2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"

Transkript

1 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve hem mevcut hissedarlarına hem de potansiyel yatırımcılara yönelik olarak Tekfen hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmek için önemine inandığı kurumsal yönetim anlayışına sadakatle uymaktadır. Halka açıldığı 2007 yılından önce de yönetimi, ortakları, çalışanları ve ilişkide olduğu üçüncü şahıslarla ilişkilerini düzenleyen temel yönetim ilkelerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuş olan Tekfen Grubu, bu bağlamda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ni tam olarak benimsemekte ve bu ilkelerin doğru bir şekilde uygulaması yönünde gerekli özeni göstermektedir. Tekfen Grubu, pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaşlarının menfaatlerini eşit seviyede korumakta ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. SPK nın tarihinde yayımladığı Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Kurumsal Yönetim İlkeleri nde bazı değişiklikler yapılmış olmasına karşın, bu raporda yer alan değerlendirmeler, 2011 yılında yürülükte olan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Şirketimiz aşağıda yer alan hususlar dışında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile tam uyum içindedir: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirket sermayesinde %5 oranında paya sahip olan azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan, Şirket Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas Sözleşmede azınlık paylarının Yönetim Kurulu nda temsiline veya birikimli oy kullanma yönteminin kullanılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu nda yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere atanan bir temsilci bulunmamaktadır. Çalışanlarımızla ilişkileri yürütmek üzere grup şirketlerimizde İnsan Kaynakları ve Personel Birimleri aktif bir rol üstlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 inci maddelerinde sayılan yasak ve tahditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul ca karara bağlanan dönemde Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali hakların tespitinde performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi uygulanmamaktadır. Ancak Şirketimiz Esas Sözleşmesine göre, mevzuat ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılması gereken karşılıklar ile dağıtılması gereken tutarlardan sonra kalan kârın %2 sini aşmayacak oranda kâr payı, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek nispet ve esaslar dahilinde üyelere dağıtılabilmektedir. Tam olarak uyum sağlayamadığımız SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum konusunda gerekli değerlendirme ve çalışmalar yapılmakta olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu uyumsuzlukların önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir. Bölüm 1 / Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 2.1 Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Bu birim, Kurumsal Yönetim Komitesi ne ve ayrıca Kurumsal İşlerden Sorumlu Holding Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Reha Yolalan a bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Biriminin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü: Çağlar Gülveren, CFA Tel: Faks: veya 1

2 Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimimize ayrıca Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) yer alan iletişim formu ile de ulaşılması mümkündür. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Çağlar Gülveren, SPK tarafından verilen tüm lisans belgelerine sahip olup, Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir. 2.2 Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Biriminin Görevleri Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi nin mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir: Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak ve Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak; Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların Şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak; Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak; Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek; Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi bu görevlere ilave olarak aşağıda yer alan faaliyetleri de yürütmektedir; Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gözetmek ve takip etmek; İnternet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek; Holding ve Grup şirketlerinin tanıtımına yönelik olarak yatırımcı ve analistlerden gelen talepleri değerlendirmek, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak; Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek; Analistler tarafından hazırlanacak olan araştırma raporları için analistlerin ihtiyaç duyduğu finansal ve operasyonel verileri daha önce kamuya açıklanan bilgiler kapsamında ve ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla temin etmek, araştırma raporlarının tam, doğru ve güncel verilerden hareketle hazırlanmasını sağlamak, bu kapsamda hazırlanan analist raporlarını incelemek ve takip etmek; Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek; Üçer aylık dönemler itibarıyla kamuya açıklanan Finansal Raporların ilanını takiben yatırımcı ve analistlere yönelik olarak Şirket üst yönetiminin katılımının da olduğu telekonferans ve toplantıları organize etmek; İlgili birimlerin de desteği ile üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin detaylı sunumlar hazırlamak; Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek; Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dahil bilgilerin takibini yapmak. 2.3 Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi nin 2011 Yılı Faaliyetleri Şirketimiz sermayesinin halka açık kısmının önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıların elindedir. Bu çerçevede, birçok mevcut ve potansiyel yabancı kurumsal yatırımcı ile bu tür yatırımcılara raporlama hizmeti veren aracı kurum analistlerinden Şirketimiz hakkında bilgi almak amacıyla ziyaret talepleri ulaşmakta, bu tür taleplerin Şirket üst yönetiminin de katılımı sağlanarak olumlu karşılanmasına çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda, 2011 yılı içerisinde, 2

3 katılınan konferanslar hariç, analist ve yabancı kurumsal yatırımcılarla 48 adet bire bir görüşme ve ayrıca 7 adet telekonferans gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, yıl içerisinde yurtiçinde ve yurtdışında 7 konferansa katılınmış, toplam 11 gün süren toplantılarda 89 adet kurumsal yatırımcının temsilcileri ile bire bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Şirketimizin üçer aylık faaliyetleri ve finansal sonuçlarına ilişkin olarak tüm yatırımcı ve analistlerin katılımına açık 4 adet telekonferans düzenlenmiş, dönemsel faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Yatırımcı Sunumları na Şirketimizin internet sitesinde yer verilmiştir. Üçer aylık mali sonuçların değerlendirildiği telekonferanslara katılım bilgileri şirketimizin en az iki hafta öncesinden internet sitesinde ilan edilmekte ve ayrıca dağıtım listemizde yer almak istediğini belirten herkese e-posta yoluyla gönderilmektedir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 3.1 Bilgi Edinme Talepleri Pay Sahibi ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır yılında, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi ne ağırlıklı olarak dönemsel finansal sonuçlar ve Şirketin bağlı ortaklarının faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmelere ilişkin olmak üzere, yatırımcı ve analistlerden elektronik posta yoluyla ulaşan 200, telefon ile ulaşan 300 den fazla bilgi talebi cevaplandırılmıştır. Bunun yanında, Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan Yatırımcı İlişkileri üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir. 3.2 Özel Denetçi Talep Hakkı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirket sermayesinde %5 oranında paya sahip olan azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan, Şirket Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin olarak herhangi bir talep olmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri 4.1 Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimizin holding niteliğinde bir şirket olması ve halka açık bir şirket olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olması sebebiyle, finansal raporlarımız Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak konsolide bazda hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince konsolide bazda hazırlanan yıllık finansal raporların ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarının hesap döneminin bitimini izleyen 14 hafta içinde SPK ve İMKB ye gönderilmesi gerekmektedir. Genel Kurul toplantı daveti ve davete ilişkin dokümanların toplantı öncesinde ortakların incelemesine açık tutulması ile ilgili yasal süreler de dikkate alındığında, Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizin 21 inci maddesine uygun olarak hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içerisinde değil, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun sınırlar dahilinde ve mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Şirketimizin 2010 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin finansal raporlar 7 Nisan 2011 tarihinde ilan edilmiş, buna bağlı olarak da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2011 tarihinde saat da Büyükdere Cad. No. 209, 4. Levent-İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı nın tarihi, yeri, gündemi ve kâr dağıtım tablosu 7 Nisan 2011 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş, ayrıca toplantının gündemi, yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi ve vekâletname örneği Şirket merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) aynı tarihten itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Şirketimiz çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, bu hisselerin tamamı kaydileştirilmiştir. Bu kapsamda toplantıya davet, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekâletname örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve Türkiye çapında yayın yapan gazetelerden birinde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin toplam TL tutarındaki sermayesine karşılık 3

4 gelen adet hisseden toplam hissenin katılımı ile %45,12 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya pay sahipleri dışında diğer menfaat sahipleri veya medyanın katılımı olmamıştır. Şirketimizin esas sözleşmesinin 24 üncü maddesine göre, Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanıldığını belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle yapılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin talep etmesi halinde gizli oya da başvurulabilmekle birlikte bugüne kadar bu yönde bir talep olmamıştır. Genel Kurul Toplantısı nda isteyen ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı tanınmakta olup, yapılan toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan Şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır. Diğer taraftan, Genel Kurul Toplantısı nda pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul Toplantısı na ilişkin gündem, hazirun cetveli ve toplantı tutanakları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de (www.tekfen.com.tr) ulaşılabilmektedir. 4.2 Önemli Nitelikteki Kararlar Holding niteliğinde olan Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Gaye ve Konu başlıklı 3 üncü maddesinde Şirketin gerçekleştirebileceği iş ve işlemler sayılmıştır. Aynı maddede, ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine keyfiyetin Genel Kurul un tasvibine sunulacağı ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirketin dilediği işleri yapabileceği belirtilmiştir. Şirketimiz, Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini de yerine getirecektir. Esas Sözleşmemizin son hali Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 5.1 Oy Hakları Şirketimiz hisse senetlerinin halka arz işlemlerinden önce, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Ana Sözleşmemizde yapılan değişikliklerle imtiyazlı paylar kaldırılmış olup, son durum itibarıyla imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Bu çerçevede her payın bir oy hakkı bulunmakta olup, bu husus Şirketimizin Esas Sözleşmesinde de açıkça yer almaktadır. Şirketimizde oy hakkına haiz olan pay sahipleri bu haklarını kendileri doğrudan kullanabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak pay sahibi olmayan üçüncü şahıslara verdikleri vekâlet ile de kullanabilirler. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 5.2 Azınlık Hakları Şirketimiz Ana Sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline veya birikimli oy kullanma yönteminin kullanılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Şirketimizin kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008 tarihli toplantısında onaylanarak, 8 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı nda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası Faaliyet Raporumuzda ve Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Ana sözleşmemiz gereği, ayrılması gereken yasal yükümlülüklerden sonra ortaya çıkan dağıtılabilir kârımızın %30 unun ortaklarımıza birinci temettü olarak dağıtılması gerekmektedir. Bu kapsamda, SPK tarafından 2011 yılı için Borsa şirketlerine temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen, esas sözleşmemiz gereği Şirketimizin en az %30 oranında birinci temettü dağıtım zorunluluğu devam etmektedir. 4

5 Diğer taraftan, Sermaye Piyasası mevzuatı gereği konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimiz, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece net dağıtılabilir kâr tutarını, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda yer alan net dönem kârı üzerinden hesaplayabilmekte, aksi takdirde yasal kayıtlarda yer alan kaynaklarla sınırlı olarak kâr dağıtımı yapılması mümkün olmaktadır. Kâr dağıtım önerisi, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben yasal süreler dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu nun konuya ilişkin kararı üzerine kamuyu aydınlatmaya ilişkin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin genel esaslar Şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. 6 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı nda 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin kârın TL lik bölümünün dağıtılmasına karar verilmiş ve bu kârın dağıtımı 27 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 7. Payların Devri Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamakta olup, Ana Sözleşmenin 6 ncı maddesinde de pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına dair hüküm yer almaktadır. Bölüm 2 / Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan Bilgilendirme Politikası, 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile ilan edilerek Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Tekfen Holding Bilgilendirme Politikası nda ana başlıklar itibarıyla; Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Şirketimiz tarafından kullanılan yöntem ve araçlara, İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasına veya ertelenmesine, bunların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına ilişkin esaslara, Özel durum açıklamalarını yapmaya yetkili kişilere, Finansal raporların kamuya açıklanma esaslarına, Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin esaslara, Haber ve söylentilerin ne şekilde takip edileceğine, İdari sorumluluğu bulunan kişilere, Basına ve kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilere, Analist raporlarının takibine ilişkin esaslara, Yatırımcıların bilgilendirilmesinde Şirketimizin internet sitesinin kullanımına ilişkin esaslara yer verilmiştir. Bilgilendirme Politikası nın gözetiminden ve takibinden Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü sorumludur. 9. Özel Durum Açıklamaları 2011 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca toplam 19 adet özel durum açıklaması yapılmış, bu açıklamalarla ilgili olarak SPK tarafından bir ek açıklama talebi olmamıştır. SPK düzenlemeleri uyarınca, 2010 yılından itibaren yaptığımız özel durum açıklamaları sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadığından, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri bakımından SPK Mevzuatı gereği yapılanlar dışında ilave bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır yılı içerisinde özel durum açıklamalarına ilişkin mevzuat kapsamında SPK tarafından bir yaptırım uygulamasına sebebiyet verecek bir gelişme olmamıştır. Şirketimizde özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Birimi nin sorumluluğunda olup, konuya ilişkin her türlü işlemin takibi bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir. 5

6 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi adresi dir. Şirket internet sitemizde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde te sayılan bilgilerden, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin toplantı tutanakları dışındaki bütün bilgiler yer almaktadır. Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin toplantı tutanakları, bu tür kararların özel durum açıklamaları vasıtasıyla kamuya duyurulması sebebiyle ayrıca bir tutanak olarak internet sitesinde yer almamaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimiz hisse senetlerinin halka arzında %34,5 olan halka açıklık oranı, Borsa da işlem görmeyen hisselere sahip ortaklarımızdan Sn. Mehmet Necdet Bozdoğan, Sn. Naim Özkazanç ve Erktin Ailesinin hisselerini Borsa da satışa hazır hale getirmeleri ile beraber artmış ve %37,87 ye yükselmiştir. leri gereği içsel bilgiye öncelikli olarak ulaşabilecek konumda bulunan, grup şirketleri çalışanları ve dışarıdan hizmet verenler hariç olmak üzere, Holding üst düzey yöneticileri ile diğer Holding çalışanlarının listesi sayfa 8 deki tabloda yer almaktadır. Diğer taraftan, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak, Şirketimizin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla beraber, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan Grup Şirketler Başkanı ve Başkan Yardımcıları olarak belirlenmiştir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamına giren şahıslar ile mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin, işlemi gerçekleştirenler tarafından İMKB ye bildirilmesi yasal bir zorunluluk olup, bu açıklamalarla ilgili her türlü yükümlülük ve sorumluluk işlemi yapan kişiye aittir. Şirketimizin son durum itibarıyla ortaklık yapısı sayfa 7 deki tabloda yer almaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizin hisse senetlerinin değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilere (içsel bilgi) erişimi olan kişilerin listesi ilk defa 2007 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz ile kamuya duyurulmuştur. İçsel bilgi kapsamına birçok işlem ve olayın girmesi sebebiyle potansiyel olarak, Şirketimizde önemli kararların alınmasına ve raporlamaların yapılmasına ilişkin çalışmalarda yer alan tüm Holding ve diğer grup şirketleri çalışanları ile Şirketimize dışarıdan hizmet veren şirketlerin bazı çalışanları da içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler kapsamına girmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, şirketimiz içinden ve dışından içsel bilgiye erişimi olanlara ilişkin bir liste tutulmakta ve herhangi bir değişiklik olduğunda güncellenmektedir. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin tamamı talep edildiği takdirde SPK ve İMKB ye gönderilir. Rapor tarihi itibarıyla, görev- 6

7 Tekfen Holding Ortaklık Yapısı: HİSSEDARIN ADI HİSSE ADEDİ HİSSE ORANI (%) Feyyaz Berker Alev Berker Berker - Toplam Necati Akçağlılar Varisleri (Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar) Cansevil Akçağlılar Akçağlılar - Toplam Ali Nihat Gökyiğit A. Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A. N. Gökyiğit Eğ. Sağl. Kült. San. Gökyiğit - Toplam Erhan Öner Öner Yatırım İç ve Dış Tic. A.Ş. Öner Toplam Günay Ünlüsoy Varisleri (Halime Bükay Ünlüsoy, Demet Turhan, Ali Güven Ünlüsoy) Halka Açık Kısım GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,00 16,87 2,43 19,30 16,87 2,43 19,30 8,72 8,68 1,90 19,30 2,16 0,75 2,92 1,30 37,87 100,00 7

8 Holding Üst Düzey Yöneticileri ve Diğer Holding Çalışanları: ADI SOYADI Ali Nihat Gökyiğit Feyyaz Berker Cansevil Akçağlılar Işık Zeynep Defne Akçağlılar Murat Gigin Dr. M. Ercan Kumcu Şefika Pekin Dr. Rüşdü Saraçoğlu Prof. Dr. Emre Gönensay* Hasan S. Subaşı* Cengiz Yaman Mehmet Nazmi Erten* Erhan Öner Dr. Ahmet İpekçi Ümit Özdemir Esin Mete Mehmet Erktin* Dr. Osman Reha Yolalan Ali Şevket Tursan Burçin Kuzgun Dr. Ahmet Burak Emel Dorottya Maria Kiss Kalafat Çağlar Gülveren Hakan Dündar Toca Tonya Arzu Dodurga Ramazan İbrahim Eker GÖREVİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Denetçi Denetçi Grup Şirketler Başkanı Başkan Yardımcısı - Yatırım ve Hizmet Grubu Başkan Yardımcısı - Taahhüt Grubu Başkan Yardımcısı - Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı - Emlak Geliştirme Grubu, Denetçi Başkan Yardımcısı - Kurumsal İşler Mali ve İdari İşler Direktörü Finansman Koordinatörü Stratejik Planlama ve Raporlama Koordinatörü Kurumsal İletişim Koordinatörü Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Denetim Müdürü Mali İşler Müdürü Muhasebe Şefi İç Denetim ve Vergi Danışmanı *06 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hasan S. Subaşı nın yerine Emre Gönensay, Denetçi olarak görev yapan Mehmet Erktin in yerine ise Mehmet Nazmi Erten seçilmişlerdir. Denetçilik görevinin yanında aynı zamanda Emlak Geliştirme Grubu ndan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Mehmet Erktin, tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. 8

9 Bölüm 3 / Menfaat Sahipleri 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, Şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında iç yazışmalar, toplantılar, intranet ve internet yoluyla, ayrıca düzenlenen basın toplantılarıyla ve verilen demeçlerle, yazılı ve görsel basın ile diğer medya iletişim araçları yoluyla bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer sunum ve bilgilere Şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir. Şirketimiz bir holding şirketi olması sebebiyle doğrudan ticari faaliyetlerde bulunmamaktadır. Ancak Şirkete bağlı grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri alana göre, şirketlerle ilişkisi bulunan müşteriler, bayiler ve tedarikçiler gibi menfaat sahipleri, yapılan bayi ve eğitim toplantıları ile kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Çalışanlara bilgi aktarımı, çeşitli organizasyonlar ile bir araya gelinerek, yöneticiler ile periyodik toplantılar düzenlenerek ve intranet vasıtasıyla yapılmaktadır. Bazı önemli duyuru ve mesajlar, elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. Ayrıca Tekfen Grubu, yönetici ve çalışanları arasında çift taraflı bilgi akışına önem vermekte ve bu akışın sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir. 15. İnsan Kaynakları Politikası Tekfen Holding ve grup şirketleri olarak İnsan Kaynakları Politikamızın temelini, aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır: Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılmak, bir şirketin yalnızca bugünkü değil, gelecekteki kazançlarının da güvencesidir. Tekfen Grubu bütün faaliyetlerini, çalışanlarına, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek her türlü zararı en aza indirmek üzere aşağıdaki çalışma ilkelerine göre düzenlemektedir: Tüm yönetici ve çalışanlar olarak Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite den sorumlu olmak; ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere uymak. Standart ve müşteri şartnamelerine uymak; müşteri şikâyetlerini, tekrar ve tamir oranlarını en aza indirmek ve maliyetleri azaltmak. Yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak; uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek. Tekfen Holding, kendi insan kaynakları politikasını en etkin şekilde yürütürken Türkiye nin geleceğine yönelik yatırımlar da yapmaktadır. Bu çerçevede, Tekfen Vakfı aracılığıyla eğitim için maddi desteğe muhtaç, başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar, kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetlerimiz, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya yönelik çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Yönetim anlayışımız, insana ve insanın başarabileceklerinin sınırsızlığına inanmak, aydınlık bir geleceğe teknoloji ve bilimin ışığında ulaşılabileceğinin ve bunun için de öncelikle insan zekâsına ve becerisine yatırım yapma gerekliliğinin bilincinde olmak şeklinde özetlenebilir yılı içerisinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet gelmemesi, Tekfen Grubu nun çalışanlarına karşı objektif tutumunun bir göstergesidir. Çalışanlarımız en değerli kaynağımız, çalışanlarımızın kalitesi de ürün ve hizmet kalitemizin en büyük güvencesidir. Onları seçerken gösterdiğimiz özen gelişim programlarında da sürdürülmektedir. Bu programlar çalışanlarımızın takım anlayışı içinde eşgüdümlü hareket edebilme, öneriler geliştirme ve gerçekçi karar verebilme becerilerini geliştirmektedir. Çalışanlarımızla ilişkileri yürütmek üzere şirketlerimizde İnsan Kaynakları ve Personel Birimleri aktif bir rol üstlenmektedir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz bir holding şirketi olması sebebiyle doğrudan ticari faaliyetlerde bulunmamaktadır. Ancak Şirketimize bağlı grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri alana göre, şirketlerle ilişkisi bulunan müşteriler, bayiler ve tedarikçiler gibi menfaat 9

10 sahipleri ile iletişimine ve onların memnuniyetine önem verilmektedir. Tarımsal Sanayi Grubumuzda, müşteri olsun olmasın, internet üzerinden gelen tüm elektronik postaların yanıtlanmasına büyük özen gösterilmektedir. Müşterilerden elektronik posta veya telefonla gelebilecek şikâyet, öneri veya teknik bilgi ihtiyaçları en kısa zamanda yanıtlanarak çözüm üretilmektedir. Bayilerle bilgi akışını sağlamak ve ilişkileri en iyi şekilde yürütmek üzere periyodik olarak üst yönetimin de katıldığı bayi toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmakta ve bayilerin karşılaştıkları sorun ve sıkıntılara çözüm yolları aranmaktadır. Toplantı esnasında yanıtlanamayan sorular var ise toplantı sonrasında değerlendirilerek kendilerine bilgi verilmekte ve beklentileri karşılanmaktadır. Bayi toplantılarının yanı sıra, yıl içerisinde başta bölge müdürlüğü satış ekibi olmak üzere, üst yönetimin bayileri yerinde ziyaret etmesi yoluyla ilişkilerin sıcak tutulmasına önem verilmektedir. Ayrıca, nihai tüketiciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere yılda ortalama 30 adet eğitim toplantısı düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Şirketin akademik kökenli eğitim danışmanları muhtelif tarım uygulamaları hakkında eğitim vermektedir. Bu toplantılara ve eğitimlere ek olarak, şirketin web sitesinde sürekli geliştirilen ve çeşitlendirilen kapsamlı gübreleme önerileri bölümü hazırlanarak çiftçinin hizmetine sunulmaktadır. Tarımsal Sanayi Grubumuz yurtdışında bulunan tedarikçileri ile uzun yıllardır süren güvenilir ve sağlam ilişkilere sahiptir. Tedarikçiler ile sürekli olarak güncel ve ileriye yönelik piyasa şartları ve beklentiler konusunda fikir alışverişi yapılmaktadır. Taahhüt Grubumuzda, müşteri ve tedarikçilerin memnuniyetinin sağlanması için ürün, insan ve çevrenin sağlığına maksimum derecede önem verilmektedir. Ürünün kalitesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile; çalışanların, malın ve üçüncü şahısların güvenliği OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile; çevrenin korunması ise ISO Çevre Yönetim Sistemi ile etkin olarak sağlanmakta ve sürekli olarak iyileştirilmektedir. Sürekli iyileştirme çerçevesinde beraber çalışılan tedarikçilerin de uygulanan yönetim sistemlerine göre çalışması ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri istenmektedir. 17. Sosyal Sorumluluk Tekfen, sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak, ürettiği değerlerin bir bölümünü kamu yararı gözeten projelerde kullanmakta ve kendisinin de bir parçası olduğu toplumsal ve çevresel koşulları iyileştirme çabalarına destek vermektedir. Tekfen in kuruluşundan bu yana sürdürdüğü sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetleri, kurum kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Tekfen, sosyal ve kültürel faaliyetlere katkısını daha da ileriye götürmek ve doğal çevreyle uyum içinde, yaşanılır bir geleceğin kurulmasına yardımcı olmak üzere, 1999 yılında kısaca Tekfen Vakfı olarak da bilinen Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı nı kurmuştur. Tekfen çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri, gerek münferit olarak grup şirketleri yoluyla, gerekse Tekfen Vakfı yoluyla hayata geçirilmektedir. Tekfen Vakfı Eğitim Bursu Tekfen Vakfı Türkiye de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan 250 lise ve üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim bursu vermektedir. Tekfen bursundan yararlanan öğrencilerle her yıl düzenli olarak Geleneksel Bursiyer Buluşmaları gerçekleştirilmekte ve bu organizasyon yoluyla bursiyerlere, Tekfen grup şirketlerinin İnsan Kaynakları temsilcileriyle görüşme ve merak ettikleri konularda bilgi alma olanağı sağlanmaktadır. Tekfen Filarmoni Orkestrası Temelleri 1992 yılında kurulan Tekfen Filarmoni (Üç Denizin Sesi) Orkestrası, Karadeniz, Hazar, ve Doğu Akdenizi çevreleyen 23 ülkenin müzisyenlerini bir araya toplayarak üstlendiği barış elçiliği görevini özgün müzik projeleriyle bütünleyen önemli bir kültür girişimidir. Yılda birkaç kere bir araya gelen ve çoğu zaman kapsadığı coğrafyanın özgün enstrüman ve müziklerini de programına dahil eden Tekfen Filarmoni Orkestrası, bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda konser vermiş ve Türkiye deki uluslararası katılımlı etkinliklerde sahne almıştır. Orkestra, Mart ayında düzenlenen bahar konserlerinde, bugün artık tarih sahnesinden silinmiş geleneksel bir çalgı olan rebap ile geleneksel saz serisine devam etmiş ve rebap ustası Mehmet Refik Kaya yı solist olarak misafir etmiştir. 10

11 Haziran daki yaz turnesinin ilk ayağında, dünyanın en saygın üniversite korolarından biri olan Yale Korosu, 150. kuruluş etkinlikleri kapsamında İstanbul da ilk kez Tekfen Filarmoni Orkestrası ile bir konser vermiştir. Ardından, Tekfen Vakfı sponsorluğunda, Kumluca Belediyesi, Rhodiapolis Kazı Başkanlığı ve Rhodiapolis Arkeolojik Girişim Grubu nun ortak çalışmasıyla Rhodiapolis antik kentinin amfitiyatrosunda bir açıkhava konseri düzenlenmiştir. Gelenekselleşen Bir Sonbahar Klasiği serisi çerçevesinde Tekfen Filarmoni, Türkiye nin klasik müzik alanında yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan İdil Biret ile, Macar besteci Liszt in 200 üncü doğum günü anısına Kasım ayında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı nda bir araya gelmiştir. Türkiye nin Eşsiz Çiçekleri Belgeseli Fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Fatih Orbay tarafından Tekfen Vakfı için hazırlanan ve HD görüntü kalitesinde, Türkçe ve İngilizce seslendirmeli 6 bölümlük Türkiye nin Eşsiz Çiçekleri adlı belgesel 2010 yılında tamamlanmış ve 2011 Haziran ayından itibaren Türkiye nin ilk belgesel kanalı İZ TV de yayınlanmıştır. Tekfen Vakfı ndan İstanbul Bienali Sponsorluğu Tekfen Vakfı, 17 Eylül-13 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Bienali nin Özel Proje Sponsorluğu ile bir kez daha yıllardır desteklemekte olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı nın yanında yer almıştır. Tekfen Holding Van Depremzedelerine Destek 23 Ekim 2011 de Van da meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle oluşan büyük kayıpların sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla Tekfen Holding, Van a 46 km uzaklıktaki 650 nüfuslu Dağönü köyüne geçici konut olarak tefriş edilen 50 adet konteyner bağışlamıştır. Yıkılan evlerin enkazının kaldırılarak yerine konteynerlerin yerleştirilmesi çalışmaları Tekfen İnşaat koordinasyonunda tamamlanarak, aralık ayının başında sahiplerine teslim edilmiştir. Tekfen Holding Grup Şirketleri Tekfen İnşaat Tekfen İnşaat, Sağlık, Emniyet ve Çevre ye (SEÇ) verdiği önem, sahip olduğu know-how ve deneyim, üstlendiği projeleri zamanında teslim etme yeteneği, etik iş değerleri ve Avrupa Birliği ne uyumlu standartlarıyla uluslararası şirketlerin müteahhitlik projelerinde güvenilir iş ortağı konumundadır. Tekfen İnşaat ın iş yapma anlayışı, aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde yıllardır korunmakta ve geliştirilmektedir: Genel faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmeyi hedefler. Yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır. Faaliyetlerine doğal çevre olduğu kadar, arkeolojik, tarihi, mimari ve kültürel eserleri de korumaya yönelik tüm önlemleri alır. Toros Tarım Toros Tarım ın kendi ticari faaliyet hedeflerinin yanında ana amaçlarından biri de çiftçilikle geçimini sağlayan kesimin gelirini ve dolayısıyla yaşam standardını yükseltmek ve böylece Türk tarım sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Toros Tarım, 2011 yılında sosyal sorumluluk kapsamında şu faaliyetleri gerçekleştirmiştir: Çiftçi Bilinçlendirme Filmleri Serisi "Toprak Ana Toros Tarım, kuruluşunun 30. yıldönümünde İZ TV işbirliğiyle Türk tarımının sorunlarını ele alan ve tarım kesimini bilgilendirmeye yönelik 8 bölümlük Toprak Ana belgeselini hazırlamıştır. Türkiye nin çeşitli bölgelerinde yapılan 9 aylık çekim sürecinin ardından belgesel ekim ayından itibaren İZ TV de yayınlanmıştır. Kadın Bahçeci Yetiştirme Projesi Toros Tarım, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu nun öncülüğünde ve Adana İşkur ile Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Bahçıvanlık Mesleği Eğitimi Projesi ne ana sponsor olarak destek vermiştir. Çukurova Bölgesi nde bahçe tarımını özellikle kadınlar için bir istihdam alanına dönüştürmeyi hedefleyen proje kapsamında katılımcılara toprak hazırlığı, ekim-dikim, meyvecilik, sebzecilik, sera yapımı, bitki bakımı, bitki hastalıklarından korunma ve zararlılarla mücadele konularında teorik ve uygulamaya yönelik eğitim verilmiştir. 11

12 Çiftçi Kadınlar Güçbirliği Toplantısı Sponsorluğu Toros Tarım, 2011 senesi başında İzmir de gerçekleştirilen Çiftçi Kadınlar Güçbirliği Toplantısı na sponsor olmuştur. Mersin Müzik Festivali Sponsorluğu Toros Tarım, üretim tesislerinin bulunduğu Mersin ilinde düzenlenen Müzik Festivali ne sponsorluk desteği vermiştir. Eğitime Destek 2011 yılında yurt genelinde, ikisi canlı olarak televizyonda da yayınlanan toplam 17 eğitim toplantısı düzenlenmiştir yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen toplantı ve televizyon programlarıyla bugüne dek yüz binlerce çiftçiye ulaşılmıştır. Tekfen Emlak Geliştirme Grubu Uluslararası standartlarda gayrimenkul projeleri geliştirerek bugüne kadar seçkin konut ve ofis projelerine imza atan Tekfen Emlak Geliştirme Grubu nun yatırım kararlarının belirlenmesinde çevreye duyarlılık öncelikler arasındadır. Grup, projelerinde gerek mimari gerekse mühendislik çözümleriyle çevreye duyarlı binalar geliştirmektedir. Tekfen Emlak, her yıl olduğu gibi 2011 de de, GYODER tarafından gerçekleştirilen Gayrimenkul Zirvesi ve İstanbul Restate Gayrimenkul Fuarı na sponsor olmuştur. Gayrimenkul sektörünün mevcut durumu, son gelişmeler ve beklentilerin tartışıldığı oturum ve panellere ev sahipliği yapan fuarda, çeşitli gayrimenkul firmaları da proje standlarıyla yer almıştır. Bölüm 4 / Yönetim Kurulu 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketimizin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu nda yer alan şahıslara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 2011 yılında Yönetim Kurulumuzun Murahhas Üye konumundaki mensupları dışındaki diğer üyeler icrada görev almayan kişilerden oluşmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüşdü Saraçoğlu, Sn. Emre Gönensay ve Sn. Şefika Pekin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak bağımsız niteliğe sahip olup, her birinin bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları mevcuttur. Bağımsız üyelerin Rapor tarihine kadar görev aldıkları dönem içerisinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum meydana gelmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 inci maddelerinde sayılan yasak ve tahditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul ca karara bağlanan dönemde Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Tekfen Emlak ayrıca, Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 2011 de dördüncüsü gerçekleştirilen EKODesign Konferansı na sponsorluk desteği vermiştir. Konferansta yeşil binalar ve kentler konusunda uzman dünyaca ünlü yerli yabancı konuşmacılar, ödüllü yeşil bina çalışmaları, bu alandaki yasal düzenlemeler ele alınmıştır. Türkiye de çevre dostu yeşil bina konseptinin öncü uygulayıcılarından biri olan Tekfen Emlak Geliştirme Grubu, 2011 yılında tamamlanan Levent Ofis projesiyle Amerikan Yeşil Binalar Konseyi nin Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) Altın Sertifikası na layık görülmüştür. 12

13 Tekfen Holding Yönetim Kurulu ADI SOYADI Ali Nihat Gökyiğit Feyyaz Berker Cansevil Akçağlılar Işık Zeynep Defne Akçağlılar Murat Gigin Dr. M. Ercan Kumcu Şefika Pekin Dr. Rüşdü Saraçoğlu Prof. Dr. Emre Gönensay GÖREVİ Başkan ve Murahhas Üye Başkan Vekili ve Murahhas Üye Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üye Üye Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen bağımsız ve diğer üyeler, prensip olarak konusuna hakim, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler arasından seçilmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, 2011 yılında yürürlükte olan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Diğer yandan, Şirketimizin Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri için bir eğitim ve uyum programı uygulanması ihtiyacı olmamıştır. Ancak bundan sonraki dönemlerde ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulunda görev alacak üyeler için, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen hususlarda bir eğitim ve uyum programı uygulanması söz konusu olabilecektir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 20.1 Misyon ve Vizyonumuz Şirketimizin vizyonu ve misyonu internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Tekfen Grubunun Vizyonu; Faaliyet gösterdiği Taahhüt, Tarımsal Sanayi, Emlak Geliştirme ve Finans sektörlerinde Türkiye nin atılımlarını yönlendiren güçlerden biri olmaktır. Tekfen Grubunun Misyonu; Grup un süregelen değerlerine bağlı kalarak, faaliyet alanlarına iyi odaklanmak, bu alanlarda en kaliteli ürün ve hizmet üretimini gerçekleştirerek, lider ve akla ilk gelen kurum haline gelmek; bunu yaparken de müşterilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından hissedarlarına ve topluma kadar tüm paydaşları için değer yaratmaktır Değerlerimiz Tekfen Holding A.Ş., Şirketin 55 yıllık geçmişinde oluşan ve tüm çalışanları tarafından benimsenmiş olan değerlerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimizin internet sitesinde de kamuya açıklanmış olan değerleri: En iyi bildiğin işi, en iyi şekilde yapmak; Memleketine faydalı olmak; Çalışanıyla yan yana olmak; Az konuşmak, çok çalışmak; Dürüst olmak, verdiğin sözü ne olursa olsun tutmak; Uyumlu olmak, yürüdüğün yolda kimseyi dargın bırakmamak; Hırsın aklın önüne geçmesine izin vermemek; Tekniğin ve bilimin gücüne inanmak (bu ilkenin yansıması Şirketin isminden de görülmektedir); Doğayı ve çalışanını korumak; olarak ifade edilebilir. 13

14 20.3 Stratejik Hedefler Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, üçer aylık dönemler itibarıyla grup şirketlerinin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde yöneticilerin katılımı sağlanmakta, son üç aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında ve stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir. 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerin en aza indirilmesi amacıyla, bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmasından sorumludur. Şirketimiz bir holding şirketi olması sebebiyle, mevzuat gereği mali tabloları konsolide olarak düzenlenmekte ve konsolidasyona tabi tüm şirketlerin finansal sonuçları ve performansı Holding düzeyinde kontrol ve takip edilmektedir. Şirketimizde iç kontrol faaliyetleri sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite nin sorumluluğunda Holding Mali ve İdari İşler Direktörlüğü, Denetim Müdürlüğü ve Finansman Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Holding e bağlı şirketlerimizin risk yönetimi ve raporlanmasına ilişkin faaliyetler öncelikle Şirketlerimizin bağlı olduğu Grup Başkan Yardımcılıkları düzeyinde takip edilmektedir. Mali tabloların kamuya açıklanması dönemlerinde, hazırlanan mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite nin kontrol ve onayından geçerek Şirket Yönetim Kurulu na sunulmaktadır. Şirketlerin faaliyet sonuçları, hedeflere ulaşma derecesi ve karşı karşıya oldukları risklere ilişkin tespit ve raporlamalar, ilgili Grup Başkan Yardımcılarının katılımı ile dönemsel olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketimiz Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini, üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Her yıl yapılan Şirket Olağan Genel Kurulu ndan sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin vazife ve selahiyetlerinin tayin ve tespiti yapılarak, bu husus tescil ve ilan edilir ve üyelerin vazife ve selahiyetlerini gösterir sirküler tanzim edilir. Bu çerçevede, 2011 yılında Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ali Nihat Gökyiğit Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Sn. Feyyaz Berker ve Sn. Cansevil Akçağlılar ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye olarak tayin ve tespit edilmişlerdir. Şirketin yönetim esasları her yıl Yönetim Kurulu kararları ile tayin, tespit ve ilan edilerek yürürlüğe girmektedir. 23. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının toplanma sıklığı ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir yılında gerçekleştirilen 7 toplantıda toplam 14 adet karar alınmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şart olup, kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınmaktadır. Bunun dışında, üyelerden herhangi biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryası Hukuk Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Toplantıların gündemi, Tekfen Holding Grup Şirketleri Başkanı nın önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşülerek belirlenmektedir. Toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanlar Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından hazırlanmakta ve toplantı gününden en az 10 gün önce birer dosya şeklinde üyelere ulaştırılmaktadır yılında yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının tamamında kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış olduğundan, karar zaptına geçirilen bir karşı görüş 14

15 bulunmamaktadır. Ancak böyle bir durumun oluşması halinde bu görüşlere ilişkin gerekli tüm hususlar zabıtlara kaydedilecektir yılı içerisinde bu dönemde yürülükte olan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin üncü maddesinde yer alan gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantılarda bu konularla ilgili 4 adet karar alınmıştır. Bu toplantılara fiilen katılımın sağlanmasına özen gösterilmektedir. Sermaye Piyasası mevzuatının gerektirdiği hallerde, önemli Yönetim Kurulu kararları özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı gibi imtiyazları bulunmamaktadır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 inci maddelerinde sayılan yasak ve tahditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamaktadır. 25. Etik Kurallar Tekfen Grubu genel kabul görmüş etik kurallara ve ticari teamüllere önem vermekte ve gruba bağlı tüm çalışanlarımızın Şirketlerin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerinde bu kurallara uygun hareket etmesi hususuna özen göstermektedir. Şirketimizin tüm çalışanları tarafından benimsenmiş olan bu kurallar, ayrıca SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul un onayı ile halka arza ilişkin izahnamede ilk defa kamuya açıklanmıştır. Tekfen Holding A.Ş. etik kurallarına şirketimizin internet sitesinden (www.tekfen.com.tr) ulaşılabilmektedir. 26. Yönetim Kurulu nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimiz hisse senetlerinin halka arz sürecinde Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere iki adet komite oluşturulmuştur. Komitelerin mevcut yapılanmasında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecek faaliyetlere ilişkin genel prosedürlerin belirlendiği Görev ve Çalışma Esasları Yönetim Kurulumuzca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları, Şirketimiz internet sitesi (www.tekfen.com.tr) vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu komiteler, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanmaktadır Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Rüşdü Saraçoğlu olup, icrada yer almayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. Ercan Kumcu Komite nin diğer üyesidir. Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu na yardımcı olmak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu na raporlamakla görevlidir Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Emre Gönensay olup, icrada yer almayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Gigin Komite nin diğer üyesi olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu na öneriler sunmakla görevlidir. 15

16 27. Yönetim Kurulu na Sağlanan Mali Haklar Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul un tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Şirketimizin 6 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine aylık TL brüt, diğer üyelere aylık TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde, mevzuat ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılması gereken karşılıklar ile dağıtılması gereken tutarlardan sonra kalan kârın %2 sini aşmayacak oranda kâr payı, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek nispet ve esaslar dahilinde üyelere dağıtılabilmektedir. 6 Mayıs 2011 tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı nda onaylanan kâr dağıtım teklifi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine 2010 yılı kârından herhangi bir pay verilmemesi uygun görülmüştür. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali hakların tespitinde performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi uygulanmamakla beraber, kârdan pay dağıtılması esas olarak performansa dayalı bir ödüllendirme modeli olarak kabul edilebilir. Şirketimizde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. 16

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI Kurumsal Yönetim RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 2010 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Detaylı

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim.

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim. Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler Sosyal Sorumluluk KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz 2016 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ i ekinde yer alan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- AMAÇ VE KAPSAM Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ( Şirket ) tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Borsa İstanbul

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm I Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Telefon: Fax: /

Telefon: Fax: / 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İşbu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun 25 Haziran 2014 gün ve 2014/29 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2012 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 01/06/2011-31/05/2012 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2011 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 3- ) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU : BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimizce 2008

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01/01/2009 31/12/2009 faaliyet döneminde SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymuştur. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Kurumsal Yönetim Raporu

Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ni prensip olarak benimsemektedir.

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Aksigorta A.Ş. yönetimi, hissedarları ile şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmaktan gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Aksigorta A.Ş. nin değerini

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. Amaç, Yetki ve Sorumluluk BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2012 yılı altı aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I-

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kapsam: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ( Vestel Elektronik ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkelerive

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Pınar Su Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Pınar Su A.Ş., Şirket), pay sahiplerinin, kamunun, ilgili yetkili kurumların, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin,

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Banka stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Bundan sonra Yapı Kredi)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

Bölüm I Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı. Bölüm II Pay Sahipleri. Kurumsal Yönetim 2015 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Bölüm I Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı. Bölüm II Pay Sahipleri. Kurumsal Yönetim 2015 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2015 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm I Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sayfa: 0/7 ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MALİ KONTROL, İŞTİRAKLER VE PAY SAHİPLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa: 1/7 İÇİNDEKİLER AMAÇ :... 2 KAPSAM :... 2 TANIM :... 2 İLGİLİ DOKÜMANLAR:... 2 UYGULAMA:...

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ne (İlkeler) uyuma azami

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom veya Şirket ), hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EYLÜL 2013 İçindekiler 1. Amaç,Yetki Ve Kapsam 3 2. Dayanak 3 3. Bilgilendirme Yöntem Ve Araçları 3.1.Mali Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlar 3 3.2.Faaliyet

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2.

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2010 yılı altı aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I-

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 2014 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Çemaş Döküm San. A.Ş. hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılarına yönelik olarak paylarını cazip bir

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul Gündem Pay sahipleri ile ilişkiler birimi İlgili düzenleme Mevcut durum Sorun ve öneriler Halka açık şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı