler servisinde kullanılan ve birim personeli tarafından 00.EÖ.FR..01, nolu formların kullanımı için excel formatında hazırlanıp geliģtirilen dosyanın kullanımı ile zaman yönünden güzel bir iyileģtirme sağlandığı gözlemlenmiģtir fiziki alan sıkıntısı nedeniyle arģiv olarak kullanılan mekanın uygun olmadığı, öğrenci sicil zarflarının çelik karteks içerisinde saklanmadığı, mevcut karteks dolaplarda tekerlek bulunmadığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Gelen-Giden evrak sistemi izlenebilirlik açısından çok düzenli tutulmuģ, arģiv sistemi izlenebilir. Nem ölçer cihazı kullanıldığı tespit edilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Birim Kalite temsilcisinin görevlendirme yazısının yazılması önerilmiģtir yılında açık kalan DÖF için takip yapılmaktadır. Tetkikçiler: Ġsmail BAġ, Melek TÜREL 1. Doküman gözden geçirmelerin prosedürde belirtilen tarihte yapılmadığı gözlemlenmiģtir Doküman ArĢiv Malzemesi Saklama listelerinde belirtilen tarihlerde tutarsızlık olduğu gözlemlenmiģtir. (EÖ.PS.08) MüĢteri mülkiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili arģiv defterinin arģivinin kullanılmamıģ olması nedeniyle kullanılmadığı gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Birim sistemi oluģturması ve takibi konusunda M.Y.O. na örnek niteliğindedir. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Birimde oluģturulan KYS dosyalarında dosya içerik listelerinin kullanılması uygun olacaktır. 2. Güncellemelerin yapılması ve geçmiģ yılların kayıtlarının da bulundurulması uygun olacaktır. 3. Birim çalıģanları eğitim ve bilinç açısından yeterli görülmüģtür. 4. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģi açısından yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. ArĢiv Malzemesi Saklama Listesindeki düģünceler kısmının doldurulması uygun olacaktır. 2. Sistem prosedürlerini tüm personelin okuması ve bu konuda birer sunum hazırlamaları önerilmiģtir. 3. Çevre düzenlemesi ile tüm okullara örnek gösterilebilir. Tetkikçiler: Tolga GÜNGÖRSÜN, Kerim ĠSEN 1. ADAMYO nun uzaktan eğitim faaliyetleri sunması nedeni ile örgün Eğitim- Öğretim birimlerinden farklı bir proses ve talimatlara sahip olması gerekliliği görülmüģtür. (Kargo ĠĢlemleri-Telefon ile destek, ölçme ve değerlendirme, soru bankası, optik okuma vb.) Tetkikçiler: Zuhal KARAGÜLLE, ġaban CENGĠZ 1. Birimde KYS uygulamaları için uygun bireysel ve bilimsel çalıģmalar devam etmekte olduğu, tüm personelin katılımının sağlandığı, kaliteli bir hizmet için prosedürlere riayet edildiği görülmüģ, teorideki eksikliklerin de planlı bir ekip çalıģması ile giderildiği görülmüģtür YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 6 / 19

7 S.NO TETKİK EDİLEN BİRİM ALĠ FUAT CEBESOY M.Y.O. FERĠZLĠ M.Y.O. KAYNARCA SEYFETTĠN SELĠM M.Y.O. YABANCI DĠLLER BÖLÜM TÜRK DĠLĠ BÖLÜM ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM SAÜSEM MÜDÜRLÜGÜ UYGUNSUZLUKLAR iģlenmemiģtir. 3 UYGUNSUZLUK; 1. Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uyulmamıģ. 2. MüĢteri odaklılık iyileģtirmeleri yapılmamıģtır. 3. Alt prosesler belirlenmiģ olmasına rağmen KYS dosyaları oluģturulmamıģ, görev tanım formları eksik yapılmıģtır. 1 UYGUNSUZLUK; Dokümanların Kontrolü; Ana ve Alt Proseslerde Doküman Gözden Geçirmelerin yapılmadığı tespit edilmiģtir. TETKİKÇİNİN GÖZLEM VE ÖNERİLERİ Tetkikçiler: ġeref AKER, Mesut OKTAY 1. Birimde KYS uygulamaları için uygun bireysel ve bilimsel çalıģmalar devam etmekte olduğu, tüm personelin katılımının sağlandığı, kaliteli bir hizmet için prosedürlere riayet edildiği görülmüģ, teorideki eksikliklerin de planlı bir ekip çalıģması ile giderildiği görülmüģtür. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Birimin yer sıkıntısı nedeniyle arģivi bulunmamaktadır. Bu sorunun giderilmesi önerilmiģtir. 2. Birim çalıģanlarının KYS ne ilgili olduğu gözlemlenmiģtir. 3. Standart Dosya Planına uymakta eksiklikler görülmüģ ikinci incelemede giderilmiģtir. 4. Mevcut personel sayısının yetersizliği gözlemlenmiģtir. Tetkikçiler: Mesut OKTAY, ġuayyip KAHYA 1. Mali iģler prosesinde öğrenci iģlerinin formlarının çıkarılması uygun olacaktır. 2. Satınalma prosesinde tedarikçi değerlendirme formundan bahsedilmediği halde planda yer verilmiģ. 3. Birim DÖF prosedürünü çok iyi uygulamaktadır. 4. Birim çalıģanlarının sistem prosedürlerini okuyup, sunum hazırlamaları sistemin iģleyiģi açısından yardımcı olacaktır. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Serpil ÜLGEN, Cemile YUSUFOĞLU 1. Ġdari Hizmetler Prosesinin ekinin Ġdari Hizmetler Proses Planı olarak düzeltilmesi önerilmiģtir. 2. Hasta Sevk ĠĢlemlerinin kaldırılması nedeniyle; proses ve planın görev tanım formunun revizyonu gereklidir. 3. Ġlgili personelin KYS temel eğitimlerine katılımının sağlanması önerilmiģtir. Tetkikçiler: Pınar SULAK, Neriman KANBUR 1. Birim Standart dosya planı uygulamasını tüm birimlere örnek olacak Ģekildi yerine getirmektedir. 2. Gelen-Giden-Zimmet defterleri evrak izlenebilirliği açısından en güzel Ģekilde yerine getirilmektedir. 3. Tüm birimlere örnek olacak Ģekilde düzenli ve arģiv yönetmeliğine uygun arģiv oluģturulmuģtur. 4. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin olarak uygulanması önerilmiģtir. 5. Birimde 1 personel çalıģtığından gündemli toplantılar yapılmamaktadır. 43 birimde Yapılan tetkikler sonucunda 7 birimde 14 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile uygunsuzluklar giderilmiştir. Diğer taraftan tetkikçilerin önerileri doğrultusunda birimler eylem planları yapmışlardır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 7 / 19

8 D.F. S. NO SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 3. Kalite Yönetim Sistemi Master Planı (00.00.PL.02) ve 8.1 MüĢteri memnuniyeti Değerlendirme Anketleri bölümü uyarınca gerçekleģtirilen anket uygulaması ve müģteri memnuniyetleri: yılı anket ortalamaları; Ana/Alt Prosesler Anket ve MüĢteri Memnuniyeti % Düzeltici Önleyici/Faaliyet 1 Genel Sekreterlik 87-2 Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı 85-4 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 85-5 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 81-8 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md Döner Sermaye İşl.Müd Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Böl.Bşk Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 93 - KYS GENELĠ: %81 58 Birimlerce yapılan anketlerin analizi sonucunda müşteri memnuniyeti ortalaması % 81 olarak gerçekleşmiştir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 8 / 19

9 ayrı noktada bulunan öneri, istek ve memnuniyet kutularından tarihleri arasında çıkan öneri, istek ve memnuniyetlerin sayıları: Memnuniyet S.NO Birimler Sayısı 1 Genel Sekreterlik 2 2 Hukuk Müşavirliği Öneri-istek Sayısı Yapılan Faaliyet Önleyici Düzeltici 3 Personel Dairesi Başkanlığı 1 4 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 11 8 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 12 Basımevi Müdürlüğü 13 Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md Döner Sermaye İşl.Müd. 15 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Böl.Bşk. 16 Türk Dili Bölüm Başkanlığı 17 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 18 Sosyal Bilimler Enstitüsü 19 Fen Bilimleri Enstitüsü 20 Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O 6 29 Devlet Koservatuvarı 30 Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O. 36 Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O 38 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi KYS GENELĠ: Birimlerimizde bulunan öneri, istek ve memnuniyet kutularından tarihleri arasında 574 adet Öneri ve Ġstek, 497 adet Memnuniyet çıkmıştır. Öneri ve isteklerle ilgili 12 adet Önleyici Faaliyet, 38 adet Düzeltici Faaliyet yapılmıştır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 9 / 19

10 4. Birimlerin 2010 Yılı Kalite Hedeflerinin GerçekleĢmelerinin Değerlendirilmesi; Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı birimler tarafından 2010 yılında ölçümü yapılmış kalite hedefleri tablosu aşağıda verilmiştir. Sıra Ana Proses Performansı Ana/Alt Prosesler No (Kalite Hedefi) % 1 Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 80-5 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md Döner Sermaye İşl.Müd Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Böl.Bşk Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Konservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca M.Y.O Geyve M.Y.O Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu M.Y.O Ferizli M.Y.O Kaynarca S.Selim M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Kalite Yönetim Sistemi Kalite Hedefleri GerçekleĢme Performansı (%) Yapılan Düzeltici/Önleyici Faaliyet %96 3 Birimlerin 2010 değerlendirmesinde hedef gerçekleşmesi genel ortalaması % 96 olarak gerçekleşmiştir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 10 / 19

11 5. Birimlerin Performans Değerleri; Kalite Yönetim Sistemi Master Planı 8.6 Proses Performanslarının Ölçülmesi bölümü uyarınca ana/alt proseslerin performansı. (Müşteri memnuniyeti sonuçları, Kalite hedefi gerçekleşmeleri, İç Tetkik sonuçları ve DÖF lerin değerlendirilmesi sonucu belirlenmiştir.) Ana/Alt Prosesler Anket % Ana Proses Yapılan Performansı ĠyileĢtirmeler (Kalite Hedefi) % Ġç Tetkik Performans % 1 Genel Sekreterlik ,15 2 Hukuk Müşavirliği ,00 3 Personel Dairesi Başkanlığı ,25 4 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ,80 5 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ,05 6 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başk ,15 7 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ,45 8 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ,61 9 Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı ,90 10 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ,94 11 Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ,80 12 Basımevi Müdürlüğü ,60 13 Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md ,90 14 Döner Sermaye İşl.Müd ,24 15 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Böl.Bşk ,91 16 Türk Dili Bölüm Başkanlığı ,91 17 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ,00 18 Sosyal Bilimler Enstitüsü ,10 19 Fen Bilimleri Enstitüsü ,55 20 Mühendislik Fakültesi ,38 21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,36 22 Teknik Eğitim Fakültesi ,11 23 İlahiyat Fakültesi ,94 24 Eğitim Fakültesi ,40 25 Fen Edebiyat Fakültesi ,95 26 Güzel Sanatlar Fakültesi ,41 27 Sağlık Yüksek Okulu ,80 28 Beden Eğitimi ve Spor Y.O ,28 29 Devlet Konservatuvarı ,49 30 Sakarya M.Y.O ,65 31 Hendek M.Y.O ,50 32 Akyazı M.Y.O ,06 33 Sapanca M.Y.O ,55 34 Geyve M.Y.O ,14 35 Adapazarı M.Y.O ,30 36 Pamukova M.Y.O ,87 37 Sağlık Hizmetleri M.Y.O ,30 38 Ali Fuat Cebesoy M.Y.O ,27 39 Karasu M.Y.O ,12 40 Ferizli M.Y.O ,06 41 Kaynarca S.Selim M.Y.O ,35 42 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi ,85 TOPLAM %81 % %89, Yılında Proseslerin ortalama performansı 89,08 olarak gerçekleşmiştir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 11 / 19

12 1.Resmi yazıģma kurallarına uyulmamıģtır. 2.Standart dosya planı kodları hatalıdır. 3.Yazının ekleri eksik/hatalıdır. 4. Dağıtım birimleri eksik/hatalıdır. 5.YanlıĢ birime / daireye / kuruma yazılmıģtır. 6. Paraf / imza yetkilisi eksik / hatalıdır. 7. Yazım ve imla hataları vardır. 8. Yazı içeriği uygunsuzdur. 9. Mevzuata uygun değildir. 10. Diğer T O P L A M SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 6. Hizmet ve etkinliklerin gerçekleģtirilmesi esnasında ortaya çıkan uygunsuzluklar; 2010 Yılında gerçekleşen uygunsuzluklar; H A T A VE N O K S A N L I K L A R OCAK - ARALIK 2010 B Ġ R Ġ M L E R Genel Sekreterlik 1 1 Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 3 3 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1 1 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Basın Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi Böl.Bşk. Türk Dili Bölüm Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi 1 1 Eğitim Fakültesi 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi 3 3 Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı 1 1 Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 2 Hendek Meslek Yüksekokulu Akyazı Meslek Yüksekokulu Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı Meslek Yüksekokulu Pamukova Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 1 Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu Karasu Meslek Yüksekokulu 1 1 Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu 1 1 SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi TOPLAM Uygun olmayan hizmetin değerlendirilmesinde kullanılan 00.FR.26 A/B formu ile 63 adet uygunsuzluk tespit edilmiştir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 12 / 19

13 7. Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin GerçekleĢmesi; SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ Yılında gerçekleşen Düzeltici Faaliyetler; Sıra No: ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠ YAPAN BĠRĠM/BÖLÜM ADI YAPILAN DÜZELTĠCĠ FAALĠYETĠN KONUSU Ġç Tetkik Anket Öneri- Ġstek Hedef Uygunsuzluk Diğer TOPLAM 1 Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Bşk Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başk Kütüphane ve Dok. Dairesi Başk Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md Döner Sermaye İşl.Müd Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu Meslek Yüksekokulu Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi TOPLAM Tüm birimlerce 2010 yılında; anket, İç Tetkik, Öneri-istek ve memnuniyet, Hedefler, uygunsuzluklar ve diğer konularda toplam 166 adet Düzeltici Faaliyet yapılmıştır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 13 / 19

14 Yılında gerçekleşen Önleyici Faaliyetler; Sıra No: ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠ YAPAN BĠRĠM/BÖLÜM ADI YAPILAN ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETĠN KONUSU Öneri- Ġç Tetkik Anket Hedef Uygunsuzluk Diğer TOPLAM Ġstek 1 Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Bşk Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başk Kütüphane ve Dok. Dairesi Başk Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Özel Güv. Teş. Kor. ve Güv. Şb. Md Döner Sermaye İşl.Müd Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Devlet Koservatuvarı Sakarya M.Y.O Hendek M.Y.O Akyazı M.Y.O Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Adapazarı M.Y.O Pamukova M.Y.O Md Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ali Fuat Cebesoy M.Y.O Karasu Meslek Yüksekokulu Ferizli Meslek Yüksekokulu Kaynarca M.Y.O SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi TOPLAM Tüm birimlerce 2010 yılında; anket, İç Tetkik, Öneri-istek ve memnuniyet, Hedefler, uygunsuzluklar ve diğer konularda toplam 74 adet Önleyici Faaliyet yapılmıştır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 14 / 19

15 8. Birimlerin 2011 yılı kalite hedefleri; Birimlerin 2011 yılı hedefleri görüşülmüş olup; Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin hedefleri ve Eğitim- Öğretim Birimleri Hedef belirleme komisyonunca belirlenen hedefler benimsenerek kabul edilmiştir. Ayrıca; Tüm Birimlerin bir önceki yılın anket sonuçları ortalamalarını dikkate alarak 2011 yılında memnuniyet ile ilgili bir hedef belirlemeleri karara bağlanmıştır. 9. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değiģiklikler; Genel Sekreterliğe bağlı alt proses Yayın Komisyonu Başkanlığı Prosesi iptal edilerek Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yayınlana genelge gereği Sivil Savunma Uzmanlığı Prosesi iptal edilerek İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır. Genel Sekreterlik ve bağlı birimleri için uygulanan web anket soruları revize edilerek uygulamaya konulmuştur. Eğitim Öğretim Birimleri ortak hedef ve anketleri için kurulan komisyon çalışmaları sonucu değiştirilen anket soruları ve hedefler ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılıp uygulanmak üzere birimlere gönderilmiştir. Kalite El Kitabı (KEK), Master Planı ve KYS Dokümanlarında yapılan değişiklikler ile ilgili revize çalışmaları devam etmektedir yılı iç tetkik programı hazırlanarak belirlenen tarihlerde tetkiklerin yapılması ve tetkiklerde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca; İç tetkikçiler tarafından yapılan gözlemler ve öneriler ile ilgili durum değerlendirilmesi yapılarak rapor halinde YGG toplantısına sunulmuştur. Anket Sonuçlarında Ortaya Çıkan Memnuniyetsizliklerde Öncelikli Döf Yapma Oranı % 5 Den % 10 a Çıkartılmıştır. Eğitim Öğretim Birimleri Prosesleri revize edilmesi çalışmaları devam Etmektedir, 2011 Yılı İç Tetkik sonuçları da dikkate alınarak son şekli verilecektir. Öneri, istek ve memnuniyet uygulamaları ile düzeltici önleyici faaliyetlerin hazırlanması (DÖF) konularında bazı birimlerimizde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. Birimlerimizin yeni açılan binalarına (Müh. Fak. A-2 Binası, Kongre Merkezi, İ.İ.B.F. B. Blok) öneri, istek ve memnuniyet kutusu konulmuştur. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ; Belirlenen hedeflerin ölçülmesinde; genelde hedeflere ulaşıldığı görülmekle birlikte, hedef ölçümleri sonucu gereken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler daha etkin yapılmalıdır. Yeni hedeflerin belirlenmesinde çalışanların daha etkin rol oynaması sağlanmalıdır yılında yapılan anketler sonucu düşük çıkan memnuniyetlerle ilgili memnuniyetin artırılmasının sağlanması amacıyla eylem planları hazırlanarak iyileştirmeler yapılmalıdır. Öneri, istek ve memnuniyet uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve sonuçlarına göre DÖF yapılarak uygulamaların müşteri istekleri doğrultusunda iyileştirilmesi ve geri dönüşümlerin yapılarak kayıtlarının tutulması ve yapılan DÖF lerin duyurulması gerekmektedir. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün uygulandığı görülmekle birlikte; uygulamaların tüm birimlerde etkinleştirilmesi ve uygunsuzluk formlarının etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Proses ölçümleri ve veri analizlerinin birimlerde daha etkin bir şekilde uygulanmalı ve devam eden çalışmaların bitirilerek uygulamaya geçilmesi sağlanmalıdır. Sonuç olarak: Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hizmetlerin daha etkin yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için aşağıdaki kararlar alınmıştır YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 15 / 19

16 TARĠHĠNDE YAPILAN YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ (YGG) TOPLANTISINDA ALINAN LAR NO NO: 01 NO: 02 NO: 03 NO: 04 NO: 05 NO: 06 NO: 07 NO: 08 NO: 09 NO: 10 ALINAN - Birimlerin Anket Uygulamaları, Öneri-İstek ve Memnuniyet Uygulamaları ve Hedef Değerlendirmeleri sonucu ile diğer konularda DÖF yaptıkları görülmüştür. Birimlerin Uygunsuzluklar sonucunda da Düzeltici Faaliyet yapmaları kararlaştırılmıştır. - Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin web anket uygulamasının gözden geçirilmesi ve anket sorularının revize edilmesi için 2011 ġubat Ayı nda yapılacak Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler Koordinasyon toplantısında komisyon kurulması kararlaştırıldı. - Eğitim-Öğretim Birimleri Anketlerinin analizinde Soru Bazında Ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanması ile ilgili Şubat Ayı nda yapılacak Kalite Temsilcileri Koordinasyon Toplantısında komisyon kurulması kararlaştırıldı. - Öneri, İstek ve Memnuniyet uygulamalarında; Öneri, istek ve memnuniyette bulunanlara geri dönüşümlerin daha etkin yapılması, Ayrıca; birimlerce yapılan iyileģtirmelerin öğrencilere ve çalıģanlara duyurulması, kararlaştırıldı. - Hedef gerçekleşmelerinde birimlerimizin düşük çıkan hedefler ile ilgili eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması kararlaştırıldı. - Proses performansı ölçümlerinde; birimlerimizin Proses Performansı Ölçüm Formlarını daha dikkatli doldurmaları ve çıkabilecek sorunların giderilmesi için Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığının birimlerimize destek vermesi kararlaştırıldı. - Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün sadece Genel Sekreterlik tarafından etkin kullanıldığı görülmüştür. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünün tüm birimlerimizce etkin çalıştırılması amacıyla Uygunsuzluk Formlarının (00.00.FR.26 A/B) (00.00.FR.21) tüm birimlerimizce de kullanılması kararlaştırıldı. - Birimlerin bir önceki yılın anket sonuçlarını dikkate alarak 2011 yılında memnuniyet ile ilgili hedef belirlemeleri ve belirlenen hedeflerin en geç 2011 ġubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi. - KYS uygulamalarının daha etkin yapılabilmesi amacıyla KYS uygulamalarının Otomasyona geçilmesi için çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. - Birimlerde her ay birim içi periyodik toplantılar düzenlendiği ve her toplantıda proses sorumlularınca sunum çalışmaları yapıldığı görülmüş olup, aynı uygulamaya 2011 yılında da devam edilmesi kararlaştırılmıştır. EKLER : 1 - Toplantı Katılım Listesi (3 Sayfa) 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 16 / 19

17 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 17 / 19

18 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 18 / 19

19 2010 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 19 / 19

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 28/07/2010 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi

Detaylı

TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR Toplantı Tarihi: 27/01/2010 TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI 1/16 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesinden

Detaylı

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 25/01/2012 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısından

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-336 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BEKRF2A8* Sayı :30579404/105.02/ Konu :Ders Açma-Kapama İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi : Türk Dili Öğretimi

Detaylı

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU İİBF- ÖĞRENCİ İŞLERİ 302 Öğrenci Dosyaları 302 Öğrenci Dosyaları 302.15.07 Diploma Defteri 302.15.07 Diploma Defteri 101 yıl 101 yıl 302.12.01 Öğrenci Olayları Disiplin 302.12.01 Öğrenci Olaylarıyla ilgili

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2017-E.54116 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEAC458Y7* Sayı :45571424/010.04/ Konu :592/11 SAÜ. Serbest Dolaşım (Free Mover) Yönergesi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu *Harcama Yetkilisi *Eğitim-öğretim iģleyiģinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuģturmak

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

BĠRĠMĠN ĠDARĠ PERSONEL ĠSĠMLERĠ

BĠRĠMĠN ĠDARĠ PERSONEL ĠSĠMLERĠ Başkent Üniversitesi BĠRĠMĠN ADI Öğrenci Dekanlığı GÖREVĠN ADI Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri GÖREVĠN KAPSAMI Öğrenci Dekanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ SAYFA NO : / TETKİK EDİLEN BİRİM ADI TETKİK TARİHİ / / TETKİKÇİLER: İSİM/İMZA : : TETKİK DEĞERLENDİRME NOTLARI : KABUL EDİLEMEZ U: BU MADDE UYGULANAMAZ : KABUL EDİLEBİLİR AMA GELİŞTİRİLMELİ UG: BU MADDE

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Madde 2- Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Re-Organizasyon çalışmaları konulu gündem maddesi görüşüldü.

Madde 2- Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Re-Organizasyon çalışmaları konulu gündem maddesi görüşüldü. Toplantı Tarihi : 22/01/2016 Toplantı No : 62 Madde 1-Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları programlarının revize edilmesi konulu gündem maddesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Meslek

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı.

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. OCAK 1 2 3 4 5 6 Şube Müdürleri Koordinasyon toplantısı Mesai Çizelgesinin Personel Öğrenci Maaş Çizelgesinin Aylık izin ve raporların Özel-Resmi Görüşme Formlarının İdari ve Mali İşler İdare Faaliyet

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

2017 YILI PROSES PLANLAMASI

2017 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 Sayfa No 1/11 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI SATIN ALMA Ġhtiyaçlarının temin edildiği

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 09/01/2015-918 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BEKRFTRB* Sayı :94999046/310.99/ Konu :Erasmus+ Sınavı İlan Materyalleri EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 22/12/2014-132120 *BEL53DC7S* Sayı : 51894716-903.99- Konu : Mal Bildirimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU ( )

ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU ( ) ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A- GENEL BİLGİLER 1- Kurumun kuruluş tarihi: Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922) Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937) İstanbul Teknik Okulu

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/10/2014-215469 T.C. Sayı :18235917-903.99- Konu :Diğer İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ''İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ/MOBBİNG'' konulu eğitim çalışmasının İletişim Fakültesi Cep

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Doç Dr Meral Türk 2009 dan itibaren E.Ü.T.F Hastanesi Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi 2012 E.Ü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonu 2013

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri Yayın i Nisan 2013 1/1 SÜREÇ ADI : Bölüm/Bölüm Kurulu Süreci SÜRECĠN SORUMLULARI: ÜST SÜRECĠ: Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECĠN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Bölüm BaĢkanı ve Bölümün Akademik ve

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir.

1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir. SAYFA NO 1/5 1.0 AMAÇ Bayi ve müşterilerle olan faaliyetler doğrultusunda oluşan şikayetlerin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirilmesi ve şikayet gelen ürün ile ilgili

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 18.06.2017 Kontrol Selim YILMAZ 19.06.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 20.06.2017 MS-PRO-005

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM:

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM: T.C. BAġBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı :08-3-383-16649 13/8/1991 Konu:Kodlama Sistemi ile ilgili Eğitim ve Uygulama. GENELGE 1991/17 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yazılı iletişimin

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 1/20 FERHAN Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 2/20 No İçindekiler Sayfa No İçindekiler 2 Revizyon Çizelgesi 3 0.0 Giriş 4 0.1 Kuruluşun Tarihçesi 4 1.0

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 398 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörlüğü Oluşumu Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon

Detaylı

ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU

ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU 1 in Ait Olduğu Alt Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 504 - GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 26/0/205 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; Yerel de etkin

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

İÇ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

İÇ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 2017-İİBF Formlar Kodu Adı İlk Son Revizyon 81081226.FR.01 Dersler Kataloğu 01.09.2010 14.03.2014 01 Kalite Birimi Kontrol Yılda bir kez 81081226.FR.02 Ders Dağılım Formu 01.09.2010 14.03.2014 02 Kalite

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı