Değerli ortaklarımız,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli ortaklarımız,"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir öncesinde toplam satış içindeki payı %85 olan ihracatımız, kriz döneminde özellikle de 2010 yılında % 48 e kadar düşmüş, 2011 yılında yeni ihracat pazarları yaratılmasıyla tekrar yükselmeye başlayarak % 63 e ulaşmıştır. Bir yandan faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam ederken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesi en verimli şekilde kullanılarak 2011 yılında 80 milyon lira yatırım yapılmış; 1,27 milyon ton kütük, fason ürettirilen ile birlikte 1,16 milyon ton inşaat demiri üretilmiş ve 52,6 milyon lira net kar elde edilmiştir yılında tesislerimizin yenilenmesiyle başlayan ve üç gemi alınmasıyla devam eden büyüme; katma değeri yüksek, iç ve dış pazarlarda satış imkanı olan ürünler üretmek ve yeni pazarlara daha yüksek kar ile yeni ürünler sunabilmek amaçlı yeni yatırımlarla sürmektedir yılı Ekim ayında başlanan, 2011 yılı boyunca süren ve toplam maliyeti 12 milyon EUR olan sürekli döküm makinası ile çevre birimlerinin revizyonu 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylece kütük boyutlarının çeşitlendirilmesi ve blum üretilmesi imkanı sağlanmıştır. Yine ürün çeşitlendirmesi amacıyla 2011 yılı başında başlanan 30 milyon EUR tutarındaki Orta Profil Haddehanesi yatırımının 2012 yılında tamamlanması beklenmektedir. Bu yatırımla da yıllık 400 bin ton orta profil üretimi yapılabilecektir. Ayrıca yine 2011 yılında bağlı ortağımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından toplam yatırım maliyeti 350 milyon dolar olan elektrik santrali yatırımına başlanmıştır. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak, en son teknoloji ile kurulmasına başlanan bu santral tamamlandığında, ulusal iletim şebekesine ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık %1 ine karşılık gelen 2,56 milyar KWh elektrik enerjisini çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde verecektir. Şirketimiz çalışanlarının 2011 yılında da göstermiş oldukları özveri ve bağlılık nedeniyle kendilerine teşekkür eder; yüksek ve modern teknoloji ile düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapan şirketimizin, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamayı amaçlayan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüreceği, aldığı doğru yatırım kararları ile bundan sonraki faaliyet dönemlerinde de yüksek oranda karlılığa ulaşacağı inancı ile hepinize saygılarımı sunarım. 1

2 GİRİŞ 2011 yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporu nda geçen rapor dönemi dönemini ifade etmektedir. 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil ŞAHİN Başkan Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Serkan ŞAHİN Üye Hüseyin BAŞTUĞ Üye Denetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Ersan ERDOĞAN Üye Meriç KAPTAN Üye Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendiği şekilde yıllık brüt TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana Sözleşme nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10 u Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi ne uygun olarak, 2010 yılı karının dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olağanüstü yedekler hesabına aktarılması yönünde bir karar almıştır. Şirketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu muzun tarihli ve 12 sayılı toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'ye Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır. Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nun 23. maddesinde belirtilmektedir. 2

3 2. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Rapor döneminde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğu ndan ve ve internet adreslerinden ulaşılabilir. 3. SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER TL olan çıkarılmış sermayemiz, tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere % 100 oranında artırılarak toplam TL na yükseltilmiş, yeni sermaye tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmiştir. Dönem sonu itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmış sermayenin 299,57 milyon TL kısmı kaydi paylar tarafından, 0,43 milyon TL kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtım ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket merkezimizde devam edilmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na 4487 sayılı Kanun la eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye başlanmıştır tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişen Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrasına göre henüz kaydileştirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraççı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşu na teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada işlem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal edecektir. Kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydileştirme işlemleri mevcut uygulamada olduğu gibi aynen devam edecek, kaydileştirilmeyen hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydileşmesi şartı aranmadan, ihraçcı şirketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydileştirilmeyen hisse senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydileşmeyen hisse senedi ve hak sahibine ödenmemiş kaydi paylar, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya intikal edecek ve söz konusu payların satışı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır. 3

4 Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK nın Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresi kaldırılmıştır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal değeri tarihinden itibaren Türk Lirası olarak ifade edilen Yeni Türk Lirası hisse senetleri ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı Sermaye İçindeki Payı (%) (TL) Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş ,04 61,52 Halil Şahin ,34 14,52 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,40 0,65 Diğer Ortaklar ,31 Toplam ,00 100,00 4. FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ 4.1. SEKTÖRÜN TANIMI Demir çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir. Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ dönemini kapsayan 9.Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır. 4

5 4.3. TALEP TAHMİNLERİ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Uluslararası piyasalarda gündemi uzun süre meşgul eden Avrupa borç krizinin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen küresel işbirliği ve yürürlüğe konulan kurtarma paketleri, endişeleri geçici bir süre de olsa kısmen azaltmış, ABD Merkez Bankasının yavaş seyreden bu ekonomik iyileşmeye destek olarak 2014 sonuna kadar faiz oranlarını düşük tutacağını açıklaması da piyasaların olumlu algısını güçlendirmiştir. Bu olumlu gelişmelerin üretimin merkezi konumundaki Çin e de yansıması beklenmektedir. Küresel olarak uygulanan parasal genişleme odaklı politikaların emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareket sağlayabileceği düşünülmektedir. Mevcut altyapı ve konut projeleri yanında, başta İstanbul olmak üzere tüm deprem bölgelerinde tekrar gündeme gelen kentsel dönüşüm projeleri ile yabancıya konut satışında mütekabiliyet şartını kaldıran yasanın inşaat sektörünün canlandırmasını ve 2011 yılında rekor kıran yurtiçi nervürlü çubuk talebinin önümüzdeki yıl da süremesi beklenmektedir SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ İDÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde ton kütük üretilmiş, ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve fason ürettirilen ton dahil satılabilir üretim tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,71, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,01 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını devam ettirmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlamıştır. Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen Sürdürülebilir İnşaat Çeliği sertifikasını almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmuş ve çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır GRUP ŞİRKETLERİMİZ Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. rapor döneminde tamamı Şirketimiz adına ton mamul üretmiş, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam TL hasılat elde etmiştir itibarıyla personel mevcudu 139 kişidir. Şirketimiz, Akdemir in TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. Akdemir in Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. 5

6 İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirmektedir. Rapor döneminde, 497 adet gemide, 1 milyon 861 bin tonu Şirketimize, 880 bin tonu üçüncü şahıslara olmak üzere toplam 2 milyon 741 bin ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat TL olarak gerçekleşmiştir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 138 kişidir. Şirketimiz, İDÇ Liman ın TL olan sermayesi içerisinde % 99,81 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 99,98'dir. İDÇ Liman ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji nin Ocak 2012 de 65,625,000 TL den 88,650,000 TL ye artırılan sermayesinde, % 60 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 74,80 dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli başvuruları yaparak 2009 yılında üretim lisansını, 2010 yılında ÇED Olumlu Belgesi ni ve 2011 yılında inşaatına başladığı kısmın yapı ruhsatını almıştır. İzdemir Enerji, Nisan 2011 de CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözleşmesini ve İzmir Demir Çelik A.Ş. garantörlüğünde Garanti Bankası ile 280 milyon dolarlık kredi sözleşmesini imzalamıştır. ÇED olumlu belgesi ve yapı ruhsatına ilişkin davaları süren İzdemir Enerji nin Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. 5. OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ 5.1. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar ( ) Makine ve Tesisler Taşıt Araçları Demirbaşlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Toplam Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır. Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihazlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bağımsız değerleme şirketi ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde değerlenmiştir. Değerleme sonucunda TL değer artışı oluşmuştur. 6

7 5.2. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 2010 ve 2011 yılları Ocak-Aralık dönemi fason ürettirilenler hariç karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir Ocak Aralık Ocak Aralık Değişim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük ,52 Hadde Mamulü ,35 Ocak-Aralık ayları itibarıyla bakım için duruşlar dahil karşılaştırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler aşağıda verilmiştir Yılı Yılı Yılı Yılı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton) Kullanım Oranı (Ton) Kullanım Oranı Değişim Çelikhane ,00 % ,88% 12,88% Haddehane ,94 % ,59% 16,64% 2010/2011 OCAK- ARALIK KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM MİKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Fason Ürettirilen Toplam üretim yılında, geçen yılın aynı dönemine göre % 26 artışla tona ulaşan mamül satışı ile birlikte ton yarı mamul satışı gerçekleştirilmiştir yılında ton olan mamül ihracatımız, rapor döneminde % 52 artarak ton olarak gerçekleşmiştir. 7

8 2011 yılında ihracattan USD, gemilerimizden USD ve diğer satışlardan USD olmak üzere toplam USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre yurtdışı gelirlerimizde % 74,48 artış başarısı sağlanmıştır yılında yapılan ithalat ise USD hammadde ve malzeme, USD hizmet olmak üzere toplam USD dir. Dönem içinde toplam TL bağış yapılmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. Şirketimiz; - BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi - OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk belgeleri ile, - TSE - Türkiye - UK CARES - İngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya - CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON Cert -Romanya - TÜV SÜD - PSB Singapur - DCL Dubai B.A.E. - INTN Paraguay - NIIZHB Rusya Federasyonu kalite belgelerine sahiptir AR-GE FAALİYETLERİMİZ AR-GE faaliyetlerimiz, Foça Çelik Fabrikası'nın kurulması kararı ile başlamıştır. AR-GE bölümünün temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak Şirketimizin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'dan bu yana bilgi birikimi ve deneyimi aşağıda belirtilen hizmetlerle yurtiçi ve yurt dışı demir çelik şirketlerine transfer edilmektedir. AR-GE çalışmaları; - Foça Çelik Fabrikası nda ve müşterinin tesislerinde eğitim programları - Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları - Mühendislik tasarımları - Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi 8

9 - Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı - Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması - Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu gibi konulardan oluşmaktadır. Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve yurt dışı demir çelik fabrikasına, Foça Çelik Fabrikası nda ve müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel haddehane modernizasyonu bütünüyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER ve RİSKLER Şirketimiz bir yandan uluslararası talebe bağlı olarak; 2009 öncesinde % 85 dış piyasa, %15 iç piyasa olan satış dağılımını 2011 yılında % 63 dış piyasa % 37 iç piyasa şekline dönüştürmüş, diğer taraftan borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı başarmıştır. Şirketimizce karlılığı maksimize edecek satış stratejilerinin uygulanmasına devam edilerek, 2011 yılında net kar önceki yıla göre % 203 artışla TL den TL ye çıkarılmıştır. İzmir Demir Çelik bu dönemde, konsolide satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre % 55 oranında artırma başarısını göstermiş ve 1.42 milyon TL ye çıkarmıştır yılı FAVÖK değeri 2010 yılına göre, % 199 oranında artış göstererek 92,6 milyon TL ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı % 3 den, % 6,5 e yükselmiş, net kar marjı ise % 1,86 dan % 3.56 ya çıkmıştır. Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir Dönen Varlıklar Duran Varlıklar K.V.Yabancı Kaynaklar U.V.Yabancı Kaynaklar Azınlık Payları Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) 1,25 1,46 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) 0,78 0,63 Toplam Borçlar / Özkaynaklar % 105 % 61 Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar % 84 % 78 Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50 Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) Rapor döneminde, TL amortismanlardan, TL kullanılan kredilerden, TL işletme faaliyetlerinden toplam TL nakit yaratılmış, TL 9

10 yatırım faaliyetlerinde nakit kullanılmış, dönem başında TL olan nakit mevcudu dönem sonunda TL olarak gerçekleşmiştir. Grubun faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini amaçlayan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Yönetim Kurulu na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği görev yapan Denetim Kurulu ve her seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır. 7. İDARİ FAALİYETLERİMİZ 7.1 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ VE ORGANİZASYON YAPIMIZ Adı Soyadı Görevi Tecrübe Giriş Tarihi Mehmet GÜRDAL Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 32 Yıl Levent PEKUYSAL Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) 36 Yıl Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü 27 Yıl YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM MD. DANIŞMANLAR GENEL MÜDÜR DIŞ TİCARET GENEL MD.YRD. GENEL MD. YRD. (TEKNİK) FABRİKA MD. DIŞ TİCARET MD. MUHASEBE MD. ÇELİKHANE MD. MEKANİK BAKIM MD. FİNANSMAN MD. İÇ SATIŞ MD. OTOMASYON MD. HUKUK MÜŞAVİRİ İDARİ İŞLER ŞEFİ ( MRK ) HADDEHANE MD. ORTA PROFİL HAD. MD. KAL. KONT. SEVK. MD. ELEKTRİK BAKIM MD. YRD.TES. TEK. EMN. MD. YATIRIM VE ARGE MD. İÇ SATINALMA MD. PERSONEL ŞEFİ İDARİ İŞLER ŞEFİ ( FÇF ) GÜVENLİK ŞEFİ 10

11 7.2. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL VE İŞÇİ SİRKÜLASYONU Dönem Dönem Mevcudu İçinde İçinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük İstanbul Büro Fabrika Toplam Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve taşeronlarla birlikte dir PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında dönemine ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde işyeri ücret ortalamasının % 5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde işyeri ücret ortalaması ile TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artış yapılmış ve zam oranı % 3,97 olarak gerçekleşmiştir. İkinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranında artış yapılmış ve zam oranı % 2,58 olarak gerçekleşmiştir, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranında artış yapılmış ve zam oranı % 7,66 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal yardımlar ise birinci yıl için döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl için döneminde ise % 6,5 oranında artırılmıştır. 8. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu na göre hazırlanan tarihli mali tablolarında oluşan vergi sonrası ,38 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan ,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda ,95 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan TL vergi sonrası kar üzerinden ,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra, ,57 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Bu tutara yıl içinde yapılan ,50 TL bağışların ilavesiyle ,07 TL 1.temettü matrahı hesaplanmıştır ,41 TL kısmı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No: 27 sayılı tebliğine uygun olarak hesaplanan % 20 oranındaki 1.temettüden, ,27 TL kısmı birinci temettü dağıtımından sonra kalan karın % 77,37 si oranındaki 2.temettüden olmak üzere toplam ,68 TL nin pay sahiplerine paylarının % 13,68 i oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını, Ana Sözleşmemizin 7.maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senedi sahiplerine, yine Ana Sözleşmemizin 27.maddesi uyarınca 1.temettüden sonra kalan net dağıtılabilir karın % 10 u olan ,82 TL nin nakden ödenmesini, 11

12 Vergi Usul Kanunu na göre hesaplanan ,95 TL net dağıtılabilir dönem karından; dağıtılmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı na göre hesaplanan ,41 TL 1.temettü ile ,27 TL 2.temettünün ayrılmasını, Kurucu İntifa Senedi sahiplerine ,82 TL nakit temettü ödenmesini ve ,45 TL nin 2. tertip yasal yedek akçe olarak yasal kayıtlarımıza aktarılmasını Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunarız. 9. SONUÇ Rapor döneminde dış ticaret hacmi USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. İDÇ, 2009 ve 2010 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde; İhracat sıralamasında Üretimden Satışlar sıralamasında Satış Hasılatı sıralamasında sırada yer almıştır yılında halka açılan, 1986 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve sektörde ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir. 12

13 DENETİM KURULU RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU NA - Ortaklığın Unvanı Merkezi Sermayesi (Çıkarılmış) Faaliyet Konusu - Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, Ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç - Türk Ticaret Kanunu nun 353 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları - Türk Ticaret Kanunu nun 353 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları - İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İzmir (Üçyüzmilyon TL.) Demir Çelik Sanayi 1) 3 yıl, Ünal USLU 2) 3 yıl, Ersan ERDOĞAN 3) 3 yıl, Meriç KAPTAN Denetçiler Şirket personeli veya ortak değildir. 12 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış, 12 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Her ay sonunda inceleme yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir. 4 defa yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir. Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmıştır. Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir. İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin dönemi hesap ve işlemlerini,türk Ticaret Kanunu, Şirketin Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilanço,Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 30 Mart 2012 DENETİM KURULU ÜYELERİ Ersan ERDOĞAN Ünal USLU Meriç KAPTAN 13

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 ARA DÖNEM a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.09.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın unvanı

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı