UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

2 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde yapılacak uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması ile uzman ve uzman yardımcılarının bu görevlere atanma esaslarını tespit etmek ve bunların eğitimlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez kadrolarına Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzman ve uzman yardımcısı olarak atanacaklar hakkında uygulanır. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik,3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Kanununa 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 32/A maddesi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Devlet Bakanı :Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanını, b) Genel Müdür :Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü, c) Genel Müdür Yardımcısı :Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür Yardımcısını, d) Genel Müdürlük :Devlet meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü, e) Daire :3254 sayılı Kanunda belirtilen ana hizmet, yardımcı hizmetler ve danışma ve denetim birimlerini, f) Daire Başkanı : (e) bendinde belirtilen birimlerin başkanlarını, g) Şube Müdürü : (e) bendinde belirtilen birimlerin bünyesinde bulunan ünitelerin müdürlerini, h) Uzman ve Uzman Yardımcısı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzmanları ile uzman yardımcılarını, ifade eder.

3 İKİNCİ BÖLÜM Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı Sınavı Yarışma Sınavı Madde 5- Genel Müdürlük uzman yardımcılığına tayin edilebilmek için,açılacak uzman yardımcılığı yarışma sınavını kazanmak esastır. Uzman Yardımcılığı giriş sınavına, 3/5/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olanlar arasından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzunda ve/veya ilanlarda kurumca tespit edilecek asgari puanı alanlar kabul edilir. ÖSYM tarafından yapılan eleme sınavı gerekli görüldüğü takdirde giriş sınavı olarak uygulanabilir.* Sınav Zamanı ve Bilim Dalları Madde 6- Uzman yardımcılığı için, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda Genel Müdürlüğün konusu ile ilgili bilim dallarında Devlet Bakanının onayı ile sınav açılır. Sınava Katılma Şartları Madde 7- Uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Kurumun görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, c) Mühendis, yüksek mühendis, istatistikçi, fizikçi, jemorfolog, bilgisayar veya meteoroloji alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, d) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. e) Kurumun ihtiyaçları dikkate alınmak ve ilanda belirtilmek şartıyla (c) bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından tercih yapılabilir. Sınavın İlanı Madde 8- Uzman yardımcılığı sınavının yapılacağı yer ve zaman, katılma şartları, atama yapılacak boş kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi, sınav konuları, sınava ilk ve son müracaat tarihleri ile müracaat yeri, sınav tarihinden en az 1 ay önce Resmi Gazete ve günlük gazeteler vasıtasıyla ilan olunur. Adayların ne şekilde müracaat edecekleri kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı bu ilan ile belirtilir. Sınava Katılmak İçin Gerekli Belgeler Madde 9- Uzman yardımcılığı sınavına katılmak isteyenler aşağıdaki belgeleri başvuru dilekçelerine eklerler: a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının tasdikli sureti, * Değişiklik: 4/9/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

4 b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların noterden tasdikli sureti, c) Askerlik durumlarını gösterir belge, d) Kendi el yazısı ile özgeçmişi, e) 4 adet ( 4,5 * 6) lık vesikalık fotoğraf f) Eleme Sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi.* Yukarıdaki belgelerin Genel Müdürlük Genel Evrakına en geç, yarışma sınavı ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü,iadeli taahhütlü, APS gibi yollarla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınavın Ön Çalışması Madde 10- Uzman yardımcılığı sınavının ön hazırlık çalışmaları Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır. İlgili Başkanlık sınav için süresinde yapılan başvuruları inceleyerek,adaylarda aranan şartların bulunup bulunmadığını sınav tarihinden en geç 10 gün önce tespit ederek,sınava alınacakların listesini Genel Müdürlük makamına sunar. Sınav Usulü Madde 11- Sınav önce YAZILI ve sonra MÜLAKAT olmak üzere iki safhada ve ilanda belirtilen konularda yapılır. Sınavın yazılı bölümü,kompozisyon meslek konuları ve yabancı dili kapsar. Mesleki ve yabancı dile yönelik sorular test şeklinde sorulabilir. Yarışma sınavı öğrenim dalları gözönünde tutularak farklı şekilde düzenlenebilir. Sınav Kurulu Madde 12-Sınav Kurulu bir başkan ve 4 üyeden kurulur. Bu kurul üyelerinin sayısı gerektiğinde duyulan ihtiyaç nispetinde artırılabilir. Sınav Kuruluna; Genel Müdür veya Genel Müdürün öngöreceği üyelerden bir başkanlık eder. Genel Müdür; Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve gerekli görüldüğü takdirde yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları arasından, Yarışma Sınavı Kurulu nun üyeleri ile yedeklerini tespit eder. Kurul, Genel Müdürün onayı ile teşekkül etmiş sayılır. Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir. Yazılı Sınav Madde 13- Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılacaklar için yazılı sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Sınav Kurulunca yapılır veya Genel Müdürlükçe uygun görülen ilgili Yükseköğretim kurumlarına yaptırılır. Yazılı sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Geçer not 70 puandır. Sınav sonuçları en geç 1 ay içinde Sınav Kurulu tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük sonuçları 15 gün içinde ilan eder ve ayrıca kazananların adreslerine yazılı olarak bildirir. Mülakat Madde 14- Yazılı sınavlarda başarı gösterenler, uzman yardımcılığı sınavının ikinci aşaması olan mülakata sınav tarihinden en geç 15 gün önce sınavın yapıldığı yer, gün ve saat * Değişiklik: 30/6/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

5 bildirilmek suretiyle çağrılırlar. Mülakat 12 inci madde de belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılır. Mülakatta yazılı sınav konuları ile birlikte adayların zeka ve kavrayış durumları, ifade ve temsil kabiliyetleri gibi hususlar dikkate alınır ve bu hususlarda Sınav Kurulu, ayrı ayrı her adaya 100 puan üzerinden not takdir eder. Bu notların ortalaması mülakatın sonucunu belirler. Mülakatta geçer not 70 puandır. Sınav Kurulu, yazılı sınav sonucu tespit edilen not ile mülakat sınavında tespit edilen notun aritmetik ortalamasını almak sureti ile adayların başarı derecesini tespit edecek bir sıralamaya tabi tutar. Eşitlik durumunda sözlü sınav notu yüksekliği yabancı dil durumu ile mezuniyet sonrası eğitim durumu tercihte gözönünde bulundurulur. Kurul, mülakatın bittiği günü takip eden en geç 5 gün içinde sıralamayı gösterir listeleri imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim eder. Genel Müdürlük başarı derecesi sıralamasına göre ve mevcut kadro ve ihtiyaç durumunu dikkate alınarak sınavı kazananların tümünün veya bir bölümünün işe alınmasına karar verir. Genel Müdürlük sınav sonuçlarını mülakata katılan bütün adaylara engeç 10 gün içinde yazılı olarak bildirir. Uzman yardımcılığı sınavında iki defa başarılı olamayanlar bu sınava bir daha giremezler. Uzman Yardımcısı Olarak Atanma Madde 15- Atanacak adaylara durum bildirilir ve 15 gün içinde verilmesi gerekli belgelerin tamamlanması istenir. Belgeler tamamlanınca Genel Müdürlük tarafından atama yapılır. Atamanın adaya bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır. Kendilerine bildirilen süre içinde geçerli mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Adaylık Madde 16- Adaya olarak uzman yardımcılığına atananların çalışma, bilgi ve davranış durumları birim amirleri tarafından Genel Müdürlük makamına rapor edilir. Bu raporlar esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görülen adayın asaleti Genel Müdürlük makamının onayı ile tasdik olunur. Asaleti tasdik edilen uzman yardımcıları Genel Müdürlük makamının uygun göreceği bir birime atanırlar. Bunlar ihtisas konuları ile ilgili seminer ve kurslara, uygulamaları yakından görerek tecrübe kazanmaları amacı ile ilgili kuruluşlara gönderilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlik Sınavı Tezin Seçimi ve Hazırlanması Madde 17- Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil 2 yılı tamamladıktan sonra; (ücretsiz izinli ayrılmalar ve askerlik hizmetlerinde geçen süreler dahil değildir.) olumlu sicil almış olmak şartı ile Genel Müdürlüğün görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçmek mecburiyetindedir. Tez konusunu,ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve uzmanlardan oluşan bir Tez Belirleme Komisyonu nun tasvibi ile seçer ve komisyon önerisi Genel Müdürlük makamının onayı ile kesinleşir. Bu komisyon bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Onay ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı, tez konusunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde uzmanlık yeterlik sınavından iki ay önce tezini hazırlar ve Genel

6 Müdürlük makamına iletilmesini sağlamak üzere görevli bulunduğu daire başkanına verir. Böylelikle Uzmanlık Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Daire Başkanı teslim aldığı tezi en geç üç gün içinde Genel Müdürlük makamına iletir. Uzman yardımcısı, tezin hazırlanmasında ilmi esaslara uygun olarak hareket etmek zorunda olup, tezin yeni görüş ve tavsiyeleri taşıması şarttır. Mecburi hallerde bir yıllık tez hazırlama süresi, Genel Müdürlükçe bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık bir süre kadar uzatılabilir. Uzmanlık Yeterlik Sınavı Madde 18- Genel Müdürlük, uzmanlık yeterlik sınavına girmeye hak kazanan uzman yardımcıları tezlerini Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulu na teslim eder ve uygun göreceği en kısa zamanda yeterlik sınavını açar. Yeterlik Sınav Kurulu Madde 19-Yeterlik Sınav Kurulu, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre oluşturulan Yarışma Sınav Kurulu ile 17 nci maddesinde belirtilen Tez Belirleme Komisyonu ndan oluşturulur. Yeterlik Sınavının Usulü Madde 20- Uzmanlık Yeterlik Sınavı ; birincisi Tez Değerlendirme ikincisi; Tez Savunması ve Mülakat üçüncüsü ; Yabancı Dil olmak üzere üç safhadan ibarettir. Sınavın birinci ve ikinci safhasındaki değerlendirme bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre oluşturulan Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre yapılır ; a) kurul üyelerinin (başkan dahil) oyları eşittir. Ancak eşitlik durumunda başkan tarafı çoğunlukta sayılır, b)oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır, c)yeterliliğin tespitinde oy çokluğu esastır. Tezin Değerlendirilmesi ve Savunulması Madde 21- Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli kabul edilen uzman yardımcısı, tezin sözlü savunmasına ve mülakata çağrılır. Bu çağrı, sözlü savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak yapılır. Yeterlik Sınav Kurulu, sözlü savunmayı uzman yardımcısının. Teşkilatın görevleriyle ilgili konulardaki ve uzmanlık alanındaki bilgisini de dikkate alarak değerlendirir. Tezin Yetersiz Bulunması Madde 22- Sınav Kurulu tarafından tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı,tezin sözlü savunmasının ve mülakata çağrılmaz. Bu durumda uzman yardımcısı bir yıl içinde yeniden bir tez daha hazırlayabilir. Tezi iki defa yetersiz görülen veya belirtilen sürede tezini hazırlayamayan uzman yardımcısı uzmanlık yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder. Tez Savunması ve Mülakatın Başarısız Bulunması Madde 23- Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli bulunduğu halde tez savunmasında ve mülakatta yetersiz görülen uzman yardımcısı 6 ay sonra aynı tez konusunda doğrudan tez savunması ve mülakata girer. İkinci tez savunması ve mülakata da yetersiz görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata girmeyen uzman yardımcısı uzmanlık yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

7 Başka Kadrolara Atanma Madde 24- Uzmanlık Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeden uzman yardımcıları, hiçbir şekilde uzmanlık kadrolarına tayin edilemezler. Bunlar mezun oldukları bilim dallarına uygun başka memuriyet kadrolarına atanırlar. Yabancı Dil Sınavı Madde 25- Uzmanlık yeterlik sınavının ilk iki safhasında başarılı olan uzman yardımcıları, Yabancı Dil Sınavı na girmeye hak kazanırlar. Bu sınav Yabancı Dil Sınav Kurulu nca yapılır. Devlet Lisan sınavını verenler ile yurt dışında mastır ve doktora yapanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavının değerlendirilmesi 13 üncü maddedeki Yazılı Sınav ve 14 üncü maddedeki Mülakat ile ilgili değerlendirme usullerine göre yapılır. Yabancı Dil Sınav Kurulu Madde 26- Yabancı Dil Sınav Kurulu bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Kurul bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre oluşturulan Yeterlik Sınav Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yabancı dil sınavı, Yabancı Dil Sınav Kurulu tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır. Kurulun sekreterlik hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Yabancı dil sınavında iki defa başarılı olmayan veya yazılı davete rağmen geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyen uzman yardımcılarına bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Uzmanlığa Atanma Madde 27- Uzmanlık Yeterlik Sınavının her üç safhasında da yeterli görülen uzman yardımcıları durumlarına uygun uzmanlık kadrolarına atanırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi Hizmetiçi Eğitim Madde 28- Genel Müdürlük, uzman yardımcıları ve uzmanları için uygun gördüğü zamanlarda ve suretlerde ilgili daire başkanlığının teklifi üzerine veya doğrudan hizmetiçi eğitim programları düzenleyebilir. Bunlar hazırlanan program çerçevesinde teşkilat içinde veya gerek görüldüğünde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yada yurt dışında eğitim çalışmaları yaparlar. Programlara katılması uygun görülen uzman ve uzman yardımcılarının eğitim çalışmalarındaki başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken gözönünde bulundurulur. Yabancı Dil ve Mesleki Eğitim Madde 29- Genel Müdürlük,uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek maksadı ile, düzenleyeceği dil eğitimini teşkilat bünyesinde veya dil eğitimi veren kuruluşlar vasıtası ile bir program dahilinde yürütebilir. Yurtdışında gerek yabancı dil gerekse teşkilatın görevlerine yönelik bilimsel eğitim imkanı sağlanabilir. Söz konusu personelin yabancı dil eğitiminde başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken dikkate alınır.

8 BEŞİNCİ BÖLÜM Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sorumlulukları Yükümlülükleri Madde 30- Genel Müdürlük uzman ve uzman yardımcıları; Genel müdürlüğün görev alanına giren konularda teşkilatın gelişiminin hızlandırılmasında yol gösterici,güvenilir verilerin elde edilmesi, telekomünikasyon, bilgisayar ve gözlem sistemlerindeki teknolojik gelişmelerin ışığında en son teknolojinin uygulanarak milli ve milletlerarası sorumluluğumuzu yerine getirmek için verilen hizmetlerin gelişmiş ülkeler düzeyine getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara katılmak,her türlü araştırma ve incelemeler yapmakla yükümlüdürler. Sorumlulukları Madde 31-Uzman ve Uzman yardımcıları;genel Müdürlük ve ilgili başkanlıklarınca kendilerine verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yeniden Atanma Madde 32- Çeşitli sebeplerle Genel Müdürlükteki görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyen uzman ve uzman yardımcıları,657 sayılı Kanunun değişik 92 ve 97 nci maddelerinde öngörülen esaslar çerçevesinde unvan ve durumlarına uygun uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarına yeniden atanabilirler. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 33- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 6/12/1985 tarih ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1- Genel Müdürlük merkez teşkilatında çalışmakta bulunan dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan personelden, 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi gereğince,adı geçen kararnamenin yayımından itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Genel Müdürlük uzmanlığı ve uzman yardımcılığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler almakta oldukları aylık derecelerine eşit uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Bu sınavda başarılı olamayanlara, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulmasından sonraki üç ay içinde Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde 417 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname nin geçici maddesi gereğince uzman ve uzman yardımcılığı sınavına iki defa daha girme hakkı tanınabilir. Sınavlarda başarılı olamayanlar işgal ettikleri kadrolarda görevlerine devam ederler.

9 Geçici Madde 2- Geçici 1 inci maddeye istinaden yapılacak sınav,12 nci maddeye göre oluşturan Yarışma Sınav Kurulu tarafından yapılır. Geçici Madde 3-Bu Yönetmelik hükümleri Geçici 1 inci maddeye göre yapılacak uzman ve uzman yardımcılığı sınavına girecekler için de uygulanır. Yürürlük Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU PERSONEL İŞE ALMA, ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU PERSONEL İŞE ALMA, ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU PERSONEL İŞE ALMA, ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AmaçveKapsam Madde 1 Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı