MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i6aretleyiniz. 3. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. A6a0dakilerden hangisi, trafik kazalarnn en önemli sebeplerindendir? A) Yollarn bakmszl0 B) Uyar i6aretlerinin yetersizli0i C) Sürücülerin kural d6 araç kullanmalar D) Yolcularn, sürücünün dikkatini da0tmas 5. Vücut yap birimlerinin küçükten büyü0e do0ru sralan6 hangisinde verilmi6tir? A) Hücre Doku Organ Sistem B) Organ Hücre Doku Sistem C) Sistem Doku Organ Hücre D) Sistem Organ Doku Hücre 2. A6a0dakilerden hangisi felâketlere ait özelliklerdendir? A) Genellikle araç ve gerecin yanl6 kullanlmasndan meydana gelmesi B) Ço0unlu0unun do0al kaynakl olmas C) Genel olarak insan hatalarndan kaynaklanmas D) Her zaman önlem almann mümkün olmas 3. A6a0dakilerden hangisi, ilk yardmn amaçlarndan biridir? A) Ya6amn korunmas ve sürdürülmesini sa0lamak B) Salgn hastalklarn yaylmasn önlemek C) nsanlarn, hasta olduklar dönemi rahat geçirmelerini sa0lamak D) Vücut sistemlerinin daha rahat çal6- masn sa0lamak 4. A6a0dakilerden hangisi karn bölgesi organlarndandr? A) Mide B) Akci0er C) Kalp D) Yemek borusu A6a0dakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur? A) Kafatasnda B) Omurgada C) Dirsekte D) Bilekte 7. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbon dioksitle yer de0i6tirmesi i6lemi, insan vücudunun hangi sistemi sayesinde gerçekle6ir? A) skelet sistemi B) Sindirim sistemi C) Sinir sistemi D) Solunum sistemi 8. A6a0dakilerden hangisi, araç ilk yardm çantasnda olmas gereken malzemelerden de0ildir? A) Sarg bezi B) Tentürdiyot C) Makas D) Elâstik bandaj 9. Araçlarda ilk yardm çantas bulundurulmas konusunda a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve i6 makinesi hariç) bulundurmak zorunludur. B) Sadece 6ehirler aras ta6maclk yapan araçlarda bulundurulur. C) Sadece 6ehir içi ta6maclk yapan araçlarda bulundurulur. D) Sadece C, D, E, G snf belge ile kullanlan araçlarda bulundurmak zorunludur.

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 10. A6a0dakilerden hangisi solunum durmas belirtilerindendir? A) Nefes alp vermenin hzlanmas B) Kalp at6nn hzlanmas C) Gö0üs hareketlerinin olmamas D) Göz bebeklerinin küçülmesi 11. A6a0dakilerden hangisi a0zdan a0za sunî solunum yaptrlacak olan hastaya uygulanacak ilk i6lemdir? A) Solunumunu uyarmak için gö0süne yumruk vurmak B) Sunî solunuma ba6lamadan önce srt üstü yatrmak C) Gö0üs bo6lu0una basnç yapmak D) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çeneyi gö0se yakla6trmak 14. A6a0dakilerden hangisi 6oka kar6 alnacak önlemlerdendir? A) Hastann bilincinin açk kalmasnn sa0lanmas B) Hastann derhal uyutulmas C) Hastann vücut scakl0nn dü6ürülmesi D) Hastaya alkollü ve so0uk içecekler verilmesi 15. Baylan kazazedeye ilk yardm olarak a6a0dakilerden hangisi uygulanmaz? A) Temiz hava almasn sa0lamak B) Bok pozisyonuna almak C) So0uk içecekler içirmek D) Duyu organlarn dikkatlice uyarmak 12. Yeni meydana gelen büyük bir d6 kanamada kazazedeye ilk önce yaplacak i6lem a6a0dakilerden A) Kanama bölgesini kalpten a6a0 seviyede tutmak B) Kanama yerini sarg bezi ile sarmak C) Kanayan bölge üzerine basnç uygulamak D) Bol so0uk sv içirmek 13. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir? A) Diz ile kalça aras B) Diz ile ayak aras C) Diz kapa0nn oldu0u bölge D) Ayak bile0i alt ksm 16. Dinlenme hâlindeki sa0lkl yeti6kin bir insann kalbinin dakikadaki atm says (nabz) a6a0dakilerden A) B) C) D) Kalp masaj ile sunî solunum birlikte uygulanrken yalnzca bir ilk yardmc varsa, yaplacak i6lem says a6a0dakilerden A) 2 kalp masaj - 2 sunî solunum B) 15 kalp masaj - 15 sunî solunum C) 2 kalp masaj - 15 sunî solunum D) 15 kalp masaj - 2 sunî solunum 18. Kaza yerinde ilk yardm esnasnda, açk yara pansuman yaplmas gerekiyorsa, a6a0dakilerden hangisinin kullanlmasnda saknca yoktur? A) Tentürdiyot B) Oksijenli su C) Yara merhemi D) Temiz sarg bezi -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 19. Ba6a alnan darbe sonucu kula0ndan kan gelen kazazedeye a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Oturtulup kula0na pamuk tkanr. B) Srt üstü yatrlarak ayaklar yukar kaldrlr. C) Kan akan bölgesi üstte kalacak 6ekilde yan yatrlr ve kula0a pamukla tampon yaplr. D) Kan akan bölgesi altta kalacak 6ekilde yan yatrlr ve kanama engellenmez. 20. Bir trafik kazas sonucu araçta yangn çkmamas için öncelikle a6a0daki önlemlerden hangisi alnr? A) Aracn üstüne su sklr. B) Aracn kaplar skca kapatlr. C) Kontak anahtar kapatlr. D) Motora kum dökülür. 21. Tümüyle so0u0a maruz kalarak donma a6amasna gelmi6 bir ki6iye a6a0dakilerden hangisi yaplabilir? A) yice sarlarak uyutulmal B) Karla ovularak masaj yaplmal C) Scakl0 sürekli azaltlan ortama alnmal D) Beker içeri0i fazla, lk içecekler verilmeli 23. Omurga yaralanmas olan kazazedede a6a0dakilerden hangisi görülür? A) Sürekli öksürme B) Hasar alan bölgeden a6a0da hissizlik C) lgili bölgede fazla hareketlenme D) A0zda kuruluk 24. Diz ile kalça arasndaki kemikte krk varsa uygulanacak d6taki atelin boyu ne kadar olmaldr? A) Topukla diz arasna kadar B) Topuktan koltuk altna kadar C) Topuktan kalçaya kadar D) Dizden kalçaya kadar 25. Bacak kemi0i krklarnda atel bulunamad0nda, a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Krk uçlar sürekli hareket ettirilir. B) Kazazede oturtularak krk bölge a6a0 sarkacak 6ekilde pozisyon verilir. C) Krk olan ayak a6a0da kalacak 6ekilde, yan yat6 pozisyonuna alnr. D) ki bacak arasna yumu6ak malzeme konularak birbirine ba0lanr. 22. Yanklar de0erlendirilirken a6a0dakilerden hangisi en önemlidir? A) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi B) Yakc maddeyle temas 6ekli C) Yakc etkiyi gösteren maddenin miktar D) Yank yüzeyinin geni6li0i ve yan0n derinli0i 26. Burkulma ve çkklarda ilk yardm uygulanrken, zarar gören bölge so0uk tutulurken, kazazedenin üstünü örterek vücut scakl0n korumann amac a6a0dakilerden A) A0r sonucu olu6acak 6oku önlemeye yardmc olmak B) Rahat hareket etmesini sa0lamak C) Ü6ümesine engel olmak D) Eklemin 6i6mesini engellemek -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 27. Kaza yerinden acil yardm haberle6- mesi yaplrken a6a0dakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? A) Araçlarn hasar durumunun B) Ölenlerin kaç ya6nda oldu0unun C) Yarallarn durumu ve saysnn D) Kazann olu6 6ekli ve yol durumunun 28. Omurga yaras alm6 olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir? 30. Kazazedenin elektrik akmndan kurtarlmas esnasnda a6a0dakilerden hangisinin yaplmas do0rudur? A) Çplak elle, slak ve metal malzemelere dokunmak B) Akm kesmeyle vakit kaybetmeden kazazedeyi elimizle çekerek kurtarmak C) Tahta veya plâstik malzeme kullanarak kazazedeyi akmdan uzakla6trmak D) Kazazedenin metal bir yüzeyle temasn sa0lamak A) Yan yat6 B) Oturu6 C) Yüz üstü yat6 D) Srt üstü yat6 29. Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal svy yeni içti0i fark edilen ki6ilere, ilk yardm olarak a6a0dakilerden hangisi yaptrlr? A) Kusturma B) Bol su içirme C) Sarmsakl yo0urt yedirme D) çti0i maddeyi sulandrp verme LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. Karayollarndaki i6aretleme standartlarn tespit etmek, a6a0dakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanna girer? A) Emniyet Genel Müdürlü0ünün B) Trafik Hizmetleri Ba6kanl0nn C) l Trafik Komisyonunun D) Karayollar Genel Müdürlü0ünün 6. Otomobil için a6a0dakilerden hangisi söylenebilir? A) nsan ta6mak amacyla üretilmi6tir. B) Motorlu araçlarn genel addr. C) Ticarî amaçla kullanlmas yasaktr. D) Otobüs d6ndaki yolcu ta6tlardr. 2. Bir aracn yolcu indirmek amacyla ksa süreli durdurulmasna ne ad verilir? A) Duraklama B) Durma C) Park etme D) Bekleme 7. Sesli veya yazl 6klar kime hitap eder? A) Sürücülere B) Yayalara C) Trafik zabtasna D) Sürücü ve trafik zabtasna 3. A6a0dakilerden hangisi trafik i6areti de0ildir? A) Yol çizgileri B) Trafik 6klar C) Trafik levhalar D) Klâkson Ta6t yolu kar6 yöndeki ta6t trafi0ine kapal ise bu karayoluna ne ad verilir? 5. A) Tek yönlü karayolu B) ki yönlü karayolu C) Bölünmü6 karayolu D) Eri6me kontrollü karayolu 1 1 Bekle göre a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) 2 ve 4 numaral araçlar geçmelidir. B) 1 ve 3 numaral araçlar harekete hazrlanmaldr. C) 4 numaral araç bekleyip, srasyla 1, 2, 3 numaral araçlar geçmelidir. D) 3 ve 4 numaral araçlar bekleyip, 1 ve 2 numaral araçlar geçmelidir. Bekildeki 1 ve 2 numaral araçlarn bulunduklar karayollarnn adlar a6a0dakilerden hangisinde do0ru verilmi6tir? 1 2 A) Ba0lant yolu Tali yol B) Anayol Tali yol C) Bölünmü6 Ba0lant yolu karayolu D) ki yönlü karayolu Tek yönlü karayolu 2 9. Bekildeki trafik i6aretini gören sürücü a6a0dakilerden hangisini yapmaldr? A) Aydnlatma lâmbalarn yakmaldr. B) Takip mesafesini artrmaldr. C) Yava6layp, varsa geçme yasa0na uymaldr. D) Yolun solundan gitmelidir. -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 10. Bekildeki trafik i6aretini gören sürücü ne yapmaldr? A) Vitesi büyütmelidir. B) Vitesi küçülterek seyretmelidir. C) Hzn artrmaldr. D) Tekerleklere zincir takmaldr. 11. Bekildeki trafik i6areti neyi yasaklamaktadr? A) Sola dönü6ü B) U dönü6ünü C) Sa0a dönü6ü D) Park etmeyi 12. Bekildeki trafik i6aretiyle konulan yasa0, a6a0dakilerden hangisi sona erdirir? A) B) 14. Uyu6turucu ba0mllar için a6a0dakilerden hangisi söylenemez? A) Bu ki6ilere sürücü belgesi verilmez. B) Uyu6turucu kullandklarndan 6üphelenildi0inde sa0lk muayenesine tâbi tutulurlar. C) Uyu6turucu kullandklar tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alnr. D) Sürücü belgeleri geri alnanlar yeniden sürücü yeti6tirme kursuna alnrlar. 15. Sürücüler, a6a0daki durumlarn hangisinde 6erit de0i6tirebilirler? A) Önlerinde seyreden araç yoksa B) Arkalarndan gelen araç yoksa C) Arkalarndan gelen araca yol vermek için D) Geçmek, dönmek ve park etmek için 16. Bekildeki karayolu bölümünde a6a0dakilerden hangisinin yaplmas do0rudur? C) D) 13. Yan yana çizilmi6 kesik ve devaml yol çizgileri a6a0dakilerden hangisini bildirir? A) ki 6eritli yolun tek 6eritli yola dönü6ece0ini B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girilece0ini C) Devaml çizgi tarafndaki araçlarn 6erit de0i6tiremeyece0ini D) Her iki yönde seyreden araçlarn bölünmü6 yola girece0ini A) Takip mesafesinin azaltlmas B) Ayn 6eritte uygun hzla seyredilmesi C) Arkadaki aracn öndeki arac geçmesi D) Öndeki aracn kar6 6eride geçmesi 17. Yerle6im yerleri d6nda kav6aklara kaç metre kala 6erit de0i6tirmek yasaktr? A) 150 B) 175 C) 200 D)

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 18. Bir kav6akta, trafik zabtas ile birlikte ayn zamanda 6kl trafik cihaz da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadr? A) Trafik zabtasna B) Yer ve yön denetlemelerine C) I6kl trafik cihazna D) Trafik i6aret levhalarna 22. Kav6aklara, dönemeçlere, tepe üstlerine yakla6an bir sürücü a6a0dakilerden hangisini yapmak zorunda de0ildir? A) Arkadan gelen araçlar uyarmak B) Aracn hzn azaltmak C) Önündeki arac geçmemek D) Trafik i6aretlerine uymak 19. Behirleraras karayollar ile otoyollarda araçlarn seyretmelerine izin verilen en alt hz snrna ne ad verilir? A) Azamî hz B) Asgari hz C) Uygun hz D) Seyir hz 23. Bekildeki geçme i6lemiyle ilgili olarak a6a0dakilerden hangisi söylenebilir? Konvoy hâlinde seyreden araçlarn arasndaki mesafe en az ne kadar olmaldr? A) Takip mesafesi kadar B) Duru6 mesafesi kadar C) Fren mesafesi kadar D) ntikal mesafesi kadar A) 1 numaral araç sürücüsü geçi6 kolayl0 sa0lamam6tr. B) 2 numaral araç geçme yasa0na uymam6tr. C) 3 numaral araç tehlikeyi önlemek için tedbir almam6tr. D) 2 numaral araç kar6dan gelen trafi0e dikkat etmemi6tir Bekildeki karayolunda seyreden araçlarn a6a0dakilerden hangisini yapmas yasaktr? A) 1 numaral aracn bulundu0u 6eritte seyretmesi B) 2 numaral aracn 3 numaral aracn bulundu0u 6eride geçmesi C) 4 numaral aracn 3 numaral aracn bulundu0u 6eride girmesi D) 3 numaral aracn en sa0daki 6eritte seyretmesi I6ksz kav6a0a giren bir sürücü, sola dönü6e geçti0i srada, geçi6 hakkn kime vermek zorundadr? A) Arkadan gelen ve sa0a dönmek isteyen araçlara B) Soldan gelen araçlara C) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara D) Kar6dan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yakla6m6 araçlara 25. Geriye dönü6ü tamamlayan araç sürücüsünün a6a0dakilerden hangisini yapmas zorunludur? A) Aracnn hzn azaltmas B) Ayn hzla seyretmesi C) Hzna uygun 6eride geçmesi D) Bulundu0u 6eridi izlemesi

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y Bekildeki 1 numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) Korna çalp 2 numaral arac durdurmaldr. B) Geçi6 hakkn kendi kullanmaldr. C) 2 numaral araca yol vermelidir. D) Hzlanarak yoluna devam etmelidir A6a0dakilerden hangisi duraklanan yerden çkan araç sürücüsünün, uymas gereken kurallardan biri de0ildir? A) Aracnn etrafn kontrol etmesi B) I6kla veya kolla çk6 i6areti vermesi C) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yava6latmas D) Sakncal bir durum olmad0nda manevraya ba6lamas 30. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken a6a0daki kurallardan hangisine uymak zorundadrlar? A) Yolcular soldan indirip bindirmek B) Kaplarn kapanmasn beklemeden hareket etmek C) Yol ve trafik müsait ise aracn her iki tarafndan yolcu indirip bindirmek D) Yolcular sa0dan indirip bindirmek Bekildeki 2 numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) Geçi6 hakkn kendi kullanmaldr. B) Geçi6 hakkn 1 numaral araca vermelidir. C) kazda bulunup 1 numaral aracn kav6a0a girmesini önlemelidir. D) Hzlanp kav6a0 terk etmelidir Aksine bir i6aretin bulunmad0 yollarda a6a0dakilerden hangisinde park etmek yasaktr? A) Gidi6e ayrlan en sa0daki 6erit üzerinde B) En sa0 6erit d6ndaki 6eritler üzerinde C) Özel olarak i6aretlenmi6 ve gidi6e ayrlm6 6erit üzerinde D) Varsa banket üzerinde 28. Düz, e0imsiz, dar ta6t yolunda aksini gösteren trafik i6areti yoksa, kamyon ile kamyonetin kar6la6mas durumunda hangisi di0erine geçi6 kolayl0 sa0lamaldr? A) Kamyon kamyonete B) Kamyonet kamyona C) Beridi daralm6 olan, di0erine D) Yüksüz olan, yüklü olana 32. Kar6dan gelen araçla kar6la6ld0nda uza0 gösteren 6klarn yerine hangisi yaklmaldr? A) Yakn gösteren 6klar B) Park 6klar C) Acil uyar 6klar D) Dönü6 6klar -9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 33. Çekilen ve çeken araç arasndaki ba0- lantnn uzunlu0u kaç metreyi geçerse üzerine krmz bez veya krmz yanstc aslmaldr? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 38. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulmas ve kullanlmas zorunlu de0ildir? A) Lâstik tekerlekli traktörlerde B) Otomobillerde C) Minibüslerde D) Tescilde otomobil gibi i6lem gören arazi ta6tlarnda 34. A6a0dakilerden hangisi trafik suçudur? A) Yaya ve okul geçitlerinde arac yava6- latmak B) Gidi6e ayrlan sa0daki 6eritte seyretmek C) Seyir hâlinde iken telefonla konu6mak D) Öndeki arac güvenli mesafeden izlemek 35. Görevli ki6i veya 6kl trafik cihaz bulunmayan ancak di0er bir trafik i6areti ile belirlenmi6 yaya ve okul geçitlerine yakla- 6an sürücülerin a6a0dakilerden hangisini yapmalar yanl6tr? A) Yava6lamalar B) Yayalar ikaz ederek geçmeleri C) Okul geçidi görevlisinin talimatlarna uymalar D) Yayalara ilk geçi6 hakkn vermeleri 39. ki yönlü karayolunda kar6ya geçecek yayalarn a6a0dakilerden hangisini yapmas yanl6tr? A) Yaya geçidini kullanmas B) Alt ve üst geçitleri kullanmas C) Önce sa0 sonra sol tarafn kontrol etmesi D) En ksa do0rultuda ve en ksa zamanda geçmesi 40. Trafi0e çkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunmas gerekir? A) Noter sat6 belgesinin B) Trafik belgesinin C) 6letme belgesinin D) Karayolu uygunluk belgesinin 36. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, ksa mesafede i6çi ta6nmasnda a6a0dakilerden hangisi zorunlu de0ildir? A) Kasa kenarlarnn dü6meyi önleyecek yükseklikte olmas B) Kapaklarnn kapal tutulmas C) Elle tutulabilecek korkulu0un bulunmas D) Araç üzerinin kapal olmas 37. Otoyollara girerken hangi 6eridi kullanmak zorunludur? 41. Hususi otomobillere 3 ya6 sonunda kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) B snf sürücü belgesiyle, a6a0dakilerden hangisi kullanlamaz? A) Otomobil B) Kamyonet C) Motosiklet D) Minibüs A) En sa0 6eridi B) Hzlanma 6eridini C) Ortadaki 6eridi D) Yava6lama 6eridini -10-

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 43. Zorunlu malî sorumluluk sigortasyla ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Geçerlilik süresi iki yldr. B) Türkiye snrlar içinde geçerlidir. C) Sigortas yaptrlmayan motorlu araçlar trafikten men edilir. D) Zararlarn ba6vurudan itibaren 8 i6 günü içinde ödenmesi zorunludur. 44. A6a0dakilerden hangisi trafik kazasnda asli kusur saylr? A) Uyu6turucu madde alarak araç kullanmak B) Dü6ük hzla seyretmek, gereksiz yere fren yapmak C) lk yardmla ilgili önlem almamak D) Ta6t yolunun dar oldu0u yerlerde geçi6 kolayl0 sa0lamamak 45. Maddî hasarl kazalarda taraflar, yetkililerin gelmesine gerek görmemeleri durumunda ne yapmaldrlar? A) Kaza tespit tutana0 düzenlemelidirler. B) Anla6malarn yazl olarak tespit etmelidirler. C) Kendi sigorta 6irketlerine durumu bildirmelidirler. D) Anla6ma metnini ilgili trafik kurulu- 6una vermelidirler. 47. A6a0dakilerin hangisinde tako0raf cihaz bulundurulmas ve kullanlmas zorunludur? A) Otobüs B) Minibüs C) Taksi D) Dolmu6 taksi 48. A6a0dakilerden hangisi gürültünün verdi0i zararlardan de0ildir? A) Ruh sa0l0nn bozulmas B) Beden sa0l0nn bozulmas C) Dikkatin da0lmas D) 6 veriminin artmas 49. Katalitik konvertörün görevi nedir? A) Yakt süzmek. B) Fren sistemini güçlendirmek. C) Egzoz gazndaki zehirli maddeleri azaltmak. D) Yakt tüketimini azaltmak. 50. A6a0dakilerden hangisi özel araçlar gereksiz kullanmann zararlarndan biri de0ildir? A) Yakt tüketiminin artmas B) Aracn ömrünün azalmas C) Yürüme al6kanl0nn yok olmas D) Çevre kirlili0inin ortadan kalkmas 46. Geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) A0r para cezas B) Bir yldan iki yla kadar hafif hapis C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezas D) ki aydan üç aya kadar hafif hapis TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. Motorlar zamanlarna göre nasl snflandrlr? A) Bir ve üç zamanl B) ki ve dört zamanl C) Bir ve dört zamanl D) ki ve be6 zamanl 6. A6a0dakilerden hangisi ate6leme sisteminin bir parçasdr? A) Radyatör B) Vantilatör C) Buji kablosu D) Vantilatör kay6 2. Benzinli bir motor için a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Sk6trlm6 olan benzin ile hava enjektörle ate6lenir. B) Sk6trlm6 olan benzin buji ile ate6- lenir. C) Sk6trlm6 olan hava buji ile ate6- lenir. D) Sk6trlm6 olan benzin ile hava kar6m bujiyle ate6lenir. 3. Motorlar so0utma sistemine göre nasl snflandrlrlar? A) Su ve hava so0utmal B) Su ve ya0 so0utmal C) Su ve benzin so0utmal D) Su ve motorin so0utmal 4. Akümülatörün voltajn ile volt arasnda yükselten parça a6a0dakilerden A) Mar6 motoru B) Alternatör C) Endüksiyon bobini D) Karbüratör 5. Akümülatörün görevi a6a0dakilerden 7. Elektronik ate6leme sisteminin avantajlarndan biri a6a0dakilerden A) Ya0 tasarrufu sa0lar. B) Yakt tasarrufu sa0lar. C) Su tasarrufu sa0lar. D) Hidrolik tasarrufu sa0lar. 8. Aracn belli bir km gidece0i kadar yaktn araç üzerinde bulundurulmasna yarayan güvenli parça A) Yakt deposu B) Bagaj C) Bamandra kab D) Torpido 9. A6a0dakilerden hangisi yakt sisteminin bir parçasdr? A) Buji B) Platin C) Ya0 filtresi D) Yakt pompas (benzin otomati0i) 10. Depodaki yaktn azald0n sürücüye bildiren gösterge A) Ya0 göstergesi B) Barj göstergesi C) Yakt göstergesi D) Hararet göstergesi A) Yüksek voltaj üretmek. B) Karbüratöre benzin vermek. C) Mar6 motoruna ilk hareket için elektrik vermek. D) Aracn direksiyon tertibatn çal6- trmak. -12-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 11. Enjektörlere sras ile basnçl mazot gönderen parça a6a0dakilerden A) Besleme pompas B) Enjeksiyon pompas C) Hava filtresi D) Mazot filtresi 12. Dizel motorunun so0uk havalarda geç çal6masnn sebebi a6a0dakilerden A) Enjeksiyon basnc yüksektir. B) Besleme pompas fazla yakt gönderiyordur. C) Scaklk (hararet) mü6ürü arzaldr. D) Istma bujisi arzaldr. 13. Mar6 motorunun görevi a6a0dakilerden A) Motora ilk hareketi vermek. B) Akümülatörü 6arj etmek. C) Alternatöre akm vermek. D) Karbüratöre benzin göndermek. 14. Mar6 durumunda; mar6 motoru, motoru yava6 döndürüyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Alternatör arzaldr. B) Akümülatörün kutup ba6lar gev6ektir. C) Bujilere akm gelmiyordur. D) Endüksiyon bobini arzaldr. 15. A6a0dakilerden hangisi mar6 sisteminin parçasdr? A) Debriyaj (Kavrama) B) Baft C) Volan di6lisi D) Tekerlek 16. Aküsü bo6 bir araca, bir ba6ka aracn aküsü kablolarla ba0lanarak mar6 yaplmas i6lemine ne denir? A) De6arj B) Barj C) Takviye D) Bakm 17. Motordaki ya0n görevi a6a0dakilerden A) Ate6leme sistemine yardmc olmak. B) Motorun so0utulmasna yardmc olmak. C) Yaktn yanmasna yardmc olmak. D) Motorun erken snmasn sa0lamak. 18. Motordaki a6nmalar hangi sistem önler? A) Ate6leme B) Mar6 C) Barj D) Ya0lama 19. A6a0dakilerden hangisi ya0lama sisteminin parçasdr? A) Ya0 pompas B) Su pompas C) Vantilatör D) Termostat 20. Araçta, motor ya0nn kontrolü yaplrken ya0 çubu0u üzerindeki ya0 seviyesi ne kadar olmaldr? A) Ya0 çubu0unun üst çizgisinde B) Ya0 çubu0unun alt çizgisinde C) Ya0, ya0 çubu0unda hiç görülmemeli D) Ya0 çubu0unun iki çizgisi arasnda 21. Motorun verimli çal6abilece0i scakl0 ayarlayan sistem A) Ate6leme sistemi B) Barj sistemi C) So0utma sistemi D) Yakt sistemi -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 22. So0utma sisteminde radyatörün görevi a6a0dakilerden A) So0utma suyuna depoluk eder. B) Ya0lama ya0na depoluk eder. C) Benzine depoluk eder. D) Motorine depoluk eder. 23. So0utma sisteminin parças a6a0dakilerden A) Kondansatör (meksefe) B) Termostat C) Alternatör D) Konjektör 24. Vantilatör kay6 kopmu6 ise a6a0daki arzalardan hangisi meydana gelir? A) Motor hararet yapar. B) Motor suyu so0ur. C) Motor suyuna ya0 kar6r. D) Motor hemen durur. 25. Motor çal6t0 sürece aracn elektrik ihtiyacn kar6layan sistem a6a0dakilerden A) Mar6 sistemi B) So0utma sistemi C) Yakt sistemi D) Barj sistemi 26. A6a0dakilerden hangisi 6arj sistemi elemandr? A) Distribütör B) Konjektör (regülatör) C) Platin D) Endüksiyon bobini 27. Sinyal verildi0inde gösterge panelinde sinyal uyar lâmbas çok sk yanp sönüyorsa arza a6a0dakilerden hangisindedir? A) Sinyal lâmbalarndan biri yanmyordur. B) Fren lâmbalarndan biri yanmyordur. C) Far lâmbalarndan biri yanmyordur. D) Geri vites lâmbalarndan biri yanmyordur. 28. Araçta ksa farlar yakld0nda kaç metreyi aydnlatmas gerekir? A) 45 B) 35 C) 25 D) Debriyaj (kavrama) kaçryorsa sebebi a6a0dakilerden A) Vites kutusu arzaldr. B) Krank milinde gezinti vardr. C) Aracn hz fazladr. D) Debriyaj balatas ya0lanm6tr. 30. Debriyaj bilyasnn sk sk bozulmasnn sebebi a6a0dakilerden A) Ta6t hareket hâlinde iken debriyaj pedalna yarm baslyordur. B) Debriyaj pedalna hiç baslmyordur. C) Debriyaj pedal bo6lu0u fazladr. D) Debriyaj halat kopmu6tur. 31. Aracn hzn ve torkunu ayarlayan sistem a6a0dakilerden A) Kavrama (debriyaj) B) Vites kutusu (6anzman) C) Süspansiyon D) Yaylar -14-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 32. Vites kutusunun bakm yaplrken a6a0dakilerden hangisine baklr? A) Ya0na B) Antifrizine C) Asidine D) Elektrolitine 33. A6a0dakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir? A) Yaylar B) Amortisör C) Rot D) Diferansiyel 34. Isdan dolay lâstiklerin hava basnc fazlala6m6 ise a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Aracn yükü ço0altlr. B) Aracn yükü azaltlr. C) Lâstiklerin havas oldu0u basnçta braklr. D) Lâstiklerin havas azaltlr. 35. Aracn ön tekerleklerinde balansszlk varsa bu durum arac kullanan ki6iye nasl yansr? A) Kavramada titre6imler hissedilir. B) Direksiyonda titre6imler hissedilir. C) Vites kutusunda titre6imler hissedilir. D) Diferansiyelde titre6imler hissedilir. 37. Diskli fren sisteminin avantaj a6a0dakilerden A) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay so0umasdr B) A6ntnn azalmasdr C) Sistemde daha az hidrolik kullanlmasdr D) El freninin daha güçlü olmasdr 38. Fren ya0 azalm6 ise ne ile tamamlanr? A) Motor ya0 B) Di6li ya0 C) Hidrolik ya0 D) Herhangi bir ya0 39. A6a0dakilerden hangisi ön düzen sisteminin bir elemandr? A) Diferansiyel kutusu B) Rot ve rot ba6lar C) Vites kutusu D) Baft (kardan mili) 40. Aracn direksiyon bo6lu0u fazlala6m6 ise muhtemel arza a6a0dakilerden A) Vites kutusu a6nm6tr. B) Pistonlar a6nm6tr. C) Krank mili a6nm6tr. D) Rot ba6lar a6nm6tr. 36. A6a0dakilerden hangisi fren sisteminin parças de0ildir? A) Disk B) Kampana C) Fren pedal D) Tekerlek TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba6kan ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk' sakl'd'r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam'n'n veya bir k'sm'n'n Millî E4itim Bakanl'4' E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz'l' izni olmadan kopya edilmesi, foto4raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço4alt'lmas', yay'mlanmas' veya ba:ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek cezaî sorumlulu4u ve testlerin haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe:inen kabullenmi: say'l'r. BA<LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar 25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 141020061100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 251020081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır? 1 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 080720061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 24/08/203

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 251020081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 251020081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 24/08/203

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/203

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/03/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ KONU : ARACIN ÜZERĐNDEKĐ SĐSTEMLER : FREN SĐSTEMĐ : GÖREVĐ : Aracı yavaşlatmak,yavaşlayan aracı durdurmak veya duran aracı sabitlemek için kullanılır. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 050720081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ M T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı