PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI"

Transkript

1 PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş yapılmasının özendirilmesi için dünyada patent sistemleri uygulanmaktadır. Patent sistemi; Patent Kanunu, Patent Enstitüleri, Bilgi ve Dokümantasyon, Patent Vekilleri ve İhtisas Mahkemelerinden oluşmaktadır. Türkiye'deki yıllık patent başvurusu sayısı diğer ülkelerle kıyaslandığında yok denecek kadar azdır. Bunun en önemli nedeni patent sisteminin eski oluşudur. Türkiye'de yeni bir patent sistemini oluşturacak olan "Patent Kanunu" ve "Patent Enstitüsü Kuruluş Kanunu" Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. Yeni patent sistemi ile etkin bir patent koruması sağlanacak, araştırma geliştirme faaliyetleri ve teknoloji transferi artacaktır. PATENT SYSTEM, PATENT RIGHTS AND PATENT APPLICATIONS IN TURKEY AND IN THE OTHER COUNTRIES Patent systems are being applied in the world in order to encourage making inventions and application of them into industry. Patent system covers patent law, patent Institute, information and documantation, patent attorneys and specialty courts. Number of patent applications in Turkey is very low when compared to other countries. The main reason for this is that the present law is very old. "Patent Law" and "Patent Institute Law" which will set up the new,turkish patent system is in the agenda of the parliament. After setting up the new patent system, an efficient patent protection will be supplied and research and development activities and technology transfer will increase. ı 1. GİRİŞ Ülkelerin ekonomik büyümeleri teknolojik gelişmelere dayanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ise yenilikler, buluşlar ve onların sanayiye uygulanması ile yakından ilgilidir. Sanayi alanındaki yenilikler ve buluşlar genel olarak, yeni ürünlerin ve yöntemlerin bulunması, geliştirilmesi ve sanayiye ve dolayısıyla da ekonomiye intikalini sağlayan gelişimler olarak 165

2 Bu sayısal değerlerin diğer ülkelerle kıyaslandığında çok az olmasının temelinde yürürlükteki patent sisteminin yüz yıldan daha eski döneme dayanıyor olması ve ayrıca patent haklarına ilişkin bilgilerin sanayici ve araştırmacılara yeterince açıklanmamış olması yatmaktadır. Türkiye'de ve değişik ülkelerde - yılları arasında yapılan patent başvurularının sektörlere göre dağılımları Tablo 2'de verilmektedir. Tablo 2'nin analizinde göze çarpan ilk husus, hemen hemen bütün ülkelerde patent başvurularının büyük bir kısmının "günlük yaşam", "sanayi teknikleri ve araştırma" ve "kimya ve metalürji" alanlarında olduğu ve bunlardan sonra da "makina mühendisliğinin yer aldığıdır. Tablo 2'de izlenen bir diğer dikkat çekici husus da Tablo'da yer alan ülkeler arasında patent başvurusu sayısı en az olan ülkenin Türkiye olduğudur. Tablo 1 'de 1960 yılında Türkiye'ye yapılan patent başvurularının 2005 gibi rekor bir sayıda gözükmesinin en önemli nedeni o tarihte ilaç üretim usullerinin patent kapsamı içinde olmasıdır yılında Kurucu Meclis'in aldığı 51 sayılı tefsir kararı ile bu hususa açıklık getirilmiş ve ilaç üretim usulleri ve ürünlerinin tamamen patent koruması dışında olduğu açıklanmıştır. 172

3 tanımlanır. Yeniliklerin ve buluşlann sahiplerinin bu çalışmalarını başkalarının kolayca anlayabileceği ve bundan yararlanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde açıklamaları karşılığında kendilerine buluş konusu ürünü üretme ve satma konusunda belirli bir süre ayncalık veren sisteme patent sistemi adı verilmektedir. Bir ülkedeki patent sisteminin gelişmişliği ve o ülkedeki patent başvurularının çokluğu ülkenin gelişmişliğinin göstergelerinden biridir. Zira patentler, sanayi alanındaki yenilikler ve buluşlara dayanmaktadır ve patent başvurularının çokluğu sanayideki gelişmeleri açıklamaktadır. Bu çalışmada Patent Sistemini oluşturan öğeler açıklanmakta, patent haklarının neler olduğu ulusal ve uluslararası hukuk bakımından tartışılmakta ve Türkiye'de ve Dünyada Patent Başvurulan ve tescillerine ilişkin istatistiki bilgiler anlatılmaktadır. Bildiride ayrıca istatistik! bilgilerin analizi ve yorumu ile Türkiye'de yakın gelecekte kurulacak patent sistemi-nin yapısı açıklanmaktadır. 2. PATENT SİSTEMİ VE PATENT HAKLAR! Buluşların başkalan tarafından kolayca anlaşılabilecek biçimde açıklanması karşılığında buluş sahibine buluşunu belirli bir süre üretme ve satma hakkını tanıyan sisteme patent sistemi adı verilmektedir. Dünyada buluşların patent ile korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerin ilki 1474 yılında Venedik'de uygulanan Patent Yasasıdır. Bundan sonra 1624 yılında İngiltere'de, 1790 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1791 yılında Fransa, 1877 yılında Almanya ve 1879 yılında Osmanlı İmparatorluğunda yürürlüğe giren Patent Yasaları Dünya'da patent Sisteminin ilk örnekleridir. Patent sistemi buluşa dayanmaktadır. Buluş adından da anlaşılacağı gibi bulma ile ilgili bir kavramdır. Yani, doğada mevcut olan teknik bir kuralın bulunmasıdır. Ancak, doğada mevcut teknik bir kuralın bulunması patent ile koruma için yeterli değildir. Patent hukuku açısından önemli olan; buluşun ilk kez ortaya çıkarılmış olması, daha önce bilinenlere göre daha ileri bir adım getirmiş olması ve sanayiye uygulanabilir olmasıdır. Buluşların patent verilerek korunmasının esas amacı, buluş faaliyetlerini özendirmek ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayiye intikalini ve uygulanmasını sağlamak, buluşların başkaları tarafından öğrenilerek geliştirilebilmesine olanak yaratmaktır. 166

4 Bugün Dünya'da gelişmiş olan ülkelerin tümünde ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmında uygulanan Patent Sistemi 5 temel öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler şunlardır: - Patent Yasası - Patent Yasasının öngördüğü işlemleri yürütecek Patent Enstitüsü - Bilgi ve Dokümantasyon Olanakları, Eğitim - Patent Vekilleri İhtisas Mahkemeleri Modern bir patent sisteminin en önemli parças iyi bir patent Yasası ise de patent yasası tek başına, patent sisteminin iyi işlemesi için yeterli değildir. Buna ilaveten iyi organize olmuş modern bir Patent Kurumu'nun kurulmasıdır. Modern bir Patent Sistemi için sadece patent kurumu ve yasası yeterli değildir. Bunun yanında bir dizi çerçeve koşulların da yerine getirilmiş olması gerekir. Bunlar; anlaşmazlıklar ve tecavüzlerin değerlendirildiği mahkemeler, başvuru sahibine hukuki ve teknik konularda yardımcı olan patent vekilleri ve değişik ülkelerde tescil edilmiş patentlere ait bilgi ve dokümanların yer aldığı bilgi ve dokümantasyon olanakları ile eğitim'dir. Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur. Ulusal patent koruması, öncelikle ulusal ekonomiye yapılan bir katkı anlamında değerlendirilmiş olmasına rağmen, patent koruması başlangıcından beri uluslararası boyutta düşünülmüş ve korumada birlik ve uyum sağlanması amaç edinilmiştir. Bunu sağlamak üzere buluşların patent ile korunmasının boyutlarının uluslararası bir niteliğe kavuşturulması ile ilgili çalışmalar patent ve diğer sınai haklar konularında eşitlik ilkesini kabul eden Paris Sözleşmesi 1883 yılında kabul edilmesi ile başlatılmıştır. Türkiye, Paris Anlaşması'na 1925 yılından beri üyedir. Bu Sözleşmeye göre, bir türk vatandaşı, anlaşmaya üye her hangi bir ülkeden patent alabilir ve Sözleşmeye üye ülkelerin vatandaşlap da Türkiye'den patent talep edebilirler. Bu Sözleşmeye göre her ülke sınai haklar ile ilgili olarak kendi vatandaşına tanıdığı tüm hakları diğer üye ülkelerin vatandaşlarına da aynen tanımak zorundadır. Dünya Patenti veya Uluslararası Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulaşılamamıştır. Sadece 14 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve Avrupa Patenti olarak adlandırılan bölgesel koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararası patent uygulamasının denemesi olarak kabul edilebilir. 167

5 3. TÜRKİYE'DE BUGÜNKÜ PATENT SİSTEMİNİN YAPISI Türkiye'de halen uygulanan patent sistemi 23 Mart 1879 tarihinde yürürlüğe giren İhtira Beratı Kanunu, ilgili Yönetmelik, Paris Anlaşması, Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere ilişkin Avrupa Anlaşması, La Haye Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün Kuruluş Anlaşması ve Savunma Amaçları için İhtira Beratı Haklarının Mübadelesinin Kolaylatırılmasına ilişkin Anlaşma, Patentlerin Uluslararası Tasnifi Hakkında Avrupa Anlaşması'na dayanmaktadır yılında Fransa'da yürürlüğe giren Fransz Patent Kanunu'ndan tercüme edilerek uygulanan halen yürüdükteki İhtira Beratı Kanunu 1879 yılında yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar üzerinde herhangi bir yasal değişiklik yapılmamıştır. Bu yasa halen Dünya üzerinde yürürlükte olan en eski patent yasasıdır. Yürürlükte olan İhtira Beratı Kanunu'na göre herhangi bir buluşa patent verilebilmesi için, buluşun tüm dünyada yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli kabul edilmektedir. Bugün bütün çağdaş patent yasalarında patent verilebilme kriterleri arasında yer alan ve "buluş basamağı" (Inventive Step) olarak adlandırılan, 'tekniğin bilinen durumunun aşılması" kriteri bugünkü yasada yer almamaktadır. Mevcut sisteme göre yürütülen uygulamada, başvurunun incelenmesi, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olmasına göre farklılık göstermektedir. Türk vatandaşları tarafından yapılan başvuruların yenilik incelemesi Türkiye'de çeşitli üniversitelerde, buluş konusu ile ilgili öğretim üyeleri tarafından yapılmakta yada başvuru sahibinin talebine göre Dünya Fikri Haklar örgütü aracılığı ile bazı ülkelerin patent incelemesi yapmaya yetkili Patent Ofisleri tarafından yapılmaktadır. Yabancılar tarafından yapılan patent başvurularının incelenme işlemleri ise, Avrupa Patent Ofisi'nin La Haye'deki Genel Müdürlüğü'nde yapılmaktadır. Patentin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar, inceleme raporlara göre Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir. Patent başvurularının incelenmesi işlemlerinin bu şekilde farklı kurum ve kuruluşlarda yapılması, hem sistemin işleyişi itibariyle birçok sakıncalar içermekte hem de bazı olumsuz sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Mevcut Patent sisteminde koruma süresi, başvuru sahibinin başvuru sırasındaki talebine göre beş veya on veya onbeş yıl olmakta ve bu süre daha sonra değiştirilememektedir. Bugünkü sistemde patent sahibinin patentle doğan haklarına tecavüz durumunda hak sahibi tarafından Asliye Hukuk veya Ticaret Mahkemeleri'nde dava açılmakta ve patentten doğan haklara tecavüz önlenmeye çalışılmaktadır. Patent konusunun hem teknik hem de 168

6 hukuk boyutunun aynı anda bulunması özelliği, bu konudaki muhakemenin hem teknik hem de hukuk bakamlarından birlikte yürütülmesini gerektirmektedir. Türkiye'nin değişik yerlerinde Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemeleri'nde açılan davalarda teknik ve hukuki incelemeler farklı biçimlerde olabilmekte ve değerlendirmelerde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dava sürelerinin çok uzaması ve karar alınmasının birkaç yıl sürmesi de hakların kaybedilmesine yada patentten doğan haklara tecavüz edenlerin uzun bir süre haksız kazanç sağlamalarına neden olmaktadır. Bugünkü Türk Patent Sistemi; patent alınması ile ilgili işlemleri organize eden, patent sahiplerini temsil eden, bu konuda teknik ve hukuki bakımlardan danışmanlık yapan ve başvurularda mutlak görev üstlenmesi gereken patent vekilliği müessesesi ile ilgili hiçbir düzenleme içermemektedir. Bu konuda bir yasal düzenleme olmadığı için İsteyen herkes, başvuru sahibinden alacağı bir yetki belgesine dayanarak, eğitim düzeyine ve bu konudaki bilgi ve deneyimine bakılmaksızın patent vekilliği yapabilmektedir. Bu nedenle gerek başvuru sahipleri kimi zaman haklarını kaybetmekte, çoğu zaman da gereksiz yazışmalar nedeniyle işlemlerin sonuçlanması uzamaktadır. Bilgi ve deneyime sahip oimayan bazı patent vekilleri tarafından hazırlanan patent tarifnameleri ve istemleri ya işleme konulamamakta ya da düzeltilerek gerekli forma ve içeriğe getirilmesini sağlamak için uzun süren yazışmalar yapılmaktadır. 4. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA PATENT BAŞVURULARI VE TESCİLLERİ Bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin göstergelerinden birisi de o ülke vatandaşlarının patent başvurularının sayısı ile o ülkeye yabancılar tarafından yapılan patent başvurularının sayısıdır. Bu konunun ayrıntılı değerlendirilmesi için Tablo 1 'de verilen Türkiye ile Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye yılları arasında yapılan patent başvurularının sayısal bilgilerini analiz etmek uygun olacaktır. Tablo 1 'in analizinde Türkiye'de yapılmış patent başvurularının sayısının Tablo'da yer alan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında son derece düşük olduğu bir başka deyişle Türkiye'de,'sanayiye uygulanabilen yenilikve buluşların diğer ülkelerle karşılaştırıldığında dikkate ahnafnayacak kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Patent başvurularının az oluşunun birkaç ana nedeni vardır. Bu nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: - Türkiye'de yürürlükte olan patent sistemi, buluş sahiplerinin haklarını etkin biçimde koruyamamaktadır, - Türkiye'deki sanayiciler ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kişiler patent haklarının neler olduğunu yeterince bilmemektedirler, - Türkiye'de, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterince önem verilmemektedir. 169

7 YILLAR TÜRKİYE YUNANİSTAN İNGİLTERE t İ ABD Tablo yılları arasında değişik ülkelerdeki patent başvuruları 170

8 Tablo 2. Değişik ülkelerde - yılları arasında yapılan patent başvurularının sektörlere göre dağılımları ÜLKELER ABD FRANSA İNGİL- TERE ALMAN- YA AVUS- TURYA BELÇİKA İSVİÇRE YIL 19Ö8 GÜNLÜK YAŞAM SANAYİ TEKNİKLERİ VE TAŞIMA KİMYA VE META- LÜRJİ TEKSTİL VE KAĞIT KARIŞIK YAPI ŞİST MAK. MÜH. ÜĞİ ! FİZİK ELEKTRİK TOPLAM

9 ÜLKELER TÜRKİYE YUNA- NİSTAN BULGA- RİSTAN SSCB ÇİN GÜNEY KORE YIL 1991 GÜNLÜK YAŞAM SANAYİ TEKNİKLERİ VE TAŞIMA KİMYA VE META- LÜRJİ TEKSTİL VE KAĞIT KARIŞIK YAPI ŞİST MAK. MÜH. ÜĞİ FİZİK ' ELEKTRİK TOPLAM NOT : Tabloda bazı kutuların boş olmasının nedeni o yıllar için adı geçen ülkeler tarafından gerekli istatistik! bilgilerin verilmemiş olmasıdır.

10 5. TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN YENİ PATENT SİSTEMİ Türkiye'deki bugünkü patent sisteminin eksikliklerini ve olumsuzluklarını gidererek, Türkiye'nin gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun, işleyebilecek özelliklere sahip bir patent sistemini kurmak üzere gerekil yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışmalar 1992 yılı sonunda tamamlanmış ve "Patent Kanunu Tasarısı" ve 'Türk Patent Enstitüsü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM'de görüşülmeye başlanmıştır. Avrupa Patent Anlaşması ile getirilen çözümler yanında, Almanya, Avusturya, İsviçre, Japonya ve İspanya Patent Kanunları ile Paris Anlaşması'nın patentlerle ilgili hükümleri gözönüne alınarak hazırlanmış olan Patent Kanunu Tasarısı uluslarası standardiara uygun ve çağdaş patent sistemleri ile uyumlu bir Kanundur. Türkiye'de kurulması planlanan yeni patent sisteminde öngörülen çağdaş hükümler genel tanımları ile şunlardır: - Faydalı Model Belgesi - İncelemesiz ve İncelemeli Patent Verilmesi Sistemleri - Başvuruların Yayınlanması ve Üçüncü Kişilerin İtirazlar - 7,10 veya 20 yıl koruma - İşçi Buluşları - Zorunlu Lisans - Patent Haklarına Tecavüz ve Cezalar - İhtisas Mahkemeleri - Patent Vekillerine Getirilen Yasal Düzenlemeler Yeni Patent Sisteminde patent ile korumanın yanısıra Faydalı Model Belgesi ile de buluşlara başka tür bir koruma biçimi getirilmektedir. Paris Anlaşması'nın metnine ilk kez 2 Haziran 1911 tarihinde Washington metni ile eklenen "Faydalı Model" kavramı patent gibi sanayiye uygulanabilen buluşları kapsamakta ancak patent verilebilme kriterlerinden "buluş basamağı-tekniğin bilinen durumunun aşılması" kriterinin bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Böylece "buluş basamağı" kriterini kapsamayan ancak yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşların da korunabilmesi mümkün kılınmaktadır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan korumanın süresi 10 yıl olarak öngörülmektedir. Yeni patent sisteminde biri patent başvurularının incelenmesi için biri süre bakımından kısa diğeri ise uzun olan iki sistem kabul edilmektedir. İncelemesiz ve İncelemeli Sistem olarak tanımlanan bu iki sistem, ülkemizde mali kaynakları birbirlerinden oldukça farklı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nisbeten kısıtlı bir koruma veya daha pahalı ancak süre olarak daha uzun bir koruma sağlanmaktadır. Başvuru sahibinin talebi doğrultusunda 174

11 incelemeli veya incelemesiz sistem seçilmekte, ancak başvuru sahibinin isteği doğrultusunda incelemesiz sistemden incelemeli sisteme geçiş mümkün olabilmektedir. İncelenerek patent verilmesi için; 1. Buluşun yeni olup olmadığı, 2. Tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, 3. Sanayide uygulanabilir olup olmadığı kriterleri ayrıntılı olarak incelenmekte ve ancak bu kriterlerdeki niteliklere sahip olabilen buluşlara patent verilmektedir. İnceleme sırasında, buluş konusunun bu niteliklere sahip olup olmadığı konusunda, üçüncü kişiler tarafından, süresi içinde yapılan itirazlar da değerlendirilmektedir. Yeni Patent Sisteminde patent verilmeden önce buluşla ilgili tarifname, tarifname özeti, istemler ve varsa resimlerin yayınlanmasına ve üçüncü kişilerin patent verilmesine ilişkin görüş bildirme ve itiraz yapabilmelerine imkan veren bir sistem benimsenmiştir. Böylece menfaat çatışmalarının büyük bölümü bu safhada çözümlenecektir. Yeni Patent Sisteminde incelemesiz olarak verilen patentin süresi 7 yıl, faydalı model belgesinin süresi 10 yıl ve incelenerek verilen patentin süresi 20 yıldır. İncelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patent için yedi yıllık süre içinde inceleme talebinin yapılması ve inceleme sonucunun olumlu olması halinde patent süresi 20 yıla tamamlanmaktadır. Yeni Patent Sisteminde işçi buluşları konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Tasarıya göre işçiler tarafından gerçekleştirilecek buluşlar "hizmet buluşları" ve "serbest buluşlar" olarak iki kısımda değerlendirilir. Hizmet buluşları işçinin yükümlü olduğu işin gereği olarak yapıt baluşlar veya işletme veya kamu idaresinin (sözleşmeli personel, işçi olarak nitelenebiliyorsa) büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan buluşlardır. Hizmet buluşlarının dışında kalan bütün buluşlar serbest buluş olarak kabul edilmektedir. Yeni Patent Sisteminde patent sahibinin veya yetkili kıldığı kişinin, patentle korunan buluşu kullanma zorunluluğu öngörülmüştür. Kullanmanın, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren yıl içinde gerçekleşmesi gerekir. Buluşun kullanıldığı, patent kullanım belgesi ile ispat edilir. Bu belgede, patent konusu buluşun satışa sunulduğunun veya uygulandığının teyid edilmesi öngörülmüştür. 175

12 Yeni Patent Sisteminde öngörülen önemli hususlardan biri de "zorunlu lisans" kavramıdır. Kullanma zorunluluğu bir sözleşmeye dayalı lisans ile yerine getirilemez ve patent sahibi patent aldığı buluş için lisans vereceğini teklif etmez ise üç yıllık bir süre sonunda Mahkeme veya Bakanlar Kurulu Karan ile buluş konusunun kullanılması için zorunlu lisans verilebilmektedir. Yeni Patent Sisteminde öngörülen hükümlere göre, zorunlu lisans talep edilmeden önce sözleşmeye dayalı lisansın yapılabilmesi için Enstitüden arabuluculuk talep edilmesi gerekmektedir. Enstiîü'nün arabulucuğu sonucunda sözleşmeye dayalı lisans verilmesi mümkün olmaz ise zorunlu lisans talep edilebilecektir. Zorunlu lisans verilebilmesi için şu şartların oluşması gerekir: - Patent konusu buluşun kullanılmaması, - Patent konularının bağımlılığının söz konusu olması, - Kamu yararının söz konusu olması, Yeni Patent Sisteminde, patentten doğan haklara tecavüzler ile ilgili olarak uygulanacak cezalar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir ve patentten doğan haklara tecavüz sayılan fiiller üç grupta değerlendirilmektedir. Birinci grupta patentin gerek sahibi hakkında gerçeğe aykırı açıklama yapılması ve patent sahibi olmadığı halde kendisinin patent sahibi olarak gösterilmesi; ikinci grupta buluşun sahibi olmadığı veya herhangi bir sebeple patentin hükümsüz olduğu veya patent hakkının sona erdiği hallerde korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak işaretler kullanılması ve üçüncü grupta ise patentten doğan haklara tecavüz sayılan fiillerin işlenmesi yer almaktadır. Patent sisteminin temel öğelerinden biri olan İhtisas Mahkemeleri, yeni patent sistemi ile getirilen çok önemli çözümlerden biridir. Bu sistemde hukuk ilişkilerinden doğabilecek davalarda görevli ve yetkili mahkeme olarak Adalet Bakanlığı'nca İhtisas Mahkemeleri kurulması öngörülmektedir. İhtisas Mahkemeleri kuruluncaya kadar, Adalet Bakanlığı belirli şehirlerdeki Asliye Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemelerini, İhtisas Mahkemesi olarak görevlendirecek ve bu mahkemelerin yargı çevresi Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecektir, İhtisas Mahkemeleri aynı zamanda, Enstitü'nün aldığı kararlara karşı açılacak davalarda ve Enstitü'nün kararlarından zarar gören kişilerin Enstitü aleyhine açacağı davalarda görevli mahkeme olacaktır. Yeni Patent Sistemi, Paris Antlaşmasının zorunlu kıldığı ancak bugünkü patent sisteminde yasal olarak yer almayan; patent başvurusu yapanlara teknik ve hukuki bakımlardan yardımcı olan ve başvuru sahiplerini temsil eden patent vekillerine yasal düzenlemeler getirmektedir. Yasal düzenleme, patent vekilliği yapacak gerçek kişilerin nitelikleri tanımlanmakta ve patent vekilliği yapmaya hak kazanmak üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak şartını getirmektedir. Yeni sistem, bu düzenlemeye göre patent vekilliği yapmaya hak kazanan kişilerin bir meslek birliği oluşturmalarına da olanak 176

13 tanımakta ve Patent Vekilleri Birliğinin Kuruluşu ile ilgili yasal düzenlemeler getirmektedir. Böylece hem nitelikli ve bilgili kişilerin patent vekilliği yapmaları sağlanmakta, buna ilaveten patent vekillerinin kendi kendilerini denetlemeleri de mümkün olabilmektedir. 6. SONUÇLAR Türkiye'de halen yürürlükte olan Patent Kanunu'nun çok eski oluşu, patent sisteminin temel öğelerini oluşturan elemanların ya hiç olmaması yada yeterince etkin olmaması ve hem sanayicilerimizin hem de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunanların patent hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları nedenleriyle ülkemizde teknolojik gelişmeleri sağlayacak olan buluş sayısı yok denecek kadar azdır. Bunun en önemli göstergesi, Türkiye'deki patent başvurusu sayılarının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yok denecek kadar az olmasıdır. Buluş yapılmasını özendirecek ve buluş sahiplerini motive edecek Yeni Patent Sisteminin işlerlik kazanması sonrasında ülkemizde,. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde artış olacaktır. Yeni üretim teknikleri ve ürünler sanayide uygulanacaktır.. Patentli teknolojilerin Türkiye'ye transferi artacaktır. - Yeni buluşlara ve yeniliklere ilişkin bilgi yaygınlaşacaktır. - İhtisas mahkemeleri kurulacak ve etkin bir patent koruması sağlanacaktır. Patent vekilleri yasal niteliğe ve düzenlemelere sahip olacak ve Patent Vekilliği müessesesi disiplin altına alınacaktır.. Türk Patent Enstitüsü'nün kurulması ile nitelikli eleman istihdamı mümkün olacak, elemanların yurtiçi ve yurtdışında eğitilmeleri mümkün olacak, geniş kapsamlı bir patent dokümantasyonu hazırlanabilecek, patent konusunda uluslarası ilişkiler etkin biçimde sürdürülecektir. 177

14 KAYNAKLAR 1. Ali Necip ORTAN, Modem Patent Sisteminin Temel Esasları ve Çerçeve Şartları, Ankara Ali Necip ORTAN, Buluş ve Buluşların Korunması, Ankara Kazım DÜNDAR, Tescil öncesi ve Sonrasında Buluş ve Markalarla İlgili Sorunlara Genel Bakış, Patent ve Markaların Tescil öncesi ve Sonrası Sorunları Sempozyumu, Ankara Patent Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, Ankara Türk Patent Enstitüsü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Ankara UğurG. YALÇINER, "Türkiye'de Patent Sistemi ve Yönetiminin Bugünüve Yarını", Patent Sistemleri ve Patent Ofis Organizasyonları Uluslararası Sempozyumu, Ekim 1992, Ankara 7. "WOYears ofindustrial Property Statistics IPS/100", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Yayın No : 876 Cenevre 8. "Industrial Property Statistics (Patents), 198&', World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Cenevre 9. "Industrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Cenevre W."lndustrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar örgütü) Yayını, Cenevre 1 ^."Industrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) Yayını, Cenevre ^."Industrial Property Statistics (Patents), ", World Intellectual Property Organization - W IPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) Yayını, Cenevre. 178

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Danışman Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili İbrahim SUBAŞI Özet: Teşmil; yürürlükte bulunan bir işkolu veya işyeri Toplu İş Sözleşmesi uygulama alanının, o işkolunda

Detaylı