Değerli ortaklarımız,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli ortaklarımız,"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir öncesinde toplam satış içindeki payı %85 olan ihracatımız, kriz döneminde özellikle de 2010 yılında % 48 e kadar düşmüş, 2011 yılında yeni ihracat pazarları yaratılmasıyla tekrar yükselmeye başlayarak % 63 e ulaşmıştır. Bir yandan faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam ederken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesi en verimli şekilde kullanılarak 2011 yılında 80 milyon lira yatırım yapılmış; 1,27 milyon ton kütük, fason ürettirilen ile birlikte 1,16 milyon ton inşaat demiri üretilmiş ve 52,6 milyon lira net kar elde edilmiştir yılında tesislerimizin yenilenmesiyle başlayan ve üç gemi alınmasıyla devam eden büyüme; katma değeri yüksek, iç ve dış pazarlarda satış imkanı olan ürünler üretmek ve yeni pazarlara daha yüksek kar ile yeni ürünler sunabilmek amaçlı yeni yatırımlarla sürmektedir yılı Ekim ayında başlanan, 2011 yılı boyunca süren ve toplam maliyeti 12 milyon EUR olan sürekli döküm makinası ile çevre birimlerinin revizyonu 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylece kütük boyutlarının çeşitlendirilmesi ve blum üretilmesi imkanı sağlanmıştır. Yine ürün çeşitlendirmesi amacıyla 2011 yılı başında başlanan 30 milyon EUR tutarındaki Orta Profil Haddehanesi yatırımının 2012 yılında tamamlanması beklenmektedir. Bu yatırımla da yıllık 400 bin ton orta profil üretimi yapılabilecektir. Ayrıca yine 2011 yılında bağlı ortağımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından toplam yatırım maliyeti 350 milyon dolar olan elektrik santrali yatırımına başlanmıştır. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak, en son teknoloji ile kurulmasına başlanan bu santral tamamlandığında, ulusal iletim şebekesine ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık %1 ine karşılık gelen 2,56 milyar KWh elektrik enerjisini çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde verecektir. Şirketimiz çalışanlarının 2011 yılında da göstermiş oldukları özveri ve bağlılık nedeniyle kendilerine teşekkür eder; yüksek ve modern teknoloji ile düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapan şirketimizin, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamayı amaçlayan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüreceği, aldığı doğru yatırım kararları ile bundan sonraki faaliyet dönemlerinde de yüksek oranda karlılığa ulaşacağı inancı ile hepinize saygılarımı sunarım. 1

2 GİRİŞ 2011 yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporu nda geçen rapor dönemi dönemini ifade etmektedir. 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil ŞAHİN Başkan Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Serkan ŞAHİN Üye Hüseyin BAŞTUĞ Üye Denetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Ersan ERDOĞAN Üye Meriç KAPTAN Üye Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendiği şekilde yıllık brüt TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana Sözleşme nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10 u Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi ne uygun olarak, 2010 yılı karının dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olağanüstü yedekler hesabına aktarılması yönünde bir karar almıştır. Şirketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu muzun tarihli ve 12 sayılı toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'ye Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır. Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nun 23. maddesinde belirtilmektedir. 2

3 2. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Rapor döneminde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğu ndan ve ve internet adreslerinden ulaşılabilir. 3. SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER TL olan çıkarılmış sermayemiz, tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere % 100 oranında artırılarak toplam TL na yükseltilmiş, yeni sermaye tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmiştir. Dönem sonu itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmış sermayenin 299,57 milyon TL kısmı kaydi paylar tarafından, 0,43 milyon TL kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtım ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket merkezimizde devam edilmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na 4487 sayılı Kanun la eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye başlanmıştır tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişen Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrasına göre henüz kaydileştirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraççı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşu na teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada işlem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal edecektir. Kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydileştirme işlemleri mevcut uygulamada olduğu gibi aynen devam edecek, kaydileştirilmeyen hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydileşmesi şartı aranmadan, ihraçcı şirketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydileştirilmeyen hisse senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydileşmeyen hisse senedi ve hak sahibine ödenmemiş kaydi paylar, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya intikal edecek ve söz konusu payların satışı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır. 3

4 Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK nın Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresi kaldırılmıştır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal değeri tarihinden itibaren Türk Lirası olarak ifade edilen Yeni Türk Lirası hisse senetleri ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı Sermaye İçindeki Payı (%) (TL) Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş ,04 61,52 Halil Şahin ,34 14,52 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,40 0,65 Diğer Ortaklar ,31 Toplam ,00 100,00 4. FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ 4.1. SEKTÖRÜN TANIMI Demir çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir. Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ dönemini kapsayan 9.Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır. 4

5 4.3. TALEP TAHMİNLERİ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Uluslararası piyasalarda gündemi uzun süre meşgul eden Avrupa borç krizinin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen küresel işbirliği ve yürürlüğe konulan kurtarma paketleri, endişeleri geçici bir süre de olsa kısmen azaltmış, ABD Merkez Bankasının yavaş seyreden bu ekonomik iyileşmeye destek olarak 2014 sonuna kadar faiz oranlarını düşük tutacağını açıklaması da piyasaların olumlu algısını güçlendirmiştir. Bu olumlu gelişmelerin üretimin merkezi konumundaki Çin e de yansıması beklenmektedir. Küresel olarak uygulanan parasal genişleme odaklı politikaların emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareket sağlayabileceği düşünülmektedir. Mevcut altyapı ve konut projeleri yanında, başta İstanbul olmak üzere tüm deprem bölgelerinde tekrar gündeme gelen kentsel dönüşüm projeleri ile yabancıya konut satışında mütekabiliyet şartını kaldıran yasanın inşaat sektörünün canlandırmasını ve 2011 yılında rekor kıran yurtiçi nervürlü çubuk talebinin önümüzdeki yıl da süremesi beklenmektedir SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ İDÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde ton kütük üretilmiş, ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve fason ürettirilen ton dahil satılabilir üretim tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,71, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,01 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını devam ettirmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlamıştır. Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen Sürdürülebilir İnşaat Çeliği sertifikasını almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmuş ve çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır GRUP ŞİRKETLERİMİZ Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. rapor döneminde tamamı Şirketimiz adına ton mamul üretmiş, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam TL hasılat elde etmiştir itibarıyla personel mevcudu 139 kişidir. Şirketimiz, Akdemir in TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. Akdemir in Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. 5

6 İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirmektedir. Rapor döneminde, 497 adet gemide, 1 milyon 861 bin tonu Şirketimize, 880 bin tonu üçüncü şahıslara olmak üzere toplam 2 milyon 741 bin ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat TL olarak gerçekleşmiştir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 138 kişidir. Şirketimiz, İDÇ Liman ın TL olan sermayesi içerisinde % 99,81 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 99,98'dir. İDÇ Liman ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji nin Ocak 2012 de 65,625,000 TL den 88,650,000 TL ye artırılan sermayesinde, % 60 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 74,80 dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli başvuruları yaparak 2009 yılında üretim lisansını, 2010 yılında ÇED Olumlu Belgesi ni ve 2011 yılında inşaatına başladığı kısmın yapı ruhsatını almıştır. İzdemir Enerji, Nisan 2011 de CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözleşmesini ve İzmir Demir Çelik A.Ş. garantörlüğünde Garanti Bankası ile 280 milyon dolarlık kredi sözleşmesini imzalamıştır. ÇED olumlu belgesi ve yapı ruhsatına ilişkin davaları süren İzdemir Enerji nin Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. 5. OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ 5.1. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar ( ) Makine ve Tesisler Taşıt Araçları Demirbaşlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Toplam Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır. Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihazlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bağımsız değerleme şirketi ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde değerlenmiştir. Değerleme sonucunda TL değer artışı oluşmuştur. 6

7 5.2. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 2010 ve 2011 yılları Ocak-Aralık dönemi fason ürettirilenler hariç karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir Ocak Aralık Ocak Aralık Değişim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük ,52 Hadde Mamulü ,35 Ocak-Aralık ayları itibarıyla bakım için duruşlar dahil karşılaştırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler aşağıda verilmiştir Yılı Yılı Yılı Yılı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton) Kullanım Oranı (Ton) Kullanım Oranı Değişim Çelikhane ,00 % ,88% 12,88% Haddehane ,94 % ,59% 16,64% 2010/2011 OCAK- ARALIK KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM MİKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Fason Ürettirilen Toplam üretim yılında, geçen yılın aynı dönemine göre % 26 artışla tona ulaşan mamül satışı ile birlikte ton yarı mamul satışı gerçekleştirilmiştir yılında ton olan mamül ihracatımız, rapor döneminde % 52 artarak ton olarak gerçekleşmiştir. 7

8 2011 yılında ihracattan USD, gemilerimizden USD ve diğer satışlardan USD olmak üzere toplam USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre yurtdışı gelirlerimizde % 74,48 artış başarısı sağlanmıştır yılında yapılan ithalat ise USD hammadde ve malzeme, USD hizmet olmak üzere toplam USD dir. Dönem içinde toplam TL bağış yapılmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. Şirketimiz; - BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi - OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk belgeleri ile, - TSE - Türkiye - UK CARES - İngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya - CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON Cert -Romanya - TÜV SÜD - PSB Singapur - DCL Dubai B.A.E. - INTN Paraguay - NIIZHB Rusya Federasyonu kalite belgelerine sahiptir AR-GE FAALİYETLERİMİZ AR-GE faaliyetlerimiz, Foça Çelik Fabrikası'nın kurulması kararı ile başlamıştır. AR-GE bölümünün temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak Şirketimizin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'dan bu yana bilgi birikimi ve deneyimi aşağıda belirtilen hizmetlerle yurtiçi ve yurt dışı demir çelik şirketlerine transfer edilmektedir. AR-GE çalışmaları; - Foça Çelik Fabrikası nda ve müşterinin tesislerinde eğitim programları - Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları - Mühendislik tasarımları - Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi 8

9 - Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı - Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması - Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu gibi konulardan oluşmaktadır. Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve yurt dışı demir çelik fabrikasına, Foça Çelik Fabrikası nda ve müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel haddehane modernizasyonu bütünüyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER ve RİSKLER Şirketimiz bir yandan uluslararası talebe bağlı olarak; 2009 öncesinde % 85 dış piyasa, %15 iç piyasa olan satış dağılımını 2011 yılında % 63 dış piyasa % 37 iç piyasa şekline dönüştürmüş, diğer taraftan borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı başarmıştır. Şirketimizce karlılığı maksimize edecek satış stratejilerinin uygulanmasına devam edilerek, 2011 yılında net kar önceki yıla göre % 203 artışla TL den TL ye çıkarılmıştır. İzmir Demir Çelik bu dönemde, konsolide satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre % 55 oranında artırma başarısını göstermiş ve 1.42 milyon TL ye çıkarmıştır yılı FAVÖK değeri 2010 yılına göre, % 199 oranında artış göstererek 92,6 milyon TL ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı % 3 den, % 6,5 e yükselmiş, net kar marjı ise % 1,86 dan % 3.56 ya çıkmıştır. Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir Dönen Varlıklar Duran Varlıklar K.V.Yabancı Kaynaklar U.V.Yabancı Kaynaklar Azınlık Payları Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) 1,25 1,46 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) 0,78 0,63 Toplam Borçlar / Özkaynaklar % 105 % 61 Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar % 84 % 78 Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50 Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) Rapor döneminde, TL amortismanlardan, TL kullanılan kredilerden, TL işletme faaliyetlerinden toplam TL nakit yaratılmış, TL 9

10 yatırım faaliyetlerinde nakit kullanılmış, dönem başında TL olan nakit mevcudu dönem sonunda TL olarak gerçekleşmiştir. Grubun faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini amaçlayan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Yönetim Kurulu na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği görev yapan Denetim Kurulu ve her seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır. 7. İDARİ FAALİYETLERİMİZ 7.1 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ VE ORGANİZASYON YAPIMIZ Adı Soyadı Görevi Tecrübe Giriş Tarihi Mehmet GÜRDAL Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 32 Yıl Levent PEKUYSAL Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) 36 Yıl Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü 27 Yıl YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM MD. DANIŞMANLAR GENEL MÜDÜR DIŞ TİCARET GENEL MD.YRD. GENEL MD. YRD. (TEKNİK) FABRİKA MD. DIŞ TİCARET MD. MUHASEBE MD. ÇELİKHANE MD. MEKANİK BAKIM MD. FİNANSMAN MD. İÇ SATIŞ MD. OTOMASYON MD. HUKUK MÜŞAVİRİ İDARİ İŞLER ŞEFİ ( MRK ) HADDEHANE MD. ORTA PROFİL HAD. MD. KAL. KONT. SEVK. MD. ELEKTRİK BAKIM MD. YRD.TES. TEK. EMN. MD. YATIRIM VE ARGE MD. İÇ SATINALMA MD. PERSONEL ŞEFİ İDARİ İŞLER ŞEFİ ( FÇF ) GÜVENLİK ŞEFİ 10

11 7.2. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL VE İŞÇİ SİRKÜLASYONU Dönem Dönem Mevcudu İçinde İçinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük İstanbul Büro Fabrika Toplam Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve taşeronlarla birlikte dir PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında dönemine ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde işyeri ücret ortalamasının % 5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde işyeri ücret ortalaması ile TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artış yapılmış ve zam oranı % 3,97 olarak gerçekleşmiştir. İkinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranında artış yapılmış ve zam oranı % 2,58 olarak gerçekleşmiştir, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranında artış yapılmış ve zam oranı % 7,66 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal yardımlar ise birinci yıl için döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl için döneminde ise % 6,5 oranında artırılmıştır. 8. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu na göre hazırlanan tarihli mali tablolarında oluşan vergi sonrası ,38 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan ,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda ,95 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan TL vergi sonrası kar üzerinden ,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra, ,57 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Bu tutara yıl içinde yapılan ,50 TL bağışların ilavesiyle ,07 TL 1.temettü matrahı hesaplanmıştır ,41 TL kısmı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No: 27 sayılı tebliğine uygun olarak hesaplanan % 20 oranındaki 1.temettüden, ,27 TL kısmı birinci temettü dağıtımından sonra kalan karın % 77,37 si oranındaki 2.temettüden olmak üzere toplam ,68 TL nin pay sahiplerine paylarının % 13,68 i oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını, Ana Sözleşmemizin 7.maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senedi sahiplerine, yine Ana Sözleşmemizin 27.maddesi uyarınca 1.temettüden sonra kalan net dağıtılabilir karın % 10 u olan ,82 TL nin nakden ödenmesini, 11

12 Vergi Usul Kanunu na göre hesaplanan ,95 TL net dağıtılabilir dönem karından; dağıtılmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı na göre hesaplanan ,41 TL 1.temettü ile ,27 TL 2.temettünün ayrılmasını, Kurucu İntifa Senedi sahiplerine ,82 TL nakit temettü ödenmesini ve ,45 TL nin 2. tertip yasal yedek akçe olarak yasal kayıtlarımıza aktarılmasını Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunarız. 9. SONUÇ Rapor döneminde dış ticaret hacmi USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. İDÇ, 2009 ve 2010 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde; İhracat sıralamasında Üretimden Satışlar sıralamasında Satış Hasılatı sıralamasında sırada yer almıştır yılında halka açılan, 1986 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve sektörde ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir. 12

13 DENETİM KURULU RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU NA - Ortaklığın Unvanı Merkezi Sermayesi (Çıkarılmış) Faaliyet Konusu - Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, Ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç - Türk Ticaret Kanunu nun 353 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları - Türk Ticaret Kanunu nun 353 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları - İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İzmir (Üçyüzmilyon TL.) Demir Çelik Sanayi 1) 3 yıl, Ünal USLU 2) 3 yıl, Ersan ERDOĞAN 3) 3 yıl, Meriç KAPTAN Denetçiler Şirket personeli veya ortak değildir. 12 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış, 12 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Her ay sonunda inceleme yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir. 4 defa yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir. Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmıştır. Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir. İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin dönemi hesap ve işlemlerini,türk Ticaret Kanunu, Şirketin Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilanço,Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 30 Mart 2012 DENETİM KURULU ÜYELERİ Ersan ERDOĞAN Ünal USLU Meriç KAPTAN 13

14 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI : 08 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 2011 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun; - Tarafımızca incelendiğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 14

15 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu na, İzmir İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının ( Grup ) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlı gelir tablosunu, öz kaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International İstanbul, 30 Mart 2012 Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Baş Denetçi 15

16 KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( TL ) İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) (31.083) FAALİYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 Azınlık Payları ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç

17 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( TL ) DÖNEM KARI / ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) : Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim 0 Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim Finansal riskten korunma fonundaki değişim 0 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 0 Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar 0 Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri ( ) 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) DAĞILIMI Azınlık payları ( ) ( ) Ana ortaklık payları

18 KONSOLİDE BİLANÇO ( TL ) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

19 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

20 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 5/136 sayılı kararının 2.fıkrası gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulauygulamıyorsan açıkla esasıyla düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ne göre hazırlanmıştır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygula-uygulamıyorsan açıkla esasıyla düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu beyan etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup gerekli çalışmaların tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum çalışmaları, SPK düzenlemeleri göz önünde bulundurularak sürdürülmekte olup ilgili Tebliğ de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kurulu na raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere tarihinde, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Merkezi Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında sermaye artırımı ve kar payı dağıtımını gerçekleştirmek, ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum kapasitesini artırmak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü İlker YALÇIN ın yöneticiliğini, Av. Zihni Ozan AKIN ın hukuk müşavirliğini yaptığı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi aşağıda adı geçen bir şef ve bir görevliden oluşmaktadır. Ali Levent DAYI Remzi Okan GÖKDEMİR Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi Menkul Kıymetler Görevlisi Birim çalışanlarına numaralı telefondan ve adresinden ulaşılabilmektedir. Bu birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki maddede belirtilmiştir. 20

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

2012 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2012 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2012 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 1. YÖNETİM VE DENETİM

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

2012 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2012 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2012 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.09.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 1. YÖNETİM VE DENETİM

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2013 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, 37355 / K-800 Ticaret Sicil no lu İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin ( Şirket ) 01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerini

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar,

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) (Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GİRİŞ Rapor dönemi : 1 Ocak 2014-30 Eylül 2014 Ortaklığın ünvanı : İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Ticaret sicil numarası : 37355/K-800 Merkez adresi : Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya İZMİR İnternet

Detaylı

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR GALATASARAY SPOR VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 28.02.2010 31.05.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2014 GİRİŞ Rapor dönemi : 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014 Ortaklığın ünvanı : İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Ticaret sicil numarası : 37355/K-800 Merkez adresi : Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik yavaşlamaya rağmen yatırımlarımızı sürdürdüğümüz 2012 yılında ülkemiz dünya ham çelik üretiminde 10. sıradan 8.

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2013 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin ( Şirket ) 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 37355/K-800

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2015 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2015-31 Mart 2015 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR DEMİR

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Oyak Yatırım A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Anonim Şirketi Fon Kurulu na; Giriş Oyak Yatırım Anonim Şirketi nun ( Fon ) hazırlanan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2016 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2016-30 Haziran 2016 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 EYLÜL 2015 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2015-30 Eylül 2015 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR DEMİR

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2016 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2016-31 Mart 2016 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR DEMİR

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması, Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2017 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2017-31 Mart 2017 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR DEMİR

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar 2016

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporları

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı