T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında istihdam edilmek üzere atanacak uzman yardımcıları ve uzmanların nitelikleri, mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları, çalışma usûl ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 80. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2013 Sayı : Tanım ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Avrupa Birliği Bakanını, b) Başkan: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanını, c) Başkanlık: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını, ç) Genel Koordinatör: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Genel Koordinatörleri ile Destek Birimleri Genel Koordinatörünü, d) Giriş sınavı: Uzman yardımcılığı giriş sınavını, e) Giriş sınav komisyonu: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Komisyonunu, f) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörü: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörünü, g) Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesini, ğ) Koordinatör: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında koordinatör unvanı ile görev yapan personeli, h) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını, ı) ÖSYM Başkanlığı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, i) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini, j) Tez ve yeterlik sınav kurulu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan kurulu, k) Ulusal ajanslar rehberi: Programların genel özellikleri ve faaliyet alanlarıyla programa başvuru süreci, proje seçim usulleri, mali ve yasal hükümler ile ilgili kural ve ilkeler hakkında ulusal ajanslara yönelik hazırlanmış rehberi, l) Uzman: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında istihdam edilen uzmanı, m) Uzman yardımcısı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında istihdam edilen uzman yardımcısını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uzman Yardımcılığına Giriş Giriş sınavı MADDE 5 (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı; ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan KPSS sonuçlarına göre, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 9 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 (2) Giriş sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve uygun görülen öğrenim dallarında yapılır. (3) Yazılı sınav soruları klasik ve/veya test usulüne göre yapılır. Başkanlık yazılı sınavı kendisi yapabilir veya bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına yaptırabilir. Giriş sınavı duyurusu MADDE 6 (1) Başvuru ve sınav yeri, tarihi, şekli, sınav konuları, öğrenim dalları, giriş sınavına katılacaklarda aranacak KPSS puan türleri ve taban puanları, atama yapılacak pozisyon sayısı, sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı ile istenecek belgeler başvuru tarihinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Başkanlığın resmî internet sayfasında ilân edilir. Giriş sınavına katılma şartları MADDE 7 (1) Başkanlık tarafından açılacak giriş sınavına katılabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruh hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlü bulunmamak, c) Başkanlığın pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre; 1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, eğitim, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve benzeri fakülteler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, 2) Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik, sosyoloji, psikoloji, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri bölümler ile bilgisayar, elektronik, elektrik ve elektronik mühendislikleri ve benzeri bölümlerden Başkanlığın görev alanına giren ve sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak. ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak, d) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan KPSS den başvuru ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2013 Sayı : e) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği bakımından buna denkliği, Komitece kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak, şartları aranır. Başvuruda istenilen belgeler MADDE 8 (1) Başkanlık tarafından açılacak giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan; a) Başvuru Formu, b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesi, c) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı, ç) Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı, d) T.C. kimlik numarası beyanı, e) Yazılı özgeçmiş, f) 3 adet vesikalık fotoğraf, istenir. (2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. (3) Başvuru koşullarını taşımadığı ve istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Giriş Sınav Komisyonu MADDE 9 (1) Giriş Sınav Komisyonu, komisyon başkanı dahil toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Giriş Sınav Komisyonu Başkan ve üyeleri Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile belirlenir. Komisyonun asil ve yedek üyeleri, Genel Koordinatörler ve Koordinatörler arasından atanır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Atama yapılacak pozisyonun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi hâlinde, sınav kurulunda konusunda uzman ilave iki üye görevlendirilebilir. Yazılı giriş sınavı MADDE 10 (1) Giriş sınavı duyurusunda belirtilecek KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak boş pozisyon sayısının en fazla yirmi katına kadar aday yazılı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 9 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 (2) Yazılı sınavın konuları; a) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere, b) Başkanlığın görev alanına ait genel bilgilere, c) Genel kültür ve genel yeteneğe, ilişkin konularda yapılır. (3) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin değerlendirme; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır. a) İKTİSAT GRUBU: 1) Mikro ve makro iktisat, 2) Türkiye ekonomisi, 3) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar. b) MALİYE GRUBU: 1) Kamu maliyesi, 2) Maliye politikası. c) HUKUK GRUBU: 1) Anayasa hukuku, 2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, 3) Ceza hukuku (Genel hükümler), 4) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), 5) Borçlar hukuku (Genel hükümler), 6) Uluslararası hukuk. ç) KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUBU: 1) Yönetim bilimi, 2) Siyaset bilimi, 3) Siyasi tarih, 4) Türk dış politikası, 5) Uluslararası ilişkiler, 6) Uluslararası kuruluşlar. (4) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin değerlendirilmesi; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konularından yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2013 Sayı : (5) Sınav sorularının % 50 si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 25 i genel kültür ve genel yetenek konularından, % 15 i Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, % 10 u Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşur. Atama yapılacak pozisyon sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir. Genel kültür ve genel yetenek, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak hazırlanır. (6) Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir. (7) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar bir protokol çerçevesinde uygulanır. Sözlü sınav MADDE 11 (1) Yazılı sınavda en az yetmiş puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak boş pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sadece sözlü giriş sınavının yapılacağı durumlarda giriş sınavı duyurusunda belirtilecek KPSS puanından en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak boş pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sözlü sınava çağrılır. (2) Sözlü sınav, adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. (3) Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 9 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 (4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi MADDE 12 (1) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girenlerin nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. (2) Giriş Sınav Komisyonu, uzman yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve uzman yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Başkanlığa teslim eder. (3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı pozisyon sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste en geç on gün içinde Başkanlık resmi internet sitesinden duyurulur. Kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. (4) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. İtiraz hakkı MADDE 13 (1) Sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren yedi gün içinde Başkanlığa dilekçe ile itiraz edilebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren yedi gün içerisinde topluca Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi onbeş gündür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2013 Sayı : Uzman yardımcılarının atanması MADDE 14 (1) Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, Başkanlığın İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğüne müracaat etmeleri gereklidir. (2) Sınavı kazanan adaylardan atamadan önce aşağıdaki belgeler istenir: a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. b) Dört adet vesikalık fotoğraf. c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı. d) Mal bildirimi. (3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin veya atanma hakkından vazgeçenlerin atama işlemleri yapılmaz. (4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri MADDE 15 (1) Uzman yardımcıları, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğünce hazırlanacak programa göre, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri ile temsil kabiliyeti kazanmak üzere eğitime tâbi tutulurlar. Bu kapsamda, uzman yardımcıları yurt içinde ve yurt dışında; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, diğer resmî ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılabilir. (2) Uzman yardımcıları, Başkanlık tarafından hazırlanacak bir program çerçevesinde Başkanlık birimlerinde rotasyona tâbi tutulabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı Tez konusunun belirlenmesi MADDE 16 (1) Başkanlıkta iki yılını tamamlayan uzman yardımcılarına, Başkanlığın görev sahası ile ilgili konularda bağlı bulunduğu Genel Koordinatörün teklif edeceği üç konu arasından Başkanın onayı ile bir tez konusu belirlenir. Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının bağlı bulunduğu Genel Koordinatöre teklifi ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 9 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 (2) Tez konusu belirlenen uzman yardımcılarına, Başkanın onayı ile tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanı, Başkanlıktaki koordinatör ve üstü pozisyonlarda görev yapan yöneticiler ile üniversitelerde görev yapan doktora derecesine sahip akademisyenler arasından belirlenir. (3) Uzman yardımcıları, tezlerini danışmanlarının rehberliğinde hazırlar. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi MADDE 17 (1) Uzman yardımcıları tez konuları ve danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez önerisi hazırlarlar. Tez danışmanları, tez önerilerini görüşleriyle birlikte on gün içerisinde bağlı oldukları Genel Koordinatörlüğe gönderirler. Genel Koordinatörlük tez önerilerini, tez danışmanının görüşü ile birlikte Tez ve Yeterlik Sınav Kurulunun onayına sunar. Uygun bulunması halinde bu durum uzman yardımcısına tebliğ edilir. Tez önerisinde; tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir. (2) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi bağlı olduğu Genel Koordinatörlüğe teslim etmek zorundadır. Tez ve yeterlik sınav kurulu MADDE 18 (1) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilecek bir Genel Koordinatör başkanlığında, diğer Genel Koordinatörler veya Koordinatörler arasından belirlenecek beş üyeden oluşur. Tez ve Yeterlik Sınav Kuruluna aynı usulle üç yedek üye belirlenir. Tezin değerlendirilmesi MADDE 19 (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı raporları, iki hafta içinde Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu marifetiyle değerlendirilir. Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını müteakip en fazla bir ay içinde toplanacak Kurul önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğüne teslim edilir. (2) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2013 Sayı : Yeterlik sınavı MADDE 20 (1) Yeterlik sınavına girebilmek için aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl Başkanlıkta görev yapmış olmak ve hazırladığı tezin başarılı kabul edilmesi şarttır. (2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı veya sözlü olarak yapılır. (3) Yeterlik sınavı Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az bir ay önce ilân edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. (4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Uzmanlığa atanma MADDE 21 (1) Uzman yardımcısının uzman pozisyonuna atanabilmesi için; a) Yeterlik sınavında başarılı olması, b) Uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınav tarihinden itibaren iki yıl içerisinde İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği bakımından buna denkliği, Komitece kabul edilen başka bir belgenin ibraz edilmesi, şartları aranır. Başarısızlık hali ve başka pozisyona nakil MADDE 22 (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyen uzman yardımcıları, uzman pozisyonuna atanamaz, Başkanlıkta durumlarına uygun büro görevlisi unvanlı pozisyonlara atanırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri MADDE 23 (1) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır: a) Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 9 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 b) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olan yayınları takip etmek. c) Yurt içi, yurt dışı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak. ç) Görev yaptığı birim amiri tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen işleri yerine getirmek. d) Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak. e) Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak. (2) Başkanlıkta görev yapan uzman yardımcılarına ilişkin diğer görev, yetki ve sorumluluklar, ilgili mevzuatta belirtilir. Uzmanların görev ve yetkileri MADDE 24 (1) Uzmanların görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır: a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve Ulusal Ajanslar Rehberi nde belirtilen iş ve işlemleri yapmak. b) Başkanlığın görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak. c) Başkanlığın görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarında yer almak. ç) Başkanlığı yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferanslarda temsil etmek ve Başkanlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunmak. d) Avrupa Birliği, eğitim ve gençlik konularında ihtiyaç duyulan hususlara ilişkin olarak, görevlendirilmeleri hâlinde yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer ve konferans vermek. e) Çalıştıkları birimin görev alanı kapsamında, verilecek kararlara esas olmak üzere yerinde araştırma veya denetim yaparak raporlar hazırlamak. f) Uzman yardımcılarının Başkanlık işlerine uyumuna yardımcı olmak. g) Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak. Sorumluluk MADDE 25 (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve görevlerin Başkanlık talimat ve direktifleri doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından Başkana ve bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludurlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2013 Sayı : Yürürlükten kaldırılan yönetmelik BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 26 (1) 18/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Personelinin Seçimine İlişkin Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 27 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 29/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Denetim Genel Müdürlüğünün teşkilatını, görevlerini ve yetkilerini, denetim elemanlarının niteliklerini, çalışma usulünü ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Birim: İdare Merkezinde Genel Müdürlükler ile Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezini, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Bankanın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere denetim elemanları görevlendirilebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 9 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Denetim elemanları; denetim elemanı olarak göreve başladıktan sonra Bankanın ilgili düzenlemeleriyle belirlenen süre sonunda CIA (Certified Internal Auditor - İç Denetim Sertifikası) veya CISA (Certified Information Systems Auditor-Bilgi Sistemleri Denetim Sertifikası) sınavında başarılı olamama, yeterlik sınavını başaramama halleri ile 29 uncu maddede yazılı haller hariç kendi istekleri dışında diğer görevlere atanamazlar. Görev gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, mesleki yetersizlikleri veya genel ahlak kurallarına aykırı davranışları tespit edilmedikçe görevden alınamazlar. Bu hallerinin; sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu veya yargı kararı ile tevsiki esastır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genel Müdürün Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (7) Yetkili olarak çalıştıkları süreler de dahil denetçi yardımcılığı veya BT denetçi yardımcılığı döneminde, meslekle bağdaşmayan tutum ve davranışları tespit edilenler, yeterlik sınavına girebilmek için Bankanın ilgili düzenlemeleriyle belirlenen süre beklenmeksizin, Yönetim Komitesince durumlarına ve kadro derecelerine göre Genel Müdürlük dışında uygun görülecek başka görevlere nakledilirler. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri, 11 inci, 14 üncü, 15 inci, 18 inci ila 28 inci ve Geçici 1 ila Geçici 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 29/8/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2013 Sayı : Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden: TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/9/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) T.C. kimlik numarası beyanı, f) İkametgâh adresi ve varsa iş adresi beyanı. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 13/9/ Sakarya Üniversitesinden: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/8/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (6) İşletmelerde uygulamalı eğitim yürüten önlisans programlarında, öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem sonunda veya sonraki dönemlerde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır. Bu şartları sağlayamamış önlisans öğrencileri şartları sağlayana kadar işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemezler. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 27/8/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-15/5/ /11/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 9 Ocak 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 TEBLİĞLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME BAĞIMSIZ DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/22) MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İNTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, (Haydaraliyev Cad. No: 55 Eskiizmirliler Apt. A Blok K: 6 D: 24 Bayraklı/İzmir), 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan CE İşareti Yönetmeliğine ve 1/4/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) e dayanılarak; a) Gaz yakan ev-tipi pişirme cihazları; genel, konveksiyonlu fırın, cam seramik yüzeyli ısıtma cihazları, otomatik bek kontrol cihazları bir ya da fazla bek sahipli cihazlar, cebri fırın ve/veya ızgaraya sahip cihazlar için, 1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B), 2) AT Tip Uygunluk Beyanı (EK II-2 Modül C), 3) AT Doğrulaması (EK II-5 Modül F), 4) AT Birim Doğrulaması (EK II-6 Modül G), b) Gaz yakan ticari pişirme cihazları; genel şartlar, açık bekler ve vok bekler, fırınlar, kaynatma kapları, kızartma kapları, içecekler için sıcak su ısıtıcıları, maltızlar ve döner kızartma şişleri, kızartma tavaları ve pella pişiriciler, yekpare üst plakalar, ısıtıcı plakalar ve delikli plakalar için, 1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B), 2) AT Tip Uygunluk Beyanı (EK II-2 Modül C), 3) AT Doğrulaması (EK II-5 Modül F), 4) AT Birim Doğrulaması (EK II-6 Modül G), Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı