TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılacak İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına, İstihdam ve Meslek Uzmanlığı Yeterlik Sınavına; İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı kadrolarında çalışanların yetiştirilmelerine; İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Uzman Yardımcılarının atama, görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam ve Meslek Uzmanı ile Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar hakkında uygulanır. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci ve 32 nci maddeleri ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kurum: Türkiye İş Kurumunu, Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığını, Birim Amiri: Daire Başkanını, Uzman: İstihdam ve Meslek Uzmanını, Uzman Yardımcısı: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısını, KPSS: Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler (A Grubu kadrolar) için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını, YarıĢma Sınavı: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını, Yeterlik Sınavı: İstihdam ve Meslek Uzmanlığı yeterlik sınavını, Tez: Uzmanlık tezini, ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Uzman Yardımcılığı YarıĢma Sınavı YarıĢma sınavı Madde 5 Yarışma sınavı, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavdan oluşur. Yarışma sınavının yazılı ve sözlü olması durumunda, yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar yarışma sınavını kazanmış

2 sayılırlar. Yarışma sınavının sadece sözlü olması halinde, bu sınavda başarılı olanlar yarışma sınavını kazanmış sayılırlar. YarıĢma sınav kurulu Madde 6 Yarışma sınav kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri ve uzmanlar ile yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kurulun doğal üyesidir. Sınav kuruluna katılamayan asil üyelerin yerine görevlendirilmek üzere, yukarıda belirtilenler arasından iki yedek üye seçilir. Yarışma sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. YarıĢma sınavı duyurusu Madde 7 Yarışma sınavı tarihinden en az bir ay önce öğrenim dalları itibariyle; atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekli ile başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemleri Resmî Gazete de, Kurum internet sayfasında ve Türkiye genelinde yayınlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az ikisinde ikişer defa duyurulur. Adaylara başvuru için en az 15 gün süre tanınır. BaĢvuru Ģartları Madde 8 Yarışma sınavına katılabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, b) Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, c) Kurum tarafından başvuru ilanında belirlenen taban puan veya üzerinde KPSS puanı almak, d) (DeğiĢik R.G.) Sınav ilanında belirtilen dil ya da dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, şarttır. BaĢvuru ve istenecek belgeler Madde 9 Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Kurumca hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile sınav ilanında belirtilen adrese şahsen yapılır. Yarışma sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir: a) Sınav başvuru formu, b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği, c) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, e) İki adet vesikalık fotoğraf, f) Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge, g) Son üç ay içinde alınmış adli sicil belgesi, h) Tam teşekküllü hastaneden son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu, i) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi. Yarışma sınavının yazılı aşamasının olması halinde; (f), (g), (h), (i) bendinde sayılan belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan 15 gün içinde istenir.

3 YarıĢma sınavı hazırlık çalıģmaları Madde 10 Kurum, süresi içinde yapılan başvuruları inceleyerek aranan şartları taşıyanları belirleyip sınava gireceklerin listesini düzenler. Kurum, başvuran adayların KPSS numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarını yazılı olarak veya elektronik ortamda ÖSYM ye bildirir. ÖSYM, bu adayların KPSS puanlarını kontrol eder ve sonuçlarını Kuruma bildirir. YarıĢma sınavına çağrı Madde 11 Yarışma sınavına, KPSS sonuçlarına göre Kurumun ihtiyaç duyduğu bölümlerden, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20, sadece sözlü sınav olması halinde 4 katından fazla olmamak üzere belirlenen sayıda aday çağırılır. Sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanarak ve ilan panolarında asılmak suretiyle ilgililere duyurulur. Yazılı sınav konuları ve Ģekli Madde 12 Yazılı sınav soruları, öğrenim gruplarına göre ve ağırlıkları itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde hazırlanır: a) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için; Genel Kültür-Genel Yetenek 0.15 Genel Hukuk 0.10 İktisat 0.10 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 0.10 İşletme 0.10 Maliye 0.10 Kamu Yönetimi 0.10 Uluslararası İlişkiler 0.10 Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca) 0.15 b) Hukuk Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için; Genel Kültür-Genel Yetenek 0.15 Genel Hukuk 0.10 İktisat 0.10 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 0.10 Alan Bilgisi 0.40 Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca) 0.15 c) Eğitim Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için; Genel Kültür-Genel Yetenek 0.15 Genel Hukuk 0.10 İktisat 0.10 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 0.10 Alan Bilgisi 0.40 Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca) 0.15

4 d) İletişim Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için; Genel Kültür-Genel Yetenek 0.15 Genel Hukuk 0.10 İktisat 0.10 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 0.10 Alan Bilgisi 0.40 Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca) 0.15 Yazılı sınav, Kurumca gerekli görülmesi halinde, ÖSYM ye, Milli Eğitim Bakanlığına veya Üniversitelere yaptırılabilir. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir. Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve duyurulması Madde 13 Yazılı sınavda başarılı sayılmak için; her konudan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan olmak üzere ortalama en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların tümü sözlü sınava girmeye hak kazanır. Yazılı sınav sonuçları, katılanların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ayrıca Kurum internet sayfasında yayınlanmak ve ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilir. Söz konusu ilanda ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara gönderilen yazıda, sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati de belirtilir. Sözlü sınav Madde 14 Sözlü sınavda adayın yazılı sınav konuları ile ilgili bilgiler, kavrama, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilerek yarışma sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 üzerinden puan verilir. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için birinci paragrafta belirtilen hususların dışında alan konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan olmak üzere ortalama 70 puan alınması şarttır. Sınav kurulu üyelerinin bu puanlarının aritmetik ortalamasının 70 olması gerekir. Yarışma sınav kurulunca sözlü sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir. YarıĢma sınavı sonuçları Madde 15 Yarışma sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yarışma sınavının sadece sözlü olarak yapılması durumunda, sözlü sınav puanı yarışma sınavı puanıdır. Sınav sonuçları yarışma sınav kurulunca puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday yarışma sınavını kazanmış sayılır. Kurum, ayrıca yarışma sınavında 70 ve üzerinde puan almış adaylardan başarı sıralamasına göre, boş kadro sayısının yarısı kadar yedek belirleyebilir. Yarışma sınav sonuçları, sözlü sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde Kurumun internet sayfasından ve ilan panolarına asılmak suretiyle ilgililere duyurulur. Asil ve yedek olarak kazananlara sonuç ayrıca yazılı olarak bildirilir. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya bu amaçla resmi belgelerde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yaptığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep

5 edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yarışma sınav duyurusunda öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısı belirtildiği halde, yeterli başvuru olmamış veya yapılan sınavda yeterli sayıda aday başarılı olamamış ise, Kurum; öğrenim dalları arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atanma Uzman Yardımcısı olarak atanma Madde 16 Uzman yardımcılığına, yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar atanır. Yarışma sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir. Bu süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılamayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asil adayların yerine, yedek adayların başarı sıralamasına göre atamaları yapılır. Yarışma sınavını kazananların boş olan uzman yardımcısı kadrolarına atamaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yarışma sınavı sonunda göreve başlatılanlar, Kurum tarafından 15 gün içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM ye bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YetiĢtirilme YetiĢtirilme ilkeleri Madde 17 Uzman yardımcısı olarak atananlara, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri, etik ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla, Kurum tarafından veya ilgili kurum ve kuruluşların uzman personeli tarafından eğitim ve/veya seminerler verilir. Uzmanlar, yetiştirilme döneminde refakatlerine verilecek uzman yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak ve çalışmaları hakkında gerekli raporları düzenlemekle sorumludurlar. Uzman yardımcılığı döneminde yetiştirilme programı üç dönemden oluşur. Birinci dönem Madde 18 En fazla bir yıl süren bu dönemin ilk altı ayında uzman yardımcıları, Genel Müdürlükçe hazırlanacak programa göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesinde belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Uzman yardımcılarının bu dönemde ayrıca aşağıdaki konularda eğitim almaları sağlanır: a) Güncel ekonomik mali ve sosyal konular, b) Bilgisayar kullanımı, bilgi işlem ve erişim becerileri, c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri, d) Nezaket ve protokol ile ilgili davranış kuralları. Bu dönemde ayrıca, uzman yardımcıları Genel Müdürlükçe hazırlanacak program çerçevesinde, görev yaptıkları birimler dışında, ana hizmet birimlerinin her birinde üç altı haftalık rotasyona tabi tutulurlar. Ġkinci dönem Madde 19 En az bir yıl süren bu dönemde, uzman yardımcılarının inceleme, araştırma ve projelerde görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra; yurtiçinde ve/veya yurtdışında

6 düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimleri ile temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır. Uzman yardımcılarına, istihdam ve işgücü piyasası ile Kurumun diğer faaliyet konularında ihtisas sahibi olmalarını, bilimsel çalışma / araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici eğitimler verilir. Bu dönemde eğitim programı aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde Genel Müdürlükçe hazırlanır: a) Kişisel ve Kurumsal Gelişime Yönelik Eğitimler 1. Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri 2. Toplam Kalite Yönetimi 3. Toplantı ve Zaman Yönetimi 4. Proje Hazırlama ve Yönetimi 5. Stratejik Planlama 6. Değişim Yönetimi 7. Kurum Kültürü 8. Pazarlama Yöntemleri b) İstihdam ve İşgücü Piyasası Eğitimleri 1. İşgücü Piyasası Araştırma ve Analiz Yöntemleri 2. Çalışma Ekonomisi ve Güncel İstihdam Teorileri 3. İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve Fon Yönetimi 4. Aktif İşgücü Programları ve Yaşam Boyu Öğrenim 5. İnsan Kaynakları Yönetimi 6. Başarılı Ülke Uygulamaları c) Hukuk Eğitimleri 1. Medeni Hukuk (başlangıç, kişiler hukuku) 2. Borçlar Hukuku (genel hükümler) 3. Ticaret Hukuku (şirketler hukuku) 4. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 5. Kamu İhale Kanunu 6. Bütçe Kanunu 7. Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu d) Uluslararası İlişkiler Eğitimi 1. Avrupa Birliği 2. Uluslararası Kuruluşlar e) Yabancı Dil Eğitimi Üçüncü dönem Madde 20 Bir yıl süren bu dönem; tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini kapsar. Tez komisyonu Madde 21 Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları tez konusunu belirlemek ve hazırlanan tezlerin ön incelemesini yapmak üzere; Genel Müdür tarafından görevlendirilen Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, daire başkanları ve uzmanlar ile gerekli görülmesi halinde üniversitelerin öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl üye olmak üzere toplam üç üyeden oluşan tez komisyonu kurulur. Komisyona katılamayan asıl üyelerin yerine görevlendirilmek üzere, yukarıda belirtilenler arasından iki yedek üye seçilir. Tez komisyonunun önerisiyle, tez konularının seçilmesi ve tezin hazırlanması sürecinde Uzman Yardımcısına yol gösterici ve yardımcı olmak üzere, ikinci dönemin son ayında Genel Müdür tarafından, tez komisyonu üyelik şartlarını taşıyanlar arasından her tez için bir tez danışmanı görevlendirilir. Tez Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

7 Tez konusunun belirlenmesi Madde 22 Uzman Yardımcıları, Kurumun faaliyet alanı ile ilgili üç tane tez konusu seçerek ikinci dönemin son ayında Birim Amirine sunarlar. Tez konuları bir hafta içinde Birim Amirince tez komisyonuna iletilir. Tez komisyonunca uygun görülen tez konusu, on beş gün içinde Uzman Yardımcısına yazılı olarak tebliğ edilir. Tezin hazırlanması Madde 23 Tezin hazırlanmasına dair teknik düzenlemeler Kurum tarafından yapılır. Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde, bu düzenlemelere ve bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket eder. Tez konusunu mukayeseli yöntemle inceler. Kendi görüş ve önerilerini de belirtir. Yeterlik sınavının duyurulmasından itibaren yeterlik sınavının yapıldığı tarihe kadar, Uzman Yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Tezin teslimi Madde 24 Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavından en az iki ay önce hazırladığı tezi birim amirine sunar. Tez danışmanı da, aynı süre içerisinde tezin hazırlanma sürecindeki çalışmalar ile ilgili görüşünü yazılı olarak birim amirine iletir. Danışman görüşü ve tez, birim amirince tez komisyonuna iletilir. Geçerli bir sebebe dayanarak süresi içinde teslim edilememiş tez için, birim amirince on beş günlük ek süre verilir. Tezin ön incelemesi Madde 25 Tez komisyonu danışman görüşünü de göz önüne alarak, tezin bilimsel araştırma esaslarına ve tezde bulunması gereken hususlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin düzenleyeceği raporu, tezin kendisine iletilmesinden itibaren 30 gün içinde, tez ile birlikte yeterlik sınav kuruluna iletir. Rapordaki görüşler dikkate alınarak, yeterlik sınav kurulu tarafından onbeş gün içinde yapılacak inceleme sonucunda başarılı bulunan tez, sözlü olarak savunulmak üzere kabul edilir. Başarısız bulunan tezler için gerekçe gösterilir ve eksik görülen hususlar Uzman Yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Tezde gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla Uzman Yardımcısına üç aya kadar ek süre verilir. Tezin ön incelemesinde başarı durumu oy çokluğu ile tespit edilir ve çekimser oy kullanılamaz. BEġĠNCĠ BÖLÜM Yeterlik Yeterlik sınavına girmeye hak kazanma Madde 26 Uzman yardımcısı, adaylık dönemi de dahil uzman yardımcılığı kadrosunda üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra, aylıksız izin ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere, olumlu sicil almak ve hazırladığı tezi teslim etmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Ancak yeterlik sınavının ikinci aşamasına girebilmek için tezin ön inceleme sonucu başarılı bulunması, düzeltme istenmişse gerekli düzeltmelerin yapılarak süresi içinde teslim edilmiş olması gerekir. Yeterlik sınav kurulu Madde 27 Yeterlik sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri ve uzmanlar ile yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam beş

8 üyeden oluşur. Kurula katılamayan asil üyelerin yerine görevlendirilmek üzere, yukarıda belirtilenler arasından iki yedek üye seçilir. Yeterlik sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Yeterlik sınavı zamanı ve duyurusu Madde 28 Yeterlik sınavı, Uzman yardımcısının üç yıllık fiili hizmet süresinin aylıksız izin ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere, tamamlamasından sonraki iki ay içerisinde yapılır ve en az 3 ay önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur. Yeterlik sınavının yapılması Madde 29 Yeterlik sınavı iki aşamada yapılır. Birinci aşama, aşağıdaki konu gruplarından yazılı sınav şeklinde yapılır: a) Genel kültür, güncel ekonomik-mali ve sosyal konular b) Hukuk 1) Anayasa ve İnsan Hakları 2) İdare Hukuku ve Devlet Personel Rejimi 3) Medeni Hukuk (başlangıç, kişiler hukuku) 4) Borçlar Hukuku (genel hükümler) 5) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6) Ticaret Hukuku (şirketler hukuku) 7) Bütçe Kanunu c) İstihdam ve işgücü piyasası 1) İşgücü Piyasası Araştırma ve Analiz Yöntemleri 2) Çalışma Ekonomisi ve Güncel İstihdam Teorileri 3) İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve Fon Yönetimi 4) Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar d) Kurumun görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar: Bu bölümdeki konuların neler olacağı, yeterlik sınavından en az iki ay önce yazılı olarak duyurulur. Konu gruplarının her birinin ağırlığı 0.25 tir. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan uzman yardımcıları bu aşamayı geçmiş sayılır. Yazılı sınav sonuçları bir hafta içinde açıklanır. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir. İkinci aşama, tezin savunulduğu mülakat aşamasıdır. Birinci aşamayı geçen ve tezi ön inceleme sonucu kabul edilen uzman yardımcıları, ikinci aşamaya girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavı kurulu üyeleri, savunulan tezi; uzman yardımcısının muhakeme, kavrayış, ifade yeteneği, genel davranış ve tepkisini, genel kültür düzeyini, güncel olaylara bakış açısını da göz önüne alarak değerlendirir. Bu aşamada başarının tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Sınav sonuçları ikinci aşamanın bittiği günü takip eden bir hafta içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanır. Ön inceleme sonucu tezini düzeltmesi için kendisine ek süre verilmiş olan Uzman Yardımcısı, Tezinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ikinci aşamaya girer. Yeterlik sınavında baģarısızlık Madde 30 Yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında başarısız olan veya kabul edilebilir bir mazerete dayanarak herhangi bir aşamasına katılmayan uzman yardımcısı, bir yılı aşmamak üzere en az altı ay sonra açılacak müteakip yeterlik sınavında, başarısız olduğu veya katılmadığı aşamaya ikinci kez katılır. İkinci hakkında da başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınava katılmayan uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme

9 hakkını tamamen kaybeder. Mazereti geçerli kabul edilenler mazeretlerinin bitimini takiben bir ay içerisinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınav sonucunun ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar yeterlik sınav kurulunca on gün içinde incelenerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Uzman Yardımcılığından çıkarılma Madde 31 Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler uzman yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. ALTINCI BÖLÜM Atanma Uzman olarak atanma Madde 32 Yeterlik sınavı sonunda başarılı bulunanların sınav sonuçları sicillerine işlenir ve bunlar başarı sıralamasına göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek birimlerde boş bulunan Uzman kadrolarına atanırlar. Uzmanlar kendi istekleri dışında, görevde kalmalarında sakınca olduğuna dair kesinleşmiş yargı kararı, sağlık kurulu raporu olmadıkça veya ahlaki yada mesleki yetersizlik halleri müfettiş raporu ile belgelenmedikçe görevden alınamaz, başka görevlere atanamazlar. YEDĠNCĠ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Görev ve yetki Madde 33 Uzman ve Uzman Yardımcıları Daire Başkanına bağlı olarak; a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulması ve istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla projeler hazırlamak, bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak, b) İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak, c) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin işgücü ve istihdam politika ve stratejileri ile çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Kurumun görev alanıyla ilgili konularda dış ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek başarılı ve uygulanabilir örnekler konusunda çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak, d) Kurumun görev alanıyla ilgili mevzuatın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, e) Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için, Genel Müdürün onayına bağlı olarak ortak çalışma yapmak, f) Çalışma hayatı, istihdam, işsizlik, sosyal güvenlik, aktif ve pasif işgücü programları, işgücünün yapısı ile mesleki niteliğinin geliştirilmesine ilişkin konulardaki ulusal veya uluslar arası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmalara katılmak, g) Kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Kurumun görev alanına giren benzeri konularda inceleme, araştırma ve analiz yaparak önerilerde bulunmak, h) Görevlerini yerine getirmeleri sırasında yapacakları araştırma ve değerlendirme ile ilgili belgeleri incelemek, resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden Kurum adına belge, bilgi ve görüş istemeye yetkili olmak, i) Genel Müdür tarafından verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

10 Sorumluluk Madde 34 Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı birim amirine karşı sorumludur. Çalışma programları bağlı oldukları birim amirince düzenlenir. Uzmanlar, yaptıkları her türlü inceleme ve araştırma ile diğer çalışmalarının sonuçlarını yıl sonlarında düzenleyecekleri yıllık çalışma raporu ile birim amirine bildirirler. Yıllık çalışma raporlarının şekli ile düzenlenme usûl ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. Uzmanlara ve uzman yardımcılarına, taşradaki çalışmaları sırasında yöneticiler tarafından gerekli araç, gereç ve ortam sağlanır. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM Eğitimler Hizmet içi eğitim Madde 35 Uzmanların inceleme ve araştırmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra; yurtiçinde veya yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları sağlanarak, mesleki bilgi ve deneyimleri ile temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır. Genel Müdürlük, her kademedeki uzmanların eğitimi amacıyla programlar düzenler. Yurt dıģı mesleki eğitim Madde 36 Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda, uzman ve uzman yardımcıları mesleklerine ait hizmetlerde bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak ya da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir. Yabancı dil eğitimi Madde 37 Genel Müdürlük, uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri amacıyla yabancı dil eğitimi veren kuruluşlardan yararlanabilir veya yabancı dil eğitimi verebilir. Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde uzman ve uzman yardımcıları yurt dışında yabancı dil eğitim programlarına gönderilebilir. DOKUZUNCU BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler Yeniden atanma Madde 38 Bu Yönetmelik hükümlerine göre, uzmanlık unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş uzman kadrolarına atanabilirler. Kariyer dıģı uzman ataması Madde 39 Türkiye İş Kurumu istihdam ve meslek uzman yardımcılığı sınavına girip başarılı olamayanlar istihdam ve meslek uzman yardımcısı veya istihdam ve meslek uzmanı olarak atanamazlar.

11 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Madde 40 15/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları İle Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 15/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları İle Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre açılmış bulunan İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı giriş sınavı bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Yürürlük Madde 41 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 42 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28821 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 25 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28688 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: ĠÇĠġLERĠ UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE 10 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. 10 Haziran 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde genel idari hizmetleri

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29404 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere; Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve 27305

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11.12.2007 Sayı : 26727 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

Mesleki Yeterlilik Kurumundan: 11 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26727 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: YÖNETMELİK MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm Page 1 of 6 13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28322 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından; T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GİRİŞ SINAVI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARBIMCISI ALINACAKTIR. A. GENEL BİLGİLER

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği AÇIKLAMALAR : 1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmî Gazete nin 13 Haziran 2012 tarih

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI I. GENEL BİLGİLER Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 14 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28353 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28813 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

HAVACILIK UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HAVACILIK UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 17 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28356 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVACILIK UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Rekabet Kurumundan: REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Rekabet Kurumundan: REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 YÖNETMELİK Rekabet Kurumundan: REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU E-KILAVUZU http://www.sgk.gov.tr/ MÜRACAAT VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ MÜRACAAT TARİHLERİ SINAVA KATILACAKLARIN İLAN TARİHİ 24 Ekim

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu) ndan: Resmi Gazete Tarihi: 08/08/2014 Resmi Gazete Sayısı: 29082 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 2, 2 Avukat, 24 Memur ve 2

Detaylı

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak; Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞSINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 12 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28110 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Bakanlığımız merkez teşkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17/10/2015 tarihli 29505 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve 5 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (1)

SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (1) SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık uzmanları ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU 2012 DİKKAT: Bu kılavuzu Bu kılavuzu dikkatle dikkatlice okuyunuz. okuduktan sonra

Detaylı

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 25/08/2007 R.G. Sayısı : 26624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici

Detaylı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DEVLET GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DEVLET GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 27 Temmuz 2012 CUMA Sayı : 28366 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DEVLET GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.03.2013/85-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU Başkanlık 5978 sayılı Kurum yasasının 23 üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 10 adet Yurtdışı

Detaylı

İLAN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

İLAN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN İLAN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

6 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28610 YÖNETMELİK

6 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28610 YÖNETMELİK 6 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28610 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT UZMANLIĞI VE MARKA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 1- GENEL T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine

Detaylı

KOSGEB KOBİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VEÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KOSGEB KOBİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VEÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Aralık 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28132 YÖNETMELİK Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: KOSGEB KOBİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE MESLEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE MESLEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 17 Temmuz 2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE MESLEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı Ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sağlık

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

(08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

(08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ (08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini, eğitimini,

Detaylı