FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI"

Transkript

1 TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

3 Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu Tel: Faks: İnternet E-posta Yayın No: 3680 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Faks: Haziran, 2012 MTB: Adet II ISBN

4 Bakan Sunuşu BAKAN SUNUU Türkiye statistik Kurumu, 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu ile ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olarak, uluslararas alandaki istatistiki gelimeleri, standart ve tanmlar yakndan takip ederek, karlatrlabilir istatistikler üretmek adna kendisini ve ülkemiz istatistik sistemini gelitirmeyi kendisine görev edinmi bir kurumdur. statistiki veriler, geçmii daha iyi anlamann, bugünü daha objektif ve doru bir ekilde kavramann ve gelecei en iyi ekilde öngörerek planlamann anahtarlardr. Bu anahtarlar sayesinde rasyonel kararlar alnabilmekte, toplumsal refahn artmas için sosyo-ekonomik admlar daha bilinçli bir ekilde atlabilmektedir. Ekonomik ve toplumsal gelime hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflerin baarsnda güncel ve güvenilir verilere gereksinim duyulduu aikardr. Bilimsel metotlarla elde edilmi güvenilir istatistikler olmakszn doru kararlar alnmas, ksa veya uzun planlar yaplmas düünülemez. Bu ihtiyaçtan hareketle, Türkiye statistik Kurumu bir yandan istatistik üretim yelpazesini geniletmekte, bir yandan da ulusal istatistik sistemi içerisinde sorumluluu bulunan bütün kamu kurum ve kurulular ile yakn ibirlii içinde çalmalarna devam etmektedir. Bunun yan sra, Kamu sektöründe stratejik plan ve performans programnn hazrlanmas çalmalarnda pilot kurulu olarak yer alan Türkiye statistik Kurumu, Stratejik Plan na dayal olarak yllk performans programlarn hazrlamakta ve performans sonuçlarn yllk faaliyet raporlarnda kamuoyunun bilgisine sunmaktadr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dorultusunda, 2011 ylnda gerçekletirilen çalmalarn bir envanteri olarak hazrlanan ve Stratejik Plan nn son uygulama ylnn deerlendirilmesi nedeniyle ayr bir önem arz eden, TÜK, 2011 Mali Yl Faaliyet Raporu nun tüm ilgililere yararl olmasn dilerim. Cevdet YILMAZ Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ Kalknma Bakan III

5 Başkan Sunuşu BAKAN SUNUU Bir ülkenin gelimesine yönelik doru politikalarn belirlenmesi için en önemli unsurlardan biri, doru ve zamanl bilgiye sahip olmaktr. Bilimsel metotlarla elde edilmi güvenilir istatistikler olmakszn doru kararlar alnmas, ksa veya uzun planlar yaplmas düünülemez. Bilgi toplama ve bilgiyi deerlendirmenin öneminin farknda olan TÜK, ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olarak, kuruluundan bugüne, ulusal ve uluslararas kullanc ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsz ve uluslararas standartlara uygun istatistikleri üretmek ve dier kurum ve kurulular tarafndan yürütülen resmi istatistik faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. Güvenilir istatistikler ve salkl ileyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmek mümkün deildir. Bu noktada üstlendiimiz sorumluluun farknda olarak statistik Sistemindeki tüm verilerin karlatrlabilirliini ve tutarlln temin etmek üzere, üretilen tüm verilerin entegrasyonu temel hedefimizdir. Resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilikin temel ilke ve standartlar belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduu alanlarda gerekli veri ve bilgiyi derleyen, deerlendiren ve kullanclara sunan TÜK, Kurumun 2011 ylndaki faaliyet ve projelerinin gerçekleme durumlar ile performans deerlendirmesinin yer ald 2011 Mali Yl Faaliyet Raporu nu kamuoyu ile paylamaktan memnuniyet duymaktadr stratejik plannn son uygulama yl olmas nedeniyle 5 yllk genel bir deerlendirmeye de yer verilmitir. Kamuoyunun bilgi edinme hakk ve effaflk ilkeleri gerei, Kurumumuzun web sitesinde de yaymlanan Raporun hazrlanmasnda emei geçen tüm çalma arkadalarma teekkür ederim. Birol AYDEMİR Başkan Birol AYDEMR Bakan V

6 İçindekiler ÇNDEKLER Bakan Sunuu Bakan Sunuu çindekiler Sayfa III V VII 1. Genel Bilgiler 1 A. Misyon ve Vizyon 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C. dareye likin Bilgiler 2 1. Örgüt Yaps 2 2. Fiziki Kaynaklar 3 3. Teknolojik Kaynaklar ve Biliim 4 4. nsan Kaynaklar 4 5. Sunulan Hizmetler 6 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 8 2. Temel Politika ve Öncelikler 10 A. TÜK in Plan ve Programlar Resmi statistik Program, Stratejik Plan, Kalknma Plan ve Programlar Avrupa statistik Sistemi nin Yeni Unsurlar ve Bu Kapsamda Yürütülen Çalmalar 12 B. Stratejik Amaç ve Hedefler Faaliyetlere likin Bilgi ve Deerlendirmeler 21 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçlar ve Temel Mali Tablolara likin Açklamalar Mali Denetim Sonuçlar 24 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyetler statistiki Altyap Faaliyetleri statistiki Faaliyetleri Alan Uygulamalar statistik Üretim Faaliyetleri Yöntem Aratrmalar Faaliyeti Yayn ve Bilgi Datm Faaliyetleri Biliim Faaliyetleri Basn ve Tantm Faaliyetleri Uluslararas Faaliyetler 42 VII VII

7 İçindekiler Yönetsel ve Mali Hizmetler Projeler Performans Sonuçlar Performans Sonuçlarnn Deerlendirilmesi Stratejik Hedeflerdeki Gerçeklemeler, Performans Hedeflerine likin Deerlendirmeler, Faaliyetlere likin Deerlendirmeler, Performans Göstergelerine likin Deerlendirmeler, Performans Etkileyen Faktörler (2011) Kurumsal Çktlara likin Deerlendirmeler Performans Sisteminin Deerlendirilmesi Dier Hususlar Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deerlendirilmesi 62 A. Üstünlükler 62 B. Zayflklar 62 C. Frsatlar 63 D. Tehditler 63 E. Deerlendirme Öneri ve Tedbirler 67 Ek 1. TÜK Tekilat emas Harcama Birimleri Baznda Gider Tablosu, Ekonomik Snflandrmaya Göre Gider Tablosu, Bütçe Harcama Kalemleri tibariyle Ödenek ve Harcama Gerçeklemeleri, Gerçekleen Alan Uygulamalar, Ylnda Çkarlan Yaynlar (Konularna göre) Ylnda Çkarlan Haber Bültenleri (Konularna göre) Datm Veritabanlar Döner Sermaye letmesi Müdürlüü Gelir ve Giderleri, Üst Yöneticinin ç Kontrol Güvence Beyan Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan 88 VIII VIII

8 İçindekiler Grafik 1.1 Üniversite ve yüksek okul mezunu personelin meslek dallarna göre dalm, Bütçe balangç ödenei ve yl sonu gerçekleen harcamalar toplam, Konularna göre alan uygulamalar, Veri derleme dönemlerine göre alan uygulamalar, Uygulamay yürüten birimlere göre alan uygulamalar, Planlanan ve gerçekleen/ksmen gerçekleen stratejik hedef oranlar, Performans hedeflerinin gerçekleme durumu, Faaliyetlerin gerçekleme durumu, Göstergelerin gerçekleme durumu, Periyotlarna göre yaynlarn dalm, Periyotlarna göre haber bültenlerinin dalm, Tablo 1.1 Merkez Tekilat yaps, Tara Tekilat yaps, Fiziki kaynaklarn saysal dalm, Aralk Biliim ve iletiim araçlarnn saysal dalm, Aralk Personelin istihdam ekline göre saysal dalm, ylnda TÜK Bakanl na alnan personel says Ana harcama kalemleri ayrmnda bütçe dalm, Kurumsal kod baznda harcama tutarlar, Ekonomik kod baznda harcama tutarlar, Fonksiyonel kod baznda harcama tutarlar, Bütçe balangç ödenekleri ve yl sonu gerçekleen harcama toplamlarnn bütçe harcama 24 kalemleri ayrmnda dalm (%), Amaçlar itibaryla stratejik hedeflerin gerçekleme durumu 54 IX IX

9 Simge ve Kısaltmalar Simge ve Ksaltmalar AB ABGS ADNKS AS BM CoP DÖSM EAMER ET ESA Eurostat GG GB GSYH GTHB ICD IMF IPA ISBN ISCO AS BBS KKTC KTB MBP MEB MERNS MFB NACE NKA NVGM OECD Prodcom RP SAS SGP SMIS SMS TKA TKAS TSG TKY TL TÜFE TÜK UAVT ÜFE Avrupa Birlii Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi Avrupa statistik Sistemi Birlemi Milletler Avrupa statistikleri Uygulama Esaslar Döner Sermaye letmesi Müdürlüü Eitim ve Aratrma Merkezi Müdürlüü Ekonomik birlii Tekilat Avrupa Hesaplar Sistemi Avrupa Birlii statistik Ofisi Giriim Grubu Gelir daresi Bakanl Gayri Safi Yurt çi Hasla Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl Hastalklar ve Salkla lgili Sorunlarn Uluslararas statistiksel Snflamas Uluslararas Para Fonu Katlm Öncesi Mali Yardm Arac Uluslararas Standart Kitap Numaras Uluslararas Standart Meslek Snflamas statistik Aratrma Sempozyumu statistiki Bölge Birimleri Snflamas Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl Çok Yararlananl statistik birlii Program Milli Eitim Bakanl Merkezi Nüfus daresi Sistemi Merkezi Finans ve hale Birimi Avrupa Topluluunda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki Snflamas Nüfus ve Konut Aratrmas Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüü Ekonomik birlii ve Kalknma Tekilat Avrupa Topluluunda Sanayi Ürün Listesi Resmi statistik Program statistiksel Analiz Sistemi Satnalma Gücü Paritesi statistiksel Yönetim Bilgi Sistemi Ksa Mesaj Servisi Türk birlii ve Koordinasyon Ajans Tarmsal letme Kayt Sistemi Türk statistik Sisteminin Gelitirilmesi Toplam Kalite Yönetimi Türk Liras Tüketici Fiyatlar Endeksi Türkiye statistik Kurumu Ulusal Adres Veri Taban Üretici Fiyatlar Endeksi X X

10 Genel Bilgiler 1. Genel Bilgiler A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz, ülkenin ekonomik ve sosyal yapsnn ortaya konulmas ve doru politikalarn oluturulmas amacyla; karar alclarn, aratrmaclarn ve dier kullanclarn beklentilerine cevap verebilecek çeitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsz ve uluslararas standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanma sunmaktr. Vizyonumuz, resmi istatistik alannda ülkenin bilgi yöneticisi olmaktr. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye statistik Kurumu (TÜK), resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilikin temel ilkeleri ve standartlar belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, deerlendiren ve kullanclara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜK, 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu kapsamnda faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumluluklar; Resmî statistik Programn hazrlamak, Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasn salamak, Resmî istatistiklerin üretimi srasnda kullanlacak istatistiksel yöntemleri, tanmlar, snflamalar ve standartlar, ulusal ve uluslararas normlara uygun olarak belirlemek, Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlar ile gerekli görülen dier alanlardaki istatistiklerini derlemek, deerlendirmek, analiz etmek ve yaymlamak, Resmî istatistik sonuçlarnn bilimsel ve teknik açklamalarn yapmak, statistik alanndaki bilimsel aratrma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilikin gelimeleri takip etmek ve bunlarn uygulanmas için gerekli önlemleri almak, statistik alanndaki ulusal ve uluslararas öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyac duyulan alanlar ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kurulularla ibirlii içinde belirlemek, Programn kurum ve kurululara verdii resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararas standartlara uygunluunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu salamak, Kalknma plânlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedii temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarn belirlemek; Kurumun stratejik plânlarna, yllk amaç ve hedeflerine bal olarak tekilât yapsn, hizmet kalite standartlarn, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli gelitirici tedbirler almak, Programn uygulanmasna ilikin Yllk zleme Raporlarn hazrlamak, statistikî bilgilerin saklanmasn, kullancya sunulmasn, bu alanlara ilikin sistemlerin gelitirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararas bir bilgi a ve bilgi ak sisteminin oluturulmasn koordine etmek, Ulusal kayt sistemlerinin oluturulmasnda standartlar tanmlamak, uygulamak ve kurumlar aras koordinasyon ile uygulanmasn salamak, Uluslararas düzeyde karlatrmalar yapmak amacyla dier ülkelere veya ülke gruplarna ait göstergeleri takip etmek, deerlendirmek ve gerekli durumlarda yaymlamak, htiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin gelitirilmesi ve güçlendirilmesi amacyla, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii içinde aratrma ve teknik yardm projeleri hazrlamak, gelitirmek ve yürütmek, statistikle ilgili konularda dier ülkelerle ve uluslararas kurulularla ibirliini salamak ve uluslararas toplantlar düzenlemek, Kanunla verilen dier görevleri yerine getirmektir. TÜK, Faaliyet Raporu,

11 Genel Bilgiler 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu ile TÜK'in görev, yetki ve sorumluluklarnn belirlenmesinin yan sra, tüm kamu kurumlarnn istatistik faaliyetlerine de bir çerçeve getirilmi ve TÜK'in koordinasyon rolü güçlendirilmitir. Ayrca, Kurumun görev alanna giren, özel önem ve öncelik tayan konularda, kurullar oluturulmas da hükme balanmtr. C. dareye likin Bilgiler 1. Örgüt Yaps TÜK, 18 Kasm 2005 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren 5429 sayl Türkiye statistik Kanunu ile statistik Konseyi ve TÜK Bakanl olarak yaplandrlmtr. statistik Konseyi, Resmi statistik Program (RP) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalmalar yapmak üzere oluturulmutur. TÜK Bakanl ise, Kanunun uygulanmasn salamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmutur. TÜK, merkez ve tara tekilat olarak yaplandrlm olup, çalmalarn yurt sathnda yürütmektedir. 02/11/2011 tarihli ve sayl Mükerrer Resmi Gazete de yaymlanan 662 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 5429 sayl Türkiye statistik Kanununun Ana Hizmet Birimleri balkl 25 inci maddesi deitirilmitir. Söz konusu deiiklik sonucunda, Kurumun 2011 yl bütçesinde harcama birimi olarak yer alan 3 daire bakanl kapatlm, bunlarn yerine 6 yeni daire bakanl kurulmutur. Buna göre Merkez tekilatnda; 11 Ana Hizmet Birimi, 3 Danma Birimi ve 2 Yardmc Hizmet Birimi bulunmaktadr. Ayrca, Bakanla bal bir Eitim ve Aratrma Merkezi (EAMER) ile Döner Sermaye letmesi Müdürlüü (DÖSM) vardr. Merkez tekilatnn yaplanmas hizmet birimleri ayrmnda Tablo 1.1'de, TÜK Tekilat emas ise Ek 1'de verilmitir. 1.1 Merkez tekilat yaps, 2011 Bakan 4 Bakan Yardmcs Ana Hizmet Birimleri Danma Birimleri Yardmc Hizmet Birimleri Ulusal Hesaplar Daire Bakanl Ekonomik Göstergeler ve Fiyat statistikleri Daire Bakanl Tarm ve Çevre statistikleri Daire Bakanl statistikleri Daire Bakanl Sektörel statistikler Daire Bakanl Nüfus ve Demografi statistikleri Daire Bakanl Sosyal Sektörler ve Aratrmalar Daire Bakanl Yöntem Aratrmalar Daire Bakanl D likiler Daire Bakanl Yayn ve Bilgi Datm Daire Bakanl Bilgi ve letiim Teknolojileri Daire Bakanl Strateji Gelitirme Daire Bakanl Hukuk Müavirlii Basn ve Halkla likiler Müavirlii nsan Kaynaklar Daire Bakanl Destek Hizmetleri Daire Bakanl 2 TÜK, Faaliyet Raporu,

12 Genel Bilgiler Tara tekilat; ulusal düzeydeki saym ve aratrma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, deerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarm ile bölgesel istatistiklerin alt yapsn oluturmak ve üretmekle görevlidir. 26 bölge müdürlüünden oluan tara tekilatnn bulunduu iller ile sorumlu olduu iller statistiki Bölge Birimleri Snflamasna (BBS) göre Tablo 1.2'de verilmitir. 1.2 Tara tekilat yaps, 2011 Bölge Müdürlüü Ad stanbul Bölge Müdürlüü Edirne Bölge Müdürlüü Denizli Bölge Müdürlüü zmir Bölge Müdürlüü Bursa Bölge Müdürlüü Kocaeli Bölge Müdürlüü Konya Bölge Müdürlüü Antalya Bölge Müdürlüü Adana Bölge Müdürlüü Kayseri Bölge Müdürlüü Zonguldak Bölge Müdürlüü Samsun Bölge Müdürlüü Trabzon Bölge Müdürlüü Erzurum Bölge Müdürlüü Kars Bölge Müdürlüü Malatya Bölge Müdürlüü Gaziantep Bölge Müdürlüü Diyarbakr Bölge Müdürlüü Balkesir Bölge Müdürlüü Manisa Bölge Müdürlüü Ankara Bölge Müdürlüü Nevehir Bölge Müdürlüü Kastamonu Bölge Müdürlüü Hatay Bölge Müdürlüü Siirt Bölge Müdürlüü Van Bölge Müdürlüü Bal ller stanbul Edirne, Tekirda, Krklareli Denizli, Aydn, Mula zmir Bursa, Eskiehir, Bilecik Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Konya, Karaman Antalya, Isparta, Burdur Adana, Mersin Kayseri, Sivas, Yozgat Zonguldak, Karabük, Bartn Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümühane Erzurum, Erzincan, Bayburt Kars, Ar, Idr, Ardahan Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli Gaziantep, Adyaman, Kilis Diyarbakr, anlurfa Balkesir, Çanakkale Manisa, Afyon, Kütahya, Uak Ankara Nevehir, Aksaray, Nide, Krkkale, Krehir Kastamonu, Çankr, Sinop Hatay, Kahramanmara, Osmaniye Siirt, Mardin, Batman, rnak Van, Mu, Bitlis, Hakkari 2.Fiziki Kaynaklar Kurumun mevcut sabit sermayesi bakmndan tahsisli olan hizmet binalar, Ankara merkez hizmet binas ile 14 bölge müdürlüü binasdr. Bölge müdürlüklerimizden 13 ü ise kiralk hizmet binas kullanmaktadr. Bilgi ihtiyacn daha etkin karlayabilmek için stanbul Bölge Müdürlüüne ek bir hizmet binas tahsis edilmitir. TÜK in 31 Aralk 2011 itibaryla sahip olduu fiziki kaynaklarn saysal dalm Tablo 1.3'te verilmitir. TÜK, Faaliyet Raporu,

13 Genel Bilgiler 1.3 Fiziki kaynaklarn saysal dalm, Aralk 2011 Toplam Merkez Tara Tahsisli Hizmet Binalar Kiralk Hizmet Binalar Lojman Demirba Tatlar Kiralk Tatlar Teknolojik Kaynaklar ve Biliim TÜK, biliim hizmetlerini yürütürken yeni teknolojileri de yakndan takip etmektedir. Kiisel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi iletiim araçlar, veri toplama, analiz ve datm süreçlerinde etkin olarak kullanlmaktadr. TÜK de yürütülen biliim hizmetleri arlkl olarak Ankara merkezli gerçeklemekle birlikte, özellikle son yllarda bölgesel veri ileme çalmalarnda art görülmektedir. Bölge Müdürlüklerinin güçlendirilmesi politikas çerçevesinde, öncelikle biliim altyaplarnn güçlendirilmesi ve mümkün olan operasyonel biliim süreçlerinin Bölge Müdürlüklerine kaydrlmas yönündeki çalmalar büyük oranda tamamlanmtr. Nüfus ve Konut Aratrmas (NKA) 2011 ve NKA 2011 Kalite Kontrol çalmas birlikte yürütülmü ve söz konusu çalmalarn veri giri, kontrol ve veri analiz aamalar için uygulamalar gelitirilmitir. Web tabanl uygulamalar, netbook uygulamalar, BI rapor uygulamalar, statistiksel Analiz Sistemi (SAS) veri analiz uygulamalar ile Web Servis uygulamalar yazlmtr. Aratrmalarn etkin bir ekilde yürütülebilmesi için, 2011 ylnda merkez ve bölge müdürlüklerine 150 adet kiisel bilgisayar, 2400 adet dizüstü/tablet/netbook bilgisayar, 50 adet yazc alnmtr yl sonu itibaryla kurumdaki biliim ve iletiim araçlarnn merkez ve tara tekilat ayrmnda saysal dalm Tablo 1.4'de verilmitir. 1.4 Biliim ve iletiim araçlarnn saysal dalm, Aralk 2011 Toplam Merkez Tara Kiisel Bilgisayar Diz üstü / Tablet Bilgisayar Sunucu Yazc Tarayc Video Konferans Projektör Telefon Faks Telefon Santral nsan Kaynaklar TÜK in personel says, 31 Aralk 2011 itibaryla merkez ve tara tekilat olmak üzere toplam kiidir. Bu personelin %31 i merkez, %69 u tara tekilatnda çalmaktadr. Kurum personelinin %48 i kadrolu, %50,7'si geçici personel, %1,3 ü da sürekli içi olarak istihdam edilmektedir. stihdam ekline göre personelin dalm, merkez ve tara tekilat ayrmnda Tablo 1.5'te verilmitir. TÜK, Faaliyet Raporu,

14 Genel Bilgiler 1.5 Personelin istihdam ekline göre saysal dalm, 2011 stihdam ekli Toplam Merkez Tara Toplam Kadrolu Personel Geçici Personel Sürekli çi /12/2011 tarihi itibariyle TÜK merkez ve tara tekilatnda kadrolu olarak çalan toplam personelin %89 u (1449 kii yüksekokul ve üzeri) yüksekokul mezunudur. Üniversite mezunu olan 1325 kiinin 275 i yüksek lisans, 22 si doktora derecelerine sahip olup, üniversite mezunu personel; TÜK Uzman, TÜK Uzman Yardmcs, statistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Programc gibi çeitli kadrolarda istihdam edilmektedir. Söz konusu personelin meslek dallar itibaryla dalm Grafik 1.1'de verilmitir. 1.1 Üniversite ve yüksek okul mezunu personelin meslek dallarna göre dalm, /12/2011 tarihi itibariyle Kurumun bilimsel ve teknolojik yapsndaki gelimelere paralel olarak izlenen insan gücü planlamas sonucunda, özellikle tara tekilatndaki teknik personel saysnda art olmutur ylnda Kuruma alnan 67 personelin, %91'i tara tekilatnda, %9'u ise merkez tekilatnda görevlendirilmi olup kadro unvanlarna göre dalm Tablo 1.6'da verilmitir ylnda TÜK Bakanl na alnan personel says, Kadro Unvan Toplam Merkez Tara Toplam statistikçi Matematikçi Dier TÜK, Faaliyet Raporu,

15 Genel Bilgiler Kurumumuz, 2011 ylnda olduu gibi ileriki yllarda da personel ihtiyacn, 3 Mays 2002 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Kamu Görevlerine lk Defa Atanacaklar çin Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Yönetmelik esaslarna göre A grubu kadrolar için Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personel Seçme Snavnda baarl olan uzman yardmclar ile, B grubu kadrolardan 4 yllk lisans eitimi veren fakülte ve 2 yllk ön lisans mezunlar arasndan istatistikçi, matematikçi, memur, anketör, veri hazrlama ve kontrol iletmeni ile dier kadro unvanlarndan temin etmek suretiyle karlamaya devam edecektir. 5. Sunulan Hizmetler Ülkemizde ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlar ile ihtiyaç duyulan dier alanlardaki resmi istatistikleri derleme, deerlendirme, analiz etme, yaymlama, resmi istatistik sonuçlarnn bilimsel ve teknik açklamalarn yapma görevi 5429 sayl kanun ile TÜK e verilmitir. Bu çerçevede TÜK, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çeitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsz ve uluslararas standartlarda üretilmi olan istatistikleri kullanclarn hizmetine sunmakla yükümlüdür. TÜK tarafndan sunulan hizmetleri genel olarak u ekilde sralayabiliriz: statistiki Altyap Hizmetleri: statistik altyapsn güçlendirmek amacyla Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi (ADNKS), Tarmsal letme Kayt Sistemi (TKAS) ve Kaytlar Sistemi gibi önemli alanlarda ulusal kayt sistemlerinin kurulmas ve güncellenmesi çalmalar yaplmaktadr. Ayrca, istatistik alannda tanm birlii ve karlatrlabilirlii salamak için snflama standartlarn gelitirilmesi çalmalar yürütülmektedir. Yöntem Aratrma ve Gelitirme Hizmeti: TÜK bünyesinde yaplan saym ve aratrmalarn teknik altyaplarn hazrlamak, örnekleme tasarm, tahmin ve analizlerle ilgili çalmalar yürütmek, saym ve anket aamalarnda gerekli olan adresler, ana kütükler ile ilgili dokümanlar salamak ve veri kalitesinin arttrlmasna yönelik metodolojik çalmalar, veri denetim ilevlerinin yürütülmesi, hata analizleri çalmalarnn yan sra, soru kad hazrlama, yöntem belirleme, vb. konularda Kurum dndan yaplan bavurulara da cevap verilmektedir. Ayrca istatistiki snflamalarn belirlenmesi, uyarlanmas çalmalar yaplmakta, uluslararas gelimeler takip edilmekte, resmi istatistikler kapsamnda ele alnan istatistiki snflamalar, temel tanmlar ve kavramlarla ilgili çalmalar yürütülmekte ve bu kapsamda kurum içi ve d koordinasyon salanmaktadr. statistik Üretimi: Resmi istatistik üretimi kapsamnda, makro ekonomik istatistikler, sosyal ve demografik istatistikler, tarm ve çevre istatistikleri, sanayi ve i istatistikleri üretilmektedir. Temel balklar altnda üretilen balca istatistiklere aada yer verilmitir; Makro Ekonomik statistikler: Milli gelir hesaplar ve analizleri, d ticaret istatistikleri, endüstriler aras ilemler ile ilgili hesaplar, kurumsal hesaplar, girdi-çkt tablolar ve uydu hesaplar, üretici ve tüketici fiyatlar, satn alma gücü paritesi, güven endeksleri vb. Sosyal ve Demografik statistikler: Nüfus ve göç, demografi, igücü piyasas, igücü maliyeti ve kazanç yaps, tüketim harcamalar, gelir ve yaam koullar, zaman kullanm, sosyal koruma, toplumsal cinsiyet, yaam memnuniyeti, eitim, kültür, medya ve spor, salk ve i güvenlii, suç, adalet ve seçim, turizm vb. Tarm ve Çevre statistikleri: Tarmsal yap, bitkisel üretim, hayvansal üretim, deniz, iç su ürünleri ve kültür balkçl, tarmsal fiyat, tarmsal çevre, denge ve hesaplar, gda güvenlii istatistikleri, ormanclk ve uzaktan alglama vb. TÜK, Faaliyet Raporu,

16 Genel Bilgiler statistikleri: Yllk i ve sanayi ürün istatistikleri, yllk sanayi ve hizmet istatistikleri, ksa dönemli i istatistikleri, enerji istatistikleri, ulatrma istatistikleri, bilim ve teknoloji istatistikleri, mali arac kurulu istatistikleri vb. Yayn ve Bilgi Datm Hizmeti: Üretilen istatistik ve göstergeler çeitli araç ve kanallarla kamuoyu ile paylalmaktadr. Bu kapsamda hizmetlerin sunumu, haber bülteni, yayn vb. araçlarla yaplmakta ve basl yayn, manyetik veya elektronik ortamda datm salanmaktadr. Zaman içerisinde kullanclarn görü ve önerilerini almak ve taleplerini deerlendirmek amacyla kullanc memnuniyetine ilikin aratrmalar yaplmakta ve yayn politikalar yeniden gözden geçirilmektedir. Ayrca, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yürütülmektedir. Biliim Hizmetleri: Kurum stratejileri dorultusunda yazlm, veri taban yönetimi, a ve donanm vb. alanlarda biliim imkânlar en üst düzeyde kullanlarak üretilen istatistiksel bilgiler Kurumun web sayfas üzerinden düzenli olarak yaymlanmakta, dinamik veri tabanlar uygulamalar ile kullancya daha kapsaml bilgi sunulmakta ve web üzerinden bilgi paylam yaygnlatrlmaktadr. Basn ve Tantm Hizmeti: Kurumun hizmet politikas hakknda kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu politikalarn benimsetilmesi, üretilen resmi istatistiklerin ve bilginin önemine yönelik bilinçlenmenin salanmas, kurumsal imaj ve kimliin oluturulmas, hedef kitlemiz ile katlmc ve paylamc bir politika izlenerek iletiimin gelitirilmesi için kullanc gruplarna göre kitle iletiim kanallar kullanlarak basn, halkla ilikiler ve tantm faaliyetleri ile bu konularda organizasyon ve koordinasyon çalmalar yürütülmektedir. Ayrca statistik Aratrma Sempozyumu (AS), Kurulu Yldönümü ve Türkiye statistik Günü Etkinlikleri ile Bilgi Edinme Kanunu kapsamndaki çalmalar yürütülmektedir. Uluslararas birlii Hizmetleri: Uluslararas kurulular, bölgesel tekilatlar ve ulusal istatistik ofisleri ile ibirlii ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesinin yan sra, TÜK in uluslararas ortamdaki etkinliini artrmak ve uluslararas kurulular ve/veya ulusal istatistik ofislerinin talepleri dorultusunda, gelimekte olan ülkelere veya ülke gruplarna yönelik çeitli istatistik konularnda eitim ve danmanlk hizmetleri verilmektedir. Eitim Hizmetleri: Uzman yardmclar uzmanlk alan eitimi, TÜK uzmanl yeterlik snav, aday memur eitimi, hizmet içi eitimler gibi kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini güçlendirmek amacyla kurum içine yönelik hazrlanan programlarn yan sra, özellikle resmi istatistiklerin gelitirilmesi kapsamnda kamu kesimindeki istatistik bilgisini artrmak ve uygulamalarn açklamalarn yapmak üzere kurum dna yönelik eitimler de verilmektedir. Yönetsel ve Mali Hizmetler: Kurum hizmetleri, insan kaynaklar yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çada yönetim anlaylar paralelinde yürütülmektedir. Planlama, programlama ve koordinasyon konularnda gerek orta ve uzun vadeli gerekse yllk düzeyde stratejiler oluturulmakta ve uygulanmakta, Kurumun mali, hukuki ve destek hizmetleri mevzuata uygun ekilde yürütülmektedir. ç Denetim: 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu idaresinin çalmalarna deer katmak ve gelitirmek için kaynaklarn ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarna göre yönetilip yönetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz, nesnel güvence salama ve danmanlk olarak tanmlanan iç denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Döner Sermaye Hizmetleri: Kamu kurum ve kurulular ile gerçek ve tüzel kiilere her türlü bilgi ilem hizmetlerinin verilmesi, proje gelitirilmesi, anket düzenlenmesi, alan uygulamas yaplmas, her türlü dizgi ve bask ilerinin yaplmas ile üretilen bilgi, belge ve kitaplarn sat vb. hizmetler DÖSM aracl ile yaplmaktadr. TÜK, Faaliyet Raporu,

17 Genel Bilgiler 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi Türkiye statistik Kurumu Bakan, TÜK in en üst yöneticisidir ve Bakanlar Kurulu karar ile be yl süre için atanr. Bakan, Bakanlk hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, Kurumun amaç ve politikalarna, RP e, stratejik plana, Kurumun amaç ve politikalarna, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarna uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkilidir. TÜK de, bakan yardmclar, birinci hukuk müaviri, daire bakanlar ve bölge müdürleri, Bakan n önerisi üzerine müterek kararname ile atanr, bunlarn dnda kalan personelin atamalar ise Bakan tarafndan yaplr. Bölge müdürleri, bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu salamaktan, dorudan TÜK Bakanna kar sorumludur. Bakanlkta, daire bakanlklar ve bölge müdürlükleri bünyesinde ilerin niteliine göre, devaml veya geçici gruplar ve takmlar oluturulabilir. Bakan, bu birimlere sorumlular görevlendirir sayl Türkiye statistik Kanunu uyarnca RP in hazrlanmas, uygulanmas, resmi istatistik ihtiyacnn tespiti, geliimi ve ilevleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalmalar yapmak üzere statistik Konseyi oluturulmutur. Ayrca, Kurumun görev alanna giren, özel önem ve öncelik tayan konularda, kurullar oluturulmas hükme balanmtr. Türkiye statistik Kanununun, 18 Kasm 2005 tarihinde yürürlüe girmesinin ardndan çkarlan yönetmelik ve yönergeler aada verilmitir. Türkiye statistik Konseyi Yönetmelii TÜK Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii Yönetmelii Türkiye statistik Kurumu EAMER in Kuruluu Görevleri ve Çalma Esaslarna likin Yönetmelik TÜK Uzman Yardmcl Giri ve Türkiye statistik Kurumu Uzmanl Yeterlik Snavlar ile Atanma ve Yetitirilmelerine Dair Yönetmelik Resmi statistiklerde Veri Gizlilii ve Gizli Veri Güvenliine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluumu ve Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik TÜK Bakanl Sicil Amirleri Yönetmelii (17/04/2011 tarihinde yürürlükten kaldrlmtr.) TÜK Bakanl Disiplin Amirleri Yönetmelii TÜK Bakanlnda Staj Yapacak Kiiler Hakknda Yönerge TÜK Bakanl Sözlemeli Personelinin Performans Deerlendirmesine likin Yönetmelik Türkiye statistik Kurumu Bakanl Personelinin Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna Dair Yönetmelik TÜK Bakanl Konut Tahsisi Yönergesi TÜK Bakanl Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi TÜK Bakanl Döner Sermaye letmesi Yönetmelii Türkiye statistik Kurumu Veritabanlar Yaymlama Yönergesi TÜK, Faaliyet Raporu,

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı