KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bankamız, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) ekinde yer alan ilkelere tam uyumu hedeflemektedir. Tebliğde yer alan zorunlu ilkelerden altıncı maddenin üçüncü paragrafında bankalar için belirtilen istisnalar dışında tümü eksiksiz olarak bankamızda uygulanmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelerin ise tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edilmektedir. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum konusunda çalışmalar devam etmektedir. BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 2.1 Yatırımcı İlişkileri Birimi Bankamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurma, kendilerini Bankamız faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirme fonksiyonlarını yerine getiren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı mevcut olup, bu bölümün iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Çiğdem Çelikbilek (Müdür) Tel: Faks: E-posta: Özgün Zaimoğlu (Yönetici ) Tel: Faks: E-posta: Bölüm yöneticisi olan Çiğdem Çelikbilek kurumsal yönetim ve sermaye piyasası ileri düzey lisanslarına sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görev yapmaktadır. Mali İşler den sorumlu genel müdür yardımcısına bağlı olarak çalışmakta olan bölümün 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin raporu hazırlanmış ve 29 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu na sunulmuştur yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-posta kanalıyla ulaşan 50 ye yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır. Ayrıca bankamız bünyesinde Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ne bağlı çalışmakta olan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (organizasyon şemamızdaki ismi Hissedarlar Birimi ) mevcut olup, bu birimimiz genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, ortaklarımızın ortaklık haklarına ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve bu konudaki yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması görevlerini yerine getirmektedir. Bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır: Jale Akman Aydoğdu Tel: Faks: E-posta:

2 Hülya Şentürk Tel: Faks: E- Posta: 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin özel bilgi talepleri dışında pay sahipliği haklarının kullanımı çerçevesindeki her türlü bilgi ve açıklama şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim sayfaları altında yer almaktadır. Söz konusu bilgi ve açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak sürekli güncel tutulmaktadır. Özel Denetçi seçimi konusuna Esas Sözleşmemizin 32. maddesinde yer verilmekte olup, 2014 yılı içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin bir talep bulunmamaktadır. 2.3 Genel Kurul Toplantıları 2014 yılı içinde: 25 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmış olup, Olağan Genel Kurul daki nisap yüzde 97,82 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ( MKK ) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS ) aracılığıyla, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da katılım sağlanmıştır. Medya katılmamıştır. Toplantı tarihinden en az üç hafta önce borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine taahhütlü posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye çapında yayın yapan günlük bir gazetede yayımlanmıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim yapılmıştır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündem bildirilmiştir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 30/2 maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 417. maddesi kapsamında, Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nden ( MKK ) sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla fiziken katılan ortaklarımız; - Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini, - Tüzel kişi ortaklarımız, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunabilmişlerdir. Toplantı ilanında, vekaletname örneğine yer verilmiş ve notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-mkk Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerektiği, destek eğitim bilgilerine e-mkk Bilgi Portalı nın EGKS özel alanından erişilebileceği bilgisine toplantı ilanında yer verilmiştir. Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı davet mektubunda ve ilanlarda hem de internet sitemizde yer almaktadır.

3 Genel Kurul toplantısında ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir. Genel Kurul sırasında cevaplanamayan sorular bilahare Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmıştır. Genel Kurul a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler Yasal düzenlemelerde öngörülen süre ve usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak iletişim vasıtası ile yapılmakta ve toplantılar Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul da merkezi yerlerde düzenlenmektedir. Genel Kurul tutanakları KAP ve Bankamız internet sitesinde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ile yararlanıcıları hakkında bilgi verilmiş ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince, 2014 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri ve talepleri Bankamız bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı ve Hissedarlar Birimi üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir. Azlık hakları, Bankamız Esas Sözleşmesi nde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. 2.5 Kâr Payı Hakkı Kâr dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız 29 Eylül 2006 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bankamız internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kâr Dağıtım Politikamız: Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Ana Sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir kârın yüzde 40 ına kadarını, nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtacaktır. İlgili piyasa koşulları, Banka nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Banka nın büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir. Bankamızda 2013 yılı kârından temettü dağıtılmamıştır. 2.6 Payların Devri Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde; Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin tatbik olunacağına, Bankacılık Kanunu nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devrinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun iznine bağlı olduğuna, ilişkin hükümler yer almaktadır. BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK 3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

4 Bankamızın internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim başlıkları altında başta yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren internet adreslerinde; Satma Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklama Ortaklık Yapısı Kurumsal Yönetim o Vizyon ve Misyon o Politikalar o Birleşme o Yönetim Kurulu o Üst Yönetim o Genel Kurul o Komiteler o Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu o Ana Sözleşme o Ticaret Tescili Hisse Senedi Bilgileri Finansal Bilgiler o Finansal Göstergeler o Finansal Takvim o Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar o UFRS Mali Tablo o Sunumlar o Basın Açıklamaları Faaliyet Raporları Özel Durum Açıklamaları Derecelendirme Notları Borçlanma Araçları Sıkça Sorulan Sorular Bize Ulaşın başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır. 3.2 Faaliyet Raporu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri nde sayılan bilgilere ve ilgili mevzuat gereğince açıklanması gereken bilgilere yer verilmektedir. BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık ve Dönemsel Faaliyet Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde Bize Ulaşın başlığı altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır. 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

5 Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere önemli yükümlülükler getirdiğinden tüm menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı, Hissedarlar Birimi ve Müşteri İletişim Birimi üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler. 4.3 İnsan Kaynakları Politikası TEB in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır. TEB İnsan Kaynakları; TEB Grubu nun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulması ve değişimlere hazır olmasını sağlamak, TEB Yetenek Havuzu kapsamında, TEB Grubu na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişiler kazandırmak, Banka nın hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, TEB çalışanlarının gerek kişisel gerekse profesyonel gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek, BNP Paribas nın ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak, eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görerek, TEB Formasyon Akademisi ile sürekli öğrenme ve gelişme yaklaşımı çerçevesinde TEB Grubu nun hedef ve stratejileri doğrultusunda Banka çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunmak, Banka yöneticilerini TEB bünyesinden yetiştirmek ve açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak Grup içi talepleri değerlendirmek, sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek Performans Değerlendirme Sistemi ile ödüllendirme sistemlerine odaklanmak, kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak için çalışmaktadır. İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler: TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla insan kaynakları ile ilgili konularda tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır. TEB in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli varlığı insan kaynağıdır. TEB in 2013 yılsonu personel sayısı 10,001, şube sayısı ise 544 dür. TEB çalışanlarının yüzde 61.3 si üniversite, yüzde 5.5 ü yüksek lisans mezunu olup yüzde 0.1 i ise doktora derecesine sahiptir yılında TEB de kişi başına düşen eğitim ise bir önceki yıla göre %15 oranında artarak 71 saat olarak gerçekleşmiştir. TEB in hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek için işe alım politikası; üniversite mezunu, temsil yönü güçlü, analitik düşünebilen, insan ilişkilerinde başarılı olabilenlerin tercih edilmesidir. Doğru seçme-yerleştirme sistem ve araçlarıyla; yüksek potansiyelli, gelecek vaat eden, yaratıcı, yenilikçi, katma değer yaratacak kişileri Gruba kazandırmak hedeflenmektedir.

6 Grup içinde yüksek potansiyelli, terfi etmeye hak kazanan başarılı personel, performans değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, kadro ihtiyaçlarımıza göre, sadece Banka içinde değil TEB Finansal Hizmetler Grubu Şirketleri içinde de değerlendirilmektedir. Performansa dayalı ödeme olarak, satış/başarı primi ve performans ikramiyesi uygulaması vardır. Performansa dayalı bu ödemeler önceden garanti edilmemektedir. Satış primi ve Performans ikramiyesi ödeme kriterleri her kademe için belirlenmiştir ve her yıl çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Bankamız çalışanları, sene başında belirlenen hedeflerin gerçekleşme sonuçlarına göre satış/başarı primi almaya hak kazanabilmektedir. Bu ödemeler nakit olarak ve TL para biriminden yapılmaktadır. Performans ikramiyesi ödemelerinde dikkate alınan 3 temel kriter bulunmaktadır: Banka performansı, ilgili işkolu/fonksiyon performansı ve bireysel performans. Bu ödemeler nakit olarak ve TL para biriminden yapılmaktadır. İK performans ve ödüllendirme kriterleri TEB çalışanlarıyla Bankamız intraneti olan İntraTEB üzerinden paylaşılmaktadır, ayrıca çalışanlara bilgilendirme e-postaları da gönderilmektedir. 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Bankamızın Yönetim Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1 Kasım 2001 tarih, 1012 sayılı Bankacılık Etik İlkeleri ne riayet etmeyi benimsemiştir. Bu ilkelerin yanı sıra TEB Grubu Şirketleri çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu etik kurallar TEB Grubu Etik İlkeleri başlığı altında toplanmış ve tüm TEB grubu çalışanlarına iletilmiştir. Hem bankamızın başarısı hem de grup çalışanların kişisel başarısı açısından önemli bir unsur teşkil eden etik ilkeler Şirket Kaynaklarının Kullanımı, İlişkiler, Şirkete Karşı Yükümlülükler ve Genel ve Özel Kurallar başlıkları altında kurum kültürünün benimsenmesi amacına da hizmet edecek şekilde, çalışanlarımızın her konuda başvurabilecekleri, geniş kapsamlı bir kaynak işlevi de görmektedir. Bankamız etik kurallarına web sayfamızda Kurumsal Yönetim Bölümü nde yer verilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir. TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları da desteklemektedir. Kurumsal olarak etkilediği sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarla ilgili iş süreçlerini ve operasyonlarını düzenli olarak izleyen TEB, aynı zamanda çalışanlarının toplumsal sorunlarda çözümün bir parçası olabilmeleri amacıyla gönüllü katılımları teşvik etmektedir. Çevreye Katkı TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bankamızda Operasyonel süreçlerin daha iyi ve verimli yönetilmesi amacıyla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi, ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uygulanmaktadır. Yönetim Sistemlerimiz entegre olarak yönetilmekte ve her yıl Bureau Veritas

7 tarafından denetlenmekte, sürekli iyileştirme çalışmalarımıza kaynak sağlanmaktadır. Ayrıca Bankamız Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk mevduat bankası özelliğini taşımaktadır. Her yıl Bankamız tarafından CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon saydamlık Projesi) kapsamında raporlama da yapılmaktadır. Topluma Katkı TEB Aile Akademisi TEB, etki alanının en önemli bölümünün gelişmekte olan toplumlarda finansal hizmetlere erişim ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunun bilincindedir. Türkiye nin refah seviyesinin artırılmasında toplumun en temel birimi olan ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TEB finansal okuryazarlığı tüm Türkiye de yaygınlaştırmayı misyon edinmiştir. Uzun vadede toplumda bankacılık işlemlerine ilişkin bilgileri arttırmayı, tasarruf ve birikim bilincini yerleştirmeyi hedefleyen bu platformda TEB şubelerinde düzenlenen seminerlerle ailelere, bütçe yönetimi ve birikimlerini hangi finansal araçlarla değerlendirebilecekleri konusunda yol gösterilmektedir yılında lanse edilen TEB Aile Akademisi ile 2014 yılı sonuna kadar toplam 285 bin bireye finansal okuryazarlık eğitimleri verilmiştir. Ailelerin ve bireylerin gelir gider dengesi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı ve bankacılıkta müşteri hakları konularında verilen ücretsiz eğitimler son derece yoğun ilgi görmüştür. TEB in şubelerinde başlayan eğitimler yoğun ilgi karşısında şubelerin dışına taşarak üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör firmaları, dernek ve odalara da ulaşmış, nihayet Ankara da 100 kişi kapasiteli TEB Aile Akademisi Evi açılmıştır. İlerleyen yıllarda TEB Aile Akademisi bünyesindeki çalışmalarını çeşitlendirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Çalışmalar kapsamında çocuklara da sınıf içi eğitimler, eğlenirken tasarruf ve birikim bilincini aşılamak amacıyla hazırlanan TEB Çocuk (www.tebcocuk.com) internet sitesi ve app aracılığı ile ulaşılmıştır. TEB Çocuk Platformu kapsamında 2014 yılı içerisinde TEB Çocuk Tiyatrosu kurulmuştur. Müzikal tiyatro oyunu ile çocuklara tasarruf bilinci kazandırılması hedeflenmiştir yılında toplam 15 bin çocuğa ulaşmış olan TEB Çocuk Tiyatrosu, dijital platform üzerinden bugüne kadar 824 bin çocuğa ulaşmıştır. TEB Aile Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine gitmiş ve ülkemizde ilk Finansal Erişim Endeksi çalışmasını gerçekleştirmiştir yılında endeks çalışmasının ikincisinin sonuçları açıklanmıştır. Türkiye yi, finansal okuryazarlığın göstergeleri olarak bilinen üç ana kriterde inceleyen çalışmada, finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış kriterlerindeki puanlar toplanarak Türkiye nin finansal okuryazarlık endeks değeri 59,4 olarak hesaplanmıştır. TEB in hedefi, araştırmasonuçlarına göre;finansal okur yazarlık konusunda en fazla gelişim ihtiyacı içinde olan gençlere, kadınlara ve kırsal kesime ulaşarak, finansal okuryazarlıklarını geliştirmektir. TEB, bunu sadece bir iş olanağı olarak değil aynı zamanda bir sorumluluk olarak da algılamaktadır yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF in yürüttüğü Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim projesi TEB in desteğiyle hayata geçirilmiştir eğitim-öğretim dönemi itibarıyla finansal okuryazarlığın Türkiye de ilk kez müfredata girdiği bu projeyle, 6-14 yaş aralığındaki 11 milyon çocuğa sanat dersleri aracılığıyla ulaşılarak finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İlk adımı zorunlu görsel sanatlar dersleriyle atılan proje kapsamında finansal okuryazarlık eğitiminin diğer branşlar içine dahil olması yönünde de çalışmalar sürmektedir. KOBİ Bankacılığı, KOBİ Akademi, KOBİtv

8 TEB, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan KOBİ leri öncelikli paydaşları arasında görmektedir. KOBİ lerin finans dışı alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve gelecekte de varlıklarını daha güçlü biçimde sürdürebilen güçlü kurumlar olabilmeleri amacıyla TEB KOBİ Bankacılığı tarafından yürütülen çalışmalar KOBi Akademi bünyesinde KOBİ lerin hizmetine sunulmaktadır. Doğrudan diyalog platformlarıyla Kurumsal Sorumluluk un öncelikli ilkelerinden biri olan Paydaş Katılımı stratejisi ile hareket eden platform KOBİ lerin kurumsal olarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgiyi onların ayaklarına kadar götürmekte ve KOBİtv ile bu bilgilerin güncel biçimde sürekli ulaşabilecekleri bir alanda yer almasına hizmet edilmektedir. KOBİ Akademi ve diğer hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye KOBİ Bankacılığı bölümünde yer verilmektedir. TEB Tedarikçi Konferansı TEB in kurumsal sorumluluk stratejisinin temelini paydaş beklentileri ve paydaşlarla diyalog oluşturmaktadır. Bu nedenle en önemli paydaşları arasında yer alan tedarikçilerinin kurumsal sorumlulukla ilgili alanlarda bilinçlenmesi, kaynakların doğru kullanılması konusunda farkındalıklarının artması TEB için öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 2014 yılında TEB tedarikçilerine özel düzenlenen konferansta Finansal gelişmeler, insan kaynakları uygulamaları ve inovasyon konuları ele alınmıştır. İçinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya çalışan TEB, dünyanın en önemli tenis turnuvalarından WTA Championships in Türkiye de düzenlenmesine de katkıda bulunmuştur. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenen turnuva ülkemizde tenise ilgiyi artmış ve birçok profesyonel tenisçinin yetişmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur Tenis otoriteleri ve tenis severler tarafından tam puan alan bu prestijli spor etkinliğinin düzenleyicisi olarak TEB, WTA tarafından da Billie Jean King Ödülü ne layık görülmüştür.. TEB in tenis projelerine sürdürülebilir yatırım yapma vizyonu 2014 yılında TEB BNP Paribas İstanbul Cup sponsorluğu ile devam etmiştir Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup turnuvasında müşterilerimiz, sosyal medya takipçilerimiz ağırlanmış ve Sokak Tenisi Projesi ile dezavantajlı çocuklara tenis sporunun sevdirilmesi amaçlanmıştır. Çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalışan TEB, her yıl gönüllülük projelerini çoğaltmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, her yıl TEB arı Gönüllüleri Uluslararası Avrasya Maratonu nda koşarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için bağış toplamakta, Boğaziçi Üniversitesi nde faaliyet gösteren Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim (GETEM) Laboratuvarı için kitap okumaktadırlar. BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 5.1 Yönetim Kurulu nun Yapısı ve Oluşumu 31 Aralık 2014 itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İsim Yavuz Canevi Dr. Akın Akbaygil* Ümit Leblebici Jean-Paul Sabet Görev Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Görevli Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili

9 Alain Georges Auguste Fonteneau Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch* Ayşe Aşardağ Yvan L.A.M. DeCock Sabri Davaz Jacques Roger Jean Marie Rinino Musa Erden Henri Simon Andre Foch Alain Kokocinski Dr.İsmail Yanık Bağımsız Bağımsız *Denetim Komitesi üyeleri olarak SPK nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1) ne uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve görev süreleri faaliyet raporumuzun ikinci bölümünde yer almaktadır. Bu bilgilerin sürekli güncel hali ise internet sitemizde bulunabilir. Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara Esas Sözleşmemizin 21. maddesinde yer verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankacılık Kanunu nda da hükümler mevcuttur. Banka Esas Sözleşmesi nin Yasak İşlemler den bahseden 30. maddesinde; Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. şeklinde bir hüküm yer almaktadır. 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı içinde 176 karar alınmıştır. Toplantı nisabı en az onbir (11) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az onbir (11) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması, Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekretaryaya iletmekte ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir. Yönetim Kurulu tutanaklarının hazır bulunan üyeler tarafından imzalanmasının yanı sıra karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanmasının gerekliliği söz konusudur. Dönem içinde alınmış olan kararlar arasında karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır. Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin sözlü bilgi aktarılmaktadır. Bankamız Esas Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

10 5.3 Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Bankamızda 2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir: Kurumsal Yönetim Komitesi Komitenin Sorumlulukları: Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu na öneriler sunmak, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki Aday Gösterme Komitesi nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. Komite Başkanı: Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili (Dr. Akın Akbaygil ) Komite Başkan Vekili: Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi) Komite Üyeleri: Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Jean Paul Sabet) (Jean Milan Charles Dominique Givadinovitch) Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü Katılımcılar: (Ayşe Aşardağ) (Sabri Davaz) Teftiş Kurulu Başkanı Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri SPK Mevzuat Koordinatörü Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Komite Sekreteri: Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü Toplantı Sıklığı: Gerektiğinde Denetim Komitesi Komitenin Sorumlulukları: Dış denetçilerin bağımsızlığının gözetilmesi İç kontrol, teftiş ve risk yönetiminde nesnelliğin ve kurallara uyumun sağlanması İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi Konsolide mali tabloların gözden geçirilmesi Uygulamalardaki potansiyel farklılıkların tespit edilmesi Komite Başkanı: Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch () Komite Başkan Vekili: Dr. Akın AKBAYGİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Üyeler: Yvan L.A.M De Cock () Sabri Davaz () Toplantı Sıklığı: En az üç ayda bir 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Bankamızda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda dört icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi mevcuttur. Kuruluş Amaçları:

11 Dış denetçilerin bağımsızlığının gözetilmesi İç kontrol, teftiş ve risk yönetiminde nesnelliğin ve kurallara uyumun sağlanması İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi Konsolide mali tabloların gözden geçirilmesi Uygulamalardaki potansiyel farklılıkların tespit edilmesi 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşılamayanların gerekçeli nedenleri Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir. 5.6 Mali Haklar 25 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Alain Kokocinski ye bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt TL.6.000,- ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesi yönünde karar alınmıştır yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı TL dir. Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Banka nın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) ekinde yer alan ilkelere tam uyumu hedeflemektedir. Tebliğde

Detaylı

ve Kurumsal Yönetim Departmanı da mevcut olup bu departmanın iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ve Kurumsal Yönetim Departmanı da mevcut olup bu departmanın iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yılı Temmuz ayında yayınlanan ve halka açık şirketlerde profesyonel yönetim, şeffaflık

Detaylı

Adı geçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ne bağlı çalışmaktadır.

Adı geçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ne bağlı çalışmaktadır. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yılı Temmuz ayında yayınlanan ve halka açık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ. 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ. 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yılı Temmuz ayında yayınlanan ve halka açık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ICBC TURKEY BANK ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ICBC TURKEY BANK ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sicil No:224058 Mersis No: 0836004772800050 ICBC TURKEY BANK ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yılı Temmuz ayında yayınlanan ve halka açık

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul u aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

Telefon: Fax: /

Telefon: Fax: / 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Tarih 06.03.2014 Adres İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Telefon 212-3503951 Faks 212-3505787 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bankamızın 2013 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2014 Pazartesi

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

Tarihli Olağan Genel Kurul Bildirimimiz Hakkında

Tarihli Olağan Genel Kurul Bildirimimiz Hakkında NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2016 [] 07.03.2016 20:25:28 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 SERAP AKTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 2 AYŞIN CAN HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 21.04.2017 TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 212-3862600 Faks 212-3862635 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 6 Nisan 2017

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

2012 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2012 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yapı Kredi 2012 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Yapı Kredi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sicil No: 1073 Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 günü, saat

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 23 Şubat 2017 Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 23.02.2017 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.05.2015 Perşembe günü saat 15:00 da, Musalla Bağları

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ne (İlkeler) uyuma azami

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015, Perşembe günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı