7- DEĞERLENDĠRME ESASLARI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7- DEĞERLENDĠRME ESASLARI:"

Transkript

1 2011 YILI CAMĠLER VE DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI MÜNASEBETĠYLE KUR AN KURSU ÖĞRETĠCĠLERĠ, ĠMAM HATĠP VE MÜEZZĠN KAYYIMLAR ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK, KUR AN-I KERĠM Ġ GÜZEL OKUMA VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIġMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ ġartname BaĢkanlığımız TaĢra teģkilatında Kur an Kursu Öğreticisi, Ġmam Hatip ve Müezzin Kayyım Unvanlarında görev yapan erkek personel arasında Hafızlık, Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma YarıĢmaları düzenlenmiģtir. 1- AMAÇ: Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliģtirmek, planlı çalıģma alıģkanlığı kazanmalarını, kiģisel geliģimlerinin ve kendilerini yetiģtirmelerinin devamlılığını ve mesleklerini cesaretle yapacak Ģekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. 2- YARIġMA KONULARI: a) Hafızlık, b) Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma, c) Ezanı Güzel Okuma. 3- YARIġMAYA KATILMA ġartlari: Hafızlık, Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma yarıģmalarına BaĢkanlığımız taģra teģkilatında görevli asıl-vekil ve sözleģmeli Kur an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel katılabilecektir. 4- MÜRACAAT: ġartları tutan personel, Mart 2011 tarihleri arasında Müftülüklere müracaat edecektir yılları arasında düzenlen yarıģmalarda Türkiye Finallerine katılan ve birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları kabul edilen personele resimli yarıģmaya katılma belgesi düzenlenecektir. 5- UYGULAMA : a) Hafızlık yarıģmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvid üzerinden yapılacaktır. b) Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma yarıģmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvid, terennüm (makam) ve güzel ses üzerinden yapılacaktır. c) Ezanı Güzel Okuma yarıģmasında değerlendirme; ilgili kurullarca fonetik/diksiyon, güzel okuma(eda), makam ve güzel ses üzerinden yapılacaktır. d) YarıĢmalara Ġl ve Ġlçeler bazında baģlanacak ve yarıģmaya katılım Ģartlarına sahip istekli bütün erkek personelin katılması sağlanacaktır. Ġl ve Ġlçe birincileri belirlenecek, bunlar arasında Ġl Merkezinde yapılacak yarıģma sonucunda Ġl i bölge yarıģmasında temsil edecek Ġl birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarıģmada Türkiye final yarıģmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir. 6- SEÇĠCĠ KURULLAR : a) Ġl ve Ġlçe Seçici Kurulları : Ġl Merkezlerinde ve görevli sayısı 30 dan fazla olan Ġlçe merkezlerinde; Ġl veya Ġlçe Müftüsünün baģkanlığında varsa Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden bir kiģi, varsa Ġmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa AĢere Takrip icazeti almıģ bir Hafız, varsa Rehber Öğreticilerden bir kiģi ve iki Ġlçe Müftüsünden oluģur. Kurul en az beģ kiģiden oluģur. Görevli sayısı 30 dan az olan Ġlçe Merkezlerinde seçici kurul oluģturulmaz ve bu Ġlçelerde yarıģmalara katılmaya istekli olanlar Ġl Merkezindeki yarıģmaya katılırlar. EK-1 1/5

2 b) Ġl Seçici Kurulları : Ġl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; Ġl Müftüsünün baģkanlığında varsa Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden bir kiģi, varsa Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden bir kiģi, iki Ġlçe Müftüsü, varsa Ġmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa AĢere Takrip icazeti almıģ bir Hafız, varsa Rehber Öğreticilerden bir kiģiden (yoksa Hafız,) oluģur. Kurul en az beģ kiģiden oluģur. c) Bölge Seçici Kurulları : YarıĢmanın yapılacağı Ġl in Müftüsünün baģkanlığında; Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden iki kiģi, Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden iki kiģi, Ġmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa AĢere Takrip icazeti almıģ bir Hafız (yoksa Hafız,) dan oluģur. Kurul en az beģ kiģiden oluģur. d) Yüksek Seçici Kurul : Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca tespit edilecektir. e) Hafızlık ve Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢmaları seçici kurullarında hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer görevlilerden oluģturulacaktır. f) Ezanı Güzel Okuma YarıĢmaları seçici kurullarında Dini Musiki Hizmet Ġçi Eğitim Kurslarından geçmiģ Öğretmenler, Müftüler ve Hafızlar tercih edilecek, bulunmaması halinde söz konusu kurullar Dini Musiki ye yatkın, bu alanda birikimi ve çalıģması olan diğer görevlilerden oluģturulacaktır. g) Her yarıģma için ayrı bir seçici kurul oluģturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma yarıģmasını tek seçici kurul yapabilecektir. 7- DEĞERLENDĠRME ESASLARI: A) Hafızlık YarıĢmasında Ġlçe, Ġl ve Bölge Seçici Kurulları ġu Hususlara Dikkat Eder : a) GENEL ĠLKELER: 1- YarıĢma sırası kura ile belirlenecektir. 2- Her adaya 3 soru sorulacaktır. 3- Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir. b) SORULAR: 1- Birinci soru sayfa geçiģli olacak (sayfa sonundan diğer sayfaya geçebilecek ve soru 1-10 cüzlerden sorulacak) 2- Ġkinci soru sayfa baģından sayfa sonuna kadar olacak (11-20 cüzlerden sorulacak) 3- Üçüncü soru sure geçiģli olacak (21-30 cüzlerden sorulacak) 4- Her soru için beģ dakikadan toplam 15 dakikalık süre tanınacaktır. c) OKUYUġ TARZI: 1- OkuyuĢlarda aday tedvir veya tahkik usullerinden birini seçebilecektir. 2- Aday hadr usulüyle okumak istiyorsa müsaade edilecek ancak puan kırılacaktır. d) NOT BAREMĠ: 1- Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60). 2- Tecvid ve meharici huruf 25 puandır. 3- Eda-Seda 15 puandır. 2/5

3 e) DEĞERLENDĠRME: 1- Aday takılır veya müģabehata kaçarsa geriden almasına iki defa imkan verilecektir. Birinci tekrarda okuyabilirse 1 puan, ikinci tekrarda okuyabilirse 2 puan düģülecektir. 2- Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma yapılınca devam edebilirse 5 puan düģülecektir. 3- Aday takılır, hatırlatmaya rağmen devam edemezse o soruyu okuyamamıģ sayılacak ve bu soruya puan verilmeyecektir. 4- Hadr usulünde okursa her sorudan 5 puan düģülecektir. f) TECVĠD: 1- Medd-i tabii, idğam-ı mea l-ğunne gibi her tecvid konusu ihlalinde yarım puan düģülecektir. 2- Her meharici-huruf hatasından 1 puan düģülecektir. 3- Her hareke hatasından yarım puan düģülecektir. g) EDA-SEDA : 1- Puanlamada okuyucunun eda ve sedası yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıģtır. B) Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢmasında Ġlçe, Ġl ve Bölge Seçici Kurulları ġu Hususlara Dikkat Eder : a) GENEL ĠLKELER: 1- Sorular önceden eģit uzunlukta hazırlanacak ve bir sayfadan fazla olmayacaktır. 2- YarıĢma sırası ve sorusu kura ile belirlenecek ve 10 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır. 3- YarıĢmacıların yarıģma okuyuģu 10 dakikayı geçmeyecektir. b) OKUYUġ TARZI: 1- Tahkik usulünde okunacaktır. c) NOT BAREMĠ: 1- Güzel okuma 20 puandır. 2- Tecvid, maharici huruf ve sıfat-ı huruf 40 puandır. 3- Eda-seda, makam ve terennüm 40 puandır. d) DEĞERLENDĠRME: 1- Her tecvid kuralı ihlalinden 1 puan düģülecektir. 2- Her maharic-i huruf ihlalinden 1 puan düģülecektir. 3- Her vakıf, vasl ve ibtida hatasından 1 puan düģülecektir. 4- Her galat (manayı bozacak Ģekilde kelimeyi veya harekeyi yanlıģ okuma gibi) okumadan 2 puan düģülecektir. 5- Eda-seda-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıģtır. C) Ezanı Güzel Okuma YarıĢması Ġlçe, Ġl ve Bölge Seçici Kurulları ġu Hususlara Dikkat Eder: a) GENEL ĠLKELER: 1- YarıĢma sırası kura ile belirlenecektir. 2- YarıĢmacıya bir ezan okutulacak, aynı ezanda iki makam uygulanacaktır. 3- Okuyucular, uygulayacakları iki makamı Saba, UĢĢak, Rast, Segah ve Hicaz makamlarından seçerek kendileri belirleyecekler, ilk makamdan, seçtiği diğer makama geçiģ yapacaktır dakikalık süre tanınacaktır. 5- YarıĢmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir. 3/5

4 b) NOT BAREMĠ: 1- Eda ve seda (sahne duruģu) 25 puan, 2- Fonetik/diksiyon 25 puan, 3- Güzel ses 25 puan, 4- Makamı uygulama 25 puandır. c) DEĞERLENDĠRME: 1- Her fonetik/diksiyon kuralını ihlalden 5 puan düģülecektir. 2- Makamı uygulayamadığı takdirde 5 puan düģülecektir. 3- Ġki makam arasındaki geçiģte, ara bir makam kullanarak geçiģ yapıldığı takdirde 3 puan düģülecektir. 4- Güzel ses ve sesi seçtiği makama uygun kullanıp kullanamadığının değerlendirmesi Seçici Kurul un takdirine bırakılmıģtır. D) YarıĢmacıların puanı, yarıģma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. EĢitlik olması halinde sırasıyla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eģitlik bozulmadığı takdirde kur a çekimine gidilecektir. 8- YARIġMA TAKVĠMĠ, BÖLGE MERKEZLERĠ VE BU MERKEZLERE DAHĠL ĠLLER: YarıĢma takvimi, Bölge Merkezleri ile bu bölgelere dahil iller Ek-1, 2, 3 ve 4 de belirtilmiģtir. 9- MÜKAFAATLAR: YarıĢmalarda baģarılı olan personele Ġl Müftülüklerince teģvik ödülleri verilebilir. Türkiye ve 3. leri ile final yarıģmalarına katılan diğer bölge birincilerine BaĢkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılıģ merasiminde aģağıdaki ödüller verilecektir. A- Hafızlık Final YarıĢmasında dereceye girenlerden: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL B- Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢmalarında dereceye girenlerden: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL C- Ezanı Güzel Okuma YarıĢmalarında dereceye girenlerden: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL Ayrıca bölge birincisi olarak final yarıģmasına katılanlara er TL ödül verilecektir. 10- DĠĞER ġartlar: a) Ġlgili Kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır. b) Ġl ve bölge yarıģmalarının yapılacağı Ġl Müftülükleri, yarıģmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarıģmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaģe ve ibatelerini de karģılayacaktır. c) YarıĢmaların sonuçları, yarıģmaları takip eden hafta içinde Ġl Müftülüğüne, Bölge Final YarıĢma Merkezine, Bölge YarıĢmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına bildirilecektir. 4/5

5 d) Ġl, Ġlçe ve bölge merkezlerindeki yarıģmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımının sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dıģında uygun salonlarda yapılacaktır. YarıĢma yeri, tarihi ve saati çeģitli yollarla vatandaģlarımıza duyurulacaktır. e) YarıĢma sonuçları tutanakların Seçici Kurul da görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personelin ödülleri protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir. f) Ġlden bölge merkezlerine yarıģmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye Finallerine katılacak personele mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir. g) Türkiye Finalleri Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca görüntülü olarak kayda alınacak, BaĢkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarıģmalarına katılanlara verilen ödüller, telif hakkı ödemesi yerine sayılacaktır. h) YarıĢmalara katılan personel, bu Ģartname hükümlerini ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiģ sayılacaktır. ġartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı nın kararları geçerlidir. ı) Ġl/Ġlçe ve bölge seçici kurullarında, 1) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) TL. ile iaģe, ibate ve yol masrafları, 2) Yüksek Seçici Kurullarda baģkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) TL ile iaģe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/ġubelerce karģılanır. 5/5

6 HAFIZLIK, KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIġMALARI TAKVĠMĠ EK-1 1- HAFIZLIK YARIġMASI: a) Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmalar ve bunların değerlendirilmesi, Seçici Kurullar tarafından 09 Mayıs 2011 Pazartesi günü çalıģma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte Ġl Seçici Kurullarına bildirilecektir. Ġlçe sayısı beģ ve beģten az olan Ġllerde Ġlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir. b) Ġl Seçici Kurulları, Ġl birincilerinin seçimi ile ilgili bütün iģlemleri 30 Mayıs 2011 tarihine kadar sonuçlandıracaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimlerini yarıģmayı takip eden hafta içinde bölge final yarıģma merkezi Ġl Müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir. c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarıģmalarını 18 Haziran 2011 tarihinde (Ek-2) te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarıģmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte BaĢkanlığa göndereceklerdir. d) Yüksek Seçici Kurul 8. Türkiye Hafızlık Final YarıĢması nı 14 Ağustos 2011 tarihinde Ġzmir de yapacaktır. HAFIZLIK YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi: Mart 2011 tarihleri arası Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmaların son tarihi: 09 Mayıs 2011 Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 30 Mayıs 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 18 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 14 Ağustos KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI: a) Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmalar ve bunların değerlendirilmesi, Seçici Kurullar tarafından 20 Mayıs 2011 Cuma günü çalıģma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte Ġl Seçici Kurullarına bildirilecektir. Ġlçe sayısı beģ ve beģten az olan Ġllerde Ġlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir. b) Ġl Seçici Kurulları, Ġl birincilerinin seçimi ile ilgili bütün iģlemleri 31 Mayıs 2011 tarihine kadar sonuçlandıracaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarıģması merkezi Ġl Müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir. c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarıģmalarını 25 Haziran 2011 tarihinde (Ek-3) te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarıģmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte BaĢkanlığa bildirecektir. d) Yüksek Seçici Kurul 8.Türkiye Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma Final YarıĢması nı 21 Ağustos 2011 tarihinde Kırklareli nde yapacaktır. KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi : Mart 2011 tarihleri arası Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmaların son tarihi: 20 Mayıs 2011 Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 31 Mayıs 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 25 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 21 Ağustos /2

7 3- EZANI GÜZEL OKUMA YARIġMASI: a) Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmalar ve bunların değerlendirilmesi, Seçici Kurullar tarafından 24 Mayıs 2011 Salı günü çalıģma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte Ġl Seçici Kurullarına bildirilecektir. Ġlçe sayısı beģ ve beģten az olan Ġllerde Ġlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir. b) Ġl Seçici Kurulları, Ġl birincilerinin seçimi ile ilgili bütün iģlemleri 06 Haziran 2011 tarihine kadar sonuçlandıracaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarıģması merkezi Ġl Müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir. c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarıģmalarını 26 Haziran 2011 tarihinde (Ek-4) te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarıģmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte BaĢkanlığa bildirecektir. d) Yüksek Seçici Kurul 8. Türkiye Ezanı Güzel Okuma Final YarıĢması nı 28 Ağustos 2011 tarihinde Mardin de yapacaktır. EZANI GÜZEL OKUMA YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi : Mart 2011 tarihleri arası Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmaların son tarihi: 24 Mayıs 2011 Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 06 Haziran 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 26 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 28 Ağustos /2

8 EK-2 HAFIZLIK YARIġMASI BÖLGE MERKEZLERĠ VE BU BÖLGELERDE YARIġMAYA KATILACAK ĠLLER (Bölge YarıĢma Tarihi 18 Haziran 2011) 1. BÖLGE YARIġMA 2. BÖLGE YARIġMA 3. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ADIYAMAN MERKEZĠ: SĠNOP MERKEZĠ: KĠLĠS 1- DĠYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GĠRESUN 2- OSMANĠYE 3- MARDĠN 3- ORDU 3- KĠLĠS 4- BATMAN 4- SĠNOP 4- HATAY 5- ġanliurfa 5- AMASYA 5- K.MARAġ 6- GAZĠANTEP 6- ÇORUM 6- MERSĠN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RĠZE 4. BÖLGE YARIġMA 5. BÖLGE YARIġMA 6. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ARTVĠN MERKEZĠ: NEVġEHĠR MERKEZĠ: BALIKESĠR 1- AĞRI 1- SĠVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZĠNCAN 2- NEVġEHĠR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRġEHĠR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELĠ 5- ERZURUM 5- NĠĞDE 5- TEKĠRDAĞ 6- ARTVĠN 6- KAYSERĠ 6- EDĠRNE 7- TUNCELĠ 7- AKSARAY 7- BALIKESĠR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜġHANE 9- KOCAELĠ 10-SAKARYA 11-BĠLECĠK 7. BÖLGE YARIġMA 8. BÖLGE YARIġMA 9. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: AFYONKARAHĠSAR MERKEZĠ: BARTIN MERKEZĠ: HAKKARĠ 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKARĠ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ġirnak 3- UġAK 3- KARABÜK 3- SĠĠRT 4- MANĠSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- ĠZMĠR 6- ANKARA 6- BĠTLĠS 7- BURDUR 7- ESKĠġEHĠR 7- MUġ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BĠNGÖL 9- DENĠZLĠ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHĠSAR 10-BARTIN 10. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ĠSTANBUL 1- ĠSTANBUL TÜRKĠYE HAFIZLIK FĠNAL YARIġMASI FĠNAL MERKEZĠ: ĠZMĠR TÜRKĠYE HAFIZLIK FĠNAL YARIġMASI TARĠHĠ: 14 AĞUSTOS 2011

9 EK-3 KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI BÖLGE MERKEZLERĠ VE BU BÖLGELERDE YARIġMAYA KATILACAK ĠLLER (Bölge YarıĢma Tarihi 25 Haziran 2011) 1. BÖLGE YARIġMA 2. BÖLGE YARIġMA 3. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: DĠYARBAKIR MERKEZĠ: ORDU MERKEZĠ: MERSĠN 1- DĠYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GĠRESUN 2- OSMANĠYE 3- MARDĠN 3- ORDU 3- KĠLĠS 4- BATMAN 4- SĠNOP 4- HATAY 5- ġanliurfa 5- AMASYA 5- K.MARAġ 6- GAZĠANTEP 6- ÇORUM 6- MERSĠN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RĠZE 4. BÖLGE YARIġMA 5. BÖLGE YARIġMA 6. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: BAYBURT MERKEZĠ: AKSARAY MERKEZĠ: ÇANAKKALE 1- AĞRI 1- SĠVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZĠNCAN 2- NEVġEHĠR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRġEHĠR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELĠ 5- ERZURUM 5- NĠĞDE 5- TEKĠRDAĞ 6- ARTVĠN 6- KAYSERĠ 6- EDĠRNE 7- TUNCELĠ 7- AKSARAY 7- BALIKESĠR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜġHANE 9- KOCAELĠ 10-SAKARYA 11-BĠLECĠK 7. BÖLGE YARIġMA 8. BÖLGE YARIġMA 9. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: MANĠSA MERKEZĠ: DÜZCE MERKEZĠ: MUġ 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKARĠ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ġirnak 3- UġAK 3- KARABÜK 3- SĠĠRT 4- MANĠSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- ĠZMĠR 6- ANKARA 6- BĠTLĠS 7- BURDUR 7- ESKĠġEHĠR 7- MUġ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BĠNGÖL 9- DENĠZLĠ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHĠSAR 10-BARTIN 10. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ : ĠSTANBUL 1- ĠSTANBUL TÜRKĠYE KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA FĠNAL MERKEZĠ: KIRKLARELĠ TÜRKĠYE KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA FĠNAL YARIġMASI TARĠHĠ: 21 AĞUSTOS 2011

10 EK-4 EZANI GÜZEL OKUMA YARIġMASI BÖLGE MERKEZLERĠ VE BU BÖLGELERDE YARIġMAYA KATILACAK ĠLLER (Bölge YarıĢma Tarihi 26 Haziran 2011) 1. BÖLGE YARIġMA 2. BÖLGE YARIġMA 3. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ġanliurfa MERKEZĠ: ÇORUM MERKEZĠ: OSMANĠYE 1- DĠYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GĠRESUN 2- OSMANĠYE 3- MARDĠN 3- ORDU 3- KĠLĠS 4- BATMAN 4- SĠNOP 4- HATAY 5- ġanliurfa 5- AMASYA 5- K.MARAġ 6- GAZĠANTEP 6- ÇORUM 6- MERSĠN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RĠZE 4. BÖLGE YARIġMA 5. BÖLGE YARIġMA 6. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ARDAHAN MERKEZĠ: SĠVAS MERKEZĠ: KOCAELĠ 1- AĞRI 1- SĠVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZĠNCAN 2- NEVġEHĠR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRġEHĠR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELĠ 5- ERZURUM 5- NĠĞDE 5- TEKĠRDAĞ 6- ARTVĠN 6- KAYSERĠ 6- EDĠRNE 7- TUNCELĠ 7- AKSARAY 7- BALIKESĠR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜġHANE 9- KOCAELĠ 10-SAKARYA 11-BĠLECĠK 7. BÖLGE YARIġMA 8. BÖLGE YARIġMA 9. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ĠZMĠR MERKEZĠ: KIRIKKALE MERKEZĠ: IĞDIR 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKARĠ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ġirnak 3- UġAK 3- KARABÜK 3- SĠĠRT 4- MANĠSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- ĠZMĠR 6- ANKARA 6- BĠTLĠS 7- BURDUR 7- ESKĠġEHĠR 7- MUġ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BĠNGÖL 9- DENĠZLĠ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHĠSAR 10-BARTIN 10. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ĠSTANBUL 1- ĠSTANBUL TÜRKĠYE EZANI GÜZEL OKUMA FĠNAL MERKEZĠ: MARDĠN TÜRKĠYE EZANI GÜZEL OKUMA FĠNAL YARIġMASI TARĠHĠ: 28 AĞUSTOS 2011

11 EK- 4 D U Y U R U 2011 YILI CAMĠLER VE DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI MÜNASEBETĠYLE KUR AN KURSU ÖĞRETĠCĠLERĠ, ĠMAM HATĠP VE MÜEZZĠN KAYIMLAR ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK, KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIġMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ TAKVĠM HAFIZLIK YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi: Mart 2011 tarihleri arası Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmaların son tarihi: 09 Mayıs 2011 Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 30 Mayıs 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 18 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 14 Ağustos 2011 Hafızlık Final YarıĢması Ödülleri: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi : Mart 2011 tarihleri arası Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmaların son tarihi: 20 Mayıs 2011 Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 31 Mayıs 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 25 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 21 Ağustos 2011 Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢması Ödülleri: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL EZANI GÜZEL OKUMA YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi : Mart 2011 tarihleri arası Ġl ve Ġlçelerdeki yarıģmaların son tarihi: 24 Mayıs 2011 Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 06 Haziran 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 26 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 28 Ağustos 2011 Ezanı Güzel Okuma YarıĢması Ödülleri: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL Müracaatlar müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir. DĠN GÖREVLĠLERĠMĠZE DUYURULUR

12 2011 YILI CAMĠLER VE DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI MÜNASEBETĠYLE TAġRA TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONEL ARASINDA YAPILACAK HUTBE VE ġġġr YAZMA YARIġMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ ġartname 1- AMAÇ: Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliģtirmelerini, planlı çalıģma alıģkanlığı kazanmalarını ve mesleklerini cesaretle yapacak Ģekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. 2- YARIġMA KONULARI: A. Hutbe yazma yarıģması konuları: a) Hz. Peygamberin Merhameti, b) Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, c) Din Hizmeti ve Merhamet Eğitimi, d) Merhamet Eğitimin KiĢi ve Topluma Kazandırdıkları. B. ġiir yazma yarıģması konuları: a) Alemlere Rahmet Peygamberim, b) Biz Merhameti O ndan Öğrendik, c) Merhamet ve Sevgi, d) Merhamet ve HoĢgörü. 3- YARIġMALARA KATILMA ġartlari: BaĢkanlığımız taģra teģkilatında görevli asıl-vekil ve sözleģmeli, erkek-kadın bütün personel (müftü, müftü yardımcısı, murakıp, vaiz, Ģube müdürü, uzman, sayman, imam hatip, Kur an kursu öğreticisi, müezzin kayyım, Ģef, memur, veri hazırlama ve kontrol iģletmeni, hizmetli) katılabilecektir. YarıĢmaya katılacak eserler özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır. 4- MÜRACAAT: Hutbe ve ġiir yazma yarıģmasına ġartları tutan personel, eserlerini imzalamıģ olarak, 03 Haziran 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları Müftülüklere teslim edecektir yılları arasında Ankara da yapılan Yüksek Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir. 5- UYGULAMA: a) Hutbe yazma yarıģmasında değerlendirme, hutbe projesi uygulamasında olduğu gibi il genelinde yapılacaktır. b) ġiir yazma yarıģmasında değerlendirme, ilgili kurulca edebi unsurlar, temanın iģleniģ tarzı, Türkçe ve gramer kuralları üzerinden yapılacaktır. c) YarıĢmaların değerlendirilmesi yalnızca Ġl merkezinde yapılacak ve Ġl genelindeki isteyen bütün görevliler istediği dalda katılacak, Ġl birincisi olanlar Türkiye genelinde yapılacak yarıģmada Ġl i temsil edecektir. 6- SEÇĠCĠ KURUL: a) Ġl Seçici Kurulu, Ġl genelindeki seçmelerin ve değerlendirmelerin yapılacağı Ġl Müftüsünün baģkanlığında, varsa Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi bir kiģi, varsa Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden bir kiģi, hutbe ve Ģiir yazma konusunda temayüz etmiģ Ġmam Hatip Lisesi Meslek Dersi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni iki kiģi ile iki Edebiyat Öğretmeninden oluģur. Seçici Kurul en az beģ kiģiden oluģur. EK-2 1/3

13 b) Yüksek Seçici Kurul, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca tespit edilecektir. 7- DEĞERLENDĠRME ESASLARI A- Hutbe Yazma YarıĢmasında Ġl Seçici Kurulu ġu Hususlara Dikkat Eder: a) Hutbe Metni, daktilo edilmiģ A4 kağıdın (12 punto) bir sayfasını geçmeyecektir. b) Ayet ve hadislerin kaynakları dip notlarda gösterilecektir. c) Henüz netleģmemiģ görüģlere yer verilerek gereksiz tartıģmalara ve huzursuzluğa sebep olacak hususlara yer verilmemesine dikkat edilecektir. Değerlendirme; 1- Temanın kısa ve düzgün cümlelerle iģleniģ tarzı 20 puan, 2- Edebi unsurlar (giriģ, geliģme, sonuç, dip not vb.) 30 puan, 3- Türkçe ve Gramer kuralları 20 puan, 4- Konuya hakimiyet, yeterli araģtırma ve inceleme 20 puan, 5- Ön yargıya ve politik görüģlere yer vermeme 10 puan. Toplam 100 puan. B) ġiir Yazma YarıĢmasında Ġl Seçici Kurulu ġu Hususlara Dikkat Eder: a) ġiirlerin metni A4 kağıdına daktilo edilecektir. b) ġiirler 3 kıta dan az ve 10 kıta dan fazla olmayacaktır. Değerlendirme; 1- Temanın iģleniģ tarzı 20 puan, 2- Edebi unsurlar 30 puan, 3- Türkçe ve Gramer kuralları 20 puan, 4- Konuya hakimiyet 20 puan, 5- Ön yargıya ve politik görüģlere yer vermeme 10 puan. Toplam 100 puan. YarıĢmacıların puanı, yarıģma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. EĢitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eģitlik bozulmadığı takdirde kur a çekimine gidilecektir. 8- YARIġMA TAKVĠMĠ: Hutbe ve ġiir yazma yarıģmalarına katılacak görevliler, eserlerini 03 Haziran 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Ġl ve Ġlçe Müftülüklerine, Ġlçe Müftülükleri de 10 Haziran 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Ġl Müftülüğüne teslim edecektir. Ġl Müftülükleri de Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalıģmalarını yaparak Ġl birincilerini 22 Temmuz 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyecekler ve metinleri 29 Temmuz 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Yüksek Seçici Kurul, eserleri 16 Eylül 2011 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve 3 üncüsünü belirleyecektir. 2/3

14 9- MÜKAFAATLAR: YarıĢmalarda baģarılı olan personele Ġl Müftülüklerince teģvik ödülleri verilebilir. BaĢkanlıkça Hutbe ve ġiir Yazma YarıĢmalarında dereceye girenlerden: Birinciye Ġkinciye Üçüncüye TL TL TL Hutbe ve ġiir Yazma YarıĢmasında mansiyon ödülüne layık görülenlere de BaĢkanlıkça 500 TL. ödül verilecektir. 10- DĠĞER ġartlar: a) Ġlgili Kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır. b) YarıĢma sonuçları tutanakların Seçici Kurul da görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. c) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına gönderilen eserler, iade edilmeyecek ve BaĢkanlık bunları yayınlama hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerine verilen ödüller, telif hakkı yerine sayılacaktır. Ġl Seçici Kurulu değerlendirmeleri sonucunda birinci olan eserler dıģındakiler; bir yıl süreyle Ġl Müftülüğünde muhafaza edilecek, süre sonunda imha edilecektir. d) YarıĢmalara katılan personel, bu Ģartname hükümlerini ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiģ sayılır. ġartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı nın kararları geçerlidir. e) Ġl Seçici Kurullarında üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) TL ile iaģe, ibate ve yol masrafları, Yüksek Seçici Kurullarda baģkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) TL ile iaģe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/ġubelerce karģılanır. 3/3

15 EK- 5 D U Y U R U 2011 YILI CAMĠLER VE DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI MÜNASEBETĠYLE TAġRA TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONEL ARASINDA YAPILACAK HUTBE VE ġġġr YAZMA YARIġMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ TAKVĠM YarıĢmaya katılacak görevliler, eserlerini 03 Haziran 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Ġl ve Ġlçe Müftülüklerine, Ġlçe Müftülükleri de 10 Haziran 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Ġl Müftülüklerine teslim edecektir. Ġl Müftülükleri Seçici Kurullarını toplayıp gerekli çalıģmalarını yaparak, Ġl birincilerini 22 Temmuz 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyecekler ve metinleri 29 Temmuz 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Yüksek Seçici Kurul, eserleri 16 Eylül 2011 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye ve 3 üncüsünü belirleyecektir. YARIġMA KONULARI: A. Hutbe yazma yarıģması konuları: a) Hz. Peygamberin Merhameti, b) Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, c) Din Hizmeti ve Merhamet Eğitimi, d) Merhamet Eğitimin KiĢi ve Topluma Kazandırdıkları. B. ġiir yazma yarıģması konuları: a) Alemlere Rahmet Peygamberim, b) Biz Merhameti O ndan Öğrendik, c) Merhamet ve Sevgi, d) Merhamet ve HoĢgörü. Hutbe ve ġiir Yazma YarıĢmaları Ödülleri: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL Müracaatlar müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir. TÜM PERSONELĠMĠZE DUYURULUR

16 2011 YILI CAMĠLER VE DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI MÜNASEBETĠYLE KADIN VAĠZLER VE KUR AN KURSU ÖĞRETĠCĠLERĠ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR AN-I KERĠM Ġ GÜZEL OKUMA YARIġMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ ġartname BaĢkanlığımız TaĢra teģkilatında vaiz ve Kur an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma YarıĢmaları düzenlenmiģtir. 1- AMAÇ: Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliģtirmelerini, planlı çalıģma alıģkanlığı kazanmalarını, kiģisel geliģimlerinin ve kendilerini yetiģtirmelerinin devamlılığını ve mesleklerini cesaretle yapacak Ģekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. 2- YARIġMA KONULARI: a) Hafızlık, b) Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma. 3- YARIġMAYA KATILMA ġartlari: Hafızlık ve Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma yarıģmalarına BaĢkanlığımız taģra teģkilatında görevli asıl-vekil ve sözleģmeli kadın vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur an kursu öğreticileri katılabilecektir. 4- MÜRACAAT: ġartları tutan personel Mart 2011 tarihleri arasında Müftülüklere müracaat edecektir ve 2010 yıllarında düzenlenen yarıģmalarda Türkiye Finallerine katılan ve birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları kabul edilen personele resimli yarıģmaya katılma belgesi düzenlenecektir. 5- UYGULAMA: a) Hafızlık yarıģmasında değerlendirme, ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvid üzerinden yapılacaktır. b) Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma yarıģmasında değerlendirme, ilgili kurullarca, güzel okuma (eda), tecvid, terennüm (makam) ve güzel ses üzerinden yapılacaktır. c) YarıĢmalara iller bazında baģlanacak ve yarıģmaya müracaat Ģartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. Ġlçelerden müracaat edenler ildeki yarıģmaya katılacaktır. Ġl birincileri böylece belirlenecektir. BüyükĢehir statüsünde olan illerin yalnızca metropol Ġlçelerinde Ġlçe seçici kurulları oluģturulabilecek ve Ġlçe birincileri, bağlı oldukları Ġl Müftülüklerine bildirilecektir. BüyükĢehirlerde metropol Ġlçe birincileri ile diğer Ġlçelerden müracaat edenler arasından Ġl birincisi belirlenecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarıģmada Türkiye final yarıģmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir. 6- SEÇĠCĠ KURULLAR: a) Ġl Seçici Kurulları: Ġl Merkezlerinde Ġl Müftüsünün baģkanlığında, varsa Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden bir kiģi, varsa Ġmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa AĢere - Takrip icazeti almıģ bir Hafız, varsa Rehber Öğreticilerden bir kiģi ve iki Ġlçe Müftüsünden oluģur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel olmak üzere en az beģ kiģiden oluģur. EK-3 1/4

17 b) Metropol Ġlçe Seçici Kurulları: Ġlçe Merkezlerinde Ġlçe Müftüsünün baģkanlığında, varsa Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden bir kiģi, varsa Ġmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa AĢere Takrip icazeti almıģ bir Hafız, varsa Rehber Öğreticilerden bir kiģi ve iki Ġlçe Müftüsünden oluģur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel olmak üzere en az beģ kiģiden oluģur. c) Bölge Seçici Kurulları: YarıĢmanın yapılacağı Ġl i n Müftüsünün baģkanlığında, Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden iki kiģi, Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden iki kiģi, Ġmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinden bir kiģi, varsa AĢere Takrip icazeti almıģ bir Hafız (yoksa Hafız,) dan oluģur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel olmak üzere en az beģ kiģiden oluģur. d) Yüksek Seçici Kurul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca tespit edilecektir. e) Hafızlık ve Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢmaları seçici kurullarında hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer görevlilerden oluģturulacaktır. f) Her yarıģma için ayrı bir seçici kurul oluģturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. 7- DEĞERLENDĠRME ESASLARI : A) Hafızlık YarıĢmasında Ġl ve Bölge Seçici Kurulları ġu Hususlara Dikkat Eder : a) GENEL ĠLKELER: 1- YarıĢma sırası kur a ile belirlenecektir. 2- Her adaya 3 soru sorulacaktır. 3- Önceden hazırlanan sorular kur a ile belirlenecektir. b) SORULAR: 1- Birinci soru sayfa geçiģli olacak (sayfa sonundan diğer sayfaya geçebilecek ve soru cüzlerden sorulacak) 2- Ġkinci soru sayfa baģından sayfa sonuna kadar olacak ( cüzlerden sorulacak) 3- Üçüncü soru sure geçiģli olacak (21-30 cüzlerden sorulacak) 4- Her soru için beģ dakikadan toplam 15 dakikalık süre tanınacaktır. c) OKUYUġ TARZI: 1- OkuyuĢlarda aday, tedvir veya tahkik usullerinden birini seçebilecektir. 2- Aday hadr usulüyle okumak istiyorsa müsaade edilecek ancak puan kırılacaktır. d) NOT BAREMĠ: 1- Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60). 2- Tecvid ve meharici huruf 25 puandır. 3- Eda-Seda 15 puandır. e) DEĞERLENDĠRME: 1- Aday takılır veya müģabehata kaçarsa geriden almasına iki defa imkan verilecektir. Birinci tekrarda okuyabilirse 1 puan, ikinci tekrarda okuyabilirse 2 puan düģülecektir. 2- Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma yapılınca devam edebilirse 5 puan düģülecektir. 3- Aday takılır, hatırlatmaya rağmen devam edemezse o soruyu okuyamamıģ sayılacak ve bu soruya puan verilmeyecektir. 4- Hadr usulünde okursa her sorudan 5 puan düģülecektir. 2/4

18 f) TECVĠD: 1- Medd-i tabii, idğam-ı mea l-ğunne gibi her tecvid konusu ihlalinde yarım puan düģülecektir. 2- Her meharici-huruf hatasından 1 puan düģülecektir. 3- Her hareke hatasından yarım puan düģülecektir. g) EDA-SEDA: Puanlamada okuyucunun eda ve sedası yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıģtır. B) Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢmasında Ġl ve Bölge Seçici Kurulları ġu Hususlara Dikkat Eder: a) GENEL ĠLKELER: 1- Sorular önceden hazırlanacak ve bir sayfadan fazla olmayacaktır. 2- YarıĢma sırası ve sorusu kura ile belirlenecek ve 10 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır. 3- YarıĢmacıların yarıģma okuyuģu 10 dakikayı geçmeyecektir. c) OKUYUġ TARZI: 1- Tahkik usulünde okunacaktır. c) NOT BAREMĠ: 1- Güzel okuma 20 puandır. 2- Tecvid, maharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 40 puandır. 3- Eda-seda, makam ve terennüm 40 puandır. d) DEĞERLENDĠRME: 1- Her tecvid kuralı ihlalinden 1 puan düģülecektir. 2- Her maharic-i huruf ihlalinden 1 puan düģülecektir. 3- Her vakıf, vasl ve ibtida hatasından 1 puan düģülecektir. 4- Her galat (manayı bozacak Ģekilde kelimeyi veya harekiyi yanlıģ okuma gibi) okumadan 2 puan düģülecektir. 5- Eda-seda-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıģtır. 8- YARIġMA TAKVĠMĠ, BÖLGE MERKEZLERĠ VE BU MERKEZLERE DAHĠL ĠLLER: YarıĢma takvimi, Bölge Merkezleri ile bu bölgelere dahil iller Ek-1 ve 2 de belirtilmiģtir. 9- MÜKAFAATLAR: YarıĢmalarda baģarılı olan personele Ġl Müftülüklerince teģvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1., 2. ve 3. leri ile final yarıģmalarına katılan diğer bölge birincilerine BaĢkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılıģ merasiminde aģağıdaki ödüller verilecektir. A- Hafızlık Final YarıĢmasında dereceye girenlerden: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL B- Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢmasında dereceye girenlerden: Birinciye TL Ġkinciye TL Üçüncüye TL Ayrıca bölge birincisi olarak final yarıģmasına katılanlara er TL ödül verilecektir. 3/4

19 10- DĠĞER ġartlar: a) Ġlgili Kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır. b) Ġl ve bölge yarıģmalarının yapılacağı Ġl Müftülükleri yarıģmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarıģmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaģe ve ibatelerini de karģılayacaktır. c) YarıĢmaların sonuçları, yarıģmaları takip eden hafta içinde Ġl Müftülüğüne, Bölge Final YarıĢma Merkezine, Bölge YarıĢmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına bildirilecektir. d) Ġl ve bölge merkezlerindeki yarıģmalar kadınların huzurunda ve daha çok katılımının sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dıģında uygun salonlarda yapılacaktır. YarıĢma yeri, tarihi ve saati çeģitli yollarla duyurulacaktır. e) YarıĢma sonuçları, tutanakların Seçici Kurul da görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personelin ödülleri protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir. f) Ġlden bölge merkezlerine yarıģmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye Finallerine katılacak personele mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir. g) Türkiye Finalleri Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca görüntülü olarak kayda alınacak, BaĢkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarıģmalarına katılanlara verilen ödüller, telif hakkı ödemesi yerine sayılacaktır. h) YarıĢmalara katılan personel, bu Ģartname hükümlerini ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiģ sayılacaktır. ġartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı nın kararları geçerlidir. ı) Ġl/Ġlçe ve bölge seçici kurullarında, 1) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) TL. ile iaģe, ibate ve yol masrafları, 2) Yüksek Seçici Kurullarda baģkan ve üye olarak görevlendirilenlerden, kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) TL ile iaģe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/ġubelerce karģılanır. 4/4

20 EK-1 KADINLAR HAFIZLIK VE KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMALARI TAKVĠMĠ 1- HAFIZLIK YARIġMASI: a) Ġl Seçici Kurulları, Ġl birincilerinin seçimi ile ilgili bütün iģlemleri 01 Haziran 2011 tarihine kadar sonuçlandıracaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimlerini yarıģmayı takip eden hafta içinde bölge final yarıģma merkezi Ġl Müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir. b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarıģmalarını 19 Haziran 2011 tarihinde (Ek-2) te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarıģmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte BaĢkanlığa göndereceklerdir. c) Yüksek Seçici Kurul III. Türkiye Hafızlık Final YarıĢması nı 31Temmuz 2011 tarihinde Samsun da yapacaktır. KADINLAR HAFIZLIK YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi: Mart 2011 tarihleri arası Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 01 Haziran 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 19 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 31 Temmuz KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI: a) Ġl Seçici Kurulları, Ġl birincilerinin seçimi ile ilgili bütün iģlemleri 15 Haziran 2011 tarihine kadar sonuçlandıracaktır. YarıĢmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte bölge final yarıģması merkezi Ġl Müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir. b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarıģmalarını 22 Haziran 2011 tarihinde (Ek-3) te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarıģmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte BaĢkanlığa bildirecektir. c) Yüksek Seçici Kurul III. Türkiye Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma Final YarıĢması nı 07 Ağustos 2011 tarihinde Kocaeli nde yapacaktır. KADINLAR KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi : Mart 2011 tarihleri arası Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 15 Haziran 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 22 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 07 Ağustos 2011

21 EK-2 KADIN VAĠZLER VE KUR AN KURSU ÖĞRETĠCĠLERĠ HAFIZLIK YARIġMASI BÖLGE MERKEZLERĠ VE BU BÖLGELERDE YARIġMAYA KATILACAK ĠLLER (Bölge YarıĢma Tarihi 19 Haziran 2011) 1. BÖLGE YARIġMA 2. BÖLGE YARIġMA 3. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ELAZIĞ MERKEZĠ: AMASYA MERKEZĠ: HATAY 1- DĠYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GĠRESUN 2- OSMANĠYE 3- MARDĠN 3- ORDU 3- KĠLĠS 4- BATMAN 4- SĠNOP 4- HATAY 5- ġanliurfa 5- AMASYA 5- K.MARAġ 6- GAZĠANTEP 6- ÇORUM 6- MERSĠN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RĠZE 4. BÖLGE YARIġMA 5. BÖLGE YARIġMA 6. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: GÜMÜġHANE MERKEZĠ: YOZGAT MERKEZĠ: BĠLECĠK 1- AĞRI 1- SĠVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZĠNCAN 2- NEVġEHĠR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRġEHĠR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELĠ 5- ERZURUM 5- NĠĞDE 5- TEKĠRDAĞ 6- ARTVĠN 6- KAYSERĠ 6- EDĠRNE 7- TUNCELĠ 7- AKSARAY 7- BALIKESĠR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜġHANE 9- KOCAELĠ 10-SAKARYA 11-BĠLECĠK 7. BÖLGE YARIġMA 8. BÖLGE YARIġMA 9. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: MUĞLA MERKEZĠ: ZONGULDAK MERKEZĠ: BĠNGÖL 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRĠ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ġirnak 3- UġAK 3- KARABÜK 3- SĠĠRT 4- MANĠSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- ĠZMĠR 6- ANKARA 6- BĠTLĠS 7- BURDUR 7- ESKĠġEHĠR 7- MUġ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BĠNGÖL 9- DENĠZLĠ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHĠSAR 10-BARTIN 10. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ĠSTANBUL 1- ĠSTANBUL TÜRKĠYE HAFIZLIK FĠNAL YARIġMASI FĠNAL MERKEZĠ: SAMSUN TÜRKĠYE HAFIZLIK FĠNAL YARIġMASI TARĠHĠ: 31 TEMMUZ 2011

22 EK-3 KADIN VAĠZLER VE KUR AN KURSU ÖĞRETĠCĠLERĠ KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI BÖLGE MERKEZLERĠ VE BU BÖLGELERDE YARIġMAYA KATILACAK ĠLLER (Bölge YarıĢma Tarihi 22 Haziran 2011) 1. BÖLGE YARIġMA 2. BÖLGE YARIġMA 3. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: MARDĠN MERKEZĠ: TOKAT MERKEZĠ: KARAMAN 1- DĠYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GĠRESUN 2- OSMANĠYE 3- MARDĠN 3- ORDU 3- KĠLĠS 4- BATMAN 4- SĠNOP 4- HATAY 5- ġanliurfa 5- AMASYA 5- K.MARAġ 6- GAZĠANTEP 6- ÇORUM 6- MERSĠN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RĠZE 4. BÖLGE YARIġMA 5. BÖLGE YARIġMA 6. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ERZURUM MERKEZĠ: KIRġEHĠR MERKEZĠ: YALOVA 1- AĞRI 1- SĠVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZĠNCAN 2- NEVġEHĠR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRġEHĠR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELĠ 5- ERZURUM 5- NĠĞDE 5- TEKĠRDAĞ 6- ARTVĠN 6- KAYSERĠ 6- EDĠRNE 7- TUNCELĠ 7- AKSARAY 7- BALIKESĠR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜġHANE 9- KOCAELĠ 10-SAKARYA 11-BĠLECĠK 7. BÖLGE YARIġMA 8. BÖLGE YARIġMA 9. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: AYDIN MERKEZĠ: ÇANKIRI MERKEZĠ: VAN 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKARĠ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ġirnak 3- UġAK 3- KARABÜK 3- SĠĠRT 4- MANĠSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- ĠZMĠR 6- ANKARA 6- BĠTLĠS 7- BURDUR 7- ESKĠġEHĠR 7- MUġ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BĠNGÖL 9- DENĠZLĠ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHĠSAR 10-BARTIN 10. BÖLGE YARIġMA MERKEZĠ: ĠSTANBUL 1- ĠSTANBUL TÜRKĠYE KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA FĠNAL MERKEZĠ: KOCAELĠ TÜRKĠYE KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA FĠNAL YARIġMASI TARĠHĠ: 07 AĞUSTOS 2011

23 EK- 6 D U Y U R U 2011 YILI CAMĠLER VE DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI MÜNASEBETĠYLE KADIN VAĠZLER VE KUR AN KURSU ÖĞRETĠCĠLERĠ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR AN-I KERĠM Ġ GÜZEL OKUMA YARIġMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ TAKVĠM KADINLAR HAFIZLIK YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi: Mart 2011 tarihleri arası Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 01 Haziran 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 19 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 31 Temmuz 2011 Birinciye Ġkinciye Üçüncüye TL TL TL KADINLAR KUR AN-I KERĠMĠ GÜZEL OKUMA YARIġMASI TAKVĠMĠ Müracaat tarihi : Mart 2011 tarihleri arası Ġl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 15 Haziran 2011 Bölge yarıģmalarının yapılacağı tarih: 22 Haziran 2011 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 07 Ağustos 2011 Kur an-ı Kerimi Güzel Okuma YarıĢması Ödülleri Birinciye Ġkinciye Üçüncüye TL TL TL Müracaatlar müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir. KADIN GÖREVLĠLERĠMĠZE DUYURULUR

2014 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

2014 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME 2014 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME EK-1 Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME 2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME EK-1 Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2016-E.8168 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE6LMEYB* Pin: 49071 Sayı :75718882-220.03.03- Konu :2016 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları... VALİLİĞİNE

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

DUYURU. Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

DUYURU. Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması DUYURU Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur an kurslarına katılımı artırmak ve Kur an-ı Kerim i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Başkanlığımıza bağlı Kur

Detaylı

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Sürüm: 01.10.2012 Copyright Fujitsu Technology Solutions 2012 Page 1 of 5 A. Biyometrik Doğrulama Sistemi Ürünleri Avuç İçi Damar Tanıma

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR Ek-1 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 1) Yarışma iki kategoride yapılacaktır. I. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu 203310633 ĠSTANBUL ġehġr Üniv. Ġslami Ġlimler (Tam 4 YGS-4 5 5 5690 4080 484,383 2 2 5 1, 3, 710 202210107 ĠSTANBUL 29 MAYIS Üniv. Ġslam ve Din Bilimleri (Tam 4 YGS-4 5 5 6000 5740 476,193 5 2 2 1, 3,

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETĠM YILINDA GÜREġ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNE ALINACAK ÖĞRENCĠ SPORCULARA AĠT SINAV UYGULAMA TALĠMATI

2014 2015 ÖĞRETĠM YILINDA GÜREġ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNE ALINACAK ÖĞRENCĠ SPORCULARA AĠT SINAV UYGULAMA TALĠMATI 2014 2015 ÖĞRETĠM YILINDA GÜREġ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNE ALINACAK ÖĞRENCĠ SPORCULARA AĠT SINAV UYGULAMA TALĠMATI Güreş Eğitim Merkezlerine 2014 2015 Eğitim Öğretim yılında federasyonumuzca belirlenen sınav

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAĞLIK HĠZMETLERĠ PLANLAMASI I-Genel Esaslar Anayasamızın 56 ncı maddesinde, Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı.

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı. No: 2016/44 Tarih: 10.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü. Sayı : /405.01/ /08/ VALĠLĠĞĠNE

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü. Sayı : /405.01/ /08/ VALĠLĠĞĠNE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü Sayı : 93778809/405.01/3277566 07/08/2014 Konu: Eğitim ve Öğretim Desteği... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ġlgi: a) Millî Eğitim

Detaylı

3- YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

3- YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI: 2010 YILI CAM LER VE D N GÖREVL LER HAFTASI MÜNASEBET YLE KUR AN KURSU Ö RET C LER, MAM HAT P VE MÜEZZ N KAYYIMLAR ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK, KUR AN-I KER M GÜZEL OKUMA VE EZANI GÜZEL OKUMA YARI MALARI

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

SPOR DALI 2016 EĞİTİM PLANI TARİH YER

SPOR DALI 2016 EĞİTİM PLANI TARİH YER 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme Kursu 10-25 ġubat 2016 ANKARA AVCILIK VE ATICILIK ATLETİZM 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme Kursu 07-12 Nisan 2016 ERZĠNCAN 1.Kademe Yardımcı Antrenör YetiĢtirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR Ek-1 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 1) Yarışma iki kategoride yapılacaktır. I. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910054 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Fizik (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8 8 9800 8460 473,864 5 1 3 3, 15, 17, 28, 142 203910099 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Kimya (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8

Detaylı

1.YURT DIġI LPG TĠCARETĠ Ġthalat Ġhracat 2 2.YURT ĠÇĠ LPG TĠCARETĠ 3-76

1.YURT DIġI LPG TĠCARETĠ Ġthalat Ġhracat 2 2.YURT ĠÇĠ LPG TĠCARETĠ 3-76 i 1.YURT DIġI LPG TĠCARETĠ 1-2 1.1. Ġthalat 1 1.2. Ġhracat 2 2.YURT ĠÇĠ LPG TĠCARETĠ 3-76 2.1. Ürün Türüne Göre SatıĢlar 3 2.2. Dağıtıcılara Göre SatıĢlar 4-9 2.3. Ġllere Göre SatıĢlar 10-12 2.4. Ġllere

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTĠÇĠ ÖĞRETĠM ELEMANI VE ÖĞRENCĠ

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTĠÇĠ ÖĞRETĠM ELEMANI VE ÖĞRENCĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTĠÇĠ ÖĞRETĠM ELEMANI VE ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESĠ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETĠM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ACELE ve GÜNLÜDÜR SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.06/804-99 / 16291 20 Nisan 2010 Konu : Tanı ĠliĢkili Gruplar Birimi Sorumlu Yöneticileri hk.... VALĠLĠĞĠNE

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ile AYTAġ ALÇI ENERJĠ MADEN VE ĠNġ. TĠC. A.ġ. MESLEKĠ EĞĠTĠM PROTOKOLÜ

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ile AYTAġ ALÇI ENERJĠ MADEN VE ĠNġ. TĠC. A.ġ. MESLEKĠ EĞĠTĠM PROTOKOLÜ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ile AYTAġ ALÇI ENERJĠ MADEN VE ĠNġ. TĠC. A.ġ. MESLEKĠ EĞĠTĠM PROTOKOLÜ Ankara 2010 MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE Apr 18 th, 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche

Detaylı

2016 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

2016 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME 2016 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME EK-1 Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım

Detaylı

Pansiyon Durumu Kontenjanı. İngilizce 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) 150 144 6 446,547

Pansiyon Durumu Kontenjanı. İngilizce 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) 150 144 6 446,547 MEB 2013-2014 fen liseleri taban puanları, 2013-2014 SBS fen liseleri taban puanları Tercih Kodu Okul Adı ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin- 17968 Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 28044 Kozan Fen ADANA

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2015-4900 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: 73931 Sayı :45796484-265.01.01- Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

ORYANTASYON TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ

ORYANTASYON TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ ORYANTASYON TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İçerik: Üst Yönetim Sektör Bilgisi Vizyon ve Misyonumuz - Temel Değerlerimiz Kilometre Taşlarımız Ortaklık Yapısı

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, International Integration and Opportunities. H. Hakan ÜNAL Cafer EMİNOĞLU. BOTAŞ Gas Transmission Management

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, International Integration and Opportunities. H. Hakan ÜNAL Cafer EMİNOĞLU. BOTAŞ Gas Transmission Management BOTAŞ TURKEY Network Principles, International Integration and Opportunities H. Hakan ÜNAL Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ Gas Transmission Management 1 Content Introducing BOTAŞ Overview - History BOTAŞ Network

Detaylı

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 PROGRAM KODU (1) PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 GENEL KONT. - 5 OK.BİR KONT. -6 ÖZEL KOŞUL AÇIKLAMALAR - 7 2013-ÖSYS BAŞARI SIRASI (8) 2013-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (9) ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 100250731

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (TS-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (TS-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910724 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (Ġngilizce) (Tam 4 TS-1 9 8 782 479 489,750 1-5 3, 15, 17, 28, 142 104010113 GALATASARAY Üniv. (ĠSTANBUL) ĠletiĢim

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır)

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 107310252 MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. Devlet BURDUR YGS-2 52 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300211613 GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (Ücretli) Özel KKTC MF-3 30 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Puan Türü. Kont. Yerl. YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1

Puan Türü. Kont. Yerl. YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 Program Adı BOĞAZĠÇĠ BAHÇEġEHĠR ORTA DOĞU TEKNĠK (ANKARA) YEDĠTEPE FATĠH YILDIZ TEKNĠK HACETTEPE (ANKARA) MARMARA ĠSTANBUL EGE (ĠZMĠR) GAZĠ (ANKARA) Fakülte Adı Bilimleri Hasan Ali Yücel Gazi Bölüm Adı

Detaylı

LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015

LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015 TRAFO MERKEZİ ADI LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015 OG BARA ADI TAHSİS EDİLEN GES+RES KAPASİTESİ MAKSİMUM KAPASİTE İLİN ADI CEYHAN 1 TM 10 28 ADANA CEYHAN 2 TM 5 28 ADANA CĠHADĠYE TM 25 25 ADANA

Detaylı

2015 GENEL SEÇİM ANALİZİ

2015 GENEL SEÇİM ANALİZİ 2015 GENEL SEÇİM ANALİZİ Türkiye de faal 93 siyasi parti olmasına karģılık 2011 seçimleri 4 parti arasında geçti. 85 seçim bölgesinin sadece 50 tanesinde gerçek anlamda rekabetten bahsedilebilir. Ġlgili

Detaylı

Ġl ve Bölgelere Göre Eğitim Düzeyi Göstergeleri

Ġl ve Bölgelere Göre Eğitim Düzeyi Göstergeleri Ġl ve Bölgelere Göre Eğitim Düzeyi Göstergeleri Education level indicators by Province and Regions Metin Kabalcı *, Gözde Metin Türkiye Ġstatistik Kurumu, Ankara Bölge Müdürlüğü, Ankara * ĠletiĢim yazarı:

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK KUR AN-I KERİM OKUMA VE EZAN OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1- Amaç: Bu yönergenin

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA ETKİLERİ PROJESİ IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE BUNA BAĞLI ŞİDDET KONULU ŞİİR/MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.AMAÇ Avrupa da ve dünyada hızla yayılmakta olan ırkçılık

Detaylı

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir.

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

13 Mayıs 2015-KOCAELĠ. Dr. Mehmet Yurdal ġahġn. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. V.

13 Mayıs 2015-KOCAELĠ. Dr. Mehmet Yurdal ġahġn. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. V. 13 Mayıs 2015-KOCAELĠ Dr. Mehmet Yurdal ġahġn Genel Müdür Yrd. V. Sunum Planı Yeni Yatırım TeĢvik Sistemi a) Amaç ve Ġlgili Mevzuat b) Yeni TeĢvik Sistemi c) Destek Oran ve Süreleri GENEL BĠLGĠLER Tüm

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yerleşen Aday Sayısı. Puan Türü. Devlet / Özel. En Küçük Puan. Yerleştirme Öncelikleri. Kont. Ücreti

Yerleşen Aday Sayısı. Puan Türü. Devlet / Özel. En Küçük Puan. Yerleştirme Öncelikleri. Kont. Ücreti Üniversite İlçesi-semti Devlet / Özel Program Kodu Program Adı Puan Türü Kont. Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri ÇUKUROVA Ü. (ADANA) Balcalı Devlet 102951222 DiĢ Protez Teknolojisi

Detaylı

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 2016 2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 1. GENEL BİLGİLER Türkiye haritası coğrafi kriterler ve geçmiş basketbol şampiyonalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak 8 bölgeye ayrılmıştır. Erkek

Detaylı

Murat YALKIN Uluslararası ĠliĢkiler ve AB Merkezi Müdürü 10 Ankara 2016/Antalya

Murat YALKIN Uluslararası ĠliĢkiler ve AB Merkezi Müdürü 10 Ankara 2016/Antalya Murat YALKIN Uluslararası ĠliĢkiler ve AB Merkezi Müdürü 10 Ankara 2016/Antalya Türkiye Barolar Birliği Uluslararası ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Merkezi Avukatlık Kanununun 110/15 ve 123/5 maddelerinde

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2015-8146 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BELCLABL* Pin: 42361 Sayı :75718882-220.03.02- Konu :2015 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmalar ÇOK İVEDİ...

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-3 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-3 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910699 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam 6 MF-3 15 15 202 96 541,881 42 22 3 3, 5, 15, 17, 142 205310027 ġġfa Üniv. (ĠZMĠR) Tıp Fakültesi (Tam 6 MF-3 6 7 134 168

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

DD MORTGAGE. Mar 29 th, Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. Mar 29 th, Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE Mar 29 th, 2010 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI BAŞARI DURUMLARI MART 2016 YOZGAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2015 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL Rehberlik

Detaylı

FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI

FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FARABĠ KURUM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ TÜRK YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCĠ VE ÖĞRETĠM ÜYESĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI BÖLÜM KOORDĠNATÖRLERĠ EL KĠTABI EDĠRNE, 2010 BÖLÜM

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI Müsabaka Yeri : BÖLGELER Müsabaka tarihi : 07-08 EKİM 2017 Teknik Toplantı : 06 EKİM 2017 MÜSABAKALARIN YAPILACAĞI HAVUZDA

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 2016 2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 1. GENEL BİLGİLER Türkiye haritası coğrafi kıstaslar ve geçmiş basketbol şampiyonalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak 8 bölgeye ayrılmıştır. Erkek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı