Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları"

Transkript

1 Araştırma/Research Article Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları Mehmet Kaya*, Sarp Üner, Emine Karanfil, Reyhan Uluyol, Fatih Yüksel, Murat Yüksel Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Mehmet Kaya, Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Sıhhiye, Ankara. Kor Hek 2007; 6 (5): Özet: Tükenmişlik kavramı ilk kez 1974 yılında Fredeunberg tarafından ortaya atılmıştır. Fredeunberg tükenmişliğin genellikle insanlar ile yüz yüze çalışan mesleklerde görüldüğünü vurgulamıştır. Bu çalışmanın amacı birinci basamak sağlık kuruluşu çalışanlarının tükenmişlik durumlarının incelenmesidir. Tanımlayıcı tipteki epidemiyolojik çalışmanın evrenini Keçiören de birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan 466 sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmaya katılım %54,1 (252 kişi) olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve katılımcıların bazı özelliklerini içeren anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın analizinde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma grubunun %76,6 si kadındır ve kadınların duygusal tükenme puanı erkeklere göre daha yüksek olarak saptanmıştır (p<0.01). Araştırma grubunun yaşı kişisel başarı puanını etkilemektedir (p<0.01). Çalışanların meslekleri ya da medeni halleri ile MTÖ puanlarına ilişki saptanmamıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, gibi bazı sosyodemografik özellikleri MTÖ puanlarını etkilemektedir. Bu konuda daha kapsamlı ve sorunun nedenlerini ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: tükenmişlik, birinci basamak sağlık çalışanları, Maslach Tükenmişlik Ölçeği The Burnout Condition of Primary Health Care Personnel Abstract: The concept of burnout was first introduced by Fredeunberger in Fredeunberger had stated that burnout occurred more commonly in occupations whose members directly work with people. The aim of the study is to examine the burnout status of primary health care staff. The universe of this descriptive study is 466 health staff who work in primary health care units in Keçiören. The participation of the study was 54%. A Questionnaire including Maslach Burnout Inventory (MBI) and some characteristics of the participants were used for data collection. Mann-whitney U and Kruskal Wallis tests have been used for analizing the survey data. Seventyseven percent of the participants were female and the emotional exhaustion score of female was higher than male (p<0.01). The age of the participants effect the individual achievement scores (p<0.01). The profession or marital status of the participants didn t affect the MBI scores. Some socio-demografic characteristics of the participants such as gender and age, affect the scores of MBI. Comprehensive studies which display the causes of problems, needed in this issue. Key words: Burnout, primary health care staff, Maslach Burnout Inventory GİRİŞ İlk kez 1974 yılında Fredeunberg tarafından ortaya atılan tükenmişlik kavramı, insanların aşırı çalışmaları sonucu işlerinin gereklerini yerine getiremez bir duruma gelmeleri anlamını taşıyan duygusal tükenme durumu olarak tanımlanmıştır (1). Fredeunberg tükenmişliğin genellikle insanlar ile yüz yüze çalışan mesleklerde görüldüğünü vurgulamıştır (2). Daha sonra Maslach ve Jackson,1981 yılında tükenmişliğin en çok kabul gören modelini geliştirmiş ve tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşmada artış ve kişisel başarı duygusunda azalma olarak tanımlamıştır (3) Yapılan bir çok çalışmada tükenmişliğin iş performansında azalma, kötü sağlık durumu, baş ağrıları, bulantı, uyku bozuklukları, yorgunluk, enerji kaybı, hastalıklara daha hassas olma, alkolizm ve ilaç bağımlılığı, işten ayrılma, iş memnuniyetsizliği, ailesel ve evlilik hayatında uyum bozukluğu, kişinin kendine güveninde azalma, depresif duygulanım, stres, ümitsizlik, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu, libido kaybı, sosyal izolasyon ile birlikteliği görülmüş (2,4,5) ve insanlarla yüzyüze çalışan mesleklerde (doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, öğretmenler, polisler, psikologlar, çocuk bakıcıları vs.) diğer mesleklere göre tükenme ile karşılaşma riskinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (1). Sağlık çalışanları sürekli olarak hastaların ihtiyaçlarına karşılık vermekte, onların yaşamlarının en hassas yanlarıyla sürekli karşı karşıya kalmakta, yaşamları tehlike altında olan insanlarla çalışmakta, aile ve hastaların büyük beklentileri ile karşılaşmaktadırlar. Bu durum da onları yoğun stresle 357

2 ve stresin doğurduğu sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu araştırma Keçiören İlçesi Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi ndeki birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinin Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ile tükenmişlik durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Keçiören İlçesi Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli oluşturmuştur. Keçiören İlçesi Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde araştırmanın yapıldığı dönemde 31 Sağlık Ocağı ve AÇS-AP Merkezi bulunmaktadır. Çalışmada örnek grup seçilmemiş ve sağlık çalışanlarının tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmaya bölgede veri toplama aşamasında fiili olarak çalışan 466 sağlık personelinin 252 si (%54,0) katılmıştır (araştırmaya katılım hekimlerde %52,7, diş hekimlerinde %36,8, hemşirelerde %61,2, ve ebelerde %46,1 dir). Çalışmaya katılmayı reddeden sağlık personelinin katılmama nedenleri arasında iş yoğunluğu, eşinin rızası olmaması ve anket fobisi ön sıralarda yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak MTÖ ve sosyodemografik özelliklerle ilgili soruları içeren bir anket formu kullanılmıştır. Maslack tarafından geliştirilen MTÖ 22 cümleden oluşan, 5 li Likert tipi bir öz bildirim ölçeğidir (6). Ölçeğin duygusal tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt boyutları vardır. Duygusal tükenme; kişinin yaptığı iş nedeniyle aşırı yüklenilmesi ve tüketilmiş olma duyguları şeklinde tanımlanmaktadır. Duyarsızlaşma; kişinin bakım ve hizmet verdiklerine karşı duygudan yoksun biçimde tutum ve davranışlar içinde bulunması ile ilgili bir durumdur. Kişisel başarı ise, sorunun başarı ile üstesinden gelme ve kendini yeterli bulma olarak tanımlanır (7). Duygusal tükenme (puan aralığı 0-48) ve duyarsızlaşma (puan aralığı 0-30) alt ölçek puanları, her bir madde için, hiçbir zaman 1 puan ve her zaman 5 puan olarak puanlanırken kişisel başarı (puan aralığı 0-42) alt ölçek puanı ise bunun tersi şeklinde değerlendirilmektedir (6). MTÖ nin Türkçe sinin geçerlilik ve güvenilirliği Ergin tarafından gerçekleştirilmiştir (8). Keçiören İlçesi Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi ndeki birinci basamak sağlık kuruluşları ziyaret edilerek sağlık çalışanlarına anketin dağıtılması ve toplanması şeklinde toplanan veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve duyarsızlaşma puanlarının normal dağılıma uygunluğu kolmogorov-smirnov testi ile incelenmiş ve normal dağılıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle parametrik testler yerine verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Ayrıca gruplararası ikili karşılaştırmalar yapmak için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Yaş grupları ve toplam meslekte çalışma süresi gruplara ayrılırken katılımcı sayısına göre %25 lik dilimler dikkate alınmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan sağlık personelinin yaşları 19 ile 52 arası olup, yaş ortalaması 34,26±0,41 yıl olarak bulunmuştur. Çalışma grubunun bazı sosyodemografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1 de görülmektedir. Araştırmaya katılan sağlık personelinin %76,6 sı kadın ve %82,5 i evlidir. İki veya daha fazla çocuğu olanların sayısı katılımcıların %40,4 ünü oluşturmaktadır. Katılımcıların %44,0 ı kirada oturmakta ve %34,3 ünün arabası bulunmamaktadır. Katılımcıların %84,5 i sağlık ocağında çalışmakta olup %34,6 ile en büyük grubu hekimler oluşturmaktadır. Katılımcıların %29,3 ü mezuniyet sonrası eğitim aldıklarını belirtmişler ve eğitimi alanların %50,0 ı aldıkları eğitimin içeriğini sertifika programı şeklinde ifade etmişlerdir. Tam gün çalışanlar katılımcıların %98,8 ini oluşturmaktadır (Tablo 1). Katılımcıların aldıkları ortalama duygusal tükenmişlik puanı 14,63±6,38, kişisel başarı puanı 10,80±4,62 ve duyarsızlaşma puanı 4,02±3,15 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Araştırmaya katılan kadınların duygusal tükenmişlik puanının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiş ve cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,01). tükenmişlik puanı 15,48±6,70, kişisel başarı puanı 22,06±4,05 ve duyarsızlaşma puanı 5,51±3,51 olarak tespit edilmiştir (9). Literatürdeki birçok çalışmada da katılımcıların bizim çalışmamıza göre duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma açısından daha fazla, kişisel başarı açısından ise daha az tükenmiş oldukları belirlenmiştir (5,7,9-16). Araştırmaya katılan kadınların duygusal tükenmişlik puanının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,01)

3 Tablo 1. Keçiören ilçesi sağlık eğitim ve araştırma bölgesi ndeki birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan sağlık personelinin bazı sosyodemografik özelliklerinin dağılımı (Haziran 2005, Ankara). Bazı Sosyodemografik Özellikler n % Cinsiyet Erkek 59 23,4 Kadın ,6 Medeni Hal Evli ,5 Bekar 33 13,1 Diğer 11 4,4 Çocuk Sayısı , , ,4 Oturulan Evin Mülkiyeti Kendisine/eşine ait 90 35,7 Akrabaya ait 32 12,8 Kira ,0 Lojman 19 7,5 Kendine ya da eşine ait araba Var (Kendisine ya da eşine ait) ,7 Yok 86 34,3 Meslek Hekim 87 34,6 Diş Hekimi 7 2,7 Hemşire 68 27,0 Ebe 66 26,2 Sağlık Memuru 15 5,9 Diğer 9 3,6 Mezuniyet Sonrası Eğitim Alma Almayı Düşünmeyen 42 16,9 Almak isteyen ,8 Alan 73 29,3 Tıpta uzmanlık 6 8,5 Yüksek lisans 8 11,5 Doktora 3 4,3 Sertifika programı 35 50,0 Diğer 18 25,7 Çalıştığı Kurum Sağlık Ocağı ,5 AÇS-AP 39 15, ,6 Toplam Meslekte Çalışma Süresi (yıl) , , ,2 Halen Çalışma Statüsü Tam gün ,8 Yarım gün 3 1,2 Toplam ,0 Tablo 2. Keçiören ilçesi sağlık eğitim ve araştırma bölgesi ndeki birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan sağlık personelinin bazı sosyodemografik özelliklerinin MTÖ ne göre durumu (Haziran 2005, Ankara). n Duygusal Tükenmişlik Kişisel Başarı Duyarsızlaşma Cinsiyet Erkek 59 12,36 ± 0,90 9,64 ± 0,50 4,05 ± 0,40 Kadın ,32 ± 0,43 11,16 ± 0,34 4,01 ± 0,23 Mann-Whitney U U=4188,0; p<0,01 U=4780,5; p=0,06 U=5660,5; p=0,94 Yaş Grubu ,28 ± 0,82 12,02 ± 0,65 4,72 ± 0, ,78 ± 0,70 11,18 ± 0,56 4,06 ± 0, ,13 ± 0,75 11,07 ± 0,56 4,11 ± 0, ,24 ± 0,91 8,98 ± 0,48 3,22 ± 0,35 Kruskal Wallis test ; ²=6,56 א p=0,09 ; ²=12,66 א p<0,01 ; ²=7,10 א p=0,07 Medeni Hal Evli ,58 ± 0,43 10,55 ± 0,31 3,81 ± 0,20 Bekar 33 15,21 ± 1,30 12,24 ± 0,96 5,52 ± 0,75 Diğer 11 13,09 ± 1,81 11,09 ± 1,04 3,45 ± 0,802 Kruskal Wallis test ; ²=1,50 א p=0,47 ; ²=3,82 א p=0,14 ; ²=3,93 א p=0,

4 Tablo 3 Keçiören ilçesi sağlık eğitim ve araştırma bölgesi ndeki birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan sağlık personelinin oturdukları ev ve otomobile sahip olma durumlarının MTÖ ne göre durumu (Haziran 2005, Ankara). n Duygusal Tükenmişlik Kişisel Başarı Duyarsızlaşma Oturduğu evin mülkiyeti Kendisine/ eşine ait 90 14,42 ± 0,69 9,50 ± 0,43 3,74 ± 0,30 Akrabaya ait 32 12,34 ± 1,16 10,56 ± 0,99 3,13 ± 0,51 Kira ,42 ± 0,58 11,72 ± 0,44 4,65 ± 0,32 Lojman 19 14,79 ± 1,37 12,00 ± 0,89 3,16 ± 0,80 Kruskal Wallis test ; ²=6,37 א p=0,09 ; ²=15,42 א p<0,01 ; ²=9,76 א p=0,02 Kendisine Ya da Eşine Ait Araba Var ,30 ± 0,47 10,49 ± 0,36 3,78 ± 0,24 Yok ± 0,76 11,43 ± 0,50 4,50 ± 0,35 Mann-Whitney U U=6590,0; p=0,35 U=6281,5; p=0,13 U=6144,5; p=0,08 Tablo 4. Keçiören ilçesi sağlık eğitim ve araştırma bölgesi ndeki birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan sağlık personelinin meslekleri ile ilgili bazı özelliklerinin MTÖ ne göre durumu (Haziran 2005, Ankara). n Duygusal Tükenmişlik Kişisel Başarı Duyarsızlaşma Meslek Hekim 87 13,97 ± 0,70 10,31 ± 0,41 4,06 ± 0,30 Diş Hekimi 7 13,57 ± 2,01 10,14 ± 1,22 4,29 ± 2,06 Hemşire 68 15,53 ± 0,70 10,88 ± 0,61 3,93 ± 0,41 Ebe 66 15,73 ± 0,74 11,95 ± 0,65 3,91 ± 0,37 S. Memuru 15 12,33 ± 2,25 9,07 ± 1,28 5,40 ± 0,90 Diğer 9 10,78 ± 2,13 9,89 ± 0,82 2,67 ± 1,067 Kruskal Wallis test ; ²=10,13 א p=0,07 ; ²=4,83 א p=0,43 = ² א 5,75; p=0,33 Meslekte Çalışma Süresi (yıl) ,11 ± 0,83 11,78 ± 0,59 5,35 ± 0, ,49± 0,72 11,40 ± 0,66 4,32 ± 0, ,01 ± 0,72 11,06 ± 0,51 3,10 ± 0, ,66 ± 0,99 8,84 ± 0,49 3,50 ± 0,38 Kruskal Wallis test ; ²=1,75 א p=0,62 ; ²=15,29 א p<0,01 ; ²=15,26 א p<0,01 Mezuniyet Sonrası Eğitim Düşünmeyen 42 14,69 ± 0,98 10,83 ± 0,65 5,36 ± 0,51 Almak isteyen ,37 ± 0,57 11,08 ± 0,41 3,90 ± 0,27 Alan 73 15,12 ± 0,72 10,30 ± 4,71 3,58 ± 0,35 Kruskal Wallis test ; ²=0,97 א p=0,61 ; ²=1,62 א p=0,44 ; ²=9,16 א p=0,01 Yaş ve çocuk sayısı ile katılımcıların kişisel başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (sırasıyla p<0,01 ve p=0.01). Gruplar arasında ikili karşılaştırmalar yapıldığında 39 ve üzeri yaş grubunun kişisel başarı puanının 29 ve altı yaş grubu ve yaş grubuna göre daha düşük olduğu belirlenmiş ve bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.01). Çocuk sayısı ile MTÖ alt grupları arasında ilişki incelendiğinde kişisel başarı ile çocuk sayısı arasında ters yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Ancak yaş grupları kontol edildiğinde bu ilişki ortadan kalkmaktadır. Araştırma grubunda medeni hal ile MTÖ alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan sağlık personelinin oturdukları ev ve otomobile sahip olma durumları MTÖ ne göre Tablo 3 de incelenmiştir. Çalışmada yer alanların toplam meslekte çalışma süresi ile kişisel başarı ve duyarsızlaşma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). Ancak yaş grupları kontol edildiğinde kişisel başarı alt grubu ile olan ilişki ortadan kalkmaktadır. Çalışma süresi 6 yıl ve daha az olan grubun duyarsızlaşma puanının çalışma süresi 7-10 yıl ve yıl olan gruplara göre daha yüksek olduğu belirlenmiş ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01). Mezuniyet sonrası eğitim alanların duyarsızlaşma puanlarının eğitim almayanlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (p=0,01). Katılımcıların mesleklerinin MTÖ alt gruplarında belirgin bir etkisi saptanmamıştır. Kirada oturanlarda duyarsızlaşma puanının, lojmanda oturanlarda ise kişisel başarı puanının daha yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla p=0,02 ve p<0,01). Kendisine ya da eşine ait araba sahibi olma 360

5 ile MTÖ alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Araştırma grubunun meslekleri ile ilgili bazı özellikleri MTÖ ne göre Tablo 4 de incelenmiştir. Çalışmada yer alanların toplam meslekte çalışma süresi ile kişisel başarı ve duyarsızlaşma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). Ancak yaş grupları kontol edildiğinde kişisel başarı alt grubu ile olan ilişki ortadan kalkmaktadır. Çalışma süresi 6 yıl ve daha az olan grubun duyarsızlaşma puanının çalışma süresi 7-10 yıl ve yıl olan gruplara göre daha yüksek olduğu belirlenmiş ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01). Mezuniyet sonrası eğitim alanların duyarsızlaşma puanlarının eğitim almayanlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (p=0,01). Katılımcıların mesleklerinin MTÖ alt gruplarında belirgin bir etkisi saptanmamıştır TARTIŞMA Keçiören İlçesi Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi ndeki birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinin bazı sosyodemografik özelliklerinin ve tükenmişlik durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada katılan sağlık personelinin aldıkları ortalama duygusal tükenmişlik puanı 14,63±6,38, kişisel başarı puanı 10,80±4,62 ve duyarsızlaşma puanı 4,02±3,15 olarak hesaplanmıştır. Türk Tabipleri Birliğine (TTB) kayıtlı bir grup hekimde yapılan çalışmada ortalama duygusal tükenmişlik puanı 15,48±6,70, kişisel başarı puanı 22,06±4,05 ve duyarsızlaşma puanı 5,51±3,51 olarak tespit edilmiştir (9). Literatürdeki birçok çalışmada da katılımcıların bizim çalışmamıza göre duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma açısından daha fazla, kişisel başarı açısından ise daha az tükenmiş oldukları belirlenmiştir (5,7,9-16). Araştırmaya katılan kadınların duygusal tükenmişlik puanının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,01). Kadınların duygusal tükenmişliklerinin erkeklere göre daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar vardır (11,17-19). Bu farklılığın nedeni başka çalışmalarda vurgulandığı şekilde kadınlarda tükenmeyi iş ve iş dışı etmenlerin; erkeklerde ise yalnızca iş ile ilgili etmenlerin belirliyor olması olabilir (20). Bununla beraber duygusal tükenmişlik açısından cinsiyetler arasında farklılık saptanmayan çalışmalarda vardır (9,10,12,13,21). Yaş ile katılımcıların kişisel başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0,01). Gruplar arasında ikili karşılaştırmalar yapıldığında 39 ve üzeri yaş grubunun kişisel başarı puanının 29 ve altı yaş grubu ve yaş grubuna göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Buğdaycı ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada yaş arttıkça duyarsızlaşma ve duygusal tükenme puanının azaldığı, kişisel başarı puanının ise arttığı belirlenmiştir (22). TTB tarafından yapılan çalışmada ise yaş arttıkça duyarsızlaşma puanlarının azaldığı tespit edilmiştir (9). Literatürde yaş ile tükenmişlik arasında bir ilişki bulunamayan çalışmalarda mevcuttur (7, 10, 12, 14, 17, 21). Çalışmada literatüre genel olarak ters bir sonuç bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında incelenmemiş olsada birinci basamakta çalışan personelin mesleklerinde ilerleme açısından ileriyi net görememeleri bunun nedeni olabilir. Araştırma grubunda medeni hal ile MTÖ alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Literatürde medeni hal ile tükenmişlik arasında anlamlı ilişki bulunmayan çalışmalar mevcuttur (12, 14, 21). Literatürde bekarların evlilere göre kişisel başarı puanlarının daha yüksek olduğu çalışmalar (17) bulunduğu gibi evlilerin bekarlara göre kişisel başarı puanlarının daha yüksek olduğu (13) çalışmalar da bulunmaktadır. Katılımcılardan kirada oturanlarda duyarsızlaşma puanının, lojmanda oturanlarda ise kişisel başarı puanının daha yüksek olduğu saptanmıştır ve bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır (sırasıyla p=0,02 ve p<0,01). Buğdaycı ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada kirada oturanların daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları tespit edilirken (22), Üner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada oturulan evin mülkiyeti ile tükenmişlik arasında bir ilişki saptanmamıştır (17). Kendisine ya da eşine ait araba sahibi olma ile MTÖ alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Üner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise kendisine ya da eşine ait arabası olmayanların olanlara göre kişisel başarı puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (17). Katılımcıların mesleklerinin MTÖ alt gruplarında belirgin bir etkisi saptanmamıştır. Sayıl ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada hemşirelerin doktorlara göre duygusal tükenmişlik puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (7). Ay ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada doktorların diğer meslek gruplarına göre daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları belirlenmiştir (23). Doğan ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise uzman 361

6 doktorların diğer doktor ve sağlık personeline göre duyarsızlaşma puanlarının daha yüksek olduğu ve doktorların ise uzman doktorlar ve diğer sağlık personeline göre kişisel başarı puanlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir (11). Üner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada hekim ve diş hekimlerinin diğer sağlık personeline göre daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları belirlenmiştir (17). Çalışmada yer alanların toplam meslekte çalışma süresi ile duyarsızlaşma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). Çalışma süresi 6 yıl ve daha az olan grubun duyarsızlaşma puanının çalışma süresi 7-10 yıl ve yıl olan gruplara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Literatürde bu bulguyu destekleyen toplam meslekte çalışma süresi arttıkça duyarsızlaşma puanlarının azaldığı tespit edilen çalışmalar (17, 24) olduğu gibi toplam meslekte çalışma süresi arttıkça kişisel başarı puanlarının arttığı şeklinde bulguları olan çalışmalarda (2) vardır. Kurçer in yaptığı çalışmada ise toplam meslekte çalışma süresi ile tükenmişlik arasında bir ilişki saptanmamıştır (12). Mezuniyet sonrası eğitim alanların duyarsızlaşma puanlarının eğitim almayanlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir ve bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,01). Üner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada bu bulguyu desteklemektedir (17). SONUÇ Araştırmada yer alanların duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma açısından tükenmişlik puanlarının düşük seviyede olması olumlu bir sonuç iken kişisel başarı puanlarının da düşük seviyede olması katılımcıların tükenmişliği yönünden olumsuz bir durumdur. Özellikle daha önceki birçok çalışmanın aksine yaş artışına bağlı olarak kişisel başarı puanınında düşmesi bu grup üzerinde daha ileri inceleme yapılması gerektiğini göstermektedir. Katılımcılardan mezuniyet sonrası eğitim alanların MTÖ puanlarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Sağlık müdürlüğü ve grup başkanlığı eğitim ihtiyacı belirlendikten sonra yapacağı mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları ile eğitim eksikliğinin giderilmesi ve sonucunda daha iyi hizmet sunumunu sağlayacaktır. Daha iyi sağlık hizmeti sunumunun bir diğer bileşeni olan sağlık personelinin tükenmişlik sorunu da hizmet içi eğitimlerle olumlu yönde desteklenebilir. Hizmet içi eğitimlerin yanı sıra sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitimlere yönlendirilmesi kişisel başarı puanlarına olumlu etki edecektir. Sonuç olarak sağlık personelini etkileyen ve bir sağlık sorunu olan tükenmişlik sendromu ile ilgili çözümler üretmek mümkündür. Ancak bu konuda daha kapsamlı ve sorunun nedenlerini ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç vardır. KAYNAKLAR 1. Freudenberger HJ. Staff Burn-Out, Journal of Social Issues, 1974, 30 (1): Demir A, Ulusoy M, Ulusoy MF. Investigation of Factors Influencing Burnout Levels in the Professional and Private Lives of Nurses. International Journal of Nursing Studies. 2003; 40: Maslach C, Jackson SE. The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, 1981, 2, Ersoy F, Yıldırım C, Edirne T. Tükenmişlik (Staff Burnout) Sendromu, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2001; 10 (2): Schmitz N, Neumann W, Oppermann R. Stres, Burnout and Locus of Control in German Nurses. International Journal of Nursing Studies. 2000; 37: Maslach C, Jackson SE. Maslach Burnout Inventory. 1996, Psychologists Press, Consulting Palo Alto, CA. 7. Sayıl I, Haran S, Ölmez Ş, Özgüven HD. Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi. Kriz Dergisi. 1997; 5 (2): Ergin C. Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması. VVII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara, Sayfa Aslan D, Kiper N, Karaağaoğlu E, Topal F, Güdük M, Cengiz ÖS. Türkiye'de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler. Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Ankara, Güdük M, Erol Ş, Yağcıbulut Ö, Uğur Z, Özvarış ŞB, Aslan D. Ankara'da Bir Tıp Fakültesi'nde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerde Tükenmişlik Sendromu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2005; 14 (8): Doğan K, İlham MN, Aygün R. Üçüncü Basamak Çalışanlarında Tükenmişlik: Etkili Kişisel ve Mesleksel Etmenler. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi. 2006; 1 (3-4): Kurçer M. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005; 2 (3):

7 13. Yaman H, Ungan M. Tükenmişlik: Aile Hekimliği Asistan Hekimleri Üzerinde Bir İnceleme. Türk Psikoloji Dergisi. 2002; 17 (49): Önsüz F, Demir F, Yener G, Üçüncü A, Öztürk G, Küçükdurmaz F ve ark. İstanbul'da Bir Üniversite Hastanesi ve Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Tükenmişlik Düzeyi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2006, Sayfa Alimoğlu MK, Dönmez L. Daylight Exposure and the Other Predictors of Burnout Among Nurses in a University Hospital. International Journal of Nursing Studies. 2005; 42: Piko BF. Burnout, Role Conflict, Job Satisfaction and Psychosocial Health Among Hungarian Health Care Staff: A Questionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies. 2006; 43: Üner S, Bossi TB, Erçeltik Ö, Ertuğrul İ, Göde S, Kılıç L ve ark. Keçiören İlçesi Sağlık Grup Başkanlığı'na Bağlı Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğine Göre İncelenmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004, Sayfa Yavuzyılmaz A, Topbaş M, Çan E, Çan G, Özgün Ş. Trabzon İl Merkezindeki Sağlık Ocakları Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile İş Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara, 2006, Sayfa Bakar C, Erdem Ö, Güneş G, Akgün HS. Bir Üniversite Hastanesi Çalışanlarındaki Tükenmişlik ve Ruhsal Durum Değişimleri. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2006, Sayfa Serenken M, Ergör A, Çımrın AH, Ersoy G. İzmir İlindeki Acil Servis Hekimlerinin Tükenme Düzeyleri. Toplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos 2003, 18 (4): Ekerbiçer H, Çelik M, Aral M, Buğdaycı R. Kahramanmaraş'ta Çalışan Hekimlerde Mesleksel Tükenmişlik Düzeyi ve Bazı Kişisel Özelliklerle İlişkisi. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı 2. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2002, Sayfa Buğdaycı R, Kurt AÖ, Şaşmaz T, Öner S, Tamamoğulları N, Galioğlu C ve ark. Mersin İlinde Görev Yapan Hekimlerde Ruhsal Tükenmişlik Durumu ve Etkileyen Faktörler. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004, Sayfa Ay S, Güngör N, Özbaşaran F. Manisa İl Merkezi Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin Sosyo- Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004, Sayfa Aslan SH, Gürkan SB, Alparslan ZN, Ünal M. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Tükenme Düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996; 7:

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1204 Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Burnout level of hospital managers Hatice Ulusoy*, Enis Baha Biçer, Nurperihan Karabulut

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET ABSTRACT Amaç: Aim: Materials and methods: Gereç ve yöntem: Bulgular: Findings: Sonuç: Conclusion: Anahtar sözcükler: Keywords:

ARAŞTIRMA ÖZET ABSTRACT Amaç: Aim: Materials and methods: Gereç ve yöntem: Bulgular: Findings: Sonuç: Conclusion: Anahtar sözcükler: Keywords: ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN ETMENLER Burnout Syndrome of Last Year Medical Student of Akdeniz University Medical Faculty and Affecting

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0049 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: July 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

Türkiye de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları

Türkiye de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları Türkiye de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları (Özet Rapor - 14 Mart 2012) Genel Yetkili Sendika SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Türkiye de Sağlık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergisi 5 (2): 71-77 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Işık SAYIL* Seda HARAN" Şenay ÖLMEZ"* Halise Devrimci ÖZGÜVEN"" ÖZET Tükenmişlik insanlarla

Detaylı

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ* Özgür METİN** Fadime GÖK ÖZER ***

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ* Özgür METİN** Fadime GÖK ÖZER *** HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ* Özgür METİN** Fadime GÖK ÖZER *** Kabul Tarihi:2.5.2005 ÖZET Bu çalışma, Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi nde çalışan hemşirelerin tükenmişlik

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Ahmet Tevfik Sünter 1, Sevgi Canbaz 1, Şennur Dabak 1, Hatice Öz 2, Yıldız Pekşen 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İstanbul da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

İstanbul da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi İstanbul da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Nedim HAVLE *, M. Cem İLNEM **, Ferhan YENER ***, Huriye GÜMÜŞ * ÖZET Amaç: Çalışmamızda psikiyatri uzman ve asistanlarının tükenmişlik düzeyleri,

Detaylı

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers ÖZET Yard. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ KIRILMAZ Araş. Gör. Ümit ÇELEN

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

İstanbul da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri

İstanbul da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (4): 599-604, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.5998 RESEARCH ARTICLE İstanbul da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Ülken T. BABAOĞLU * Sibel CEVİZCİ

Detaylı

Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu

Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu 52 Özgün Araştırma / Original Investigation Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu Burn-out of Health Teams Working in the Dialysis Unit Arzu Ayraler 1, Burcu Göksan Yavuz 2, Bahadır

Detaylı

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Hemşirelerde iş doyumu ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Job Satisfaction Level of Nurses Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2 1 2 Adana Asker Hastanesi, Adana Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi*

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi* Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi* Leman ŞENTURAN**, Bilgi GÜLSEVEN KARABACAK***, Şule ECEVİT ALPAR****, Necmiye SABUNCU***** ÖZET Amaç: Hemodiyaliz ünitelerindeki hemşirelerin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Mustafa Armutlukuyu Selçuk Üniversitesi

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI *

KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI * Ayşe Birsen Dolunay ANKARA N VERS TES TIP FAK LTES MECMUASI Cilt 55, Say 1, 2002 51-62 KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI

Detaylı

TÜRKİYE DE TABİP ODALARINA KAYITLI OLAN BİR GRUP HEKİMDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TÜRKİYE DE TABİP ODALARINA KAYITLI OLAN BİR GRUP HEKİMDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER TÜRKİYE DE TABİP ODALARINA KAYITLI OLAN BİR GRUP HEKİMDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER AĞUSTOS, 2005 ANKARA KATKIDA BULUNANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Nural KİPER Prof. Dr. Ergun

Detaylı

HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ *Eylem TOPBAŞ, *Buğra Burak TURAN,*Umut ÇITLAK,*Ahmet Hüdai EMİR,*Hakan BAY **Tuğba KAVALALI ERDOĞAN, ***Lale

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE 161 Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma A Research to Determine the Relationship Between

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Neşe Bayraktar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi SUNUM PLANI

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMA YAŞAMINDA TÜKENMİŞLİK

SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMA YAŞAMINDA TÜKENMİŞLİK SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMA YAŞAMINDA TÜKENMİŞLİK BURNOUT IN THE FIELD OF HEALTH WORKING SECTOR Halil İbrahim YAKUT, Satı GÜL KAPISIZ, Sevgi DURUTUNA, Ayşe EVRAN Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 1 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Determining the Burnout Levels of Intensive Care Nurses Berna DİZER, Emine İYİGÜN, Selim KILIÇ Yoğun Bakım

Detaylı

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Doç.Dr. A. Kemal ÖZDEMiR* Dt. Akın

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay*

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* *Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD **Dokuz Eylül Üniversitesi, Muzaffer Kayhan Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji AD

Detaylı

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-438 BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ Ümit DENİZ KAN G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği,

Detaylı

TÜRK FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRK FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 20.03.2012 Kabul Tarihi/Accepted : 10.05.2012 TÜRK FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Radyasyon Onkolojisi Kliniği Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Radyasyon Onkolojisi Kliniği Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin Değerlendirilmesi J Kartal TR 0;():- doi: 0.5505/jkartaltr.0.0505 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Radyasyon Onkolojisi Kliniği Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. Hakan KOÇ. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. Hakan KOÇ. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. ÖĞRETMENLERĐN MESLEKĐ TÜKENMĐŞLĐK DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE YÖNELĐK BĐR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Melih TOPALOĞLU Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Hakan KOÇ Gazi Üniversitesi

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Havva Akpınar *, Gül Ünsal Barlas ** Özet Amaç: Çalışma, yoğun bakım servislerinde

Detaylı

İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği

İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(4): 244-255 Orijinal Makale Çığşar ve ark. İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği A Research

Detaylı

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):217-222 Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu [Burnout Syndrome in High School Teachers in Bilecik, Bozüyük] ÖZET

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme

Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme ARAŞTIRMA Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme Arzu Kader Harmancı Seren 1, Ahmet Çakıroğlu 2, Bahri Kemaloğlu 3, Eyüp Kahveci 4, Ata Bozoklar 5 1 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Orta yaş kadınların çoğu için psikososyal ve fiziksel semptomlarla ilişkili olarak reprodüktif dönemin sonu ve menopozun başlangıcını gösterir

Orta yaş kadınların çoğu için psikososyal ve fiziksel semptomlarla ilişkili olarak reprodüktif dönemin sonu ve menopozun başlangıcını gösterir Orta yaş kadınların çoğu için psikososyal ve fiziksel semptomlarla ilişkili olarak reprodüktif dönemin sonu ve menopozun başlangıcını gösterir Aynı zamanda sağlıksız yaşam stilinin birikmiş etkilerinin

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Denizli Devlet Hastanesi nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler

Denizli Devlet Hastanesi nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Denizli Devlet Hastanesi nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler Burnout levels and associated variables at the

Detaylı

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 34 ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * Mehmet TATLICI ** Hüseyin KIRIMOĞLU ÖZET Bu araştırma, atletizm antrenörlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN KENDİNİ İŞE KAPTIRMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN KENDİNİ İŞE KAPTIRMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 11, 2016, ss. 34-42 Selcuk University Journal of Social and Technical Researches Volume:11, 2016, p. 34-42 KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİNDE

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi+

Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi+ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3)151-161 (2008) Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi+ Halim Tatlı*, Hüsamettin Kaya*, Nurhan

Detaylı

ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM

ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KİLOMETRE TAŞLARI 1999-TKY çalışmalarının başlaması.ilk müşteri ve çalışan anketlerinin olması.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinde tükenmifllik düzeyi ve etkileyen faktörler

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinde tükenmifllik düzeyi ve etkileyen faktörler ARAfiTIRMA RESEARCH Hacettepe T p Dergisi 2011; 42:42-48 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinde tükenmifllik düzeyi ve etkileyen faktörler Funda Sevencan 1, Nedim Uzun 2, Emin Hakan

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri THE PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME AMONG RESIDENTS OF DOKUZ EYLUL UNİVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Ebe ve Hemşire Öğrencilerinde Tükenmişlik Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler*

Ebe ve Hemşire Öğrencilerinde Tükenmişlik Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler* Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31, 2014, ss. 89-99 Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Volume: 31, 2014, p. 89-99 Ebe ve Hemşire Öğrencilerinde Tükenmişlik

Detaylı

İbrahim BALCTOĞLu", Seyfi MEMETALİ :, Rakel ROZANT' Anahtar kelimeler: Tükenmişlik sendromu, tükenmişlik evreleri, tükenmişlik semptomları

İbrahim BALCTOĞLu, Seyfi MEMETALİ :, Rakel ROZANT' Anahtar kelimeler: Tükenmişlik sendromu, tükenmişlik evreleri, tükenmişlik semptomları Derleme Tükenmişlik Sendromu Burn out Syndrome İbrahim BALCTOĞLu", Seyfi MEMETALİ :, Rakel ROZANT' 'Prof. Dr.. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., : Arş. Gör. Dr., İstanbul

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 DÜZEYLERİ * Özlem KORKMAZ ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZET Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma ARAŞTIRMA YAZISI Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 Ocak 2012 Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması 1

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması 1 Mayıs 2016 Cilt:24 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1503-1516 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması 1 Determination and Comparison Of Physical Education Teachers

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN STRESLE BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ *

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN STRESLE BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ * PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN STRESLE BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ * Kerime Derya TAŞCI ** Fadime GÖK ÖZER *** Nazan KOŞTU **** Kabul Tarihi: 31.01.2006 ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KAMU VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON BETWEEN LEVEL OF BURNOUT SYNDROME ON PUBLIC AND PRIVATE HOSPITAL STAFF Taşkın KILIÇ 1, Hatice AK 2 ÖZET

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER 2, Ceren DEMĐRKIRAN 3 1 OndokuzMayıs

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

Hemşirelerin Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Çalışma Koşulları ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Hemşirelerin Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Çalışma Koşulları ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2015, ss.21-34 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com Hemşirelerin Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Çalışma Koşulları ve Demografik Özellikler

Detaylı

Tekirdağ Ġli Kamu Hastane Birliğine Bağlı Sağlık Tesislerinde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢ Doyum Düzeyinin Değerlendirilmesi

Tekirdağ Ġli Kamu Hastane Birliğine Bağlı Sağlık Tesislerinde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢ Doyum Düzeyinin Değerlendirilmesi Tekirdağ Ġli Kamu Hastane Birliğine Bağlı Sağlık Tesislerinde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢ Doyum Düzeyinin Değerlendirilmesi Zeynem YILDIRIM Nazan YOLCU Yunus YĠĞĠT Mustafa DÖNMEZ Birol TOPÇU Evaluation

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Ün vers tes Sağlık B l mler Enst tüsü Derg s / DÜ Sağlık B l Enst Derg Journal of Duzce Un vers ty Health Sc ences Inst tute / J DU Health Sc Inst ISSN: 2146-443X

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERDE DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERDE DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doi: 10.17944/mkutfd.08962 ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2016; 7(25): 1-9 TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERDE DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve algılanan iş stresi ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi

Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve algılanan iş stresi ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi Erşan ve ark. 115 Araştırma / Original article Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve algılanan iş stresi ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi Etem Erdal ERŞAN, 1 Gülay YILDIRIM, 2 Orhan DOĞAN, 3 Selma DOĞAN

Detaylı