PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI"

Transkript

1 PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş yapılmasının özendirilmesi için dünyada patent sistemleri uygulanmaktadır. Patent sistemi; Patent Kanunu, Patent Enstitüleri, Bilgi ve Dokümantasyon, Patent Vekilleri ve İhtisas Mahkemelerinden oluşmaktadır. Türkiye'deki yıllık patent başvurusu sayısı diğer ülkelerle kıyaslandığında yok denecek kadar azdır. Bunun en önemli nedeni patent sisteminin eski oluşudur. Türkiye'de yeni bir patent sistemini oluşturacak olan "Patent Kanunu" ve "Patent Enstitüsü Kuruluş Kanunu" Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. Yeni patent sistemi ile etkin bir patent koruması sağlanacak, araştırma geliştirme faaliyetleri ve teknoloji transferi artacaktır. PATENT SYSTEM, PATENT RIGHTS AND PATENT APPLICATIONS IN TURKEY AND IN THE OTHER COUNTRIES Patent systems are being applied in the world in order to encourage making inventions and application of them into industry. Patent system covers patent law, patent Institute, information and documantation, patent attorneys and specialty courts. Number of patent applications in Turkey is very low when compared to other countries. The main reason for this is that the present law is very old. "Patent Law" and "Patent Institute Law" which will set up the new,turkish patent system is in the agenda of the parliament. After setting up the new patent system, an efficient patent protection will be supplied and research and development activities and technology transfer will increase. ı 1. GİRİŞ Ülkelerin ekonomik büyümeleri teknolojik gelişmelere dayanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ise yenilikler, buluşlar ve onların sanayiye uygulanması ile yakından ilgilidir. Sanayi alanındaki yenilikler ve buluşlar genel olarak, yeni ürünlerin ve yöntemlerin bulunması, geliştirilmesi ve sanayiye ve dolayısıyla da ekonomiye intikalini sağlayan gelişimler olarak 165

2 Bu sayısal değerlerin diğer ülkelerle kıyaslandığında çok az olmasının temelinde yürürlükteki patent sisteminin yüz yıldan daha eski döneme dayanıyor olması ve ayrıca patent haklarına ilişkin bilgilerin sanayici ve araştırmacılara yeterince açıklanmamış olması yatmaktadır. Türkiye'de ve değişik ülkelerde - yılları arasında yapılan patent başvurularının sektörlere göre dağılımları Tablo 2'de verilmektedir. Tablo 2'nin analizinde göze çarpan ilk husus, hemen hemen bütün ülkelerde patent başvurularının büyük bir kısmının "günlük yaşam", "sanayi teknikleri ve araştırma" ve "kimya ve metalürji" alanlarında olduğu ve bunlardan sonra da "makina mühendisliğinin yer aldığıdır. Tablo 2'de izlenen bir diğer dikkat çekici husus da Tablo'da yer alan ülkeler arasında patent başvurusu sayısı en az olan ülkenin Türkiye olduğudur. Tablo 1 'de 1960 yılında Türkiye'ye yapılan patent başvurularının 2005 gibi rekor bir sayıda gözükmesinin en önemli nedeni o tarihte ilaç üretim usullerinin patent kapsamı içinde olmasıdır yılında Kurucu Meclis'in aldığı 51 sayılı tefsir kararı ile bu hususa açıklık getirilmiş ve ilaç üretim usulleri ve ürünlerinin tamamen patent koruması dışında olduğu açıklanmıştır. 172

3 tanımlanır. Yeniliklerin ve buluşlann sahiplerinin bu çalışmalarını başkalarının kolayca anlayabileceği ve bundan yararlanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde açıklamaları karşılığında kendilerine buluş konusu ürünü üretme ve satma konusunda belirli bir süre ayncalık veren sisteme patent sistemi adı verilmektedir. Bir ülkedeki patent sisteminin gelişmişliği ve o ülkedeki patent başvurularının çokluğu ülkenin gelişmişliğinin göstergelerinden biridir. Zira patentler, sanayi alanındaki yenilikler ve buluşlara dayanmaktadır ve patent başvurularının çokluğu sanayideki gelişmeleri açıklamaktadır. Bu çalışmada Patent Sistemini oluşturan öğeler açıklanmakta, patent haklarının neler olduğu ulusal ve uluslararası hukuk bakımından tartışılmakta ve Türkiye'de ve Dünyada Patent Başvurulan ve tescillerine ilişkin istatistiki bilgiler anlatılmaktadır. Bildiride ayrıca istatistik! bilgilerin analizi ve yorumu ile Türkiye'de yakın gelecekte kurulacak patent sistemi-nin yapısı açıklanmaktadır. 2. PATENT SİSTEMİ VE PATENT HAKLAR! Buluşların başkalan tarafından kolayca anlaşılabilecek biçimde açıklanması karşılığında buluş sahibine buluşunu belirli bir süre üretme ve satma hakkını tanıyan sisteme patent sistemi adı verilmektedir. Dünyada buluşların patent ile korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerin ilki 1474 yılında Venedik'de uygulanan Patent Yasasıdır. Bundan sonra 1624 yılında İngiltere'de, 1790 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1791 yılında Fransa, 1877 yılında Almanya ve 1879 yılında Osmanlı İmparatorluğunda yürürlüğe giren Patent Yasaları Dünya'da patent Sisteminin ilk örnekleridir. Patent sistemi buluşa dayanmaktadır. Buluş adından da anlaşılacağı gibi bulma ile ilgili bir kavramdır. Yani, doğada mevcut olan teknik bir kuralın bulunmasıdır. Ancak, doğada mevcut teknik bir kuralın bulunması patent ile koruma için yeterli değildir. Patent hukuku açısından önemli olan; buluşun ilk kez ortaya çıkarılmış olması, daha önce bilinenlere göre daha ileri bir adım getirmiş olması ve sanayiye uygulanabilir olmasıdır. Buluşların patent verilerek korunmasının esas amacı, buluş faaliyetlerini özendirmek ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayiye intikalini ve uygulanmasını sağlamak, buluşların başkaları tarafından öğrenilerek geliştirilebilmesine olanak yaratmaktır. 166

4 Bugün Dünya'da gelişmiş olan ülkelerin tümünde ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmında uygulanan Patent Sistemi 5 temel öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler şunlardır: - Patent Yasası - Patent Yasasının öngördüğü işlemleri yürütecek Patent Enstitüsü - Bilgi ve Dokümantasyon Olanakları, Eğitim - Patent Vekilleri İhtisas Mahkemeleri Modern bir patent sisteminin en önemli parças iyi bir patent Yasası ise de patent yasası tek başına, patent sisteminin iyi işlemesi için yeterli değildir. Buna ilaveten iyi organize olmuş modern bir Patent Kurumu'nun kurulmasıdır. Modern bir Patent Sistemi için sadece patent kurumu ve yasası yeterli değildir. Bunun yanında bir dizi çerçeve koşulların da yerine getirilmiş olması gerekir. Bunlar; anlaşmazlıklar ve tecavüzlerin değerlendirildiği mahkemeler, başvuru sahibine hukuki ve teknik konularda yardımcı olan patent vekilleri ve değişik ülkelerde tescil edilmiş patentlere ait bilgi ve dokümanların yer aldığı bilgi ve dokümantasyon olanakları ile eğitim'dir. Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur. Ulusal patent koruması, öncelikle ulusal ekonomiye yapılan bir katkı anlamında değerlendirilmiş olmasına rağmen, patent koruması başlangıcından beri uluslararası boyutta düşünülmüş ve korumada birlik ve uyum sağlanması amaç edinilmiştir. Bunu sağlamak üzere buluşların patent ile korunmasının boyutlarının uluslararası bir niteliğe kavuşturulması ile ilgili çalışmalar patent ve diğer sınai haklar konularında eşitlik ilkesini kabul eden Paris Sözleşmesi 1883 yılında kabul edilmesi ile başlatılmıştır. Türkiye, Paris Anlaşması'na 1925 yılından beri üyedir. Bu Sözleşmeye göre, bir türk vatandaşı, anlaşmaya üye her hangi bir ülkeden patent alabilir ve Sözleşmeye üye ülkelerin vatandaşlap da Türkiye'den patent talep edebilirler. Bu Sözleşmeye göre her ülke sınai haklar ile ilgili olarak kendi vatandaşına tanıdığı tüm hakları diğer üye ülkelerin vatandaşlarına da aynen tanımak zorundadır. Dünya Patenti veya Uluslararası Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulaşılamamıştır. Sadece 14 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve Avrupa Patenti olarak adlandırılan bölgesel koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararası patent uygulamasının denemesi olarak kabul edilebilir. 167

5 3. TÜRKİYE'DE BUGÜNKÜ PATENT SİSTEMİNİN YAPISI Türkiye'de halen uygulanan patent sistemi 23 Mart 1879 tarihinde yürürlüğe giren İhtira Beratı Kanunu, ilgili Yönetmelik, Paris Anlaşması, Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere ilişkin Avrupa Anlaşması, La Haye Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün Kuruluş Anlaşması ve Savunma Amaçları için İhtira Beratı Haklarının Mübadelesinin Kolaylatırılmasına ilişkin Anlaşma, Patentlerin Uluslararası Tasnifi Hakkında Avrupa Anlaşması'na dayanmaktadır yılında Fransa'da yürürlüğe giren Fransz Patent Kanunu'ndan tercüme edilerek uygulanan halen yürüdükteki İhtira Beratı Kanunu 1879 yılında yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar üzerinde herhangi bir yasal değişiklik yapılmamıştır. Bu yasa halen Dünya üzerinde yürürlükte olan en eski patent yasasıdır. Yürürlükte olan İhtira Beratı Kanunu'na göre herhangi bir buluşa patent verilebilmesi için, buluşun tüm dünyada yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli kabul edilmektedir. Bugün bütün çağdaş patent yasalarında patent verilebilme kriterleri arasında yer alan ve "buluş basamağı" (Inventive Step) olarak adlandırılan, 'tekniğin bilinen durumunun aşılması" kriteri bugünkü yasada yer almamaktadır. Mevcut sisteme göre yürütülen uygulamada, başvurunun incelenmesi, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olmasına göre farklılık göstermektedir. Türk vatandaşları tarafından yapılan başvuruların yenilik incelemesi Türkiye'de çeşitli üniversitelerde, buluş konusu ile ilgili öğretim üyeleri tarafından yapılmakta yada başvuru sahibinin talebine göre Dünya Fikri Haklar örgütü aracılığı ile bazı ülkelerin patent incelemesi yapmaya yetkili Patent Ofisleri tarafından yapılmaktadır. Yabancılar tarafından yapılan patent başvurularının incelenme işlemleri ise, Avrupa Patent Ofisi'nin La Haye'deki Genel Müdürlüğü'nde yapılmaktadır. Patentin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar, inceleme raporlara göre Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir. Patent başvurularının incelenmesi işlemlerinin bu şekilde farklı kurum ve kuruluşlarda yapılması, hem sistemin işleyişi itibariyle birçok sakıncalar içermekte hem de bazı olumsuz sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Mevcut Patent sisteminde koruma süresi, başvuru sahibinin başvuru sırasındaki talebine göre beş veya on veya onbeş yıl olmakta ve bu süre daha sonra değiştirilememektedir. Bugünkü sistemde patent sahibinin patentle doğan haklarına tecavüz durumunda hak sahibi tarafından Asliye Hukuk veya Ticaret Mahkemeleri'nde dava açılmakta ve patentten doğan haklara tecavüz önlenmeye çalışılmaktadır. Patent konusunun hem teknik hem de 168

6 hukuk boyutunun aynı anda bulunması özelliği, bu konudaki muhakemenin hem teknik hem de hukuk bakamlarından birlikte yürütülmesini gerektirmektedir. Türkiye'nin değişik yerlerinde Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemeleri'nde açılan davalarda teknik ve hukuki incelemeler farklı biçimlerde olabilmekte ve değerlendirmelerde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dava sürelerinin çok uzaması ve karar alınmasının birkaç yıl sürmesi de hakların kaybedilmesine yada patentten doğan haklara tecavüz edenlerin uzun bir süre haksız kazanç sağlamalarına neden olmaktadır. Bugünkü Türk Patent Sistemi; patent alınması ile ilgili işlemleri organize eden, patent sahiplerini temsil eden, bu konuda teknik ve hukuki bakımlardan danışmanlık yapan ve başvurularda mutlak görev üstlenmesi gereken patent vekilliği müessesesi ile ilgili hiçbir düzenleme içermemektedir. Bu konuda bir yasal düzenleme olmadığı için İsteyen herkes, başvuru sahibinden alacağı bir yetki belgesine dayanarak, eğitim düzeyine ve bu konudaki bilgi ve deneyimine bakılmaksızın patent vekilliği yapabilmektedir. Bu nedenle gerek başvuru sahipleri kimi zaman haklarını kaybetmekte, çoğu zaman da gereksiz yazışmalar nedeniyle işlemlerin sonuçlanması uzamaktadır. Bilgi ve deneyime sahip oimayan bazı patent vekilleri tarafından hazırlanan patent tarifnameleri ve istemleri ya işleme konulamamakta ya da düzeltilerek gerekli forma ve içeriğe getirilmesini sağlamak için uzun süren yazışmalar yapılmaktadır. 4. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA PATENT BAŞVURULARI VE TESCİLLERİ Bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin göstergelerinden birisi de o ülke vatandaşlarının patent başvurularının sayısı ile o ülkeye yabancılar tarafından yapılan patent başvurularının sayısıdır. Bu konunun ayrıntılı değerlendirilmesi için Tablo 1 'de verilen Türkiye ile Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye yılları arasında yapılan patent başvurularının sayısal bilgilerini analiz etmek uygun olacaktır. Tablo 1 'in analizinde Türkiye'de yapılmış patent başvurularının sayısının Tablo'da yer alan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında son derece düşük olduğu bir başka deyişle Türkiye'de,'sanayiye uygulanabilen yenilikve buluşların diğer ülkelerle karşılaştırıldığında dikkate ahnafnayacak kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Patent başvurularının az oluşunun birkaç ana nedeni vardır. Bu nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: - Türkiye'de yürürlükte olan patent sistemi, buluş sahiplerinin haklarını etkin biçimde koruyamamaktadır, - Türkiye'deki sanayiciler ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kişiler patent haklarının neler olduğunu yeterince bilmemektedirler, - Türkiye'de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterince önem verilmemektedir. 169

7 YILLAR TÜRKİYE YUNANİSTAN İNGİLTERE t İ ABD Tablo yılları arasında değişik ülkelerdeki patent başvuruları 170

8 Tablo 2. Değişik ülkelerde - yılları arasında yapılan patent başvurularının sektörlere göre dağılımları ÜLKELER ABD FRANSA İNGİL- TERE ALMAN- YA AVUS- TURYA BELÇİKA İSVİÇRE YIL 19Ö8 GÜNLÜK YAŞAM SANAYİ TEKNİKLERİ VE TAŞIMA KİMYA VE META- LÜRJİ TEKSTİL VE KAĞIT KARIŞIK YAPI ŞİST MAK. MÜH. ÜĞİ ! FİZİK ELEKTRİK TOPLAM

9 ÜLKELER TÜRKİYE YUNA- NİSTAN BULGA- RİSTAN SSCB ÇİN GÜNEY KORE YIL 1991 GÜNLÜK YAŞAM SANAYİ TEKNİKLERİ VE TAŞIMA KİMYA VE META- LÜRJİ TEKSTİL VE KAĞIT KARIŞIK YAPI ŞİST MAK. MÜH. ÜĞİ FİZİK ' ELEKTRİK TOPLAM NOT : Tabloda bazı kutuların boş olmasının nedeni o yıllar için adı geçen ülkeler tarafından gerekli istatistik! bilgilerin verilmemiş olmasıdır.

10 5. TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN YENİ PATENT SİSTEMİ Türkiye'deki bugünkü patent sisteminin eksikliklerini ve olumsuzluklarını gidererek, Türkiye'nin gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun, işleyebilecek özelliklere sahip bir patent sistemini kurmak üzere gerekil yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışmalar 1992 yılı sonunda tamamlanmış ve "Patent Kanunu Tasarısı" ve 'Türk Patent Enstitüsü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM'de görüşülmeye başlanmıştır. Avrupa Patent Anlaşması ile getirilen çözümler yanında, Almanya, Avusturya, İsviçre, Japonya ve İspanya Patent Kanunları ile Paris Anlaşması'nın patentlerle ilgili hükümleri gözönüne alınarak hazırlanmış olan Patent Kanunu Tasarısı uluslarası standardiara uygun ve çağdaş patent sistemleri ile uyumlu bir Kanundur. Türkiye'de kurulması planlanan yeni patent sisteminde öngörülen çağdaş hükümler genel tanımları ile şunlardır: - Faydalı Model Belgesi - İncelemesiz ve İncelemeli Patent Verilmesi Sistemleri - Başvuruların Yayınlanması ve Üçüncü Kişilerin İtirazlar - 7,10 veya 20 yıl koruma - İşçi Buluşları - Zorunlu Lisans - Patent Haklarına Tecavüz ve Cezalar - İhtisas Mahkemeleri - Patent Vekillerine Getirilen Yasal Düzenlemeler Yeni Patent Sisteminde patent ile korumanın yanısıra Faydalı Model Belgesi ile de buluşlara başka tür bir koruma biçimi getirilmektedir. Paris Anlaşması'nın metnine ilk kez 2 Haziran 1911 tarihinde Washington metni ile eklenen "Faydalı Model" kavramı patent gibi sanayiye uygulanabilen buluşları kapsamakta ancak patent verilebilme kriterlerinden "buluş basamağı-tekniğin bilinen durumunun aşılması" kriterinin bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Böylece "buluş basamağı" kriterini kapsamayan ancak yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşların da korunabilmesi mümkün kılınmaktadır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan korumanın süresi 10 yıl olarak öngörülmektedir. Yeni patent sisteminde biri patent başvurularının incelenmesi için biri süre bakımından kısa diğeri ise uzun olan iki sistem kabul edilmektedir. İncelemesiz ve İncelemeli Sistem olarak tanımlanan bu iki sistem, ülkemizde mali kaynakları birbirlerinden oldukça farklı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nisbeten kısıtlı bir koruma veya daha pahalı ancak süre olarak daha uzun bir koruma sağlanmaktadır. Başvuru sahibinin talebi doğrultusunda 174

11 incelemeli veya incelemesiz sistem seçilmekte, ancak başvuru sahibinin isteği doğrultusunda incelemesiz sistemden incelemeli sisteme geçiş mümkün olabilmektedir. İncelenerek patent verilmesi için; 1. Buluşun yeni olup olmadığı, 2. Tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, 3. Sanayide uygulanabilir olup olmadığı kriterleri ayrıntılı olarak incelenmekte ve ancak bu kriterlerdeki niteliklere sahip olabilen buluşlara patent verilmektedir. İnceleme sırasında, buluş konusunun bu niteliklere sahip olup olmadığı konusunda, üçüncü kişiler tarafından, süresi içinde yapılan itirazlar da değerlendirilmektedir. Yeni Patent Sisteminde patent verilmeden önce buluşla ilgili tarifname, tarifname özeti, istemler ve varsa resimlerin yayınlanmasına ve üçüncü kişilerin patent verilmesine ilişkin görüş bildirme ve itiraz yapabilmelerine imkan veren bir sistem benimsenmiştir. Böylece menfaat çatışmalarının büyük bölümü bu safhada çözümlenecektir. Yeni Patent Sisteminde incelemesiz olarak verilen patentin süresi 7 yıl, faydalı model belgesinin süresi 10 yıl ve incelenerek verilen patentin süresi 20 yıldır. İncelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patent için yedi yıllık süre içinde inceleme talebinin yapılması ve inceleme sonucunun olumlu olması halinde patent süresi 20 yıla tamamlanmaktadır. Yeni Patent Sisteminde işçi buluşları konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Tasarıya göre işçiler tarafından gerçekleştirilecek buluşlar "hizmet buluşları" ve "serbest buluşlar" olarak iki kısımda değerlendirilir. Hizmet buluşları işçinin yükümlü olduğu işin gereği olarak yapıt baluşlar veya işletme veya kamu idaresinin (sözleşmeli personel, işçi olarak nitelenebiliyorsa) büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan buluşlardır. Hizmet buluşlarının dışında kalan bütün buluşlar serbest buluş olarak kabul edilmektedir. Yeni Patent Sisteminde patent sahibinin veya yetkili kıldığı kişinin, patentle korunan buluşu kullanma zorunluluğu öngörülmüştür. Kullanmanın, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren yıl içinde gerçekleşmesi gerekir. Buluşun kullanıldığı, patent kullanım belgesi ile ispat edilir. Bu belgede, patent konusu buluşun satışa sunulduğunun veya uygulandığının teyid edilmesi öngörülmüştür. 175

12 Yeni Patent Sisteminde öngörülen önemli hususlardan biri de "zorunlu lisans" kavramıdır. Kullanma zorunluluğu bir sözleşmeye dayalı lisans ile yerine getirilemez ve patent sahibi patent aldığı buluş için lisans vereceğini teklif etmez ise üç yıllık bir süre sonunda Mahkeme veya Bakanlar Kurulu Karan ile buluş konusunun kullanılması için zorunlu lisans verilebilmektedir. Yeni Patent Sisteminde öngörülen hükümlere göre, zorunlu lisans talep edilmeden önce sözleşmeye dayalı lisansın yapılabilmesi için Enstitüden arabuluculuk talep edilmesi gerekmektedir. Enstiîü'nün arabulucuğu sonucunda sözleşmeye dayalı lisans verilmesi mümkün olmaz ise zorunlu lisans talep edilebilecektir. Zorunlu lisans verilebilmesi için şu şartların oluşması gerekir: - Patent konusu buluşun kullanılmaması, - Patent konularının bağımlılığının söz konusu olması, - Kamu yararının söz konusu olması, Yeni Patent Sisteminde, patentten doğan haklara tecavüzler ile ilgili olarak uygulanacak cezalar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir ve patentten doğan haklara tecavüz sayılan fiiller üç grupta değerlendirilmektedir. Birinci grupta patentin gerek sahibi hakkında gerçeğe aykırı açıklama yapılması ve patent sahibi olmadığı halde kendisinin patent sahibi olarak gösterilmesi; ikinci grupta buluşun sahibi olmadığı veya herhangi bir sebeple patentin hükümsüz olduğu veya patent hakkının sona erdiği hallerde korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak işaretler kullanılması ve üçüncü grupta ise patentten doğan haklara tecavüz sayılan fiillerin işlenmesi yer almaktadır. Patent sisteminin temel öğelerinden biri olan İhtisas Mahkemeleri, yeni patent sistemi ile getirilen çok önemli çözümlerden biridir. Bu sistemde hukuk ilişkilerinden doğabilecek davalarda görevli ve yetkili mahkeme olarak Adalet Bakanlığı'nca İhtisas Mahkemeleri kurulması öngörülmektedir. İhtisas Mahkemeleri kuruluncaya kadar, Adalet Bakanlığı belirli şehirlerdeki Asliye Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemelerini, İhtisas Mahkemesi olarak görevlendirecek ve bu mahkemelerin yargı çevresi Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecektir, İhtisas Mahkemeleri aynı zamanda, Enstitü'nün aldığı kararlara karşı açılacak davalarda ve Enstitü'nün kararlarından zarar gören kişilerin Enstitü aleyhine açacağı davalarda görevli mahkeme olacaktır. Yeni Patent Sistemi, Paris Antlaşmasının zorunlu kıldığı ancak bugünkü patent sisteminde yasal olarak yer almayan; patent başvurusu yapanlara teknik ve hukuki bakımlardan yardımcı olan ve başvuru sahiplerini temsil eden patent vekillerine yasal düzenlemeler getirmektedir. Yasal düzenleme, patent vekilliği yapacak gerçek kişilerin nitelikleri tanımlanmakta ve patent vekilliği yapmaya hak kazanmak üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak şartını getirmektedir. Yeni sistem, bu düzenlemeye göre patent vekilliği yapmaya hak kazanan kişilerin bir meslek birliği oluşturmalarına da olanak 176

13 tanımakta ve Patent Vekilleri Birliğinin Kuruluşu ile ilgili yasal düzenlemeler getirmektedir. Böylece hem nitelikli ve bilgili kişilerin patent vekilliği yapmaları sağlanmakta, buna ilaveten patent vekillerinin kendi kendilerini denetlemeleri de mümkün olabilmektedir. 6. SONUÇLAR Türkiye'de halen yürürlükte olan Patent Kanunu'nun çok eski oluşu, patent sisteminin temel öğelerini oluşturan elemanların ya hiç olmaması yada yeterince etkin olmaması ve hem sanayicilerimizin hem de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunanların patent hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları nedenleriyle ülkemizde teknolojik gelişmeleri sağlayacak olan buluş sayısı yok denecek kadar azdır. Bunun en önemli göstergesi, Türkiye'deki patent başvurusu sayılarının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yok denecek kadar az olmasıdır. Buluş yapılmasını özendirecek ve buluş sahiplerini motive edecek Yeni Patent Sisteminin işlerlik kazanması sonrasında ülkemizde,. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde artış olacaktır. Yeni üretim teknikleri ve ürünler sanayide uygulanacaktır.. Patentli teknolojilerin Türkiye'ye transferi artacaktır. - Yeni buluşlara ve yeniliklere ilişkin bilgi yaygınlaşacaktır. - İhtisas mahkemeleri kurulacak ve etkin bir patent koruması sağlanacaktır. Patent vekilleri yasal niteliğe ve düzenlemelere sahip olacak ve Patent Vekilliği müessesesi disiplin altına alınacaktır.. Türk Patent Enstitüsü'nün kurulması ile nitelikli eleman istihdamı mümkün olacak, elemanların yurtiçi ve yurtdışında eğitilmeleri mümkün olacak, geniş kapsamlı bir patent dokümantasyonu hazırlanabilecek, patent konusunda uluslarası ilişkiler etkin biçimde sürdürülecektir. 177

14 KAYNAKLAR 1. Ali Necip ORTAN, Modem Patent Sisteminin Temel Esasları ve Çerçeve Şartları, Ankara Ali Necip ORTAN, Buluş ve Buluşların Korunması, Ankara Kazım DÜNDAR, Tescil öncesi ve Sonrasında Buluş ve Markalarla İlgili Sorunlara Genel Bakış, Patent ve Markaların Tescil öncesi ve Sonrası Sorunları Sempozyumu, Ankara Patent Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, Ankara Türk Patent Enstitüsü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Ankara UğurG. YALÇINER, "Türkiye'de Patent Sistemi ve Yönetiminin Bugünüve Yarını", Patent Sistemleri ve Patent Ofis Organizasyonları Uluslararası Sempozyumu, Ekim 1992, Ankara 7. "WOYears ofindustrial Property Statistics IPS/100", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Yayın No : 876 Cenevre 8. "Industrial Property Statistics (Patents), 198&', World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Cenevre 9. "Industrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Cenevre W."lndustrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Cenevre 1 ^."Industrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) Yayını, Cenevre ^."Industrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) Yayını, Cenevre. 178

PATİNT SİSTEMİ, PATENT HAKLARI VI TÜRKİYİ S DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

PATİNT SİSTEMİ, PATENT HAKLARI VI TÜRKİYİ S DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI PATİNT SİSTEMİ, PATENT HAKLARI VI TÜRKİYİ S DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇİNER T.C, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 PATENT ALMA REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Türk Patent Enstitüsü Raporun Verildiği Kurum: Türk Patent Enstitüsü İşlem Masrafı: Değişken, ayrıntılar

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ ULUSAL BAŞVURU /TR VEYA BİR BAŞKA ÜLKE ULUSLARARASI BAŞVURU (PCT

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA Patent nedir? Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Buluş

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır. www.anadolupatent.com Değerli dostlar, Uzun zamandır çalışmaları devam eden Sınai Mülkiyet Kanunu 22 Aralık 2016 tarihinde TBMM de kabul edilerek 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ Uğur G. YALÇINER Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. 2 3 Haziran 2011 - İZMİR İÇERİK 1) Buluş Sahipliği,

Detaylı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı Yürürlükteki Yasal Mevzuat Açısından Ticarileştirme Süreçlerindeki Güçlükler M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu 19 Ekim 2016 2 Yürürlükteki

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL 1 Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı GENEL OLARAK ETİK Etik, insanlar için neyin

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Adana ÜSAM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ideege-tgb Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EBİLTEM TTO Sabancı Üniversitesi ve Inovent BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar gerekir. Sürdürülebilir

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT. Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT. Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT 1) Ulusal Mevzuat (Patent, Marka, Tasarım... mevzuatının kısa tanımı) 2) Uluslararası Anlaşmalar (Türkiye nin Taraf

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır.

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Telif hakları ile korunan malzemeleri içeren video kasetleri ve CD ler artan sayıdaki ülkede pazarlanmakta; Coca- Cola

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr 21. Yüzyılın Kilit Kavramları Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik)

Detaylı

BTSO FİKRİ HAKLAR FARKINDALIK VE YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMİNERİ

BTSO FİKRİ HAKLAR FARKINDALIK VE YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMİNERİ BTSO FİKRİ HAKLAR FARKINDALIK VE YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMİNERİ Erdem Kaya UPB Başkanı Marka & Patent Vekili e.kaya@erdemkayapatent.com Hakkımızda Uluslararası Patent Birliği ( UPB ) Bakanlar Kurulu

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu 1.Stratejik Amaç Amaç 1.2: Vekillik sisteminin doğru ve etkin çalışmasının sağlanması Vekillik sınavlarının düzenlenmesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA YILDIZ TTO UYGULAMALARI İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER I. Ar-Ge Reform Paketi II. Üretim

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Adnan ERTÜRK Başkan Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara. İstanbul, 5 Şubat 2015 Ref: ZAY/gu /15-205. Sayın ERTÜRK,

Adnan ERTÜRK Başkan Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara. İstanbul, 5 Şubat 2015 Ref: ZAY/gu /15-205. Sayın ERTÜRK, Adnan ERTÜRK Başkan Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara İstanbul, 5 Şubat 2015 Ref: ZAY/gu /15-205 Sayın ERTÜRK, Kamuoyunun görüşüne sunulan 6518 sayılı Kanun la 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı, Arçelik A.Ş. Rekabet Gücü ve Fikri Haklar Semineri İstanbul Sanayi Odası, Odakule 16 Ekim 2008 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent geçmişi Mevcut durum Uygulanan

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇİĞDEM SEZER ADANA ÜSAM MERKEZ MÜDÜRÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ FİKİR? Düşünce Gücü İle Evde Kullandığım Cihazları Çalıştırsam?? BİR FİKRİM

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticisi Rekabette Yeni Bir Boyut: Patent ile Bir Adım Önde Semineri İstanbul 3 Aralık 2004 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK PATENT DESTEKLERİ 24 Aralık 2015 Kerem ÇEVİK İncelemeli Patent Maliyetleri 2 Kerem Çevik 2. Yıl 190 TL 3. Yıl 200 TL 4. Yıl 245 TL 20. Yıl 1755 TL TPE Patent Başvuru Araştırma Raporu Yayın İnceleme Raporu

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Mevcut Düzen Patent Kararnamesi, m. 41: Öğretim elemanlarının buluşları için patent başvurusu yapma (veya

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Forumu Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ahmet KOÇER Patent Dairesi Başkanı 06/10/2010 1/44 Đçerik Neden Ar-Ge ve Yenilik? Patent ve Önemi Ar-Ge

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı.

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı DERS NOTU Tanıtım Tüm hakları saklıdır. www.sausem.sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ODAKLI GELİŞMELER

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ODAKLI GELİŞMELER YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ODAKLI GELİŞMELER YENİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma (Çeşitlilik) Rekabet (Performans Odaklılık) Kurumsal Özerklik (Esnek Yönetişim) 2547 58

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, 1.1.

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ ÖZET

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Güz 2006 Sayı 17 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ ÖZET Ummuhan GÖKOVALI *

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı