T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T R O D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...82 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER VII

8 Ç NDEK LER 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL GÜNEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N C Ankara Central Bank Review SB 121 Ankara 2001 SB 380 A Cogito Adam Sanat stanbul stanbul 1996 SA SA 36 Adli Psikiyatri Dergisi Ç Ankara Ça dafl Cerrahi Dergisi SB 369 stanbul Ahilik Araflt rma Dergisi SB 19 Ankara Ça dafl E itim SA 31 Ankara Akademik Araflt rmalar Dergisi SA 19 stanbul Ça dafl Yerel Yönetimler SA 17 Ankara Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1992 SA 38 Dergisi Ankara D 1961 SA 186 D fl Ticaret Dergisi Arredamento Mimarl k Ankara stanbul 1996 SA SB 5 Dîvân lmî Araflt rmalar Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar stanbul Fakültesi Dergisi SA 31 Erzurum Dicle T p Dergisi , , SB 100 Diyarbak r Atlas SA 91 stanbul Dirim SB 328 stanbul Avrasya Dosyas SA 360 Ankara Diyanet SA 27 Ankara 1969 SC 6 B Do u Bat Balkan Physics Letters Ankara stanbul 1999 SB SA 9 Dünya G da Dergisi Beklenen Mahalli dareler stanbul 1995 SB 392 Ankara 1991 SB 48 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi E E stanbul stanbul 1967 SB SB 160 Bilig Ege E itim Dergisi Ankara zmir 1996 SB SB 376 Bilim ve Teknik , 440/Eki: Ege Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Dergisi Titan'a Ziyaret , Ankara zmir 1999 SB SA 27 Ege Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Bilim ve Ütopya Dergisi stanbul zmir 1995 SC SA 13 Birikim E itim Araflt rmalar stanbul Ankara 1975 SB SA 20 Bulletin of the Mineral Research and E itim ve Bilim Ankara Exploration SA 56 Ankara E itim Yönetimi SB 430 Ankara 1995 SA 54 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ekonomik Forum 2004 Ankara Ankara 1994 SB SA 373 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Hürriyet Gösteri Bilimler Fakültesi Dergisi stanbul Kayseri 1981 SB SA 19 Evrensel Kültür stanbul ktisat Dergisi SB 96 stanbul 1965 SA 47 F ktisat flletme ve Finans F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ankara SA 57 Elaz nfeksiyon Dergisi SA 96 zmir Finans Dünyas SA 42 Ankara slâm Araflt rmalar Dergisi SB 473 stanbul Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 1998 SB stanbul Üniversitesi stanbul T p stanbul Fakültesi Mecmuas SA 5 stanbul 1956 SA 254 zmir Atatürk E itim Hastanesi T p G Dergisi , Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri zmir Dergisi SA 87 Ankara 1996 SA 7 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar J E itim Fakültesi Dergisi Jeopolitik Ankara stanbul 1993 SA SB 120 Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi K Tokat Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi 1987 SA 102 T p Fakültesi Dergisi G da Kahramanmarafl Ankara 2004 SB SB 110 Katk Pediatri Dergisi 1/Özel say : G da Teknolojisi Pediatrik Kulak Hastal klar stanbul Ankara 1999 SB SA 67 Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi stanbul 1998 SA 29 L Liberal Düflünce Ankara H 1997 SB 150 Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi M Maden Tetkik ve Arama Dergisi Ankara Ankara 1978 SA SB 334 Hacettepe University Journal of the Marmara Medical Journal stanbul Faculty of Pharmacy SB 166 Ankara Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri 1981 SA 94 Dergisi stanbul Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi 1989 SA 47 Dergisi Mercek stanbul Ankara 1996 SB SA 48 Metalurji Harita Dergisi Ankara X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1972 SB 159 Konya Mikrobiyoloji Bülteni SB 311 Ankara Sigorta Dünyas SA 72 stanbul Mimar.ist SB 15 stanbul Solunum SB 68 stanbul Mimarl k SB 296 Ankara Spor Bilimleri Dergisi SB 71 Ankara Mimarl k & Dekorasyon SA 5 stanbul Standard SB 296 Ankara Morfoloji Dergisi SB 194 stanbul Stratejik Analiz SB 124 stanbul Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 2001 SB 177 Bilimler Enstitüsü Dergisi Hatay T 2004 SA 3 Tabula Rasa Isparta N 2002 SA 52 National Geographic Türkiye Tarih Araflt rmalar Dergisi stanbul Ankara 2001 SB SA 24 Nüsha Tarih ncelemeleri Dergisi Ankara zmir 2002 SA SA 29 Tekstil & Teknik O stanbul Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i 1985 SB 42 Fakültesi Dergisi Toksikoloji Dergisi Samsun Ankara 2000 SB SB 40 Orta Do u Araflt rmalar Dergisi Toplum ve Hekim Elaz Ankara 2003 SA SA 41 Toplum ve Sosyal Hizmet , Ankara Ö 2005 SA 23 Özgür Üniversite Forumu Toplumsal Tarih Ankara stanbul 1999 SA SB 96 Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi P Pamukkale Üniversitesi Mühendislik stanbul Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 1980 SA Turkish Journal of Agriculture and Denizli Forestry SB 308 Ankara Popüler Tarih SA 107 stanbul Turkish Journal of Botany SB 298 Ankara 1985 SB 237 R Turkish Journal of Chemistry Rh+ Sanat Ankara stanbul 1997 SA SB 393 Turkish Journal of Earth Sciences Ankara 1993 SB 281 S Turkish Journal of Electrical Engineering Sanat ve Hayat 12/Özel say : NATO'ya ve & Computer Sciences Emperyalizme Karfl Sanat n ve Ankara Edebiyat n SB 385 stanbul Turkish Journal of Engineering & 2002 SB 377 Environmental Sciences Selçuk letiflim Ankara XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1986 SB 240 Vergi Sorunlar Dergisi , 190/Özel Turkish Journal of Physics ek: Gelir daresinin Yeniden Ankara 1994 SA 48 Yap land r lmas.2004 stanbul Turkish Journal of Veterinary & Animal 1978 SA 44 Sciences Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Ankara stanbul 1986 SA SA 5 Türk Dili Ankara Y 1963 SA 60 Yap Türk Geriatri Dergisi stanbul Ankara 1973 SA SB 132 Yap Dünyas Türk Kadriyoloji Derne i Arflivi Ankara 1996 SB 341 stanbul Yeni E itim , SA 47 Ankara Türk Psikiyatri Dergisi SB 510 Ankara Yönetim Bilimleri Dergisi SB 15 Ankara Türk Yurdu SA 33 Ankara Yüzüncü Y l Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1960 SB 27 Tar m Bilimleri Dergisi Van Türkiye Klinikleri Difl Hekimli i Bilimleri 1995 SA 79 Dergisi Ankara 1995 SB 603 Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Ankara 1991 SB 280 Türkiye'de Sanat stanbul 1992 SB 6 Türktar m Ankara 1986 SB 74 U Uluda Ar c l k Dergisi Bursa 2002 SB 307 Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi Bursa 1987 SA 9 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Ankara 2004 SB 57 V Van T p Dergisi Van 1995 SB 267 Varl k , 1162/Kitap eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 XII

13 000 GENEL KONULAR 000 (3) 000 (1) Akflit, Mehmet. The 7 C's for Creating Living Software: A Research Perspective for Quality-Oriented Software Engineering. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 12(2) 2004, ss. ng. özet SB , 620 Aslan, Sinan. Türkiye'de Kamunun Ayd nlat lmas na Yönelik Finansal Bilgilerin Elektronik Ortamda Yay nlanmas. ktisat flletme ve Finans 19(220) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Aygün, Birol. A Platform for Software Engineering Course Projects. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 12(2) 2004, ss. ng. özet SB , 620 Bir "Alo" Bile Demeden Bankac l k fllemleri Cebinizde. Haz rlayan: Onur Altu, Ekonomik Forum 11, , ss SB , 000, 650 Canpolat, Önder. Türkiye e-imza Kullan m na Haz r m? Ekonomik Forum 11, , ss SB , 350, 000 Nalbant, Serkan. An Information System for Streamlining Software Development Process. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 12(2) 2004, ss. ng. özet SB Orhan, Feza - Buket Akkoyunlu. lkö retim Ö rencilerinin nternet Kullan mlar Üzerine Bir Çal flma. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (26) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Özgüler, Verda Canbey. Gelece in Bilgi flçileri Say sal Uçurumda. Mercek 9(35) , ss SB , (4) S k c, Ahmet - N. Yasemin Topalo lu. A Pattern Based Approach to Web Design Formalization. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 12(2) 2004, ss. ng. özet SB (5) Toker, Levent - Fatih Erten. Bilgisayar Ö retmenli i E itimine Yönelik Bir Görsel Simulasyon Gerçeklefltirimi. Ege E itim Dergisi 3(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 370 Hanc,. Hamit - Gülsün Tunal. Bilimsel Makalelerde Yasal Sorumluluklar Legal Responsibilities in Scientific Articles. Adli Psikiyatri 010 B BL YOGRAFYA Dergisi 1(3) , Türkçe ve ng. özet. ss. 010 (1) 2004 SB 369 Bilkan, Ali Fuat. Babürlü Devleti'nde 340, 000 Türkçe. Dîvân lmî Araflt rmalar 1

14 9(17) 2004, ss. Kütüphaneleri (Bir Belge) Bilim ve Ütopya (121) 2000 SA , ss. 010, SC Demirbat r, R. Erol. Müzik Alan Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta 050 GENEL SÜREL Yeterlik Tez s. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi YAYINLAR VE D Z NLER Dergisi 14(1) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet. 050 (1) 1987 SA 9 Onaran, Mustafa fierif. Bofl 780, 010 Zamanlar Edebiyat Dergilerinin fllevi. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Ergün, Mehmet. "Kitap" ile "Okur"u. Adam Sanat (222) , ss SA , (2) 1995 SC 203 Gömleksiz, Mehmet Nuri. Kitap 930, 060 Okuma Al flkanl na liflkin Bir Tutum Ölçe inin Geçerlik ve Güvenirli i. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Serdar, Mehmet. Okumak. Adam Sanat (222) , ss SA , 810 Varl k 72(1162) , ss SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Girgin, Çi dem. Yan bafl m zdaki Troya: stanbul Arkeoloji Müzeleri Troya Koleksiyonu [Söylefli] Konuflan: Emircan Güzel, Bilim ve Ütopya (121) , ss. 060 (1) Selçuk, Furuzan. Vak flar "Bafllang çtan 18. Yüzy la Kadar" Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (90) , ss SB , (2) Süer, Dürrin. Tony Garnier Kent Müzesi Lyon-Fransa. Yap (272) , ss. ng. özet SA (4) 060 Sofya l Kütüphanesi'ne Türkçe Okuma Odas. Ekonomik Forum 11, , 27. s. 070 HABER ORTAMLARI, 1994 SB GAZETEC L K 070 (1) 020 (5) Alver, Füsun. Soysal, Özer. Türk Düflüncesi'nde Informationsvermittlung und "Kütüphane" Aziz Nesin'in Informationsuberlastung im 2

15 Medienzeitalter. Selçuk letiflim 3(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 070 Selçuk letiflim 3(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (2) Tezcan, Asuman Uluslararas Dursun, Çiler. Televizyon Kad n Kongresi ve Bas n. Toplumsal Haberlerinde Siyasal slamc Partinin Tarih (127) , ss. Temsili: 1999 Seçimlerinde Fazilet 1994 SB 96 Partisi. Selçuk letiflim 3(3) 300, , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (3) Ergeç, Nüket Elpeze. Kültürel Çal flmalara Türk Bas n n n Yaklafl m : Zeugma Antik Kenti Örne i. Selçuk letiflim 3(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 930 Gökçe, Nilüfer. Edirne Belediye Hastanesi'nin Tarihi Üzerine: Hastane ile lgili Olarak Edirne Gazetesinde Yay nlanan Belgeler. Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 21(1-3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (4) Yenici, Ömer. "Kurumlaflmaya nanan Bir Yay neviyiz" [Söylefli] Konuflan: Kadir Aydemir, E 6(64) , ss SB SA 2, SA , 750 Leinonen, Anu. Finlandiya Bas n nda Türkiye ve AB. Avrasya Dosyas 10(2) 2004, ss. ng. özet SA , 070 Say lgan, fievket. Enflasyon, Büyüme ve Gelir Da l m n n Yaz l Bas n flletmelerine Etkisi. Finans Dünyas (175) , ss SB , 070 fieker, Tülay Bektafl. Türk Bas n nda Objektiflik Fazilet Partisi'nin Kapat lmas Örne i. 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Aries, Philippe. Ölüm Döfle inden Mezara. Cogito (40) 2004, ss. Bernasconi, Robert. Felsefe ve Ölüm Kültürleri: Heidegger, Levinas ve Derrida. Çeviren: E. Efe Çakmak, Cogito (40) 2004, ss SA , (2) Deniz, fiefik. Aflk nl k Problemi ve Hermeneutik Ontolojide Varl n Birli i Sorunu. Tabula Rasa 4(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

16 110 (3) Tabula Rasa 4(10) , Grünberg, Teo. "Do ruya, yiye ve ss. Güzele" [Söylefli] Konuflan: David 2002 SA 52 Grünberg, Cogito (40) 2004, ss SA (5) 110 Illich, Ivan. Ölüme Karfl Ölüm. Çeviren: E. Efe Çakmak, Cogito (40) 110 (4) 2004, ss. Levinas, Emmanuel. Ölüm ve Öteki. Çeviren: E. Efe Çakmak, Cogito (40) 1996 SA , ss SA (6) 110 (5) Tok, Gökhan. Asla Paylafl lmayan Duygu: Yaln zl k. Bilim ve Teknik 37(440) , ss SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) 1996 SA 12 Albayrak, S d ka. Allah' n Varl 120 Sevgiyle Beraberdir. Tabula Rasa 4(10) , ss SA (8) 120 Ökten, Kaan H. Heidegger'in Varl k ve Zaman'daki Ölüm Çözümlemesi. Cogito (40) 2004, ss SA (7) Tevhîdî, Ebû Hayyân. Otuz Beflinci Gece: Ruh, Can, Hayat, Ölüm, Ak l ve Öte Dünya Üzerine. Cogito (40) 2004, ss. Tillich, Paul. Nihaî lgimiz. Çeviren: Aliye Ç nar, Tabula Rasa 4(10) , ss. 120 (2) Aykut, A. Sait. Ölüm: Aflk ve nanç 2002 SA 52 Renginde. Cogito (40) 2004, ss SA (9) 120, 297 Zizek, Slavoj. Ölümün Ac mas z Aflk. Çeviren: E. Efe Çakmak, Cogito (40) 120 (3) Blackstone, William T. Kavramsal Çözümleme ve Din. Çeviren: Tuncay mamo lu, Tabula Rasa 4(10) , ss SA (4) Hick, John. Dini Ço ulculuk Felsefesi. Çeviren: Mevlüt Albayrak, 300, , ss SA Zweig, Stefan. Casanova Homo Eroticus. Do u Bat 7(27) , ss SB 86 4

17 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Yakupo lu, M. Mukadder. Bat Düflüncesinin Temel kilemi Olarak Aflk ve Cinsellik. Do u Bat 7(27) , ss SA SB , , (2) 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Demiroviç, Alex. Elefltirel Kuram n Bugünü [Söylefli] Konuflan: Asl Odman, Cogito (40) 2004, ss SA , (2) Do an, Nejat. Pragmatizmin Felsefi Temelleri. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (20) , ss. Türkçe özet. Alt nok, Hülya. Ö retmenlerin Fen Ö retimine Yönelik Tutumlar na liflkin Ö renci Alg lar ve Ö rencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum ve Güdüleri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (26) 2004, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet. Aslan, fiebnem. Ö renen Organizasyonlarda Duygusal Zeka Kavram. Selçuk letiflim 3(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 650 Balat, Gülden Uyan k - Berrin Akman. Farkl Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Ö rencilerinin Benlik Sayg s Düzeylerinin ncelenmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) 1983 SA 19 Cheviron, Nilgün Tutal. Kristeva'da 140 Aflk: Önce Söz/Kelâm Vard 'dan Önce Aflk Vard 'ya. Do u Bat 7(27) , ss. Sofuo lu, Hikmet. Bergson ve Sinema. Selçuk letiflim 3(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , PS KOLOJ 150 (1) Akarçeflme, Cengiz - Ziya Koruç - Vesile Y lmaz. Voleybol Genç Bayan Milli Tak m n n Yar flma Öncesi ve Sonras Kayg Düzeylerinin Karfl laflt r lmas. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9(3) , ss. Türkçe ve ng SB , 220 özet SA SB , , 150 Çetin, Gülcan - Hamide Ertep nar - Ömer Geban. The Effect of Conceptual Change Approach on Students' Ecology Achievement and Attitude Towards Biology. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (26) 2004, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Çiftçi, B. Sait. Ö renmek Engel Tan maz! Yeni E itim 2(6) , ss. 5

18 Dökmen, Üstün. "Tan flmak için Kalp Kalbe letiflim Kurmak, Yürekten Konuflma Gerekiyor" [Söylefli] Diyanet (163) , ss SC 6 300, 150 Duyan, Veli - Elif Gökçearslan. Sosyal Grup Çal flmas Uygulamas n n Psikolojik Gereksinimlere Etkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Ergülen, Haydar. Derdini Anlatamayanlar için Ansiklopedi: Paradoks Diyalektika. E 6(64) , ss SB , (4) Ergür, Derya Oktar. Yabanc Dil Ö renimi Sürecinde Kayg. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (26) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 400, 370 Gültekin, Filiz. Lise Ö rencilerinin Kendini Açma Davran fllar n n Kimlik Geliflim Düzeyleri Aç s ndan ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 14(1) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, 150 Gültekin, Filiz - Nilüfer Voltan-Acar. Transaksiyonel Analizin Türk Kültürüne Uygulanabilirli i: Kültür Aç s ndan Elefltirel Bak fl. E itim ve Bilim 29(133) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Ifl khan, Vedat. Hasta Yak nlar n n Ruhsal Belirti Düzeyleri. Toplum ve Sosyal Hizmet 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 (6) flmen, A. Esra. Duygusal Zeka ve Problem Çözme. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (13) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Kara, Hüseyin. Çocu u Öfkelendirmemek Bizim Elimizde. Yeni E itim 2(6) , ss SB (8) Karabal k, Hakan. Nas l Bir Müzakere I: Müzakere Teorisinde Temel Yaklafl mlar. D fl Ticaret Dergisi 9(32) , ss SA , 650 Kayaalp, sa. letiflimin Gereklili i. Diyanet (163) , ss SC 6 300, 150 Koç, Zihni. Kültüre Duyarl Psikolojik Dan flma Yaklafl m : Kuramsal Bir nceleme. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 11(12) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Korat, Gürsel. Yazar n 'Ben'i. Adam Sanat (222) , ss SA , 150 6

19 150 (9) 150 (12) Matmazel Marga'n n lginç Deneyimi pnotizmayla Derin Aflk Telkinleri. Haz rlayan: Lale Uçan, Popüler Tarih 5(47) , ss SB (10) Okuno lu, fierife. Engelli Çocuklarla letiflim. Yeni E itim 2(6) , ss. Y ld r m, brahim. Lise Ö rencilerinde Boyun E ici Davran fllar n Yayg nl. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (26) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK 2002 SB (1) 150, 640 Vilko, Risto. Mant n Yeniden Peker, M. Reflat. Anaokulu ve lkö retim Okulu Çocuklar n n Sözlü letiflimde Karfl laflt klar Belirsiz Durumlarda Ak l Yürüterek Anlam Ç karabime Becerilerine Cinsiyet, S n f Düzeyi ve Mesajlar n Sunufl Biçimlerinin Etkileri. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 14(1) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, 150 Sencar, Selen - Ali Ery lmaz. Cinsiyetin Ö rencilerin Elektrik Konusunda Sahip Olduklar Kavram Yan lg lar Üzerindeki Etkisi ve Görülen Cinsiyet Farkl l klar n n Nedenleri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (26) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) fiimflek, Zeynep - Nefle Erol. Çal flan Çocuklardan Yeterlik Alanlar Davran flsal ve Duygusal Sorunlar. Toplum ve Sosyal Hizmet 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yap lanma Problemi. Çeviren:. Latif Hac nebio lu, Tabula Rasa 4(10) , ss SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Akengin, Yahya. "Toplumumuzun Kültür Kodlar nda Haks z Kazanca Merhamet Yoktur" [Söylefli] Konuflan: Hüseyin Tekin Gökmeno lu, Diyanet (163) , ss SC 6 340, 170 Arslano lu, Kaan. " nsanlar Kendi Yetersizlikleri Hakk nda Hiçbir Zaman Aç k ve Dürüst Olam yorlar" [Söylefli] Konuflan: Turgay Fiflekçi, Adam Sanat (222) , ss SA , (1) Badur, Selim. Ölüm Üzerine T bbi Çeflitlemeler. Cogito (40) 2004, ss SA , Kato lu, Tu rul. Ceza Hukuku ve Etik. Toplum ve Hekim 19(4) , ss SA , 170 7

20 170 (2) Yaz flmas. Do u Bat 7(27) Stroll, Avrum. Etik Kuramlar ve , ss. Güçlükleri. Çeviren: Mehmet Türkeri, 1999 SB 86 Tabula Rasa 4(10) , ss SA , 240 Y lmaz, Kâz m. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas Hakk nda Bir De erlendirme. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 19(195) , ss SA 5 350, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Tafl, Kemaleddin. Ifl k Do udan Gelir: Cemil Meriç'e Göre Do u Toplumlar ve Din. Tabula Rasa 4(10) , ss. ng. özet SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Bernasconi, Robert. Felsefe ve Ölüm Kültürleri: Heidegger, Levinas ve Derrida. Çeviren: E. Efe Çakmak, Cogito (40) 2004, ss SA , (2) Ergülen, Haydar. Derdini Anlatamayanlar için Ansiklopedi: Paradoks Diyalektika. E 6(64) , ss. 260 (1) 1999 SB , (3) Nalbanto lu, Hasan Ünal. "Kant Burada da Hizmetinizdedir, Fräulein." Maria von Herbert-Immanuel Kant 200 D N 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Yavuz, Salih Sabri. Din-Bilim liflkisinin Teolojik Arka Plan. Tabula Rasa 4(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , KUTSAL K TAP Cheviron, Nilgün Tutal. Kristeva'da Aflk: Önce Söz/Kelâm Vard 'dan Önce Aflk Vard 'ya. Do u Bat 7(27) , ss SB , HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M Stroll, Avrum. Etik Kuramlar ve Güçlükleri. Çeviren: Mehmet Türkeri, Tabula Rasa 4(10) , ss SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Buzp nar, fi. Tufan. Suriye ve Filistin'de Avrupa Nüfuz Mücadelesinde Yeni Bir Unsur: ngiliz Misyonerleri (19. Yüzy l) slâm Araflt rmalar Dergisi (10) 2003, ss. ng. özet SB , 950 8

21 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) 360, 297 Al c, Mustafa. Yahudilik'te Dinî Otorite ve Kurumlar. Tabula Rasa 4(10) , ss SA (2) C b ro lu, Y ld z. Vakko Eflarplar ve Kad nlar n Saçlar [Yazarla «Türban» Adl Eseri Üzerine Söylefli] Konuflan: fiemsa Ye in, Adam Sanat (222) , ss SA Akbafl, Abdurrahman. Bireysel ve Toplumsal fiiddet. Diyanet (163) , ss SC (4) Akflit, Ahmet. Mevlevi Yazarlar n Seyyid Burhaneddin'in Kayseri'ye Gidifli Hakk ndaki Rivayetlerine Dair. Tarih ncelemeleri Dergisi 19(1) , 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SA Arslan, Mustafa. Din Görevlilerinin Tutumlar nda Halk nançlar Unsurlar : Uygulamal Bir Araflt rma. Tabula Rasa 4(10) , 290 (3) ss. Türkçe ve ng. özet. fiamanizm Göksel Yakar fl. Atlas 2002 SA 52 (136) , ss. 390, SB Aykut, A. Sait. Ölüm: Aflk ve nanç 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 1996 SA , (1) Adam, Hüdaverdi. The Place of Intellect, Contemplation and Unveiling in the Thought of Ibn Al- 'Arabi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(21) , ss. Türkçe özet SA Renginde. Cogito (40) 2004, ss. 297 (5) Bir fl k, Abdülhamit. Hint Alt- K tas nda slâm Araflt rmalar n n Dünü Bugünü: Kurumlar, lmî Faaliyetler, fiah slar, Eserler. Dîvân lmî Araflt rmalar 9(17) 2004, ss SA , (2) Ahmet Gürtafl' n Ard ndan. slâm 297 (6) Araflt rmalar Dergisi (10) 2003, Ceyhan, Âdem. Vahdetî'nin Sad ss. Kelime-i Hazret-i Murtazâ Tercümesi SB 278 Ahilik Araflt rma Dergisi 1(1) 297, 370, , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (3) 2005 SA 31 Akar, Muhlis. Kamu Mal n Korumak. 297, 410 Diyanet (163) , ss SC (7) 297 Erdo ru, M. Akif. Murad Çelebi Defteri: 1483 Y l nda Karaman 9

22 Vilâyetinde Vak flar. Tarih ncelemeleri Dergisi 19(1) , ss SA , (8) Gökmeno lu, Hüseyin Tekin. slâm'da Hak Kavram n n Mahiyeti ve Boyutlar. Diyanet (163) , ss SC (9) Kallek, Cengiz. Mâverdî'nin Ahlâkî, çtimaî, Siyasî ve ktisadî Görüflleri. Dîvân lmî Araflt rmalar 9(17) 2004, ss. 297 (14) Kavak, Özgür. Zor Zamanda Âlim Olmak: fiah Veliyyullah Dihlevî'nin Kendi Kaleminden Hayat. Dîvân lmî Araflt rmalar 9(17) 2004, ss SA , (15) Koçar, Musa. Mâtürîdî'ye Göre Nübüvvetin Gereklilil i ve Hz. Peygamber'in Nübüvveti. Tabula Rasa 4(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (16) 297 (10) Karaman, Fikret. Kul ve Kamu Hakk n Gözetmek. Diyanet (163) , ss SC (11) Kartal, Ahmet. fieyh Baba Yûsuf'un Uhuvvet ile lgili Manzumesi. Ahilik Araflt rma Dergisi 1(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (12) 297 Kasapo lu, Abdurrahman. Do al Dinî Kabiliyet. Tabula Rasa 4(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Kasapo lu, Abdurrahman. Kur'an'da ki Z t Karakter: fiuhh (Bencillik) ve Îsâr (Özgecilik) Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(21) , ss. ng. özet SA SA , 810, 920 "Kur'an Yolu" simli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söylefli. Konuflan: Ahmet Onay, Diyanet (163) , ss SC (17) Leaman, Oliver. Appearance and Reality in the Qur'an: Bilqis and Zulaykha. slâm Araflt rmalar Dergisi (10) 2003, ss. ng. özet. 297 (18) Menekfle, Ömer. Eme e Sayg. Diyanet (163) , ss SC (19) Merhan, Aziz. Ahî Evran ve fiair Gülflehrî. Ahilik Araflt rma Dergisi 1(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 10

23 297 (20) Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir Mollaibrahimo lu, Süleyman. Kul De erlendirme. Tabula Rasa 4(10) Hakk. Diyanet (163) , , ss. Türkçe ve ng ss. özet SC SA , , (21) Özel, Mustafa. fieyhülislâm Esad Efendi'nin Âyetü'l-Kürsî Tefsiri. slâm Araflt rmalar Dergisi (10) 2003, ss. ng. özet SB (22) Özervanl, M. Sait. Alâeddin el- Üsmendî'nin Kelâmc l ve Bilgi Teorisi: Mâverâünnehir Kelâm Düflüncesine Bir Katk. slâm Araflt rmalar Dergisi (10) 2003, ss. ng. özet SB (25) Yavuz, Salih Sabri. Din-Bilim liflkisinin Teolojik Arka Plan. Tabula Rasa 4(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) Y ld r m, Ahmet. Cumhuriyet Dönemi Hadis-Tasavvuf liflkisiyle lgili Yap lan Çal flmalar n Kaynak ve Metod Aç s ndan Kriti i. Tabula Rasa 4(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (23) Özkan, Ayfle. slam Konferans 300 TOPLUM B L MLER Örgütü ve K br s. Stratejik Analiz 5(51) , ss. Aç kel, Ali. Tokat Sanca n n dari 2001 SB 177 Durumu ve Nüfus Yap s ( ) 297, 320 F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2) , ss. 297 (24) Türkçe ve ng. özet SA 96 Sa lam, Atilla. slamda Müzik Yasak 350, 300, m? Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 14(1) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 297, 780 fientürk, Habil. lahiyatç veya Din E itimcilerinin Sosyal Yönü Üzerine. Tabula Rasa 4(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, 370 Yap c, As m. Sünnî ve Alevî Gruplar n Birbirlerine Yönelik Tutumlar n Belirleyen Faktörler 300 (1) Adak, Nurflen. Bir Sosyalizasyon Arac Olarak Televizyon ve fiiddet. Bilig (30) 2004, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB (2) Akduman, rem - Gökhan Oral. Cinsel Sadizm ve Sald rgan Profilleri. Adli Psikiyatri Dergisi 1(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB ,

24 300 (3) 300 (7) Akflit, Ahmet. Ni de'nin Selçuklular Devrindeki Nüfusuna Dair. Tarih Araflt rmalar Dergisi 23(36) , 1-5. ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Alver, Köksal. Sosyolojik Aç dan Anadoluculuk. Selçuk letiflim 3(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 320 Ayman, Oya De iflimin Ayak Sesleri. Foto raflar: Murat Düzyol, National Geographic Türkiye (39) , ss SB 195 Aytaç, Gürsel. Alman Edebiyat nda Aflk. Do u Bat 7(27) , ss SB , 300 Aytemir, Kadir. Ne Yapmal? [Söylefli-Röportaj] E 6(64) , ss SB , 320, 300 Aposporos, Demetra. Tanzanya'da Yi itlik Av Onur Peflinde. Foto raflar: Gilles Nicolet, National Geographic Türkiye (39) , ss. 300 (8) 2001 SB 195 Baudrillard, Jean. Tutkunun 910, 390, 300 Kötülük Mele i. Çeviren: O uz Adan r, Do u Bat 7(27) , ss. 300 (5) Arma an, A. Latif. XVI. Yüzy lda Antalya'da Dînî-Sosyal Yap lar ve fiehrin Demografik Durumu Üzerine Bir Araflt rma. Tarih Araflt rmalar Dergisi 23(36) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 720, SB SA (6) 300 Arnas, Yaflare Aktafl. Sokak Çocuklar. Toplum ve Sosyal Hizmet 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Bauman, Zygmunt. Küresel Dayan flma (Terörist Sald r lar Tüm Dünyay Nas l Bir Araya Getirdi) Çeviren: Zülküf Kara, Tabula Rasa 4(10) , ss. 300 (10) Bektafl, Cengiz. stanbul Bir Dünya Kenti Olabilir mi? Evrensel Kültür (151) , ss SB Ayd n, M. Faruk - U ur Ç plak - M. Eray Yücel. Terör ve Benzeri Olumsuz Geliflmelerin Türk Turizmine Etkisi. ktisat flletme ve Finans 19(220) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (11) Bilgin, Asude. Kad nlar n Varolma Yollar. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 14(1) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA

25 300 (12) Belirlenmesine Yönelik Bir Araflt rma. Bilgin, hsan. Büyük fiehirden Yönetim Bilimleri Dergisi 2(1) Metropole, Metropolden Dünya 2004, ss. ng. özet. Kentine, stanbul. Evrensel Kültür (151) , ss SA SB , , (17) 300 (13) Bingöl, Sedat. stanbul'da 1829 Nüfus Say m ve Baz Mahallelerin Müslüman Nüfusu Üzerine Bir nceleme. Tarih Araflt rmalar Dergisi 23(36) , ss. Türkçe ve ng. özet. Çolak, Melek. Milas Yahudileri ve Türk-Yahudi liflkileri (XIX. Yüzy l Sonu - XX. Yüzy l Bafllar ) Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(21) , ss SA , SA , Demiroviç, Alex. Elefltirel Kuram n 300 (14) Bostanc, Naci. Türk Aile Yap s nda Baban n De iflen Rolü. Diyanet (163) , ss SC (15) Bottéro, Jean. Babil'de Özgür Aflk. Çeviren: Saadet Özen, Toplumsal Tarih (127) , ss SB , 930 Cantürk, Gürol - Nergis Cantürk - Özhan Y lmazer. Mahkemelerce Cinsel fllev Bozuklu u Aç s ndan De erlendirilmek Üzere Adli T p Kurumuna Gönderilen Kad n Olgular. Adli Psikiyatri Dergisi 1(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 369, (16) Çad rc, Habip. K rsal Kalk nmada Kad n n Sorunlar. Türktar m (158) , ss SB Çak c, Ayflehan. Kad n Giriflimcilerin flletme Fonksiyonlar ndaki Etkisinin Bugünü [Söylefli] Konuflan: Asl Odman, Cogito (40) 2004, ss SA , 300 Do an, Ali Ekber. Dünya Kenti-Mega Kondu Aras nda stanbul. Evrensel Kültür (151) , ss SB , 300 Do u Karadeniz Da lar nda Yaylac l k. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (18) Dökmen, Üstün. "Tan flmak için Kalp Kalbe letiflim Kurmak, Yürekten Konuflma Gerekiyor" [Söylefli] Diyanet (163) , ss SC 6 300, 150 Duman, Sabit. Afganistan-ABD ve Usame Bin Ladin. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 2(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300,

26 300 (19) 300 (24) Duvan, Ayfle Özkan. Avrupa Birli i ve Az nl k Haklar. Avrasya Dosyas 10(2) 2004, ss. ng. özet SA SA , Erkan, Gönül. Cinsel Yönden stismar Edilen Çocuklarla Mülakat. Toplum ve Sosyal Hizmet 15(1) , ss. 300 (20) Erkmen, Serhat - Soran fiükür - Duyan, Gülsüm Çamur. Aile Yaflam Mazin Hasan. Irak'ta Güvenlik Döngüsü ve Geliflimsel Farkl l klar. Sorunu. Stratejik Analiz 5(51) Toplum ve Sosyal Hizmet 14(2) , ss , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (21) Duyan, Veli - Elif Gökçearslan. Sosyal Grup Çal flmas Uygulamas n n Psikolojik Gereksinimlere Etkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) 1992 SA 38 Eradam, Yusuf. Aflk n Sözü Kördür: 300, 710 Bat 'n n Aflk Pazar ve Paradigmalar Üzerine Bir Deneme. Do u Bat 7(27) , ss SB , (23) Erbay, Ercüment. Sosyal Hizmette Kriz Müdahalesi. Toplum ve Sosyal Hizmet 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360 Erdöl, Nefle. Nevruz'un Türk Kültür Hayat ndaki Yeri ve Önemi. Jeopolitik 3(11) 2004, ss SB , (25) Ersoy, Tolga. Savafl ve Terör Arac Olarak T p. Özgür Üniversite Forumu (24) , ss SA , 300 (26) Ertan, K v lc m Akkoyunlu. 20. Yüzy l Kent Ütopyalar. Ça dafl Yerel Yönetimler 13(3) , ss. Türkçe özet. 300 (27) Gökda, Bilgehan A. - M. R za Heyet. ran Türklerinde Kimlik Meselesi. Bilig (30) 2004, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB (28) Gültekin, Filiz - Nilüfer Voltan-Acar. Transaksiyonel Analizin Türk Kültürüne Uygulanabilirli i: Kültür Aç s ndan Elefltirel Bak fl. E itim ve Bilim 29(133) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (29) Gürsoy, Figen - Müdriye Y ld z B çakç. Sigara Kullanan ve 14

27 Kullanmayan Gençlerin Yaln zl k letiflim 3(3) , ss. Düzeylerinin ncelenmesi. Toplum Türkçe ve ng. özet. ve Sosyal Hizmet 14(2) , 1999 SB ss. Türkçe ve ng. özet SA (34) 300 nceday, Deniz. Kentsel Dönüflüm Kavram Üzerine. Mimar.ist 4(12) , ss. ng. özet. Güven, Veli Fatih. Uluslar Aras Terörizm ve Türkiye'ye Yans malar. Stratejik Analiz 5(51) , 2001 SB ss SB , 300 ri, Mustafa. Arabesk Müzi in Katli Vacib midir? Varl k 72(1162) 300 (30) Hassan, Ümit. " talya Denizde mi Yürür?" [O uz Karakartal' n "Türk Kültüründe talyanlar" Adl Eseri Üzerine] Toplumsal Tarih (127) , ss , ss SB , 790, (35) Kalayc, Hüseyin. Fransa'da Sorun 1994 SB 96 Türban m Yoksa slam m? Avrasya 300 Dosyas 10(2) 2004, ss. ng. özet SA (31) 300, 320 Hocao lu, Durmufl. Mozaik. Türk Yurdu 24(203) , ss. 300 (36) Kara, Hüseyin. Çocu unuzu 1960 SB 27 Oyundan Mahrum Etmeyin! Yeni 300 E itim 2(5) , ss. 300 (32) 2002 SB l, Sunay. Keçiören Bölgesi Hanehalk Araflt rmas. Toplum ve Sosyal Hizmet 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360 mamo lu, Gülten. Samsun Halk n n Gelir Düzeylerine Göre Konu ve Üslup Bak m ndan Resim Sanat na Bak fl. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (12) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (37) Kayaalp, sa. letiflimin Gereklili i. Diyanet (163) , ss SC 6 300, (38) Kayayerli, Müjdat. AB'de Kültür Stratejisi ve Türk Kültür Politikas. Avrasya Dosyas 10(2) 2004, ss. ng. özet SA , SA , 300 K r k, Hikmet. Türkiye'de Kamu Kavram n n Kökenleri. Selçuk 300 (33) mançer, Dilek. Sosyal Psikolojik Aç dan Stereotip Kavram n n Dil ve Metin Analizinde Kullan m. Selçuk letiflim 3(3) , Türkçe ve ng. özet SB , 300 ss. 15

28 300 (39) 300 (43) Koç, Zihni. Kültüre Duyarl Psikolojik Özdo an, Mehmet Mihri. Bir Dan flma Yaklafl m : Kuramsal Bir Yan lsaman n S rr ya da Bu Ülke nceleme. Gazi Üniversitesi Kimin? Birikim (183) , Endüstriyel Sanatlar E itim ss. Fakültesi Dergisi 11(12) 2003, 1975 SB ss. Türkçe ve ng. özet SA 46 Özkan, Senail. Opus Metaphysicum: 300, 150 Tristan ve Isolde. Do u Bat 7(27) Koçak, Zeynep Fidan - Nesrin Özsoy. Türkiye'de Kad n n Matematik Hakk ndaki Görüflleri. Standard 43(511) , ss SB , , ss SB , (44) Özkaya, Necdet. Tarihin Süzgecinde Özel Ö retim. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (90) , ss SB , 370, (40) Laffont, Robert. Don Juan Mitosu. Çeviren: Özcan Do an, Do u Bat 7(27) , ss SB 86 Öztop, Hülya - Müberra Babao ul. 300, 800, 790 Sosyo-Ekonomik De iflimler ve Tüketim E ilimine Etkisi. Standard 43(511) , ss. Oktay, Hasan. Avrupa Birli i Ba lam nda Türkiye ve Ermeni Sorunu. Avrasya Dosyas 10(2) 2004, ss. ng. özet SA , (41) Öktem, Binnur. stanbul Bir Dünya Kenti (mi)? Evrensel Kültür (151) , ss SB , (42) Özdevecio lu, Mahmut. Örgütsel Vatandafll k Davran fl ile Üniversite Ö rencilerinin Baz Demografik Özellikleri ve Akademik Baflar lar Aras ndaki liflkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araflt rma. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (20) , ss. Türkçe özet SB , SA SB , , (45) Öztürk, Servet. Engelliye Bak fl m z! Yeni E itim 2(6) , ss SB , (46) Sadrazam, Ejdan. Söylemoloji ya da Kullan labilir Söylem Kavram n n Kuramsal Çerçevesi. Birikim (183) , ss SB (47) Sarpdere, Yücel. Kurtlar Vadisi. Evrensel Kültür (151) , ss. 16

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

PUAN TÜRÜ. Ziraat Fakültesi 100310582 Süt Teknolojisi 31 1 MF-2 246,10588 179.000 246,10588

PUAN TÜRÜ. Ziraat Fakültesi 100310582 Süt Teknolojisi 31 1 MF-2 246,10588 179.000 246,10588 PUAN GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110478 İlahiyat 62 62 YGS-4 358,26089 169.000 380,02138 333,39536 352,25430 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 100110487

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı