ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde uyulacak usul, esas ve kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- Bu yönerge, yabancı dil hazırlık sınıfı ile tıp eğitim ve öğretimi boyunca eğitim faaliyetlerinde uyulacak kuralları, ilgili komisyonlar, koordinatörlükler, danışmanlıklar ve eğitim sekreterliğinin yapılanması, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar. Yasal Dayanak MADDE 3- Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 22(1) maddesindeki Eğitim-öğretim programlarının özelliği gereği kredili sistemin uygulanma şekli ile ders planlarında işyeri eğitimi, staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin yer aldığı birimlerde bu etkinliklerin yapılış şekli bu konuda Senato tarafından kabul edilen yönerge ve esaslara göre belirlenir hükmüne dayalı olarak çıkarılmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu Yönergede geçen; Aile Hekimliği Dönemi Anabilim Dalı Anabilim Dalı BaĢkanı Bilim Dalı Blok Eğitim Dönemi Dekan Dekanlık Dekan Yardımcısı Dönem Hazırlık Sınıfı :Blok Eğitim Dönemi sonunda belirlenen kredi yükünü ve diğer koşulları yerine getiren öğrencinin toplam 12 ay süre ile belirli birimlerde çalıştığı süreci, :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan anabilim dallarını, :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan anabilim dalı başkanlarını, :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dalları bünyesinde bulunan bilim dallarını, :Klinik Öncesi Eğitim Dönemini izleyen 4. ve 5. dönemler boyunca verilen klinik eğitim programını, :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısını, :Hazırlık sınıfını izleyen her eğitim-öğretim yılını, :Tıp Fakültesi eğitiminin başlangıcında yabancı dil eğitimi alan sınıfı, Klinik Öncesi Eğitim Dönemi: Hazırlık sınıfını izleyen 1., 2. ve 3. dönemlere ait 6 yarıyıl boyunca, temel ve klinik bilimlere ait temel müfredat ın kuramsal ve uygulamalı olarak okutulduğu süreci, Klinik Eğitim Dönemi Öğrenci :Klinik Öncesi Eğitim Dönemini izleyen Blok Eğitim Dönemi ve Aile Hekimliği Dönemi eğitimini kapsayan toplam 3 yıllık eğitim sürecini, :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini,

2 Stajlar :Dönem 4, 5 ve 6 da anabilim dallarında yürütülen kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmaları, TEAD :Tıp Eğitimi Anabilim Dalını Üniversite :Uludağ Üniversitesini, Yönetim Kurulu :Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu Yönetmelik :Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Organlar, Görev ve Sorumluluklar Organlar MADDE 5-1. Eğitim Komisyonu: Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Dönem Koordinatörleri ve TEAD temsil eden bir öğretim üyesinden oluşur. Bir üyenin görev süresi dolmadan ayrılması için kendi isteğinin yanı sıra Dekan olurunun da olması gerekir. Eğitim Komisyonu Dekan veya Dekan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Eğitim Komisyonu toplantılarına dönem öğrenci temsilcileri de katılır. 2. Dönem Koordinatörleri ve Yardımcıları: Tıp Fakültesi eğitiminde her dönem için Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile bir öğretim üyesi Dönem Koordinatörü olarak atanır. Her dönem koordinatörüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere 2 (iki) Dönem Koordinatör Yardımcısı Dekan tarafından koordinatörle birlikte aynı süre için atanır. Dönem koordinatörleri Dekan ve eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısına karşı sorumludur. 3. Program Değerlendirme Kurulu: Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Dönem Koordinatör Yardımcıları ve TEAD dan bir öğretim üyesinden oluşur. Her bir yarıyılda en az 2 (iki) kez eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bir Öğrenci İşleri Bürosu çalışanı sekreter olarak görevlendirilir. 4. Ölçme Değerlendirme Kurulu: Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Dönem Koordinatörleri, TEAD dan ve Biyoistatistik Anabilim Dalından Dekanlık tarafından görevlendirilen en az birer öğretim üyesi ve bir bilgi işlem-bilişim uzmanından oluşur. Bir Öğrenci İşleri Bürosu çalışanı sekreter olarak görevlendirilir. 5. Öğrenci DanıĢmanlığı Kurulu: Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden birer öğretim üyesi, Psikiyatri Anabilim Dalından bir öğretim üyesi, TEAD dan bir öğretim üyesi ve bir klinik psikologdan oluşur. Üyeler Dekan tarafından 3 yıllık süreyle görevlendirilir. 6. Ders Yürütücüleri ve Yardımcıları: Klinik Öncesi Eğitim Döneminde ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile Dekan tarafından her zorunlu ders için 2 (iki) yıl süreyle birer Ders Yürütücüsü görevlendirilir. Bir ders yürütücüsünün görev süresi sona erdiğinde, ilgili dönem koordinatörünün gerekli organizasyonlar sonucu belirlediği ve önerdiği yeni ders yürütücüsü Dekan tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren ders yürütücüsü yeniden görevlendirilebilir. Seçmeli ders açmak isteyen öğretim üyesi kendi isteği ile Ders Yürütücüsü olarak görev almış olur. Birden fazla anabilim dalı öğretim üyesinin görev aldığı entegre derslerde, ders yürütücülerinin görevlendirilmesinde ilgili derse katkıda bulunan tüm anabilim dallarının katkı oranları dikkate alınır. En az 10 (on) öğretim üyesinin katılımı olan zorunlu derslerde, ders yürütücülerinin iş yükünün azaltılması ve disiplinler arası entegrasyonun korunması amacı ile farklı bir anabilim dalından birer Ders Yürütücüsü Yardımcısı görevlendirilir. Ders yürütücüleri ve yardımcıları, ilgili Dönem Koordinatörü, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı ve Dekana karşı sorumludur.

3 7. Staj Yürütücüleri ve Yardımcıları: Blok Eğitim ve Aile Hekimliği Dönemlerinde öğrencinin eğitim aldığı her staj için, Blok Eğitim Dönemi başlamadan en az 1 (bir) ay önce, anabilim dalı başkanı tarafından, anabilim dalı kurul kararı ile Staj Yürütücüsü olarak belirlenen öğretim üyesinin adı dekanlığa iletilir ve uygun görülen kişiler Dekan tarafından 2 (iki) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren staj yürütücüsü yeniden görevlendirilebilir. En az 10 (on) öğretim üyesinin katılımı olan stajlarda, staj yürütücülerinin iş yükünün azaltılması amacı ile birer Staj Yürütücüsü Yardımcısı görevlendirilir. Staj yürütücüleri ve yardımcıları, ilgili Dönem Koordinatörü, Anabilim Dalı Başkanı, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı ve Dekana karşı sorumludur. 8. Anabilim Dalı BaĢkanları: Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi hükümlerine göre görevlendirilir. 9. Salon BaĢkanları ve Gözetmenler: Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarında görev alacak salon başkanları ve gözetmenler Klinik Öncesi Eğitim Döneminde dönem koordinatörleri ve TEAD Başkanlığının erişim yetkisi olan bir yazılım programı ile dönem koordinatörleri tarafından belirlenir ve Dekan tarafından görevlendirilir. Bütünleme, mazeret ve ek sınav görevlendirmeleri ders yürütücüsü tarafından yapılır. Salon başkanları öğretim üyelerinden, gözetmenler ise uzmanlar ve araştırma görevlileri arasından seçilir. Blok Eğitim Döneminde staj sonu ortak yazılı sınavlarında görevlendirmeler ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılır. 10. Dönem Öğrenci Temsilcileri: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi başlıkları altında tanımlandığı şekilde seçilir. 11. Öğrenci ĠĢleri Bürosu: Dekanlığa bağlı olarak yapılandırılan ve öğrencilerin eğitimle ilgili işlerinin yürütülmesinden sorumlu olarak çalışan sekreteryal birimdir. Dekan tarafından görevlendirilen Öğrenci İşleri Bürosu Şefi koordinatörlüğünde çalışır. Her dönem için en az 1 (bir) sekreter görevlendirilir. Görev ve Sorumluluklar MADDE 6-1. Eğitim Komisyonunun görev ve sorumlulukları: a) Mezuniyet öncesi tıp eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, b) Tıp Fakültesi nde yürütülen tıp eğitimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli çalışmaları yapmak, c) Öğretim üyeleri ve ders yürütücülerinden dönem koordinatörlerine gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek, ç) Program Değerlendirme Kurulundan gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek, d) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilgili sorunu olan öğrenciler hakkında Dekanlığa öneride bulunmak, e) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav takvimlerini hazırlayarak dekanlığa önermek, f) Yatay geçişle öğrenci alımı için Rektörlük tarafından belirlenen kriterleri değerlendirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak. g) Af kapsamında Fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlamak, ğ) Fakülte öğretim üyelerinden gelen mesleki seçmeli ders/staj ya da Üniversitenin diğer eğitim birimlerinden gelen alan dışı seçmeli ders açılması taleplerini değerlendirmek, h)dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.

4 2. Dönem Koordinatörleri ve Yardımcılarının görev ve sorumlulukları: a) Klinik Öncesi Eğitim Dönemi, Blok Eğitim Dönemi ve Aile Hekimliği Dönemi sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihlerini eğitim yılı başlamadan en az 2 (iki) ay önce belirlemek, tartışılması ve kesinleşmesi için Eğitim Komisyonuna sunmak, b) Ders yürütücülerinin düzenlediği ders programına göre sorumlu olduğu dönemlerin akademik takvimini Mayıs ayında hazırlamak ve Eğitim Komisyonuna sunmak, c) Klinik Öncesi Eğitim Döneminde ders yürütücülerini, Blok Eğitim Döneminde ve Aile Hekimliği Döneminde staj yürütücülerini Dekanlığa önermek, ç) Ders yürütücüleri ve staj yürütücülerinin çalışmalarını denetlemek ve bu konudaki problem ve çözüm önerilerini Eğitim Komisyonuna sunmak, d) Eğitim sekreteryasının çalışmalarını denetlemek, e) Yarıyıl dersleri eğitim çizelgelerinin ders yürütücülerince, staj çizelgelerinin ise staj yürütücülerince hazırlanmasını sağlamak, f) Seçmeli ve zorunlu ders yürütücülerinin, yürütücüsü olduğu ders programlarını ilgili eğitim ve öğretim yılından önceki Mayıs ayına kadar toplamak, g) Eğitim çizelgelerini hazırlamak, tartışılması ve kesinleşmesi için Eğitim Komisyonuna sunmak, ğ) Eğitim çalışmalarının akademik takvime ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, h) Sorumlu olduğu yarıyıllar içerisinde yapılacak olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı tarihlerini belirlemek, Eğitim Komisyonuna sunmak, ı) Diğer dönem koordinatörleri ile birlikte akademik ders programının, sınav tarihlerinin, ders ve sınav çizelgelerinin uyumunu ve salon organizasyonunu sağlamak, i) Sınavların yönetmelik ve yönerge kurallarına uygun olarak yapılması için Ölçme Değerlendirme Kurulunun işbirliği ile sınav yerlerini hazırlamak, salon başkanı ve gözetmenlerin belirlenmesini sağlamak, j) Ders yürütücüleri ve staj yürütücülerinin sınavlarla ilgili görevlerini denetlemek, k) Her yarıyılda en az bir kez ilgili tüm ders yürütücülerinin katıldığı toplantıları düzenlemek, bu toplantılara geri bildirim almak amacıyla öğrenci gruplarının katılımını sağlamak, toplantı tutanaklarını ve her yarıyıl sonunda ders ve sınav uygulamaları ile ilgili Yarıyıl Sonu Eğitimi Değerlendirme Raporu nu ve önerileri Program Değerlendirme Kuruluna sunmak, l) Blok Eğitim Dönemlerinde yılda en az bir kez ilgili staj yürütücülerinin ve anabilim Dalı başkanlarının katıldığı toplantıları düzenlemek, bu toplantılara geri bildirim almak amacıyla öğrenci gruplarının katılımını sağlamak, toplantı tutanaklarını ve Blok Eğitim Dönemi Değerlendirme Raporu nu ve önerileri Program Değerlendirme Kuruluna sunmak, m) Dersliklerin koşullarını incelemek ve görülen aksaklıkları saptamak, staj koşullarının eğitim programına uygunluğunu izlemek, aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerilerini Program Değerlendirme Kuruluna iletmek, n) Sorumlu olduğu dönem ile ilgili eğitim programlarında yapılması düşünülen değişiklik ve yeni düzenlemeleri Program Değerlendirme Kuruluna sunmak, o) Sorumlu olduğu dönemin öğrencilerine akademik danışmanlık yapmak, ö) Öğrenci anketlerinin uygulanmasını sağlamak, p) Eğitim programları ile ilgili Dekanlık ve Eğitim Komisyonunun vereceği diğer işleri yapmaktır. 3. Program Değerlendirme Kurulunun görev ve sorumlulukları: a) Yönetim Kurulunun eğitimle ilgili aldığı kararları uygulamak, b) TEAD ın eğitimle ilgili önerilerini değerlendirmek,

5 c) Klinik Öncesi Eğitim Döneminde her yarıyıl sonunda, Blok Eğitim ve Aile Hekimliği Dönemlerinde her yıl Mayıs ayı içinde düzenli olarak dönem koordinatörleri ve yardımcılarından gelen Eğitim Değerlendirme Raporu nu değerlendirmek, d) Her yarıyıl ve staj sonunda her bir ders/staj için TEAD tarafından uygulanan geribildirimleri değerlendirmek, e) Her yarıyıl sonunda Ölçme Değerlendirme Kurulundan gelen geribildirimleri değerlendirmek, f) Öğrenci Danışmanlığı Kurulundan gelen geribildirimleri değerlendirmek, g) Her eğitim-öğretim yılı sonunda İşverenler Danışma Kurulu ve Mezunlar Danışma Kurulundan gelen eğitimle ilgili önerileri değerlendirmek, ğ) Eğitim-öğretim dönemi içinde gerekli gördüğü önerileri Eğitim Komisyonuna sunmak, h) Her eğitim-öğretim yılı sonunda yukarıda belirtilen eğitimle ilgili verileri kullanarak hazırlayacağı Program Değerlendirme Raporu nu Eğitim Komisyonuna sunmaktır. 4. Ölçme Değerlendirme Kurulunun görev ve sorumlulukları: a) Soru bankasının işleyişini sağlamak ve yönetmek, b) Sınavların yürütülmesinde salon ve gözetmen organizasyonunu yapmak, c) Sınav analizlerini yapmak, sonuçları ders/staj yürütücüleri ile ve Program Değerlendirme Kurulu ile paylaşmak. ç) Soru-Öğrenme Kazanımları matrislerini değerlendirmek ve sonuçları ders/staj yürütücüleri ile ve Program Değerlendirme Kurulu ile paylaşmak. 5. Öğrenci DanıĢmanlığı Kurulunun görev ve sorumlulukları: a) Yeni kayıt yaptıran, danışmanı görevden ayrılan ya da geçerli bir nedenle danışmanının değiştirilmesi gereken her öğrenci için bir danışman öğretim üyesini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesinin 6 a) maddesinde ifade edildiği şekilde belirlemek ve taraflara duyurulmasını sağlamak, b) Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında danışmanlık sistemi ile ilgili öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerini almak ve değerlendirmek, c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda danışman öğretim üyelerinden gelen tanıma ve takip formlarına dayanarak hazırlanmış raporları değerlendirmek ve eğitimle/öğrencilerle ilgili öne çıkan genel ve/veya özel sorunları çözüm önerileri ile birlikte Dekanlığa iletmek, ç) Danışman öğretim üyelerinden takip formları dışında gelen bildirimleri değerlendirmek, çözüm önerilerini danışman ile paylaşmak ve gerektiğinde Dekanlığa bildirmektir. 6. Ders Yürütücüleri ve Yardımcılarının görev ve sorumlulukları: a) Dersinde yer alan anabilim dalları ve ilgili öğretim üyeleri ile gereken koordinasyonu sağlamak, b) İlgili olduğu dersin eğitim programını ve takvimini hazırlayarak Dönem Koordinatörüne sunmak, c) Kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarını yürütecek öğretim elemanlarını belirlemek, onlarla bir araya gelerek ders akış programını oluşturmak, ç) Derslerin ve uygulamaların aksamadan yapılmasını sağlamak, d) Çok birimli entegre derslerde, gerektiğinde ilgili dersin ve ilgili sınavların yürütülmesi amacıyla toplantı düzenlemek, e) Çok birimli entegre derslerde sınavlarda sorulacak toplam soru sayısını, her bilim dalı ve anabilim dalına düşen soru sayısını, soruların toplanma şeklini, son toplanma tarihini belirlemek ve dersi veren öğretim üyelerine bildirmek, f) Sınavların Eğitim Komisyonu ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde aksaklık olmadan yapılmasını sağlamak,

6 g) Sınavların organizasyonunda madde 10 da belirtilen işleri yapmak, ğ) Dersin gidişini izleyerek uygulamadaki aksaklıkların düzeltilmesi için Dönem Koordinatörleri ile birlikte gerekli tedbirleri almak, h) Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sorun ve önerilerini Dönem Koordinatörlerine bildirmek, ı) Dersin veriminin artırılması konusunda öneriler geliştirmek, i) Her yarıyıl sonunda derse katılan öğretim üyeleri ve gönüllü öğrenciler ile düzenleyeceği toplantılar sonunda ders ve işleyişi hakkında rapor hazırlamak ve önerileri ile birlikte Dönem Koordinatörlerine sunmak, j) Eğitim programları ile ilgili Dönem Koordinatörü ve Dekanlığın vereceği diğer görevleri yapmaktır. 7. Staj Yürütücüleri ve Yardımcılarının görev ve sorumlulukları: a) Staj eğitim takvimini hazırlamak ve ilgili anabilim dalı başkanlıklarına sunmak, b) Sorumlu olduğu stajın seminer ve günlük aktivite (ortak vizit, öğrenci seminerleri vb.) programını düzenlemek, bu programı Dönem Koordinatörüne göndermek, c) Eğitim takvimini öğretim elemanlarına, eğitim yılının başlamasından en geç 1 (bir) hafta önce duyurmak, ç) Öğretim üyeleri ile yapılan birebir uygulamalı eğitimde, her öğrencinin kendisinden sorumlu olacağı öğretim üyesini belirlemek, bu amaçla hazırlanan listelerin öğrencilere ve öğretim üyelerine ulaştırılmasını sağlamak, d) Staj bitiminde TEAD tarafından hazırlanan staj memnuniyet anketinin öğrenciler tarafından yanıtlanmasını sağlamak ve değerlendirilmek üzere Program Değerlendirme Kuruluna göndermek, e) Staj bitiminde kuramsal ve uygulamalı sınavların yapılmasını organize etmek, f) Kuramsal ve uygulamalı sınav ve staj performans notlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilen staj başarı notlarını (100 üzerinden ham notlar) ve harf notlarını Dekanlığa iletmek, g) Birleşik stajlarda staj başarı notlarının belirlenmesinde anabilim dallarının ağırlıklarına göre son staj notlarını belirlemek, ğ) Stajın yürütülmesi ile ilişkili problemleri, stajda görev alan öğretim üyelerinin ve stajı yapan öğrencilerin sorunlarını belirleyerek, çözüm önerilerini ilgili Dönem Koordinatörü ve Anabilim Dalı Başkanına sunmak ve gerekli tedbirleri almak, h) Stajın veriminin artırılması konusunda öneriler geliştirmek, ı) Her staj veya Blok Eğitim Dönemi sonunda staja katılan öğretim üyeleri ve gönüllü öğrenciler ile toplantılar düzenleyerek staj programı ve işleyişi hakkında rapor hazırlamak ve önerileri ile birlikte Dönem Koordinatörüne sunmak, i) Eğitim programları ile ilgili Dönem Koordinatörü ve Dekanlığın vereceği diğer görevleri yapmaktır. 8. Stajların yürütülmesinde Anabilim Dalı BaĢkanlarının görev ve sorumlulukları: a) Klinik Eğitim Döneminde yer alan stajların etkin ve verimli olarak yapılandırılması ve yürütülmesi için Staj Yürütücüleri, Dönem Koordinatörleri, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı ve Dekan ile işbirliği halinde çalışmak, b) Staj yürütücülerinin çalışmalarını denetlemek ve bu konuda yapılan toplantılara katılmaktır. 9. Salon BaĢkanları ve Gözetmenlerin görev ve sorumlulukları: a) Salon Başkanları ve Gözetmenler, sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav evrakını sınav görev duyurularında bildirilen yerde Ders Yürütücüsünden teslim alırlar. b) Sınav başlamadan önce varsa öğrencileri salon dışına çıkarır ve Salon Başkanı tarafından önerilen bir sırayla yeniden yerleştirirler. Bu sırada sesli olarak yoklama yaparlar.

7 c) Sınav sırasında öğrencilerin uyacakları kuralları yüksek sesle okurlar. ç) Sınava girmeyen öğrencilerin adı, soyadı ve numaralarını sınav tutanağına yazarlar. d) Sınava giren öğrencilerin imzalarını yoklama listesi dolaştırarak ve kimlik kontrolünü yaparak alırlar. e) Kimliği olmayan veya kimliği konusunda şüpheye düşülen öğrencileri ders yürütücüsüne bildirirler, sınav tutanağına kaydederler ve daha sonra kimlik doğrulamada kullanılmak üzere bu öğrencilerin imza ve yazı örneklerini alırlar. f) Soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını dağıttıktan sonra, öğrencilerin adlarının, soyadlarının, numaralarının, soru kitapçığının hangi gruba ait olduğunun cevap kağıtlarına yazılmasını sağlarlar. g) Sınav sırasında kopya çeken, teşebbüs eden veya sınav düzenini bozan diğer olumsuzluklarda bulunan öğrencilerin adı, soyadı ve numaralarını sınav tutanağına kaydederler, sınav evrakını ve varsa delillerini alır, öğrenciyi salon dışına çıkarır ve bu durumu hemen Ders Yürütücülerine bildirirler. ğ) Sınavla ilgili itirazların sınav bittikten sonra sınav tutanaklarına kaydedilmesini sağlarlar. h) Sınav bitiminde cevap kağıtlarını toplarken, öğrencinin soru kitapçığı türünü cevap kağıdı üzerinde doğru olarak işaretlediğini kontrol ederler. ı) Sınav bitiminde sınavla ilgili tüm evrak ve materyali Ders Yürütücüsüne teslim ederler. 10. Dönem Öğrenci Temsilcilerinin görev ve sorumlulukları: a) Fakülteye kayıtlı öğrenciler ile Fakülte yönetim organları arasında gerekli iletişimi kurmak, b) Eğitim-öğretimle ilgili kararların alınması sırasında dönemini temsilen Eğitim Komisyonuna katılmak, c) Temsil ettiği dönemdeki öğrencilerle gerektiğinde toplantı düzenleyip sorunlarını, beklenti ve isteklerini belirlemek ve çözümü için Dekanlığa iletmek, ç) Temsil ettiği dönemin öğrencileriyle toplantı yaparak ders programı ile ilgili önerileri toplayıp Eğitim Komisyonu aracılığı ile Dekanlığa iletmek, d) Eğitim Komisyonu kararlarını temsil ettiği dönemin öğrencileri ile paylaşmak, e) Temsil ettiği dönemin öğrencileriyle toplantı yaparak ara sınav ve yarıyıl sonu sınav takvimi için öneri hazırlamak, f) Temsil ettiği dönemin öğrencileri arasındaki etkinlikleri koordine etmek ve bu etkinliklerde dönemini temsil etmek, g) Fakülte Öğrenci Temsilcileri Kurulunda dönemini temsil etmektir. 11. Öğrenci ĠĢleri Bürosunun görev ve sorumlulukları: Eğitimle ilgili kurulların ve Dönem Koordinatörlerinin yazışmalarını, duyurularını yapar ve dağıtımını sağlar, eğitim ile ilişkili Dekanlığın vereceği tüm görevleri yapar. Bu birim, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısına ve Dekana karşı sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Klinik Öncesi Eğitim, Blok Eğitim ve Aile Hekimliği Dönemlerinin Genel Kuralları, Devam KoĢulları Klinik Öncesi Eğitim Dönemi MADDE 7-1. Genel kurallar: a) Hazırlık sınıfından sonra okunacak 1-6. yarıyıllar Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ne uygun olarak yürütülmektedir.

8 b) Klinik Öncesi Eğitim Döneminde yer alan tüm dersler ve eğitim faaliyetleri (polikliniklerde gözlem, Acil Serviste nöbetler, klinik öncesi sunum ve kronik hasta ev ziyaretleri) Blok Eğitim Dönemi öncesinde alınması gereken ders ve etkinliklerdir. Bu eğitim faaliyetleri Tıp Fakültesi Eğitimi Müfredat Açıklaması nda tanımlandığı şekilde yürütülür. c) Zorunlu dersler ve seçmeli derslerin tanımı, derslere yazılma ve ders kredi koşulları Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünde tanımlanmıştır. ç) Bu dönemde yer alan zorunlu ve seçmeli dersler, derslerin akademik takvime göre her yarıyılda gün ve saat olarak programlanışı, her dersin yürütücüsü, dersi veren öğretim üyeleri, dersin amaç, hedef ve içerikleri, değerlendirme biçimi ve dersin hazırlanışında yararlanılan kaynakların yer aldığı ders rehberi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında yer alır. Program, her yıl yeniden hazırlanarak, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından ilan edilir. d) Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtildiği şekilde Senato kararı ile belirlenen dersler için yaz öğretimi yapılabilir. Yaz öğretiminde Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği kuralları uygulanır. e) Seçmeli dersler Yönetmeliğin 23(1)b maddesinde belirtildiği şekilde düzenlenir. Mesleki nitelikli seçmeli ders/staj açılmasında Fakültenin özgörev (misyon) ve uzgörüsü (vizyon) ile uyumlu olması ve ayrıca program yeterliliklerinden en az bir tanesini karşılaması koşulu dikkate alınır. Alan dışı seçmeli ders açılmasında ise Üniversitenin özgörev ve uzgörüsü ile temel değerler başlığında belirtilen ilkelerle uyumlu olması koşulu aranır. f) Fakülte tarafından kurumsal olarak tanınmış ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından (FARABİ, ERASMUS ve MEVLANA) yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili yönetmeliklerle belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde eğitimlerinin bir bölümünü bir başka eğitim kurumunda alabilirler. Bunun için kurumda görevli koordinatörün uygunluk kararı, Eğitim Komisyonun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı gereklidir. Hazırlık ve Dönem I öğrencileri değişim programlarından yararlanamazlar. 2. Devam KoĢulları: a) Bu dönemde kuramsal derslere en az % 70, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara en az % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim çalışması için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz ve öğrencinin not çizelgesinde bu durum D (devamsız) ile belirtilir. b) Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir. c) Ülkemizi, Üniversitemizi veya Fakültemizi temsil etmek için Dekanlık kararı ile resmi olarak görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz Blok Eğitim Dönemi MADDE 8-1. Genel kurallar: a) Blok Eğitim Dönemindeki stajlar (zorunlu ve seçmeli) ve süreleri, her yıl Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir. b) Bu dönemde programda yer alan tüm zorunlu ve seçmeli stajlar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dallarında uygulanır. Ancak ilgili anabilim dalları tarafından organize edilen 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarında yapılan saha eğitimlerinde, Yönetim Kurulunun onayı ile özel ve kamuya ait yerel sağlık kuruluşlarından faydalanılabilir. Bunun yanı sıra öğrenciler ERASMUS, MEVLANA, FARABİ ve Fakülte tarafından kurumsal olarak tanınmış ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarıyla zorunlu veya seçmeli stajlarını yurtiçi ve yurtdışında yapabilirler. Bu uygulama öncesi kurumda görevli ERASMUS,

9 MEVLANA veya FARABİ Koordinatörünün ve Eğitim Komisyonu önerisi ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğüne dair kararı gerekir. c) Zorunlu ve seçmeli stajların akademik takvime göre gün ve saat olarak programlanışı, her stajın koordinatörü, stajın yürütülmesi sırasında görev alan öğretim üyeleri, stajın amaç, hedef ve öğrenme kazanımları, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yer aldığı rehber Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında yer alır. Bu program, her yıl yeniden hazırlanarak eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından ilan edilir. ç) Blok Eğitim Döneminde programın asıl içeriğini oluşturan ve klinik eğitimin verildiği stajlara ek olarak, yarıyıl esası ile yürütülen dersler de bulunur. Staj harici dersler ile ilgili kurallar, Klinik Öncesi Eğitim Dönemindeki derslerle aynıdır. d) Stajlarda esas olan, öğrencilerin klinik ve poliklinik çalışmalarına katılmaları ve öğretim üyeleriyle birebir uygulama yapmalarıdır. e) Staj süresince, stajın amaçlarına uygun olarak ve Klinik Öncesi Eğitim Dönemi dersleri ile dikey entegrasyon sağlayacak biçimde, kuramsal ders programları da hazırlanır. Bu kuramsal derslerin hafta içi her gün en fazla 2 (iki) saat olarak programlanması önerilir. Stajın amaç ve kazanımlarıyla ilgili olarak kuramsal derslerin günlük programda 2 (iki) saatten fazla yer alması gerekliliği durumunda, bunun öğrencinin uygulamalı eğitim programını kısıtlamaması gerekir. f) Öğrenci, anabilim dalı tarafından katılımının istendiği gün içi diğer aktivitelerde (ortak vizit, konsey, asistan semineri vb.) yer almak zorundadır. g) Öğrenci Blok Eğitim Dönemindeki staj programları sırasında, ilgi duyduğu bir alanda, bir öğretim üyesinin sorumluluğunda 2 (iki) adet seminer (ilki 4. dönemde, ikincisi ise 5. dönemde olmak üzere) hazırlamak ve sunmak zorundadır. ğ) Seminer, öğrenci tarafından ilgili öğretim üyesinin yönetiminde, anabilim dalının belirlediği saatlerde, o anda stajda bulunan öğrencilerin katılımı ile sözlü olarak sunulmalıdır. Sorumlu öğretim üyesi, Seminer Değerlendirme Kriterleri ne göre, seminerin başarılı olduğuna karar verirse, öğrenci seminerinin yazılı metnini dekanlık tarafından belirlenen formata uygun 2 (iki) kopya olarak hazırlar ve sorumlu öğretim üyesine teslim eder. Sorumlu öğretim üyesi, Seminer Değerlendirme Formu nu onaylar ve seminerin bir nüshasını öğrencinin dosyasına konmak üzere Dekanlığa gönderir. Yetersiz görülen seminer sorumlu öğretim üyesi tarafından öğrenciye yeniden hazırlatılarak tekrarlatılır. Yeni seminer tarihini öğretim üyesi belirler. 2. Devam KoĢulları: a) Blok Eğitim Döneminde stajlar genel olarak saatleri arasında yapılır. Ancak anabilim dalının çalışma yapısına bağlı olarak bu saatlerde değişiklik olabilir. Her stajın başlangıç ve bitiş saatleri her yıl ilan edilen staj programında ayrıntılı olarak belirtilir. b) Öğrencinin staj programının %80 ine devam etmesi zorunluluğu vardır. Bu kural staj listesine staj başlangıcından itibaren dahil olan öğrenciler için geçerlidir. Normal başlangıç süresinin dışında, staja gecikmeli olarak katılmak için Yönetim Kurulu kararı gerekir. Öğrencinin staja devamı, ilgili anabilim dalının belirleyeceği yöntem ile izlenir. c) Ülkemizi, Üniversitemizi veya Fakültemizi temsil etmek için Dekanlık kararı ile resmi olarak görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz Aile Hekimliği Dönemi MADDE - 1. Genel kurallar: a) Eğitimin 6. yılında Aile Hekimliği Dönemindeki stajların adları ve süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

10 b) Öğrenciler, programda yer alan birimlerde çalışmak, eğitim programında yer alan ve öğrenci karnelerinde belirtilmiş olan aktiviteleri başarı ile yerine getirmiş olmak zorundadırlar. c) Bu dönemde eğitim programları birinci basamak hekimlik pratiğine yönelik olmalı ve poliklinik eğitimine ağırlık verilmelidir. Gerekli olması halinde, öğrenciler Eğitim Komisyonu önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile diğer hastane ve sağlık kuruluşlarına gönderilebilirler. ç) Bu dönemde yer alan seçmeli staj çalışmaları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dallarında veya isteğe bağlı olarak yurtiçi/yurtdışındaki üniversite hastaneleri ya da eğitim veren kamu hastanelerinde yapılabilir. Ancak, bu çalışmaların geçerli sayılabilmesi için öğrencinin başvurusunun Dekanlık tarafından önceden uygun bulunmuş olması gerekir. d) Zorunlu ve seçmeli stajların bitiminde Sorumlu Öğretim Üyesi/Staj Yürütücüsü/Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanmış öğrenci karneleri en geç 5 (beş) iş günü içinde Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. 2. Devam KoĢulları: a) Aile Hekimliği Döneminde stajlar arasında olacak şekilde planlanmalıdır. Anabilim dalları staj başlama ve bitiş saatlerini bu saatleri aşmamak kaydı ile kendileri belirleyebilirler. Bu saatten sonra öğrenciler ancak gönüllü olarak kliniklerde kalabilir. Nöbetler dışında zorlama ile öğrencilerin bu saatler dışında kliniklerde çalışması istenemez. b) Aile Hekimliği Döneminde nöbetler eğitim amaçlıdır. Hizmet açığının kapatılması için nöbet saatleri artırılamaz. Nöbetler en sık 3 (üç) günde bir olarak organize edilebilir. c) Aile Hekimliği Dönemi stajlarının her birindeki sürelerin eksiksiz olarak tamamlanması zorunludur. Süre açısından eksik kalan ve/veya beceri kazanma açısından yetersiz olan staj, ilgili anabilim dalı tarafından uygun görülen sürede uzatılarak tamamlatılır. Bu eksik kalan süreler tüm stajlar bittikten sonra tamamlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınav Uygulamaları Sınav Uygulamaları MADDE 10- Sınav uygulamaları ve değerlendirmeler Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 30. maddesindeki esaslara göre uygulanır. 1. Klinik Öncesi Eğitim Döneminde Sınav Uygulamaları a) Klinik Öncesi Eğitim Döneminde her yarıyılda yer alan derslere ait, ilan edilen tarihlerde en az 1 (bir) arasınav, yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavlarda her dersin soru katkısı eşit ağırlıklı olmalıdır. b) Ayrıca ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıkları ilgili ders yürütücüsü tarafından belirlenir. c) Sınav formatı ilgili dersin yürütücüsü tarafından belirlenir. ç) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi nde her yarıyıl sonunda, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde her dersin bütünleme sınavı yapılır. Yaz öğretiminde bütünleme sınav uygulaması yoktur. Bütünleme sınavı dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Bir dersin ara sınavına giren, devam koşulunu yerine getiren, ancak yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya girdiği halde (FF) veya (FD) alarak başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girebilir Klinik Öncesi Eğitim Döneminde Sınavların yapılıģı: a) Sınavların hangi salonda, tarihte ve saatte yapılacağı dönem koordinatörleri, dönem öğrenci temsilcileri, ders yürütücüleri ve öğrenci işleri ortak çalışmasıyla belirlenir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Dekanlık tarafından ilan edilir.

11 b) Salon başkanı ve Gözetmen olarak kaç öğretim üyesi ve yardımcısının görevli olduğu, bu salon başkanı ve gözetmenlerin anabilim dalı ve bilim dalları arasındaki paylaşımları ve hangi salonlarda görevli oldukları dönem koordinatörleri ve TEAD Başkanlığının erişim yetkisi olan bir yazılım programı ile elektronik ortamda belirlenir ve Dekanlık tarafından görevlilere ve ayrıca ders yürütücülerine bildirilir. c) Ders Yürütücüsü, sınavda sorulacak soruların konulara göre dağılımını ders saatine göre belirler ve derse katkıda bulunan öğretim üyelerinden soruları ile birlikte dersin öğrenme kazanımlarından hangilerini ölçtüğünü belirtmesini de ister, ç) Ders Yürütücüsü kendisine iletilen soruları düzenler, soru kitapçıklarını hazırlar ve soruların son kontrollerini yapar. Soru kitapçıkları en az 2 (özellikle zorunlu derslerin sınavlarında 4) farklı grupta hazırlanmalıdır. Soru ve cevap kağıtlarında, soruların cevaplarının cevap kağıdına işaretlenmesi gerektiği, soru kağıdına yazılacak cevapların dikkate alınmayacağı ve soru kağıtlarına hiçbir şekilde işaretleme yapılmaması gerektiği belirtilir. Zorunluluk hallerinde ek bir karalama kağıdı verilebilir. d) Sınav evrakı Ders Yürütücüsü ve Öğrenci İşleri Bürosu tarafından hazırlanır. Sınav evrakı; sınav tutanakları, sınav salonu yoklama listeleri, sınav soru kitapçıkları, cevap kağıtları, hangi öğrencilerin hangi salonlarda sınava girecekleri hakkında listelerden oluşur. Öğrencilerin sınavda uyacakları kurallar listenin altına eklenebilir. Sınav evrakı üzerinde sınav süresi açık bir şekilde belirtilir. e) Çoktan seçmeli test sınavlarında soru başına düşen süre en az 1 (bir) dakika olmalıdır. f) Sınavla ilgili itirazlar sınav bittikten sonra sınav tutanaklarına kaydedilir. Sınav sonrasında itiraz edilen sorular, ilgili öğretim üyeleri ile gözden geçirilir. Sınav kağıtları değerlendirilmeden önce; gerekirse bu soruların değerlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılır. g) Ders Yürütücüsü sınav kağıtlarını değerlendirir. Sınav analizlerini ilgili öğretim üyeleri ile paylaşır. Sonuçları ilan eder, yasal süre içindeki itirazları değerlendirir, süre sonunda sınav sonuçlarını, sınav tutanakları ve Soru-ÖK matrisi ile birlikte Dekanlığa teslim eder Sınava girecek olan öğrencilerin uyacakları kurallar: a) Sınavlarda her öğrencinin uyması gereken kurallar sınav öncesi Salon Başkanı tarafından öğrenciye sınav salonunda okunarak duyurulur. b) Öğrenciler, sınav salonuna kimlik belgelerini getirmeli ve kimliklerini oturdukları sırada, Salon Başkanı veya gözetmenlerin rahatlıkla görebilecekleri bir noktada bulundurmalıdırlar. c) Sınavlarda mutlaka kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı gibi gerekli araçları yanlarında getirmelidirler. ç) Optik okuyucu kullanılacak ise özel cevap kağıdına cevapları kurşun kalemle işaretlemelidirler. d) Sınav sırasında kalem, silgi, kalemtıraş alışverişi yapılmamalıdır. e) Sınavda cep telefonu ve diğer elektronik haberleşme araçlarının kapalı tutulması gerekmektedir. f) Sınav süresi içinde tuvalete gitme izni verilmemektedir. g) Öğrenciler soru kitapçıklarına ad ve soyadı yazmak ve imzalamak zorundadırlar. ğ) Cevapların cevap kağıdına işaretlenmesi gerekmektedir. h) Soru kağıtlarına hiçbir şekilde işaretleme yapılmamalıdır. Zorunluluk hallerinde ek bir karalama kağıdı verilebilir.

12 1.3. Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazların değerlendirilmesi: a) Arasınav, yarıyılsonu sınavı ya da bütünleme sınavı yapıldıktan sonra, aynı gün içinde sorular ve doğru cevapları ders yürütücüsü tarafından ilan edilir. Kullanılmış, ad ve soyadı yazılmış soru kağıtları öğrencilere verilemez. b) Sınav sonuçları, 100 tam not üzerinden alınan notlar olarak ders yürütücüsü tarafından sınav yapıldıktan sonraki en geç 2 (iki) iş günü içinde öğrencilere ilan edilir. c) Sınav sonuçlarına yapılan itiraz, sınav sonuçları ilan edildikten sonraki 3 (üç) iş günü içinde Öğrenci İşleri Bürosuna yapılır. İtirazlar dersin yürütücüsüne bir üst yazı ile iletilir. İtirazlar ders yürütücüsü tarafından değerlendirilerek 5 (beş) işgünü içinde Dekanlığa iletilir. ç) Kullanılmış soru ve cevap kağıtları, sınav sonuçlarına itirazlar yapıldıktan ve bu itirazlar değerlendirildikten sonra ilgili prosedür uyarınca Dekanlığa gönderilir Sınav notlarının değerlendirilmesi: a) Sınav notlarının değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 30. maddesine göre yapılır. Tıp Fakültesi için Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL), Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL) ve Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) ilgili dönem için Uludağ Üniversitesi Senatosunca kabul edilen oranlar doğrultusunda uygulanır. b) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak ve devam şartını sağlamış olmak gerekir. Başarı Dereceleri, Harf Notları, Ağırlık Katsayıları ve diğer işaretler Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddesinde tarif edilmiştir. c) Yarıyıl sonunda, ara sınavda 100 tam not üzerinden alınan notun %40 ve yarıyıl sonu sınavında 100 tam not üzerinden alınan notun %60 katkısı ile ham başarı notu oluşturulur, oluşturulan bu başarı notu, bağıl değerlendirme uygulanarak Öğrenci İşleri Bürosu tarafından harf notuna çevrilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavından YSSL nin altında not alan öğrencilerle, HBAL nin altında kalan öğrenciler başarısız kabul edilir ve dönem sonu başarı notu olarak doğrudan (FD/FF) notu verilir. ç) Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer ve bütünleme sınavında da YSSL uygulanır. Bütünleme sınavında 100 tam not üzerinden alınan notun %60 ı ve ilgili dersin yarıyıldaki arasınavında 100 tam not üzerinden alınan notun %40 katkısı ile yeni bir ham başarı notu oluşturulur. Bu notlar Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 30(8)b) maddesinde belirtildiği şekilde, o derse ait yarıyıl içi not ortalamaları ve yarıyıl sonu sınav notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. d) Bağıl notlar önce Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilir ve uygun bulunduktan sonra Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu onayının ardından Dekanlık tarafından sınavların bitiminden sonra 5 (beş) iş günü içinde ilan edilir. Ders Yürütücüsü bağıl notları (harf notları) dersi veren öğretim üyeleri ile paylaşır. e) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 33. maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması (YANO) ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ile belirlenir. 2. Blok Eğitim Döneminde Sınav Uygulamaları 2.1. Sınav uygulamaları: a) Her staj programının sonunda, öğrenci yazılı ve uygulamalı sınavlara alınır. Ayrıca öğrencinin staj süresince sergilediği performansı yansıtan Öğrenci Performans Karnesi nin değerlendirilmesiyle öğrenciye Staj Performans Notu verilir.

13 b) Stajlarda yazılı sınavlar klasik, çoktan seçmeli test, boşluk doldurmalı, açık uçlu sorular ve benzeri şekillerde yapılabilir. Birleşik stajlarda her anabilim dalının yazılı sınavda soracağı soru sayısı stajdaki süresi oranında olmalıdır. c) Uygulamalı sınavlar stajda görev alan öğretim üyelerinden en az ikisinin katılımıyla gerçekleştirilen ve adayın sözlü olarak bilgi ve becerisinin sorgulandığı sınavlardır. Zorunluluk hallerinde, sınav bir öğretim üyesi tarafından yapılabilir. Eğer staj birden fazla ana bilim dalı tarafından yürütülüyor ise jüriler ortak olarak oluşturulabilir veya her anabilim dalı ayrı sözlü sınav yapabilir. Uygulamalı sınavlar, öğrencinin yazılı sınav notu veya staj performans notu doğrultusunda baraj olarak kullanılamaz. ç) Öğrencinin devam ettiği ancak başarısız olduğu her staj için bir bütünleme sınavı yapılır. Her yıl, akademik takvimde 4. ve 5. yıl eğitim dönemlerinin sonunda, bütünleme sınavları için bir dönem belirlenir ve ilan edilir. Öğrenci bütünleme sınavı hakkını bu dönemde kullanabilir ya da bu hakkını koşullar uygun olduğunda, diğer bir staja devam ederken, başarısız olduğu stajın yıl içindeki herhangi bir staj sonu sınavına girerek kullanabilir. d) Bütünleme sınavı yazılı ve uygulamalı sınavlardan oluşur. Staj başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staja devamı sırasında aldığı staj performans notları kullanılır. e) Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenci stajı tekrar etmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, ilgili stajın yıl içindeki kendine en yakın veya uygun olan grup listesine katılır ve stajlara o grup ile başlar Sınavların yapılıģı: a) Her staj sonunda staja devam eden tüm öğrenciler ortak bir yazılı sınava alınırlar. Staj Yürütücüsü, sınavda sorulacak soruların konulara göre dağılımını ders saatine göre belirler ve katkıda bulunan öğretim üyelerinden soruları ile birlikte dersin öğrenme kazanımlarından hangilerini ölçtüğünü belirtmesini de ister. b) Uygulamalı sınavlarda öğrenciler, tekli veya küçük gruplar halinde, anabilim dalı başkanı tarafından belirlenen jüriler tarafından sınava alınırlar. Birleşik stajlarda ortak not, her anabilim dalının, stajdaki süresi oranında katkısı ile oluşturulur. c) Uygulamalı sınavlarda her öğrenciye sorulan sorular ve genel değerlendirmenin yer aldığı bir tutanak hazırlanarak yazılı sınav evrakı ile birlikte öğrenci işleri bürosuna gönderilir Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazların değerlendirilmesi: a) Yazılı sınav soruları ve doğru cevapları sınav günü ilan edilmelidir. b) Yazılı ve uygulamalı staj sınavlarının sonuçları ve staj performans notları, 100 üzerinden mutlak notlar olarak, Staj Yürütücüsü tarafından, sınavlar yapıldıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde öğrencilere ilan edilmelidir. Staj Yürütücüsü sınav kağıtlarını değerlendirir. Sınav analizlerini ilgili öğretim üyeleri ile paylaşır. Sonuçları ilan eder, yasal süre içindeki itirazları değerlendirir, süre sonunda sınav sonuçlarını, sınav tutanakları ve ile birlikte Dekanlığa teslim eder. c) Yazılı, uygulamalı sınav sonuçları, staj performans notları ve yazılı sınavın Soru- ÖK matrisi ile birlikte öğrencinin aldığı staj başarı notu, sınavın bitim tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde dekanlığa gönderilir. Staj Yürütücüsü staj başarı notlarını stajda görev alan öğretim üyelerinden veya bilim dalı temsilcilerinden oluşan anabilim dalı kuruluna getirerek, öğretim üyelerini sınav sonuçları hakkında bilgilendirir. ç) Stajlarda yazılı ve/veya uygulamalı sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, sınav sonuçları ilan edildikten sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde öğrenciler tarafından Dekanlığa dilekçe ile yapılır. İtirazlar staj yürütücüsüne bir üst yazı ile iletilir. Staj Yürütücüsü tarafından değerlendirilen itirazların sonuçları Öğrenci İşleri Bürosuna gönderilir.

14 2.4. Sınav notlarının değerlendirilmesi: a) Staj sonunda öğrencinin staj ham başarı notu, bir yazılı, bir uygulamalı sınav ve staj performans notu ile belirlenir. Staj ham başarı notu, 100 üzerinden verilen bu üç notun aşağıdaki oranlarda katkıları ile oluşacaktır: Notlar Staj baģarı notu içindeki oranları Yazılı sınav notu % 50 Uygulamalı sınav notu % 30 Staj performans notu % 20 b) Öğrencinin başarılı sayılacağı staj HBAL 60 tır. c) Staj ham başarı notlarına bağıl değerlendirme uygulanmaz. Ham başarı notları sabit not aralığı kullanılarak harf notuna dönüştürülür. Bu işlem staj yürütücüsü tarafından yapılabildiği gibi, Staj Yürütücüsünün isteğiyle Öğrenci İşleri Bürosu tarafından da gerçekleştirilebilir. ç) Stajlarda temel kural başarılı veya başarısız olmaktır. Bu nedenle stajlarda koşullu geçer harf notları (DD ve DC notları) kullanılmaz. Staj ham başarı notu 60 ın altında olan tüm notlar FF başarısız olarak verilir. 60 ve üzerindeki notlar ise aşağıdaki tabloda belirtilen not aralıklarına göre harf notuna çevrilir: Harf notu BaĢarı derecesi Ağırlık katsayısı Ham aralıkları FF Başarısız CC Geçer CB Orta BB İyi BA Pekiyi AA Mükemmel Staj bütünleme sınavı, yaz stajı: a) Stajlara devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciye bütünleme sınav hakkı verilir. Öğrencinin staja devamı sırasında aldığı staj performans notu (başarı notunun % 20 si), bütünleme sınav notları (yazılı ve uygulamalı sınav notları, staj başarı notunun % 80 i) ile birlikte değerlendirilerek yeni staj başarı ham notu hesaplanır. Bütünleme sınavında yukarıda belirtilen katkı oranları kullanılır ve harf notuna dönüştürme sabit not aralığı kullanılarak yapılır. b) 5. dönem seçmeli stajlarından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli staj yerine, başka bir seçmeli stajı (başarılı oldukları diğer seçmeli stajlar haricinde) alabilirler. c) Blok Eğitim Dönemine başlamaya hak kazanan veya 4. ve 5. dönem stajlarından başarısız olan (devamlı, devamsız) öğrenciler yaz döneminde açılacak olan yaz stajlarına devam edebilirler. Dördüncü dönem stajları içindeki 5 (beş) haftayı geçmeyen stajlardan her biri için birer, 5. dönem zorunlu stajlarından her biri için ikişer ve bir aylık seçmeli stajlardan her biri için birer yaz stajı açılır. Yaz stajı öğrenci kontenjanları o staj için yıl içindeki en fazla öğrenci sayısı ile kısıtlıdır. Tüm yaz stajlarında Rektörlük tarafından belirlenen ve Klinik Öncesi Dönemde uygulanan en az öğrenci sayısı temel alınır. Kayıtta öncelik 1) Devam ettiği halde başarısız olan, 2) Devamsızlık nedeniyle başarısız olan ve 3) Stajı ilk defa alacak öğrenciler sırasıyla uygulanır. Öğrenci 4. dönem stajlarından 1 (bir), 5. dönem zorunlu stajlarından 2 (iki) veya 5. dönem seçmeli stajlarından 1 (bir) yaz stajı alabilir. Dördüncü dönemdeki tüm stajlardan devamını alan öğrenci başarılı olmasa da 5. dönem stajlarına başlar. not

15 3. Aile Hekimliği Döneminde Sınav Uygulamaları 3.1. Sınav uygulamaları: a) Yönetim Kurulunca belirlenen kurallar gereği bu dönemde staj sonlarında sınav yapılamaz. b) Öğrencilerin bu dönemde belirlenen birimlerde belirtilen süre kadar bulunmaları ve programlanan çalışmaları (nöbet, hasta takibi, tıbbi girişim, laboratuar çalışması vb.) başarı ile yapmaları zorunludur. Bu dönemdeki çalışmaların başarı ile bitirilmiş sayılması için birim sorumlularının öğrencilerin çalışmalarını yeterli ve başarılı bulmaları gerekir. Öğrencinin staj sonunda başarılı olup olmadığına staj karnelerinin ilgili anabilim dalı kurulları tarafından değerlendirilmesi ile karar verilir. c) Çalışmaları eksik kalan ya da yeterli bulunmayarak başarısız sayılan öğrenciler, birim sorumlularının belirttiği sürelerle ve çalışmaları yeterli bulunana kadar o birimdeki çalışmaları tekrarlarlar. BEġĠNCĠ BÖLÜM Klinik Öncesi Eğitim Dönemi ve Blok Eğitim Döneminde Geçme, Aile Hekimliği Dönemine BaĢlama KoĢulları, Mazeret Sınavı ve Ek Sınav Hakkı Klinik Öncesi Eğitim Döneminden Blok Eğitim Dönemine Geçme KoĢulları MADDE 11- GANO değerleri en az 2.00 olan ve ilk 6 yarıyılı başarı ile tamamlayan öğrenciler ya da GANO değerleri en az 2.00 olan ve ek sınav sonrasında en fazla 2 kredilik seçmeli dersten/derslerden başarısız olan veya dersi hiç almamış olan öğrenciler Blok Eğitim Dönemine geçebilirler. Blok Eğitim Döneminde 4. Dönemden 5. Döneme Geçme KoĢulları MADDE 12- Öğrencinin 4. dönemden 5. döneme geçmesi için, 4. dönem programında yer alan İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum stajlarına devam etmiş olması (başarılı olması gerekmez) ve 4. dönem öğrenci seminerini başarı ile vermesi gerekir. Kardiyoloji, Psikiyatri ve Nöroloji stajlarına devam etmiş olma şartı aranmaz. Aile Hekimliği Dönemine BaĢlama KoĢulları MADDE 13- GANO su en az 2.00 olan ve Blok Eğitim Dönemindeki tüm staj (seçmeli stajlar dahil) ve öğrenci seminerlerini başarmış olan öğrenci Aile Hekimliği Dönemine geçer. Mazeret Sınavları MADDE 14- Yönetmeliğin 30. maddesinde belirtildiği şekilde geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınava giremeyen, mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç 3 (üç) iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvuran ve mazeretinin geçerliliği kabul edilen öğrenciler için mazeret sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez. a) Güz ve Bahar Yarıyılları için ayrı ayrı olmak üzere dönem başında tüm yarıyıllar ve tüm dersler için ortak, ikişer günlük ve arasınav tarihlerine mümkün olan en yakın tarihte Mazeret Sınavı günleri belirlenir ve ilan edilir, b) Mazeret Sınavlarının düzenlenmesini Dekanlık, yürütme işlemlerini ders yürütücüsü üstlenir. c) Sınavların birinci günü (öğrenci ikiden fazla sayıda dersin sınavına girecek olsa dahi) bütün dersler için kuramsal sınav günü olarak ayrılır. Sınav evrakı ders yürütücüleri

16 tarafından hazırlanır. Sınav Dekanlık tarafından görevlendirilen salon başkanı/gözetmenler tarafından yapılır, sınav evrakı değerlendirilmek üzere ilgili ders yürütücüsüne teslim edilir, d) Sınavların ikinci günü uygulamalı ve/veya sözlü sınav yapılması planlanan dersler için ayrılır, bu sınavları ilgili ders yürütücüsü/öğretim üyesi yapar, varsa kuramsal sınav notu ile birleştirerek sonucu Dekanlığa bildirir. Ek Sınav Hakkının Kullanıldığı Durumlar: Ek sınavlar Klinik Öncesi Eğitim Dönemi ve Blok Eğitim Dönemi sonlarında uygulanır. MADDE Klinik Öncesi Eğitimi Dönemi Sonu Ek Sınavı İlk 6 (altı) yarıyıllık eğitim programının sonunda, tüm derslerinin devam koşulunu yerine getirerek sınavlara giren, ancak başarısız olduğu dersler bulunan veya GANO su 2.00 nin altında kalan öğrenciler aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkından yararlanırlar: a) 1-6. yarıyıl eğitim programını tamamlayan ve GANO su 2.00 nin üzerinde olan öğrencilerin eğer FF ve FD aldıkları derslerin toplam kredisi (varsa almadığı 2 kredilik seçmeli ders dahil olmak üzere) 10 krediyi aşmıyor ise veya toplamda 10 krediyi aşan en fazla 2 dersleri var ise bir sonraki yarıyılın başına kadar açılacak olan ek sınav hakkından yararlanırlar. b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, Blok Eğitim Dönemine geçmeleri için gerekli GANO değeri 2.00'den az olan öğrencilere, GANO'larını 2.00'ye yükseltmeleri için, DD, DC ve CC notu aldıkları kredili en çok 2 (iki) ders için ek sınav hakkı verilir. c) Ek sınava giren öğrencinin sınav notu ara sınav notları göz önüne alınmadan o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. ç) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci ek sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, Dekanlık ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini ilan eder. Bu maddede açıklanan ek sınav hakları her öğrenciye sadece 1 (bir) defa tanınır. 2. Blok Eğitim Dönemi Sonu Ek Sınavı Blok Eğitim Dönemi sonunda tüm stajlarını alan, devam koşulunu yerine getirerek sınavlara giren öğrenciye aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir: a) En çok 2 (iki) stajdan başarısız olan öğrenciye Blok Eğitim Dönemini bitirdiği tarihten itibaren ek sınav hakkı verilir. b) Blok Eğitim Dönemini yıl içinde bitiren öğrenciler ek sınav hakkını mevcut grupların staj sonu sınavlarına girerek kullanırlar. Öğrenci ek sınav hakkını farklı bir tarihte kullanmak istiyorsa, ek sınav tarihi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Blok Eğitim Dönemini zamanında bitiren öğrenciler için yaz döneminde ayrı bir ek sınav programı düzenlenir. c) Ek sınava giren öğrencinin staj sınav notları göz önüne alınmadan, ek sınav notu başarı notu olarak değerlendirilir. ç) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci ek sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, Dekanlık ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini ilan eder. Bu maddede açıklanan ek sınav hakları her öğrenciye sadece 1 (bir) defa tanınır. d) Ek sınav hakkından yararlanan, fakat başarısız olan öğrenciler stajı tekrar etmek zorundadırlar. Staj tekrarını kendilerine en uygun staj gruplarından birine dahil olarak ve normal staj dönemleri içerisinde yaparlar.

17 ALTINCI BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük: MADDE 16-Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 27 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: MADDE 17- Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 18-Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 19 Ocak 2012 tarihli Senato kararı ile kabul edilen U.Ü.Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Tanımlayan Yönerge Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU ve BİRİMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. Bölüm I Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU ve BİRİMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. Bölüm I Amaç, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU ve BİRİMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ Bölüm I Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Dayanak Madde 1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge ders başarı notunun saptanmasında bağıl değerlendirme yöntemini uygulayan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesine bağlı birimlerde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimöğretim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitim-öğretim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ DANIġMANLIĞI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ DANIġMANLIĞI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ DANIġMANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık, burs ve eğitim-öğretim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU UYGULAMA ESASLARI-2011 Amaç ve Dayanak Madde 1: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Tıp Doktorluğu ve Temel Tıp Bilimleri lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/22 14/02/2013 KARAR NO: 2013/22 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MEZUNĠYET ÖNCESĠ ÖĞRENĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MEZUNĠYET ÖNCESĠ ÖĞRENĠM VE SINAV YÖNERGESĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MEZUNĠYET ÖNCESĠ ÖĞRENĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin çoğunda kabul gören bir sistem olup, öğrencinin başarısının ölçümü ve

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MEZUNĠYET ÖNCESĠ ÖĞRENĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MEZUNĠYET ÖNCESĠ ÖĞRENĠM VE SINAV YÖNERGESĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MEZUNĠYET ÖNCESĠ ÖĞRENĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM. MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM. MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FTR 405 KLİNİK UYGULAMA I VE FTR 406 KLİNİK UYGULAMA II DERSİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge 15 Ağustos 2013 tarihli Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ Madde 1: Denetimli Çalışma, I - VIII. Yarıyıl için ilgili yarıyıldaki mesleki zorunlu, IX. Yarıyılda ise seçmeli derslerin öğretim üye ve elemanları tarafından verilen zorunlu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge amacı; Mühendislik Fakültesi lisans eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarındaki ölçme ve değerlendirmeye

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak Celal Bayar Üniversitesine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimöğretimine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ DERSLERİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ DERSLERİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ DERSLERİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Madde 1. Dayanak: Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SINAV YÖNERGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SINAV YÖNERGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SINAV YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim - öğretim ve sınav esaslarını 22.08.2012 tarih ve 28389 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ MESLEKĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ MESLEKĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ T.C. BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ MESLEKĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Batman Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Kabul Koşulları ve Başvuru 6. (1) Çift Anadal Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvuru sırasında; (a) çift anadal programını oluşturan bölüml

Kabul Koşulları ve Başvuru 6. (1) Çift Anadal Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvuru sırasında; (a) çift anadal programını oluşturan bölüml Ek.3 (30.12.2009 tarih ve 09/313 14 sayılı Üniversite Senatosu kararı eki.) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI KAYIT, KABUL VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM, SINAV

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YÖNERGESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YÖNERGESĠ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YÖNERGESĠ Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerin çoğunda kabul gören bir sistem olup, öğrencinin başarısının

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ ( 04.07.2011 tarih ve 2011/07-43 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Lisans Öğrenimi nde tüm sınav sorularının

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ 1) Amaç İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ * Dünyada ve ülkemizde kullanılan not değerlendirme sistemine entegre olmak. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan ACT, CEEB,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı