2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI"

Transkript

1 AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, bu kurumlardaki öðrencilerin sektöre hýzla kazandýrýlmasý ve yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarýmlarýn teþvik edilmesi amacý ile deri konfeksiyon, ayakkabý ve saraciye kategorilerinde 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI'ný düzenlemektedir. KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 30 yaþýný aþmamýþ, Türk moda çevresinde tanýnan bir isim veya marka olmayýp, adýna kayýtlý ticari firmasý, markasý olmayan ve ticari sponsoru bulunmayan, Lise son sýnýf öðrencisi veya lise mezunu olan herkese açýktýr. Not: Herhangi bir ÝTKÝB çalýþaný veya birinci dereceden akrabasý yarýþmaya katýlamaz. TEKNÝK ÞARTLAR Teknik çözümleri yapýlmýþ; profesyonel anlamda üretilmemiþ ve pazara sunulmamýþ, özgün tasarýmlar; detaylý açýklamalar; kullanýlacak malzemeler, 50x50 ölçülerinde 4 adet tasarýmdan oluþan proje dosyasý, teknik ve artistik çizimleri ile birlikte ve yarýþmacýnýn özgeçmiþi 18 Mayýs 2012 Cuma günü teslim edeceklerdir. Birinci jüri aþamasýný geçen tasarýmlar, ikinci jüri tarafýndan sözlü mülakat ile deðerlendirilecektir. Yarýþma Komitesi, ikinci aþamayý geçen yarýþmacýlara, tasarýmlarýnýn prototiplerinin üretilmesi için üretici firma ve danýþman saðlayacak. Yarýþma þartnamesi ve katýlým formu sitesinden temin edilebilir. Söz konusu formun eksiksiz doldurulmasý ve yazýcýdan çýktý alýnmasý gerekmektedir Not: Baþvuru sahiplerinin isimleri tasarýmlarýn üzerinde yazmamalýdýr. Projenin herhangi bir yerinde baþvuranýn kimliðini belirten herhangi bir iþaret bulunmamasý gerekmektedir. -1-

2 KATEGORÝLER 1. Deri,kürk, suet konfeksiyon 2. Ayakkabý (Zenne (Kadýn), Merdane (Erkek), Filet-Bebe (Çocuk) ) 3. Saraciye (çanta-kemer) Yarýþmacýlar tek bir kategoriden baþ vuru yapabilecekleri gibi 3 kategoriden de baþvuru yapabilirler. Ancak her kategoriden ayrý dosya numarasý alarak baþvuru yapmak durumunda baþvurularý geçerli sayýlýr. Dosya tesliminde: Yukarýdaki özelliklerde hazýrlanmýþ tasarýmlar Ýnternetten temin edilecek yarýþmacý Baþvuru Formu, Teknik ve artistik çizimler ile birlikte kullanýlacak detaylý malzemelerin belirtilmesi, Kavramsal Yaklaþým;sunum dosyasýnda,yarýþmacýnýn,tasarýmýnda anlatmaya çalýþtýðý duygu/düþünceyi ifade eden bir açýklama olmasý gerekmektedir. Bu açýklama tercih doðrultusunda fotoðraf,kýsa film ya da yazý þeklinde hazýrlanabilir. Son mezun olduðu kuruma ait diploma ya da halen öðrenci ise belgesi, Fotoðraflý özgeçmiþ Yarýþma Sunum Dosyalarý Yarýþmacýlar, baþvuru evraklarýný ve tasarýmlarýný 50cm x 70cm ölçüsünde proje çantasý içinde kapalý olarak teslim edeceklerdir. Karton-plastik dýþýnda proje çantasý kullanýlmayacaktýr. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarýmlarýn sorumluluðu baþvuru sahibine ait olacaktýr. Yarýþma sunum dosyalarý elden, posta veya kargo ile en geç 18 MAYIS 2012 Cuma günü mesai bitim saatine kadar ÝTKÝB Fuarlar Þubesi Çobançeþme Sanayi Cad. Dýþ Ticaret Kompleksi B Blok YENÝBOSNA - ÝSTANBUL Tel: adresine teslim edilecektir. Ø Teknik þartlarda belirtilen standart dýþýnda dosya teslimleri kabul edilmeyecektir. Ø Eksik evrakla yapýlan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaþan sunum dosyalarý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. NOT: Birinci aþamayý geçemeyen dosyalar, sahiplerine ÝDMÝB tarafýndan postalanmayacak olup, dosyasýný isteyen katýlýmcýlarýn ÝTKÝB Fuarlar Þubesi'nden bizzat teslim almalarý gerekecektir. BAÞVURU FORMLARI VE TASARIMLAR ÝÇÝN SON TESLÝM TARÝHÝ 18 MAYIS 2012 CUMA Bilgi ve Baþvuru için: ÝTKÝB Fuarlar Þubesi ZEYNEP ELGÝN, Tel: /1355 VÝLDAN KARABAÐ, /

3 YARIÞMA AÞAMALARI BÝRÝNCÝ AÞAMA 31 MAYIS 2012 PERÞEMBE günü 1. deðerlendirme yapýlacaktýr. Katýlýmcý dosyalarý jüri tarafýndan incelenerek mülakata kalacak olan her kategoriden 12 tasarýmcý belirlenecektir. ÝKÝNCÝ AÞAMA 9 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ günü yapýlacak mülakatta, her kategoride mülakata kalan yarýþmacýlardan koleksiyonlarýnýn sözlü sunumlarýný yapmalarý istenecek, bu görüþmeler sonucunda her kategoriden 6 finalist belirlenecektir. DEÐERLENDÝRME ESASLARI Tasarýmcýnýn yaratýcýlýk düzeyi Tasarýmýn özgünlüðü ve yeniliði Tasarýmlarda uygulama tekniklerinin geliþtirilebilirliði ve uygulanabilirliði Tasarýmlarda malzeme seçimi ve malzeme tasarým uyumu Tasarýmlarda katma deðerini arttýrýcý ve teknik özelliklerini geliþtirici özelliði Ýkinci jüri sonrasýnda her kategoriden finale kalan 6 finalistin tasarýmlarýnýn üretilmesi aþamalarýnda her bir yarýþmacý için sektörden sponsor bulunacaktýr. Her bir finalistin 4 adet tasarýmý ÝDMÝB tarafýndan bulunacak sponsorlar tarafýndan ürettirilecek ve ürünler final gecesi özel bir sunumla sergilenecektir. JÜRÝ ÖZEL SUNUMU 1 KASIM 2012 Perþembe günü, ÝDMÝB tarafýndan belirlenen jüri üyelerine; kazananlarýn belirlenmesi amacý ile bir ön sunum yapýlacaktýr. Her üç kategoriden tasarýmlar kategori bazýnda deðerlendirilip, kategoriden ilk üçe giren tasarýmcýlar belirlenecektir. Deðerlendirme ve sonuçlar final gecesinde açýklanacaktýr. FÝNAL GECESÝ Final, 1 KASIM 2012 Perþembe gecesi gerçekleþtirilecek özel sunum ile gerçekleþtirilecektir. Finalde, her kategoriden 6 finalistin üretilen 4 tasarýmý özel bir sunum ile yerli ve yabancý basýn mensuplarý, akademisyenler ve deri sektörüne yön veren sektör temsilcilerinden oluþan jüriye ve seçkin davetlilere sunulacaktýr. NOT: Jüri özel sunumu ile final gecesi ve ödül töreninin tarihleri ÝDMÝB tarafýndan deðiþtirilebilir. -3-

4 ÖDÜLLER Deri Konfeksiyon kategorisi: Birincisine Yurdýþýnda Eðitim Hakký, ve Yurt içinde 6 ay ingilizce dil eðitimi saðlanacaktýr (ÝDMÝB tarafýndan belirlenecek kurumda, %90 devamlýlýk þartý aranmak þartýyla). Ýlk üç finaliste Dünyanýn en önemli ve en kapsamlý deri fuarý olan MIFUR Fuarýný ziyaret hakký, Birinci haricinde finale kalan diðer 5 finaliste ÝMA'da açýlacak olan Deri Giyim,Ayakkabý ve Aksesuar Tasarýmý eðitimine katýlým hakký (ÝDMÝB tarafýndan belirlenecek kriterlere göre baþarýlý olan ilk 3 öðrenci eðitimin son 1 ayýný yurtdýþýnda tamamlayacaktýr.) Birinci olan yarýþmacýya TL,Ýkinciye TL ve üçüncüye de TL para ödülü verilecektir. Ayakkabý kategorisi: Birincisine Yurdýþýnda Eðitim Hakký, Yurt içinde 6 ay ingilizce dil eðitimi saðlanacaktýr (ÝDMÝB tarafýndan belirlenecek kurumda, %90 devamlýlýk þartý aranmak þartýyla). Ýlk üç finaliste Dünyanýn en önemli ve en kapsamlý ayakkabý fuarý olan MICAM Fuarýný ziyaret hakký, Birinci haricinde finale kalan diðer 5 finaliste ÝMA'da açýlacak olan Deri Giyim,Ayakkabý ve Aksesuar Tasarýmý eðitimine katýlým hakký (ÝDMÝB tarafýndan belirlenecek kriterlere göre baþarýlý olan ilk 3 öðrenci eðitimin son 1 ayýný yurtdýþýnda tamamlayacaktýr.) Birinci olan yarýþmacýya TL,Ýkinciye TL ve üçüncüye de TL para ödülü verilecektir. Saraciye kategorisi: Birincisine Yurdýþýnda Eðitim Hakký, Yurt içinde 6 ay ingilizce dil eðitimi saðlanacaktýr (ÝDMÝB tarafýndan belirlenecek kurumda, %90 devamlýlýk þartý aranmak þartýyla). Dünyanýn en önemli ve en kapsamlý saraciye fuarý olan MIPEL Fuarýný ziyaret hakký, Birinci haricinde finale kalan diðer 5 finaliste ÝMA'da açýlacak olan Deri Giyim,Ayakkabý ve Aksesuar Tasarýmý eðitimine katýlým hakký (ÝDMÝB tarafýndan belirlenecek kriterlere göre baþarýlý olan ilk 3 öðrenci eðitimin son 1 ayýný yurtdýþýnda tamamlayacaktýr.) Birinci olan yarýþmacýya TL,Ýkinciye TL ve üçüncüye de TL para ödülü verilecektir. Ayrýca her bir kategoride Finale kalan tasarýmlarýn koleksiyonlarý IDF (Ýstanbul Deri Fuarý) 2013 ve AYMOD 2012 fuarý esnasýnda sergilenecektir. Not: ÝDMÝB belirtilen ödüllerde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. -4-

5 KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERÝ -Her bir kategoriden finale kalan 6 yarýþmacý, koleksiyonlarýnýn kullaným haklarýný sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren bir yýl süre ile hiçbir koþul öne sürmeksizin sözleþme ile ÝDMÝB'e devretmiþ sayýlacaklardýr. -Yarýþma sonrasý dereceye giren finalistler verilecek ödüller dýþýnda ÝDMÝB'den hiçbir talepte bulunamazlar. -Herhangi bir yerde yayýnlanmýþ veya herhangi bir kiþi ya da kuruluþa ait tasarýmlar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. - Ayrýca her bir yarýþmacý yarýþmaya gönderdikleri yapýtlarýn kendilerine ait olduðunu, daha önce bir baþka yarýþmada bu tasarýmlarýn ödül almadýðýný ve sergilenmediðini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanýlmadýðýný, profesyonel anlamda kullanýlmýþ bir tasarýmdan yararlanýlmadýðýný, tasarýmýn kendisine ait ve tamamen özgün olduðunu, daha önce bir baþka yarýþmaya katýlmadýðýný ve ticari anlamda kullanýlmadýðýný, yarýþmaya katýlmak için gerekli özellikleri þartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarýnýn gerçek olduðunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katýlýmcýlar baþvuru formlarýný ÝDMÝB'e teslim etmeleri ile iþbu Þartname'de belirtilen tüm hususlarý kabul etmiþlerdir. Yarýþmacýlarýn iþbu taahhütlerine aykýrý hallerin tespit edilmesi halinde tasarým ödülü almýþ ise ödül geri alýnýr ve ÝDMÝB bu yarýþmacý hakkýnda hukuki iþlem baþlatýr. Ýsim,Ýmza,Tarih KATILIM BEYANI Yarýþmaya göndermiþ olduðum tasarým özgün bir çalýþmadýr. Aksine bir iddia olmasý ve üçüncü kiþilerin tasarým üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluðun tarafýma ait olduðunu, yarýþmaya katýlan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamýnda sahibi olduðum bütün fikri ve sýnai haklarýmdan peþinen feragat ettiðimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sýnai haklarýmý, eserlerin münhasýran kullaným, çoðaltma, yayma ve kopyalama haklarýmý sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren bir yýl süre ile ÝDMÝB'e devir ve temlik ettiðimi beyan ve taahhüt ederim. Yarýþma þartnamesini, okuyarak anladýðýmý, þartnamede belirtilen tüm þartlarý ve fikri / sýnai haklarla ilgili tüm koþullarý peþinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ýsim,Ýmza,Tarih -5-

6 KÝÞÝSEL BÝLGÝLER Kategori: DERÝ KONFEKSÝYON AYAKKABI SARACÝYE Adýnýz: Soyadýnýz: Doðum Tarihi ve Yeri: Uyruðu: Adres: Telefon: Cep Tel: Faks: E-posta: Bulunamamasý Durumunda Ulaþýlacak Telefon: Askerlik Hizmeti: Tamamlandý: Tecil edildi: Yapýlacak: EÐÝTÝM Orta Eðitim Okulun Adý: Lise Bitirme Tarihi: Yüksek Eðitim Yüksek Eðitim Konusu: Moda Tasarým Ayakkabý Tasarým Diðer Bitirme Tarihi: Eðitim Kurumu: Devam ediyorsa:dönem Yabancý Dil Bilgileri Dereceleri Bu yarýþmayý nereden duydunuz? Ýnternet El Ýlaný Okul Diðer -6-

4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO:

4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO: 4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO: 2015 DETAY DERİ ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI AMAÇ? İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türk deri sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlarını

Detaylı

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK 10. İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 2015 İTHİB, 2005 yılından bu yana, üretiminin ve dışsatımının en önemli bölümünü oluşturan Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi,

Detaylı

ADI SOYADI: DOSYA NO:

ADI SOYADI: DOSYA NO: 23. Koza Genç Moda TasarImcIlarI YarIşmasI ADI SOYADI: DOSYA NO: KOZA, GENÇ MODA TASARIMCILARINI ARIYOR... Geleneksel İHKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması KOZA, genç yeteneklerini arıyor. Tam 22 yıldır

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME 3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME AMAC Bu Sene 3.sünü gerçekleştirdiğimiz, «Merter Moda Tasarımcılar Yarışması» Üniversitelerin Moda ve Tekstil bölümünde

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Ülkemiz Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sanayiilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI 2.YARIŞMANIN KONUSU: Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı