KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bankamız, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) ekinde yer alan ilkelere tam uyumu hedeflemektedir. Tebliğde yer alan zorunlu ilkelerden altıncı maddenin üçüncü paragrafında bankalar için belirtilen istisnalar dışında tümü eksiksiz olarak bankamızda uygulanmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelerin ise tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edilmektedir. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum konusunda çalışmalar devam etmektedir. BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 2.1 Yatırımcı İlişkileri Birimi Bankamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurma, kendilerini Bankamız faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirme fonksiyonlarını yerine getiren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı mevcut olup, bu bölümün iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Çiğdem Çelikbilek (Müdür) Tel: Faks: E-posta: Özgün Zaimoğlu (Yönetici ) Tel: Faks: E-posta: Bölüm yöneticisi olan Çiğdem Çelikbilek kurumsal yönetim ve sermaye piyasası ileri düzey lisanslarına sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görev yapmaktadır. Mali İşler den sorumlu genel müdür yardımcısına bağlı olarak çalışmakta olan bölümün 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin raporu hazırlanmış ve 29 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu na sunulmuştur yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-posta kanalıyla ulaşan 50 ye yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır. Ayrıca bankamız bünyesinde Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ne bağlı çalışmakta olan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (organizasyon şemamızdaki ismi Hissedarlar Birimi ) mevcut olup, bu birimimiz genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, ortaklarımızın ortaklık haklarına ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve bu konudaki yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması görevlerini yerine getirmektedir. Bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır: Jale Akman Aydoğdu Tel: Faks: E-posta:

2 Hülya Şentürk Tel: Faks: E- Posta: 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin özel bilgi talepleri dışında pay sahipliği haklarının kullanımı çerçevesindeki her türlü bilgi ve açıklama şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim sayfaları altında yer almaktadır. Söz konusu bilgi ve açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak sürekli güncel tutulmaktadır. Özel Denetçi seçimi konusuna Esas Sözleşmemizin 32. maddesinde yer verilmekte olup, 2014 yılı içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin bir talep bulunmamaktadır. 2.3 Genel Kurul Toplantıları 2014 yılı içinde: 25 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmış olup, Olağan Genel Kurul daki nisap yüzde 97,82 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ( MKK ) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS ) aracılığıyla, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da katılım sağlanmıştır. Medya katılmamıştır. Toplantı tarihinden en az üç hafta önce borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine taahhütlü posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye çapında yayın yapan günlük bir gazetede yayımlanmıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim yapılmıştır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündem bildirilmiştir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 30/2 maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 417. maddesi kapsamında, Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nden ( MKK ) sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla fiziken katılan ortaklarımız; - Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini, - Tüzel kişi ortaklarımız, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunabilmişlerdir. Toplantı ilanında, vekaletname örneğine yer verilmiş ve notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-mkk Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerektiği, destek eğitim bilgilerine e-mkk Bilgi Portalı nın EGKS özel alanından erişilebileceği bilgisine toplantı ilanında yer verilmiştir. Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı davet mektubunda ve ilanlarda hem de internet sitemizde yer almaktadır.

3 Genel Kurul toplantısında ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir. Genel Kurul sırasında cevaplanamayan sorular bilahare Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmıştır. Genel Kurul a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler Yasal düzenlemelerde öngörülen süre ve usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak iletişim vasıtası ile yapılmakta ve toplantılar Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul da merkezi yerlerde düzenlenmektedir. Genel Kurul tutanakları KAP ve Bankamız internet sitesinde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ile yararlanıcıları hakkında bilgi verilmiş ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince, 2014 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri ve talepleri Bankamız bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı ve Hissedarlar Birimi üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir. Azlık hakları, Bankamız Esas Sözleşmesi nde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. 2.5 Kâr Payı Hakkı Kâr dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız 29 Eylül 2006 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bankamız internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kâr Dağıtım Politikamız: Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Ana Sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir kârın yüzde 40 ına kadarını, nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtacaktır. İlgili piyasa koşulları, Banka nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Banka nın büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir. Bankamızda 2013 yılı kârından temettü dağıtılmamıştır. 2.6 Payların Devri Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde; Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin tatbik olunacağına, Bankacılık Kanunu nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devrinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun iznine bağlı olduğuna, ilişkin hükümler yer almaktadır. BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK 3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

4 Bankamızın internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim başlıkları altında başta yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren internet adreslerinde; Satma Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklama Ortaklık Yapısı Kurumsal Yönetim o Vizyon ve Misyon o Politikalar o Birleşme o Yönetim Kurulu o Üst Yönetim o Genel Kurul o Komiteler o Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu o Ana Sözleşme o Ticaret Tescili Hisse Senedi Bilgileri Finansal Bilgiler o Finansal Göstergeler o Finansal Takvim o Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar o UFRS Mali Tablo o Sunumlar o Basın Açıklamaları Faaliyet Raporları Özel Durum Açıklamaları Derecelendirme Notları Borçlanma Araçları Sıkça Sorulan Sorular Bize Ulaşın başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır. 3.2 Faaliyet Raporu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri nde sayılan bilgilere ve ilgili mevzuat gereğince açıklanması gereken bilgilere yer verilmektedir. BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık ve Dönemsel Faaliyet Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde Bize Ulaşın başlığı altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır. 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

5 Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere önemli yükümlülükler getirdiğinden tüm menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı, Hissedarlar Birimi ve Müşteri İletişim Birimi üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler. 4.3 İnsan Kaynakları Politikası TEB in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır. TEB İnsan Kaynakları; TEB Grubu nun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulması ve değişimlere hazır olmasını sağlamak, TEB Yetenek Havuzu kapsamında, TEB Grubu na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişiler kazandırmak, Banka nın hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, TEB çalışanlarının gerek kişisel gerekse profesyonel gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek, BNP Paribas nın ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak, eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görerek, TEB Formasyon Akademisi ile sürekli öğrenme ve gelişme yaklaşımı çerçevesinde TEB Grubu nun hedef ve stratejileri doğrultusunda Banka çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunmak, Banka yöneticilerini TEB bünyesinden yetiştirmek ve açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak Grup içi talepleri değerlendirmek, sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek Performans Değerlendirme Sistemi ile ödüllendirme sistemlerine odaklanmak, kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak için çalışmaktadır. İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler: TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla insan kaynakları ile ilgili konularda tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır. TEB in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli varlığı insan kaynağıdır. TEB in 2013 yılsonu personel sayısı 10,001, şube sayısı ise 544 dür. TEB çalışanlarının yüzde 61.3 si üniversite, yüzde 5.5 ü yüksek lisans mezunu olup yüzde 0.1 i ise doktora derecesine sahiptir yılında TEB de kişi başına düşen eğitim ise bir önceki yıla göre %15 oranında artarak 71 saat olarak gerçekleşmiştir. TEB in hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek için işe alım politikası; üniversite mezunu, temsil yönü güçlü, analitik düşünebilen, insan ilişkilerinde başarılı olabilenlerin tercih edilmesidir. Doğru seçme-yerleştirme sistem ve araçlarıyla; yüksek potansiyelli, gelecek vaat eden, yaratıcı, yenilikçi, katma değer yaratacak kişileri Gruba kazandırmak hedeflenmektedir.

6 Grup içinde yüksek potansiyelli, terfi etmeye hak kazanan başarılı personel, performans değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, kadro ihtiyaçlarımıza göre, sadece Banka içinde değil TEB Finansal Hizmetler Grubu Şirketleri içinde de değerlendirilmektedir. Performansa dayalı ödeme olarak, satış/başarı primi ve performans ikramiyesi uygulaması vardır. Performansa dayalı bu ödemeler önceden garanti edilmemektedir. Satış primi ve Performans ikramiyesi ödeme kriterleri her kademe için belirlenmiştir ve her yıl çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Bankamız çalışanları, sene başında belirlenen hedeflerin gerçekleşme sonuçlarına göre satış/başarı primi almaya hak kazanabilmektedir. Bu ödemeler nakit olarak ve TL para biriminden yapılmaktadır. Performans ikramiyesi ödemelerinde dikkate alınan 3 temel kriter bulunmaktadır: Banka performansı, ilgili işkolu/fonksiyon performansı ve bireysel performans. Bu ödemeler nakit olarak ve TL para biriminden yapılmaktadır. İK performans ve ödüllendirme kriterleri TEB çalışanlarıyla Bankamız intraneti olan İntraTEB üzerinden paylaşılmaktadır, ayrıca çalışanlara bilgilendirme e-postaları da gönderilmektedir. 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Bankamızın Yönetim Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1 Kasım 2001 tarih, 1012 sayılı Bankacılık Etik İlkeleri ne riayet etmeyi benimsemiştir. Bu ilkelerin yanı sıra TEB Grubu Şirketleri çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu etik kurallar TEB Grubu Etik İlkeleri başlığı altında toplanmış ve tüm TEB grubu çalışanlarına iletilmiştir. Hem bankamızın başarısı hem de grup çalışanların kişisel başarısı açısından önemli bir unsur teşkil eden etik ilkeler Şirket Kaynaklarının Kullanımı, İlişkiler, Şirkete Karşı Yükümlülükler ve Genel ve Özel Kurallar başlıkları altında kurum kültürünün benimsenmesi amacına da hizmet edecek şekilde, çalışanlarımızın her konuda başvurabilecekleri, geniş kapsamlı bir kaynak işlevi de görmektedir. Bankamız etik kurallarına web sayfamızda Kurumsal Yönetim Bölümü nde yer verilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir. TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları da desteklemektedir. Kurumsal olarak etkilediği sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarla ilgili iş süreçlerini ve operasyonlarını düzenli olarak izleyen TEB, aynı zamanda çalışanlarının toplumsal sorunlarda çözümün bir parçası olabilmeleri amacıyla gönüllü katılımları teşvik etmektedir. Çevreye Katkı TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bankamızda Operasyonel süreçlerin daha iyi ve verimli yönetilmesi amacıyla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi, ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uygulanmaktadır. Yönetim Sistemlerimiz entegre olarak yönetilmekte ve her yıl Bureau Veritas

7 tarafından denetlenmekte, sürekli iyileştirme çalışmalarımıza kaynak sağlanmaktadır. Ayrıca Bankamız Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk mevduat bankası özelliğini taşımaktadır. Her yıl Bankamız tarafından CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon saydamlık Projesi) kapsamında raporlama da yapılmaktadır. Topluma Katkı TEB Aile Akademisi TEB, etki alanının en önemli bölümünün gelişmekte olan toplumlarda finansal hizmetlere erişim ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunun bilincindedir. Türkiye nin refah seviyesinin artırılmasında toplumun en temel birimi olan ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TEB finansal okuryazarlığı tüm Türkiye de yaygınlaştırmayı misyon edinmiştir. Uzun vadede toplumda bankacılık işlemlerine ilişkin bilgileri arttırmayı, tasarruf ve birikim bilincini yerleştirmeyi hedefleyen bu platformda TEB şubelerinde düzenlenen seminerlerle ailelere, bütçe yönetimi ve birikimlerini hangi finansal araçlarla değerlendirebilecekleri konusunda yol gösterilmektedir yılında lanse edilen TEB Aile Akademisi ile 2014 yılı sonuna kadar toplam 285 bin bireye finansal okuryazarlık eğitimleri verilmiştir. Ailelerin ve bireylerin gelir gider dengesi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı ve bankacılıkta müşteri hakları konularında verilen ücretsiz eğitimler son derece yoğun ilgi görmüştür. TEB in şubelerinde başlayan eğitimler yoğun ilgi karşısında şubelerin dışına taşarak üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör firmaları, dernek ve odalara da ulaşmış, nihayet Ankara da 100 kişi kapasiteli TEB Aile Akademisi Evi açılmıştır. İlerleyen yıllarda TEB Aile Akademisi bünyesindeki çalışmalarını çeşitlendirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Çalışmalar kapsamında çocuklara da sınıf içi eğitimler, eğlenirken tasarruf ve birikim bilincini aşılamak amacıyla hazırlanan TEB Çocuk (www.tebcocuk.com) internet sitesi ve app aracılığı ile ulaşılmıştır. TEB Çocuk Platformu kapsamında 2014 yılı içerisinde TEB Çocuk Tiyatrosu kurulmuştur. Müzikal tiyatro oyunu ile çocuklara tasarruf bilinci kazandırılması hedeflenmiştir yılında toplam 15 bin çocuğa ulaşmış olan TEB Çocuk Tiyatrosu, dijital platform üzerinden bugüne kadar 824 bin çocuğa ulaşmıştır. TEB Aile Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine gitmiş ve ülkemizde ilk Finansal Erişim Endeksi çalışmasını gerçekleştirmiştir yılında endeks çalışmasının ikincisinin sonuçları açıklanmıştır. Türkiye yi, finansal okuryazarlığın göstergeleri olarak bilinen üç ana kriterde inceleyen çalışmada, finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış kriterlerindeki puanlar toplanarak Türkiye nin finansal okuryazarlık endeks değeri 59,4 olarak hesaplanmıştır. TEB in hedefi, araştırmasonuçlarına göre;finansal okur yazarlık konusunda en fazla gelişim ihtiyacı içinde olan gençlere, kadınlara ve kırsal kesime ulaşarak, finansal okuryazarlıklarını geliştirmektir. TEB, bunu sadece bir iş olanağı olarak değil aynı zamanda bir sorumluluk olarak da algılamaktadır yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF in yürüttüğü Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim projesi TEB in desteğiyle hayata geçirilmiştir eğitim-öğretim dönemi itibarıyla finansal okuryazarlığın Türkiye de ilk kez müfredata girdiği bu projeyle, 6-14 yaş aralığındaki 11 milyon çocuğa sanat dersleri aracılığıyla ulaşılarak finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İlk adımı zorunlu görsel sanatlar dersleriyle atılan proje kapsamında finansal okuryazarlık eğitiminin diğer branşlar içine dahil olması yönünde de çalışmalar sürmektedir. KOBİ Bankacılığı, KOBİ Akademi, KOBİtv

8 TEB, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan KOBİ leri öncelikli paydaşları arasında görmektedir. KOBİ lerin finans dışı alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve gelecekte de varlıklarını daha güçlü biçimde sürdürebilen güçlü kurumlar olabilmeleri amacıyla TEB KOBİ Bankacılığı tarafından yürütülen çalışmalar KOBi Akademi bünyesinde KOBİ lerin hizmetine sunulmaktadır. Doğrudan diyalog platformlarıyla Kurumsal Sorumluluk un öncelikli ilkelerinden biri olan Paydaş Katılımı stratejisi ile hareket eden platform KOBİ lerin kurumsal olarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgiyi onların ayaklarına kadar götürmekte ve KOBİtv ile bu bilgilerin güncel biçimde sürekli ulaşabilecekleri bir alanda yer almasına hizmet edilmektedir. KOBİ Akademi ve diğer hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye KOBİ Bankacılığı bölümünde yer verilmektedir. TEB Tedarikçi Konferansı TEB in kurumsal sorumluluk stratejisinin temelini paydaş beklentileri ve paydaşlarla diyalog oluşturmaktadır. Bu nedenle en önemli paydaşları arasında yer alan tedarikçilerinin kurumsal sorumlulukla ilgili alanlarda bilinçlenmesi, kaynakların doğru kullanılması konusunda farkındalıklarının artması TEB için öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 2014 yılında TEB tedarikçilerine özel düzenlenen konferansta Finansal gelişmeler, insan kaynakları uygulamaları ve inovasyon konuları ele alınmıştır. İçinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya çalışan TEB, dünyanın en önemli tenis turnuvalarından WTA Championships in Türkiye de düzenlenmesine de katkıda bulunmuştur. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenen turnuva ülkemizde tenise ilgiyi artmış ve birçok profesyonel tenisçinin yetişmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur Tenis otoriteleri ve tenis severler tarafından tam puan alan bu prestijli spor etkinliğinin düzenleyicisi olarak TEB, WTA tarafından da Billie Jean King Ödülü ne layık görülmüştür.. TEB in tenis projelerine sürdürülebilir yatırım yapma vizyonu 2014 yılında TEB BNP Paribas İstanbul Cup sponsorluğu ile devam etmiştir Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup turnuvasında müşterilerimiz, sosyal medya takipçilerimiz ağırlanmış ve Sokak Tenisi Projesi ile dezavantajlı çocuklara tenis sporunun sevdirilmesi amaçlanmıştır. Çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalışan TEB, her yıl gönüllülük projelerini çoğaltmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, her yıl TEB arı Gönüllüleri Uluslararası Avrasya Maratonu nda koşarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için bağış toplamakta, Boğaziçi Üniversitesi nde faaliyet gösteren Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim (GETEM) Laboratuvarı için kitap okumaktadırlar. BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 5.1 Yönetim Kurulu nun Yapısı ve Oluşumu 31 Aralık 2014 itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İsim Yavuz Canevi Dr. Akın Akbaygil* Ümit Leblebici Jean-Paul Sabet Görev Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Görevli Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili

9 Alain Georges Auguste Fonteneau Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch* Ayşe Aşardağ Yvan L.A.M. DeCock Sabri Davaz Jacques Roger Jean Marie Rinino Musa Erden Henri Simon Andre Foch Alain Kokocinski Dr.İsmail Yanık Bağımsız Bağımsız *Denetim Komitesi üyeleri olarak SPK nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1) ne uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve görev süreleri faaliyet raporumuzun ikinci bölümünde yer almaktadır. Bu bilgilerin sürekli güncel hali ise internet sitemizde bulunabilir. Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara Esas Sözleşmemizin 21. maddesinde yer verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankacılık Kanunu nda da hükümler mevcuttur. Banka Esas Sözleşmesi nin Yasak İşlemler den bahseden 30. maddesinde; Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. şeklinde bir hüküm yer almaktadır. 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı içinde 176 karar alınmıştır. Toplantı nisabı en az onbir (11) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az onbir (11) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması, Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekretaryaya iletmekte ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir. Yönetim Kurulu tutanaklarının hazır bulunan üyeler tarafından imzalanmasının yanı sıra karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanmasının gerekliliği söz konusudur. Dönem içinde alınmış olan kararlar arasında karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır. Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin sözlü bilgi aktarılmaktadır. Bankamız Esas Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

10 5.3 Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Bankamızda 2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir: Kurumsal Yönetim Komitesi Komitenin Sorumlulukları: Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu na öneriler sunmak, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki Aday Gösterme Komitesi nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. Komite Başkanı: Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili (Dr. Akın Akbaygil ) Komite Başkan Vekili: Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi) Komite Üyeleri: Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Jean Paul Sabet) (Jean Milan Charles Dominique Givadinovitch) Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü Katılımcılar: (Ayşe Aşardağ) (Sabri Davaz) Teftiş Kurulu Başkanı Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri SPK Mevzuat Koordinatörü Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Komite Sekreteri: Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü Toplantı Sıklığı: Gerektiğinde Denetim Komitesi Komitenin Sorumlulukları: Dış denetçilerin bağımsızlığının gözetilmesi İç kontrol, teftiş ve risk yönetiminde nesnelliğin ve kurallara uyumun sağlanması İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi Konsolide mali tabloların gözden geçirilmesi Uygulamalardaki potansiyel farklılıkların tespit edilmesi Komite Başkanı: Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch () Komite Başkan Vekili: Dr. Akın AKBAYGİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Üyeler: Yvan L.A.M De Cock () Sabri Davaz () Toplantı Sıklığı: En az üç ayda bir 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Bankamızda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda dört icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi mevcuttur. Kuruluş Amaçları:

11 Dış denetçilerin bağımsızlığının gözetilmesi İç kontrol, teftiş ve risk yönetiminde nesnelliğin ve kurallara uyumun sağlanması İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi Konsolide mali tabloların gözden geçirilmesi Uygulamalardaki potansiyel farklılıkların tespit edilmesi 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşılamayanların gerekçeli nedenleri Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir. 5.6 Mali Haklar 25 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Alain Kokocinski ye bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt TL.6.000,- ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesi yönünde karar alınmıştır yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı TL dir. Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Banka nın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul, Şirket), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK, Kurul) ilan ettiği

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Dünyada son dönemde giderek önem arzeden bir olgu haline gelen Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30.12.2011 tarihinde

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9,33 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 52 2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 53 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Migros Ticaret A.Ş., SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimsemektedir. Migros bu ilkelerin

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

Asya Katılım Bankası A.Ş.

Asya Katılım Bankası A.Ş. 69 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Asya Katılım Bankası, Kurumsal Yönetime ilişkin yapı, süreç ve ilkeleri; Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğu diğer ilgili mevzuatın gerekleri çerçevesinde

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı