Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır."

Transkript

1 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı ve büyüklüğü ne olursa olsun, her işletme varlığını sürdürebilmek için söz konusu teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak, özellikle kaliteyi önemsemek durumunda kalmaktadır. İletişim araçlarındaki gelişmeler sonucunda, tüketicilerin bilinçli alış veriş yapmaya başlamaları ve aldıkları mal ve hizmetten en yüksek fayda elde etmek istemeleri, aksi takdirde tercihlerini başka mallara kaydırmalarına neden olmaktadır. Bu tür gelişmeler kalite kavramının ve dolayısıyla kalite maliyetlerinin, işletmeler için gizli bir pazarlama silahı ve başarı ölçüm aracı olarak ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Toplam kalite yönetimi, kaliteyi işletmenin rekabet üstünlüğü hedefini sağlamada bir araç, kalite maliyetlerini ise, işletmenin bu hedefe ne ölçüde yaklaştığını gösteren bir ölçüt olarak kabul etmektedir. Bu anlamda kalite maliyetleri işletmede, isabetli kararların alınmasında ölçme, programlama, bütçeleme ve bir süreç- kalite analizi aracı olarak hizmet eder (Feigenbaum, 1991). Toplam kalite maliyetlerini, bir mamulün istenen koşullarda üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması için yapılması zorunlu olan faaliyetlerin maliyetleri ile üretimin herhangi bir aşamasında aranan koşullara uymayan parça veya mamulün yol açtığı maliyetlerin toplamı şeklinde tanımlamak mümkündür (Bahadır, 1992). Aynı zamanda da, işletmenin tüm faaliyet sürecinde ortaya çıkabilecek soyut ve somut maliyetlerden oluşan kalite ve başarı ölçüm araçlarıdır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, kalite maliyetinin sıfır olması hiçbir zaman söz konusu değildir, ancak minimize edilebilirler. Çünkü, kalite kişilerin değer yargıları ve gelenekleri gibi sayısız faktöre bağlı olduğundan, zamanla değişebilen bir kavramdır. Dolayısıyla değişikliklere zamanında ayak uydurmak için sürekli harcama yapılması zorunludur. Günümüz koşullarında endüstriyel kuruluşlar bir daha geri alamayacakları gidere yol açması nedeniyle kusurlu ürünler üretimine uzun süre dayanamazlar. Kalite kavramının, ürüne yapılan bir katkı olarak değerlendirildiği dönemlerde kalite maliyetlerinden söz etmek mümkündü. Zira bu anlamda kaliteyi arttırmak için yapılan faaliyetler günümüz

2 anlayışına göre maliyetlerde gerçekten bir artış unsuru idi. Öyle ki, ürün kalitesinin yükseltilmesi, kalite maliyetlerinin artması ile mümkün olabilirdi. Oysa son yıllarda kalitenin, üretim süreci içinde yaratılabileceğinin ve kalite kontrolünün de bu hedefe ulaşmak için üretim sistemlerinin her aşamasında sürdürülen faaliyetlerin bir bütünü olduğunun anlaşılmasından sonra, kalite maliyetlerine ilişkin görüşler de değişmiştir. Yeni şekli ile kalite kontrolü, üretim sistemlerinin entegre bir parçası olarak kalitesiz üretimi önlemek görevini yerine getirmekte ve artık kaliteyi arttırma maliyetlerinden değil de, kalitesizliğin maliyetinden söz edilmektedir. Bazı çalışmalarda, kalite maliyeti kavramının aslında kavram olarak kalitesizlik maliyetini yansıtmakta olduğu vurgulanmakta ve bu görüşe şöyle bir açıklama getirilmektedir; Bir işletme tüketicinin ihtiyacını karşılamak yolunda herhangi bir ürünü üretmek için kurulduktan sonra, o ürünün kalitesini sağlamaya yönelik yaptığı giderleri kalite maliyeti olarak gösteremez. Bir başka deyişle, bozuk ürün üretmek için kurulmamışlardır. İşletmelerdeki şu veya bu düzensizlik sonucu oluşan bozuk ürünün doğurduğu ek maliyet, kalite maliyeti değil, olsa olsa kalitesizlik maliyeti olabilir. Kalite maliyetlerinin kalite yönetimine olan katkıları, ancak işletmede yapılan her bir kalite faaliyetinin sonuçlarını analiz etmeye imkan tanıyacak bir maliyet analiz, ölçüm ve raporlama sisteminin oluşturulması halinde gerçekleşebilecektir. Bunun için, işletmede ayrı bir maliyet muhasebe sisteminin kurulması yararlı olabilir (Suadiye, 2000). Kalite planlamasında, kalitesizliğin maliyetine ilişkin sağlanan veriler kullanılır. Kalitesizliğin maliyetine ilişkin bilgiler tek başlarına anlamlı bir karşılaştırma imkanı vermezler. Bu nedenle işletme ile ilgili seçilecek bazı kriterlerle, bazı rasyolar kullanılmaktadır. Kalitesizlik Maliyetlerinin azaltılmasında kullanılan bir takım araç ve gereçler bulunmaktadır. Bunların ilk yedi tanesi kaliteye yönelik araçlar olup, sayısal ve görsel nitelikler yardımı ile olayların kolay anlaşılmasına olanak sağlar. Daha sonraki yedi tanesi ise yönetim ile ilgili olup, bu araçlardan karmaşık problemlerin detaylı anlaşılırlığını sağlamak için tasarlanmışlardır. Yani yöneticilerin ve çalışanların araştırma ve problem çözme sürecinde yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerine yoğunlaştırmak için kullanılırlar. Birde

3 bu araçların dışında olmasına rağmen bu araçların kullanılmasında yoğun olarak başvurulan araçlardan biri de fikir geliştirme aracı olarak bilinen beyin fırtınasıdır. Ayrıca, Kalite Teknikleri olarak nitelendireceğimiz ve daha çok müşteri memnuniyetini, dolayısıyla da işletme başarısını garanti almaya yönelik olarak kullanılan ve de önleyici yani hata veya başarısızlıklar gerçekleşmeden doğru sonuçlara ulaşmada katkıda bulunan kalite teknikleri kullanılmaktadır. Bu tür araç ve tekniklerin kullanılmasıyla kalite maliyetleri işletmeler için salt rakamsal değerler olmaktan çıkıp, kontrol edilebilen, hedeflere yöneltilebilen ve firmaların faaliyet çalışmalarında yapacağı iyileştirmeler yönelik, yönlendirici bir araç özelliğine kavuşur. Kısıtları değerlendirerek yönetime sunulacak alternatifler, işletmenin elindeki kaynakları düşünerek optimum kararın alınmasını sağlayacaktır. Rekabet ortamında rakiplere karşı üstünlük sağlamanın ve sürdürmenin en önemli bileşenleri, yüksek kalite ve düşük maliyettir. Bu iki bileşenin kontrol altında tutularak firmalarca yönlendirilmesi, kalite maliyetlerine yönelik yapılan yatırımların tutarlılığı ile doğru orantılı olacaktır. Bu şekilde rekabet avantajı sağlamak mümkündür. Bu araştırmanın amacı, Trakya Bölgesi ndeki imalat sanayinin Kalite Maliyet Sistemi konusundaki uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu hedef doğrultusunda, Kalite Maliyet Sistemi mevcut olan işletmelerin sisteme geçişte ve sistemin uygulanmasındaki faaliyetleri ile Kalite maliyet Sistemi mevcut olmayanların düşünceleri ortaya konulmuştur. Diğer taraftan örnek bir işletmenin kalite maliyet verileri analiz edilerek, maliyet unsurları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu şekilde işletmelerin motive edilmesi ve sistem hakkındaki bilinmeyenlere ışık tutulması gerçekleştirilmiş olacaktır. Ülkemizde kalite yönetimi, kalite sistemleri ile ilgili temel bilgileri kapsayan çalışmaların sayısı çok olmasına rağmen, işletmeleri Kalite Maliyet Sistemi hakkında bilgilendirecek çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu bakımdan, Kalite Maliyet Sistemi uygulamalrına ilişkin bilgilerin bulunduğu bu çalışmanın, literatüre ve imalat sanayicilerine katkıda bulunulacağına inanılmaktadır.

4 Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. Üçüncü bölümde materyal ve yöntem anlatılmaktadır. Kalite, kalite maliyet sistemi ve kalitesizlik maliyetlerinin açıklandığı dördüncü bölümde ayrıca, kalite maliyet sisteminin amacına, yararlarına ve ölçülmesine yer verilmiştir. Beşinci bölümde, kalite maliyetlerinin kontrol ve azatlımı, altıncı bölümde de kalite maliyetlerinin azaltımında kullanılan araç ve teknikler bulunmaktadır. Yedinci bölümde, Trakya Bölgesi İmalat Sanayinin Kalite Maliyet Sistemi uygulamaları, sekizinci bölümde örnek bir işletmeye ait kalite maliyet analizi ve maliyet unsurları arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Son bölümde ise yapılan araştırmalar doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlara ve konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir.

5 2. LİTERATÜR BİLDİRİŞLERİ OPPERMANN, SAUER ve WOHLRABE (2003), Optimization of quality costs ( Kalite Maliyetlerinin Optimizasyonu) adlı çalışmalarında, Kalite Maliyetlerinin birbirleri ile farklı denetim stratejilerinin kıyaslanabildiği, ölçülebilir sistemler olduğunu, kalite maliyet modelleri ve matematiksel modellerle hesaplanabildiğini ortaya koymuştur. Toplam üretim hattının kalite kontrolünü optimize ve analiz etmek için Amerikan bilim adamı, Bellman tarafından geliştirilen Dynamic Programming metodunun kullanılabilirliğini analiz etmiştir. LOVE ve IRANI (2003), A Project management quality cost information system for the construction industry PROMQACS Proje Yönetim Maliyet Sistemi, yapım (inşaat) projelerinde Kalite Maliyetlerini belirlemek için prototip (ilk örnek üretim) geliştirmiştir. Bu eserde, Kalite Maliyetleri ile ilgili bir sınıflandırma sağlamak için bilgi ve yapım ile ilgili bilgiler tartışılmıştır.geliştirilen sistem iki örnek yapım projesinde bir paket program yardımıyla, PROMQACS ı geliştirmek için test edilmiş ve PROMQACS in sınırları çizilerek, yararları üzerinde durulmuştur. PLUNKETT ve DALE (2002), Quality- related costing: Findings from an industry- based research study, Plunkett ve Dale, imalat endüstrisinde kaliteye ilişkin maliyetlerin kullanımı ve toplanması ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Konuyla ilgili bir çok uzmanın okuyacağı rehber niteliğinde olan bu çalışma; kalite maliyet unsurlarının toplanması, kalite maliyet bilgilerinin raporlanması ve kullanımını içeren konuları detaylı bir şekilde incelemiştir. PORTER ve RAYNER (1992), Quality costing for total quality management adlı eserde Porter ve Rayner, işletmelerin başarısızlık maliyetlerinden (müşterilerden özür dileme, geri dönen ürünler, tekrarlanan hatalar)önemli ölçüde zarar gördüklerini çeşitli örneklerle açıklamışlardır. Bu çalışmada proseste ve proses iyileştirme üzerine P.A.F. Kalite Maliyet Modeli nin çok geniş kullanılmadığı vurgulanmıştır. Proses maliyet Modellemesi (Proses Cost Modelling) gibi yeni tekniklerin kaliteyi iyileştirmek için bir proses yaklaşımı olarak daha fazla kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca işletmelerde kalite iyileştirmeden daha fazla yararlanmak (kalite iyileştirmeyi etkinleştirmek) için basit bir Kalite Fayda Maliyet Modeli geliştirilmiştir.

6 SPEDDİNG ve SUN (1999), Application of discrete event simulation to the activity based costing of manufacturing systems konulu eserde, Activity Based Costing (ABC) modeli üzerinde durulmuştur. Bu model geleneksel maliyet sistemlerinin bir çok yönünü çözebilecek bir metod geliştirmiştir. Bu metodla bir ürünün üretimindeki aşama sayısının, harcanan zaman ve maliyetlerin, bireysel aktivitelerin azaltılabileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca yazar bu bildirisinde, bir üretim sisteminde Activity Based Costing (ABC) nin nasıl kullanılabileceğini anlatmıştır. RAFFIELD ve BINGHAM (1989), Balancing product quality, cost, and profits. İşletmeler yoğun rekabette başarılı olabilmek için kendi ürün ve hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek için sürekli bir çaba göstermektedirler. Çok sayıda Amerikan endüstri organizasyonu, kaliteyi iyileştirerek, maliyetlerde düşüş, verimlilikte artış ve daha yüksek kar düzeyine ulaşabilmişlerdir. Bu makalede, işletmelerin kendi verimliliklerini iyileştirerek, üretim hattını daha aktif hale getirerek, toplam üretim maliyetlerini azaltmak zorunda oldukları çeşitli bulgularla ortaya konmuştur. ELDRIDGE ve DALE (1989), Quality costing: The lessons learnt from a study carried out in two phases, adlı çalışmalarında, üretim endüstrilerindeki valflerin kalite maliyetlerini belirlemek için bu araştırmayı gerçekleştirmişlerdir. İki aşamada gerçekleştirilen bu çalışmada kalite maliyetlerinin ikinci ve son aşamalarda çok kolay toplanabildiği ve yönetim tarafından da kolaylıkla yorumlanabildiği vurgulanmaktadır. OLIVER ve QU (1999), Cost of Quality Reporting: Some Australian Evidence.İsimli makalelerinde, Avustralya daki AS/ NZS ISO 9000 belgesine sahip işletmelerin kalite maliyet ve kalite yönetim uygulamalarını incelemişlerdir. İşletmeler pazar ortamında rekabet avantajı sağlamak, yeni müşteriler kazanabilmek ve kalite yönetimine yeni uygulamalar getirmek için ISO 9000 uygulamalarına geçtiklerini vurgulamışlardır. Araştırma kapsamındaki işletmelerin çok az bir bölümünün kalite maliyet raporu hazırladıkları görülmüştür. İşletmelerde kalite maliyet sisteminin gelişmeme nedenleri olarak; maliyetlerin raporlanması aşamasında yönetim desteğinin eksikliği, kalitenin firma kültürünün bir parçası olduğuna inanılmaması araştırmanın önemli bulgularındandır. BAŞBUĞ ve EMEL (1998), Kalite Maliyetlerinin Hesaplanmasında ve Yorumlanmasında İstatistiksel Teknikler adlı makalede, kalite maliyet bileşenlerinin tanımlanması, parasal

7 değerlere dönüştürülmesi, bu değerlerin gelecek döneme yönelik kalite maliyetlerinin tahmininde kullanılabilmesi için istatistik tekniklerle ( regresyon, korelasyon, pareto, trend analizi) analiz edilmesi, kalite maliyetlerinin azaltılması için yapılacak maliyetlerin belirlenmesi aşamaları izlenmiştir. Bir işletmenin verileri kullanılarak maliyetlerine yönelik gelecek dönemin tahmini yatırım bütçesinin belirlenmesi için regresyon ve korelasyon analizleri kullanılarak oluşturulan modelleme ile yönetimin karar verme sürecine destek olunmuştur. ÇANKAYA ve USTASÜLEYMAN (2001), tarafından hazırlanan, İşletmelerde kalite maliyetlerinin hesaplanmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir model, isimli makalede; imalat alanında faaliyette bulunan 500 büyük işletme ile anket sonucunda elde edilen veriler sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada iki model oluşturulmuştur. Bunlardan ilkinde, işletmelerde toplam kalite maliyetlerini etkileyen faktörler doğrusal regresyon analizi yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak ise, işletmelerde kalite bölümünün kurulmasını etkileyen faktörler logit model kullanılarak ortaya konulmuştur. DALAK (1999), Kalite Maliyetlerinin Raporlanması ve Analizi, isimli makalesinde, kalite maliyeti, sınıflandırılması, kalite maliyetlerinin kaynakları ve yönetimi ile kalite maliyet analizleri konularında teorik bilgiler verilmiştir. ESMERAY (2001), Endüstride kalite maliyetleri ve bir uygulama konulu doktora tezinde, kalite maliyetleri konusunda genel bilgiler vermiş, özellikle maliyet unsurları detaylı bir şekilde incelenmiştir. İşletmelerde kalite maliyet sistemlerinin kurulması, kalite maliyet analizleri ve muhasebeleştirilmesi yanında, X Ticaret ve Sanayi AŞ nin verileri baz alınarak bu işletmenin kalite maliyetleri tespit edilmiş, analiz edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. KUTLU (2002), Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Maliyetleri doktora tezinin teorik bölümlerinde Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, ve Kalite Maliyetleri gibi ana konular incelenmiştir. Bu bağlamda inceleme yapılan FUNİTEKS AŞ nde kaliteyi geliştirme adına çeşitli faaliyetlerin yapıldığı, müşteriye ulaşan mamulün hatalı olmaması için kalite kontrol faaliyetlerine yoğunluk verildiği görülmüştür. Kalite maliyetleri ile ilgili olarak ise, bu maliyetler için düzenli muhasebeleştirme işlemleri yapılmadan, diğer hesapların arasında izlendiği gözlenmiştir. Bu çalışmada maliyet hesaplarının başlı başına ayrı bir grupta takip edilebileceği bir hesap planı önerilmiştir.

8 ÖZCAN (1998), ISO 9000 Standartlarının Uygulanmasında Ortaya Çıkan Kalite Maliyetleri, isimli doktora tezinde; Türkiye de ISO 9000 belgesi alan işletmelerde standartların uygulanmasıyla ortaya çıkan kalite maliyetleri tespit edilmiş ve toplam kalite maliyet netodları ile analize tabi tutulmuştur. Anket yoluyla toplanan bilgiler ışığında mukayese tabanlı analiz, trend analizi ve pareto analizi kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. ÖZDİL (1999), Toplam Kalite Yönetimi Sisteminde Kalite Maliyetleri ve bunun sektörel alanda incelenmesi isimli doktora tezinde; tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede kalite maliyetleri sistemi oluşturulması amaçlanmış, toplanan veriler aylık hazırlanan kalite maliyet raporlarına kaydedilmiş, grafik ve trend analizleri ile konu detaylandırılmıştır. Çalışmanın sonunda regresyon analizi yapılarak Kalite Maliyet kalemlerinin birbiriyle ilişkisi incelenmiş, tahminlemeye imkan verecek matematiksel formüller oluşturulmuştur. ÖZKAYA (2001), Kalite Maliyetleri ( Anadolu Cam A.Ş. Uygulaması) yüksek lisans tezinin teorik olan ilk üç bölümünde kalite kavramı verilerek Toplam Kalite Yönetimindeki önemi üzerinde durulmuş, kalite maliyet kavramı ve kalite maliyet gruplarının önemi vurgulanmıştır. Kalite maliyet sisteminin oluşturulma aşamaları ile kalite maliyet bilgilerinin toplanması, analizi ve raporlanması yine bu çalışma da açıklanmıştır. Dördüncü son bölümde ise bir pilot çalışma yapılmıştır. TERMAL CAM ın Kalite maliyet elementleri belirlenmiş, rapor örneği hazırlanmış ve kalite maliyet sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. KIBRISCIKLI (1999), Kalite Maliyetleri başlıklı doktora tezinde ise; Kalite maliyetleri, kalite maliyet sistemi ve kalite maliyet sistemi kurulma aşamalarını kapsayan teori kısmının yanında TANSEL AŞ nin 1998 yılı kalite maliyet hesaplamaları, sonuçları ve analizleri yer almaktadır. Ayrıca 1999 yılı kalite maliyet hedefleri belirlenmiştir. DURSUN (2000), tarafından hazırlanan Kalite Maliyetleri,isimli yüksek lisans tezin de; kalite, kalite maliyetleri, kalite maliyetlerinin azaltılması bir uygulama ile açıklanmıştır. SUADİYE (1999), Üretim İşletmelerinde Uygulanan Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelerin Kalite Maliyetleri Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama adlı yüksek lisans tezinde,

9 Toplam Kalite Yönetiminin bazı ekonomik göstergelerle ilişkisi açıklanmış, kalite maliyetleri ve kalite maliyetlerinin ölçümü, analizi ve raporlanması üzerinde durulmuş ve son bölümde de, kalite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik lastik üreticisi bir işletmeye ait bilgiler belirlenmiş ve muhasebeleştirilmiştir. YİĞİT (1998), Kalite Maliyetleri ve Uygulaması yüksek lisans tezi ise; kalite ve kalite maliyetleri kavramları yanında, KOMBASSAN KANUNİ AŞ ne ait veriler içinde, kalite maliyetlerinin incelenmesi ve bunun gerekliliği ile mevcut verilerin gerçek kalite maliyetlerini yansıtıp yansıtmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

10 3. MATERYAL VE METOD 3.1 Materyal Araştırmaya ait veriler iki aşamalı toplanmıştır. Birinci aşamada; İstanbul Sanayi Odasından, Türk Standartları Enstitüsünden ve Kal-Der den Trakya Bölgesi İmalat Sanayindeki ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ISO 9000 belgesine sahip işletmelerin listesi elde edilmiştir. Orijinal veriler, bu işletmelerle yapılan anketler neticesinde toplanmıştır. İkinci aşamada yardımcı materyal olarak, Trakya Bölgesindeki çeşitli sanayi kuruluşlarının kayıtlarından, kamu ve özel sektör yetkililerinden alınan bilgilerden, üniversitelerin kütüphanelerinden ve çeşitli birimleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalardan, konuyla ilgili seminer, sempozyum, kongre için hazırlanmış bildirilerden, İstanbul Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü, Kal-Der, Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarından, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Sistemi konularında danışmanlık hizmeti yürüten kuruluşların işletmelere yönelik verdikleri eğitim notlarından yararlanılmıştır. 3.2 Yöntem Araştırmada kullanılan yöntemler; işletmelerin seçimi (örnekleme aşaması), verilerin toplanması (anket aşaması), ve değerlendirilmesi olmak üzere üç başlık altında ele alınıp açıklanmıştır İşletmelerin Seçimi (Örnekleme Aşaması) : Araştırmanın ilk aşamasında görüşme yapılacak işletmeleri belirlemek amacıyla; Kalite Maliyet Sistemi uygulayan veya bu konuda fikri olan işletmelerin kalitenin önemini kavrayan ve uygulamaları olan işletmeler olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle, ISO 9000 belgesine sahip işletmelerin kapsama alınmasına karar verilmiştir.

11 İstanbul Sanayi Odasınca yayınlanan Türkiye nin en büyük 500 adet büyük kuruluşundan, TSE veya Kal-Der de kayıtlı ISO 9000 belgesine sahip Trakya Bölgesinde ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) imalat faaliyeti gösterenlerin listesine ulaşılmıştır. Bu liste incelenince 51 adet yabancı firmadan ( RWTÜV, ABSQ, BVQI, SGS vb.), 46 adet TSE den ve 5 adet de hem yabancı ve hem de TSE den belge alan işletme olduğu anlaşılmıştır. Ancak toplamı 102 olan işletmelerin 6 adedine ait hiçbir bilgiye (Tlf numarası, işçi sayısı, adres vb.) ulaşılamamıştır. Söz konusu 6 işletme; yaşanan ekonomik kriz, başka işletmelerle birleşme veya devir gibi vb. sebeplerle faaliyetlerine devam etmediği düşünülerek araştırma kapsamından çıkartılmış ve ISO 9000 belgeli 96 adet işletme örnekleme kapsamına alınmıştır. Örnek seçiminden önce araştırma amacı dikkate alınarak, populasyonun örnekleme ünitelerine (gruplara) ayrılması uygun görülmüştür (Cochran, 1963). Bu grupların kendi içlerinde homojen olması için (ISO 9000 belgesine sahip 96 işletme, personel sayıları dikkate alınarak ve olmak üzere) bu örnek büyüklüğü işletme büyüklüğüne göre oranlanmış ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir. (Çizelge 1). Bu durumda 1. Grupta 58, 2. Grupta 38 işletme mevcuttur. Çizelge: 3 İki Örnekleme Grubuna Ait Merkezi Eğilim Ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri 1. Grup 2. Grup ( 0-250) (250 +) Ortalama personel sayısı(x) Varyans (S 2 ) Standart Sapma (S) İşletme Sayısı 58 38

12 İşletmeleri gruplara ayırırken ele alınan ölçü, personel çalıştıran işletmelerin KOBİ olarak ve, 250 ve + olan işletmelerin ise Büyük İşletme olarak kabul edilmesi esasına dayandırılmıştır. Bu şekilde KOBİ statüsündeki işletmelerin uygulamaları ile Büyük İşletmelerin uygulamaları karşılaştırılabilecektir. Örneklemeye dahil işletme sayılarını tespit için aşağıdaki formül kullanılmıştır (İnan, 1984). Merkezi eğilim ölçütlerinden yaralanmak suretiyle, örnek büyüklüğünü aşağıdaki formülden elde edebiliriz. n= N Zσˆ d 2 Zσˆ d 2 Formülde d yerine populasyon ortalamasının % 10 u ( ekonomik araştırmalarda bu oran genelde hata oranı kabul edilir), σˆ populasyonun standart sapmasının tahmini, Z ise standart normal dağılımda α olasılığına karşılık gelen değerdir. Bu çalışmada α = 0.05 alınmıştır. Buna karşılık gelen Z değeri 1.96 dır. Bu şekilde yapılan hesaplamalar sonucunda 1.Gruptan 40 işletme, 2. Gruptan 31 işletme olmak üzere toplam 71 işletme kura usulü örneğe alınmıştır Verilerin Toplanması ( Anket Aşaması) : Araştırma kapsamına alınacak olan kuruluşlar belirlendikten sonra işletmelerin Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ve Kalite Maliyet Sistemleri ile ilgili verileri toplamaya yönelik anket formları hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm işletmelerin tanıtılmasına ait (faaliyet kolu, personel sayısı, cirosu, kamu-özel işletme ayrımı ve sermaye durumu) bölüm ile işletmelerin kalite konusundaki uygulamalarını tespite yarayan (kalite alt bölümleri, Kalite eğitimleri ve kalite araç ve teknikleri vb.)bölümden oluşmaktadır.

13 İkinci bölüm Kalite Maliyet Sistemi Mevcut olan işletmelerin cevapladığı kısımdır. Bu bölümde Kalite Maliyet Sistemi uygulayan işletmelerin sisteme geçiş öncesi bu konuda çalışma yapıp yapmadıkları, profesyonel bir kuruluştan yardım alıp almadıkları, geçiş sırasında yaşadıkları zorlukları, bu zorlukları hangi kalite araç ve teknikleri kullanarak aştıkları, kalite maliyet rakamları, bunları hesaplama sıklıkları ve kalite maliyetlerini arttıran nedenleri tespite yönelik sorular yer almaktadır. Üçüncü bölüm; Kalite Maliyet Sistemi mevcut olmayan işletmelerin kalite maliyetlerini tespit için herhangi bir uygulama yapıp yapmadıkları, sistemi kurmama nedenleri ve gelecekte sistemle ilgili herhangi bir düşüncelerinin olup olmadığı konusunda ki sorular yer almaktadır. Dördüncü ve son bölüm, araştırma kapsamındaki işletmelerin Kalite, Toplam Kalite ve Kalite Maliyet Sistemi hakkındaki yargılarını ortaya koyacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu anket üç tip sorulardan oluşmaktadır. Birinci tip sorular evet-hayır yanıtlarından birinin işaretlenmesi şeklindedir. İkinci tip sorular, işletmeler için önem arz eden bazı faktör, kriter vb. önceliklerinin belirlenmesi amacıyla 1 den 7 ye kadar değişen ( 7 li Likert Ölçeği) oranlar biçiminde olup, önem derecesi cetvelinde işletmelerce değerlendirilmiştir. Üçüncü tip açık uçlu sorular ise, az sayıda olup, anketi yanıtlayanın açıklamasına bırakılmıştır. Araştırmayı hızlandırmak ve doğru bilgi alabilmek amacıyla yüzyüze anketlerin doldurulmasına karar verilmiş, örnekleme kapsamındaki kuruluşların isim ve adresleri belirlendikten sonra, kendilerinden randevu talep edilmiştir. 15 Ağustos Aralık 2003 tarihleri arasında anketlerin büyük kısmı tamamlanmış ancak işletmelerin bir kısmı yoğun olduklarını belirterek, randevu taleplerimizi gerini çevirmişler, bir kısmı da anket formunu kendilerine ulaştırmamızı ve müsait olduklarında anketi doldurup fax ve mail ile geri göndereceklerini bildirmişlerdir. Yanıtların doğruluk derecelerini arttırmak amacıyla, soru formlarını işletmelerin kalite politikalarını belirleyen yönetici konumunda olan kişiler veya kalite sorumluları ile muhasebe sorumlularının birlikte yanıtlamasına özen gösterilmiştir.

14 Yüzyüze yapılan anketlerin yanında, sonradan gelen fax ve maillerle birlikte 71 işletmeden 61 inin cevapları anlamlı olup, % 85.9 olarak gerçekleştirilen yüksek yanıtlama oranı araştırma için oldukça yüksek bir oran olarak görülüp yeterli bulunmuştur. Ancak, özellikle sanayi kuruluşlarına yönelik yapılan diğer araştırmalarda olduğu gibi, yeterli ve sağlıklı bilgi toplayamama sorunu bu araştırmada da ortaya çıkmıştır. Özellikle maliyet bilgileri ve satış miktarı gibi rakamsal verilerin açıklanmak istenmemesi, zorunlu olarak bu araştırma da sınırlamalar yapılmasına neden olmuştur Verilerin Değerlendirilmesi (Analizler ve Yorum) : Anket verileri kodlanarak SPSS for Windows istatistik paket programına yüklenmiştir. Buradan elde edilen çıktıların bir kısmı Excel paket programı yardımıyla gruplandırılmış, özetlenmiş, çizelge ve grafik haline getirilmiştir. Anket formunda yer alan bazı çizelgelerin oluşturulmasında izlenen yöntem ise; işletmeler tarafından önem arz eden bazı faktör ve kriter önceliklerinin belirlenmesi amacıyla, 1 den 7 ye kadar değişen ağırlıklı puanlarla değerlendirilmiştir. Sonuçta, etkili faktörlerin 1 den 7 ye kadar değişen aralıktaki değerlerinin, önem derecesi cetvelinde daha anlamlı olmasını sağlamak ve bir karşılaştırma olanağı yaratmak için 1. derece önemli olan için 7, 2.derece 6, 3.derece 5, 4.derece 4, 5.derece 3, 6.derece 2, 7.derece önemli için 1 puan verilerek hesaplanmış ve bu şekilde ağırlıklı önem puanları bulunmuştur. Verilerin istatistiki hesaplamalarında ise, iki veya daha fazla şıklı değişken arasında bağımsızlık olup olmadığının diğer bir deyişle, ilişki bulunup bulunmadığının inceleyen X 2 ( Ki- kare) bağımsızlık testi (Serper, 1993) uygulanmış. Bunun yanında, gözlem sonuçlarının bir değişkenin şıklarına (faaliyet alanı, personel sayısı vb.) göre gruplandırıldığı ve bu gruplarla ilgili ana kütle ortalamalarının farklı olup olmadığının test edildiği (Serper, 1993) Tek Yönlü Varyans analizleri yapılmıştır. Bu şekilde Kalite Maliyet Sistemi uygulamaları hakkında istatistiki açıdan anlamlı sonuçlar çıkartılmaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada, örnek işletmeye ait kalite maliyet verileri düzenlenmiş, kalite maliyet unsurlarının toplam kalite maliyeti ve toplam sınai (üretim) maliyeti içerisindeki oranlarını ortaya koyan rasyolar çıkartılıp yorumlanmıştır. Önleme, değerlendirme ve iç

15 başarısızlık değişkenlerinin, birbirleriyle olan ilişkilerinin şeklini sayısal olarak ortaya koyan ( Çakıcı vd. 1999) regresyon modeli tahmin edilmiştir. Modelde, iç başarısızlık maliyetlerini etkileyen faktörlerden, önleme maliyeti ve değerlendirme maliyeti açıklayıcı değişken olarak kabul edilmiş ve modelin değişik spesifikasyonları tahmin edilerek en iyi model seçimine gidilmiştir. Model zaman serisi özelliği taşıdığından önce değişkenlerin durağanlığı tespit edilerek, değişkenler durağan hale getirilmiştir (Akkaya ve Pazarlıoğlu, 1998; Enders, 1995).

16 4. KALİTE, KALİTE MALİYET SİSTEMİ, KALİTESİZLİK MALİYETİ 4.1. Kalite Kavramı Kalite; kaynakların verimli kullanımını sağlayan, ürün ve hizmetlere kullanım uygunluğunu kazandıran, müşteri gereksinmelerine uygun üretim ve hizmet anlayışını egemen kılan ve böylece işletmelerin kamusal sorumluluklarını da, olumlu olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir performans boyutudur. Kalite müşteri odaklı kalite ve tasarım özelliklerine yönelik kalite olmak üzere iki yönlü bir kavramdır. Müşteri odaklı kalite fiyat avantajı ve müşteri değerleri ile birlikte pazar payında artış sağlayacaktır. Bu durum, kalite standartlarına uygunluk, verimlilik ve kalitenin maliyetleri azaltıcı etkisi ile düşük maliyeti ortaya çıkaracak ve düşük maliyetle pazara giren işletme ise yüksek karlılık ve büyüme sağlayacaktır. Bu artan gelişme döngüsü kalite iyileştirmelerine yapılan yatırımlarla doğru orantılı olarak gelişme gösterecektir (Ross, 1994). Kalite, güzel bir iletişimdir. İletişim iki birim arasındaki mesaj alışverişidir. Kalite de iletişimdeki mesajdır. Bu mesajlar müşteri ile işletme, kişiler, kurumlar, vb. arasında olabilir. Mesaj kaynaktan hedefe ne kadar doğru gider ve ne kadar doğru algılanırsa, iletişim de o kadar doğru olur. Yani işletmeler düzeyinde değerlendirme yapılırsa, kalite müşteri tatmini olarak kendini gösterir. Kalite verimliliğin, verimlilik kalkınmanın anahtarıdır (Eksen, 2002). Kalite alanında yaptığı çalışmaları, eserleri ve tüm dünyada yaygın kabul gören fikirleri ile çağımızın kalite öncülerinden olan J.M. Juran kalite için tek ve basit bir tanımlama yapmaktan kaçınmıştır. J.M. Juran kalitenin birden fazla anlamı olduğuna değinmiş ve kalitenin yukarıda bahsettiğimiz iki farklı yönünü ayrı ayrı aşağıdaki tanımlarda ifade etmiştir: Kalite, ürün tatmini sağlamak amacı ile bir ürünün müşteri gereksinimlerine uyum koşullarını tanımlayan özelliklerdir. Kalite, kusur barındırmamaktır (Juran, 1988).

17 Günümüzde kalite, işletmelerin daha fazla kar elde etmeleri için değil, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için zorunlu hale gelmiştir. Bugün rekabet koşulları altında faaliyet gösteren işletmeler, misyon ve vizyonlarını belirlemeleri ve buna bağlı olarak strateji ve kalite politikalarını planlamaları, uygulamaları ve zamanla bu politikalarını geliştirmeleri gerekmektedir Kalitenin Gelişimi İlk olarak İ.Ö li yıllarda Hamurabi Yasasında, bir inşaat ustasının inşa ettiği evin ustanın yetersizliği nedeniyle yıkılıp, ev sahibinin ölümüne sebebiyet vermesi halinde ustanın da öldürüleceği belirlenerek ilk defa kaliteye ilişkin bir maddeye yer verilmiştir. Fenikeliler de kusurlu ürün üretenlerin, üretimde kullandıkları ellerinin kesilmesiyle, hatalı ürün üretenler cezalandırılmıştır. Daha sonraları İ.Ö lerde Mısır piramitlerinin dikimleri sırasında ölçüm işlerini yapan muayene elemanlarının hassas ölçümlerde bulundukları tespit edilmiştir. 13. yy da ortaya çıkan çıraklık ve esnaf localarında ustaların muayene elemanı ve eğitici olarak görev aldıkları gözlenmiştir. 19.yy Frederik Taylor, uzmanlaşma ile üretim hızının ve kalitenin artacağını ortaya çıkarmış lardaki teknolojik gelişme sayesinde Bell System ve Western Electric de ilk defa kalite kontrol sağlamaya yönelik Muyane Mühendisliği isimli bir bölüm kurulmuştur. İkinci dünya savaşından sonra, İstatistiksel Süreç Kontrol ve Kalite Kontrol Mühendisliği olmak üzere iki yeni kavram ortaya çıkmıştır yılında Amerikan Kalite Kontrol Derneği (American Society for Quality Control) kurulmuştur.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ GÖNÜLLÜLÜK MÜ? ZORUNLULUK MU? YÜKSEK LİSANS TEZİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ GÖNÜLLÜLÜK MÜ? ZORUNLULUK MU? YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ GÖNÜLLÜLÜK MÜ?

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı